ZARZJ\.DV POWIATV PSZCZYNSKIEGO w sprawie

Transkrypt

ZARZJ\.DV POWIATV PSZCZYNSKIEGO w sprawie
'0'5,( 11100 1q .
VCHWALA NR ................... . ZARZJ\.DV POWIATV PSZCZYNSKIEGO z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie: wspolorganizacji kODcertu z okazji XXXV-Iecia Zakladowej Orkiestry D~tej KWK "Krupinski" Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy
powiatowym (t.j. Oz. U. z2016 r., poz. 814),
z dnia 5 czerwca
1998 r.
0 samorz~dzie
ZarZlld Powiatu
ucbwala:
§1.
Wyrazic zgody na wsp6!organizacjy koncertu z okazji XXXV-lecia Zak!adowej Orkiestry Oytej KWK
"Krupinski" i przeznaczyc na ten cel kwoty 5000 z!, obejmuj~c" koszty zwi"zane z organizacj" przedsiywziycia.
§ 2. Wykonanie uchwa!y powierza si y Przewodnicz~cemu
Zarz~du . § 3. Uchwa!a wchodzi w Zycie z dniem podjycia. Jd: IOE95FF7-7603-4FC5-A495-73E6CI1 36B03. Uchwalony
Strona 1

Podobne dokumenty