Objaśnienia do WPF

Komentarze

Transkrypt

Objaśnienia do WPF
objaśnienia do
Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Głuchów
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązait
na
lata 2012-2020
Dochody na rok 2012 zostaĘ zap|anowane w oparciu
o załoienia przedstawione
projekcie uchwaĘ budzetowej na rok 2012. Dochody własne Gminy przedstawione w
projekcie budzetu gminy na rok 2012 są zap|anowane
w oparciu o
przewid}al/ane
wykonanie roku 2011 i realnie oszacowane do mozliwości ich osiągnięcia przęZ organ
Gminy w 2012 r.
Dochody ogółem Gminy Głuchow na rok 2012 zap|anowano na kwotę 14.466.365,00
zt.,
w tym dochody bieŻące na kwotę 14.461.365,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę
5.000'00 zł - sąto Środki pochodzące z dotacji celowej zbudŻetu państwa nazadania
zlecone gminie.
Plan wydatków budzetowych Gminy Głuchów na rok 2OI2 ustalono na kwotę
14.699.123,04 zł. Wydatki w budzecie gminy na rok 2012 sąwyŻsze od prognozowanych
dochodów o kwotę 232.758,04
złi stanowi
do deficyt budzetu. IJdziałwysokoścideficytu
do prognozowanych dochodach roku 2012 wynosi I,60^.
proponuje się, aby źrodtęm pokrycia deficytu budzetu
W
związku Z powyiszym
byĘ przychody
pochodzące z
zaciągniętych kredytów w wysokości 232.758,04 zł.
Plan spłaty zobowiązań na rok 20|2 v,rynosi 718.400,00 zt. Wg załoŻen projektu
uchwaĘ budżetowej proponuje się, aby źrodłęmpokrycia spłaty byty przychody
pochodzące z kredytów w wysokości 7I8.400,0O zł.
W
wydatkach budzetowych
na 20|2 rok
zap|anowano wzrost wynagrodzeń
nauczycieli na poziomie 3,8oń |icząc od miesiąca wrzęśnia 2012
r.
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne w wysokoŚci 8,5% przewidywanych wypłat wynagrodzeń w 20II
roku. Pozostałe wydatki bieiące zostaĘ zap|anowane na poziomie przewidywanego
wykonania
zarok20II.
Rodzaje wydatków budzetowych w roku 2012
następująco:
i
ich struktura przedstawia się
Wydatki budzetowe ogółem zap\anowano w kwoc ie 14.699,123,O4
zł, w Ęm:
a) wydatkibieiące 12.964.123,04 zł, tj, 88,20ń wydatków ogółem
, ztego
.
o
o
Wynagrodzenia i pochodne 6.415.365,00 zł,
Ę. 43,6%o p|anowanych
wydatków ogółem,
dotacje 1.004.50 I,04 zł, tj. 6,8ońp1anowanych wydatków
ogółem'
wydatki na obsługę długu 210.000,0
O
zł, tj.
1,4oń p|anowanych wydatków
ogółem'
o
pozostałe wydatki 5.334,415,00 zł, ti. 36,30ń p|anowanych
wydatków
ogółem.
b) wydatki majątkowe 1.735.000,OO
zł,tj. 1|,8ońplanowanych wydatków ogółem.
Wydatki na zadania biezące na |ata 2012-2020 zostaĘ zaplanowane
na poziomie
mozliwościfinansowych Gminy i tak aby był spełniony art.
242 ustawy o finansach
publicznych.
Gmina Głuchów w roku 20|2 p|anuje deficyt na poziomie 232.758,04
zł. W kolejnych
latach objętych WPF prognozuje się, iz budż'et będzie się
zamykał wynikiem dodatnim.
Planowana na |ata objęte wieloletnią prognozą finansową
nadwyzka budzetowa będzie
ptzeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających
z zaciryniętych kredytow
i
poĘczek.
W przypadku wystąpienia w latach 2012-2020 w danym roku deficytu,
planuje się go
pokryć ze zob ow iązń dtugoterminowy z
Ętutu kredytów.
Spłatę długu w roku 2012 i latach następnych zaplanowano na podstawie
harmonogramów spłat zaciągnięĘch kredy'tów i pożtyczek. Wydatki
na obstugę
zadŁuŻęnia w roku 2012 zap|anowano na podstawie harmonogramów
spłat zaciryniętych
kredytów
ipoĘczek.
''Aktywizacja mieszkańców Wsi Prusy poptzez urządzenie świetlicy wiejskiej". Jest to
zadanie,
na które Gmina ztoĘła wniosek o
dofinansowanie
Europejskiej. Na chwilę obecnąwniosek jest rozpatrywany,
Ze środków Unii

Podobne dokumenty