Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Transkrypt

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Projekt " PRACA W CENTRUM-program typu outplacement w województwie łódzkim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŁĄCZNIK NR 7
………………….., dnia ……………………………..
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Wystawca weksla
…..……………………………………………………………………………………………………………………………..
w załączeniu składa do dyspozycji Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi weksel własny niezupełny (in
blanco) przez niego wystawiony jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań mogących powstać w związku
z wykorzystaniem środków wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie
Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego nr …………………………………………………………. zawartej
dnia ……………………….. w ramach Projektu „„PRACA W CENTRUM-program typu outplacement
w województwie łódzkim” NR RPLD.10.02.02-10-0009/16 realizowanego przez Łódzką Izbę PrzemysłowoHandlową w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.
Beneficjent ma prawo:
1) wypełnić ten weksel w przypadku niedotrzymania warunków udzielonego wsparcia finansowego na sumy
odpowiadające aktualnym roszczeniom i obejmujące kwotę przypisanej do zwrotu dotacji powiększoną o odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i inne koszty na dzień przedstawienia weksla do zapłaty.
2) opatrzyć ten weksel datą płatności wg swego uznania zawiadamiając o tym wystawcę listem poleconym pod
niżej wskazanym adresem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………
List ten powinien być wysłany najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności.
Weksel będzie płatny w ……………………na rachunek bankowy …………….……………………………………
Walutą weksla jest waluta wierzytelności, która weksel zabezpiecza.
Wystawca weksla zobowiązuję się do każdorazowego informowania Beneficjenta o zmianie nazwy lub adresu.
Wystawca weksla przyjmuje do wiadomości, iż po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności tj. po rozliczeniu
otrzymanych środków finansowych w projekcie zostanie pisemnie wezwany do odebrania weksla oraz wyraża
zgodę na komisyjne zniszczenie weksla, jeżeli nie odbierze go we wskazanym w wezwaniu terminie.
Niniejszą deklarację wystawiono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla wystawcy weksla oraz
Beneficjenta.
………………………………….
(pieczęć wystawcy lub nazwa i adres wystawcy)
………………………………….
(podpis wystawcy)
Dane wystawcy weksla:
1.
………………………………….
ur. ………………………
w …………………………..
zam. ul. ……………………………………………………………………………
legitymująca/-y się dowodem osobistym:
………………………………………………………………………………………
wydanym przez ……………………………………………………………………..
PESEL: ………………………………………………………..
……………………..………..…………………………..
(czytelny podpis wystawcy weksla)
…………………………………………………..
(data, podpis i pieczęć osoby, która sprawdziła tożsamość
ww. osób i w obecności którego złożono ww. podpisy)
Projekt " PRACA W CENTRUM-program typu outplacement w województwie łódzkim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
...................................,dnia .............................
WEKSEL WŁASNY IN BLANCO
…………………… dnia …… ……………… 20…… r.
(miejsce wystawienia)
Na
……
………………… zł
(data wystawienia)
……………………………………………….
zapłac….
za
ten
weksel
własny
(termin płatności)
Łódzkiej Izbie PrzemysłowoHandlowej w Łodzi
ale
nie
na
jego
zlecenie
sumę złotych ……
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
…
(suma wekslowa słownie)
Płatny w: ……………………………………………………………………………………………...…
(miejsce płatności)
………………………………
(podpis Wystawcy)
4. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa w zakresie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a także postanowienia
Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
Załączniki:
załącznik nr 1: wniosek o udzielenie wsparcia finansowego
załącznik nr 2: karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
załącznik nr 3: karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – wniosku o udzielenie wsparcia
finansowego
załącznik nr 4: wzór biznesplanu
załącznik nr 5: wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego
załącznik nr 6: oświadczenie – zgoda małżonka na zawarcie umowy o udzielenie wsparcia finansowego
załącznik nr 7: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Podobne dokumenty