Oksza luty - Urząd Gminy Rejowiec

Komentarze

Transkrypt

Oksza luty - Urząd Gminy Rejowiec
OKSZA
!
Strona 1
"
'
#
(
"
$
%
&
)
%
Egzemplarz bezpłatny
OKSZA
Towarzystwo Regionalne Rejowiec do znako mitych rodów Rzeczypo- Dalszą edukację pro wadzi ksiądz
Danuta Kalinowska spolitej pieczętująca się herbem Fabian Turko wski. W 1780 ro ku
należącym do jednych z wybrany został na posła ziemi
najstarszych polskich godeł szla- drohickiej.
checkich .
W
1781 roku poślubił
młodszą od siebie o dwa lata Marię
Barbarę Zaleską (1760-1813), córkę generała Piotra Zaleskiego. Rodzina Marii należała do starej podlaskiej szlachty. Wniosła mu ona w
posagu międ zy innymi takie majątki jak: Grodzisk, Siemiony, Turośń
Kościelną k/ Białegostoku oraz Rejowiec który od ziedziczy ła po
swym stryju Wiktorynie Janie Zaleskim staroście boreckim. W tym też
o k res ie mł o d e ma ł żeń s t wo
zamieszkało na stałe w mająt ku
Rudka przekazany m Józefowi Kajetanowi przez jego ojca. W ro ku
1782 zostaje posłem z województwa sandomierskiego. W tym samy m roku otrzy muje Order Świętego Stanisława.
W roku 1783 w Rudce
urodziło
się pierws ze d ziecko
Występował dość często na
ziemi krakowskiej, lubelskiej, san- Józefa Kajetana i Marii Barbary
.
domierskiej oraz na Mazowszu. córka
Pieczętowało się nim 285 rodów
nobilitowanych. Topór – narzęd zie
o symbolice pokrewny mieczowi.
Oznaczał dokonanie czynu wojennego.
Ze związku małżeńskiego starosty drohickiego Aleksandra
Ossolińskiego i jego drugiej żony
Benedykty Antoniny de Lowendal
urodził się w 1758 ro ku
, Anna 1759 – 1843 i Jan
Onufry 1760 – 1812 .
!
(
#
)
&
"
#
$
%
&
'
*
P
#
Q
R
S
T
U
!
Q
(
%
Józef Kajetan Ossoliński
+
.
0
1
2
3
4
5
6
4
7
8
9
:
;
<
=
>
8
:
+
,
-
.
*
c
)
&
*
d
&
:
Op is herbu
/
T
6
9
E
<
D
V
5
N
W
X
6
D
Y
>
8
6
[
J
>
L
[
Z
Z
>
;
>
\
4
V
5
6
D
8
>
=
W
7
<
[
\
5
:
>
=
N
>
8
4
L
Z
O
>
A
]
>
G
D
>
L
;
>
D
4
D
6
Y
D
=
6
O
>
^
L
>
E
D
5
6
7
8
;
6
8
[
a
_
E
D
>
=
`
>
Y
N
D
G
V
>
=
W
2
L
Z
<
X
6
7
:
6
E
<
:
b
E
>
G
D
>
E
D
5
6
7
8
N
;
6
8
>
=
<
V
X
N
W
;
>
=
W
N
4
N
>
M
V
6
7
4
E
5
:
6
7
:
^
J
<
Y
L
8
:
>
=
W
8
W
N
5
;
<
V
X
6
V
:
6
J
N
>
D
>
=
:
6
2
Józef Kajetan Ossoliński w dzieciństwie uczęszczał do znanej warszawskiej uczelni Collegiu m Nobiliu m. Mając zaled wie 16 lat
obejmu je w dniu 21 lipca 1774
roku bogate starostwo sandomierskie, które zapewniało mu po osiągnięciu pełnoletności stałe docho- K o n s t a n c j a Ł u b i e ń s k a
dy. Intratne stanowisko zawdzię- z Ossolińskich 1783 – 1868 .
czał wp ływowemu o jcu AleksanJ a n O n u f r y O s s o l i ń s k i drowi Ossolińskiemu .
W roku 1775 Jó zef
Kajetan powraca z warszawskiego
Collegiu m Nobiliu m do rodzinnego
Rodzina Jó zefa Kajetana należała domu do Wyszkowa k/Siedlec.
e
L
f
D
+
K
,
?
L
@
A
+
L
L
.
+
B
2
C
D
<
E
F
G
5
6
H
<
I
<
J
6
E
<
=
<
=
V
:
>
g
:
6
D
<
D
;
:
M
<
;
2
<
N
h
>
\
:
6
O
>
L
L
2
V
Strona 2
:
_
O
\
5
W
=
<
E
D
2
,
i
4
E
>
D
OKSZA
"
&
!
3
.
#
6
-
3
7
.
1
9
Sprawy dotyczące gospodarstw
rolnych: rejestracja zwierząt, wszelkiego
rodzaju fundusze i dopłaty dla gospodarstw
rolnych są nadal załatwiane w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie ul. Browarna 1.
O przekazaniu w/w spraw do Biura
Powiatowego w Chełmie ukażą się właściwe
informacje.
OSP w Rejowcu otrzymała darowiznę
od firmy „TALIMEX” w Rejowcu
(właściciel T. Liszewski). Telewizor został
zainstalowany w Domu Strażaka.
8
+
!
Wojewoda Lubelski w dniu 29
stycznia 2006 r. wydał rozporządzenie w
sprawie nałożenia obowiązku w zakresie
usuwania śniegu i lodu.
W celu ochrony życia, zdrowia i
mienia mieszkańców województwa lubelskiego zobowiązał właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych do usuwania z dachów zalegającego
śniegu i lodu.
Kto nie wykonuje tych obowiązków podlega karze grzywny do 5000.00 zł.
(słownie: pięciu tysięcy).
Kontrolę wykonania w/w obowiązków powierzono Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Lublinie.
Wójt Gminy T. Górski przesłał do
wszystkich zakładów pracy na terenie gminy
pismo następującej treści:
0
3
.
"
#
6
2
$
.
0
0
4
:
!
#
;
#
-
3
<
!
*
=
!
?"
.
.
@
#
#
2
.
/
>
3
4
3
+
!
#
3
.
3
"
A
!
2
0
'
%
!
2
$
(
!
2
)
)
!
.
E
D
>
3
/
;
#
>
B
1
4
3
C
B
3
6
4
%
4
D
0
.
C
1
E
1
"
B
?
%
)
D
B
3
#
C
F
"
+
+
+
"
)
&
!
6
E
%
%
#
4
2
>
0
3
$
$
.
0
9
)
!
.
#
B
3
:
)
!
=
3
<
)
)
!
%
!
.
!
.
!
B
'
!
.
(
!
.
*
#
#
$
B
#
"
3
@
)
B
%
A
)
Operator telefoniczny „NEOTEL”
obsługujący łącza telefoniczne w Urzędzie
Gminy przekazał dla Urzędu telewizor
SHARP. Za obydwie darowizny sponsorom
należą się podziękowania.
!
!
(
)
!
&
(
(
*
!
#
!
3
-
F
>
#
6
>
#
$
&
'
!
.
,
#
/
.
!
0
!
1
W gminie dokonano przeglądu
obiektów szkolnych i budynków komunalnych. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu usunęli śnieg z dachów
obiektów: Szkoła Podstawowa w Zawadówce, Szkoła Podstawowa w Leonowie,
Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Rejowcu
Usuwanie śniegu z dachów szkół
było wcześniej prowadzone przez członków
OSP.
G
+
$
#
2
/
3
4
!
5
Sesja Rady Powiatu Chełmskiego
po raz pierwszy miała miejsce poza siedzibą
starostwa. Odbyła się 3 lutego w ZSP w
Rejowcu, gdzie wspólnie obradowały dwie
rady różnych szczebli- Rada Powiatu i Rada
Gminy w Rejowcu.
Wyjazdowa sesja została zaplanowana w związku z przejściem naszej gminy
do powiatu chełmskiego.
Obok radnych uczestniczyli szefowie Pow. Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz kierownicy Wydziałów Starostwa. Nie mogło zabraknąć gospodarzy obydwu jednostek administracyjnych. W obradach uczestniczyli Starosta Chełmski Kazimierz Stocki i wicestarosta Eugeniusz Wil-
+
)
!
%
#
"
&
)
Uzupełnienie braków w oświetleniu
ulicznym na terenie gminy zostało czasowo
zawieszone. Kontynuację prac uniemożliwiła
niesprzyjająca aura ( duże mrozy). Przy normalnych warunkach atmosferycznych prace
zostaną wznowione.
)
*
kowski. Gminę reprezentowali Wójt Tadeusz
Górski, sekretarz UG Ewa Markowska,
Skarbnik Piotr Stafiński i pracownicy Teresa
Farian, Alicja Semeniuk, Marcin Grel i Artur
Szpot.
Rada Powiatu podjęła uchwały m. in.
w sprawie zmiany statutu powiatu chełmskiego, szkolnictwa i stypendiów dla
uczniów- wszystkie są wynikiem zmiany
granic administracyjnych.
Najważniejsze uchwały podjęte przez
radnych dotyczyły przyszłości Zespołu
Szkół Publicznych w Rejowcu ul. Przemysłowa. Gmina przejęła od powiatu prowadzenie zadania – szkół ponadgimnazjalnych
wchodzących w skład zespołu.
W wypowiedzi dotyczącej tego tematu
Wójt wyraził opinię, że szkoła ma rację bytu
i dziś nie byłoby problemu z naborem
uczniów, gdyby przez ostatnie lata powiat
krasnostawski traktował nas sprawiedliwie.
Zabiegaliśmy i to bardzo aktywnie o budowę
sali gimnastycznej przy szkole oraz dotację
Strona 3
na autobus, którym młodzież miała być dowożona. Niestety, przez brak pomocy ze
strony powiatu krasnostawskiego oba pomysły nie zostały zrealizowane. Budowa sali to
być albo nie być dla naszego liceum. Przejecie szkoły przez gminę pozwoli na rozpoczęcie jeszcze w tym roku formalności związanych z budową sali oraz starań o nowy autobus szkolny. Chełmskie starostwo powiatowe udzieli niezbędnej pomocy.
Szkołę musimy uratować. Ma ona
wieloletnią tradycję, której nie wolno nam
zaprzepaścić.
Wspólna sesja pozwoliła Radzie Powiatu na przybliżenie sytuacji
Gminy Rejowiec, jej dotychczasowych osiągnięć jak też braków i błędów.
Prezentacja osiągnięć gminy w latach
2002 (grudzień) – 2005 przygotowana przez
A. Semeniuk, M. Grela, A. Szpota. znalazła
uznanie w oczach gości.
G
+
OKSZA
liczyć.
Pan Brodowski mieszkający w Krasnymstawie i pełniący tam funkcję dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
mimo odejścia naszej gminy z powiatu Krasnostawskiego, będzie nadal współpracował
z Rejowcem i utrzymywał sąsiedzkie więzi.
Zgromadzonych na sali licznych
gości spoza gminy, dyrektorów bądź prezesów zakładów pracy z terenu gminy, radnych, sołtysów, kombatantów powitał gospodarz - Wójt T. Górski. Nie mogło zabraknąć księży z parafii- Rejowiec, Podgórze i
Żulin.
Dopisała też lokalna prasa. Krasnostawskie ECHO reprezentowali Jadwiga
Magier – redaktor naczelna i Roman Żelazny, zaś Chełmski Nowy Tydzień – Piotr
Powaga.
Wójt, jak przystało na gospodarza
gminy, podsumował miniony rok, który dla
naszej społeczności na pewno pozostanie w
pamięci. Serdeczne słowa podziękowania
skierował pod adresem radnych wojewódzkich – W. Brodowskiego i W. Szczasnego,
podkreślając ich starania na rzecz Rejowca.
Głos zabrało wiele osób. Starosta
chełmski K. Stocki składając życzenia wyraził zadowolenie, że Rejowiec stał się częścią
powiatu chełmskiego. Optymistycznie zabrzmiały Jego słowa: „Witamy was z otwartymi rękami. Witamy was w macierzy
Uroczystość opłatkowa w Rejowcu
stała się tradycją. Podobnie jak w latach
poprzednich, 13 stycznia b. r. rozpoczął ją
koncert Orkiestry Dętej pod wprawną batutą
Waldemara Linka.
Zgodnie z atmosferą uroczystości,
orkiestra - wykonała kolędy, a publiczność
zebrana w sali GOK-u śpiewała znane słowa.
Znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości administracyjnej, dlatego wielu gości
przybyło z Chełma. Z zaproszenia Wójta
skorzystały wadze starostwa – starosta Kazimierz Stocki, wicestarosta dr Eugeniusz
Wilkowski, przew. Rady Powiatu chełmskiego Maria Patra, dyrektor chełmskiego oddziału Kuratorium Oświaty i Wych. Anna
Dudek- Janiszewska, z-ca Komendanta
Miejskiego Policji Jacek Buczek, szef Euregionu Bug Andrzej Wawryniuk, dyr. chełmskiego oddziału NOŚ i GW Wacław Cichosz.
Sejmik Wojewódzki reprezentowali
radni Wiesław Szczasny i Wiesław Brodowski, którzy z Rejowcem czują się mocno
związani i na których Rejowiec zawsze może
dencji numeracji porządkowej oraz ustalanie
numerów nieruchomości zabudowanych i
przeznaczonych pod budowę; umieszczanie i
utrzymywanie w należytym stanie tablic z
nazwami ulic i placów.
Zasady numeracji porządkowej
nieruchomości, prowadzenia dokumentacji w
tym zakresie oraz obowiązki właścicieli
nieruchomości określają następujące przepisy prawne: ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
prawo geodezyjne i kartograficzne / tekst
jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 100, poz. 1086,
z późn. zm./; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w
sprawie numeracji porządkowej nieruchomości / Dz. U. Nr 243, poz. 2432 /.
W myśl wymienionych wyżej
przepisów /art. 47a ustawy/ do zadań gminy
należy: prowadzenie i aktualizowanie ewi-
/art. 47b wymienionej ustawy
: umieszoraz § 10 rozporządzenia/
czenie na nieruchomości w widocznym miejscu i utrzymywania w należytym stanie:
a) tabliczki z numerem porządkowym i
nazwą miejscowości - w miejscowościach w których nie ma ulic;
b) tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy – w miejscowościach, w których
występują ulice
c) w przypadku gdy budynek znajduje się
wgłębi nieruchomości, tabliczkę z numerem
należy umieścić również na ogrodzeniu przy
ulicy.
nu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rejowiec, uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa na wyłączenie gruntów spod produkcji
rolnej, opracowano dokumentację geologiczno-budowlaną, ogrodzono teren przyszłego
cmentarza.
Do uzyskania zgody na rozpoczęcie użytkowania brakuje nam decyzji Starosty Chełmskiego na wyłączenie gruntu spod
produkcji rolnej. Na podstawie art.12 ustawy
W sprawie budowy cmentarza o ochronie gruntów rolnych i leśnych decyzja ta będzie zawierała naliczoną opłatę za
komunalnego dotychczas wykonano:
wyłączenie gruntu. Opłata ta wynosić będzie
wprowadzono lokalizację cmentarza do plaprzeszło 315.000 zł wpłaty jednorazowej i
Strona 4
chełmskiej’’
Życzenia dla mieszkańców całej
gminy składali ks. Kanonik F. Łysikowski,
W. Brodowski, W. Szczasny.
Występ małych kolędników, uczniów
klasy I SP w Rejowcu przygotowany pod
kierownictwem wychowawczyni Ireny Jędruszczak bardzo podobał się publiczności.
Zastępy aniołów i rogaci przedstawiciele
piekła w pomysłowych strojach bez odrobiny tremy opanowali bez reszty całą scenę, za
co dostali gromkie brawa.
Do głębokiej refleksji zmusiło zebranych audiowizualne odtworzenie trzeciej
pielgrzymki Jana Pawła II- papieża do Polski
w r. 1987. Uczniowie ZSP w Rejowcu- Anita Zduńczuk, Łukasz Grabiec i Bartosz Ciechan pod czujnym okiem nauczycieli – Marzeny Altmajer- Chwały i Agnieszki Maszewskiej przygotowali to naprawdę dobrze.
Teksty czytane przez Justynę Szewczuk i Jowitę Czubkowską robiły wrażenie.
W dalszej kolejności pracownicy
Urzędu Gminy – Alicja Semeniuk, Marcin
Grel i Artur Szpot zaprezentowali osiągnięcia gminy w latach 2002 (XII) – 2005 z zakresu realizacji inwestycji.
Następnie wszyscy podzielili się
opłatkiem.
G
+
Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje na wniosek jej
właściciela. We wniosku o nadanie numeru
porządkowego należy wskazać numer działki
z ewidencji gruntów i właściciela nieruchomości. Nadanie numeru porządkowego następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
Właściciele wszystkich nieruchomości na terenie gminy powinni zastosować
się do w/w obowiązków i właściwie oznakować swoje nieruchomości, tak aby numer na
tabliczce był zgodny z ewidencją porządkową nieruchomości.
Brak tabliczek z numerami nieruchomości utrudnia w wielu przypadkach
dotarcie pod właściwy adres pogotowia ratunkowego i innych służb oraz może narazić
właściciela nieruchomości na odpowiedzialność karną.
G
6
tyle samo w okresie 10 lat. Jest to kwota
bardzo wysoka, dlatego Wójt Gminy czyni
starania, by uzyskać zgodę Marszałka Województwa na odstąpienie w części od powyższych opłat.
Od wyniku negocjacji zależy termin oddania cmentarza do użytku, ale także
los innych inwestycji na terenie gminy w
najbliższym okresie. O postępach prac w
tym zakresie będziemy Państwa informować.
0
.
OKSZA
wa w składzie: Barbara Żelisko - MDK
Chełm; Iwona Niewczas - WOK Lublin,
Jolanta Pawlak - etnograf ze Starostwa Powiatowego w Chełmie.
W kategorii szkól podstawowych kl. I
– III, I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w
Strachosławiu, II miejsce zajęły Biedronki z
Gminnego Przedszkola w Rejowcu (Cz.
Kozorys, B. Kość), III miejsce zajęła kl. I
Szkoły Podstawowej w Rejowcu op. I. Jędruszczak.
W kategorii szkoły podstawowe kl.
IV- VI, I miejsce – ZS w Stawie, II miejsce
– SP Czułczycach, III miejsce – równorzędnie SP w Zawadówce (op. A. Iwanowska i
M. Bucior) oraz SP w Świerżach.
Wyróżniona została grupa z GOK w
Pawłowie (także jak wyżej wymienieni
otrzymała puchar).
Fundatorem pucharów był Starosta
Chełmski K. Stocki zaś wójt T. Górski dla
wszystkich uczestników przeglądu ufundował słodycze.
Pow. Przegląd Widowisk Kolędniczych udowodnił, że bogate tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia są wiecznie żywe.
Przegląd Zespołów Kolędniczych od
wielu lat odbywa się w naszym GOK-u.
Tegoroczny Powiatowy Przegląd otrzymał
nr 1 w związku ze zmianą przynależności
powiatowej gminy.
Organizatorami przeglądu była parafia
p. w. św. Józefata w Rejowcu, Starostwo
Powiatowe w Chemie i GOK w Rejowcu zaś
uczestnikami zespoły teatralne z przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu chełmskiego.
Przedszkolaków reprezentowało
Gminne Przedszkole w Rejowcu, Szkoły
Podstawowe: Strachosław, Rejowiec, Święcica, Bezek, Czułczyce, Zawadówka, Świerże, Staw.
Gimnazjaliści przybyli z Liszna,
Stołpia i Pawłowa. Pawłów reprezentowali
też uczniowie, którzy przygotowali jasełka w
tamtejszym GOK-u.
Nie zabrakło licealistów z Chełma
występujących w Zespole Kresowym
„Sokoliki”.
Występy oceniała komisja konkurso-
Janina Hipsz - 90 lat
Mieczysław Trajda - 80 lat
Jan Harań - 81 lat
Zofia Kozłowska - 76 lat
Danuta Zawada - 50 lat
Stanisław Lepionka - 84 lata
G
+
Na ogólną długość dróg powiatowych przypadają:
Powiat realizuje zadania poprzez - drogi o nawierzchni twardej:
swoje jednostki organizacyjne, do których Powiat Chełmski
– 570 km
należy zaliczyć:
Gmina Rejowiec
– 46,5 km
- Starostwo Powiatowe w Chełmie,
Powiat Chełmski
- 1 779,6 km2 - Powiatowy Urząd Pracy,
- drogi o nawierzchni gruntowej:
Gmina Rejowiec
- 106,0 km2
- Zarząd Dróg Powiatowych,
Powiat Chełmski
– 108,9 km
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Gmina Rejowiec
– 6,8 km
- jednostki pomocy społecznej – Domy Pomocy Społecznej: w Chojnie Nowym, Nowinach, w Kaniem,
Powiat Chełmski
- 75 807 osób
- Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne:
Gmina Rejowiec
- 6 953 osoby
w Rejowcu, w Dubience,
- Powiat Prowadzi szkoły ponadgimnazjalne
tj.
1) Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształ13 gmin + Gmina Rejowiec - razem 14 gmin cenia Ustawicznego w Okszowie,
i jedna gmina miejska – Miasto Rejowiec 2) Liceum Ogólnokształcące w Dubience,
Fabryczny
3) Zespół Szkół w Siedliszczu,
4) Zespół Szkół Publicznych w Rejowcu,
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho364 wsie + 25 wsi w Gminie Rejowiec – wawczy w Dorohusku.
razem 389 wsi
Starostwo Powiatowe przyjmuje
interesantów codziennie w godz. 730 – 1530
we wtorki – w godz. 800 – 1600.
- wojewoda realizuje – 510 zadań.
Zima
!
"
#
!
$
%
&
$
'
%
(
)
*
0
"
'
"
+
#
"
"
1
1
!
+
4
%
,
+
-
+
"
-
-
#
.
2
.
/
(
3
%
!
#
2
3
(
5
,
"
$
7
1
%
.
'
"
'
(
"
#
"
(
6
7
%
7
2
/
3
#
2
#
2
/
&
1
#
8
)
9
#
#
2
(
1
,
,
"
%
$
"
3
+
"
+
"
+
7
4
Powiat realizuje 1 078 zadań praOgólna długość dróg powiatowych:
wem mu przypisanych.
Powiat Chełmski
- 678,9 km
Dla porównania:
Gmina
Rejowiec
- 53,3 km
- gmina realizuje - 736 zadań,
- województwo realizuje – 530 zadań,
:
#
2
,
!
<
'
2
-
,
!
;
'
'
$
+
"
+
;
"
+
7
&
"
#
=
(
2
&
$
3
%
"
)
Strona 5
>
?
@
A
B
C
A
D
E
F
G
H
A
#
2
OKSZA
Program
usuwania
azbestu
Od 14 maja 2002 roku obowiązuje
w Polsce 30 - letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Program ten stanowi element krajowego planu
gospodarki odpadami i zakłada usunięcie
wszystkich wyrobów zawierających azbest z
terytorium kraju do 31 grudnia 2032 roku.
Azbest szeroko stosowany był w
kilku dziedzinach naszej gospodarki, a
przede wszystkim w budownictwie. Najważniejsze zastosowania azbestu to pokrycia
dachowe, rury ciśnieniowe, wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych,
wymienników ciepła, przewodów rurowych
oraz ubrań i tkanin ognioodpornych, okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane do
różnego rodzaju hamulców. Szacuje się w
skali kraju, że około 96 % ogólnej ilości
wyrobów zawierających azbest stanowią
płyty azbestowo - cementowe (faliste i płaskie), których produkcja została zakazana w
1997 roku. Ze względu na zagrożenie, jakie
niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w powietrzu, Program jest jednym z
priorytetowych dla ochrony zdrowia i środowiska. Choć azbest dobrze zabezpieczony
nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia,
to uszkodzony może stać się przyczyną
śmiertelnych chorób - pylicy azbestowej,
raka płuc, międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej oraz innych zmian w płucach. Nie wiadomo, jaka minimalna ilość pyłu azbestowego
może wywołać chorobę, ale wiadomo, że im
więcej włókien azbestu wdychanych jest do
płuc to tym większe ryzyko choroby. Oznacza, że zachorować mogą nie tylko osoby
mające długotrwały kontakt z azbestem np.
w związku z wykonywaną pracą, ale i te,
które oddychały powietrzem z włóknami
azbestowymi przez krótki czas. Prawidłowe
zabezpieczenie wyrobów azbestowych zapewnia bezpieczeństwo przez okres około 30
lat, potem stan techniczny większości z nich
Strona 6
będzie się pogarszał. W związku z czym
jedynym sposobem eliminacji niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego
stopniowe usuwanie z naszego otoczenia,
oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.
Prace te muszą zostać zakończone
do końca 2032 roku. Usuwanie azbestu nie
jest łatwym zadaniem, gdyż na terenie Polski
znajduje się ponad 15 mln ton wyrobów
zawierających azbest, które to mają zostać
usunięte w wyżej wymienionym terminie.
Pozbycie się tak dużego tonażu azbestu wymaga przygotowania odpowiedniej infrastruktury w postaci składowisk odpadów
niebezpiecznych, firm remontowych i transportowych przeszkolonych do prac przy
azbeście.
Niezbędna jest także edukacja
społeczeństwa, gdyż ciągle istnieje mała
świadomość zagrożenia, jakie niesie narażenie na działanie azbestu.
3
/
OKSZA
zano wszystkie srebra.
Z myślą o swej córce Konstancji
rozpoczął pod koniec XVIII wieku w dobrach Rejowiec budowę okazałego klasycystycznego założenia pałacowo-parkowego.
Dobra te przeznaczył na posag dla Konstancji. W Rejowcu Józef Kajetan wystawił
również w 1796 roku kościół unicki pw. św.
Michała Archanioła.
5 czerwca 1798 roku przyjął tytuł
hrabiego pruskiego.
Około roku 1800 Józef Kajetan i
jego żona Maria Barbara z Zaleskich rozwiedli się. Nie są znane powody ich rozstania .
W pamiętnikach z tamtej epoki brak jest
jakichkolwiek wzmianek. Po rozwodzie
Maria Barbara Ossolińska z Zaleskich wraz z
córką Konstancją zamieszkała w Rejowcu,
natomiast Józef Kajetan z dziesięcioletnim
synem Wiktorem osiadł w Rudce. Wychowaniem Wiktora zajmowała się siostra Józefa Kajetana Anna Krasińska z Ossolińskich
z Radziejowic.
W roku 1802 Józef Kajetan
Ossoliński poślubił rozwiedzioną w 1792
roku Teresę Miączyńską1 z Rafałowiczów,
której pierwszym mężem był Kajetanem
Miączyński. Z tego pierwszego związku
małżeńskiego Teresa urodziła syna Stani1800[ sława Miączyńskiego.
? ] – 1871.
A
@
?
-
6
!
6
$
)
'
"
(
#
*
(
!
$
/
)
1
$
$
3
#
6
W
1788
roku Józef
Kajetan
zostaje posłem z ziemi
bialskiej
województwa podlaskiego pierwszej kadencji Sejmu Wielkiego.
W roku 1790 przychodzi na świat
w rodzinnym majątku Rudka drugie dziecko
Józefa Kajetana i Marii Barbary z Zaleskich
syn Wiktor Maksymilian. W październiku
tegoż roku w Rudce odbył się chrzest Wiktora Maksymiliana, oraz drugi chrzest, odnowiony, córki Konstancji. Ceremonii chrztu
dzieci nadano wówczas nadzwyczaj uroczystą oprawę.
Po przystąpieniu króla do Targowicy Józef Kajetan wspólnie z wojewodą
Tomaszem Aleksandrowiczem i dwoma
posłami podlaskimi złożył 6 sierpnia 1792
roku akces do konfederacji targowickiej.
Podczas powstania kościuszkowskiego wystawił wraz z bratem w Sokołowie Podlaskim batalion wojska . Z kościoła parafialnego w Rudce na potrzeby powstania przeka-
G
-
$
Na potwierdzenie tytułu
hrabiowskiego Józef Kajetan Ossoliński otrzymał
specjalny dokument, który został uroczyście
wręczony w Berlinie dnia 15 listopada 1805
roku.
W związku z powyższym przysługiwała mu tzw. korona rangowa, która
zastąpiła polską koronę szlachecką2. Kładziono ją bezpośrednio na tarczy zamiast
dotychczasowego hełmu.
Określała pozycję społeczną posiadacza herbu w przeciwieństwie do symboliki
polskiej korony szlacheckiej. Została wyposażona we właściwe oznaki hierarchiczne. W
tym przypadku posiadała dziewięć pałek
zakończonych perłami widzianymi z przodu
czyli szesnaście w otoku.
Korona używana
w herbach szlachty
Hrabiowska korona
rangowa
polskiej
12 grudnia1805 roku Konstancja
poślubiła Tomasza Łubieńskiego, uczestnika
wojen napoleońskich, generała w Powstaniu Listopadowym i senatora Królestwa
Polskiego.
Józef Kajetan Ossoliński podobnie
jak wielu innych arystokratów ówczesnej
Rzeczypospolitej był znawcą i koneserem
sztuki. W miarę stabilizowana się jego spraw
rodzinno - osobistych mógł realizować swoje
marzenia. Po wielu latach udało mu się
zgromadzić bardzo dużą kolekcję obrazów.
W jego zbiorach znajdowały się obrazy takich malarzy jak: Albaniego, Batoniego,
Berchema, Belliniego, Benefiala, Breughla,
Brila, Carracich, Correggia, Canaletta, Cranacha, Courtois, Durera, Domenichina, van
Dicka., Honthorsta, Holbeina, Pietra de Hooch, Kupecky'ego, Largillierre, Lemoyne,
Lorraina, Netschera, Quertfurtha, Panniniego, Palmy, Piazette, S. del Piombo, Poussina, C. Van Poelemburgha, Pottera, Guido
Reniego, Rembrandta i jego uczniów, Rugendasa, Ruisdaelów, Rottenhamera, Salvatora Rosy, Tintoretta, Tiepola, Trevisaniego,
Tycjana, Andrea del Sarto, Sassoferrato,
Schlackena, Subleyars, Wouwermana,. Veronesa.
W katalogu z tej galerii wymieniono
438 obrazów. Ówcześni korespondenci określali ją jako muzeum sztuk pięknych. Szczególną opieka otoczył malarza Wincentego
Kasprzyckiego.
W 1796 roku wybudował kościół w
Rudce, który wyposażył w obrazy. Zachowały się tam do dziś obraz: Matki Boskiej z
Dzieciątkiem, Św. Rocha, Antoniego Padewskiego, „Ucieczkę do Egiptu”. Analogia dat
budowy tych świątyń skłania do postawienia hipotezy, że obrazy w naszej świątyni
parafialnej pochodzą z kolekcji Józefa Kajetana.
Po roku 1831 dobra rudzkie będące głównym majątkiem Józefa Kajetana
zostały skonfiskowane przez władze Rosji
jako kara za udział jego syna Wiktora w
Powstaniu Listopadowym.
15 kwietnia 1834 roku zmarł Józef
Kajetan Ossoliński . Pochowany został w
rodzinnej krypcie kościoła w Wyszkowie
koło Siedlec. Jego pierwsza żona Maria Barbara Ossolińska z Zaleskich w 1813 roku
spoczęła w krypcie kościoła w Turośni Kościelnej.
1
Znajomość , zauroczenie a w końcu szalona miłość Teresy Miączyńskiej z Rafałowiczów i Józefa Kajetanem Ossolińskiego była nader osobliwa . Obfitowała w wiele ciekawych zdarzeń. Wystarczy wspomnieć o jednym z nich , otóż w 1802 roku Józef Kajetan Ossoliński nabył od Teresy Miączyńskiej z
Rafalowiczów dom ,, Pod Białym Orłem ,, w Warszawie z przeznaczeniem na siedzibę galerii zgromadzonych przez siebie kolekcji obrazów . Teresa
wyżej wspomniany dom nabyła od znanego bankiera Karola Schltza . Jeżeli będzie taka możliwość to w jednym z odcinków opowiadających o historii
Rejowca przybliżę państwu tą fascynującą miłość Teresy i Józefa .
2
W heraldyce szlachty polskiej obowiązywała zasada równości nobilitowanych .Tą równość oddaje stare porzekadło -,, szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”
Tekst artykułu oparto o materiały zawarte na stronie internetowej www.ossolinski.strona.pl
Strona 7
OKSZA
nej.
ZATRUDNIENIE W GOPS
W REJOWCU
Od miesiąca sierpnia 2005r. obowiązują nowe zasady zatrudniania na wolne
stanowiska urzędnicze we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego.
Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych wprowadziła tryb
otwartego i konkurencyjnego naboru.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu w miesiącach: grudzień
2005r. oraz styczeń 2006r. prowadził nabór
na wolne stanowisko urzędnicze, tj. referenta
do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczki
alimentacyjnej.
Podstawę naboru stanowił Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Rejowcu oraz na wolne stanowiska kierowników oraz urzędnicze
w gminnych jednostkach organizacyjnych,
przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy w Rejowcu. Ponadto dla potrzeb naboru została
powołana Komisja Rekrutacyjna.
W odpowiedzi na ogłoszenie o
naborze, dokumenty aplikacyjne złożyło 12
kandydatów.
Procedura naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodku przebiegała w trzech
etapach.
W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny merytorycznej
dokumentów.
W wyniku wstępnej weryfikacji,
dziewięciu kandydatów przystąpiło do pisemnego testu kwalifikacyjnego. Zadaniem
kandydatów było udzielenie odpowiedzi na
łącznie 30 pytań, swoim zakresem obejmujących: zasady postępowania administracyjnego, znajomość przepisów dotyczących
świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasad postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, Kodeksu Pracy i ustawy o samorządzie gminnym.
Trzeci i ostatni etap naboru stanowiła rozmowa kwalifikacyjna, w której swoją osobę prezentowało czterech kandydatów.
Kandydaci ci zostali wyłonienie w wyniku
testu kwalifikacyjnego – osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. Kandydaci
odpowiadali na pytania, również tematycznie
związane z Kodeksem postępowania administracyjnego, świadczeniami rodzinnymi,
kwestiami zaliczki alimentacyjnej oraz zasad
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, Kodeksem pracy, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o pomocy społecz-
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA
SIĘ DZIECKA
Ogłoszenie o naborze oraz informacja o przebiegu i wynikach poszczególnych etapów była podawana do publicznej
wiadomości, tj. zamieszczana na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy znajdującej się przy
ulicy Dąbrowskiego 1 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rejowcu www.gopsrejowiec.republika.pl
Osoba wyłoniona w wyniku przeprowadzonego naboru znajdzie zatrudnienie
w tutejszym Ośrodku w najbliższym czasie.
Z tytułu urodzenia się dziecka
przysługuje, niezależnie od uprawnień do
dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od
dochodu rodziny, jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia się dziecka w wysokości
1000 zł na dziecko wprowadzona ustawą z
dnia 29 grudnia 2005r. o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 67).
Zapomoga przysługuje: matce,
ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Pisemny wniosek o jednorazową
zapomogę można złożyć począwszy od dnia
9 lutego 2006r. w GOPS w Rejowcu w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin
dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.
Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty: dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia
dziecka, pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
TWOJA PRZYSZŁOŚC
W STOLICY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu dysponuje ofertą dotycząca zamieszkania w Bursie Promocji Zawodowej w Warszawie, w ramach projektu
Promocji Zawodowej Dziewcząt, realizowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych
i Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Projekt skierowany jest do dziewcząt zamieszkujących w województwie lubelskim, w wieku 18 – 25 lat, będących
dziećmi lub wnukami byłych pracowników
PGR, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.
W ramach przedsięwzięcia uczestINFORMACJA
niczkom zapewnia się: zamieszkanie w centrum Warszawy, wyżywienie, bilet komuniGOPS w Rejowcu informuje, że
kacji miejskiej, dostęp do pracowni kompu- osoby bezdomne i potrzebujące mogą otrzyterowej, zajęcia indywidualne i warsztatowe mać pomoc w najbliżej funkcjonujących
z zakresu aktywizacji zawodowej, opiekę i placówkach:
wsparcie personelu bursy.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać wniosek w tutejszym Ośrodku.
AKTYWIZACJA ZAWODOWA
OSÓB BEZROBOTNYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu informuje, że Fundacja
Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt
„Praca – szansą dla każdego”.
Celem projektu jest integracja
społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Zakres wsparcia obejmuje: poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe,
pośrednictwo pracy, ponadto: materiały
szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, dodatek szkoleniowy, ubezpieczenie NW.
PODZIĘKOWANIA
W przedsięwzięciu mogą wziąć
udział: osoby bezrobotne pozostające bez
GOPS w Rejowcu składa serdeczpracy lub poszukujące pracy, osoby nie pone
podziękowania
zostające w zatrudnieniu, osoby niepełnoza ofiarowanie
sprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
żywności i słodyczy na rzecz najbardziej
Rekrutację prowadzą następujące potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Punkty Informacyjno – Doradcze PRACA
dla Niepełnosprawnych:
-
=
$
+
Strona 8
>
B
.
OKSZA
Grafik Dyżurów
w sprawie udzielania porad prawnych w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie ofiarom przestępstw - w ramach Tygodnia Ofiar Przestępstw
Data dyżuru
22 luty 2006r.
/środa/
23 luty 2006r.
/czwartek/
24 lutego 2006r.
/piątek/
27 lutego 2006r.
/poniedziałek/
28 lutego 2006r.
/wtorek/
1 marca 2006r.
/środa/
Z notatnika Powiatowego
Rzecznika
Godziny dyżuru
Nr pokoju
900 - 1200
123 A
900 - 1200
123 A
900 - 1200
103
900 - 1200
5
900 - 1200
123 A
900 - 1200
106
dziecko. Nawet jego dwie starsze siostry
„wydmuchały” ponad dwa promile alkoholu.
W efekcie zajścia krewka małżonka
spędziła noc w policyjnym areszcie, zaś jej
ranny mąż zapowiedział złożenie wniosku o
ściganie.
Nożem dźgnęła męża
Kradzież z włamaniem
Interwencją policji i pogotowia ratunkowego zakończyła się awantura w jednym z gospodarstw w Hruszowie,. Domownicy musieli sporo wypić. Impreza zakończyła się ok. godziny 20-tej, kiedy to doszło
do ostrej sprzeczki pomiędzy gospodynią a
jej mężem. Kobieta dźgnęła męża kuchennym nożem. Rana, mimo że niegroźna mocno krwawiła, więc wezwano pogotowie.
Poszkodowanego opatrzono i wezwano policjantów.
Patrol miał spore trudności z ustaleniem przebiegu wypadków, ponieważ jedyną
trzeźwą osobą w mieszkaniu było 5- letnie
W dniu 16.01.2006r. policjanci
Posterunku Policji w Rejowcu zatrzymali i
osadzili w PDOZ KMP w Chełmie Krzysztofa M. lat 46 podejrzanego o dokonanie
kradzieży z włamaniem do sklepu spożywczo- przemysłowego w miejscowości Hruszów w nocy 13/14 stycznia 2006 roku na
szkodę Jacka T. skąd zabrał artykuły spożywcze i chemiczne wartości 2 000zł.
Następnego dnia w trakcie wykonywania czynności procesowych udowodniono wymienionemu dokonanie powyższego przestępstwa. W wyniku dokonanego
przeszukania odnaleziono i zabezpieczono
część skradzionego mienia. W dniu
18.01.2006r sprawca stanął przed Sądem
Rejonowym w Krasnymstawie, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztowania na okres
trzech miesięcy.
Postępowanie prowadzi Posterunek Policji w Rejowcu.
Nietrzeźwy kierujący
W dniu 18.01.2006r. ok. godz.
20.15 policjanci Sekcji Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Chełmie w
miejscowości Marysin zatrzymali Sylwestra
P. lat 23, który kierował samochodem m-ki
Fiat C. będąc w stanie nietrzeźwym. Wyniki
badania 0.78 mg/l.
W/w zatrzymano prawo jazdy kat
B. Postępowanie prowadzi Posterunek Policji w Rejowcu.
Urodzeni
Aleksandra B., Angelika B., Sebastian G.,
Kamil P., Błażej K.
Strona 9
OKSZA
wyższej uczelni, którzy dyplom uzyskali
przed upływam 12 miesięcy i nie ukończyli
27 lat oraz pozostali absolwenci do 25 roku
życia.
O ilości stażystów dla UG zdecyduje Urząd Pracy.
W chwili obecnej w GOK- u staż
odbywają 3 osoby.
Biblioteka Gminna uzyskała od
Staż i przygotowanie
zawodowe szansą dla
bezrobotnych
Wójt wystąpił do Pow. Urzędu
Pracy w Chełmie z wnioskiem o skierowanie
do odbycia stażu w Urzędzie Gminy dla 10
osób. Uprawnieni do tego są absolwenci
#
B
WALENTYNKI W BIBLIOTECE
.
?
Taniec – Najpiękniejszy
trening
Taniec – stał się jednym z najmodniejszych rodzajów treningu.
Uruchamia on wszystkie mięśnie i
doskonale wpływa na cały organizm. Ruchy
taneczne, obroty, podskoki angażują po kolei
poszczególne partie ciała i pozwalają na
wyćwiczenie równowagi, giętkości, prawidłowej postawy i oddechu. Uczymy się panować nad swoim ciałem, kiedy poruszamy
nim w sposób kontrolowany lub utrzymujemy w równowadze. Trening taneczny możemy urozmaicać wprowadzając coraz to nowe
ruchy i kroki. Z zajęcia na zajęcie ruchy stają
się bardziej pewne, płynne i nabierają ele-
Tego dnia osobie nam bliskiej i
miłej możemy posłać upominek lub kartkę.
Nasi uczestnicy konkursu postanowili, że
będą to kartki. Stanęli na wysokości zadania.
Jak to bywa z zakochanymi, wykonali przepiękne kolorowe kartki z napisanym przez
siebie wierszem o miłości.
Kartki umieszczone są na wystawie w bibliotece. Uczestnicy konkursu
otrzymają nagrody.
1
1
=
W związku z docierającymi sygnałami o oferowaniu Państwu przez firmy zewnętrzne propozycji zawierania umów
sprzedaży akcji „Polskiego Cukru”, Zarząd
KSC informuje, że organizatorem tego
przedsięwzięcia nie jest Krajowa Spółka
Cukrowa S.A.
Jednocześnie przypominamy, że dzięki otrzymaniu nieodpłatnych akcji KSC staliście się Państwo jej współwłaścicielami,
mającymi wpływ na kierunek rozwoju firmy.
Posiadanie tych akcji jest dla Państwa korzystne także od strony finansowej. Od
dwóch lat sytuacja ekonomiczna koncernu
+
14 Lutego- Dzień Św. Walentego
obchodzony jako Dzień zakochanych.
#
#
#
-
Szanowni Akcjonariusze Krajowej Spółki
Cukrowej S.A.
G
„Komputerowe ferie
w bibliotece”
Biblioteka Publiczna pod patronatem
Urzędu Gminy prowadziła od 30.01.06 do
10.02.06 nieodpłatny kurs komputerowy.
Podczas spotkań zainteresowani zgłębiali wiedzę w zakresie obsługi komputera,
zapoznali się ze środowiskiem Windows, z
pracą w sieci Internet a w szczególności
zakładaniem kont pocztowych oraz obsługiwali programy multimedialne.
Pomysł zorganizowania kursu został
przyjęty entuzjastycznie i rozbudził chęć
dalszego rozwijania wiedzy w tej dziedzinie.
PUP potwierdzenie odbycia przygotowania
zawodowego dla 3 osób. Przygotowaniem
zawodowym mogą być objęci: bezrobotni do
25 roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni
bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni
samotnie wychowujący co najmniej jedno
dziecko do 7 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni.
.
uległa stałej poprawie i notuje on rocznie
kilkadziesiąt milionów złotych zysku. Są
więc realne szanse, że w przyszłości nasze
akcje będą miały znaczenie większa wartość.
Najlepszym przykładem coraz lepszej
kondycji firmy jest wzrost wartości księgowej naszych walorów, która wyniosła na
koniec czerwca 2005 roku 1,63 zł za jedną
KSC.
Wobec powyższego decyzja o ich
sprzedaży winna być przemyślana, gdyż
wyzbywanie się akcji za mniejszą kwotę lub
nawet za cenę niżą od wartości nominalnej
czyli 1 zł wydaje się nieopłacalne i nieracjonalne. Uzasadnienia nie mają także rozpowszechniane przez osoby oferujące kupno
akcji pogłoski o niepewnej przyszłości KSC
po wejściu w życie unijnej reformy rynku
cukru. Zwracamy ponadto uwagę, że osoby
zbywające akcje KSC będą musiały odpro-
wadzić należny podatek z tytułu ich sprzedaży w wysokości 19% dochodu z transakcji,
co jeszcze bardziej pomniejszy ich przychód.
Dodatkowo jeśli Urząd Skarbowy uzna, że
cena akcji została zaniżona, może podwyższyć opłatę i naliczyć podatek od rynkowej
wartości akcji .
W związku z powyższym apelujemy
do wszystkich Akcjonariuszy Krajowej
Spółki Cukrowej S.A. o rozwagę i dokładne
przeanalizowanie decyzji o ewentualnej
sprzedaży akcji firmom zewnętrznym. Zachowanie walorów KSC w rękach pracowników i plantatorów jest bowiem najlepszym
zabezpieczeniem Państwa osobistych interesów, interesu ogółu akcjonariuszy naszej
Spółki oraz przyszłości jednego polskiego
producenta cukru.
gancji. Warto zatem się trudzić, pracować,
aby osiągnąć takie efekty.
To co jest potrzebne - to wytrzymałość i
cierpliwość, trzeba bowiem ćwiczyć rok czy
dwa, aby naprawdę było widać zamierzony
efekt.
Zespół taneczny w Gimnazjum w
Rejowcu już kolejny raz prezentował się na
występach w naszej Gminie na imprezach
okolicznościowych.
Cieszy fakt, że dziewczęta zostały
zauważone i mogły prezentować swoje zdobyte umiejętności taneczne w Chełmskiej
Hali Sportowej podczas meczu w koszykówkę kobiet.
Ponadto dziewczęta będą brały udział
w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Tanecznych w Siedliszczu, który odbędzie
się w maju.
Do tego czasu czeka grupę trening,
aby skorygować drobne niedociągnięcia,
żeby z godnością promować nasze Gimnazjum i Gminę w Województwie.
Życzę Zespołowi Tanecznemu dalszej
motywacji i zapału do pracy, a nagrodą jest
to, jak opisał dziennikarz z „Echa Krasnostawskiego” po obejrzeniu prezentacji zespołu ... „ Same ręce składają się do oklasków.”
Skład zespołu tanecznego:
J.Mach el, M.Juszczak, S.Herman ,
D.Adamczuk, J.Poliszuk, A.Gruszka,
M.Rutka, M.Frącek, H.Sałamacha, K.Chwil,
D.Wiórko, E.Jaworska.
.
Strona 10
"
-
/
?
.
.
!
0
#
!
-
OKSZA
!
"
$
%
#
Strona 11
"
"
&
'
OKSZA
Miesięcznik samorządowy. Redaktor prowadzący: Janina Danielczuk.
0
: ul. Dąbrowskiego 1, 22-360 Rejowiec.
Wydawca:
Strona 12
Druk: Urząd Gminy w Rejowcu 2/2006 - 1500