AC SAV

Transkrypt

AC SAV
Sygn. akt I C 1202/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 27 lutego 2013 roku
Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Damian Czajka
Protokolant: Karolina Nesterewicz
po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013 roku w Kłodzku
na rozprawie
sprawy z powództwa (...)(...) w W.
przeciwko K. P.
o zapłatę 1.293,27 zł
powództwo oddala.
Sygnatura akt I C 1202/12
UZASADNIENIE
(...)(...)w W.wniósł o zasądzenie od pozwanego K. P.1 294 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie dnia wniesienia
pozwu wraz z kosztami postępowania. Uzasadniając żądanie wskazał, że jest cesjonariuszem wierzytelności, którą
nabył w drodze umowy przelewu zawartej 22 grudnia 2011 r. z poprzednim wierzycielem strony pozwanej
(...) S.A.V.(...). Zadłużenie pozwanego wynika z nieopłaconej przez niego składki na ubezpieczenie obowiązkowe
posiadaczy pojazdów mechanicznych w okresie od 4 listopada 2010 r. do 3 listopada 2011 r.
Pozwany wnosząc o oddalenie powództwa w całości zarzucił, że pojazd ubezpieczony u cedenta powodowego funduszu
wyrejestrował w okresie trwania stosunku ubezpieczenia, o czym zawiadomił zakład ubezpieczeń poprzez A. C., co
zostało potwierdzone na odwrocie decyzji Starosty K. Dodatkowo pozwany wyjaśnił, że za okres obowiązywania
umowy uiścił należna część składki.
Pomiędzy stronami nie było sporne, że pozwany ubezpieczył z (...) S.A. V. (...) Oddział we W. umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, dotycząca należącego do niego samochodu
osobowego marki B. (...), na okres od 4 listopada 2010 r. do 3 listopada 2011 r. Na tej podstawie K. P. zobowiązany
był zapłacić składkę ubezpieczeniową w wysokości 1 570 zł, w czterech kwartalnych ratach pierwsza, uiszczoną w
momencie zawarcia umowy, w kwocie 394 zł i kolejne trzy po 392 zł.
Sąd ustalił:
Na wniosek pozwanego, decyzją z dnia 28 stycznia 2011 r. Starosta K. wyrejestrował pojazd marki B. (...), o czym K.
P.zawiadomił pośrednika ubezpieczeniowego A. C..
Dowód:
- odpis decyzji Starosty K. z 28.01.2011 r.(k.58).
Na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 2011 r. (...) S.A. V. (...) w W. zbyła wierzytelność z opisanej wyżej polisy
ubezpieczeniowej oc, na rzecz powodowego funduszu.
Dowód:
- wyciąg z ksiąg rachunkowych z 10.05.2012 r. (k.23),
- odpis umowy sprzedaży (k.24).
Sąd zważył:
Opisany wyżej stan faktyczny sporu Sąd ustalił w oparciu o przedstawione przez strony dowody w postaci dokumentów
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenie, opłacenie pierwszej raty składki oraz wyrejestrowanie samochodu
nią objętego w dniu 28 stycznia 2011 r., jak też sprzedaż wierzytelności na rzecz powodowego funduszu.
Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba
że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Co oczywiste, przelewana
wierzytelność musi istnieć w chwili cesji i być skuteczną przeciwko dłużnikowi, aby cesjonariusz mógł żądać jej
realizacji.
Wedle art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (...), w brzmieniu obowiązującym
do dnia 11 lutego 2012 r., Umowa ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu z chwilą
wyrejestrowania pojazdu mechanicznego. Pozwany nie jest więc zobowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej po
tym czasie, a skoro uiścił należność I raty w wysokości 394 zł, obowiązek ten wygasł zupełnie.
Bez znaczenia pozostają wywody strony powodowej dotyczące sytuacji zbycia pojazdu, bowiem podstawą rozwiązania
umowy była okoliczność wyrejestrowania pojazdu.
Mając to wszystko na względzie Sąd powództwo oddalił.

Podobne dokumenty