Komórka roślinna c.d.

Komentarze

Transkrypt

Komórka roślinna c.d.
Komórka roślinna c.d. - plastydy
http://grzeg.com
piątek, 16 października 2009
Pochodzenie mitochondriów i plastydów - endosymbioza
Bakteria – przodek
plastydów (sinica)
Bakteryjne DNA
Bakteria – przodek
mitochondriów
Przodek mitochondriów
zostaje wchłonięty
drogą fagocytozy
Przodek plastydów
zostaje wchłonięty
drogą fagocytozy
Przodek
eukariontów
Jądro komórkowe
z DNA
Część genów (pra-) plastydów
i mitochondriów zostaje
przeniesiona do DNA jądra komórki
piątek, 16 października 2009
Przodkowie
mitochondriów
i plastydów tracą
ściany komórkowe
Endosymbioza w ewolucji
archeony
zwierzęta
grzyby
Ostatni
wspólny
przodek
przodek
eukariontów
protisty
glony
rośliny
bakterie purpurowe
bakterie fotosyntetyzujące
bakterie inne
piątek, 16 października 2009
bakterie
Co wiadczy o endosymbiozie? (niektóre fakty)
 Mitochondria i chloroplasty mają rozmiary zbliżone do bakterii
 M. i ch. mają swoje własne DNA, podobne do bakteryjnego a nie jądrowego,
m. in :

Cząsteczki DNA są koliste

Brak histonów
 Namnażają się przez podział – podobnie do bakterii, a nie przez mitozę.
Nowe m. i ch. nie są tworzone w wyniku działania genów jądrowych.
 Rybosomy u m. i ch. są typu bakteryjnego (podjednostki 30S i 50S) a nie
eukariotycznego (40S i 60S)
 Błona zewnętrzna m. i ch. przypomina błonę kom. eukariotycznej,
wewnętrzna błonę bakterii
 Wiele antybiotyków działających na bakterie, działa także na m. i ch.
Blokując w nich syntezę białek, ale nie ma takiego wpływu na
funkcjonowanie genów jądrowych.
 Plastydy niektórych protistów wciąż mają delikatną ścianę komórkową
piątek, 16 października 2009
Plastydy - rodzaje
formy przej ciowe
forma prekursorowa
proplastydy
formy dojrzałe
plastydy ameboidalne
plastydy przedgranowe
etioplasty
zawieraj ce chlorofil
chloroplasty
niezawieraj ce chlorofilu
zawieraj ce inne barwniki
chromoplasty
gromadz ce materiały zapasowe
leukoplasty
amyloplasty (skrobia)
proteinoplasty (białka)
elajoplasty (lipidy)
piątek, 16 października 2009
Plastydy - rodzaje
 Proplastydy
forma
prekursorowa
 Plastydy ameboidalne
 Plastydy przedgranowe
formy przejściowe
 Etioplasty
zawierają chlorofil
zawierają inne
barwniki
gromadzą
materiały
zapasowe
piątek, 16 października 2009
 Chloroplasty
 Chromoplasty
 Leukoplasty:
 Amyloplasty (skrobia)
 Proteinoplasty (białka)
 Elajoplasty (tłuszcze)
formy dojrzałe
Niektóre terminy
plastoglobule
fitoferrytyna
ciała
prolamellarne
piątek, 16 października 2009
kuliste ciała struktury zawierające składniki
służące budowie aparatu fotosyntetycznego
kompleks białkowo-żelazowy bedący nietoksyczną
formą zapasową żelaza
struktury o regularnej, przestrzennej budowie
zawierające m.in. materiały budujące błony oraz
prekursor chlorofilu – protochlorofilid. Wystepują
w etioplastach.
Plastydy - przekształcenia
proplastyd
plastyd
ameboidalny
leukoplast
plastyd
przedgranowy
amyloplast
etioplast
chromoplast
chloroplast
piątek, 16 października 2009
Materiały zapasowe ro lin
 Cukry:
 skrobia
 inne (np. inulina, maltoza, sacharoza, fruktoza, glukoza....)
 Tłuszcze
 Białka - ciała białkowie (ro liny motylkowe),
ziarna aleuronowe (trawy)
piątek, 16 października 2009
Funkcje skrobi
materiał zapasowy i substrat oddychania
źródło budulca struktur komórkowych
forma cukrowca zapobiegająca zakłóceniom równowagi
osmotycznej w komórce
funkcja statolitów w geotropicznym wzroście korzen
piątek, 16 października 2009
amyloza
Frakcje skrobi
rozpuszczalna w wodzie
w I + KI barwi się niebiesko
łańcuchy nierozgałęzione
wiązania między cząsteczkami glukozy: α- 1,4 -glikozydowe
amylopektyna
nierozpuszczalna w wodzie
w I + KI barwi się purpurowo
łańcuch rozgałęziony,
wiązania między cząsteczkami glukozy α- 1,4 oraz α - 1,6:
w łańcuchach: α - 1,4 -glikozydowe
w miejscach rozgałęzień (łączenia łańcuchów bocznych z
łańcuchem głównym): α - 1,6 -glikozydowe
piątek, 16 października 2009
glukoza
maltoza
wiązania α-1,4-glikozydowe
wiązania α-1,4-glikozydowe
wiązanie
α-1,6-glikozydowe
piątek, 16 października 2009
Budowa skrobi
amyloza
amylopektyna
Chloroplasty
piątek, 16 października 2009
Spirogyra
piątek, 16 października 2009
Elodea canadensis
piątek, 16 października 2009
Chromoplasty
piątek, 16 października 2009
Chromoplasty - rodzaje
chromoplasty globularne
chromoplasty błoniasty
chromoplasty tubularne
chromoplasty siatkowo-tubularne
chromoplasty krystaliczne
piątek, 16 października 2009
Physalis sp. – chromoplasty
piątek, 16 października 2009
Leukoplasty, amloplasty
i skrobia
piątek, 16 października 2009
Leukoplasty
piątek, 16 października 2009
Amyloplasty
piątek, 16 października 2009
Solanum tuberosum – ziarna skrobi
piątek, 16 października 2009
Phaseolus vulgaris – ziarna skrobi
Phaseolus vulgaris – ziarna skrobi
piątek, 16 października 2009
Avena sativa – ziarna skrobi
piątek, 16 października 2009
Euphorbia splendens – ziarna skrobi
piątek, 16 października 2009
Do przygotowania na 3 ćwiczenia:
Tematyka: Ściana komórkowa - ogólne informacje, pierwotna ściana komórkowa, modyfikacje ściany komórkowej, tkanki - ogólne informacja, charakterystyka tkanek: merystematycznej, miękiszowej, kolenchymy
Ściana komórkowa: ogólne informacje, pierwotna ściana komórkowa, modyfikacje ściany komórkowej:
•
Botanika – Morfologia (A. Szwejkowska...) str: 59 – 63
•
Anatomia i histogeneza... (Z. Hejnowicz) str: 15 – 30
Tkanki - ogólne informacja, charakterystyka tkanek: merystematycznej, miękiszowej, kolenchymy
•
Botanika – Morfologia (A. Szwejkowska...) str: 63 – 65, 120 – 127
•
Anatomia i histogeneza... (Z. Hejnowicz) str: 47 – 53, 56 – 59
piątek, 16 października 2009

Podobne dokumenty