Aktualności kulturalne

Komentarze

Transkrypt

Aktualności kulturalne
Spis treści
Spis Treści
AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE
Z obrad Rady Miasta Łańcuta
str. 2
AKUALNOŚCI SPOŁECZNE
BLOK POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI W ŁAŃCUCIE
Odprawa roczna KPP w Łańcucie
Działania „Alkohol”
Niebieska linia
Turnieje BRD
str. 3
str. 4
str. 5
str. 5
Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim
Caritasowe Centrum Integracji Społecznej
Punkt pośrednictwa pracy dla młodzieży
Z życia Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
str. 5
str. 6
str. 6
str. 7
AKTUALNOŚCI KULTURALNE
BLOK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
Animator i sponsor kultury 2009
Warsztaty tanga argentyńskiego
Nagroda dla „Rytmu”
str. 9
str. 9
str. 10
BLOK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
O czytelnictwie w Bibliotekach Publicznych
str. 10
Bibliotekarze powiatu łańcuckiego na szkoleniu
w pałacowej Bibliotece Potockich
str. 12
Konkurs jednego wiersza
str. 12
Rok Chopinowski w Łańcucie
Burmistrz Miasta Łańcuta u Prezydenta RP
z okazji 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego
- założyciela Łańcuta
Wystawa „Wille Łańcuckie” w galerii sztuki Papa Georgiou
Otwarcie Gmachu Towarzystwa Kasynowego Ordynacji
Potockich oraz dawnej Ujeżdżalni
Łańcut – miejsca niezwykłe, cz. IV – Tereny zieleni
Ostatni z wielu…
„Olimpijskie” sukcesy uczniów
Publicznego Gimnazjum nr 1
Lekcja otwarta z udziałem młodzieży Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie
Niecodzienna lekcja fizyki
Prymusi w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie
Realizacja Projektu „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy” w Szkole Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku
Strzelców Konnych w Łańcucie
Przedszkolaki w szkolnych ławach
Zabawy dzieci w naszym przedszkolu
Znaczenie tańca w życiu dziecka
A święta tuż tuż…
str. 13
str. 15
str. 16
str. 16
str. 17
str. 19
str. 20
str. 21
str. 22
str. 22
Drodzy Mieszkańcy Łańcuta!
W tym pięknym czasie, jakim są Święta
Zmartwychwstania Pańskiego
pragniemy życzyć wszystkim Mieszkańcom
Łańcuta by moc Chrystusa,
który pokonał śmierć, dodawała nam wszystkim
sił i wytrwałości w każdym dniu.
By miłość, za którą Bóg oddał życie,
nadawała blasku, dobra i ciepła naszym czynom.
Żeby wiosenny czas Wielkanocny
był czasem pojednania i życzliwości.
Na te chwile refleksji i zadumy
życzymy również wszystkiego najlepszego
w życiu osobistym oraz spędzenia pięknych
chwil z bliskimi przy wielkanocnym stole.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zastępca Burmistrza Miasta Łańcuta
Krzysztof Szczepaniak
Henryk Pazdan
Burmistrz Miasta Łańcuta
Stanisław Gwizdak
str. 23
str. 24
str. 25
str. 26
str. 27
AKTUALNOŚCI SPORTOWE
BLOK MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Łańcucie na sportowo
Zakończenie halowej ligi piłki nożnej Łańcut 2009/2010.
II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Miasta Łańcuta
Ferie zimowe 2010
Halowy Turniej w piłce nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR
Najlepsi sportowcy i trenerzy Łańcuta
str. 28
str. 29
str. 29
str. 30
Bartłomiej Rogala - tenis stołowy pasją, która kształtuje życie
Cztery złote medale dla reprezentantów Łańcuta
str. 31
str. 32
str. 27
str. 28
Wydawca: Urz¹d Miasta, Pl Sobieskiego 18, 37-100 £añcut, tel. 17 249 04 13; tel./fax (017) 225 20 21, e-mail: [email protected]
Redakcja: pismo redagowane przez pracowników Urzêdu Miasta w £añcucie,
Fotografie: Edward Soński, Andrzej Piechowski Sk³ad: www.studiodg.pl Druk: Zak³ad Poligraficzny „Techgraf”
Nak³ad: 3000 egzemplarzy
Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania nades³anych tekstów. Wydawca nie zwraca materia³ów nie zamówionych. Artyku³y podpisane
odzwierciedlaj¹ jedynie pogl¹dy ich autorów- wydawca nie odpowiada za ich treœæ. Zastrzega siê mo¿liwoœæ b³êdów w druku.
marzec 45/2010
1
Aktualności gospodarcze
samorządu miejskiego i powiatowego.
Z obrad Rady Miasta Łańcuta
Z obrad XXXVII Sesji Rady
Miasta Łańcuta odbytej w dniu
17 lutego 2010 r.
Na XXXVII Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XXXVII/317/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego programu
opieki nad zabytkami miasta Łańcuta
na lata 2010-2013
Gminny program opieki nad zabytkami
miasta Łańcuta na lata 2010 - 2013 ma
na celu dążenie do osiągnięcia poprawy
w zakresie stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących
się na terenie miasta, zasobu dziedzictwa
kulturowego oraz zachowania krajobrazu
kulturowego. Program ma także na celu
podejmowanie działań zwiększających
atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych
oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na
opiekę nad zabytkami. Program określa
warunki współpracy z właścicielami zabytków oraz umożliwia podejmowanie
przedsięwzięć w celu tworzenia miejsc
pracy związanych z opieką nad zabytkami. Przyjęty do realizacji przez Radę
Miasta Łańcuta Gminny program opieki
nad zabytkami miasta Łańcuta na lata
2010-2013 został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu – Delegatura
w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXXVII/318/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta
Mając na uwadze regulacje prawne
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Rada Miasta Łańcuta
wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Łańcuta uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/247/01 Rady
Miasta Łańcuta z dnia 31 października
2001 roku. Zmiana Studium dotyczy obszaru o powierzchni około 160 ha położonego pomiędzy południowo – zachodnią
granicą administracyjną miasta, gazociągiem DN 700 i ul. Mościckiego. Przed-
2
miotem zmiany studium o opracowanie
której wystąpił z wnioskiem Burmistrz
Miasta Łańcuta jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów położonych w granicach zmiany studium.
Zmiana studium pozwoli na racjonalne
ukierunkowanie zagospodarowania dużego obszaru wykorzystując uwarunkowania w terenie, walory krajobrazowe
i rekreacyjne tej przestrzeni, a także
umożliwi częściowe nawiązanie do planowanego zagospodarowania terenu sąsiedniej gminy.
Uchwała Nr XXXVII/319/2010 w sprawie wyznaczenia podmiotu w którym jest
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne
w 2010 r.
Uchwałą powyższą Rada wyznaczyła Miejski Zakład Usług Komunalnych
w Łańcucie w likwidacji , a po zakończeniu likwidacji podmiot będący jego
następcą prawnym – Łańcucki Zakład
Komunalny Sp. z o.o., jako podmiot,
w którym w 2010 r. osoby skazane będą
wykonywały nieodpłatną kontrolowaną
pracę na cele społecznie użyteczne.
Uchwała Nr XXXVII/320/2010 w sprawie wyposażenia w mienie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Likwidacji z siedzibą 37-100 Łańcut,
ul. Traugutta 20
Rada wyposażyła zakład wodociągowo
– kanalizacyjny w mienie wybudowane w ramach inwestycji zrealizowanych
przez Miasto Łańcut z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.
Uchwała Nr XXXVII/321/2010 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg
powiatowych w mieście Łańcucie”
Rada wyraziła wolę przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg
powiatowych w mieście Łańcucie”, obejmującego przebudowę następujących
ulic: Józefa Piłsudskiego, Jana Cetnarskiego, Tadeusza Kościuszki oraz 3-go
Maja. Przystąpienie do ww. projektu pozwoli na przebudowę ważnych ciągów
dróg powiatowych przebiegających przez
miasto przy zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z budżetów
Uchwała Nr XXXVII/322/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/160/2008
Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 30
grudnia2008 r.
Uchwałą powyższą dokonano zmiany
w § 1 uchwały Nr XXII/160/2008 Rady
Miejskiej w Łańcucie z dnia 30 grudnia
2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości (ul. Kościuszki 7)
w którego treści omyłkowo użyto sformułowania „lokali mieszkalnych”, co zawęża przedmiot sprzedaży wyłącznie do
lokali mieszkalnych. W celu umożliwienia skutecznego zbycia całego udziału
Miasta w nieruchomości Rada wyraziła
zgodę na wprowadzenie zmiany do § 1
wyżej przytoczonej uchwały polegającej
na wykreśleniu słowa „mieszkalnych”.
Uchwała Nr XXXVII/323/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Rada wyraziła zgodę na udzielenie przez
Burmistrza Miasta Łańcuta bonifikaty
w wysokości 99 % od opłat rocznych z
tytułu oddanych w trwały zarząd nieruchomości Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie, a niezbędnych do prowadzenia
działalności w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków.
Uchwała Nr XXXVII/324/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
Podjęta uchwała umożliwi uproszczenie
procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe albo przeznaczonych pod
tego rodzaju zabudowę, poprzez eliminację konieczności składania oświadczeń o dochodach rodziny wnioskodawcy, co będzie znacznym uproszczeniem
w procedurze składania wniosków przez
obywateli.
Uchwała Nr XXXVII/325/2010 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta
Łańcuta
marzec 45/2010
Aktualności gospodarcze
Uchwałą powyższą ustalono zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony lub
nieoznaczony.
Uchwała Nr XXXVII/326/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
własność Gminy Miasta Łańcut położonej przy ul. Kościuszki w Łańcucie.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 do 2013.
Ponadto na XXXVII Sesji Rada Miasta Łańcuta uchwaliła Plan Pracy na rok 2010 jak
poniżej:
!
"$!%
&
!
!'(
$)(*
+
,
! -
!
**/
(
0
! 1 !
&
2 3
$" ,4 5
3
6
'-
!5
**
85 4
$ 8
4
$ ,
9!
85
4:!,9!
;
7
<
$
-
-
*
;
Uchwała Nr XXXVII/327/2010 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta
Łańcuta na rok 2010
Mając na uwadze zmieniające się warunki realizacji prognozowanych dochodów
budżetu miasta oraz konieczność bieżącego ich weryfikowania Rada wyraziła
zgodę na dokonanie zmian w Uchwale
Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2010
w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz wielkości deficytu budżetu miasta.
Uchwała Nr XXXVII/328/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację projektu o wartości przekraczającej
granicę ustaloną w Uchwale Budżetowej
Miasta Łańcuta na rok 2010
Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w Uchwale Budżetowej Miasta Łańcuta z przeznaczeniem na przygotowanie
i realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi E-40 z ulicą Braci Śniadeckich”
Wydział
Organizacyjno – Administracyjny
BLOK POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI W ŁAŃCUCIE
Odprawa roczna KPP w Łańcucie
Fot.arch. Komendant Policji w Łańcucie podczas odprawy
marzec 45/2010
W styczniu odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji
w Łańcucie. W odprawie, oprócz policjantów uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, Sądu Rejonowego, Prokuratury
i Państwowej Straży Pożarnej.
Po przywitaniu przybyłych przez Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie insp. Andrzeja Reizera rozpoczęła się odprawa, na
przebieg której złożyła się: analiza stanu bezpieczeństwa na terenie
powiatu w ubiegłym roku, wystąpienia zaproszonych gości oraz
I Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
insp. Kazimierza Mruka.
Analiza stanu bezpieczeństwa, przygotowana przez Zastępcę Komendanta, mł. insp. Janusza Ubermana, pokazała, że Policja to nie
tylko tabelki i wskaźniki wykrywalności, chociaż są one także nie-
3
Aktualności społeczne
wioną analizą, potwierdzając stosunkowo
wysokie poczucie bezpieczeństwa. Tym
niemniej dostrzegane są pewne problemy, nie związane jednak z jakością służby policjantów, a z budynkiem komendy
i brakiem garaży dla nowego, w większości, taboru samochodowego.
Inspektor Mruk przekazał główne założenia i kierunki działania Policji na rok
2010 i stwierdził, że choć problemy bazowe są dostrzegane przez Komendę Wojewódzką, to jednak nie wszystko zależy
od policjantów.
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
składa serdeczne podziękowania Staroście Łańcuckiemu za umożliwienie, po
raz kolejny, przeprowadzenia odprawy
w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego.
Fot.arch. Uczestnicy odprawy
zmiernie ważne, ale także udział w zabezpieczeniach imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Znalazło się
miejsce na wskazanie innych sukcesów,
będących udziałem łańcuckich policjantów.
Wystąpienia przedstawicieli lokalnych
samorządów pokrywały się z przedsta-
mł. asp. Mariusz Stanio
oficer prasowy KPP w Łańcucie
Działania
„Alkohol”
O tym, że kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu lub lekceważenie zapinania
pasów bezpieczeństwa stwarza poważne
zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, nie trzeba nikogo przekonywać.
Są to tak oczywiste sytuacje, że często,
zwłaszcza w kwestii pasów, zapominane.
Działania podjęte przez Policję w ostatnich dniach miały za cel kontrolę stanu
trzeźwości kierowców, zwłaszcza w okresie popularnych imienin oraz sprawdzanie korzystania z pasów bezpieczeństwa.
Przepisy ruchu drogowego jasno określają, kto jest zwolniony z tego obowiązku.
W powiecie łańcuckim działaniami pod
kryptonimem „Pasy” i „Alkohol” zajęły się przede wszystkim patrole ruchu
drogowego, włączono także do nich Posterunki Policji. Zaproszeni zostali także przedstawiciele lokalnych mediów,
którzy mieli okazję osobiście zapoznać
się ze specyfiką służby patrolowej oraz
reakcja osób kontrolowanych. W poniedziałek rano z patrolami ruszyła w teren
ekipa TV Łańcut i administrator lokalnego portalu internetowego.
Łącznie w trakcie działań w piątkowe
popołudnie i poniedziałkowy ranek policjanci skontrolowali prawie 330 pojazdów. Z tej liczby tylko dwóch kierujących (z czego jeden rowerzysta) było
w stanie nietrzeźwości. 20 kierowców
4
Fot.arch. Działania Alkohol
jechało bez zapiętych
pasów bezpieczeństwa,
w jednym przypadku
policjanci stwierdzili nieprawidłowości podczas
przewożenia
dziecka
w samochodzie.
mł. asp. Mariusz Stanio
oficer prasowy KPP
w Łańcucie
Fot.arch. TV Lancut podczas akcji działaniami pod kryptonimem „Pasy”
i „Alkohol”
marzec 45/2010
Aktualności społeczne
Niebieska linia
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie informuje, że zmieniły się godziny
pracy Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia”. Aktualnie telefon dla ofiar prze-
Turnieje BRD
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie, podobnie jak w latach poprzednich,
jest współorganizatorem powiatowych
finałów turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym i młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego. Zwycięzcy finałów
w poszczególnych kategoriach będą reprezentować nasz powiat w finałach wojewódzkich.
Szczegółowe regulaminy turniejów, które nie odbiegają w treści od ubiegłorocznych, można znaleźć na stronie internetowej www.pzm.pl w zakładce „BRD”.
mocy w rodzinie o numerze 0 801 12
00 02 działa w dni powszednie i soboty
w godzinach 8 – 22. W niedziele i święta w godzinach 8 – 16. ponadto w ramach pogotowia działa również poradnia
e-mailowa o adresie niebieska [email protected]
niebieskalinia.info, a także telefonicz-
na poradnia prawna prowadząca dyżury
w poniedziałki i piątki w godzinach 17
– 21 pod numerem telefonu 0/22 666 28
50 oraz w środy w godzinach 18 – 22 pod
numerem telefonu 0 801 12 00 02.
Eliminacje miejskie dla szkół powiatowych w Łańcucie organizuje Szkoła Podstawowa nr 2.
Kolejne finały powiatowe odbędą się 20
kwietnia w obiektach MOSiR
w Łańcucie dla szkół ponadgimnazjalnych, 27 kwietnia w Białobrzegach
dla szkół podstawowych i 30 kwietnia
w Krzemienicy dla gimnazjów.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury
społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży szkolnej poprzez:
1. popularyzowanie przepisów i zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach,
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3. popularyzowanie podstawowych
zasad i umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej,
4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
źródło – KWP Rzeszów
- z Regulaminu Turnieju
mł. asp. Mariusz Stanio
oficer prasowy KPP w Łańcucie
Program aktywizacji społecznej
w Powiecie Łańcuckim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łańcucie informuje, iż podjęło realizację projektu systemowego „Program
aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji
przez powiatowe centra pomocy rodzinie
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej
i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy
o pomocy społecznej.
Projekt ma na celu aktywizację zawodową oraz integrację społeczną osób
dotkniętych problemem bezrobocia oraz
wykluczenia społecznego. Ważnym elementem wsparcia w ramach projektu jest
eliminowanie różnego rodzaju barier, na
jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się
z problemem dyskryminacji na rynku
marzec 45/2010
pracy poprzez instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej.
Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi działaniami:
sfinansowanie zawodowych kursów,
szkoleń mających na celu podwyższenie
kompetencji zawodowych lub zdobywanie nowych kwalfikacji, umożliwiających
aktywizację zawodową.
przeprowadzenie treningu kompetencji
i umiejętności społecznych, którego celem jest wsparcie mobilności na rynku
pracy pozwalające na przezwyciężenie
indywidualnych barier w poszukiwaniu
zatrudnienia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zdrowotnej osób
z niepełnosprawnością poprzez skierowanie i sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego,
doradztwo zawodowe oraz konsultacje
psychologiczne.
W ramach projektu uczestnicy mają możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/ kursy.
Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie
serdecznie zapraszamy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 70/5
37-100 Łańcut
tel. (017) 225 80 28 lub (017) 225 69 69
e-mail: [email protected]
Godziny otwarcia:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:00-15:00
5
Aktualności społeczne
CARITASOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Caritas Archidiecezji Przemyskiej przystąpił do realizacji projektu pod nazwą
„Caritasowe Centrum Integracji Społecznej”, którego działania zaplanowane
są na okres trzech lat tj. 2010 r.- 2012 r.
Do uczestnictwa w tym projekcie gorąco
zapraszamy wszystkich tych, którzy są
osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy społecznej, matkami samotnie wychowującymi dzieci,
matkami powracającymi na rynek pracy
po urlopach wychowawczych i macierzyńskich, osobami niepełnosprawnymi
oraz młodzieżą w wieku 15-25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym.
Dla osób pragnących wziąć udział w projekcie został zorganizowany stały punkt
pomocy (Klub Integracji Społecznej),
gdzie można skorzystać z bezpłatnej porady radcy prawnego, doradcy zawodowego, psychologa.
Klubów Integracji Społecznej zlokalizowany jest w budynku Niepublicznego
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej (koło Łańcuta)
i jest otwarty od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do17:00
Osoby biorące udział w projekcie będą
mogły zdobyć lub podnosić swoje kwalifikacje,
a zarazem swoją wartość na rynku pracy,
poprzez bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe takie jak:
- podstawa obsługi komputera;
- pamiątkarstwo, rękodzieło wyroby
z wikliny;
- kucharz, kelner;
- tynkarz, płytkarz, malarz;
- opiekuńczo-wychowawcze;
- ogrodnictwo i pielęgnacja zieleni.
Podczas przeprowadzanych szkoleń
zapewniamy:
- ciepły posiłek, a także kawę, herbatę
i zimne napoje;
- stypendium szkoleniowe w wysokości 4 zł(brutto) za 1 godz. udziału w szkoleniu;
- subsydiowane zatrudnienie dla grupy uczestników szkolenia.
Założony okres pracy dla osoby zakwalifikowanej do subsydiowanego zatrudnienia wynosi 12 miesięcy.
Po zakończeniu kursów i szkoleń zawodowych, każdy uczestnik otrzyma certyfikat lub pisemne potwierdzenie ukończenia kursu lub szkolenia
Szeroką pomoc opiekuńczo-doradczą
zapewnią animatorzy kierujący pracami
Klubów Integracji Społecznej.
Każdy uczestnik projektu będzie mógł
korzystać ze znajdujących się w klubie
w pełni wyposażonej pracowni komputerowej z dostępem do internetu.
W ramach rekreacji zapewniamy możliwość twórczego spędzenia czasu w świetlic socjoterapeutycznej wyposażonej stół
bilardowy, stół do ping-ponga, telewizor
LCD, odtwarzacz DVD, CD, stół szachowy, itp.
Bardzo ważnym celem realizowanego prze nas projektu jest zachęcenie do
czynnego udziału w projekcie prawnych
opiekunów i członków rodzin zajmujących się, na co dzień osobami wymagającymi wsparcia. Dlatego tez serdecznie
zapraszamy wyżej wymienione osoby
do wzięcia udziału w przygotowanych
prze nas warsztatach dla opiekunów
i członków rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przygotowane
przez nas warsztaty dotyczą umiejętności
radzenia sobie ze stresem, bólem, cierpieniem jak również mają na celu wykształcenie właściwego modelu zachowań
w rodzinie.
Przeprowadzimy także warsztaty dla
wolontariuszy przygotowujących się do
pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji.
Zarówno dla prawnych opiekunów
i członków rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla wolontariuszy przygotowaliśmy:
-materiały szkoleniowe ( długopisy,
broszury, notesy i inne)
-catering podczas szkoleń (ciepły posiłek, kawa, napoje chłodzące)
W związku z tym, że niejednokrotnie
przeszkodą dla osób chcących wziąć
czynny udział w projekcie jest zorganizowanie opieki dla dzieci w czasie, gdy
przebywają one na kursie lub szkoleniu
albo korzystają z porady radcy prawnego, doradcy zawodowego, czy psychologa zadbaliśmy oto, aby państwa
pociechy miały możliwość twórczego
i bezpiecznego spędzenia czasu w naszej
placówce.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w naszym projekcie wszystkich
chętnych zamieszkujących na terenie
Podkarpacia.
Punkt Pośrednictwa Pracy dla młodzieży
W dniu 27.01.2010 r. w Łańcucie został
otwarty Punkt Pośrednictwa Pracy OHP.
Możliwość powstania takiego punktu
w mieście to wynik porozumienia między Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP a Starostwem Powiatowym w
Łańcucie w ramach projektu „OHP jako
realizator usług rynku pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferta PPP OHP skierowana jest do młodzieży bezrobotnej od 15 do 25. roku
życia, a także uczniów i absolwentów
przygotowujących się do wejścia na rynek pracy i potrzebujących pomocy w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, jak również do młodych
6
ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji
ze względu na zamieszkanie w małych
miejscowościach i wsiach lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem
projektu jest zwiększenie ich dostępu do
usług pośrednictwa pracy i szkoleń oraz
kompleksowe wsparcie w procesie wejścia na rynek pracy. Młodzi ludzie będą
mieli dostęp do informacji zawodowej,
multimedialnych programów komputerowych, a także konkretnych ofert pracy.
Działalność PPP OHP odbywa się na zasadach powszechnej dostępności i bezpłatności.
Osoby zainteresowane znalezieniem
pracy oraz pracodawców posiadających
wolne miejsca pracy (praca stała, krótkoterminowa, sezonowa) zapraszamy do
Fot.arch.
Punkt
pośrednictwa
pracy
Punktu Pośrednictwa Pracy OHP (budynek Powiatowego Zespołu Ogniska Pracy Pozaszkolnej), ul. Piłsudskiego 70/26,
tel. 17 2255306,
e-mail – [email protected]
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP
Monika Obrębowska - Czwórnóg
marzec 45/2010
Aktualności społeczne
Z ŻYCIA ŁAŃCUCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
fot. arch. chór kameralny ŁUTW
Zakończył się piąty semestr naszej działalności, który rozpoczął się 8 października 2009 roku uroczystym „Gaudeamus
igitur…” wyśpiewanym gromko przez
zespół wokalno-instrumentalny młodzieży szkolnej z Górna.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. hab.
Kazimierz Ożóg z Rzeszowskiego Uniwersytetu. Tematem jego wykładu była
„Piękna polszczyzna Jana Pawła II”.
Godnym uzupełnieniem, w Sali Balowej
Muzeum – Zamku stał się spektakl słowno muzyczny związany z twórczością
poetycką ks. Jana Twardowskiego, wykonawca którego była młodzież z Górna.
Jednym z ważnych działań statutowych
Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest
integracja pokoleń, a konsekwencją jej
były również młodzieżowe występy artystyczne zarówno podczas tradycyjnego
spotkania opłatkowego w dniu 7 stycznia
2010, jak i na rozpoczęcie szóstego semestru w dniu 11 lutego b.r.
W styczniu wystąpiła uczennica II Liceum Ogólnokształcącego, Zosia Żurawska, prezentując w formie teatralnoartystycznej własny monodram na temat
myśli Jana Pawła II. W lutym zaś dwunastoosobowa grupa teatralna z I LO, kierowana przez p. mgr Władysławę KluzHłandę, zaprezentowała własny spektakl
słowno-muzyczny inspirowany sztuką
Shakespeare’a „Poskromienie złośnicy”.
W każdy czwartek wygłaszane były wykłady audytoryjne w Sali Miejskiego
Domu Kultury. Prócz tego działały cztery
sekcje i powstały w 2009 roku chór pod
marzec 45/2010
batutą pani mgr Otylii Piechowskiej.
Sekcję medyczną prowadzi pani Halina
Barnat. Zajęcia odbywają się na basenie
i w Sali gimnastycznej, a także na powietrzu (chodzenie z kijkami). W Sali PTTK
odbywają się wykłady związane ze zdrowiem i odpowiednim żywieniem, a także
spotkania okolicznościowe o charakterze
towarzyskim. Sekcja organizuje wycieczki krajoznawcze pod hasłem „Podróże
kształcą” i uprawia turystykę zapraszając
do udziału wszystkich słuchaczy Uniwersytetu.
Sekcja kulturoznawcza zorganizowała wycieczkę do Muzeum Porcelany w
Ćmielowie, wyjazd do Pilzna i Tarnowa
ze zwiedzaniem muzeów. Zostały zorganizowane dwa wejścia do Muzeum
– Zamku z przewodniczką p. mgr Marią
Pszonką oraz poznanie łańcuckiego Muzeum Gorzelnictwa zorganizowane przez
panią mgr Elżbietę Dobrzańską, która
przewodniczy sekcji. Organizowane były
wyjazdy do Filharmonii Rzeszowskiej i
do teatru na sztukę „Nic nie może wiecznie trwać”.
W ramach obcowania z wielką muzyka
odbyły się dwa wieczory prowadzone
przez panią mgr Elżbietę Nowicką. Jeden
był poświęcony Chopinowi, drugi Pavarottiemu. Z cyklu „Moje podróże” prezentację slajdów z Lizbony przedstawiła
p. dr Teresa Fabijańska Żurawska. Następne wieczory muzyczne i poezji przewidziane są w następnym semestrze jako
kontynuacja programów cyklicznych.
Należy dodać, ze pozostałe dwie sekcje:
informatyki i językowa pracowały rytmicznie prowadząc zajęcia dla słuchaczy
w Gimnazjum nr 1 w Łańcucie.
Nie doszedł do skutku, z powodu nagłego
ataku zimy, planowany na 15 października wyjazd do Komańczy. Tego dnia
odbyło się zebranie ogólne poświęcone
sprawom organizacyjnym i bieżącym.
Zebranie prowadziła Kanclerz ŁUTW
Otylia Piechowska.
Cotygodniowe wykłady audytoryjne odbywały się bez zakłóceń.
Dla zorientowania się w różnorodności
ich tematyki prześledźmy ich przebieg.
22 października p. dr Jolanta Zawadzka
przedstawiła problem profilaktyki zdrowotnej zwracając szczególną uwagę na
szczepienia.
29 października pan prof. Alojzy Zielecki
wygłosił wykład na temat „Wkład Polaków w II wojnę światową”. Przy czym
opowiedział o działalności Brygady gen.
Maczka i 10 Pułku Strzelców Konnych z
Łańcuta.
1 listopada ŁUTW włączył się w akcję
zbiórki pieniężnej na cmentarzu w celu
pokrycia kosztów konserwacji zabytkowych pomników, którymi nie opiekują
się rodziny. Kwesta na rzecz ratowania
zabytkowych pomników na łańcuckiej
nekropolii poprzedzona została informacją konserwatora zabytków – mgr Barbarę Łyżka, która bardzo szczegółowo
przedstawiła historię oraz potrzebę konserwacji artystycznych dzieł – pomników
na łańcuckim cmentarzu. Pomagała przy
tym młodzież z Zespołu Szkół nr 2 , a nad
przebiegiem zbiórki czuwali: Dyrektor
Zespołu Szkół mgr Jan Kwolek oraz mgr
Otylia Piechowska.
5 listopada przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zaprezentował plany przyszłościowe Rzeszowa jako
miasta wojewódzkiego.
Dla uczczenia Święta Niepodległości delegacja ŁUTW składała wiązanki kwiatów pod pomnikami poległych żołnierzy,
a słuchacze wysłuchali wykładu pani mgr
Anna Michno, która naświetliła postać
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Podczas wykładu w dniu 19 listopada pani
dr Maria Nitkiewicz przybliżyła nam historię Gminy Żydowskiej w Łańcucie od
XVII w. do utworzenia przez Niemców
getta w 1942 r. Opowiedziała również o
synagodze z XVIII w. i jej dekoracjach.
26 listopada gościliśmy dr Igora Krywoszeję z Humania na Ukrainie – partnerskiego miasta Łańcuta. Wykład o
przygotowawczych tezach do pracy habi-
7
Aktualności społeczne
litacyjnej dotyczył rodu Potockich, gałęzi zamieszkałej w dawnej carskiej Rosji.
Praca ta nosi tytuł „Polska arystokracja a
imperialistyczny ustrój Rosji w XVIIIXIX w.”. Oprócz wykładu zaprezentowane zostały filmy o Humaniu, o klasztorze
oo. Bazylianów i o parku „Zofiówka” położonym koło Humania.
3 grudnia pan dr Jacek Tejchma w sposób
niezwykle interesujący wyłożył historię
zasiedlania terenów dzisiejszego powiatu
łańcuckiego i cała historię wsi Markowa.
10 grudnia płk Jacek Trzpis wygłosił wykład na temat galaktyk i układu słonecznego.
Na zakończenie roku, przed świętami,
p. Janina Reizer zorganizowała pokaz i
degustację surówek i sałatek przygotowanych przez słuchaczki naszego Uniwersytetu.
7 stycznia 2010 roku maiło miejsce
uroczyste spotkanie opłatkowe z udziałem proboszcza łańcuckiego ks. Prałata
Władysława Kenara, Burmistrza Miasta
Łańcuta Stanisława Gwizdaka, Zastępcę
burmistrza Henryka Pazdana, przedstawiciela Starosty Łańcuckiego i innych
dostojnych gości. Oprawą artystyczną
były kolędy śpiewane przez chór uniwersytecki i przez wszystkich uczestników.
14 stycznia wystąpił kabaret Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – jako
jedna z form współpracy zaprzyjaźnionych uniwersytetów.
21 stycznia mgr Małgorzata Czarnecka
wygłosiła wykład na temat: :Psychologia
wieku dojrzałego – relacje w rodzinie”.
Było to bardzo adekwatne do Dnia Babci
i Dziadka. Zostaliśmy poczęstowani dobrymi cukierkami.
28 stycznia, na zakończenie piątego semestru pan mgr Zbigniew Czarnecki wy-
Fot. arch. inauguracja roku akademickiego, młodzież z Górna
głosił ciekawy wykład na temat: „Lwów
wczoraj i dziś”, który miał poprzedzić
wycieczkę do Lwowa. Jednak ze względów atmosferycznych trzeba było odłożyć ją do wiosny.
W tym skróconym przeglądzie wydarzeń
na łańcuckim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku zauważa się jak bardzo urozmaicona jest działalność, jak rozwinięta w
różnych kierunkach zainteresowań, jak
intensywnie pracują poszczególne sekcje, nie mówiąc już o pracy chóru, spotkań osób malujących czy wykonujących
różne artystyczne robótki ręczne, uprawiających sztukę malowania na szkle,
robienia przedmiotów artystycznych, takich jak modele powozów, rzeźbienie w
drewnie, uprawianie florystyki w różnych
jej formach – z żywych i suchych kwiatów. Są w naszym gronie osoby szczegól-
nie utalentowane, piszące poezję, fraszki,
uprawiające twórczość literacką. Są też
miłośnicy muzyki, którzy kolekcjonują
nagrania i mają dużą wiedzę w zakresie
muzyki klasycznej. Wszyscy w większym lub mniejszym stopniu dzielą się
tym bogactwem ze swoimi kolegami uniwersyteckimi. Jest to piękny czas, czas
drugiego spełnienia swoich zamiłowań,
ambicji, realizowanych zamierzeń.
Pragniemy poinformować, iż w styczniu
2010 roku wyszedł drugi numer Biuletynu Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, w którego wydaniu pomógł dyrektor TRANSSYSTEM Stanisław Sroka, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Rada Programowa
Łańcuckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Szanowni Państwo
W Dniu Zmartwychwstania Pańskiego
Radosnych spotkań przy wielkanocnym stole,
Smacznego jajka, zdrowia, szczęścia
Oraz wszelkiej pomyślności
Życzy
Zarząd Łańcuckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
8
marzec 45/2010
Aktualności kulturalne
•
BLOK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ANIMATOR I SPONSOR KULTURY 2009.
Wzorem lat ubiegłych 30 stycznia 2010
roku w MDK w Łańcucie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Animator
i Sponsor 2009. Wyróżnienie przyznawane jest od siedmiu lat przez redakcję
Łańcuckiego Kwartalnika Kulturalnego
,,Animator”.
Otrzymują je osoby, które w szczególny
sposób wyróżniły się w pracy na rzecz
rozwoju kultury naszym mieście.
Z pośród nominowanych do wyróżnienia
statuetką ,,Animator Kultury 2009”, wyróżniony został Lucjan Rybak – długoletni nauczyciel plastyki w I LO w Łańcucie, instruktor młodzieżowych zespołów
muzycznych i akustyk w Powiatowym
Zespole Ognisk Pracy Pozaszkolnej
w Łańcucie. Statuetkę ,,Sponsor Kultury
2009” otrzymała Krystyna Ruszel - dyrektor Karpackiej Spółki Gazownictwa
w Tarnowie oddział w Rzeszowie.
W tegorocznej imprezie udział wzięli: Starosta Powiatu Łańcuciego Adam
Krzysztoń, V-ce Burmistrz Miasta Łańcuta Henryk Pazdan, Ks. Prałat Włady-
sław Kenar, Przewodniczący Rady Gminy Łańcut
Roman Skomra oraz artyści, społeczni działacze
kultury i sponsorzy. Spotkanie zakończył wspólny opłatek pracowników
i animatorów kultury
z terenu miasta Łańcuta
i okolic. Całość muzycznie
ubarwił kwartet i kwintet
instrumentów dętych blaszanych pod dyrekcją Tadeusza Chlebka.
Fot. E. Soński, Krystyna Ruszel - dyrektor Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie oddział w Rzeszowie - sponsor kultury 2009
Marek Krauz
Fot. E. Soński, Lucjan
Rybak - Animator Kultury
2009
I WARSZTATY TANGA ARGENTYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE
Szkoła Tanga Argentyńskiego „Apasjonata” prowadzi systematyczne lekcje
oraz milongi już ponad 6 lat. Zajęcia prowadzą Agnieszka i Grzegorz Porczak z
Krakowa, miasta w którym ta forma tańca
w ostatnich latach zyskała ogromną popularność. Miłośnicy tanga wiedzą, iż nie
jest to tylko taniec, to cała kultura, filozofia i zwyczaje… Tego wszystkiego mogliśmy się dowiedzieć i poznać podstawy
podczas warsztatów jakie odbyły się 27
Fot.arch. warsztaty tanga argentyńskiego
marzec 45/2010
– 28 lutego w Miejskim Domu Kultury
w Łańcucie na sali baletowej. Uczestniczyło w nich 9 par z Łańcuta, Rzeszowa
i Jarosławia. Organizatorem warsztatów
była Urszula Opałka wraz z Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca
„Łańcut” oraz Miejski Dom Kultury.
Poznanie już kilku podstawowych kroków w połączeniu z poczuciem rytmu
i własną inwencją daje tancerzom możliwość wielogodzinnej zabawy tym tań-
cem. Cechą charakterystyczną tanga jest
improwizacja. Dlatego też na zakończenie warsztatów w Pubie „Łańcut” odbyła
się milonga, na której każdy mógł się bawić w rytmach tanga argentyńskiego.
Mam nadzieję, że takie warsztaty odbywać się będą częściej a tango zdobywać
będzie coraz liczniejszych odbiorców.
Urszula Opałka
Fot.arch. Agnieszka i Grzegorz Porczak z Krakowa
9
Aktualności kulturalne
NAGRODA DLA „RYTMU”
W dniu 11 lutego 2010 r. Zespół Taneczny „Rytm” wziął udział w kolejnym
przeglądzie tanecznym, zorganizowanym
przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku. Impreza ta zgromadziła około 50
zespołów tanecznych prezentujących się
w różnych kategoriach wiekowych i różnych technikach tanecznych. Od samego
rana do MCK w Leżajsku zjeżdżały się
najlepsze zespoły z wielu województw
Polski. Wiedzieliśmy, że impreza potrwa
cały dzień i trzeba uzbroić się w cierpliwość i powstrzymać stres na tyle ile się
da. Przejmujące zimno jakie panowało
w tamtejszym domu kultury nie ułatwiało
długiego oczekiwania na występ.
Jury surowo spoglądające na kolejne prezentacje również nie dawało nadziei na
jakąkolwiek nagrodę.
Dziewczęta i chłopcy z zespołu zawsze
sobie powtarzają „bądźmy dobrej myśli”
i to też w jakimś stopniu pomaga. Poza
tym kupujemy dużo gorzkiej czekolady
aby dzieciaki miały siłę i energię, którą
tracą wraz z długim czekaniem na swoją
kolej.
No i cóż… zatańczyli, tyle czekania
a raptem 5 min. na scenie. Zadajemy sobie wtedy pytanie: „Czy warto było przyjechać?, Czy podobaliśmy się jurorom?,
Czy dobrze wykonaliśmy nasz tanieć?”
I kolejne długie czekanie. Na każdym niemal przeglądzie z 40 minutowych obrad
komisji robi się ok. 2 godziny niecierpliwego siedzenia w napięciu i oczekiwania
na wynik. Było nam już wszystko jedno
byle tylko wracać do domu.
I nagle są wyniki. Serca w gardle. Dzieci patrzą po sobie z nadzieją, wierząc, że
partało.
I oczywiście… „Rytm” zdobywa II miejsce na Międzywojewódzkim Przeglądzie
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych
„Abrakadabra 2010 r.”
Wiadomo jaka w tym momencie jest reakcja dzieci;
okrzyk szczęścia i radości,
brawa, uściski i dumny mar- Fot.arch. nagrodzony zespół taneczny
sza na scenę po odbiór nagrody.
chociażby dla takich chwil jak ta w LeW takich chwilach wszyscy wiemy, że to,
żajsku.
co robimy ma sens i warto dalej to robić,
Magdalena Cwynar
Fot.arch. zespół RYTM
BLOK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
O czytelnictwie w bibliotekach publicznych powiatu łańcuckiego w 2009 roku
W powiecie łańcuckim działa 7 bibliotek
gminnych i 24 filii bibliotecznych. Osobowość prawną posiadają: Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie, Gminna
Biblioteka Publiczna w Czarnej i Gminna
Biblioteka Publiczna w Żołyni.
W pozostałych gminach biblioteki zostały włączone do Gminnych Ośrodków
( czy Centrów) Kultury.
W 2009 r. w bibliotekach zarejestrowano ogółem 17045 czytelników,
w tym:
10
- w MBP w Łańcucie i 2-ch filiach
- 6933 czytelników na 17911 mieszkańców
- w Gminie Białobrzegi (6 bibliotek)
- 1508 czytelników na 7735 miesz
kańców
- w Gminie Czarna(6 bibliotek) - 1823
czytelników na 11032 mieszkańców
- w Gminie Łańcut (9 bibliotek) - 3432
czytelników na 20869 mieszkańców
- w Gminie Markowa (3 biblioteki) 1343 czytelników na 6706 mieszkańców
- w Gminie Rakszawa (2 biblioteki) 660 czytelników na 7346 mieszkańców
- w Gminie Żołynia (2 biblioteki) 1346 czytelników na 6815 mieszkańców.
Najwyższy wskaźnik liczby czytelników na 100 mieszkańców odnotowano
w MBP w Łańcucie, który wynosi 38,7.
W pozostałych gminach jest on o wiele
niższy i wynosi: w Markowej - 20,0, Żołyni- 19,7, Białobrzegach - 19,5, Czarnej
- 16,5, Gminie Łańcut - 16,4 i Gminie
Rakszawa - 9,0.
marzec 45/2010
Aktualności kulturalne
Wzrost liczby czytelników zarejestrowały biblioteki w Gminach: Łańcut-wieś
o 125, Białobrzegi o 16, Rakszawa o 8
i w Gminie Czarna o 2 czytelników więcej w stosunku do danych za 2008 rok
(dalsza analiza wyników czytelniczych
za 2009 rok będzie porównywana z wynikami za 2008 rok).
Największy spadek liczby czytelników
miał miejsce w Łańcucie, gdzie odnotowano o 215 czytelników mniej, zaś
w Gminie Markowa mniej o 88 osób,
w Gminie Żołynia - mniej o 1 czytelnika.
Czytelnicy wypożyczyli ogółem
352 877 książek (mniej o 2237 wol.),
w tym literatury pięknej dla dorosłych
- 185769 wol.(więcej o 5324 wol.), literatury pięknej dla dzieci 116 223 wol.
(mniej o 1511 wol.) i literatury niebeletrystycznej - 50 885 wol. (mniej o 6050
wol.).
Najwyższy spadek wypożyczeń nastąpił
w Łańcucie bo aż o 5086 wol. Mniej wypożyczeń odnotowano także w Gminie
Markowa o 1010 wol. i w Gminie Białobrzegi o 440 wol. (mimo wzrostu liczby
czytelników).
Wzrost liczby wypożyczeń odnotowały
biblioteki w Gminach: Żołynia - o 17798
wol., Łańcut-wieś - o 1806 wol., Gminie
Czarna - o 219 wol. i w Gminie Rakszawa - o 176 wol.
Główne przyczyny spadku liczby czytelników i wypożyczeń to:
- remont Wypożyczalni i holu MBP,
zamknięcie Czytelni na okres remontu,
w której umieszczono ponad 100 regałów
z książkami z Wypożyczalni,
- spadek zainteresowania użytkowników, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
uczącej się literaturą popularno-naukową
(niebeletrystyczną),
- niskie nakłady na zakup książek
w gminach wiejskich (ograniczony zakup nowości wydawniczych zniechęca
czytelników do odwiedzania bibliotek,
w których nie znajdują dla siebie interesujących ich pozycji, bądź czekają na niektóre książki nawet do 3 miesięcy),
- ograniczone zatrudnienie bibliotekarzy w bibliotekach wiejskich niekiedy do
½ etatu, co przy jednoosobowej obsadzie
wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie
biblioteki i realizację form pracy z czytelnikiem i promocję książki i biblioteki
w obsługiwanym środowisku.
Najliczniejszą grupą czytelników we
wszystkich bibliotekach powiatu była
młodzież ucząca się oraz studenci. W poszczególnych gminach ta kategoria czytelników stanowiła: w Łańcucie - 59,2
%, w Białobrzegach – 65,3 %, w Czarnej
marzec 45/2010
- 66,5 %, Łańcucie-wsi - 65,1 %, w Markowej - 67,9 %, w Rakszawie - 63,3 %
i w Żołyni - 64,9 %.
Oprócz wypożyczeń książek do
domu wszystkie placówki biblioteczne
udostępniają cenne zbiory na miejscu
w czytelniach i kącikach czytelnianych.
W 2009 roku zarejestrowano ogółem
35 438 odwiedzin (mniej o 770), w tym
w Łańcucie 11385, w pozostałych gminach: Białobrzegach - 5848, Łańcucie 7314, Markowej - 4136, Czarnej - 2401,
Rakszawie - 2431 i w Żołyni - 1923. Największy spadek liczby odwiedzin nastąpił w Gminie Łańcut-w. bo o 1072 osoby.
Mniej odwiedzin odnotowały też biblioteki w gminach: Czarna o 238, Żołynia
o 160 i w Łańcucie o 59. Wzrost odwiedzin nastąpił w Gminach: Białobrzegi
o 835 i Markowa o 48 .
W czytelniach i kącikach czytelnianych
udostępniono ogółem 21542 książek
i czasopism oprawnych (mniej o 3051
wol.) oraz 44 300 egz. czasopism nieoprawnych (mniej o 1112 egz.). Nastąpił
bardzo duży spadek wypożyczeń literatury niebeletrystycznej bo o 2947 wol.,
największy w Łańcucie - o 1580 wol.,
następnie w Gminie Łańcut - w. - o 579
wol., Rakszawie o 326 wol., Markowej
o 274 wol., Żołyni o 106 wol., Czarnej
o 66 wol., i w Gminie Białobrzegi o 16
wol.
Pomimo ogólnego spadku udostępnionych na miejscu czasopism nieoprawnych w 4 gminach wiejskich odnotowano
wzrost, tj. w Gminie Białobrzegi - o 1442
egz., w Gminie Łańcut - w. - o 383 egz.,
Gminie Czarna - o 151 egz., i w Gminie
Żołynia - o 132 egz. Bardzo duży spadek miał miejsce w MBP - o 2906 egz.
i w Gminie Rakszawa - o 157 egz.
Niepokojącym zjawiskiem jest więc
spadek wykorzystywanej przez użytkowników liczby literatury niebeletrystycznej we wszystkich bibliotekach powiatu. Dotyczy to także liczby udzielonych
informacji, których odnotowano ogółem
mniej o 1708, z czego 1070 mniej w Gminie Łańcut-wieś, o 280 w Łańcucie, o 226
w Gminie Rakszawa, o 65 w Gminie Białobrzegi, o 31 w Gminie Markowa, o 29
w Gminie Czarna i o 7 w Gminie Żołynia.
Takie wyniki w udostępnianiu zbiorów
na miejscu spowodowane zostały m.in.:
- wykorzystywaniem przez użytkowników w pracy samokształceniowej Internetu, zwłaszcza przez dzieci i młodzież
uczącą się,
- możliwością kserowania niektórych
materiałów z Czytelni, co ma ujemny
wpływ na liczbę odwiedzin, udostępnionych zbiorów i udzielonych informacji,
- niechęcią uczniów do korzystania na
miejscu z wielu źródeł drukowanych.
Dla popularyzacji książki, biblioteki
w środowisku lokalnym bibliotekarze
podejmowali szereg działań promujących czytelnictwo: spotkania autorskie,
pogadanki, konkursy, dyskusje nad książką, lekcje biblioteczne, głośne czytanie
książek, pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników, wystawy. Co roku
w bibliotekach organizowane są dla
dzieci zajęcia wakacyjne i ferie zimowe
(akcje LATO , ZIMA). Placówki przygotowują liczne konkursy, gry, zabawy itp.
Realizacja niektórych imprez wymaga
odpowiednich nakładów finansowych.
Brak takich możliwości ogranicza organizację m.in. spotkań autorskich, prelekcji, odczytów, czy konkursów.
Warto więc zastanowić się nad możliwościami rozwoju czytelnictwa wśród
społeczności lokalnej danej gminy. Przede
wszystkim musi nastąpić lepsza współpraca bibliotekarzy ze szkołami, które
są pośrednim ogniwem w kształtowaniu
wśród uczniów nawyku czytania, wykorzystywania w pracy samokształceniowej
encyklopedii, słowników i innych źródeł
informacji. W dalszym ciągu należy organizować wycieczki przedszkolaków do
bibliotek, zachęcać uczniów do udziału
w różnych imprezach (konkursach, spotkaniach, lekcjach bibliotecznych i in.).
Należy zwiększyć nakłady na zakup książek. Trudno jest bowiem zaspokoić zainteresowania czytelnicze różnych grup
użytkowników, kiedy księgozbiór nie jest
systematycznie uzupełniany, a istniejący
staje się przestarzałym nie spełniającym
oczekiwań czytelników. Systematyczne
obcowanie z książką ułatwia przyswajanie wiedzy, czyni człowieka lepszym,
11
Aktualności kulturalne
bogatszym intelektualnie i duchowo.
Wszystkie podejmowane przez biblioteki działania winny zmierzać do tego,
aby książka stała się ważnym elementem
kultury w życiu każdego człowieka. Nie
dadzą się one przeliczyć na pieniądze bowiem instytucje te należą do grupy „non
profit”, które stawiają sobie za cele do
wykonania o charakterze społecznym,
niekomercyjnym.
Współczesna biblioteka to nie tylko
biblioteka zbioru książek i czasopism
lecz także materiałów gromadzących
treści na różnych nośnikach („książka
mówiona”, multimedia itp.). Użytkownik biblioteki niejednokrotnie wymaga
szybkiej informacji, co staje się możliwe
dzięki nieograniczonym możliwościom
techniki komputerowej. Komputer stał się
w bibliotece bardzo ważnym narzędziem,
które umożliwia bibliotekarzowi szeroki
dostęp do wiedzy, zdobywania i przekazywania informacji użytkownikom, a poprzez zastosowanie odpowiedniego programu bibliotecznego usprawnia procesy
biblioteczne (komputerowe udostępnia-
nie zbiorów, katalogowanie ,elektroniczne bazy danych i in.). Czytelnicy mogą
nieodpłatnie korzystać z Internetu.
W powiecie łańcuckim na 31 bibliotek
tylko Miejska Biblioteka Publiczna i
jej 2 filie biblioteczne są skomputeryzowane. Prace w tym zakresie prowadzone są zaledwie w dwóch gminach :
Czarna i Żołynia. Przed unowocześnianiem bibliotek nie uciekniemy bowiem
tego oczekują od nas użytkownicy.
Aniela Szal
BIBLIOTEKARZE POWIATU ŁAŃCUCKIEGO NA SZKOLENIU W PAŁACOWEJ BIBLIOTECE POTOCKICH
Fot. arch. szkolenie bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu łańcuckiego
Dnia 17 marca w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Łańcucie odbyło się szkolenie bibliotekarzy z bibliotek publicznych
powiatu łańcuckiego.
Po omówieniu wyników czytelniczych
za 2009 rok oraz przekazaniu informacji
przez mgr Beatę Lęcznar – moderatora
Dyskusyjnego Klubu Książki przy MBP
na temat „Jak dobrze przeprowadzić
spotkanie autorskie” bibliotekarze udali się do Pałacowej Biblioteki Potockich
w Muzeum-Zamku w Łańcucie.
Szkolenie poprowadził mgr Tadeusz Baj.
Zapoznał bibliotekarzy z historią tej rodowej biblioteki magnackiej, która powstała ok. 1798 r. i liczy ponad 22 tys.
zbiorów: starodruków, czasopism, map,
atlasów, muzykaliów, i in. Biblioteka-
rze mieli okazję zobaczyć najcenniejsze
dokumenty, zaprezentowane przez T.
Baja, m.in.: „Statuta Zygmunta Starego”
z 1524 r., „Kronikę Marcina Kromera”
z 1555 r., „Atlas Świata” z lat 1640-1655
z ręcznie kolorowanymi miedziorytami,
wielojęzyczną „Biblię Poliglota” z kolekcji Szczęsnego Potockiego z 1657 r.,
„Zielnik Syreniusza” z 1613 r. w języku
polskim, a także faksymile „Kodeksu
Baltazara Behema” z 1505 r. jako przykład książki rękopiśmiennej.
Oprócz Biblioteki Pałacowej w Muzeum-Zamku znajduje się też Biblioteka Muzealna, która powstała w 1959 r.
i obecnie liczy ok. 20 tys. woluminów
oraz czasopism fachowych. Służy ona
przede wszystkim pracownikom Muzeum-Zamku, stąd też gromadzona jest
tutaj literatura z zakresu sztuki, ochrony
zabytków, pojazdów konnych, parków
i in. W czytelni tej biblioteki udostępniane są na miejscu zbiory także osobom
z zewnątrz.
Bibliotekarze z wielkim zainteresowaniem wysłuchali ponad 1,5-godzinnego
wykładu, który wzbogaciły zaprezentowane przez Pana T. Baja cymelia biblioteczne oraz katalogi, inwentarze, zeszyty
uczniowskie, podręczniki, rękopisy nut.
Aniela Szal
II EDYCJA KONKURSU JEDNEGO WIERSZA
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE.
W dniu 22 marca 2010 roku, odbyło się
podsumowanie oraz rozdanie nagród
w Konkursie Jednego Wiersza, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie.
Wydarzenie to doskonale wpisuje się
w obchodzony 21 marca Światowy Dzień
Poezji, który został ustanowiony przez
12
Organizację Narodów Zjednoczonych do
Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 1999
roku. Celem tego święta jest promocja
poezji i czytelnictwa.
We Francji, Hiszpanii, Grecji czy Macedonii, od lat podtrzymywana jest tradycja
festiwali poetyckich, natomiast w Polsce
Światowy Dzień Poezji cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. W wielu
miastach odbywają się „Noce poetów”,
wieczory poezji i konkursy sztuki słowa, a także inne imprezy mające związek
z poezją. Tegoroczny Światowy Dzień
Poezji UNESCO przebiegał pod hasłem:
„Słowa natury, natura słów”.
Poezja nigdy nie stanowiła rozrywki
marzec 45/2010
Aktualności kulturalne
Fot.arch. poetka Krystyna Lenkowska
dla szerokich mas. Wymaga od odbiorcy skupienia i uwagi. Nie wszyscy mogą
czy potrafią, zatrzymać się i zastanowić,
nad słowem poety. Jednak w momencie, gdy znajdzie się na to czas, często okazuje się, że czytelnik odnajduje
w wierszu cząstkę siebie - swoje: myśli,
uczucia, przeżycia. Młodzież zgłaszająca
swoje teksty na konkurs poetycki dowiodła, że chętnie czyta poezję, jak również
sama ją tworzy.
Głównymi celami ogłoszonego przez
MBP w Łańcucie, Konkursu Jednego
Wiersza było: inspirowanie twórczości
poetyckiej, promowanie wartościowych
wierszy oraz wyłonienie talentów poetyckich.
Konkurs był skierowany do uczniów
gimnazjów i szkół średnich powiatu łańcuckiego, którzy interesują się
poezją, tworzą własne
wiersze oraz chcieliby je
zaprezentować szerszej
publiczności. Jury w składzie: prof. Uniwersytetu
Rzeszowskiego - Jadwiga
Lizak, Grażyna Witowska - nauczycielka języka
polskiego oraz Katarzyna Gwizdała - pracownik Miejskiej Biblioteki Fot. arch. uczestnicy konkursu jednego wiersza
Publicznej w Łańcucie
- przyznało poza nagrodami głównymi,
dziesięć wyróżnień. (Pełną listę osób na- wiersz:
grodzonych i wyróżnionych można odnaleźć na stronie www.mbp-lancut.pl). Wciąż trzeba się uczyć starannie jak życie
W tegorocznej, drugiej edycji konkursu, czytać od końca
zwyciężyła Anna Błachowicz - Wolny Nauki pobierać jak stracić
wierszem *** (Wciąż trzeba się uczyć I wiedzieć co zrobić z nadmiarem uciążlistarannie…). Nagrody zwycięzcom oraz wego szczęścia
wyróżnionym wręczył Burmistrz Miasta Przerasta nas myśl o marzeniach
Łańcuta Stanisław Gwizdak. Gościem o których nie można już marzyć
spotkania była rzeszowska poetka Kry- Przeraża nas wizja spełnienia tego co
styna Lenkowska, która zaprezentowała nieosiągalne
swoją poezję, dodając ciekawe komentarze do utworów młodzieży powiatu łań- Wciąż mamy uczyć się życia
Od tych co je przegrali.
cuckiego.
I nagroda w Konkursie Jednego Wiersza
przypadła Annie Błachowicz- Wolny za
ROK CHOPINOWSKI W ŁAŃCUCIE
”Rodem Warszawianin,
sercem Polak,
a talentem świata obywatel”
Cyprian Kamil Norwid
W roku 2010 obchodzimy dwusetną
rocznicę urodzin wielkiego polskiego
kompozytowa Fryderyka Chopina. Jego
wkład w rozwój światowej muzyki romantyzmu jest nieoceniony, inspirował
Roberta Schumanna i Franciszka Liszta,
stanowi natchnienie dla rzeszy polskich
muzyków. Jego dzieła są ponadczasowe.
Jak powiedział Ignacy Jan Paderewski
w setną rocznicę narodzin Fryderyka
Chopina: „Zabraniano nam Słowackiego,
Krasickiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie
tkwi wszystko, czego nam wzbraniano:
barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki,
szlacheckich brzęk szabel, naszych kos
chłopskich połyski, jęk piersi zranionej,
marzec 45/2010
bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne,
przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy
serc stroskanych, niewoli ból, wolności
żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa
radosna pieśń (...).”
Rok 2010 ogłoszony został rokiem
Chopinowskim, najpierw w Polsce i Francji, a później również w innych krajach
na całym świecie. Jest to ogromna szansa
na promocję polskiej kultury i sztuki. To
możliwość propagowania naszego dziedzictwa narodowego.
Również w Łańcucie Chopin będzie nam
towarzyszył przez cały ten rok.
Inauguracją obchodów Roku Chopinowskiego w Łańcucie stał się koncert, który odbył się 4 lutego 2010 roku
na Sali Balowej Muzeum – Zamku
w Łańcucie. Etiudy, Nokturny, Walce oraz
inne utwory chopinowskie rozbrzmiały w niecodziennej scenerii łańcuckiego
zamku spod palców łańcuckich uczniów
oraz uczestników V Międzynarodowego
Forum Pianistycznego „Bieszczady bez
granic” – pianistów z Ukrainy, Słowacji
oraz Polski.
Katarzyna Gwizdała
Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław
Gwizdak rozpoczynając koncert powiedział: „Łańcut, miasto dla którego muzyka odgrywa tak ważną rolę, pragnie
uczcić tego wielkiego polskiego pianistę i kompozytora. Jego muzyka będzie
nam towarzyszyła przez cały ten rok,
m.in. podczas Festiwalu Muzycznego
w Łańcucie, Międzynarodowych Kursów
Muzycznych im. Zenona Brzewskiego
czy „Łańcuckiego Tryptyku Chopinowskiego” (…)Rok Chopinowski w Łańcucie uważam za otwarty.”
Kolejnym punktem obchodów Roku
Chopinowskiego stała się wystawa: „Fryderyk Chopin. Kompozytor, romantyk,
podróżnik” zorganizowana przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Łańcucie. Otwarciu wystawy w dniu 2 marca, towarzyszyła prezentacja multimedialna prac fotografika Edwarda Sońskiego „Inspirowane
Chopinem - pejzaże Ziemi Łańcuckiej”,
której wyjątkowego nastroju nadała muzyka wielkiego polskiego kompozytora.
Bogata wystawa zawierała kalendarium
życia Fryderyka Chopina poparte materiałem ilustracyjnym, ze szczególnym
uwypukleniem podróży kompozytora po
Europie. Ponadto przedstawiona zosta-
13
Aktualności kulturalne
społeczne
ła epoka w której Chopin żył i tworzył.
Całość wystawy jest dodatkowo wzbogacona w liczne cytaty z listów Chopina,
a uzupełnieniem stały się prace uczniów
łańcuckich szkół, których mottem stało
się hasło: „Inspirowane Chopinem”.
Obok wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w ramach obchodów Roku
Chopinowskiego, Miejska Biblioteka
Publiczna w Łańcucie oraz Miejski Dom
Kultury zorganizowały konkurs plastyczny „Inspiracje Chopinem”. 4 marca w
Miejskim Domu Kultury nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu. Na
konkurs odpowiedziało ponad dwustu
uczniów z powiatu łańcuckiego. Wyróżnione zostały prace w trzech tematach:
Ilustracja życia wielkiego kompozytora,
Plastyczna interpretacja muzyki Chopina,
Malarskie wizje koncertów chopinowskich, w trzech kategoriach wiekowych.
Fot. E.Soński koncert inauguracyjny
Minione wydarzenia to dopiero początek cyklu kulturalnego poświęconego
Fryderykowi Chopinowi. Na ten rok zaplanowane są także inne ciekawe wydarzenia, m.in.
08.04.2010r. - koncert uczniów Szkoły
Muzycznej w Łańcucie, podsumowanie
konkursu literackiego pt.” Mój Chopin”
(Sala koncertowa Państwowej Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Łańcucie)
12.05.2010r - konkurs recytatorski dla
gimnazjów i szkół średnich Łańcuta i powiatu łańcuckiego pt.”Strofy o Chopinie”
(Sala wystawowa - Miejska Biblioteka
Publiczna)
13.05.2010r. - „Dzień w Bibliotece”
- impreza dla dzieci łańcuckich przedszkoli i szkół podstawowych pt.” Chopin
w oczach dziecka” (Miejska Biblioteka
Publiczna)
11.06.2010r. - Dni Miasta Łańcuta
- konkurs muzyczny pt.”Chopin znany
i nie znany” w formie „Wielkiej gry”.
(Sala widowiskowa - MDK w Łańcucie)
15.06.2010r. - Wernisaż wystawy
plakatu chopinowskiego profesorów polskich uczelni artystycznych oraz studentów. (Sala wystawowa MBP w Łańcucie)
09.07. - 11. 07. 2010r. - Przegląd filmów pt.” Chopin w Kinie”, prezentujący
filmy współczesne i archiwalne. (Kasyno
urzędnicze Muzeum - Zamku w Łańcucie)
1.08 - 29.08. 2010r. - „Letni Salon Muzyczny - Spotkanie z Chopinem” -recitale
promujące młodych pianistów z polskich
Akademii Muzycznych (Storczykarnia
Muzeum - Zamku w Łańcucie)
17.10.2010r. - Koncert Fortepianowy f -moll op.21 w wyk. Piotra Kościka
14
Fot.A.Piechowski, otwarcie wystawy Fryderyk Chopin. Kompozytor, romantyk, podróżnik w MBP
Fot. E. Soński, uczestnicy konkursu plastycznego „Inspiracje Chopinem”
z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej
Filharmonii Rzeszowskiej - zamykający
projekt pt.” Łańcucki Tryptyk Chopinowski” - Muzyka, Plastyka, Literatura. (Sala
Balowa Muzeum- Zamku w Łańcucie)
Wydział Edukacji, Promocji,
Kultury i Sportu
sierpieñ 45/2010
marzec
42/2009
Aktualności kulturalne
społeczne
BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA U PREZYDENTA RP Z OKAZJI 700-LECIA
URODZIN KAZIMIERZA WIELKIEGO - ZAŁOŻYCIELA ŁAŃCUTA
Z okazji obchodzonego w tym roku 700lecia urodzin Króla Kazimierza Wielkiego, który nadał w 1349 roku prawa
miejskie Łańcutowi, 4 marca 2010 roku
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
odbyło się spotkanie z władzami miast
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Miast
Króla Kazimierza Wielkiego.
Wzięli w nim udział prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący rad miast Kazimierzowskich, władze
Stowarzyszenia oraz przedstawiciele
lokalnych mediów. Na spotkaniu obecni
byli Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław
Gwizdak, Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Szczepaniak oraz Kierownik
Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury
i Sportu Andrzej Piechowski.
„Król Kazimierz Wielki panował przez
37 lat, od 1333 do 1370 roku. Chociaż
nie był władcą, który zjednoczył ponownie Polskę, to pracował nad jej zjednoczeniem i dokonał olbrzymiego dzieła
modernizacji. Miało ono przede wszystkim związek z budową licznych murowanych fortyfikacji i nowych kościołów.
Za jego panowania miała miejsce lokacja blisko 100 nowych miast, z których
część przetrwała do dziś. Po śmierci zaś
tak szczęśliwie przekazał władzę, że stało
się to podwaliną późniejszej unii Polski
z Litwą” – powiedział podczas spotkania
Prezydent Lech Kaczyński.
Podczas spotkania zgromadzeni wysłuchali również wykładu o znaczeniu
i dokonaniach króla Kazimierza Wielkiego, który wygłosił prof. dr hab. Jacek
Maciejowski z Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Przedstawiając sylwetkę monarchy zaznaczył on, że
był on zdecydowanie bardziej królem budowniczym niż wojownikiem i należał do
grona najwybitniejszych monarchów europejskich XIV wieku. „Jego działalność
na polu modernizacji kraju pozwoliła
w znaczący sposób zmniejszyć dystans
cywilizacyjny dzielący Polskę od krajów Europy Zachodniej. Zapisał się
jako wielki reformator państwa, głównie
w obszarach administracji, finansów, wojskowości, prawodawstwa oraz ogromnej
akcji kolonizacyjnej.”
Przemówienie wygłosił również Eugeniusz Gołembiewski - prezes Zarządu
Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza
Wielkiego - burmistrz miasta Kowala-
sierpieñ 45/2010
marzec
42/2009
Fot.A.Piechowski, spotkanie w pałacu prezydenckim
Fot.A.Piechowski, zaproszeni goście z miast kazimierzowskich
miejsca urodzenia Kazimierza Wielkiego, jednego z największych polskich
monarchów - to on „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” - ostatniego
z piastowskiej dynastii założycieli państwa polskiego, i skupia 40 miast i miejscowości z całej Polski.
Stowarzyszenie Miast Kazimierzowskich
zostało powołane w celu upamiętnienia
działalności polskiego monarchy, jego
wkładu w lokowanie i budowę miast
w czasach jego panowania. Służy temu
współpraca samorządów zmierzająca do
podtrzymania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych
i gospodarczych.
Spotkanie było początkiem uroczystego
jubileuszu urodzin Kazimierza Wielkiego w celu upamiętnienia działalności
tego wielkiego polskiego monarchy, jego
wkładu w lokowanie i budowę miast
w czasach jego panowania.
Podczas konferencji prasowej padło wiele pytań i wątpliwości lokalnych mediów
dotyczących likwidacji prasy samorządowej. Prezydent uspokoił, że jest temu
pomysłowi stanowczo przeciwny.
Wydział Edukacji, Promocji,
Kultury i Sportu
15
Aktualności kulturalne
WYSTAWA „WILLE ŁAŃCUCKIE” W GALERII PAPA GEORGIOU
W dniach od 5 lutego do 15 marca 2010,
w siedzibie Galerii Papa Georgiou przy
ul. Dominikańskiej 17 w Łańcucie można było oglądać wystawę prac Jerzego
Szerstobitowa pt. „Wille Łańcuckie”.
Była to pierwsza wystawa prac Artysty
od momentu otwarcia łańcuckiej Galerii.
Chociaż głównym tematem wystawy jest
Łańcut i jego unikalna architektura, to
jednak sama wystawa ma w dużej mierze charakter przeglądowy; pojawią się
na niej zarówno najnowsze prace, jak
i wcześniejsze, które udało się zaprezentować dzięki uprzejmości prywatnych
kolekcjonerów.
Znane wszystkim mieszkańcom Łańcuta piękne, ale często niszczejące wille na
nowo zyskały blasku pod pędzlem wybitnego, cenionego na całym świecie artysty
malarza. Na obrazach zabytki odzyskały swoją świetność, duszę. Sam artysta,
mówiąc o swoich pracach, podkreślił, że
w każdym z nich znajduje się cząstka
niego samego. Dzięki niej każda willa
posiada swój niepowtarzalny nastrój, jest
uchwycona w czasie, by już nigdy nie
ulec niszczącej sile czasu. Kiedy Jerzy
Szerstobitow mówi o swojej twórczości
każdy obraz zaczyna żyć ukazując swoją
historię. Tak również dzieje się z zabytkami Łańcuta. Malarz zauważył ich nie-
Jerzy Szerstobitow, Willa przy stawie.
Olej na płótnie
Jerzy Szerstobitow, Willa Róża. Olej na płótnie
doceniane piękno oddając je na płótnie.
Otwarciu wystawy towarzyszył piękny
występ Symonidy Modras z zespołem
Equale z Pruchnika oraz znanego poety
i kompozytora Mateusza Pieniążka
z Przemyśla.
Artysta wystawą „Wille Łańcuckie”
nie zamierza kończyć pracy nad obrazami związanymi z Łańcutem. Już w połowie kwietnia można będzie podziwiać
wystawę portretów osobistości Łańcuta.
Możemy zdradzić, że wśród prac wystawowych znajdzie się portret Burmistrza
Miasta Stanisława Gwizdaka.
Wydział Edukacji, Promocji,
Kultury i Sportu
OTWARCIE GMACHU TOWARZYSTWA KASYNOWEGO
ORDYNACJI POTOCKICH ORAZ DAWNEJ UJEŻDŻALNI
W ostatnim czasie w Łańcucie nastąpiło
otwarcie dwóch świeżo odrestaurowanych budynków: tak zwanego Kasyna
Urzędniczego oraz maneżu. Oba zabytki
mogły odzyskać swoją świetność dzięki
poświęceniu i zaangażowaniu pracowników Muzeum-Zamku w Łańcucie na
czele z Dyrektorem – Witem Karolem
Wojtowiczem przy wsparciu finansowym
funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
12 lutego 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Kasyna połączone z
koncertem muzyków z Filharmonii Rzeszowskiej oraz wystawą fotografii zatytułowaną „Sztuka fotografii”. Podczas
uroczystości Wiceminister Kultury Pani
Monika Smoleń wręczyła Witowi Karolowi Wojtowiczowi najwyższe odznaczenie Ministra Kultury Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za zasługi
podczas ponad trzydziestoletniej pracy w
Muzeum – Zamku w tym dwudziestolet-
16
Fot.A.Piechowski, otwarcie kasyna
marzec 45/2010
Aktualności kulturalne
niej na stanowisku Dyrektora. W budynku wzniesionym w 1893 roku znajdować się będzie Muzeum Historii Miasta
i Regionu w którym znajdzie się ponad
cztery tysiące eksponatów. W tworzonym
muzeum zorganizowane będą trzy wystawy mieszczańska, etnograficzna oraz X
Pułku Strzelców Konnych. W sumie zajmą pięć sal ekspozycyjnych pierwszego
piętra budynku. Ekspozycje poświęcone
dziejom naszego miasta zwiedzać będzie
można od dnia 4 maja br.
W związku z planowanym otwarciem
Muzeum – Dyrektor Zamku zwrócił się z
gorącą prośbą do mieszkańców Łańcuta,
którzy znajdują się w posiadaniu zdjęć
przedwojennego Łańcuta lub ciekawych
dokumentów związanych z miastem i regionem i wyrażą zgodę na ich reprodukowanie, żeby zgłaszali się do Zamku.
Dzięki temu te cenne pamiątki można będzie zaprezentować szerszemu gronu odbiorców oraz będą one służyły przyszłym
pokoleniom mieszkańców Łańcuta.
Tydzień po otwarciu Gmachu Kasyna, otwarto również budynek dawnej
ujeżdżalni, tzw. maneżu, w którym mieścić się będzie Podkarpackie Centrum
Dziedzictwa. Do budynku przeniesione
zostały kasy muzeum, a w najbliższym
czasie znajdować się tam będzie również
informacja turystyczna oraz sklepiki z
pamiątkami, przewodnikami, mapami i
mała gastronomia. Dostępne są tu także
4 infomaty prezentujące zamek oraz bieżące informacje, które sukcesywnie będą
wzbogacane przez nowe informacje o
mieście.
Otwarciu Maneża towarzyszyły dwie
wystawy: wystawa scenografii filmu lalkowego Tadeusza Wilkosza: bohaterowie
dobranocek Kolargol, Trzy Misie, Pik-Pok
i inni oraz dekoracji filmu animowanego
Danny Boy w reżyserii i scenografii Marka Skrobeckiego oraz wystawa fotografii:
„Razem w nowej Europie” zrealizowanej
przez Galerię Fotografii Miasta Rzeszo-
Fot.A.Piechowski, Wiceminister Kultury Pani M. Smoleń wręcza W.K.Wojtowiczowi odznaczenie Srebrny
Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Fot.A.Piechowski, otwarcie maneżu
wa w ramach Programu Operacyjnego
„Promocja polskiej kultury za granicą”.
Otwarcie Podkarpackiego Centrum Dziedzictwa uświetnił występ Orkiestry Dętej
Garnizonu Rzeszowskiego.
Wydział Edukacji, Promocji,
Kultury i Sportu
ŁAŃCUT – MIEJSCA NIEZWYKŁE, CZ. V
Tereny zieleni
W Łańcucie od zawsze było wiele zieleni. Jak daleko „od zawsze” zaraz się okaże. Omawianie kompozycji roślinnych
zacznę od najmłodszego skweru utworzonego w czasie okupacji hitlerowskiej
około 1941 r. Na płycie pustego, zaniedbanego wówczas ogromnego Rynku
zasadzono drzewa, krzewy, założono
trawniki. Początkowo niewysokie drzewa pozwalały bujnie kwitnąć krzewom
i klombom kwiatowym umieszczonym
marzec 45/2010
centralnie.
Z biegiem lat, tak jak w przypadku każdego żywego organizmu wygląd skweru
zmieniał się, drzewa spotężniały, zmieniono układ ścieżek, na środku stanął
pomnik.
Niewiele osób pamięta, że Planty – jak
je nazywano w Łańcucie – były kiedyś
większe, łączyły się z placykiem położonym w stronę kościoła. W tym samym
czasie, czyli w 1941 r., w miejscu wy-
burzonych ruder powstała kompozycja
klombów i ścieżek, otoczona niskim płotkiem. Obecnie stoi w tym miejscu pawilon handlowy wybudowany około 1960
r. Jeszcze jeden fragment zieleni rozciągał się wzdłuż południowo – wschodniej
pierzei. Domy stoją tu nieco wyżej, więc
trawniki i nasadzenia kwiatowe ukośnie
skłaniały się ku płycie Rynku. Teraz jest
tu podmurowany i ogrodzony taras, latem
zajęty przez kawiarniane stoliki.
Nieco starszy jest skwer na Placu Sobieskiego. Powstał on w okresie między-
17
Aktualności kulturalne
wojennym, w 1930 r., gdy władzę burmistrza sprawował Marian Januszewski.
Cały plac wyłożono wówczas cegłą, wąskim bokiem do góry. Wyglądało to jak
parkiet „w jodełkę” w eleganckim salonie. Na środku pozostał wąski, długi pas
zieleni z alejką przez środek, zasadzony
niskimi drzewami i krzewami róż. Kilka
ławeczek zachęcało do odpoczynku. W
owych czasach rzadko spotykało się w
Łańcucie samochód, furmanki pojawiały
się liczniej tylko w dni targowe. Na co
dzień spokój, upajający zapach róż, przyjemny cień drzew tworzyły tu urokliwy
zakątek. Skwer tak jak każdy obszar zieleni przeszedł już wiele zmian, ale nadal
zachował swą funkcję.
Starszy był park powstały przy siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Powstał on wkrótce po wybudowaniu sali gimnastyczno – widowiskowej w
1895 r. Do dziś rosną tu stare lipy, można
dopatrzeć się śladów alei. Kiedyś wśród
zieleni znajdowały się boiska sportowe,
kort tenisowy, a w niskim parterowym
baraku mieściła się kręgielnia. W drugiej
połowie XX w. urządzono tu plac zabaw
dla dzieci, zaś zimą organizowano lodowisko. Ten obszar zieleni jest teraz mocno zaniedbany i nie wiadomo co z niego
pozostanie.
Park „Sokoła” był rówieśnikiem parku
zamkowego, największego zespołu zieleni w naszym mieście. Cała przeszło 30
– to hektarowa kompozycja powstała na
polecenie Romana i Elżbiety Potockich,
którzy w 1889 r. przejęli tę rezydencją i
urządzili ją po swojemu. Wcześniej jedynie w obrębie dawnych fortyfikacji
znajdowały się ogrody kwiatowe, a na
zewnątrz wokół fosy tylko jedna aleja
spacerowa zasadzona pod koniec XVIII
w., istniejąca do dziś. Zgodnie z nakazami mody z przełomu XIX/XX w. w parku
tworzonym dla Elżbiety z Radziwiłłów
Potockiej (altanka murowana, stojąca
przy jego końcu daleko za stawem nazywała się „Elizin”) musiały także znaleźć
się obiekty sportowe. W centralnej części
urządzono kort tenisowy otoczony pergolą. Jej drewnianą, jak w altanie, konstrukcję porastały pnące róże. Za czasów
ostatniego ordynata na tym rozległym
zielonym obszarze grano także w golfa.
Początek trasy znajdował się obok zamku, na bastionie południowo – wschodnim. Przez fosę przerzucano wówczas
prowizoryczny drewniany pomost i dalej
gracze pokonywali trawniki, zagajniki i
łąki docierając do kolejnych dołków.
Na terenie należącym do ordynacji
grano też w polo. Boisko do tego bardzo
ekskluzywnego sportu znajdowało się
18
Fot.arch. Łańcut
dalej na północ, poniżej Bażantarni, na
płaskim terenie niedaleko dzisiejszego
odkrytego basenu. Widać jeszcze prostokąt ziemi obsadzony na obrzeżach
wysokimi drzewami. Tutaj, na specjalnie
szkolonych koniach, mężczyźni z rodziny
ordynata lub jego arystokratyczni goście
rozgrywali mecze.
Stajnie Potockich miały wiele dobrych
koni. Pozwalało to na organizację biegów
myśliwskich, a także wyścigów. Powstał
więc skromny tor wyścigowy i trybuny
dla widzów gdzieś w pobliżu placu do
polo. Niestety nie ma dziś śladu po nim.
Bażantarnia obok której były te obiekty powstała w 1850 r. przez długi czas
nazywano ją „nową”, gdyż w I połowie
XIX w. nazwę tę zapewne wraz z funkcją
nosił dawny Zwierzyniec. „Nowy” lasek
o mieszanym drzewostanie zasadzono
w zróżnicowanym, pagórkowatym terenie. Oprócz kilku wytyczonych ścieżek i
domku leśnika cała reszta rozrastała się
swobodnie tworząc zarośla. Dawały one
schronienie licznej populacji bażantów.
Ptaki te żyjące na wolności były jednak
hodowane. W okresie lęgowym zatrudniano chłopców z miasta by przeszukiwali
cały lasek i zbierali jajka, które oddawano do wysiedzenia indyczkom. Bażanty
dorosłe były obiektem polowań, podobnie jak żyjące tu lisy, zające i sarny.
Wspomniany już Zwierzyniec, położony jeszcze dalej na północ, na płaskim terenie często zalewanym przez Wisłok nazywany jest dziś Dębnikiem. Jeszcze nie
tak dawno rosła tam duża grupa starych
rozłożystych dębów, teraz przerzedzona
przez upływ czasu i wichury. Zwierzyniec założony został w 1600 r. przez ówczesnego właściciela miasta Stanisława
Stadnickiego zwanego „Diabłem Łańcuckim”. Rezerwat zieleni utworzony w
miejscu wcześniej uprawnych pól, miał
Fot.arch. miłośnicy gry w polo
marzec 45/2010
Aktualności kulturalne
zapewnić schronienie dzikiej zwierzynie,
w tym sarenkom i danielom. Jest to istniejący do dziś najstarszy obiekt przyrodniczy w mieście.
W swej 400 – letniej historii przeszedł
ten lasek szereg przeobrażeń. W II połowie XVIII wieku razem z położonym na
zachód od niego Ogrodem Włoskim tworzyć miał większą kompozycję przestrzeni połączoną alejami widokowymi, nowymi nasadzeniami oraz korytem rzeki i
wpadającego do niej strumienia nazywanego dziś Mikośką. W centralnej części
Zwierzyńca, gdzie zbiegały się aleje na
usypanym pagórku stał pawilon łazienki.
Ówczesna moda takich właśnie kąpieli
nakazywała zażywać. Koryto Wisłoka,
które pierwotnie otaczało Ogród Włoski i
płynęło dalej przez Zwierzyniec, było na
tyle szerokie i głębokie, że można było
pływać po nim gondolami, oraz urządzać
modne wówczas imprezy plenerowe.
Mimo wszystko możemy uznać to miejsce za początek sportów wodnych w Łańcucie.
Wspomnieć tu jeszcze wypada o Ogrodzie Włoskim. Pełnił on rolę parku, gdy
zamek Lubomirskich był jeszcze fortecą.
Określenie „włoski” wskazuje na styl
geometrycznych, barokowych nasadzeń.
Gdyby się zachował, byłby to najstarszy
w Łańcucie obszar zieleni, bo w tym samym miejscu znajdował się już ogród
należący do rodziny Pileckich, jeszcze
w epoce Renesansu, czyli około 1500 r.
Niestety na początku XIX stulecia stojącą tu wówczas oranżerię przekształcił
Alfred Potocki w halę fabryki cukru.
Wkrótce cały teren zajęły pomocnicze
budynki gospodarcze, z ogrodu pozostał
staw i mostek nad korytem strumienia.
Dziś mieści się tam fabryka wódek.
Można by jeszcze napisać o starych
XVIII – wiecznych alejach, o ogrodach
warzywnych i sadach, a także o błoniu
wytyczonym podczas lokacji miasta, a
służącym m. innymi jako teren spacerowo – rekreacyjny. Dziś w tym miejscu
stoi zamek. Bez wątpienia zieleń była
w Łańcucie od zawsze, można ją uznać
za znak firmowy, używać jako herbu, a
przede wszystkim pamiętać o tej ciekawej przeszłości, dbać o istniejące jeszcze zabytki przyrody i co równie ważne,
twórczo kontynuować tę tradycję.
Maria Nitkiewicz
OSTATNI Z WIELU…
60 lat temu, Wojskowy Sąd Rejonowy w
Rzeszowie na sesji wyjazdowej w Łańcucie w dniach 20-23.03.1950 roku prowadził rozprawę pokazową przeciwko
członkom Wojskowo-Niepodległościowej Organizacji „Orlęta” działającej na
terenie szkół średnich w Łańcucie.
Wyrokiem w/w Sądu skazani na mocy
Art.86 § 2 z KKWP, tj. za przynależność
do nielegalnej organizacji i z Art.4 § 1
KKWP za posiadanie broni, na wieloletnie kary więzienia, jak również utratę
praw obywatelskich i przepadek całego
mienia na rzecz Skarbu Państwa zostali:
1.Machowski Ludwik, ur. 13.01.1927 r.
na łączną karę 10 lat więzienia,
2.Michno Jan, ur. 28.05.1930 r. na 9 lat
więzienia,
3.Kulka Bronisław, ur. 04.02.1928 r. na 9
lat więzienia,
4.Szpunar Wiesław, ur. 11.08.1929 r. na 8
lat więzienia,
5.Rejman Edward, ur. 28.04.1932 r. na 7
lat wiezienia,
6.Rejzer Alfred, ur. 31.10.1926 r. na 7 lat
więzienia,
7.Magoń Jan, ur. 30.10.1929 r., na 6 lat
więzienia.
Była to rozprawa pokazowa na którą
dyrektorzy szkół obowiązkowo musieli
zgromadzić młodzież. W pobliżu budynku na placach i ulicach zainstalowano
głośniki. Reżyserem czynności przygotowawczych, jak również rozprawy był Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łańcucie. Rozprawa nie miała
znamion prawa oskarżonego, jak w państwach cywilizowanych. Po zakończeniu
śledztwa, które trwało 6 miesięcy, pytano
się jakiego chcemy obrońcę, z urzędu czy
marzec 45/2010
wyboru. Wszyscy orzekli, że z urzędu.
Dnia 20 marca 1950 roku zebrano
nas w holu budynku PUBP w Łańcucie,
pod silną strażą przeprowadzono na do
budynku „Gwiazda”. Tam dowiedzieliśmy się, że będzie rozprawa. Siedząc na
ławie oskarżonych tuż przed wejściem
sądu zbliżyło się do na kilku panów, poprosili o podanie nazwisk i przedstawili
się, ze są naszymi obrońcami z wyboru
rodziców. Biedni rodzice chcieli dla nas
dobrej obrony, lecz nie wiedzieli, że jest
to czas bezprawia. Tyle było rozmowy
z obrońcami. W tym czasie w postępowaniu sądowym rozumiano, ze obrońca
winien być osobą pomagającą sądowi
w udowodnieniu przestępstwa. Nasi
obrońcy całkowicie wypełnili te wymagania.
Dla obecnych pokoleń jest to już historia, ale na zawodzie adwokata /obrońcy/ pozostała haniebna czarna plama
i potępienie.
Rozprawa pokazowa miała na celu
udowodnienie, że jesteśmy bandytami
i marginesem społecznym. Prokurator
w swoim oskarżeniu powiedział; „Wysoki Sądzie, tu na ławie oskarżonych siedzą
młodzi ludzie, a równocześnie wykolejeńcy, którzy podnieśli rękę na Polskę
Ludową. Ręka ta zostanie zmiażdżona
karzącą sprawiedliwością ludową, ci wykolejeńcy zostaną ukarani całą surowością prawa. Ten margines zdeprawował
setki młodych ludzi, wtoczył im jad nienawiści do władzy ludowej, najlepszego
przyjaciela ZSRR”.
Dla uczczenia tych pamiętnych wydarzeń w Łańcucie, przy obecnej ul. Danielewicza na ścianie budynku dawnej
Tablice pamiątkowe
„Gwiazdy” została umieszczona pamiątkowa tablica.
Nasze tragiczne przeżycia to dowód
walki, tęsknoty, marzeń o wolną, suwerenną, pełną sprawiedliwości, jedności
i pokoju Polskę. Może młode pokolenie
będzie czytało książki o tych tragicznych
czasach, zmaganiach i cierpieniach narodu polskiego. Niechaj trwają w zadumie
nad tymi, co jeszcze żyją i tymi, których
kości leżą pod murami więzień, w lasach
i zapadliskach nieludzkiej ziemi.
„Kochajmy naszych bohaterów i Polskę.
Polska to ziemia i groby.
Polska jest w nas.”
Zza murów więziennych, przez szereg
lat, przesyłaliśmy hasła:
„Polsko!
U stóp twoich kładziemy poprzez zimne
kraty
19
Aktualności kulturalne
Szczęście i wolność – niczym wonne
kwiaty”.
Nigdy nie zamilkły nasze hasła. Sprawa
dla dobra całego narodu była nam droższa od życia, choć wielu z nas myślało,
ze nie dożyje chwil wolności, to jednak
tej chwili i nadziei doczekał się naród
Polski.
W organizacji „Orlęta” byłem członkiem i kierowałem placówką „Pogoń”.
W roku 1949 zostałem aresztowany
i uwięziony. Przebywałem w ciężkich
więzieniach m.in. Rawiczu, Strzelcach
Opolskich czy Jaworznie. Trzykrotnie
wymykałem się śmierci.
Po odzyskaniu niepodległości, po roku
1989 i w latach następnych, za moją patriotyczną postawę zostałem mianowany
Porucznikiem Polskich Sił Zbrojnych.
Otrzymałem honorowe wyróżnienie
„Patent weterana walk o wolność i niepodległość Ojczyzny”. Jestem również
w posiadaniu wielu innych odznaczeń,
chociażby Krzyża Więźnia Politycznego
Okresu Stalinowskiego, Złotego Medalu
za zasługi dla Obronności Kraju nadanym
przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Obecnie pracuję społecznie w Zarządzie Wojewódzkiego Związku Więźniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego, Zarządzie Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych, Powiatowym Związku
Kombatantów, jak również w Powiatowym Związku Emerytów i Rencistów
w Łańcucie.
Edward Rejman
„ Olimpijskie ” sukcesy uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1
Zakończyły się już konkursowe zmagania
gimnazjalistów. Uczniowie wzięli udział
w wielu konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i gimnazjalnym.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum
nr 1 osiągnęli godne uwagi sukcesy. Tytuł laureata, czyli zwycięzcy
na szczeblu wojewódzkim zdobyły
uczennice: Agata Lizak z języka polskiego i historii, Katarzyna Grzywa
z języka polskiego oraz Anna Grzywa
z chemii.
Tytuł finalisty zaś uzyskali: Marek
Kuźniar z geografii, Urszula Skorus z biologii , Adam Kazibudzki z języka niemieckiego, Agata Lizak z chemii oraz Aneta Wawrzaszek
z języka polskiego.
Sukcesy te są wynikiem zdolności
uczniów oraz długiej, systematycznej
i rzetelnej pracy zarówno uczniów, jak
i nauczycieli.
Poniżej wywiad z AGATĄ LIZAK
– wszechstronnie uzdolnioną uczennicą
klasy trzeciej, uczestniczką wielu konkursów, ich laureatką i finalistką.
„Najbardziej ciekawi mnie…”
- Witaj Agata!
Z pewnością należysz do nieprzeciętnych
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1.
Na Twoim koncie jest wiele sukcesów.
W ciągu ostatnich dwóch lat nauki zostałaś laureatką wielu konkursów na
szczeblu wojewódzkim: w klasie II – religijnego i geograficznego, w klasie III –
z historii, języka polskiego oraz finalistką
wojewódzkiego konkursu chemicznego.
Dzięki temu, oczywiście, nie piszesz
dwóch testów gimnazjalnych. To bardzo
duże osiągnięcia. Jak się do tego przygotowywałaś?
20
- Brałam udział w konkursach z tych
dziedzin, które od dawna mnie interesują. Na pewno pomogła mi więc wiedza z
ich zakresu zdobywana systematycznie
jeszcze od czasów szkoły podstawowej.
Oczywiście ona sama nie wystarczyłaby
– aby dobrze przygotować się do konkursu, trzeba zapoznać się z wyznaczonymi
lekturami (jak w przypadku historii, polskiego czy religii) oraz dokładnie powtórzyć zagadnienia ujęte w regulaminie.
Konieczne było też rozwiązywanie zadań
praktycznych – jak z geografii i chemii.
Pomogły także kółka zainteresowań.
- Osiągasz sukcesy w różnych dziedzinach, lecz na pewno któraś z nich jest
Twoją ulubioną. W czym czujesz się najlepiej?
- Najbardziej ciekawi mnie historia. Lubię czytać biogramy historycznych postaci, zwiedzać miejsca związane z dziejami
Polski, nie nudzę się w muzeach.
- Jak sobie radzisz ze stresem egzaminacyjnym? Co poradziłabyś tym, których
niedługo czeka egzamin gimnazjalny?
- Szczerze mówiąc, niespecjalnie radzę sobie ze stresem, ale też nie jest on
w moim przypadku paraliżujący. Korzystam jednak z popularnych sposobów,
typu herbata z melisą czy słuchanie muzyki.
- Jakich porad mogłabyś udzielić tym,
którzy mają problemy z nauką? Czy można uczyć się efektywnie, ale i przyjemnie?
Jakie są twoje sposoby?
- Nie mam jakiś specjalnych metod uczenia się; uczę się w sposób tradycyjny.
A że lubię czytać i zdobywać nowe wiadomości, nie stanowi to dla mnie jakiegoś problemu.
- Czym się interesujesz poza nauką? Masz
jakieś hobby? Czy masz w ogóle czas na
przyjemności?
- Bardzo lubię wycieczki – także te krótkie, po okolicy. W wolnych chwilach
chętnie się na takie wybieram i jest to dla
mnie najlepszy sposób na relaks. Poza
tym kolekcjonuję z różnych stron świata:
różańce, ołówki, widokówki. Jestem także fanką skoków narciarskich (oglądam
transmisje, kilka razy byłam na zawodach w Zakopanem).
- W której szkole masz zamiar kontynuować swoją naukę po gimnazjum? Czy
wybierzesz jedno z łańcuckich liceów?
- Pewnie będzie to liceum w Łańcucie,
ale nie zdecydowałam jeszcze ostatecznie które.
- Czy w liceum także zamierzasz brać
udział w olimpiadach przedmiotowych?
- Trudno teraz odpowiadać na
to pytanie, wszystko zależy od
tego, jak mi się będzie wiodło
w nowej szkole.
- Jakie są twoje plany na przyszłość, kiedy już skończysz szkołę?
- Na razie nie mam sprecyzowanych planów co do wyboru zawodu. Myślę, że będzie to coś związanego z historią: może
praca w muzeum albo archiwum, ewentualnie prawo. Nie są to jednak deklaracje wiążące, wszystko może się jeszcze
zmienić.
- Czy jest coś, o czym zawsze marzyłaś,
ale do tej pory nie udało ci się tego osiągnąć?
- Moje marzenia nie są wygórowane,
marzec 45/2010
Aktualności kulturalne
więc raczej nie mam takich, które wykraczałyby poza możliwości ich spełnienia.
-Serdecznie dziękuję za rozmowę. Jednocześnie życzę Ci dalszych sukcesów w nauce, kolejnych równie pięknych osiągnięć
w tej dziedzinie, a także właściwych wyborów życiowych.
-Dziękuję.
Przewodnicząca SU
PG nr1 w Łańcucie
Natalia Szabatowska
Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łańcucie
zapraszają Rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych
NA UROCZYSTĄ PREZENTACJĘ
SZKOŁY, która odbędzie się w dniu 15
kwietnia br. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej .
LEKCJA OTWARTA Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY PG NR 1 W ŁAŃCUCIE
Dnia 4 lutego 2010 r. w Bursie Szkolnej (przy dawnym TMR) odbyła się V
Powiatowa Konferencja MetodycznoSzkoleniowa dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych, zorganizowana przez
Danutę Kolek, kierownika Biblioteki
Pedagogicznej w Łańcucie. Spotkaniu
patronowali: Burmistrz Miasta Łańcuta
Stanisław Gwizdak, Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza i Starosta Łańcucki
Adam Krzysztoń.
W ramach tematu konferencji: „Rola
biblioteki szkolnej w organizacji czasu
wolnego uczniów jako formy przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym”
odbyła się również promocja i popularyzacja twórczości Zbigniewa Trześniowskiego, autora wielu regionaliów,
głównie opracowań legend. Zainteresowania pisarza zatoczyły już ogromny krąg,
a w jego publikacjach odnajdujemy nie
tylko liczne legendy łańcuckie, ale również leżajskie, jarosławskie, czy te z rzeszowskich przedmieść.
Konferencję otworzył wykład pani Jadwigi Świętoń, pracownika Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie, dotyczący prawnych zagadnień organizacji czasu wolnego uczniów.
Po prelekcji słowo do gości przybyłych
z całego powiatu wygłosił pan Z. Trześniowski, który zaszczycił zebranych
swoją obecnością. Kolejnym punktem
spotkania była lekcja otwarta przygotowana przez Agnieszkę Koszteyn,
nauczycielkę j. polskiego w PG nr 1
w Łańcucie , autorkę projektu interdyscyplinarnego z wykorzystaniem technologii
informacyjnych na temat : „Łańcucianie
na powstańczych ścieżkach 1863 r. na
podstawie wybranych legend Zbigniewa
Trześniowskiego”. Uczniowie w czasie
pracy nad projektem analizowali i opracowywali ciekawy materiał literacki, malarski i fotograficzny dotyczący genezy
powstania styczniowego, sytuacji Polaków w okresie zaborów, poznali obrazy
inspirowane walkami w 1863 r. oraz biografie malarzy, poszukiwali informacji o
stroju powstańców, o wymownej symbolice powstańczego sztandaru, jak również
marzec 45/2010
Fot. A.Piechowski, Zbigniew Trześniowski
o specyficznej modzie z okresu żałoby
narodowej (w oparciu o malarstwo i sztukę użytkową ).
Niezwykle kształcące dla wychowanków
okazało się odkrywanie takich źródeł historycznych, które ukazywały łańcucian
związanych z powstaniem 1863 r. – zarówno tych, którzy brali czynny udział
w walkach 1863 r., jak i tych, którzy
tworzyli jego zaplecze. Przywołane zostały nazwiska wielkich społeczników,
a wśród nich: Emiliana Mieczysława Olszewskiego, Marcina Szulca de Szulcera,
Ignacego Sulimy – Jacewicza, Ignacego
Byłaka, Józefa Nowaka, Michała Piórka,
Gabriela Danielewicza, Jana Cetnarskiego i Filipa Sanbra – Kahane, walczącego
w szeregach „żuawów śmierci”, którego życiorys szczególnie zainteresował
uczestników projektu. Podczas prezentacji przypomniano także postać wybitnego duszpasterza, jezuity, ks. Józefa
Woytechowskiego (Wojciechowskiego),
który w czasach zaborów posługiwał w
łańcuckiej farze. Uczniowie poznali również popowstańcze losy wymienionych
mieszkańców Łańcuta.
Gimnazjaliści odszukali groby wspomnianych osób i sporządzili ich fotografie, zamieszczone później w materiale
ilustrującym temat lekcji. Dotarli także
do pamiątkowych kapliczek i krzyży
w Łańcucie, Białobrzegach, Żołyni, Krzemienicy – niemych świadków tamtych
dni. Niektóre zostały ufundowane jako
wota za szczęśliwy powrót z powstania,
inne pełniły funkcję tajnych arsenałów
czy poczty polowej. To przy nich gromadzili się powstańcy, by po krótkiej modli-
twie rozejść się na stanowiska walki.
Wśród cennych materiałów wykorzystanych w prezentacji znalazły się
wspomnienia Filipa Sanbra – Kahane,
zamieszczone w publikacji z 1903 r. noszącej tytuł : „W 40. rocznicę powstania
styczniowego”, a także kopie fotografii
autora tych wspomnień i fotografii jego
dowódcy – Francoisa Rochenbruna w
tradycyjnym stroju „ żuawów śmierci”
(pozyskane z prywatnej kolekcji M. Kopeć, nauczycielki j. polskiego w PG nr 1).
Uczniowie na podstawie wspomnianych
zapisków zredagowali „Kartki z pamiętnika powstańca”. Ich lektura oraz recytacja „Modlitwy Sybiraka”, autorstwa Filipa Sandra – Kahane, dostarczyły wielu
wzruszeń uczestnikom konferencji .
Na zakończenie prezentacji multimedialnej, składającej się z czterech części,
młodzież nawiązała do genezy i cech
gatunkowych legendy oraz wskazała ich
elementy w wybranych legendach pana
Trześniowskiego. Wspaniałym uzupełnieniem lekcji był występ zespołu wokalno- instrumentalnego „Muzyczna Jedynka”, prowadzonego przez nauczycielkę
Aleksandrę Mroczkę. Uczestnicy spotkania wysłuchali pięknie wykonanych pieśni patriotycznych: „W krwawym polu”
do słów W. Pola, „Hej, strzelcy” W. L.
Anczyca oraz „Ostatniego mazura” L.K.
Łubińskiego .
Goście zaproszeni na konferencję pozytywnie ocenili działania uczniów i złożyli gratulacje autorce projektu, której
należały się szczególne słowa uznania.
Doceniono pomysłowość prezentacji,
ciekawe materiały, kreatywność wychowanków gimnazjum. Pani Agnieszka
Koszteyn w słowie podsumowującym
podkreśliła ogromny wkład uczniów
w ostateczny kształt lekcji, ich zaangażowanie i zainteresowanie tematem. Gimnazjaliści kl. I i II przez ponad miesiąc
pracowali w małych grupach, wędrując
po okolicy, fotografując miejsca pamięci,
poszukując grobów powstańców na łańcuckim cmentarzu, gromadząc przydatne informacje odnalezione w książkach,
artykułach i legendach zebranych przez
21
Aktualności kulturalne
Z. Trześniowskiego. Wiele godzin spędzili w pracowni komputerowej, gdzie
rodziły się pomysły na opracowanie plastycznej strony poszczególnych zadań
projektowych. Nauczycielka podkreślała
koleżeńską atmosferę panującą w zespołach oraz zaangażowanie emocjonalne
młodych ludzi. Efektem powyższych
działań była niepowtarzalna lekcja historii i patriotyzmu. Uczestnicy spotkania,
obserwując uczniów podczas prezentacji,
mogli przekonać się, jak bardzo przydatna we współczesnej praktyce szkolnej jest
metoda projektów. Gratulując młodzieży,
Agnieszka Koszteyn podziękowała także
zespołowi nauczycieli z „Jedynki”, który wspomagał jej działania, zaznaczając,
że projekt wymagał ogromnego nakładu
pracy i zaangażowania zarówno polonisty, jak i historyka, informatyka oraz nauczyciela sztuki .
Miłym akcentem, podsumowującym
konferencję, było wręczenie przez Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława
Gwizdaka nagród książkowych i pamiątkowych dyplomów, które otrzymali: autorka projektu, młodzież biorąca udział
w lekcji otwartej, a także nauczyciele PG
nr 1 współpracujący z Agnieszką Koszteyn: Marzena Kowalczyk i Małgorzata
Kopeć ( j. polski ), Dorota Michna (historia), Aleksandra Mroczka (sztuka)
oraz współrealizatorka projektu - Barbara
Szajnar (informatyka), która czuwała nad
stroną techniczną prezentacji.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali
teczki z materiałami opracowanymi na
potrzeby konferencji. Zostały one przygotowane przez panie: Ewę Chudzik,
pracownika Biblioteki Pedagogicznej
w Łańcucie, oraz Barbarę Szajnar
i Agnieszkę Koszteyn. Podczas spotkania
można było obejrzeć wystawę „Odkryj
region- poznaj region- pamiętaj”, a także zakupić książki pana Trześniowskiego
z autografem autora i zapoznać się z
ofertą wydawnictw regionalnych Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu
w Rzeszowie.
M. Kopeć
NIECODZIENNA LEKCJA FIZYKI W ŁAŃCUCKIM MUZEUM
Fot.arch. Joanna Kluz
Od kilku lat uczniowie klas drugich
Publicznego Gimnazjum nr 1 uczestniczą w nietypowej lekcji fizyki o historii
i znaczeniu wynalazków. Tuż przed rozpoczęciem nauki o prądzie elektrycznym
mają okazję znaleźć się, choć na chwilę,
w świecie pozbawionym prądu i tych
nowoczesnych urządzeń, bez których
nie wyobrażają sobie
życia.
W Dziale Historii
Miasta są uczestnikami lekcji muzealnej
poświęconej Ignacemu Łukasiewiczowi,
jego odkryciu nafty
oraz innym znaczącym XIX-wiecznym
wynalazkom.
Ich
przewodniczką jest
pani Joanna Kluz,
która już od kilku
lat
współpracuje
z nauczycielką fizyki tego gimnazjum
i pasjonująco opowiada o XIX-wiecznym
Łańcucie.
Wytworzeniu właściwej atmosfery sprzyja autentyczne umeblowanie dziewiętnastowiecznego mieszczańskiego pomieszczenia Ożywają przed oczyma łańcuckie
ulice, fabryki. Gdzieś znika atmosfera
prowincjonalnego miasteczka, gdyż
w XIX wieku Łańcut był prężnym galicyjskim miastem przemysłowym.
Z opowieści wyłaniają się kolejni
„bohaterowie” – lampa olejowa, naftowa, telefon, prawie 100-letnia żarówka,
fonograf, czy wreszcie pierwsza klisza
fotograficzna. Z zakamarków historii wychodzą na światło dzienne dawno zapomniane słowa jak: kijanka, maglownica,
żelazko na duszę, kaganek, prymus. Godzina mija błyskawicznie. Jeszcze tylko
samodzielne obejrzenie kolekcji i powrót
do świata współczesnego. Po drodze
„rzut oka” na budynek pierwszej łańcuckiej elektrowni hrabiego Potockiego zbudowanej w 1906 roku.
A czy wiecie Państwo która łańcucka
ulica została jako pierwsza zelektryfikowana na początku XX wieku? Jeśli nie, to
może warto znaleźć chwilę czasu na wizytę w tym jakże pasjonującym miejscu.
Joanna Wszoła-Czerw
PRYMUSI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ŁAŃCUCIE
Fot.arch. Prymus 2010
22
13 marca bieżącego roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łańcucie odbyła się pierwsza edycja
Międzyszkolnego Powiatowego
Konkursu „Prymus”. W zmaganiach wzięło udział kilkudziesięciu najlepszych szóstoklasistów
reprezentujących szkoły podstawowe powiatu łańcuckiego. Mieli
oni doskonałą okazję, by zaprezentować swoje umiejętności oraz
skonfrontować własną wiedzę
z możliwościami rówieśników
z innych szkół.
Konkurs podzielony był na trzy części,
których tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu jednego przedmiotu: języka
polskiego, języka angielskiego i matematyki. Każdy uczestnik mógł zgłosić się
do wszystkich części bądź wybrać tylko
te dziedziny, w których czuje się najpewniej.
W sobotni poranek w murach gimnazjum
na Podzwierzyńcu zebrali się uczestnicy
konkursu wraz z opiekunami. Początkowe zdenerwowanie i niepewność szóstoklasistów szybko ustąpiły, czemu sprzyjała miła i przyjazna atmosfera panująca
marzec 45/2010
Aktualności kulturalne
zarówno w trakcie zmagań, jak i podczas
przerw pomiędzy konkursami. Korzystając z okazji, szóstoklasiści z zaciekawieniem oglądali szkołę, w której być może
zdecydują się kontynuować naukę.
Zgromadzonych w sali gimnastycznej
gości powitała pani dyrektor, mgr Anna
Jęczalik-Jabłońska. Chcąc podnieść morale szóstoklasistów, starała się utwierdzić ich w przekonaniu, że już sam udział
w rozpoczynającej się rywalizacji jest dla
nich dużym wyróżnieniem. Zmagania
rozpoczęto od ortograficznych potyczek.
Miłośnicy języka polskiego nie przestraszyli się „czyhającej w chaszczach
hultajskiej hordy”, a wraz z „zastępem
hardych zuchów” poradzili sobie także
z „watahą chuliganów”. Po takim boju
nie straszny był im nawet „żarłoczny wyżeł, który każdą rzecz przerzynał swoimi
zębami”. Mimo że żadnemu z uczestników nie udało się bezbłędnie napisać
konkursowego dyktanda, wielu z nich
wykazało się bardzo dobrą znajomością
zasad ortograficznych oraz umiejętnością
praktycznego ich wykorzystania.
Tematem kolejnej konkursowej części
z języka angielskiego była „Monarchia
brytyjska”. Tym razem szóstoklasiści
musieli wykazać się nie tylko doskonała
znajomością języka obcego, ale też sporą
teoretyczną wiedzą na temat brytyjskiej
rodziny królewskiej. Zaprezentowana
przez szóstoklasistów znajomość szczegółów dotyczących m.in. Elżbiety II i jej
rodziny, gwardii królewskiej oraz zwy-
czajów panujących w rezydencji brytyjskich monarchów, jest godna pochwały.
W trzeciej części zmagali się najlepsi
wśród szóstoklasistów matematycy.
W trakcie rozwiązywania zadań przydała się im nie tylko znajomość wzorów
i równań, ale przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia i trafnego
wnioskowania.
Wielu uczniów zdecydowało się wziąć
udział we wszystkich częściach „Prymusa”, co świadczy o ich wszechstronnych
umiejętnościach i dużych ambicjach.
Organizatorzy przygotowali dla gości
poczęstunek, który umilał nauczycielom
czas oczekiwania na swoich podopiecznych, a uczniom pozwalał odpocząć po
konkursowych trudach lub zebrać siły
przed dalszymi zmaganiami.
Dyktando ortograficzne najlepiej napisały Joanna Cwykiel ze Szkoły Podstawowej w Markowej oraz Aleksandra
Deszczyńska ze Szkoły Podstawowej
w Krzemienicy. Zwycięzcą z języka angielskiego został Maksym Patena - uczeń
Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie.
Natomiast najlepszymi wśród szóstoklasistów matematykami okazali się Jakub
Wiercioch ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Łańcucie oraz Mateusz Puczkowski ze
Szkoły Podstawowej w Krzemienicy.
Oficjalne wręczenie dyplomów i nagród
rzeczowych nastąpi w czasie Dni Otwartych Szkoły, które odbędą się 26 marca
w budynku gimnazjum przy ulicy Kochanowskiego 6. Wydarzenie to, jak co
roku, wiąże się z licznymi atrakcjami
czekającymi na gości z najstarszych klas
szkół podstawowych. Zaplanowane na
ten dzień występy artystyczne będą zapowiedzią możliwości, jaki nasze gimnazjum stwarza uczniom chcącym rozwijać
swoje pasje wokalne, teatralne czy kabaretowe.
Gimnazjum nr 2 w swoich murach nie
tylko gości prymusów ze szkół podstawowych, ale także kształci i wychowuje tych „najlepszych z najlepszych”.
Świadczą o tym liczne sukcesy obecnych
uczniów a także dokonania absolwentów, które są doskonałym przykładem na
to, że dobre przygotowanie wyniesione
z gimnazjum owocuje i zostaje zauważane
w szkołach średnich. Jak wiadomo sukcesy przychodzą wtedy, gdy konsekwentnie
i z uporem dąży się do realizacji zamierzonego celu. Przy odpowiednim wsparciu ze strony nauczycieli oraz zapewnieniu dobrych warunków rozwoju do grona
tzw. prymusów mogą dołączyć nawet ci,
którzy wcześniej za takich nie byli uważani. Dlatego w Publicznym Gimnazjum
nr 2 mile widziani są także ci uczniowie,
którzy niezależnie od dotychczasowych
wyników, chcą mottem swoich szkolnych starań uczynić słowa Adama Mickiewicza: „Mądrość musisz sam z siebie
własną dobyć pracą”.
Alina Flejszar
Realizacja Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
w Szkole Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie
Ponadregionalny Projekt Edukacyjny
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy” współfinansowany
przez Europejski Fundusz Społeczny
i budżet państwa był realizowany w naszej szkole przez p. Joannę Bonecką
w obecnej klasie II a.
Celami Projektu są:
wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych
potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści
kształcenia,
kształtowanie kompetencji kluczowych
w oparciu o humanistyczną teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1. 04.
2009 na zajęciach obowiązkowych i dodatkowo od 1.09. 2009 r. w ramach 50ciu godzin zajęć pozalekcyjnych. Zgodnie z jego założeniami w sali lekcyjnej
zorganizowano trzy Ośrodki Zaintereso-
marzec 45/2010
wań, które powstały na bazie otrzymanych pomocy dydaktycznych, służących
rozwijaniu inteligencji wielorakich.
Uczniowie mieli okazję doskonalić
swoje umiejętności językowe, ruchowe, matematyczno- logiczne, wizualnoprzestrzenne, przyrodnicze, muzyczne,
interpersonalne i intrapersonalne. Rozwijali swoje mocne strony i wzmacniali
słabsze. Zdobyli szereg nowych umiejętności, szczególnie z zakresu posługiwania się globusem i mapą. Zrozumieli znaczenie pojęć: kontynent, państwo, miasto.
Nauczyli się rozpoznawać symbole narodowe wybranych państw Europy. Zdobyli nową wiedzę dotyczącą zabytków,
osobliwości przyrodniczych, geologicznych i atmosferycznych różnych krain
geograficznych. Ponadto poznali nazwy
najważniejszych narządów człowieka
i dowiedzieli się, jakie funkcje pełnią one
w organizmie. Pogłębiali rozumienie ter-
minów „tolerancja” i „godność osobista”.
Dzięki pomocom dydaktycznym, które
szkoła otrzymała w ramach realizacji
projektu, uczniowie podnieśli umiejętność koncentracji uwagi, sprawność manualną i ruchową. Rozwijali uzdolnienia
muzyczne i aktorskie. Poznawali nowe
zwroty obcojęzyczne. Pogłębiali wiedzę
matematyczną i przyrodniczą stając się
małymi badaczami. Chętniej i aktywniej
współpracowali ze sobą.
Najważniejszym efektem projektu jest
widoczne zintegrowanie się zespołu klasowego, poszanowanie potrzeb i poglądów innych oraz współodpowiedzialność
za zgromadzone w klasie pomoce.
Na zakończenie realizacji projektu wychowawca, wspólnie z rodzicami i dziećmi, przygotował prezentację umiejętności
i efektów pracy uczniów pt. „Niezwykła
podróż po państwach Europy”, która odzwierciedlała główną tematykę zajęć po-
23
Aktualności kulturalne
zalekcyjnych. Przedstawienie to odbyło
się 17.12.2009 r. w sali gimnastycznej
naszej szkoły. Obejrzeli je zaproszeni
goście p. Małgorzata Nowińska- Zgurska- Edukator, p. Stanisław GwizdakBurmistrz Miasta Łańcuta, p. Barbara
Hanus-Dyrektor Szkoły, p. Danuta Sroka- przedstawicielka wydawnictwa MAC
Edukacja oraz rodzice, dziadkowie i rodzeństwo uczniów.
Prezentacja ta pokazała, że każde dziecko posiada określone zdolności, wymaga
tylko odpowiedniej motywacji i wsparcia.
Uczniowie opowiadali o ciekawostkach
związanych z wybranymi państwami europejskimi, które można było obejrzeć
podczas prezentacji multimedialnej przygotowanej przez wychowawczynię. Występ uświetnili tańcami, śpiewem i grą
na instrumentach. Odbył się także pokaz
mody karnawałowej i występ włoskiego
duetu Rominy Power i Al Bano, w których postacie wcieliły się dzieci. Mali
Mikołaje obdarowali gości własnoręcznie zrobionymi „Aniołkami szczęścia”.
Natomiast wszyscy uczniowie otrzymali
na własność palcynki- myszki, jako podziękowanie za udział w projekcie.
Podczas prezentacji nastąpiło symboliczne przekazanie pomocy dydaktycznych,
wspomagających realizację projektu
uczniom klasy I a, którzy będą go kontynuować pod kierunkiem wychowawczyni p. Jadwigi Winiarskiej- Grabowskiej
i nauczycielki specjalistki p. Barbary
Szydełko.
Nauczyciel realizujący projekt miał możliwość poznać i wdrażać najnowsze koncepcje pedagogiczne, tj. teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Nabył
nowe umiejętności dotyczące diagnozy
i wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci. Poznał i korzystał z nowoczesnych pomocy dydaktycznych tworzących Ośrodki Zainteresowań. Wdrażał
autorskie pomysły.
Udział w projekcie przyczynił się do podwyższenia jakości pracy szkoły. Wszyscy
nauczyciele zostali zapoznani z teorią
inteligencji wielorakich i metodami ich
rozwijania. Otrzymane pomoce dydaktyczne uatrakcyjniły proces nauczania
i wzbogaciły bazę naszej placówki. Ponadto dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
poszerzyły jej ofertę edukacyjną.
Rodzice odkryli nowe zdolności u swoich dzieci. Dowiedzieli się, jak pracować,
aby ich pociechy osiągnęły optymalny
rozwój, były przy tym aktywne i radosne.
Mieli okazję wspomagać wychowawczynię w jej pracy i zobaczyć efekty tego na
wspólnie przygotowanym pokazie.
Koncepcja projektu oparta na założeniu,
że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać, na pewno będzie kontynuowana w dalszej pracy szkoły, która
ma zapewnić swoim uczniom możliwość
wszechstronnego rozwoju i sprzyjać
kształtowaniu kompetencji kluczowych.
Będzie wspierała uczniów w rozwijaniu
ich indywidualnych zdolności tak, aby
umieli wykorzystać je w życiu.
Joanna Bonecka
PRZEDSZKOLAKI W SZKOLNYCH ŁAWACH
W 2012 roku zgodnie z reformą oświaty
przygotowaną przez rząd wszystkie 6-letnie dzieci obowiązkowo pójdą do szkoły.
Pomysł obniżenia wieku szkolnego ma
tyle samo zwolenników co przeciwników, a na poparcie tych skrajnych stanowisk przywołuje się różne argumenty. W
tym roku rodzice obecnych pięciolatków
mogą sami zdecydować, czy ich pociechy
są już gotowe na zetknięcie się ze szkolną
rzeczywistością. Aby ułatwić im tę decyzję, Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie
przygotowała dla maluchów z sąsiedniego przedszkola przedsmak tego, co czeka przyszłych pierwszoklasistów. Lekcje
pokazowe, bo o nich mowa, pozwoliły
uczestniczącym w nich dzieciom przekonać się, jak wygląda nauka w szkolnych
ławkach.
18 marca „Czwórkę” odwiedziły
obecne 6-latki, a dzień później ich młodsi
o rok koledzy. „Żegnamy zimę, witamy
wiosnę” to temat zajęć, które dla najmłodszych gości przygotowały nauczycielki
edukacji wczesnoszkolnej, mgr Anna
Śliwińska oraz mgr Katarzyna Kruk. Zachodzące na naszych oczach zjawiska
związane ze zmianą pór roku stały się
inspiracją do twórczej pracy z najmłodszymi uczniami. Maluchy chętnie dzieliły się swoimi obserwacjami, korzystając
z możliwości swobodnych wypowiedzi
oraz wykonując praktyczne działania pod
kierunkiem nauczycielek prowadzących
zajęcia.
24
Fot.arch. przedszkolaki w szkole
Pięciolatki na przygotowanej dla nich
lekcji uczyły się głównie poprzez zabawy
ruchowe. Liczne aktywizujące metody
pracy, m.in. zabawa z chustą animacyjną i
maskotkami, śpiewanie oraz wykonywanie prac plastycznych dostarczyły dzieciom mnóstwo radości i pozytywnych
wrażeń, a przy okazji pozwoliły nabyć
im określone umiejętności, tj. zdolność
współdziałania, prawidłowego wykonywania poleceń, dostrzegania i nazywania
różnic danych przedmiotów. „Starszaki”
w czasie swojej lekcji miały okazję zmierzyć się z zadaniami typowo szkolnymi,
wykonywanymi przy stolikach, czyli tradycyjnych szkolnych ławach. Dzielenie
wyrazu na głoski, sylaby, wykonywanie
działań matematycznych, rozpoznawanie
cech charakterystycznych różnych figur
geometrycznych to tylko niektóre zadania, z jakimi doskonale poradziły sobie
sześciolatki.
marzec 45/2010
Aktualności kulturalne
Zastosowane na lekcjach ciekawe metody i formy pracy sprawiły, że wszystkie
dzieci z wielkim zaangażowaniem i przejęciem włączyły się w wykonywane zadania. Obie lekcje zakończył miły akcent
- podziękowanie i udekorowanie dzieci
specjalnie przygotowanymi na te okazję
medalami. Sześciolatki otrzymały medal w kształcie figur geometrycznych z
napisem: „Jestem najlepszy”, natomiast
na szyjach pięciolatków zawisły krążki
z tytułem „Honorowy Obywatel Krainy
Zabawy SP nr 4”.
Po tych emocjonujących, pełnych
niezapomnianych doznań i przeżyć zajęciach przyszedł czas na poznanie szkoły,
w której być może maluchy spędza kilka
następnych lat. Oprócz dokładnego obejrzenia pracoklasowni należących do najmłodszych uczniów podstawówki przedszkolaki zobaczyły też nowoczesną salę
komputerową, pracownię przyrodniczą
wyposażoną w ciekawe plansze i eksponaty oraz gabinet higienistki szkolnej.
Dzieci bardzo pozytywnie wypowiadały się na temat lekcji, w których
uczestniczyły, spodobało się im także
wnętrze szkoły - przestronne, ozdobione kwiatami korytarze, przytulne i jasne
sale lekcyjne, pełne kolorowych gazetek
i pomocy dydaktycznych. Przedszkolaki
żałowały, że ta wizyta była tylko jednodniową przygodą i wyznały, że z niecierpliwością będą odliczać czas, który
pozostał do rozpoczęcia nauki w szkole.
W tym wyjątkowym wydarzeniu swoim
pociechom towarzyszyli rodzice, którzy
z uwagą obserwowali zachowanie dzieci
w tej nowej dla nich sytuacji. Być może
postawa maluchów ułatwi dorosłym podjęcie decyzji związanej z wcześniejszym
startem edukacyjnym ich dzieci.
Niewątpliwie za posłaniem 6-latków
Fot.arch. sześciolatki w szkolnych ławach
do pierwszej klasy już w tym roku przemawia m.in. możliwość skorzystania z
zajęć realizowanych w ramach projektu
”Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy”. Program ten, w którym bierze udział Szkoła Podstawowa nr
4, ma zasięg ogólnokrajowy, a patronuje
mu przeświadczenie, że jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma
ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju
dziecka.
Do tego trzyletniego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła na Podzwierzyńcu przystąpiła w zeszłym roku. Nauczycielki
biorące udział w tym przedsięwzięciu
zostały specjalnie przeszkolone i przygotowane do prowadzenia zajęć zgodnych
z wymogami pomysłodawców i koordynatorów projektu. Obecnie trwa realizacja drugiego etapu, w którym uczestniczą
uczniowie klasy pierwszej.
Twórcy programu chcą, aby w tradycyjnym systemie edukacji znalazło się
miejsce na rozwijanie u uczniów ośmiu
różnych typów inteligencji, tj.: językowo-lingwistycznej,
matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, mu-
zycznej, przyrodniczej, kinestetycznej
(ruchowej), interpersonalnej (społecznej)
i intrapersonalnej (refleksyjnej). Kształtowanie związanych z nimi konkretnych
zdolności i umiejętności ma pozwolić
dzieciom na aktywność w różnych dziedzinach życia szkolnego i codziennego.
Zgodnie z tym założeniem najmłodsi
uczniowie m.in. biorą udział w zabawach
logicznych, uczą się chodzić na szczudłach, grają na instrumentach, śpiewają
piosenki po angielsku i przygotowują
spektakle teatralne. Bardzo pomocne
w tych działaniach są otrzymane przez
szkołę pomoce edukacyjne, m.in. drążki
do ćwiczeń, piłki, zestawy gier edukacyjnych, instrumenty muzyczne, książki
i pacynki teatralne. Dzięki tym nowatorskim środkom dydaktycznym możliwe
jest przekazywanie nowej wiedzy i umiejętności w sposób atrakcyjny, a przy tym
efektywny.
W następnym roku odbędzie się ostatni,
trzeci etap projektu, z którego skorzystają pierwszoklasiści, obecne 6-latki.
Mogą do nich dołączyć także młodsi koledzy, przed którymi otwiera się szansa
rzeczywistego rozwoju, związana m.in.
z możliwością wczesnego rozpoznania
uzdolnień dziecka oraz odpowiedniego
ich kształtowania i pogłębiania.
Należy przy tym dodać, że Szkoła Podstawowa nr 4 w swojej codziennej pracy
kieruje się zasadą, że niezależnie od wieku dziecko musi mieć zagwarantowaną
możliwość uczestniczenia w ciekawych,
rozwijających zajęciach, które poprzez
zabawę dostarczają potrzebnej wiedzy i
kształcą przydatne w dalszej nauce i codziennym życiu umiejętności.
Alina Flejszar
Zabawy dzieci w naszym przedszkolu
„ Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”
Glenn Doman
Gwałtowny rozwój nauk społecznych, jaki dokonał się w ostatnich latach,
zwracający naszą uwagę na człowieka
jako podmiot wszelkich oddziaływań
społecznych sprawia, że ciągle poszukujemy nowych form i metod do naszej
pracy wychowawczo - dydaktycznej.
Otaczającą rzeczywistość dziecko poznaje dzięki zabawie. Mamy zawsze na
uwadze dobro dziecka. Patrzymy na naszych wychowanków z troską, aby nie
przeszkadzać im w rozwoju, ale być tuż
obok, tworzyć sytuacje umożliwiające im
marzec 45/2010
ciągły wzrost ich umiejętności, wiedzy,
poczucia własnej wartości.
Pracując w przedszkolu mamy tę swobodę działań, że same decydujemy, które
formy
i metody pracy są najkorzystniejsze,
a dzięki swobodzie programowej chętnie
wybieramy
i wprowadzamy mądre propozycje różnych innowacji pedagogicznych.
W wieku przedszkolnym zabawa stanowi podstawową formę działalności i aktywności dziecka. Zabawa przybiera coraz
różnorodniejsze i bogatsze formy. Przede
wszystkim zabawy stają się w tym wieku
bardziej samodzielne i twórcze w porównaniu z zabawami małych dzieci, następ-
nie zaś od zabaw indywidualnych dziecko przechodzi do zabaw zespołowych:
bawi się w grupce rówieśników, ucząc
się podporządkowywać swoje życzenia
i chęci projektom i postępowaniu innych dzieci oraz przyjętym z góry
regułom i zasadom wspólnej zabawy. Każdy rodzaj zabawy odgrywa
w rozwoju dziecka swoistą rolę, toteż
w przedszkolu każdy z nich powinien
mieć warunki istnienia.
W zabawie dziecko wyraża swoje uczucia
i pragnienia, daje upust swojej wyobraźni
i fantazji, rozwija zdolności twórcze.
W zabawie dzieci przejawiają wiele poczucia odpowiedzialności, a ich wytwory
są często oryginalne i twórcze. Zabawa
25
Aktualności kulturalne
umożliwia dziecku zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy i umiejętności w działaniu. Zaspokaja potrzebę aktywności, lecz
nie jest dla dziecka obowiązkiem tylko
przyjemnością. Zabawa ma bezpośrednie korzenie społeczne, gdyż potrzeby,
jakie dziecko w zabawie urzeczywistnia, rozwijają się w jego kontakcie ze
środowiskiem społecznym. Ingerencja
dorosłych w zabawę i współdziałanie
z nim pozwalają na przekazywanie treści
społecznych i wzorów zachowań.
Elementy pedagogiki zabawy, wdrażane do dnia codziennego naszego
przedszkola niewątpliwie oddziałują
na podnoszenie jakości wykonywanej
przez nas pracy. W dzieciach kształtowane jest poczucie odpowiedzialności
nie tylko za siebie, ale i za całą grupę.
A przestrzeganie zasad uwzględniających
indywidualne cechy jednostki nadaje
właściwy wymiar stosunkom w relacjach
dziecko - nauczyciel, dziecko - dzieci.
Pedagogika zabawy od dawna gości w naszym programie pracy z grupą.
Z sukcesem wykorzystujemy tę metodę,
pamiętając, że dla dziecka naturalną drogą zaspokajania jego zainteresowań
Fot.arch. Najlepiej na powietrzu
Fot.arch. Sportowcy
i potrzeb (ruchowych, poznawczych,
emocjonalnych i społecznych) jest zabawa. Mamy więc satysfakcję z właściwie
podejmowanych działań; rodzice naszych
wychowanków mają poczucie i pewność,
że dzieci są pod fachową i troskliwą opieką; a przede wszystkim one same czują
się doceniane, zauważone, mają naturalną dla ich wieku swobodę działań.
Wśród zadań wychowawczo - dydaktycznych, które sobie stawiamy jest ciągła
i owocna współpraca z rodzicami oraz integracja dzieci, rodziców i nauczycieli.
I tutaj pedagogika zabawy przychodzi
nam z pomocą. Organizujemy uroczysto-
ści przedszkolne, w których rodzice angażują się we wspólną zabawę.
Ambicją każdej z nas jest pomaganie dziecku w odnalezieniu jego własnej
drogi, na miarę możliwości i zdolności;
ciągłe doskonalenie warsztatu pracy
i dzielenie się swoim doświadczeniami
z innymi.
Beata Wołos
Nauczycielka Przedszkola
Miejskiego Nr 1 Łańcucie
ZNACZENIE TAŃCA W ŻYCIU DZIECKA
„Waszym wielkim nieustannym dążeniem
niechaj będzie budzenie w dzieciach potrzeby wyrażania siebie i wyrażania muzyki, tej przemożnej siły porządkującej,
budzącej wzruszenia, która pociąga istoty w stronę Piękna.”
Emil Jaques-Dalcroze (1865-1950)
Żadnego z pedagogów nie trzeba przekonywać o znaczeniu muzyki i ruchu w wychowaniu i kształceniu dziecka, które od
najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę
ruchu, zabawy i kontaktu ze sztuką. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom
dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardzo
aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter.
Różnorodne formy wychowania muzycznego przyzwyczajają dziecko do poznania siebie jako ,,instrumentu” odtwarzającego rytm i melodię, do uświadomienia
sobie pewnych oporów, jakie stawia ciało
jego woli, a które uczy się pokonywać.
Ćwiczenia i zabawy rytmiczne są także środkiem ekspresji dziecka, bo jego
pierwszym językiem emocjonalnym,
poza krzykiem, jest gest. Poprzez różnego typu zabawy: rytmiczne, taneczne, inscenizowane, poprzez opowieści ruchowe i taniec dziecko wyzwala swą energię,
26
Fot.arch. dzieci z przedszkola nr 2
przejawia radość życia. Wszystkie formy
zajęć budzą chęć pokonywania trudności
oraz dają wiele okazji do uaktywnienia
jednostek biernych i nieśmiałych.
Nauczyciel w swojej pracy zawodowej
często podejmuje się zadań związanych
z organizowaniem imprez okolicznościowych obchodzonych w przedszkolu. Nic bardziej nie uświetnia i upiększa
tego rodzaju uroczystości jak występy
taneczne. Są one dla dziecka radosnym
przeżyciem, niewyczerpalnym źródłem
motywacji, osiągnięć, własnej oceny
i zadowolenia. W tańcu dziecko spontanicznie reaguje na elementy muzyki ruchem w postaci różnych kroków, zwrotów, przytupnięć i figur. Nauczyć tańca,
to znaczy nauczyć pewnych właściwych
kroków, które składają się na ten taniec
oraz nauczyć pewnych charakterystycznych figur występujących w danym tańcu.
Taniec ma wielorakie znaczenie zarówno
marzec 45/2010
Aktualności kulturalne
zdrowotne jak i kształcące i wychowawcze. Ogólne ożywienie i zainteresowanie,
jakie przejawia grupa podczas umiejętnie
prowadzonych zajęć udziela się dzieciom
nie mającym wiary we własne siły, które
chętnie dołączają się do tańca. Umiejętności poszczególnych dzieci, ich zdolności lub trudności ujawniają się w toku
zajęć, co z kolei pozwala nauczycielowi
na pewne indywidualizowanie pracy.
Wszystkie formy zajęć umuzykalniających, w tym także taniec, kształcą wrażliwość estetyczną dziecka, wzbudzając
jego zamiłowanie do ruchu przy muzyce.
Taniec winien poprzez radość i ruch stać
się instrumentem pedagogicznym, dlatego powinniśmy szeroko upowszechniać wśród dzieci model dobrej zabawy
i kulturalnej rozrywki. Ogromne zainteresowanie tańcem będącym spontanicznym dążeniem do świata przeżyć, odczuwaniem radości, budowania więzów
między ludźmi, stanowi ogromną siłę
Fot.arch. tańczące przedszkolaki
wychowawczą, której oddziaływanie nie
ogranicza się do uczestników zabawy, ale
poprzez ruch promieniuje na otoczenie,
przyczyniając się tym samym do podniesienia ogólnej kultury muzycznej społeczeństwa.
Mając na uwadze wpływ tańca i muzyki na wszechstronny rozwój dziecka
w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Łańcucie opracowano program autorski „Śpie-
wajmy i tańczmy razem – wprowadzenie
dziecka w wieku przedszkolnym w świat
muzyki i tańca”, którego głównym założeniem jest:
1.Dostarczenie dziecku radości płynącej
z kontaktu z muzyką.
2.Wzbogacanie przeżyć u dzieci.
3.Kształtowanie zdolności współpracy,
postaw społeczno-moralnych.
4.Rozwijanie pamięci i uwagi.
5.Wyrabianie poczucia rytmu podczas
odtwarzania elementów tanecznych.
6.Wyrabianie u dzieci słuchu muzycznego.
Efekty realizacji tego programu będą
widoczne w czasie prezentacji podczas
uroczystości przedszkolnych oraz reprezentowania przedszkola w środowisku
lokalnym.
nauczyciel Przedszkola Miejskiego
Nr 2 w Łańcucie
Renata Balawejder
A ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ …
Malutki baranek ma złote różki.
Pilnuje pisanek na trawce z rzeżuszki.
Gdy nikt nie widzi, chorągiewką buja.
I beczy cienko: Wesołego Alleluja!
Już od wielu lat w naszym przedszkolu
tradycją stało się organizowanie kiermaszy świątecznych. Panie we współpracy
z dziećmi przygotowują kolorowe ozdoby
z papieru, bibuły, masy solnej, tworzywa
przyrodniczego. Wykonane ozdoby: stroiki, kartki świąteczne, króliczki, baranki,
palmy, pisanki wprowadzają rodziców
i wychowanków w atmosferę nadchodzących świąt. Organizowane przez nas kiermasze cieszą się dużym powodzeniem,
zaś uzyskane pieniądze są przeznaczane
na szczytne cele na rzecz przedszkola. Te
własnoręcznie wykonane ozdoby wprowadzają w ciepłą, świąteczną atmosferę
i będą miłym akcentem na świątecznym
stole.
Życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego
jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w gronie rodziny.
Nauczycielka Przedszkola
Miejskiego Nr 4
Janina Pelc
Fot.arch. kiermasz świąteczny
Blok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY
W ŁAŃCUCIE NA SPORTOWO
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 10 stycznia zagrała także w hali MOSiR w Łańcucie.
W halowym turnieju piłki nożnej
o puchar Burmistrza Miasta Łańcuta p.
Stanisława Gwizdaka i Prezesa Transsystem p. Stanisława Sroki wzięło udział 6
drużyn. Po rozegraniu gier eliminacyjnych w meczach finałowych uzyskano
marzec 45/2010
następujące wyniki:
mecz o V miejsce
Urząd Marszałkowski – Super Nowości
0:0 k. 2:4
mecz o III miejsce
Bispol – Polmos 2:0
mecz o I miejsce
Transsystem – Urząd Miasta 2:0
W drużynie urzędu Marszałkowskiego występował m.in. Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Wśród wielu gości, którzy obserwowali zmagania piłkarzy obecni byli:
Kazimierz Ziobro – V-ce Marszałek Województwa Podkarpackiego
Teresa Gwizdak – dyrektor Departamen-
27
Aktualności sportowe
Fot.A.Piechowski, Dyrektor MOSiR
tu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
Krzysztof Pipała – Redaktor Naczelny
Super Nowości
Jan Falandys – olimpijczyk, 10 – krotny
Mistrz Polski w zapasach
Stanisław Sroka – Prezes Transsystem
Stanisław Gwizdak – Burmistrz Miasta
Łańcuta
Obecny był także Maciej Kuciapa
– czołowy zużlowiec I – ligowej drużyny
Marma Rzeszów, który gościnnie występował w zespole Urzędu Marszałkow-
skiego, a także prezentował motocykl
żużlowy i promował ten sport w Łańcucie.
W trakcie 4 godzinnego bloku sportowego odbył się także pokaz trialu rowerowego, a także pokaz gry w golfa, który
poprowadził prezes Podkarpackiego Klubu golfowego p. Stanisław Sroka.
Imprezę świetnie poprowadził dziennikarz Radia Centrum Marek Grzesik,
a całość zorganizował Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Łańcucie.
ZAKOŃCZENIE HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
ŁAŃCUT 2009/2010
W dniu 31.01.2010 roku w hali sportowej MOSiR rozegrano ostatnią kolejkę
Halowej Ligi w Piłce Nożnej Łańcut
2009/2010 zorganizowanej po raz 17-ty
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tytuł mistrzowski wywalczył debiutujący w rozgrywkach zespół Domino, a wicemistrzostwo zdobyła drużyna
Perła Team. Najlepszym strzelcem został
zawodnik Bispolu Mariusz Szpytma,
który zdobył 13 bramek, a najlepszym
bramkarzem Arkadiusz Głąb (Domino).
Wszystkie rozegrane mecze były bardzo
emocjonujące i stały na wysokim poziomie. Na parkiecie hali MOSiR występowało wielu znanych z ligowych boisk
piłkarzy. Rozgrywki cieszyły się dużym
zainteresowaniem kibiców, działaczy
i trenerów z Łańcuta i okolic. Zespoły oraz wyróżnieni zawodnicy odebrali
pamiatkowe puchary i dyplomy, które
wręczył Dyrektor MOSiR Jerzy Hałka. Sędziami zawodów byli: Stanisław
Szpyrka (Krzemienica), Bogusław So-
*
#
$%&
$'(#)
(+
$'(#)
)(
,(
-(+
./0
*
&12)
&1#
&
3(12
-(12
cha (Korniaktów), Łukasz Szal (Łańcut),
Henryk Maciejewski (Łańcut), Wojciech
Brzezicki (Kosina). Skład mistrzowskiej
drużyny PUB DOMINO Łańcut przedstawia się następująco: Arkadiusz Głąb,
Artur Janota, Mirosław Rzeszótko, Arka-
(+
#
disz Babka, Mirosław Babka, Jacek Lis,
Sławomir Noga, Adam Wałczyk, Mariusz
Kusz, Grzegorz Świder, Fenczyński. Kierownik i menadżer drużyny: Stanisław
Majcher
ZAKOŃCZENIE HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ ŁAŃCUT 2009/2010
W sobotę 6 lutego 2010 r. w hali w hali
widowiskowo – sportowej MOSiR rozegrano II Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta Łańcuta,
w którym udział wzięły dzieci z rocznika
1999 i młodsi. Do rywalizacji przystąpiły zespoły ŁKS-u Łańcut, Stali Rzeszów,
JKS-u Jarosław, Golbaluxu Wiązownica
i Polonii Przemyśl. Walka o mistrzowski
tytuł rozpoczęła się od eliminacji grupowych. W rozgrywkach dwóch czterozespołowych grup wyłoniono dwa najlepsze
zespoły, które utworzyły pary półfinałowe i walczyły o zwycięstwo w turnieju.
Pozostałe zespoły walczyły o miejsca
V-VIII. Turniej cieszył sie sporym zainteresowaniem rodziców, którzy w licznym
gronie obserwowali poczynania młodych
piłkarzy. Na zakończenie wszystkie ze-
28
społy i najlepsi zawodnicy odebrali puchary, dyplomy i nagrody, które wręczyli
Dyrektor MOSiR Łańcut Jerzy Hałka
oraz Prezes ŁKS Łańcut Sławomir Sopel.
Zarząd ŁKS Łańcut chciałby serdecznie
podziękować Burmistrzowi Stanisławowi Gwizdakowi, Dyrektorowi MOSiR
Jerzemu Hałce za pomoc w organizacji
turnieju. Oczywiście ogromne podziękowania należą sie również rodzicom: Wiesławie Bieniasz, Elżbiecie Sowa, Bogdanowi Balawender, Leszkowi Lizak,
Marzenie i Sławomirowi Noga, Marzenie
i Adamowi Lipski, sędziom: Henrykowi
Maciejewskiemu, Stanisławowi Szpyrka,
Wojciechowi Brzezicki, Bogusławowi
Socha, obsłudze: Grzegorzowi Świder
i Stanisławowi Róg.
Grupa A
1. ŁKS Łańcut
2. GOLBALUX Wiązownica
3. JKS Jarosław
4. Stal Rzeszów
Grupa B
1. ŁKS II Łańcut
2. STRUG Tyczyn
3. Stal II Rzeszów
4. POLONIA Przemyśl
marzec 45/2010
Aktualności sportowe
!
&
'('#)*+
""#$%
'('#)*+
!
,,
'('#)*+
,
""#$%
,
,
!
,
-
""#$%
,
!
!
'('#)*%
""#$%
'('#)*+
""#$%
.
,
,
,
,,/0&,
,,/0&,
,
/0&-,
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. STAL Rzeszów
2. STAL II Rzeszów
3. POLONIA Przemyśl
4. ŁKS Łańcut
5. JKS Jarosław
6. GOLBALUX Wiązownica
7. STRUG Tyczyn
8. ŁKS II Łańcut
Najlepszy strzelec: Jakub Głuszko (Polonia Przemyśl)
Najlepszy bramkarz: Kacper Curkowicz (ŁKS Łańcut)
Najlepszy zawodnik: Jan Pelc (Polonia Przemyśl)
Ferie zimowe 2010 - podsumowanie
Podczas ferii zimowych 2010 Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie
zorganizował cykl turniejów i zabaw
sportowych. Ferie z MOSiR – em rozpoczęły sie w poniedziałek 15 lutego,
a zakończyły w piątek 26 lutego. Brali
w nich udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich zarówno z terenu Miasta Łańcuta jak i okolicznych miejscowości. Program ferii
obejmował turnieje piłkarskie, siatkówki,
koszykówki, trójboju siłowego, szachów
i tenisa stołowego. Wszystkie imprezy
cieszyły się dużą popularnością. Przez
dwa tygodnie hale sportowo-widowiskową MOSiR odwiedziło ponad 1700 sympatyków sportu. Triumfatorów zawodów
nagrodzono pamiątkowymi pucharami
i dyplomami.
A o to zwycięzcy poszczególnych turniejów:
Koszykówka:
szkoły podstawowe: NYGA STARS
(chłopcy)
gimnazja: GIMNAZJUM NR 1
ŁAŃCUT (chłopcy)
GIMNAZJUM NR 2 ŁAŃCUT
(dziewczyny)
szkoły średnie: FC ŁOSIE (chłopcy)
Piłka nożna:
szkoły podstawowe: FC SZUMI
gimnazja: MANHATTAN
szkoły średnie: RADZIO TEAM
Siatkówka:
szkoły podstawowe: ZS GAĆ (chłop
cy), SP 2 ŁAŃCUT (dziewczyny)
gimnazja: POTOK (chłopcy)
GIMNAZJUM GŁUCHÓW (dziew
czyny)
szkoły średnie: MKS MARIUSZE
(chłopcy)
UTCHEBE (dziewczyny)
Trójbój siłowy:
Młodzicy
kat. do 65 kg: Rafał Pelc – 240 kg
kat. do 70 kg: Dawid Inglot – 280 kg
kat. do 80 kg: Jakub Strzępka –
235 kg
Juniorzy
kat. Do 70 kg:
Paweł Plesnar – 345 kg
kat. Do 80 kg: Paweł Szpunar
– 395 kg
kat. +80 kg: Kamil Kaszyca – 485 kg
Tenis Stołowy:
szkoły podstawowe (chłopcy):
Szymon Marszał
szkoły podstawowe (dziewczyny):
Barbara Skrobacz
gimnazja (chłopcy):
Bartłomiej Rogala
gimnazja/szkoły średnie (dziewczy
ny): Joanna Abramczyk
szkoły średnie (chłopcy): Mateusz
Chwaszcz
Szachy:
juniorzy 1997-1999: Łukasz Kraska
juniorzy 1996 i starsi: Krzysztof Łuka
HALOWY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA MOSIR
W niedzielę 21 lutego w hali sportowowidowiskowej MOSiR rozegrano Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR, w którym udział wzięły
dzieci z rocznika 1998 i młodsi. W turnieju wystartowaly ŁKS Łańcut, ŁKS II
Łańcut, Resovia Rzeszów, JKS Jarosław
oraz Szarotka Rogózno. Rozgrywane mecze dostarczyły wielu emocji rodzicom,
którzy licznie zgromadzeni na trybunach
obserwowali poczynania swoich pociech.
Na zakończenie wszystkie zespoły i najlepsi zawodnicy odebrali puchary, dyplomy i nagrody, które wręczyli Dyrektor
MOSiR Łańcut Jerzy Hałka oraz Prezes
ŁKS Łańcut Sławomir Sopel.
marzec 45/2010
#$%&%!
!
!
#$%&%!
!
!
#$%&%!
#$%&%!
(#)
"
'
,
!
&./%&%!
%0
*
*
+
+
+
,"
+'
-"
"
"
'
"
"
Najlepszy bramkarz:
Arkadiusz Słysz (ŁKS Łańcut)
Najlepszy strzelec:
Przemysław Raba (JKS Jarosław)
Najlepszy zawodnik:
Dariusz Witko (ŁKS Łańcut)
29
Aktualności sportowe
NAJLEPSI SPORTOWCY I TRENERZY ŁAŃCUTA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łańcucie po raz czwarty zorganizował
konkurs – plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Łańcuta za rok 2009.
Najlepszych wybierała 9 – osobowa kapituła powołana przez Dyrektora MOSiR.
W jej skład wchodzili prezesi klubów
sportowych, przedstawiciele Miejskiej
Rady Sportu i przedstawiciele Urzędu
Miasta Łańcuta. Oceniane były wyniki
osiągnięte w roku 2009 oraz właściwa
postawa i zachowanie na arenach sportowych. Dodatkowo internauci mieli
możliwość wyboru najlepszego sportowca Łańcuta poprzez głosowanie na
stronie internetowej MOSiR. Kapituła
po zaciągnięciu opinii środowisk sportowych, działaczy, kibiców, a także
kierując się własnymi spostrzeżeniami
i ocenami dokonała następującego wyboru najlepszych sportowców naszego miasta w 2009 roku.
W kategorii najlepszy młodzieżowiec
– talent roku 2009:
Monika Sroczyk - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Zieloni” Łańcut
- Sporty siłowe – wyciskanie sztangi
leżąc
- III miejsce w Mistrzostwach Polski
juniorek do lat 23
(Władysławowo)
- Reprezentantka Polski na
Mistrzostwach Świata juniorów
(lipiec 2009 – Czechy)
Wyróżnienia otrzymali:
1. Karolina Kutnik – pływanie –
Publiczne Gimnazjum Nr 2
2. Aleksandra Poczykowska –
pływanie – Szkoła Podstawowa Nr 2
(UKS „Wodniak”)
3. Kamil Niegowski – pływanie
– Szkoła Podstawowa Nr 2 (UKS
„Wodniak”)
W kategorii najlepszy trener Łańcuta
w 2009 roku:
1 miejsce – Dariusz Kaszowski
– koszykówka - Sokół Łańcut
2 miejsce – Adam Bielecki
– sporty siłowe – LUKS „Zieloni”
3 miejsce – Mariusz Urbański
- piłka nożna – ŁKS Łańcut
4 miejsce – Bogdan Dudek
– siatkówka – UKS I LO Łańcut
5 miejsce – Adam Domaradzki
– piłka nożna – ŁKS Łańcut
W kategorii najlepszy sportowiec
30
Fot. A.Piechowski, Władysław Waga odbiera nagrodę za całokształt pracy
Łańcuta 2009 roku:
1 miejsce – Bartosz Dubiel
– koszykówka – Sokół Łańcut
2 miejsce – Grzegorz Bielecki
– sporty siłowe – LUKS „Zieloni”
Łańcut
3 miejsce – Ireneusz Chromicz
– koszykówka – Sokół Łańcut
4 miejsce – Rafał Glapiński
– koszykówka – Sokół Łańcut
5 miejsce – Kamil Kędra
– sporty siłowe – LUKS „Zieloni”
Łańcut
6 miejsce – Bartłomiej Rogala
– tenis stołowy – KS Łańcut
7 miejsce – Tomasz Brzychc
– piłka nożna – ŁKS Łańcut
8 miejsce – Robert Możdżeń
– piłka nożna – ŁKS Łańcut
9 miejsce – Adam Wałczyk
– piłka nożna – ŁKS Łańcut
10 miejsce – Grzegorz Świder
– piłka nożna – ŁKS Łańcut
W głosowaniu internautów na najlepszego sportowca Łańcuta oddano ogółem
4755 głosów.
Najwięcej otrzymał – Grzegorz Bielecki
– sporty siłowe – LUKS „Zieloni” Łańcut
(3308 głosów – tj. 69 % ogółu).
Specjalne wyróżnienie za całokształt pracy trenerskiej i wychowawczej kapituła
postanowiła przyznać Panu Władysławowi Waga - długoletniemu nauczycielowi
i trenerowi.
Uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wyróżnień odbyło się
w dniu 27 lutego w hali widowiskowo
– sportowej MOSiR bezpośrednio przed
meczem o mistrzostwo I ligi w koszy-
kówce mężczyzn Sokół Łańcut – Zastal
Zielona Góra (76:86).
Honorowy Patronat nad Plebiscytem
objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, który
także ufundował 3 puchary i suweniry dla
wyróżniających sportowców.
Duży puchar dla najlepszego sportowca
ufundował poseł na Sejm RP Zbigniew
Rynasiewicz. Pozostałe puchary i nagrody ufundował Burmistrz Miasta Stanisław Gwizdak i MOSiR.
W uroczystości uczestniczyli m.in. ks.
prałat Władysław Kenar, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Burmistrz Miasta Stanisław Gwizdak, Przewodniczący
Rady Miasta Krzysztof Szczepaniak,
Z-ca Burmistrza Henryk Pazdan, przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego Jan Falandys i Marek Grzesik, Radni Rady Miasta, prezesi Klubów
Sportowych, działacze, sponsorzy, przedstawiciele zakładów pracy i instytucji.
Puchary i nagrody wręczali:
Stanisław Gwizdak
– Burmistrz Miasta
Jan Falandys – olimpijczyk
– przedstawiciel Marszałka
Województwa Podkarpackiego
Robert Cyburt – Z-ca
przewodniczącego Rady Miasta
Jerzy Hałka – Dyrektor MOSiR
Sponsorzy:
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Burmistrz Miasta Łańcuta, poseł
Zbigniew Rynasiewicz, Robert Cyburt
– Radny, Multifarb, Polmos, Carlsberg,
Bispol, Techgraf.
marzec 45/2010
Aktualności sportowe
BARTŁOMIEJ ROGALA- TENIS STOŁOWY PASJĄ, KTÓRA KSZTAŁTUJE ŻYCIE
Bartek Rogala to przykład piętnastolatka, który ciekawie i twórczo rozwija swe
zdolności i talenty.
Na co dzień jest uczniem klasy trzeciej
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łańcucie.
To niezwykłe, że ten ruchliwy, żywiołowy i spontaniczny chłopiec potrafi skoncentrować się przy stole pingpongowym,
a mała, niepozorna, biała piłeczka tak
bardzo go absorbuje.
Tą dziedziną sportu zainteresował Bartka - jako kilkuletniego szkraba – tato,
wielki pasjonat tenisa stołowego, sam
również uprawiający ten sport. Chciał w
ten sposób zająć czymś niesfornego syna.
W skrytości ducha marzył, by Bartek
przejął jego zainteresowania i pasje. Do
dzisiaj ma Bartek w ojcu oparcie i fachową pomoc, czas od czasu razem, ramię
w ramię, stają w turniejowe szranki.
Gdy w 2007 roku z inicjatywy sportowców powstał przy łańcuckim MOSiRze
Klub KS Łańcut (zrzeszający zarówno
uczniów, jak i dorosłych), Bartek został
jednym z jego członków. Działa w jednej
z trzech drużyn, która obecnie gra w trzeciej lidze. Klub podlega Podkarpackiemu
Okręgowi Związku Tenisa Stołowego.
Bartek, podobnie, jak każdy zrzeszony
zawodnik posiada licencję zawodniczą,
która uprawnia go do uczestnictwa we
wszystkich zawodach indywidualnych
i drużynowych. Klub zabezpiecza sprzęt
i finansuje wyjazdy.
Treningi wypełniają sporą część życia Bartka. Trzy razy w tygodniu po
dwie godziny trenuje wraz innym zawodnikami w sali MOSIR w Łańcucie. Dzięki wysokim osiągnięciom
i postępom ma możliwość treningów ze
sportowcami AZS – Politechniki Rzeszów. Sparuje więc z zawodnikami wyższych lig.
Jak wygląda trening? Dla biernego obserwatora takie monotonne odbijanie piłeczki jest po prostu … nudne. Trening
polega na powtarzalności tych samych
elementów. Oprócz doskonalenia techniki gry, zawodnik ćwiczy koncentrację
uwagi, uczy się zdyscyplinowania, zdrowej rywalizacji, kultury bycia, kształtuje
swoją odporność psychiczną.
Koneserzy nazywają tenis stołowy grą
dżentelmeńską, uważają, że mimo tej
powtarzalności jest widowiskowy. Sam
Bartek zwraca uwagę na konieczność odpowiedniego zachowania (np. za przekleństwo podczas gry zawodnik zostaje
marzec 45/2010
ukarany żółtą kartką).
Bartek odnosi wybitne sukcesy sportowe
na szczeblu wojewódzkim, krajowym,
a także międzynarodowym.
W latach 2007 – 2009
zajął medalowe I, II,
III miejsca w Wojewódzkich Turniejach
Klasyfikacyjnych
Młodzików i Kadetów
w Rzeszowie, Nowej
Sarzynie, Frysztaku
i Stalowej Woli.
W mistrzostwach Województwa Kadetów
– Łańcut 2009 zajął
I miejsce w kategorii
gra mieszana oraz II Fot.arch. Bartek Rogala z Burmistrzem i Dyrektorem MOSiR
miejsce w kategorii
gra podwójna.
W
Mistrzostwach
Polski Kadetów zaś
zorganizowanych
w Kazimierzy Wielkiej w kalorii gra
mieszana ostatecznie
uplasował się na wysokim V miejscu.
Czterokrotnie awansował do Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Kadetów
i Juniorów w Kazimierzy Wielkiej, Krośnie Fot. arch. Trofea Bartka
i ostatnio w Brzegu
sa Stołowego europoseł Mieczysław
Dolnym.
ufundował
zawodnikom
Dwa razy zdobył I miejsce Grand Prix Janowski
w Rzeszowie w kategorii amator oraz ka- z Łańcuta sześciodniowy wyjazd do Europarlamentu, do Brukseli.
det zrzeszony.
r.
Łańcuckie
StowaDwaj
panowie
Rogala:
ojciec W 2008
Oświatowe
przyznaKrzysztof i syn Bartłomiej wystąpi- rzyszenie
Bartkowi
zaszczytny
tytuł
li w Międzynarodowym Rodzinnym ło
Turnieju PROFAMILIA – CUP – Woja- „ Najlepszy z najlepszych”. Tytuł ten
szówka 2009, zajmując II miejsce oraz przyznawany jest uczniom szkół podstaw XI Międzynarodowej Rodzinnej Olim- wowych
piadzie – Rzeszów 2009, pokonując i gimnazjalnych z terenu Łańcuta za ciew swojej grupie ( dziecko do szesnastego kawe i twórcze rozwijanie swoich zainroku życia ) kilkanaście zespołów, zdo- teresowań, talentów i pasji. Na dyplomie
widnieją słowa Cycerona: „ Niechaj każbywają I miejsce.
Imponująca jest galeria pucharów i me- dy ćwiczy się w tej sztuce, którą zna”.
dali w Bartkowym pokoju. Uzupełnia ją Bartek na co dzień realizuje je .
obszerny segregator dyplomów.
Gratulujemy mu sukcesów i życzyDoceniają osiągnięcia Bartka nie tylko my wielu następnych.
osoby związane ze sportem.
W 2007 roku po zajęciu przez tatę Jadwiga Noga
i syna I miejsca w VII Międzynarodowej Rodzinnej Olimpiadzie Teni-
31
Aktualności sportowe
Cztery złote medale dla reprezentantów Łańcuta
W dniach 19-21.03.2010 roku w atrakcyjnym kompleksie hotelowym Centrum
Akademickiego Związku Sportowego
Wilkasy koło Giżycka położonym nad
jeziorem Niegocin zostały rozegrane XIX
Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorek
i Juniorów do lat 20 i 23 w wyciskaniu
sztangi leżąc (Eliminacje do Finałów
Mistrzostw Świata Killeen Texas USA).
W zawodach uczestniczyła rekordowa
ilość 259 zawodników. Mistrzostwa były
świetnie przygotowane pod względem
organizacyjnym a rywalizacja przebiegała w miłej sportowej atmosferze mimo,
że pojedynki w większości kategorii wagowych były bardzo emocjonujące.
W mistrzostwach wystartowało trzech reprezentantów Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego ,,ZIELONI” Łańcut
tj.: Monika Sroczyk, Grzegorz Bielecki
i Maciej Magoń. Start w mistrzostwach
poprzedzony był wielo miesięcznymi
bardzo intensywnymi specjalistycznymi
przygotowaniami, które zaowocowały
świetnymi wynikami sportowymi. Pierwsze do rywalizacji sportowej przystąpiły
panie. W kategorii wagowej do 56 kg
dwa złote medale i tytuł Mistrzyni Polski w grupie wiekowej juniorek do lat 20
i 23 wynikiem 62.5 kg zdobyła Monika
Sroczyk. Monika podjęła również próbę
pobicia aktualnego rekordu polski w grupie wiekowej do lat 20 i wycisnęła sztangę ważącą 67.5 kg, ale decyzją sędziów
podejście nie zostało zaliczone. Może
uda się poprawić ten rekord na Mistrzostwach Świata. Dwa złote medale w tych
mistrzostwach również wywalczył starszy kolega Moniki najbardziej utytułowany zawodnik naszego klubu Grzegorz
Bielecki, który startował w kategorii wagowej do 67.5 kg a zwyciężył w grupie
wiekowej juniorów do lat 23 i seniorów
wynikiem 170 kg. Jest to począwszy od
2005 roku jedenasty z rzędu tytuł Mistrza
Polski zdobyty przez Grzegorza. Jest on
również posiadaczem aktualnego rekordu
polski 182.5 kg w grupie wiekowej juniora do lat 23. Punktowane szóste miejsce
wynikiem 190 kg wywalczył Maciej Magoń, który startował w kategorii wagowej
do 100 kg w grupie seniorów.
Startem tym medaliści wywalczyli nominację do reprezentacji narodowej na rok
2010 a do dnia 26.03.2010 roku będą czekać na decyzję trenera kadry narodowej w
sprawie wyjazdu na Mistrzostwa Świata.
Zawodników do startu w mistrzostwach
przygotował dr Adam Bielecki.
Fot.arch. Monika Sroczyk z trenerem
Fot.arch. reprezentanci LUKS Zieloni Łańcut
AB.
32
marzec 45/2010

Podobne dokumenty