Śladami Jana Pawła II - Informacja Turystyczna Wadowice

Komentarze

Transkrypt

Śladami Jana Pawła II - Informacja Turystyczna Wadowice
M A Ł O P O L S K A , K R A KÓ W
Śladami
Jana Pawła II
Kraków i Małopolska to rodzinne strony
K a r o l a Wo j t y ł y - p a p i e ż a J a n a P a w ł a I I .
Stąd ruszył do Rzymu na konklawe, tu
też najchętniej powracał we wspomnieniach i podczas wizyt duszpasterskich w ojczyźnie:
„Tu , n a t e j z i e m i s i ę u r o d z i ł e m . Tu t a j ,
w Krakowie, spędziłem większość lat
m o j e g o ż y c i a ( . . . ) Tu t a j t e ż d o z n a ł e m
łaski
powołania
Tu t a j
też,
w
kapłańskiego
Katedrze
(...).
Wa w e l s k i e j ,
otrzymałem konsekrację biskupią”.
M a ł o p o l s ka
informacje ogólne
Stolica regionu : Kraków
Wieksze miasta: Tarnów, Nowy Sącz
Powierzchnia: 15190 km2
Liczba mieszkańców: ponad 3,26 mln
w w w. m a l o p o l s ka . p l
[ J a n Pa w e ł I I , K r a kó w, 6 c z e r w c a 1 9 7 9 ]
w w w. k c k . d i e c e z j a . p l
Kraków
Kraków – Okno papieskie ul. Franciszkańska 3
„ P a t r z ę n a K r a k ó w. M ó j K r a k ó w, m i a s t o m o j e g o ż y c i a .
Miasto naszych dziejów (...)
Kraków od najmłodszych lat mojego życia, od lat
dziecięcych jeszcze, był dla mnie szczególną syntezą
wszystkiego, co polskie i co chrześcijańskie. Zawsze mówił
m i o w i e l k i e j p r z e s z ł o ś c i m o j e j O j c z y z n y. Z a w s z e n a j p e ł n i e j
wyrażał jej dzieje”.
„W i t a m n a d e w s z y s t k o w a s , k r a k o w i a n i e ! W i t a m
tradycje królewskie, niezrównane dziedzictwo kultury
i nauki - równocześnie nowoczesną metropolię”.
[Jan Paweł II, Kraków, 6 czer wca 1979]
w w w. m i l o s i e r d z i e . p l
Kraków-£agiewniki
Kraków – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
„Dlatego dziś w tym sanktuarium, chcę dokonać
uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu.
Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej
miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednic t w o ś w. F a u s t y n y, d o t a r ł o d o w s z y s t k i c h m i e s z k a ń c ó w
ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie
rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną
Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca
obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście”.
[Jan Paweł II, Łagiewniki 17 sierpnia 2002]
w w w. i t . w a d o w i c e . p l
Wadowice
Wa d o w i c e - B a z y l i k a O f i a r o w a n i a N a j ś w i e t s z e j M a r i i P a n n n y
„W t y m m i e ś c i e , w Wa d o w i c a c h , w s z y s t k o s i ę z a c z ę ł o .
I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się
z a c z ę ł y, i t e a t r s i ę z a c z ą ł , i k a p ł a ń s t w o s i ę z a c z ę ł o . W i e l e
l a t m i n ę ł o o d c z a s u , g d y w y s z e d ł e m z Wa d o w i c . Z a w s z e
jednak wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem tu
oczekiwany jak w rodzinnym domu”.
„A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na
kremówki”.
[Jan Paweł II , Wadowice, 16 czer wca 1999]
w w w. k a l w a r i a . o f m . p l
Kalwaria Zebrzydowska
K a l w a r i a Z e b r z y d o w s k a – K l a s z t o r O O. B e r n a r d y n ó w
„A jeśli do czegoś pragnę was zachęcić i zapalić, to
abyście nie przestawali nawiedzać tego sanktuarium. (...)
Wszystkich też, którzy tutaj przybywać będą, proszę, by
m o d l i l i s i ę z a j e d n e g o z k a l w a r y j s k i c h p i e l g r z y m ó w,
którego Chrystus wezwał tymi samymi słowami, co Szymona
P i o t r a . We z w a ł g o p o n i e ką d z t y c h w z g ó r z i p o w i e d z i a ł :
„ P a ś b a r a n k i m o j e , p a ś o w c e m o j e ” ( p o r. J 2 1 , 1 5 - 1 6 ) . I o t o
proszę, proszę, abyście się za mnie tu modlili, za życia
mojego i po śmierci. Amen”.
[Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979]
w w w. n o w y s a c z . p l
Beskid S¹decki
Dunajec
„ S ą d e c c z y z n a . ( … ) Te n z a k ą t e k j e s t m i d o b r z e z n a n y.
Z n a n y j e s t m i z w o d y, p r z e d e w s z y s t k i m z D u n a j c a , m n i e j
z P o p r a d u , a l e t r o c h ę t e ż ; z n a n y m i z g ó r, z c a ł e g o B e s k i d u
Sądeckiego, który schodziłem w różnych kierunkach, i to
latem, wiosną, jesienią, a także niemało zimą”.
[Jan Paweł II „Nauczanie społeczne
przemówienie z 27.07.1982, s. 767]
1982”,
Warszawa
1986,
s.
763,
w w w. z a k o p a n e . p l
Ta t r y
Ta t r y – D o l i n a P i ę c i u S t a w ó w
„Człowiekowi potrzebne jest to piękno krajobrazu
– i dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie
z różnych stron Polski, a także i spoza Polski. Ciągną
latem i zimą. Szukają odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie
w obcowaniu z przyrodą. Pragną odzyskać siły w zdrowym
wysiłku fizycznym, w marszu, w podejściu, we wspinaczce,
w zjeździe narciarskim. Ej, łza się w oku kręci...”
[ J a n P a w e ł I I , N o w y Ta r g , 8 c z e r w c a 1 9 7 9 ]
w w w. s m b f . p l
Zakopane
Zakopane – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
„Gdy patrzę na waszą świątynię, tak kunsztownie
ozdobioną, stają mi przed oczyma te kościoły drewnane
– coraz już rzadsze – na całej ziemi polskiej, ale
przede wszystkim na Podhalu(...): prawdziwe skarby
architektury ludowej.
( . . . ) Wa s z e s a n k t u a r i u m n a K r z e p t ó w ka c h j e s t m i
w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie.”
[Jan Paweł II, Zakopane, 7 czerwca 1997]
Śladami Jana Pawła II
W KRAKOWIE stolicy regionu, jest wiele miejsc
związanych z papieżem - najważniejsze to pałac
arcybiskupi, w którym mieszkał i widywał się
z wiernymi podczas pielgrzymek do Krakowa
(ul. Franciszkańska 3), oraz Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Aby ułatwić
odnalezienie tych miejsc, zwłaszcza przybyszom z innych miast i z zagranicy, w mieście
oznakowano około dwudziestu pięciu najważniejszych, a trasę biegnącą przez te miejsca
nazywano „Ścieżkami Jana Pawła II”.
www.dci.diecezja.krakow.pl
www.krakow.pl
WADOWICE to rodzinne miasto Karola Wojtyły.
W domu, gdzie mieszkał, dziś jest niewielkie
muzeum, a przy rynku stoi Bazylika Ofiarowania
NMP, gdzie był chrzczony. Na samym rynku
w 1999 r. we wzruszającym przemówieniu
papież wspominał rodzinne miasto. Wadowice,
dom rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II,
ul. Kościelna 7.
www.it.wadowice.pl
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA małe miasteczko
na trasie z Wadowic do Krakowa gdzie znajduje
się, wpisane w 1999 r. na listę UNESCO, wspaniałe
wczesnobarokowe sanktuarium pasyjno-maryjne
i malownicze Dróżki Kalwaryjskie. To jedno
z najczęściej odwiedzanych przez Karola Wojtyłę
miejsc w Małopolsce. Jak sam wspominał,
przyjeżdżał tu już jako młody chłopiec z niedalekich Wadowic, a później jako ksiądz, biskup,
kardynał a wreszcie dwukrotnie jako papież.
To właśnie tu znajduje się cudowny wizerunek
Matki Bożej, która, jak sam powiedział
wychowywała jego serce od najmłodszych lat.
Tej Madonnie Kalwaryjskiej na zakończenie
swojej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w roku
2002 zawierzył losy Kościoła i siebie samego.
na Kalatówki czy wreszcie w ukrytej w świerkowych borach kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej na
Wiktorówkach poniżej Rusinowej Polany, oddalonej o godzinę drogi leśnym szlakiem od szosy
z Zakopanego na Wierch Poroniec i dalej, do Łysej
Polany.
www.kalwaria.ofm.pl
www.zakopane.pl
Papież wspominał też OŚWIĘCIM, m.in. podczas
pielgrzymki w 1979 r.: „Oświęcim jest rozrachunkiem z sumieniem ludzkości poprzez te
tablice, które świadczą o ofiarach, jakie poniosły
narody. Oświęcim jest miejscem, którego nie
można tylko zwiedzać. Trzeba przy odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą
granice nienawiści.”
Inny zakątek Małopolski, który Karol Wojtyła często przemierzał, to SĄDECCZYZNA. Istotnym
miejscem w tym regionie jest STARY SĄCZ
(dojazd z Nowego Targu drogą 969). Mieści się tu
średniowieczny klasztor Klarysek, założony przez
św. Kingę, a na pobliskich Błoniach, w miejscu,
gdzie papież odprawiał mszę kanonizacyjną
założycielki klasztoru, stoi centrum pielgrzymkowe i ołtarz, przy którym papież odprawił
mszę św. w 1999 r.
www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl
Podhale i góry – zarówno BESKIDY jak i TATRY
– to także ukochane miejsca Karola Wojtyły.
W LUDŹMIERZU, oddalonym o 4 km na zachód
od Nowego Targu, pielgrzymował do Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Podhala, zwanej
„Gaździną Podhala”. W neogotyckim kościele
z 1877 r. zatrzymywał się przed figurą Pani
Ludźmierskiej, wyrzeźbioną w drewnie w XV w.
Z Ludźmierza blisko już do Z A KO PA N E G O
- w którym w wielu miejscach możemy uczcić
pamięć Wielkiego Papieża: w Sanktuarium Matki
Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, gdzie odbyła
się msza papieska i stoi pomnik Jana Pawła II,
w Dolinie Chochołowskiej ze szlakiem papieskiej
wędrówki tatrzańskiej, w sanktuarium św. Brata
Alberta na stokach Krokwi ponad drogą z Kuźnic
www.stary.sacz.pl
S Z L A K A RC H I T E K T U RY D R E W N I A N E J
W MALOPOLSCE
obejmuje około 237 zespołów architektonicznych na długości ok. 1500 km, od kościołów,
cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, wiejskie
chałupy i szlacheckie dwory. Wszystkie obiekty
na szlaku są oznakowane, a drogę do nich
wskazuje ponad 600 drogowskazów. W 2003
roku kościółki w Sękowej, Binarowej, Lipnicy
Murowanej i Dębnie Podhalańskim zostały
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
www.malopolska.pl/szlak
Małopolski Szlak Papieski
imienia Jana Pawła II
Przebieg:
Kraków - Kalwaria Zebrzydowska
- Wadowice - Groń Jana Pawła II Leskowiec - Hucisko - Zawoja Polica - przełęcz Krowiarki przełęcz Bory - Raba Wyżna Nowy Targ - Turbacz - Rzeki Gorc - Ochotnica Dolna - Lubań Krościenko - Przehyba - Stary Sącz
Szlak pieszy, poświęcony pamięci
Karola Wojtyły – papieża Jana
Pawła II, wiedzie przez tereny
jego wędrówek oraz do miejsc
szczególnie z nim związanych.
Powstał dla uczczenia 25-lecia
pontyfikatu i upamiętnienia przejazdu papieża z Krakowa do
Starego Sącza w czerwcu 1999 r.
Szlak poprowadzono wzdłuż istniejących znakowanych szlaków
PTTK, na trasie znajdują się też
tablice informacyjne.
Szczegółowych informacji
o szlaku udziela Centralny
Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Kraków, ul. Jagiellońska 6,
tel.: +48 12 422 28 40
[email protected]
www.cotg.krakow.pl
INFORMACJA TURYSTYCZNA
KRAKÓW
WADOWICE
Sieć Informacji Miejskiej
e-mail: [email protected]
www.krakow.pl
Informacjia Turystyczna,
ul. Kościelna 4,
tel./fax: +48 33 873 23 65,
e-mail: [email protected]
www.itwadowice.pl
Wieża Ratuszowa, Rynek Główny 1,
tel.: +48 12 433 73 10;
Międzynarodowy Port Lotniczy
w Balicach,
tel.: +48 12 285 53 41;
ul. Szpitalna 25,
tel.: +48 12 432 01 10,
+48 12 432 00 60,
fax: +48 12 432 00 62;
ul. Św. Jana 2,
tel.: +48 12 421 77 87,
fax: +48 12 430 65 03;
ul. Józefa 7,
tel.: +48 12 422 04 71,
fax: +48 12 421 77 31;
os. Słoneczne 16,
tel.: +48 12 643 03 03;
Małopolskie Centrum Informacji
Turystycznej,
Rynek Główny 1/3 (Sukiennice),
tel.: +48 12 421 77 06,
fax: +48 12 421 30 36,
[email protected], www.mcit.pl;
Diecezjalne Centrum Informacji,
Promocji i Turystyki,
ul. Wiślna 12,
tel.: +48 12 430 20 10,
fax: +48 12 430 20 10,
[email protected],
www.dci.diecezja.krakow.pl
NOWY SĄCZ
Centrum Informacji Turystycznej,
ul. Piotra Skargi 2,
tel./fax: +48 18 443 55 97,
+48 18 444 24 22,
[email protected], www.cit.com.pl
OŚWIĘCIM
Miejski Punkt Informacji Turystycznej,
ul. Leszczyńskiej 12,
tel.: +48 33 843 00 91,
fax: +48 33 843 24 81,
[email protected],
www.mpit-oswiecim.neostrada.pl
TA R N Ó W
Tarnowskie Centrum Informacji
Rynek 7,
tel.: +48 14 688 90 90,
fax: +48 14 688 90 92,
[email protected]
www.go-tarnow.com
Z A KO PA N E
it
Centrum Informacji Turystycznej,
ul. Kościuszki 17,
tel.: +48 18 201 22 11,
fax: +48 18 206 60 51,
[email protected],
www.zakopane.pl
Wydawca:
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego,
Departament Promocji,
Turystyki i Współpracy
Międzynarodowej,
ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków
[email protected]
www.malopolskie.pl
Opracowanie redakcyjne:
Zespół ds. Rozwoju Turystyki
UMWM
Współpraca:
Diecezjalne Centrum
Informacji, Promocji
i Turystyki w Krakowie
Tekst: słowa Jana Pawła II
(str. 2-8); K. Bzowski (str. 9-10)
Zdjęcia:
T. Warczak (str. 1-3),
P. Mierniczak (str. 5),
Archiwum POT (str. 5),
T. Gębuś (str. 6), Archiwum
Sanktuarium M.B. Fatimskiej
na Krzeptów (str. 7),
Archiwum Biura Promocji
Zakopanego (okładka)
Projekt graficzny:
H. Karapuda. [email protected]
Projekt okładki:
Jan Michalski
Realizacja Wydawnicza:
Fabryka Grafiki, Kraków,
tel. +48 12 637 13 12,
www.fabrykagrafiki.com
WYBRANE SANKTUARIA I MIEJSCA KULTU RELIGIJNEGO
Warszawa
1. Kraków
8
• Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta
Miechów
• Mogiła, Sanktuarium Świętego Krzyża
• Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
7
• Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
Sanktuarium
Matki
Bożej
Piaskowej
•
4
• Sanktuarium maryjne - Domek Loretański
• Łagiewniki, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
2
Częstochowa
• Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Czerna
• Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Rzeszów
TARNÓW
A4
• Skałka, Sanktuarium św. Stanisława Biskupa Męczennika
KRAKÓW
12
• Sanktuarium Bł. Marii Angeli Truszkowskiej
1
2. Czerna• Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
4
Oświęcim
3. Kalwaria Zebrzydowska
14
• Sanktuarium pasyjno-maryjne
11
Tuchów
4. Limanowa• Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
Szczyrzyc
5. Lipnica Murowana• Sanktuarium bł. Szymona
15
Lipnica 5
3
z Lipnicy oraz Sióstr Ledóchowskich
Murowana
Wadowice
Kalwaria
6. Ludźmierz• Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala
Zebrzydowska
13
7. Miechów• Sanktuarium Grobu Lożego
Tropie
7
8. Maków Podhalański• Sanktuarium MB Makowskiej
Limanowa 4
Opiekunki Rodzin
9. Nowy Sącz
7
NOWY SĄCZ
• Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Maków
9
Podhalński
• Sanktuarium Przemienienia Pańskiego
10
10. Stary Sącz• Sanktuarium św. Kingi
Stary Sącz
11. Szczyrzyc • Sanktuarium Dobrotliwej Matki Bożej
12. Tarnów
• Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
6
• Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Ludźmierz
• Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
13. Tropie• Sanktuarium św. Świerada
14. Tuchów • Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
16
15. Wadowice
Zakopane
• Sanktuarium św. Józefa
Polska
• Bazylika Ofiarowania Najświętszej Marii Panny
• Kościół św. Piotra - Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej
16. Zakopane
Województwo
Sanktuaria
Małopolskie
• Kalatówki, Sanktuarium św. Brata Alberta
Miejsca papieskie
• Krzeptówki, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
• Wiktorówki, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr

Podobne dokumenty