Nazwa przedmiotu - Instytut Fizjoterapii

Transkrypt

Nazwa przedmiotu - Instytut Fizjoterapii
SYLABUS
Nazwa przedmiotu
Fizjoterapia kliniczna w kardiologii
i pulmonologii
Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot
Kod przedmiotu
Kierunek studiów
Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra
Rehabilitacji
Studia
Poziom kształcenia
Fizjoterapia
Rodzaj przedmiotu
Rok i semestr studiów
Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu
Imię i nazwisko osoby prowadzącej
( osób prowadzących) zajęcia
z przedmiotu
Studia I stopnia
Forma studiów
Stacjonarne
Przedmiot kształcenia kierunkowego
III rok, 6 semestr
Dr n. med. Aleksandra Wilczek-Banc
Dr n. med. Aleksandra Wilczek-Banc – wykład,
ćwiczenia
Dr Elżbieta Domka-Jopek - ćwiczenia
Dr Ewa Szeliga – ćwiczenia
Mgr Małgorzata Dobko - ćwiczenia
Cele zajęć z przedmiotu
1.Stratyfikacja ryzyka pacjenta po operacjach kardiochirurgicznych i ostrych incydentach
wieńcowych na podstawie danych z badania podmiotowego, przedmiotowego, wyników badań
dodatkowych.
2.Wybór modelu rehabilitacji, zaplanowanie i prowadzenie zajęć z kinezyterapii i innych zabiegów
stosownie do możliwości pacjenta na poszczególnych etapach rehabilitacji.
3.Stratyfikacja ryzyka pacjenta ze schorzeniami pulmonologicznymi na podstawie danych z
badania podmiotowego, przedmiotowego, wyników badań dodatkowych.
4.Zaplanowanie i wdrożenie odpowiednio dobranych zajęć z zakresu kinezyterapii i innych
zabiegów stosownie do możliwości pacjenta.
5.Aktywny udział w edukacji zdrowotnej pacjentów i rodzin, we wdrażaniu elementów
związanych z prewencją wtórną i pierwotną chorób układu krążenia i układu oddechowego.
Zakres wiedzy z poziomu szkoły średniej dotyczący anatomii, fizjologii układu
Wymagania krążenia i układu oddechowego.
wstępne
Patofizjologia i diagnostyka podstawowych schorzeń układu krążenia i układu
oddechowego.
Wiedza:
Efekty
kształcenia
1.Posiada wiedzę zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii
układu krążenia i układu oddechowego.
K1P_W06 (+)
K1P_W07 (+)
2.Wykazuje wiedzę z zakresu opisu i interpretacji K1P_W17 (+)
podstawowych jednostek i zespołów chorobowych dotyczących K1P_W25 (++)
układu krążenia i oddechowego w stopniu umożliwiającym
racjonalne stosowanie odpowiednich środków fizjoterapii
w procesie rehabilitacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Umiejętności:
1.Potrafi dokonać stratyfikacji ryzyka pacjenta ze schorzeniami K1P_U12 (++)
kardiologicznymi i pulmonologicznymi na podstawie danych
z badania podmiotowego, przedmiotowego i wyników badań
dodatkowych i dobrać odpowiedni do stanu klinicznego zakres
zajęć fizjoterapeutycznych, w tym
2.Potrafi rozpoznać stany zagrożenia życia.
K1P_U16 (++)
3.Potrafi samodzielnie przeprowadzić odpowiednie zajęcia K1P_U15 (++)
z zakresu kinezyterapii oraz inne zabiegi fizjoterapeutyczne
stosowane w rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami układu
krążenia i oddechowego.
Kompetencje społeczne:
1.Potrafii pracować w zespole
K1P_K12 (+)
2. Stosuje zasady etyczne obowiązujące w Kodeksie K1P_K18 (+)
Fizjoterapeuty
Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin
Wykład: 30
Ćwiczenia labolatoryjne: 48
Treści programowe
Liczba
godzin
Lp.
Treści merytoryczne przedmiotu - wykłady
1.
Przypomnienie anatomii i fizjologii układu krążenia.
1
2.
Przypomnienie anatomii i fizjologii układu oddechowego.
1
3.
Podstawowe choroby układu krążenia – patofizjologia, diagnostyka, leczenie:
nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca w tym OZW, zespół metaboliczny.
4
4.
Podstawowe choroby układu krążenia - patofizjologia, diagnostyka, leczenie:
wady zastawkowe, zaburzenia rytmu, niewydolność krążenia itd.
4
5.
Podstawowe choroby układu oddechowego – patofizjologia, diagnostyka,
leczenie: POCHP, astma, zapalenia oskrzeli.
3
6.
Podstawowe choroby układu oddechowego – patofizjologia, diagnostyka,
leczenie: zapalenia płuc, nowotwory, choroby opłucnej itd.
3
7.
Przypomnienie podstaw fizjologii wysiłku i wytycznych prowadzenia treningu.
2
8.
9.
10.
11.
Etapy rehabilitacji kardiologicznej. Ocena ryzyka pacjenta kardiologicznego na
poszczególnym etapie przed przystąpieniem do rehabilitacji: interpretacja
badania podmiotowego, przedmiotowego, wyników badań dodatkowych.
Kwalifikacja do odpowiedniego modelu rehabilitacji.
Ocena ryzyka pacjenta pulmonologicznego na poszczególnym etapie przed
przystąpieniem do rehabilitacji: interpretacja badania podmiotowego,
przedmiotowego, wyników badań dodatkowych. Kwalifikacja do odpowiedniego
zakresu zajęć fizjoterapeutycznych.
Formy kinezyterapii u pacjentów kardiologicznych i pulmonologicznych:
trening wytrzymałościowy, oporowy i inne.
Zabiegi fizykoterapeutyczne stosowane w kardiologii i pulmonologii.
Wszelkie prawa zastrzeżone
4
3
2
2
Prewencja pierwotna
i pulmonologii.
Razem:
12.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
i
wtórna,
edukacja
zdrowotna
w
kardiologii
Treści merytoryczne przedmiotu – ćwiczenia labolatoryjne
Ćwiczenia organizacyjne. Podanie zasad, form i warunków zaliczenia przedmiotu.
Przedstawienie tematyki ćw. realizowanych w bieżącym semestrze. Obowiązująca
literatura.
Anatomia i fizjologia układu krążenia i oddechowego w aspekcie praktycznego
wykorzystania w procesie rehabilitacji
Zapoznanie się z podstawowymi badaniami diagnostycznymi stosowanymi
w chorobach układu krążenia i wpływ ich wyników na przebieg rehabilitacji.
Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.
Umiejętność oceny podstawowych parametrów życiowych, zachowanie się
w stanach zagrożenia życia, powtórzenie podstaw udzielania pierwszej pomocy.
Ocena wydolności fizycznej pacjenta metodami stosownymi do jego stanu
klinicznego, interpretacja wyników i wpływ na planowaną rehabilitację.
Podstawowe choroby układu krążenia (CHNS, nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca, wybrane choroby tętnic i żył kończyn dolnych).
Specyfika rehabilitacji w wybranych jednostkach chorobowych. Umiejętność
oceny stanu klinicznego na podstawie danych z badania podmiotowego,
przedmiotowego i badań dodatkowych
Zapoznanie się z podstawowymi badaniami diagnostycznymi stosowanymi
w chorobach układu oddechowego i wpływ ich wyników na przebieg rehabilitacji.
Podstawowe choroby układu oddechowego.
Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego. Umiejętność oceny stanu
klinicznego na podstawie danych z badania podmiotowego, przedmiotowego
i badań dodatkowych.
Rehabilitacja pacjentów po zabiegach kardio i torakochirurgicznych. Umiejętność
oceny stanu klinicznego na podstawie danych z badania podmiotowego,
przedmiotowego i badań dodatkowych.
1
30
Liczba
godzin
1
3
3
3
3
6
6
6
6
3
11.
Zaplanowanie i wykonanie treningu dla indywidualnego pacjenta
4
12.
Zaplanowanie stosownych zabiegów fizykoterapeutycznych dla indywidualnego
pacjenta ze schorzeniami ukł. krążenia i oddechowego.
2
13.
Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej u pacjentów i ich rodzin
2
Razem:
Metody dydaktyczne
48
Wykład: wykład z prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia: praca indywidualna i w grupach, zapoznanie się ze
sprzętem
stosowanym
w
rehabilitacji
kardiologicznej
i pulmunologicznej, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków,
dyskusja.
Sposób(y) i forma(y) Wykład – egzamin testowy oraz pytania otwarte
zaliczenia
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną
Metody i kryteria oceny Wykład:
Egzamin testowy oraz pytania otwarte: (W1, W2,U1, U2, U3)
5.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 90%-100%
4.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 80%-89%
4.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 70%-79%
Wszelkie prawa zastrzeżone
3.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 65%-69%
3.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%-64%
2.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 60%
Ćwiczenia:
Zaliczenie z oceną na które składa się:
odpowiedź ustna na końcu semestru - student losuje trzy pytania:
(W2,U1,U2, U3)
samodzielne przygotowanie i przedstawienie zadanego tematu:
(U1,U2, U3)
obserwacja pracy i postaw studenta: (K1, K2)
Ocena średnia arytmetyczna ocen cząstkowych za w/w elementy:
Zakres ocen: 2,0 – 5,0
5.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 90%-100%
4.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 80%-89%
4.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 70%-79%
3.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 65%-69%
3.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%-64%
2.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 60%
Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać
wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny
za każdy z ustanowionych efektów kształcenia.
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia
arytmetyczna z ocen cząstkowych.
Całkowity nakład pracy
studenta potrzebny do
osiągnięcia założonych
efektów w godzinach
oraz punktach ECTS
Język wykładowy
Praktyki zawodowe w
ramach przedmiotu
Literatura
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
Liczba godzin/ nakład
pracy studenta
30
48
10
12
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
Aktywność
Polski
Literatura podstawowa:
1.Standardy rehabilitacji kardiologicznej
www.rehabilitacjakardiologicznaptk.pl
2.Choroby wewnętrzne Szczeklik A. MP Kraków 2014.
3. Braunwald E.: Kardiologia. Elsevier Urban & Partner Wrocław
2005.
4.Dylewicz P. Bromboszcz J.: Rehabilitacja kardiologiczna –
wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Elipsa-Jaim Kraków 2009.
5.Paprocka-Borowicz M. Demczyszak I., Kuciel-Lewandowska
J.:Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego. Górnicki
Wydawnictwo Medyczne Wrocław 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone
6.Kwolek A.: Rehabilitacja Medyczna. Urban & Partner Wrocław
2003.
7.www.ptkardio.pl zakładka standardy
Literatura uzupełniająca:
1.Zasady wykonywania prób wysiłkowych- stanowisko American
Heart Association - Medycyna Praktyczna 2002/03
2.Elektrokardiograficzne próby wysiłkowe u pacjentów z chorobą
niedokrwienną serca - Postępy Nauk Medycznych 1/2002, s. 38-66
3.Zasady prowadzenia treningu fizycznego -Stanowisko American
Heart Association. Medycyna Praktyczna 2002/04
4.Demczyszak I.: Fizjoterapia w chorobach układu sercowonaczyniowego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne Wrocław 2006.
5.Sekcja rehabilitacji kardiologicznej i fizjologii wysiłku
www.rehabilitacjakardiologicznaptk.pl
6.Strona Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego www.ptkardio.pl
7.Strona Polskiego Towarzystwa chorób płuc: Sekcja intensywnej
terapii i rehabilitacji: www.ptchp.org
Podpis koordynatora
przedmiotu
Podpis kierownika
jednostki
Wszelkie prawa zastrzeżone