woltomierz

Transkrypt

woltomierz
JABEL
®
J-025 Miliwoltomierz cyfrowy -99...+999mV
Schemat ideowy
Miliwoltomierz cyfrowy wykonany jest w formie
modu³u, który mo¿e byæ wykorzystany jako
woltomierz panelowy, miernik napiêcia lub pr¹du w
zasilaczu regulowanym, a tak¿e po dobudowaniu
obwodów wejœciowych mo¿e byæ wykorzystany do
budowy multimetru cyfrowego.
Miernik zbudowany jest przy u¿yciu trzycyfrowego
przetwornika a/c typu C520D. Miernik umo¿liwia
pomiar napiêæ sta³ych od -99mv do +999mV z
b³êdem 0,1% wartoœci mierzonej. Przetwornik automatycznie wykrywa znak
mierzonego napiêcia. Przy wykorzystaniu uk³adu scalonego 7447 jako dekodera
kodu BCD na kod wskaŸnika siedmiosegmentowego wartoœæ dodatnia napiêcia jest
wyœwietlana bez znaku, natomiast wartoœæ ujemna poprzedzona jest literk¹ "c".
Przekroczenie zakresu pomiarowego jest sygnalizowane wyœwietlaniem symboli
"
“ dla napiêæ dodatnich i "ccc" dla napiêæ ujemnych. W uk³adzie nale¿y wykonaæ
dwie regulacje: za pomoc¹ potencjometru P2 reguluje siê wartoœæ napiêcia
niezrównowa¿enia uk³adu wejœciowego przetwornika (przy koñcówce Hi zwartej do
"masy" potencjometrem P2 ustawiæ 000 na wyœwietlaczu. Potencjometr Pl s³u¿y do
kalibracji przetwornika. Na wejœcie miernika nale¿y podaæ napiêcie 900mV i przy
pomocy potencjometru P l ustawiæ na wyœwietlaczach wskazanie 900.
ccc
Przyrz¹d nale¿y zasilaæ ze stabilizowanego napiêcia 5V.Ze wzglêdu na
zastosowanie dostêpnych wyœwietlaczy TOD5263 jedna czêœæ wyœwietlacza
jest niewykorzystana. P³ytki drukowane miliwoltomierza s¹ tak
zaprojektowane, aby maksymalnie uproœciæ monta¿. P³ytkê wyœwietlaczy
nale¿y przylutowaæ prostopadle do p³ytki g³ównej. Przy nie pod³¹czonym
wejœciu Hi miernik wskazuje stan przekroczenia zakresu.
Schemat ideowy
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:[email protected]
Wykaz elementów zestawu:
US1.....................C520D
US2.....................UCY7447, 74LS47
T1-T3..................BC557,itp.
Q1,Q2.................TOD5263
C1.......................220-330nF MKSE
C2.......................100uF/16V
C3.......................100nF
R1.........................330W
R2,R3...................18kW
R4-R7...................10kW
R8-R14..................120-160W
P1,P2....pot. monta¿owy 22kW
PODSTAWKA DIL16......2 szt.
P£YTKA DRUKOWANA 2 szt.
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:[email protected]

Podobne dokumenty

J-05

J-05 sposób aby dostarcza³ wy¿szego napiêcia wyjœciowego (np.28V - wartoœæ skuteczna ) je¿eli napiêcie wyjœciowe ma byæ wy¿sze np. od 15V i odpowiednio ni¿szego np. (14Vsk) dla ni¿szych od 10V napiêæ wy...

Bardziej szczegółowo