Słowa-klucze do wykładu „Podatki dla domu i firmy” Dr Krzysztof

Transkrypt

Słowa-klucze do wykładu „Podatki dla domu i firmy” Dr Krzysztof
Słowa-klucze do wykładu „Podatki dla domu i firmy”
Dr Krzysztof Biernacki
Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r.
___________________________________________________________________________
Podatek to świadczenie, które musi zawierać w sobie pięć cech. Są nimi publicznoprawny
charakter takiej płatności, przymusowość, bezzwrotność, nieekwiwalentność i ponadto jest on
płacony w formie pieniężnej.
System podatkowy to regulacje prawne i instytucje, które łącznie mają na celu pobór
podatków. Regulacje prawne systemu podatkowego obejmują:

Prawo materialne, które nakłada poszczególne podatki (np. podatek dochodowy,
podatek od towarów i usług);

Procedury, określające zasady i formy relacji pomiędzy podatnikami a organami
podatkowymi;

Prawo międzynarodowe, na które składają się zarówno regulacje Unii Europejskiej
jak
też
międzynarodowe
umowy
pomiędzy
krajami
regulujące
głównie
przeciwdziałanie podwójnemu opodatkowaniu;

Prawo karne skarbowe, które prowadza penalizację określonych zachowań,
niezgodnych z regulacjami kształtującymi funkcjonowanie systemu podatkowego.
Wpływ opodatkowania na dochody budżetowe opisuje się często w perspektywie tzw. teorii
A. Laffera. Opiera się ona na twierdzeniu, że wzrost stawek podatku prowadzić może do
zmniejszenia się dochodów budżetowych, jeżeli stawka ta przekroczy określoną wartość.
Teoria ta, mimo że była podstawą do obniżek stawek podatkowych (np. w Stanach
Zjednoczonych z ponad 70% do 28% w latach 80-tych ubiegłego wieku) nie została
jednoznacznie potwierdzona naukowo. W szczególności trudno jest ustalić graniczną stawkę
podatku, przy której dochody budżetowe osiągają swoje maksimum.

Podobne dokumenty