Regulamin uczestnictwa w zajęciach tanecznych Hip

Transkrypt

Regulamin uczestnictwa w zajęciach tanecznych Hip
Regulamin uczestnictwa w zajęciach tanecznych Hip-Hop w Wieruszowskim Domu Kultury
KWESTIE ORGANIZACYJNE/BEZPIECZEŃSTWO
1.
Zajęcia taneczne Hip Hop odbywają się w Wieruszowskim Domu Kultury, w dwóch kategoriach
wiekowych: dzieci i młodzież.
2.
Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć zapoznaje się z regulaminem i wypełnia deklarację
uczestnictwa.
3.
Zajęcia taneczne odbywają się w dwóch grupach wiekowych, dwa razy w miesiącu po 120 min.
4.
Za uczestnictwo w zajęciach tanecznych obowiązuje odpłatność, której wysokość jest ustalona
zarządzeniem Dyrektora, w sezonie 2015/2016 i wynosi 30 zł. Jest to opłata miesięczna,
równa we wszystkich miesiącach, obejmuje 2 zajęcia w miesiącu po 120 min.
5.
Opłata jest zryczałtowana i obejmuje cały miesiąc zajęć.
6.
Opłata obejmuje dany miesiąc kalendarzowy zajęć, bez względu na liczbę obecności uczestnika.
Opłata nie przechodzi na kolejne miesiące i wnoszona jest do 15 dnia każdego miesiąca.
7.
Zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku zajęć. Odwołanie lub przeniesienie zajęć przez Instruktora
może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników (minimum jedne zajęcia wcześniej)
z wyjątkiem wypadków losowych.
8.
W przypadku nieobecności instruktora ma on prawo wyznaczyć zastępstwo lub odwołać zajęcia,
które zostaną odpracowane w innym terminie.
9.
Godziny i dni odpracowywania zajęć będą ustalane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Zajęcia te mogą się odbywać w sobotę.
10. Uczestnik zobowiązuję się dostosować do wytycznych instruktora min.: dotyczących stroju, punktualnego
przybywania na zajęcia,
11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń instruktora.
12. Uczestnik ma obowiązek powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed
rozpoczęciem zajęć. Kontuzje wynikłe w trakcie trwania zajęć należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi.
13. Na zajęciach wszystkich uczestników obowiązuje strój treningowy (sportowy) nie krępujący ruchu
i odpowiednie obuwie sportowe.
14. WDK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali ćwiczeń lub szatni.
15. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający niniejszego Regulaminu) uczestnicy
zostaną skreśleni z listy uczestników zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
O zachowaniu uczestnika zostaną powiadomieni rodzice.
16. Rodzice i pełnoletni uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych
Organizatora (materiały drukowane, fotorelacja, Internet, pliki elektroniczne, np. prezentacje
multimedialne).
17. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do
odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia oświadczenia o samodzielnym powrocie
uczestnika do domu.
18. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać w sali ćwiczeń podczas zajęć bez zgody
instruktora.
19. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie akceptacją uczestniczenia we wszystkich występach
w których zespół reprezentuje WDK w sezonie kulturalnym.
20. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada2015 roku.