Kultura filmowa

Transkrypt

Kultura filmowa
Kultura filmowa
Mgr Tomasz Adamski
Konwersatorium
Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tajniki powstawania fotografii oraz
dzie a filmowego. Obok teorii na zaj ciach studenci b
mieli okazj zapozna si ze
sprz tem fotograficzno-filmowym na którym b
pracowa w przysz ci, ale równie
dowiedzie si czym jest scenariusz filmowy, co to s storyboardy, czym jest postprodukcja i
monta . Zaj cia te maj przygotowa studenta do tego by w kolejnym semestrze w trakcie
warsztatów filmowo-fotograficznych posiada odpowiedni wiedz i móg przyst pi do
realizacji projektu fotograficznego i filmowego.

Podobne dokumenty