Pobierz - Okręgowa Izba Lekarska

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Okręgowa Izba Lekarska
4 (46)
2011
ISNN 1643-9694
Życzenia
wszystkiego
najlepszego
w Nowym Roku
składa
Redakcja
Nr 4 (46) 2011
Nr 4 (46) 2011
Słowo redaktora naczelnego
Szanowni Państwo,
nadszedł czas wdrażania nowego prawa,
uchwalonego w poprzedniej kadencji Sejmu,
dotyczącego pakietu ustaw zdrowotnych.
Według optymistów, spowoduje to mocne
zawirowanie w ochronie zdrowia, według
pesymistow - chaos.
Parę słów o kilku kwestiach, dotyczących
tych uregulowań prawnych. W chwili obecnej gorącym tematem są recepty,
ale równie poważne perturbacje spowoduje zakończenie vacatio legis dla
innych ustaw. Od nowego roku wchodzi nowa ustawa o refundacji, o kórej
jeden z gości nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej wyraził
się, że jedynym jej pozytywnym aspektem jest to, że zintegrowała środowisko lekarskie, które zgodnym chórem protestuje przeciwko jej zapisom (a
dołączają się do tego również aptekarze).
Posiedzenie NRL zgromadziło rzeczywiście wszystkich przedstawicieli,
zarówno samorządu lekarskiego, związków zawodowych pracowników
ochrony zdrowia, związków i stowarzyszeń pracodwców ochrony zdrowia
jak i przedstawicieli Sejmu, Senatu, Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw
Obywatelskich. Owocem tej dyskusji jest uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej
(materiały z tego posiedzenia w dalszej części gazety), która - przypominam
- jest obowiązująca dla wszystkich lekarzy. Trzeba również powiedzieć, że
obecna wersja ustawy jest zdecydowanie łagodniejsza niż ta uchwalona
przez Sejm, ponieważ dzięki staraniom przedstawicieli NRL, została zmieniona przez Senat. Dla przykładu: w pierwotnej wersji lekarz odpowiadał
finansowo i karnie nawet wtedy, gdy pacjent przedstawił mu sfałszowany
dowod ubezpieczenia.
Kolejny akt prawny, który zasadniczo zmieni kształt funcjonowania lekarzy,
to zapisy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, z kórymi proponuję się zapoznać, ponieważ są duże zmiany
w zakresach i składkach. Informacjami w tym względzie służy biuro OIL.
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadzająca wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
dotyczące tylko szpitali, przy braku możliwości odwołania się firmy ubezpieczeniowej od decyzji komisji do sądu, spowodowała, że na rynku do tej
pory nie ma ofert ubezpieczeń dla szpitali i należy spodziewać się, że nowe
oferty będą o wiele droższe niż dotychczas.
Zasadnicza ustawa - o działalności leczniczej - powowduje konieczność
zmiany rejestracji wielu gabinetów (wprowadza nowy rodzaj indywidualnej
praktyki: wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego). Termin
dokonania zmiany kończy się z dniem 30 czerwca 2012 roku. Również
do tego czasu należy ponownie zarejestrować niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej.
Njapoważniejsze jednak ryzyko niesie, według mnie, obowiązek przekształcenia spzoz-ów w spółki prawa handlowego i konieczność ich bilansowania, co może w poważny sposób uderzyć w uposażenia lekarskie i
byc powodem zwolnień, co zdaje się potwierdzać wieszczony powszechnie
nadchodzący kryzys.
Wymieniłem tylko kilka z najważniejszych problemów, jakie rodzą się
w nadchodzącym czasie, ale jak zawsze - życie dopisze własny scenariusz.
Dlatego uważam, że w tych trudnych czasach nieslychanie istotna jest solidarność całego środowiska, bo gdy jej zabraknie - konsekwencje mogą być
przykre dla wielu.
Jak Państwo widzicie, ilość zmian, kóre nas czekają, zepchnęły na plan
dalszy jubileusz 10-lecia powstania Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie. Wewnątrz numeru zamieszczamy relacje z obchodów. Zamierzamy
przygotować do druku wydanie specjalne Częstochowskiej Gazety Lekarskiej,
poświęcone historii samorządu lekarskiego w Częstochowie począwszy od
1989 r. Zwracamy się z apelem o nadsyłanie własnych wspomnień i udostępnienie zdjęć z tego okresu.
Szczęśliwego Nowego Roku i obyśmy zdrowi byli
Zbigniew Brzezin
Nr 4 (46) 2011
Spis treści
Słowo Prezesa
................................................... str. 4
Z prac ORL
................................................... str. 4
Nadzwyczajne posiedzenie NRL
................................................... str. 5
!0 lat częstochowskiej OIL
................................................... str. 8
Okiem prawnika
Nowe zasady prowadzenia
praktyk lekarskich
................................................. str. 10
20 lat minęło...
................................................. str. 12
Co piszą inni?
Lekarz - szef, lekarz - podwładny
..................................................str. 15
Stomatologia na co dzień
................................................. str. 16
Finał I Oglnopolskiego Konkursu
Fotograficznego Lekarzy
„Koło życia”
................................................ str. 19
Non omnis moriar
................................................. str. 20
Rozmaitości medyczne
................................................. str. 21
Podróże dalekie i bliskie
Luksusowy reżim
................................................. str. 22
Przychodzi baba do lekarza
................................................. str. 26
Wino i jego tajemnice
................................................. str. 27
Sportowe emocje
................................................. str. 28
Z prac ORL
Zdaniem Prezesa...
Świat absurdów
puka do naszych drzwi
9 września 2011 r.
Rada wysłuchała sprawozdania skarbnika z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.
Dr Grzegorz Zieliński zwrócił uwagę na mniejsze wpływy z tytułu
rejestracji indywidualnych praktyk
lekarskich spowodowane nowymi
przepisami w tym zakresie. Opłata
za rejestrację nowej praktyki wynosi 69 zł, za dokonanie zmian
- 35 zł. Równiez refundacja z budżetu państwa za czynności przejęte od administracji państwowej
może być niższa od zakładanej. Dr
Zieliński poinformował, że składki
od lekarzy spływają na dobrym
poziomie, a monity wysyłane do
lekarzy zalegających ze składkami
przynoszą dobre rezultaty.
Rada podjęła uchwały w sprawie desygnownaia przedstawicieli
OIL do komisji konkursowych
na stanowiska ordynatorów w
Miejskim Szpitalu Zespolonym
na nastepujących oddziałach:
ginekologiczno-położniczym, neurologii i udarowym, rehabilitacji,
anestezjologii, chorób wewnętrznych z pododdziałem przy ul. Bony
oraz do konkursu na stanowisko
przełożonej pielęgniarek w Szpitalu Choób Wewnętrznych „Hutniczym” w Częstochowie.
Podjęto uchwały w sprawie
wpisów w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich. Wytypowano kandydatów ORL do nagrody OIL „Zasłużony dla Samorządu
Lekarskiego” oraz do nagrody
„Meritus pro Medicis”.
28 października 2011 r.
Na posiedzeniu dyskutowano
na temat akcji NRL zmierzającej
do zmian zapisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Rada podjęła stanowisko
w tej sprawie, które zostało przekazane parlamentarzystom ziemi
częstochowskiej (treść stanowiska
na sąsiedniej str.)
Rada wysłuchała relacji rzecznika odpowiedzialności zawodowej dr. Marka Mikołąjczyka
oraz przewodniczącego OSL dr.
Janusza Kapusteckiego z ogól-
Już od nowego roku czeka na
nas obowiązek
wypełnienia założeń nowych ustaw
przyjmowanych przez rząd w tym roku
w pakiecie i w pośpiechu. A co za tym
idzie z wieloma błędami i kontrowersyjnymi założeniami. Na niektóre rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw
czekamy do tej chwili i nie jesteśmy
w stanie określić w pełni tego co nas
zastanie w 2012.
Ustawa „refundacyjna” i projekt
rozporządzenia MZ w sprawie recept
dobitnie świadczy o chęci przerzucenia
odpowiedzialności za bałagan w ubezpieczeniach zdrowotnych i sposobie
refundacji leków na lekarzy i obarczeniu ich odpowiedzialnością finansową
za ten stan rzeczy. Poza tym daje się
ustawowe prawo urzędnikom NFZ do
jednostronnej weryfikacji zasadności
decyzji lekarskich i sposobu leczenia!!!.
Groźby zrywania umów, kary finansowe etc. O co w tym naprawdę chodzi?
Chyba o skłócenie wszystkich stron,
zamieszanie, biurokrację, windowanie
niebotycznych składek OC dla lekarzy
i firm realizujących świadczenia medyczne, a przede wszystkim szukanie
oszczędności w NFZ kosztem karania
lekarzy.
Znajomość katalogu leków refundowanych nie wystarczy lekarzom do
codziennej pracy, będą musieli znać
poza tym szczegółowe odpłatności za
dany lek (B, R, 30%, 50%), wszystkie dawki leku (nie wszystkie dawki
danego leku są refundowane), kody
miast itp, by móc wypisać receptę tak,
by apteka ją zrealizowała. Każdy błąd
to albo odrzucenie Rp. przez aptekę,
albo kara z odsetkami nałożona przez
urzędnika NFZ.
Przecież do nas należy leczyć
chorych najlepiej jak możemy i według
przyjętych standardów lub wytycznych,
a rolą ubezpieczyciela jest określić
uprawnienia i przypisanie każdemu
obywatelowi odpowiednich zniżek.
Nieporadność ZUS w weryfikacji
składki zdrowotnej obywateli, brak
pełnej i rzetelnej informacji o składkach
na linii ZUS – NFZ, błędy pracodawców
(te świadome i nieświadome), brak
jednolitego dokumentu ubezpieczenia
zdrowotnego, na podstawie którego
można by weryfikować uprawnionych
do świadczeń medycznych, a który to
dokument powinien być już opracowany i wydany przez państwo polskie
(obowiązek ustawowy z 2004 roku),
powodują że przyjęte założenia ustawowe z 2011 roku są zupełnie nie do
zrealizowania i oderwane od rzeczywistości. Poza tym osobiście protestuję
przed przerzucaniem tych obowiązków
na lekarzy! To jest rola ubezpieczyciela
i jego urzędników!
Jesteśmy po burzliwym, grudniowym posiedzeniu NRL i konwentu
prezesów ORL, gdzie obraliśmy chyba
jedyną słuszną drogę dochodzenia do
normalności.
Proszę wszystkich lekarzy i lekarzy
dentystów OIL w Częstochowie by
przyłączyli się do akcji popierającej
petycję środowiska medycznego http://
www.nil.org.pl/petycja i w sposób elektroniczny wyrazili takie poparcie.
Kolejną, kontrowersyjną zmianą
systemu leczenia szpitalnego to wprowadzenie przez ustawę o działalności
leczniczej z 2011 roku możliwości powoływania przez dyrektorów ZOZ „kierowników” oddziałów – bez żadnych
konsultacji i ograniczeń, no chyba że
zostaną wprowadzone w zmienianych
statutach lub regulaminach organizacyjnych i regulaminie pracy, ale chyba
żaden dyrektor do tego nie dopuści. Ta
sytuacja już się dzieje w Częstochowie.
Można sobie wyobrazić konsekwencje
jakie przyniosą takie rozwiązania.
Konkursy ordynatorskie odchodzą
do lamusa! A co za tym idzie funkcja
ordynatora, mistrza również.
Wydaje się, że nowe przepisy,
systemy pracy, przyjęte nazewnictwo,
umowy, uprawnienia urzędników,
kontrole etc. powodują, że lekarz staje
się zwykłym wyrobnikiem a zawód opisywany jako „wolny” traci jakikolwiek
sens.
Na nadchodzące święta Bożego
Narodzenia życzę abyście nie zatracili
poczucia dobrze wykonywanego obowiązku swojego zawodu i świadomie
przeciwstawiali się absurdom jakie
tworzą nam urzędnicy. Przyglądajcie
się również wszystkim zmianom i przekształceniom szpitali, by nie dopuścić
do jakichkolwiek nadużyć i zagrożenia
waszych pacjentów.
Pomimo niewiadomego jutra i
nadchodzących ciemnych chmur nad
nasze zawody, życzę Państwu:
Wesołych Świąt! Szczęśliwego
Nowego Roku!
Niech tegoroczne Święta przyniosą
Wam wszystkim wiele radości, uśmiechu i miłości najbliższych!
Niech spełnią się wszystkie Wasze
marzenia a Nowy Rok niech będzie
dla Was najszczęśliwszym rokiem pod
słońcem!
Wszystkiego najlepszego!
Mariusz Malicki
Nr 4 (46) 2011
GORĄCY TEMAT
Nadzwyczajne
posiedzenie
NRL
Drugiego grudnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej,
poświęcone głównie ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, kóra wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2012 r. W posiedzeniu, na zaproszenie samorządu lekarskiego, wzięli udział
przedstawiciele związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia, Porozumienia
Zielonogorskiego, związku pracodwców w ochronie zdrowia, Ministerstwa Zdrowia
Narodowego Funduszu Zdrowia, posłowie, senatorowie oraz przedstawiciel Rzecznika
Praw Pacjenta. Burzliwa dyskusja zaowocowała apelami i stanowiskiem NRL, które
publikujemy.
UCHWAŁA NR 25/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie postępowania lekarzy po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, późn. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1.
Rekomenduje się lekarzom i lekarzom dentystom, z uwagi na brak
możliwości jednoznacznego weryfikowania uprawnień pacjenta do leków
refundowanych, skomplikowany system kilkunastu aktów prawnych regulujących kwestie uprawnień do świadczeń, w tym do refundowanych recept
oraz brak jednoznacznych kryteriów oceny prawidłowości udokumentowania wskazań medycznych do ordynacji leków, - aby po 1 stycznia 2012
r. powstrzymywali się od orzekania o uprawnieniach pacjentów do recept
refundowanych oraz od wpisywania odpłatności, o której mowa w art. 6
ustawy poprzez zamieszczanie na recepcie adnotacji „Refundacja Leku
do decyzji NFZ”. Takie postępowanie nie narusza obowiązujących zasad
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
/-/ Mariusz Janikowski
PREZES
/-/ Maciej Hamankiewicz
Z prac ORL
nopolskiego spotkania rzeczników i przewodniczących sądów
lekarskich.
Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie
z dnia 28.10.2011 roku
w sprawie przepisów ustawy z
dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Okręgowa Rada Lekarska OIL
w Częstochowie wyraża ogromne zaniepokojenie w związku ze
zbliżającym się wejściem w życie
przepisów ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych.
Kategoryczny nasz sprzeciw
budzą zapisy ww. ustawy nakładające na lekarzy obowiązek
weryfikacji uprawnień pacjenta
w momencie wypisywania recept
refundowanych, oraz fakt nakładania na lekarzy obowiązku
zwrotu kwoty refundacji, w przypadku omyłek formalnych przy
wypisywaniu recepty.
Przerzucenie na lekarzy, całego ryzyka finansowego, związanego z wystawieniem osobom
nieuprawnionym recept na leki
refundowane budzi uzasadniony
niepokój wśród naszych Koleżanek i Kolegów, którzy rozważają
celowość podpisywania przez
nich umów upoważniających do
wypisywania recept refundowanych z NFZ.
W świetle powyższych uwag
Okręgowa Rada Lekarska OIL
w Częstochowie widzi konieczność wprowadzenia zmian do
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych, w zakresie
utzymania odpowiedzialności
przez Państwo polskie za weryfikację statusu osób korzystających
ze świadczeń zdrowotnych.
Stanowisko wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Sekretarz
dr n. med.Małgorzata Klimza
Prezes Mariusz Malicki
Nr 4 (46) 2011
APEL Nr 5/11/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 2 grudnia 2011 r.
do Rzecznika Praw Obywatelskich
Naczelna Rada Lekarska zwraca się z apelem do Rzecznika Praw Obywatelskich o złożenie wniosku do
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. U. Nr 122, póz. 696).
Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej zapisy ustawy naruszają podstawowe prawa obywatelskie lekarzy i lekarzy
dentystów.
Ponoszenie przez lekarzy odpowiedzialności za to, iż po 12 latach obowiązywania przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym, pacjenci nie posiadają jednolitego i jednoznacznego dokumentu potwierdzającego
uprawnienia do świadczeń, narusza określone w art. 2 konstytucji zasady demokratycznego państwa prawa.
Niejednoznaczne, pozwalające na dużą swobodę interpretacyjną przepisy stawiające w roli nieustająco podejrzanych i obarczające nieproporcjonalnie dotkliwą odpowiedzialnością za źle (w ocenie kontrolerów Narodowego
Funduszu Zdrowia) wystawioną receptę świadczeniodawcę i lekarza zatrudnionego przez tego świadczeniodawcę, naruszają zasady przyzwoitej legislacji i bezpieczeństwa prawnego. W konsekwencji, poprzez zastraszenie
lekarzy i lekarzy dentystów przepisy te dodatkowo mogą zagrozić dostępowi pacjentów do farmakoterapii i ich
bezpieczeństwu.
Naczelna Rada Lekarska uważa, że ustawa refundacyjna godzi nie tylko w interes lekarzy i lekarzy dentystów,
ale również bezpośrednio dotyka pacjentów. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej przemawia to za zasadnością
apelu, bowiem Rzecznik Praw Obywatelskich pełni swą opiekuńczą rolę w stosunku do wszystkich obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, a więc i pacjentów i lekarzy oraz lekarzy dentystów.
SEKRETARZ
/-/ Mariusz Janikowski
PREZES
/-/ Maciej Hamankiewicz
Apel Nr 4/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
STANOWISKO Nr 17/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 2 grudnia 2011 r.
do lekarzy i lekarzy dentystów
w sprawie umów na wystawianie
refundowanych recept
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie zaleceń dotyczących zawierania po
1 stycznia 2012 r. umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej
Naczelna Rada Lekarska apeluje do wszystkich
lekarzy i lekarzy dentystów o niepodpisywanie nowych
umów na wystawianie refundowanych recept, do czasu zaakceptowania przez Naczelną Radę Lekarską
wzoru takiej umowy.
Jednocześnie Naczelna Rada Lekarska informuje,
że mimo iż ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2012 roku, to wszystkie dotychczas podpisane
umowy na wystawianie refundowanych recept obowiązują do 30 czerwca 2012 roku i do tego dnia oddziały
wojewódzkie NFZ nie mogą warunkować przydzielania
nowych numerów identyfikujących recepty od podpisania nowej umowy.
Ze względu na brak możliwości jednoznacznego zweryfikowania uprawnień pacjenta do
leków refundowanych, skomplikowany system
kilkunastu aktów prawnych regulujących kwestie uprawnień do świadczeń, w tym do refundowanych recept oraz dowolność w ocenie
prawidłowości udokumentowania wskazań medycznych do ordynacji leków, Naczelna Rada
Lekarska rekomenduje szpitalom, przychodniom i praktykom lekarskim, wstrzymanie się z
podpisywaniem umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem
Zdrowia na rok 2012 i lata następne, jeżeli
integralną częścią tych umów będzie zobowiązanie do wystawiania recept refundowanych,
na zasadach określonych w nowej ustawie
refundacyjnej. Każdy z potencjalnych w/wym.
podmiotów powinien rozważyć wynikające z
takich umów ryzyko nakładania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar zwrotu nienależnej
refundacji.
SEKRETARZ
PREZES
/-/ Mariusz Janikowski
/-/ Maciej Hamankiewicz
PREZES
/-/ Maciej Hamankiewicz
SEKRETARZ
/-/ Mariusz Janikowski
Nr 4 (46) 2011
KOMUNIKAT
Z okazji jubileuszu 10-lecia Okręgowej Izby Lekarskiej
w Częstochowie planujemy
wydanie wspomnieniowego
numeru Częstochowskiej Gazety Lekarskiej, poświęconej
działalności naszego samorządu. Chcielibyśmy uhonorować
lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy pracowali w samorządzie nie tylko przez ostatnie
dziesięć lat samodzielności OIL
w Częstochowie, ale działalli od
początku reaktywowania samorzadu, gdy byliśmy delegaturą
Łódzkiej OIL.
Zwracamy się z apelem do
Państwa, szczególnie osób
działających w samorządzie,
o nadsyłanie swych wspomnień
i podzielenie się refleksjami
z tamtego okresu. Prosimy
o wypożyczenie redakcji zdjęć
ze swych albumów. Wspomnienia lub zdjęcia można nadsyłać
e-mailem na adres: [email protected] lub złożyć
w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
Specjalizacje
sesja
jeienna 2011 r.
urologia
Jarosław Droś
Gratulujemy
SPROSTOWANIE
W numerze 3 (45)/ 2011 Częstochowskiej Gazety Lekarskiej,
w artykule „Biegański dawniej
i dziś” pomyłkowo w obsadzie
oddziału ginekologiczno-położniczego nie zostali wymienieni
doktorzy: Teresa Bednarska
i Dariusz Nowak. Za pomyłkę
przepraszamy Lekarzy i Czytelników.
Redakcja
Zdjęcia: Katarzyna Strzałkowska
Nr 4 (46) 2011
10
Jubileusz Okręgowej izby Lekarskiej w Częstochowie
22 października 2011 roku obchodziliśmy uroczyście 10 lecie powołania
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie – najmłodszej spośród 24 izb
okręgowych działających w Polsce.
OIL w Częstochowie istnieje od
31 października 2001 roku, została
powołana Uchwałą nr 5/123/01/III
NRL z dnia 2 marca 2001 r. Izbę tworzą powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki i myszkowski oraz miasto na
prawach powiatu Częstochowa.
Uroczystości odbyły się w Teatrze
im. A. Mickiewicza w Częstochowie i
były połączone z uroczystością wręczenia nagród im. Władysława Biegańskiego ufundowanych jak co roku przez
Prezydenta Miasta Częstochowy.
W związku z jubileuszem przyjechało do nas wielu znakomitych
gości, posłowie i senatorowie ziemi
częstochowskiej (imienia i nazwiska),
przedstawiciele władz terytorialnych i
samorządowych, prezesi OIL, a także
członkowie prezydium NRL z prezesem NRL Maciejem Hamankiewiczem
na czele.
Obchody prowadzili wspólnie Dyrektor Muzeum Częstochowskiego
– Janusz Jadczyk oraz obecny Prezes
OIL w Częstochowie Mariusz Malicki,
który przedstawił na początku krótki rys
historyczny samorządu lekarskiego,
zwłaszcza naszego regionu oraz genezę powstania OIL w Częstochowie.
Wspomnienia dotyczące pierw-
lat
częstochowskiej OIL
szych lat działalności samorządowej
ziemi częstochowskiej przedstawili
poprzedni szefowie: dr Wanda Terlecka – pierwsza przewodnicząca
ORL w Łodzi, której delegaturą była
wcześniej obecna OIL, dr Kazimierz
Pankiewicz – szef opisywanej delegatury i dr Zbigniew Brzezin – szef
delegatury i pierwszy przewodniczący
nowo utworzonej ORL w Częstochowie. Wspomnieliśmy również Św. P.
dr Romana Zommera – pierwszego
szefa delegatury częstochowskiej OIL
w Łodzi.
W tle wystąpień oglądaliśmy zdjęcia z okresu reaktywowania naszego
samorządu, tj. od 1989 roku. Mieliśmy
okazję odbyć sentymentalną podróż
przez ostatnie 20 lat naszej działalności.
Każdy temat programu obchodów
był poprzedzony wspaniałymi myślami, aforyzmami Władysława Biegańskiego, które świetnie przygotował i
przedstawiał Janusz Jadczyk.
Niezmiernie miło było słyszeć od
wielu zaproszonych gości ciepłe słowa o naszym samorządzie i ludziach,
którzy go tworzą. Wszystkie wspaniałe
upominki wręczone przez naszych
przyjaciół na ręce prezesa zostaną
wyeksponowane w biurze OIL.
Bardzo ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń
samorządowych, które OIL w Częstochowie wręcza od kilku lat wybitnym
lekarzom „Za zasługi dla samorządu
lekarskiego”. W tym roku kapituła odznaczenia postanowiła uhonorować
następujących lekarzy:
Zytę Kaźmierczak-Zagórską – Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Ryszarda Golańskiego – Redaktora
Naczelnego „Gazety Lekarskiej” i byłego Przewodniczącego ORL w Łodzi.
Zbigniewa Brzezina
Romualda Górniaka
Annę Kapustecką
Małgorzatę Klimzę
Marka Mikołajczyka
Grzegorza Zielińskiego
Nagrody wręczali: dr Wanda Terlecka (Kanclerz Kapituły), Barbara
Remblewska (Sekretarz Kapituły) i dr
Mariusz Malicki (Prezes OIL w Częstochowie).
Kolejnym wydarzeniem naszych
uroczystości było wręczenie wyróżnień
i wspaniałych nagród laureatom I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
„Koło Życia” zorganizowanego przez
Nr 4 (46) 2011
komisję kultury ORL w Częstochowie.
Oto laureaci wybrani przez profesjonalne jury:
Grand Prix Łukasz Kulak
I miejsce w kat. „Człowiek” Krzysztof Sak
Wyróżnienie Jan Grzegorz Rybak
WyróżnienieMariusz Malicki
I miejsce w kat. „Natura” Mieczysław Tomżyński
WyróżnienieMarek Ziajor
Wyróżnienie Krzysztof Kwiecień
Nagrody wręczyli: Janusz Mielczarek (Prezes Stowarzyszenia Artystów
Fotografików Rzeczypospolitej w
Częstochowie), Mariusz Malicki (Prezes OIL), Dorota Marszałek (członek
zarządu Marszałek Volkswagen Group
– sponsora głównej nagrody konkursu
Grand Prix).
Wystawa fotograficzna jest wyeksponowana w „Klubie Lekarza” w OIL,
ul. Gen. J. Zajączka 5 w Częstochowie
i będzie czynna do końca grudnia 2011
roku, w godz. pracy biura.
W dalszej części programu uroczystości wystąpił Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy Mirosław Soborak, który wespół z przedstawicielami Urzędu Miasta wręczył nagrody im.
Władysława Biegańskiego, corocznie
fundowane pracownikom ochrony
zdrowia, szczególnie zasłużonym dla
Częstochowy.
W tym roku laureatami zostali lekarze: Anna Paluch, Dariusz Nowicki,
Kazimierz Unton oraz Magdalena Osińska, Anna Urbańczyk (pielęgniarki),
Grzegorz Damczuk (mgr farmacji).
Po zakończeniu oficjalnej części
obchodów i krótkim posiłku przygotowanym przez restaurację „Tori”, wszyscy mieliśmy okazję obejrzeć wspaniały
spektakl teatralny „Wieczór Trzech Króli” przygotowany przez częstochowskich
aktorów, który został wysoko oceniony
przez zaproszonych gości.
Należy wspomnieć również, że
obok oficjalnych uroczystości związa-
Nr 4 (46) 2011
nych z obchodami 10 lecia OIL, odbyły
się również w naszej izbie bardzo
ważne posiedzenia prezydium NRL
oraz komisji stomatologicznej NRL.
Natomiast dzięki współpracy z Panem
Tomaszem Stefańczykiem – dyrektorem firmy POLORTO możliwe było
zorganizowanie konferencji naukowej
dla lekarzy dentystów/ortodontów pt.
„Ortodontyczno-periodontologiczne
metody leczenia pacjentów dorosłych”
z zaproszonymi wykładowcami z
Włoch: dr Turi Bassarelli / dr Roberto
Rotundo.
Bardzo dziękuję włodarzom miasta,
a szczególnie Panu Dyrektorowi Generalnemu UM Pawłowi
Klimkowi oraz Pani Dyrektor Elżbiecie Drabik,
za zaangażowanie i pomoc w udostępnieniu
auli i sal wykładowych
Młodzieżowego Domu
Kultury w Częstochowie,
gdzie mogliśmy zorganizować spotkania lekarzy
dentystów.
Mam nadzieję, że
nasz samorząd przetrwa
i dalej będzie się rozwijać nawiązując
do tradycji i historii, a w przyszłości
będziemy mogli świętować kolejne
jubileusze.
Mariusz Malicki
Zdjęcia: Iwona Coner, Paweł Rakus
Okiem prawnika
Radca prawny Sławomir Kawa
Nowe zasady prowadzenia
praktyk lekarskich
Ustawa o działalności leczniczej
zlikwidowała powszechny dotychczas
stan rejestrowania praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania i wykonywania świadczeń zdrowotnych w
zakładach opieki zdrowotnej, zarówno
publicznych, jak i niepublicznych, na
tej podstawie. Lekarze prowadzący
obecnie taką praktykę, będą musieli
zarejestrować ją w nowej formie, mają
na to czas do końca czerwca 2012 r.
Od 1 lipca 2011 r. weszła w życie
ustawa o działalności leczniczej. Zastąpiła ona ustawę o zakładach opieki
zdrowotnej i na nowo określiła m.in.
zasady wykonywania działalności leczniczej, funkcjonowanie podmiotów prowadzących tę działalność i ich rejestry
oraz zasady sprawowania nadzoru nad
wykonywaniem takiej działalności.
Ustawa wprowadziła nową kategorię
prawną – podmioty lecznicze. Nie będą
mogły już powstawać nowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Natomiast z dniem wejścia w życie
ustawy niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami
podmiotów leczniczych i dotychczas
powszechna kategoria podmiotów nzoz-y przestała istnieć. Do kategorii
podmiotów leczniczych należą obecnie:
przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, samodzielne publiczne zakłady
opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe,
instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia (których statut dopuszcza
prowadzenie działalności leczniczej)
oraz kościoły, kościelne osoby prawne
lub związki wyznaniowe.
Nowa forma praktyki lekarskiej
Do najistotniejszych zmian dotyczących bezpośrednio lekarzy należy powstanie - oprócz dotychczasowych form
prowadzenia działalności leczniczej, tj.
indywidualnej, specjalistycznej praktyki
lekarskiej oraz praktyk w miejscu wezwania - nowej formy: indywidualnej
(specjalistycznej) praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego na podstawie
umowy z tym podmiotem.
Pozostawiono również możliwość
wykonywania działalności leczniczej w
formie grupowej praktyki lekarskiej w
oparciu o spółkę cywilną, jawną albo
partnerską. W dalszym ciągu działalność lecznicza pozostała działalnością
regulowaną w rozumieniu ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej,
co wymaga dokonania stosownych
wpisów w ewidencji działalności gospodarczej.
Ważne miejsce wezwania
W związku z powstaniem nowej
formy działalności leczniczej dla lekarzy - indywidualnej (specjalistycznej)
praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na
podstawie umowy z tym podmiotem - w
ustawie znalazł się wyraźny zapis, iż w
przypadku praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, miejscem
wezwania nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.
Zapis ten likwiduje zatem dotychczasowy powszechny stan rejestrowania
praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania i wykonywania świadczeń
zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, zarówno publicznych, jak i
niepublicznych. W takich przypadkach
regulacja ta skutkuje koniecznością zarejestrowania nowej formy działalności
- praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na
podstawie umowy z tym podmiotem.
W tej sytuacji warto podkreślić, iż
samorząd zawodowy lekarzy przyjął
stanowisko, iż w przypadku lekarzy
mających zarejestrowaną praktykę
lekarską, wykonywanie działalności w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego może odbywać się
na tej podstawie, a wymagane jest
jedynie zgłoszenie nowego miejsca
wykonywania świadczeń, w podmiocie
leczniczym.
Na szczęście ustawodawca przewidział okres przejściowy w tym zakresie.
Osoby wykonujące zawód medyczny w
ramach praktyki zawodowej mają dostosować swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od
dnia jej wejścia w życie. Pocieszeniem,
jest również to, że organem właściwym
do prowadzeniu rejestru praktyk lekarskich pozostała okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca prowadzenia
praktyki. Oznacza to, że w przypadku
lekarza wykonującego działalność
na terenie większej liczby izb lekarskich, w każdej z nich będzie musiał
zarejestrować praktykę.
Jednocześnie istotnie zmniejszono
wysokość opłat za wpis do rejestru
10
prowadzonego przez okręgowe rady
lekarskie z dotychczasowych 350 zł
w przypadku praktyki indywidualnej i
450 zł w przypadku specjalistycznej,
do 69 zł.
Sprecyzowano także, że w przypadku wykonywania działalności leczniczej
przez lekarza jako praktyki lekarskiej
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z
tym podmiotem odpowiedzialność za
szkody będące następstwem udzielania
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych, ponosi solidarnie lekarz i podmiot leczniczy.
Skrócenie okresu
rejestracji praktyki lekarskiej
Organ prowadzący rejestr, a więc
również okręgowa rada lekarska
będzie obowiązany dokonać wpisu
do rejestru w terminie 30 dni od dnia
wpływu wniosku. Według poprzednich
przepisów termin ten wynosił 50 dni.
Jeżeli organ prowadzący rejestr nie
dokona wpisu w tym terminie, a od
dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca
będzie mógł rozpocząć działalność
po uprzednim zawiadomieniu o tym
na piśmie organu, który nie dokonał
wpisu. Nie dotyczy to przypadku gdy
organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później
niż przed upływem 7 dni od dnia jego
otrzymania. W takiej sytuacji termin 30
dniowy będzie biegł od dnia wpływu
uzupełnionego wniosku o wpis.
Zaostrzenie kar za
niezgłoszenie zmian w rejestrze
Podmiot wpisany do rejestru będzie
zobowiązany w terminie 14 dni od dnia
ich powstania, zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany
danych objętych rejestrem. Jeżeli nie
dokona zgłoszenia zmiany danych
w tym terminie, organ prowadzący
rejestr będzie mógł, w drodze decyzji
administracyjnej, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną w wysokości, aż
do dziesięciokrotnego minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Decyzji takiej
będzie nadawany rygor natychmiastowej wykonalności, a kara będzie
musiała być uiszczona w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji.
Nr 4 (46) 2011
Cennik opłat za świadczenia
Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych
przez podmiot wykonujący działalność
leczniczą, a więc także praktykę lekarską, nieuregulowane w ustawie lub
statucie placówki, mają zostać określone w regulaminie organizacyjnym
ustalonym przez kierownika.
W regulaminie tym ma też zostać
określona m.in.: wysokość opłaty za
udostępnienie dokumentacji medycznej
zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, organizacja
procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania za nie
opłat, a także, co w przypadku praktyk
lekarskich jest nowością, wysokość
opłat za same świadczenia zdrowotne - jeżeli nie są one finansowane ze
środków publicznych.
Informacje te mają zostać podane
do wiadomości pacjentów w sposób
zwyczajowo przyjęty, a więc najczęściej przez wywieszenie w siedzibie
podmiotu.
Zatrudnienie innego lekarza
w praktyce w dalszym ciągu
mocno ograniczone
W ramach omawianej ustawy o
działalności leczniczej, została dokonana również nowelizacja kilkudziesięciu innych ustaw z szeroko rozumianego zakresu ochrony zdrowia,
w tym również ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty. Dotychczasową możliwość zatrudnienia w
praktyce lekarskiej osób niebędących
lekarzami do wykonywania czynności
pomocniczych oraz lekarza dentysty
ale wyłącznie w celu odbycia przez
niego stażu podyplomowego, rozszerzono na inne przypadki.
Lekarz oraz lekarz dentysta wykonujący indywidualną i specjalistyczną
praktykę lekarską lub grupową praktykę
lekarską, prowadzący odpowiednio staż
podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania
umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, będzie
mógł zatrudniać innego lekarza w
celu odbywania przez niego stażu
podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu
uzyskania umiejętności z zakresu
węższych dziedzin medycyny lub
udzielania określonego świadczenia
zdrowotnego. Lekarz zatrudniający będzie zobowiązany do poinformowania o
takiej sytuacji okręgową radę lekarską.
Możliwości zatrudnienia innego lekarza
nie będzie w przypadku indywidualnej
i specjalistycznej praktyki lekarskiej
Nr 4 (46) 2011
wykonywanej wyłącznie w miejscu
wezwania oraz praktyki wykonywanej
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Z regulacji tych
wynika, że poza wskazanymi wyjątkami, zatrudnienie innego lekarza w
praktyce lekarskiej jest w dalszym
ciągu wyłączone.
Obowiązkowy szerszy
zakres OC
Omawiana ustawa po raz kolejny
w ostatnich latach, rozszerza zakres
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów
leczniczych, a więc również praktyk
lekarskich. Oprócz szkód będących
następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych, wprowadza obowiązek
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od szkody z tytułu niezgodnego
z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych. Obowiązek
ubezpieczenia powstaje najpóźniej w
dniu rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
Nowością jest również obowiązek
nałożony na kierownika podmiotu
leczniczego przekazania, nie później
niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczeniowej, właściwemu
organowi prowadzącemu rejestr placówek, dokumentów ubezpieczenia
potwierdzających zawarcie umowy
ubezpieczenia, wystawionych przez
ubezpieczyciela. W przypadku lekarzy będzie to okręgowa izba lekarska.
Opisane powyżej nowe przepisy
dotyczące ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej wejdą w życie od
1 stycznia 2012 r. Od tej daty przestaną obowiązywać dotychczasowe
obowiązkowe ubezpieczenia OC dla
lekarzy wynikające z pozostałych
aktów prawnych: ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Do tego czasu minister finansów
w porozumieniu z ministrem zdrowia
ma określić w drodze rozporządzenia
szczegółowy zakres tego ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną,
biorąc pod uwagę rodzaje działalności
leczniczej i rodzaje podmiotów leczniczych. Rozwiązanie to uprości dotychczasowy system obowiązkowych
ubezpieczeń OC lekarzy wynikający z
kilku aktów prawnych.
Zamówienia na świadczenia
zdrowotne według
nowych zasad
Oczywiście, w związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2011 r. ustawy
11
o zakładach opieki zdrowotnej, zmianie ulegnie również dotychczasowy
system zamówień na świadczenia
zdrowotne, o którym była mowa w art.
35 tej ustawy. To najczęściej występujący sposób kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
stanowiący podstawę funkcjonowania
wielu lekarzy tzw. kontraktowych.
Podmioty publiczne
Nowa regulacja przewiduje, że podmioty lecznicze spełniające przesłanki
określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień
publicznych (czyli szeroko rozumiane
podmioty publiczne), mogą udzielać
zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych
przez inny podmiot wykonujący działalność leczniczą.
Wskazano jednak wprost, zapewne
pod wpływem głośnych w mediach
spraw z ostatnich miesięcy, iż przedmiot zamówienia nie może wykraczać
poza rodzaj działalności leczniczej
oraz zakres świadczeń zdrowotnych
wykonywanych przez udzielającego zamówienia i przyjmującego zamówienie,
zgodnie z ich wpisem do rejestru.
Tryb konkursu ofert
W dalszym ciągu do zamówień
tych, poza wskazanym wyżej zakresem, nie mają zastosowania przepisy o
zamówieniach publicznych, natomiast,
co budzi pewne zdziwienie, a u wielu
świadczeniodawców złe skojarzenie,
udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert, do którego będzie
się stosować odpowiednio, wskazane
enumeratywnie w omawianej ustawie
przepisy ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
W takim przypadku prawa i obowiązki prezesa funduszu i dyrektora
oddziału wojewódzkiego NFZ, będzie
wykonywał kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia. Takie uregulowanie trybu postępowania
spowoduje zapewne, przynajmniej w
pierwszym etapie po wejściu w życie
nowych przepisów, spadek liczby konkursów z tego zakresu. Umowy podpisane na dotychczasowych zasadach,
pozostają jednak ważne na okres na
jaki zostały zawarte.
Sławomir Kawa
radca prawny
20 lat minęło ...
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka...
Jan Paweł II
„Iskierki”
Dwuletni Gabryś śpiewający „Jagódki”
W dniu 14 listopada 2011 dwa Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
z ul. Bialskiej 104/118 obchodziły
swoje XX-lecie w Teatrze im. Adama
Mickiewicza.
Były to: Oddział Noworodków i
Wcześniaków kierowany przez dra
Mariana Halkiewicza oraz Oddział
Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży kierowany
przez dra Jarosława Strzelczyka. Uroczystość zorganizowano pod hasłem:
„MAŁY PACJENT”.
Uroczystego otwarcia Jubileuszu
dokonał Dyrektor Szpitala dr Kazimierz
Pankiewicz podkreślając, że „kto umie
pięknie świętować, umie też dobrze
pracować”.
W prezentacji „XX lat minęło”
dr Jolanta Warzycha – inicjatorka
wydarzenia – opowiedziała o historii
obu oddziałów wspominając, iż korzeni „JUBILATÓW” należałoby szukać
w Szpitalu przy ulicy Kordeckiego,
gdzie pracowała legendarna, charyzmatyczna dr Maria Wichura. Oddziały
zostały w 2001 roku przeniesione
z budynku przy ul. Kordeckiego do
Szpitala przy ul. Bialskiej. Dyrektorem
Szpitala był wówczas dr n. med. Zbigniew Świderek.
Oddziałem Noworodków i Wcześniaków kierował dr Janusz Kulczyński,
a Oddziałem Położnictwa i Ginekologii
dr n. med. Marek Kruk.Od 1995 roku
Oddziały włączyły się aktywnie w promocję karmienia piersią. Opracowano
zasady postępowania zmierzające do
upowszechniania, wspierania i ochrony
karmienia piersią. Wdrożono propagowane przez UNICEF Dziesięć Kroków
do udanego karmienia piersią. Efektem
tych działań było uzyskanie w 1998
roku tytułu „SZPITAL PRZYJAZNY
DZIECKU.”
W roku ubiegłym po reocenie otrzymaliśmy tytuł ponownie. Jesteśmy
jedynym szpitalem w granicach byłego
województwa częstochowskiego, jednym z pięciu w województwie śląskim
oraz jednym z 24 w Polsce, który uzyskał to zaszczytne wyróżnienie.
Dr Warzycha podkreśliła, że jubileusz XX-lecia to święto nas wszystkich:
lekarzy, pielęgniarek, położnych, salowych, sekretarek, ale także Święto
Matek, które urodziły swe pociechy
w naszym szpitalu. Mały Pacjent to
dla nas nie świadczeniobiorca, ale
DZIECKO wymagające troski .
XX-letnia historia naszych Oddziałów – to również historia neonatologii,
historia etyki...
Hania i Rafał
Maciek i Jędrek
Na pierwszym planie: kadra kierująca oddziałami przed 20 laty.
12
Nr 4 (46) 2011
Prof. Iwona Maroszyńska
Dyrektor Kazimierz Pankiewicz oraz ordynatorzy świętujących oddziałów:
Jarosław Strzelczyk i Marian Halkiewicz
Po tej prezentacji poproszono na
scenę kadrę kierowniczą sprzed XXlat. Byli to: dr n. med. Zbigniew Swiderek – ówczesny dyrektor szpitala, dr n.
med. Marek Kruk - ordynator Oddziału
Ginekologii i Położnictwa, dr Maciej
Szczurek – zastępca ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa, dr Janusz Kulczyński – Ordynator Oddziału
Noworodków i Wcześniaków, dr Grzegorz Zieliński – zastępca ordynatora
Oddziału Noworodków i Wcześniaków,
mgr Irmina Tomaszewska - przełożona
pielęgniarek i położnych, Larysa Kapkowska - położna oddziałowa Oddziału
Ginekologii i Położnictwa, Jolanta Wiekiera – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Noworodków i Wcześniaków.
Następnie poproszono obecną
kadrę kierowniczą, do której w dniu
uroczystości należeli: dr Kazimierz
Pankiewicz – dyrektor naczelny Szpitala, dr Grzegorz Kupczak – zastępca
dyrektora ds. lecznictwa, inż. Wojciech
Prosiński - zastępca ds. technicznoeksploatacyjnych, mgr Renata Sówka
– zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, mgr Jadwiga Tomalska – naczelna
pielęgniarka, dr n. med. Marian Halkiewicz – ordynator Oddziału Noworodków
i Wcześniaków, dr n. med. Jarosław
Strzelczyk – ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem
Patologii Ciąży, Małgorzata Wypych
– pielęgniarka Oddziałowa Oddziału
Noworodków i Wcześniaków, Lidia
Michałowska – położna oddziałowa
Oddziału Ginekologii i Położnictwa.
Wszyscy otrzymali jubileuszowe
Nr 4 (46) 2011
pamiątkowe tabliczki ze słowami
Ojca Świętego Jana Pawła II: „Troska
o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
Następnie na scenę wkroczyły
dzieci. Ich występy były niespodzianką
nawet dla organizatorów wydarzenia.
Czteromiesięczna Ewa i jej Mama
wręczyły Doktorowi Marianowi Halkiewiczowi portret Ewuni. Dwuletni
Gabryś przy akompaniamencie mamy
zaśpiewał „Jagódki”. Pięcioletnie
„Iskierki” przedstawiły pokaz baletowy.
Rodzeństwo Hania i Rafał zatańczyli
„Motory „oraz ”Wyginam śmiało ciało”.
Mateusz i Zuzia zatańczyli perfekcyjnie
walca angielskiego. Jedenastolatki
przedstawiły parodię pokazu mody
prezentując za duże buty. Szesnastoletni Jędrek i Maciek pięknie zagrali na
gitarach elektrycznych. Po występie
naszych podopiecznych głos zabrali
Goście: poseł Ziemi Częstochowskiej
Szymon Giżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Konrad Głębocki,
Grażyna Stramska-Świerczyńska
reprezentująca Prezydenta Miasta
Częstochowa, Ryszard Majer z Komisji
Zdrowia w Radzie Miasta, Małgorzata
Nowak reprezentująca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, dr Grzegorz
Zieliński w imieniu Okręgowej Izby
Lekarskiej w Częstochowie, mgr Genowefa Kruszec – prezes Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Częstochowie,
sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie.
13
Prof. Elżbieta Gajewska
Ordynator Marian Halkiewicz
i dr Dorota Wojtachnio
Dr Grzegorz Zieliński;
poniżej: dr Jolanta Warzycha z dziećmi
Wszyscy gratulowali nam jubileuszu i życzyli dalszych sukcesów.
Uroczystość zaszczyciły również swą
obecnością: Elżbieta Baum-Chróścicka z Komitetu Upowszechniania
Karmienia Piersią w Warszawie oraz
Ludmiła Prentkowska – kierownik
Działu Nadzoru nad Systemem Opieki
Zdrowotnej Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach.Otrzymaliśmy listy gratulacyjne od Konsultantów Krajowych:
w dziedzinie neonatologii, pediatrii,
Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Przewodniczącej
Pediatrycznego Forum Profilaktyki
Chorób Cywilizacyjnych oraz Kierowników Klinik Neonatologicznych.
Po wystąpieniach zaproszonych
gości rozpoczęła się sesja naukowa.
Profesor Elżbieta Gajewska z Kliniki
Neonatologii we Wrocławiu wygłosiła
wykład p.t. ”Retinopatia – co nowego
w diagnostyce i terapii?”. Pani Profesor
była pierwszym konsultantem krajowym
w dziedzinie neonatologii, pierwszym
prezesem PTN oraz twórczynią specjalizacji z neonatologii. Kolejny wykład
p.t. „Przepuklina przeponowa - aktualne poglądy” przedstawiła profesor
Iwona Maroszyńska - kierownik Kliniki
Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych
Noworodka i Niemowlęcia z Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Dr n. med. Jolanta Warzycha omówiła temat :„Nikotyna a dziecko. Czy to
tylko bierne palenie tytoniu ?”
Docent Iwona Maruniak-Chudek
– konsultant wojewódzki ds. neonatologii wygłosiła wspaniały wykład p.t.
”Postępy neonatologii w opiece nad
ELGANS w pierwszej dekadzie XXI
wieku”.
Swoje prezentacje przedstawili
również reprezentanci firm farmaceutycznych: Hasco-Lek, Oleofarm, Mead
Johnson Nutrition, Sequoia.
W foyer teatru była wystawa prac
plastycznych dzieci urodzonych w naszym szpitalu. Podczas posiłków słuchaliśmy pięknej muzyki w wykonaniu
VIOLICANTO – zespołu, który tworzą
matka i dziadek urodzonej u nas małej
Blanki.
Po uroczystej kolacji uczestnicy
jubileuszu obejrzeli spektakl - czarną
komedię „Polowanie na łosia”.
Każdy z Gości otrzymał pamiątkowe
kubeczki z nadrukiem dzieł Stanisława
Wyspiańskiego: ”Macierzyństwo 1902”
oraz „Macierzyństwo 1904”.
Jolanta Warzycha
Marta Baryła
Zdjęcia: Paweł Rakus
14
Nr 4 (46) 2011
Co piszą inni?
Z TEKI OROZ
NOWY TYP SKARG
Lekarz - szef, lekarz - podwładny
W jednym z poprzednich artykułów poruszatem już
kwestię naruszania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej w
relacjach pomiędzy lekarzami na styku pracodawca - pracownik. Kanwą tamtego artykułu była coraz większa ilość
tego typu skarg. Najczęściej dotyczą one kwestii spornych
w relacjach lekarz przeciwko lekarzowi.
Ostatnie dwa lata niestety „zaowocowały” nowym typem skarg rozpatrywanych przez Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej. Są to sprawy przeciwko
lekarzowi, który jest bądź dyrektorem szpitala, bądź
ordynatorem (kierownikiem oddziału), a jego działania
skierowane są, bądź godzą w wielu lekarzy, którzy są
jego podwładnymi. O sprawach tych donoszą na bieżąco media, budzą one szereg kontrowersji, jak również
są przedmiotem zainteresowania prokuratur i sądów
powszechnych.
Pozornie wydawać by się mogło, że sprawy związane
z zarządzaniem szpitalami i nie związane z popełnianiem błędów z zakresu odpowiedzialności zawodowych
(błędów lekarskich, medycznych) nie wchodzą w zakres
kompetencji i zainteresowań Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sądu Lekarskiego.
Niestety jest to pogląd mylny. Lekarza, poza ustawowymi
przepisami regulującymi zakres i formę wykonywania
zawodu, obowiązują również zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej. I o tym podstawowym fakcie zapominać nigdy
nie można i nie powinno się.
Art. 53 Kodeksu Etyki Lekarskiej w sposób dość ogólny, ale jakże trafny określa zobowiązania, które ciążą na
lekarzu, który pełni funkcje kierownicze, a tym samym
tyczy lekarza będącego osobą zarządzającą zakładem
opieki zdrowotnej. Co ważne, punkt 2 tego artykułu odsyła
nie tylko do pozostałych artykułów Kodeksu Etyki Lekarskiej, w tym na przykład do artykułu l, ale ma szersze
umocowania w ogólnych zasadach etycznych.
Sytuacja w służbie zdrowia, której wszyscy doczekaliśmy i doznajemy na co dzień, jest na pewno szczególnie
trudna. Dzisiaj nie rozpieszczają nas pacjenci, którzy stali
Art. 53 pkt2 l 3 Kodeksu Eryki Lekarskiej
pkt 2. Lekarze pełniący funkcje kierownicze powinni
traktować swoich pracowników zgodnie z zasadami
etyki.
pkt 3. Lekarze pełniący funkcje kierownicze są zobowiązani do szczególnej dbałości o dobro chorego oraz
o warunki pracy i rozwoju zawodowego podległych
im osób.
art. 1 pkt 1, 2 i 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej
pkt 1. Zasady etyki lekarskiej wynikają z ogólnych
norm etycznych.
pkt 2. Zobowiązują one lekarza do przestrzegania
praw człowieka i dbania o godność zawodu lekarza.
pkt 3. Naruszeniem godności zawodu jest każde
postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do
zawodu.
Art. 53 ustawy o izbach lekarskich
Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności
zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz
przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane datej „przewinieniem zawodowym”.
się coraz bardziej wymagający, nie rozpieszcza płatnik,
czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. Wymagania stawiane
podmiotom leczniczym przez organy założycielskie,
zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia oraz
działania polityków w zakresie ustawodawczym nie ułatwiają naszej pracy. Taki wydłużony okres przejściowy
jest na pewno szczególnie trudny dla osób, które podjęły
się zarządzania, kierowania zakładami opieki zdrowotnej,
ich oddziałami. Trudności organizacyjne, piętrzące się
dylematy ekonomiczne i kłopoty kadrowe na pewno nie
ułatwiają, a wręcz utrudniają wywiązywanie się z podjętych zobowiązań związanych z zarządzaniem placówką.
W różnych zakładach nasilenie występujących trudności
jest niejednakowe. Istnieją jeszcze, co prawda nieliczne, w
których sytuacja jest w miarę stabilna. Ale niestety, coraz
bardziej wydłuża się lista placówek, w których pogarszająca się sytuacja ekonomiczna wymusza liczne, czasem
bardzo heroiczne próby restrukturyzacji lub przekształceń
mających na celu uratowanie i pozostawienie na rynku
funkcjonujących „firm”. Konieczność zmian rozumiemy
wszyscy. Ale nie akceptujemy takich działań, które naruszają ogólnie przyjęte zasady normalizujące relacje
międzyludzkie. Na pewno w tym miejscu dużo można
by napisać o ochronie dóbr osobistych, czy ochronie
pracowniczej, ale to już domena innych organizacji, na
przykład związków zawodowych.
Ja chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim na
szczególne sytuacje, kiedy to osobą kierującą zakładem
pracy jest lekarz, jeżeli to on podejmuje się funkcji kierowniczej, musi pamiętać, że nawet w najtrudniejszej sytuacji
związanej z koniecznością restrukturyzacji, oszczędzania, czy zwalniania pracowników obowiązują go zasady
okresione w, Kodeksie Etyki Lekarskiej, nie mówiąc już
o ogólnie przyjętych normach etycznych. Lekarze ci
winni pamiętać również o tym, że na mocy artykułu 53
ustawy o izbach iekarskich za naruszanie zasad etyki
lekarskiej mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności
zawodowej.
Ta sama ustawa daje również możliwość ukarania lekarza, który pełniąc funkcje kierownicze, zasady Kodeksu
Etyki Lekarskiej w sposób rażący, łamie. W katalogu kar
ustawodawca dał możliwość orzekania przez sąd lekarski
(art. 83 ust. i pkt 4 ustawy o izbach lekarskich) zakazu
pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat.
Nie jest więc prawdą przekonanie, iż samorząd
lekarski pozbawiony jest mechanizmów pozwalających
radykalnie ukrócić praktyki nieetycznego postępowna
lekarzy pełniących funkcje kierownicze.
Tadeusz Urban
Co piszą inni?
Nr 4 (46) 2011
Przedruk z numeru 188 (grudzień 2011)
„PRO MEDICO” ŚIL
15
Stała rubryka
Komisji Stomatologicznej
ORL w Częstochowie
Redaguje zespół:
Anna Chowaniec, Anna Kapustecka, Urszyla Kołodzińska, Dorota
Małanij, Piotr Janik, Rafał Zalasiński.
Listopadowe
posiedzenie
komisji
stomatologicznej
Posiedzenie zdominowała dyskusja na temat obowiązków lekarzy
denstytów wynikających z przepisów
ustawy o wyrobach medyczncyh, dotyczących wyrobów wykonywanych
w pracowniach techniczno-dentystycznych.
STOMATOLOGIA
na co dzień
Naczelna Komisja
Stomatologiczna gościnnie
w Częstochowie
Zgodnie z przepisami nowej
ustawy o wyrobach medyczny, która
weszła w życie 18 września 2010
r. oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń Ministra Zdrowia wyroby wykonywane w pracowniach
techniczno-dentystycznych, takie
jak protezy dentystyczne czy aparaty
ortodontyczne, należy klasyfikować
jako wyroby klasy II b.
Zgodnie zaś z art. 11 ust. 3 ustawy
do wprowadzanych do obrotu i wprowadzanych do używania wyrobów
wykonanych na zamówienie, które
są wyrobami klasy II b, dołącza się
oświadczenie wytwórcy (wytwórcą
jest pracownia techniczno-dentystyczna – nie jest wytwórcą lekarz
dentysta) lub autoryzowanego przedstawiciela o zgodności z wymaganiami zasadniczymi wyrobu wykonanego na zamówienie. Oświadczenie to
wystawia się po przeprowadzeniu
odpowiedniej dla danego wyrobu
procedury oceny zgodności, które
potwierdza, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania
zasadnicze, lub wskazujące, które z
wymagań zasadniczych nie zostały
spełnione, z podaniem przyczyn.
Obchody 10-lecia Okręgowj Izby
Lekarskiej w Częstochowie rozpoczęły
się 21 października 2011 r. sesją stomatologiczną, w ramach której odbyło
się posiedzenie Naczelnej Komisji
Stomatologicznej oraz zorganizowany
przez firmę Polorto interdyscyplinarny
kurs. Posiedzenie Naczelnej Komisji Stomatologicznej miało miejsce
w Młodzieżowym Domu Kultury przy
ul. Łukasińskiego.
Obrady prowadziła wiceprezes
Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodnicząca NKS dr Anna Lella. Naszą
izbe reprezentowali: wiceprezes ORL
Urszula Kołodzińska, członek prezydium ORL Anna Kapustecka, członek
KS NRL Piotr Janik, prezes Oddziału
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oświadczenie dla
wyrobu wykonanego na zamówienie
16
Nr 4 (46) 2011
zawiera co najmniej następujące
informacje:
a. nazwę i adres wytwórcy,
b. dane umożliwiające identyfikacje wyrobu medycznego,
c. oświadczenie, że wyrób medyczny jest przeznaczony wyłącznie
do użytku określonego pacjenta,
zawierające nazwisko, akronim lub
kod jednoznacznie wskazujący pacjenta,
d. nazwisko lekarza lub innej
uprawnionej osoby, która sporządziła
opis zlecenia, oraz w razie potrzeby
nazwę zakładu opieki zdrowotnej,
e. szczególne właściwości
wyrobu medycznego wskazane w
zleceniu, o którym mowa w lit. d,
f. oświadczenie, że wyrób
medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi oraz wskazanie
wymagań zasadniczych, które nie
zostały w całości spełnione, z podaniem przyczyn.
Częstochowksiego PTS Dorota Małanij, Ewa Korzekwa i wiceprezes
„Porozumienia Zielonoegórskiego”
Rafał Zalasiński. Tematami wiodącymi
posiedzenia były współpraca lekarzy
dentystów z zawodami pomocniczymi,
a także obowiązki administracyjnofinansowe związane z prowadzeniem
praktyki lekarsko-dentystycznej.
Aktualne wersje przepisów dotyczących wyrobów medycznych
oraz współpracy lekarzy dentystów
z technikami dentystycznymi omówił
kol. Wojciech Ratajczak z Zespołu ds.
praktyk lekarskich NRL.
Informacje nt. obowiązków i obciążeń finansowych związanych z prowadzeniem praktyki lekarskiej przedstawili członkowie Grupy Roboczej KS
NRL ds. kontaktów i oceny instytucji
i organów posiadajacych uprawnienia
kontroli praktyk i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w osobach:
Piotr Janik - jako przewodniczący GR
i Adam Jurczak.
Zorganizowane przy współpracy z firmą POLORTO szkolenie nt.
„Ortodontyczno-periodontologiczne
metody leczenia pacjentów dorosłych”
przeprowadzili wykładowcy z Włoch:
dr Turi Bassarellli i dr Roberto Rotundo. W kursie wzięli rownież udział
członkowie Naczelnej Komisji Stomatologicznej. Kurs cieszył się tak dużym
zainteresowaniem, że członkowie KS
NRL po zakończeniu obrad powrócili
na salę wykładową.
W sobotę nasi goście zwiedzili
bibliotekę jasnogorską, a po południu
uczestniczyli w uroczystości jubileuszowej w teatrze im. A. Mickiewicza
w Częstochowie, zakończonej spektaklem „Wieczór trzech króli”.
Oświadczenie wytwórca powinien
przekazać zleceniodawcy (lekarzowi), który następnie przekazuje je
pacjentowi dla którego przeznaczony
był wyrób, zidentyfikowanemu za
pomocą nazwiska, akronimu lub kodu
liczbowego.
Ponadto wytwórca wyrobu wykonanego na zamówienie albo jego
autoryzowany przedstawiciel przechowuje do dyspozycji Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych dokumentację wskazującą miejsce lub miejsca wytwarzania i pozwalającą na zrozumienie
projektu, procesu wytwarzania i
działania wyrobu, w tym określającą
przewidywane parametry działania,
przygotowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie oceny zgodności
wyrobu z odnoszącymi się do niego
wymaganiami; wytwórca podejmuje
wszelkie niezbędne środki, aby proces wytwarzania zapewnił, że wyroby
medyczne są wytwarzane zgodnie
z dokumentacją. Dokumentacja i
oświadczenie sa przechowywane
przez okres 5 lat.
Lekarze dentyści powinni w świetle
tych przepisów bezwzględnie wymagać, aby pracownie techniczno-dentystyczne sporządzały i przekazywały
im omawiane powyżej oświadczenie,
c. d. str. 18
Nr 4 (46) 2011
17
c. d. ze str. 17
które należy następnie przekazywać
pacjentowi – nawet jeżeli pacjent
wyraźnie tego nie żąda.
Jest to z punktu widzenia lekarzy tym bardziej istotne, że z jednej
strony zapewnia lekarzom większe
„bezpieczeństwo” w przypadku
ewentualnych roszczeń ze strony
pacjentów, a drugiej strony jest spełnieniem obowiązku wynikającego z
przepisów ustawy, która dodatkowo
zawiera szereg przepisów karnych
przewidujących sankcje najczęściej
w postaci grzywny.
Kalendarium
spotkań naukowych
PTS Oddział
w Częstochowie
18 stycznia 2012, g. 10.00
Hotel „Scout”, ul. Drogowców 12
Częstochowa
1. Licówki pośrednie - planowanie
- preparacja - wycisk - wklejanie.
2. FibreKleer 4X - nowy standard
wkładów z włókna szklanego
21 lutego 2012, g. 10.00
hotel „Scout”, ul. Drogowców 12
Częstochowa
Stomatologia adhezyjna
a praktyczne aspekty
wykorzystania
wiedzy o zjawisku adhezji.
14 kwietnia 2012, g. 10.00
hotel „Scout”, ul. Drogowców 12
Częstochowa
Co nowego w endodoncji?
- Praktyczne informacje dotyczące
lup i mikroskopów
- Wykorzystywanie narzędzi ultradźwiękowych w trudnych przypadkach leczenia endodontycznego
- Nowe techniki obrazowania - tomografia, ultrasonografia w endodoncji.
W następnym
numerze:
Informacje o pracy Grupy Roboczej
KS NRL ds. kontaktów i oceny
instytucji i organów posiadajacych uprawnienia kontroli praktyk
i niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej
Zdjęcia: Urszula Kołodzińska i Paweł Rakus
18
Nr 4 (46) 2011
Finał I Ogólnopolskiego
Konkursu Fotograficznego Lekarzy
„Koło życia”
22 października 2011 r. w Teatrze
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w ramach obchodów X-lecia Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
odbył się uroczysty finał ogłoszonego
przez naszą izbę I Ogólnopolskiego
Konkursu Fotograficznego Lekarzy
„Koło życia”. 30 września 2011 r.
w Klubie Lekarza w siedzibie OIL w
Częstochowie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Prace oceniało jury,
pod przewodnictwem Janusza Mielczarka – prezesa Stowarzyszenia
Artystów Fotografików Rzeczpospolitej
w Częstochowie, w składzie: Krzysztof
Muskalski, Sławomir Jodłowski, Małgorzata Kozakowska. Spośród 213
prac nadesłanych przez 29 autorów
– lekarzy z całej Polski, wybrało najlepsze prace 7 autorów, które zostały
nagrodzone w dwóch kategoriach:
„Człowiek” i „Natura”.
Fundatorami nagród byli: Naczelna Izba Lekarska, M&M Marszałek
Częstochowa, a także organizator
konkursu, Okręgowa Izba Lekarska
w Częstochowie. Nagrody w imieniu organizatora wręczał laureatom
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
– Maciej Hamankiewicz wraz z Mariuszem Malickim, prezesem Okręgowej
Rady Lekarskiej w Częstochowie,
Dorota Marszałek, członek Zarządu
i przedstawiciel firmy M&M Marszałek
Volkswagen oraz Janusz Mielczarek,
przewodniczący Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Lekarzy. Jury przyznało nagrodę specjalną
za najlepsze zdjęcia w konkursie dla
Łukasza Kulaka.
22 października 2011 r. w Klubie
Lekarza w siedzibie Okręgowej Izby
Lekarskiej w Częstochowie odbył się
wernisaż wystawy fotografii biorących
udział w konkursie. Prace można
oglądać do 31 grudnia 2011 r. w godz.
od 8.00 do 15.30. Serdecznie zapraszamy.
Jedno ze zdjęć Łukasza Kulaka - zdobywcy Grand Prix
Nr 4 (46) 2011
19
Laureaci konkursu
fotograficznego
Grand Prix
Łukasz Kulak (Libiąż)
Kategoria „Człowiek”
I miejsce:
Krzysztof Sak (Radzyń Podlaski)
Wyróżnienie
Jan Sagan (Kędzierzyn Koźle)
Wyróżnienie
Mariusz Malicki (Częstochowa)
Kategoria „Natura”
I miejsce
Mirosław Tomżyński (Częstochowa)
Wyróżnienie
Marek Ziajor (Frysztag)
za cykl „Ziemia i woda”
Wyróżnienie
Krzysztof Kwieciński (Leżajsk)
za cykl „Migawki z rykowiska”
Non omnis moriar
Grażyna
Filipowicz-Łojek
(1945 - 2011)
Grażyna Filipowicz-Łojek urodziła
się 21.05.1945 roku w Częstochowie.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza
w Częstochowie rozpoczęła studia
medyczne na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Krakowie.
11.05.1968 roku ukończyła studia
otrzymując dyplom lekarza medycyny. Następnie podjęła dwuletni staż
w Szpitalu Miejskim im Stefana Żeromskiego w Krakowie - Nowej Hucie.
W latach 1971 -1997 była zatrudniona w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1 w Częstochowie, pracując
w Miejskim Szpitalu im dr. Tytusa
Chałubińskiego na oddziale chorób
dziecięcych oraz w Przychodni Rejonowej przy ul. Okrzei. W 1975 roku
uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie pediatrii .
Od 1983 jako lekarz Poradni Dziecięcej związana z Przychodnią Lekarską przy ul. Mireckiego 29 a w Częstochowie, uczestniczyła w procesie
jej przekształceń od Samodzielnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 1997
roku, do pracowniczej spółki kapitałowej powstałej w 2005 roku.
Pasją Doktor były podróże. W swoim życiu odwiedziła liczne zakątki globu oraz poznała wiele kultur.
Lek. med. Grażyna Filipowicz- Łojek zmarła 20.10.2011 roku.
Odszedł lekarz, pediatra pokoleń
mieszkańców dzielnic Częstochowy
- Rakowa i Błeszna. Była sumiennym
lekarzem cenionym przez chorych i
lubianym przez współpracowników.
Zarząd i Pracownicy
Przychodni Lekarskiej „Południe”
przy ulicy Mireckiego 29a
w Częstochowie
Rajmund Rozpędek
(1931 - 2001)
Rajmund Rozpędek urodził się 20
czerwca 1931 roku w Częstochowie.
Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
w Częstochowie. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej
w Łodzi. Dyplom lekarza medycyny
otrzymał w 1955 oku i podjął pracę na
oddziale wewnętrznym Szpitala Miejskiego im. Doktora Tytusa Chałubińskiego oraz w Pogotowiu Ratunkowym
w Częstochowie.
W 1967 roku uzyskał specjalizację
I stopnia, a w roku 1969 II stopnia
w zakresie chorób wewnętrznych.
O d 1 9 6 9 r. b y ł k i e r o w n i kiem referatu Miejskiego Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego
w Częstochowie.
Przez całe życie zawodowe był
lekarzem mieszkańców południowych
dzielnic Miasta Częstochowy, których
leczył i dla nich organizował i kierował
placówkami ochrony zdrowia, dążąc
do poprawy organizacji udzielanych
świadczeń medycznych. Od 1975 r. był
kierownikiem Przychodni Rejonowej nr
4 przy ul. Okrzei, która od marca 1983
została przeniesiona do nowo wybudowanej Przychodni Rejonowej przy ul.
Mireckiego 29 a w Częstochowie.
W 1997 roku był inicjatorem i
organizatorem pierwszego w woje-
wództwie częstochowskim
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, którym
jako dyrektor
kierował od
1997 roku do
23 października 2001 roku.
Dodatkową jego pasją była muzyka, malarstwo i tenis ziemny, którym
się poświęcał w wolnych chwilach.
Ukończył szkołę muzyczną w klasie
skrzypiec, był kolekcjonerem i wybitnym znawcą malarstwa. W latach
młodości był akademickim mistrzem
Polski w tenisie ziemnym.
W 2000 r. otrzymał nagrodę im.
Władysława Biegańskiego od Prezydenta Miasta Częstochowy za
wybitną i znaczącą działalność w
ochronnie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta .
23 października 2011 roku minęła
dziesiąta rocznica Jego śmierci.
Pracownicy
Przychodni Lekarskiej „Południe”
przy ul.Mireckiego 29 a
w Częstochowie.
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 16 listopada 2011 r.
zmarła w wieku 86 lat
lek. stom. Krystyna Lara
z d. Lankamer
kapitan rezerwy, członek Związku Kombatantów - Koło nr 1
Za wzorową pracę odznaczona przez
Prezydenta m. Częstochowy
Rodzinie Zmarłej składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Część Jej pamięci.
20
Przyjaciele
Nr 4 (46) 2011
ROZMAITOŚCI MEDYCZNE
pod redakcją Krzysztofa Muskalskiego
Częstochowski lekarz internista założycielem
polskiej wersji Wikipedii (10 lat temu)
Twórcy, a także sympatycy i czytelnicy polskiej edycji Wikipedii spotkają
się w Poznaniu. Okazją będzie dziesiąta rocznica powstania polskojęzycznej wersji internetowej encyklopedii.
Polska wersja Wikipedii powstała
26 września 2001 roku, jest jedną z
200 wersji językowych. Licząc ponad
800 tys. artykułów jest piątą co do
wielkości po edycjach: angielskiej,
niemieckiej, francuskiej i włoskiej.
Dwudniowe obchody w Poznaniu
odbywają się pod hasłem: „Wpływ
Wikipedii na życie Polaków”. W ramach imprezy zaplanowano szereg
paneli i konferencji, w tym spotkanie z
założycielami i pierwszymi użytkownikami polskiej Wikipedii - Krzysztofem
Jasiutowiczem i Pawłem Jochymem.
„Wikipedia jest zbiorem wiedzy, ale
nie magiczną receptą na prawdę.
Myślę, że dobrze byłoby, gdyby każdy
z czytelników tej encyklopedii zapoznał się ze stroną informującą, czym
Wikipedia nie jest, wpisując w jej
wyszukiwarkę: WP:CWNJ” - powiedział PAP współorganizator jubileu-
Kolejna firma sprzedająca konsole
do gier 3D ostrzega przed negatywnymi skutkami tej technologii dla dzieci
poniżej 6 roku życia. Zaburzenia kognitywne, problemy ze wzrokiem - to tylko
niektóre potencjalnie nieodwracalne
efekty oglądania trójwymiarowych
obrazów.
System nerwowy u najmłodszych
jest w trakcie rozwoju i obraz 3D
może spowodować nieodwracalne,
szkodliwe skutki - alarmują francuscy
badacze. Im więcej czasu spędzonego
przed konsolą 3D, tym większe ryzyko.
W rezultacie u dzieci występują nie
tylko problemy w rozróżnieniu świata
realnego i wirtualnego, ale także trudności z fiksacją wzroku na przedmiocie
oraz bóle oczu i głowy.
Dlatego też, po Sony i Samsungu,
firma Nintendo wraz z wydaniem kolejnej konsoli do gier 3DS, zapisała w
instrukcji ostrzeżenie o zagrożeniu dla
Nr 4 (46) 2011
szowego spotkania Sebastian Skolik.
Oprócz tworzenia nowych haseł,
cały czas trwają prace nad ulepszeniem już istniejących treści zawartych w polskiej Wikipedii.
„Przed nami długa droga do doprowadzenia wszystkich haseł do
stanu zadowalającego, czyli takiego, w którym we wszystkich hasłach dodane zostaną źródła informacji, czyli zostaną one wstępnie
zweryfikowane” - stwierdził Skolik.
Pytany o celowo umieszczane przez
użytkowników nieprawdziwe hasła
w encyklopedii lub fałszywe informacje dodawane do już istniejących haseł powiedział, że kilkanaście, kilkadziesiąt osób na bieżąco
sprawdza wszelkie zmiany treści.
Do najbardziej znanych wpadek edytorskich polskiej wersji Wikipedii należy
sprawa hasła opisującego nieistniejącą
postać historyczną - Henryka Batutę.
Poświęcone mu hasło, które umieszczono w 2004 roku, pozostawało niezauważone w Wikipedii przez ponad rok.
Polska Wikipedia pojawiła się w cen-
trum politycznej uwagi także w maju
2010 roku. Dziennikarze wychwycili
wtedy, że pełniący wówczas funkcję
głowy państwa marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zapowiadając na
konferencji prasowej powołanie nowej
Rady Bezpieczeństwa Narodowego
trzymał w ręku kartkę z wydrukiem
hasła o RBN z Wikipedii. Komorowski
stwierdził wówczas, że „należy sięgać
do wszelkich źródeł wiedzy i informacji,
szczególnie tych, które dają możliwość szybkiego uzyskiwania wiedzy”.
Organizatorem imprezy w Poznaniu jest założone w 2005 roku Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
Polska Wikipedia została założona
26 września 2001 roku przez lekarza internistę Krzysztofa Jasiutowicza oraz fizyka Pawła Jochyma.
Pierwsze jej hasło stanowił artykuł
poświęcony regule Titiusa-Bodego, dotyczącej odległości między
planetami w Układzie Słonecznym.
Encyklopedia w pierwszej fazie istniała
jako niezależny projekt pod nazwą Polska Wolna Encyklopedia Sieciowa. Do
międzynarodowego projektu Wikipedia
została przyłączona w styczniu 2002
roku. (PAP)
Obrazy 3D są zagrożeniem dla dzieci ostrzegają naukowcy i Nintendo
najmłodszych. „Dzieci poniżej 6. roku
życia nie mogą używać gier na konsoli,
ponieważ obrazy w 3D widziane przez
dłuższy czas mogą wpływać negatywnie na rozwój oczu” - napisano.
Ale naukowcy z Francji są zdania, że 3D zagraża także dorosłym.
Zmierzyli czas, jakiego mózg potrzebuje, aby przestawić się po projekcji
obrazów w 3D na normalne widzenie.
Zaobserwowali, że po oglądaniu świata
w 3D obieramy otaczające przedmioty
jako mniejsze niż w rzeczywistości. Dodatkowo, błędnie oceniamy odległości,
co może być niebezpieczne zwłaszcza
dla osób prowadzących samochód.
Należy odczekać chwilę, aby odzyskać
„normalne” pole widzenia.
21
Badacze, m.in. z wyższej szkoły
nowych technologii Telecom-Bretagne
oszacowali, że około 5 proc. ludzi ma
zaburzoną, a 15 proc. - zmniejszoną
percepcje obrazów 3D. Okazało się
jednak, że dane te nie dotyczą osób,
które noszą soczewki progresywne.
Dlatego Francuzi chcą wykorzystać
technikę 3D do badań przesiewowych
wzroku, ponieważ u osób, które źle
odbierały trójwymiarowy obraz, dzięki
temu wykryto wcześniej niezauważalne zaburzenia.
Badania wpływu technologii 3D na
zdrowie dzieci będą dalej kontynuowane, ponieważ firmy chcą sprzedawać
swoje produkty szkołom. (PAP)
Podróże dalekie
dalekie ii bliskie
bliskie
Podróże
LUKSUSOWY
REŻIM
Na
słynny koktajl Sling
składa się 30 ml ginu,
15 ml cherry, 7,5 ml
cointreau, 120 ml soku ananasowego, 15 ml soku cytrynowego i 10 ml
grenadyny. Składniki te należy dobrze
wymieszać w shakerze wypełnionym lodem, a następnie przystroić
w szklance typu highball plastrem
ananasa i wisienką. Jego autorem był
legendarny barman Ngiam Tong Boon.
Zdaniem wielu barmanów idealny Sling
jest odpowiednikiem świętego Graala.
Koktajl ten został stworzony głównie
z myślą o podniebieniach pań. Jednak
niebawem zaczęli sięgać po niego i
panowie. Wśród nich znalazł się nasz
rodzimy słynny pisarz Józef Conrad
Korzeniowski, który delektował się
Slingiem w salonach niemniej słynnego
hotelu Raffles w Singapurze, w którym
to hotelu narodził się tenże koktajl.
Niewątpliwie tropikalne aromaty zarówno samego koktajlu jak i ówczesnego Singapuru wpłynęły twórczo na
pisarza. Zresztą nie tylko on szukał tu
natchnienia. Splendoru hotelowemu
Writer’s Bar nadali także, m.in. angielscy pisarze Joseph Rudyard Kipling,
autor osławionej Księgi dżungli i dramaturg William Somerset Maughan.
„Przydziałowe” mieszkania Singapurczyków
Przez hotel Raffles przewinęły się setki
o ile nie tysiące gwiazd z całego świata.
Jest to jeden z dziesięciu najlepszych
hoteli świata i jeden z nielicznych, zachowanych jeszcze hoteli kolonialnych
wzniesionych w XIX wieku. Jednak
nie koktajl Singapore Sling i nie sam
hotel stały się głównymi symbolami
Singapuru, a stał się nim patron hotelu
Sir Thomas Stamford Bingley Raffles
– założyciel Singapuru.
Na początku XIX wieku w miejscu
dzisiejszego Singapuru znajdowała
się mała wioska rybacka, wokół której
rozpościerała się bagnista dżungla
obfitująca w wiele gatunków zwierząt,
z tygrysami na czele. Wydawałoby
się, że ten mało atrakcyjny kraniec
Półwyspu Malajskiego oddalony o
136 kilometrów od równika pozostanie
zapyziałą prowincją malajskiego sułtanatu Johor. Jednak nie dla Anglików,
którzy wówczas dynamicznie rozwijali
w regionie swoje interesy handlowe
w ramach Kompanii Wschodnioindyjskiej. W 1819 roku wysłała ona do
sułtana Johor swojego wysłannika
Stamforda Rafflesa, który wymógł na
nim dzierżawę tego skrawka sułtanatu.
Założył tu niewielki posterunek handlowy, który w krótkim czasie zyskiwał
22
na znaczeniu. W 5 lat później Wielka
Brytania wykupiła od sułtanatu ten teren na własność za korzystną cenę, za
pomocą „politycznej propozycji nie do
odrzucenia”. I właśnie rok 1824 uznaje
się za rok powstania Singapuru. Sama
nazwa Singapur pochodzi od dwóch
sanskryckich słów singa oznaczające
lwa oraz pura oznaczające miasto.
Godłem Miasta Lwa stał się Merlion.
Nie do końca lew. Bo od końca ryba.
Jak wieść ludowa niesie, poprzedniczka Singapuru, Temasek - Morska
Wioska - nawiedzana była na okrągło
sztormami. Przygnębieni mieszkańcy,
na zasadzie „jak trwoga to do Boga”,
szukając ostatniej deski ratunku zebrali
się na wspólne modły. Ich wynikiem
był przenikliwy ryk. Ryk ten wydała z
siebie niezwykła bestia, która właśnie
wyłoniła się ze wzburzonych wód
morskich. Był to właśnie Merlion – w
połowie lew, w drugiej połowie ryba.
Jego ryk pokonał siły natury i odtąd
rybacy mogli spokojnie wieść tu swój
żywot. I robili to. Aż do czasów Rafflesa. Bo Sir Stamford Raffles nie był zainteresowany spokojnym żywotem. Był
wizjonerem, człowiekiem o otwartym
umyśle, człowiekiem czynu. Wydawałoby się, że niełatwo mu będzie ożywić
Nr 4 (46) 2011
ten zagubiony skrawek lądu. Jednak
Rafflesowi udało się to w stosunkowo
krótkim czasie. Jak to uczynił? Otóż
zaprosił kupców z całego regionu
do uprawiania tutaj wolnego handlu
– przede wszystkim wolnego od jakichkolwiek podatków. Niebawem, zaczęły
zawijać tu, opuszczając dotychczasowe porty, coraz liczniejsze statki z
różnorakimi towarami. Równocześnie
zaczęli napływać ludzie poszukujący
pracy i nowych perspektyw. W ciągu
kilku lat maleńka wioska rozrosła się
do miasta portowego liczącego 10
tysięcy mieszkańców. Widząc ten dynamiczny rozwój Singapuru, widząc że
wszystko podąża w dobrym kierunku,
Raffles, zapewne nie mogąc usiedzieć
na miejscu, pognał dalej na pobliską
Sumatrę. A gubernatorem Singapuru
uczynił jednego ze swych przyjaciół,
niejakiego Williama Farquhara. I chyba
była to jedna z nielicznych niefortunnych decyzji Rafflesa. Farquhard był
jego dokładnym przeciwieństwem
– czyli człowiekiem nastawionym raczej na konsumpcję a nie na rozwój
i inwestycje. I to konsumpcję w jak
najbardziej rozrywkowej formie. Tak,
więc w Singapurze zaroiło się od prostytutek, hazardzistów i przestępców.
No i oczywiście ówczesnych narkomanów, czyli opiumistów też, jako że
opium stało się w tym czasie niezwykle
intratnym i lubianym towarem. Gdy po
4 latach Raffles wrócił do Singapuru,
oniemiał z wrażenia. Nie mógł pojąć,
jak można było dopuścić do takiej
ruiny Singapuru. Natychmiast wyrzucił byłego przyjaciela na zbitą twarz
zarówno z urzędu gubernatora jak
i samego miasta. I ponownie zabrał się
do twórczej pracy opartej na reżimie
i konsekwencji działań. I tym razem
nie zawiódł. Wytyczył jasny plan rozwoju miasta oparty na wolnym handlu.
Wskazał precyzyjnie strukturę rozwoju
Singapuru, określając, m.in. gdzie
mają stanąć osiedla mieszkaniowe,
gdzie centra handlu, którędy mają biec
arterie komunikacyjne. Postawił też na
wielokulturowość miasta, zapewniając
jego mieszkańcom swobodę wyznawanych religii. Singapur, miasto-dziecko
Rafflesa odżył, jednak jego ojciec
wkrótce po powrocie do Londynu
zmarł na raka w 1823 roku. I mimo
różnorakich zawirowań historycznych,
wizjonerskie koncepcje rozwoju miasta
Sir Stamforda Rafflesa przetrwały do
dziś.
Brytyjczycy, umacniając swoją pozycję w regionie, umocnili też Singapur.
Nr 4 (46) 2011
tu pewność siebie i arogancja oficerów
angielskich. Spodziewali się oni ataku
wroga od strony morza, tam gdzie były
główne umocnienia, a nie od niedostępnej północnej strony zarośniętej
bagnistą dżunglą i odgrodzonej cieśniną. Tym bardziej, że zbliżające się
wojska japońskie były 3-krotnie mniejsze od stacjonujących tu wojsk brytyjskich. Tak, więc oficerowie balowali
sobie w najlepsze w salonach hotelu
Raffles, popijając zapewne i słynnego
Singapore Slima. Japończycy uporali
się w parę dni z przeciwnikiem i zajęli się 3-letnią okupacją miasta. Po
zakończeniu wojny Singapur uzyskał
status samodzielnej koloni brytyjskiej,
poszerzonej w 1959 roku o pełną autonomię w ramach brytyjskiej Wspólnoty
Narodów.
Sir Stamford Raffles –
założyciel Singapuru
Nie tylko w aspekcie gospodarczym,
ale też militarnym, czyniąc miasto
najpotężniejszą brytyjską bazą wojskową na Dalekim Wschodzie, która
zyskała sobie nawet miano „Gibraltaru
Dalekiego Wschodu”. Mieściły się tu 4
bazy lotnicze i baza morska, a także
siedziby brytyjskiego dowództwa marynarki wojennej i lotnictwa na Dalekim
Wschodzie. Symbolem potęgi militarnej Singapuru stał się Fort Siloso na
wyspie Sentosa. W okresie II Wojny
Światowej stacjonowało tu aż 85 000
żołnierzy. Nie uchroniło to jednak Brytyjczyków przed inwazją i okupacją
Japończyków. Z pewnością zaważyła
Merlion – godło Singapuru
23
Dwoje ludzi miało przemożny wpływ
na powstanie, rozwój i dzisiejszy wizerunek Singapuru. I każdy Singapurczyk
niemalże od kołyski po sędziwy wiek
zna tych ludzi. Pierwszy to właśnie
Sir Stamford Raffles a drugi to Lee
Kuan Yew, nazywany często swoimi
inicjałami LKY. Po uzyskaniu autonomii
powołano pierwszy rząd singapurski,
na czele którego stanął przewodzący
Partii Ludzi Pracy, absolwent studiów
prawniczych w Cambridge - LKY. Podobnie jak Raffles był wizjonerem i miał
receptę na szybki rozwój Singapuru.
Widząc słabnące wpływy Anglików
w regionie, wyprosił ich z Singapuru,
przyłączając się w 1963 roku do sąsiedniej Federacji Malezji. Lecz Malezja nie była do końca przekonana co
do słuszności tej decyzji, tym bardziej
że narastały konflikty między zdominowaną przez Chińczyków ludnością
Singapuru a muzułmańskimi Malajami.
Tak, więc zaledwie w dwa lata później
Malezja zerwała unię z Singapurem.
Dla LKY, który w unii z Malezją widział
przyszłość Singapuru, był to straszliwy
cios. Jak sam wspomina, po ogłoszeniu tej decyzji płakał. Po odejściu
Anglików i odtrąceniu przez Malajów
obawiał się, że nie podoła i zawiedzie
nadzieje swoich rodaków na stabilne
życie i rozwój miasta. Zamknął się
samotnie na kilka dni w domu, aby
przemyśleć, co dalej robić, z kim się
związać, aby zapewnić swojemu społeczeństwu bezpieczeństwo i stabilizację, jak uniknąć konfliktów etnicznych.
I paradoksalnie ta drastyczna decyzja
Malezji przyczyniła się do sukcesu
Singapuru. W dniu 9 sierpnia 1965
roku ogłoszono powstanie niezależnej
Republiki Singapuru, należącej do bry-
Dzielnica „Małe Indie”
tyjskiej Wspólnoty Narodów, a Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła
ją w poczet swoich członków. Kilka
dni samotności i przemyśleń upewniło
LKY, że należy być wiernym ideałom
Rafflesa – dążyć do postępu i niezależności, korzystać z doświadczeń historii.
Budowanie państwa Singapur rozpoczął od nieco zaskakującego gestu
– postawił w centrum Singapuru pomnik Anglikowi. Oczywiście, sir Stamfordowi Rafflesowi. Jednak to było nic
w porównaniu z drugim gestem. Otóż
LKY, o zgrozo, zaprosił do inwestycji
i współpracy handlowej niedawnych
śmiertelnych wrogów - Japończyków.
Najeźdźców, którzy w czasie wojny wykazali się wyjątkowym okrucieństwem
okupując Singapur. LKY postawił na
bezkompromisowość, czyli krótko
mówiąc reżim. Postawił na otwartość
i pragmatyzm we wszystkim, co może
dać korzyści ekonomiczne oraz podno-
sić standard życia i zapewniać rozwój
jego narodowi. Bezkompromisowość
wykazywał również w stosunku do
przeciwników politycznych. Dzięki
niej zresztą rozpoczął swoją karierę. W 1959 roku jeszcze za rządów
Anglików doprowadził do uwięzienia
setki komunistów. Dzięki temu wygrał
pierwsze wybory. Z kolejnymi poszło
już bezproblemowo. LKY na czele
jego nowej Partii Akcji Ludowej rządził
niepodzielnie. Aż do 1984 roku. Wtedy
do parlamentu obsadzanego w 100%
przez zwolenników LKY dostało się
„aż” 2 opozycjonistów – głównych
przeciwników politycznych LKY. Na
ich nieszczęście. W niedługim czasie
miejscowe sądy doprowadziły ich do
bankructwa i zadłużenia przekraczającego milion dolarów. Jeden z nich
kontynuuje jednak swoją „karierę” polityczną sprzedając wywrotową bibułę
pod jednym z supermarketów.
Hinduska świątynia Sri Mariamman w dzielnicy chińskiej
24
Dzięki rządom twardej ręki i jasnej
wizji ekonomicznej Singapur staje
na czele stada azjatyckich tygrysów
ekonomicznych. Standard życia przeciętnego Singapurczyka jest niezwykle
wysoki, z PKB per capita przekraczającym 30 000 USD. Mimo ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego,
Singapur osiągnął w I kwartale 2010
roku rekordowy wzrost gospodarczy
45.8% PKB i stanął na drodze do tytułu
najszybciej rozwijającej się gospodarki świata. Jest czwartym centrum
finansowym na świecie po Londynie,
Nowym Jorku i Tokio. Z jego portem
kontenerowym może konkurować
tylko Szanghaj. Postęp oparty na najnowszych osiągnięciach nauki widać
tu praktycznie w każdej dziedzinie.
Miejscowe uczelnie i instytuty, również
medyczne należą do wiodących na
świecie. Kuszą specjalistów najwyższej klasy z całego świata wysokimi
zarobkami i szerokimi możliwościami
prac badawczych. Ich zadaniem jest
też nauczyć „ptaka latać”. Ptakiem
jest Singapurczyk zamknięty do tej
pory w klatce reżimu ekonomicznego,
pozbawiony jakiejkolwiek inwencji
i przystosowanym jako trybik maszyny
jedynie do produkcji. Teraz władze Singapuru chcą, aby te ptaki z klatki rozwinęły skrzydła i wzniosły się ku inwencji
twórczej. Mimo, że w Singapurze dominuje gospodarka rynkowa z własnością
prywatną, w wielu dziedzinach państwo
ma dużo do powiedzenia. Przykładem
jest państwowa agencja wspierania
rozwoju przemysłu zaawansowanych
technologii A*STAR. Państwo w dobrze
nam znanym „stylu socjalistycznym”
kontroluje też w całości politykę mieszkaniową, nie tylko w zakresie przydziałów mieszkań, ale i składu etnicznego
zasiedlanych bloków mieszkalnych,
które zasiedliło 90% Singapurczyków.
W każdej klatce muszą żyć Chińczycy,
Hindusi i Malajowie. I to w zgodzie, akceptując swoje odrębności kulturowe
i religijne. Singapur stał się kosmopolitycznym państwem, nie tylko ze
względu na swoją mozaikę etniczną,
ale też ze względu na rzesze turystów
ściągających tu z całego świata. Mogą
oni tu oddawać się szałowi zakupów
w masie galerii handlowych – jedynie na głównej ulicy Orchard Road
znajduje się ich 40. Po szalonych
zakupach mogą zrelaksować się na
jednej z wysp - Sentosie, która została
oddana w wyłączne władanie żądnych
relaksu mieszkańców i turystów. Jest
tu piękne oceanarium z jedynym na
Nr 4 (46) 2011
świecie koralarium, park botaniczny,
muzeum motyli z 60 gatunkami żywych
okazów, czy centrum wypoczynkowe z
plażami i parkiem wodnym. Nad wyspą
góruje 30-metrowy posąg Merliona, z
którego paszczy można podziwiać nowoczesną panoramę miasta. Singapur
oferuje też wiele pięknie utrzymanych
terenów zieleni, pośród których królują
ogrody zoologiczne i botaniczne. Turyści, aby tu przybyć niejednokrotnie
korzystają z Singapurskich Linii Lotniczych, uznawanych od kilkunastu la
za najlepsze linie lotnicze świata. Nie
tylko za sprawą urodziwych stewardes,
których wiek nie może przekraczać 35
lat, ale też jednego z najnowocześniejszych taborów – średnia wieku
samolotów to 6 lat. Singapore Airlines
zwykle jako pierwsze kupuje nowinki
500-1000 S$ (1S$ = ok. 2 zł), ale też
będzie musiał na filmie video wyrazić
publicznie skruchę, a także wziąć
udział w pracach społecznych. Jest
jednak jedno miejsce, w którym można
bezkarnie śmiecić – jest to bar w hotelu
Raffles, gdzie w dobrym zwyczaju jest
rzucać na podłogę łupiny po orzechach
w trakcie popijania Slinga. W podobnej
cenie 1000 S$ jest kara za palenie
papierosów i żucie gumy w miejscach
niedozwolonych, a nawet karmienie
ptaków. Ale za to nieco tańsze jest…
sikanie w windzie czy jedzenie i picie
w metrze, „tylko” 500 S$. Natomiast za
rozmawianie przez telefon komórkowy
w czasie prowadzenia samochodu
można trafić do więzienia. Karane
jest nawet plucie czy … nie spuszczenie wody w toalecie, co kontrolują
Pokaz z drapieżnikami w Parku Ptaków Jurong z udziałem przedstawiciela widowni
(w tej roli Paweł Muskalski z dalekiej Polski)
lotnicze, w tym piętrowe Airbusy A
380, zabierające na swoje 2 pokłady
blisko 500 pasażerów. Przewoźnik
kusi pasażerów podróżujących przez
Singapur do darmowych 2-dniowych
pobytów w hotelu i ponad 300 zniżek
w sklepach, miejscach turystycznych i
restauracjach. Zapewne te i inne atrakcje składają się na wizerunek „Fine
City”, jakim obdarzono Singapur. Słowa
te są cokolwiek przekorne. Oznaczają
wspaniałe, ładne miasto, ale też miasto
kar, grzywien. Aby zapewnić porządek
i spokój zarówno mieszkańcom jak i turystom władze Singapuru wprowadziły
szereg restrykcyjnych zakazów. Jeśli
ktoś śmieci na ulicy, nie tylko zapłaci
Nr 4 (46) 2011
specjalne kamery. Żarty kończą się
w przypadku posiadania powyżej 20
g narkotyków – za co można dostać
karę śmierci. Kobiety w Singapurze
mogą czuć się wyjątkowo bezpiecznie i spacerować samotnie nocą po
mieście – za gwałt również grozi kara
śmierci. A karą publicznej chłosty
i więzienia objęte jest nawet molestowanie seksualne. Ta sama kara jest
przewidziana za wandalizm. Swego
czasu dość głośno było o przypadku
pewnego rozrywkowego Amerykanina.
Młody człowiek, zapewne po udanej
nocnej imprezie, w drodze do hotelu
dla fantazji ozdobił farbą w sprayu
18 samochodów. Władze miasta nie
25
Autor z prof. Chew Sek Jin wiceszefem
Singapore National Eye Center
okazały wyrozumiałości dla poczucia
humoru Amerykanina. Ich reakcja była
natychmiastowa i jednoznaczna – 10
batów w 4 litery. I nie było zmiłuj się.
Nie pomogły interwencje samego prezydenta Clintona i różnych szacownych
gremiów międzynarodowych. Władze
jedynie zmniejszyły łaskawie karę do 6
batów, ale też w 4 litery. Karę wykonano. I to na raty. W ramach miłosierdzia,
oczywiście w asyście lekarzy. Trzeba
wiedzieć, że karę chłosty wykonuje się
tu ostrą jak brzytwa rózgą ratanową. Po
jednym uderzeniu skóra na 4 literach
pęka, a chłostany zwykle traci z bólu
przytomność. Po wygojeniu rany następuje kolejna rata kary. Jednak, jak
pamiętamy, Raffles był dużo bardziej
wyrozumiały wobec swego rodaka
Farquhara, który zrujnował nie parę
pojazdów a cały Singapur.
Przypadek Singapuru niewątpliwie
skłania do rozważań o cieniach i blaskach demokracji. Bo jak się okazuje,
reżim wcale nie musi być krwawy i
okrutny. Może być nawet całkiem luksusowy. I zapewne znalazłoby się niemało
demokratycznych społeczeństw, które
poddałyby się takiemu reżimowi. Mimo
ryzyka kar finansowych i cielesnych…
Tekst i zdjęcia:
© dr n. med. Krzysztof Muskalski
[email protected]
Koszulka ze spisem singapurskich kar
Przychodzi baba
do lekarza…
Nowości wydawnicze
Wydawca: Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2 61-615 Poznań
Tel./faks: +48 61 656 22 00 e-mail: [email protected]
Intensywna terapia vademecum.
Leki w intensywnej terapii
Intensywna terapia vademecum
(redaktorzy: Tero Ala-Kokko,
Juha Perttilä, Ville Pettilä,
Esko Ruokonen)
Leki w intensywnej terapii
(redaktorzy: Esko Ruokonen,
Irma Koivula, Ilkka Parviainen,
Juha Perttilä
Redaktorzy wydania polskiego:
Andrzej Kański, Jan Adamski
Format: 132×210 mm, liczba stron: 640,
oprawa miękka
Niniejsze vademecum zawiera ogólnie przyjęte zasady postępowania w intensywnej terapii. Autorzy i redaktorzy fińskiego wydania reprezentują multidyscyplinarną grupę lekarzy zajmujących
się na co dzień zagadnieniami intensywnej terapii w Finlandii.
Wydanie wzbogacone zostało o informacje dotyczące następujących zagadnień:
– zaburzeń wentylacji i utlenowania,
– stosowania preparatów krwiopochodnych, leczenia zaburzeń
krzepnięcia po operacjach na otwartym sercu,
– stosowania hipotermii leczniczej po zatrzymaniu krążenia,
– organizacji postępowania i leczenia urazu wielonarządowego,
– leczenia zaburzeń stanu świadomości, w tym delirium tremens,
– stosowania sondy Sengstakena-Blakemore’a.
W założeniu autorów i redaktorów vademecum – zawierające
podane w zwięzłej formie informacje dotyczące zaburzeń funkcji
poszczególnych organów oraz zagadnień z dziedziny leczenia
infekcji, urazów i zatruć – ma pełnić funkcję łatwego w użyciu
narzędzia dla lekarza pracującego na oddziale intensywnej terapii. Vademecum jest skierowane przede wszystkim do lekarzy
dyżurujących na oddziałach intensywnej terapii, może być jednak
z pożytkiem wykorzystywane przez wszystkich parających się tą
dyscypliną, a szczególnie osoby na początku drogi zawodowej.
Informator Leki w intensywnej terapii zawiera klasyfikację,
krótki opis działania, informacje o objawach ubocznych oraz sposobie przygotowania do podania i dawkowania leków najczęściej
stosowanych na oddziałach intensywnej terapii.
Ból i depresja
pod redakcją Dominiki Dudek
Format: B5
Liczba stron 208
Oprawa miękka
Wydawnictwo Termedia
ISBN: 978-83-62138-58-6
Rok wydania: 2011
Książka „Ból i depresja” pod redakcją dr hab. Dominiki Dudek
wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym. Dotychczas
bowiem ukazało się niewiele prac dotyczących współwystępowania zespołów depresyjnych i objawów bólowych.
W publikacji tej Czytelnik znajdzie aktualne, wyczerpujące
dane zarówno na temat neurobiologicznego podłoża omawianego
problemu, jak i jego następstw klinicznych u pacjentów należących
do różnych grup wiekowych. Szczegółowo omówiono metody
farmakoterapeutyczne i psychoterapeutyczne pozwalające pomóc
chorym cierpiącym z powodu depresji i bólu.
Baba do lekarza
nie przyszła
Kontrakt na ten rok się skończył. Jak przyjdzie, to nie
dostanie recepty, bo lekarz boi się, że zapłaci za jej leki.
Jak nie za leki to za zaopatrzenie ortopedyczne. jak nie
za zaopatrzenie, to za zbyt małą ilość wszelkiej maści
informacji zamieszczonych w historii choroby. Jak już
będzie myślał naiwnie, że wszystko co możliwe prawidłowo wypełnił, wpisał, oznaczył i ostemplował, to i tak go
Najmiłościwsza ikcja zdrowia za coś karze, choćby za
,,niemanie świateł”. W związku z tym lekarz rzucił swój
ulubiony zawód i poszedł sprzedawać pietruszkę (zdrowa
praca na świeżym powietrzu, no i sprzedaje zdrową żywność). Śmiać się, czy płakać? Kiedyś usłyszłam przypowieść o królu, który gnębił swoich poddanych podatkami. Po każdej podwyżce kazał swojemu ministrowi wyglądać
przez okno i pytał: ,,Co robi naród ?” Minister odpowiadał
,,Płacze”. ,,Zwiększ podatki”- odpowiadał król. I tak to
trwało, aż któregoś dnia po kolejnej podwyżce minister
spojrzał przez okno i ze zdumieniem wykrzyknął: Oni
się śmieją!” ,,Natychmist obniż podatki!” odpowiedział
król. Może czas zacząć się śmiać zamiast narzekać,
oburzać i pisać petycje, które tyle obchodzą decydentów,
co zeszłoroczny śnieg? W najdziwniejszych miejscach
znajduję nieraz opowieści o lekarzach. Ostatnio dostałam
od mojej pacjentki, świadka Jehowy, pisemko pt. ,,Przebudźcie się!” i pewnie nie zainteresowałabm się nim,
jako że jestem innego wyznania, ale zaintrygował mnie
tytuł na okładce - „Lekarze zasługują na zrozumienie”.W
środku było kilka artykułów dotyczących pracy lekarzy,
stresu związanego z zawodem i zmieniającego się świata
medycyny. Chciałabym jednak zacytować wam jedną
przypowieść, którą tam przeczytałam. Posłuchajcie...
W roku 1174 Majmonides został nadwornym lekarzem
w Egipcie i odtąd większość czasu spędzał w pałacu. Ale
kiedy po całym dniu wracał do domu, czekały go dalsze
obowiązki. Pisał o tym tymi słowy: ,,Po raz pierwszy od
24 godzin mogę coś zjeść i zaraz idę do moich pacjentów - wypisuję recepty i wyjaśniam im, jak mają sobie
radzić ze swoimi przypadłościami. Chorzy przychodzą i
wychodzą, aż zapada noc (...) Jestem tak wyczerpany,
że nie mam siły otworzyć ust”. Jak widać niewiele pod
tym względem zmieniło się od ponad 800 lat! Dlatego
w okresie Świąt Bożego Narodzenia i wielkich postanowień noworocznych życzę wam i sobie żebyśmy znaleźli
czas dla siebie i na siebie, uśmiechu dla i od naszych
bliskich, żebyśmy nie zapominali, że z Nowym Rokiem
mamy dopisać lata do życia, ale i życie do lat i obyśmy
mieli siły otworzyć usta po całym dniu pracy po to, aby
powiedzieć: „życie jest piękne”. Mimo wszystko...
Anna Żelechowska
26
Nr 4 (46) 2011
Wino i jego tajemnice
Coś
na ząb...
WINOTERAPIA
Winoterapią nazywamy zabieg, podczas którego resztki lub produkty
pozostałe po produkcji wina, szczególnie czerwonego, zostają wtarte
w skórę, dzięki czemu może ona wykorzystać działanie polifenoli i rezweratrolu. Najwięcej ich znajdziemy w skórkach i pestkach winogron. Są one
perfekcyjnymi składnikami zabiegów pielegnacyjnych.
ZDROWIE DLA SKÓRY
Winogrona bogate są w witaminy,
minerały i pierwiastki śladowe. Znaleziono w nich znaczne ilości witamin A, B, C i E, ale także sód, fluor,
magnz, żelazo, potas, wapno i fosfor.
Zawarte w nich antyoksydanty złuszczają obumarłe komórki naskórka,
redukują stany zapalne, detoksykują,
polepszają też kondycję i wspomagają procesy naprawcze zachodzące
w skórze. Dzięki zawartości kwasów
owocowych (winowego, jabłkowego
i cytrynowego) aplikacja winogron
lub resztek pochodzących z producji
wina przyspiesza usuwanie martwych
oraz uszkodzonych komórek skóry,
jednocześnie stymulując produkcję
nowych.Po zabiegu skóra jest zregenerowana i zrewitalizowana. Ekstrakt
z winogron sprawdził się również jako
czynnik redukujący przebarwienia
posłoneczne i ciemne plamy powstałe
na skutek wahań hormonalnych i procesów starzenia się skóry. Winogrona
są zatem bogatym żródłem substancji
chroniących naszą skórę przed przedwczesnym starzeniem się.
ZBAWIENNE ODPADY
Winogrono składa się z czterech
podstawowych części: miąższu, szypułki, skórki i pestek. W procesie
produkcji wina wykorzystywany jest
tylko wyciśnięty z owoców sok, reszta
jest uznawana za odpady produkcyjne.
Odpady te zawierają całe bogactwo
cennych substancji i to właśnie dlatego
wykorzystywane są dzisiaj w wielu skutecznych zabiegach w ośrodkach spa i
w gabinetach kosmetycznych. Pestki i
gałązki są oddzielane, suszone, a
potem wyciska się z nich olej z pestek
winogron. Olej wyciskany na zimno
ma najwyższą jakość. Olej z pestek
winogron może powstawać z owoców
różnego rodzaju. Dostarcza on skórze
wielu składników odżywczych i jest
częstym składnikiem kosmetyków.
To doskonały emolient wygładzający
suchą, ściągniętą skórę. Jest lekki i
łatwo się wchłania. Ma również delikatne właściwości ściągające i lekko
Nr 4 (46) 2011
napina skórę, dzięki czemu nadaje się
do pielęgnacji wszystkich jej rodzajów,
nawet skóry tłustej i problematycznej.
Olej z pestek winogron bogaty jest w
kwas linolowy i nienasycone kwasy
tłuszczowe, które są kluczowym elementem błon komórkowych. Dzięki
obecności kwasu linolenowego olej ten
ma silne właściwości przeciwzapalne,
które wspomagają np. walkę z trądzikiem. Zniszczona i zestresowana skóra
może także odnieść wiele korzyści ze
stosowania oleju z pestek winogron będzie silnie odżywiona i odbudowana.
Olej ten znany jest również ze swoich
właściwości promieniochronnych.
Ekstrakt z pestek winogron to silnie
skoncentrowana mieszanka antyoksydantów. Badania prowadzone nad
rezweratrolem dowiodły, że hamuje
on rozwój komórek nowotworowych,
a aplikowany zewnętrznie przyspiesza gojenie się ran i redukuje ryzyko
powstawania blizn. Ekstrakt może być
kruszony lub rozdrabniany i mieszany
z emolintami w celu wykonania masek
na twarz i ciało, może też być dodawany do kąpieli.
Myślę, że ten zbawienny wpływ
winoterapii na skórę zmęczonych
doktorów powinien być wsparty doustnie conajmniej jedną lampką wina
czerwonego.
KĄPIEL W CZERWONYM WINIE
Pod strumień ciepłej wody napełniajającej wannę wlej jedną lub dwie
szklanki czerwonego wina.W kąpieli
oddychaj głęboko i relaksuj się przez
przynajmniej 20 minut.
FRANCUSKA WINNA MASKA
NA TWARZ
Potrzebujemy: filiżanki glinki kaolinowej, 1/4filiżanki oleju z winogron,
2 łyżki stołowe czerwonego wina.
Zmieszaj dokładnie olej i wino. Wlej
miksturę do glinki i dobrze wymieszaj.
By uzyskać gładką konsystencję maski, możesz użyć blendera.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich.
lek. stom. Paweł Mazurek
27
Potrawy zdrowe,
łatwe
w przyrządzaniu,
dla zabieganych
doktorów
Wołowina
z jabłkami
(4 porcje)
50 dag mięsa wołowego
bez kości
10 dag masła
3 kwaśne jabłka (45 dag)
1 szkl. bulionu
(może być z kostki)
1/2 szkl. śmietany
22-procentowej
4 łyżki miodu
1 łyżka mąki pszennej
2 łyżeczki łagodnej
przyprawy curry
sól, pieprz
Wołowinę umyć, osuszyć,
pokroić w wąskie paski i zrumienić na maśle. Dodać sól,
pieprz, wymieszane z curry.
Mięso zalać bulionem i dusić
45 min. na małym ogniu. Jabłka umyć, obrać, oczyścić z
gniazd nasiennych, pokroić na
ósemki, dodać do mięsa i dusić
10 min.
Następnie przełożyć mięso
oraz jabłka na półmisek. Do
sosu dodać mąkę i gotować
około 10 min. Sos zdjąć z
ognia, wlać śmietanę i miód,
doprawić pieprzem oraz solą
i wymieszać. Mięso z jabłkami
polać sosem.
Podawać z ziemniakami
purée
Sportowe emocje
Igrzyska Lekarskie 2011
Zakopane
Wyścig wiódł wiejskimi górskimi
drogami okolic jeziora Czorsztyńskiego, Niedzicy, Dursztynu. Mierzył ponad
70 km.
W triatlonie Klimala zdobyła srebrny
medal plasując się tuż za stażystką
Małgorzatą Szeszo z Białegostoku.
Miejscem rozegrania triatlonu był
Falsztyn – zatoka rybacka. Jezioro
Czorsztyńskie przywitało dość ciepłą
wodą tj .ok 16°C, w którym odbyła się
konkurencja pływacka na dystansie
Po raz dziewiąty w historii Igrzysk
Lekarskich w dniach 7-11 września
2011 roku medycy spotkali się u podnóża polskich Tatr.
Tegoroczny wrzesień przywitał
sportowców piękną słoneczną pogodą
i nie dawał zapomnieć o oddalającym
się lecie. To miłe zaskoczenie, gdyż
sięgając pamięcią rok po roku do tyłu
Igrzyska Letnie można było nazywać
zimowymi.
Częstochowską Izbę Lekarską,
jak co roku, reprezentowali siatkarze
drużyny „Częstochowa-Poznań” oraz
Katarzyna Klimala w kolarstwie szosowym oraz triatlonie.
Siatkarze po wielu wylanych litrach
potu uplasowali się tuż za podium. Niestety ulegli bezkonkurencyjnym katowiczanom. Mimo wszystko podziw się
należy za zapał i upór, ponieważ owa
drużyna nie ma możliwości trenowania
wspólnie na co dzień w przeciwieństwie do kolegów z innych drużyn.
Katarzyna Klimala zwyciężyła w
górskim wyścigu szosowym, przed
siostrami Anną i Katarzyną Jurkiewicz
z Dąbrowy Górniczej.
Szczęście na twarzy, że to już meta!
750 metrów. Trasa kolarska wiodła
szosą zachodnim brzegiem jeziora
i liczyła 20 km. Pięciokilometrowy bieg
miał miejsce wzdłuż tamy jeziora.
Wieczory i dekoracje zwycięzców
uprzyjemniała muzyka, smaczne poczęstunki, góralskie trunki i zabawa do
białych poranków.
Kolejne Igrzyska Zimowe już w
pierwszy weekend marca 2012. A we
wrześniu dziesięciolecie Igrzysk!
lek. stom. Katarzyna Klimala
Tuż przed wyścigiem szosowym
Organizator triatlonu dr Lucek Habieda, anestezjolog, udziela ostatnich wytycznych
uczestnikom.
28
Nr 4 (46) 2011
Sportowe emocje
Wywalczone srebro zębami rekina.
Start „z wody” dla bezpieczeństwa. Większość triatlonów rozpoczyna się z brzegu.
… i prawdziwy rekin Igrzysk Lekarskich
– kolarz i triatlonista – dr Marcin Zajusz,
laryngolog z Andrychowa
,
Bezkonkurencyjny od lat , zwycięzca – dr Piotr Kalinowski, urolog z Włocławka
– pierwsza dziesiątka polskiego triatlonu zawodniczego.
Halowe
mistrzostwa
w piłce nożnej
lekarzy
za nami
Drużyna częstochowskich
lekarzy uczestniczyła, jak co roku
w Mistrzostwach Polski Lekarzy
w Halowej Piłce Nożnej `Mielec
2011. Siedemnasty już turniej odbył się w dn. 9-10.12.2011. Niestety, ze względu na braki kadrowe
i dużą ilość kontuzji rozgrywki zakończyła w fazie grupowej, mając
za przeciwników ekipy z Zabrza,
Kielc, Białegostoku, Warszawy,
Bydgoszczy i Torunia. Mistrzem
została Drużyna PPMK Łódź.
Sympatycy naszego zespołu liczą
na poprawę wyniku w przyszłym
roku.
Katarzyna Klimala – zwyciężczyni wyścigu, wraz z Anną Jurkiewicz (z lewej) i najmłodszym pokoleniem kolarek Alicją i Katarzyną Jurkiewicz (pierwsza z prawej)
Nr 4 (46) 2011
29
Ogłoszenia, zaproszenia
Kursy specjalizacyjne
„Zdrowie Publiczne”
w ramach projektu „Pro Doctore 2 – projekt wspierający
rozwój kadr medycznych w województwie śląskim”.
Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest zatrudnienie
na zasadzie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
UWAGA:
Warunkiem przystąpienia do projektu jest:
• przesłanie formularza zgłoszeniowego na wybrany
termin kursu „Zdrowie Publiczne” ,
• przesłanie formularza zgłoszeniowego do projektu,
• dostarczenie na pierwsze zajęcia zaświadczenia o
zatrudnieniu.
Wyżej wymienione formularze dostępne są na stronie:
www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore/
w zakładce „formularze do pobrania”.
Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres
poczty elektronicznej: [email protected]
Kwalifikacja na poszczególne terminy kursów odbywać
się będzie według kolejności zgłoszeń.
Kursy są bezpłatne.
BIURO PROJEKTU: Śląska Izba Lekarska,
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
tel: 032 2036547 wew. 321, 322 tel.kom. +48 694 659
061, fax: 032 352 06 38
e-mail: [email protected]
www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore/
Zapraszamy na
BAL LEKARZA
Praca
do klubu w siedzibie
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Częstochowie
ul. gen. J. Zajączka 5
Zatrudnię stomatologa tel. 602-635-590
EUROMEDIC klinika okulistyczna w Częstochowie, podejmie współpracę z lekarzem specjalistą anestezjologii.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 501 123 321,
www.euromedic.net.pl.
18 lutego 2011 r. g. 20.00
Temat przewodni balu
WALENTYNKI
Mile widziane przebranie
związane z tematem
30
Nr 4 (46) 2011
Komisje problemowe
Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
W CZĘSTOCHOWIE
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Mariusz Malicki
Zbigniew Brzezin
Urszula Kołodzińska
Małgorzata Klimza
Romuald Górniak
Grzegorz Zieliński
Beata Jakubiec-Bartnik
Anna Kapustecka
Komisja finansowa
Zbigniew Jabłonka przewodniczący
Anna Chowaniec
Stefan Pawłowski
Bogdan Pogorzelec
Wojciech Wieczorek
- prezes
- wiceprezes
- wiceprezes ds. lekarzy dentystów
- sekretarz
- zastępca sekretarza
- skarbnik
Komisja ds. praktyk lekarskich
Danuta Sobkiewicz przewodnicząca
Lidia Adrianowicz
Sławomir Cichoń
Marcin Gowarzewski
Teresa Kuchciak-Hampel
Marek Mikołajczyk
Jan Mroczek
Stefan Pawłowski
Władysław Pietreniuk
Andrzej Szczygłowski
Dyżury osób funkcyjnych w biurze
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie,
ul. gen. J. Zajączka 5
Prezes ORL
Mariusz Malicki
Wiceprezes ORL Urszula Kołodzińska
Zbigniew Brzezin
Sekretarz ORL
Małgorzata Klimza
Zastępca sekretarza ORL
Romuald Górniak
Skarbnik ORL
Grzegorz Zieliński
wtorek, po tel. uzgodnieniu
piątek: 9.00 - 13.00
piątek: 9.30 - 12.00 wtorek 11.00 - 14.00
Komisja ds. rejestru lekarzy
Piotr Stryjewski - przewodniczący
Krzysztof Adrianowicz
Anna Kapustecka
Małgorzata Klimza
Anita Krzyształowicz-Posyłek
Aleksandra Kulej
Danuta Sobkiewicz
Grzegorz Zieliński
środa 10.00 -13.00
piątek 10.00 - 12.00
Biuro Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej czynne:
poniedziałek, wtorek 8.00 - 15.30; środa 11.00-15.30
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Marek Mikołajczyk
środa 12.00 - 14.00
Komisja ds. kształcenia
podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów
Małgorzata Klimza przewodnicząca
Anna Chowaniec
Dariusz Czekaj
Jolanta Jakóbczyk
Beata Jakubiec-Bartnik
Anna Kapustecka
Urszula Kołodzińska
Dorota Małanij
Bogdan Pogorzelec
Jolanta Zybura
Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego czynna:
wtorek, środa 8.00 - 15.30
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr n. med. Janusz Kapustecki
wtorek 14.00-15.00
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
42-200 Częstochowa, ul. gen. J. Zajączka 5
tel.: (34) 368-18-88; fax: 365 41 20;
www.oilczestochowa.pl;
e-mail: [email protected]
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00
Biuro czynne: od 7.30
Spis telefonów wewnętrznych:
100 sekretariat
140 KSIĘGOWOŚĆ
130 KIEROWNIK BIURA
150 STAŻE
110 REJESTR
UBEZPIECZENIE
120 RZECZNIK
300 FAKS
Komisja ds. sportu, rekreacji
i turystyki
Lesław Rudziński przewodniczący
Piotr Maria Janik
Wojciech Konieczny
Tomasz Klimza
Przemysław Klimas
Tomasz Pakulski
Marek Stępniak
Uwaga ! Rachunek bankowy
BRE Bank S.A. Oddział Częstochowa
numer konta 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001
Komisja ds. współpracy
z zagranicą
Krzysztof Muskalski przewodniczący
Wojciech Debudaj
Katarzyna Klimala
Dariusz Kopeć
Andrzej Lewandowski
Dorota Małanij
Anna Paluch
Mohammad Saleh
Andrzej Węgrzecki
Częstochowska Gazeta Lekarska
Wydawca: Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie,
ul. gen. J. Zajączka 5, 42-200 Częstochowa
Redaguje kolegium: Zbigniew Brzezin - redaktor naczelny, Beata Jakubiec-Bartnik, Anna Kapustecka, Katarzyna Klimala, Mariusz Malicki, Krzysztof Muskalski,
Anna Żelechowska.
Redakcja techniczna: Iwona Coner
Zdjęcie na okładce: Krzysztof Muskalski
Numer zamknięto: 15.12.2011 r.
Komijsa ds. konkursów
Piotr Muskała - przewodniczący
Lidia Adrianowicz
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji, zmiany
tytułów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja nie ponosi odpowidzialności za treść i formę reklam.
Nr 4 (46) 2011
31
Beata Jakubiec-Bartnik
Stefan Pawłowski
Jolanta Zybura
Komisja ds. kultury
Anna Żelechowska –
przewodnicząca
Zbigniew Brzezin
Ewa Dobrakowska
Hanna Kupczak
Komisja ds. kontaktów
z samorządami i płatnikiem
świadczeń zdrowotnych
Piotr Janik - przewodniczący
Janusz Becelewski
Zbigniew Jabłonka
Grzegorz Kupczak
Krzysztof Szmaciarski
Waldemar Tyrek
Grzegorz Zieliński
Rafał Zalasiński
Komisja bytowa
Małgorzata Pełka-Grzesik przewodnicząca
Leszek Janicki
Krzysztof Jarzębski
Teresa Kuchciak-Hampel
Andrzej Lewandowski
Sławomir Strzelczyk
Marek Światalski
Danuta Wink
Komisja stomatologiczna
Urszula Kołodzińska przewodnicząca
Romuald Adamek
Anna Chowaniec
Piotr Janik
Anna Kapustecka
Ewa Korzekwa
Dorota Małanij
Elżbieta Noszkowska
Wojciech Służalec
Danuta Sobkiewicz
Rafał Zalasiński
Komisja legislacyjna
Sławomir Strzelczyk przewodniczący
Anna Kapustecka
Andrzej Moszyński
Bogdan Pogorzelec
Jarosław Strzelczyk
Leszek Sułkowski
Zespół ds. marketingu
Mariusz Malicki - przewodniczący
Zbigniew Brzezin
Grzegorz Zieliński
Komisja Etyki
Krzysztof Szmaciarski przewodniczący
Romuald Adamek
Piotr Gut
Leszek Janicki
Anita Krzyształowicz-Posyłek
Władysław Pietreniuk
Marek Sternalski
Wanda Terlecka
Wojciech Wieczorek
32
OIL Toruń OIL Kielce
Nr 4 (46) 2011

Podobne dokumenty