nr 4 (kwiecień)

Transkrypt

nr 4 (kwiecień)
1
Błoński Informator Samorządowy
Egzemplarz bezpłatny • ISSN 1731-2159 • Nakład 3300 egz. • MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINY • NR 4• 2014 r.
Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom
Miasta i Gminy Błonie
wielu radosnych
i niepowtarzalnych
spotkań rodzinnych
przy świątecznym stole
oraz
wszelkiej pomyślności
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Fuglewicz
Burmistrz Błonia
Zenon Reszka
2
BIS 4 / 2014
Burmistrz B³onia
oraz
Centrum Kultury w B³oniu
zapraszaj¹ na VII wiosenny piknik
-
podejmuj¹cy tematy:
“Woda to ¿ycie”
oraz
“Gin¹ce zawody”
SOBOTA - 26 kwietnia 2014
godz. 10.00 - 14.00
Rynek przed Ratuszem
W programie:
- wystêpy artystyczne dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ b³oñskich
- rozdanie nagród w gminnym konkursie “Ekologicznie znaczy logicznie”
- prelekcje firm i organizacji zajmuj¹cych siê gospodark¹ i ochron¹ wód
- stoiska ogrodnicze
- stoiska z wyrobami rêkodzie³a artystycznego i ludowego
- pokaz przêdzenia we³ny na ko³owrotku
- pokaz tkacki na rêcznych krosnach (tkanina dwuosnowowa)
- nauka i pokaz toczenia na kole garncarskim
- pokaz rzeŸbiarski
ZAPRASZAMY!
Budynek CENTRUM KULTURY wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
OKIEM BURMISTRZA
Szanowni Mieszkańcy,
Wiosna w pełni, na terenach inwestycyjnych praca wre! Park „BAJKA” zmienia
się z dnia na dzień. Na razie wygląda jak
krajobraz kosmiczny, ale wraz z innymi
błoniakami lubię podpatrywać te zmiany
i próbować sobie wyobrażać, jaki kształt
ostateczny przybierze ta czy inna hałda
ziemi.
PODZIĘKOWANIE
Księdzu Proboszczowi Tadeuszowi
Gałeckiemu i pozostałym księżom,
Burmistrzowi Zenonowi Reszce, Pracownikom Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum
Kultury, Sołtysom, organizacjom
społecznym, Zakładowi Pogrzebowemu Witolda Krajewskiego, Dr Wojciechowi Ficygowskiemu, Ks. Władysławowi Kubiakowi oraz wszystkim,
którzy niosą pomoc chorym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Księży
Orionistów w Łaźniewie i Przyjaciołom
za okazane wsparcie duchowe i modlitewne po śmierci naszej kochanej
Mamy i Teściowejj
Ś. P.
Janiny Fuglewicz
Nowe przedszkole na ul. Piłsudskiego do niedawna wyglądało nieco smutno z tym szarym tynkiem, powoli jednak
kryje go elewacja w ciepłych kolorach. To
wszystko cieszy oczy i napawa dumą. Zewsząd słychać o zastoju inwestycyjnym,
kryzysie i „janosikowym”, które uniemożliwia wybudowanie czegokolwiek. A jednak mimo niesprawiedliwej daniny, którą
płacimy biedniejszym gminom i przeciwnościom ekonomicznym, u nas tak wiele
się dzieje. Niebawem ukończony będzie
nowy most na cmentarz, ulica Norwida
i dwa mostki na Rokitnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 zyska nowe klasy, a już
niedługo zaczynamy realizować pierwsze
inwestycje z Budżetu Obywatelskiego.
Już 25 maja czekają nas Wybory do
Parlamentu Europejskiego. Jest to ważny
sprawdzian z demokracji. Od 25 lat możemy się w Polsce cieszyć tym ustrojem,
który oddaje władzę w ręce obywateli.
Niestety, frekwencja wyborcza pokazuje, że coraz mniej doceniamy tę wolność
i możliwość decydowania o przyszłości
naszego kraju i narodu.
Zachęcam wszystkich Mieszkańców
naszej Gminy do wzięcia udziału w wyborach. Wybierzmy ludzi mądrych, od-
powiedzialnych, uczciwych i dobrze przygotowanych do sprawowania władzy.
Pamiętajmy, że przez kolejne lata będą
oni wizytówką Polski w Europie. Będą
mieć bezpośredni wpływ na to, jaką pozycję będzie mieć nasz kraj na arenie
międzynarodowej. Muszą to być ludzie
o otwartym światopoglądzie, ale jednocześnie patrioci, którzy zadbają o naszą
tożsamość narodową.
Bez względu na to, której partii chcemy oddać swój głos; przede wszystkim:
idźmy na wybory! Nie pozwólmy, by inni
decydowali za nas.
Wraz z zastępcą burmistrza Markiem
Książkiem i sekretarzem Przemysławem
Kubickim składam serdeczne podziękowania organizacjom społecznym, które
gościły i wciąż goszczą nas na spotkaniach świątecznych. Dziękujemy bardzo
za gorące przyjęcia, serdeczne życzenia
i prawdziwie rodzinną atmosferę.
Na koniec pragnę złożyć wszystkim
Mieszkańcom Gminy Błonie serdeczne
życzenia świąteczne, tradycyjnie smacznego jajka i mokrego dyngusa.
Burmistrz
Zenon Reszka
WIELKANOC 2014
Po zzim
imow
owym
ym zzno
noju
ju
W wi
wios
o en
os
enny
n m na
ny
nast
stro
st
rooju
j
Świętujemy
Św
w
Dziień
ń Wie
i lk
lkie
ieej No
N cy
Za otrrzy
zyma
mane
ne d
dar
a y z bosk
kiej moocy
cy..
Sy
yn Bo
Boży
ży p
pop
oprz
rzez
ez ZZma
mart
rtwych
chws
wsta
taniee
Da
aje p
prz
rzyk
rz
ykła
yk
ład
ła
d, b
d,
by
y na
nast
s ąp
st
ąpił
i o pojedn
dnan
an
nie
Każd
Ka
żdeg
e o człowieka
Z bl
bliź
iźnim, który na pooje
jedn
dnan
a ie ccze
zeka
ka.
W cz
czystości serca i w pokorzze
Jak
k falu
ują
jące
c zbo
boże
ż
P ch
Po
chyl
ylmy
my gło
łowy
wy na zn
nak
k mił
iłoś
ości
ci
By
y z bło
łogo
gosł
sław
sł
awie
aw
ieńs
ie
ń tw
ńs
wem
m spł
pły
ynął d
ynął
dar mąd
ądro
rośc
ścci.i.
Za dar oodk
Za
dkup
dk
up
pie
ieni
nia
ia na
nasz
szych
ych słłaboś
abościi
ab
Odda
Od
dajm
daj
jmy Bo
Bogu
Bogu
g wyr
y az
azy
y wd
wdzi
zięc
zięc
ęczn
znoś
ościi
Popr
Popr
Po
prze
zez
ez po
pogł
głęb
ębia
iani
nie
ie ta
taje
taj
jemn
mnic
icy
y wi
wiar
ary
ar
y
Byśm
By
śmy za
zaws
wsze
ws
ze i wszęd
ędzi
zie
ie pr
przy
y Boggu tr
trwa
alili..
Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ składają
Anna i Jacek Fuglewiczowie
BIS
Błoński Informator Samorządowy
Marian Górski
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów,
korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie materiału bez podania przyczyny.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.
„Błoński Informator Samorządowy” (BIS)
Miesięcznik Samorządu Gminy Błonie,
Rok XI, nr 4 (116) 2014 r.
Wydawca: Urząd Miejski,
05-870 Błonie, Rynek 6, tel.: 22 725 30 06
Redakcja: Biuro Promocji, tel. 22 725 30 04 wew. 120,
e-mail: [email protected]
Współpraca redakcyjna: Dariusz Sitarski
Współpraca fotograficzna: Marek Frejnik
Realizacja: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa,
ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. 22 724 30 21.
3
4
Z GMINY
BIS 4 / 2014
Inwestycje w gminie
Zdjęcia Wydział Inwestycyjno - Techniczny oraz Wydział Dróg i Mostów
Trwają prace nad budową nowego mostu na Rzece Rokitnicy przy cmentarzu.
Podczas prac na głębokości 3m ekipa odkryła dębowe pale. Prawdopodobnie
pochodzą z dawnej przeprawy przez rzekę.
Co wyrośnie z tych fundamentów? Niech to na razie pozostanie zagadką dla domysłów.
Ulica Norwida ma już nową
nawierzchnię, wkrótce pojawią
się ławeczki.
Czy ten kosmiczny krajobraz przypomina już zarysy wielorybów?
Z GMINY
W nowo budowanym przedszkolu
będą nowocześnie wyposażone sale
dydaktyczne, śliczne toalety. Pod elewacją znika już smutny szary tynk.
Nowe klasy w Szkole Podstawowej
nr 2 z pewnością poprawią komfort
nauki uczniów. Oby w tych klasach
otrzymywali same 5 i 6!
Ożarów Maz. dnia 01 kwietnia 2014r.
Starosta Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
AB.673.4.14.2013.5.2014
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania
zgodnie z art. 10d § 1 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 poz.1071 z 2000 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drogi Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 - ze zm.) zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji nr 153/2014 z dnia 31.03.2014 r. na realizację inwestycji
drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej (bez nazwy) nr 410105 W oraz drogi gminnej 410104 W (bez nazwy) w miejscowości Rochaliki i Stary Łuszczewek ,gmina Błonie.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Błonie
obręb Rochalki działki nr ew. 58 (droga powiatowa), 56, 21/3, 21/1, 22/15, 22/17, 22/19, 22/21, 23/2, 24/1, 25/24 25/16,
26/9, 27/6, 28/14, 29/3, 29/5, 29/6, 30/1, 31/14, 32/1, 33, 34/1,34/2, 35/1, 37/10, 44/1, 45/1, 50/1, 51/1, 52/1,5, 52/2,
53/1,53/2, 54/8, 54/7;
obręb Łuszczewek Stary działki nr ew. 42/1, 27, 22/1, 21/2, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16/1, 15/1, 31/11, 32/1, 33/3, 33/5,
34/1,35, 36/1, 37/1, 38/1, 39/3, 39/5, 40/1, 41/1, 41/2;
wraz z przebudową linii telekomunikacyjnej, linii energetycznej oraz przebudowa rowu branża telekomunikacyjna na działkach Rochaliki działka nr ew. 21/1, 53/2, 56, 301/1;
czasowe zajęcie działek
Rochaliki działki nr ew. 26/8, 35/2, 30/2;
branży energetycznej na działkach
Inwestycja będzie prowadzona na działkach o numerach ewidencyjnych
Rochaliki działki nr ew. 52/1; 50/1,45/1,56,25/16,35/1;
Łuszczewek Stary działki nr ew. 39/5, 39/3,37/1,38/1,36/1,35,34/1,33/5,18/1,32/1,31/11,27,15/1,16/1,17/1;
czasowe zajęcie działek
Rochaliki działki nr ew. 30/2;
Łuszczewek Stary działki nr ew. 38/2, 37/2, 36/2, 35, 34/2, 33/6, 18/2, 32/2, 31/12, 14, 15/2, 16/2,17/2;
przebudowa rowu na działkach
Rochaliki nr ew. 39/2, Łuszczewek Stary działka nr ew. 35, 21/2, 22/2, 23, 24, 25, 26;
Rochale Wielkie gmina Leszno działka nr ew. 3/5.
POUCZENIE
Możliwość zapoznania się z aktami w/w sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pokój nr 218 piętro II w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek 9.00 - 17.00 w pozostałe dni 8.00- 16.00). Telefon kontaktowy (22)733-72-24.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Warszawskiego
Zachodniego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 2000r Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
mgr inż. arch. Anna Kowalska
Inspektor w Wydz. Architektury i Budownictwa
5
6
Z GMINY
BIS 4 / 2014
Zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych
Jak co roku, w lutym i marcu odbywały się zebrania sprawozdawcze w 4 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
działających na terenie Gminy Błonie.
W zebraniach wzięli udział Zenon Reszka – burmistrz Błonia, v-ce starosta PWZ
Paweł Białecki, sekretarz gminy Przemysław Kubicki, kapelan OSP gminy – ks.
prałat Tadeusz Jaworski, komendant
PPSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal,
komendant miejsko-gminny OSP Jerzy
Gontarczyk. W sprawozdaniach druhowie dokonali podsumowania działalności
za rok miniony 2013 i określili plan działalności na lata 2014-2015.
W związku z kończącą się kadencją samorządu, burmistrz Zenon Reszka, złożył
w każdej jednostce sprawozdanie z przekazanych przez gminę środków na działalność OSP. W latach 2007-2013 jednostki
OSP otrzymały z budżetu Gminy Błonie
na działalność statutową łącznie 4,1 mln
zł. Wydatki uzupełniane były przez środki własne OSP oraz dotacje zewnętrzne,
przede wszystkim z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP oraz Komendy Ma-
zowieckiej Państwowej Straży Pożarnej.
Dzięki środkom Gminy Błonie oraz dotacjom zewnętrznym w latach 2007-2013
uczyniono bardzo duży postęp w doposażeniu jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie, remonty strażnic oraz terenów przyległych.
Najbardziej znaczącą była wymiana mających po około 30 lat, bardzo wyeksploatowanych samochodów pożarniczych.
Udział środków Gminy Błonie w zakupach samochodów pożarniczych
wyniósł:
• dla OSP Bieniewice 240.000 zł
- 2008 r.
• dla OSP Błonie 287.500 zł - 2009 r.
• dla OSP Górna Wieś 95.000 zł
- 2013 r.
• dla OSP Bieniewo 220.760 zł - 2013 r.
OGÓŁEM 843.260 zł
Zakupione samochody pożarnicze doposażono w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy i sprzęt ratownictwa
medycznego. Ponadto w latach 2007
- 2013 uczyniono duży postęp w zakresie wyszkolenia strażaków ochotników,
a w szczególności, niesienia pomocy w zakresie ratownictwa drogowego, ratowniczo-medycznego, ratownictwa związanego
z usuwaniem niebezpiecznych owadów.
Zakupiono także sprzęt niezbędny do
walki z podtopieniami oraz nadmiarem
wód opadowych: pompy oraz agregat pompowy o wysokiej wydajności (540m³/h)
na przyczepie dla OSP Bieniewice.
W roku 2013 oraz latach ubiegłych
Ochotnicze Straże Pożarne pełniły funkcje operacyjne we współpracy z Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej
z siedzibą w Błoniu.
Marek Sitarski
Jeszcze o Szkole Dialogu
Dnia 24 marca grupa projektowa Szkoły Dialogu z Gimnazjum nr 2 została zaproszona na posiedzenie Rady Miejskiej
w Błoniu. Uczniowie byli trochę zaskoczeni, ale powód zaproszenia okazał się dla
nas bardzo przyjemny. Burmistrz wręczył
nam List gratulacyjny w związku z sukcesem, który odnieśliśmy – nasz projekt
„Śladami Chai-Łai” został oceniony jako
najlepszy w Polsce w konkursie organizowanym przez Fundację Forum Dialogu
Między Narodami.
W liście otrzymaliśmy również podziękowania za rozwijanie dialogu i przełamywanie stereotypów oraz ożywienie
i przywrócenie pamięci o dawnych mieszkańcach Błonia. Realizacja projektu
sprawiła nam bardzo wiele satysfakcji,
cieszymy się że władze miasta - a także mieszkańcy – doceniają naszą pracę.
I z radością oczekujemy na skonsumowane „talonu na pizzę”, który również
otrzymaliśmy.
Dorota Berlińska
Barbara Zielińska – Ziarek
Ojcze Święty – Pamiętamy!
Czas tak szybko biegnie… 2 kwietnia
tego roku przypadła dziewiąta rocznica
śmierci naszego kochanego papieża Polaka Jana Pawła II. Tego dnia wieczorem
błoniacy modlili się wspólnie w kościele
Św. Trójcy. Po mszy wraz z proboszczem
Tadeuszem Gałeckim, burmistrzem Ze-
nonem Reszką i przewodniczącym Rady
Miejskiej Jackiem Fuglewiczem udali się
na Rynek pod pomnik upamiętniający
Jana Pawła II.
Delegacja złożyła wiązankę w imieniu
mieszkańców naszej gminy, a wierni zapalili znicze. Zebrani pomodlili się w sku-
pieniu o to, by słowa Jana Pawła II wciąż
w nas kiełkowały i przynosiły plon obfity.
Nie ma go już tu z nami, jednak z pewnością patrzy na nasz naród z Domu Ojca.
Redakcja
Zdjęcia Marek Frejnik
Z GMINY 7
Gminna olimpiada w Błoniu - rozstrzygnięta
W dniu 07.03. w Centrum Kultury
w Błoniu odbyła się Gminna Olimpiada
wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym, przedsiębiorczości i ekologii. Olimpiada miała na celu podniesienie wiedzy
głównie z zakresu ekologii i przedsiębiorczości oraz wiejskiego gospodarstwa
domowego.
Olimpiada organizowana była przez Doradztwo Rolnicze w Błoniu we współpracy
z Urzędem Miejskim w Błoniu. Zadaniem
doradztwa rolniczego było przygotowanie
testu do rozwiązania, fundatorem nagród
był burmistrz Błonia Zenon Reszka. Zakupiono cenne nagrody, przydatne w gospodarstwie domowym, które otrzymały
zwyciężczynie. Wszystkie panie biorące
udział w olimpiadzie otrzymały nagrody
pocieszenia.
W olimpiadzie uczestniczyły 24 panie z terenu gminy. Miały one za zadanie rozwiązanie testu składającego się
z 25 pytań, po czym komisja sprawdziła
prace i wyłoniła cztery pierwsze miejsca
za uzyskanie największej liczby punktów,
przyznała też wyróżnienia dla wszystkich
pozostałych pań. W wyniku oceny największą ilość punktów uzyskały i zajęły
odpowiednio miejsca:
I Romana Wróblewska – Bramki
II Jadwiga Orlikowska – Błonie Wieś
III Anna Etmanowicz – Bramki
IV Zofia Sowińska – Radonice.
Wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody ufundowane i wręczone przez burmistrza Błonia Zenona Reszkę.
Bardzo dobra współpraca doradztwa
rolniczego z Urzędem Miejskim w Błoniu
przynosi pozytywne efekty w działaniach
na rzecz rolników i mieszkańców terenów
wiejskich.
ODR
WRGN
V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu
BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów
Organizatorem Konkursu jest Oddział
Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs
przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu
promocję bezpieczeństwa pracy na roli
oraz zmniejszanie skutków degradacji
środowiska naturalnego spowodowanego
działalnością rolniczą.
Do udziału w Konkursie zapraszamy
osoby pełnoletnie prowadzące działalność
rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach
(Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać
test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas
pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją
Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.
Aby wziąć udział w Konkursie, należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS.
Termin zgłoszeń upływa 10 maja b.r.
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.
PT KRUS Błonie
ul. Targowa 3 B
05-870 Błonie
tel. 22 725 40 44
e-mail:
[email protected] gov.pl
Regulamin konkursu na stronie
www.blonie.pl
Pani
Lucynie Pawlinie
oraz Jej Rodzinie
wyrazy serdecznego i głębokiego
współczucia
oraz słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie
Męża
Ś. P.
Jerzego Pawliny
składają
Burmistrz Błonia
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego
8
Z GMINY
BIS 4 / 2014
Harmonijny rozwój gminy Błonie w latach 2014 – 2020
Dnia 2 kwietnia w błońskim Centrum
Kultury odbył się wykład dla słuchaczy
Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
pt. Harmonijny rozwój gminy Błonie w latach 2014 – 2020. Tym razem prelegentem był burmistrz Błonia Zenon Reszka.
W czasie wykładu omówił szczegółowo
plany inwestycyjne na najbliższe lata.
Słuchacze mieli okazję zobaczyć komputerowe wizualizacje tych projektów i dowiedzieć się wielu ciekawostek z zakresu
planowania, architektury i urbanizacji.
W maju odbędzie kolejny wykład z tej
dziedziny. Już dziś zapraszamy słuchaczy BUTW.
Redakcja
Zdjęcia Marek Frejnik
Kinesiology Taping
Jak działa kinesiology taping?
PLASTROWANIE
Działanie
- zmniejsza ból i nienaturalne odczucia skóry i mięśni
- redukuje obrzęki i zastoje limfatyczne – poprawia
mikrokrążenia
- normalizacja napięcia mięśniowego
- zapobiega zmęczeniu mięśni
- zapobiega skurczom mięśniowym
- zmniejsza stan zapalny
- wspomaga czynności mięśni, odtwarza prawidłowy
tor ruchu kończyny/stawu, poprawia sposób odciążania
stawu.
Kinesiology Taping
- wspiera procesy lecznicze
- przyspiesza proces przywracania sprawności
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów oferujemy Państwu Komercyjne konsultacje wysokiej klasy specjalistów niedaleko od miejsca zamieszkania.
Otrzymują Państwo wysoko kwalifikowaną usługę bez konieczności dojazdu do centrów klinicznych w Warszawie.
Pierwsze konsultacje odbędą się 30 kwietnia 2014r. (środa) od godz.16. Przyjmował będzie specjalista w dziedzinie
ENDOKRYNOLOGII:
Dr n. med. MICHAŁ RABIEJEWSKI ordynator oddziału endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
W ramach promocji w cenie konsultacji oferujemy bezpłatne
badania TSH, FT3, FT4.
Koszt wizyty wynosi 160 PLN.
ZAPRASZA: SGP ZOZ W BŁONIU
ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie
Informacja i zapisy: tel. 882-513-400
Właściwości Plastra
- taśma rozciągliwa do 145%
- jako podkład – hipoalergiczna (wykonana z bawełny)
oddychająca
- plastry są wodoodporne
- możliwość utrzymania na skórze przez kilka dni.
ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE
Z KINESIO TAPINGU
W BŁONIU NA II PIĘTRZE
Ul. Piłsudskiego 2/4
PROSIMY UPRZEDNIO O KONTAKT I ZAPISY TELEFONICZNE
mgr Ewa Pawlak - Tel. 609 811 368
mgr Agnieszka Damska - Tel. 791 428 707
mgr Aleksandra Słoma - Tel. 691 453 135
mgr Karolina Gręda - Tel. 796 221 668
mgr Małgorzata Podbielska Tel. 694 873 840
mgr Agnieszka Jasińska - Tel. 601 377 501
www.rehablonie.pl
INFORMACJE
Rusza projekt poprawy stosunków wodnych
w Puszczy Kampinoskiej
W dniu 24 marca dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego podpisał umowę z Funduszem LIFE+ na realizację
projektu „KAMPINOSKIE BAGNA”. Projekt ma na celu poprawę stanu siedlisk
mokradłowych, zatrzymanie sukcesji
wilgotnych siedlisk otwartych i ograniczenie problemów, jakie dla społeczności
lokalnych oznacza wysoki poziom wód
gruntowych.
Postępujące wykupy gruntów prywatnych w KPN i zmniejszanie się areału
upraw rolnych powoduje, że wybudowana
w przeszłości sieć melioracyjna na wielu
obszarach Parku straciła swe ekonomiczne znaczenie. W związku z tym zaplanowano szereg działań, których głównym
celem jest taka przebudowa sieci wodnej,
by lepiej odpowiadała aktualnym potrzebom ochrony przyrody Puszczy. Zaplanowana jest budowa 40 progów na niewielkich kanałach, wprowadzenie wody do
lokalnych obniżeń terenowych, likwidacja
wybranych rowów melioracji szczegółowej
i inne działania mające podnieść uwilgotnienie mokradeł. Jednocześnie planowany jest wykup najbardziej wilgotnych
łąk i budowa grobli przeciwpowodziowej
w miejscowości Sadowa. Działania te,
wraz z rezygnacją z budowy progów na
głównych kanałach puszczy pozwolą na
pogodzenie interesów społeczności lokalnych i ochrony przyrody.
Projekt będzie realizowany wspólnie
przez KPN, SGGW, Instytut Technologiczno – Przemysłowy, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz
REC Polska. Budżet projektu w wynosi
4 314 193 euro. Jest on pokrywany przez
Fundusz LIFE + oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Michał Miazga z REC
Polska, tel. 512- 225-190,
[email protected]
KPN
55-lecie Kampinoskiego Parku Narodowego
Dnia 1 kwietnia w sali widowiskowej
Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego odbyła się uroczysta gala
z okazji 55-lecia utworzenia jedynego
parku narodowego w centralnej Polsce.
Uroczystość rozpoczęła się w samo południe od złożenia kwiatów pod pomnikiem leśników Puszczy Kampinoskiej
poległych i zamordowanych w czasie
II wojny światowej. Następnie zgromadzonych w sali gości powitał dyrektor parku
– Jerzy Misiak, który zaprosił wszystkich
do obejrzenia premierowej projekcji filmu
autorstwa głównego specjalisty ds. edukacji i ochrony przyrody „Kampinoski
Park Narodowy – w sercu Polski”. Po filmie zabrał głos szef parku. W swoim wystąpieniu podkreślił wartość przyrodniczą
KPN, a także przypomniał, że choć park
powołany został na mocy Rozporządzenia
Rady Ministrów z dn. 16 stycznia 1959 r.,
to pierwszym dniem jego funkcjonowania
był właśnie 1 kwietnia 1959 r. Po przemówieniu dyrektora wręczono odznaczenia, wyróżnienia, medale, dyplomy oraz
podziękowania dla pracowników parku
oraz osób zasłużonych dla ochrony oraz
promocji przyrody KPN. W imieniu par-
ków narodowych – dziekan Korpusu Dyrektorów – Jerzy Misiak pożegnał odchodzących na emeryturę dyrektorów dwóch
parków narodowych – Ireneusza Lewickiego (Woliński PN) oraz Pawła Skawińskiego (Tatrzański PN). W dalszej części
życzenia dla parku przekazali m.in. Andrej Prokoszyn – dyrektor Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery na Białorusi oraz
Aleksander Koczergin – dyrektor Parku
Narodowego Smoleńskie Pojezierze w Rosji. Park otrzymał także wiele listów gratulacyjnych i souvenirów.
Na koniec gali odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
im. Gen. Józefa Wybickiego. Artyści zagrali muzykę i utwory związane z terenem Puszczy Kampinoskiej. Po zakończonej uroczystości goście obejrzeli wystawę
Polskie krajobrazy chronione w malarstwie autorstwa Anny Mieszalskiej - Gą-
sienica i Jerzego Miszalskiego. Wystawa
składająca się z kilkudziesięciu obrazów
inspirowana była kontemplacją krajobrazów objętych państwowym systemem
ochrony. Ekspozycja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15 oraz
w weekendy w godz. 10 – 16 do 5 maja.
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Fot. Magdalena Kamińska/KPN
9
10
Z GMINY
BIS 4 / 2014
Wiosenne świętowanie
Początek wiosny - radosny czas roślinnej wegetacji i budzenia się przyrody z zimowego letargu, przypominającego śmierć. Od pradawnych, pogańskich
jeszcze czasów okres ten był uroczyście
świętowany przez wszystkie ludy rolnicze
Europy i Azji.
Na ziemiach polskich od czasów prasłowiańskich w tym okresie odbywały się
magiczne obrzędy przywoływania wiosny,
jej powitania oraz błagania sił natury
o obfitość plonów. Wróżby, przepowiednie, magiczne zaklęcia, obrzędy i rytuały
przebiegały w atmosferze radości i wesela. Pozostałością po nich jest zwyczaj
symbolicznego uśmiercania – przez topienie (niegdyś również palenie lub rozszarpywanie) kukły przedstawiającej Marzannę, boginię śmierci. Zwyczaj ten można
łączyć z sezonowym rytuałem związanym
z umieraniem i odradzaniem się natury.
Zabawa ta była niebezpieczna i ryzykowna, gdyż ręka, która dotknęła utopionej
kukły mogła uschnąć, a odwrócenie się
za siebie po jej uśmierceniu sprowadzić
mogło chorobę.
Jest to również okres, w którym obchodzone są Święta Wielkanocne - najstarsze
i najważniejsze święto w chrześcijańskim
roku liturgicznym, poświęcone pamięci zmartwychwstania Chrystusa. Gdyby
Chrystus nie zmartwychwstał, nie byłoby w obecnej postaci tej największej
religii świata, bo jak stwierdził apostoł
Paweł w 1. Liście do Koryntian, „Jeśli
nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus
nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus
nie zmartwychwstał, daremne jest nasze
nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli
nie zmartwychwstaną, przeciwko Bogu
świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. /…/ A jeżeli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremna jest wasza
wiara /…/.”(1 Kor 15, 13-15, 17).
Termin obchodzenia świąt, ustanowionych na początku II w.n.e. dla upamiętnienia śmierci i cudownego Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, początkowo
zbiegał się z terminem obchodów pierwszego dnia żydowskiego święta Paschy, to
jest z datą 14 dnia miesiąca nisan według
kalendarza hebrajskiego. Na soborze Nicejskim w 325 r. ustalono, iż w chrześcijaństwie będzie ono obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
księżyca, to jest między 22 marca a 25
kwietnia. Reforma kalendarza juliańskiego dokonana przez papieża Grzegorza
XIII w 1582 r. nie została przyjęta przez
niektóre kościoły chrześcijańskie, co dotąd skutkuje różnicą w dacie obchodów
tego święta, oraz świąt tak zwanych ruchomych, których termin liturgiczny
uzależniony jest od terminu obchodzenia
Wielkanocy. Należą do nich takie święta
jak: Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha
Świętego, Boże Ciało, Popielec oraz Niedziela Palmowa, a także Tłusty Czwartek
i Ostatki. Raz na kilka, a nawet kilkanaście lat zdarza się, że daty obchodów
Wielkanocy w Kościele katolickim i prawosławnym oraz judaistyczne święto
Paschy wypadają w tym samym czasie.
I wtedy w świętym mieście trzech religii – Jerozolimie, świętowanie jest szczególnie tłumne i uroczyste. Ostatnio taka
sytuacja miała miejsce w 2011 r. W bieżącym zbiega się termin obchodzenia
Wielkanocy w katolicyzmie i kościołach
prawosławnych.
Chrześcijaństwo, podczas trwającej
niemal dwa tysiące lat ewangelizacji,
wyparło wiele pogańskich świąt wiosennych, ale również zachowało i przyswoiło
sporo ludowych, pozareligijnych zwyczajów świątecznych, nadając im jednak odmienną symbolikę i interpretację.
Zatarło się pierwotne znaczenie i sposób celebrowania takich przedchrześcijańskich zwyczajów i obrzędów jak np.
Śmigus – czyli polewanie wodą – w Poniedziałek Wielkanocny (lany poniedziałek)
kobiet przez mężczyzn, a we wtorek (i kilka następnych dni) kawalerów przez panny; oraz Dyngus – „wymuszanie” przez
młodzież męską drobnych podarunków
w zamian za odstąpienie od śmigusowania. Jest za to śmigus-dyngus, jako
określenie jednej zabawy. Obecnie mało
popularny jest też zwyczaj żartobliwego
wzajemnego smagania się, poświęconymi w Niedzielę Palmową wierzbowymi
rózgami z baziami i wypowiadaniu przy
tym słów: „Palma bije nie zabije, za sześć
noc Wielkanoc”. Również zanika zwyczaj
głaskania witkami z baziami zwierząt gospodarskich, celem przekazania im życiodajnej mocy.
Zdrowie i pomyślność ludziom, a także zwierzętom gospodarskim, ma przynosić połknięcie bazi (kotki, bagniątka)
wierzbowej. Na Mazowszu nie jest obecnie popularny wspomniany wyżej zwyczaj
dyngusa, czyli zbierania przez chłopców
datków w postaci jaj, wędlin itp. jako wy-
kupu od psot, obfitego polewania wodą
lub rabunku.
Drzewa – w tym wierzba jako symbol sił
witalnych i corocznego odradzania się życia, woda, jaja, rośliny zimozielone miały
w folklorze słowiańskim znaczenie magiczne oraz głęboką przedchrześcijańską
tradycję, przejętą następnie do symboliki
chrześcijańskiej.
Łącznie ze zwyczajami i obrzędami typowo chrześcijańskimi tworzą niezwykle bogaty i barwny kalejdoskop tradycji świętowania Wielkiej Nocy, czyli nocy
Zmartwychwstania Pańskiego.
Święta Wielkanocne zamykają 40 dniowy okres Wielkiego Postu. Wielki Tydzień
Paschalny otwiera Niedziela Palmowa,
nazywana także Kwietną lub Wierzbną,
kiedy to – na pamiątkę wjazdu Jezusa do
Jerozolimy – podczas uroczystych nabożeństw i procesji święci się zielone, kolorowo przystrojone gałązki wierzby nazwane palmami, które następnie służą do
skrapiania wodą święconą domu, obejścia, zwierząt i pól. Następnie palmy te
zatykane są za obrazami świętych w najbardziej eksponowanych miejscach izby.
Tydzień następujący po Niedzieli Palmowej zwany Wielkim, jako że dni tego
tygodnia nazywa się wielkimi, poświęcony
jest w całości nabożeństwom pasyjnym,
Gorzkim Żalom, Drodze Krzyżowej, rekolekcjom i spowiedziom wielkanocnym.
W domach przystępuje się do przygotowań świątecznych: generalnych porządków, zakupów, wielkiego gotowania
i pieczenia, malowania jaj, ozdabiania domostw, nie zapominając o udziale w nabożeństwach i pobożnych praktykach.
Ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia,
zwane Triduum Paschalnym (Wielkanocnym) upływają na rozpamiętywaniu wydarzeń z ostatnich godzin życia Jezusa.
Z GMINY
W Wielki Czwartek, na znak żałoby zawiązuje się dzwony kościelne, święci oleje
i wspomina obrzędy Wieczernika – w tym
obmycie nóg apostołom. Myśliwi północno - wschodniej Polski wierzyli, że wypróbowanie w tym dniu nowej strzelby
i ustrzelenie z niej zwierzęcia spowoduje
stałe szczęście w przyszłych polowaniach.
W obrzędach ludowych i zwyczajach dni
następnych ważnym elementem staje się
woda – życiodajna i oczyszczająca, jeden
z atrybutów i symboli wiosennego i wielkanocnego cyklu świątecznego. Używa
się jej do przemywania oczu, kąpieli i obmywań w celu zniweczenia czarów, złych
uroków, zapobieżenia wypryskom skóry.
Wielki Piątek jest dniem żałoby, smutku, pokuty i skupienia. W kościołach nie
ma świateł, na ołtarzach brak kwiatów,
hostie znajdują się w ciemnicy, a na znak
żałoby nie odprawia się nabożeństw. Wizerunki ukrzyżowanego Chrystusa przesłonięte są kirem. W domach pobożnych
ludzi zasłania się lustra, zatrzymuje zegary i mówi przyciszonym głosem. Zdejmuje
się krzyże ze ścian i składa w skrzyni jak
w grobie. Na wsi polskiej tradycyjnie tego
dnia sadzono drzewka owocowe, które
miały niezawodnie się przyjąć. Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku w bocznych nawach kościołów odsłaniane są
groby Pańskie, przy których straż pełnią
różne formacje mundurowe tzw. Straże
Grobowe – sprawowane aż do rezurekcji.
Wielka Sobota jest przede wszystkim
dniem błogosławieństw. W kościołach
święci się wodę, ogień, ciernie i pokarmy. Początkowo księża święcili pokarmy
w domach, gdyż przygotowane na wielkanocny stół były bardzo obfite. Stawiano
je na dużych stołach, przystrojonych widłakami, bukszpanem i barwinkiem. Dopiero później wprowadzony został zwyczaj
święcenia jadła w kościołach.
Wielka Niedziela Zmartwychwstania
rozpoczyna się uroczystym nabożeństwem – Rezurekcją, z biciem w dzwony,
palbą - symbolizującą dźwięk odsuwania
głazu grobowego, procesją – która demaskowała czarownice (zmęczone nie miały
siły uczestniczyć w procesji). Po rezurekcji
spiesznie wracano do domów, gdyż pierwszemu gospodarzowi najszybciej wzejdą
zboża, a ich zbiór będzie obfity. Spieszono
się również na święcone, do stołu mieniącego się od barwnych jaj i świątecznych
potraw wspaniale pachnących, z królującym pośrodku barankiem wielkanocnym.
Nieodzownym składnikiem święconego,
którym się dzielono przy składaniu życzeń oraz ozdobą wielkanocnych stołów
były kolorowo ozdobione jaja: jednobarwne kraszanki, wzorzyste, kolorowe pisanki, rysowanki, wyskrobywane kroszonki
czy oklejanki.
W trakcie uroczystej, świątecznej biesiady urządzano konkursy w wybitkach
i walatkach, czyli stukaniu się końcami jajek – czyje jest najmocniejsze, lub
zręcznym taczaniu jajek po stole lub
z pochyłości tak, aby znalazły się jak
najbliżej określonego celu. Dzieci bawiły
się w chowanego, berka oraz inne wesołe
gry i zabawy, napełniając izby radosnym
śmiechem i rozgardiaszem.
W Poniedziałek Wielkanocny, jeszcze
przed śmigusem, gospodarze praktykowali procesyjny objazd i święcenie pól.
W Lany Poniedziałek podczas śmigusa zwyczajowo chłopcy oblewali wodą
dziewczęta oraz chodzili „po dyngusie”
– czyli składali życzenia licząc na wykup przed polewaniem wodą. We wtorek – trzeci dzień Świąt Wielkanocnych
i w dni następne to panny polewały wodąą
kawalerów.
Pierwsza niedziela po Wielkanocy, zwana Niedzielą Przewodnią lub Niedzieląą
Białą – od koloru szat mszalnych, zamyka cykl największych, najważniejszych
uroczystości wielkanocnych i jest, od
1993 r., obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego, na pamiątkę objawień
polskiej świętej, s. Faustyny Kowalskiej.
Czas Wielkanocy jest najważniejszym,
najradośniejszym, najbardziej hucznie
obchodzonym okresem świątecznym
w chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym. Ponadregionalna obrzędowość tego
święta wykracza daleko poza typowo religijne ramy.
Świętujmy więc wszyscy radośnie.
Wszystkiego najlepszego.
Marek Juliusz Kozłowski
Błoński Klub Mam
Drodzy Przyjaciele,
Marzec za nami, był pełen wspaniałych
wydarzeń.
Udało nam się uzyskać z budżetu obywatelskiego 5000 zł na projekt „MAMO,
TATO, CO TY NA TO…..?” A to wszystko
dzięki Waszemu poparciu w głosowaniu,
za które OGROMNIE DZIĘKUJEMY.
Marzec to też miesiąc kiedy rozpoczęła się seria nowych zajęć dla maluchów
„ABC GOTOWANIA DLA MALUCHA”. Jak
zwykle odbywają się one w poniedziałki
o 17:30 w „Poniatówce”.
Nasza działalność to także co miesięczna WYPRZEDAŻ GARAŻOWA, od marca
organizowana również w „Poniatówce”.
W kwietniu liczymy na dobrą pogodę
i chcemy, żeby wyprzedaż wyszła również
na zewnątrz.
Klub Mam to nie tylko zajęcia dla dzieci, ruszyły warsztaty dla rodziców przy
współpracy z psycholog Moniką Worch.
Cieszymy się ogromnie z zainteresowania
warsztatami. Mamy nadzieję, że wejdą na
stałe w nasz harmonogram zajęć.
W kwietniu planujemy również kurs
udzielania pierwszej pomocy dla rodziców, będą to zajęcia płatne, więc czekamy
na Państwa zgłoszenia i jeśli tylko uzbiera się grupa chętnych, na pewno kurs
dojdzie do skutku. Aby uzyskać informację o kursie prosimy pisać na nasz adres
e-mail: [email protected] lub kontaktować się przez konto na facebooku.
Oczywiście jak zawsze zapraszamy na
zajęcia oraz nasz profil na facebook-u –
klub mam.
BKM
11
Z GMINY
BIS 4 / 2014
Co słychać w „Kresie”
Na początku nowego
roku nastąpiła zmiana w składzie zarządu
klubu na stanowiskach
prezesa, zastępcy prezesa i członka. Nowym
prezesem został Adam
Drożdżyński. Nowy zarząd przedstawił
preliminarz prac i imprez związanych
z działalnością klubu a zatem i wydatków. Przedłożony preliminarz został zatwierdzony i mogliśmy przystąpić do
ustalenia terminów wyjazdów integracyjnych, imprez lokalnych, warsztatów terapeutycznych itp.
Jak co roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Kobiet, były życzenia, kwiaty,
słodki poczęstunek oraz dobra muzyka.
Największym zaskoczeniem był świetny
koncert piosenek włoskich Marino Mari-
niego. Za wszystkie atrakcje pragniemy
podziękować naszym kochanym Kolegom
z klubu!
Członkowie naszego Stowarzyszenia
otrzymali zaproszenia na 30-lecie Bielańskiego Stowarzyszenia „Stefan” w Warszawie, 9 rocznicę Stowarzyszenia „Szansa”
w Brwinowie. Stowarzyszenie „Jedność”
w Białymstoku dało nam możliwość zwiedzania ciekawych zabytków oraz uczestniczenia w ognisku i kuligu po Puszczy
Knyszyńskiej.
Pod koniec marca odbyło się w Wyszkowie comiesięczne spotkanie prezesów
Klubów i Stowarzyszeń abstynenckich
z województwa mazowieckiego, a 5 kwietnia w naszym Stowarzyszeniu spotkaliśmy się na corocznym „jajeczku”. Zaprosiliśmy wielu gości z naszego miasta oraz
z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.
W niedzielę palmową bierzemy udział
w kiermaszu świątecznym, na którym
wystawimy dekoracje wielkanocne wykonane przez członków naszego klubu oraz
zaznaczymy nasz udział w programie
muzyczno-rozrywkowym.
Przed nami wyjazd majowy na XXIII
Ogólnopolski Wiosenny Zjazd Rodzin
Abstynenckich w okolicy Zakopanego.
Niejednokrotnie braliśmy udział w zlocie,
nie zabraknie nas i w tym roku. Jak za-
wsze wyjazd obfitować będzie w dobrą zabawę, terapię oraz integrację.
Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować dyrektorowi Centrum Kultury
Dariuszowi Sitarskiemu oraz pozostałym pracownikom za owocną współpracę
z „Kresem”. Dzięki ich uprzejmości mieliśmy możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych imprezach i projekcjach
filmów.
Przypominamy wszystkim potrzebującym pomocy, że klub „Kres” czynny
jest przez cały tydzień w godz. 17.00 20.00. We wtorki od godz. 18.00 prowadzona jest przez terapeutkę grupa dla
osób współuzależnionych, w czwartki od godz. 18.00 dla osób uzależnionych, a w niedzielę od godz. 15.00 miting grupy AA „Nadzieja”. Serdecznie
zapraszamy!
Kresowianka J.J.
!"#$
%
&
'
()*+,
-./
*&0*1
12
Z GMINY 13
„Postaw na pracę – pracownik
niepełnosprawny w Twojej firmie”
Pod takim hasłem w dniu 27 marca 2014r. w Centrum Kultury w Błoniu
odbyło się spotkanie konferencyjne dla
pracodawców. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie środowiska osób
niepełnosprawnych z terenów wiejskich
i małomiasteczkowych”, realizowanego
przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie konferencyjne było zrealizowane
jako jedno z cyklu 50 spotkań z pracodawcami, które odbędą się na terenie
całej Polski. Ich celem jest promowanie
i wzmacnianie pozytywnego wizerunku
osób z niepełnosprawnością jako wartościowych i dobrze wykwalifikowanych
pracowników.
Spotkanie w Centrum Kultury w Błoniu odbyło się dzięki uprzejmości burmistrza Błonia Zenona Reszki. W spotkaniu pt. Postaw na pracę – pracownik
niepełnosprawny w Twojej firmie, wzięło
udział ponad 60 przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządo-
wych oraz biznesu m.in. reprezentanci
Starostwa Powiatowego, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędu Pracy, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
władze gminne. Spotkanie konferencyjne
otworzyli Barbara Stachura – kierownik
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Fundacji
Aktywizacja w Warszawie, Zenon Reszka
– burmistrz Błonia oraz Paweł Białecki –
wicestarosta PWZ.
Podczas wydarzenia zaprezentowane
zostały korzyści dla pracodawców z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością, modelowe wsparcie Fundacji Aktywizacja w zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych oraz dofinansowanie do stanowiska pracy. Mówili o tym
m.in.: Rafał Bartoszek oraz Izabela Jańta
- z Fundacji, Aleksandra Cheda – zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Błoniu oraz Agata Spała – ekspert ds.
zarządzania różnorodnością.
Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich,
Ireny Lipowicz. Patronat nad spotkania-
mi w województwie mazowieckim objął
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik. Patronat regionalny nad
spotkaniem konferencyjnym w Błoniu
objęli: starosta PWZ Jan Żychliński, burmistrz Błonia Zenon Reszka, prezes LGD
„Między Wisłą, a Kampinosem”. Patronat
medialny nad spotkaniem sprawował
„Express Wieczorny”, „Express Sochaczewski”, TVP Warszawa. Patronami medialnymi cyklu spotkań z pracodawcami
są: społecznościowy serwis informacyjny
Wiadomości24.pl, Portal Samorządowy.pl
oraz Gazeta Sołecka.
Fundacja Aktywizacja od ponad 20 lat
zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała
z inicjatywy środowiska matematyków
i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem
Informatycznym. Stąd wywodziła się jej
pierwotna nazwa oraz stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób
z niepełnosprawnością. Dziś Fundacja
pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami
i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej
wsparcia korzysta wiele osób z całej
Polski. Fundacja prowadzi Agencję Zatrudnienia, a także Agencję Doradztwa
Personalnego.
Magdalena Gremplewska
XXIV Ogólnopolski Turniej Halowy w Castingu o Puchar
Prezesa Okręgu PZW w Kielcach – Busko - Zdrój 5 kwietnia
Zawodnicy Koła nr9 w Błoniu PZW reprezentujący na zawodach Okręg Mazo-
wiecki odnieśli pierwsze w tym sezonie
sukcesy podczas rozgrywanych ogólnopolskich zawodów w Busku – Zdroju.
W swoich konkurencjach wiekowych Patryk i Michał Sapigórscy zajęli odpowiednio I i II miejsce w kategorii Spinning cel
7,5g + sprintcasting. Bardzo dobrze zaprezentowała się Aleksandra Klus, która w kategorii Juniorek zajęła I miejsce
w kategorii Spinning sprawnościowy 7,5g
Arenberg. Bardzo dobrze spisała się nasza młoda drużyna, która zajęła wysokie
IV miejsce na 13 biorących udział w zawodach. Skład naszej drużyny to Michał
Sapigórski, Patryk Sapigórski, Michał Mikołajczyk oraz Łukasz Sierociński, którzy
dzielnie rywalizowali z seniorami. Były to
udane zawody dla naszych zawodników,
a wspaniałe nagrody dla najlepszych
będą bardzo miłym wspomnieniem.
Z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych chciałbym złożyć wszystkim
Czytelnikom życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz smacznego jajka od Zarządu Koła Nr9 w Błoniu.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Cezary Wieczorek
14
POLICJA OSTRZEGA
BIS 4 / 2014
Zabezpiecz swoje mieszkanie
najbliżej drzwi. Niebezpieczeństwo stwarzają również otwierane wiosną okna.
Mimo, że ogólna liczba włamań i kradzieży systematycznie spada, to wciąż
do nich dochodzi. Sprawcy zwykle działają w podobny sposób. Wybierają lokale, w których drzwi nie są zamknięte na
klucz. Jeśli domownicy nie usłyszeli intruza, ten zabiera leżące na wierzchu torebki, kluczyki od samochodu, telefony,
portfele i szybko wychodzi. Policjanci
przypominają o zamykaniu drzwi, nawet gdy rodzina jest w środku. Złodziej
nie potrzebuje dużo czasu. Zadbajmy
o mienie własne, a także sąsiada. W sytuacjach zagrożenia informujmy Policję.
Razem możemy skutecznie wyeliminować
przestępców z naszego otoczenia.
Jedną z metod pozbawienia właściciela
wartościowych przedmiotów są tzw. kradzieże i włamania „na śpiocha” – sprawca działa, gdy domownicy w nocy śpią.
Ostatnio policjanci odnotowali kilka
przypadków tego typu włamań. Sprawcy
dostają się do domów najczęściej po wyważeniu lub nawierceniu okien lub drzwi
balkonowych.
Włamywacze z reguły działają między
godz. 2 a 5 w nocy - w porze najmocniejszego snu mieszkańców.
Wielu złodziei działa w środku dnia.
Włamywacz zanim zdecyduje się dokonać
włamania, zdobywa informacje o wyposażeniu mieszkania, zabezpieczeniach, w jakie jest wyposażone. Ponadto przestępcy
często obserwują lokatorów i ustalają
ich codzienne zwyczaje. Sprawdzają jaka
jest liczba lokatorów, czy są oni w domu,
o której godzinie wracają, o której chodzą spać oraz w których pomieszczeniach
śpią. Włamywacze często sprawdzają naszą czujność poprzez wykonywanie głuchych telefonów, dzwonków domofonem.
Złodzieje wykorzystują również czas,
gdy właściciel domu wyjdzie do ogródka.
Niestety, nie wszyscy mają świadomość,
że pozostawienie otwartych drzwi wejściowych do domu, nawet na krótko, może
spowodować straty. Sprawcy wchodzą
i niezauważeni kradną to, co znajduje się
Co zrobić, aby utrudnić działanie włamywaczowi? Policjanci radzą, jak do
minimum ograniczyć zagrożenia:
1. Zawsze zamykajmy drzwi nawet,
gdy jesteśmy w środku - zajęci domowymi pracami możemy nie zauważyć i nie
usłyszeć, że ktoś wszedł. Często też nie
reagujemy sądząc, że to ktoś z domowników, dlatego zwracajmy uwagę na odgłos
naciskanej klamki.
2. Wychodząc z domu, nawet na krótko na własną posesję, po list, czy wyrzucić śmieci zawsze zamykajmy wszystkie
drzwi i okna - złodziej nie potrzebuje wiele czasu, aby wejść do domu.
3. Wychodząc wieczorem z domu zaciągnijmy zasłony lub opuśćmy żaluzje, ale
światło pozostawmy zapalone, co stworzy
pozory, że w domu ktoś jest.
4. Zamknijmy drzwi garażowe oraz zabezpieczmy okna piwniczne i do pomieszczeń gospodarczych, przez które łatwo
można dostać się do domu.
5. Po powrocie zawsze zamykajmy za
sobą drzwi. Nigdy nie zostawiajmy dokumentów, kluczy od samochodu i wartościowych przedmiotów w przedpokoju.
6. Zamontujmy system alarmowy, który
w znacznym stopniu zniechęci sprawcę.
7. Zadbajmy o oświetlenie ciemnych
obszarów wokół domu i dbajmy o to, aby
zawsze działało oświetlenie przed drzwiami wejściowymi - włamywacze unikają
miejsc oświetlonych.
8. Mieszkania na parterze i najniższych
piętrach są najbardziej narażone na włamanie przez drzwi balkonowe - warto pomyśleć o zamontowaniu w nich dobrych
klamek.
9. Jeżeli mamy telefon z automatyczną
sekretarką, nie nagrywajmy wiadomości,
o której wracamy do domu.
10. Pamiętajmy, aby za pomocą domofonu nie otwierać drzwi obcym. Tę
zasadę należy również wpajać innym
współlokatorom.
11. Unikajmy przechowywania w domu
znacznych kwot pieniędzy i wartościowej
biżuterii. Takie „dobre schowki” jak szafa
z bielizną, doniczka z kwiatami, książki,
czy cukiernica są bardzo dobrze znane włamywaczom i sprawdzane są przez
nich w pierwszej kolejności.
12. Jeżeli zauważymy podejrzanie zachowujące się osoby w naszym otoczeniu,
czy na klatce schodowej, przed blokiem
lub na parkingu, poinformujmy najbliższą jednostkę Policji pod nr 997 lub 112.
13. Uczulajmy na takie zagrożenia sąsiadów zwłaszcza, gdy w mieszkaniu pozostają osoby starsze lub dzieci.
Zanim otworzymy drzwi
nieznajomemu:
1. Spójrzmy przez wizjer kto stoi za
drzwiami, jeżeli jest to nieznana osoba - spytajmy o cel wizyty i poprośmy
o okazanie dokumentu, tak abyśmy mogli przeczytać nazwisko (policjant też ma
obowiązek wylegitymować się). Osoba
o uczciwych zamiarach zrozumie naszą
ostrożność i nie obrazi się.
2. Na ogół znamy naszego dzielnicowego, listonosza, inkasenta. Zachowajmy
jednak szczególną ostrożność, gdy pojawi
się nieznana nam osoba podająca się za
pracownia tych instytucji.
Pamiętaj!
Najlepszym zabezpieczeniem domu lub
mieszkania jest życzliwy sąsiad. Dobrze
znający się i zorganizowani sąsiedzi mogą
skutecznie przeciwstawić się włamaniom,
kradzieżom, rozbojom i chuligaństwu.
Porozmawiaj z sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania,
ustalcie jak zachować „sąsiedzką czujność”. Jeżeli zobaczysz nieznajomego
próbującego otwierać drzwi u sąsiada,
a wiesz, że nie ma go w domu - dzwoń na
numer alarmowy 997 lub 112 i poinformuj najbliższą jednostkę Policji. Dzisiaj
pomożesz Ty - jutro pomogą Tobie!
Co należy zrobić, gdy staniemy się
ofiarą włamania?
Policjanci bardzo wnikliwie prowadzą
każdą zgłoszoną sprawę. Dużym utrudnieniem jest jednak brak świadków i czas,
który upływa od zdarzenia do zgłoszenia
przestępstwa. Pamiętajmy, że natychmiastowe zgłoszenie o włamaniu, nawet
telefoniczne o każdej porze, daje szanse
na wykrycie sprawcy. Dlatego, gdy staniemy się ofiarą kradzieży lub włamania
niezwłocznie wezwijmy Policję. Do czasu
przyjazdu funkcjonariuszy starajmy się
niczego nie dotykać, nie sprzątać, ani nie
przeglądać rzeczy, aby ustalać co zginęło - w ten sposób możemy zatrzeć ślady
włamywacza.
nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja
Oficer Prasowy
KPP dla PWZ
z siedzibą w Starych Babicach
Hotell w ce
Hote
cent
ntru
rum
m Wa
Wars
rsza
zawy
wy p
pos
oszu
zuku
kuje pok
pokoj
ojow
owyc
ych
h do p
pra
racy
cy o
od
d za
zara
razz
cv proszę ki
kierować
ć na adres:
d
H3385-h
[email protected]
@accor.com
tel. 22-697-38-18
Z GMINY
Oszuści „na wnuczka” wciąż działają - nie dajmy się oszukać!
Policjanci ponownie otrzymali sygnały, że na terenie
powiatu pojawili się
oszuści
próbujący
wyłudzać pieniądze
od starszych lub
samotnie mieszkających osób. Z informacji przekazanych
policjantom wynika, że w Izabelinie kobieta wyłudziła od pokrzywdzonej około
80 tys. złotych. Kobieta zatelefonowała
do pokrzywdzonej na numer telefonu stacjonarnego i podała się za koleżankę córki. W jej imieniu poprosiła o przekazanie
znacznej sumy pieniędzy na poczet spłaty
długu informując, że w innym przypadku
córka może stracić lokatę bankową. Policja radzi, co zrobić, aby nie paść ofiarą
oszustów.
Policjanci ostrzegają przed oszustami,
którzy wyłudzają pieniądze, podszywając
się pod bliskich. Schemat działania przestępców zawsze jest taki sam. Kontaktują
się telefonicznie podając się za członka
najbliższej rodziny. Oszuści zwracają się
z prośbą o pożyczenie pieniędzy, motywują to wyjątkową sytuacją. Sami nie odbierają pieniędzy, tłumacząc się brakiem
możliwości osobistego kontaktu. Po odbiór gotówki wysyłają kolegę, koleżankę
lub proszą o zrobienie przelewu.
Aby uniknąć takich sytuacji i nie paść
ofiarą oszustów apelujemy o ostrożność!
Nie bądźmy łatwowierni i nie dajmy się
oszukiwać! Rozmawiajmy z bliskimi
i przypominajmy, jak należy zachowywać
się w takich sytuacjach.
Metoda „na wnuczka” charakteryzuje
się tym, że przestępca podaje się za krewnego bądź jego znajomego. Dzwoni, usiłuje Cię przekonać, że rozmawiasz ze swoim
wnukiem, siostrzeńcem lub krewną. Rozmowę prowadzi tak, by przekonać Cię, że
faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. Oszuści, to nie tylko mężczyźni!
Pod pozorem niepowtarzalnej okazji
(np. promocja w sklepie, okazyjny zakup
mieszkania lub auta), lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek samochodowy,
choroba), zwraca się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową. Oszust prosi
o przygotowanie gotówki do odbioru lub
wykonanie przelewu na konto bankowe
albo nawet wspólne wyjście do oddziału
banku, aby wypłacić pieniądze z konta.
Bojąc się zdemaskowania oszust po odbiór pieniędzy zawsze podsyła „zaufaną
osobę” mówiąc, że nie może przyjechać
osobiście, ale za chwilę przyjedzie po nie
jakiś znajomy. Po odebraniu pieniędzy
kontakt się urywa. Coraz częściej sprawcy proszą, aby ich rozmówca nie rozłączał
się i nie przerywał rozmowy do czasu,
aż po odbiór pieniędzy przyjdzie opisany
wcześniej w rozmowie znajomy. W ten
sposób sprawcy uniemożliwiają kontakt
z tym członkiem rodziny, za którego się
podają oraz kontakt z jednostką Policji,
aby pokrzywdzony poinformował funkcjonariuszy o swoich spostrzeżeniach.
Pamiętaj!
• Bądź
ostrożny
w
kontakcie
z nieznajomym.
• Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom,
których nie znasz. Nie ufaj osobom,
które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.
• Zawsze potwierdzaj prośbę o pomoc,
kontaktując się z Twoim bliskim: wykonaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio. Sprawdźmy, czy jest to prawdziwy krewny. Oddzwońmy do niego
lub skontaktujmy się z innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzić,
że jest to ta osoba, za którą się podaje
oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej
pomocy, o jaką prosi.
• Wszelkie telefoniczne prośby, w tym
z zagranicy o pomoc, grożą utratą
pieniędzy.
• Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i podejrzewasz, że to może być oszust - koniecznie powiadom Policję.
Pamiętajmy, aby w przypadku jakichkolwiek podejrzeń lub wątpliwości, że
możemy stać się ofiarą przestępcy, bezzwłocznie skontaktować się z najbliższą
jednostką Policji, aby przekazać swoje
spostrzeżenia lub zadzwonić pod numer
telefonu 997 albo 112.
info: ksp, /ego/
Prof. Dariusz Rosati w Błoniu
Koło Platformy Obywatelskiej
RP w Błoniu miało ogromny zaszczyt gościć Profesora Dariusza Rosati - posła na Sejm RP,
byłego ministra spraw zagranicznych. Spotkanie odbyło się
w dniu 24 marca w Dworku Poniatówka. Profesor Rosati został
zaproszony, aby wygłosić wykład
na temat systemu emerytalnego
w Polsce. Na spotkanie przybyli
liczni zainteresowani w/w tematem, jak również chcący porozmawiać z posłem.
Na początku wystąpienia przewodniczący koła PO RP w Błoniu
Tomasz Wiśniewski przywitał profesora oraz wszystkich zgromadzonych. Następnie przewodnicząca Stowarzyszenia Młodzi
Demokraci Kinga Gajewska poprosiła profesora o wygłoszenie
wykładu.
Profesor Rosati w sposób jasny, rzeczowy i przystępny objaśnił zasady i powody wprowadzenia nowej ustawy emerytalnej.
Wypowiedź swoją poprzedził krótką historią systemu emerytalnego w Polsce.
W dalszej części poseł odpowiadał na pytania mieszkańców
Błonia, które dotyczyły bezpieczeństwa Polski w świetle wyda-
rzeń na Ukrainie, stanu finansów naszego państwa, frekwencji
i preferencji wyborczej.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za przybycie do Błonia i wygłoszenie wykładu na tak interesującą nas wszystkich kwestię, jaką
jest emerytura.
Jednocześnie koło PO RP w Błoniu serdecznie dziękuje
wszystkim zebranym za tak liczny i aktywny udział w spotkaniu z posłem. Już dziś zapraszamy na kolejne sesje i wykłady.
Tomasz Wiśniewski
przewodniczący koła PO RP w Błoniu
15
16
Z GMINY
BIS 4 / 2014
Dzięki – kochana młodzieży!
Z przyjemnością i zainteresowaniem
wybierałam się 9 lutego do Centrum Kultury na szczególne spotkanie - koncert
charytatywny, zorganizowany przez młodzież na rzecz Karolinki, niepełnosprawnej dziewczyny, którą samotnie wychowuje mama. Ojciec dziewczynki nie żyje.
To już druga taka impreza zorganizowana przez młodzież. Ubiegłoroczna poświęcona była pomocy niepełnosprawnemu Piotrusiowi. Wspaniała, wzruszająca,
doceniona. Sala widowiskowa wypełniona po brzegi. A jak będzie w tym roku ?
I skąd taki pomysł, zaangażowanie, tyle
serca i starań -bezinteresownych przecież
-pytam inicjatorkę i organizatorkę obydwu koncertów- Justynkę Binio- uczennicę III klasy Gimnazjum nr 2 w Błoniu.
I słyszę:
– Los drugiego człowieka nie jest mi
obojętny, pomyślałam że warto wykorzystać dane nam zdolności, umiejętności
i w ten sposób pomóc potrzebującym,
których jest tak wielu wśród nas. Wystarczy mieć oczy i serce otwarte.
A dlaczego?
– Na swojej drodze spotkałam wielu
wspaniałych, młodych ludzi, chętnych
do działania, którzy zechcieli wesprzeć
mój pomysł. Młodzież, która lubi służyć
dobru. Zwłaszcza skrzywdzonym przez
życie, borykającym się nie tylko z kłopotami zdrowotnymi, ale i zwyczajną biedą.
Jestem szczęśliwa, że poznałam takich
właśnie ludzi, podobnie odczuwających.
A przy tym uzdolnionych. I tak powstał
zespół artystyczny składający się z 6
dziewcząt. Są to Justyna Kakiet, Paulina Kuropatwa, Natalia Tederska, Olga
Apczyńska, Laura Choijiljav i ja-Justyna
Binio. Na pianinie przygrywa nam Katarzyna Kozłowska, a na saksofonie Hubert
Płowik. Na perkusji gra Maciek Szymaniak, na gitarze Piotr Nazarczuk, a na gitarze basowej Jacek Markiewicz. Pomaga
nam nasza najmłodsza artystka, 7-letnia
Hania Kujda.
I ten oto młodzieżowy, amatorski zespół
pod kierownictwem Justynki, zauroczył
nas również w tym roku, dwugodzinnym
koncertem, składającym się z oryginalnych piosenek z repertuaru Michała Bajora, Edyty Geppert i innych wspaniałych
artystów. Szczególnie wzruszała piosenka, której słowa mówiły: „Bóg się mamo
nie pomylił, narodziłem się z miłości, by
żyć.” Poruszył prostotą i naturalnością.
Prawdą płynącą zarówno z treści, jak
i formy poprowadzenia imprezy.
Był to prawdziwy dar serca - wielka
uczta dla ducha. I pomyślałam sobie
słuchając tych wspaniałych, młodziutkich artystów amatorów, że profesjonalna ,wielka sztuka - zachwyca. A ta
młodzieżowa, z serca płynąca, po prostu
wzrusza!
Sukces wokalistki
W marcowe sobotnie popołudnie
w Okęckiej Sali Widowiskowej DKW odbył się koncert galowy XIII-ego Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej
Twórczości Artystycznej ASTERIADA. Organizatorem Festiwalu był Dom Kultury
Włochy i Urząd Dzielnicy Włochy. I tym
razem naszej błońskiej wokalistce udało
się wyśpiewać drugie miejsce na podium,
i znaleźć się wśród najlepiej śpiewającej
młodzieży z województwa mazowieckiego.
Justyna Binio brawurowo zaprezentowała się w piosence z repertuaru Janusza
Radka „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze
jeden głos”. W jury zasiedli zawodowcy;
aktorka – Barbara Dziekan, Katarzyna Sokołowska – profesor Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Edukacji Muzycznej oraz
Katarzyna Świtalska – Kulturoznawca,
naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Włochy, koordynator Warszawskiego Festiwalu Edukacji
Kulturalnej.
Gratulujemy Justynie i życzymy kolejnych wokalnych sukcesów.
Agnieszka Sztabnik-Baran
Studio Młodych Talentów
Centrum Kultury w Błoniu
Dodatkową atrakcją i dowodem jak inspirująca może być idea takiego celu - był
przyjazd zespołu muzycznego PAJUJO
znanego z programu telewizyjnego”Must
be the music”. Poruszeni szlachetną ideą
koncertu zagrali bezinteresownie,byli
szczęśliwi, że mogli swym talentem wspomóc Karolinę.
Urozmaiceniem spotkania był słodki poczęstunek - ciasta, babeczki, tort
i inne słodkości przygotowane przez
darczyńców, młodzież i jej rodziców. We
wszystkich przygotowaniach uczestniczyli członkowie zorganizowani w stowarzyszeniu INICEl - inicjatywa i cel, zrzeszające liczną już grupę ludzi o dobrych
sercach, chętnych do działania. To oni
pomagali Justynce w organizacji uroczystości - zbierali pieniądze do puszek, rozwieszali plakaty, pomagali we wszystkich
pracach.
Dzięki kochana młodzieży za pomysł,
piekne śpiewy, wspaniałą organizację.
A przede wszystkim dobre, czujące serca.
Alicja Kwiatkowska
Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość koncertowania w naszym Centrum Kultury dyrektorowi - Dariuszowi Sitarskiemu, który udostępnił nam
piękną salę, pragnę również podziękować burmistrzowi - Zenonowi Reszce, za zgodę na to przedsięwzięcie.
Dziękuję wszystkim osobom, bez pomocy których, impreza nie mogłaby
się odbyć. Mam nadzieję, że te koncerty będą miały charakter cykliczny
i będziemy mogli w Błoniu wesprzeć
potrzebujących.
Z wielką przyjemnością i radością
pragnę podziękować wszystkim gościom za tak liczne przybycie.
Historia Karoliny wzruszyła mnie do
łez, od razu wiedziałam, że to dla niej
będziemy grać...
Każdy swoim darem serca mógł pięknie pomóc, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Justyna Binio
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu
Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz
plecak swój i… ale zanim Gimnazjaliści
wybiorą się na wakacje, czeka ich wybór
szkoły ponadgimnazjalnej. Trzeba zdecydować o swojej przyszłości. Aby ułatwić
tę decyzję przedstawiamy ofertę naszej
szkoły. Nasze hasło: Jedna szkoła - wiele
możliwości!
Biorąc pod uwagę oczekiwania lokalnego
rynku pracy, w technikum proponujemy
naukę w następujących kierunkach:
technik handlowiec - zawód związany
z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenia działań reklamowych
i marketingowych, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością handlową;
technik logistyk to planowanie i organizowanie sprawnego funkcjonowania wszystkich ogniw łańcucha dostaw w zakresie produkcji, magazynowania, dystrybucji i transportu;
technik technologii żywności to przygotowanie do pracy
w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych, planowanie żywienia w zakładach gastronomicznych oraz żywienie rodziny;
technik mechatronik to zawód, który łączy w sobie mechanikę, elektronikę i informatykę, przygotuje do pracy
w zakresie obsługi i serwisu linii produkcyjnych, obsługi
maszyn do obróbki skrawaniem oraz konserwacji urządzeń
w zakładach produkcyjnych.
W technikum oprócz nauki zawodu uczniowie przygotowują
się do egzaminu maturalnego, który otwiera drogę do kształcenia na uczelniach wyższych. Nauka w technikum to nie tylko
teoria, to także praktyki zawodowe odbywane w znanych, renomowanych firmach, np. SOLDREAM POLSKA, MERCEDESBENZ, SARENS POLSKA, RHENUS LOGISTIC, NAGEL POLSKA,
DIESEL TRUCK, RABEN, GEFCO POLSKA. Szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, które gwarantuje udział nauczycieli w konferencjach,
daje możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych oraz
multimedialnych „Wirtualne Laboratoria” i „Logistyczna Platforma Badawcza”.
Młodzież technikum ma możliwość zdobycia dodatkowych
umiejętności na kursach realizowanych w ramach projektu INWESTYCJA W PRZSZŁOŚĆ współfinansowanego ze środków
UE w ramach EFS. Jest to kolejny projekt, który realizujemy.
Poprzedni „Atrakcyjne Szkolnictwo Zawodowe” trwał trzy lata,
młodzież uczestnicząca w nim doskonaliła język angielski, uzyskała międzynarodowe certyfikaty informatyczne, obsługi programów zawodowych CAD, uprawnienia operatorów wózków
widłowych i zawodowe. Obecny projekt realizuje kursy informatyczne ECCC, obsługi programu CAD, kurs sekretarek, obsługi personelu nadziemnego i pokładowego w portach lotniczych.
W ramach projektu uczniowie będą brali udział w praktykach
zawodowych w przedsiębiorstwach z branży elektronicznej informatycznej, żywieniowej i logistycznej.
Oprócz technikum w Zespole funkcjonuje liceum ogólnokształcące. W liceum prowadzone są dwa profile kształcenia.
Profil humanistyczno-dziennikarski przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: polonistyka, historia, prawo, dziennikarstwo. Od 4 lat szkoła współpracuje
z WSIZiA „Dobra Uczelnia” w Warszawie. Dzięki temu uczniowie
i nauczyciele biorą udział w warsztatach i szkoleniach tematycznych. Zdobyte doświadczenie przyszli dziennikarze wyko-
rzystują wydając gazetkę szkolną „Melchior
the Times”. Odwiedzają redakcje prasowe,
radiowe i telewizyjne, gdzie obserwują pracę dziennikarzy i próbują swoich sił w studiu telewizyjnym i radiowym. Spotykają się
ze znanymi dziennikarzami i poznają od
podszewki uroki tej pracy. Profil pożarniczo-ratowniczy zapewnia przygotowanie
do dalszej nauki na kierunkach medycznych np. ratownictwo, pielęgniarstwo,
fizjoterapia oraz na kierunkach związanych ze służbami mundurowymi (wojsko, policja, straż graniczna, służba celna). W lutym br. szkoła podpisała porozumienie o współpracy
z JW w Sochaczewie oraz z Komendą Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Dzięki
temu możemy liczyć na pomoc merytoryczno-organizacyjną i logistyczną w procesie edukacyjnym uczniów, wymianę doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji w zakresie obronności,
organizowanie wspólnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz korzystanie z bazy szkoleniowej Partnerów.
Oprócz nauki w technikum i liceum proponujemy też naukę zawodu: elektryk - praca związana z montażem i naprawą instalacji elektrycznej oraz pracami konserwacyjnonaprawczymi domowych instalacji elektrycznych i monter
mechatronik – zawód polegający na montażu, uruchamianiu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Szkoła nasza to ponad 50 lat tradycji, w jej murach wykształcenie zdobyło prawie 9 tysięcy absolwentów. Pierwsi uzyskali
zawód zegarmistrza, a zawodu uczyli się na warsztatach szkolnych i w zakładzie pracy używając podstawowych narzędzi, dzisiejsi absolwenci wykorzystując postęp technologiczny uczą się
jak odpowiednio zaprogramować maszynę, żeby wykonywała
zadane polecenia.
E. Kucharska
Strażak gasi pożary, ale częściej usuwa skutki katastrof przyrodniczych, likwiduje zagrożenia drogowe, chemiczne i wodne.
Jest bardziej ratownikiem, człowiekiem od zadań specjalnych,
zawsze na pierwszej linii gotowy ratować ludzkie życie.
17
18
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 4 / 2014
Dzień otwarty w Gimnazjum nr 2
– Szkole Odkrywców Talentów
„Nauka ważna jest dla każdego
– szukaj wiedzy u Kolbego”
W sobotę, 5 kwietnia gościliśmy w naszym gimnazjum szóstoklasistów wraz
z rodzicami – zaprosiliśmy ich, aby pokazać szkołę, w której mogą od września kontynuować edukację. Pierwszym
elementem wizyty było spotkanie z dyrektorem i nauczycielami – nasi goście
poznali ofertę edukacyjną szkoły. Opowiedzieliśmy o tym, jak uczymy języków
obcych, przedstawiliśmy bogaty wybór
zajęć dodatkowych, zaprezentowaliśmy
zdjęcia z „edukacji pozaszkolnej” – wycieczek, warsztatów, wyjazdów do teatru
oraz z projektu Comenius. Opowiedzieliśmy o sukcesach szkoły i uczniów, wspomnieliśmy Maksymiliadę, czyli Błoński
Festiwal Nauki. Potem oprowadziliśmy
naszych gości po budynku – mogli zapoznać się z bardzo dobrymi warunkami lokalowymi, jakie ma gimnazjum. Następnie szóstoklasiści i ich rodzice odwiedzali
przygotowane przez gimnazjalistów i nauczycieli stanowiska. Czerwony kapturek wspólnie z wilkiem opowiedzieli, jak
uczymy niemieckiego, a znamienici „goście ze świata języka angielskiego” – Mike
Tyson, Hermiona Granger, Sherlock Holmes i Amy Winehouse pokazali, jak uczymy się tego języka. Miłośnicy nauki mogli
przeprowadzić doświadczenia z chemii
i fizyki, na sportowców czekały zabawy
sportowe, grupa Comeniusa zapraszała na „śniadanie na trawie”. Miłośnicy
tajemnic odkryli w naszej piwnicy średniowieczny zamek – postaci, sceny, rekwizyty i klimat „z epoki”. W czasie dnia
otwartego zadebiutowała nasza szkolna
sala prób - a właściwie małe studio nagrań. Goście przekonali się, jakie możliwości rozwijania swoich talentów daje
ona uczniom uzdolnionym muzycznie.
Dla uzdolnionych manualnie też mieliśmy propozycję – zajęcia artystyczne oraz
możliwość samodzielnego stworzenia naczynia z gliny na prawdziwym kole garncarskim. Na koniec spotkaliśmy się na
sali gimnastycznej, gdzie zaprezentowali
się nasi „artyści” grając i śpiewając. Miny
gości i ich komentarze świadczyły o tym,
że nasza propozycja się podobała.
W sobotę, jak zawsze świetnie, zaprezentowali się nasi uczniowie – zdolni, aktywni młodzi ludzie pełni zapału i chęci
do działania. Gimnazjum nr 2 ma tytuł
Szkoły Odkrywców Talentów – odkrywamy
talenty naszych uczniów i dajemy możliwości do ich realizacji. Nasi uczniowie rozwijają się i odnoszą sukcesy. Osiągają wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym,
zdobywają laury w przedmiotowych konkursach na szczeblu wojewódzkim, z powodzeniem realizują różne projekty.
Warto iść ich śladem i zostać uczniem
Gimnazjum nr 2. „Nauka ważna jest dla
każdego – szukaj wiedzy u Kolbego”.
Dorota Berlińska
Wystawa Błonie dla Afryki
Na przełomie marca i kwietnia w „Wańkowiczu” gościliśmy wystawę projektu
„Błonie dla Afryki”. Pomysłodawcami
jest Grupa Inicel wraz ze Stowarzyszeniem „Misji Afrykańskich”. Celem przedsięwzięcia było wyposażenie szkoły krawieckiej w Republice Środkowej Afryki,
w wiosce Monasao. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy na zakup maszyn do szycia,
materiałów oraz przyborów krawieckich.
Dzięki tej pomocy, Błonie przyczyniło się
do warsztatów krawieckich, umożliwiających aktywizację Pigmejek. Pomysł i realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniły się
do poprawy jakości życia kobiet w małej
wiosce afrykańskiej, w której nieustannie
mają miejsce liczne rebelie.
Wystawę otworzyła Bożena Lachota
– przedstawicielka Stowarzyszenia Mi-
sji. W czasie krótkiej lekcji geograficznopodróżniczej omówiła projekt, a przede
wszystkim opowiedziała o swojej fascynującej, choć bardzo trudnej pracy misjonarskiej. Zwracała szczególną uwagę
na to, by być wdzięcznym m. in. za to,
w jakich warunkach żyjemy – bezpieczni,
zdrowi i z dostępem do nieskażonej wody.
Apelowała, by nigdy nie marnować jedzenia oraz doceniać fakt prawa do edukacji
i rozwoju, które obce są dzieciom i młodzieży afrykańskiej, a w naszych warunkach niestety niedoceniane.
Podziwiamy pracę misjonarzy, i tych
świeckich i duchownych. Wiemy już dziś
– „Wańkowicz” dołączy do adopcji afrykańskiego ucznia, by sponsorować mu
edukację. Pomaganie na odległość naprawdę jest możliwe i skuteczne. A każ-
dy z nas zawsze może podzielić się przysłowiową złotówką! Wtedy życie nabiera
jeszcze większego sensu i wigoru, a dzień
aromatu - parafrazując naszego Melchiora Wańkowicza.
Katarzyna Wójcik
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Studio nagrań w Gimnazjum nr 2
Czym byłby świat bez marzycieli i pasjonatów, którzy mają odwagę snuć z pozoru nierealistyczne plany? Kilku takich
niepoprawnych marzycieli znalazło się
w naszej sekcji realizacji dźwięku. Spotkali grających kolegów i świetnie śpiewające koleżanki, znaleźli wsparcie nauczyciela i wykiełkowało marzenie – zbudujmy
szkolne studio nagrań. I oto w sobotę
5 kwietnia podczas dnia otwartego w naszym gimnazjum studio zostało otwarte!
Jak to możliwe? Marzyciele potrafią
twardo stąpać po ziemi. A więc opanowali
obsługę szkolnego sprzętu i nauczyli się
rejestrować dźwięk. Zorganizowali wiele
szkolnych koncertów, po których wzdychali – gdybyśmy tylko mieli perkusję…
Więc zakupiliśmy perkusję. Tu podziękowania dla p. Anny Sreberskiej oraz
uczniów za pieniądze zarobione podczas
kiermaszów! Perkusja musi mieć stałe
miejsce, żeby można na niej ćwiczyć sala prób okazała jest niezbędna! A dlaczego świetnie śpiewające koleżanki nie
mogą nagrywać w szkole, skoro mamy
sprzęt? Okazało się, ze sala prób połączo-
na ze studiem nagrań jest w naszym gimnazjum po prostu niezbędna.
Marzyciele przystąpili do pracy. Projekt, wybór materiałów, kosztorys, negocjacje z „inwestorem” – tę pracę wykonali
gimnazjaliści. A oto jak ostatni etap prac
wspomina Krzysztof: „Wszystko zaczęło się 18 marca, kiedy zaczęliśmy w pięć
osób przygotowywać i wyklejać pierwszą
ścianę. Efekt był zadowalający, ponieważ było to dla nas nie lada osiągnięcie
idąc z tematem na żywioł oraz z emocjami, które towarzyszyły nam z każdą minutą tam spędzoną. To jak się brudziliśmy i męczyliśmy z nakładaniem kleju
wiemy tylko my. Używaliśmy różnego
rodzaju klejów: polimerowego, poliuretanowego, do parkietu, akrylowego oraz
do wykładzin, pułapki basu wkleiliśmy
za pomocą butaprenu, niestety opary
kleju za bardzo mieszały nam w głowach
spowalniając tempo prac. Eksperymenty
wykazały, iż najlepszym okazał się klej
poliuretanowy”.
W następnych dniach prace szły w zaskakującym tempie, klej zastąpiła pianka, a ściany pokryły wytłaczanki od jajek.
Potem sprzątanie, ustawienie sprzętu
i instrumentów, i gotowe. Pierwsze wejście do studia powoduje stan opisywany
potocznie jako „opad szczęki”.
Co jest w naszym studiu ? Są tam m.in.
16-szynowa konsoleta analogowa Yamaha
z procesorem efektów cyfrowych, potężny
wzmacniacz mocy Crown, 2 1000-wattowe
kolumny Yamaha, kolumna odsłuchowa
Kustom, mikrofony Shure (m.in. 2 dynamiczne i 1 pojemnościowy), okablowanie
Proel, perkusja elektryczna Roland TD
11K, keyboard Yamaha oraz laptop uzbrojony w oprogramowanie Cubase LE 4 do
rejestracji i obróbki ścieżek dźwiękowych
plus dodatkowy monitor zewnętrzny ułatwiający obsługę programu Cubase. Posiadamy również różne statywy mikrofonowe,
kolumnowe, kable, uchwyty mikrofonowe,
przejściówki oraz sporo urządzeń oświetleniowych m.in. projektor światła laserowego. Pierwsze dźwięki wydobyły się z głośników oficjalnie w sobotę, kiedy to odbył
się dzień otwarty dla kandydatów do naszego gimnazjum, a pierwsze nagranie jakie zostało zrealizowane było nagraniem
cudownie grającej na perkusji oraz jeszcze
lepiej śpiewającej 6-klasistki Dominiki. To
dobry znak na przyszłość! Studio już tętni życiem! Wiwat niepoprawni marzyciele
– czyli dźwiękowcy i „wsparcie”: Krzysztof
Kowalski, Dominik Przybysz (i brat Hubert), Karol Biernacki, Karol Toczyński,
Maciej Ślesiński oraz uzdolnione wokalistki: Kinga Gut, Kaja Krzemińska i Agata Karpińska oraz opiekun sekcji Adam
Łuczak.
Krzysztof Kowalski
Dorota Berlińska
Na powitanie wiosny
W tym roku w naszym przedszkolu
wiosnę powitaliśmy w sposób szczególny.
Wszystko za sprawą konkursu recytatorskiego „Zielono mi”, którym nie tylko zainaugurowaliśmy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale też upamiętniliśmy
przypadający w tym dniu Światowy Dzień
Poezji.
Zaraz po śniadaniu w sali Kangurków, wśród zielonych dekoracji, zebraliśmy się, by wysłuchać wielu znanych
i mniej znanych wierszy. W konkursie
wzięły udział dzieci z wszystkich grup.
Najliczniejszą reprezentację utworzyła grupa najmłodszych przedszkolaków:
M. Kacprzak, B. Górski, M. Napiórkowski, K. Hołdak, S. Kubicki, F. Kamiński
oraz J. Walerian. Grupę Tygrysków reprezentował A. Zatorski, a grupę Puchatków J. Gąsiński, K. Napiórkowska oraz
F. Przytulski. Dominowały wiersze o tematyce wiosennej. Nie zabrakło jednak
innych, dotyczących różnych zielonych
stworzeń czy roślin.
Chociaż wszyscy recytujący wypadli
wspaniale, jury konkursu po burzliwych
obradach przyznało trzy wyróżnienia,
które otrzymali:
w kategorii dzieci młodszych (3-4 letnich) Jaś Walerian za recytację wiersza
„Na starganie” J. Brzechwy i Filip Kamiński za recytację wiersza „Wiosenny czarodziej” D. Gellner
w kategorii dzieci starszych (5-6 letnich) wyróżniono Franka Przytulskiego
za recytację wiersza „O wiośnie”.
Wszystkie dzieci, które wzięły udział
w konkursie otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy. Oczywiście nie zabrakło
też gromkich braw publiczności i pamiątkowych fotografii.
Po konkursie cała przedszkolna społeczność w towarzystwie Marzanny wykonanej w tym roku przez dzieci z naj-
starszej grupy, udała się pożegnać zimę.
W myśl naszych ekologicznych przekonań, Marzanny nie utopiliśmy w wodach
pobliskiej Utraty, a zostawiliśmy w przedszkolnym ogródku, żywiąc nadzieję, że
wraz z gilami i jemiołuszkami odleci
w kierunku dalekiej północy.
Agnieszka Napiórkowska
PP nr 5 w Radzikowie
19
20
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 4 / 2014
Spotkanie z Krzysztofem Ziemcem
Dnia 18 marca w Centrum Kultury odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Ziemcem – dziennikarzem radiowym
i telewizyjnym, felietonistą, publicystą
i prezenterem TVP. Taka gratka nie mogła nas ominąć (nas - czyli redakcję „Melchior The Times” z „Wańkowicza”). Tym
bardziej, że spotkanie prowadził Krzysztof Kotowski - pisarz, poeta, scenarzysta,
dziennikarz telewizyjny i radiowy, a „po
godzinach” nasz trener na warsztatach
teatralnych.
Krzysztof Ziemiec opowiadał o swojej
pracy dziennikarskiej – tej radiowej i telewizyjnej, a także publicystycznej. Podkreślał, że jest to zawód wymagający dużego
zaangażowania, bo jak sam skwitował:
„kto nie idzie do przodu, ten stoi w miejscu, a kto stoi w miejscu, ten się cofa”,
stąd uprawiając zawód dziennikarza, nie
można pozwolić sobie na „odpoczynek”
od wydarzeń wokół nas. Trzeba być non
stop na bieżąco. I najważniejsze, zdaniem
Krzysztofa Ziemca, to nie rodzaj wykształcenia, ale to, co się ma w sercu i w głowie.
Należy traktować swój zawód jak hobby,
misję, powołanie, wówczas osiąga się zamierzone efekty. Radio jest bardzo dobrą
szkołą dla każdego dziennikarza. Dzięki
niemu człowiek uczy się pokory i szacunku do słowa, potrafi je ważyć. Taka
praktyka pomaga w umiejętności władania słowem m.in. przyszłym prezenterom
telewizyjnym. Współczesne media niestety w przeważającej mierze nastawione są
na rozrywkę. Krzysztof Ziemiec ubolewał
nad faktem, że TVP przybiera powoli charakter telewizji komercyjnej, przewartościowuje swoje nadrzędne cele.
Podczas spotkania dziennikarz poruszał również kwestie własnych traumatycznych doświadczeń życiowych. Kilka
lat temu uległ bardzo poważnemu wypadkowi, został poparzony ratując swoją rodzinę. Cierpienie to i walkę z nim
opisuje w swojej książce „Wszystko jest
po coś”. Jest to przejmująca opowieść
o wygrywaniu życia, walce o zdrowie, ale
też zmaganiu się ze swoimi słabościami
i poszukiwaniu sensu życia. Autor daje
nadzieję i siłę wszystkim tym, którzy stają oko w oko, z wydawałoby się niemożliwymi do przezwyciężenia problemami.
Krzysztof Ziemiec w swoich opowieściach
o tym, co dawało mu siłę, aby nie poddać się cierpieniu i załamaniu w chorobie odwołuje się do Boga, innych ludzi,
którzy w najtrudniejszych chwilach go
nie zawiedli oraz do harcerstwa. Ukończył bowiem szkołę średnią im. Szarych
Szeregów, która zaszczepiła w nim ducha harcerstwa. Bohaterowie „Kamieni
Warsztaty „Wańkowicza” z „UWAGĄ!”
Nasi dziennikarze z końcem marca spotkali się w patronackiej Dobrej Uczelni,
aby poznać fachowców w dziedzinie medialnej i szkolić własny warsztat dziennikarza. Jedno z takich spotkań prowadził
Zbigniew Łuczyński – na co dzień prowadzący program TVN „Uwaga!”. Redaktor
udzielił wielu wskazówek dotyczących
cech dobrego dziennikarza – otwartość,
doświadczenie i posiadanie różnorodnych
umiejętności – to bardzo przydatne przymioty w zawodzie dziennikarza. Zdradzał
także kulisy pracy tworzenia programu
interwencyjnego, jakim jest „Uwaga!”.
Wyjaśniał każdy element, który jest niezbędny do tworzenia programu na żywo,
począwszy od charakteryzatora, poprzez
stylizatora, operatora czy dźwiękowca aż
po researchera.
Kolejnym warsztatem były zajęcia radiowe z red. Michałem Dzienyńskim
z Radia ZET. Tutaj trzeba było mocno
wysilać swój aparat mowy, aby bezbłędnie wyćwiczyć poprawną dykcję. Nie było
to wcale takie łatwe. A śmiechu przy tym
było co niemiara. Do porządku przywołał
na szaniec” zawsze byli autorytetami dla
Krzysztofa Ziemca.
Spotkanie z taką osobowością było dla
nas znakomitą lekcją i wielkim przeżyciem. Oprócz wielu wskazówek w pracy
dziennikarza dostaliśmy także od pana
Krzysztofa zastrzyk pozytywnej energii
i wiary, że naprawdę warto być dobrym
człowiekiem i nigdy nie wolno poddawać
się. Po oficjalnym spotkaniu było wiele indywidualnych rozmów, autografów
i podpisów na kartach książek autorstwa
dziennikarza.
Julia Wójcik
ZS1 im. Melchiora Wańkowicza
nas red. Paweł Pochwała z TVP w warsztacie - jak zachowywać się przed kamerą.
Redaktor największy nacisk kładł nie tylko na nienaganną prezencję, ale przede
wszystkim na wymowę i poprawność wyrażania się w języku polskim. Mamy nadzieję, że wszyscy wzięli sobie do serca
cenne porady, aby nieustannie i z uwagą
szkolić własny warsztat dziennikarski.
Z „Wańkowiczem” musi to się udać!
Katarzyna Skierska-Wójcik
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Comenius Global Style z Gimnazjum nr 2
W dniach 25.03.-01.04. kilkoro
uczniów wraz z nauczycielami z Gimnazjum nr 2 im. Św. Maksymiliana Marii
Kolbego zostało zaproszonych do Słowenii przez Gimnazija Gian Rinaldo Carli
z Kopru, które bierze udział w projekcie
Comenius.
Motywem przewodnim „Comenius Global Style” tym razem były figury. W ramach warsztatów uczniowie z sześciu
partnerskich szkół mieli przedstawić życie codzienne nastolatków, wykorzystując
figury geometryczne oraz postaci ludzkie.
Praca nad tym zadaniem wywoływała
wiele emocji, a efekty końcowe były bardzo udane. Po wysiłku umysłowym przyszedł czas na coś lżejszego. Koledzy ze
szkoły w Słowenii postanowili pokazać
nam piękno swojego kraju i zabrali do
przepięknego nadmorskiego miasteczka
Piran oraz stolicy - Ljubljany.
Czas w miłym towarzystwie szybko nam
upłynął i trzeba było wracać do domu.
Już wkrótce, w maju, to my - Gimnazjum
nr 2 im. M. M. Kolbego – będziemy gościć
naszych comeniusowych przyjaciół. Czekamy na nich z niecierpliwością.
Anna Gruber
Psycholog G2
ŁOWIMY TALENTY w „Wańkowiczu”
Powiadają mądrzy ludzie, że każdy ma jakiś
talent, lecz nie zawsze
umie go w sobie odnaleźć. Niektórzy już go
odkryli i potrafią zaprezentować się światu.
Wprawdzie przyzwyczailiśmy się, że Wańkowicz talentami stoi, ale nie daje nam
spokoju fakt, jak wiele jest jeszcze tych
uśpionych. Zainteresowania młodzieży są
bardzo zróżnicowane i nie wszyscy mają
okazję zaprezentować swoje pasje na oko-
licznościowych akademiach i konkursach
szkolnych. Nasz Samorząd Uczniowski
działa bardzo prężnie i dba, by kolegom
nie doskwierała nuda dnia powszedniego.
Dobrą okazją do świętowania młodości
jest Pierwszy Dzień Wiosny, popularny
Dzień Wagarowicza! My ten dzień spędzamy świetnie się bawiąc w szkole, w najbardziej doborowym towarzystwie – naszych kolegów.
Ale spokojnie, spokojnie, tak zupełnie to wiosna nie uderzyła nam do głowy. Nikt z nas nie siedzi w ławkach. Tego
dnia MY przejmujemy rządy, oczywiście
wszystko mamy wcześniej zaplanowane.
Tym razem zorganizowaliśmy otwarty
konkurs Łowimy Talenty, w którym mogliśmy obejrzeć aż 15 popisów solowych
lub zespołowych. Podziwialiśmy występy
muzyczne (śpiew, gra na instrumentach),
recytatorskie, taneczne, pantomimy, kabaretowe, kulinarne, filmowe, mogliśmy
obserwować nietypową jazdę w wyścigach
(na konsoli) oraz portretowanie w karykaturze. Przed jury stał trudny wybór. Każdy, również widzowie, miał swoje typy.
Budziło to wiele emocji. Wygrani są wszy-
„Gimnazjalne smaki”
Po zimowym oczekiwaniu na promienie
słońca, zgodnie z tradycją, 21 marca powitaliśmy wiosnę! W tym roku staraliśmy
się, by w naszej szkole zdarzyło się coś
nietypowego....i poszliśmy, jakże pożądanym aktualnie, kulinarnym tropem. Trudem wielu osób i przy finansowym wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zorganizowaliśmy imprezę pt: „Gimnazjalne smaki”.
Wszystkie klasy, pod wodzą wychowawców z otrzymanych od organizatorów
kilku produktów przygotowywały wartościowe, wiosenne dania, opracowywały
promocje zdrowego stylu życia i prezentowały się przed jury, w którym zasiedli:
dyrektor Mirosława Domańska, pielęgniarka Maria Mikulska, dietetyk Dorota
Lubańska oraz przedstawiciel Sun Caffe
Piotr Tomczyk. Wszystkie dzieciaki wraz
z opiekunami bardzo się postarały, bawiliśmy się naprawdę wybornie oglądając
występy poszczególnych klas. Przygotowane potrawy zaskoczyły różnorodnością
scy! Zwycięzcy zostali nagrodzeni szczególnie, a wszyscy uczestnicy zaproszeni
na pizzę. Klasa, która najliczniej przybyła tego dnia do szkoły (80% frekwencji),
otrzymała nagrodę ANTYWAGAROWICZA
– liczymy na piękną pogodę podczas grilla
na szkolnym patio. Za nagrody dziękujemy Radzie Rodziców, na którą zawsze
możemy liczyć.
Pamiętaj, w „Wańkowiczu” zdobędziesz
wiedzę i rozwiniesz skrzydła, bo tutaj zawsze COŚ SIĘ DZIEJE, KTOŚ SIĘ TRUDZI, W „WAŃKOWICZU” SIĘ NIE NUDZI!
OSU
ZS1 im. M. Wańkowicza
i pomysłowością, a także ogólną estetyką podania. Z trudem udało się wyłonić
zwycięskie klasy: 1a, 2a, 2b i 3c. Wszystkie klasy otrzymały paczki smakołykówoczywiście zdrowych!
Dziękujemy raz jeszcze zaproszonym
gościom oraz wszystkim uczniom, którzy
w szkole spędzili ten dzień. Mamy nadzieje, ze takie zdrowe zwyczaje staną się naszą codziennością!
G1
21
22
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 4 / 2014
Dzień Otwarty w SP1
Dnia 29 marca w Szkole Podstawowej
nr 1 odbył się Dzień Otwarty pod hasłem
„Smerfy”. W szkolne progi licznie przybyły przedszkolaki. Po raz pierwszy miały możliwość poczuć się jak uczniowie.
W świat szkolnej przygody wprowadzili
je uczniowie z kółeczka teatralnego, którzy zaprezentowali smerfne przedstawie-
nie przygotowane przez p. Edytę Ulaskę
i p. Małgorzatę Różycką. Sympatyczne
smerfy, sprytny kot Klakier, złośliwy Gargamel i zagrożona Matka Natura podbili
serca publiczności.
Aktorzy zgodzili się wystąpić 26 kwietnia na Pikniku Ekologicznym na błońskim Rynku, więc kto nie miał szczęścia
obejrzeć przedstawienia, będzie miał
okazję nadrobić zaległości. Po występie
przedszkolaki zostały porwane przez panie nauczycielki i ruszyły zwiedzać szkołę. W salach przygotowano przeróżne
smerfne atrakcje. Dzieci rozwiązywały
zagadki, próbowały okiełznać wielką kolorową chustę, oglądały filmik oraz projektowały odznakę Smerfa lub Smerfetki.
Dzieci zapoznały się ze swoimi przyszłymi
paniami wychowawczyniami. Podczas gdy
maluchy były pochłonięte zabawą, dyrek-
„Wańkowicz” w koszarach
Dnia 28 marca braliśmy udział w obchodach święta 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Sochaczewie,
w naszej patronackiej jednostce wojskowej. Uczestniczyliśmy w uroczystym apelu, byliśmy świadkami wspaniałej defilady. Obchodom towarzyszyła orkiestra
wojskowa. Poza tradycyjnymi marszami
wojskowymi zaprezentowała ona krótki
program artystyczny, w którym standardy muzyki rozrywkowej połączone były
z bogatą choreografią.
Kiedy wszyscy zgłodnieliśmy, okazało
się, że czeka na nas jeszcze jedna niespodzianka – wojskowa tradycyjna kuch-
nia, czyli grochówka z pajdą chleba. Były
wyśmienite!
Mieliśmy niepowtarzalną okazję wirować na dziale przeciwlotniczym, rozbierać i składać karabin maszynowy AK-47,
trzymać wyrzutnię rakiet, wchodzić na
mobilne centrum dowodzenia, czyli stację naprowadzania PZR Newa. Biegaliśmy
w kamizelkach kuloodpornych, a także
byliśmy świadkami przeładowania rakiet
i odjazdu czołgu, sunącego na wielkich
gąsienicach. Oglądaliśmy rekonstrukcję
szpitala polowego z okresu I wojny światowej. Nasza koleżanka przeprowadziła
wywiad ze st. chor. sztab. Dariuszem Se-
tor Magdalena Rak przedstawiła rodzicom ofertę szkoły. Zapewniła, że jesteśmy
przygotowani na przyjęcie sześciolatków.
Mamy nadzieję, że we wrześniu dzisiejsze
przedszkolaki dołączą do grona naszych
uczniów.
Martyna Szymańska-Piskała
lerskim na temat jego doświadczeń zawodowych i służby dla ojczyzny.
Na co dzień nie jest możliwe wejście na
teren jednostki, tym bardziej cieszymy
się, że mogliśmy skorzystać z dnia otwartego w JW 33 i na własne oczy przekonać
się jak wygląda życie w koszarach. Liczymy, że dzięki objęciu nas patronatem
przez tę jednostkę, częściej będziemy mogli doświadczać takich niezapomnianych
wrażeń.
Piotr Mazur
Anna Onichimowska w Gimnazjum nr 1 w Błoniu
Dnia 25 marca obchodziliśmy w gimnazjum Dzień Języka Polskiego w związku
z przypadającymi w lutym i marcu Dniem
Języka Ojczystego, Międzynarodowym
Dniem Pisarzy oraz Światowym Dniem
Poezji. Z tej okazji gościliśmy w murach
naszej szkoły wspaniałą pisarkę Annę
Onichimowską, która znana jest przede
wszystkim z tworzenia humorystycznych
książek dla dzieci – pełnych głębokich
przemyśleń i delikatnego dydaktyzmu.
Autorka nie ogranicza się jednak do jed-
nego gatunku literackiego. Zajmuje się
również pisaniem tekstów przeznaczonych dla dorosłych i młodzieży.
Pani Anna Onichimowska z dużą swobodą i zainteresowaniem odpowiadała na
wiele nurtujących nas pytań dotyczących
pracy pisarza. Dowiedzieliśmy się, jak
trudny i czasochłonny jest proces tworzenia, który dostarcza autorowi wiele satysfakcji i niezwykłych wrażeń. Nasz gość
uświadomił nam, że życie literata nie zawsze jest proste – podczas pisania czasami może zabraknąć weny twórczej, a jeśli
już książka powstanie, mogą pojawić się
kłopoty ze strony wydawnictwa, związane
z opublikowaniem danego dzieła. Oprócz
zagadnień dotyczących procesu twórczego pisarka poruszyła w swojej wypowiedzi
interesujące i bliskie każdemu wątki osobiste. Okazało się, że realizowała w swoim życiu różne pasje – w dzieciństwie tańczyła, a dopiero później zadecydowała, że
zawodowo będzie zajmować się pisaniem
książek.
Wizyta Anny Onichimowskiej była niezwykle interesująca. Dziękujemy paniom
Anecie Bronisz i Iwonie Krasnowskiej za
zorganizowanie spotkania i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli
okazję gościć tak fascynujące osoby jak
ta wyjątkowa pisarka.
Uczennica klasy I GM1
Magdalena Niewiadomska
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
IV Targi Edukacyjne w „Wańkowiczu”
Targi Edukacyjne
w Wańkowiczu na
stałe wpisują się już
do kalendarza imprez edukacyjnych
naszego
powiatu.
W tym roku spotykaliśmy się 1 kwietnia
(i nie był to wcale prima aprilis). Zespół
Szkół nr 1 im. Wańkowicza w Błoniu niemal pękał w szwach. Było nas naprawdę
sporo, ale mimo gwaru, każdy mógł dojść
do stoiska oferującego przyszłą ścieżkę edukacyjną w murach uczelni, którą
reprezentowało. Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest pomoc młodzieży
z okolicznych szkół ponadgimnazjalnych
w wyborze kierunku dalszego kształcenia, ułatwienie dostępu do aktualnych
ofert wyższych uczelni, szkół policealnych i instytucji rynku pracy oraz stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami poszczególnych
uczelni, szkół i innych jednostek.
W tym roku zgromadziliśmy piętnaście
szkół wyższych, reprezentujących różnorodne profile edukacyjne. Swoją pomocą
służyli także doradcy metodyczni z Powiatowego Urzędu Pracy. Maturzyści pod
ich okiem przeprowadzali testy osobowościowe, a także testy określające predyspozycje zawodowe. Z ofertą pomocy
w wyszukiwaniu informacji naukowych
dla przyszłych studentów dołączyła także niezastąpiona Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia
w Błoniu.
Imprezę uroczyście otworzyli: dyrektor
– Jacek Cieślak, wicestarosta Paweł Białecki i burmistrz Błonia – Zenon Reszka.
Gościem honorowym była patronacka
uczelnia – WSIZiA „Dobra Uczelnia”.
Cieszymy się, że przedsięwzięcie nasze
już od kilku lat spotyka się z uznaniem
i dużym zainteresowaniem. Dążymy do
tego, aby oferty uczelni, pokazy, konkursy z nagrodami, smaczne jedzonko,
a przede wszystkim spotkania i rozmowy
wspierały młode pokolenie w efektywnym
zaplanowaniu kariery zawodowej.
Dziękujemy Młodzieży i Nauczycielom z LO im. W. Broniewskiego w Błoniu
i oczywiście naszej Młodzieży z „Wańkowicza” za skorzystanie z oferty targów.
Katarzyna Skierska-Wójcik
Biblioteka Pedagogiczna na IV Targach Edukacyjnych
w „Wańkowiczu”
W dniu 1 kwietnia w Zespole Szkół nr 1
im. M. Wańkowicza odbyły się IV Targi
Edukacyjne dla uczniów szkół średnich
z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Wśród zaproszonych uczelni, oferujących ciekawe kierunki studiów, znalazła się również Biblioteka Pedagogiczna,
będąca fachowym zapleczem naukowym
dla przyszłych studentów. Targi otworzył
dyrektor Jacek Cieślak. Powitał gości honorowych, wicestarostę powiatu Pawła Białeckiego i burmistrza
Błonia Zenona Reszkę,
którzy wyrazili swoje
uznanie dla ciekawej
inicjatywy. Podziękował
Kasi Skierskiej-Wójcik,
która jest pomysłodawczynią i organizatorką targów. Powitał
przedstawicieli uczelni
i biblioteki oraz licznie
przybyłych uczniów ze
szkół z Błonia i Ożarowa Maz.
Biblioteka
Pedagogiczna
przygotowała ofertę, niezbędną
w przygotowaniu do matury, wśród której znalazły się słowniki, m.in. słownik
postaci literackich, motywów i terminów
literackich, leksykon dzieł i tematów literatury polskiej oraz literatura i malarstwo, literatura i muzyka, nowa matura
-język polski. Ponadto Biblioteka oferuje
bogatą literaturę na temat preferowanych
przez uczelnie kierunków studiów, m.in.:
transport i logistyka, gastronomia i hote-
larstwo, turystyka i rekreacja, ekonomia,
administracja i zarządzanie, kosmetologia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo
narodowe i inne. Młodzi ludzie chętnie
podchodzili do naszego stoiska, przeglądali książki, kiedy znaleźli coś zgodnego
ze swoim zainteresowaniem, pytali o bibliotekę i możliwość skorzystania ze zbiorów oraz warunki zapisu. Z racji targów
przygotowaliśmy okolicznościowe zakładki do książek, zawierające
podstawowe informacje na
temat biblioteki. Młodzież
chętnie po nie sięgała.
W ramach przedświątecznego kiermaszu, można
było kupić wykonane własnoręcznie przez uczniów
stroiki świąteczne, palmy
i inne ciekawe gadżety. Można było również skosztować
pysznego chleba ze smalcem
oraz domowych wypieków.
Dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie.
Anna Buźniak
23
24
SPORT W GMINIE
BIS 4 / 2014
Piłka ręczna na boisku SP 2
Dnia 13.03. odbył się gminny turniej
piłki ręcznej szkół podstawowych na boisku SP 2 w Błoniu. Na zawody przybyły dziewczęta z SP w Bieniewicach pod
opieką Barbary Siedleckiej oraz dziewczęta z SP 2 w Błoniu pod opieką Beaty
Gospodarskiej. W sprawnym przebiegu
zawodów pomagały uczennice 6c. Turniej
zorganizowała i sędziowała Beata Gospodarska. Zawody uroczyście otworzył Do-
minik Gliński przedstawiciel Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu. Dziewczęta
zagrały 2x10 minut.
Od gwizdka sędziowskiego rozpoczęła
się bardzo szybka i wyrównana walka.
Dużo zwrotnych akcji. Dziewczęta SP 2
atakowały bramkę SP B, ale bramkarka
świetnie broniła, łapała piłkę i szybko
wprowadzała na pole ataku. Czasem brakowało szczęścia gospodarzom, bo piłka
odbijała się od słupka czy poprzeczki.
W tym dniu szczęście sprzyjało gościom.
Dziewczęta z SP Bieniewice wygrały wynikiem 4:3.Zwycięstwo dziewcząt z Bieniewic nie było przypadkowe. Były świetne
w ataku i dokładnie podawały piłkę w zespole. Tak szybkich ataków, nawet chłopcy nie wyprowadzali. W obu zespołach
świetnie zagrały bramkarki. Przydały się
też umiejętności z koszykówki. Bo pamiętamy, że dziewczęta z Bieniewic są mistrzyniami powiatu w koszykówce. To był
piękny mecz, pełen pozytywnych emocji
przy dopingu kibicującej młodzieży. Za-
wody obserwowała i służyła pomocą pielęgniarka szkolna. Dla wszystkich zawodniczek pięknie świeciło słońce i mogliśmy
pograć na boisku tartanowym.
Po wspaniałej walce złote medale,
czekolady i olimpijskie smyczki zdobyły dziewczęta z SP w Bieniewicach:
A. Stachlewska, Z. Kapusta, K. Kapusta,
A. Kominek, W. Szymańska, K. Osicka,
J. Krzeszowska, N. Sowa, J. Słowińska,
M. Mikos, A. Karasiewicz, I. Marciniak,
E. Wołkow. Srebne medale i olimpijskie
smyczki dla dziewcząt SP 2 w składzie:
J. Bonk, S. Król, A. Wojciechowska,
N. Zawadzka, M. Król, Z. Szymańska,
K. Jabłońska, D. Miluska, J. Ryng,
M. Wołkow, K. Dąbrowska, W. Fudała,
A. Walicka, A. Germel.
Dziękuję za udział w turnieju i okazane
wielkie serce do gry. Z okazji zbliżających
się Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim
radosnego i wiosennego nastroju.
Beata Gospodarska
Gminny turniej piłki ręcznej chłopców
Dnia 12 marca w sali sportowej Gimnazjum nr 2 odbył się gminny turniej w piłce ręcznej chłopców szkół podstawowych.
Kolejny rok korzystaliśmy z życzliwości
i gościnności dyrektor Doroty Berlińskiej
oraz nauczycielek WF, które udostępniły
salę na zawody sportowe dla szkół podstawowych. W tym roku wszystkie szkoły
przygotowały swoje reprezentacje. SP 1
przybyła pod opieką Łukasza Kołakowskiego, SP 2 pod opieką Karola Cielocha
oraz SP Bieniewice po opieką Ireneusza
Gawryołka.
W pierwszym meczu zagrały SP 2
z SP B. Walka była zacięta i wyrównana.
W szybkim ataku chłopcy mieli problemy
z liniami na boisku. Wiele celnych rzutów
było nie zaliczonych z powodu przekroczenia linii pola bramkarza. Tym razem
szczęście i zwycięstwo było po stronie
SP 2, która wygrała 5:4 z SP B. W kolejnym meczu chłopcy z SP 1 byli bardzo skuteczni w ataku i nie do przejścia
w obronie. Wygrali 5:0 z SP B. W decydującym meczu SP 1 i SP 2 kolejny raz
nie do pokonania była reprezentacja SP 1
wygrywając z SP 2 wynikiem 7:1.
Złote medale i czekolady zdobyli sportowcy SP 1 w składzie: M. Krzemiński, A. Szymański, M. Germel, K. Majer, W. Binio, M. Wolski, D. Pawłowski,
M. Kowalczyk, K. Fus.
Srebne medale dla SP 2 w składzie:
H. Dąbrowski, P. Jasiński, K. Lewandowski, F. Skoneczny, K. Sobótka, K. Dąbrowski, S. Dąbrowski, M. Zdun, K. Kiełczewski, J. Kita, A. Bugaj, R. Kleśniak,
K. Pilarski.
Brązowe medale dla SP w Bieniewicach w składzie: M. Chomicki, J. Tachasiuk, S. Krzycki, P. Polewczyk, B. Paluch,
K. Dąbrowski, T. Szymański, J. Kacaliński, W. Skibiński, A. Niedziela, D. Wróblewski, T. Kuroczko, D. Stelmaszczyk,
D. Piekarz.
Turniej zorganizowała i sędziowała
Beata Gospodarska
SPORT W GMINIE
Turniej Tenisa Stołowego w Gimnazjum nr 1
Od 9 stycznia w naszej szkole odbywał
się I Turniej Tenisa Stołowego. Po losowaniu zaczęła się rywalizacja, w której
wzięło udział 20 zawodników. Zmagali się
oni w systemie pucharowym. W marcu
w finałowej rundzie spotkało się trzech
zawodników, którzy rozgrywali mecze
„każdy z każdym”. W pierwszym meczu
Dominik Kruszewski (IIID) nie dał najmniejszych szans Danielowi Michalskiemu (IIA) i wygrał z nim 3:0 (11:4, 11:8,
11:1). Drugi mecz to pojedynek Marcina
Kołoty z Danielem Michalskim i również pewna wygrana tego pierwszego 3:0
(11:10, 11:8, 11:8). Batalia o pierwsze
miejsce odbyła się między Dominikiem
a Marcinem. Był to bardzo widowiskowy
mecz, który 3:1 wygrał Dominik (11:6,
8:11, 12:10, 11:9). Zwycięzcą I Turnieju Tenisa Stołowego w Gimnazjum nr 1
został Dominik Kruszewski (IIID), drugie
miejsce zajął Marcin Kołota, trzecie miejsce przypadło Danielowi Michalskiemu.
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Gimnazjum nr 1 zostaną wręczone po zakończeniu Turnieju Unihokeja.
Marcin Kołota swoją nagrodę postanowił
przekazać Maćkowi Fitasowi (IIIC), który
udowodnił, że przyznana mu pod koniec
roku nagroda „Fair play” nie była przesadzona. Aby rywalizacja była wyrównana
Maciek w pojedynku z kontuzjowanym
Filipem Potępskim (IIA) uznał, że nie będzie w tym meczu wykonywał ścięcia pił-
ki. Takie zachowania należy nagradzać
i Maciek odbierze swoją nagrodę.
Piotr Rutkowski
nauczyciel wf
Siatkarki z Gimnazjum nr 2 im. M. M. Kolbego
Po spektakularnym sukcesie, jakim
było wygranie Zawodów Powiatowych
w piłkę siatkową, dziewczęta z Gimnazjum nr 2 udały się do Międzyborowa.
Dnia 19 marca nasza drużyna w składzie: Julia Gregorowicz, Karolina Szczepanik, Kamila Walczak, Dominika Walczak,
Agata Karpińska, Patrycja Wiśniewska
oraz Marysia Bogucka reprezentowały
Powiat Warszawa Zachód na zawodach
międzypowiatowych.
Konkurencja była bardzo duża i naszym dziewczętom przyszło rozegrać me-
cze z drużynami z Żyrardowa, Nadarzyna,
Teresina, Podkowy Leśnej oraz Międzyborowa. Różnie się wiodło. Raz wygrywałyśmy, by innym razem oddać pałeczkę
zwycięstwa. W ostateczności uzyskałyśmy 4 miejsce.
To naprawdę bardzo dobry wynik i naszym dziewczętom należą się duże brawa.
Czwarta drużyna w międzypowiatowych
zawodach to naprawdę powód do dumy.
Gratulujemy !!!
Agnieszka Rutkowska
Udany początek sezonu sportowego w LKS OLYMP
Warcaby
Od 11.01.2014 trwa cykl Turniejów
o Grand Prix Mazowsza Open – w każdym
miesiącu jeden turniej. Po 3 turniejach
nasi zawodnicy z grona 30 uczestników
zajmują następujące miejsca: drugi jest
Karol Dudkiewicz, 3 – Mateusz Stańczuk,
17 – Katarzyna Stańczuk, 21 – Jakub
Stacewicz.
W dniu 15 lutego w Markach odbyły
się 13 Mistrzostwa Polski w warcabach
aktywnych 100-polowych w kategorii
do lat 16. Katarzyna Stańczuk zajęła III
miejsce, również Jakub Stacewicz był III
w tym turnieju wśród chłopców.
Horyniec Zdrój – to miejscowość, w której w dniach 27.02 – 02.03.2014 odbyły
się XVIII Indywidualne Mistrzostwa Polski w warcabach 64-polowych. Z reprezentacji Olympu wyróżnili się:
Katarzyna Stańczuk – junior młodszy
– I miejsce
Mateusz Stańczuk – junior – I miejsce
Adrian Nadulny – junior – IV miejsce
Karol Dudkiewicz – młodzieżowiec
– III miejsce
zespołowo OLYMP – III miejsce.
Po eliminacjach okręgowych i międzywojewódzkich Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w warcabach 100polowych do Finałów w Spale w dniach
od 9.04 do 16.04.2014 zakwalifikowali
się z LKS OLYMP: Katarzyna Stańczuk,
Karol Cichocki oraz Jakub Stacewicz.
Nadmieniamy, iż w 2013 roku nasza
reprezentacja zajęła całe podium odnosząc zwycięstwo zespołowo jak i indywidualnie. O zmaganiach naszych
warcabistów informować będziemy
w następnym numerze „BIS-u”.
Biegi
Grupa biegaczy długich dystansów
uczestniczyła w cyklicznie organizowanych
biegach maratońskich w Bydgoszczy. Finał
odbył się 16 marca nad Kanałem Bydgoskim, w którym w kategorii OPEN zwyciężył Andrzej Radzikowski z czasem 2,48’,
a Paweł Szynal z czasem 2,51’ zajął II lokatę. Obaj zostali powołani do reprezentacji
Polski na Mistrzostwa Świata w biegu 24godzinnym, które odbędą się w czerwcu na
Słowacji. Będziemy śledzili przygotowania
zawodników LKS OLYMP do tej imprezy.
LKS OLYMP
25
26
SPORT W GMINIE
BIS 4 / 2014
Błonie BASKET
Koszykówka
jest
sportem, który wzbudza wiele emocji. Turniej tej dyscypliny pod
nazwą Błonie BASKET
odbył się 08.03. Na
turnieju pojawiło się
7 drużyn z województwa mazowieckiego. Na
początku drużyny rozegrały mecze w grupach. Toczyła się zacięta walka o wejście
do półfinałów. Każdy chciał wygrać turniej, a konkurencja była duża. Po fazie
grupowej odbyła się przerwa, podczas
której zawodnicy mogli się posilić pizzą,
ufundowaną przez organizatorów. Na-
stępnie odbyły się konkursy rzutów za
2 i 3 punkty, niestety do konkursu „wsadów” nikt się nie zgłosił.
Po meczach finałowych nastąpiła dekoracja zawodników medalami, pucharami
i innymi cennymi nagrodami. Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
1 miejsce Socho Squaw
2 miejsce Szoszon Team
3 miejsce Ballistic Bullets.
Zwycięzca rzutów za 2 punkty: Sebastian Jankowski. Zwycięzca rzutów za
3 punkty: Mateusz Nesterowicz. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dawid
Justkowiak z Socho Squad.
Organizator Młodzieżowa Rada Miejska
w Błoniu bardzo dziękuje za przybycie,
wspaniałą atmosferę i gratuluje zwycięzcom. Specjalne podziękowania należą się
p. Małgorzacie Larek za opiekę medyczną, p. Jaromirowi Buzalskiemu i Łukaszowi Kuchcie za wspaniałe sędziowanie
meczów. Również dziękujemy Kacprowi
Rogali za obsługę sprzętu, Asi Kieruzalskiej, Agacie Możdżyńskiej, Michałowi
Romanowskiemu, p. Włodzimierzowi Leduchowskiemu, sekretarzowi Przemysławowi Kubickiemu, Marcinowi Kołocie
oraz burmistrzowi Zenonowi Reszce za
pomoc w organizacji całej imprezy.
Młodzieżowa Rada Miejska
Dzień Dawcy Szpiku Kostnego
W niedzielę, 06/04/2014 odbył się
w naszym mieście Dzień Dawcy Szpiku Kostnego – DKMS. Wolontariusze ze
Stowarzyszenia Inicel rejestrowali potencjalnych dawców szpiku. Akcja odbyła
się w salce przy kościele pw. Narodzenia
Pańskiego i trwała 6 godzin, podczas których grono potencjalnych dawców szpiku
powiększyło się o 92 osoby.
Wszystkim, którzy tego dnia zdecydowali się pomóc i oddać „cząstkę siebie”
bardzo dziękujemy!
Możliwe, iż w związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego
miasta, Fundacja DMKS powtórzy akcję
w Błoniu.
Dzień Kobiet w Radzikowie
W niedzielne popołudnie 9 marca
w sali widowiskowej w Radzikowie zagościli młodzi wokaliści - artyści z Centrum
Kultury w Błoniu.
Dzień Kobiet - to z tej okazji zgromadzona publiczność mogła wysłuchać
wzruszającego programu muzycznego.
Młodzież zaprezentowała się w piosenkach z repertuaru Edyty Geppert, Natalii
Kukulskiej, Maryli Rodowicz, czy zespołu Muse. Wokalistom towarzyszył zespół
w składzie: Maciej Szymaniak - perkusja,
Jacek Markiewicz - gitara, Hubert Ploch
- gitara, Hubert Płowik - saksofon i Paulina Kuropatwa - pianino.
Publiczność zgromadzona w sali spisała się fenomenalnie, każdy punkt programu był nagradzany gromkimi brawami,
oczywiście na koniec koncertu nie obyło
się bez bisów.
Z rozmów kuluarowych można było
wywnioskować, że młodzi artyści skradli
niejedno wrażliwe, kobiece serce.
Po obejrzeniu programu przygotowanego przez młodzież, widzowie mogli usłyszeć także kilka utworów z lat 80-tych,
w wykonaniu Agnieszki Sztabik - Baran – instruktorki wokalnej utalentowanej błońskiej młodzieży i pianisty Jacka
Potoła.
Młodzież i instruktorka serdecznie dziękują p. Marii Woynarowskiej za przemiłą
gościnę w Radzikowie.
Agnieszka Sztabik - Baran
Studio Młodych Talentów
Centrum Kultury w Błoniu
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
KIERMASZOWE ATRAKCJE
Przedświąteczny kiermasz w Centrum Kultury jest długo oczekiwaną atrakcją. Wystawcy przygotowują stroiki, ozdoby
i smakołyki na długo przed imprezą. Błoniacy z kolei tłumnie odwiedzają stragany szkół, stowarzyszeń i artystów. Nikt
nie potrafi się oprzeć urokowi słodkich kurczaczków, baranków i zajączków. W tym roku w Niedzielę Palmowa wystąpili: ZPiT TĘCZA, Klub KRES oraz zespół artystyczny BUTW-u. Gratulujemy pięknych występów!
EDUKACJA Z FILHARMONIĄ
PORANEK Z KRÓLEWNĄ
Dzięki naszym cyklicznym spotkaniom koncertowym już nawet najmłodsi
mieszkańcy Błonia potrafią rozpoznać instrumenty muzyczne, wyrabiają swój
gust i uczą się wrażliwości na dźwięki klasyczne.
XXXVII EDYCJA WARSZAWSKIEJ SYRENKI
Spektakl w wykonaniu duetu JaHa to
zabawa interaktywna, w czasie której
dzieci, jak i dorośli próbowali obudzić Królewnę Marudę i pokazać jej,
że szczęście i sens są w małych, prostych rzeczach.
ZAPRASZAMY DO KINA „BAJKA”
21.04 – 21.05.2014
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki od lat jest organizatorem najpopularniejszego na Mazowszu konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży – Warszawska Syrenka. Co roku w eliminacjach do finału bierze udział kilkanaście
tysięcy młodych recytatorów z terenu całego województwa. Nasi młodzi recytatorzy tłumnie biorą udział w eliminacjach do tego konkursu. Jury zawsze ma
trudny orzech do zgryzienia.
- „Niebo istnieje… naprawdę” – dramat
USA
- „Niesamowity Spider Man 2” – akcja,
USA
- „Imigrantka” – melodramat USA
- „Violetta. Koncert” – muzyczny USA
- „Rio 2” – 3D, komedia animowana,
USA
- „Powstanie Warszawskie” – dramat
wojenny, Polska
- „X Men. Przeszłość, która nadejdzie” –
akcja, science – fiction, USA
- „Na skraju jutra” – akcja, science – fiction, USA
- „Jak ojciec i syn” – dramat, Japonia
- „Gwiazd naszych wina” – dramat USA
- „Bardzo poszukiwany człowiek” – thriller, Niemcy
- „Czarownica” – dramat przygodowy,
USA
- „Listonosz Pat” – animowany, familijny, Wielka Brytania
27
28
BIS 4 / 2014
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
Redaguje Dariusz Sitarski
II MIĘDZYKLUBOWY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
„SENIOR HOBBY”
To był już II Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego „SENIOR HOBBY”
zorganizowany przez Centrum Kultury i pomysłodawcę Piotra Galińskiego.
W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej wystąpiło osiem par trenujących
w Centrum, których rywalizację o prymat oceniało trzech sędziów. Ozdobą turnieju był występ Mistrzów Polski w klasie senior Agnieszki i Andrzeja Roszaków, którzy trenują w Poznaniu w Klubie Tańca FINEZJA, a także dwóch rodzimych formacji BRAWA i BRAWKA MINI.
PECTUS STAR czyli MEGA ROCK LIVE
Pectus - polski zespół rockowy powstały w 2005 r. w Rzeszowie. Jego nazwa
w tłumaczeniu z łaciny oznacza pierś. Styl, w którym tworzy zespół, to zarówno pop i rock. W skład zespołu wchodzą: T. Szczepaniak (wokal), B. „Skiming”
Skiba (gitara basowa), A. Adamski (instrumenty klawiszowe), R. Inglot (perkusja), G. „Buniek” Samek (gitara), D. Kurasz (gitara).
Zespół w 2007 r. został finalistą 44. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej „Debiuty” w Opolu. W 2008 r. Pectus, piosenką „To, co chciałbym ci dać”, wygrał
w polskim półfinale 45. Międzynarodowego Festiwalu w Sopocie. Dzięki temu
zwycięstwu miał okazję reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie.
Żywiołowy koncert w Błoniu zachwycił nie tylko publiczność. Sam zespół również był wzruszony, na Facebooku podziękował za fantastyczny koncert w Błoniu. I gorąca prośba: drodzy Błoniacy - kupujcie bilety na nasze koncerty! Tylko przy pełnej sali możemy doznawać wielkich przeżyć artystycznych...

Podobne dokumenty

nr 11 (listopad)

nr 11 (listopad) Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie mate...

Bardziej szczegółowo

nr 2 - Gmina Błonie

nr 2 - Gmina Błonie Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie mate...

Bardziej szczegółowo