asystent kucharza

Transkrypt

asystent kucharza
W O J E W Ó D Z K I
U R Z Ą D
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. (058) 300-93-40,
P a r t n e r
w
P R A C Y
w
G D A Ń S K U
fax: (058) 300-93-43, [email protected]
r o z w o j u .
www.wup.gdansk.pl
W U P . P O M O R Z E
stanowisko - ASYSTENT KUCHARZA
HISZPANIA
Pracodawca
BLAU HOTELS & RESORTS
Francisco de Borja Moll, 15 10 1a , 07003 Palma ( Mallorca) Baleares
www.blau-hotels.com
Liczba miejsc pracy:
15
Wymagania:
-znajomość języka
Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Warunki pracy:
-czas pracy:
40 godz. tyg.
-okres zatrudnienia
Od 01.07.2007 do 31.10. 2007r.
-wynagrodzenie
Od 1064,86 euro miesięcznie brutto
-zakwaterowanie
Na własny koszt, pracodawca oferuje pomoc w znalezieniu zakwaterowania
-wyżywienie
Zapewnione przez pracodawcę
-podróż
Na własny koszt
Dodatkowe informacje:
Rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi kandydatami odbędą się 23.03.2007r.
podczas Międzynarodowej Giełdy Pracy w Gdańsku.
OFERTA WAŻNA DO 15 MARCA 2007
Kandydaci zainteresowani powyższą ofertą i spełniający kryteria pracodawcy proszeni są
o wysłanie LISTU MOTYWACYJNEGO oraz CV wypełnionego w języku angielskim na adres e-mail:
[email protected]
W temacie e-mail proszę wpisać: ASYSTENT KUCHARZA
Uwaga:
Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia.
Oznacza to, że wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o
pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich
placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu
powrotnego do Polski ).
www.eures.praca.gov.pl
www.eures.europa.eu

Podobne dokumenty