D - Sąd Rejonowy w Legionowie

Transkrypt

D - Sąd Rejonowy w Legionowie
Sygn. akt II K 956/14
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 17 sierpnia 2015 r.
Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński
Protokolant: Marta Czapska i Justyna Pokrzywnicka
w obecności oskarżyciela : Prokuratora Anny Krysińskiej
po rozpoznaniu dnia 15 czerwca 2015 r. i 12 sierpnia 2015 r. na rozprawie w Legionowie sprawy:
A. Z. , syna T. i T. z d. N. , ur. (...) w P. ,
oskarżonego o to, że :
w lipcu 2011 roku w L. , woj. (...) używał na własne potrzeby urządzenie niedozwolone w postaci komputera z
zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem służącym do korzystania z usług chronionych bez uprzedniego
upoważnienia usługodawcy , będąc biorca sygnału z nielegalnego źródła płatnej kodowanej telewizji cyfrowej ,
znajdującego się w msc. K. ( woj. (...) ) udostępnionego przez braci K. i B. Z. (1) wpłacając im tytułem udostepnienia
sygnału kwotę 30 złotych , na szkodę pokrzywdzonych reprezentowanych przez Stowarzyszenie (...) w W.
tj. o czyn z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 05 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną
opartych lub polegających na dostępie warunkowym ( Dz. U. z 2002, Nr 126 poz. 1068 z poźn. zm. )
1. Oskarżonego A. Z. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu ;
2. Na podstawie art. 632 k.p.k. koszty postępowania ponosi Skarbu Państwa.
Sygn. akt II K 956/14
UZASADNIENIE
Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił
następujący stan faktyczny:
Oskarżony A. Z. w lipcu 2011 r. mieszkał w L. przy ul. (...) woj. (...) . W swoim mieszkaniu oskarżony A. Z. nie posiadał
żadnych urządzeń potrzebnych do odbioru sygnału satelitarnego . Oskarżony A. Z. nie używał w tym okresie na własne
potrzeby urządzenia niedozwolonego w postaci komputera z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem
służącym do korzystania z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy i nie był biorca sygnału z
nielegalnego źródła płatnej kodowanej telewizji cyfrowej , znajdującego się w msc. K. ( woj. (...) ) udostępnionego
przez braci K. i B. Z. (1) . Oskarżony A. Z. w dniu 13 lipca 2011 r. wpłacił za pomocą systemu (...) kwotę 30 zł na konto
J. Z. (1) ( k. 196-212 ), nie można jednak ustalić z jakiego tytułu została dokonana ta wpłata .
Z opinii biegłego sądowego z zakresu informatyki i teleinformatyki wynika iż na dysku twardym laptopa T. należącego
od oskarżonego A. Z. nie znaleziono żadnych śladów ( artefaktów) potwierdzających fakt , że w 2011 roku było na nim
zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie do korzystania z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia
usługodawcy ( k. 298-304 ).
A. Z., ma ukończone 41 lat, jest żonaty , ma na utrzymaniu 2 dzieci , pracuje i uzyskuje dochód 4200 zł miesięcznie ,
nie był karany ( k. 270 ) , nie leczy się psychiatrycznie ani odwykowo.
Sąd powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie następujących dowodów : wyjaśnień oskarżonego A. Z. ( k. 288, k.
295 i k. 333) , zeznań świadków : J. Z. (1) ( k. 43 i k. 346 ) , J. K. ( k. 23 i k. 345- 346 ) , B. Z. (1) ( k. 262-262v , k.
168v-269 i k. 346 ) i K. Z. ( k. 247-250 , k. 266v-267 i k. 346 ), protokołu przeszukania ( k. 2-21 ) , pisma Stowarzyszenia
(...) ( k. 25-35 ) , historii transakcji ( k. 37-41 ) ,opinii biegłego ( k. 47-164 ) , pisma z P. P. ( k. 196-212 ) , pisma z
(...) sp. z o. o. z płytą CD ( k. 213-216 ) , karty karnej ( k. 270) , protokół zatrzymania rzeczy ( k. 296-297 ) ,opinia
biegłego ( k. 298-304 ).
A. Z. stanął pod zarzutem , iż : w lipcu 2011 roku w L. , woj. (...) używał na własne potrzeby urządzenie
niedozwolone w postaci komputera z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem służącym do korzystania
z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy , będąc biorca sygnału z nielegalnego źródła płatnej
kodowanej telewizji cyfrowej , znajdującego się w msc. K. ( woj. (...) ) udostępnionego przez braci K. i B. Z. (1)
wpłacając im tytułem udostepnienia sygnału kwotę 30 złotych , na szkodę pokrzywdzonych reprezentowanych przez
Stowarzyszenie (...) w W. tj. popełnienia czynu z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 05 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług
świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym ( Dz. U. z 2002, Nr 126 poz.
1068 z poźn. zm. ).
Oskarżony A. Z. w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem nie przyznał się do popełnienia
zarzucanego mu czynu ( k. 288, k. 295 i k. 333) . Oskarżony A. Z. wyjaśnił że nigdy nie posiadał żadnego urządzenia do
odbioru telewizji satelitarnej ani nie miał założonej telewizji kablowej . W lipcu 2011 r. nie dokonał żadnej płatności za
dostęp do telewizji kodowanej . Oskarżony A. Z. podniósł w lipcu 2011 r. korzystał z laptopa który został zabezpieczony
u niego w mieszkaniu . Wskazał iż płatność w kwocie 30 zł za pośrednictwem sytemu (...) mógł dokonać za jakiś zakup
na portalu internetowym (...) lub ktoś ze znajomych poprosił go by dokonał taką płatność ( k. 288, k. 295 i k. 333) .
Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego A. Z. jako jasnym dokładnym i logicznym oraz korespondującym z całością
materiału dowodowego zebranego w sprawie , zwłaszcza zeznaniami przesłuchanych w sprawie świadków: J. Z. (1)
( k. 43 i k. 346 ) oraz J. K. ( k. 23 i k. 345-346 ) w zakresie jakim Sąd dał wiarę w zeznania tych świadków oraz
opinią biegłego sądowego z zakresu informatyki i teleinformatyki ( k. 298-304 ) . Z zeznań świadka J. Z. (1) wynika iż
mogła być sytuacja że oskarżony kupił coś od niej na portalu A. i wpłacił pieniądze za pomocą systemu (...). Świadek
J. Z. (2) podniosła iż w 2011 r. na portalu A. sprzedawała telefony, ciuchy, być może była taka sytuacja że ona coś
kupił od oskarżonego i oskarżony zwracał jej pieniądze ( k. 346 ) . Natomiast z zeznań świadka J. K. wynika iż biorca
sharingu internetowego może odbierać sygnału przy wykorzystaniu różnych urządzeń, jednak na pewno potrzebny jest
sygnał satelitarny i dekoder, który może być w postaci samodzielnego urządzenia lub karty komputerowej włożonej
do komputera stacjonarnego bądź też podłączonego do komputera przez wejście USB . Potrzebne jest również
odpowiednie oprogramowanie, które jest skonfigurowane do łączenia się z serwerem dawcy sharingu internetowego.
Świadek J. K. wskazał iż do bycia biorąca sharingu internetowego potrzebny jest sygnał satelitarny oraz urządzenie
zewnętrzne podłączone do laptopa. Jeśli laptop nie ma podłączenia do sygnału satelitarnego nie ma możliwości
odebrania takich programów ( k. 345 ) . Natomiast z opinii biegłego sądowego z zakresu informatyki i teleinformatyki
wynika iż na dysku twardym laptopa T. należącego od oskarżonego nie znaleziono żadnych śladów ( artefaktów)
potwierdzających fakt , że w 2011 roku było na nim zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie do korzystania
z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy ( k. 298- 304 ). Należy wskazać iż w mieszkaniu
oskarżonego nie ujawniono żadnych urządzeń potrzebnych do odbioru sygnału satelitarnego , zaś na dysku twardym
jego laptopa nie było nigdy zainstalowane oprogramowanie do korzystania z usług chronionych bez uprzedniego
upoważnienia usługodawcy. Wyżej wskazane fakty potwierdzają prawdziwość wyjaśnień oskarżonego A. Z. .
Sąd dał w całości wiarę zeznaniom świadków: J. Z. (1) ( k. 43 i k. 346 ) , J. K. ( k. 23 i k. 345-346 ) , B. Z. (1) ( k.
262-262v , k. 168v-269 i k. 346 ) i K. Z. ( k. 247-250 , k. 266v-267 i k. 346 ) jako jasnym dokładnym , spójnym ,
logicznym i korespondującym z całością zebranego w sprawie materiału dowodowego .
Z zeznań świadka z zeznań świadka J. Z. (1) wynika iż jest dziewczyną K. Z. i za pośrednictwem jej konta w banku
były wpłacane dla niego pieniądze. Świadek wskazał iż K. Z. znał login i hasło do jej konta zaś nazwiska osób które
wpłacały pieniądze dla K. na jej konto za pośrednictwem systemu (...) nic jej nie mówią ( k. 43 ) . Dodatkowo na
rozprawie przed Sądem świadek J. Z. (3) wskazała iż mogła być sytuacja że oskarżony kupił coś od niej na portalu A.
i wpłacił pieniądze za pomocą (...). W 2011 r. na portalu A. sprzedawała telefony, ciuchy i być może ona coś kupiła od
oskarżonego a oskarżony zwracał jej pieniądze ( k. 346 ) .
Z zeznań świadka J. K. wynika w jakich okolicznościach został ujawniony fakt sharingu internetowego w miejscowości
K. ul. (...) ( k. 23 ) . Świadek J. K. w swoich zeznaniach złożonych na rozprawie przed Sądem dodatkowo wskazał jakie
urządzenia konieczne są do korzystania z sharingu internetowego . Z zeznań tego świadka wynika iż biorca sharingu
internetowego może odbierać sygnału przy wykorzystaniu różnych urządzeń, jednak na pewno potrzebny jest sygnał
satelitarny i dekoder , który może być w postaci samodzielnego urządzenia lub karty komputerowej. Potrzebne jest też
odpowiednie oprogramowanie, które jest skonfigurowane do łączenia się dawcą sharingu internetowego . Świadek J.
K. wskazał również że jeżeli laptop nie ma podłączenia do sygnału satelitarnego nie ma możliwości odebrania takich
programów ( k. 345-346 ).
Z zeznań świadków B. Z. (1) ( k. 262-262v , k. 168v-269 i k. 346 ) i K. Z. ( k. 247-250 , k. 266v-267 i k. 346 ) wynika w
jakich okolicznościach podjęli oni decyzję o zajęciu się sharingu internetowym . Świadkowie ci opisali jak wyglądało
świadczenie przez nich nielegalnych usług w zakresie sharingu internetowego w miejscowości K. przy ul. (...) .
Fakt, że wymienieni wyżej świadkowie precyzyjnie określają zakres swojej wiedzy na temat zdarzeń, w zakresie których
Sąd dał wiarę zeznaniom tych świadków, świadczy zdaniem Sądu o braku skłonności do konfabulacji i dążeniu do
rzetelnego przedstawienia przebiegu wydarzeń. Zeznania świadków są jasne , dokładne i korespondują z całością
materiału dowodowego zebranego w sprawie.
Natomiast świadek B. Z. (2) – żona oskarżonego A. Z. na podstawie art. 182 k.p.k. odmówiła składania zeznań ( k.
333 ) .
Sąd dał pełną wiarę opinii pisemnej biegłego sądowego z zakresu informatyki i teleinformatyki A. W. jako jasnej ,
logicznej i fachowej . Biegły w sposób logiczny w oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału
dowodowego wyciągnął prawidłowe wnioski które zostały zawarte w opinii pisemnej . Z opinii biegłego wynika
iż na dysku twardym laptopa T. należącego od oskarżonego A. Z. nie znaleziono żadnych śladów ( artefaktów)
potwierdzających fakt , że w 2011 roku było na nim zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie do korzystania z
usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy ( k. 298-304 ).
Jeżeli chodzi o drugą opinię biegłego z zakresu informatyki ( k. 47-164 ) to dotyczy ona przedmiotów zabezpieczonych
w toku przeszukania posesji w miejscowości K. ul. (...) w której mieszkali B. Z. (1) i K. Z. .
Sąd dał w pełni wiarę dowodom z dokumentów , które zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych ,
nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać
nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź
przerobienia .
Sąd dał ponadto wiarę wszystkim ujawnionym na rozprawie dokumentom. Ich autentyczność i wiarygodność nie była
kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi
wątpliwości.
Sąd zważył, co następuje:
Przepis art. 7 ust 2 ustawy z dnia 05 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną
opartych lub polegających na dostępie warunkowym ( Dz. U. z 2002, Nr 126 poz. 1068 z poźn. zm. ) stanowi , iż karze
grzywny podlega Jeżeli sprawca używa urządzenia niedozwolonego wyłącznie na własne potrzeby. Natomiast z treści
art. 7 ust 1 ustawy z dnia 05 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych
lub polegających na dostępie warunkowym ( Dz. U. z 2002, Nr 126 poz. 1068 z poźn. zm. ) wynika iż kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, posiada lub używa urządzenie niedozwolone, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Jeżeli chodzi o czyn zarzucony oskarżonemu A. Z. nie można stwierdzić iż popełnił on czyn z art. 7 ust 2 ustawy z
dnia 05 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na
dostępie warunkowym ( Dz. U. z 2002, Nr 126 poz. 1068 z poźn. zm. ). Należy wskazać iż z zeznań świadka J. K.
wynika wprost jakie urządzenia powinien posiadać biorca sygnału by korzystać z sharingu internetowego ( k. 345 ) .
Podczas przeszukania w mieszkaniu oskarżonego A. Z. ujawniono tylko laptop marki T. na którego dysku twardym
nie znaleziono żadnych śladów potwierdzających fakt , że w 2011 roku było na nim zainstalowane specjalistyczne
oprogramowanie do korzystania z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy ( k. 298-304 ). Nie
ujawniono żadnych innych urządzeń służących do obioru sygnału satelitarnego koniecznych by korzystać z sharingu
internetowego ( k. 296-297 ). Dodatkowo świadek J. Z. (1) wskazała iż mogła być sytuacja że oskarżony kupił coś od
niej na portalu A. i wpłacił kwotę 30 zł za pomocą (...)( k. 346 ) .
Tym samym w powyższej sprawie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego nie można stwierdzić iż
oskarżony A. Z. dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 05 lipca 2002 r. o ochronie
niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym ( Dz. U.
z 2002, Nr 126 poz. 1068 z poźn. zm. ) . Dlatego Sąd rozstrzygnął wszelkie wątpliwości których nie usunięto w
postępowaniu dowodowym na podstawie art. 5 § 2 k.p.k. na korzyść oskarżonego A. Z. i uniewinnił go od popełnienia
zarzucanego mu czynu .
Na podstawie art. 632 k.p.k. koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.
Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w wyroku.