Ocena ryzyka zawodowego - Urząd Miasta Nowy Targ

Transkrypt

Ocena ryzyka zawodowego - Urząd Miasta Nowy Targ
Ocena ryzyka zawodowego kserografisty
w Urzędzie Miasta
w Nowym Targu
ul. Krzywa 1
Identyfikacja zagrożeń
Lp.
Zagrożenie lub
czynnik
niebezpieczny,
szkodliwy, uciążliwy
Źródło zagrożenia
1
2
3
1. Powierzchnie
Śliskie powierzchnie podłogi
stanowiska pracy
w pomieszczeniu
sprzyjające utracie
produkcyjnym.
równowagi i upadkom na
tym samym poziomie.
2. Chodzenie po
Śliskie, nierówne,
niewłaściwie
(wyszczerbione krawędzie)
utrzymanych schodach. schody.
3. Stanowisko pracy
usytuowane powyżej
otaczającego terenu
(podłogi).
Korzystanie z drabin jako
sprzętu do tymczasowej
pracy na wysokości –
sięganie po opakowania z
górnych półek regałów.
4. Nieruchome, wystające Elementy maszyn, urządzeń,
elementy.
mebli , elementy
wyposażenia , szafki i
regały.
5. Ostre krawędzie,
Elementy maszyn, urządzeń,
szorstkie powierzchnie. mebli .
6. Obracające się elementy Nieosłonięte (lub źle
urządzeń.
osłonięte) elementy
napędowe maszyn
Możliwe skutki zagrożenia
4
Stłuczenia, zwichnięcia,
skręcenia i naderwania stawów i
wiązadeł stawu skokowego oraz
stopy, złamania kończyn, urazy
głowy.
Stłuczenia, zwichnięcia,
skręcenia i naderwania stawów
i wiązadeł stawu skokowego
oraz stopy, złamania kończyn,
wstrząśnienie mózgu.
Stłuczenia, zwichnięcia, złamania
kości, wstrząśnienie mózgu.
Urazy ciała – szczególnie
kończyn i barku (z reguły drobne
stłuczenia skaleczenia i otarcia)
oraz niebezpieczne urazy głowy.
Skaleczenia, zakłucia i otarcia
rąk.
Stłuczenia, zwichnięcia,
złamania, rany cięte, szarpane,
ale także ciężkie uszkodzenia
ciała – na urazy narażone są
najczęściej ręce.
Lp.
Zagrożenie lub
czynnik
niebezpieczny,
szkodliwy, uciążliwy
1
2
7. Przedmioty ułożone na
wysokości.
8.
9.
10.
11.
12.
Źródło zagrożenia
3
Możliwe skutki zagrożenia
4
Stłuczenia, urazy głowy, ciężkie
obrażenia nawet ze skutkiem
śmiertelnym.
Opakowania
zbiorcze/pojedyncze
wadliwie składowane na
regałach.
Obciążenie statyczne
Praca w wymuszonej pozycji Długotrwałe i nawracające
układu mięśniowociała – zwłaszcza w pozycji dolegliwości układu mięśniowoszkieletowego.
stojącej, pochylonej.
szkieletowego (bóle szyi, karku i
barków – cierpnięcie nóg) –
zespół cieśni kanału nadgarstka
(bóle nadgarstka i przedramion).
Przeciążenie narządu
Łokciowe odgięcie
Zespół napięcia mięśni karku,
ruchu (kończyny górne). nadgarstków, powtarzające zespół ucisku żyły
się ruchy nadgarstków.
podobojczykowej, zapalenie
ścięgien nadgarstka, zapalenie
nadkłykci kości ramiennej.
Niebezpieczne napięcie Używanie urządzeń
Śmierć lub inne skutki porażenia
w instalacji
zasilanych energią
prądem (poparzenia, utrata
elektrycznej.
elektryczną, zwłaszcza z
przytomności, stłuczenia).
uszkodzoną, niesprawną
instalacją.
Pożar.
Materiały łatwopalne ,
Zatrucie dymami pożarowymi –
instalacja i urządzenia
tlenek węgla, tlenki metali i
zasilane energią elektryczną, związki fluorowodorowe.
elektryczność statyczna.
Poparzenia termiczne. W
Osoby postronne nie
skrajnych przypadkach śmierć.
respektujące zakazu
używania otwartego ognia na
terenie zakładu (zwłaszcza
wchodzące z zapalonym
papierosem).
Pożar, wybuch.
Niekontrolowane
Odczuwanie przez pracownika
gromadzenie się ładunków
mikrowstrząsów o różnym
elektryczności statycznej
stopniu nasilenia,
podczas kserowania i
powodowanych
gwałtowne jej
mikrowyładowaniami.
rozładowywanie –
mikrowstrząsy.
Lp.
Zagrożenie lub
czynnik
niebezpieczny,
szkodliwy, uciążliwy
1
2
13. Niewłaściwe
oświetlenie.
14. Przeciążenie narządu
wzroku.
15. Promieniowanie UV.
16. Ozon.
17. Substancje toksyczne,
palne.
Źródło zagrożenia
Możliwe skutki zagrożenia
3
Praca w warunkach
niewłaściwego oświetlenia
(przy oświetleniu sztucznym
występuje migotanie światła,
natomiast w wypadku
oświetlenia naturalnego –
zbyt duże nasłonecznienie
stanowisk pracy).
Przeszkadzające cienie na
zadaniu wzrokowym.
Szczegóły zadania mają
niezwykle małe wymiary lub
kontrast, przy jednoczesnym
wymaganiu dokładności i
wysokiej wydajności pracy.
Suszenie i utrwalanie farb w
tym farb UV.
4
Zmęczenie wzroku. Bóle głowy i
okresowe złe samopoczucie.
Bóle oczu i łzawienie. Olśnienia –
możliwość dyskomfortu
prowadzącego do obniżenia
wydajności, precyzji i
bezpieczeństwa pracy.
Powstaje w procesie
kserowania i drukowania na
drukarkacg laserowych.
Substancje chemiczne
wykorzystywane w pracy
kserografisty.
Zmęczenie wzroku – bóle głowy i
okresowe złe samopoczucie.
Bóle oczu – zapalenie spojówek,
łzawienie.
Zapalenie rogówki lub nawet jej
uszkodzenie. Zapalenie spojówek.
Zaczerwienienie, poparzenie,
pigmentacja skóry, fotostarzenie
przednowotworowe i nowotworowe
zmiany skórne. Przy długotrwałym
narażeniu rak skóry.
Przy narażeniu krótkotrwałym, to
najczęściej – podrażnienie gardła i
kaszel.
Przy narażeniu długotrwałym: bóle
i zawroty głowy, trudności w
oddychaniu, zwolnienie w
częstości oddechów i czynności
serca, spadek ciśnienia tętniczego
krwi.
Zatrucia ostre i przewlekłe.
Nudności i bóle głowy. Oparzenia,
podrażnienia, uczulenia. Działanie
drażniące na oczy i skórę
(wysuszanie i odtłuszczanie skóry
objawiające się swędzeniem i
zaczerwienieniem), alergie.
Niekorzystne oddziaływanie na
centralny system nerwowy.
Lp.
Zagrożenie lub
czynnik
niebezpieczny,
szkodliwy, uciążliwy
1
18. Hałas.
2
19. Gorący mikroklimat.
20. Mobbing
Lp. Zagrożenie
Grupa
21 Wirusy grypy (typu A,
B, C) Orthomyxoviridae.
Gr. 2, szczepienia.
22 Prątek gruźlicy
Mycobacterium
tuberculosis.
Gr. 3, szczepienia.
23. Salmonell choleraesuis.
Źródło zagrożenia
3
Pracujące urządzenia,
wentylatory.
Pciepło wydzielane przez
pracujące urządzenia.
Wymuszanie zachowań
niezdodnych z własnymi
przekonaniami, wiedzą,
umiejętnościami, zakresem
czynności
Możliwe skutki zagrożenia
4
Częściowy ubytek słuchu, ale
też pozasłuchowe skutki
oddziaływania hałasu –
zmęczenie i znużenie
zwiększające ryzyko
popełnienia błędu.
Schorzenia górnych dróg
oddechowych.
Nerwice, stres, negatywne,
trwałe skutki psychiczne,
pogorszenie stanu zdrowia
Zagrożenia biologiczne
Możliwe skutki zagrożenia
Źródło zagrożenia
Droga zakażenia
Ludzie.
Powietrzno-kropelkowa.
Ludzie.
Grypa, zapalenie płuc.
Gruźlica płuc, rzadziej innych
narządów.
Powietrzno-kropelkowa.
Woda, produkty roślinne i
Salmonelloza, zapalenie żołądka i
zwierzęce, posiłki w pracy.
jelit, zatrucia pokarmowe.
Gr. 3, szczepienia.
Posiłki, pokarmowo-wodna.
24. Zakażenie grzybicą
Ludzie.
Kandydoza paznokci, skóry,
candida, albicans.
alergia.
Gr. 2, brak szczepień A. Bezpośrednia, wilgotne
środowisko.
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Data :
17.06.2014
Kserografista
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu
Liczba
narażonych
.....................
Stanowisko pracy
Charakterystyka stanowiska pracy: W ramach obowiązków pracownik:
• przygotowuje materiały do kopiowania
• przygotowuje śropdki i materiały umożliwiajce kopiowanie
• wykonuje nadruk.
Pracownik wykorzystuje:
• urządzenia do kopiowania
W pracy stosowane są: preparaty do kopiowania, rozpuszczalniki
organiczne i zmywacze.
Pracownik wykorzystuje: rękawice bawełniane rękawice gumowe do
przygotowywania i wymiany preparatów kopiujących.
Pracownik używa:
• gumowych rękawic,
• ubrania ochronnego,
• okularów ochronnych,
Pracownik ma do dyspozycji:
• umywalkę z bieżącą wodą,
• apteczkę pierwszej pomocy,
• podręczny sprzęt ppoż., w tym gaśnice proszkowe i piasek oraz
• środki absorbujące rozlane rozpuszczalniki i inne wykorzystywane
substancje.
Numer Karty :10/
2014
Sporządził zespół
Andrzej Zając
Marian Pajerski
Krystyna Kolasa
Józef Rafacz
Dokumenty odniesienia:
– ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z
1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.),
– rozp. MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650, ze zm.),
– rozp. MIPS z 10.4.2000 r. w sprawie bhp przy
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, ze zm.),
– rozp. Prezesa RM, MPiOS i MZ z 22.11.1951 r. w
sprawie bhp w zakładach graficznych (Dz.U. Nr 65,
poz. 447, ze zm.),
– rozp. MI z 12.4.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, ze zm.),
– rozp. MPiPS z 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.
Nr 217, poz. 1833, ze zm.),
– PN-N-18002:2000,
– instrukcje zakładowe.
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Data :
17.06.2014
Numer Karty :10/
2014
Sporządził zespół
Źródło zagrożenia Ciężkość Prawdopodobień Oszacowanie
Działania
Wyniki pomiarów
szkód
stwo
ryzyka
profilaktyczne
1
2
3
4
5
6
7
1. Powierzchnie
Śliskie powierzchnie
Mała
Mało
Małe
Odpowiednie obuwie wyposażone w
stanowiska pracy podłogi w
prawdopodobne
podeszwy antypoślizgowe. Dbałość o ład
sprzyjające utracie pomieszczeniu
i porządek na stanowisku pracy.
równowagi i
produkcyjnym.
Regularne kontrole stanu nawierzchni i
upadkom na tym
natychmiastowe usuwanie wszelkich
samym poziomie.
zanieczyszczeń mogących powodować
poślizgnięcie. Likwidacja różnic
poziomów nawierzchni komunikacyjnej
(na powierzchni podłóg nie mogą
znajdować się także żadne występy).
Wzmożona uwaga i ograniczenie
pośpiechu.
2. Chodzenie po
Śliskie, nierówne,
Średnia
Mało
Małe
Obuwie z podeszwą antypoślizgową,
niewłaściwie
wyszczerbione
prawdopodobne
płaskimi obcasami i chropowatymi
utrzymanych
schody.
podeszwami. Regularne kontrole stopni i
schodach.
poręczy schodów (naprawa ewentualnych
wyszczerbień). Powierzchnia schodów
zapobiegająca poślizgom. Usuwanie
przeszkód z dróg komunikacyjnych.
Zakaz zbiegania czy też skakania ze
stopni. Wzmożona uwaga. Działania
ograniczające pośpiech.
Lp.
Zagrożenie
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Data :
17.06.2014
Numer Karty :10/
2014
Sporządził zespół
3. Stanowisko pracy
usytuowane
powyżej
otaczającego
terenu (podłogi).
Korzystanie z drabin Średnia
Mało
jako sprzętu do
prawdopodobne
tymczasowej pracy
na wysokości –
sięganie po
opakowania z
górnych półek
regałów.
Małe
4. Nieruchome,
wystające
elementy.
Elementy maszyn,
urządzeń, mebli,
elementy
wyposażenia , szafki
i regały.
Małe
Średnia
Mało
prawdopodobne
Rodzaj i parametry zastosowanych drabinek
dostosowane do:
• charakteru wykonywanej pracy,
• dających się przewidzieć obciążeń oraz
zapewniające bezpieczne przemieszczanie się
pracowników. Szkolenie z zasad
wykorzystywania drabin (zawsze należy się
upewnić, czy drabina rozstawna stoi na
równym podłożu, używać jej zgodnie z
instrukcją producenta, nie sięgać zbyt daleko
podczas stania i pracy na drabinie, nie
używać przy drzwiach, w zasięgu
pracujących maszyn, itp.). Stosowanie
odpowiedniego obuwia. Zakaz wchodzenia i
schodzenie z drabiny plecami do niej.
Wzmożona uwaga i ograniczenie pośpiechu.
Dbałość o ład i porządek na stanowisku
pracy oraz w przejściach i dojściach.
Działania ograniczające pośpiech.
Wzmożona uwaga. Właściwa organizacja
stanowiska pracy i rozmieszczenie
elementów wyposażenia stanowiska
pracy, w tym wyposażenia
pomocniczego. Oznakowanie barwami i
znakami bezpieczeństwa przejść,
elementów maszyn i wyposażenia.
Prawidłowe oświetlenie stanowiska
pracy i ciągów komunikacyjnych. Znaki
bezpieczeństwa. Przestrzeganie
procedur i instrukcji.
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
5. Ostre krawędzie,
szorstkie
powierzchnie.
Elementy maszyn,
urządzeń, mebli.
Data :
17.06.2014
Średnia
Mało
prawdopodobne
Małe
Średnia
Mało
prawdopodobne
Małe
7. Przedmioty
ułożone na
wysokości.
Opakowania
Średnia
Mało
zbiorcze/pojedyncze
prawdopodobne
wadliwie składowane
na regałach.
Małe
8. Obciążenie
statyczne układu
mięśniowoszkieletowego.
Praca w wymuszonej Średnia
Mało
pozycji ciała –
prawdopodobne
zwłaszcza w pozycji
stojącej, pochylonej.
Małe
6. Obracające się
Nieosłonięte (lub źle
elementy urządzeń. osłonięte) elementy
napędowe maszyn
Numer Karty :10/
2014
Sporządził zespół
Wzmożona uwaga. Oznakowanie miejsc,
w których narażenie na zagrożenie jest
największe (barwy i znaki
bezpieczeństwa). Zachowanie
ostrożności.
Wzmożona uwaga. Przestrzeganie
instrukcji i procedur. Działania
ograniczające pośpiech. Kontrola
sprawności osłon i blokad – konstrukcja
osłon powinna uniemożliwiać ich otwarcie
podczas pracy. Używanie urządzenia
wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i
zaleceniami zawartymi w instrukcji
producenta.
Utrzymanie porządku na stanowisku
pracy. Wzmożona uwaga w czasie
manipulowania opakowaniami
zbiorczymi. Właściwe składowanie
opakowań na regałach (dodatkowe
szkolenie). Zakaz pozostawianie na
wysokich półkach innych przedmiotów
nie będących przedmiotem składowania.
Zmiany rodzaju wykonywanej pracy –
okresowa rotacja pracowników pomiędzy
różnymi stanowiskami pracy. Przerwy w
pracy. Zastosowanie odpowiednich
siedzisk. Zlecanie innych czynności
zmuszających do zmiany pozycji ciała.
Okresowe badania lekarskie i kontrolne.
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Data :
17.06.2014
9. Przeciążenie
narządu ruchu
(kończyny górne).
Łokciowe odgięcie
nadgarstków,
powtarzające się
ruchy nadgarstków.
Średnia
10. Niebezpieczne
napięcie w
instalacji
elektrycznej.
Używanie urządzeń
zasilanych energią
elektryczną,
zwłaszcza z
uszkodzoną,
niesprawną
instalacją.
Duża
11. Pożar.
Materiały łatwopalne
instalacja i
urządzenia zasilane
energią elektryczną,
elektryczność
statyczna. Osoby
postronne nie
respektujące zakazu
używania otwartego
Duża
Numer Karty :10/
2014
Sporządził zespół
Zastosowanie odpowiednich siedzisk.
Okresowa rotacja pracowników pomiędzy
różnymi stanowiskami pracy.
Zwiększenie liczby przerw w pracy.
Urozmaicenie pracy innymi czynnościami
zmuszającymi do zmiany pozycji ciała.
Kierowanie pracowników zgłaszających
stałe dolegliwości nadgarstków tylko na
stanowiska w jak najmniejszym stopniu
obciążone. Okresowe badania lekarskie i
kontrolne wszystkich pracowników.
Mało
Średnie – Prawidłowy osprzęt elektryczny, np.:
prawdopodobne dopuszczalne gniazda wtykowe, wtyczki, przełączniki,
przewody zasilające. Sprawna ochrona
przeciwporażeniowa instalacji i urządzeń.
Przeglądy, oględziny i pomiary
skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej wykonywane we
wcześniej wyznaczonych (określonych)
terminach.
Mało
Średnie – Przestrzeganie instrukcji ppoż. Zapewnienie
prawdopodobne dopuszczalne sprawnego sprzętu gaśniczego. Okresowe
kontrole oraz regularne przeglądy instalacji
i urządzeń zasilanych energią elektryczną.
Przestrzeganie zakazu palenia i używania
otwartego ognia w miejscach pożarowo
niebezpiecznych (odpowiednie oznakowanie
wejść do pomieszczeń produkcyjnych).
Eliminowanie niebezpieczeństw
wynikających z powstawania elektryczności
Mało
prawdopodobne
Małe
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Data :
17.06.2014
ognia na terenie
zakładu (zwłaszcza
wchodzące z
zapalonym
papierosem).
12. Pożar, wybuch.
Niekontrolowane
gromadzenie się
ładunków
elektryczności
statycznej podczas
kserowania i
gwałtowne jej
rozładowywanie –
mikrowstrząsy.
Średnia
Mało
prawdopodobne
Małe
Numer Karty :10/
2014
Sporządził zespół
statycznej. Mechaniczna wentylacjaq i
instalacja elektryczna wykonana w wersji
przeciwwybuchowej, z podłogą z
wykładziną elektroprzewodzącą,
Pomieszczenie pracy wyposażone w
wentylację ogólną, a dodatkowo na
stanowiskach pracy miejscowa wentylacja
wywiewana, usuwająca opary z miejsc ich
emisji. Otwory odsysające wentylacji
miejscowej usytuowane przy płaszczyźnie
roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji
ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz
przy podłodze.
Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać
warunkom ustalonym ze względu na
zagrożenie wybuchem lub pożarem.
Dbałość o ład i porządek w miejscach
wykonywania pracy.
Zwiększanie wilgotności powietrza
(sposób nieskuteczny w przypadku
wykorzystywania materiałów
niehigroskopijnych). Stosowanie
ekranów elektrostatycznych. Stosowanie
środków ułatwiających odprowadzanie
ładunków oraz środków neutralizujących
zgromadzone ładunki przez wytworzenie
w otoczeniu naładowanego obiektu
ładunków przeciwnego znaku
(neutralizatorów elektrostatycznych).
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
13. Niewłaściwe
oświetlenie.
14. Przeciążenie
narządu wzroku.
Data :
17.06.2014
Numer Karty :10/
2014
Sporządził zespół
Praca w warunkach
Średnia
Mało
Średnie – Badania kontrolne środowiska pracy i
niewłaściwego
prawdopodobne dopuszczalne korekta w zakresie oświetlenia stanowisk
oświetlenia (przy
pracy. Przeglądy i konserwacje –
oświetleniu
wymiana niesprawnych punktów
sztucznym występuje
świetlnych. Właściwe rozmieszczenie
migotanie światła,
stanowisk pracy w stosunku do otworów
natomiast w wypadku
okiennych. Matowe otoczenie (matowe
oświetlenia
farby użyte do malowania ścian, matowe
naturalnego – zbyt
elementy wyposażenia, np. blaty stołów).
duże nasłonecznienie
stanowisk pracy).
Przeszkadzające
cienie na zadaniu
wzrokowym. Duże
różnice w natężeniu
oświetlenia pomiędzy
płaszczyzną roboczą
a otoczeniem.
Szczegóły zadania
Średnia
Mało
Małe
Oświetlenie zapewniające komfort pracy
mają niezwykle małe
prawdopodobne
wzrokowej – właściwe natężenie światła
wymiary lub
na powierzchniach roboczych),
kontrast, przy
ograniczenie olśnień (odpowiednie
jednoczesnym
rozmieszczenie opraw oświetleniowych w
wymaganiu
stosunku do miejsc pracy), unikanie
dokładności i
przeszkadzających cieni na zadaniu
wysokiej wydajności
wzrokowym oraz unikanie zbyt dużych
pracy.
różnic oświetlenia pomiędzy płaszczyzną
roboczą, a otoczeniem. Malowania
otoczenia (np. ścian) farbami matowymi.
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Data :
17.06.2014
15. Promieniowanie
UV.
Suszenie i utrwalanie Średnia
Mało
farb w tym farb UV.
prawdopodobne
Małe
16. Ozon.
Powstaje w procesie Średnia
Mało
kserowania i
prawdopodobne
drukowania na
drukarkach
laserowych
Małe
Numer Karty :10/
2014
Sporządził zespół
Wzmożona uwaga. Przestrzeganie
instrukcji i procedur eksploatacji
urządzeń emitujących promieniowanie
UV. Stosowanie właściwych środków
ochrony oczu. Dodatkowe szkolenia.
Pracownicy nie wyposażeni w osłony
oczu (okulary ochronne) powinni być
pouczeni o unikaniu kierowania wzroku
do włączonej lampy UV.
Wykonywanie pomiarów stężeń ozonu na
stanowiskach pracy w celu określenia
poziomu zagrożenia. Kierowanie
pracowników na badania lekarskie
profilaktyczne. Niedopuszczanie do pracy
ze środkami chemicznymi pracowników
wrażliwych alergicznie. Sprawna
wentylacja miejscowa wywiewna z
obudową miejsca emisji oraz wentylacja
ogólna pomieszczenia. Zalecenie, aby
urządzenia emitujące duże ilości ozonu
stały w odrębnym pomieszczeniu.
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
17. Substancje
toksyczne, palne.
Substancje
chemiczne
wykorzystywne w
pracy kserografisty.
Data :
17.06.2014
Duża
2014
Sporządził zespół
Mało
Średnie – Przestrzeganie procedur ujętych w kartach
prawdopodobne dopuszczalne charakterystyki stosowanych substancji.
18. Hałas.
Pracujące urządzenia, Średnia
Mało
wentylatory.
prawdopodobne
Małe
19. Gorący
mikroklimat.
Cierło wydzielane
przez pracujace
urzadzenia
nasłonecznienie.
Małe
Średnia
Numer Karty :10/
Mało
prawdopodobne
Badania profilaktyczne – niedopuszczanie do
pracy ze środkami chemicznymi pracowników
wrażliwych alergicznie. Stosowanie
wentylacji miejscowej wywiewnej z obudową
miejsca emisji oraz wentylacji ogólnej
pomieszczenia, odpowiadających ogólnym
warunkom ustalonym ze względu na
niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
Zakaz spożywania posiłków i picia
jakichkolwiek napojów poza pomieszczeniem
jadalni. Stosowanie odzieży ochronnej i
rękawic do pracy. Stosowanie: sprzętu
ochrony układu oddechowego, okularów
ochronnych.
Stosowanie indywidualnych środków ochrony
osobistej – ochronników słuchu. Okresowe
badania i pomiary natężeń hałasu. Kontrola
lekarska stanowisk pracy. Badania
audiometryczne. Znaki nakazujące
stosowanie przez pracowników ochron
słuchu. Dbanie o stan techniczny maszyn.
Ekranowanie stanowisk będących źródłem
hałasu.
Stosowanie wentylacji wyciągowej.
Odpowiednia odzież robocza, uszyta z
materiałów zapewniających komfort cieplny,
a przynajmniej nie stwarzająca dodatkowego
obciążenia termicznego dla pracowników.
Zapewnienie odpowiedniej ilości napojów
(zwłaszcza w porze letniej).
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
20 Mobbing
Lp
Zagrożenie
Grupa ryzyka
Wymuszanie
zachowań
niezgodnych z
własnymi
przekonaniami,
wiedzą,
umiejętnościami ,
zakresem
obowiązków
Źródło
zagrożenia
Droga
przenoszenia
Data :
17.06.2014
Średnia Prawdopodobne
Numer Karty :10/
2014
Sporządził zespół
średnie- Zdecydowane reagowanie na zauważone
dopuszczalne przejawy mobbingu. Przeszeregowanie,
stosowanie kar porządkowych w
stosunku do pracowników
mobbingujacych. Skierowanie
pracowników mobbingowanych do
przychodni zdrowia psychicznego
Zagrożenia biologiczne
Ciężkość Prawdopodo Oszacowanie
ryzyka
szkód
bieństwo
Działania profilaktyczne
Przechowywanie akt
21 Wirusy grypy (typu Ludzie.
Średnia Prawdopodobne
Średnie – Szczepienia tylko A i B.
A, B, C)
dopuszczalne Nie.
Orthomyxoviridae.
Gr. 2, szczepienia. Powietrzno-kropelkowa.
22 Prątek gruźlicy
Ludzie.
Duża
Mało
Średnie – Szczepienia ochronne, przestrzeganie
Mycobacterium
prawdopodobne dopuszczalne zasad higieny.
tuberculosis.
Nie.
Gr. 3, szczepienia. Powietrznokropelkowa.
23 Salmonell
Woda, produkty
Duża
Mało
Średnie – Bezwzględne przestrzeganie zasad
choleraesuis.
roślinne i zwierzęce,
prawdopodobne dopuszczalne higieny. Spożywanie posiłków wyłącznie
posiłki w pracy.
w pewnych punktach żywienia
Gr. 3, szczepienia. Posiłki, pokarmowozbiorowego.
wodna.
Nie.
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
24. Zakażenie grzybicą Ludzie.
candida, albicans.
Gr. 2, brak
Bezpośrednia,
Data :
17.06.2014
Średnia
Mało
prawdopodobne
Małe
Ryzyko zawodowe na stanowisku kserografisty
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu
występuje w stopniu a k c e p t o w a l n y m
Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka,
tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby.
Numer Karty :10/
2014
Sporządził zespół
Stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem
środków przeciwgrzybicznych.
Nie
Zatwierdził: