Odzie¿ ochronna antyelektrostatyczna

Komentarze

Transkrypt

Odzie¿ ochronna antyelektrostatyczna
Odzie¿ ochronna antyelektrostatyczna
www.reeco.info.pl
STREFA EPA
Zgodnie z miêdzynarodowymi badaniami, oko³o 70%
uszkodzeñ komponentów elektronicznych wywo³ane
jest nieprawid³ow¹ ochron¹ personelu!
Podstawowym generatorem ³adunku jest cz³owiek. Z tego powodu najwa¿niejszym œrodkiem ochrony
przed wy³adowaniami elektrostatycznymi staje siê odzie¿ antystatyczna.
Bardzo rozpowszechnionym b³êdem jest przekonanie o dostatecznym zabezpieczeniu jedynie przez stosowanie rêcznej
opaski. Tymczasem, wszystkie miêdzynarodowe standardy, ³¹cznie z EN 61340-5-1, podkreœlaj¹ koniecznoœæ
wykorzystania specjalnej odzie¿y bezpoœrednio na miejscu pracy i w ka¿dej strefie EPA.
Odzie¿ antystatyczna jest najbardziej efektywnym sposobem ochrony. Niezwykle istotnym jest wyposa¿enie personelu
w odpowiednio przebadan¹ i dopuszczon¹ do u¿ytkowania odzie¿. Odzie¿ ochronna antyelektrostatyczna musi posiadaæ
znak bezpieczeñstwa CE.
Odzie¿ ochronna antyelektrostatyczna przeznaczona jest do prac w warunkach, w których wymagane jest odprowadzanie
³adunku elektrostatycznego z cia³a cz³owieka. Podczas pracy osoba nosz¹ca odzie¿ rozpraszaj¹c¹ ³adunki elektrostatyczne
nie mo¿e jej rozpinaæ ani zdejmowaæ. Odzie¿ ochronna antyelektrostatyczna musi ca³kowicie zakrywaæ odzie¿ u¿ytkownika.
U¿ytkownik musi byæ odpowiednio uziemiony.
ODZIE¯ REECO
Na kolekcjê Reeco sk³ada siê kilkanaœcie krojów odzie¿y dostêpnej w szerokiej gamie kolorystycznej. Produkujemy odzie¿
umo¿liwiaj¹c¹ bezpieczn¹ pracê w strefach EPA, a tak¿e w strefach czystych, typu Clean Room.
Dysponujemy mo¿liwoœci¹ szycia odzie¿y na specjalne ¿yczenie Klienta oraz wprowadzenia nowych kolorów umo¿liwiaj¹cych
dodatkow¹ identyfikacjê odzie¿y z wizerunkiem firmy. Proponujemy tak¿e indywidualne znakowanie odzie¿y poprzez hafty
oraz nadruki z logo Klienta b¹dŸ z nazwiskami personelu.
Odzie¿ ochronna antyelektrostatyczna marki Reeco cieszy siê uznaniem zarówno wœród polskich, jak i œwiatowych firm.
Eksportujemy nasze produkty do kilkunastu krajów na œwiecie.
Produkty marki Reeco szyte s¹ z trzech rodzajów materia³ów, przebadanych przez polskie laboratorium w³ókiennicze
z akredytacj¹ PCA.
TKANINA.065
TKANINA.099
DZIANINA.PIKA
Sk³ad:
- 34.8% bawe³na
- 64.3% poliester
- 0.9% w³ókno wêglowe
Struktura:
kratka z w³ókna wêglowego 5x5mm
Gramatura:
135 g/m2
Sk³ad:
99% poliester
1% w³ókno wêglowe
Struktura:
kratka z w³ókna wêglowego 5x5mm
Gramatura:
110 g/m 2
Sk³ad:
99% bawe³na,
1% w³ókno wêglowe
Struktura:
dzianina jedno³o¿yskowa pika,
przêdza czesana
Gramatura:
160 g/m 2
Dysponujemy mo¿liwoœci¹ wprowadzenia nowych tkanin oraz dzianin do naszej oferty w uzgodnionych wczeœniej kolorach.
FARTUCH.065
ANTYELEKTROSTATYCZNY
ESD
Uniwersalny fartuch 3/4, wykonany z wygodnej w u¿ytkowaniu tkaniny. Mo¿liwoœæ umieszczenia dodatkowych kieszeni.
Na ¿yczenie Klienta szyjemy fartuch w kroju damskim. Mo¿liwa identyfikacja odzie¿y: logo, naszywki z nazwiskami,
odzie¿ dwukolorowa.
INFORMACJE
Kod: CE-FARTU.065
Typ: odzie¿ ochronna
Materia³: tkanina.065
Krój: unisex
Kieszenie zewnêtrzne: dwie dolne, jedna piersiowa
z lewej strony, kieszonka na lewym ramieniu
Logo ESD: haftowane na kieszeni z lewej strony
Rozmiary: od XS do XL, inne na zamówienie
Rêkawy: wykoñczone obrêbem z regulacj¹ na springi
Zapiêcie: springi, zakryte
SPECYFIKACJA
Sk³ad: 34.8% bawe³na, 64.3% poliester,
0.9% w³ókno wêglowe
Struktura: kratka z w³ókna wêglowego 5x5 mm
Gramatura: 135 g/m 2
OPCJE
Rozmiary niestandardowe: do uzgodnienia
Logo Klienta: haft, naszywka, druk
Logo ESD: naszywane na rêkawie (opcja bezp³atna)
KOLORY
Dla zamówieñ powy¿ej 150 sztuk
mo¿liwoœæ przygotowania nowego koloru
na ¿yczenie Klienta.
06 07 14 22
KASAK.065
ANTYELEKTROSTATYCZNY
ESD
Uniwersalny kasak do pasa, wykonany z komfortowej w u¿ytkowaniu tkaniny. Odzie¿ zalecana do pracy siedz¹cej.
Mo¿liwa identyfikacja odzie¿y: logo, naszywki z nazwiskami, odzie¿ dwukolorowa.
INFORMACJE
Kod: CE-KASAK.065
Typ: odzie¿ ochronna
Materia³: tkanina.065
Krój: unisex
Kieszenie: jedna wewnêtrzna kieszeñ, prawa strona
Logo ESD: haftowane na rêkawie
Rozmiary: od XS do XL, inne na zamówienie
Rêkawy: wykoñczone obrêbem z gum¹
Zapiêcie: springi, zakryte
SPECYFIKACJA
Sk³ad: 34.8% bawe³na, 64.3% poliester,
0.9% w³ókno wêglowe
Struktura: kratka z w³ókna wêglowego 5x5 mm
Gramatura: 135 g/m 2
OPCJE
Rozmiary niestandardowe: do uzgodnienia
Logo Klienta: haft, naszywka, druk
Logo ESD: na piersi – opcja bezp³atna
KOLORY
Dla zamówieñ powy¿ej 150 sztuk
mo¿liwoœæ przygotowania nowego koloru
na ¿yczenie Klienta.
06 07 14 22
BLUZA.065
ANTYELEKTROSTATYCZNA
ESD
Uniwersalna bluza do pasa, wykonana z komfortowej w u¿ytkowaniu tkaniny. Odzie¿ zalecana do pracy siedz¹cej.
Opcjonalnie model z krótkim rêkawem. Mo¿liwa identyfikacja odzie¿y: logo, naszywki z nazwiskami, odzie¿ dwukolorowa.
INFORMACJE
Kod: CE-BLUZA.065
Typ: odzie¿ ochronna
Materia³: tkanina.065
Krój: unisex
Kieszenie zewnêtrzne: jedna na piersi z lewej strony
Logo ESD: haftowane na kieszeni z lewej strony
Rozmiary: od XS do XL, inne na zamówienie
Rêkawy: wykoñczone mankietem (springi)
Zapiêcie: springi, zakryte
Elementy dodatkowe: œci¹gacz w pasie
SPECYFIKACJA
Sk³ad: 34.8% bawe³na, 64.3% poliester,
0.9% w³ókno wêglowe
Struktura: kratka z w³ókna wêglowego 5x5 mm
Gramatura: 135 g/m 2
OPCJE
Rozmiary niestandardowe: do uzgodnienia
Logo Klienta: haft, naszywka, druk
Logo ESD: na rêkawie – opcja bezp³atna
Napy plastikowe: opcja bezp³atna
KOLORY
Dla zamówieñ powy¿ej 150 sztuk
mo¿liwoœæ przygotowania nowego koloru
na ¿yczenie Klienta.
06 07 14 22
KOSZULA.065
ANTYELEKTROSTATYCZNA
ESD
Koszula wykonana z wygodnej w u¿ytkowaniu tkaniny bawe³niano-poliestrowej. Mo¿liwoœæ wykonania odzie¿y w kroju
damskim oraz wyboru d³ugich rêkawów. Na ¿yczenie Klienta mo¿liwoœæ zmiany kroju. Mo¿liwa identyfikacja odzie¿y: logo,
naszywki z nazwiskami, odzie¿ dwukolorowa.
INFORMACJE
Kod: CE-KOSZU.065
Typ: odzie¿ ochronna
Materia³: tkanina.065
Krój: unisex
Kieszenie zewnêtrzne: jedna na piersi z lewej strony
Logo ESD: haftowane na kieszeni z lewej strony
Rozmiary: od XS do XL, inne na zamówienie
Rêkawy: wykoñczone obrêbem
Zapiêcie: springi, zakryte
SPECYFIKACJA
Sk³ad: 34.8% bawe³na, 64.3% poliester,
0.9% w³ókno wêglowe
Struktura: kratka z w³ókna wêglowego 5x5 mm
Gramatura: 135 g/m2
OPCJE
Rozmiary niestandardowe: do uzgodnienia
Logo Klienta: haft, naszywka, druk
D³ugi rêkaw: p³atne dodatkowo
Napy plastikowe: opcja bezp³atna
Uchwyt na d³ugopis: p³atne dodatkowo
KOLORY
Dla zamówieñ powy¿ej 150 sztuk
mo¿liwoœæ przygotowania nowego koloru
na ¿yczenie Klienta.
06 07 14 22
T-SHIRT.065
ANTYELEKTROSTATYCZNY
ESD
Uniwersalny T-shirt wykonany z tkaniny bawe³niano -poliestrowej. Na ¿yczenie Klienta istnieje mo¿liwoœæ uszycia koszulek
z dzianiny bawe³nianej lub tkaniny poliestrowej. Mo¿liwa identyfikacja odzie¿y: logo, naszywki z nazwiskami,
odzie¿ dwukolorowa. Opcje: krój damski, d³ugi rêkaw.
INFORMACJE
Kod: CE-TSHIR.065
Typ: odzie¿ ochronna
Materia³: tkanina.065
Krój: unisex
Rozmiary: od XS do XL, inne na zamówienie
SPECYFIKACJA
Sk³ad: 34.8% bawe³na, 64.3% poliester, 0.9% w³ókno wêglowe
Struktura: kratka z w³ókna wêglowego 5x5 mm
Gramatura: 135 g/m 2
OPCJE
Rozmiary niestandardowe: do uzgodnienia
Logo Klienta: haft, naszywka, druk
D³ugi rêkaw: p³atne dodatkowo
Logo ESD na rêkawie – opcja bezp³atna
KOLORY
Dla zamówieñ powy¿ej 150 sztuk
mo¿liwoœæ przygotowania nowego koloru
na ¿yczenie Klienta.
06 07 14 22
SPODNIE.065 / OGRODNICZKI.065
ANTYELEKTROSTATYCZNE
ESD
Wygodne w u¿ytkowaniu spodnie wykonane z tkaniny bawe³niano - poliestrowej. Mo¿liwa identyfikacja odzie¿y:
logo, naszywki z nazwiskami, odzie¿ dwukolorowa.
INFORMACJE
Kod: CE-SPODN.065 / CE-OGROD.065
Typ: odzie¿ ochronna
Materia³: tkanina.065
Krój: unisex
Kieszenie (spodnie): jedna na prawej nogawce,
dwie kieszenie boczne, jedna z ty³u po prawej stronie
Kieszenie (ogrodniczki): jedna na piersi,
dwie kieszenie boczne
Logo ESD (spodnie): wszywane w bocznym szwie
Logo ESD (ogrodniczki): na kieszeni na piersi
Rozmiary: od 44 do 54, inne na zamówienie
Zapiêcie (spodnie): zamek
Zapiêcie (ogrodniczki): szelki, zatrzaski plastikowe,
zamek, boczne rozpiêcie spodni – guziki
Œci¹gacz (ogrodniczki): w talii oraz w szelkach
SPECYFIKACJA
Sk³ad: 34.8% bawe³na, 64.3% poliester,
0.9% w³ókno wêglowe
Struktura: kratka z w³ókna wêglowego 5x5 mm
Gramatura: 135 g/m 2
OPCJE
Rozmiary niestandardowe: do uzgodnienia
Logo Klienta: haft, naszywka, druk
KOLORY
Dla zamówieñ powy¿ej 150 sztuk
mo¿liwoœæ przygotowania nowego koloru
na ¿yczenie Klienta.
06 07 14 22
SPODNIE
POLO.PIKA
ANTYELEKTROSTATYCZNA
ESD
Dzianinowa koszulka polo wykonana z przewiewnego, bawe³nianego materia³u. Doskona³a do pracy w okresie letnim.
Mo¿liwoœæ szycia koszulek polo w kroju damskim oraz dodania d³ugich rêkawów. Mo¿liwa identyfikacja odzie¿y:
logo, naszywki z nazwiskami, odzie¿ dwukolorowa.
INFORMACJE
Kod: CE-POLO.PIK
Typ: odzie¿ ochronna
Materia³: dzianina.PIKA
Krój: unisex
Rozmiary: od XS do XL, inne na zamówienie
Kieszenie zewnêtrzne: lewostronna piersiowa
Dó³ koszulki: wykoñczony podwiniêciem
Logo ESD: haftowane na kieszeni z lewej strony
Zapiêcie: trzy guziki, kolor czarny
SPECYFIKACJA
Sk³ad: 99% bawe³na, 1% w³ókno wêglowe
Struktura: dzianina jedno³o¿yskowa pika,
przêdza czesana
Gramatura: 160 g/m2
OPCJE
Rozmiary niestandardowe: do uzgodnienia
Logo Klienta: haft, naszywka, druk
Rêkawy: d³ugi rêkaw - p³atne dodatkowo
KOLORY
Dla zamówieñ powy¿ej 150 sztuk
mo¿liwoœæ przygotowania nowego koloru
na ¿yczenie Klienta.
FARTUCH.099
CLEANROOM - ANTYELEKTROSTATYCZNY
ESD
Fartuch poliestrowy zapinany pod szyjê. Przeznaczony do pracy w strefach czystych typu Clean Room, w klasie ISO 5-9.
Mo¿liwa identyfikacja odzie¿y: logo, naszywki z nazwiskami, odzie¿ dwukolorowa.
INFORMACJE
Kod: CE-FARTU.099
Typ: odzie¿ ochronna
Materia³: tkanina.099
Krój: unisex
Kieszenie zewnêtrzne: dwie dolne, jedna
lewostronna na wysokoœci piersi
Logo ESD: haftowane na lewym rêkawie
Rozmiary: od XS do XL, inne na zamówienie
Rêkawy: wykoñczone obrêbem z gumk¹
Zapiêcie: springi nabijane co 10 cm, zakryte
Ko³nierz: stójka
SPECYFIKACJA
Sk³ad: 99% poliester, 1% w³ókno wêglowe
Struktura: kratka z w³ókna wêglowego 5x5 mm
Gramatura: 110 g/m 2
OPCJE
Rozmiary niestandardowe: do uzgodnienia
Logo Klienta: haftowane na kieszeni
Logo ESD: na piersi – opcja bezp³atna
Rêkawy: wykoñczone obrêbem z regulacj¹ (springi)
Uchwyt na d³ugopis: na lewym ramieniu
Kieszenie: schowane od wewn¹trz
KOLORY
Dla zamówieñ powy¿ej 150 sztuk
mo¿liwoœæ przygotowania nowego koloru
na ¿yczenie Klienta.
08 09
10
11
12
15
16
KOMBINEZON.099
CLEANROOM - ANTYELEKTROSTATYCZNY
ESD
Kombinezon ochronny przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych typu Clean Room, w klasie ISO 5-9. Szerokie
zastosowanie w ró¿nego rodzaju ga³êziach przemys³u. Zestaw zawiera kaptur. Mo¿liwoœæ doszycia do nogawek
poliestrowych skarpet oraz wyboru rodzaju zakoñczenia nogawek. Opcjonalnie, na ¿yczenie Klienta mo¿liwoœæ
wprowadzenia wywietrzników na plecach.
INFORMACJE
Kod: CE-KOMBI.099
Typ: odzie¿ ochronna
Materia³: tkanina.099
Krój: unisex
Rozmiary: od XS do XL, inne na zamówienie
Œci¹gacz: w pasie z mo¿liwoœci¹ regulowania
Rêkawy: wykoñczone obrêbem z gumk¹
Zapiêcie: zamek b³yskawiczny
Nogawka: na wysokoœci ³ydki umieszczone napy
umo¿liwiaj¹ce przypiêcie obuwia
Zakoñczenie nogawki: gumka w tunelu
Kaptur: wi¹zany pod pachami, oddzielony
od kombinezonu, ze œci¹gaczem
SPECYFIKACJA
Sk³ad: 99% poliester, 1% w³ókno wêglowe
Struktura: kratka z w³ókna wêglowego 5x5 mm
Gramatura: 110 g/m 2
OPCJE
Rozmiary niestandardowe: do uzgodnienia
Wywietrznik: w kapturze i na plecach w kombinezonie
Kaptur: po³¹czony w jedn¹ ca³oœæ z kombinezonem
Zakoñczenie rêkawa: chwytak na kciuk (pêtla)
KOLORY
Dla zamówieñ powy¿ej 150 sztuk
mo¿liwoœæ przygotowania nowego koloru
na ¿yczenie Klienta.
08 09
10
11
12
15
16
BIELIZNA.099
CLEANROOM - ANTYELEKTROSTATYCZNA
ESD
Uniwersalna bielizna poliestrowa przeznaczona do pracy w œrodowiskach czystych.
INFORMACJE
Kod: CE-BIELK.099
Typ: odzie¿ ochronna
Materia³: tkanina.099
Krój: unisex
Rozmiary: od XS do XL, inne na zamówienie
Rêkawy: wykoñczone œci¹gaczem poliestrowym
Spodnie: w tylnej czêœci spodni wstawiony
gumowy œci¹gacz, wi¹zanie w pasie
SPECYFIKACJA
Sk³ad: 99% poliester, 1% w³ókno wêglowe
Struktura: kratka z w³ókna wêglowego 5x5 mm
Gramatura: 110 g/m2
OPCJE
Rozmiary niestandardowe: do uzgodnienia
Œci¹gacz: u do³u bluzy
KOLORY
Dla zamówieñ powy¿ej 150 sztuk
mo¿liwoœæ przygotowania nowego koloru
na ¿yczenie Klienta.
08 09
10
11
12
15
16
PÓ£BUTY
ESD
ANTYSTATYCZNE
Wzmocniona podeszwa
Antypoœlizgowy zewnêtrzny bie¿nik
Wzmocnione szwy
Nogawka: regulacja górnym zaciskiem zapinanym na springi
Kolor: bia³y, inne na ¿yczenie Klienta przy zamówieniu powy¿ej 300 par
Rozmiary: 36-47
RÊKAWICZKI
ESD
W naszej ofercie posiadamy równie¿ bogaty wybór rêkawiczek
antystatycznych dostêpnych w dwóch wersjach: rozpraszaj¹cych
oraz przewodz¹cych, z mo¿liwoœci¹ wielokrotnego prania bez utraty
ich w³aœciwoœci. Oferujemy rêkawiczki z poliestru i syntetycznej gumy,
rozpraszaj¹cego winylu do zastosowañ w pomieszczeniach
o zwiêkszonym poziomie czystoœci, z poliuretanow¹ warstw¹
antypoœlizgow¹ u³atwiaj¹c¹ chwytanie oraz koñcówki na palce.
OPASKI
NADGARSTKOWE
ESD
Opaska antystatyczna z elastycznej tkaniny
Antyalergiczna
Przewód spiralny o d³ugoœci 1,8 m
Wtyk: banan/krokodyl
Kolor: niebieski
POZOSTA£E
ZABEZPIECZENIA ESD
ESD
Na ¿yczenie Klienta szyjemy dodatkowe rodzaje
œrodków ochrony przed ESD, takie jak np. czepki
antyelektrostatyczne, pokrowce na sto³y i krzes³a,
torby materia³owe dostêpne w dwóch rodzajach
tkanin. Zapewniamy doradztwo w zakresie
odpowiednich rozwi¹zañ ochrony produktów
i personelu.
PRÓBNIK KOLORÓW
Tkanina. 065 (poliester, bawe³na, w³ókno wêglowe)
Bia³y (01)
Niebieski (02)
Granatowy (03)
Zielony (04)
Granatowy (10)
Jasny bordowy (11)
Tkanina. 099 (poliester, w³ókno wêglowe)
Bia³y (08)
Szary (09)
Dzianina Pika (bawe³na, poliester)
Niebieski (19)
Granatowy (20)
Czarny (23)
Bia³y (24)
¯ó³ty (06)
Ciemny bordowy (12)
Czerwony (07)
Niebieski (15)
Szary (14)
Zielony (16)
Kolory prezentowane w elektronicznej wersji katalogu, mog¹ ró¿niæ siê od rzeczywistych
Czarny (22)
www.reeco.info.pl
Reeco to polska marka odzie¿y ochronnej oraz wyposa¿enia dla elektroników.
D³ugoletnie doœwiadczenie oraz tysi¹ce zadowolonych klientów czyni¹ nasz¹ firmê uznanym producentem
w Europie. K³adziemy du¿y nacisk na poszerzanie sieci dystrybucji oraz ci¹g³¹ wspó³pracê ze œwiatowymi
koncernami elektronicznymi.
Odzie¿ ochronna antyelektrostatyczna Reeco jest w pe³ni polskim produktem. Posiadamy w³asn¹ szwalniê
z dobrze rozwiniêtym parkiem technologicznym. Decyduj¹c siê na zakup odzie¿y Reeco wybieracie Pañstwo
produkty wysokiej jakoœci posiadaj¹ce znak bezpieczeñstwa CE, nadany przez polskie laboratorium
w³ókiennicze w zakresie norm i standardów dla œrodków ochrony indywidualnej.
Dodatkowym atutem naszej oferty jest mo¿liwoœæ doradzenia Klientom w sprawach zabezpieczeñ ESD,
tak¿e w siedzibie Pañstwa firmy. Dziêki dok³adnym analizom i indywidualnemu podejœciu do naszych
odbiorców dostosowujemy ceny do potrzeb danego rynku.
Zachêcamy do kontaktu oraz do zapoznania siê z ofert¹ odzie¿y marki Reeco. Bardzo chêtnie pomo¿emy
Pañstwu w doborze odpowiednich œrodków ochrony indywidualnej.
Reeco to równie¿ producent urz¹dzeñ dla przemys³u elektronicznego.
W ofercie Reeco znajduj¹ siê takie urz¹dzenia jak:
Stacje do monta¿u i demonta¿u gor¹cym powietrzem
Tygle lutownicze
Podgrzewacze PCB
Podajniki drutu lutowniczego
Myjki ultradŸwiêkowe
Dozowniki pasty i kleju
Szablony do regeneracji BGA
G³owice do stacji
[email protected]
www.reeco.info.pl

Podobne dokumenty