echa widełki - Parafia Widełka

Komentarze

Transkrypt

echa widełki - Parafia Widełka
„ECHA WIDEŁKI”
1
ECHA WIDEŁKI
Boże Narodzenie 2014
2
Z życia parafii
„ECHA WIDEŁKI”
Św. Michale Archaniele - módl się za nimi!
W poniedziałek 29 września 2014 r. obchodziliśmy patronalne święto posługujących
w naszej parafii Sióstr Michalitek. W czasie uroczystej Msze św. koncelebrowanej pod przewodnictwem
Ks. Proboszcza Lucjana Kota w asyście Ks. Kanonika
Antoniego Bukały – seniora z Bud Głogowskich
i Ks. Jana Krausa naszego
wikariusza i głosiciela
Słowa Bożego, poświęciliśmy na placu kościelnym Figurę św. Michała
Archanioła ofiarowaną
przez nasze Siostry Michalitki naszej parafii.
Kamienie pod figurę ofarował brat naszej rodaczki
Michalitki Siosty Leoni
Przybyło Radnej Generalnej
– Adam z rodziną, natomiast kamień z góry objawień Św. Mic h a ł a ( G a rg a m o ) p r z y w i o z ł a
i ofiarowała rodzina Pawła Bernackiego z Widełki. Oprawę Mszy św.
miały nasze siostry wraz ze swoimi
wychowankami. Święty Michał to jeden z archaniołów stojących przed obliczem Boga. W tradycji judaistycznej
i chrześcijańskiej Michał to pierwszy
i najważniejszy spośród aniołów (Dn
10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony
przez Boga szczególnym zaufaniem
i kluczami do nieba. Hebrajskie imię
Mika’el
znaczy “Któż jak Bóg”.
Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część
aniołów, Archanioł Michał miał wtedy wystąpić
i z okrzykiem “Któż jak Bog” wypowiedzieć wojnę
szatanom. Jest uważany za anioła sprawiedliwości
i sądu, łaski i zmiłowania. Wstawia się u Boga za
ludźmi. Stoi u wezgłowia umierających, którym
następnie towarzyszy w drodze do wieczności. Kult
Św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie
bardzo dawny i żywy. Jest czczony jako obrońca
Ludu Bożego i dlatego Kościół czci go jako swego
opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej
z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.
W Polsce powstały dwa Zgromadzenia zakonne
pod wezwaniem św. Michała: michalici i michalitki, założone przez błogosławionego Bronisława
Markiewicza (+ 1912, beatyfikowany w Warszawie
w czerwcu 2005 r.). Święty Michał Archanioł był dla
bł. Bronisława przykładem zachwytu i uwielbienia
Boga, był wzorem głębokiej pokory i czystości serca,
„ogniem miłości”, który zwycięża nieposłuszeństwo
i bunt szatana. Bł. Bronisław nie poprzestawał
tylko na podziwianiu tego świętego Archanioła. On go szczerze
naśladował w zachwycaniu się
Bogiem i w walce o Jego chwałę
oraz w gorliwości o zbawienie
dusz ludzkich. Zachęcając do kultu
św. Michała, mówił: „Stójmy przy
nim, dzierżącym zwycięską ręką
chorągiew Krzyża Chrystusowego
i pamiętajmy, że pod tą chorągwią
idąc naprzód i walcząc, pokonamy
szczęśliwie wszystkie zasadzki
i napaści złego ducha, usiłującego
nas zgorszyć, czyli zrujnować, jeżeli
nie przez grzech, to przynajmniej
przez prześladowania”. Święty Michale Archaniele swoim światłem
oświecaj nasz, swoimi skrzydłami osłaniaj nas swoim
mieczem broń nas.
Ks. Proboszcz L. Kot
Niech cisza betlejemskiej nocy uciszy zgiełk
naszych serc, aby w każdym z nich znalazło się
miejsce dla nowonarodzonego Dzieciątka Bożego.
Niech w naszych rodzinach, będzie zawsze miejsce
dla Boga zstępującego na ziemie.
Dzieląc się wiara i radością z Tajemnicy Bożego
Narodzenia życzymy Parafianom, aby Boża Dziecina była źródłem mocy wiary, pokoju
i niegasnącej nadziei. Niech miłość nowonarodzonego Jezusa napełnia serca wszystkich i czyni
dobrym i pomyślnym
Nowy 2015 Rok
„ECHA WIDEŁKI”
Z życia parafii
Z woli papieża Franciszka od pierwszej
niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016
w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem:
“Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj’. Ogłaszając ten Rok
w listopadzie 2013 r. papież powiedział: “Życie
konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski, ale
i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać
nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu
ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele
jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia,
że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po
trzykroć Świętego.”
W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys.
osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci
i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich
i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.
Warto sobie uświadomić, że jest ich ponad dwa
razy więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te
osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad
ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia
trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Mówił o tym
2 lutego 2013 roku papież Franciszek: “Pomyślmy
jednak, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych
w szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie
sobie Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie
3
tego wyobrazić. One są tym darem, tym zaczynem,
który prowadzi naprzód Lud Boży.”
W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że co tysięczny Polak
i Polka jest osobą konsekrowaną. Żyją obok nas
i między nami. Od setek lat modlitwą, pracą
i świadectwem ubogacają życie Kościoła
i społeczeństwa. Podobnie i w naszej parafii mamy
do czynienia z osobami konsekrowanymi, którymi są
Siostry Michalitki. Pracują one na naszym terenie od
ponad 50 lat. To piękny okres czasu. W początkach
ich posługi mieliśmy z nimi więcej do czynienia przez
wspólne uprawianie ziemi, prowadzenie gospodarstwa i opiekę nad dziećmi. Dziś wiele się zmieniło,
ale główny charyzmat Zgromadzenia, jakim jest praca
wychowawcza, pozostał, tylko w trochę zmienionej
formie. Obecnie nasze Siostry prowadzą Katolicką
Placówkę Wychowawczą “Nasz Dom”, dając dom,
opiekę i przede wszystkim miłość wielu młodym
dziewczętom. Nawet w międzyczasie pojawił się jeden chłopiec. Przez tę placówkę do dnia dzisiejszego
przewinęło się 62 dzieci i młodzieży. Wiele z nich
się usamodzielniło, założyło swoje rodziny, część
otrzymała w darze nową rodzinę i jakby nowe życie.
W tym wychowaniu uczestniczymy wszyscy jako
wspólnota parafialna przez życzliwość, dobre słowo
i wszelkie inne formy pomocy. Przez cały też
czas, od początku mamy też w kościele Siostrę
Zakrystiankę, która cały swój talent ofiaruje
w wystrój kościoła, aby jego piękno pomogło nam
głębiej przeżywać bogactwo liturgii. Siostry Michalitki pamiętają w swoich modlitwach o całej
parafii, jej duszpasterzach, z którymi współpracują
i o wszystkich, którzy potrzebują modlitwy i jej się
polecają.
Niech Rok Życia Konsekrowanego będzie
okazją dla nas wszystkich do dziękczynienia Bogu
za dar powołania, szczególnie za dar naszych Sióstr
i wielkim wołaniem do “Pana żniwa”, aby i z naszej parafii powołał osoby, które pójdą za Jezusem
i oddadzą Mu całe swoje serce.
Siostry Michalitki z Widełki
4
KSM, KGW
„ECHA WIDEŁKI”
Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy parafii pw. Matki
Bożej Królowej Polski w Widełce liczy obecnie ponad 20 członków. Jest to młodzież
w różnym przedziale wiekowym: począwszy od uczniów gimnazjum, poprzez uczniów
liceum, czy technikum aż po studentów. Spotkania odbywają się w każdy piątek
o godzinie 19.00 w przykościelnym punkcie katechetycznym, w którym siedzibę ma
nasz oddział. Na spotkaniach uczestniczy także ksiądz asystent Jan Kraus, który raczy
nas dobrym słowem i przede wszystkim wsparciem modlitewnym.
Spotkania przybierają różną formę: tematyczną, modlitewną bądź rozrywkową.
W trakcie spotkań tematycznych poruszane są zagadnienia związane z Kościołem
i wiarą. Są one prowadzone przez poszczególnych członków, którzy przytaczają
najważniejsze informacje oraz prowadzą dyskusję na dany temat. Spotkania modlitewne polegają na modlitwie we własnym gronie lub z innymi grupami. Rozrywkowe spotkania natomiast przebiegają przy grach
integracyjnych oraz filmach. Każde spotkanie rozpoczyna i kończy się wspólną modlitwą oraz wieczornym
Błogosławieństwem. Co tydzień rozważane jest niedzielne Słowo Boże, nie brakuje również śpiewu, który
jest jedną z najbardziej lubianych przez naszych członków formą spędzania czasu!
Dodatkowo oddział czynnie zaangażowany jest w życie parafii. Regularnie pomaga w pracach
przy kościele. W jedną niedzielę w miesiącu młodzież z naszego Stowarzyszenia pomaga przygotować
i animuje specjalne Msze święte z udziałem dzieci. Organizujemy również drogi krzyżowe w okresie Wielkiego Postu. Członkowie Stowarzyszenia włączają się przeprowadzane zbiórki pieniężne na cele charytatywne,
a w okresach przedświątecznych rozprowadzają wśród parafian tradycyjne kartki świąteczne. W okresie
wakacyjnym chętni biorą udział w obozach KSM organizowanych przez diecezję.
Członkowie KSMu wraz z księdzem asystentem mają zamiar kontynuować wszystkie dotychczasowe
działania jednocześnie wcielając w życie nowe ciekawe pomysły, które pomogą zarówno w doskonaleniu
ich własnej wiary i postawy jak i w służeniu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Członek KSM w Widełce
Dożynki Gminne 2014
Tegoroczne dożynki odbyły się 24 sierpnia
w Kupnie. Był to uroczysty dzień dla wszystkich
mieszkańców. W tym roku wieniec został podarowany pani Krystynie Płoch - przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich. Wieniec był przygotowany
przez nasze panie z KGW. Włożono wiele serca
w jego wykonanie. Przedstawiał Ojca Świętego
w przydomowej kapliczce wiejskiej. Kapliczka to
symbol naszej starodawnej tradycji, która już coraz
bardziej zostaje wypierana przez nowoczesność.
Zaś rzeźba Ojca świętego jest wyrazem uczczenia
Jana Pawła II - od tego roku świętego. Dostać wieniec dożynkowy to zaszczyt, uznanie, szacunek dla
osoby obdarowanej. Jest wyrazem podziękowania
za zasługi dla małej ojczyzny. Pani Krystyna została
wyróżniona za poświecenie i oddanie dla naszego
środowiska. Mówią o tym piosenki ułożone na tę
uroczystość.
Ty nasza Krystyno
my cię szanujemy
dlatego ten wieniec
Tobie darujemy.
I my dzisiaj Tobie
dajemy Świętego
byś Błogosławieństawa
doznała od Niego.
Bo nasz Ojciec święty
już we świecie słynie
a na Ciebie pewnie
Jego Łaska spłynie.
Tak mijają lata
rok po roku płynie
Twoja praca w kole
już wokoło płynie.
Pani Krystyna ugościła całą grupę wieńcową i zaproszonych gości w szkole w Kupnie. Było
bardzo miło i wesoło. Atmosfera panowała serdeczna
i swojska. A całość miłego nastroju podtrzymała na
ludową nutę kapela “Widelanie”.
Członkini KGW
Teresa Pruchnik
„ECHA WIDEŁKI”
Sołtys Widełki
Dobiega końca 2014 rok
Co zmieniło się
w naszej miejscowości
od ubiegłego roku? Mam
na myśli to, co zmieniło
się na lepsze. Jakie zadania postawiła sobie Rada
Sołecka na początku roku
i co udało się zrealizować?
Pierwsza inwestycje zaczęliśmy już wczesna
wiosną. Była to przebudowa przepustu na drodze
gminnej Widełka - Bugaj. Przy tej okazji został
wykonany i konserwowany rów odwadniający od
tego przepustu do rzeki i w ten sposób potok przestał
występować z brzegów i zalewać pobliskie zabudowy
i pola.
Następne zadanie, jakie udało nam się zrealizować, to niwelacja terenu między boiskiem “Orlik”
a sklepem GS w wyniku czego powstała ładna działka, którą teraz musimy odpowiednio zagospodarować. Udało się też wybudować odcinek chodnika,
którym można bezpiecznie dojść od budynku poczty
do kościoła. Poprzez dobudowę tego chodnika nasze
małe pociechy mogą już bezpiecznie przechodzić
od przedszkola na nowo wybudowany plac zabaw.
Jedna z większych inwestycji, którą udało się zrealizować tuż przed końcem roku to budowa miejsc
postojowych na samochody i wiata na rowery tuż
obok stacji PKP. Miejsca postojowe na samochody
i rowery zostały wybudowane z takim zamysłem, aby
można było spokojnie zostawić samochód lub rower
i pojechać dalej w świat pociągiem czy autobusem.
Drugi już rok staramy się o budowę drogi
Widełka - przysiółek Majdan. W tym roku udało się
dokonać podziałów geodezyjnych i dokupić części
działek. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 2015,
korzystając z tak zwanej “spec ustawy”, uda się na tej
drodze położyć dywanik asfaltowy, na który mieszkańcy tej części wsi zasługują i bardzo go oczekują.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom wsi. Aby
Boża Dziecina wniosła do Waszych
domów i rodzin dużo ciepła
i prawdziwej miłości oraz Błogosławieństwa. Życzymy również spokojnego i szczęśliwego
Nowego Roku 2015.
Życzy KGW w Widełce
5
To byłyby wszystkie większe inwestycje wykonane w roku 2014 na terenie naszej miejscowości,
finansowane z budżetu gminy. Zostały też wykonane
inwestycje finansowane przez Starostę Kolbuszowskiego Józefa Kardysia. Położony został dywanik
asfaltowy łączący drogi z miejscowości Przewrotne
w kierunku wsi Bugaj i Widełka. Na odcinku 1200
mb wykonano konserwację rowów przydrożnych
wraz zebraniem poboczy przy drodze powiatowej,
co znacznie ułatwi korzystanie z tej drogi przez kierowców i użytkowników. Mam nadzieję, że w roku
2015 pan starosta położy asfalt na odcinku około
1km i mielibyśmy już dobrą drogę powiatową przez
całą wieś. To wszystko udało się zrealizować przy
dobrej współpracy Rady Sołeckiej, Rady Gminy
i Rady Powiatu. Szczególne podziękowania składamy - panu Posłowi RP Zbigniewowi Chmielowcowi,
panu Bogdanowi Romaniukowi - Członkowi Zarządu
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, panu Józefowi Kardysiowi - Staroście Kolbuszowskiemu oraz
panu Janowi Zubie - Burmistrzowi Kolbuszowej.
Kończąc, chciałbym w imieniu radnych
Gminy Kolbuszowa, Stanisława Rumaka i Stanisława Dworaka oraz radnego powiatowego Mirosława Karkuta, podziękować za udział w wyborach
i oddanie na nas głosów.
W imieniu własnym oraz całej Rady Sołeckiej składam wszystkim mieszkańcom Widełki jak
najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego
Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2015.
Ż y c z y m y Wa m , S z a n o w n i M i e s z kańcy, przede wszystkim dużo zdrowia szczęści pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Boskiej, aby ten Nowy Rrok okazał się
lepszy od poprzedniego.
Stanisław Rumak
6
KGW
Czas mija szybko
i nieubłaganie, ale życie
jest piękne, tylko trzeba
radośnie i z uśmiechem
przyjmować to, co daje
każdy dzień. My w naszym
Kole Gospodyń Wiejskich
staramy się cieszyć każdym
wspólnym spotkaniem. Uśmiechamy się do siebie,
potrafimy porozmawiać z koleżanką. Nie zawsze są
to radosne chwile, ale staramy się tak rozmawiać,
aby to był dzień najpiękniejszy i najmilszy. Dlatego
nasze członkinie chętnie przychodzą na comiesięczne
spotkania. Przenosimy nasze osobiste problemy oraz
sprawy naszej wsi na śmieszne sceny kabaretowe,
które odgrywamy zawsze z okazji Dnia Kobiet (8
marca) i rozśmieszamy całą salę. Gościmy w tym
dniu wielu gości i sąsiedzkie Koła.
Następnym radosnym dniem jest Majówka
organizowana wspólnie z dyrektorem szkoły panem
Mirosławem Karkutem, radą sołecką, sołtysem
i strażą. Spotykamy się w leśniczówce w Kłapówce,
podziwiamy kwiaty, krzewy i małe zoo leśniczego
pana Bogdana Fabinskiego. Ks. proboszcz Lucjan
Kot odmawia modlitwy przy kaplicy św. Ambrożego. Później bawimy się przy muzyce kapeli
“Widelanie”.
W tym roku 26 maja w naszej wsi zorganizowaliśmy Dzień Matki. To bardzo ważne święto dla każdego
z nas. Uroczystość rozpoczął pan sołtys pan Stanisław Rumak i przewodnicząca KGW Krystyna Płoch.
W tym dniu zostały odznaczone orderem “Serce
Matki” panie Janina Orzech, Halina Kretowicz,
Emilia Michałek. Ordery wręczył prezes Kółek
i Organizacji Rolniczej z Rzeszowa pan Mieczysław
Bochenek. Po tak radosnej chwili rozpoczęła się
wspaniała zabawa przy akompaniamencie zespołu
muzycznego. Bierzemy czynny udział w spotkaniach
w Kolbuszowej organizowanych przez Stowarzyszenie “Siedlisko”. Są to bardzo ciekawe wykłady
w różnych dziedzinach. Również w naszym KGW
było szkolenie organizowane przez kierownika
KRUS na temat: “Bezpieczna praca w zagrodzie
i w polu”. Wysłuchałyśmy wykładów, a później był
krótki sprawdzian. Kilku paniom udało się wygrać
różne sprzęty ogrodowe.
15 listopada w naszej wsi obchodziliśmy
Dzień Seniora. To wspaniałe święto ludzi starszych,
na które czekali cały rok, by porozmawiać i spotkać
się ze znajomymi. Radosny wieczór rozpoczął pan
sołtys Stanisław Rumak, który przywitał zaproszonych gości i seniorów. Młodzież z Gimnazjum
w Widełce rozweseliła spotkanie piosenkami. Również
Kasia Liszcz zachwyciła swoim artystycznym głosem wszystkich zebranych. Gościliśmy także kabaret
z Głogowa Małopolskiego pt. “Białe Łabędzie”,
który rozśmieszył całą salę. Nasi seniorzy zostali
obdarowani czekoladkami od lekarza rodzinnego
pana Kazimierza Ciupińskiego, za które w imieniu
organizatorów - KGW i seniorów serdecznie dziękujemy. Podziękowania składamy także panu Burmistrzowi Gminy Kolbuszowa i Staroście powiatu
kolbuszowskiego za mnóstwo słodyczy dla seniorów.
Dziękujemy również sponsorom za dofinansowanie
tej uroczystości
Przewodnicząca KGW Krystyna Płoch
Kapela “Widelanie”
Kapela “Widelanie” rozpoczęła swoje muzykowanie od roku 1999. Od tej pory uczestniczy
w wielu imprezach okolicznościowych, jak dożynki,
dzień seniora, itp. Kapela gra i śpiewa tradycyjne,
ludowe piosenki z pogranicza obszaru rzeszowskiego
i lasowiackiego, reprezentując stroje rzeszowskie.
Większość utworów to przekazy dawnych pieśni
i wierszy pochodzące od starszego pokolenia, to co
udało się zapamiętać, zapisać i teraz odtwarzać.
W skład kapeli wchodzą: Marian Selwa kierownik i założyciel zespołu, Bronisław Płoch,
Kinga Tylutka, Andrzej Fabiński, Agata Potańska nowa sekundzistka kapeli, Natalia Potańska, Kamil
Pomykała, Rafał Liszcz, Teresa Pruchnik, Maria
Potańska, Natalia Liszcz, niekiedy gościnnie również: Paulina Żądło i Jan Sarama. W tym roku kapela
obchodziła 15-lecie działalności. Z tej okazji odbył
się piknik rodzinny zorganizowany w Przewrotnem
przez kierownika kapeli - Mariana Selwę. W ten
„ECHA WIDEŁKI”
sposób wszyscy mogli się spotkać z całymi rodzinami
z obecnego, ale i wcześniejszych składów kapeli.
Przez czas swojej działalności kapela gościła cztery
razy za granicą: we Francji, Białorusi i dwa razy
na Ukrainie. W dorobku posiadają trzy płyty audio
z tradycyjnymi utworami ludowymi, a także nagranie
DVD i nagranie z Telewizji Polskiej. Wśród tych
osiągnięć znajduje się wiele nagród w konkursach
na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
a także ogólnopolskim, jak np. w Kazimierzu
Dolnym, gdzie kapela kilkakrotnie odbierała tytuł
laureata. Tak duża liczba występów konkursowych,
w środowiskach lokalnych i na prywatnych imprezach
okolicznościowych jest dla członków kapeli zachętą
do dalszej działalności, rozwijania swoich talentów
i kontynuowania pięknej polskiej tradycji muzykowania.
Kapela “Widelanie”
„ECHA WIDEŁKI”
Brać Myśliwska
7
Wigilia w towarzystwie myśliwych
Wigilia to wyjątkowy dzień w roku. Od
pokoleń brać myśliwska gromadzi się razem, aby
wspólnie, w otoczeniu kniei, przeżyć ten najpiękniejszy dzień. Polowanie wigilijne łączy się z naszą
starą, długą i pielęgnowaną przez lata tradycyjną
myśliwską, która bardzo głęboko zakorzeniona jest
w kulturze chrześcijańskiej i zwyczajach z nią
związanych. Ma ona w moim Kole długą historię,
sięgającą czasów przedwojennych, kiedy to związek
między myśliwymi i kościołem był bardzo silny
a zwyczaje myśliwskie i kościelne ściśle sprzęgnięte.
Z opowiadań mojego ojca, który należał do koła od
1947 r., wiem, że już w czasie pierwszych świąt po
wyzwoleniu myśliwi z Towarzystwa Myśliwych
zbierali się i organizowali w kaplicy św. Huberta
w Miłocinie na uroczyste rozpoczęcie polowań tj.
3 listopada mszą świętą i myśliwską wigilię Bożego Narodzenia. Jest to więc piękny tradycyjny
zwyczaj, który z pieczołowitością po dziś dzień
podtrzymujemy. Polowaniu wigilijnemu towarzyszy inny niż zwykle ceremoniał, bardziej bogaty
i uroczysty. W tym dniu nie nastawiamy się na
łowy, a samo polowanie jest krótkie, ma charakter
symboliczny. Pięknym zwyczajem w tym dniu jest
tradycja dzielenia się pokarmem ze zwierzyną, której zostawia się w paśnikach symboliczną wiązkę
Aktorskie talenty
uczniów
Szkolne koło teatralne działające od 2013
roku tworzą chętni uczniowie klas szkoły podstawowej, którzy chcą się “bawić w teatr”. Koło to
powstało przy bibliotece szkolnej, gdzie uczniowie
spotykają się dwa razy w tygodniu. Spotkania rozwijają zainteresowania uczniów, pobudzają wyobraźnię,
wyzwalają aktywność twórczą i pomagają dzieciom
otwierać się na ludzi. Mali aktorzy w styczniu wybiorą nazwę dla koła.
Uczniowie wystawili już:
*
Jasełka pt. “Świeć gwiazdeczko” - w Kościele Parafialnym w Widełce, w Domu Kultury w Widełce oraz podczas Gminnego Bożonarodzeniowego
Konkursu w Domatkowie, gdzie zajęli III miejsce.
*
“Pali się” Jana Brzechwy - inscenizacja
do wiersza z pluszakami, zaprezentowana podczas
siana wraz z dużymi opłatkami. Przy zapalonym
ognisku uczestniczymy we wspólnej modlitwie,
której przewodniczy proboszcz z Wysokiej Głogowskiej, nasz kapelan ks. Zbigniew Gargaś. Zgodnie
z przyjętym obyczajem i kulturą myśliwską seniorzy
Koła rozpoczynają dzielenie się opłatkiem, po czym
wszyscy razem wraz z naganką składamy sobie świąteczne życzenia. Tym miłym i zawsze wzruszającym
chwilom towarzyszy wspólny śpiew “Wśród nocnej
ciszy” i innych tradycyjnych polskich kolęd.
W tym dniu o północy w kościele pw.
św. Huberta w Miłocinie myśliwi uczestniczą
w tradycyjnej pasterce z udziałem pocztów sztandarowych PZŁ, Kół Łowieckich Towarzystwa Myśliwych w Rzeszowie, Jedność Rzeszów i Szarak
z Głogowa Młp. Do tradycji po pasterce należy
również kolędowanie w wąskim gronie, które trwa
aż pierwszy kur zapieje.
Myśliwi z Towarzystwa Myśliwych
w Rzeszowie życzą mieszkańcom dzierżawionych
terenów pogodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.
Łowczy Koła
Karol Ungeheuer
uroczystości otwarcia biblioteki szkolnej po remoncie oraz podczas Dnia Kobiet w Domu Ludowym
w Widełce.
*
“Krasnal Hałabała” - inscenizacja przygotowana na uroczystości Pasowania Uczniów Klasy
Pierwszej na Czytelników Biblioteki Szkolnej.
*
“Rzepka” Juliana Tuwima- inscenizacja
kukiełkowa do wiersza, wystawiona podczas Dnia
Matki
*
“Lokomotywa” Juliana Tuwima - inscenizacja do wiersza, wystawiona podczas Dnia Matki.
*
“W aeroplanie” Juliana Tuwima - inscenizacja do wiersza zaprezentowana podczas Dnia Matki.
Obecnie koło teatralne pracuje nad dwoma sztukami.
Jedna z nich to taniec z elementami choreografii do
utworu Johana Straussa “Walc cesarki”. Sztuka nosi
tytuł “Taniec Kwiatów”, a druga to “Cesarski ogród”sztuka nawiązująca do tematyki ogrodu. Uczniowie
w okresie przedświątecznym pracują nad jasełkami,
które rozpalą w naszych sercach miłość, dobroć
i wprowadzą nas w przyjemny nastrój bożonarodzeniowy.
Monika Czupich
Przedszkole
8
„ECHA WIDEŁKI”
Rola uroczystości w przedszkolu
Życie przedszkolne obfituje w różnego
rodzaju uroczystości. Są one swojego rodzaju festiwalem umiejętności i wiedzy dzieci zdobytych
w ciągu roku szkolnego. Spotkania te pozwalają na
integrację środowiska rodzinnego i przedszkolnego, na bliższe poznanie się rodziców. Nawiązanie
takich kontaktów jest niezmiernie ważne dla nas,
nauczycieli.
Harmonogram uroczystości i imprez przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 organizowanych
w Publicznym Przedszkolu w Widełce:
1.
Spotkanie z Policjantem
2.
Dzień Pieczonego Ziemniaka
3.
Dzień Chłopaka
4.
Dzień Przedszkolaka
5.
Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
6.
Dzień Marchewki
7.
Dzień Kredki
8.
Zabawa Andrzejkowa
9.
Spotkanie z Mikołajem
10.
Dzień Pluszowego Misia
11.
Dzień Babci i Dziadka
12.
Choinka - Zabawa Noworoczna
13.
Walentynki
14.
Dzień z kroplą wody
15.
Dzień Kobiet
16.
Powitanie wiosny
17.
Dzień Ziemi
18.
Spotkanie z leśniczym
19.
Dzień Służby Zdrowia
20.
Spotkanie ze strażakiem
21.
Piknik rodzinny
22.
Letnia Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
23.
Dzień Dziecka na sportowo
24.
Zakończenie Roku szkolnego
Uroczystości przedszkolne stanowią ważny
czynnik w wychowaniu, dzięki swej niecodzien-
ności i atrakcyjności wpływają bardzo mocno na
zaangażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie
do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwalania
różnorodnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg
to zawsze dużo przyjemności i radości. Cel każdej
przedszkolnej uroczystości zostaje osiągnięty, jeśli
dzieci na miarę swoich możliwości przeżywają jej
treść, gdy dzięki radosnemu nastrojowi, barwnym
strojom, dekoracjom, melodiom i tańcom, zostawi
ona ślad w ich pamięci.
Wszystkie imprezy w przedszkolu dają
dzieciom możliwość pokazania swoich umiejętności, zdolności i talentów. Podczas występów każdy
przedszkolak ma okazję do zaprezentowania swoich
mocnych stron, co w znacznym stopniu podnosi jego
poczucie własnej wartości. Ważne jest, aby dziecko
znalazło dla siebie taki obszar działania, w którym
czuje się mocne, pewne i w dodatku zyska aplauz
gości.
Co dziecko jeszcze zyskuje? Rozwija mowę,
pamięć, pozyskuje pozytywne emocje, współdziała
z innymi, kształci poczucie rytmu, koordynację
ruchową, rozwija postawę społeczną pamiętając
o najbliższych, przygotowuje niespodzianki rozwija sprawność manualną, poczucie estetyki,
rozwija zainteresowanie tradycją, obrzędowością
i zwyczajami ludowymi, kształci postawę szacunku
do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania się podczas uroczystości, itd.
Uroczystości i imprezy to jedna z form pracy przedszkola, wpływająca na prawidłowy rozwój dzieci,
a także jedna z form współpracy przedszkola
z rodzicami.
Kinga Tokarz - Augustyn
Alina Fieluba
“Noc - a przecież gwiazda świeci
Pusto - tylko Oni i to Dziecię.
Wejdź w tę jasność
I w pokorze w nowy czas
Wznieść Dziecię Boże…
Nie pośpiechem, nie gonitwą
Tylko pracą i modlitwą
I miłością wyścielonym sercem.”
Na czas przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego i na nadchodzący Nowy Rok
kapela “Widelanie” składa wszystkim Widelanom najszczersze życzenia. Niech Jezus narodzi się
w sercach waszych i niech napełni je pokojem i miłością na każdy dzień.
Kapela “Widelanie”
„ECHA WIDEŁKI”
Dzieje Wsi Widełka
9
O dziejach Widełki
puszczańskiej osady królewskiej - część IV
Samorząd i autonomia
Jednak praca konspiracyjna opłaca się.
Austria przyznaje Polakom w Galicji w 1867 r.
samorząd i autonomię, przywraca język polski
w urzędach i szkołach parafialnych, a następnie ludowych. Następuje nowy podział administracyjny.
W 1867 r. zostaje utworzony powiat polityczno-sądowy w Kolbuszowej, po wcześniejszym zniesieniu
sądowych powiatów w Głogowie i Sokołowie.
Placówki szkolne przechodzą spod nadzoru parafii
pod zarząd władzy rad szkolnych (miejscowych,
powiatowej, okręgowej). Pojawiają się pierwsze
pisane dla ludu polskie gazety m. in. “Wieniec
i Pszczółka”, a pod red. ks. Stojałowskiego “Przyjaciel Ludu”, później “Piast” po zjeździe w 1894 r.
w Rzeszowie i utworzeniu Stronnictwa Ludowego. Dawne karczmy gdzieniegdzie zamieniane są
na szkoly ludowe (Widełka), rolnicze, po wsiach
powstają pierwsze oddziały OSP, kółka rolnicze.
Powoli młodzież przygotowuje się do walki o wolną
i niepodległą Polskę poprzez wstępowanie do Drużyn
Bartoszowych, Strzelca, Skautingu. W pobliskim
mieście Kolbuszowej powstaje prywatne gimnazjum,
a państwowe w Rzeszowie. Uciera się ścieżka do
tych szkół tylko dla nielicznej jednak młodzieży
wiejskiej, ale zalążek ucieczki ze wsi jest. W sposób
dynamiczny budzi się świadomość chłopska. Pod
koniec lat 80-tych XIX wieku następuje ucieczka
emigracyjna najpierw do krajów sąsiednich “na saksy”, a później do Ameryki (USA, Kanada, Brazylia,
Argentyna). Także i z Widełki w latach (1890 - 1924)
Kącik biblioteczny
dla maluchów
Nowo wyremontowana biblioteka szkolna
cieszy się dużą popularnością wśród uczniów naszej szkoły. Przygotowano kącik dla najmłodszych,
w którym uczniowie mogą posiedzieć podczas
przerw na pufach, poleżeć z misiem, odpocząć, czytając, przeglądając bajki czy inną literaturę dla dzieci.
W bibliotece są organizowane wystawy nowych
egzemplarzy książkowych.
Uczniowie bardzo licznie odwiedzają szkolną bibliotekę podczas przerw, niektórzy z nich każdą
do USA wyjechało ponad 300 osób. Przesyłane
pieniądze zza oceanu pozwalają tutejszym chłopom
na intensyfikację produkcji rolnej i hodowlanej
oraz na modernizację budynków gospodarczych
i mechanizację. Przychodzi także i zło!
Pierwsza wojna światowa
Działania wojenne pierwszej wojny światowej wstrzymaly rozwój wsi. W wyniku mobilizacji
do wojska austriackiego poszło wielu młodych
i średniego wieku mężczyzn. Byli rezerwiści
i rekruci. Po przeszkoleniu walczyli na froncie
wschodnim i włoskim “italiańskim”. Wielu z nich
zginęło, albo dostało się do niewoli rosyjskiej, aby
wrócić dopiero po traktacie ryskim. Ileż to znamy
opowieści każdego uczestnika tej wojny. Dwukrotnie
w Widełce stacjonował oddział rosyjski, na przełomie 1914/1915 zajmując budynek szkółki ludowej,
przerywając momentami naukę albo wysyłając dzieci
do pomieszczeń znajdujących się w chatach pod
słomianym dachem. Rabunki obcych żołnierzy, brak
mężczyzn do pracy w polu niesamowicie osłabiły
całą wioskę w zajęciach polowych i domowych.
W trakcie tych wydarzeń dojrzała sprawa niepodległości naszego kraju. W listopadzie 1918 r. zakończyły się działania wojenne i równocześnie nastąpiło
rozbrajanie austriackich żołnierzy i przejmowanie
władzy. Odzyskaliśmy niepodległość (11 listopada)
i przystąpiliśmy do tworzenia zrębów władzy państwowej i politycznej II RP.
Marian Piórek
wolną chwilę spędzają w bibliotece. Młodzi czytelnicy dopisują swoją obecnością tak, iż niekiedy “biblioteka pęka w szwach”. Uczniowie młodszych klas
w bibliotece szkolnej mogą znaleźć: literaturę dla
dzieci i młodzieży, atlasy przyrodnicze i inne zasoby
księgozbioru podręcznego, gry planszowe, materiały
(broszury) edukacyjne, czasopisma, filmy edukacyjne, filmy z bajkami oraz audiobooki.
Cieszy nas bardzo taka postawa uczniów.
Czytając książki i prasę, młody człowiek styka się
z coraz większą liczbą informacji o świecie, które
wpływają na kształtowanie i wszechstronny rozwój
jego osobowości. Czytelnictwo jest ponadto jednym
z podstawowych mierników poziomu intelektualnego. Kto dużo czyta, naprawdę lepiej sobie radzi
w życiu.
Renata Peret, Monika Czupich
10
Biblioteka, Pedagog
„ECHA WIDEŁKI”
Biblioteka łączy pokolenia
Biblioteka jest miejscem, które każda osoba,
niezależnie od wieku, może odwiedzić, spotkać się
z innymi i porozmawiać nie tylko o książkach. Dzieci
i młodzież chętnie i regularnie odwiedzają naszą
bibliotekę. Są to wycieczki biblioteczne pod opieką
nauczycieli, a w czasie wolnym od zajęć szkolnych
sami proponują, jak ciekawie można spędzić czas
w bibliotece. Organizujemy wówczas głośne czytanie bajek i baśni, które biblioteka posiada w księgozbiorze. Poza tym uczestnicy zajęć biorą udział
w zajęciach plastycznych, quizach, a przy sprzyjającej pogodzie zabawach na świeżym powietrzu.
W lipcu dzieci i młodzież uczestniczyli
w kursie udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonym przez ratowników medycznych Pogotowia
Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św.
Królowej Jadwigi w Rzeszowie, a udało się to zorganizować dzięki pomocy i współpracy Sławomira
Sączawy - mieszkańca Widełki. Ratownicy przedstawili i wyjaśnili uczestnikom zajęć podstawowe
techniki reanimacji w różnorodnych sytuacjach,
wypadki w domu, na ulicy, nad wodą itp. Wskazali
na ważny elelment ratowania życia ludzkiego, aby
wcześniej samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo
w zaistaniałej sytuacji kryzysowej. Zademonstrowali
pozorowane wypadki, w których młodzież musiała
przeprowadzić akcje ratunkowe. Grupa starszej
młodzieży wzięła udział w lipcowych warsztatach
dziennikarskich “Wakacje w REDakcji, zorganizowanych przez Redakcję “Kolbuszowskiego Korsa”
i Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych “Kuźnia”,
a przeprowadzonych w naszej filii bibliotecznej. 28
listopada młodzi uczestnicy warsztatów pojechali
w ramach tego projektu do TVP Rzeszów i poznali,
m.in. miejsca, w których prezentowane są aktualności
z regionu, prognoza pogody, archiwum telewizyjne,
a ponadto wysłuchali wielu ciekawostek na temat
pracy w telewizji.
W bibliotece realizowane są również
szkolenia dla dorosłych. W czerwcu odbyło się
szkolenie “O Finansach w Bibliotece” dla osób
w wieku 50+, podczas którego można się było
dowiedzieć więcej na temat internetowych kont
i usług bankowych oraz o bezpiecznych zakupach
w sieci.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom zajęć i zapraszam do obejrzenia fotogalerii na
Facebooku MiPBP w Kolbuszowej, a najciekawsze
prace plastyczne wywieszone są w budynku naszej
biblioteki.
Pisząc o kimś, zatrzymujemy pamięć.
My chcemy pamiętać o wieloletniej bibliotekarce pracującej w Widełce. Joanna Gut zmarła
30 października 2014 r., a przepracowała w bibliotece
37 lat, od 1957 do 1994 roku. W pamięci wielu z nas
pozostanie pierwszą osobą, która potrafiła wybrać tę
“właściwą” dla nas książkę i zaszczepiła miłość do
czytania. W grudniu pożegnaliśmy również panią
Annę Bernacką z d. Selwa, która pracowała w naszej
Gromadzkiej Bibliotece w Widełce w latach 19561957 (jeszcze przed panią Joanna Gut). Biblioteka
w Widełce posiadała wówczas 471 woluminów
i liczyła 200 czytelników.
Bogusława Siwińska
Odpowiedzialne i wychowane dzieci
Chcemy, aby dzieci wyrosły na osoby rzetelne, na których można będzie polegać, by były
pracowite, staranne, punktualne, odpowiedzialne za
słowa i czyny.
Praca nad nimi wymaga odpowiednich postaw rodziców. Nawet małe dziecko może nauczyć
się odpowiedzialności lub braku odpowiedzialności,
obserwując rodziców. Zauważa np., że jeśli rzuci
się na podłogę z histerycznym płaczem i tupaniem
nogami, jeżeli po tym fakcie dostanie to, czego
chce, uczy się, że takie zachowanie się opłaca. Jeśli
odmawia zjedzenia obiadu, a dostanie deser, upewni
się w przekonaniu, że jest to droga do osiągnięcia
właściwego celu. Jeśli natomiast nie zareagujemy na
wymuszenie czegoś przez dziecko, z czasem zrozu-
mie ono, że istnieje obowiązujący w domu kodeks,
którego nie można łamać.
Ważny w nauce odpowiedzialności jest zminimalizowany wybór.
“Jest dzisiaj chłodno, więc musisz ubrać rajstopy.”
Dziecko - Nie chcę! Pójdę w skarpetkach!
Matka - Możesz ubrać białe albo żółte. Które wybierasz? Lub - wolisz na śniadanie kakao czy mleko do
rogalika z masłem?
Kiedy dziecko dokona wyboru, trzymajmy
się jego decyzji. Kształtujemy w ten sposób podstawy
odpowiedzialności i nie pozwalamy sobą manipulować.
Nastolatki także mają problemy z odpowiedzialnym zachowaniem, dlatego zakres podejmowania
samodzielnej, odpowiedzialnej decyzji zwiększamy
„ECHA WIDEŁKI”
Z życia szkoły
dokończenie z poprzedniej strony
stopniowo.
Gdy zawiodą zaufanie, cofnijmy przyznane
im wcześniej przywileje do czasu, aż udowodnią, że
można im powtórnie zaufać, że panują nad swoim
zachowaniami.
Zastanówmy się jeszcze nad inną sytuacją.
Np. Rodzice pozwolili swojej córce urządzić w domu
prywatkę. Niestety chłopcy przynieśli alkohol i ona
nie potrafiła zapanować nad sytuacją. Czy w takim
przypadku można przenieść całą odpowiedzialności na córkę? To był przecież i ich błąd. Powinni ją
“ubezpieczyć” na wypadek kłopotów, np. umówić
się na kontakt telefoniczny z nimi lub możliwość
interwencji sąsiadów.
Nie wolno też przenosić odpowiedzialności
na dziecko za nasze złe samopoczucie. Nie wolno
mówić swojemu dziecku. “ Przez ciebie jestem
zdenerwowana czy smutna”, a dalej -” Nie będę cię
kochać, jak się nie poprawisz.”
Lepiej powiedzieć: “Jest mi smutno, kiedy się
tak do mnie zwracasz”, lub: “Kocham cię bardzo
i wychowując cię na wspaniałego człowieka, nie
mogę ci na to pozwolić.”
Rodzice czasem postępują niekonsekwentnie
- jednego dnia na coś zezwalają, drugiego, zabraniają.
Dziecko czuje się zagubione w wymaganych regułach w stosunku do niego. Aby dziecko czuło się
kompetentne i wiedziało, czego się od niego wymaga, musi znać jasne reguły, dlatego należy podzielić
wszystkie czynności dziecka na trzy kategorie:
Czynności, które może wykonywać samo:
- nastawienie budzika i poranne wstawanie,
- codzienna toaleta i zmiana bielizny
- mycie i czyszczenie zębów
- pielęgnowanie roślin, opieka nad zwierzętami.
Czynności, na które dziecko musi mieć ze-
11
zwolenie od rodziców:
- oglądanie określonego programu telewizyjnego
- określony czas na korzystania z zabawy, gier
komputerowych
- wyjście do koleżanki/kolegi.
Czynności całkowicie zabronione:
- otwieranie obcym drzwi
- dotykanie kurków od gazu, kontaktów
- grzebanie w torebce mamy, szufladach
- samodzielne korzystanie z filmów na CD
Co jakiś czas powinno się zaktualizować
listę, przyznając dziecku więcej swobody, ale dając
(lub dodając) jednocześnie pewną dozę zaufania.
W dzisiejszych czasach da się zauważyć
ogólny nadmiar wszystkiego: informacji, reklam,
towarów w sklepach, ofert spędzania wolnego czasu, nadmiar obowiązków, nadmiar przedsięwzięć
trudnych do zrealizowania, dlatego musimy dzieci
uczyć właściwych wyborów. Należy więc omawiać
z dziećmi kwestie priorytetów i mądrych wyborów,
pokazując co ważniejsze, a co mniej ważne, stosując
zasadę:
- najpierw obowiązek, później przyjemność.
Można pomagać im wytaczać cele na miesiąc, tydzień lub nawet jeden dzień.
Pisać i przyklejać w pokoju, nad biurkiem karteczki
zawierające taką oto treść:
- Poświęcę 2 godz. dziennie na matematykę i pół
godz. na naukę języka.
- Znajdę pół godz. na ciekawą lekturę i 20min. na
spacer z psem, zmianę wody w akwarium itp.
Pomoc rodzica w konsekwentnym sprawdzaniu postanowień to właśnie nauka odpowiedzialności
i samodyscypliny.
Dziecko wychowane w odpowiedzialności
zwykle jest rzetelne i wytrwałe.
Halina Lis
Lekcja kinowa
Dnia 1 grudnia 2014 roku byliśmy w Multikinie w Rzeszowie. Uczestniczyliśmy w lekcji kinowej
pt. “Co na ekranie z książki zostanie?”. Lekcja dotyczyła powstaniu filmu: co to jest scenariusz filmowy
i jak powstaje, czym różni się adaptacja filmowa od ekranizacji. Odpowiadaliśmy również na pytanie: “Co
lepsze: film czy książka?” Oczywiście zdania były podzielone. Na koniec obejrzeliśmy film pt. “ Szatan
z siódmej klasy”. Zajadając smakowity popcorn, popijając colą, przeżywaliśmy przygody Adasia Cisowskiego, który rozwiązywał zagadkę zaginionego skarbu. Wszyscy byliśmy zadowoleni zarówno z lekcji,
jak i z filmu. Warto wziąć udział w takiej lekcji, na pewno wiele z niej zapamiętamy.
Patrycja Preneta, kl. V
12
Z życia wsi
„ECHA WIDEŁKI”
Dlaczego dorośli
powinni czytać dzieciom na głos?
We współczesnym świecie dzieci coraz rzadziej nawiązują kontakty z innymi osobami. Za towarzystwo wystarcza im telefon komórkowy, tablet lub
komputer. Psychologowie alarmują, że brak umiejętności społecznych, nieumiejętność wyrażania poglądów i uczuć sprawiają, że dzieci nie potrafią sobie
radzić w różnych sytuacjach życiowych. Potrzebują
ciągłej stymulacji, są niezadowolone z tego, co posiadają, nie potrafią przewidzieć konsekwencji swojego
postępowania. W życiu wszystko jest dużo trudniejsze niż w grze komputerowej. Tak podsumowała to
psycholog Barbara Łuczak: Dzieci oglądające samotnie telewizję, klikające myszką, uważające taniec
w parach za archaizm - mają małą szansę na nawiązanie
i utrzymanie w przyszłości dojrzałych, bliskich kontaktów interpersonalnych.
Dzisiaj zmieniła się definicja dziecka zaniedbanego. To
taki mały człowiek, któremu
rodzice nie poświęcają czasu.
Wspólnie spędzany czas pozwala nauczyć najważniejszych
wartości: szacunku, cierpliwości, zrozumienia oraz zaspokoić potrzeby emocjonalne dziecka. Bardzo dobrym sposobem na wspólne
spędzanie czasu jest głośne czytanie dziecku przez
osobę dorosłą.
Czytanie książek przez rodzica w sposób niezwykły wzmacnia więzi w rodzinie, pozwala dziecku
poczuć się niezwykle ważnym, stymuluje jego umysł,
poszerza wiedzę i zapobiega negatywnym wpływom
kultury masowej.
Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym.
Buduje pomost miedzy pokoleniami. Tworzy więzi
przyjaźni, która pomoże rodzicom przeżyć wspólnie
z ich dzieckiem trudny okres dorastania. Książka
umiejętnie dobrana ma szanse wzmacniać to, co
w człowieku najlepsze, stać się ważnym elementem
samorozwoju człowieka, ponieważ pozwala na
wydobycie maksimum z ludzkich możliwości, dyspozycji i zdolności Książka może wspomagać rozumne
oddziaływanie wychowawcze rodziny, jeśli stanie się
w ręku rodziców sprawnie działającym narzędziem.
Badania psychologiczne potwierdzają, że
uczniowie, którym rodzice codziennie czytają na
głos:
*
lepiej rozumieją teksty i polecenia
*
m aj ą ł at wo ś ć wy p o wi ed zi u s t n y c h
i pisemnych,
*
łatwiej się koncentrują,
*
są bardziej skłonni do refleksji oraz do myślenia przyczynowo-skutkowego,
*
mają większą motywację do nauki i działania,
*
mają lepsze relacje z kolegami
i nauczycielami,
*
chętniej czytają książki i je wypożyczają,
*
są bardziej wrażliwi społecznie.
Wszyscy wiemy, że ciekawa książka jest
dobrym prezentem dla dziecka. Jeszcze ważniejszym
prezentem od rodzica jest jej głośne przeczytanie
wspólnie z dzieckiem. Pamiętajmy o tym i czytajmy
dzieciom na głos.
Renata Peret
Nordic walking - “marsz po zdrowie”
Nordic Walking to aktywność dla wszystkich, bez względu na wiek - może uprawiać praktycznie każdy, od najmłodszych do ludzi w podeszłym wieku. Nordic Walking angażuje 90% mięśni
organizmu oraz podnosi ogólną sprawność. Dzięki
kijkom odciążone są stawy, prostujemy i odciążamy
kręgosłup, korygujemy wady postawy wzmacniając
mięśnie.
Kijki chronią przed upadkiem, szczególnie gdy jest
ślisko, można uniknąć potłuczeń i złamań.
Nordic Walking to dobry sposób na utrzymanie sprawności fizycznej i zwalczanie otyłości,
a także na efektywną rehabilitację. Spacer z kijkami
to moda na ciekawe spędzenie czasu oraz zdrowy
styl życia. Warto zarezerwować sobie chwilę na
umiarkowany wysiłek fizyczny i odprężenie właśnie
w ten sposób. Wielu ludzi bierze w ręce kije do nordic
walking i maszeruje, poprawiając swoją kondycję
i nastrój psychiczny.
Nie sposób wymienić wszystkich pozytywnych skutków regularnego uprawiania spaceru
z kijkami. Tego po prostu trzeba spróbować!
Nie patrz, co inni powiedzą. Zadbaj o siebie,
o swoje zdrowie! Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do grupy. W każdy poniedziałek
i czwartek od godz. 19.00-20.30 w Zespole Szkół
w Widełce.
Anna Chudzik
„ECHA WIDEŁKI”
Z życia szkoły
13
Wycieczka do muzeum
Dnia 14 października odwiedziliśmy
Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
w Hucie Komorowskiej. Tam urodził się i spędził
dzieciństwo. Do dziś można zobaczyć oficynę
i stajnię, która należała do majątku jego rodziców.
Zobaczyliśmy również miejsce, gdzie stał rodzinny
dom ks. Kozłowieckiego. Kardynał w czasie wojny
przebywał w dwóch obozach koncentracyjnych,
w Auschwitz i Dachau. Po wojnie wyjechał na misje do Afryki, gdzie niósł wiarę, nadzieję i miłość
potrzebującym duchowego wsparcia w placówkach
misyjnych. Tam miał dużo przyjaciół, którzy nazywali
go “Nasz Adam”. Obejrzeliśmy filmy pokazujące pracę na misjach oraz pamiątki pozostałe po Kardynale.
Poznaliśmy życie Kardynała Adama Kozłowieckiego, który z dala od rodziny, ojczyzny szerzył
wiarę w dalekim kraju, pomagał biednym, dawał im
nadzieję, wspierał ich. Była to dla nas lekcja tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.
Katarzyna Liszcz, klasa V
Pasowanie pierwszoklasistów
W roku szkolnym 2014/2015 do klas pierwszych uczęszcza 34 dzieci, które podzielone są na
dwa równorzędne oddziały. Ponieważ uczęszczają
do nich zarówno 6, jak i 7- latki, klasy zostały specjalnie przygotowane. Znajdują się tam miejsca do
nauki, zabawy i odpoczynku. Pierwszoklasiści, po
zapoznaniu się z terenem szkoły, zasadami, jakie
obowiązują wszystkich, zaczęli przygotowywać się
do pasowania na uczniów. Wielką rolę odegrała wycieczka do Łańcuta, podczas której dzieci zwiedziły
storczykarnię i oranżerię w pięknym otoczeniu pałacu Lubomirskich. Wycieczka udała się wspaniale.
Dzieci poczuły się bardziej dorosłe, ponieważ była to
wyprawa prawie samodzielna, bo tylko pod opieką
wychowawców i kilkorga rodziców. Kolejnym etapem pasowania było przygotowanie piosenki, jaką
dzieci miały wykonać podczas głównej uroczystości.
Dnia 14 października, kiedy świętowano
w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste przyrzeczenie
w obecności zaproszonych gości, dyrekcji, wszystkich nauczycieli, rodziców oraz starszych kolegów
i koleżanek, a także pocztu sztandarowych obu szkół.
Drobne upominki przygotowane z tej okazji
przez rodziców wręczyli uczniom: Poseł na Sejm
RP pan Zbigniew Chmielowiec, Burmistrz Kolbuszowej pan Jan Zuba oraz radna Sejmiku Województwa
Podkarpackiego pani Ewa Draus. Na zakończenie uroczystości wszyscy wysłuchali koncertu chóru szkolnego. Atmosfera była bardzo podniosła, a pierwszaki
poczuły się prawdziwymi uczniami szkoły. Życzymy,
aby słowa roty wypowiadane podczas tej uroczystości
przetrwały długo w ich pamięci. Wychowawcy klas
pierwszych dziękują wszystkim rodzicom za pomoc
w organizacji tych niezapomnianych dla wszystkich
chwil.
Józefa Gniewek
Monika Czupich
Słodkie spotkanie
5 grudnia 2014 roku Zespół Szkół w Widełce
odwiedził Święty Mikołaj. Uczniowie klas młodszych
radośnie przywitali gościa odśpiewując piosenki
przygotowane na tę okazję. Mikołaj zwiedził szkołę,
zaglądał do każdej z klas i częstował uczniów słodkościami.
Święty Mikołaju, dziękujemy za prezenty
i miłe odwiedziny. Zapraszamy za rok! Dzieci
Z życia szkoły
14
„ECHA WIDEŁKI”
Podsumowanie projektu edukacyjnego
W poniedziałek 17 listopada o godz. 17 klasa
II gimnazjum pod opieką wychowawcy pani Agaty
Dulskiej-Jeż podsumowała projekt edukacyjny pt.
“Pamiętajmy o ogrodach”. Po wstępie pana dyrektora Mirosława Karkuta, mikrofon a wraz z nim
niełatwą rolę mówców przejęli gimnazjaliści. Temat
był obszerny, obejmował 9 tematów badawczych, od
roślin biblijnych przez ogrody małe i duże, a nawet
kompostowanie, do kwestii ziół. Każda z grup wykonała wcześniej prace projektowe - od przeprowadzenia ankiety, przegląd dostępnych źródeł, wywiady
po doświadczenia czy hodowle. Podsumowaniem
tych badawczych doświadczeń było przedstawienie ich na forum zaproszonych gości. Po występie
gimnazjalistów Pan Dyrektor wręczył “Jadwisię”
prof. Kazimierzowi Ożogowi, znanemu nam dobrze
wykładowcy Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracującemu z młodzieżą już od kilkudziesięciu lat. Nie
tylko gimnazjaliści występowali tego wieczoru przed
publicznością. Pan profesor Ożóg również wygłosił
10-minutowy wykład, w którym jeszcze bardziej
przybliżył słuchaczom tematykę ogrodów oraz
pogratulował naszym uczniom dobrego występu.
O ogrodach dodał też kilka słów od siebie pan
Fabiński, kierownik Miodowego Źródełka Wiedzy
w Kłapówce. Na koniec gimnazjaliści zaprosili
wszystkich do stołu, na którym znajdowały się przysmaki związane z ogrodami, zarówno biblijnymi, jak
“babcinymi”. Po dwóch godzinach goście rozeszli się
z dobrym humorem i nową wiedzą, a gimnazjaliści
zadowoleni z siebie i bogatsi o nowe doświadczenia.
Dawid Węglowski
Nasze sukcesy
Tomasz Bujak (kl. I gimnazjum). W kategorii plastycznej I miejsce zajęła Wiktoria Sączawa (kl. IV),
II miejsce Damian Michałek (kl. III gimnazjum),
I miejsce Mateusz Płoch (kl. I gimnazjum), II miejsce
Wiktoria Gaweł (kl. II gimnazjum).
18 października w Zespole Szkół w Budach
Głogowskich odbył się Wojewódzki Festiwal Pieśni
i Piosenki Religijnej “Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy”. W Festiwalu wzięło udział 29 uczestników z różnych powiatów.
Naszą szkołę reprezentowały:
uczennica klasy VI - Agata Potańska, która zajęła II
miejsce,
oraz uczennica klasy IV Wiktoria Sączawa, która zdobyła wyróżnienie.
30 października w Zespole Szkół nr 1
w Kolbuszowej odbył się II Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej. W Konkursie tym II miejsce w
kategorii soliści klas IV - VI zajęła uczennica Agata
Potańska, zaś w kategorii soliści gimnazjum - II
miejsce zajął Rafał Liszcz. W kategorii plastycznej
w Konkursie pod hasłem: “Bohaterowie naszych
czasów” III miejsce zajął uczeń klasy II gimnazjumDamian Bujak.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w konkursie plastycznym “Bezpieczne Wakacje
2014” zorganizowanym przez Komendę Powiatową
Policji w Kolbuszowej. W konkursie tym I miejsce
zajął uczeń klasy III gimnazjum Damian Michałek,
II miejsce Katarzyna Ofiara z klasy II gimnazjum,
a wyróżnienie otrzymała Wiktoria Sączawa z klasy
IV szkoły podstawowej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Edyta Wiącek
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach chóru szkolnego.
Wszyscy młodzi chórzyści posiadają duży zapał do
pracy i wspólnego muzykowania czego efektem są
wysokie miejsca w konkursach oraz liczne występy.
13 października odbył się w naszej Szkole Recital
Piosenki pod hasłem: “Pamiętajcie o ogrodach”.
Uczniowie chóru zaprezentowali repertuar nawiązujący tematyką do ogrodów. W repertuarze znalazły
się między innymi utwory takie jak: “Pamiętajcie
o ogrodach”, “Kwiat jednej nocy”, “Niebo z moich
stron”, czy “Za każdy uśmiech twój”. Uczniowie
bardzo aktywnie zaangażowali się do pracy przy
realizacji recitalu.
6 października w Zespole Szkół w Kupnie
odbył się XII Festiwal Papieski, podczas którego
wystąpili uczniowie naszej szkoły. W kategorii zespół I miejsce
zajął nasz chór
szkolny, zaś
w kategorii soliści II miejsce
zajęła Agata
Potańska (kl.
VI) oraz Rafał
Liszcz (kl. III
gimnazjum),
III miejsce zajęły uczennice
klasy trzeciej:
Joanna Płoch i Kornelia Plis, zaś wyróżnienie zdobył
„ECHA WIDEŁKI”
Z życia szkoły, Wiersze
Uczniowie należący do działającego
w szkole Koła Przyrodniczo-Krajobrazowego “Drużyna Odkrywców” od września biorą udział w projekcie “Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”.
Zadaniem projektu jest przede wszystkim wzrost
świadomości mieszkańców centralnego Podkarpacia
na temat wartości i potrzeby zachowania bioróżnorodności.
Jednym z zadań projektu był konkurs na
najciekawszą kampanię “Łąka Św. Franciszka”.
Celem kampanii jest zainteresowanie najmłodszych
problemem utraty bioróżnorodności, zaciekawienie uczniów praktycznymi działaniami na rzecz
ochrony środowiska, kształtowanie i promowanie
właściwej postawy, sprzyjającej trosce o środowisko,
a w szczególności zachowaniu lub przywróceniu
bioróżnorodności podkarpackich środowisk przyrod-
15
niczych. Naszej szkole udało się zakwalifikować i po
zakończeniu kampanii otrzymamy nagrodę.
W związku z czym od października rozpoczęto działania. Najpierw uczniowie przekopali powierzchnię 10 x10 m i założyli łąkę kwietną. Albert
Bernacki, Krystian Pomykała, Damian Bujak oraz
Dominik Guzior - gimnazjaliści wyróżniający się
szczególnym zainteresowaniem związanym z opieką
łąką, zostali mianowani przez Pana Dyrektora na
“Gospodarzy Łąki Św. Franciszka”. Powierzono
więc im dalsze czynności związane z pielęgnacją
tego terenu.
W grudniu uczniowie klas wczesnoszkolnych
i dwóch klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum
będą uczestniczyć w warsztatach o bioróżnorodności, organizowanych przez “Ekoskop - Rzeszów”.
W 2015 roku w ramach kampanii uczestnicy
“Drużyna Odkrywców” planują wybudować “hotel
dla owadów”, “noclegownie dla nietoperzy” oraz
założyć “mini oczko wodne”.
Mamy nadzieję, że już początkiem wiosny
pojawią się pierwsze rośliny łąkowe, które niestety
w obecnym czasie zapadają w sen zimowy.
Agata Dulska-Jeż
Służmy polską gościnnością
Wędrowniku drogi Wstąp do chaty mej ubogiej Jak cię bolą twoje nogi.
Koło stołu i na ławie Koło ściany - usiądź mój kochany Boś wędrownik zapraszany.
Może napić coś zapragniesz Przełknąć w usta - zwilżyć gardło.
Głębszy oddech złapać w płuca
Dogodności nie ma wiele Więc skorzystaj przyjacielu.
W nasze progi - twoje nogi Jeszcze nigdy nie stąpały.
To skorzystaj z gościnności My cię zapraszamy w gości.
Poczuj - że my ludzie polscy - prości.
Dajmy innym tę zachętę i przysługę Tej wdzięczności, by zostało W tej pamięci to na długo.
Ośmielże się to ujawnić Co na sercu ciebie gniecie.
Jaka przykrość cię spotkała Że cię w podróż tak wygnała.
Podzielże się z nieznajomym Z tej podróży przyjacielem.
Może spocząć ci potrzeba.
Może w drogę kromkę chleba Do kieszeni ci potrzeba.
Jakby tego brakowało By posilić swoje ciało.
Jeszcze więcej dodać pragnę Żeby podróż była łatwa i bezpieczna Tak do ręki kawał kija zamiast laski
Do obrony - przed niewdzięcznym napastnikiem Co grzechu się nie boi.
A ostrzył by złośliwie zęby,
Choćby nawet - dla udręki.
Idź szczęśliwie - i błogosławieństwo miej na drogę.
By ci krzywdy nikt nie zrobił Byś celu swego dopiął.
I szczęśliwie powrócił do domu Zdrowy i w całości zachętą.
Tego podróżnym życzyć od siebie trzeba.
To zapłata w niebie czeka Dla dobrego z sercem człeka.
Utwór napisał Władysław Niezgoda
Ilustaracja Jadwiga Rzepka
16
Z życia szkoły
„ECHA WIDEŁKI”
Przepisy na świąteczne przekąski
Zapiekanka ziemniaczana z kapustą
2 kg ugotowanych na półmiękko ziemniaków
w mundurkach
4 szklanki kiszonej kapusty
2 jajka
12 suszonych grzybów (borowiki, podgrzybki lub
kozaki)
25 dag kiełbasy zwyczajnej
2 duże cebule
2 łyżki masła, sól, pieprz
Cebule posiekać, dodać 1 łyżkę masła,
włożyć do naczynia kapustę i razem dusić na małym ogniu. Grzyby namoczyć i ugotować w solonej
wodzie, a wywar zostawić. Wysmarować naczynie
do zapiekania masłem lub olejem, ułożyć warstwami
połowę ziemniaków, pokrojoną kiełbasę, kapustę
i grzyby a na wierzchu drugą połowę ziemniaków.
Jedną szklankę wywaru z grzybów wymieszać
z roztrzepanymi jajkami i zalać zapiekankę. Wstawić
do gorącego piekarnika i zapiekać 60 minut.
Biszkopt z gorącym makiem
6 jaj
1, 5 szklanki cukru
6 łyżek oliwy
1,5 szklanki maki
1, 5 łyżeczki proszku do pieczenia
Jajka ubijamy z cukrem. Do dobrze ubitej
masy dodajemy olej, na koniec mąkę z proszkiem.
Pieczemy dwa placki lub jeden i
kroimy go na pół.
Masa:
1,5 szklanki maku
3 jajka
2 łyżki maki ziemniaczanej
? szklanki cukru
25 dag margaryny
zapach migdałowy
Mak zalać wrząca wodą i zagotować. Po
20 minutach odcedzić i przemleć przez maszynkę.
Mak połączyć z roztrzepanymi jajkami, mąką oraz
zapachem. Margarynę roztopić, doprowadzić do
zagotowania i dodawać stopniowo przygotowany
mak. Gorącą masą posmarować biszkopt i przyłożyć
drugim plackiem. Wierzch placka smarujemy polewą
i posypujemy migdałami.
Puchatek
Ciasto:
10 dag płatków migdałowych
20 dag margaryny
20 dag cukru pudru
20 dag maki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy
8 żółtek
Margarynę ucieramy z cukrem i cukrem
waniliowym oraz żółtkami. Na koniec mieszamy
z mąką i proszkiem do pieczenia. Gotowe ciasto
kładziemy na dwie blachy.
Piana:
8 białek ubijamy, dodajemy 20 dag cukru kryształu.
Ubitą pianę wykładamy na ciasto i posypujemy płatkami migdałowymi. Pieczemy 40 minut.
Masa śmietanowa:
1 litr śmietany kremówki 30 %
6 łyżeczek żelatyny
około litra owoców (truskawki, jagody lub brzoskwinie z puszki)
30 okrągłych biszkoptów
cukier puder do smaku
1 łyżeczka kakao
Połowę śmietany ubijamy z cukrem. Do
ubitej śmietany dodajemy kakao i 3 łyżeczki żelatyny, rozpuszczonej w 1/4 wody. Gotowa śmietanę
wykładamy na jeden placek. Na śmietanę kładziemy
biszkopty.
Ubijamy pozostałą połowę kremówki
z cukrem i żelatyną,
mieszamy z owocami.
Owoce można pokroić
lub zmiksować. Gotową masę kładziemy na
biszkopty i przykrywamy drugim plackiem.
Można udekorować
plackiem według uznania.
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
Z życia szkoły
„ECHA WIDEŁKI”
17
Lureaci konkursów
Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział
w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym
i odnoszą znaczące sukcesy.
Dnia 6 października odbył się XII Gminny
Festiwal Papieski zorganizowany przez Zespół Szkół
w Kupnie. Rywalizowali w kilku kategoriach, zdobyli
następujące miejsca.
Kategoria recytacja:
*
Kl. IV-VI
I m. Monika Węgrzyn, kl. VI,
*
Gimnazjum
I m. Szymon Siwiński, kl. III ,
III m. Paweł Dragan, kl. III,
Wyr. Aleksandra Chudzik, kl. I.
Kategoria literacka:
*
Kl. IV -VI
I m. Weronika Maciąg, kl. VI,
*
Gimnazjum
II m. Mateusz Płoch, kl. I,
III m. Szymon Siwiński, kl. III,
Wyr. Paweł Dragan, kl. III.
Kategoria recytacja poezji patriotycznej:
*
Szkoła Podstawowa
II m. Dominik Jamróz, kl. V,
*
Gimnazjum
I m. Szymon Siwiński, kl. III,
Kategoria piosenka patriotyczna:
*
Szkoła Podstawowa
II m. Agata Potańska, kl. VI,
*
Gimnazjum
II m. Rafał Liszcz, kl. III
Nasi uczniowie brali udział w IX edycji
Wojewódzkiego Konkursu w Nienadówce pt. “Nam
Henryk Sienkiewicz patronuje.” Zuzanna Sitarz (kl.
VI) i Dominik Jamróz (kl. V) zostali wyróżnieni za
prace literackie dotyczące powieści Henryka Sienkiewicza.
3 grudnia w naszej szkole odbył się
konkurs o tytuł “Mistrza Ortografii” Nagro-
Kategoria wiedza:
*
Kl. IV- VI
II m. Szymon Siwiński, kl. VI
*
Gimnazjum
II m. Dawid Węglowski, kl. II
III m. Wiktoria Płoch, kl. I.
Uroczyste rozdanie nagród odbyło się
12 października 2014 roku.
29 października 2014 roku
w Bukowcu odbył się Gminny Konkurs “ Śladami Polskich Noblistów”.
Celem konkursu była prezentacja
dorobku i osiągnięć Henryka Sienkiewicza. Uczniowie brali udział
w następujących kategoriach:
*
Literacka
I m. Zuzanna Sitarz, kl. VI
III m. Weronika Płoch, kl. VI
*
Test wiedzy
udział wzięli Dariusz Gil i Szymon
Maciąg, kl. VI
Dnia 30 października w Zespole Szkół nr
1 w Kolbuszowej z okazji 96. rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę odbył się konkurs na
szczeblu powiatowym. Nasi uczniowie osiągnęli
bardzo dobre wyniki:
dę główną i tytuł Mistrza Ortografii otrzymał Jakub Fabiński
z klasy V, II miejsce zajął Dominki
Jamróz (kl. V) a III miejsce zdobyła
Patrycja Preneta (kl. V).
W kategorii klas gimnazjalnych
tytuł Mistrza Ortografii zdobyli ex
aequo: Olga Gniewek i Dawid Węglowski.
Laureaci konkursów otrzymali nagrody
książkowe, rzeczowe i dyplomy. Biorąc udział
w konkursach, wykazali się wielką pasją i przyczynili
się do promocji naszej szkoły w regionie.
Alina Kopeć
18
Sport
„ECHA WIDEŁKI”
Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce
Uczennice szkoły podstawowej brały
udziały w zawodach
lekkoatletycznych na
szczeblu gminnym, powiatowym i woje-wódzkim, zajmując czołowe
miejsca.
Do najlepszych
osiągnięć na s zy ch
uczennic można zaliczyć udział w Indywidualnych Mistrzostwach w
Lekkiej Atletyce.
W biegu na 600
m I miejsce zajęła Monika Węgrzyn i brała udział
w zawodach powiatowych. Natomiast Gabriela Kopeć w biegu na 60 m zajęła III miejsce w gminie, II
miejsce w zawodach powiatowych oraz 13 miejsce
w zawodach wojewódzkich, gdzie w tej kategorii
startowało około siedemdziesięciu zawodniczek
z całego Podkarpacia.
Wiktoria Rzucidło i Aleksandra Zając w skoku w dal również zakwalifikowały się do zawodów
powiatowych.
W Indywidualnych Biegach Przełajowych
I miejsce zajęła również Monika Węgrzyn, I miejsce
w zawodach powiatowych oraz wysokie V miejsce
w zawodach wojewódzkich zdobywając pamiątkowy
dyplom i medal. W biegu na 1000 m Gabriela Kopeć
zajęła II miejsce a Andżelika Bujak w biegu na 500
m zdobyła II miejsce, kwalifikując się do zawodów
powiatowych.
Życzymy uczennicom dalszych sukcesów.
Bogusława Plis
Konkursy szkolne i gminne
uczniów klas młodszych
Uczniowie klas I-III Zespołu Szkół
w Widełce w roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyli w Gminnym Konkursie Papieskim w Kupnie.
Laureaci konkursu:
Kategoria recytacja:
I miejsce- Filip Kretowicz
wyróżnienie - Wiktoria Gniewek
Kategoria plastyczna:
wyróżnienie - Marta Siwińska
Kategoria muzyczna:
III miejsce - Weronika Selwa
III miejsce - Kornelia Plis
Gminny konkurs “Śladami Polskich Noblistów” zorganizowany przez Szkołę Podstawową
w Bukowcu.
Laureaci kategorii plastycznej:
I miejsce - Fabian Syniec
wyróżnienie - Julia Syniec
Konkurs zorganizowany przez Pogotowie
Ratunkowe w Kolbuszowej pod hasłem: “Pogotowie
ratunkowe w oczach dziecka”:
I miejsce - Filip Kretowicz
Konkursy szkolne:
Konkurs fotograficzny “Ogród w obiektywie”
I miejsce - Kornelia Plis
I miejsce - Szymon Suszek
II miejsce - Aleksandra Płoch
III miejsce - Patryk Michałek
Wiedzowy test przyrodniczy:
Klasa I
I miejsce - Patryk Kopański
II miejsce - Weronika Bieleń
III miejsce - Natalia Pastuła
Klasa II
I miejsce - Wiktoria Gniewek
II miejsce - Marta Siwińska
III miejsce - Konrad Żądło
Klasa III
I miejsce - Aleksandra Dragan
I miejsce - Julia Grabowska
II miejsce - Paulina Niezgoda
III miejsce - Maksymilian Szalony
Uczniowie brali udział w szkolnym Quizie
Niepodległościowym. Uczestniczący w konkursie
pracowali w zespołach dwuosobowych.
Wyniki konkursu:
I miejsce: - Szymon Syhłowyj, Piotr Węglowski
II miejsce: - Weronika Selwa, Katarzyna Kolis
III miejsce: - Aleksandra Płoch, Marta Siwińska
IV miejsce: - Aleksandra Dragan, Szymon Michałek
Na początku grudnia w Szkole Podstawowej
w Przedborzu odbył się II Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla klas III. Nasz uczeń, Szymon Syhłowyj
zajął w tym konkursie II miejsce.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Elżbieta Branach
„ECHA WIDEŁKI”
Wicemistrzowie z Widełki
19
Wicemistrzowie Polski!
W dniach 29 - 30 maja w Białymstoku
(woj. podlaskie), rozegrane zostały Finały Krajowej
Gimnazjady dziewcząt i chłopców w badmintonie.
Nasze województwo reprezentowali uczniowie
z Zespołu Szkół w Widełce w składzie: Paweł
Kopański, Konrad Płoch, Kamil Płoch jako tegoroczni Mistrzowie Województwa. Od samego
początku rywalizacja przebiegała na wysokim
poziomie sportowym, ponieważ wszyscy chłopcy
to także zawodnicy tej dyscypliny. Reprezentacja
Zespołu Szkół W Widełce po losowaniu trafiła do
grupy składającej się z czterech drużyn, w której
znalazły się jeszcze szkoły z Głubczyc, Bogatyni
i Białegostoku.
Pierwszy pojedynek chłopcy z Widełki
rozegrali z Bogatynią wygrywając 3:0, niestety już
w kolejnym spotkaniu to nasi chłopcy okazali się
zdecydowanie słabsi od faworytów, czyli szkoły
z Białegostoku, która po ciężkich pojedynkach singlowych i jednej grze podwójnej wygrała 3:0. Aby
wyjść z grupy kolejny pojedynek ze szkołą z Głubczyc musiał być wygrany, ponieważ z grupy wychodziły tylko dwa zespoły. Jak się okazało, Głubczyce
swoją mocną grą doprowadziły do nerwowej sytuacji,
ponieważ Konrad Płoch, pierwsza rakieta drużyny
z Widełki, znacznie uległ zawodnikowi z Głubczyc
w trzysetowym pojedynku. Na szczęście drugi
pojedynek singlowy i debel, dzięki doświadczeniu
i chłodnej głowie Pawła Kopańskiego, został wpisany
na korzyść Widełki. Do wyjścia z grupy potrzebny
był jeszcze jeden wygrany pojedynek singlowy
w roli głównej z Konradem Płochem. Początek
meczu Konrada znowu był słaby i pod dyktando
reprezentanta z Głubczyc, jednak od przerwy aż do
końca pojedynku to Konrad rozdawał karty pokonując szkołę przeciwnika 3:1.
Po czwartkowych ciężkich zmaganiach
Widelanie wyszli z grupy z drugiego miejsca, by
w piątek walczyć o wejście do finału ze szkołą
z Miastka. Chłopcy z tej szkoły to utytułowani zawodnicy z dorobkiem medalowym: Kamil Gocan
oraz Robert Cybulski - reprezentant Kadry Narodowej oraz złoty i srebrny medalista Indywidualnych
Mistrzostw Polski. Pierwszy pojedynek odbył
się pomiędzy Konradem a Robertem Cybulskim
i tym razem nasz reprezentant nie poradził sobie
z przeciwnikiem. Konrad, mając w dwóch setach
lotki meczowe, nie potrafił wygrać pojedynku,
przegrywając 2:0. Tutaj wszystko zależało od pojedynku Pawła Kopańskiego - ucznia z Widełki
z Kamilem Gocanem. Po długiej rozmowie z trenerem Piotrem Surowcem i odpowiedniej motywacji
Paweł wzniósł się na wyżyny swoich możliwości
i zagrał przepiękny widowiskowy mecz od początku
narzucając swój styl gry i kończąc miażdżącymi
smeczami, w konsekwencji wygrywając pojedynek
2:0. Przy stanie 1:1 w meczu dla obu szkół rozpoczęła się gra podwójna, która w przepięknym stylu
została wygrana przez Widełkę, uzyskując przewagę
nad Miastkiem 2:1. Do srebrnego medalu brakowało
tylko jednego jeszcze wygranego singla. Tym razem
Konrad Płoch pokazał, że jest naprawdę świetnym
zawodnikiem, pokonując rywala z Miastka Kamila
Gocana w ładnym stylu 2:0. W finale po raz kolejny
spotkaliśmy się ze szkołą z Białegostoku, która po
raz drugi udowodniła, że zasługuje na złoty medal.
Wygrana uczniów z Widełki 3:1 z Miastkiem doprowadziła nas do historycznego sukcesu,
a mianowicie do zdobycia Wicemistrzostwa Polski
w Krajowym Finale Gimnazjady w Badmintonie
w roku 2014. Jest to dla nas nieoceniony sukces,
który na stałe zapisze się na kartach historii Zespołu
Szkół w Widełce.
Piotr Surowiec
WYDAWCA: Towarzystwo Przyjaciół Widełki
Redakcja: Małgorzata Rzepka, Dariusz Turtoń
Zespół redakcyjny: Renata Peret, Alina Kopeć, Ks. Lucjan Kot, Dariusz Turtoń, Joanna Sieraczyńska,
Teresa Rząsa, Beata Sudoł, Bogusława Plis, Małgorzata Rzepka, Elżbieta Branach, Marzena Jagodzińska,
Mirosława Rząsa, Józefa Gniewek, Elżbieta Fabińska, Halina Lis, Mirosław Karkut, Piotr Duda, Agata
Dulska-Jeż, Edyta Wiącek, Piotr Surowiec, Alina Fieluba, Kinga Tokarz-Augustyn, Anna Chudzik, Krystyna
Płoch, Monika Czupich
Korekta: Małgorzata Rzepka, Dariusz Turtoń
Skład komputerowy: Dariusz Turtoń
20
FOTOGRAFICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ
„ECHA WIDEŁKI”
Grupa dożynkowa z Widełki- Kupno 2014
Warsztaty udzielania pierwszej pomocy medycznej
Wicemistrzowie Polski z Widełki
Dzień Seniora w Widełce
Przedszkolaki z Widełki
Spotkanie z Mikołajem - klasa I
Spotkanie z Mikołajem - klasa III
Spotkanie z Mikołajem - klasa II
Warsztaty dziennikarskie

Podobne dokumenty