Procedura dotycząca modyfikacji charakterystyki

Transkrypt

Procedura dotycząca modyfikacji charakterystyki
Procedura dotycząca modyfikacji charakterystyki przedmiotowej
jhp KABA w rekordach bibliograficznych
1. W celu dokonania modyfikacji charakterystyki przedmiotowej w rekordzie bibliograficznym osoba
uprawniona:
a. wprowadza obowiązkowe pole 009 z informacją wyjaśniającą merytorycznie powód
modyfikacji, proponowane do usunięcia hasła i podpisuje się podając symbol biblioteki
oraz swoje inicjały,
b. dodaje prawidłowe jej zdaniem hasła przedmiotowe (pola 6XX),
c. dopisuje swoje inicjały w podpolu $d pola 040 (z obowiązkową małą literą s),
d. nadaje odpowiedni status (pkt. 2 i pkt.3):
Mod1 - rekord przesyłany do administratora Centrum NUKAT
Zatrzymany1 - rekord przesyłany do biblioteki będącej autorem charakterystyki
przedmiotowej.
2. Do modyfikacji przesyłanych do administratora jhp KABA należą:
a. modyfikacja wynikająca ze zmian w słownictwie jhp KABA – hasła z dopiskiem [stare
hasło],
b. wprowadzenie haseł przedmiotowych uzupełnionych o określnik formy $v konferencje,
c. modyfikacja dokonana przez autora błędnej charakterystyki przedmiotowej
(autopoprawka),
d. modyfikacja uzgodniona z autorem błędnej charakterystyki przedmiotowej (np. w ramach
korespondencji e-mailowej). Informacje o uzgodnieniu należy zapisać w polu 009,
e. sporna modyfikacja (tzn. modyfikacja na którą w ciągu 30 dni od zatrzymania rekordu nie
uzyskano odpowiedzi autora charakterystyki przedmiotowej, a także modyfikacja w
stosunku do której bibliotekarze nie mogą uzgodnić wspólnego stanowiska).
UWAGA:
•
Jeżeli osoba dokonująca modyfikacji nie wprowadzi do rekordu bibliograficznego
pola 009, a usunie pola 6XX, to redaktor Centrum NUKAT nada rekordowi status
U_z_bufora.
•
Jeżeli w polu 009 nie będzie merytorycznej informacji wyjaśniającej powód
usunięcia pól 6XX, to redaktor Centrum NUKAT nada rekordowi status
U_z_bufora.
3. Do modyfikacji przesyłanych w statusie Zatrzymany1 należą te, które wymagają konsultacji z
autorem charakterystyki przedmiotowej. Bibliotekarz wprowadzający modyfikację postępuje
wówczas wg następujących kroków:
a. rozpoczyna pole 009 symbolem biblioteki, do której kierowane jest pytanie i jeśli to
możliwe - inicjałem autora charakterystyki przedmiotowej,
b. podaje informację wyjaśniającą merytorycznie powód modyfikacji oraz wskazuje hasła
ulegające modyfikacji lub te, które należy dodać do charakterystyki dokumentu,
c. kończy uwagę w polu 009 symbolem biblioteki i inicjałami (analogicznie do podpisu
stosowanego w polu 040).
d. nadaje rekordowi status Zatrzymany1,
PRZYKŁADY:
008
140117s2013 pl
|100 0 pol c
009
BSTOK U/EWs (1) Książka jest pokłosiem konferencji (zob. 500) - w 650 "Prawo wyznaniowe \z
Polska \y 1990-" dodałem okr. "konferencje". (2) Książka dotyczy wyłącznie kwestii prawnych.
Ponieważ "Kościół i państwo \x prawo" jest terminem odrzuconym do "Prawo wyznaniowe", a
odpowiednie hasło z tematem "Prawo wyznaniowe" już jest użyte, usunąłem 650 "Kościół i państwo \z
Polska \y 1990-.". (3) Nie stosuje się więcej niż 3 OG po tym samym temacie. Usunąłem hasła
zaczynające się od "Kościół i państwo" z OG "Hiszpania", "Niemcy", "Szwajcaria", "Włochy" i "Kraje
byłego Związku Radzieckiego", zamiast nich dodałem "Prawo wyznaniowe \z Europa \v konferencje".
(4) Dodałem 651 "Polska \x konstytucja (1997) \v konferencje". WR O/PC
020
\a 9788377027820
008
131008s2013 pl
|100 0 pol c
009
OLSZT 003/ISOs W 650 "Nihilizm (filozofia)" dodałem okr. "konferencje". W 650 "Pesymizm \x
w literaturze" usunąłem okr. "w literaturze" (książka dotyczy pesymizmu w filozofii, a nie pesymizmu
jako motywu literackiego), dodałem "konferencje". WR O/PC
009
Dziękuję za uwagi. ISO
020
\a 9788360636305
4. Jeżeli biblioteka będąca autorem charakterystyki przedmiotowej wyrazi zgodę na modyfikację, to
powinna potwierdzić zgodę w polu 009 i nadać rekordowi status Mod1.
5. Jeżeli biblioteka będąca autorem charakterystyki przedmiotowej nie wyrazi zgody na modyfikację
wówczas w polu 009 wyjaśnia powody swojej decyzji kierując odpowiednie wyjaśnienie do
biblioteki sugerującej konieczność modyfikacji (zob. pkt. 3 a-d).
6. W spornych przypadkach biblioteka zgłaszająca modyfikacje może poprosić o ostateczne
rozstrzygnięcie dyskusji redaktora lub metodyka jhp KABA, zamieszczając właściwe wyjaśnienie w
polu 009 poniżej dotychczasowej korespondencji i nadając rekordowi status Mod1.

Podobne dokumenty