adobe illustrator cs4

Transkrypt

adobe illustrator cs4
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje bezpłatne szkolenia
w zakresie wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla kadr sektora usług
społecznych (sektora szeroko rozumianej edukacji, administracji publicznej, pomocy społecznej,
ochrony zdrowia) w ramach projektu „Uniwersytet Łódzki dla kadr sektora usług społecznych”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Priorytetu IV: „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1: „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni”.
ZAPRASZAMY KADRĘ SEKTORA USŁUG SPOŁECZNYCH
(OSOBY SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ)
do udziału w szkoleniu:
ADOBE ILLUSTRATOR CS4
Termin warsztatów
Grupa I:
14.05.2011. godz. 9.00 – 16.00
15.05.2011. godz. 9.00 – 15.15
28.05.2011. godz. 9.00 – 16.00
29.05.2011. godz. 9.00 – 15.15
Grupa II:
Lipiec 2011. godz. 9.00 – 16.00
Lipiec 2011. godz. 9.00 – 15.15
Lipiec 2011. godz. 9.00 – 16.00
Lipiec 2011. godz. 9.00 – 15.15
Czas trwania
szkolenia
Miejsce zajęć
Cel
30 godzin – 4 dni
Wydział Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149/153,90-236 Łódź
Laboratorium 104 lub 121
Celem szkolenia jest przygotowanie użytkownika do pracy z programem oraz
możliwości jego zastosowania w pracy zawodowej. Szkolenie przeznaczone jest dla
osób, które do tej pory nie miały kontaktu z programem, jak i dla tych, którzy
poszukują efektywniejszych rozwiązań do stosownych dotychczas w swojej pracy
zawodowej. Szkolenie realizowane jest poprzez ćwiczenia praktyczne i prezentacje
zastosowań. Obejmuje przygotowanie grafiki zarówno do druku, jak i wykorzystania
na stronach internetowych.
Podstawy teoretyczne
Ramowy zakres
tematów:









zasady tworzenia grafiki wektorowej
zalety i ograniczenia grafiki wektorowej
grafika wektorowa a grafika bitmapowa
opcje w oknie New Document
tryby kolorów
pozostałe ustawienia
palety, menu i pasek narzędzi
opcje narzędzi
podstawowe skrótu klawiaturowe
Ćwiczenia praktyczne:
 Tworzenie prostych kształtów i figur,
 Edycja obiektów wektorowych, dodawanie kolorów i tekstur,
 Malowanie , rysowanie ścieżek oraz użycie symboli
 Tworzenie ilustracji wektorowych
 Wprowadzanie i formatowanie tekstów
 Wykorzystanie efektów, dodawanie cieni, i stylizacji pracy
 Tworzenie prostych logotypów, papierów firmowych, okładek, reklam i ulotek
 Poprawne przygotowanie pracy do druku i prezentacji w Internecie
Metodyka
prowadzenia zajęć
Wykład, warsztaty
OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SZKOLENIU/WARSZTATACH PROSIMY O
PRZEKAZANIE WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO
formularza rekrutacyjnego
wraz z załącznikami:
1. Deklarację uczestnictwa w projekcie
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
NAJPÓŹNIEJ DO 29.04.2011
do Moniki Drabik, Justyny Fiwek-Wojtczak (ul. Pomorska 149/153, 90-131 Łódź),
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ pokoje A 205, A 207
LUB FAXEM NA NR (42) 635-57-42
LUB NA E-MAIL: [email protected], [email protected]
(wymagany jest scan podpisu)
O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU DECYDUJE MIĘDZY INNYMI KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Z osobami przyjętymi skontaktujemy się drogą mailową lub telefoniczną
i poprosimy o uregulowanie niezbędnych formalności (podpisanie regulaminu).