oświadczenie dot. wykorzystania wizerunku

Transkrypt

oświadczenie dot. wykorzystania wizerunku
O Ś WIAD CZ ENIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU
Kołobrzeg, dnia ……………………………………………
…………………………………………………….
(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby dokumentowania
bieżącej działalności-pracy szkoły oraz promocji szkoły (internetowa strona szkoły,
Facebook, szkolne tablice informacyjne, informatory i broszury szkolne).
………………………………………………………………
(podpis kandydata/ucznia)
Wyrażam zgodę na wykorzystanie
wizerunku Syna/Córki
……………………………………………………….
(podpis Rodzica/Opiekuna)

Podobne dokumenty