Wyścig 13 – Instrukcja Żeglugi Darwin, Australia – Cocos/Keeling

Transkrypt

Wyścig 13 – Instrukcja Żeglugi Darwin, Australia – Cocos/Keeling
Wy cig 13 – Instrukcja eglugi
Darwin, Australia – Cocos/Keeling
Długo trasy: 2530 Mm
Termin startu: 19 pa dziernika 2006, godz. 12:00 LT
Linia startu
Linia startu biegnie pomi dzy bojami farwateru Darwin
od zielonej boi „A”, 12º20.92’ S, 130º42.86’ E, G Fl(3) 6.0s
do czerwonej boi „B”, 12º21.15’ S, 130º42.96’ E, R Fl(3) 5.0s.
Lini startu nale y przeci
z zachodu na wschód.
Linia mety
Linia mety biegnie
Wzdłu linii nabie nika 196.5º od jego północnej stawy 12º06.3’S, 096º51.8’ E
do punktu le cego 3 Mm na północ od tej stawy.
Lini mety nale y przeci
ze wschodu na zachód.
Odroczenie
W przypadku zagro enia bezpiecze stwa eglugi, organizator mo e zmieni termin startu.
Limit czasu: 800 godzin od terminu startu.

Podobne dokumenty