Eucharystia: dar miłości i tajemnicy komunii

Transkrypt

Eucharystia: dar miłości i tajemnicy komunii
„W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
10 W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”.
(1 J 4, 9-10)
Eucharystia: dar miłości i tajemnicy komunii
Drodzy przyjaciele,
mamy już okres letni, uważany za czas wakacji, relaksu i wypoczynku. Często jest to także czas
wolny nawet od Boga! Dlatego dobrze jest dowiedzieć się, jak wykorzystać każdą chwilę, jaką Pan
nam daje, aby stał się on wyjątkowym momentem Miłości. Wiara nie wyjeżdża na wakacje!
Chiara Lubich określa kolorem "zielonym" troskę o swoje ciało i zdrowie poprzez wypoczynek
fizyczny i rekreację, dążąc do budowania relacji braterskich, i kolorem "żółtym" troskę o aspekt
duchowy i modlitwę. Są to dwa kolory, którymi tego lata powinniśmy starać się zabarwić nasze dni,
nie zapominając oczywiście o "pomarańczowym" ewangelizacji!
Mamy okazję, by więcej czasu poświęcić dla Boga, aby więcej czasu spędzić z Nim, aby starać się
dostrzegać Go coraz bardziej obecnym i żyjący w Chlebie łamanym z Miłości.
Papież Benedykt XVI, w posynodalnej adhortacji „Sacramentum caritatis”, pisze: „Sakrament
miłości, Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając
nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka… W sakramencie Eucharystii Jezus
nadal miłuje nas „aż do końca”, aż po dar ze swego ciała i swojej krwi. Jakież zdziwienie musiało
napełnić serca Apostołów wobec czynów i słów Pana podczas tej Wieczerzy! Jakiż zachwyt winna
wzbudzić w naszym sercu tajemnica Eucharystii!”
Chiara Amirante w książce „Tajemnica miłości” pisze: „umysł na wszelkie sposoby próbuje wejść,
zrozumieć, pojąć tajemnicę zbyt wielką dla siebie, ale nie pozostaje mu nic innego, jak po prostu
poddać się i zaufać miłości, która go przekracza i jednocześnie ogarnia. Serce kontempluje w
zachwycie i zatraca się w bezmiarze...”.
Associazione privata internazionale di Fedeli NUOVI ORIZZONTI
Via Prenestina 95, 03010 Piglio (FR) Tel./FAX 0775-502.353 - Cod. Fisc. 96362920587
SPAZIO “RICHIESTE DI PREGHIERA ON LINE” in www.cavalieridellaluce.net
e-mail: [email protected] - Sito Web: www.nuoviorizzonti.org
Wydaje się dość oczywiste, że pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić wobec Eucharystii to poddać
się i kontemplować. Tak, naprawdę trzeba się poddać, każąc zamilknąć naszemu rozumowaniu i
uda nam się to tylko wtedy, gdy będziemy w pełni świadomi, że nie mamy przed sobą czegoś, co
znamy, lecz mamy przed sobą Tajemnicę, którą należy kontemplować, Tajemnicę, w obliczu której
pozostaje nam tylko zdumienie.
Musimy także umieć przyjąć Dar Eucharystii. Jeśli mamy zamknięte serce, nie jesteśmy w stanie
zgłębić tej wielkiej i całkowitej Miłości, jaka kryje się w tym darze. Zobowiązujemy się więc, że
odrzucimy wszelkie formy osądzania, nienawiści ... braku miłości, jakie kryją się w naszych
sercach, aby podziękować Jezusowi za to, że ofiarował się nam.
Benedykt XVI pisze: "Eucharystia jest zatem konstytuuje byt i Kościoła. Z tego powodu,
starożytność chrześcijańska oznaczone tymi samymi słowami, ciało Bożego Ciała jest
urodzony z Maryi Dziewicy, Jego Ciało Eucharystyczne i jego Kościoła Ciałem Chrystusa.
Ten fakt mocno obecny w Tradycji ułatwia nam zwiększyć naszą świadomość
nierozerwalnej więzi między Chrystusem i Kościołem. ... Eucharystia jest więc korzeniem
Kościoła jako tajemnicy jedności. "
Drugi krok, jaki należałoby uczynić, to żyć w prawdziwej komunii z Kościołem. Jeżeli nie
jesteśmy w pełnej komunii i nie zgadzamy się z działaniami Kościoła, oddzielaąc się od niego i
dokonując w nim podziału poprzez codzienne wybieranie grzechu - nie możemy kontemplować
Eucharystii jako Tajemnicy Miłości, gdyż będzie to Miłość, w której nie chcemy mieć udziału.
Przemieńmy więc ten letni czas w czas adoracji, kontemplacji, wyrażania wdzięczności za wielki
Dar Eucharystii.
W tym miesiącu, oprócz podstawowych intencji dla wszystkich Wieczerników modlitwy,
módlmy się:
1. Za naszą założycielkę Chiarę Amirante. Prośmy Pana, aby zawsze ją podtrzymywał i - jeśli to
jest Jego wolą - prośmy o uzdrowienie, a zwłaszcza za jej szczególne intencje.
2. Za szytkich zagubionych i przeżywających trudności zawodowe oraz za tych, którzy boją się
śmierci i choroby, o to aby mogli oni zrozumieć zamysł naszego Pana i postępować zgodnie z Jego
wolą, przezwyciężając wszelką pokusę poddania się.
3. Za wszystkie powstające wieczerniki i za wszystkich członków kręgów modlitwy, by czuli
wsparcie ze strony całego Kościoła i żyli w stałym zjednoczeniu z Chrystusem.
4. Za kleryków z „Nowych Horyzontów” oraz chłopców, którzy zastanawiają się, czy zostać
kapłanem w naszym charyzmacie. Niech Pan Jezus będzie ich nauczycielem i wzorem oraz udzieli
im daru wytrwałości. W czerwcu módlmy się w szczególności za kapłanów, za Małych Braci Małe
Associazione privata internazionale di Fedeli NUOVI ORIZZONTI
Via Prenestina 95, 03010 Piglio (FR) Tel./FAX 0775-502.353 - Cod. Fisc. 96362920587
SPAZIO “RICHIESTE DI PREGHIERA ON LINE” in www.cavalieridellaluce.net
e-mail: [email protected] - Sito Web: www.nuoviorizzonti.org
siostry Jezusa Zmartwychwstałego, którzy odbyli rekolekcje – wakacje, aby wzrastali w jedności i
braterstwie
5. Za rodziny przeżywające trudności, które wybrały życie bez Boga, aby mogły one spotkać Jezusa
– Miłość oraz potrafiły zachować radość i pokój; w sierpniu rodziny Nowych Horyzontów spotkają
się w Trydencie po raz pierwszy, aby zbudować komunię i jedność. Módl się za te rodziny oraz te,
które nie będą mogły pojechać, by mimo wszystko skorzystały z tej Łaski.
6. Za wszystkich chorych, a szczególnie za dzieci, które cierpią, aby uzyskały nową nadzieję życia
z Jezusem
7. O pełne wyzdrowienie dla Mietty, mamy Chiary, które wreszcie wróciła do Piglio!
8. Za ojca Ilarii Tedde, za mamę Angeli Croce i za wielu innych naszych chorych przyjaciół
związanych z naszymi Wieczrnikami, Grupami i Wspólnotami.
9. Za Enrico, który towarzyszył swej żonie Chiarze w jej odejściu do Nieba, a teraz czeka go trudny
czas opieki nad synem Francesco (możecie przeczytać ich historię tutaj!)
10. Za całą zaplanowaną letnią działalność: misje w Sardynii i Riccione, mikro-misję w Bibione,
obozy pracy w Miasteczku Cielo w Medugorje i w Belluno, tygodnie powołaniowe czy
wolontariatu i wszystkie trwające inicjatywy ewangelizacyjne, które znajdziecie w kalendarzu
online.
11. Intencje naszych braci i sióstr zapisane na naszej internetowej stronie: "Prośby modlitewne On
Line".
Wspieramy nadal na wszelkie mozliwe sposoby budowę Miasteczka Cielo w Frosinone.
Przypominamy wam o miejscu na portalu społecznościowym cl, gdzie możecie umieścić wasze modlitewne
intencje.
Dziękujemy wszystkim za wielką i stałą modlitwę oraz zaangażowanie w ewangelizację!
Pozostajemy zawsze zjednoczeni w modlitwie (Rz 12,5)!
Associazione privata internazionale di Fedeli NUOVI ORIZZONTI
Via Prenestina 95, 03010 Piglio (FR) Tel./FAX 0775-502.353 - Cod. Fisc. 96362920587
SPAZIO “RICHIESTE DI PREGHIERA ON LINE” in www.cavalieridellaluce.net
e-mail: [email protected] - Sito Web: www.nuoviorizzonti.org

Podobne dokumenty