Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego

Transkrypt

Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego
..............................................................
(znak sprawy)
OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO PRZEZ
MAŁŻONKA ROLNIKA LUB DOMOWNIKA
Oświadczam, że zaprzestałem/am prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy
w gospodarstwie rolnym.
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
.........................................
...............................................................................................
(miejscowość, data)
(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Podobne dokumenty