Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY
Instrukcja obsługi
HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY
Nożyce
Przebadano
zgodnie z EN
13204814.268.8
i NFPA
1936
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 1/44
Spis treści
1
Informacje ogólne
1.1 Informacje na temat Instrukcji obsługi
1.2 Objaśnienia symboli
1.3 Ograniczenie odpowiedzialności
1.4 Prawa autorskie
1.5 Warunki gwarancji
1.6 Serwis techniczny
4
4
5
6
6
7
7
2
Bezpieczeństwo
2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem
2.2 Odpowiedzialność użytkownika
2.3 Osoby obsługujące urządzenie
2.4 Środki ochrony osobistej
2.5 Szczególne niebezpieczeństwa
2.6 Zabezpieczenia
2.7 Postępowanie w razie niebezpieczeństwa i przy wypadkach
2.8 Tabliczki informacyjne
8
8
10
11
12
13
15
16
17
3
Dane techniczne
3.1 Warunki użytkowania
3.2 Tabliczka znamionowa
18
20
20
4
Budowa i działanie
4.1 Widok urządzenia
4.2 Krótki opis
4.3 Zasilanie hydrauliczne
4.4 Podłączanie urządzeń
4.5 Obsługa uchwytu sterującego
4.6 Wymiana końcówek rozpieracza (urządzenia wielofunkcyjne)
21
21
21
22
24
26
27
5
Zakres użycia
5.1 Wskazówki bezpieczeństwa
5.2 Cięcie
5.3 Rozpieranie (urządzenia wielofunkcyjne)
5.4 Ciągnięcie (urządzenia wielofunkcyjne)
5.5 Miażdżenie (urządzenia wielofunkcyjne)
5.6 Podnoszenie (urządzenia wielofunkcyjne)
28
28
28
30
30
32
32
6
Transport, opakowanie i przechowywanie
6.1 Wskazówki bezpieczeństwa
6.2 Kontrola dostawy
6.3 Symbole na opakowaniu
6.4 Usuwanie opakowania
6.5 Przechowywanie
34
34
34
35
35
35
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 2/44
Spis treści
7
Instalacja i pierwsze użycie
7.1 Wskazówki bezpieczeństwa
7.2 Kontrola
7.3 Instalacja
7.4 Wyłączanie (zakończenie pracy)
36
36
36
37
37
8
Obsługa techniczna
8.1 Wskazówki bezpieczeństwa
8.2 Czyszczenie i konserwacja
8.3 Plan konserwacji
38
38
38
39
9
Usterki
40
10 Wycofywanie z użytkowania / recykling
42
11 Deklaracja zgodności WE
43
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 3/44
Informacje ogólne
1 Informacje ogólne
1.1
Informacje na temat Instrukcji obsługi
Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki dotyczące pracy z
hydraulicznymi nożycami ratowniczymi i urządzeniami wielofunkcyjnymi.
Warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich podanych
wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń.
Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów BHP i ogólnych zasad
bezpieczeństwa dotyczących sposoby użycia tego typu urządzeń.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy dokładnie przeczytać
Instrukcję obsługi! Stanowi ona część produktu i musi być przechowywana w
miejscu znanym i stale dostępnym dla pracowników.
Niniejsza dokumentacja zawiera informacje na temat użycia tego
urządzenia, niezależnie od jego typu. Dlatego Instrukcja zawiera również
objaśnienia nieodnoszące się do danego typu urządzenia.
Wszystkie informacje, dane techniczne, grafiki i rysunki zawarte w Instrukcji
obsługi są oparte na najnowszych danych dostępnych w momencie
utworzenia niniejszej Instrukcji.
Dlatego oprócz przeczytania Instrukcji obsługi zalecamy, aby pracownicy
odbyli szkolenie w zakresie obsługi (zakresu stosowania, metod użycia itp.)
tego sprzętu ratowniczego, które jest przeprowadzane przez naszych
wykwalifikowanych szkoleniowców.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 4/44
Informacje ogólne
1.2
Objaśnienia symboli
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia są oznaczone symbolami w niniejszej Instrukcji obsługi.
Poszczególne wskazówki są sygnalizowane przez hasła informujące o
stopniu zagrożenia.
Należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazówek, aby zapobiegać
wypadkom oraz obrażeniom osób i stratom materialnym.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
... sygnalizuje sytuację bezpośredniego zagrożenia,
mogącą prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń,
jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze.
UWAGA!
... sygnalizuje sytuację potencjalnego zagrożenia,
mogącą prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń,
jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze.
OSTROŻNIE!
... sygnalizuje sytuację potencjalnego zagrożenia,
mogącą prowadzić do lekkich obrażeń, jeżeli nie
zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze.
OSTRZEŻENIE!
... sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację
mogącą prowadzić do strat materialnych w przypadku
niepodjęcia odpowiednich środków zaradczych.
Wskazówki i porady
WSKAZÓWKA!
... zawiera pożyteczne wskazówki i zalecenia oraz
informacje ułatwiające wydajną i bezawaryjną
eksploatację urządzenia.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 5/44
Informacje ogólne
1.3
Ograniczenie odpowiedzialności
Wszystkie informacje i wskazówki zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi
zostały zredagowane z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów,
zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz w oparciu o nasze długoletnie
obserwacje i doświadczenia.
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:
•
nieprzestrzeganiem Instrukcji obsługi
•
użyciem niezgodnym z przeznaczeniem
•
obsługą przez niewykwalifikowanych pracowników
•
samowolną modyfikacją urządzenia
•
zmianami technicznymi
•
użyciem części
producenta
•
użyciem nieoryginalnych akcesoriów
zamiennych
niezatwierdzonych
przez
Rzeczywisty zakres dostawy może odbiegać od objaśnień i ilustracji w
niniejszej Instrukcji w przypadku wersji specjalnych lub zmian technicznych.
1.4
Prawa autorskie
Wszystkie teksty, rysunki, ilustracje i zdjęcia w niniejszej Instrukcji obsługi
mogą być używane bez ograniczeń bez wcześniejszej zgody.
WSKAZÓWKA!
Więcej informacji, zdjęć i rysunków jest dostępnych na
naszej stronie internetowej.
www.weber-hydraulik.com
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 6/44
Informacje ogólne
1.5
Warunki gwarancji
Warunki gwarancji zostały dołączone do dokumentacji sprzedaży jako
oddzielny dokument.
1.6
Serwis techniczny
Wszelkich informacji technicznych udziela nasz serwis.
Niemcy
Nazwisko:
Telefon:
Faks:
E-mail:
P. Tanja Haberkern
+49 (0) 7135 / 71-235
+49 (0) 7135 / 71-396
[email protected]
Austria
Nazwisko:
Telefon:
Faks:
E-mail:
P. Robert Niederhofer
+43 (0) 7255 / 6237-463
+43 (0) 7255 / 6274
[email protected]
WSKAZÓWKA!
Kontaktując się z naszym serwisem technicznym proszę
podać nazwę, typ i rok produkcji urządzenia.
Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 7/44
Bezpieczeństwo
2 Bezpieczeństwo
Ten rozdział Instrukcji obsługi zawiera dokładny opis wszystkich aspektów
bezpieczeństwa, które są niezbędne dla optymalnej ochrony pracowników
obsługujących urządzenie oraz dla bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji.
Nieprzestrzeganie procedur i wskazówek bezpieczeństwa opisanych w
niniejszej Instrukcji wiąże się z poważnym niebezpieczeństwem.
2.1
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Nożyce hydrauliczne zostały zaprojektowane i przebadane wyłącznie w
zakresie zastosowań zgodnych z przeznaczeniem opisanych w niniejszej
Instrukcji. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac za pomocą
tych urządzeń.
Nożyce (S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105)
•
•
•
•
Wszystkie nożyce zostały zaprojektowane tak, aby mogły być
obsługiwane przez jedną osobę.
Urządzenia te służą wyłącznie do cięcia drzwi i łuków dachu,
słupków i progów, zębatek przekładni kierowniczej i ramion
kierownicy.
Do cięcia masywnych elementów należy używać zawsze w miarę
możliwości tylnej części ostrzy, ponieważ są one wyposażone w
specjalne wgłębienia do cięcia części okrągłych.
Przy zastosowaniach przemysłowych, za pomocą tych urządzeń
można również ciąć rury, pręty budowlane, profile, blachę oraz
kable.
Urządzenia wielofunkcyjne (SPS360, SPS400)
•
•
•
Wszystkie urządzenia wielofunkcyjne zostały zaprojektowane
tak, aby mogły być obsługiwane przez jedną osobę.
Urządzenia te służą wyłącznie do cięcia drzwi i łuków dachu,
słupków i progów, zębatek przekładni kierowniczej i ramion
kierownicy.
Do cięcia masywnych elementów należy używać zawsze w miarę
możliwości tylnej części ostrzy, ponieważ są one wyposażone w
specjalne wgłębienia do cięcia części okrągłych.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 8/44
Bezpieczeństwo
•
•
•
Przy zastosowaniach przemysłowych, za pomocą tych urządzeń
można również ciąć rury, pręty budowlane, profile, blachę oraz
kable.
Urządzenia wielofunkcyjne mogą być ponadto wykorzystywane
do otwierania drzwi, podnoszenia pojazdów, odpychania części
pojazdów oraz miażdżenia rur.
Zestaw łańcuchowy służy wyłącznie do ciągnięcia.
UWAGA!
Niebezpieczeństwo związane z użyciem niezgodnym
z przeznaczeniem!
Użycie urządzeń niezgodne z przeznaczeniem i / lub
wykraczające poza zakres użycia zgodnego z
przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych
sytuacji!
Dlatego konieczne jest:
- użycie urządzeń wyłącznie do celów opisanych
powyżej.
- przestrzeganie wszystkich innych informacji służących
bezpiecznemu użyciu urządzeń podanych w rozdziale
5 (Zakres użycia).
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 9/44
Bezpieczeństwo
2.2
Odpowiedzialność użytkownika
Oprócz wskazówek BHP w niniejszej Instrukcji obsługi należy przestrzegać
przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz
ochrony środowiska odnoszących się do urządzenia. W szczególności
konieczne jest, aby:
•
•
•
•
użytkownik zasięgnął informacji na temat obowiązujących
przepisów BHP oraz dodatkowo poprzez ocenę zagrożeń na
stanowisku pracy ustalił, jakie szczególne niebezpieczeństwa
wiążą się z użyciem urządzeń w miejscu pracy.
użytkownik jednoznacznie ustalił i przydzielił zakresy
odpowiedzialności dotyczące instalacji, obsługi, konserwacji i
czyszczenia urządzenia.
użytkownik zadbał, aby wszystkie osoby obsługujące urządzenie
przeczytały i zrozumiały całą Instrukcję obsługi.
Ponadto musi on regularnie szkolić pracowników i informować
ich o niebezpieczeństwach wiążących się z obsługą urządzeń.
Ponadto użytkownik odpowiada za to, aby urządzenie było stale w
nienagannym stanie technicznym. Dlatego obowiązują następujące warunki:
•
•
Po każdym użyciu, jednak przynajmniej raz w roku, wyszkolona
osoba musi przeprowadzić kontrolę wzrokową urządzenia
(zgodnie z przepisami GUV-G 9102 lub zgodnie z
rozporządzeniami krajów związkowych).
Co trzy lata, lub w razie wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa i
niezawodności urządzenia, należy dodatkowo przeprowadzić
kontrolę działania i udźwigu urządzenia (zgodnie z przepisami
GUV-G 9102 lub rozporządzeniami krajów związkowych).
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 10/44
Bezpieczeństwo
2.3
Osoby obsługujące urządzenie
W Instrukcji obsługi wymieniono następujące kwalifikacje niezbędne do
wykonywania różnych czynności:
•
Osoba przeszkolona
Została przeszkolona przez użytkownika
w zakresie
powierzonych jej zadań oraz możliwych niebezpieczeństw w
przypadku niefachowej obsługi.
•
Specjalista
ze względu na fachowe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie
oraz znajomość odpowiednich przepisów producenta jest w
stanie wykonać powierzone mu zadania oraz samodzielnie
rozpoznawać potencjalne zagrożenia.
UWAGA!
Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w
przypadku
niewystarczających
kwalifikacji
pracownika!
Niewłaściwa obsługa urządzeń może prowadzić do
poważnych obrażeń osób i strat materialnych.
Dlatego konieczne jest:
- przeprowadzanie określonych czynności wyłącznie
przez osoby spełniające warunki wymienione w
odpowiednich rozdziałach niniejszej Instrukcji.
- niezwłoczne kontaktowanie się ze specjalistami w
razie wątpliwości.
WSKAZÓWKA!
Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby
będące pod wpływem alkoholu, leków ani narkotyków!
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 11/44
Bezpieczeństwo
2.4
Środki ochrony osobistej
Podczas pracy z hydraulicznymi nożycami ratowniczymi należy
bezwzględnie nosić środki ochrony osobistej (ŚOO), aby zminimalizować
zagrożenia dla pracowników obsługujących urządzenie.
Podczas wszelkich prac należy zasadniczo nosić następującą odzież
ochronną:
Ochronna odzież robocza
Podczas pracy należy nosić odzież roboczą przylegającą
do ciała, z obcisłymi rękawami, bez odstających części.
Służy to ochronie pracownika przed pochwyceniem przez
ruchome części urządzenia.
Obuwie ochronne
W celu ochrony przez ciężkimi, upadającymi częściami
oraz przed poślizgnięciem się na śliskim podłożu należy
stale nosić obuwie ochronne z podeszwą z gwoździami
stalowymi.
Rękawice robocze
Dla ochrony przed ostrymi krawędziami i odłamkami szkła
podczas użycia urządzeń należy nosić rękawice robocze.
Kask z osłoną twarzy
Dla ochrony przed wyrzucanymi lub spadającymi
częściami lub odłamkami szkła należy nosić kask z osłoną
twarzy.
Okulary ochronne
Oprócz osłony twarzy należy dodatkowo nosić okulary
ochronne chroniące oczy przed odłamkami.
Podczas prac specjalnych należy dodatkowo nosić:
ochronniki słuchu
Dla ochrony słuchu oprócz podstawowych środków
ochrony osobistej należy nosić również ochronniki słuchu.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 12/44
Bezpieczeństwo
2.5
Szczególne niebezpieczeństwa
W następnym rozdziale wymieniono niebezpieczeństwa wynikające z oceny
ryzyka.
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń w
następnych rozdziałach niniejszej Instrukcji, aby zminimalizować potencjalne
zagrożenia dla zdrowia i uniknąć sytuacji niebezpiecznych.
Elektryczność
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia związane z elektrycznością!
Zetknięcie z elementami przewodzącymi napięcie wiąże
się z bezpośrednim zagrożeniem życia. Uszkodzenia
izolacji lub poszczególnych podzespołów mogą być
przyczyną śmierci.
Dlatego należy:
-
w przypadku uszkodzenia izolacji natychmiast
odłączyć zasilanie i zlecić naprawę.
-
zlecać prace przy instalacji elektrycznej wyłącznie
specjalistom elektrykom.
-
odłączać zasilanie przed rozpoczęciem wszelkich
prac przy instalacji elektrycznej oraz sprawdzić,
czy instalacja faktycznie nie jest pod napięciem.
-
odłączać
zasilanie
przed
rozpoczęciem
konserwacji, czyszczenia lub naprawy oraz
zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
-
unikać
mostkowania
lub
dezaktywowania
bezpieczników. Bezpieczniki wymieniać na nowe
o tym samym amperażu.
-
Części przewodzące prąd elektryczny należy
chronić przed wilgocią. Może ona spowodować
zwarcie.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 13/44
Bezpieczeństwo
Hałas
UWAGA!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu przez hałas!
Hałas występujący w miejscu pracy może spowodować
poważne uszkodzenia słuchu.
Dlatego należy:
-
nosić dodatkowo ochronniki słuchu podczas prac
wiążących się ze szczególnym hałasem.
-
przebywać w strefie niebezpieczeństwa tylko tak
długo, jak to konieczne.
Energia hydrauliczna
UWAGA!
Niebezpieczeństwo
hydrauliczną!
związane
z
energią
Uwalniające się siły hydrauliczne i wyciekający olej
hydrauliczny mogą spowodować poważne obrażenia.
Dlatego należy:
-
stale obserwować urządzenie podczas pracy i w
razie potrzeby odłożyć.
-
po każdym użyciu sprawdzać, czy przewody
hydrauliczne i urządzenia nie są uszkodzone.
-
chronić skórę przed strumieniem oleju pod
wysokim ciśnieniem (nosić rękawice ochronne).
-
Natychmiast usunąć olej hydrauliczny z ran i
skontaktować się z lekarzem.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 14/44
Bezpieczeństwo
2.6
Zabezpieczenia
Zawór bezpieczeństwa
Jeżeli przewód powrotny nie jest prawidłowo podłączony, wskutek czego
powrót oleju jest niemożliwy, uruchamia się zawór bezpieczeństwa
chroniący urządzenie i operatora, zamontowany w uchwycie sterującym.
Wskutek tego na końcu uchwytu wydostaje się w sposób bezpieczny olej
hydrauliczny.
Natychmiast ustawić zawór sterujący na agregacie hydraulicznym w
pozycji 0 i prawidłowo połączyć ze sobą końcówki hydrauliczne.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 15/44
Bezpieczeństwo
2.7
Postępowanie w razie niebezpieczeństwa i przy wypadkach
Działania zapobiegawcze
•
Zawsze należy być przygotowanym na wypadek
•
Sprzęt pierwszej pomocy (apteczka, koc itp.)
musi być stale dostępny i gotowy do użycia
•
Zaznajomić pracowników ze sprzętem ratowniczym, pierwszej
pomocy i
do sygnalizowania wypadków
•
Nie blokować dróg dostępu dla pojazdów ratowniczych
W razie wypadku
•
natychmiast wyłączyć urządzenia
•
udzielić pierwszej pomocy
•
wynieść osoby ze strefy niebezpieczeństwa
•
poinformować osobę odpowiedzialną na miejscu akcji
•
powiadomić pogotowie ratunkowe i/lub straż pożarną
•
nie blokować dróg dostępu dla pojazdów ratowniczych
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 16/44
Bezpieczeństwo
2.8
Tabliczki informacyjne
Na urządzeniach znajdują się następujące symbole i tabliczki informacyjne.
Odnoszą się one do bezpośredniego sąsiedztwa miejsca, w którym zostały
umieszczone.
Przestrzegać Instrukcji obsługi
Użyć oznaczonego urządzenia dopiero po przeczytaniu
całej Instrukcji obsługi.
Ostrzeżenie przed obrażeniami rąk
Podczas pracy z urządzeniami należy zwrócić uwagę,
aby nie doszło do obrażeń dłoni wskutek zgniecenia lub
kontaktu z ostrymi krawędziami.
UWAGA!
Niebezpieczeństwo doznania
nieczytelnych symboli!
obrażeń
wskutek
Z upływem czasu naklejki i symbole na urządzeniu
mogą ulec zanieczyszczeniu lub stać się nieczytelne z
innych powodów.
Dlatego konieczne jest:
utrzymanie
wszystkich
wskazówek
- stałe
bezpieczeństwa, ostrzeżeń i porad dot. obsługi na
urządzeniu w czytelnym stanie.
- niezwłoczne wymienianie uszkodzonych tabliczek i
naklejek na nowe.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 17/44
Dane techniczne
3 Dane techniczne
S 50 - 14
S 140 - 26
S 200 - 49
S 270 - 71
RS 165 - 65
RS 170 - 105
RS 200 - 107
C 100 - 31
SPS 360
SPS 400
S 50 - 14
S 140 - 26
SPS 260 - H
S 200 - 49
S 270 - 71
Długość
423 mm
643 mm
774 mm
822 mm
Szerokość
138 mm
190 mm
225 mm
225 mm
Wysokość
71 mm
221 mm
218 mm
221 mm
Ciężar
4,3 kg
9,2 kg
14,2 kg
17,0 kg
Zakres rozwarcia
50 mm
140 mm
200 mm
270 mm
Maks. siła cięcia *
Maks. wydajność
cięcia
w przypadku materiału
okrągłego *
Ciśnienie
14 t
26 t
49 t
71 t
Ø 16 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 36 mm
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
Klasa cięcia EN
AC 50-B-5
AC 115-D-10
BC 166-H-14
CC 210-H-17
Klasa cięcia NFPA
A4/B3/C2/D4/E3
A6/B3/C4/D7/E7
A6/B7/C7/D8/E8
A7/B8/C7/D8/E9
Nr elementu
283.339.5
180.558.4
593.286.6
593.208.4
* wg EN 13204 przy ciśnieniu
700 bar
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 18/44
Dane techniczne
RS 165 - 65
RS 170 - 105
RS 200 - 107
C 100 - 31
Długość
771 mm
808 mm
818 mm
585 mm
Szerokość
225 mm
253 mm
265 mm
162 mm
Wysokość
221 mm
227 mm
236 mm
288 mm
Ciężar
16,3 kg
18,4 kg
19,9 kg
19,5 kg
Zakres rozwarcia
165 mm
170 mm
200 mm
100 mm
Maks. siła cięcia *
Maks. wydajność
cięcia
w przypadku materiału
okrągłego *
Ciśnienie
65 t
105 t
107 t
31 t
Ø 38 mm
Ø 43 mm
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
Klasa cięcia EN
BC 165-F-17
BC 170-H-19
BC 190-H20
AC 120-C-20
Klasa cięcia NFPA
A8/B6/C6/D7/E9
A8/B9/C7/D9/E9
A8/B9/C8/D9/E9
A4/B3/C5/D6/E6
Nr elementu
593.206.8
593.345.5
593.584.9
593.519.9
Ø 19 mm
* wg EN 13204 przy ciśnieniu 700 bar
SPS 360
SPS 400
SPS 260 - H
Długość
810 mm
867 mm
682 mm
Szerokość
263 mm
253 mm
180 mm
Wysokość
217 mm
227 mm
161 mm
Ciężar
15,3 kg
18,3 kg
11,2 kg
Zakres rozwarcia
360 mm
425 mm
260 mm
Maks. siła cięcia *
Maks. wydajność
cięcia
w przypadku materiału
okrągłego *
46 t
54 t
29 t
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Ø 25 mm
Siła rozpierania w
zakresie roboczym*
47 – 330 kN
48 – 726 kN
33 – 383 kN
Siła zwierania
52 kN
63 kN
-
Ciśnienie
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
Klasa cięcia EN
BK 30/360-H-15
CK 36/420-H-19
BK 33/250-E-11
Klasa cięcia NFPA
A6/B8/C6/D8/E8
A7/B9/C7/D9/E9
A6/B6/C6/D7/E7
Nr elementu
593.195.9
593.113.4
593.439.7
* wg EN 13204 przy ciśnieniu 700 bar
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 19/44
Dane techniczne
3.1
Warunki użytkowania
Dozwolony zakres temperatur roboczych dla nożyc wynosi od -20° C do
+80° C. Poza tym zakresem nie można zagwarantować, że urządzenie
będzie działało prawidłowo.
Praca pod wodą
Nożyce (wyjątek: SPS260H) mogą być również stosowane pod wodą. Nie
należy przekraczać głębokości zanurzenia 40 m. Do tej głębokości ciśnienie
wody nie ma wpływu na ciśnienie hydrauliczne w urządzeniach i
przewodach hydraulicznych.
WSKAZÓWKA!
Po pracy pod wodą w przypadku wody słonej należy
całkowicie rozłożyć urządzenie na części i oczyścić. W
przypadku
wody
słodkiej
wystarczy
dokładne
oczyszczenie urządzenia.
3.2
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje się na obudowie wszystkich nożyc. Podano
na niej numer seryjny, datę produkcji, ciśnienie znamionowe, nazwę
urządzenia oraz normę EN.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 20/44
Budowa i działanie
4 Budowa i działanie
4.1
Widok urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
4.2
Ostrze
Osłona ochronna
Uchwyt
Przycisk
Obudowa urządzenia
Uchwyt sterujący
Przewody hydrauliczne
Połączenie hydrauliczne
Krótki opis
Nożyce hydrauliczne to urządzenia ratownicze o specjalnej formie służące
do cięcia elementów karoserii. Służą one do ratowania przytrzaśniętych lub
uwięzionych ofiar wypadków.
Są one napędzane przez agregat hydrauliczny i służą do cięcia drzwi, łuków
dachu, słupków, progów itp.
Prędkość ruchu ostrzy można sterować wciskając mocniej lub słabiej
przycisk na uchwycie sterującym. Maksymalną siłę cięcia osiąga się
wyłącznie poprzez całkowite wciśnięcie przycisku.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 21/44
Budowa i działanie
4.3
Zasilanie hydrauliczne
Agregaty i pompy
Do zasilania nożyc wolno używać wyłącznie agregatów i pomp ręcznych
firmy WEBER-HYDRAULIK.
Produkty innych producentów wolno stosować tylko warunkowo. Przed
użyciem urządzenia z agregatem innego producenta prosimy bezwzględnie
o zasięgnięcie informacji w firmie Weber!
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem pomp i agregatów innych producentów
bezwzględnie skontaktować się z firmą WEBERHYDRAULIK lub z autoryzowanym przedstawicielem.
Niewłaściwe użycie może spowodować niebezpieczne
sytuacje,
za
które
nie
możemy
przejąć
odpowiedzialności!
Przewody hydrauliczne
Urządzenie należy połączyć z agregatem za pomocą wysokociśnieniowych
przewodów hydraulicznych. Dostępne są przewody o długości 5, 10 i 20 m.
Wraz z rosnącą długością przewodu wzrasta również spadek ciśnienia. Przy
długości przewodu 50 m ten spadek ciśnienia jest jeszcze do
zaakceptowania i nie ma znacznego wpływu na działanie urządzenia.
OSTROŻNIE!
Nie
używać
hydraulicznych!
uszkodzonych
przewodów
Użycie uszkodzonych przewodów hydraulicznych grozi
wydostawaniu się medium pod ciśnieniem lub
występowaniem drgań przewodów.
Dlatego należy:
-
poddawać przewody hydrauliczne po każdym
użyciu, lecz co najmniej raz w roku kontroli
wzrokowej (szczelność, uszkodzenia powierzchni,
np. zagięcia).
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 22/44
Budowa i działanie
-
Co trzy lata, lub w razie wątpliwości odnośnie
bezpieczeństwa
i
niezawodności,
należy
dodatkowo przeprowadzić kontrolę działania i
udźwigu urządzenia (zgodnie z przepisami GUVG
9102
lub
rozporządzeniami
krajów
związkowych).
-
Wymieniać przewody hydrauliczne co 10 lat!
Data (kod literowy oznaczający np. kwartał i rok)
jest
podana
na
osłonie
przewodów
hydraulicznych.
-
Przewody hydrauliczne nie mogą być poddawanie
rozciąganiu lub skręcaniu.
-
Nie zginać przewodów hydraulicznych ani nie
przeciągać ich przez krawędzie (minimalny
promień zgięcia 40 mm).
-
Nie poddawać przewodów
działaniu wysokich temperatur.
-
Chronić przewody hydrauliczne przed kontaktem
z substancjami chemicznymi, np. kwasami,
zasadami lub rozpuszczalnikami, ponieważ mogą
one
spowodować
uszkodzenie
warstwy
zewnętrznej.
hydraulicznych
Olej hydrauliczny
Wszystkie nożyce zostały zaprojektowane i przetestowane do użycia z
olejem hydraulicznym AERO Shell Fluid 41. Olej ten charakteryzuje się
znacznym stopniem czystości i działa bezproblemowo nawet przy
temperaturach do -20° C.
WSKAZÓWKA!
Oprócz wyżej wymienionego oleju zalecamy również:
Esso Univis HVI-13, Castrol Hydraulik DB i Fuchs Renolin
MR 310.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 23/44
Budowa i działanie
4.4
Podłączanie urządzeń
Połączenie hydrauliczne SINGLE
Przed połączeniem obu końcówek należy zdjąć osłony przeciwpyłowe (rys.
1). Następnie połączyć ze sobą końcówkę męską i żeńską i lekko wkręcić do
zamknięcia zatrzaskowego (rys. 2). Następnie chwycić końcówkę żeńską za
czarny, rowkowany pierścień i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara (kierunek 1), aż połączenie zatrzaśnie się (rys. 3). Aby
zapobiec zanieczyszczeniu, należy połączyć ze sobą obie osłony
przeciwpyłowe (rys. 4).
Rozłączanie połączenia odbywa się poprzez obrót w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara (kierunek 0). Następnie należy znów założyć
osłony przeciwpyłowe.
Łączenie ze sobą urządzeń wyposażonych w połączenie hydrauliczne
SINGLE może odbywać się również przy bezciśnieniowym obiegu oleju, o ile
podłączone urządzenia nie są zasilane.
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
WSKAZÓWKA!
Przy użyciu połączenia hydraulicznego SINGLE niepotrzebna
jest wtyczka odciążająca.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 24/44
Budowa i działanie
Złącze wtykowe (SKS)
Przed połączeniem obu części złącza należy zdjąć osłony przeciwpyłowe.
Następnie chwycić ręką tuleję końcówki żeńskiej, a drugą ręką trzymać
końcówkę męską (czarną) za element sześciokątny. Połączyć obie końcówki
i wcisnąć końcówkę żeńską lekko dociskając na końcówkę męską do
zatrzaśnięcia (rys. 1).
Aby rozłączyć, przytrzymać końcówkę męską (czarną) za uchwyt
sześciokątny, a drugą ręką chwycić końcówkę żeńską za tuleję i wyciągnąć
ją. Przy rozłączaniu zawsze wycieka kilka kropel oleju hydraulicznego.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu, należy natychmiast założyć nowe osłony
ochronne.
OSTROŻNIE!
Podczas łączenia złączek SKS dźwignia na agregacie
musi być bezwzględnie w pozycji 0.
WSKAZÓWKA!
Przy agregatach hydraulicznych i pompie ręcznej
zamontowana jest wtyczka odciążająca, za pomocą
której można spuścić z przewodu hydraulicznego kilka
kropel oleju. W ten sposób możliwe jest łączenie
rozłączonych urządzeń przy podwyższonym ciśnieniu.
W tym celu należy po prostu włożyć wtyczkę
odciążającą do końcówki żeńskiej i obrócić pokrętło w
prawo, aż wycieknie nieco oleju.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 25/44
Budowa i działanie
WSKAZÓWKA!
Poniżej opisano wyłącznie łączenie i rozłączanie
połączeń SINGLE. Proszę pamiętać, że przy łączeniu
połączeń SKS zawsze należy najpierw przełączyć
dźwignię sterującą w pozycję 0!
4.5
Obsługa uchwytu sterującego
Nożyce są obsługiwane za pomocą przycisku na uchwycie sterującym.
Prędkością ruchu ostrzy można sterować wciskając mocniej lub słabiej
przycisk na uchwycie sterującym.
Maksymalną siłę cięcia osiąga się wyłącznie całkowicie wciskając przycisk.
Zamykanie nożyc
Główny kierunek ruchu urządzenia (zamykanie) uruchamia się poprzez
wciśnięcie dolnego wypukłego końca przycisku (w kształcie klina).
Kierunek ruchu jest oznaczony na urządzeniu symbolem:
Otwieranie nożyc
Otwieranie nożyc uruchamia się górnym wklęsłym końcem przycisku,
oznaczonym następującym symbolem:
Układ czuwakowy
Po zwolnieniu przycisku powraca on automatycznie do pozycji zerowej.
Urządzenie zatrzymuje się w każdym położeniu (również pod obciążeniem).
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 26/44
Budowa i działanie
4.6
Wymiana końcówek rozpieracza (urządzenia wielofunkcyjne)
Końcówki rozpieracza w urządzeniu SPS 400 są zablokowane na ramionach
rozpieracza za pomocą sworzni z płaskim końcem. Aby wymienić końcówkę,
należy wycisnąć sworzeń zabezpieczony kulką będącą pod naciskiem
sprężyny. Po wymianie końcówek znów wcisnąć sworzeń z płaskim
końcem. Zwrócić uwagę, aby sworzeń było całkowicie wciśnięty.
W taki sam sposób należy również zamocować zestaw łańcuchowy,
wcześniej należy jednak zamocować odpowiednią nasadkę pociągową.
Zamek łańcucha należy zamontować z blokadą do góry.
WSKAZÓWKA!
W urządzeniu SPS 360 nasadkę łańcuchową mocuje
się w taki sam sposób. Nie ma jednak potrzeby
wcześniejszego zdejmowania końcówki rozpieracza.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 27/44
Zakres użycia
5 Zakres użycia
5.1
Wskazówki bezpieczeństwa
UWAGA!
Nigdy nie wkładać dłoni między ostrza nożyc!
UWAGA!
Podczas wszelkich prac z nożycami naprężane części
mogą złamać się lub zostać wyrzucone, powodując
zagrożenie dla osób.
Dlatego osoby nie biorące udziału w wykonywanych
czynnościach muszą zachować bezpieczny odstęp lub
przebywać w strefie niebezpieczeństwa tylko tak długo,
jak jest to konieczne.
5.2
Cięcie
Wydajność cięcia urządzeniem można wykorzystać optymalnie tylko wtedy,
gdy obciążenie będzie przyłożone jak najbliżej punktu obrotu ostrzy (rys. 1).
Może być konieczne wielokrotne dosuwanie urządzenia podczas pracy.
Maksymalną wydajność urządzenie osiąga dopiero po całkowitym wciśnięciu
przycisku obsługowego. Ponadto utworzenie pełnego ciśnienia roboczego
przez urządzenie może potrwać kilka sekund.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 28/44
Rys. 1
Zakres użycia
Aby zapobiec uszkodzeniu ostrzy, należy je zawsze przystawiać pod kątem
prostym do ciętego materiału.
Ponadto końce ostrzy podczas cięcia nie mogą być rozwarte na więcej niż 5
mm (3 mm w przypadku S 50-14). W przypadku przekroczenia tej wartości
należy przerwać cięcie i przystawić urządzenie jeszcze raz.
OSTROŻNIE!
Nie ciąć żadnych elementów o niezamocowanych
końcach, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo obrażeń
osób spowodowanych wyrzucanymi częściami.
OSTRZEŻENIE!
Cięcie mocnych elementów karoserii, np. zderzaków,
zawiasów lub kolumn kierownicy może spowodować
przeciążenie ostrzy (ramion) nożyc.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 29/44
Zakres użycia
5.3
Rozpieranie (urządzenia wielofunkcyjne)
Dzięki funkcji rozpierania urządzeń wielofunkcyjnych można m.in. otwierać
drzwi lub odpychać części pojazdów.
Konieczne jest jednak stabilne zamocowanie urządzenia i podbudowanie
pojazdu.
Aby zapobiec wyślizgiwaniu się podczas rozpierania, ramiona i końcówki po
stronie zewnętrznej i wewnętrznej są ząbkowane.
Z końcówek należy w miarę możliwości korzystać wyłącznie w celu
zwiększenia szczeliny. Następnie należy dosuwać rozpieracz, aby nie
wysuwał się.
5.4
Ciągnięcie (urządzenia wielofunkcyjne)
Po zamontowaniu zestawu łańcuchowego na końcówkach rozpieracza
(zgodnie z objaśnieniem w rozdziale 4.6), można używać urządzenia
wielofunkcyjnego również do ciągnięcia.
Łańcuchy muszą być wówczas zawsze mocno napięte i wolno je obciążać
tylko w kierunku ciągnięcia. Podczas naprężania łańcucha łańcuch, można
wcisnąć odpowiednio po każdej stronie wcisnąć blokadę, aby można było
wyciągnąć łańcuch przez uchwyt.
Jeżeli droga ciągnięcia jest niewystarczająca, za pomocą łańcuchów
napinających lub w inny sposób należy zapewnić, aby można było otworzyć
ponownie rozpieracz i dodatkowo naprężyć łańcuch.
OSTRZEŻENIE!
Należy zwrócić uwagę, aby blokada mocowania była
dobrze zatrzaśnięta.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 30/44
Zakres użycia
OSTRZEŻENIE!
Łańcuchy do ciągnięcia należy przechowywać z
zamkami łańcuchowymi zamontowanymi ok. 10 – 20 cm
od końca.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić łańcuchy.
Należy zadbać, aby ciężar nie obciążał końcówki haka,
lecz jego środek.
• Nie
dokonywać
samowolnych
napraw
urządzenia.
• Nie obciążać łańcuchów ponad przewidziany
udźwig.
• Nie obciążać urządzenia w sposób gwałtowny.
• Nie cynkować ani nie malować łańcuchów bez
zgody producenta.
• Nie skracać łańcuchów poprzez wiązanie na nich
węzłów.
• Nie
poddawać
łańcuchów
skrajnym
temperaturom.
• Łańcuchy i osprzęt mogą być stosowane tylko w
zakresie temperatur od –40°C do +200°C
• Podczas wszystkich prac konserwacyjnych
należy przestrzegać obowiązujących przepisów
BHP oraz norm DIN EN 818-7 i DIN 685-5.
• Łańcuchy mogą być wykorzystywane wyłącznie
do ciągnięcia. Nie wolno za ich pomocą podnosić
ładunków
Należy zaprzestać używania łańcuchów, jeżeli:
• występują odkształcenia, pęknięcia, ubytki
spowodowane przez korozję
• średnica drutu ogniwa zmniejszyła się 10% w
stosunku do średnicy znamionowej.
• pojedyncze ogniwo łańcucha rozciągnęło się w
sposób trwały
• pojedyncze ogniwo poszerzyło się o ponad 2%.
• na jednym z odcinków o długości 11 ogniw
podział wewnętrzny zwiększył się o ponad 2%
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 31/44
Zakres użycia
5.5
Miażdżenie (urządzenia wielofunkcyjne)
Rury i inne profile drążone można miażdżyć zamykając ramiona
rozpieracza.
W urządzeniach wielofunkcyjnych miażdżenie jest dozwolone wyłącznie w
strefie końcówek!
OSTRZEŻENIE!
Miażdżony element może nagle odskoczyć.
Nie przebywać w strefie, w której używane są
urządzenia wielofunkcyjne!
5.6
Podnoszenie (urządzenia wielofunkcyjne)
Urządzenie wielofunkcyjne może być wykorzystywane również do
podnoszenia pojazdów i innych ruchomych ciężarów.
Należy wówczas zabezpieczyć ładunek przed wyślizgnięciem się, a
końcówki rozpieracza muszą być wsunięte na wystarczającą głębokość pod
ładunek, aby zapobiec wyślizgnięciu.
Podnoszony ładunek należy stale obserwować podczas podnoszenia
(przechylanie, staczanie się i zmiany położenia). Ponadto podnoszony
ładunek należy odpowiednio podbudowywać i podpierać.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 32/44
Zakres użycia
5.7
Cięcia kontynuujące (C 100 - 31)
Za pomocą C 100 – 31 można wykonywać cięcia kontynuujące również bez
uciążliwego cięcia w kształcie klina. W tym celu należy przystawić nożyce
specjalne pod kątem prostym do ciętego materiału (zagłębić się od góry i
zamknąć ostrza.
Zachować ostrożność, ponieważ oddzielony element może wypaść z
otworu. Następnie znów rozewrzeć ostrza i ponownie włożyć nożyce w ten
sam otwór. W ten sposób można kontynuować pracę w dół w kierunku
pionowym.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 33/44
Transport, opakowanie i przechowywanie
6 Transport, opakowanie i przechowywanie
6.1
Wskazówki bezpieczeństwa
OSTROŻNIE!
Uszkodzenia wskutek niewłaściwego transportu!
Niewłaściwy transport może spowodować poważne
straty materialne.
Dlatego należy:
- zachować ostrożność podczas rozpakowywania
części dostawy i stosować się do symboli na
opakowaniu.
- otwierać i usuwać opakowanie
właściwym miejscu przechowywania.
6.2
dopiero
na
Kontrola dostawy
Natychmiast po odbiorze dostawy należy sprawdzić ją pod kątem ewentualnych
uszkodzeń transportowych, aby w razie potrzeby można było szybko podjąć
odpowiednie kroki.
W przypadku widocznych uszkodzeń zewnętrznych postępować zgodnie z
poniższym opisem:
•
•
•
Nie odbierać dostawy lub odebrać ją z odpowiednimi zastrzeżeniami.
Zaprotokołować zakres uszkodzeń na dokumentacji transportowej lub
na pokwitowaniu dostawy, którym dysponuje spedytor.
Rozpocząć procedurę reklamacji.
WSKAZÓWKA!
Reklamować wszelkie usterki natychmiast po ich
stwierdzeniu.
Roszczenia odszkodowawcze należy kierować do
naszego serwisu technicznego (zob. rozdział 1.6)
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 34/44
Transport, opakowanie i przechowywanie
6.3
Symbole na opakowaniu
Uwaga – obchodzić się ostrożnie!
Obchodzić się ostrożnie z paczką – nie zrzucać, nie
przewracać, nie uderzać ani nie wiązać.
Do góry!
Paczkę należy zasadniczo tak transportować i przechowywać,
aby strzałki były skierowane do góry. Nie toczyć ani nie
stawiać w pozycji ukośnej.
6.4
Usuwanie opakowania
Wszystkie materiały opakowaniowe i zdemontowane elementy
(zabezpieczenia transportowe) należy usuwać w sposób
zgodny z przepisami lokalnymi.
6.5
Przechowywanie
Urządzenia należy przechowywać w miarę możliwości w miejscu suchym i
wolnym od pyłu. Chronić przewody hydrauliczne przed bezpośrednim
promieniowaniem ultrafioletowym.
OSTROŻNIE!
Aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia podczas
transportu na miejsce akcji itp. należy przechowywać je
w sposób bezpieczny w specjalnych uchwytach.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 35/44
Instalacja i pierwsze użycie
7 Instalacja i pierwsze użycie
7.1
Wskazówki bezpieczeństwa
UWAGA!
Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek nieprawidłowej
obsługi!
Nieprawidłowa
obsługa
może
spowodować
poważne obrażenia osób i straty materialne.
Dlatego konieczne jest:
- wykonanie wszystkich prac zgodnie z danymi w
niniejszej Instrukcji obsługi.
- zadbanie przed rozpoczęciem prac, aby wszystkie
osłony
i
urządzenia
zabezpieczające
były
zamontowane i działały prawidłowo.
Środki ochrony osobistej
Podczas wszystkich prac nosić środki ochrony osobistej podane w rozdziale
2.4!
WSKAZÓWKA!
Wskazówki dotyczące środków ochrony osobistej, które
należy nosić podczas prac specjalnych z urządzeniami
lub przy urządzeniach, znajdują się w odnośnych
miejscach Instrukcji.
7.2
Kontrola
Należy sprawdzać, czy nożyce nie są uszkodzone. Jeżeli urządzenie nie jest
w nienagannym stanie, nie wolno go używać! Należy natychmiast
powiadomić dostawcę.
•
•
•
•
•
•
Kontrola ostrzy pod kątem uszkodzeń
Kontrola uchwytu sterującego i przycisku pod kątem działania
Kontrola połączeń hydraulicznych pod kątem uszkodzeń
zanieczyszczenia
Kontrola uchwytu pod kątem prawidłowego zamocowania
Kontrola osłony ochronnej pod kątem uszkodzeń
Kontrola przewodów hydraulicznych pod kątem uszkodzeń
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
i
Strona 36/44
Instalacja i pierwsze użycie
7.3
Instalacja
Obie dźwignie sterujące agregatu hydraulicznego obrócić w pozycję 0 (rys.
1), zdjąć osłony przeciwpyłowe z obu końcówek i połączyć przewody
hydrauliczne z urządzeniem zgodnie z opisem w rozdziale 4.4. Następnie
znów połączyć osłony przeciwpyłowe, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
W przypadku użycia połączeń hydraulicznych SINGLE możliwe jest łączenie
również przy obiegu bezciśnieniowym oleju (nie ma potrzeby przełączania
agregatu w pozycję 0).
W przypadku użycia agregatu hydraulicznego należy przestrzegać Instrukcji
obsługi urządzenia!
7.4
Wyłączanie (zakończenie pracy)
Po zakończeniu prac należy ustawić końce ostrzy jeden nad drugim, aby
wykluczyć niebezpieczeństwo obrażeń.
Ostrzy nożyc nie wolno pod żadnym pozorem całkowicie zamykać,
ponieważ powoduje to powstawanie naprężeń hydraulicznych w urządzeniu.
WSKAZÓWKA!
W urządzeniu wielofunkcyjnym zbliżyć ramiona
rozpieracza do siebie na odległość kilku milimetrów, aby
odciążyć hydraulicznie urządzenie.
Następnie można odłączyć urządzenie, gdy dźwignia sterująca agregatu jest
w pozycji 0. Uważać, aby nie zanieczyścić połączeń hydraulicznych. Dlatego
należy natychmiast założyć osłony ochronne.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 37/44
Obsługa techniczna
8 Obsługa techniczna
8.1
Wskazówki bezpieczeństwa
UWAGA!
Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek nieprawidłowo
wykonanych prac konserwacyjnych!
Nieprawidłowa konserwacja urządzeń może
spowodować poważne obrażenia osób i straty
materialne.
Dlatego konieczne jest:
- zlecanie
prac
specjalistom.
konserwacyjnych
wyłącznie
- zwracanie uwagi na porządek i czystość w miejscu
montażu! Części i narzędzia leżące w nieporządku
mogą być źródłem niebezpieczeństw.
- Podczas wszystkich prac nosić rękawice ochronne!
8.2
Czyszczenie i konserwacja
Aby urządzenie było stale gotowe do pracy, konieczne jest wykonywanie
następujących czynności:
•
Po każdym obciążeniu, jednak co najmniej raz w roku, należy
sprawdzić wzrokowo urządzenie i akcesoria. Poświęcić szczególną
uwagę końcówkom rozpieracza, zawiasom, ostrzom, przewodom
hydraulicznym i końcówkom przewodów.
•
Co trzy lata, lub w razie wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa i
niezawodności urządzenia, należy dodatkowo przeprowadzić
kontrolę działania i udźwigu urządzenia (zgodnie z przepisami
GUV-G 9102 lub rozporządzeniami krajów związkowych).
•
Po każdym obciążeniu należy sprawdzić nasmarowanie ruchomych
części i sworzni i w razie potrzeby spryskać smarem Fin Grease
OG.
•
Co trzy lata należy wymienić cały olej hydrauliczny w nożycach i
urządzeniach wielofunkcyjnych.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 38/44
Obsługa techniczna
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie należy czyścić przed wszystkimi pracami
konserwacyjnymi, aby do układu hydraulicznego nie
dostały się zanieczyszczenia.
Urządzenie można czyścić cytrynowym środkiem
czyszczącym dostępnym w handlu lub za pomocą WD
40.
Plan konserwacji
Dokładny plan konserwacji z odstępami między kontrolami, procedurami
kontrolnymi i oceną wyników znajduje się w GUV – G 9102 punkt 17
(hydrauliczne urządzenia ratownicze).
WSKAZÓWKA!
W przypadku problemów z konserwacją urządzeń
pomocą służy nasz serwis techniczny (zob. rozdział
1.6).
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 39/44
Usterki
9 Usterki
Usterka
Możliwa przyczyna
Sposób rozwiązania
Urządzenie nie pracuje z
pełną mocą
Przyciski sterujące nie
zostały całkowicie
wciśnięte
Wciskać całkowicie
przyciski sterujące
Urządzenie nie ma mocy
lub porusza się w
kierunku przeciwnym do
wysterowanego
Przy wymianie
przewodów lub końcówek
zamieniono zasilanie (P) z
powrotem oleju (T)
Zamienić przewody
zgodnie z Instrukcją
napraw
Nie można podłączyć
nożyc
• Wskutek rozgrzania w
urządzeniu utworzyło się
ciśnienie
• Końcówki hydrauliczne
są uszkodzone lub silnie
zanieczyszczone
Wyciek oleju przy
uchwycie sterującym
(otwór między
przewodami
hydraulicznymi)
Powrotny przewód
hydrauliczny nie jest
prawidłowo podłączony
Ustawić dźwignię
sterującą na agregacie w
pozycji 0 i prawidłowo
połączyć
Urządzenie nie działa
mimo wciskania
przycisków sterujących
Przewód ciśnieniowy nie
jest podłączony
Ustawić dźwignię
sterującą na agregacie w
pozycji 0 i prawidłowo
połączyć
Urządzenie
wielofunkcyjne pod
obciążeniem porusza się
w kierunku przeciwnym
do zamierzonego
Usterka zaworu
zwrotnego
Zlecić kontrolę urządzenia
w autoryzowanym
serwisie technicznym
Nieszczelność
przewodów, ew. wskutek
uszkodzenia
Wymienić przewody
hydrauliczne, zob.
Instrukcja napraw
Wyciek oleju z przewodów
lub zakuć
Wtyczką odciążającą, zob.
rozdział 4.3, spuścić nieco
oleju z urządzenia
Zniszczenie powierzchni
Zetknięcie z agresywnymi
przewodów hydraulicznych cieczami chemicznymi
Wymienić przewody
hydrauliczne, zob.
Instrukcja napraw
Wyciek oleju na
końcówkach przewodów
hydraulicznych
Nieszczelność połączenia
hydraulicznego
Wymienić końcówki
hydrauliczne, zob.
Instrukcja napraw
Ostrza są luźne i podczas
cięcia rozchodzą się
Nieprawidłowe
zamocowanie ostrzy na
głowicy nożyc
Ustawić zgodnie z
Instrukcją napraw
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 40/44
Usterki
Usterka
Możliwa przyczyna
Rozwartość ostrzy
poniżej wartości zadanej
Rozregulowana głowica
nożyc
Szerokość rozwarcia
urządzenia
wielofunkcyjnego poniżej
wartości zadanej
Rozregulowana głowica
nożyc
Tworzy się ciśnienie,
chociaż ruch (otwieranie
– zamykanie) odbywa się
bez obciążenia
Wyszczerbione ostrza
Pęknięcia ostrzy
Za mocno dokręcona
nakrętka sześciokątna /
sworzeń centralny
Uszkodzenie ostrzy
wskutek np. cięcia
wysokowytrzymałych
materiałów
Uszkodzenie ostrzy
wskutek np. cięcia
wysokowytrzymałych
materiałów
Sposób rozwiązania
Ustawić zgodnie z
Instrukcją napraw
Ustawić zgodnie z
Instrukcją napraw
Ustawić zgodnie z
Instrukcją napraw
Możliwość naostrzenia do
głębokości ok. 2 mm, zob.
Instrukcja napraw, w
innym wypadku wymienić
Zlecić wymianę ostrzy w
autoryzowanym serwisie
technicznym
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 41/44
Wycofywanie z użytkowania / recykling
10 Wycofywanie z użytkowania / recykling
Po upływie okresu użytkowania należy usunąć urządzenie w sposób fachowy.
Poszczególne części urządzenia mogą być jednak użyte ponownie.
Olej hydrauliczny należy całkowicie spuścić i przechwycić. Pamiętać, że olej
hydrauliczny musi zostać usunięty osobno!
Odnośnie usuwania wszystkich części urządzenia oraz materiałów
opakowaniowych obowiązują lokalne przepisy dot. usuwania odpadów.
WSKAZÓWKA!
Informacji na temat usuwania urządzenia udziela
dostawca.
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 42/44
Deklaracja zgodności WE
11 Deklaracja zgodności WE
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce):
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65, RS170-105, RS200-107
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
Strona 43/44
Edycja 2009 Wydanie 1
WEBER-HYDRAULIK GmbH
Heilbronner Straße 30
Industriegebiet 3 + 4
74363 Güglingen/Niemcy
4460 Losenstein/Austria
Tel.: +49 (0) 7135/71-270
Tel.: +43 (0) 7255/6237-0
Faks
: +49 (0) 7135/71
396
Faks : +43 (0) 7255/6274
Hydrauliczny
sprzęt ratowniczy
(nożyce):
Strona 44/44
S50-14, S140-26, S200-49, S270-71, RS165-65,
RS170-105, RS200-107
[email protected]
[email protected]
C100-31, SPS360, SPS400, SPS260H
www.weber-hydraulik.com
www.weber-hydraulik.at

Podobne dokumenty