Nr 11. Boże Narodzenie 2007

Transkrypt

Nr 11. Boże Narodzenie 2007
Kwartalnik Krajowego O rodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego
dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w D bku
Wydanie specjalne – Bo e Narodzenie 2007 r.
Egzemplarz bezp atny
Na
Na szcz cie,
na zdrowie,
Na to Bo e
Narodzenie…
KOMRÓWKA – Bo e Narodzenie 2007…
PE'NYCH CIEP'A, SPOKOJU I RADO1CI
1WI2T BO4EGO NARODZENIA
ORAZ DU4O OPTYMIZMU I WIARY W SZCZ71LIWY
NOWY 2008 ROK – MIESZKA:COM I PRACOWNIKOM KOMR
W D2BKU
4YCZ2:
KRZYSZTOF CZUBAK
ZAST7PCA DYREKTORA
DARIUSZ W7C'AWSKI
DYREKTOR
to chrze cija skie wi to
upami tniaj ce narodziny Jezusa Chrystusa. Nie znamy jednak dok adnej daty
narodzin Chrystusa.
Pierwsza informacja, !e "wi to Bo!ego Narodzenia obchodzono
25 grudnia pochodzi z 356 r.n.e. Wcze niej prawdopodobnie dzie ten
wi towano 6 stycznia. 25 grudnia ustanowiono dniem wi tecznym jako
przeciwwag do poga skiego wi ta s o ca. Nie jest dok adnie znany tak!e
rok narodzin Jezusa. Obecnie przyjmuje si , !e rok 0 (zero) nie jest rokiem
narodzin Chrystusa. Wiadomo, !e wymieniany w Nowym Testamencie, król
Herod zmar w 4 roku p.n.e. dlatego te! niektórzy badacze zak adaj , !e jest
to rok narodzin Jezusa. Ale s i tacy, którzy przyjmuj , !e „gwiazda
betlejemska” towarzysz ca narodzinom by a komet Haleya widoczn
w 12 roku p.n.e lub komet opisan tak!e przez chi skich kronikarzy w 5 roku
p.n.e.
W redniowieczu Bo!e Narodzenie by o wi tem radosnym obchodzonym
niezwykle hucznie. Tradycja jak znamy do dzi a wi c wi ta radosnego ale
te! pe nego zadumy nad !yciem, mierci i zbawieniem zacz a si kszta towa8
w wieku XVII.
KOMRÓWKA – Bo e Narodzenie 2007…
Laponia – Renifery "w. Miko aja podj y strajk
g odowy. ? daj podwy!ek, nowych futer na zim
i odpisania rogów od podatku.
Na uroczysty wigilijny
wieczór
zapraszamy o 15.30
W Sylwestra tradycyjnie
szalejemy na Dworku!
Zapraszamy wszystkich
o 19.00
Zespó redakcyjny: Krzysztof Czubak, Bogumi a Kowalska, Jolanta Marciniak
Wszystkich zainteresowanych poprzednimi numerami KOMRÓWKI
zapraszamy na nasz stron internetow : www.dabek.of.pl

Podobne dokumenty