Optymalizacja podatkowa – granice swobody podatników a ryzyko

Transkrypt

Optymalizacja podatkowa – granice swobody podatników a ryzyko
Optymalizacja podatkowa –
granice swobody podatników
a ryzyko podatkowe
PARTNERZY
Czy moŜliwa jest optymalizacja podatkowa
bez ryzyka podatkowego?
Optymalizacja podatkowa krok 1
osiągnięcie określonych rezultatów gospodarczych
przy załoŜeniu jak najniŜszego opodatkowania
Optymalizacja podatkowa krok 2
osiągnięcie zamierzonych oszczędności podatkowych
przy załoŜeniu jak najmniejszego ryzyka ich
zakwestionowania przez organy podatkowe
Co na temat optymalizacji podatkowej
mówi Trybunał Konstytucyjny?
Brak normy nakazującej podatnikom kształtowanie
sytuacji prawnej w sposób skutkujący jak największym
obciąŜeniem podatkowym
Czynności prawne podejmowane w celu osiągnięcia
korzyści podatkowych są legalne, o ile czynią zadość
wymaganiom prawa cywilnego
Organ podatkowy zobowiązany jest ustalić skutki
podatkowe właściwe dla danej czynności prawnej
równieŜ wówczas, gdy czynność podjęta została
jedynie w celu osiągnięcia korzyści podatkowych
Jak dalece organy podatkowe mogą
ingerować w ustalenia stron umowy?
Zgodny zamiar stron oraz cel umowy jako miarodajne
czynniki określające skutki podatkowe czynności
prawnej
Prawo ustalenia skutków podatkowych w stosunku do
czynności dyssymulowanej
Prawo wystąpienia do sądu powszechnego o
ustalenie istnienia stosunku prawnego
O czym powinien pamiętać podatnik,
decydując się na optymalizację?
Zgodności umowy z prawem
Właściwej kwalifikacji prawnej umowy
(jej przedmiotu)
Unikaniu dyssymulowania umów
Działaniu zgodnie z interesem spółki, w imieniu której
dokonywane są czynności prawne
Przykładowy model optymalizacji
Stan wyjściowy
Stan docelowy
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna
CypCo
Sp. z o.o.
Sp. z o.o.
WraŜliwe elementy przykładowego modelu
podatkowego
Wariant I
Darowizna udziałów na rzecz spółki cypryjskiej
Wariant II
Nieodpłatne umorzenie udziałów osoby fizycznej
Dziękujemy Za Uwagę
Andrzej Ladziński
[email protected]
Artur Cmoch
[email protected]
8

Podobne dokumenty