OGŁOSZENIE Uniwersytet Łódzki oferuje do wynajęcia lokal

Transkrypt

OGŁOSZENIE Uniwersytet Łódzki oferuje do wynajęcia lokal
OGŁOSZENIE
Uniwersytet Łódzki oferuje do wynajęcia lokal użytkowy o łącznej powierzchni 76,50 m2 w budynku
przy ul. Lumumby 1/3 w Łodzi, przeznaczony na prowadzenie działalność gospodarczej.
Opis przedmiotu najmu:
Przedmiotem najmu jest 8 pomieszczeń o łącznej powierzchni 76,50 m2. W lokalu pozostało drobne
wyposażenie meblowe pozostawione przez poprzedniego najemcę.
Oczekiwania wobec najemcy:
1. Wynajmujący oczekuje, że najemca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i legitymuje się
co najmniej rocznym doświadczeniem w jej prowadzeniu,
2. Najemca wyposaży lokal w niezbędny sprzęt i meble,
3. Działalność prowadzona przez Najemcę nie będzie powodować uciążliwości dla mieszkańców osiedla,
4. Godziny pracy lokalu będą dopasowane do potrzeb mieszkańców osiedla,
5. Najemca zapewni miłą i kulturalną obsługę klientów.
Czynsz za najem i inne opłaty:
Najemca prowadzący działalność gospodarczą w ww. lokalu zobowiązany będzie do ponoszenia
następujących kosztów związanych z najmem:
1. czynsz wyliczony wg zaproponowanej przez najemcę stawki,
2. koszty wywozu nieczystości,
3. koszty dostawy do lokalu energii elektrycznej,
4. koszty telefonu, internetu.
Wymagania dotyczące oferty:
Oferta powinna zawierać co najmniej:
1. propozycję działalności jaka miałaby być prowadzona w lokalu wraz z krótkim przedstawieniem
koncepcji zagospodarowania lokalu.
2. kopię dokumentu rejestrowego na podstawie którego najemca prowadzi działalność gospodarczą,
3. opis dotychczas prowadzonej działalności oraz referencje (o ile najemca takowe posiada),
3. proponowana stawka czynszu netto za 1 m2,
Informacje dodatkowe:
Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w przedmiotowym lokalu po uprzednim ustaleniu terminu z
p. Jadwigą Płóciennik pod nr tel. 42 66-55-430.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zapieczętowanych i podpisanych kopertach należy składać do dnia 12.10.2011 r. do godziny
15.00 w Centrum Gospodarczym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Lindleya 3, II piętro pok.
201.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa, biorąc pod uwagę atrakcyjność
zaproponowanej formy prowadzenia działalności dla mieszkańców osiedla oraz zaproponowane warunki
finansowe. Wszyscy, którzy złożą oferty zostaną pisemnie poinformowani o wyniku konkursu.
Umowa:
Z dzierżawcą wyłonionym w drodze konkursu podpisana zostanie umowa do dnia 30.09.2012 r., z
możliwością jej przedłużenia na kolejny okres pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny prowadzonej
działalności.
Jednostką prowadzącą sprawę jest Centrum Gospodarcze Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Lindleya 3,
91-131 Łódź, tel. 42 635-40-60, 635-42-84, fax 42 665-54-79, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty