A. Przedmioty podstawowe FIR_NS 2015

Komentarze

Transkrypt

A. Przedmioty podstawowe FIR_NS 2015
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Język obcy
6
Obowiązkowy
Angielski
I i II
mgr Joanna Kordacz-Krawczyk,
mgr Alicja Wręczycka-Siarek,
mgr Barbara Kosicka-Olkowska,
mgr Agnieszka Gardy,
mgr Grzegorz Surma,
mgr Krzysztof Staroń,
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Liczba godzin ogółem
Ćwiczenia: (18)
Ćwiczenia: (18)
Ćwiczenia: (18)
54
C - Wymagania wstępne
Student przedmiotu język obcy posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z języka angielskiego na
poziomie pozwalającym zdać uczniowi egzamin maturalny co najmniej podstawowy (z języka angielskiego),
opisany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na stronie internetowej www.cke.ed.pl a określonym w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz sposobu przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), w tym w szczególności w rozporządzeniu z 25 kwietnia
2013 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520).
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Student zna i rozumie środki językowe na poziomie biegłości językowej B2 zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
CW2
Student zna i rozumie anglojęzyczną terminologię specjalistyczną w zakresie szeroko pojętej tematyki
finansów, rachunkowości i zarządzania oraz posiada wiedzę praktyczną w zakresie funkcji językowych
niezbędnych do skutecznego komunikowania się.
Umiejętności
CU1
Student stosuje poznane środki językowe w zakresie podstawowych sprawności językowych w tym:
rozumienia i interpretacji specjalistycznych tekstów czytanych, rozumienia i interpretacji tekstów
słuchanych, pisania oraz mówienia w zakresie szeroko pojętej tematyki finansów, rachunkowości i
zarządzania na poziomie biegłości językowej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego oraz posiada umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim, jako
1
narzędziem w swoim życiu zawodowym.
CU2
Student potrafi nawiązywać kontakty z użytkownikami języka angielskiego zarówno w sferze
prywatnej, jak i zawodowej, jest w stanie właściwie zinterpretować zachowania językowe i kulturowe w
zakresie ww. języka oraz posiada umiejętność praktycznego zastosowania środków wyrazu w celu
osiągnięcia pożądanej skuteczności komunikacyjnej.
Kompetencje społeczne
CK1
Student rozumie potrzebę doskonalenia kompetencji językowej w zakresie j. angielskiego przez całe
życie, jest przygotowany do nawiązywania kontaktów z użytkownikami poznawanego języka zarówno
w sferze prywatnej, jak i zawodowej, posiada umiejętności pracy w zespole, a także reprezentuje
postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
CK2
Student jest zorientowany na ciągłe podnoszenie swojej kompetencji językowej w zakresie
specjalistycznym, jaki i ogólnym, tak, aby móc w pełni wykorzystywać język angielski w swoim życiu
zawodowym i prywatnym dzięki uniwersalnym możliwościom komunikacyjnym, które oferuje.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
Kierunko
wy efekt
kształceni
a
Wiedza (EPW)
EPW1
EPW2
Student posiada umiejętności rozpoznawania i wybierania środków językowych na
poziomie biegłości językowej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego.
Student rozróżnia i rozumie anglojęzyczną terminologię specjalistyczną
w
zakresie szeroko pojętej tematyki finansów, rachunkowości i zarządzania oraz wybiera
odpowiednie środki językowe niezbędne do skutecznego komunikowania się.
K_W01
K_W02
Umiejętności (EPU)
EPU1
Student dobiera poznane środki językowe w zakresie podstawowych sprawności
językowych w tym: rozumienia i interpretacji specjalistycznych tekstów czytanych,
rozumienia i interpretacji tekstów słuchanych, pisania oraz mówienia w zakresie
szeroko pojętej tematyki finansów, rachunkowości i zarządzania na poziomie biegłości
językowej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Wdraża
nabyte umiejętności do komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim, jako
narzędziem w swoim życiu zawodowym.
K_U16
EPU2
Student nabywa umiejętność inicjowania kontaktów z użytkownikami języka
angielskiego zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej, dobiera właściwe
zachowania językowe i kulturowe w zakresie ww. języka oraz eksploatuje środki
wyrazu w celu osiągnięcia pożądanej skuteczności komunikacyjnej.
K_U16
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
EPK2
Student wykazuje aktywną postawę do doskonalenia kompetencji językowej w zakresie
j. angielskiego przez całe życie. Jest chętny do nawiązywania kontaktów z
użytkownikami poznawanego języka zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej,
wykazuje chęć pracy w zespole, a także ma otwartość i tolerancję wobec innych kultur.
Student jest zdeterminowany ciągle podnosić swojej kompetencje językowe w zakresie
specjalistycznym, jaki i ogólnym, tak, aby móc w pełni wykorzystywać język angielski w
swoim życiu zawodowym i prywatnym dzięki uniwersalnym możliwościom
komunikacyjnym tego języka.
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
2
K_K01
K_K08
Liczba
godzin
Lp.
Treści ćwiczeń
C1
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej na przykładzie restauracji.
Porównanie różnych temperamentów klientów na przykładzie Anglii i Hiszpanii.
Żywienie, zdrowy tryb życia.
Czasy gramatyczne: present simple i continuous.
Życie rodzinne, towarzyskie.
Przymiotniki związane z cechami osobowości ludzi, których można spotkać w środowisku
zawodowym.
Czas gramatyczny future simple i forma going to.
Ćwiczenia dodatkowe celem powtórzenia i utrwalenia materiału oraz przygotowanie do
kolokwium.
Kolokwium
Angielski w praktyce – poznawanie nowych osób.
Informowanie o awansie zawodowym.
Ankieta: czy umiesz oszczędzać czy wolisz wydawać?
Wydawanie i oszczędzanie pieniędzy, czasy gramatyczne: present perfect i past simple.
2
Jeff Pears jako przykład kreatywnego przedsiębiorcy, którego droga do sukcesy wcale nie była
łatwa.
Życiowe zmiany – mocne i słabe przymiotniki, czas gramatyczny present perfect + for/since.
Organizowanie środków finansowych dla dzieci w Afryce na podstawie organizacji Adelante
Africa - www.adelanteafrica.com
Historia i przygody Helen Skelton, która zbierała środki finansowe dla organizacji
charytatywnej Sports Relief. Debata na temat finansowania instytucji charytatywnych.
Ćwiczenia dodatkowe celem powtórzenia i utrwalenia materiału oraz przygotowanie do
kolokwium.
Kolokwium i zaliczenie semestru pierwszego.
2
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
2
2
2
2
2
2
2
Artykuł: wyścig wokół Londynu – stopniowanie przymiotników i przysłówków.
Środki transportu, formy podróżowania. Umiejętność poruszanie się po kraju anglojęzycznym
na podstawie Londynu.
Kolokacje związane ze stereotypami: przyimki: a/an, the, lub ich brak.
2
2
C13
Ćwiczenia dodatkowe celem powtórzenia i utrwalenia materiału oraz przygotowanie do
kolokwium.
Kolokwium
C14
Angielski w praktyce – problemowa osoba na poziomie relacji zawodowych.
2
C15
Porażka i sukces, czasowniki modalne: can, could, be able to
Znajomość języków obcych i perspektywy na dalszy rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy.
Współczesne maniery. Umiejętność odpowiedniego zachowanie się zarówno w sytuacjach
zawodowych jak i ogólno-społecznych np. w banku, na spotkaniu, na kolacji z szefem lub
współpracownikami. Słownictwo związane z rozmowami telefonicznymi, czasowniki modalne:
must, have to, should.
Ćwiczenia dodatkowe celem powtórzenia i utrwalenia materiału oraz przygotowanie do
kolokwium.
Kolokwium i zaliczenie semestru drugiego.
Ludzie sukcesu: Tiger Woods, Laurent Blanc, Kolo Toure, Alexander Wurz, Serena Wiliams
ich nietypowe zachowania oraz przesądy, które można zaobserwować w życiu zawodowym.
Sport i aktywność fizyczna, czasy przeszłe: simple, continuous, perfect
Związki międzyludzkie , zwroty gramatyczny used to.
Młode społeczeństwo a Facebook - rozmowa o zniekształcaniu rzeczywistości na internetowych
stronach społecznościowych.
Ćwiczenia dodatkowe celem powtórzenia i utrwalenia materiału oraz przygotowanie do
kolokwium.
Kolokwium.
Angielski w praktyce – spotkanie ze starymi znajomymi.
2
C10
C11
C12
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
C24
C25
Przedstawianie osób trzecich.
Słownictwo specjalistyczne dla danego kierunku i specjalizacji.
Przygotowanie absolwenta do potrzeb rynku pracy, do wykonywania zawodów w obszarze
finansów i rachunkowości w różnych jednostkach organizacyjnych oraz
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Kolokwium i zaliczenie semestru trzeciego.
Razem liczba godzin laboratoriów
4
2
54
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
Środki dydaktyczne
Ćwiczenia
M3 – Metoda eksponująca
Pokaz materiału audiowizualnego, pokaz prezentacji
multimedialnej.
M5 – Metoda praktyczna
2. Ćwiczenia przedmiotowe:
a) czytanie i analiza tekstu źródłowego,
4. Ćwiczenia kreacyjne:
a) przygotowanie prezentacji
5. Ćwiczenia translatorskie i inne:
a) ćwiczenia słuchania, mówienia, pisania i czytania,
b) ćwiczenia gramatyczne i leksykalne,
c) ćwiczenia ze słownictwa,
d) ćwiczenia leksykalne,
e) ćwiczenia stylistyczne,
f) dialogi.
- tablica,
- odtwarzacz CD,
- projektor,
- sprzęt multimedialny,
- laptop;
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
Ocena podsumowująca (P) –
Ćwiczenia
F1 - sprawdzian (pisemny lub ustny, "wejściówka",
kolokwium cząstkowe)
F2 -weryfikacja zapoznania się z literaturą (przygotowanie
do zajęć, ocena ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć i
jako pracy własnej), obserwacja pracy w grupach.
F4 -wypowiedź/wystąpienie (formułowanie dłuższej
wypowiedzi ustnej na wybrany temat, prezentacja
wybranego tekstu specjalistycznego)
P1 - egzamin (końcowy)
P2 - zaliczenie ustne
P2 - zaliczenie pisemne
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe
EPW1
EPW2
EPU1
EPU2
EPU3
EPK1
EPK2
Ćwiczenia
F1
F2
P1
F4
X
X
F5
X
X
X
X
X
X
4
I – Kryteria oceniania
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Opanował wiedzę przekazaną
w trakcie zajęć oraz
pochodzącą z literatury
podstawowej. Posiada
ograniczoną wiedzę dotycząca
języka formalnego i
nieformalnego.
Zna wybrane wymagane
podstawowe zagadnienia
gramatyczne niezbędne do
wyrażania i tworzenia
podstawowych struktur.
EPW2
Zna wybrane wymagane
podstawowe terminy
niezbędne do formułowania
spójnych i logicznych
wypowiedzi związanych z
terminologią specjalistyczną.
Posiada podstawową wiedzę o
normach i regułach w
zakresie tworzenia pism z
użyciem specjalistycznego
języka.
EPU1
Student popełnia liczne błędy
w zastosowaniu poznanego
słownictwa, jednak wykazuje
się umiejętnością przekazania
informacji. Student z pewną
trudnością określa myśl
przewodnią tekstu lub jego
części i wyszukuje w tekście
proste informacje.
EPU2
Potrafi w bardzo
ograniczonym stopniu
formułować i interpretować
język mówiony zarówno w
sferze prywatnej jak i
zawodowej .
EPK1
Rozumie potrzebę uczenia się
języka, stosuje ją w praktyce
w ograniczonym zakresie w
odniesieniu do siebie jak i
innych studentów w grupie.
Opanował wiedzę
przekazaną w trakcie
zajęć oraz pochodzącą z
literatury podstawowej i
uzupełniającej oraz
posiada wiedzę właściwą
do uzyskiwania
dodatkowych informacji z
podanych źródeł. Ma
poszerzoną wiedzę
dotyczącą zagadnień
gramatycznych
niezbędnych do
wyrażania i posługiwania
się wybranymi
strukturami.
Zna większość
wymaganych terminów
koniecznych do
formułowania spójnych i
logicznych wypowiedzi
związanych z
terminologią
specjalistyczną.
Ma rozbudowaną wiedzę
o normach i regułach w
zakresie tworzenia pism z
użyciem
specjalistycznego języka.
Student poprawnie i
samodzielnie stosuje
poznane słownictwo.
Student określa myśl
główna tekstu,
prawidłowo opisuje
kontekst sytuacyjny oraz
wyszukuje w tekście
niezbędne informacje na
dany temat.
Potrafi w miarę
poprawnie interpretować i
formułować tekst pisany
oraz mówiony w języku
angielskim popełniając
minimalne błędy, które
nie wpływają na rezultat
końcowej pracy.
Rozumie potrzebę
uczenia się języka przez
całe życie, stosuje te
potrzebę w praktyce w
odniesieniu do własnej
osoby jak i innych
studentów w grupie.
5
Opanował wiedzę przekazaną w trakcie
zajęć oraz pochodzącą z literatury
podstawowej i uzupełniającej oraz
posiada wiedzę właściwą do
uzyskiwania dodatkowych informacji z
różnorodnych źródeł oraz zna sposoby
szukania właściwych informacji.
Wykazuje się wiedzą wykraczającą
poza zakres problemowy zajęć. Ma
rozbudowaną i pogłębioną wiedzę
dotyczącą zróżnicowanych struktur
gramatycznych.
Zna wszystkie wymagane terminy
konieczne do formułowania spójnych i
logicznych wypowiedzi związanych z
terminologią specjalistyczną.
Ma wiedzę wykraczająca poza kryteria
wyznaczone w toku zajęć
realizowanych z zakresu tworzenia
pism specjalistycznych.
Student stosuje wszystkie terminy oraz
słownictwo poznane w trakcie zajęć i
właściwie je używa w odpowiednich
kontekstach. Student bezbłędnie określa
główną myśl tekstu lub jego
poszczególnych części. Właściwie
określa kontekst sytuacyjny oraz
prawidłowo znajduje w tekście
informacje na dany temat jak również
potrafi się do niego odnieść.
Potrafi bezbłędnie interpretować tekst
pisany i mówiony w języku angielskim
bez pomocy nauczyciela lub słownika.
Rozumie potrzebę uczenia się prze całe
życie i potrafi ja zastosować w praktyce
zawodowej, zarówno w odniesieniu do
własnej osoby, jak i wszystkich innych
studentów w grupie oraz potrafi
wykorzystać swoje ambicje dla celów i
perspektyw własnej kariery zawodowej.
EPK2
Potrafi w ograniczonym
zakresie uzupełniać i
doskonalić umiejętności
zarówno w ramach pracy
własnej jak i działań w
szerszej grupie, również z
wykorzystaniem
podstawowych dostępnych
mediów.
Potrafi poprawnie
uzupełniać i doskonalić
umiejętności zarówno w
ramach pracy własnej jak
i działań w szerszej
grupie, również z
wykorzystaniem
wybranych dostępnych
mediów.
Potrafi bezbłędnie uzupełniać i
doskonalić umiejętności zarówno w
ramach pracy własnej jak i działań w
szerszej grupie, również z
wykorzystaniem wszystkich dostępnych
mediów.
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Egzamin
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Christina Latham –Koenig Clive Oxenden, English File Intermediate - Student’s Book, Multipack A, Oxford University Press
2014.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1.Słowniki polsko-angielske i angielsko-polskie.
2.Materiały autentyczne - czasopisma angielskojęzyczne, fragmenty wybranych tekstów fachowych.
3.Jenny Dooley, Virginia Evans: Grammarway 2 oraz Grammarway 3, Express Publishing 1998.
4.Maciej Kędzior, Marta Kowalik-Alherwy: English Grammar Part 1 and Part 2. Wydawnictwo WiR. Wydanie II.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie prezentacji/referatu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
mgr Joanna Kordacz-Krawczyk
mgr Alicja Wręczycka-Siarek,
mgr Barbara Kosicka-Olkowska,
mgr Agnieszka Gardy,
mgr Grzegorz Surma,
mgr Krzysztof Staroń.
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
Kordacz-Krawczyk
6
54
15
18
26
31
6
150
6
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Język obcy
6
podstawowy
Język niemiecki
1,2
mgr Piotr Kotek
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Liczba godzin ogółem
Ćwiczenia: 18
Ćwiczenia: 18
Ćwiczenia: 18
54
C - Wymagania wstępne
Student posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z języka niemieckiego
odpowiadające standardom egzaminacyjnym odkreślonym dla szkół ponadgimnazjalnych.
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu Finansów i Rachunkowości oraz nauk pokrewnych,
w szczególności w odniesieniu do procesów i zjawisk finansowych (również
w języku obcym)
Umiejętności
CU1
Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w rozstrzyganiu i podejmowaniu decyzji
finansowych (również w języku obcym).
Kompetencje społeczne
CK2
Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się języka obcego przez całe życie.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U)
i kompetencji społecznych (K)
EPW1
EPW2
Wiedza (EPW)
Posiada wiedzę o finansach jako dyscyplinie naukowej oraz o miejscu finansów
w systemie nauk społecznych i powiązaniach z innymi dyscyplinami
naukowymi (również w języku obcym na poziomie
językowym B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego)
Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów umożliwiającą tworzenie
1
Kierunkowy
efekt kształcenia
K_W01
K_W02
i rozwój różnych form indywidualnej przedsiębiorczości (również w języku
obcym)
K_W15
Umiejętności (EPU)
EPU1
EPK1
Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 europejskiego systemu opisy kształcenia językowego dla kierunku
finanse i rachunkowość
Kompetencje społeczne (EPK)
Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uczenia się
języka obcego przez całe życie
K_U16
K_K01
K_K02
K_K08
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin
Treści ćwiczeń
Kontakty / Relacje międzyludzkie
Autoprezentacja z uwzględnieniem własnych zainteresowań i form spędzania czasu wolnego
Czas przeszły perfekt - powtórzenie
Opis osoby z uwzględnieniem informacji dot. jej wyglądu zewnętrznego oraz cech charakteru
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Ogłoszenia, wywiady i teksty z zakresu poradnictwa i relacji międzyludzkich
4
2
C5
Uczucia i emocje; składanie, przyjęcie i odrzucenie zaproszenia/propozycji
Czasowniki modalne
Przebieg różnych uroczystości, w tym także w odniesieniu do krajów niemieckojęzycznych
C6
Opis danych przedstawionych za pomocą grafiki / zestawień statystycznych
2
C7
Styl życia / Czas wolny
Opis, ocena i porównanie warunków życia
List formalny zawierający ofertę, wymagania lub skargę dot. kwestii bytowych; akceptacja lub
dezaprobata
Warunki najmu lokalu/świadczenia usług
Czas przeszły prosty Präteritum
Formy organizacji czasu wolnego; przebieg wydarzenia kulturalnego
4
C1
C2
C3
C4
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
2
2
4
4
2
2
Rekomendowanie wybranego miejsca i sposobu wypoczynku; atrakcje turystyczne;
podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie podróży. Zdania przydawkowe
Media
Środki masowego przekazu (rodzaje, rola, zalety i wady); audycje radiowe i programy
telewizyjne.
Towary i usługi / Nowoczesne technologie
Rozmowa w wybranym punkcie usługowym, uzyskiwanie informacji na temat wybranego
produktu/wybranej usługi
Opis danego produktu (cechy i funkcje);zadowolenie i rozczarowanie z usługi lub
z zakupionego produktu.
Strona bierna Passiv Präsens i Passiv Imperfekt
Usterka lub wada wybranego produktu; reklamacja w formie ustnej i pisemnej
4
6
4
4
4
Życie zawodowe
Ścieżka edukacyjna, plany związane z dalszym doskonaleniem i pracą zawodową;
CV oraz podanie o pracę.
2
2
54
Razem liczba godzin ćwiczeń
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
2
Forma zajęć
Ćwiczenia
Metody dydaktyczne
M3 – Metoda eksponująca, np.:
Środki dydaktyczne
prezentacja materiału audiowizualnego, pokaz
prezentacji multimedialnej, (wycieczka), pomiar;
M4 – Metoda programowana, np.:
wykład z wykorzystaniem materiałów
multimedialnych, wykład słowno-graficzny z
bieżącym wykorzystaniem źródeł internetowych,
wykład problemowy z wykorzystaniem sprzętu
multimedialnego, praca na materiale przekazów
medialnych.
M5 – Metoda praktyczna, np.:
1.
pokaz, np. prezentacja prac, prezentacja
wybranych zagadnień, prezentacja różnych
form wypowiedzi, prezentacja pisemnych
interpretacji, przegląd literatury przedmiotu,
wygłoszenie referatu przez studenta, ćwiczenia
z elementami prezentacji, wypowiedź ustna,
2.
ćwiczenia przedmiotowe, np. czytanie, analiza
tekstu źródłowego, praca z tekstem
źródłowym, analiza artykułów z czasopism
fachowych, analiza tekstów naukowych,
analiza referatów, analiza radiowych i
telewizyjnych programów informacyjnych i
publicystycznych, analiza zawartości portali
internetowych, analiza materiałów
dydaktycznych Akademii Telewizyjnej TVP,
analiza tekstów i przykładów, analiza
artykułów, raportów, analiza porównawcza,
analiza dokumentacji z praktyki, analiza
narzędzi diagnostycznych, analiza
przeczytanych treści z literatury przedmiotu,
przygotowanie referatu, pisanie prac,
opracowanie referatu, działania praktyczne,
wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji,
praca własna z zalecaną literaturą, praca z
mapą, analiza studium przypadku, analiza
tekstów z czasopism;
3.
ćwiczenia laboratoryjne, np. ćwiczenia
doskonalące obsługę programów edytorskich;
4.
ćwiczenia produkcyjne, np. przygotowanie
prezentacji, przygotowanie referatu;
5.
ćwiczenia translatorskie i inne, np. ćwiczenia
słuchania, mówienia, pisania i czytania,
ćwiczenia gramatyczne i leksykalne,
tłumaczenia zdań i tekstów, użycie
określonych struktur w mowie i piśmie,
słuchanie i rozpoznawanie, słuchanie i
powtarzanie, czytanie na głos, tłumaczenie
3
- tablica,
- odtwarzacz CD,
- projektor,
- sprzęt multimedialny,
- laptop
właściwe z komentarzem, tłumaczenie a vista,
ćwiczenia ze słownictwa, ćwiczenia
leksykalne, ćwiczenia stylistyczne,
tłumaczenie ustne i pisemne tekstów o
tematyce ogólnej i specjalistycznej, słuchanie
ze zrozumieniem, dialogi, tworzenie reguł
wymowy na podstawie odsłuchów,
przekładanie zapisu API na tradycyjny,
dostosowanie intonacji do rodzajów
wypowiedzi, tłumaczenie pisemne/ustne
tekstów o tematyce ogólnej oraz utworów
literackich, filmów i piosenek, tłumaczenie
pisemne tekstów specjalistycznych, analiza
tłumaczonych dokumentów, obserwacja
tłumaczenia ustnego;
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ćwiczenia
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę uzupełniania
Ocena podsumowująca (P) –
wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi, stymulujące do
doskonalenia efektów pracy
podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
F1 – sprawdzian (ustny, pisemny, „wejściówka”,
sprawdzian praktyczny umiejętności, kolokwium
cząstkowe, sprawdzian praktyczny umiejętności
wyszukiwania i prezentacji informacji z materiałów
źródłowych itd.),
F2 – obserwacja/aktywność (przygotowanie do zajęć,
ocena ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć i jako pracy
własnej, prace domowe itd.),
F4 – wypowiedź/wystąpienie (dyskusja, prezentacja
pisemnych interpretacji, opis prezentacji multimedialnej,
formułowanie dłuższej wypowiedzi ustnej na wybrany
temat, prezentacja wybranego tekstu specjalistycznego,
debata, rozwiązywanie problemu, formułowanie i
rozwiązywanie problemu, przemówienie, omówienie
referatu problemowego, wypowiedź problemowa,
analiza projektu itd.),
F5 – ćwiczenia praktyczne (ćwiczenia sprawdzające
umiejętności).
P1 – egzamin (ustny, pisemny, test
sprawdzający wiedzę z całego
przedmiotu itd.),
P2 – kolokwium (ustne, pisemne,
kolokwium podsumowujące semestr,
test sprawdzający wiedzę z całego
przedmiotu, rozmowa
podsumowująca przedmiot i wiedzę),
P3 – ocena podsumowująca powstała
na podstawie ocen formujących,
uzyskanych w semestrze.
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia
Efekty
przedmio
towe
Ćwiczenia
F1
F2
F4
F5
P1
P2
P3
EPW1
x
x
x
x
x
x
EPW2
x
x
x
x
x
x
EPU1
x
x
x
x
x
x
x
4
EPK1
x
x
x
x
x
x
x
I – Kryteria oceniania
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Przedmiotowy Dostateczny
dobry
efekt
dostateczny plus
dobry plus
kształcenia
3/3,5
4/4,5
(EP..)
EPW1
Zna słownictwo, struktury
gramatyczne oraz zasady
użycia języka niemieckiego
na tyle, żeby uzyskać z prac
sprawdzających 55 - 67% na
ocenę dostateczną oraz 67,5
-74,5% na ocenę dostateczną
plus.
EPW2
Posiada wiedzę
interdyscyplinarną
pozwalającą użyć języka
tylko w niektórych
sytuacjach życia
codziennego.
Posługuje się językiem
niemieckim na tyle, aby
średnia ocen w przypadku
sprawdzania poziomu
opanowania sprawności
językowych wynosiła
55 - 67% na ocenę
dostateczną oraz 67,5 74,5% na ocenę dostateczną
plus.
Student potrafi dość dobrze
komunikować się w mowie
i piśmie w języku obcym w
zakresie terminologii
związanej z naukami
ekonomicznymi, choć często
szuka zamienników słów.
EPU1
EPK1
bardzo dobry
5
Zna słownictwo,
struktury gramatyczne
oraz zasady użycia
języka niemieckiego na
tyle, żeby uzyskać z prac
sprawdzających 75 82,5% na ocenę dobrą
oraz 83 - 90% na ocenę
dobrą plus.
Posiada wiedzę
interdyscyplinarną
pozwalającą użyć języka
w większości sytuacji
życia codziennego.
Zna słownictwo, struktury gramatyczne
oraz zasady użycia języka niemieckiego
na tyle, żeby uzyskać z prac
sprawdzających 90,5 - 100%.
Posługuje się językiem
niemieckim na tyle, aby
średnia ocen w
przypadku sprawdzania
poziomu opanowania
sprawności językowych
wynosiła 75 - 82,5% na
ocenę dobrą oraz 83 90% na ocenę dobrą
plus.
Student potrafi
swobodnie
komunikować się w
mowie i piśmie w języku
obcym w zakresie
terminologii związanej
z naukami
ekonomicznymi,
czasami ma drobne
problemy z doborem
słownictwa.
Student (1) formułuje w języku
niemieckim wypowiedzi ustne i pisemne,
wykazując wysoki poziom poprawności
w doborze wymaganych struktur, form i
środków językowych,
(2) Student rozumie wypowiedzi ustne
i pisemne zgodnie z wymaganym
poziomem biegłości językowej.
(3) Średnia ocen w ciągu semestru
wynosi 90,5 – 100%
Potrafi bardzo swobodnie komunikować
się w mowie i piśmie w języku obcym
w zakresie terminologii związanej
z naukami ekonomicznymi.
Posiada wiedzę interdyscyplinarną
pozwalającą użyć języka w nieomal
każdej sytuacji życia codziennego.
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Egzamin
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. D. Niebisch, S. Penning-Hiemstra, F. Specht, M. Bovermann, M. Reimann, Schritte International, Hueber Varlag,
Ismaning 2007.
2. Braun-Podeschwa J., Habersack Ch., Pude A., Menschen B1.1 / B 1.2 Kursbuch + Arbeitsbuch, Hueber Verlag 2014
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. Braunert J., Schlenker W., Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs, LektorKlett Poznań 2009.
5
2.
3.
Gerngroß G., Krenn W., Puchta H., Grammtik kreativ Langenscheidt, Berlin/München/Wien/Zürich/New York 2001.
Dreke M., Lind W., Wechselspiel. Sprechsnlässe für die Partnerarbeit im kommunikativen Deutschunterricht,
Langenscheidt, Berlin/München/Wien/Zürich/New York 1986.
4. R. Dittrich, E. Frey, Training Zertifikat Deutsch, Max Hueber Verlag, Rea, Ismaning 2002.
5. Ch. Fandrych., U. Tallowitz, Klipp und Klar. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami, LektorKlett, Poznań 2008
Ponadto: niemieckojęzyczne czasopisma, fragmenty tekstów specjalistycznych, artykuły prasowe,
strony internetowe, słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie oraz materiały własne prowadzącego
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie prezentacji/referatu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin: 25 godz.):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
Piotr Kotek
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
Piotr Kotek
6
54
12
20
30
28
6
150
6
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Język obcy
6
Podstawowy
Rosyjski, polski
1, 2
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Liczba godzin ogółem
Ćwiczenia: (18)
Ćwiczenia: (18)
Ćwiczenia: (18)
54
C - Wymagania wstępne
Posługiwanie się językiem rosyjskim na poziomie odpowiadającym standardom egzaminacyjnym odkreślonym
dla szkół ponadgimnazjalnych.
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Wyposażenie studenta w wiedzę gramatyczno-leksykalną oraz zasady wymowy i ortografii w zakresie
podstawowych sprawności językowych oraz w podstawową wiedzę z zakresu Finansów i
Rachunkowości.
Umiejętności
CU1
CU2
Zdobycie umiejętności stosowania środków językowych zgodnie z wymaganiami określonymi na
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; podstawowych umiejętności
podejmowania decyzji finansowych.
Zdobycie podstawowych umiejętności językowych zgodnych z wymaganiami dla kierunku Finanse i
Rachunkowość.
Kompetencje społeczne
CK1
Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie.
CK2
Uświadomienie potrzeby otwartości na pracę zespołową i docenianie inicjatywy w zakresie jej
organizacji, a także kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, zaangażowania i poczucia
odpowiedzialności.
Uświadomienie potrzeby uzupełniania, aktualizowania i doskonalenia nabytej wiedzy i zdobytych
umiejętności.
CK3
1
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza (EPW…)
EPW1
Po ukończeniu przedmiotu student zna zakres struktur gramatyczno-leksykalnych oraz
zasad wymowy i ortografii; ma podstawową wiedzę z zakresu Finansów i Rachunkowości.
K_W01
K_W02
Umiejętności (EPU…)
EPU1
Po ukończeniu przedmiotu student posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego; posiada podstawowe umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
ustalonymi dla kierunku Finanse i Rachunkowość.
K_U16
Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1
EPK2
EPK3
Po ukończeniu przedmiotu student rozumie potrzebę rozwijania umiejętności uczenia się
przez całe życie.
Po ukończeniu przedmiotu student jest otwarty na pracę zespołową i docenia inicjatywy w
zakresie jej organizacji; posiada wrażliwość etyczno-społeczną, jest zaangażowany i ma
poczucie odpowiedzialności.
Po ukończeniu przedmiotu student uzupełnia, aktualizuje i doskonali nabytą wiedzę i
zdobyte umiejętności.
K_K01
K_K02
K_K08
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Lp.
Rok I
Ćw. 1
Ćw. 2
Ćw. 3
Ćw. 4
Ćw. 5
Ćw. 6
Ćw. 7
Ćw. 8
Ćw. 9
Ćw. 10
Ćw. 11
Ćw. 12
Ćw. 13
Ćw. 14
Ćw. 15
Ćw. 16
Ćw. 17
Ćw. 18
Treści ćwiczeń
Liczba
godzin
Życie studenckie: uczelnia, zaliczenia.
Znajomość języków obcych: certyfikaty i kursy językowe.
Profesjonalne CV. Zawody, kwalifikacje i specjalności.
Mieszkanie studenta: dom studenta, mieszkanie u rodziny, mieszkanie studenckie.
Aktywny styl życia studenta. Sport to zdrowie.
Czas wolny studenta: wolontariat i praca zarobkowa.
Kluby sportowe i sale treningowe. Sporty ekstremalne.
Portale internetowe dla studentów. Reklama w Internecie. Pisanie wiadomości.
Przedmioty, które można kolekcjonować.
Ważne wydarzenia w życiu: określanie czasu.
Wygląd zewnętrzny człowieka: ubiór, cechy charakteru, uczucia, hobby.
Ideał mężczyzny/kobiety; przyjaciela/przyjaciółki.
Powtórka materiału
O Rosji (Federacji Rosyjskiej) i Rosjanach; symbole państwowe, strefy czasowe, grupy
etniczne, podział terytorialny; wszystkie stolice.
Dzisiejsza Moskwa: położenie, pogoda, metro, zabytki.
Wielki Pałac Kremlowski.
Teatry moskiewskie: Teatr Bolszoj
i Moskiewski Akademicki Teatr Artystyczny
w Moskwie.
Muzea i galerie sztuki: Państwowa Galeria Trietiakowska w Moskwie.
Państwowe Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu.
Największe miasta Rosji. Największe miasta Polski.
Wycieczka do Sankt Petersburga: białe noce.
Tajemnicza i mroźna Syberia: kolej transsyberyjska. Bajkał – „błękitne oko Syberii”.
2
Powtórka materiału.
2
36
Suma godzin na I roku
Rok II
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
Ćw. 19
Ćw. 20
Ćw. 21
Ćw. 22
Ćw. 23
Ćw. 24
Ćw. 25
Ćw. 26
Ćw. 27
Święta w Rosji: państwowe, religijne i inne; życzenia, atrybuty świąteczne i prezenty.
2
Promocja kultury rosyjskiej w Polsce.
2
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.
2
Kuchnia rosyjska: wybrane przepisy kulinarne. Dania i produkty kuchni polskiej.
2
Przygoda z kolekcjonowaniem: akcesoria.
2
Zakupy w różnych sklepach: produkty, prezenty.
2
Problemy współczesnego świata; konflikty zbrojne, bezrobocie, choroby, degradacja
4
środowiska naturalnego.
Powtórka materiału
2
Suma godzin na II roku
18
Struktury gramatyczne w ramach realizacji wyszczególnionych powyżej treści. Dodatkowe umiejętności:
wyszukiwanie informacji na stronach rosyjskiego Internetu (Runet-u), korzystanie ze słowników dwujęzycznych
oraz kształtowanie postawy otwartości wobec współczesnej Rosji.
Razem liczba godzin ćwiczeń
54
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Ćwiczenia
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
M1 – Metoda podająca: objaśnienie, wyjaśnienie, elementy
wykładu
M2 – Metoda problemowa (2): np. burza mózgów, meta
plan i inne
M3 – Metoda eksponująca: pokaz prezentacji
multimedialnej
M5 – Metoda praktyczna (2): np. ćwiczenia translatorskie
Środki dydaktyczne
Podręcznik +CD, Internet,
słowniki, mapa Rosji, artykuły
prasowe, tablice gramatyczne
projektor
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ćwiczenia
Ocena podsumowująca (P) –
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
F1 sprawdzian (ustny, pisemny)
F2 obserwacja/aktywność; ocena bieżąca
F4 wypowiedź/wystąpienie
P1 – egzamin pisemny (test)
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Ćwiczenia
Efekty przedmiotowe
EPW1
EPU1
F1
F2
F4
P1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EPK1
EPK2
EPK3
I – Kryteria oceniania
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Przedmiotowy Dostateczny
dobry
efekt
dostateczny plus
dobry plus
kształcenia
3/3,5
4/4,5
(EP..)
Zna większość struktur
EPW1
Zna zakres niektórych
wybranych struktur
gramatycznogramatyczno-leksykalnych
leksykalnych oraz zasad
oraz zasad wymowy
wymowy i ortografii;
i ortografii;
ma podstawową wiedzę z
ma nieznaczną podstawową
zakresu Finansów i
wiedzę z zakresu Finansów i
Rachunkowości.
Rachunkowości.
3
bardzo dobry
5
Zna wszystkie wymagane struktury
gramatyczno-leksykalne oraz zasady
wymowy i ortografii; ma podstawową
wiedzę z zakresu Finansów i
Rachunkowości.
EPU1
EPK1
EPK2
EPK3
Wykonuje niektóre wybrane
ćwiczenia;
posiada podstawowe
umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami ustalonymi
dla kierunku Finanse
i Rachunkowość;
popełnia błędy.
Rozumie potrzebę, ale nie zna
skutków rozwijania
umiejętności uczenia się
przez całe życie:
Jest otwarty na pracę
zespołową, ale nie w pełni
docenia inicjatywy w zakresie
jej organizacji; nie posiada
wrażliwość etycznospołecznej, jest niezbyt
zaangażowany i nie ma
poczucia odpowiedzialności.
Tylko częściowo uzupełnia,
aktualizuje i doskonali
nabytą wiedzę i zdobyte
umiejętności.
Wykonuje większość
wybranych ćwiczeń;
posiada podstawowe
umiejętności językowe
zgodne z wymaganiami
ustalonymi dla kierunku
Finanse i Rachunkowość;
popełnia nieliczne błędy.
Rozumie potrzebę i zna
skutki rozwijania
umiejętności uczenia się
przez całe życie.
Jest otwarty na pracę
zespołową i docenia
inicjatywy w zakresie jej
organizacji; posiada
wrażliwość etycznospołeczną, jest
zaangażowany i ma
poczucie
odpowiedzialności.
Uzupełnia, aktualizuje
i doskonali nabytą
wiedzę i zdobyte
umiejętności.
Wykonuje wszystkie wybrane ćwiczenia;
posiada podstawowe umiejętności
językowe zgodne z wymaganiami
ustalonymi dla kierunku Finanse
i Rachunkowość - jego umiejętności
wykraczają poza zakres zajęć.
Rozumie potrzebę i zna skutki
rozwijania umiejętności uczenia się
przez całe życie.
Jest otwarty na pracę zespołową i docenia
inicjatywy w zakresie jej organizacji;
posiada wrażliwość etyczno-społeczną,
jest zaangażowany i ma poczucie
odpowiedzialności.
Uzupełnia, aktualizuje i doskonali
nabytą wiedzę i zdobyte umiejętności.
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Egzamin
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Pado A., start.ru 2 język rosyjski dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2006.
2. Fast L., Zwolińska M., Biznesmeni mówią po rosyjsku. Русский язык в деловой среде, Warszawa 2010.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. Chwatow S., Hajczuk R., Русский язык в бизнесе. Warszawa 2000.
2. Dziewanowska D., Грамматика без проблем. Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2005.
3. Родимкина А., Райли З., Ландсман Н., Россия сегодня. Тексты и упражнения, Warszawa 2003.
4. Siskind E., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2010.
5. Szczęsny A., Jak pisać po rosyjsku listy, kartki, sms-y, e-maile, ogłoszenia, Warszawa 2008.
6. Тelepnev A., M. Ziomek M., Влюбиться в Россию, Warszawa 2011.
Ponadto: rosyjskojęzyczne czasopisma, fragmenty wybranych tekstów specjalistycznych, słowniki dwujęzyczne.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie pracy pisemnej/wypowiedzi ustnej
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do sprawdzianu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin 150 : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
Halina Uchto
4
54
15
20
20
21
20
150
6
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected],
Podpis
5
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Matematyka
6
Obowiązkowy
Polski
I
Tadeusz Ostrowski
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 1
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (15); Ćwiczenia: (18); Laboratoria: (0) Inne (0)
33
C - Wymagania wstępne
BRAK
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Zapoznanie studentów z zagadnieniami algebry liniowej w zakresie studiów ekonomicznych pierwszego
stopnia – algebrą macierzy, wyznacznikiem macierzy; macierzą odwrotną, równaniami macierzowymi;
układami równań liniowych;
Zapoznanie studentów z zagadnieniami rachunku różniczkowego w zakresie studiów ekonomicznych
pierwszego stopnia – rachunkiem pochodnych i całkowym wraz z zastosowaniami.
Umiejętności
CU1
Wyrobienie umiejętności wykonywania działań na macierzach; obliczania wyznacznika macierzy:
znajomości metod wyznaczania macierzy odwrotnej, posiadania umiejętności rozwiązywania układów
równań liniowych;
Wyrobienie umiejętności stosowania podstawowych metod obliczania granic, różniczkowania,
całkowania.
Student umie zbadać własności funkcji (dziedzina, asymptoty, monotoniczność, wypukłość) oraz
naszkicować jej wykres. Potrafi obliczyć podstawowe całki nieoznaczone i oznaczone oraz zna ich
zastosowanie. Potrafi stosować poznane pojęcia, metody przy rozwiązywaniu problemów na innych
przedmiotach, praktyce
Kompetencje społeczne
CK1
Wdrożenie do stałego uczenia się, ciągłego podnoszenia i doskonalenia swoich kompetencji.
CK2
Wyrobienie umiejętności kreatywnego myślenia.
1
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
Wiedza (EPW)
EPW1
Student analizuje, wyjaśnia i rozwiązuje problemy w języku algebry liniowej.
Stosuje, pojęcia, metody i modele analizy matematycznej; analizuje, interpretuje oraz
rozwiązuje problemy w języku analizy matematycznej.
K_W01
Umiejętności (EPU)
EPU1
Wykorzystuje informacje z wykładów, literatury z zakresu algebry liniowej i analizy
matematycznej do interpretacji zjawisk finansowych.
K_U01
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
Ma świadomość potrzeby permanentnej nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji
K_K01
EPK2
Myśli w sposób kreatywny.
K_K09
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba
godzin
Lp.
Treści wykładów
W1
Algebra macierzy – działania na macierzach, własności działań, wyznacznik.
3
W2
Macierz odwrotna; metody wyznaczania; równania macierzowe.
3
W3
Układy równań liniowych; typy, metody rozwiązywania.
3
W4
Ciągi liczbowe, granice.
3
W5
Pochodna funkcji i jej interpretacje, zastosowania.
3
15
Razem liczba godzin wykładów
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
Środki dydaktyczne
Wykład
wykład informacyjny, prezentacja
Projektor, komputer
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
Ocena podsumowująca (P) –
podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)
egzamin pisemny
Wykład
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe
EPW1
Wykład
Metoda
oceny E
x
EPW2
EPW3
EPU1
EPU2
x
x
EPU3
2
x
x
EPK1
EPK2
I – Kryteria oceniania
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP)
EPW1
EPU1
EPU2
EPK1
EPK2
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Zna wybrane pojęcia
algebry macierzy i analizy
Rozwiązuje niektóre
zadania
Rozwiązuje niektóre
zadania
Rozumie, ale nie zna
skutków rozwiązań
Rozumuje dost. kreatywnie
Zna większość pojęć
algebry macierzy i analizy
Rozwiązuje większość
zadań
Rozwiązuje większość
zadań
Rozumie i zna skutki
rozwiązań
Rozumuje kreatywnie
Zna wszystkie wymagane pojęcia
algebry macierzy i analizy
Rozwiązuje wszystkie wymagane
zadania
Rozwiązuje wszystkie wymagane
zadania
Rozumie i zna skutki
rozwiązań
Rozumuje kreatywnie
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Egzamin
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory, GiS, Wrocław 2003.
2. T. Ostrowski, Algebra, PWSZ Gorzów Wlkp. 2010.
3. A. I. Kostrikin, J. I. Manin, Algebra liniowa i geometria, PWN, Warszawa 1993.
4. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach cz. I i II, PWN, Warszawa 2005.
5. T. Ostrowski, Analiza, PWSZ Gorzów Wlkp. 2010.
6. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna, Oficyna Wydawnicza Gis, Wrocław 2001.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania, GiS, Wrocław 2003.
2. C. D. Meyer Matrix analysis and applied linear algebra, SIAM, Philadelphia 2000.
3. T. A. Herdegen, Wykłady z algebry liniowej i geometrii, Wyd. Discepto 2005.
4. H. Arodz, K. Rosciszewski, Algebra i geometria w zadaniach, Wyd. Znak , Kraków 2005.
5. L. Janicka, Wstęp do analizy matematycznej, GiS, Wrocław 2003.
6. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza Gis, Wrocław 2002.
7. J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, Warszawa 2004.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do kolokwium
Przygotowanie do egzaminu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
Tadeusz Ostrowski
3
33
17
30
30
20
20
150
6
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Podstawy rachunkowości
6
Obowiązkowy
Polski
I
dr Weronika Gackowska
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 1
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (15); Ćwiczenia: (18); Laboratoria: (0) Inne (0)
33
C - Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień z zakresu matematyki oraz podstawowych pojęć ekonomicznych.
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu Finansów i Rachunkowości oraz nauk pokrewnych, w
szczególności w odniesieniu do procesów i zjawisk finansowych.
CW2
Przekazanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej w procesie podejmowania decyzji finansowych.
Umiejętności
CU1
Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w rozstrzyganiu i podejmowaniu decyzji finansowych.
CU2
Przygotowanie
absolwenta
do
potrzeb
rynku
pracy,
do
wykonywania
zawodów
w obszarze finansów i rachunkowości w różnych jednostkach organizacyjnych oraz
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Kompetencje społeczne
CK1
Kształtowanie wrażliwości etyczno – społecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności oraz
poszanowania prawa w obszarze zawodowym i poza nim.
CK2
Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania
postaw przedsiębiorczych.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
1
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza (EPW)
EPW1
Posiada wiedzę o rachunkowości i finansach oraz powiązaniach z innymi dyscyplinami
naukowymi. Wyjaśnia i opisuje podstawowe typy zdarzeń gospodarczych.
K_W01,
K_W02
K_W05
EPW2
Rozróżnia, wymienia i charakteryzuje zdarzenia gospodarcze oraz metody z zakresu
rachunkowości, wyjaśnia znaczenie informacji rachunkowych.
K_W06,
K_W09,
K_W11,
K_W15
Umiejętności (EPU)
EPU1
Interpretuje zjawiska finansowe oraz procesy gospodarcze zachodzące w jednostce
gospodarczej oraz ewidencjonuje typowe zdarzenia gospodarcze.
K_U01,
K_U03,
K_U04
EPU2
Analizuje przyczyny i przebieg procesów gospodarczych, korzysta z podstawowych
technologii informatycznych w celu gromadzenia i przetwarzania danych
rachunkowych.
K-U05,
K_U09
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
EPK2
Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnia, jest
świadomy społecznej i zawodowej oraz etycznej odpowiedzialności za podejmowane
decyzje.
Aktualizuje i doskonali nabytą wiedzę oraz wykazuje się twórczym myśleniem oraz
otwartością na zmiany w przepisach prawa.
K_K01,
K_K05
K_K08,
K_K09
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba
godzin
Lp.
Treści wykładów
W1
Istota, zakres rachunkowości oraz regulacje prawne.
2
W2
Podstawowe pojęcia oraz zasady i metody rachunkowości.
2
W3
Konto księgowe. Rodzaje kont i zasady ich funkcjonowania. Storno księgowe.
2
W4
Bilans i zasady bilansowe. Klasyfikacja majątku i kapitału.
Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.
Przychody i koszty działalności operacyjnej.
Znaczenie ewidencji syntetycznej i analitycznej.
6
W5
3
15
Razem liczba godzin wykładów
Liczba
godzin
Lp.
Treści ćwiczeń
C1
Konto księgowe. Istota metody bilansowej. Sporządzanie zestawień obrotów i sald.
4
C2
4
C3
Księgowe ujęcie operacji gospodarczych. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach
bilansowych.
Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych.
C4
Poprawianie błędnych zapisów na kontach drogą storna.
2
C5
Ewidencja przychodów i kosztów działalności operacyjnej.
2
6
18
Razem liczba godzin ćwiczeń
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
Środki dydaktyczne
Wykład
Wykład słowno-graficzny z prezentacją multimedialną.
Projektor
Ćwiczenia
Analiza tekstu źródłowego, księgowanie podstawowych
operacji gospodarczych, wyjaśnienie, dyskusja.
Ćwiczenia
poprawiane
2
kontrolowane
i
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
Ocena podsumowująca (P) –
Wykład
Prezentacja informacji, omówienie wskazanego
zagadnienia.
egzamin ustny
Ćwiczenia
Obserwacja podczas zajęć / aktywność.
praca pisemna
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład
Efekty
przedmiotowe
Ćwiczenia
Metod
a
oceny
F1
F4
F1
F3
F5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
EPW1
EPW2
EPU1
EPU2
EPK1
EPK2
I – Kryteria oceniania
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Przedmiotowy
Dostateczny
dobry
efekt
dostateczny plus
dobry plus
kształcenia
3/3,5
4/4,5
(EP..)
EPW1
Opisuje i wyjaśnia znaczenie Zna większość zasad
podstawowych terminów z
ewidencjonowania zdarzeń
rachunkowości.
gospodarczych.
EPW2
Zna metodologię
Zna znaczenie informacji
ewidencjonowania
rachunkowych i
wybranych zdarzeń
charakteryzuje funkcje kont
księgowych.
gospodarczych.
EPU1
Interpretuje typowe
Wykonuje pomiary
zjawiska gospodarcze.
wielkości ekonomicznych
oraz poprawnie korzysta z
informacji rachunkowych.
EPU2
Ewidencjonuje typowe
Realizuje powierzone
zapisy na kontach
zadania oraz interpretuje
księgowych.
konsekwencje zdarzeń
gospodarczych.
EPK1
EPK2
Rozumie znaczenie
informacji rachunkowych,
ale nie zna skutków ich
ewidencjonowania.
Odróżnia problemy ważne
od mniej ważnych.
Analizuje znaczenie nabytej
wiedzy.
Wyznacza priorytety i jest
świadomy społecznej i
zawodowej
odpowiedzialności.
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Egzamin
3
bardzo dobry
5
Zna wszystkie wymagane
terminy z rachunkowości oraz
przepisy prawa bilansowego.
Objaśnia i interpretuje funkcje
kont księgowych.
Korzysta z większości informacji
rachunkowych interpretując ich
znaczenie dla jednostki
gospodarczej.
Reprezentuje swój pogląd nt.
zdarzeń gospodarczych
poprzedzających aktualną
sytuację gospodarczą oraz
stawia wnioski nt. konsekwencji
istniejącego stanu.
Rozumie i zna skutki różnych
aspektów działalności.
Jest przedsiębiorczy, uzupełnia i
doskonali nabytą wiedzę.
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. K. Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości, ABC, Warszawa 2002.
2. J. Hrybacz. K. Żurawiecka – Hrybacz, Podstawy rachunkowości – zbiór zadań. PWSZ, Gorzów Wlkp. 2005.
3. A. Kuciński, K. Kretkowska, Rachunkowość – zbiór zadań, PWSZ, Gorzów 2008.
4. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2004.
2. Ustawa z dnia 29. września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.).
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie zaliczeń
Przygotowanie do sprawdzianu
Przygotowanie do egzaminu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
Weronika Gackowska
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
33
5
15
7
20
30
40
150
6
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Podstawy finansów
6
Obowiązkowy
Polski
I
dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 1
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (15); Ćwiczenia: (18); Laboratoria: (0) Inne (0)
33
C - Wymagania wstępne
Student sprawnie wykonuje operacje matematyczne posługując się kalkulatorem, korzysta z internetu, skutecznie
wyszukuje w zbiorach internetowych potrzebne akty prawne, informacje, komentarze i oceny zjawisk i procesów
finansowych.
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Student zna zagadnienia i przykłady służące rozumieniu istoty i funkcji finansów oraz interpretowaniu
podstawowych kategorii finansowych i elementów systemu finansowego.
CW2
Student posiada specjalistyczną wiedzę niezbędną w procesie podejmowania decyzji finansowych.
Umiejętności
CU1
Student posiada umiejętności rozpoznawania i analizowania zjawisk i procesów finansowych
zachodzących w gospodarce publicznej i prywatnej, na różnych segmentach rynku finansowego oraz w
wybranych instytucjach finansowych.
CU2
Student posiada umiejętności dostosowane do potrzeb rynku pracy, w tym do wykonywania zawodów w
obszarze finansów w różnych jednostkach organizacyjnych, a także do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
Kompetencje społeczne
CK1
Student rozumie potrzebę pracy w grupie i uczenia się przez całe życie.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
1
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza
EPW1
EPW2
EPW3
Student posiada wiedzę o finanasach jako dyscyplinie naukowej oraz o powiązaniu
finansów z innymi dyscyplinami naukowymi.
Student wyjaśnia podstawowe mechanizmy funkcjonowania finansów w sferze
przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.
KW_01
Student charakteryzuje zjawiska oraz procesy finansowe, a także wyjaśnia
prawidłowości nimi rządzące.
KW_06
KW_03
KW_12
KW_13
Umiejętności
EPU1
EPU2
EPU3
Student analizuje i interpretuje zjawiska ekonomiczne i procesy zachodzące w
jednostkach gospodarczych.
Posługuje się wybranymi aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami w
dziedzinie finansów.
Student potrafi wskazać najlepsze rozwiązanie problemu i uzasadnić ten wybór w
zakresie finansów.
K_U01
K_U10
K_U12
K_U14
Kompetencje społeczne
EPK1
EPK2
Student widzi potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uczenia się przez
całe życie.
Student jest otwarty na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej organizacji.
K_K01
K_K02
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba
godzin
Lp.
Treści wykładów
W1
W2
Zagadnienia wstępne. Program nauczania. Pojęcie oraz ogólna charakterystyka finansów,
polityka finansowa, charakterystyka systemu finansowego, zjawiska finansowe i ich
klasyfikacja, finanse a inne nauki, charakterystyka współczesnego pieniądza.
Podstawy bankowości: system bankowy oraz funkcje NBP, podaż i popyt na pieniądz.
2
W3
Finanse ubezpieczeń: pojęcie, klasyfikowanie oraz podstawy prawne.
2
W4
Finanse przedsiębiorstw, pojęcie przedsiębiorstwa. Cele działalności gospodarczej.
2
W5
Źródła finansowania przedsiębiorstw.
2
W6
Rynki finansowe: definicja, podział oraz charakterystyka rynków finansowych.
1
W7
Elementy finansów publicznych: pojęcie finansów publicznych, charakterystyka systemu
budżetowego, zasady budżetowe, system podatkowy, funkcje i zasady podatkowe.
Razem liczba godzin wykładów
2
4
15
Liczba
godzin
Lp.
Treści ćwiczeń
C1
Zagadnienia wstępne z zakresu finansów.
1
C2
6
C3
Istota i cechy współczesnego pieniądza. Wartość pieniądza w czasie – odsetki proste i
złożone.
Podstawy bankowości. System bankowy. Instrumenty oddziaływania banku centralnego.
4
C4
Kapitalizacja odsetek-zadania.
4
C5
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Dokumentacja rozliczeń z ZUS.
2
C6
Elementy finansów publicznych.
1
Razem liczba godzin ćwiczeń
18
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne
Środki dydaktyczne
2
Wykład
wykład informacyjny
projektor, tablica
Ćwiczenia
analiza tekstu źródłowego
ustawy
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ocena formująca (F)
Ocena podsumowująca (P)
Wykład
F2 -obserwacja podczas zajęć/aktywność
P1- egzamin
Ćwiczenia
F3- referat, dyskusja
Ocena podsumowująca powstała
na podstawie ocen formułujących,
uzyskanych w semestrze
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia
Efekty
przedmiotowe
EPW1
EPW2
EPW3
EPU1
EPU2
EPU3
EPK1
EPK2
Wykład
Ćwiczenia
F2
P1
F3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I – Kryteria oceniania
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Przedmiotowy
dostateczny
dobry
efekt
dostateczny plus
dobry plus
kształcenia
3/3,5
4/4,5
(EP)
EPW1
Opanował wiedzę
Opanował wiedzę
przekazaną w trakcie zajęć,
przekazaną w trakcie
a także pochodzącą z
zajęć, a także
literatury podstawowej
pochodzącą z literatury
podstawowej, co
pozwala na
podejmowanie decyzji
finansowych
EPW2
Ma podstawową wiedzę na
Ma poszerzoną wiedzę
temat finansów
na temat finansów
przedsiębiorstw oraz
przedsiębiorstw oraz
finasów publicznych
finasów publicznych
EPW3
Zna wybrane, podstawowe
terminy dotyczące finansów
EPU1
Realizuje powierzone
zadania popełniając drobne
błędy
EPU2
Wykorzystuje w niewielkim
stopniu wiedzę zdobytą
Zna wszystkie,
podstawowe terminy
dotyczące finansów
Realizuje powierzone
zadania popełniając
jedynie bardzo drobne
błędy, które nie mają
wpływu na rezultat
pracy
Wykorzystuje wiedzę
zdobytą podczas zajęć w
3
bardzo dobry
5
Opanował wiedzę przekazaną w
trakcie zajęć, a także pochodzącą z
literatury podstawowej, co pozwala
na trafne podejmowanie decyzji
finansowych
Ma poszerzoną i rozbudowaną
wiedzę na temat finansów
przedsiębiorstw oraz finasów
publicznych
Zna wszystkie istotne terminy
dotyczące finansów
Realizuje powierzone zadania nie
popełniając przy tym błędów
W pełni wykorzystuje wiedzę
zdobytą podczas zajęć
podczas zajęć
Nie poszukuje samodzielnie
dodatkowych informacji
niewielkim stopniu
Samodzielnie poszukuje
dodatkowych informacji
EPK1
Ma świadomość potrzeby
ciągłego pogłębiania wiedzy
i stara się ją uzupełniać
EPK2
Realizuje powierzone
zadania z niewielką pomocą
Ma świadomość
potrzeby ciągłego
pogłębiania wiedzy i ją
uzupełnia
Realizuje powierzone
zadania wykazując się
samodzielnością, a
także pracuje w grupie
EPU3
Samodzielnie poszukuje
dodatkowych informacji,
wykraczających poza zakres zajęć
Ma świadomość potrzeby ciągłego
pogłębiania wiedzy i ją uzupełnia
oraz poszerza
Realizuje powierzone zadania w
pełni samodzielnie, a także pracuje
w grupie
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Egzamin
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE Warszawa 2002.
2. Finanse, pod red. J. Ostaszewskiego, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
3. Jarocka E., Finanse, Wyd. Difin, Warszawa 2003.
4. Podstawy finansów, pod red., K. Mareckiego, Wyd. PWE, Warszawa 2008.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. Pietrzak B., Pogański Z., Wożniak B., System finansowy w Polsce, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
2. Finanse, bankowość i rynki finansowe, pod red. E. Pietrzaka i M. Markiewicza, Wyd., Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2006.
3. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Zbiór zadań.
Wyd. Tonik, Toruń 2002.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie referatu
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie prezentacji
Przygotowanie do sprawdzianu
Przygotowanie do egzaminu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz.)
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
33
20
25
12
20
8
16
16
150
6
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Mikroekonomia
6
Obowiązkowy
Polski
I
dr Katarzyna Zioło-Gwadera
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 1
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (15); Ćwiczenia: (18); Laboratoria: (0) Inne (0)
33
C - Wymagania wstępne
Student posiada podstawową wiedzę na temat zjawisk ekonomicznych występujących w gospodarce.
Student posiada zdolność logicznego myślenia oraz wiedzę i umiejętności z matematyki.
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień i modeli współczesnej
mikroekonomii oraz ich rozwinięć za pomocą sformalizowanych metod.
Umiejętności
CU1
Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu analizy sytuacji przedsiębiorstwa oraz podejmowania
decyzji optymalizacyjnych.
Kompetencje społeczne
CK1
Wskazanie konieczności ekonomicznego postępowania i ustawicznego pogłębiania wiedzy.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza (EPW)
EPW1
Student rozumie istotę działania mechanizmu rynkowego oraz funkcjonowania
przedsiębiorstw z uwzględnieniem struktury rynku.
K_W04
EPW2
Student określa i wyjaśnia zasady podejmowania decyzji głównych podmiotów
ekonomicznych (konsumentów i producentów) oraz działania rynków czynników
produkcji.
K_W07
Umiejętności (EPU)
1
EPU1
Student rozpoznaje i analizuje zjawiska mikroekonomiczne oraz analizuje i ocenia
ekonomiczne zachowania konsumentów i przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych
strukturach rynkowych.
K_U05,
K_U013
EPU2
Student formułuje wnioski oraz przedstawia warianty decyzji ekonomicznych.
K_U06,
K_U012
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
Student podejmuje decyzje ekonomiczne oraz przewiduje ich konsekwencje.
K_K03,
K_K05
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba
godzin
Lp.
Treści wykładów
W1
Ekonomia jako nauka.
1
W2
Podstawy gospodarki rynkowej.
2
W3
Elastyczność popytu i podaży.
2
W4
Zachowania konsumentów.
2
W5
Przedsiębiorstwo jako podmiot ekonomiczny.
2
W6
Funkcja produkcji a optymalizacja produkcji.
2
W7
Struktury rynku.
2
W8
Rynki czynników produkcji.
2
Razem liczba godzin wykładów
15
Liczba
godzin
Lp.
Treści ćwiczeń
C1
Ekonomia jako nauka.
2
C2
Podstawy gospodarki rynkowej.
3
C3
Elastyczność popytu i podaży.
2
C4
Zachowania konsumentów.
2
C5
Przedsiębiorstwo jako podmiot ekonomiczny.
1
C6
Funkcja produkcji a optymalizacja produkcji.
2
C7
Struktury rynku.
2
C8
Rynki czynników produkcji.
2
C9
Kolokwium.
2
Razem liczba godzin ćwiczeń
18
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
Środki dydaktyczne
Wykład
M1 – Metoda podająca: wykład informacyjny
projektor
Ćwiczenia
M5 – Metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
P1 - egzamin pisemny
Wykład
Ćwiczenia
Ocena podsumowująca (P) –
F2 - obserwacja podczas zajęć / aktywność,
2
P2 – kolokwium pisemne
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe
Wykład
Ćwiczenia
P1
F2
P2
EPW1
EPW2
EPU1
EPU2
EPK1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I – Kryteria oceniania
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1
EPW2
EPU1
EPU2
EPK1
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Opanował w sposób
zadawalający materiał
przekazany na wykładzie i
ma podstawową wiedzę z
zakresu mikroekonomii
Identyfikuje niektóre
problemy oraz zjawiska
gospodarcze
Realizuje (również w
grupie) powierzone zadania,
w sposób zadawalający
przedstawia rezultaty
swojej pracy,
jest jednak mało aktywny i
zaangażowany
Dobrze opanował materiał
przekazany na wykładzie i ma
szeroką wiedzę z zakresu
mikroekonomii
Identyfikuje większość
problemów oraz zjawisk
gospodarczych
Realizuje (również w grupie)
powierzone zadanie, czytelnie i
ciekawie przedstawia rezultaty
swojej pracy, jest aktywny i
zaangażowany
Bardzo dobrze opanował
materiał przekazany na
wykładzie i ma poszerzoną
wiedzę z zakresu
mikroekonomii
Identyfikuje wszystkie
problemy oraz zjawiska
gospodarcze
Realizuje (również w grupie)
przejmując w niej
przywództwo, czytelnie i
ciekawie przedstawia
rezultaty swojej pracy
podejmując w nich dyskusję
jest bardzo aktywny i
zaangażowany
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Egzamin
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1.Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja, red. nauk. G. Wolska, PWE, Warszawa 2014.
2. Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja. Ćwiczenia i zadania, red. nauk. G. Wolska, A. Bretyn, Difin,
Warszawa 2014.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. Podstawy ekonomii, red. nauk. Roman Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
2. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia, zadania, problemy, red. nauk. R. Milewski. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003.
3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. nauk. S. Marciniak; Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa
2002.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajęć
33
15
32
20
3
Przygotowanie do kolokwium
Przygotowanie do egzaminu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
Katarzyna Zioło-Gwadera
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
20
30
150
6
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Podstawy zarządzania
3
Obowiązkowy
Polski
I
dr Anna Kaczmarek
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 1
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (10); Ćwiczenia: (10); Laboratoria: (0) Inne (0)
20
C - Wymagania wstępne
BRAK
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Zapoznanie z zasadami zarządzania organizacjami
Umiejętności
CU1
Uzyskanie umiejętności z zakresu realizowania podstawowych funkcji zarządzania
Kompetencje społeczne
CK1
Zrozumienie potrzeb innych ludzi w realizowaniu poszczególnych funkcji zarządzania organizacją
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza (EPW)
EPW1
Student zna i charakteryzuje cele i funkcje zarządzania organizacją.
K_W03
K_W04
EPW2
Student ma wiedzę na temat podstawowych metod i technik rozwiązywania
problemów zarządzania.
K_W07
Umiejętności (EPU)
EPU1
Student potrafi analizować różne rozwiązania podstawowych problemów w
zarządzaniu i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
K_U01
K_U05
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
Student ma świadomość swojej wiedzy z zakresu zarządzania, wykazując aktywność w
1
K_K01
samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy.
K_K08
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba
godzin
Lp.
Treści wykładów
W1
Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania.
2
W2
Elementy organizacji (kapitał ludzki, zasoby materialne, procesy).
1
W3
Cele, cechy i funkcje zarządzania- wprowadzenie
1
W4
Planowanie jako punkt wyjścia procesów zarządczych.
1
W5
Organizowanie. Struktura organizacyjna, jej uwarunkowania i kierunki ewolucji
1
W6
Motywowanie pracowników organizacji
1
W7
Istota pracy kierowniczej
1
W8
Funkcja kontrolowania.
1
W9
Etyczny i kulturowy kontekst
organizacjami.
Razem liczba godzin wykładów
zarządzania.
Nieprawidłowości
w
zarządzaniu
1
15
Liczba
godzin
Lp.
Treści ćwiczeń
C1
Wpływ zmian otoczenia na funkcjonowanie organizacji- case study
2
1
C2
Identyfikacja poszczególnych zasobów przedsiębiorstwa i ich powiązanie z problematyka
zarządzania dynamicznego- praca z tekstem
Błędy w procesie planowania- case study
C3
Struktura organizacyjna- praktyczne zastosowanie
2
C4
Motywowanie w przedsiębiorstwie- case study
1
C5
Kierownik w organizacji (identyfikacja ról, kompetencji, umiejętności)- case study
1
C6
Problematyka kontrolowania i wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie
1
C7
Mój „wirtulany” biznes- gra biznesowa
1
Razem liczba godzin ćwiczeń
1
10
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
Środki dydaktyczne
Wykład
wykład z elementami dyskusji i wykorzystaniem
materiałów multimedialnych
projektor
Ćwiczenia
Ćwiczenia przedmiotowe
teksty źródłowe, case study,
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
Ocena podsumowująca (P) –
Wykład
Obserwacja/ aktywność
Kolokwium ustne
Ćwiczenia
Obserwacja/ aktywność; wypowiedź/ wystąpienia
Ocena podsumowująca powstała
na podstawie ocen
formułujących, uzyskanych w
semestrze
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
2
Wykład
Efekty
przedmiotowe
EPW1
EPW2
EPU1
EPK1
Ćwiczenia
F2
P2
F2
F4
P3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I – Kryteria oceniania
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1
EPW2
EPU1
EPK1
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student zna wybrane
terminy związane z celami i
funkcjami zarządzania
organizacją
Student zna wybrane
terminy związane
metodami i technikami
rozwiązywania problemów
zarządzania
Student potrafi analizować
różne rozwiązania
podstawowych problemów
w zarządzaniu i proponuje
w tym zakresie
odpowiednie
rozstrzygnięcia, popełniając
nieznaczne błędy
Student ma świadomość
swojej wiedzy z zakresu
zarządzania, wykazując
aktywność w samodzielnym
zdobywaniu i poszerzaniu
wiedzy w niewielkim
stopniu.
Student zna większość
terminów związanych z
celami i funkcjami
zarządzania organizacją
Student zna większość
terminów związanych z
metodami i technikami
rozwiązywania
problemów zarządzania
Student potrafi
analizować różne
rozwiązania
podstawowych
problemów w
zarządzaniu i proponuje
w tym zakresie
odpowiednie
rozstrzygnięcia,
popełniając nieznaczne
błędy nie mające
znaczącego wpływu na
rezultaty jego pracy
Student ma świadomość
swojej wiedzy z zakresu
zarządzania, wykazując
aktywność w
samodzielnym
zdobywaniu i
poszerzaniu wiedzy w
dużym stopniu.
Student zna wszystkie wymagane
terminy związane z celami i
funkcjami zarządzania organizacją
Student zna wszystkie wymagane
terminy związane metodami i
technikami rozwiązywania
problemów zarządzania
Student potrafi analizować różne
rozwiązania podstawowych
problemów w zarządzaniu i
proponuje w tym zakresie
odpowiednie rozstrzygnięcia, nie
popełniając błędów.
Student ma świadomość swojej
wiedzy z zakresu zarządzania,
wykazując aktywność w
samodzielnym zdobywaniu i
poszerzaniu wiedzy w pełnym
stopniu.
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń
2002.
2. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2010.
3. W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.
4. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006.
5. S. R. Robbins, D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
6. H. Steinmann, G. Schreyogg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Wyd. Politechniki
Wrocławskiej 1992.
3
7. J.A.Stoner, R. E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2010.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. 1. K. Krzakiewicz, Podstawy organizacji i zarządzania, AE w Poznaniu, Poznań 1994. .
2. S. Tokarski, Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa 2006.
3. R. A. Weber, Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do kolokwium
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
Anna Kaczmarek
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
20
10
15
13
17
75
3
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Makroekonomia
6
Obowiązkowy
Polski
I
dr Katarzyna Zioło-Gwadera
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 2
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (15); Ćwiczenia: (18); Laboratoria: (0) Inne (0)
33
C - Wymagania wstępne
Student posiada podstawową wiedzę na temat zjawisk ekonomicznych występujących w gospodarce.
Student posiada zdolność logicznego myślenia oraz wiedzę i umiejętności z matematyki.
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień i modeli współczesnej
makroekonomii oraz ich rozwinięć za pomocą sformalizowanych metod.
Umiejętności
CU1
Wytłumaczenie kluczowych procesów i zależności zachodzących w gospodarce.
Kompetencje społeczne
CK1
Wskazanie konieczności ekonomicznego postępowania i ustawicznego pogłębiania wiedzy.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza (EPW)
EPW1
Zna relacje zachodzące między podmiotami gospodarczymi (krajowymi i
zagranicznymi), podstawowe zależności funkcjonalne i rządzące nimi prawidłowości.
K_W04
Umiejętności (EPU)
EPU1
Student postrzega i opisuje powiązania zachodzące między częściami gospodarki oraz
wykorzystuje dane do analizy roli jaką w procesie osiągania równowagi odgrywają
poszczególne podmioty gospodarcze.
1
K_U08
K_U13
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
Student podejmuje decyzje ekonomiczne oraz przewiduje ich konsekwencje.
K_K03,
K_K05
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba
godzin
Lp.
Treści wykładów
W1
Wprowadzenie do makroekonomii. Główne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i
dochód narodowy.
2
W2
Determinanty dochodu narodowego – analiza krótkookresowa (1h).
2
W3
Rola państwa w gospodarce.
1
W4
Budżet państwa.
1
W5
System pieniężno-kredytowy.
1
W6
Czynniki wzrostu gospodarczego.
1
W7
Cykl koniunkturalny.
1
W8
Bezrobocie.
1
W9
Inflacja.
1
W10
Gospodarka światowa i międzynarodowy podział pracy.
1
W11
Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i usług.
1
W12
Międzynarodowe systemy walutowe.
1
W13
Kraje rozwijające się w gospodarce światowej.
1
Razem liczba godzin wykładów
15
Liczba
godzin
Lp.
Treści ćwiczeń
C1
Wprowadzenie do makroekonomii. Główne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i
dochód narodowy.
3
C2
Determinanty dochodu narodowego – analiza krótkookresowa (1h).
2
C3
Rola państwa w gospodarce.
1
C4
Budżet państwa.
1
C5
System pieniężno-kredytowy.
1
C6
Czynniki wzrostu gospodarczego.
1
C7
Cykl koniunkturalny.
1
C8
Bezrobocie.
1
C9
Inflacja.
1
C10
Gospodarka światowa i międzynarodowy podział pracy.
1
C11
Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i usług.
1
C12
Międzynarodowe systemy walutowe.
1
C13
Kraje rozwijające się w gospodarce światowej.
1
C14
Kolokwium.
2
Razem liczba godzin ćwiczeń
18
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
2
Forma zajęć
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
Środki dydaktyczne
Wykład
M1 – Metoda podająca: wykład informacyjny
projektor
Ćwiczenia
M5 – Metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
P1 - egzamin pisemny
Wykład
Ćwiczenia
Ocena podsumowująca (P) –
F2 - obserwacja podczas zajęć / aktywność
P2 – kolokwium pisemne
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe
Wykład
Ćwiczenia
P1
F2
P2
EPW1
EPW2
EPU1
EPU2
EPK1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I – Kryteria oceniania
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1
EPU1
EPK1
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Opanował w sposób
zadawalający materiał
przekazany na wykładzie i
ma podstawową wiedzę z
zakresu makroekonomii
Identyfikuje niektóre
problemy oraz zjawiska
gospodarcze
Realizuje (również w
grupie) powierzone zadania,
w sposób zadawalający
przedstawia rezultaty
swojej pracy,
jest jednak mało aktywny i
zaangażowany
Dobrze opanował materiał
przekazany na wykładzie i ma
szeroką wiedzę z zakresu
makroekonomii
Identyfikuje większość
problemów oraz zjawisk
gospodarczych
Realizuje (również w grupie)
powierzone zadanie, czytelnie i
ciekawie przedstawia rezultaty
swojej pracy, jest aktywny i
zaangażowany
Bardzo dobrze opanował
materiał przekazany na
wykładzie i ma poszerzoną
wiedzę z zakresu
makroekonomii
Identyfikuje wszystkie
problemy oraz zjawiska
gospodarcze
Realizuje (również w grupie)
przejmując w niej
przywództwo, czytelnie i
ciekawie przedstawia
rezultaty swojej pracy
podejmując w nich dyskusję
jest bardzo aktywny i
zaangażowany
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Egzamin
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Podstawy ekonomii, red. nauk. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
2. Podstawy ekonomii, ćwiczenie, zadania, problemy, red. nauk. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003
3. Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. nauk. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN,
3
Warszawa 1999.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. Mankiw N. G., Taylor M. P.: Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008.
2. Miłaszewicz D. (red.), Podstawy makroekonomii, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011.
3. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia: Teoria funkcjonowania i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do kolokwium
Przygotowanie do egzaminu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
Katarzyna Zioło-Gwadera
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
33
15
32
20
20
30
150
6
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Statystyka
4
Obowiązkowy
Polski
I
dr Przemysław Szczuciński
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 2
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (10); Ćwiczenia: (18); Laboratoria: (0) Inne (0)
28
C - Wymagania wstępne
Student zna podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz elementy algebry liniowej i analizy matematycznej; ma wykształconą
zdolność do czytania i rozumienia wywodu logicznego.
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu opisu ilościowego zjawisk ekonomicznych i
społecznych.
Umiejętności
CU1
Nabycie umiejętności prezentowania wyników badań zjawisk ekonomiczno-społecznych, zarówno
przeprowadzonych samodzielnie i na podstawie badań wtórnych.
Kompetencje społeczne
CK1
Kształtowanie zdolności do stosowania i poszerzania nabytej wiedzy oraz podejmowania decyzji w
praktyce gospodarczej.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza (EPW)
EPW1
EPW2
Student zna metody prowadzenia badań statystycznych oraz metody pomiaru
specyficzne dla zjawisk ekonomicznych i społecznych.
Student zna parametry opisu cech społeczno-ekonomicznych jedno- i
dwuwymiarowych oraz opisu dynamiki zjawisk; zna sposoby prezentacji wyników
badania z materiału pierwotnego i wtórnego oraz własności rozkładów badanych cech.
K_W08
K_W08
K_W06
Umiejętności (EPU)
EPU1
Student potrafi opisać w sposób ilościowy problemy o charakterze społeczno-
1
K_U13
EPU2
ekonomicznym dla zjawisk opisanych jednowymiarowo oraz
wnioskować o
podstawowych parametrach populacji.
Student dokonuje oceny siły i kierunku zależności między cechami o charakterze
społeczno-ekonomicznym oraz umie dokonać opisu dynamiki zjawisk adekwatnie do
własności szeregu czasowego, w tym prowadzi analizy za pomocą indeksów dla
różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego.
K_U01
K_U13
K_U07
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
Student wykorzystuje wyniki badań prowadzonych przez instytucje statystyczne, w
tym docenia rangę oraz konsekwencje współpracy z służbami statystyki publicznej.
K_K08
K_K04
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba
godzin
Lp.
Treści wykładów
W1
W3
Przedmiot statystyki. Prawidłowości statystyczne. Populacja i próba statystyczna. Etapy
badań statystycznych.
Analiza struktury. Rozkład empiryczny cechy i jego opis, parametry rozkładu.
Rodzaje związków i ich interpretacja. Miary siły i kierunku związków, funkcja regresji.
2
W4
Metody analizy dynamiki. Indeksy statystyczne, podstawowe funkcje trendu.
2
W5
Podstawy wnioskowania statystycznego. Estymacja parametrów populacji.
2
W2
Razem liczba godzin wykładów
Lp.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
2
2
10
Liczba
godzin
Treści ćwiczeń
Szereg szczegółowy i szereg rozdzielczy. Budowa szeregu rozdzielczego. Histogram
zwykły i skumulowany.
Wyznaczanie miar tendencji centralnej, zróżnicowania i asymetrii.
Badanie związków cech. Współczynniki: zbieżności Czuprowa, rang Spearmana, korelacji
liniowej Pearsona.
Szacowanie parametrów funkcji regresji. Miary dopasowania wartości rzeczywistych i
teoretycznych.
Indywidualne i agregatowe indeksy cen, ilości i wartości. Formuły Laspayres’a i
Paasche’go. Średnie tempo zmian.
Wyznaczanie parametrów liniowej i wykładniczej funkcji trendu. Składniki i wskaźniki
sezonowości.
Wnioskowanie o parametrach populacji. Estymacja średniej populacji, wskaźnika
struktury, współczynnika korelacji.
Kolokwium zaliczeniowe.
Razem liczba godzin ćwiczeń
3
2
2
2
2
4
2
1
18
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne
Środki dydaktyczne
Wykład
Wykład informacyjny z elementami dyskusji.
Wykorzystanie prezentacji multimedialnych.
Projektor, komputer
Ćwiczenia
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem przykładów z
życia gospodarczego i społecznego.
kalkulator
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
2
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy
Ocena podsumowująca (P) –
Wykład
F2 – obserwacja/aktywność
P1 – egzamin pisemny
Ćwiczenia
F1 – sprawdzian
F2 – obserwacja/aktywność
F5 – ćwiczenia praktyczne
P2 – kolokwium pisemne
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe
EPW1
EPW2
EPU1
EPU2
EPK1
Wykład
Ćwiczenia
F2
P1
F1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F2
F5
P2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I – Kryteria oceniania
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
EPW1
EPW2
EPU1
EPU2
EPK1
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student zna podstawowe
Student zna większość
Student zna wszystkie z
metody badań statystycznych
omawianych metod
omawianych metod
statystycznych, możliwości ich
oraz możliwości ich
statystycznych oraz ich
zastosowania w analizie
zastosowań w analizie zjawisk zastosowania oraz potrafi
zjawisk ekonomicznoekonomiczno-społecznych.
samodzielnie rozpoznać
społecznych.
prawidłowości statystyczne.
Student zna podstawowe
Student zna większość
Student zna wszystkie z
parametry opisu cech
parametrów opisu cech
parametrów opisu cech
społeczno-ekonomicznych,
społeczno-ekonomicznych,
społeczno-ekonomicznych,
badania związków oraz
badania związków oraz
badania związków oraz
dynamiki zjawisk.
dynamiki zjawisk.
dynamiki zjawisk.
Student potrafi wyznaczyć i
Student potrafi wyznaczyć i
Student potrafi wyznaczyć i
zinterpretować podstawowe
zinterpretować większość
zinterpretować wszystkie z
charakterystyk opisowych
charakterystyk opisowych dla
charakterystyki opisowe
zbiorowości dla zjawisk
zbiorowości dla zjawisk
zjawisk opisanych
opisanych jednowymiarowo.
opisanych jednowymiarowo.
jednowymiarowo oraz
wnioskować o podstawowych
parametrach populacji.
Student dokonuje oceny siły i
Student dokonuje oceny siły i
Student dokonuje oceny siły i
kierunku zależności zjawisk za
kierunku zależności zjawisk za kierunku zależności zjawisk za
pomocą wszystkich
pomocą wybranych metod oraz pomocą większości
umie dokonać opisu ich
omawianych metod oraz umie
omawianych metod oraz umie
dynamiki za pomocą
dokonać opisu ich dynamiki za dokonać opisu dynamiki za
pomocą indeksów statycznych i pomocą indeksów
podstawowych indeksów i
statystycznych i funkcji
przyrostów statystycznych.
funkcji trendu.
trendu.
Student wykorzystuje wyniki
Student wykorzystuje wyniki
Student wykorzystuje wyniki
badań prowadzonych przez
badań prowadzonych przez
badań prowadzonych przez
instytucje statystyczne i
instytucje statystyczne i
instytucje statystyczne i
docenia rangę oraz
docenia rangę oraz
docenia rangę oraz
konsekwencje współpracy z
konsekwencje współpracy z
konsekwencje współpracy z
służbami statystyki publicznej
służbami statystyki publicznej
służbami statystyki publicznej
na poziomie zadawalającym.
na poziomie dobrym/wysokim. na poziomie bardzo wysokim.
J – Forma zaliczenia przedmiotu
3
Egzamin
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. J. Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2005.
2. M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa 2002.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009.
2. K. Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa 2003.
3. Zeliaś A., Pawełek B., Want S., Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa 2002.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia
Przygotowanie do egzaminu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
dr Przemysław Szczuciński
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
28
5
27
20
20
100
4
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Rachunkowość
6
Obowiązkowy
Polski
I
dr Weronika Gackowska
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 2
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (15); Ćwiczenia: (18); Laboratoria: (0) Inne (0)
33
C - Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień z zakresu matematyki oraz podstawowych pojęć ekonomicznych w tym z zakresu rachunkowości.
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu Finansów i Rachunkowości oraz nauk pokrewnych, w
szczególności w odniesieniu do procesów i zjawisk gospodarczych w tym finansowych w jednostce
gospodarczej.
CW2
Przekazanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej w procesie podejmowania decyzji rachunkowofinansowych.
Umiejętności
CU1
Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w rozstrzyganiu i podejmowaniu decyzji o charakterze
gospodarczym.
CU2
Przygotowanie absolwenta do potrzeb rynku pracy, do wykonywania zawodów w obszarze finansów i
rachunkowości w różnych jednostkach organizacyjnych oraz do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
Kompetencje społeczne
CK1
Kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności oraz
poszanowania prawa w obszarze zawodowym i poza nim.
CK2
Uświadomienie potrzeby podnoszenia kwalifikacji przez całe życie oraz kształtowania postaw
przedsiębiorczych.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
1
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)
Wiedza (EPW)
EPW1
Posiada wiedzę o rachunkowości i finansach oraz powiązaniach z innymi
dyscyplinami naukowymi. Wyjaśnia i opisuje typy zdarzeń gospodarczych i ich
konsekwencje rachunkowe.
K_W01
K_W02 K_W04
K_W05
EPW2
Rozróżnia, wymienia i charakteryzuje zdarzenia gospodarcze oraz metody z zakresu
rachunkowości, wyjaśnia znaczenie informacji rachunkowych.
K_W06 K_W09
K_W11 K_W15
Umiejętności (EPU)
EPU1
Interpretuje zjawiska oraz procesy gospodarcze zachodzące w jednostce gospodarczej
oraz ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze
K_U01, K_U03,
K_U04
EPU2
Analizuje przyczyny i przebieg procesów gospodarczych, korzysta z podstawowych
technologii informatycznych w celu gromadzenia i przetwarzania danych
rachunkowych.
K-U05, K_U09
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
EPK2
Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz je uzupełnia, jest
świadomy społecznej i zawodowej oraz etycznej odpowiedzialności za podejmowane
decyzje.
Aktualizuje i doskonali nabytą wiedzę oraz wykazuje się twórczym myśleniem oraz
otwartością na zmiany w przepisach prawa.
K_K01, K_K05
K_K08, K_K09
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba
godzin
Lp.
Treści wykładów
W1
Istota ewidencji majątku trwałego w jednostce gospodarczej. Zasady i metody naliczania
amortyzacji i umorzenia.
Klasyfikacja oraz ewidencja kapitału własnego.
2
Ewidencja majątku obrotowego oraz rozrachunkowe operacje gospodarcze i ich wpływ na
bilans.
Koszty działalności operacyjnej (konta zespołu 4. i 5.).
4
W2
W3
W4
W5
Przychody i koszty ich uzyskania.
Wynik finansowy – wariant kalkulacyjny i
porównawczy. Wynik finansowy a dochód.
Razem liczba godzin wykładów
2
2
5
15
Liczba
godzin
Lp.
Treści ćwiczeń
C1
Ewidencja operacji gospodarczych dotyczących majątku trwałego. Sporządzanie tabeli
amortyzacyjnej.
Księgowe ujęcie operacji gospodarczych. Zapisy zdarzeń gospodarczych i ich wpływ na
bilans.
Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych.
2
Ewidencja i rozliczanie kosztów zasadniczej działalności operacyjnej. Ewidencja
przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem.
Księgowe ustalanie wyniku finansowego, dochodu oraz podatku dochodowego od osób
prawnych.
Razem liczba godzin ćwiczeń
2
C2
C3
C4
C5
2
6
6
18
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
Środki dydaktyczne
Wykład
Wykład słowno-graficzny z prezentacją multimedialną.
Projektor
2
Ćwiczenia
Analiza tekstu źródłowego, księgowanie
gospodarczych, wyjaśnienie, dyskusja.
operacji
Ćwiczenia
poprawiane
kontrolowane
i
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
Ocena podsumowująca (P) –
Wykład
Prezentacja informacji, omówienie wskazanego
zagadnienia.
egzamin ustny
Ćwiczenia
Obserwacja podczas zajęć / aktywność.
praca pisemna
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład
Ćwiczenia
Efekty
przedmiotowe
F1
F4
F1
F3
F5
EPW1
EPW2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
EPU1
EPU2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
EPK1
EPK2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I – Kryteria oceniania
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Przedmiotowy
Dostateczny
dobry
efekt
dostateczny plus
dobry plus
kształcenia
3/3,5
4/4,5
(EP..)
EPW1
Opisuje i wyjaśnia znaczenie
Zna większość zasad
podstawowych terminów z
ewidencjonowania zdarzeń
rachunkowości.
gospodarczych.
EPW2
Zna metodologię
Zna znaczenie informacji
ewidencjonowania wybranych rachunkowych i
zdarzeń gospodarczych.
charakteryzuje funkcje kont
księgowych.
EPU1
Interpretuje typowe zjawiska
Wykonuje pomiary wielkości
gospodarcze.
ekonomicznych oraz
poprawnie korzysta z
informacji rachunkowych.
EPU2
Ewidencjonuje typowe zapisy Realizuje powierzone zadania
na kontach księgowych.
oraz interpretuje
konsekwencje zdarzeń
gospodarczych.
EPK1
EPK2
Rozumie znaczenie informacji
rachunkowych, ale nie zna
skutków ich
ewidencjonowania.
Odróżnia problemy ważne od
mniej ważnych.
Analizuje znaczenie nabytej
wiedzy.
Wyznacza priorytety i jest
świadomy społecznej i
zawodowej
odpowiedzialności.
J – Forma zaliczenia przedmiotu
3
bardzo dobry
5
Zna wszystkie wymagane terminy
z rachunkowości oraz przepisy
prawa bilansowego.
Objaśnia i interpretuje funkcje kont
księgowych.
Korzysta z większości informacji
rachunkowych interpretując ich
znaczenie dla jednostki
gospodarczej.
Reprezentuje swój pogląd nt.
zdarzeń gospodarczych
poprzedzających aktualną sytuację
gospodarczą oraz stawia wnioski
nt. konsekwencji istniejącego
stanu.
Rozumie i zna skutki różnych
aspektów działalności.
Jest przedsiębiorczy, uzupełnia i
doskonali nabytą wiedzę.
Egzamin
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Micherda B., Podstawy rachunkowości, PWN Warszawa 2008.
2. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2004;
2. Ustawa z dnia 29. września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.).
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie zaliczeń
Przygotowanie do sprawdzianu
Przygotowanie do egzaminu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
Weronika Gackowska
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
33
5
12
15
25
30
30
150
6
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Ochrona własności intelektualnych
1
Obowiązkowy
Polski
I
dr Sylwia Gwoździewicz
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 2
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (10); Ćwiczenia: (0); Laboratoria: (0) Inne (0)
10
C - Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Przekazanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej w procesie podejmowania decyzji w zakresie ochrony
własności intelektualnych
Umiejętności
CU1
Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w rozstrzyganiu i podejmowaniu decyzji w zakresie
ochrony własności intelektualnych
Kompetencje społeczne
CK1
Kształtowanie wrażliwości etyczno – społecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności oraz
poszanowania prawa w obszarze zawodowym i poza nim.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza (EPW)
EPW1
Wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnych
K_W14
EPW2
Objaśnia i interpretuje podstawowe zasady ochrony własności intelektualnych
K_W05
Umiejętności (EPU)
1
EPU1
Posługuje się wybranymi aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami z
zakresu ochrony własności intelektualnych
K_U10
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
EPK2
Jest świadomy społecznej, zawodowej oraz etycznej odpowiedzialności
podejmowane decyzje
Uzupełnia, aktualizuje i doskonali nabytą wiedzę i zdobyte umiejętności
za
K_K05
K_K08
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin
Lp.
Treści wykładów
W1
Prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej – definicje i
konsekwencje: (Regulacje krajowe, Międzynarodowe regulacje prawne, Know-how –
wiedza i doświadczenie oraz klauzule chronione w umowach, Tajemnica
przedsiębiorstwa, Prawa wyłączne, Ochrona prawna wytworów intelektualnych - w
drodze ochrony cywilnoprawnej, administracyjnej oraz karnej).
1
W2
Zarządzanie własnością intelektualną – zagadnienia ogólne: (Cele i funkcje zarządzania
własnością intelektualną, Kapitał intelektualny a zarządzanie własnością intelektualną.
Instytucje chroniące własność intelektualną).
Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie: (Ustawa z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej, Spółki celowe jako przedsiębiorcy, Wartość
własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, Wynalazki i patenty, Strategie transferu
technologii; Strategie ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, Strategie
ochrony własności przemysłowej poprzez budowę strategii patentowania).
Własność intelektualna a zwalczanie nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia
1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Czyny nieuczciwej konkurencji a strategie
osłabienia konkurencji, Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, Naruszenie
tajemnicy przedsiębiorstwa, Naśladownictwo produktów).
Prawo autorskie i prawa pokrewne: (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, Przedmiot ochrony prawa autorskiego - przykłady, Przedmiot
ochrony praw pokrewnych - przykłady, Utwór pracowniczy - przykłady umów, Podmiot
prawa autorskiego i praw pokrewnych, Treść prawa autorskiego i praw pokrewnych,
Kategorie praw autorskich, Uprawnienia składające się na treść majątkowego prawa
autorskiego, Ochrona praw majątkowych w czasie, Zasady obrotu autorskimi prawami
majątkowymi, Rodzaje umów zawieranych przez twórcę, Wyczerpanie prawa, Dozwolony
użytek chronionych utworów, Systemy licencjonowania praw autorskich).
Przestępstwa i wykroczenia przeciwko własności intelektualnej: (Przypisywanie
autorstwa, Zgłaszanie cudzego wynalazku, wzoru użytkowego, przemysłowego lub
topografii, Wprowadzanie do obrotu podrobionych towarów - przykłady wyroków,
Oznaczanie niechronionymi znakami sugerującymi taką
ochronę, Plagiat,
Rozpowszechnianie cudzego utworu, Utrwalanie lub zwielokrotnianie cudzego utworu,
Nabycie i pomoc w zbyciu, przyjęcie lub pomoc w ukryciu przedmiotu będącego
nośnikiem
utworu,
artystycznego
wykonania,
fonogramu,
wideogramu
rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego, Wytwarzanie urządzeń lub ich
komponentów przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia
skutecznych technicznych zabezpieczeń, Utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli
korzystania z utworu artystycznego wykonania fonogramu lub wideogramu, Inne
wykroczenia - przykłady ...).
Razem liczba godzin wykładów
1
W3
W4
W5
W6
2
2
2
2
10
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
Środki dydaktyczne
Wykład
wykład informacyjny
projektor
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
2
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
Ocena podsumowująca (P) –
Wykład
F1 - Sprawdzian pisemny w formie testowej
P2 - pisemna w formie testowej
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład
Efekty
przedmiotowe
F1
P2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
EPW1
EPW2
EPU1
EPK1
EPK2
I – Kryteria oceniania
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1
EPW2
EPU1
EPK1
EPK2
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Zna wybrane terminy
z zakresu ochrony własności
intelektualnych
Objaśnia i interpretuje
wybrane zasady ochrony
własności intelektualnych
Posługuje się wybranymi
aktami normatywnymi oraz
obowiązującymi regułami z
zakresu ochrony własności
intelektualnych
Rozumie, ale nie zna skutków
społecznej, zawodowej oraz
etycznej odpowiedzialności
za podejmowane decyzje
Uzupełnia, aktualizuje
i doskonali wybraną wiedzę
i umiejętności
Zna większość terminów
z zakresu ochrony
własności intelektualnych
Objaśnia i interpretuje
większość zasad ochrony
własności intelektualnych
Posługuje się większością
aktów normatywnych
oraz obowiązujących
reguł z zakresu ochrony
własności intelektualnych
Rozumie i zna skutki
społecznej, zawodowej
oraz etycznej
odpowiedzialności za
podejmowane decyzje...
Uzupełnia, aktualizuje
i doskonali większość
nabytej wiedzy
i zdobytych
umiejętności
Zna wszystkie wymagane terminy
z zakresu ochrony własności
intelektualnych
Objaśnia i interpretuje wszystkie
wymagane zasady ochrony własności
intelektualnych
Posługuje się wszystkimi aktami
normatywnymi oraz obowiązującymi
regułami z zakresu ochrony własności
intelektualnych
Rozumie i zna skutki, i pozatechniczne
aspekty działalności społecznej,
zawodowej oraz etycznej
odpowiedzialności za podejmowane
decyzje
Uzupełnia, aktualizuje
i doskonali zdobytą wiedzę
i zdobyte umiejętności
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. B. Gnela, Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Difin SA, Warszawa 2014.
2. K. Szczepanowska-Kozłowska, A. Andrzejewski, A. Kuźnicka, A. Laskowska, J. Ostrowska, M. Ślusarska-Gajek, J.
Wilczyńska-Baraniak, Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, Warszawa 2013.
3. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2011.
4. Prawodawstwo krajowe:
3
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010.
2. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2011.
3. I. Kuś, Z. Senda, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Poradnik przedsiębiorcy, Warszawa 2004.
4. J. Barta, Ustawa o prawie autorskim – komentarz.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do sprawdzianu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
dr Sylwia Gwoździewicz
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
10
5
5
5
25
1
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Stacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Technologie informacyjne
2
Obowiązkowy
Polski
I
mgr inż. Jolanta Czuczwara
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 1
Liczba godzin ogółem
Laboratoria: (18)
18
C - Wymagania wstępne
Student zna podstawy obsługi komputera, podstawy pracy w pakiecie biurowym Office.
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Student ma uporządkowaną wiedzę obejmującą podstawy obsługi komputera i jego podstawowego
oprogramowania użytkowego.
Umiejętności
CU1
Student posiada umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi stosowanymi do
dokumentowania i prezentowania wyników rozwiązywanych zadań.
Kompetencje społeczne
CK1
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych w
zmieniającej się rzeczywistości technologicznej.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza (EPW)
EPW1
Student ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw informatyki obejmującą
przetwarzanie informacji.
Umiejętności (EPU)
1
K_W08
EPU1
EPU2
Student przygotowuje dokumenty wykorzystując narzędzia informatyczne do
gromadzenia, analizowania, porządkowania i przetwarzania informacji.
Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację z wynikami realizacji zadania.
K_U09
K_U15
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
Student dobiera narzędzia informatyczne do rozwiązywania zadań z uwzględnieniem
dynamiki zmian w rozwoju technologii.
K_K01
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba
godzin
Lp.
Treści laboratoriów
L1
Edytorskie techniki przekazywania informacji. Tworzenie różnorodnych dokumentów
wykorzystujących zaawansowane funkcje edytora.
4
L2
Praca z długim tekstem (tworzenie automatycznych spisów treści, wstawianie przypisów,
konspekty, recenzje, sekcje, kolumny).
2
L3
Projektowanie arkusza kalkulacyjnego, projektowanie formuł z wykorzystaniem funkcji
wbudowanych, graficzna prezentacja danych.
2
L4
Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego(funkcje logiczne, matematyczne,
statystyczne).
4
L5
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do projektowania jednotabelarycznej bazy danych.
Wykorzystanie narzędzi arkusza do porządkowania, filtrowania i wyszukiwania
informacji. Analiza danych. Zasady pozyskiwania i wykorzystania informacji pozyskanych
przez Internet.
4
L6
Grafika prezentacyjna. Przygotowanie prezentacji na dowolny temat związany z
kierunkiem studiów z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji oraz Internetu.
Prezentacja przygotowanego materiału połączona z wystąpieniem publicznym.
2
Razem liczba godzin laboratoriów
18
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
Środki dydaktyczne
Laboratoria
M1 – miniwykład
M5 - ćwiczenia doskonalące obsługę komputerów,
ćwiczenia doskonalące obsługę oprogramowania
komputerowego, ćwiczenia doskonalące umiejętność
selekcjonowania, grupowania i przedstawiania
zgromadzonych informacji.
Projektor, komputer
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
Ocena podsumowująca (P) –
Laboratoria
F2 - ocena ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć
F5 - ćwiczenia sprawdzające umiejętności, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu fachowego
P3 – ocena podsumowująca
powstała na podstawie ocen
formujących, uzyskanych w
semestrze
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Laboratoria
Efekty
przedmiotowe
F2
EPW1
EPU1
EPU2
EPK1
x
x
x
x
F5
x
x
x
P3
x
x
x
x
2
I – Kryteria oceniania
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Przedmiotowy
Dostateczny
dobry
efekt
dostateczny plus
dobry plus
kształcenia
3/3,5
4/4,5
(EP..)
EPW1
Potrafi ogólnie
Potrafi szczegółowo
scharakteryzować poznane
scharakteryzować poznane
oprogramowanie i wskazać
oprogramowanie oraz
jego podstawowe
wskazać obszary
zastosowanie.
zastosowanie.
EPU1
EPU2
EPK1
Opracowuje dokumentację
wykorzystując narzędzia
informatyczne do
gromadzenia, analizowania,
porządkowania i
przetwarzania informacji
popełniając błędy w doborze
narzędzi, które nie mają
wpływu na efekt końcowy.
Nie potrafi samodzielnie
dobrać narzędzi do
prezentowania własnej
działalności. Przy
opracowywaniu prezentacji
stosuje tylko podstawowe
narzędzia.
Ma świadomość tempa zmian
w technologii informacyjnej,
ale nie potrafi się do nich
odnieść.
Opracowuje różnorodne
materiały popełniając
minimalne błędy, które nie
mają wpływu na rezultat jego
pracy.
bardzo dobry
5
Potrafi szczegółowo
scharakteryzować poznane
oprogramowanie oraz
wskazać obszary
zastosowanie co pozwala mu
na samodzielne
rozwiązywanie problemów.
Bezbłędnie opracowuje
różnorodne materiały.
Pracuje samodzielnie.
Samodzielnie dobiera
narzędzia do prezentacji
własnej działalności.
Przy opracowywaniu
prezentacji stosuje
standardowe narzędzia.
Przy opracowywaniu
prezentacji stosuje
niestandardowe metody i
narzędzia.
Ma świadomość tempa zmian
w technologii informacyjnej i
odnosi się do nich w
niewielkim stopniu.
Ma
świadomość
tempa
zmian
w
technologii
informacyjnej i realizując
powierzone
zadania
samodzielnie
poszukuje
nowoczesnych rozwiązań.
J – Forma zaliczenia przedmiotu
zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Kopertowska M., Przetwarzanie tekstów, PWN, Warszawa 2007.
2. Kopoertowska M., Arkusze kalkulacyjne, PWN, Warszawa 2007.
3. Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjna, PWN, Warszawa 2007.
4. Czuczwara J., Błaszczak E., Arkusz kalkulacyjny od podstaw. Przewodnik do ćwiczeń, Gorzów Wielkopolski 2009.
5. Sikorski W., Podstawy technik informatycznych, PWN, Warszawa 2007.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. Nowakowski Z., Użytkowanie komputerów, PWN, Warszawa 2007.
2. Bremer A. , Sławik M., Abc użytkownika komputera, VIDEOGRAF II, 2004.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajęć
18
2
5
15
3
Przygotowanie prezentacji
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
mgr inż. Jolanta Czuczwara
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
10
50
2
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Metody ilościowe w ekonomii
5
Obowiązkowy
Polski
II
dr Przemysław Szczuciński
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 3
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (10); Ćwiczenia: (18); Laboratoria: (0) Inne (0)
28
C - Wymagania wstępne
Student zna zagadnienia i metody z zakresu analizy matematycznej, statystyki opisowej oraz podstaw makroekonomii,
mikroekonomii i finansów. Zna podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL.
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Uzyskanie podstawowej wiedzy o metodach ilościowych w ekonomii, tj. metodach ekonometrycznych,
podstawowych metodach prognozowania i metodach optymalizacyjnych stosowanych w podejmowaniu
decyzji i badaniu prawidłowości w procesach gospodarczych.
Umiejętności
CU1
Opanowanie umiejętności budowy matematycznych modeli decyzyjnych oraz wykorzystywania
programu STATISTICA i arkusza kalkulacyjnego EXCEL do estymacji, weryfikacji i prognozowania za
pomocą modeli ekonometrycznych.
Kompetencje społeczne
CK1
Kształtowanie zdolności stosowania nabytej wiedzy w zakresie ilościowych metod w analizach i
podejmowaniu decyzji w praktyce gospodarczej.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza (EPW)
EPW1
EPW2
Student zna specyfikę modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem modeli
współzależności i dynamiki oraz podstawowe metody prognozowania zjawisk
ekonomicznych.
Student ma wiedzę dotyczącą zasad budowy liniowych modeli decyzyjnych oraz
podstawowych metod ich rozwiązywania.
1
K_W08
K_W06
K_W08
Umiejętności (EPU)
EPU1
EPU2
EPU3
Student potrafi oszacować model ekonometryczny, dokonać interpretacji uzyskanych
wyników i sporządzić prognozy z ich wykorzystaniem.
Student umie opisać sytuacje decyzyjne za pomocą modeli matematycznych i
rozwiązywać podstawowe zadania z zakresu programowania liniowego.
Student posługuje się pakietami obliczeniowymi służącymi modelowaniu zjawisk
ekonomicznych.
K_U07
K_U12
K_U09
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
Student potrafi pracować w zespole projektowym wykorzystującym metody ilościowe
do badań ekonomicznych i podejmowania decyzji.
K_K07
K_K02
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Lp.
Treści wykładów
W1
W2
W3
W4
W5
Sfery zastosowań metod ilościowych w ekonomii. Model ekonometryczny, jego struktura i
rodzaje. Etapy budowy modelu ekonometrycznego.
Metoda najmniejszych kwadratów. Estymacja i weryfikacja modeli ekonometrycznych.
C1
C2
Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego.
Estymacja i weryfikacja liniowego modelu ekonometrycznego. Badanie istotności i
zgodności modelu.
Prognozowanie za pomocą metody naiwnej, średniej ruchomej prostej i ważonej.
Wykorzystanie modelu wygładzania wykładniczego.
Prognozowanie za pomocą modeli trendu oraz opisowych modeli ekonometrycznych.
C5
2
2
2
10
Liczba godzin
Treści ćwiczeń
C4
2
Podstawowe zasady i metody prognozowania. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych
w prognozowaniu.
Modelowanie matematyczne problemów decyzyjnych. Zagadnienie wyboru asortymentu
produkcji, problem diety (mieszanek), zagadnienie transportowe.
Metody rozwiązywania zadań decyzyjnych. Metoda geometryczna, metoda simpleks,
algorytm transportowy.
Razem liczba godzin wykładów
Lp.
C3
Liczba
godzin
2
2
4
2
2
2
C7
Wykorzystanie oprogramowania STATISTICA w modelowaniu i prognozowaniu
ekonometrycznym.
Zasady budowy modeli decyzyjnych. Rozwiązywanie liniowych zadań decyzyjnych metodą
geometryczną.
Zastosowanie oprogramowania EXCEL i SIMPLEX w rozwiązywaniu zadań decyzyjnych.
C8
Prezentacja projektów zespołowych.
2
C6
Razem liczba godzin ćwiczeń
2
2
18
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne
Wykład
Wykład
informacyjny
z
elementami
Wykorzystanie prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia
Rozwiązywanie
oprogramowania.
zadań
Środki dydaktyczne
z
dyskusji.
wykorzystaniem
projektor, komputer
pakiety obliczeniowe:
STATISTICA, EXCEL, SIMPLEX,
kalkulator
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
2
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
Ocena podsumowująca (P) –
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia
Wykład
F2 - obserwacja / aktywność
P1 - egzamin ustny
Ćwiczenia
F1 – sprawdzian
F2 – obserwacja / aktywność
F5 – ćwiczenia praktyczne
P4 - praca pisemna (projekt)
Forma zajęć
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe
EPW1
EPW2
EPU1
EPU2
EPU3
EPK1
Wykład
Ćwiczenia
F2
P1
F1
F2
F5
P4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I – Kryteria oceniania
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
EPW1
EPW2
EPU1
EPU2
EPU3
EPK1
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
bardzo
dostateczny
dobry
dobry
dostateczny plus
dobry plus
3/3,5
4/4,5
5
Student zna specyfikę modeli
Student zna specyfikę modeli
Student zna specyfikę modeli
dynamiki i współzależności oraz dynamiki i współzależności
dynamiki i współzależności oraz
zasady prognozowania. Zna
oraz zasady prognozowania.
zasady prognozowania.
niektóre procedury
Zna większość procedur
Zna bardzo dobrze procedury
modelowania i właściwości
modelowania i część metod
modelowania i większość
metod prognozowania.
prognozowania.
omawianych metod
prognozowania.
Student zna zasady budowy
Student zna zasady budowy
Student zna zasady budowy
modeli decyzyjnych, słabo zna
modeli decyzyjnych oraz
modeli decyzyjnych i omawiane
metody ich rozwiązywania.
wybrane metody ich
metody ich rozwiązywania.
rozwiązywania.
Student potrafi oszacować
Student potrafi oszacować
Student potrafi oszacować
model ekonometryczny, umie
model ekonometryczny, umie model ekonometryczny i
dokonać interpretacji tylko
dokonać interpretacji
dokonać interpretacji wyników,
wybranych wyników, nie potrafi wyników, potrafi sporządzić
potrafi sporządzić prognozy za
właściwie sporządzić prognoz.
prognozy za pomocą
pomocą większości
wybranej metod.
omawianych metod.
Student umie opisać
Student umie opisać
Student umie opisać bardziej
podstawowe sytuacje decyzyjne podstawowe sytuacje
złożone z omawianych sytuacji
za pomocą modeli
decyzyjne i je rozwiązywać za decyzyjnych i je właściwie
matematycznych, ale nie potrafi pomocą metod
rozwiązywać za pomocą metod
ich właściwie ich rozwiązywać.
programowania liniowego.
programowania liniowego.
Student zna podstawowe
Student zna podstawowe
Student zna większość
moduły poznanych pakietów
moduły poznanych pakietów
poznanych modułów pakietów
statystycznych i wie (za pomocą statystycznych i wie, jak je
statystycznych i je biegle
prowadzącego zajęcia) jak je
obsługiwać.
obsługuje w praktyce.
obsługiwać.
Student potrafi pracować w
Student potrafi pracować w
Student potrafi pracować w
zespole projektowym osiągając
zespole projektowym
zespole projektowym osiągając
wyniki badań na poziomie
osiągając wyniki badań na
wyniki badań na poziomie
akceptowalnym.
poziomie ponad przeciętnym.
ponadprzeciętnym oraz potrafi
je umiejętnie przedstawić.
3
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Egzamin
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów
licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
2. A. Goryl, Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i
zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. B. Radzikowska (red.), Metody prognozowania. Zbiór zadań, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
2. Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
3. Małgorzata Rabiej, Statystyka z programem STATISTICA, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Przygotowanie do zajęć
Czytanie literatury
Przygotowanie raportu
Przygotowanie do egzaminu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
dr Przemysław Szczuciński
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
28
5
12
30
25
25
125
5
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Niestacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Prawo
4
Obowiązkowy
Polski
II
Mariusz Macudziński
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 3
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (10); Ćwiczenia: (10); Laboratoria: (0) Inne (0)
20
C - Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości o prawie, o jego znaczeniu w życiu społecznym i gospodarczym
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu nauk prawnych.
Umiejętności
CU1
Zdobycie ogólnych umiejętności z zakresu nauk prawnych (również w języku obcym) oraz ich
wykorzystanie w praktyce.
Kompetencje społeczne
CK1
Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania
postaw podmiotów o świadomości prawnej.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza (EPW)
EPW1
Student prawidłowo definiuje podstawowe kategorie (problematykę) z zakresu prawa i
zna jego miejsce w systemie nauk społecznych oraz relacji do innych nauk
K_W10
Umiejętności (EPU)
EPU1
Student rozumie i potrafi prawidłowo zinterpretować podstawowe zjawiska w zakresie
norm, przepisów, tworzenia, obowiązywania, przestrzegania, stosowania i wykładni
prawa
Kompetencje społeczne (EPK)
1
K_U10
EPK1
Student rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uczenia się przez
całe życie
K_K01
K_K06
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin
Lp.
Treści wykładów
W1
Wprowadzenie do przedmiotu, zapoznanie studentów z celami i efektami kształcenia,
treściami programowymi, metodami i kryteriami oceniania oraz formą zaliczenia
przedmiotu. Definicja prawa, źródła prawa, teoria prawa, ogólne pojęcia.
1
W2
W3
Główne kultury prawne.
Przepis prawa.
W4
W5
Norma prawa.
Akt normatywny.
1
1
W6
W7
W8
W9
System prawa.
Obowiązywania prawa.
Tworzenie prawa.
Realizowanie i przestrzeganie prawa.
1
1
1
1
W10
Konstytucyjne podstawy prawne RP.
Razem liczba godzin wykładów
0,5
10
Lp.
Treści ćwiczeń
C1
Wprowadzenie do ćwiczeń, zapoznanie studentów z celami i efektami kształcenia,
treściami programowymi, metodami i kryteriami oceniania oraz formą zaliczenia
przedmiotu –Prawo. Przydział i omówienie tematów dla studentów w celu przygotowania
prezentacji, referatów z prawa. Zasady prowadzenia ćwiczeń przez studentów. Ustalenie
ilości grup ćwiczeniowych.
Prawo cywilne – prezentacja multimedialna, odpowiedzi na pytania wykładowcy i
studentów; ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach.
Prawo karne – prezentacja multimedialna, odpowiedzi na pytania wykładowcy i
studentów; ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – prezentacja multimedialna, odpowiedzi na
pytania wykładowcy i studentów; ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach.
Prawo konstytucyjne – prezentacja multimedialna, odpowiedzi na pytania wykładowcy i
studentów; ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach
Prawo administracyjne – prezentacja multimedialna, odpowiedzi na pytania wykładowcy i
studentów; ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach.
Prawo handlowe – prezentacja multimedialna, odpowiedzi na pytania wykładowcy i
studentów; ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach.
Prawo rodzinne i opiekuńcze – prezentacja multimedialna, odpowiedzi na pytania
wykładowcy i studentów; ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach.
Prawo finansowe – prezentacja multimedialna, odpowiedzi na pytania wykładowcy i
studentów; ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach.
Prawo morskie – prezentacja multimedialna, odpowiedzi na pytania wykładowcy i
studentów; ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach.
Prawo własności intelektualnej – prezentacja multimedialna, odpowiedzi na pytania
wykładowcy i studentów; ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach
Prawo gospodarcze – prezentacja multimedialna, odpowiedzi na pytania wykładowcy i
studentów; ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach
Razem liczba godzin ćwiczeń
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
1,5
1
Liczba
godzin
2
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
10
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
Środki dydaktyczne
Wykład
Wykład z wykorzystaniem materiałów multimedialnych
Projektor
Ćwiczenia
Czytanie i analiza tekstu źródłowego, przygotowanie
prezentacji multimedialnej
Projektor,
źródła
prawa
/literatura przedmiotu/
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
Ocena podsumowująca (P) –
Wykład
F2-obserwacja/aktywność (poziomu przygotowania do
zajęć)
F4-wypowiedź/wystąpienie (dyskusja, debata)
P1-
Ćwiczenia
F1-sprawdzian (ustny)
F2-obserwacja/aktywność (poziomu przygotowania do
zajęć, praca w grupach)
F3-praca pisemna (przygotowanie prezentacji)
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
zaliczenie (w formie
testowej zamkniętej)
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe
EPW1
EPU1
EPK1
Wykład
F2
F4
X
X
X
X
Ćwiczenia
P1
X
X
F1
F2
F3
X
X
X
X
X
X
I – Kryteria oceniania
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1
EPU1
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
(1) Opanował wiedzę
przekazaną w trakcie zajęć
oraz pochodzącą z literatury
podstawowej
(2) Zna niektóre wymagane,
podstawowe terminy
niezbędne do poruszania się
w sferze prawa
(1) Stosuje niektóre
podstawowe terminy
dotyczące prawa
(2) Nie poszukuje
samodzielnie dodatkowych
(1) Opanował wiedzę
przekazaną w trakcie
zajęć oraz pochodzącą z
literatury podstawowej,
co pozwala mu na
rozpoznawanie
problemów i
wskazywanie ich
rozwiązań
(2) Zna większość
wymaganych terminów
niezbędnych do
poruszania się w sferze
prawa
(1) Stosuje wszystkie
podstawowe terminy
dotyczące prawa
(2) Samodzielnie
poszukuje dodatkowych
3
(1) Opanował wiedzę przekazaną w
trakcie zajęć oraz pochodzącą z
literatury podstawowej, co pozwala
mu na rozpoznawanie i
rozwiązywanie problemów
(2) Zna wszystkie wymagane
terminy niezbędne do poruszania się
w sferze prawa
(1) Stosuje wszystkie terminy
dotyczące prawa
(2) Samodzielnie poszukuje
informacji wykraczających poza
zakres problemowy zajęć i
informacji
EPK1
(1) Ma świadomość
istnienia aspektów prawa,
ale nie potrafi się do nich
odnieść
(2) Prezentuje wyniki
swojej pracy
informacji, ale
wykorzystuje je w
swojej pracy w
niewielkim stopniu
(1) Realizując (również
w grupie) powierzone
zadania wykazuje się
samodzielnością w
poszukiwaniu
rozwiązań
(2) Prosto i czytelnie
prezentuje wyniki
swojej pracy
wykorzystuje je w swojej pracy
(1) Prosto i czytelnie prezentuje
wyniki swojej pracy i podejmuje o
nich dyskusję
(2) Odnosi się prawidłowo i
świadomie do efektów i aspektów
swojej pracy, integrując
kompleksowo wszystkie
uwarunkowania i prezentuje
nieszablonowy sposób myślenia
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Wykład - zaliczenie pisemne (test zamknięty) na koniec III semestru. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia, jest
otrzymanie przez studenta pozytywnych ocen podsumowujących z ćwiczeń. Student uzyskuje pozytywny wynik z
zaliczenia, gdy uzyska min. 47% poprawnych odpowiedzi w rozwiązywanym teście.
Ćwiczenia – praca własna studentów (indywidualna i w grupach), poprzez prowadzenie zajęć za pomocą
przygotowanych prezentacji multimedialnych. Student otrzymuje elementy oceny formującej, za: poziom
merytoryczny prezentacji, sprawdzian ustny, aktywność i obecność na zajęciach. Średnia ocen formujących składa
się na ocenę podsumowującą.
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H. Beck 2013.
2. A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2003.
3. Konstytucja RP z dnia 02.04.1997 r.
4. A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wydawnictwo LexisNexis 2010
Literatura zalecana / fakultatywna:
1.Akty normatywne (ustawy i rozporządzenia) wchodzące w zakres poszczególnych gałęzi prawa
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie prezentacji
Przygotowanie do sprawdzianu
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. )
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
Mariusz Macudziński
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
20
10
35
10
10
15
100
4
Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)
Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia
Ekonomiczny
Finanse i Rachunkowość
Pierwszego stopnia
Stacjonarne
Ogólnoakademicki
PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia
Historia gospodarcza
2
Obowiązkowy
Polski
II
Adam Andrzej Urbanowicz
B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Semestr 4
Liczba godzin ogółem
Wykłady: (10); Ćwiczenia: (10); Laboratoria: (0) Inne (0)
20
C - Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych faktów z zakresu Historii Polski i Historii Powszechnej.
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1
Wyposażenie studenta w wiedzę w odniesieniu do istoty i prawidłowości funkcjonowania gospodarki (w
szczególności w odniesieniu do procesów i zjawisk finansowych) w przeszłości i ukazanie wpływu przemian
historycznych na problemy współczesnej gospodarki w aspekcie makroekonomicznym.
Umiejętności
CU1
Zdobycie ogólnych umiejętności z zakresu historii gospodarczej i ukazanie zasad funkcjonowania gospodarki
na przykładach z dawnych epok.
Kompetencje społeczne
CK1
Kształtowanie wrażliwości etyczno –społecznej i uświadomienie potrzeby ustawicznego uczenia się i
rozwinięcie tej umiejętności.
E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (K)
Kierunkowy
efekt
kształcenia
Wiedza (EPW)
EPW1
Potrafi zidentyfikować historyczne przyczyny współczesnych zmian zachodzących w
gospodarce w tym w systemach finansowych.
K_W12
Umiejętności (EPU)
EPU1
Potrafi: zinterpretować zjawiska ekonomiczne (w tym finansowe) zachodzące w
przeszłości w jednostkach gospodarczych.
1
K_U01
Kompetencje społeczne (EPK)
EPK1
Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę w odniesieniu do przeszłości
ekonomicznej Polski i świata.
K_K08
F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Lp.
Treści wykładów
W1
Rolnictwo –podstawą ekonomii społeczeństw europejskich do rewolucji przemysłowej
XVIII –XIX wieku.
Przejście od rzemiosła cechowego i manufaktury do nowoczesnego przemysłu w Europie.
W2
W3
W4
W6
W7
Liczba
godzin
2
2
Powstanie wielkich szlaków handlowych od starożytności do epoki wielkich odkryć
geograficznych. Rozwój handlu lokalnego na przykładzie ziem polskich do XIX wieku.
Początki pieniądza w Europie i na ziemiach polskich (od monety do pieniądza
papierowego).
Początki kredytów i banków do XIX wieku.. Polskie banki w wieku XX.
2
1
2
Rozwój ekonomii a zmiany w polityce gospodarczej państw europejskich od czasu
wielkich odkryć geograficznych.
Razem liczba godzin wykładów
1
10
Liczba
godzin
Lp.
Treści ćwiczeń
C1
Kwestie organizacyjne. Historia gospodarcza jako przedmiot badań -relacje między
ekonomią a historią gospodarczą.
2
C2
Funkcjonowanie gospodarki w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej na tle przemian
ekonomicznych w Europie.
Rozwój gospodarczy ziem polskich w dobie rozbiorów (uwłaszczenie chłopów i powstanie
nowoczesnego przemysłu).
Kolokwium cząstkowe.
2
C3
C4
C5
Problemy gospodarcze II RP na tle sytuacji ekonomicznej Europy 1918 -1939 Gospodarka
Rosji Radzieckiej i ZSRR w latach 1917 -1945. Wprowadzenie realnego socjalizmu w
Polsce 1945 -1956.
Razem liczba godzin ćwiczeń
2
2
2
10
G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć
Metody dydaktyczne (wybór z listy)
Środki dydaktyczne
Wykład
Wykład informacyjny
mapa
Ćwiczenia
analiza przeczytanych treści z literatury przedmiotu,
mapa
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć
Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)
Ocena podsumowująca (P) –
Wykład
F3 – praca pisemna
P4 – praca pisemna
Ćwiczenia
F2 obserwacja podczas zajęć / aktywność
F1 kolokwium cząstkowe,
P3 – ocena podsumowująca
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
powstała na podstawie ocen
formujących, uzyskanych w
semestrze
H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
2
Efekty
przedmiotowe
EPW1
EPU1
EPK1
Wykład
Metoda
oceny –
praca
pismena
X
X
X
Ćwiczenia
obserwacja
podczas
kolokwium
zajęć/
cząstkowe
aktywność
X
X
X
X
X
X
I – Kryteria oceniania
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Przedmiotowy
Dostateczny
dobry
efekt
dostateczny plus
dobry plus
kształcenia
3/3,5
4/4,5
(EP..)
EPW1
Opanował podstawową
Opanował w pełni
wiedzę przekazaną na
wiedzę przekazaną w
zajęciach i w znajdującą się
trakcie zajęć i
w podstawowej literaturze
pochodzącą z
podstawowej literatury
przedmiotu
przedmiotu.
EPU1
Potrafi przekazać
Stara się samodzielnie
interpretację faktów, którą
zinterpretować fakty,
poznał w trakcie zajęć i na
które poznał w trakcie
podstawie literatury
zajęć i na podstawie
literatury przedmiotu
przedmiotu
EPK1
Realizuje powierzone
Realizuje powierzone
zadanie popełniając
zadanie i poszukuje
nieznaczne błędy, ale nie
samodzielnie
poszukuje samodzielnie
dodatkowych informacji
i wykorzystuje je
dodatkowych informacji
bardzo dobry
5
W pełni opanował wiedzę
przekazaną w trakcie zajęć i
pochodzącą z podstawowej
literatury przedmiotu i wykazał się
znajomością literatury fakultatywnej
W pełni samodzielnie interpretuje
fakty, które poznał w trakcie zajęć i
na podstawie literatury przedmiotu
Realizuje w pełni powierzone mu
zadania i wykazuje się dużą
samodzielnością
J – Forma zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Kaliński J., Landau Z., Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 1998.
2. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2000.
3. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2007 .
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 1996.
2. Ciepielewski J., Kostrowicka., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, Warszawa
1985.
3. Duda J., Orłowski R., Gospodarka polska w dziejowym rozwoju Europy do 1939 roku, Lublin 1999.
4. Jezierski A., Leszczyńska C, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001.
5. Kaliński J., Zarys historii gospodarczej Polski Warszawa 2004.
6. Zientara B., Mączak A, Ihnatowicz I., Landau Z., Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa 1988.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin
na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
20
2
18
3
Przygotowanie do napisania pracy zaliczeniowej.
Przygotowanie do sprawdzianu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):
Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego
Urbanowicz Adam Andrzej
Data sporządzenia / aktualizacji
29 czerwca 2015 r.
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
[email protected]
Podpis
4
5
5
50
2

Podobne dokumenty