Zarządzenie Nr 468/12 w sprawie ustalenia stawki za wynajem

Transkrypt

Zarządzenie Nr 468/12 w sprawie ustalenia stawki za wynajem
Zarządzenie Nr 468/12
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 14 marca 2012 r.
w
sprawie
ustalenia
stawki
za
wynajem
samochodów
słuŜbowych
lub ciągnika słuŜbowego stanowiących własność Gminy Dziemiany
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się następujące stawki za wynajem samochodów słuŜbowych oraz ciągnika
słuŜbowego stanowiących własność Gminy Dziemiany:
a) samochody - za kaŜdy przejechany kilometr: 2 zł netto + obowiązujący
podatek VAT (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia)
b) ciągnik - za kaŜdą przepracowaną godzinę zegarową: 56,13 netto +
obowiązujący podatek VAT (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia)
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dziemiany
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Podobne dokumenty