Bezpieczeństwo pożarowe dachów na szkoleniu DAFA

Transkrypt

Bezpieczeństwo pożarowe dachów na szkoleniu DAFA
Bezpieczeństwo pożarowe dachów
na szkoleniu DAFA
Na początku czerwca w Swarzewie odbyło się szkolenie DAFA z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
dachów, sponsorowane przez MERCOR oraz KINGSPAN IZOLACJE. W spotkaniu udział wzięło ponad 50
zaproszonych gości, głównie wykonawców. Drugiego
dnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków DAFA,
podczas którego podsumowano drugi rok działalności
Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.
Szkolenie
Szkolenie objęło tematykę z zakresu: Przepisy i warunki techniczne dot. Bezpieczeństwa pożarowego dachów (dr Dariusz Ratajczak,
GUNB); Badania i ocena odporności ogniowej części nośnych oraz
warstwowych przekryć dachów (Andrzej Kolbrecki, ITB); Systemy i
produkty oddymiania grawitacyjnego (Krzysztof Bagiński, Mercor).
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006 roku wraz z ich nowelizacjami - omówił dr inż. Dariusz Ratajczak.
Zmiany w przepisach dotyczą m.in. definicji, wymagań dla systemów
oddymiania i oświetlenia awaryjnego. Dr Ratajczak w swoim wystąpieniu
położył nacisk na bezpieczeństwo pożarowe dachów płaskich. Przedstawił też klasy odporności ogniowej dla różnego rodzaju budynków i
jego poszczególnych elementów.
Kolejny prelegent, dr inż. Andrzej Kolbrecki, na podstawie normy PNEN 1365-2:2002 ,,Badanie odporności ogniowej elementów nośnych.
Stropy i dachy”, przedstawił zakres oceny warstwowych przekryć dachowych w zależności od konfiguracji warstw. Dr Kolbrecki zwrócił uwagę na
kryteria użytkowe dachów z punktu widzenia Komisji Europejskiej, która
wprowadza trzy odrębne metody badań odporności ogniowej.
Ostatni z prelegentów, mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński, przytoczył
przerażające statystyki europejskie, które wskazują, że ok. 80% wszystkich ofiar pożarów to ofiary toksycznego oddziaływania dymu. Na podstawie materiału filmowego opisał sposób rozprzestrzeniania się dymu i
wskazał, jak duże znaczenie w walce z pożarem ma system oddymiania
grawitacyjnego z odpowiednią ilością klap dymowych.
Bezpieczeństwo pożarowe dachów to dla Stowarzyszenia ważne
zagadnienie. Czerwcowe szkolenie DAFA przybliżyło przepisy prawne,
które powinny być spełnione w celu dobrego projektowania i wykonania
dachów w aspekcie ochrony przeciwpożarowej. Kolejny cel DAFA to
opracowanie standardów w zakresie odporności ogniowej i bezpieczeństwa pożarowego dachów. Powołano już Podgrupę Roboczą w zakresie
Ochrony Przeciwpożarowej, która na bazie wydawnictw technicznych
opracuje standardy. Koordynatorem zespołu jest mgr Bagiński.
Walne Zgromadzenie
Podczas Walnego Zgromadzenia podsumowano działalność DAFA w
2007 roku. Prezentację wygłosił Prezes Zarządu, Andrzej Wdowiak.
W ubiegłym roku liczba firm członkowskich wzrosła do 51 firm (o
8 nowych). Z uwagi na dokładną weryfikację firm kandydujących pod
Fot. 1. Podczas szkolenia DAFA w Swarzewie.
100
I N F O R M A C J E
Fot. 2. Walne zgromadzenie członków DAFA.
kątem przestrzegania warunków członkowstwa, z odpowiedzią odmowną spotkały się 2 firmy, zaś 3 kandydatury wstrzymano. W 2007 roku
odbyło się 6 spotkań Zarządu Stowarzyszenia. W tym czasie aktywnie
pracowały Grupy Robocze, co zaowocowało publikacją pierwszych
standardów DAFA.
Grupa Robocza OBUDOWA, pod przewodnictwem dr Pawła Fiszera, stworzyła Fundusz Producentów LO, który umożliwił sfinansowanie
przystąpienia do niemieckiej organizacji IFBS oraz wydanie polskich
wersji wybranych publikacji IFBS. W skład grupy weszły firmy: ARCELOR-CONSTRUCTION, FLORPROFILE, PRUSZYŃSKI, ROCKWOOL,
RUUKKI, SYSTEMY BUDOWLANE.
Autorem polskiej wersji dwóch pierwszych publikacji - „DAFA ID 1.01.
Stalowe blachy trapezowe jako konstrukcja nośna dachów płaskich”
oraz „DAFA ID 1.05. Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich
metalowych obudów” - jest Paweł Fiszer. Kolejne 4 publikacje zostały
przetłumaczone na język polski i są w trakcie prac adaptacyjnych.
Trzy spotkania Podgrupy Roboczej w zakresie łączników zaowocowały opracowaniem publikacji „DAFA M 1.01. Wytyczne doboru łączników
do montażu stalowych blach profilowych dachów i ścian”, autorstwa
Mariana Bobera (KOELNER), przy współpracy Tomasza Petras (ESSVE), Henryka Ziobro (EJOT), Mariusza Pawlaka (SFS INTEC). Prace
koordynował dr Fiszer.
Grupa Robocza DACH PŁASKI, pod przewodnictwem Brunona Gogol, opracowała i przekazała firmom wykonawczym wzór Dokumentacji
Handlowej DAFA w formie płyty CD, uwzględniającej szereg postulatów
we współpracy z generalnymi wykonawcami.
W ramach prac grupy DACH PŁASKI, DAFA prowadziła rozmowy
w sprawie członkostwa z międzynarodowym Stowarzyszeniem IFD.
Wstępna akceptacja aplikacji DAFA pozwoliła na przetłumaczenie wytycznych IFD do projektowania i wykonania dachów płaskich, które będą
podstawą do polskiego opracowania. Jesienią 2007 r. Stowarzyszenie
DAFA przystąpiło do IFBS, pozyskując prawa autorskie do przetłumaczenia i publikacji 6-ciu opracowań rocznie.
W 2007 r. DAFA intensywnie pracowała nad powołaniem w ramach
Stowarzyszenia organów doradczych w rozwiązywaniu problemów
firm członkowskich, tzw. Zespołów Opiniodawczych oraz Biura Usług
Rzeczoznawców przy DAFA. Przeprowadzono kilka szkoleń, akcji promujących w prasie branżowej oraz akcji informacyjnych skierowanych do
wykonawców generalnych. Podsumowanie rozpoczętej drogi realizacji
długofalowych celów DAFA stanowiły słowa Alana Kay’a: „Najlepszym
sposobem prognozowania przyszłości jest tworzenie jej”, zacytowane
przez prezesa stowarzyszenia.
Oprac. js, źródło: DAFA.
Fot. 3. Pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia.
3/2008