formatka unijna - SPZOZ Lubliniec

Transkrypt

formatka unijna - SPZOZ Lubliniec
Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska
Projekt pn. „Pozyskanie ambulansu wraz z wyposaŜeniem na potrzeby Zespołów
Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Lublińcu” w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony
zdrowia”
Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu informuje, iŜ w dniu
24 czerwca 2009 roku została podpisana umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-104/08-00 na
realizację projektu pn. „Pozyskanie ambulansu wraz z wyposaŜeniem na potrzeby
zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Lublińcu.”
Dofinansowanie w kwocie 305 796 zł. zostało przyznane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita kwota projektu wynosi 359 760 zł.
Istnieje szereg korzyści związanych z realizacją powyŜszego projektu:
wysoki standard techniczny ambulansów oznacza wysoką gotowość do interwencji i
szybki dojazd do pacjentów oraz ich szybki transport do szpitala,
krótki czas oczekiwania na karetkę zwiększa efektywność w ratowaniu Ŝycia, co z
kolei powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa,
niskie ryzyko wypadku z powodu niesprawnej karetki oraz awarii w trakcie dojazdu
poszkodowanego lub transportu chorego,
nowy i niezawodny sprzęt medyczny w wyposaŜeniu znacznie zmniejsza ryzyko, Ŝe
z powodów technicznych pacjentowi nie zostanie udzielona niezbędna pomoc.
Link do głównego serwisu Programu Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl

Podobne dokumenty