obwieszczenie wojewody

Komentarze

Transkrypt

obwieszczenie wojewody
SK]
WOJEWODA
Wrocłarł''dnia 18 lipca 2013 r
IF-PP.747 26 2013-GM2
OBWIESZCZENIE WO JEWODY DOLNOSLASKIEGO
Na podstawie ań' 8 ust' 1 pkt 3 ustau)' z dnia 24 kwienria 2009 t. o inwesD,cjach
zdk'esie terminalu regazyJikacyłjnego sk'oplonego gdzu emDeEo w Ś\ inoujściu (.Dz. IJ
z 2009 I, NI 84, poz 700' zpóźl zm) ÓTM aft.49 usta\ry Z dnia 14 czenvca 1960 t Kodeks
pastępo||d.1ia adminis''ari'e 8'o (tekst J ednolity: Dz U' z20I3 r ,paz 267')
zawiadamiam,
że lla $ osek z dnia 03'07.2013 I' opelatola GaŻocia€ó\.i PEesyłorłych GAZ-SYSTEIvI S.A-,
IepteŻeniolł alie so plzez pełnomocrika Pana Dariusza Możejkę - Biuro studiów i Plojektó\.Gazorrrricnra GAZoPRoJEKT SA z siedŻibą rłe \trlroclarłiu, qrszczęIo postępo\\arue
edr'LĘistac}jne \\ splat'ie rł'r'darria dec1'zji o usta]Ćniu 1oka1izac1i larves4,c.1i lo\Yfuz)'sŻaŚĆJ
inrreslciiTr'zakresie reminalu reeaz)'lrkac1.jnego skop1onego gazu zienrnego rr'S*irroujściu
\N
.la z-2lada
Dn.:
Budorr a gaz ociągu n1sokiego ciśnienia D\700 \IoP 8,,l }{Pa na odcinku $ ęzeł Lasórr _
tłoczDia JeleBióT{! Ę ramach budon_} gazociągx granica RzecŻpospolitej Polskiej (I-asóJl) _
TacŻalin _ Radakowice _ Gałóv'_ Wierzchot'ice q'raz z infrastrukturą nieŻbędną do jego
obsługi na tereniewojewództł'a dolnośląskiego.
:)
\\-\
kaŻ nieruchomoścl obJęq ch
LD
rM-1 (r)
ĄM-]
AM.r
N! kjęgiwiecrystej
189 (dr)
lGt710aa151J1t4
JGtZl000r5739/8
Nysą
(1)
Ż1ll8
M-r (r)
AM-r (r)
ZarkaNad N
r14- r (r)
za-
j \si I
oskiem inrłestora zqodnie Z a]t. 5 us! 1 ',rsta\\l''
\-. dża]ki
(1)
Zarka Nad
u
]G1z/0aa4821.tl7
2t0
iaoldr)
1Y:rlll
i to:
N
ńM-2 (2)
I
(d.)
i
GminvPieńsk
SYSTEM SP zo
o
operatol Ga"ociągÓ{ Pźesy]owych
SYSTEMsPŻÓÓ
Dbuta
I
GAZ
GM'
Miec^dav Chromik
K\\'5851
IC )Z/44448996t1
lOlZ/00114007810
Kv,32rrr5
(\\'
ZarkiSreCDre
BlmistŹMi$ta
operator GŹociagów PrŻ*}łÓ}'ych
IG17tAn0A1926t2
Ztuka Nad
AM-2 (2)
\\I]eścicie hb zatadzżiac}
IGIZl1r0015369/3
JGtZ1000ti88-r2
Danlrai\'leczyslawCh.onik
Mirczygarv Chromik r HMna Kochelska
Bo l"v.u" o"i
6mlnalieńsk
BumisEMjaŚlai cmi
l2
l3
lĄ'
AM-2 (2)
ŻarkiŚrednje
nM-2 (2)
204
JCI2/00011887/2
205
KW 20170
206
KW 1r384
AM-2 (2)
201
tctvooot) 8E1D
AM-2 (2)
208
tGlz000l r88?i2
Żarki śrerlnie
ĄM-2 (2)
Za*i
Srednie
t5
t6
11.
r8
t9.
20
21.
22
23.
24.
25
26
27
:8
30
3l
32
Ża*i Ślednie
AM,2 (2)
Ża'kt śred'i!
.ĄM_2 (2)
AM-z (2)
AM.? (2)
A.]tł.2 (2)
A]'ri-2 (2)
AI4.2 (2)
ZarkiŚrednie
ĄMł 12)
A\1-2 (2)
Ż'&i średni.
AM-z (2)
{\1-2 (2)
JGlZr000i58E31E
skarbPaistq'a &arostaZgolzelcckj
252
KW2514
253
JC12100040345/3
JGtZl000153698
Gnjna Pi.ńsk
Burnrinrz Miasla t Gniny Pjeńsk
256
K\ł 2579
Henryk BrecŻko xJysbna $lawowska
259/r
]G1z!Doo027lĄB
260
Iclzlaoa|L21Ą8l3
(dt
7
26513
:ó5]4 {cr]
)c1z\0oĄ7o30l
Monika\łarcryk
l
t6r 2,0c0i5883 8
skmb ParlstuŹ
A sencia
Ni!ruchomości Rolnvch w $j
S\Ł-']
P-!1
: s3_]=
7.::.
r:'_
AM-2 (2)
274
KW 2718
lóŻcfa iEni]Dawiskiba
273
K1V 2t931
Miroslawa i \\tad)sła\ł \\'iśn]ewscy
jM-2
(2)
hM-z (Z)
AM-2 (Ż)
lGtzta0aa2583l5
JadwieŹ l ]ó2€iKo]arlo
slanislawa
i
A'drzcj EŹdziuch
Monika, Grz.gorz Tur
216
KW 34929
A.\'t-2 (2)
255
(dt
J0r200015369/3
AM:2 (2)
22Ą
JO r 7f00002583/5
SEnisława i Andrzlj Bzd'Uch
AM-2 (2)
225
tG1Z|AOA4510l t2
E9a sĘkała
e)
226
KW 2587
r'Ą'sBta i Leszck GrusŻ.ł'ńsc)'
221
KW 258?
r'lysr'na i Leszlt Grusrczyńscy
228
JCIZl00002589/7
/M,z (2)
2ló (d!)
JCt2/000l5369l
Bumjsftz Miasla i Gminy Pjeńs!
AM-2 (2)
2)5
KW 2596
lrcna iZbjgllice'Besz
JGt2000r536913
BuFniśŹ M'asla i Gm''y Pjeńs\
Żalki Średn'.
39
Środ"ic
Żdki
^n-2
A}n-Ż Q)
4l
25V3
JGlZ/000l5369t3
Żarkiśl€dn],
42
omrnarrnsx
BumkBu Mrasla i GninyPi--i
2ó9 (d.)
38
4t
JGrZ000l5369l
AM-2 (2)
Żukj Średnie
40.
254 (dr)
Jclzl000]829ó/I
34.
3?.
KW2574
268t5
Żarki Średlic
36.
209
'ĄM_2 (2)
33
J5
203
ŻajkiŚrednje
A.I1-2 (2)
Żańi śred'ie
7 (2)
Żłki Średnje
r9
(dt
GrninaPi€ńsk
BumisRzMiAta
i
GminyPi.ńsk
Jd Bilski, ZyBmDt Bihki, Mana
(ń)na
Podhalska
llrsK
Gnina Pićńsk
45
46.
A.I,u
(2)
AMI
(2)
AM-.r (2)
Za*i srdnie
ĄM_.l (2)
48
AM-1(2)
49
AM-.r (2)
50.
AM-r
4l
KW2593
42
tGr2/00002594/5
43
KW259i
1
54
zEŁ s:..Ji.
KB
4',1
-łV_l (2)
ZrkiSrclni.
r
al
!Y-a 1
Ąj+l e)
, zJ'd;tr
AM-r
90
łv_l l:l
d
.ś9.
-"
.I
i2
13
14.
75.
1ó'
77
78
-Av|
'
(?).
{M'.l q)
,{v-r (2)
zaki śr.dni
ĄM
AM-t (2)
AM-r
(2)
AM-r (2)
AM.r
(2)
AM.I r2l
AM.l(2)
A.Nr-l(2)
Koleko
ircna i \'ladvslaw B.sz
S\a-b Paristwa
Ęada \ińJcholiości Rolnycb s walszwic
c<]]la l Roman Gómja]
Hubcn
L5P
zjĆlń
Jua_ć
oEiEe Pj$ś
*=js" \{ia-ź ! Gai' P:-:(
i
Lu3sik
liago:a-=
:a:zrr{!=:9-
L_tŹ:
,c'zgrM:9rc'-zqlEgI
[email protected]:Lz:DaZt-E
Ł.*=G*ui
,crzffiztćE,:
B.'slb G'-rzał
i
Kł_26lt
l'fŻi. !'{idrrdgwska
I
tCtA000026At/8
Bogdan Gjerczrt
(\D I
rctzt0a015369t3
BDmiśżMiastŻ i Gminv Piaiśk
K\
9ó
]e
Zzi S.-*.
i Stefania
1c'-złffiś,.z
tt
89
(2)
t a:)
259-
i3:Zr-n::::ź}
r
':
'ł*l
Zrnt=
r-\{.
ii,
ś
łlt_: :
z&- sd:żE
AM-t r2l
]
!(c tal!
ŻEi s=E
63
Jd
tctL'wn26t3:
4E
.{\{.r (:)
-r-\{-i r':
62
]clŻ0000145'7|6
]clz000470j0
(21
GminaPi.ńsk
BDrmist z Miast' i o'niny Pieńsk
4A
ŻaJkiśr.&je
52
Asencia Nieruchoności RolnYch w \ła'sz'wie
lctza00t5369t3
AM-r (2)
5t
ól'
(dt
38
Skarb Panstiva
Kw ló633
21/6
9t (=)
1612
]ól
l
2ó
l8
GminaPiersk
}'lŁna VądŹ.jewska
iLffJuE€Jl a
[email protected]{A3olt
JC
l
Z'[email protected]&7
lł'Ź!da i
cr!ślałcłl'v
Kw:60ó
tu
IGl2/000lEr05/6
165
KW 34132
r66
tGtz,lo00t815012
t67
KW 34r32
waDda i czcsław caly
da i
Caslaw Cal!
warda i czesław cały
Wenda i
cz.sław ce]y
GminaPiońsk
Bumiśrz Miasla i Gminv Pieńsk
I68 (dr)
tG1A00at5369/3
t69
tc)2100002619t
t10
JGtZJ0000267E/8
Mana i Roman PuŻio
t1l
,c tzo0018 t05t6
wa'da i cŻcs|atv ca]y
t72
JG t2]00002675n
M&ian
t13
tc1uoojsl472t2
kaa i Krzysaof
7
Irena i
Krzyszof Ziemba
Czlny
Zicmba
Onriia Pr.rlik
rorz 0rt!1516t'd\,t-,I
(:)
Bumrisl|Ż ;\.1iask
I
Cniu\' Pi.risk
KW 14 t!2
\
ĄM_l (2)
Zarki S.ednie
.ĄM_.l (2)
Kw 2ó09
ĄV_I (:)
]GlZ00(l02ó]6'4
Ża.}:iśre,j']]e
Ą\.l']
Żrkj
(2)
Renalr
r
Darjusz fjlipck
K\t tr05
średnje
.ĄM l (2)
Ą\4_] (2)
ZdkiSreCnie
d\1-l (:)
156 (dr)
ZrkiSredni.
.ĄM'-] (2]
(2)
Ii8
A\'t-.1 (2j
Zarki Src{ilie
Ą\''_l (])
sllze]no
(dr)
]G]Z/000]5!ó9]3
GminaPj.ńsk
BunnisrzMiasra iGmit
\.laljan czańY
Grzl0003589rr7
lGrzr000!i169/3
159
JGlZ'00002?08t8
240r] (dr)
JGlZ000tii8016
.Ą,v-l(l) Srlzelio
B!mlstrz Mi!śa ] cminv Pieńsk
Maria llnicka - ZalrloNic,
Ic17]0000l]ó613
l
Ą\4_I |]]
\'larian Cz2mI
.
ZarklSrcdni.
ĄM'i
1Gi7100011i891,/r_
2i8r2 (dt
Slzeln.
JGrz1000r,(r80'6
BumE1I7 MjŁsta l Gmjnv Pjcńsk
K\\'394t4
Ą\a'l (l) slrze]Do
KW
l
a\ieru.hÓmÓśĆi RÓln\'ch
39'121
IG12r00034540i5
l0!
A\ł'l (])
strzelno
l(l)
Skzelno
A,\l
]
K|ł 368,.6
2i2 (dt
łv_r 1l; srz"lno
cmilraPi.ńsk
)c121000ri380'6
tG tz1000l
I
Bun]iŚRz Miasta iGmin} Picńsk
i l4/s
JGtZ1000r 1i r 4i9
231 2
,ĄM_r
(r) srŻ.rno
|dł
lG1Z000lj380]ó
]GIz|aoa4j125!Ą
l
Alvl'! (l) Srzelno
AM-l (l) srzc]ńo
iI rr,s
] $I]Lt s'rłln.
I
Dru4n
]
Gńin\ Pieiśk
cja N]cruch omości Ilo ]nr ch
JGtZl0004887911
lG1Z10AA4
l0s
Bumin.2 Midla
,.
Skarb Ptuisnva
Agcncja^_ieruchomości RÓ]nych w WaMarvje
t25'4
lGtT:aao4'i11514
:oottrrl
Mals2alck \łoiełództsŹ Do]noś]ąs]śi
lGtzr00050r85/:
JGtZ10004?076rj
!
AAc'j ą
skan]
a
Skarb Pansxva
Nielu chonościRÓ]iych w wa6za*'je
|!nnł'aA
Ćho)ności Ro]n!.]r
skaIL P1lisnla^gc oiiNieluĆhonośc Rolj]]ch
KW
Aj!r-4(1)
Dlxt
lO rZ Ooirrl\-r 8
626
(drl
rG l000l5l-o
6'0
JGtZl00014]2fil
AM-4(4)
.rrq-4(4)
'r:r'r
l
ó09
D}Ułna GÓnra
AM-1(1)
Góma
\\hlś7ili.
: !\
Blmislrz
rr.:! J]
sb o\hZ olŻ:ltĆll
IrC\ ''rrr Ch.
\l/'b PJń'.li
5
\
_
Miasra
icni
Gnina Piensk
JCIZl000t51i6'5
tsumjsrŻMjRsra jGmi
jGlŻ/000353jJ/s
Ą\!łl4]
D::z\.a G.=.
3r-;s:.2
Grina Pi3isk
\!ras::
I
Cr:
l:tZ
s.:': ?a_--:ż - ?=ii.;: G.;Ója:j.lo L.śr:
L^\ PaisNo\. \aa].Jicnto WĆg] jn j.c
tG t40003)233t9
skajb Paisnła - Pańsnłowe Gospoddsrwo Leśne,
Las'v
Peslwos'c NadlćśnicNorłcallniec
)'Ó\{a-Ż!..2c]ecli - Gńila ZgoIŻcl.,c
lclZ!00!|ój'10
!c121r.411591:
K\
l]80ł
\fjec^silsŻ
i l,lolr
LdŻĆzs\r!
K\|'688
{\.1_'1Złska
\\'i.śi
.$'1'2 Żuska Wjeś
l\f
203rl (dl)
1i9/l
]G)7'iD0a3ó466|ó
skalb Państrva
(dr)
K\ł lj804
256
2
ZaBla vicś
skaIb Pfusirla ' C cnelaina Dyr.kc]
257
'cl,/ 0000068.
489/r9
JClZ10003i2l9r'l
489]ló
JG
o
_
a
DIóE
ccnela]na D} Iekc]a Dróe
Mjccrys]awa i
P
io'J
Łeszzeq
sc!''
('?. 'zTofKo/ -'ę'
lGlzr000352l9/3
4.\1.3 Za6ka
Weś
lZ000J li3orj
<89j9
17
4&
A-Ń]_]
Z.
5kł \\'.ś
4t4l8
]c)Ziaaaló13.1|)
49Ą,',2
JGlZto00l649i'8
49Ą',a
JGrZi000i309i19
IoLN sP Żo o
skalb I'ańs$\a PaisL\'ose cosoÓda5t{'o Leśle.
Las! PańsB'ox o Nad]cś.ic1wo |jeisk
Słalh Pańsb-aĄgencla N {!cho']ości no]n}ch B
\
ikalsc)
I
lG lU r000llll092'2
ILżbielai ĄidŹcj Pękal\cy
skarlr
K$I 16a42
22 tr8
Kniowlch iAuro
Kw ló.42
22212
ti7
ĄM.] PPe.
JGtZl0003659519
r091r0 (dt
lGtzl0003659519
eLzan)
Ż20 6
ló0
220
t62
I9l /ll
]'ch \v
cenela]na DylĆłcia DlÓg
Klaiołach jAL]toslrad
Ska'b lańsls'a - Genelalna Dylekcja Dróe
\l
K\ł i6].12
ska.b Pfuisr*2 Ąeencja Nieruchoności RÓln)ch
K\ł ]6?42
skarb PaństvaAgencja NjłUch oDo ściRo ln!ch B
\\"ś7'$'ie
\\iarsTawie
'
'
rdrl
ls82
ó5 ]
Ą]!,1-]
P'Żes
Klr
KW
lE7(dr)
!G12t40436595t9
02rl (cr)
JGlZ000jój959
2ó45
Z/0001 2] 6''4
]o
1
5
226413 (dr)
1G1200039679/i
2i11
JG]7-'0002970]1ó
l
ĄM_]]]
.${_ó
]
\\'
ljou
uf'Jo:!
l
u?r%wie
I
sldb
PJnsLu'a .
Ceiłalna DyE[c]a DL!g
skab Państ*a - GćneE]na Dyrekcja Dróg
DoloE j wito]d Dob]*
Gńina zEozc]ec\fó
t
Gmjny zgolzę]ęc
lo|'iaI Zgorze].ckiza!zad
PÓv ialu
slaJb Pmn$a- I'ańs\o!e GojpÓdaśtło l eśne'
Lasv PańŚNÓwć Nail ś.ictwÓ \Je9li.iec
P
s(\ła - Polskie Góńic|wo \alio\YĆ
i
GBŻoqli.trl o' zaklad GłolnicŻy u' Zgolzelc!
Skłb Państ$'a - |ańsM'owo Gospoda.sL{o l,Ćś].'
ti6t
-1GrB100012300'3
ll6/1325
JGiIl100043 t9011
3ii,,8,2
latBr0004ll9c'l
lli
JGtB/0Cr0:2irlui
]]2i
llug -. rJr)
Aecnc:a N i€ruchomości Ro1i!oh
$Jóil cmjn! Zqoże]rc
ska.b
333Ę611
'
Paslv3
I
Kw
r36 (da
;;"-'
Gmina Zgorz91ec wói1 cminy ZEor7e lcc
Skalb
8E3
]G]Z'000jój9j]9
10112
ti2
13
]l0,r (dt
r
sĄ\.^ecn.ja \i.|U.homoscjR^t)-h s
\\_LŻdrl3
tG1Z|A1At52i6tl
(d!)
ell!n]
r6E
r6i42
P
] slalo
lC lZl0001i2t6/4
tii:
l82
]n
JG ] Z10003ó]]441-r
l6r
]80
slłb Pańs$a '
(dt
!r8
^Ecncja
wntszarłje
SkabPańsnva GeneElna D}rckc.jaDń_!
JGtZ0003659i'9
155
$aśŻ2\jĆ
NieIud1onÓści Ro
skarb Pańsjwa_ cenela]na D}Iekq6 Dlće
JGlz10003ó59j/9
(dt)
2lrl
\]als7 l].
rad
ia NiĆruĆhomrścl RÓlnvch 1{
słalb PańsM_a
2AJ t8
2a i-i1
1r
^e.rcja
skelb Ialis!\!a GenłaIia D}l.]cia DlÓg
2)liĄ
t54
laiślsa
NienlcironoŚc] Ro]n] ch
|
J(jl Bl00{i4ó]92,9
PańNoqe Goslodań'vJo Lcśnc'
LNt lańsIwoł. Nadl:śnjcIwo utg1;. jec
ska.b Pań{9a-
skalb
Pańśwa Po]skie Górnicc|o
NalLose i GMownicIEo
Skalb PańslB'a - Poh\ic Góńicnło
Skalb PańsL*a
'
Pa'isN,owe GosDodaslrlo Leśnc'
Lls! Paistl'Ówe Nad]eśn jĆlu'Ó \ve!liIi.c
Skłb Pańslrva - I'anst''olv9 CospoarsN'o Leśic'
l.as! f ańsIwo\|e \adLĆśnicIło\łJ.slin jec
\\bj$lóc^ło Do]noś1ajk'e
Źlarzad \\'o c{ ódai'a Dolnoślaskićso
i
Pańsi{! Pl1sn\o\t Go\poda6r\o l-eśn..
P !.dłĆ ]''lad]cś.]ct\vo v'e!]iiiec
rEl
j3ł 1]2]
JGIBr[i0o:2]00u
iEl
trl,)t (drj
!GtBi000li095'0
omina\oIo$odzie BumjsLlz \ouoPTodźca
r85
l09lrl?
K\\ 2550J
lĄl G|TRĄNS llĄ]\l]]El TIł{NSPoRT
,osl .,,1,1
lG tB/0001i095'0
c
(cr)
lGl!t/0a0t 509i,'0
cmina \ołUelodŻir Bumi$lz No"o3lodż.a
I
l8ó
187
188
1095./2
,ĄM.4 \tkror)'
lt05/3
I
llD 4
d!\
skarb
Ld!v
i ŚĄ
243
Ża4 |
Gmjró
0
eln a
S
\ouJ5
trefa
l2 " BUmlr:7
\ol o!r.'jlcJ
Jn]iP
\orro3;ĆJŻca
-.r:-
KW 17923
ł\.11\\kol' I
l]42
;{\1
1-i:l
G;i:: \.\.9..tr].
l]ól :
l
]'\1']:l
Ł,]
s KanlennćiGórŻ.
Eł ononlc7la ]\'fa].j
PlŻed!!..].r.7Óści sAq Kamieni9] cóIzc
s!9cj
JC l8/00023411r5
K\
Ma]eJ
sP.cialna Slrcfa Ekonon1cŻna Ma]c]
5
J6lB'!!l(rl509i
\ouUelod/ie B']misllz Nosoglodżca
specjalna s! ef! EkÓnońicaa
lClB/000:3r11ll,r5
IGIB 0002i411
ljna
lól I
l\\]|.oq ;;s'l::: ]
jG]3 !]!]:J jó
8
JG]B 00!]ł9a]
5
op3:aio: G.?o.l?śó} PŻ9s)'lo\]ch
ClŻ.SYsTE\I s.\ $ \\:aśza$ je
o!.n1ol Gzocia_sóq' Przesyłoł'ach
GĄ7_SYSTE\I sĄ
1!
\laisŻa$
i.
općEtol 6aŹocjaŚÓ$ Przes]los)_ch
JGIB1ooo3E8]919
]clB10l]0223ÓO/3
ts
i
1'F\{ sA }\ \\;arŚ7aq'ie
s]{arb Pńsiua - Pfuiss'os'c GospodatsMo l-eśne,
Las} Pmstwo}e Nac|Eśnict\ło \lęg iniec
nieruchomości znajdujap1-ch się \t liniach rozgraniczajapych reret inr-test'r:cji, kóre
".laz
20 ust. 3 usta\Ę' staną się z mocy prawa własnościąSlQrbu
na \\ osek inwestola zgodrlle z
^rt.
Parrsrrra. z dniem. u'krórym dec}'uja o usla]e u lokalizacji w zakresie terminalu
ostareczra. za odszkodowaniem:
sta'ie się
Stan hieruchom,
\r jednostkj rPjestrosej
(nr Ksirsi l1rrcczlsrcj)
l,p.
(ha)
zgorzelćcki
A\'t-t
0009
JGiZl00002926/2
I
Aiu 0009
Za.ka Nad N
- cni!a Pieńsk
n,'l1.1
21t/9
KWi85l
3.23t.l
0,0409
]
o
0,0409
res:
Powitt Ż8orzel.cld Gmina Ęorzelec
KW 6849
0,5t23
00l7t
0,0t7r
c) rr1łaz nieruchomości, w stosunku do któ4,qh na \łTliosek inuestora zgodnie z art. 24 ust. 1
ustauT. decyzja o ustaleniu ]okalizacji v, zakesic tenńnalu zapeuni inrvestorour prau.o
do u,ejściana telen niĆr]'rchomości dla prowadzenia na nich budo\ł} inrł'csLycji w zakesie
tem na]u' a także prac z\ł,iązanych Z konse$'acją ]ub usulł.anjem awarii. oeruriczając sposób
kolą,slania z nieruchomości przcz udzielenie zezr.ł'olenia na zakladanie i przeprou'adzenie
na rrieruchoności ciągórł. drenazou,r'clr, przewodóq. i vząd'zeń słuzących do przes'r'łania
pł1.nórł. pary, gazór'v i energii elektrycznej otaz wzalzeń łącznościpublicznej i sygnalizacji a
takźe innyclr podziemnych' naŻiefuiych 1ub nadzienrn1'ch obiektórł,i urządzeń niezbędn,r'ch do
korzystałua z t]'ch prze\\'odó\'i urz4dzeń:
Nr j ed. osrki .el esrrc*ej
lp
3
4
lnr Księlj \!ec^ 9ei]
ĄM_] (l]
N
ńM'l (l)
Żatka Ndd
Ar\{-t (t)
Zdka
N
^'ad(l)
dM-l
Z&ka Nad
'G
lŻ,000l5'']9',8
JG12100048220/7
,]
2 (2)
Żarki średnIe
AN{ 2 (2)
Za*i Srcdnie
A\4-2 (2)
Żź'kiślednie
zrt,'t
2
L
o.igza
/8
0,48'l
tc1ztaaa4E996t7
190 (dr)
JG12t000.10078/0
204
Krv i2;45
205
I.3002
20ó
l.ó4ó1
KW
.ĄN'1'2 (2)
I
7r
tl
80ll
JGtZl00015169/3
I (d!l
JGtZ000l r3Eu2
242
KW 2t7i
203
1,9905
2A1 i
2.8067
JG1Z000l1867/2
0
Ą\1_2 (2]
K\ł'20]j0
2.9150
.ĄM 2 (2)
K\!
r 6i94
AM-2 (2)
Ą\1_2 (2)
Z&ki S.cdiie
i
I
i84
JCI21000l18812
JC'lZ000ltEEir2
1,2849
208
1,.10r-0
r!9
\.1)-2.1
AM-2 (2)
Żłki śEdnie
t7.
AM.2
(2)
IE
JGr2000r5369/3
AM-? (2)
AM-z
2).
(2)
0,3050
KW 2514
Ż52
0,9195
]GlzaaaĄ1345/3
253
1,0543
JG
l2000 r 5369/l
A-},]'-2(2)
AM-2 (2)
-2 (2)
Srclnic
24
_:f,,
A']i{-z (2)
Zdd sEńic
(?l-
-'Y.2
lGta0nD47030/r
265/3
0,5021
rGlz0005iE8318
265t1(&\
0,0390
zu,
0,4394
lctztremóa2ja
zat ŚEńi
!\a. :
Ę)
xitzolJts]ćpi
{}l-2
a)
g
*,zel
,{x-2
-
l 7rłis-*
A*2el
Ż*i śEfuić
AM-? (2)
31
AI't-2 (Z)
't5
.lo
_
':-
złłistEdi.
--
0,5608
rc!z&)lŁ!96l
z*ięt.f
*}]2
Ę)'
{v:2
(2)
{v.2
c2)
0,4000
260
C)
-{\{:2
259
0,4276
tcta000t?748/3
z!łi s.r*-
:l
f3.
256
JG\Z./00002714t3
24
26.
7 (dr)
KW 2579
7Ż'
23
0,1067
251t3
AM-Z (2)
fulki Średnie
Gt)
JGr200035883/8
19.
20
254
KT
)
2óa
'<
-i69tiL)
IflI
0j9r0
o.olaJ
1m
rr2r$r
rci,mExys
)
Żi3
o35'i
z75D
tJa1ó
KW 31yt)
276
t,t1t
rG1ZlOD0t5369B
255 (dt)
031n
lGlŻo0o025E3/5
224
0,6528
]Glzą$ry,5lolz
225
0,6112
KW?l87
226
0'ó664
'o
j9
ż-ti !ł.d'i.
KW2587
227
0,6938
ż"łiś..r"i.
tctztukiz539n
z2t
0,6571
4{.
żJti śrcdnie
r-uł (2)
LU-2 (2)
tctzoo0t53698
KW 2596
2r5
3,0443
AM-z (2)
tGtztoŃt5169B
l9 (dr)
2,0050
21t6
33.1r 19
38 (dd
0,14E7
]G1Ż0000145716
40
1,0431
KW 2593
4)
),33',7t
!G I Za00a259Ąl5
42
.1,6936
Ą3
]'4Ió8
42
43
{v-212r
AM-l
(2)
AM- l (2)
Ż-ki
śa;,"
AM- l (2)
Żłki Średnie
AM-r
(2)
AM-l
(2)
47
alki
48
Zarkis!.dnie
AM l (2)
50
Śrcdnie
AM-l (2)
AM-l
(2)
ZarkiSrcdnie
KW
Jc]
16633
00I53ó9/3
JGI 200047030/
KW 2591
I
2
r6
(dt
0,3364
t,t7'14
1.9433
5l
52
Atu l
/,
(2)
ie
l
(2)
Ą\,I'l
(2]
.Ąlvl-
JOr
51
ZarkiSredile
5i
Alif-.] (2)
56
AM-.r (2)
Za.ki srćdnie
,i
Ą\.1_1(2)
i8
Zte
.ĄM_'I (2)
60
61
62
.Ą\11,1 (2)
(2)
^M,.r
Ą\1_
l
ó5
4M-l
(2)
I 003.1
43
K\\r 2611
0,1361
.rctzt1]00l5l69/i
lclz
5l (d,l
a0ca2(i9ti
0
4li2
0
i,ii3
0'E8ó
IGIZl0000260tE
01Ż:4
JGtZ/0002i602/5
87
0,2494
KW 2618
88
0.08E1
JGlŻ10000260]18
JGlZl000l5jó9]3
0 0.197
9!
0!)
0'ó]5ó
JG12i00002601'8
9J
JGI Z,'00n48U0i 7
98 (dr)
AM-.I (21
Zarkj srćdnie
r 0012
161t2
1.0i96
JGIZ/00!lEl05r6
164
1,12ri
Ktv t4lu2
t65
t,tEt0
r.\,1 I /2
Ą\.1_.I (2]
ZtrkiSrediie
8
69
?0
ll
1'2
13
ĄŃi.'j
12)
AM-.I t2)
Zarkjslćdnie
AN4-t (2J
8150/2
(2)
tGtZ/00il0261!/i
Air{-.1 (2)
Za.kiSlednie
Ą\ł_'] {2)
rLM-l (2)
Ą\.1_1{2)
ZalkiŚlcdnjc
.rLM-.1 (2)
r,
JGrZl0001810516
lG l ZiAAAAz1l ii
,.
JolŻl0!05]4j2l2
]GIZl0!0]53ó9l]
l(\! u4tu2
r
l0/j
ló'
I.249tJ
ló8 (d.)
0, r408
]ó9
l,i22l
lr_0
11912
1J1
I2199
1 t'1
I 16
l7l
l.33t.l
KW l4l-12
At\'f I (2)
AV-.r (2)
r8
lc l7r000t
Zalkl Śt.dnie
AM,.l
]
I 4654
(2)
Zalki Srednie
ó4
lli
l(00024r
l6!
tl
(a!)
r,fr9r
4M- l (2)
19
Łrkj
150
t,3144
KW2609
l5l
0'ó800
tc)7]mffi2616J1
t52
t,5302
KW2705
153
1,1686
I2000348E4/t
t54
r.4550
[email protected])n
t55
3,8940
AM-r (2)
80.
AM' l (2)
81.
Ż.'ki Śrcdnic
82
ŻĄki ŚIadnie
83.
AM-l
(2)
AMI
(2)
AM-l
(2J
JC
Żd<i Śrcjnie
84.
Złrki śrcdnie
tct7J0Nr5369R
85
86
KW2609
Średnie
]
-
(?)_
ĄYll
r56
]Glzj(m35a9l'j
(dt
157
0,r
4,9753
t_
.i!ti .:i
Zatl':i.!ó
!t
'*'ls.!śi
Zd
a
AJ+t o')
b
.Etz/Ets!!f,
2ł|(ł
ąl2
9L
0)
^lcr
&z.h
lGv)o/mltan3
6rn
130
9t.
AM.r 0)
tc12,00015380t6
23&2 (d!)
0.
r0
KW 39424
55/4
4,
t6
Kw
558
ą)
sĘz€lno
rctzffit:]ó93
91.
_{v-l (t)
SE-..lno
97.
98.
99
t00
101
)02
l0l
AM-l (r)
Snz.lno
ńM.] (l)
AM-l (l)
A).4-l (r)
.l(l)
sFŻclno
(&)
0,0103
L2t
r'ltz
0,13n
tc t7:100a34540t5
15t14
t2,47
KW36878
t8
2,16
JC17]000t538U6
232 (dr)
I,t 7
lG1Żooo] l714/9
t9t6
3,61
1C17,/0A01l714/9
20
401
lctz000t53Eot6
2332 (dr)
0,23
tGtL\oo41t2s/4
23t6
0,59
Strzclno
AM-t (r)
] ą10ll
tG17f0003154U5
Ai4-l (r)
J (t)
Sfz.lno
(dr)
[email protected]
224
sFŻllno
S!'z.lno
96.
]9Ż121
Ąv-l (I)
AM-t (r)
l58
relzffiłL,
ĄV_l (])
9i.
I
lGl
Z/40448879/
l
3
0,3028
'
I
|
i
,;1,'
lGtT!0004it25r4
105
ĄN{_]
(l)
'ł\44!4)
ĄM_4(4)
r09
23!5
| :oa tvp)
5t2 i
]G]Z00050]E512
]c1v00o4
'1ai6l5 i
Ą\4_4(4)
5j] (\ł')
5]5
Dłu^'neGóma
0.:109
(dl) i
2'
9ó0
-4(4)
Ą\'1_4(4)
DlUóTa cóma
I
l2
ł\' 4(4)
DłułTa cóma
ĄM 4(4)
JGlZ'000l!]7ó5 1 626(dl) i
Av4r4r |
;crz'ooor,;'c,t I
DłuĄna Góma
AM4(4)
Dłu^!a Góm
I
lr'
I 18
]re
I
'ro
iGrzl00001873'E
]clZ]000l53?ór5
iGlT-
irJ:ljirji I
ArV-4(4)
ĄrVI4(4)
D]uż),na oóma
Ą\'1_](l) StlŻe]Do
oro
ó]] (dt]
ó-j
ó6j (dr)
0,i555
611
It,-li5
ó2l (dt
0,'!26
)c IZ'0003 t 23212
338ó43
I'8ó
20,18
^M-4(4)
Dluż]'na
6óna
DluĄ'na cónra
tGlZl00035355,,8
tc tzta00t
53 ,a6i5
i11
$'r-l(l) Srrrelro
tctzt000l4202t8
92i0
t12
AM-l(l
JGI21000l38Eól9
92jŻ8
)
suzclnÓ
0'l607
2_6 (!\'p)
0,21
JG 17,'000t 121319
790
38,4i93
rc l20003 l23ii9
690,r83
0,t3j4
1M-l(l) sLrrelro
!,0?i4
790i)
0,0?34
16 t Ztlno1t 213t9
KW r6058
I.r I
4,.:2 I
I
I
-l
f
r.lll
l2E
Zarska
Ą\t3 ZadG
lll
132
r'"\4 3
ZaBka
.Ą\'I_3
Z
AM-i
Zarska
ska
AM-2 Zarska
]]i
lGlZl1l00at0l5rl
192
l,l8
lGtzl000152t9/5
446 (dr)
0,79
lclzl0001t8]l/l
1r,51
_rG1Zl000ló30E/j
t99
JGtZl00000654/0
200
lG 1710004469412
20t
I,4
I,04
AM-2 Za6ka
t34
.ĄM_3
ZaEka
.{\t3 Zaska
E6
0,46
KW 688
JG]Z/0003646ó/ó
lM2Zz
203t2
203/1
(dt
0.0352
4i9/l (ar
4,31
:-<6
r.59
ł\1_] Z.-Ł
lr3
i
r.9c
:st t
:_\a-i
z<=la:.s
14 l .{V.:'ł^k
r4s *,i,,11'*
',
]]s
':t
] łM
5k.
P
\
?
Y
:5t 9
lj2
49Ą/8
2.9951
JGtZl00036495/8
491t2
0,1581
IGIZla00a'109a/9
49415
l4 5'16
221t4
6
221iR
t4 2415
221i4
1,0r63
222/2
12,2894
XN
Ió742
AM1
P
Ijj
AM.]
J,l
ĄM_1
tl5
,ŁM_]
I
r56
ĄM_]
ti1
AM.]
li6
A\4-l
159
t6a
lól
ĄM_]
AM]
AM.1
'.-!'-Ę-
JCtz000t6737 /t
Kw ló742
t5i
:
2)13
20118
JGtTl00036i9i/9
241fi Gt)
0,748?
!G12/40436595t9
241n2
rda
0'238ó
!G1Z/40436595t9
2r r,'r (dr)
4,114t
2A9iA
0,9t05
KW ]ó742
20911I
2,8805
KW
))06
I,4228
16742
.lGlZ/0003ó]44/5
2Ż0
lc1ztajat6742i9
224t9
]G ] Żla0a1 a216]Ą
KW ]6
4Ź
l9l,l
r
8
(drl
4.3i
Ą':]
a_0:-:
62.
t
ló3
t6.1
l6J
]6ó
r67
68
t69
170
]\M,1
lctLD00t51.16t4
lE8/2 (dr)
ĄM_I
KW l38E.l
1r2
JC lzl00051103.'5
lu
0,84
l0/2
a,.121
Prlesiecl
Ą\'.l
.4M- l
AM.]
AM.I
ĄV_l
K't\l ó849
I
JC r210003659519
l10il
.ĄM.l
r8" (dt
JG120003659519
l0zl
tG17n086595!9
AM.I
Kw 2ó4j
tGtzt\aa
t
52i 6t4
llt
t617 4!043961911
t12
ICt7,tA0A297A1 t6
0,2192
0'05ó5
22',t35
186 (dr)
022
22643
3.8600
2711
5.4.1
3i3/
0,28
26J1
lct
114
2i t6
28
]]ó7
30,4142
AM-6 $! lJolt
lGlB/00022100/l
]-ó
Ą}: 6 \\') krotr
JCr B O00.ri r9a
AM-321 l
2i00
7.!00029101/6
t15
:1"1
I]::
I
JC i8100022i00/3
80
JG l Brc004ó192/9
t8t
Jó]B/00022j0013
rGrB/0001509J/0
K t\,
Il6l
33,1/
I
r
]2u
092
(dt
t09ttl?
255M
l09t/6
30,0500
0,22
I 2198
iGrB./00015095r0
t85
JG1B10001s095/0
l8ó
JCrB,/0002i{1i.5
I105/j
r8?
IC lB 0002141i
r
188
iGrB/00023413r5
1105,'5
0,5119
189
JC tB/00015095r0
t105t1
0,8ó]j
r90
KW i421
)91
JGl81000]]]3ó/2
91
JGtB,,00ct509ir0
t9:l
JCI8:00000.?8
5
r0514
l
3,1894
0,91
8,i155
0,8995
r
106
5
i
t0t
4.69
11245
I
t)i
13611)
0,28óó
0':8óć
136!p
0,t959
0,l9-<9
13411325
0.r572
0 t5'2
t-62
t84
1095/2
0-l?93
I,61
1323
t3a9D
t62
a,I193
2.r
o,s
ji5/
JOrB/00022300/3
179
r83
(dr)
0,1452
ra2'2
173
tt8
(dr)
0 t2.1J
6.1
0 2a59
6,99
|9Ą
AM_.]
wykol]
lGla/000r509i/0
lei
{\t-4
U J
korl
JGtB/00000r2t,'8
l9ó
JGIB/01101509i,0
l9] i
l9h
/|I4 4 \1)kroN
]'ro
$J
.Ą,\,I4
a
K\
kUI!
ll32
(dr)
]i
JGrB/0001i09510
l0l
,a-U-l
\lrkctr
KW 1792:
202
]i\l_.l
ił'i-.]
K\!
]a]
l_\1_:
li :::]
ś'' ]-']'i
0t0
0.39
l,8l
j'4'1ó7
66:4
JGIB100000478/l
100
(dl
s9i
Krt t-921
\ł}kot],
\Ą \
lr28
]-9]a
l
I]]8
2,32
l39 (d.)
050
11,11
4,l5
i142
1.61
]]'1'1
0.9.
wykaz nieruchomości takich jŃ tereDy wód płynących, dróg publicznych. bądŹ tereny ]inii
kolejoł_vch' w stosunku do których zgodńe z art. 25 ust' 1 ustau,Y inrłestor będzie
upraxniony do nieodp]arnego zaięcia tego teIenu na czas leahzacjj inwest-vcij:
c)
Lp
Obrgb iarkusz mapy
r
]
A\.{-l (l) ZarkaNad r-ysa
A\'t_l (1)
Ą\4
j
6
\
2
Ż kaNar]
(nr Ksies' w,ecztstej)
\r dzralki
JGtZl000ril7i/4
N\są
Po$. dzralki lhsl
0.111,1
190
154
(2)Zalki srednie
Zarki Srednie
Stan przed pod2ialem
Nr jednośtkl rejeśrowej
0,ElJ7l
0,30b-
-rGrz/00015369/3
AI,1-2
(21
.ĄM_2
(2)Złkj śI"dnie
JGIZl00035883
265i1
0.0t90
A\'1'2 (2] Zarkj śrcdi]e
!Gtzt1aa15369i3
)69
0,0t8J
lGlz,,000tia69/rl
AM
2 f2) Zarkj Srednie
4,\t 2 ir) zdrtisrednie
216
0'33ó4
{4'2 12) Zalkj średii3
c-\l l(łZajkiśredn e
.r(i12100015369/.1
t9
2.0450
lGtZ/000tiu69/'l
38
01481
Żalki ś..dnle
Ą\4 ] (t )Zalki Ś.edlis
.{M-] (2lZa.kiŚIednie
lGrzl!00r5369/3
5l
0 4352
lGl7/0a0] J]ń9j]
9a
4,116J
J612,r0004830517
98
.ĄM I (2) Za.ki sledniĆ
JCIZl00015369/3
r,8
0,t408
I5
-/n'1-l (2) Za.ki Srednie
JGrZ000t5l69i3
t60
0,4041
t6
AM l (2)Zarkl
AM-l (2) Z.rki
JOlZl000r536911
9
ll
11
tl
lł
lM-l
(2)
Srednie
Sreanre
JG]Z/1]0!] j]ó9]l
l5E
JclZ11r0|]jj80ró
24A]L
Jc]Z000lj']80/ó
ti8/2
!n1l
0.10
23312
Ąiu_] l1) 5tlŻc]Ęo
Ą[1_1 (4)
Dt!.''ix Gó1].
AI'J_4 {J]
Dłlł)aGó.!a
DI!ł|a Góńa
.L\t1
(1)
lLlzrl00{-rr:ri6
(4)Dl!ł.a C]Óm.'
ĄM'4
(4) D]!Ż}na
i]']ó
t3l
"t'
0,t
il5
]C
óć5
]aJ]Zr]0!1Jj]ór5
Góń3
tr2
lZl!!!]5j]ó5
.iGlrl0!15i16,5
.!.\t4 (]) D]l4]]a Górra
.ĄI1 4
j
0
jj55
0,'026
A,\.i_114]stżĆ]no
r(']Z]00i]]
52]'
ś
JGIZl1]00]ó4óóró
jj
494t2
lGrzl!00i6i9511
Ł'l
lAit2
l4
]6
.,!\l.
Jc]Z10!0jój9j''9
lż.s(zJ,
0 0352
JGtZr000l649Ji8
1GlZrl00l6j9j/.1
JG]Z/000152-.ó4
] 2r1N
l
t9t/l
lGrz10oill659i19
.ĄM_l lrŻ*icczen)'
0
tJii
(r t2.11
lGlZr0001-<276',1
40
0 28ljó
0]'11l
0,l
0,1,152
r87
0.:t9l
tarlz 00iia:95 t
!,6
ĄM_4
\'ykory
,i8
'
IGlB/000lJ09j/0
1095t2
lG1B,C!N1509510
)0t51
l]05!
It
i0
.ł\4 4
il
Wykoty
52
tl]:t
tGrB1000rs0951|
]GlBi000]509j]0
ll2l l
l
0 8995
0,2059
JGr B/000r509i10
I
|t2
0,39
lGlB/0uJ1509510
I
ii9
050
JG1Br0L.01509ir0
0'1
JOtBr000l5095(
Jc]Z]1]00L5'1ć9/3
W pr'ą'padkrr zbycia rrieruchonrości lub plau,a uz}tkowania 1vieczvstego nieruchomości
objętej rrnioskiem o .ł}'danie dec}zj1 o usta]eniu ]okalizacjl inv,esq,cii lv zaklesie telmina]rr
po og}oszeniu niniejszego zarł.]adomierria, Zgodnie z ań' 8 usl 3 ustalł;'"- Z dnia 2'1 k\łiel a
20a9 I' o inu,esry-cjach y, zdk-esie lernindlu regąz},fl:acyJllego slłoplonego tsazu -ie l,|ega
v, S,,ri aliści'n'nab}v'ca i zb1.lvca zobolł1ązan'v jest do zgJoszenia \llqcr'vodzie Doinoś1ąskicmu
dany'clr norł.ego rrłaściciela1ub uż1tkorrrrika wiecZystego Brali tlokonania po\\1ż\Zecn
zgłoszenia i plowadzenie postępo.ń.ania bez norłego t1aścicie1a ]ń uŹJ_1ko\inika' riie będzle
stal]o,ń'ić pL]dslalvy do wŻl1o\\ienia poslepou,fu
w
Ie
8 ust 2 pki 1 u'.''\r, LlstalłT njcruc|o ościstanorłiace {łasnośćskalbu
Paristl'a lub iednostk] sllnol7alu tcl\1orialnego. olrjęte rłnios]derl o .ń:l'danie dec\ Zjj njśmogJ
b),ć pźedmiorern oblotu 'ł lozunieniLl plŻeplsó\v o gospodarce niefuchomościami C]Z)'I!llość
m-_vśl ert
dokonalia z ttruszerriern po,ńyŹsz}ch plzeplsó\ł' jest nje.ń,eŹna
\V związku Z pol!_\'ŻsŻ.Ym infomluję' zgodnic Z :1ń ,+9 1(odeksll po.tę1nrt .rni.;
admjnistlocllego że zarr'iadonrierrie niriejsze urr,aza się za dokonaDe Fo LlPi.,rt1e cztemas doi
-7
od dnia publicznego ogłoszenia, tj' od da1y ukaŻania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
Do]noś1ąskiego UŹędu wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń UŻędu Miasta i Gminy
Pieńsk, UrZędLl Gminy Zgoźelec, Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, Urzędu Miasta i Gminy
Nowoglodziec na stronach intemeto\łJch wymienionych Urzędów oraz rv pras]e o zasjęgu
ogólnopo1skim'
w
ustarłry - KodeJ,'s paŚtępowania administraąnego, sttofry
postępowania mają plawo do czynnego w nin] udziafu' pŻeg1ądania akt sprawy oraz składania
łniosków i uwag rv siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we wlocłalviu, pży
pl Powstańców 'Warszawy 1 w wydziale Inftastuktury, w pokoju nr 2110'
w godzinach pracy Urzędu' w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze
publicznego obwieszczenia
myślalt 10
$1
I
I

Podobne dokumenty