Europa dla obywateli

Transkrypt

Europa dla obywateli
Europa dla
obywateli
Projekt „Das Jugendtreffen der Partnergemeiden und
unterzeichnung einer Partnerschaftvereinbarung” został
sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu
„Europa dla Obywateli”
Dotyczy działania 1, poddziałania 1.1
„Spotkania mieszkańców miast partnerskich”
Udział: projekt umoŜliwił spotkanie180 obywateli, z których 50 pochodziło z Reńskiej Wsi
(Polska), 50 z Neuenstein (Niemcy), 20 z Szendehely (Węgry), 20 z Nograd (Węgry),
20 z Andelska Hora (Czechy) oraz 20 z Horka (Niemcy).
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Reńskiej Wsi (Polska)
w dniach od 04/07/2013 r. do 08/07/2013 r.
Krótki opis:
Dzień 04/07/2013 r. – poświęcono na:
- prezentacje Gminy Reńska Wieś i Neuenstein
- spotkanie z Wójtem Gminy, koordynatorem projektu, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz
wolontariuszami
- przedstawienie celów i zadań projektu opiekunom grup
- omówienie ceremonii podpisania partnerstwa
Dzień 05/07/2013 r. – poświęcono na:
- zawody sportowe w piłkę noŜną, siatkówkę, koszykówkę oraz inne zabawowe konkurencje
sportowe
- konkurs – Quiz o Europejskim Parlamencie w Zespole Szkół w Komornie
- prezentacja osiągnięć Klubu Europejskiego w Publicznym Gimnazjum w Długomiłowicach
-wycieczka do Opola, zwiedzanie zabytków, centrum oraz spotkanie z Marszałkiem
Województwa oraz Przewodniczącym Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na
Śląsku Opolskim
- prezentacja filmu o historii, kulturze i wielokulturowości województwa opolskiego
- znaczenie partnerstw dla ich dalszego rozwoju i współpracy
Dzień 06/07/2013 r. – poświęcono na:
- uroczyste spotkanie dla uczestników projektu, radnych, sołtysów, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, w związku z podpisaniem partnerstwa pomiędzy gminą Reńska
Wieś a Neuenstein
- wykład pani Danuty Jałowieckiej – posłanki do Parlamentu Europejskiego z regionu Opola,
na temat Traktatu Lizbońskiego oraz bieŜącej pracy Parlamentu Europejskiego.
- podpisanie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Reńska Wieś – Neuenstein
- wykład pt. ”rola i znaczenie partnerstw”
- konferencja prasowa
- występy artystyczne, pokaz tańców i śpiewu regionalnego
Dzień 07/07/2013 r. – poświęcono na:
- udział uczestników projektu we Mszy Świętej w Reńskiej Wsi w intencji rozwoju
współpracy pomiędzy gminami partnerskimi
- wspólny uroczysty obiad
- spotkanie z Gminnym Zarządem Mniejszości Niemieckiej
- dyskusja na temat „rola i znaczenie Mniejszości Niemieckiej w rozwoju małych ojczyzn”.
- pokaz multimedialny Gminy Reńska Wieś na temat korzyści i zmian w związku
z przynaleŜnością do Unii Europejskiej
- występy artystyczne: orkiestra dęta z Neuenstein oraz Pokrzywnicy.
Dzień 08/07/2013 r. – poświęcono na:
- spotkanie z uczestnikami projektu w Domu Kultury w Reńskiej Wsi – podsumowanie
projektu
- ocena projektu przez poszczególnych opiekunów grup
- wskazanie na osiągnięte rezultaty w poszczególnych dniach w których był realizowany
projekt
- wnioski na przyszłość
- podsumowanie projektu przez Wójta Gminy Reńska Wieś - Mariana Wojciechowskiego
oraz Koordynatora projektu Jana Domka

Podobne dokumenty