Pobierz - Stronie Śląskie

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Stronie Śląskie
N
OWINKI
OWINKI STROŃSKIE
STROŃSKIE
BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Urząd Miejski
ul. Kościuszki 55
tel. (0~74) 811-77-11
fax (0~74) 811-77-32
www.stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
e-mail: [email protected]
MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
Rok VI, Numer LV
Nakład—1000 egz.
2009-05-22
ISSN 1734-0403
Z okazji zbliŜającego się „Dnia Matki”
śyczymy Wam Drogie Mamy
W TYM
NUMERZE:
Szczęścia, uśmiechu, duŜo radości,
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,
samych przyjemnych w Waszym Ŝyciu zdarzeń.
SESJA RADY MIEJSKIEJ
2
WITOLD GRZESIŃSKI WSPOMNIENIE
2
PRZETARGI
3
OGŁOSZENIA
4
ROBOTY PUBLICZNE
4
PRZYPOMINAMY
4
INWESTYCJE
5
DZIAŁAJ LOKALNIE
5
KONKURS OFERT
5
WIEŚCI Z GIMNAZJUM
6
NAGRODY BURMISTRZA
6
OFERTA ZSP
6
MŁODZIEś W DZIAŁANIU
7
GÓRSKIE CIENIE 2009
7
TENIS STOŁOWY
7
HDK BRYLANT
7
IMPREZY
8
________________________________________________________________
1 czerwca to jak wszystkim wiadomo
Dzień Wszystkich Dzieci
A więc Ŝyczymy wszystkim dzieciom
śmiechu wiele i lodów w niedzielę
i przyjaciół najlepszych na świecie
i wszystkiego, wszystkiego, co chcecie.
Burmistrz
Stronia Śląskiego
(-) Zbigniew Łopusiewicz
W imieniu Radnych Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim
(-) Ryszard Suliński
RANKING ZPP
02 kwietnia odbyło się wręczenie pucharów zwycięzcom rankingu gmin, prowadzonym przez
Związek Powiatów Polskich.
W ramach rankingu powiat, miasto na prawach
powiatu lub gmina otrzymują punkty, naliczane w
zaleŜności od spełniania poszczególnych warunków w ramach: promocji jednostki, wspierania
rozwoju społeczeństwa informatycznego, poprawy
jakości obsługi mieszkańców i rozwoju informacyjnego. W ubiegłym roku Gmina Stronie Śląskie
zajęła 10 miejsce w rankingu, natomiast zwycięzcą została Polanica Zdr.
ŚCIĄGA WYBORCY
W CELU PRZYBLIśENIA
PAŃSTWU ZASAD
UCZESTNICTWA
W WYBORACH DO PAREUROPEJSKIGO, DO BIEśĄCEGO WYDANIA „NS” DOŁĄCZYLIŚMY SKRYPT ZAWIERAJĄCY M.IN.
LAMENTU
ZASADY GŁOSOWANIA I OBWODY
WYBORCZE.
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z LEKTURĄ.
BROSZURKA BUDśETOWA
DO BIEśĄCEGO NUMERU „NS”
„INFORMATOR BUDśETOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2009”.
INFORMATOR MA NA CELU
DOŁĄCZONY ZOSTAŁ
WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH
ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU POLITYKI FINANSOWEJ
PROWADZONEJ W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE.
W MOśLIWIE PROSTY SPOSÓB PRZEDSTAWIA TERMINOLOGIE ZWIĄZANĄ Z BUDśETEM ORAZ INFORMACJE
O DOCHODACH I WYDATKACH W LATACH
2007 - 2009.
PRACOWNIA
RENTGENOWSKA
Informujemy, Ŝe w szpitalu
w Lądku Zdroju czynna jest
pracownia rentgenowska w
następujących dniach:
Poniedziałek Środa Piątek
9.00 — 13.00
ROK VI, NUMER LV
STR. 2
Z Ŝalem i głębokim smutkiem
zawiadamiamy, Ŝe 27 kwietnia 2009 r. odszedł na zawsze
WITOLD GRZESIŃSKI
śegnamy wielkiego człowieka i społecznika.
ZałoŜyciela Gminnego Stowarzyszenia
Poszukujących Pracy w Stroniu Śląskim.
Rodzinie i bliskim zmarłego składamy
najszczersze wyrazy Ŝalu i współczucia
Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci Ŝywych
WITOLD GRZESIŃSKI
urodził się 04.11.1925 w Poznaniu.
Najpiękniejsze lata swego Ŝyciadzieciństwo spędził w Zaborowiemajątku ziemskim swoich Rodziców; Kazimiery i Antoniego Grzesińskich wraz z młodszą siostrą
Antoniną. Druga wojna światowa
nieodwracalnie zniszczyła wszystko. Cała rodzina wysiedlona z majątku zajętego przez Niemców i
przygarnięta przez Ŝyczliwych włościan z okolicy wegetowała, by przetrwać.
Witold pracował u Bauera potem w Wolsztynie na
kolei. Ojciec schorowany zmarł wiosną 1944 r.
Po przejściu wiosną frontu Witold z matką i siostrą
przejął opuszczony wcześniej przez Niemców majątek
celem ochronienie go przed grabieŜą przez armie radziecką z resztek mienia oraz inwentarza. Następnie rozpoczął
naukę w trybie przyspieszonym w Gimnazjum w Lesznie,
a w 1948 r. ukończył zdaniem matury Technikum Rolnicze w Bojanowie.
Celem dalszego kształcenia się przeniósł się wraz z
matką i siostrą do Wrocławia, gdzie na Uniwersytecie
studiował na wydziale zoo-techniki pracując nocami ,aby
utrzymać siebie i rodzinę.
W 1952r. ukończył studia i w tymŜe roku załoŜył rodzinę poślubiając koleŜankę ze studiów Krystynę Chrzanowską mieszkankę Karpat Wschodnich — ziem utraconych kresów.
Po odbyciu trzech lat przymusowej pracy w Zespole
Techników Rolniczych w Nysie osiedlił się z powiększoną
juŜ o 2 dzieci rodziną we Wrocławiu, gdzie zamieszkała z
nimi teŜ jego Matka. W latach 1955-59 obydwoje ukończyli pracując studia magisterskie.
W 1979 r. Witoldowie przenieśli się do Stronia Śląskiego - Wsi, gdzie na zakupionej ziemi, budynku mieszkalnym i gospodarczych załoŜyli fermę owiec. Praca była
cięŜka, a gdy dalsza hodowla owiec stała się w połowie
lat 80-tych w całej Polsce nieopłacalną, nawet na Podhalu, ferma została zlikwidowana.
W czasie swojego pobytu w Stroniu Śląskim działał
społecznie, w kierunku podnoszenia poziomu oświaty,
likwidacji bezrobocia oraz brał czynny udział w uroczystościach lokalnych. Był załoŜycielem Gminnego Stowarzyszenia Poszukujących Pracy w Stroniu Śląskim.
Trudy Ŝycia, intensywna praca na fermie, a następnie
zalesianie leŜących odłogiem łąk zrobiły swoje. Stan zdrowia Witolda Grzesińskiego zaczął się pogarszać.
I tak w dniu 27.04.2009r. zaopatrzony w św. sakramenty odszedł na niebieskie pastwiska do BoŜej bacówki.
XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, która odbędzie się w dniu 25 maja 2009 roku o
godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55.
PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
5. Ocena i analiza stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych połoŜonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie:
-Dyrektor Dolnośląskiej SłuŜby Dróg i Kolei we Wrocławiu,
-Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku,
-Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody,
Porządku Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim,
-Burmistrz Stronia Śląskiego,
-Dyskusja.
6. Organizacja wypoczynku letniego w roku szkolnym 2008/2009
dla dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy Stronie Śląskie:
- Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Gminy Stronie Śl.,
- Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim,
- Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim,
- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim,
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i
Pomocy Socjalnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim,
- Burmistrz Stronia Śląskiego,
- Dyskusja.
7. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z działalności w okresie między sesjami.
8. Przyjęcie zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego w
Kłodzku.
9. Zmiana studium i kierunków zagospodarowania Gminy Stronie
Śląskie w części wsi Bolesławów i Kamienica.
10. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sienna.
11. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stronie Lasy.
12. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu Miasto Stronie Śląskie.
13. Zmiana uchwały Nr XXX/196/08 Rady miejskiej w Stroniu Śl. z
dnia 24.11.2008 roku w sprawie przyjęcie Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Stronie Śl. na lata 2009 – 2013.
14. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok .
15. Interpelacje radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej.
18. Zamknięcie sesji.
Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
Ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
Tel.: 074 811 77 22
Faks: 074 811 7732
e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny: Bogdan Birówka
www.stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
ROK VI, NUMER LV
STR. 3
PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ n/w nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie :
ROGÓśKA — TRZECI PRZETARG — 29 MAJA 2009 R. GODZ.12:00
Cena wywoławcza brutto [w zł] — 13 100 000
Kwota wadium [w zł] — 700 000
Powierzchnia działek — 89,87 ha
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
zabudowa mieszkaniowa, usługi, uŜytki rolne, zieleń leśna, droga transportu rolnego
PołoŜenie i opis nieruchomości:
Nieruchomości nie zabudowane, połoŜone we wsi RogóŜka, Gmina Stronie Śląskie. Nieruchomości nie są wyposaŜone w Ŝadne
urządzenia infrastruktury technicznej. W obecnej chwili wieś jest opuszczona.
Dojazd do nieruchomości od strony drogi wojewódzkiej nr 392 relacji Kłodzko-Stronie Śląskie, poprzez miejscowość Konradów,
drogą asfaltową. Krótszy dojazd od Stronia Śląskiego drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym.
STARA MORAWA — DRUGI PRZETARG — 29 MAJA 2009 R. GODZ.12.30 — 13.30
Nr i pow.
działki
[w ha]
Cena
wywoławcza
brutto [w zł]
Kwota
wadium
[w zł]
279/59
15650m2
830 400
42 000
867 000
44 500
839 000
42 000
1 050 000
52 500
899 000
45 000
279/60
10392m2
279/61
8583m2
279/64
10742m2
279/65
9192m2
PołoŜenie i opis nieruchomości
Nieruchomości nie zabudowane, połoŜone w obrębie wsi
Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie, wchodzą w skład kompleksu
kilkudziesięciu działek, stanowiących zespół rekreacyjno-usługowych,
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego
o pow. lustra ok. 5 ha oraz w sąsiedztwie istniejących
i planowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Uzbrojenie działek dobre, wzdłuŜ planowanej drogi dojazdowej przebiegają linie wodociągowe i kanalizacyjne. Przyłącze energetyczne jest
w trakcie realizacji.
Przeznaczenie
i sposób jej
zagospodarowania
Obiekty hotelowe oraz
obiekty sportu
i rekreacji
z wykluczeniem
mieszkalnictwa.
Maksymalna
wysokość
zabudowy do 15m .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „Przetarg-RogóŜka.” lub ”Przetargdziałka nr” wyłącznie przelewem najpóźniej do dnia 25 maja 2009 r. na konto Gminy Stronie Śląskie
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierŜawę nieruchomości na okres 15 lat, połoŜonych w obrębie wsi Stara
Morawa, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2009 roku o godz. 12:00 (poz.1);
godz.12:15 (poz.nr.2);godz.12:30 (poz.nr3) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskimpok. nr 17 (sala konferencyjna).
Wadium z dopiskiem „Przetarg- dzierŜawa – dz. nr …” naleŜy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 16 czerwca 2009 r. na konto Gminy Stronie Śląskie
Nr działki
Pow. w m2
279/75
2112
m2
279/76
2065
m2
279/77
2021 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Usługi związane obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Nowonabywca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji budowlanej jak i do realizacji obiektu kubaturowego zgodnie z koncepcją zabudowy terenu. Budynek usługowy 3 – powierzchnia zabudowy 275,8 m2, budynek gastronomiczny z częścią usługową – wypoŜyczalnią sprzętu pływającego i pokojami gościnnymi na poddaszu.
Usługi związane obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Nowonabywca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji budowlanej jak i do realizacji obiektu kubaturowego zgodnie z koncepcją zabudowy terenu. Budynek usługowy 2 – powierzchnia zabudowy 380,00 m2 – budynek gastronomiczny z częścią rekreacyjną i pokojami gościnnymi na poddaszu.
Usługi związane obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Nowonabywca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji budowlanej jak i do realizacji obiektu kubaturowego zgodnie z koncepcją zabudowy terenu. Budynek usługowy 1 – powierzchnia zabudowy 419,37 m2 – budynek gastronomiczny z kręgielnią i pokojami gościnnymi na poddaszu.
Stawka
wyjściowa
(netto/m-c)
1056 zł
1032,50 zł
1010,50 zł
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich pok. nr 12 tel.: 074-811-77-15, 074-811-77-45.
ROK VI, NUMER LV
STR. 4
PRZETARG
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony (ze względu na potrzeby
gospodarcze) do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku Stary Gierałtów 14, na sprzedaŜ n/w
nieruchomości ,stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
Nr działki
pow. dz. w m 2
123/3
25m 2
123/4
15m2
123/12
15m2
123/13
26m2
123/5
17m2
123/6
13m2
123/7
13m2
123/8
13m2
123/9
13m2
Cena
wywoławcza
[brutto zł]
Kwota
wadium
[w zł]
1 090,00
60,00
652,00
50,00
652,00
50,00
1 230,00
70,00
Termin
przetargu
Opis nieruchomości
12:00
Nie zabudowane nieruchomości gruntowe, połoŜone w odległości ok. 100m od asfaltowej drogi dojazdowej.
Działki wchodzą w skład kompleksu jedenastu działek, z których siedem jest zabudowanych budynkami uŜytkowymi w zabudowie szeregowej aktualnie wykorzystywanych jako komórki lokatorskie dla wł. lokali mieszkalnych,
połoŜonych w budynku
12:15
12:30
12:45
1 813,00
100,00
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem uŜytkowym nr 1 o pow.
6,05m2 w zabudowie szeregowej, parterowy niepodpiwniczony
1 544,00
80,00
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem uŜytkowym nr 2 o pow. 5,15m2 w zabudowie szeregowej.
13:15
1 544,00
80,00
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem uŜytkowym nr 3 o pow. 5,15m2 w zabudowie szeregowej.
13:30
1 553,00
80,00
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem uŜytkowym nr 4 o pow. 5,18m2 w zabudowie szeregowej.
13:45
1 558,00
80,00
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem uŜytkowym nr 5 o pow. 5,20m2 w zabudowie szeregowej.
14:00
13:00
Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania - Usługi oświaty. Nieruchomości wolne od długów i cięŜarów.
Osoby uprawnione do udziału w przetargu powinny zgłosić chęć uczestnictwa (w formie pisemnej)
do dnia 05 czerwca 2009 r. do godz. 14:00 i dołączyć kserokopię dowodu wpłacenia wadium
oraz kserokopia aktu własności do lokalu mieszkalnego w Starym Gierałtowie nr 14.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
przy ul. Kościuszki 55 w dniu 08 czerwca 2009 r.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich pok. nr 12 tel.: 074-811-77-15, 074-811-77-45.
ROBOTY PUBLICZNE
W związku z trudną sytuacją na lokalnym rynku pracy, związaną z upadłością HSK „Violetta” Burmistrz Stronia Śląskiego podjął kroki zmierzające do
ograniczenia bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie.
W tym celu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy uruchomiono program
zmierzający do aktywizacji osób zwolnionych z Huty Szkła Kryształowego
"Violetta" w Stroniu Śląskim. Od 20 maja, w ramach robót publicznych,
zostało zatrudnionych kolejnych 50 osób, byłych pracowników huty. Obecnie Gmina Stronie Śląskie, w ramach robót publicznych, zatrudnia 80 osób.
Część z nich jest oddelegowana do zakładów i jednostek podległych.
Byli pracownicy huty zatrudnieni są na okres 6 miesięcy.
OGŁOSZENIE — PRACA
Firma Czarna Góra S.A. poszukuje osoby na stanowisko
INśYNIER BUDOWY
Wymagania:
Wykształcenie wyŜsze budowlane; minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność organizacji budowy, umiejętność kierowania zespołem, prawo jazdy, dokładności w wykonywaniu powierzonych obowiązków, odpowiedzialność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy
własnej, umiejętność pracy w zespole, uprawnienia budowlane.
OFERTY zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres
e-mail: [email protected] lub drogą pocztową na
adres: Czarna Góra S.A. Sienna 4, 57-550 Stronie Śląskie.
PRZYPOMINAMY
♦Przypomina się o konieczności przedłuŜenia umów na uŜytkowanie
kwater grzebalnych na cmentarzu
komunalnym w Stroniu Śląskim. Opłata za przedłuŜenie uŜytkowania kwatery na okres kolejnych 20 lat wynosi
200 PLN + 7% VAT, 100 PLN +
7% VAT za kwaterę dziecinną i urnę.
NieprzedłuŜenie umów spowoduje
likwidację grobów.
♦Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie
mogą, na preferencyjnych warunkach,
nabyć lokale mieszkaniowe, które
dzierŜawią lub wynajmują od Gminy
minimum od trzech lat. Bonifikaty na
wykup mieszkań wynoszą od 70% do
99% wartości mieszkania. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim - pok. Nr 12 (tel. 074 811-77-15).
♦Przypominamy, Ŝe termin 31 maja mija
termin wniesienia opłaty za sprzedaŜ napojów alkoholowych. Nie dopełnienie tego
obowiązku będzie wygaśnięciem zezwolenia.
♦Z początkiem czerwca planowane jest
przeniesienie targowiska miejskiego z ul. Mickiewicza na ul. Kościuszki. Nowe targowisko
ma powstać na terenie bocznicy kolejowej.
ROK VI, NUMER LV
STR. 5
INWESTYCJE
ROBOTY DROGOWE
Trwają inwestycje związane z odbudową dróg gminnych, na
remont których Gmina Stronie Śląski otrzymała dofinansowanie
z budŜetu państwa:
♦ Stary Gierałtów (działki nr 237, 244, 246) - odbudowa ok.
755 m.b. (metrów bieŜących) drogi. Wartość inwestycji
341 600,12 zł, w tym środki Gminy 109 600,12 zł. Planowany
termin zakończenia inwestycji - 28.07.2009.
♦ Kletno (działki nr 55,64) - odbudowa ok. 180 m.b. drogi.
Wartość inwestycji 133 444,47 zł, w tym środki Gminy
27 444,47 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 28.07.2009.
♦ Nowa Morawa (działki nr 84,94) - odbudowa ok. 955 m.b.
drogi. Wartość inwestycji 339 981,06 zł, w tym środki Gminy
68 981,06 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 28.07.2009.
♦ Stronie Śląskie ul. 40-lecia PRL - odbudowa ok. 380 m.b.
drogi wraz z parkingami i chodnikami. Wartość inwestycji ok.
550 000,00 zł, w tym środki Gminy - 50%. Planowany termin
zakończenia inwestycji - początek sierpnia br.
ORLIK 2012
Zakończony został ostatni etap budowy kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
1 355 000 zł. Na w/w przedsięwzięcie Gmina Stronie Śląskie
otrzymała dofinansowanie z budŜetu państwa w kwocie 666 000
zł. Jednostką zarządzającą „ORLIKIEM”, zostało Centrum Sportu
i Rekreacji w Stroniu Śląskim.
Od 01 czerwca w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”
zostanie zatrudniony animator prowadzący zajęcia sportowo —
rekreacyjne dla dzieci i młodzieŜy z Gminy Stronie Śląskie. Plan
zajęć oraz godziny otwarcia boisk zostaną podane do
publicznej wiadomości w terminie późniejszym.
STRONIE ŚLĄSKIE UL. 40-LECIA PRL
MIEJSKI PLAC REKREACJI
Gmina Stronie Śląskie wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„Nasza Spółdzielnia” finansuje budowę miejskiego placu rekreacji, który powstaje na placu pomiędzy ul. NadbrzeŜna i Krótka.
W jego skład wchodzić będą: plac zabaw dla dzieci,
urządzenia fitness dla dorosłych, ścieŜka z miejscami do wypoczynku (ławki, kosze) oraz ogrodzony teren dla psów.
PLANOWANE INWESTYCJE
W najbliŜszym czasie rozpoczną się następujące inwestycje:
⇒ Remont mostu w Starym Gierałtowie (działki nr 93,244).
Wartość inwestycji 133 113,58 zł, w tym środki Gminy
27 113,58 zł, dofinansowanie 106 000,00 zł.
⇒ Odbudowa kanalizacji deszczowej w Stroniu Śląskim, ul.
Górna . Wartość inwestycji 90 845,45 zł, w tym środki Gminy 18 845,45 zł, dofinansowanie 72 000,00 zł.
⇒ Odbudowa kanalizacji deszczowej w Stroniu Śląskim, ul.
Ogrodowa. Wartość inwestycji 51 196,82 zł, w tym środki
Gminy 11 196,82 zł, dofinansowanie 40 000,00 zł.
⇒ Odbudowa łącznika pieszego w Stroniu Śl. pomiędzy ul.
Szkolną i Kościelną. Wartość inwestycji 84 719,97 zł, w tym
środki Gminy 17 719,97 zł, dofinansowanie 67 000,00 zł.
⇒ Modernizacja głównej alejki w Parku Morawka w Stroniu Śl.
⇒ Trwa przetarg na przebudowę byłego dworca PKP na Centrum Edukacji, Kultury i Turystyki (CETiK) w Stroniu Śl.
KOMPLEKS BOISK W BOLESŁAWOWIE
Gmina Stronie Śląskie otrzymała z budŜetu państwa decyzję o
dofinansowaniu budowy kompleksu boisk w Bolesławowie, w
ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych
ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieŜy".
Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego (min. 3 funkcje, np.: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna) o minimalnych wymiarach płyty boiska 22m x 44m.
STRONIE ŚLĄSKIE „ORLIK 2012”
STRONIE ŚLĄSKIE M IEJSKI PLAC REKREACJI
DZIAŁAJ LOKALNIE
KONKURS OFERT
FUNDUSZ LOKALNY MASYWU ŚNIEśNIKA
OGŁOSIŁ WYNIKI KONKURSU "DZIAŁAJ LOKALNIE"
Celem konkursu jest wspierane projektów inicjujących współpracę
mieszkańców na rzecz wspólnego dobra. W programie mogą uczestniczyć organizacje i grupy inicjatywne z gmin: Stronie Śl., Lądek Zdr., Bystrzyca
Kł. i Międzylesie. Jeszcze nigdy w historii tego programu, a jest to juŜ VI edycja, z terenu Naszej Gminy dofinansowania nie dostało aŜ 7 projektów, które
prezentujemy poniŜej (wnioskodawca, tytuł projektu, kwota dofinansowania):
♦ OSP w Bolesławowie, „Wieś jakiej nie znacie - MY”, 1 000 zł.
♦ Sołectwo Stronie Śl. Wieś, „Popularyzacja Ŝycia kulturalnego”, 2 000 zł.
♦ Grupa Inicjatywna St. Gierałtów, „Zaproszenie - wstęp wolny”, 1 000 zł.
♦ Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy, „Amfiteatr wiejski w Konradowie”, 2 000 zł oraz „Skarby Doliny Kleśnicy”, 2 000 zł.
♦ Stacja Stronie, „Sztuka-arteria w Białej Lądeckiej”, 2 200 zł.
♦ Gimnazjum w Stroniu Śląskim, „Tancerze okrągłego parkietu”, 2 000 zł.
♦ Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik, „Podkowce w St. Morawie”, 4 000 zł.
Zarząd Powiatu Kłodzkiego przypomina, Ŝe
15 maja rusza II nabór wniosków z zakresu:
♦ kultury i dziedzictwa narodowego —
przewidywana kwota 30 000 zł,
♦ kultury fizycznej i sportu —
przewidywana kwota 40 000 zł.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo
w ogłoszeniu o konkursie ofert zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie www.bip.powiat.klodzko.pl w dniu 11
grudnia 2008r. w zakładce KONKURSY.
Termin składania ofert:
15.V.2009-15.VI.2009 do godz.15.30
Wnioski naleŜy składać w siedzibie głównej
Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul.
Okrzei 1 57-300 Kłodzko w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA, pok.23.
ROK VI, NUMER LV
STR. 6
WIEŚCI
Z
OLIMPIADA GEOGRAFICZNA
Uczniowie Gimnazjum im. Marianny Orańskiej wzięli udział w
ponadprogramowej ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej
z geografii zorganizowanej przez firmę Olimpus. Nad konkursem czuwała p. Anna Maczkowska. Wśród 673 uczestników
klas I - Tomasz Suszyński zajął 18 miejsce, wśród 807
uczestników klas II - Aleksandra Wijatyk zajęła 22 miejsce, a wśród 886 uczestników klas III – Wojciech Serafin
zajął 25 miejsce. Ponadto pozostali uczestnicy naszej szkoły
zajęli miejsca w pierwszej pięćdziesiątce.
GIMNAZJADA
Uczniowie Gimnazjum im. Marianny
Orańskiej w Stroniu Śląskim wzięli
udział w VI edycji Gimnazjady Regionalnej szkół Masywu ŚnieŜnika.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie Karolina Sokół, Angelika Mizera, Monika Ruszkowska wykonały prezentację multimedialną pt.
„Mój region w Unii Europejskiej” opiekunem pracy dziewcząt
była p. Agnieszka Tatarynowicz. Dziewczyny zajęły I miejsce.
Natomiast 28 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. odbył się drugi etap – rywalizacja druŜyn. W skład naszej druŜyny weszli: Urszula Łanucha, Kamila Brodzińska, Jakub Adamczewski oraz Aleksander
Wasilewski, opiekę sprawował p. Jarosław Czerkawski.
Uczniowie zmierzyli się z Gimnazjami z Lądka Zdr., Domaszkowa, Międzylesia oraz Bystrzycy Kł., zajmując III miejsce.
KONKURS MATEMATYCZNY
W dniu 28.04.2009 r. odbył się w Kłodzku V Powiatowy Konkurs Matematyczny klas I i II gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowali: Wojciech Brodziński kl. I d, Kamila Bugajska
kl. II d oraz Rafał Dobrzański kl. II b. Miło nam poinformować, Ŝe Wojciech Brodziński zajął V miejsce i został laureatem tego konkursu. Przygotowaniem uczniów zajmował się
p. Jan Biały, a opieką w czasie konkursu p. Joanna Jasionowska i p. Henryk Romanów.
KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU
Dnia 08 maja 2009 r. w Gimnazjum
im. M. Orańskiej w Stroniu Śląskim
odbyła się III edycji międzygminnego
Konkursu Wiedzy o Zdrowiu, w
której uczestniczyło 7 szkół.
Konkurs składał się z dwóch części,
pierwszej - teoretycznej, w której 3
osobowe druŜyny rozwiązywały test i
drugiej – praktycznej, druŜyny zmagały się z zadaniami praktycznymi.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p.
Urszula Łączyńska-Ramza - lekarz, p. Marlena Cymer-Biała –
stomatolog, oraz p. Anna Sporek Dział Promocji Zdrowia przy
Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
I miejsce zdobyła druŜyna Gimnazjum nr 1 z Bystrzycy
Kłodzkiej, II miejsce zdobyła druŜyna Samorządowego Gimnazjum nr 2 z Domaszkowa, a III miejsce druŜyna Zespołu
Szkół Alternatywnych z Kłodzka.
Pozostałe druŜyny otrzymały wyróŜnienia za udział w konkursie. Organizacją zajęły się: p. Dorota Jaworek, p. Irena Kolczyńska, p. Anna Mizera. KaŜdy uczestnik otrzymał nagrodę
ufundowaną przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
21 maja br. w bibliotece w Gimnazjum im. Marianny Orańskiej
odbył się „Konkurs języka niemieckiego uczniów Gimnazjów
GIMNAZJUM
Gmin Masywu ŚnieŜnika”. W konkursie udział wzięły gimnazja z
Międzylesia, Damaszkowa, Bystrzycy Kłodzkiej, Wilkanowa, Stronia Śląskiego oraz Ośrodka MłodzieŜy z Krosnowic.
Konkurs wygrała uczennica strońskiego gimnazjum Sandra
Wojczyk z wynikiem 56 pkt., (na 60 moŜliwych), drugie miejsce
zajął Dawid Śliczny z Międzylesia (46,5 pkt.), a trzecie Daria
Burza z Domaszkowa z wynikiem 45 pkt. Nad całością czuwał p.
Witosław Pająk. Nagrody ksiąŜkowe dla zwycięzców ufundowała
Rada Rodziców z Gimnazjum w Stroniu Śl. GRATULUJEMY.
MAGIA GÓR
8 maja 2009 r. odbyła się III edycja konkursu „Magia Gór” w
Gimnazjum w Wilkanowie. Uczniowie strońskiego Gimnazjum
wzięli udział w etapach literackim, plastycznym i muzycznym.
Sukces odniósł Jakub Adamczewski z kl. II D, wykonując piosenkę Starego Dobrego MałŜeństwa i zajmując II miejsce.
POZYTYWNA MARIANNA
W dniu 19-go maja 2009 w MOK-u w
Bystrzycy Kłodzkiej w ramach projektu „POZYTYWNA ENERGIA –
NAJWYśSZY STOPIEŃ ZASILANIA”
odbyła się konferencja pt „Marianna
Orańska czyli kreatywny kapitalizm w wydaniu damskim”.
Uczniowie Gimnazjum w Stroniu Śl.
przygotowali prezentacje multimedialną „Marianna Orańska matka biednych i sierot”, wystawę poświeconą Ŝyciu królewny, wykonali stroje z XIX wieku oraz zatańczyli tańce dawne czym zaskoczyli uczestników konferencji i zyskali ich uznanie.
OPOWIEM CI O WOLNEJ POLSCE
Centrum Edukacji Narodowej razem z IPN- em zorganizowało
program „Opowiem Ci o wolnej Polsce”. W projekcie wzięło
udział 120 szkół z całej Polski, z czego tylko 43 szkoły - w tym
Gimnazjum ze Stronia Śl. – zostało wyróŜnionych zaproszeniem
na konferencję do Warszawy za ciekawe ujęcie tematu oraz bogatą treść. Projekt polegał na przeprowadzeniu wywiadów z
ludźmi walczącymi o wolną Polskę po 1945 roku, a wynikiem
pracy jest film pt. „Dwoje ludzi, dwie historie jedna Polska”. Wyjazd odbędzie się od 31.05.2009 r. do 02.06.2009 r. autorami
projektu byli uczniowie: Kamila Brodzińska, Urszula Łanucha oraz Jakub Adamczewski, opiekun - p. J. Czerkawski.
NAGRODY BURMISTRZA
W dniu 24 kwietnia 2009 r. na uroczystym apelu kończącym rok
szkolny w klasach maturalnych Burmistrz Stronia Śląskiego przyznał nagrody pienięŜne w wysokości po 350 zł dla najlepszych
absolwentów z terenu gminy Stronie Śląskie.
Najlepszym absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Lądku
Zdr. został Wojciech Suszyński, który uzyskał średnią ocen
5,25. Natomiast najlepszą absolwentką Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śl. została Agnieszka Cudek. Agnieszka uzyskała średnią ocen 5,06.
Laureatom Ŝyczymy dalszych sukcesów
w nauce oraz w Ŝyciu osobistym.
OFERTA ZSP
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W STRONIU ŚLĄSKIM
Oferuje w roku szkolnym 2009/2010
TECHNIKUM:
technik hotelarstwa; technik Ŝywienia; technik logistyk
SZKOŁA ZAWODOWA
kucharz małej gastronomii; sprzedawca
ZAPRASZAMY www.zsp-stronie.pl
ROK VI, NUMER LV
STR. 7
MŁODZIEś W DZIAŁANIU
GÓRSKIE CIENIE 2009
W dniach od 19 do 26 kwietnia 2009r. w Stroniu Śląskim odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieŜy w
ramach projektu „Let’s Do It By Ourselves” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja programu „MłodzieŜ w działaniu”.
Pomysłodawcą i organizatorem wymiany byli Jacek Kądziołka i Tomasz Pawlęga ze Stowarzyszenia Stacja
Stronie. W projekcie udział wzięło 24 czterech
uczestników z Rumunii, Turcji, Włoch i Polski –
ze Stronia Śląskiego i Krośnic.
Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, zaczynały
się o 9 rano i trwały do kolacji, jednak same rozmowy
uczestników projektu przeciągały się do 2-3 rano.
Warsztaty miały na celu edukację w kierunku umiejętnego pisania projektów do programu „MłodzieŜ w działaniu”. Wspólnie spędzony czas pozwolił na zawiązanie
partnerstwa, które są niezbędne do realizacji projektów
międzynarodowych. Jednocześnie wstępnie opracowywane były projekty, które juŜ w przyszłym roku będą
mogły być realizowane. Prócz zajęć warsztatowych w
ciągu czterech wieczorów uczestnicy prezentowali kulturę swoich krajów, obyczaje, tańce, kuchnię. Szczególnie
miłym akcentem prezentacji był udział Gierałtowskich
„Siekiereczek” podczas wieczoru polskiego.
Organizatorzy zrealizowaną wymianę oceniają bardzo
dobrze i juŜ w chwili obecnej konstruują kolejny projekt
wymiany, tym razem na jesieni tego roku.
W dniach 1-2 maja 2009 w
Stroniu Śląskim miała miejsce
impreza „Górskie Cienie”,
Przegląd Lokalnych Twórców. Organizatorem tego dwudniowego przedsięwzięcia było
Stowarzyszenie Stacja Stronie,
dla którego był to „chrzest bojowy” w samodzielnej organizacji tak duŜych wydarzeń
publicznych. „Górskie Cienie”
finansowane były przez Pro- Zespół „-123min.” z Republiki Czeskiej
gram Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, a takŜe ze środków Gminy Stronie Śląskie.
Podczas trwania imprezy na scenie muszli koncertowej Parku Miejskiego oraz terenu Lochu Kulturalnego „Krajpa” swoją twórczość zaprezentowali niemal wszyscy waŜni artyści gmin Stronie Śląskie i
Lądek Zdrój, wśród których wymienić naleŜy moŜna: Marzenę Zawal,
Dominikę Barabas, zespoły „Oxygen”, „My”, „Pain Drops”, zespoły
śpiewacze „Siekiereczki”, „Skrzynczanki”, „Kapelę z Ulicy Hutniczej” i
Miejską Orkiestrę Dętą ze Stronia Śląskiego. Gwiazdami wieczorów
były zespoły „-123 min.” z Czech oraz krakowski zespół
„Klezzmates”.
Mimo, iŜ organizatorzy mieli sporą konkurencję w postaci imprez w
Lądku Zdroju i Polanicy Zdroju, jak mówią, są zadowoleni z frekwencji mieszkańców sąsiedzkich gmin oraz turystów, a takŜe dobre przyjęcia gwiazd muzycznych – zespołów, które wymagają juŜ sporego
muzycznego osłuchania.
Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim lokalnym twórcom,
którzy – niezaleŜnie od występów w innych miejscach w tym samym
czasie – chętnie przystali na udział w „Górskich Cieniach 2009”!
TENIS STOŁOWY
HDK BRYLANT
Kazimierza Wielka gościła najlepsze tenisistki i tenisistów Polski. Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy to najwaŜniejsza
impreza dla kadetów, którzy grają w tenisa stołowego. W gronie najlepszych zaprezentowały się 2. zawodniczki ŚnieŜnika
Stronie, trenujące pod czujnym okiem trenera Leszka Kawy.
Fantastyczny występ zaliczyła Natalia Michorczyk, która
zajęła 2. miejsce przegrywając w finale minimalnie z najlepszą
zawodniczką w Polsce Sandrą Wabik. Warto wspomnieć, Ŝe
finał był bardzo wyrównany. Natalia prowadziła juŜ 3;1 aby
niestety ulec bardziej doświadczonej koleŜance 3;4. Druga
nasza zawodniczka Ada Jończyk tym razem wypadła nieco
gorzej zajmując miejsce w przedziale 17-24.
Bardzo wysokie miejsce w klasyfikacji klubowej zajął ŚnieŜnik
Stronie Śl. udowadniając wszystkim niedowiarkom, Ŝe jeŜeli
chęci poprze się cięŜką pracą moŜna osiągać świetne wyniki.
Po tych zawodach wielu trenerów, zawodników i kibiców dowiedziało się gdzie leŜy Stronie i doceniło wysiłek trenera i
zawodników kibicując nam w decydującej fazie turnieju.
W ostatnim numerze „Nowinek” brak było informacji bieŜącej dotyczącej działalności klubu z powodów zdrowotnych. Jestem juŜ przed moim ulubionym komputerem i piszę.
W kwietniu druŜyna naszych szachistów pojechała na rozgrywki (trening przed Mistrzostwami Polski) do Klubu HDK przy
Urzędzie Miasta Kudowa. Dostaliśmy sromotne baty, nie wygraliśmy ani jednej partii. Wzięliśmy ze sobą w celach szkoleniowo-poznawczych młodych szachistów z lądeckiego CKiR. Liczymy, Ŝe za rok lub dwa będą oni krwiodawcami i reprezentantami naszego klubu .
Klub nasz jest juŜ po Ogólnym Zebraniu Członków, na którym dokonano wyboru nowych władz klubu i tak Prezesem
klubu Pozostał nadal Antoni Cygan, vice prezesem Wł.
Jacek Matyszkiewicz, skarbnikiem Agnieszka Gontko i
członkiem Zarządu Janusz Sosnowski. Wybrano równieŜ
Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Kazimierz Dąbrowski oraz członkowie Roman Mikołajek i
Władysław Wieczorek.
Informujemy, Ŝe w dniach 5 – 7 czerwca w Stroniu Śląskim odbędą się XIII Mistrzostwa Polski w szachach. Mam
nadzieję, Ŝe przegrana w Kudowie była tylko strategią, aby nie
pokazywać swoich moŜliwości przed konkurentami. Przewidujemy małą zmianę w składzie zawodników, nasz AS w rękawie.
W czerwcu podczas „Dni Stronia Śląskiego” klub nasz zorganizuje pokaz Ratownictwa Medycznego, przyjedzie specjalna
druŜyna ratownicza z Wrocławia, odbędzie się teŜ pomiar cukru
i hemoglobiny.
Akcja poboru krwi odbędzie się 9 czerwca br.
Czekamy na Ciebie
Jerzy Jończyk
XV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEśY
KAZIMIERZA WIELKA 06-10.05.2009
KLASYFIKACJA KLUBÓW:
1 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 62,00
2 LUKS_CH CHEŁMNO KUJAWSKO-POMORSKIE. 36,17
3 KKS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 32,50
4 KU AZS AE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 24,50
5 KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE 13,50
6 MLKS ŚNIEśNIK STRONIE ŚL. DOLNOŚLĄSKIE 12,00
7 MOKS SŁONECZNY STOK BIAŁYSTOK PODLASKIE. 11,83
8 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 11,50
9 LUKS "STRASZYN" STRASZYN POMORSKIE 10,17
10 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 10,00
BIULETY N SA MOR ZĄD OWY GMINY STR ONIE ŚLĄ SKIE
SIENNA 19-21 CZERWCA 2009
www.parkrowerowy.pl
www.gsmpsienna.eu
FESTYN MIEJSKO-PARAFIALNY
MOTOCYKLIŚCI DZECIOM
DNI STRONIA ŚLĄSKIEGO
Park Miejski w Stroniu Śląskim
Przegląd Kapel Podwórkowych
Polsko – Czeski Jarmark Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego oraz Giełda Artykułów Antykwaryjnych
00
23.05.2009 godz. 14 —Park Miejski
1400 Występ SCHOLI parafialnej VESPER
1430 Dzieci naszemu miastu - program artystyczny
1515 Mecz piłki siatkowej-Motocykliści vs KsięŜa
1600 Koncert zespołu
40 SYNÓW I 30 WNUKÓW
JEśDśĄCYCH NA 70 OŚLĘTACH
1700 Przejazd motorów ulicami STRONIA
1730 Koncert zespołu - EKIPA BORYSA (blues-rock)
1815 Koncert DANUTY STANKIEWICZ
1900 FINAŁ LOTERII FANTOWEJ
CAŁY DOCHÓD PRZEZNACZONY JEST NA LETNI WYPOCZYNEK W USTCE DLA DZIECI Z NASZEJ GMINY
VIII POWIATOWY FESTIWAL
PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
STRONIE ŚLĄSKIE 2009
05.06.2009 godz. 1600—Park Miejski
W festiwalu wezmą udział maluchy z 15 przedszkoli
powiatu kłodzkiego
W programie ponadto:
♦ loteria fantowa,
♦ swojskie wypieki ciast,
♦ pląsy zespołów tanecznych w wykonaniu przedszkolaków z przedszkola miejskiego w Stroniu Śl.
CAŁY DOCHÓD PRZEZNACZONY JEST NA ZAKUP ZABAWEK
13 czerwca 2009
900–1900 Polsko – Czeski Jarmark Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego (ul. NadbrzeŜna)
1200 Pokaz ratownictwa medycznego (parking obok Policji)
1500 Gry i zabawy dla dzieci
1600–2000 Przegląd Kapel Podwórkowych – występy konkursowe
2000 Muzyka do tańca
2130 GWIAZDA WIECZORU ZBIGNIEW WODECKI
2330 Muzyka do tańca
0100 Zakończenie Imprezy
Podczas imprezy będzie wykonywany bezpłatny pomiar hemoglobiny, poziomu cukru i ciśnienia tętniczego przez
Klub Honorowych Dawców Krwi Brylant
14 czerwca 2009
Polsko – Czeski Jarmark Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego (ul. NadbrzeŜna)
30
15
Występ Kapeli Podwórkowej z Ulicy Hutniczej
1600 Ogłoszenie wyników, nominacja, występy laureatów
1615 Występ zespołu akordeonowego
1730 Występ Zespołu Ludowego „Siekiereczki”
1800 Występ Grupy Artystycznej „Artufices”
1830–2000 Występ Zespołu „Paint Drops”
900– 800
Zapraszamy twórców ludowych oraz artystów do zaprezentowania się na Międzynarodowym Jarmarku w ramach Dni
Stronia Śląskiego. Wystawiennikom zapewniamy miejsce
oraz podstawowe stoisko (stół, krzesła). Warunkiem
uczestnictwa w Jarmarku jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do organizatora. Karta dostępna jest
na stronie www.stronie.pl oraz w siedzibie CSiR, UM i GCI.

Podobne dokumenty