Rozdzielnice Aparatura Elektryczna do wbudowania

Komentarze

Transkrypt

Rozdzielnice Aparatura Elektryczna do wbudowania
1
R O Z D Z I E L N I C E , A P A R AT U R A E L E K T R Y C Z N A
I PODZESPOŁY STERUJĄCE
W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM
2
3
4
5
6
7
8
R O Z D Z I E L N I C E Z T W O R Z Y WA S Z T U C Z N E G O
11.61
R O Z D Z I E L N I C E Z E S TA L I N I E R D Z E W N E J
11.12
A PA R AT U R A E L E K T RYC Z N A D O Z A B U D O W Y
11.16
O B U D O W Y E X- E
11.60
P O D Z E S P O Ł Y S T E R O WA N I A I KO N T R O L N O - P O M I A R O W E
11.65
O B U D O W Y I R O Z D Z I E L N I C E E X- D D L A G R U PY G A ZO W E J I I B
11.74
O B U D O W Y I R O Z D Z I E L N I C E E X- D D L A G R U PY G A ZO W E J I I C
11.86
P O D Z E S P O Ł Y S T E R O WA N I A I S YG N A L I Z AC J I D O Z A B U D O W Y
11.96
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.1
I Rozdzielnice, aparatura elektryczna i podzespoły sterujące w wykonaniu przeciwwybuchowym I
Rozdzielnice
Urządzenia elektryczne stosowane w obszarze zagrożenia (np. wybuchem) muszą posiadać zabezpieczenia zgodne z EN 60079
zapewnione odpowiednimi cechami konstrukcyjnymi. Firma Cooper Crouse-Hinds
gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa
swoich produktów dzięki połączeniu zróżnicowanych typów ochrony.
Ognioodporne obudowy urządzeń (Ex-d)
zostały zintegrowane z obudowami
wzmocnionymi (Ex-e). Dzięki modułowej
Marka CEAG oferuje rozdzielnice dostępne
konstrukcji urządzenia te mogą zostać po-
w różnych wykonaniach, np:
łączone zgodnie z wymaganiami Klienta.
Montaż modułów odbywa się poprzez pro-
– z włókna szklanego wzmocnionego po-
ste nałożenie na mocowanie szynowe.
liestrem
Urządzenia elektryczne z zamknięciami metalowymi mogą być używane w obudo-
– ze stali nierdzewnej polerowanej galwa-
wach „ognioodpornych” (EE-d) bez żadnych
nicznie
limitów ilościowych. W obudowach niemetalowych można używać do trzech
– z odlewanego lekkiego stopu (dla Grup
urządzeń o dużej pojemności (łącznie do
gazowych IIB i IIC)
2000 cm3). Jednakże ciepło wytworzone
wewnątrz obudowy musi zostać rozproszo-
– z powłoką poliestrową nakładaną metodą
ne, tak, aby temperatura powierzchni ze-
proszkową.
wnętrznej nie przekroczyła limitu wyznaczonego w danej klasie temperaturowej.
Wykonane w technologii przeciwwybuchowej rozdzielnice marki CEAG zostały za-
Asortyment produktów
twierdzone do użytku w obszarach zagro-
Szeroki asortyment produktów firmy Cooper
żenia Strefy 1 i 2. CEAG oferuje również
Crouse-Hinds pozwala w pełni zaspokoić
odpowiednie rozwiązania technologiczne
oczekiwania naszych Klientów – zarówno te
do zastosowania w Strefach 21 i 22.
dotyczące urządzeń w ognioodpornych
obudowach jak i urządzeń w wykonaniu
ognioodpornym w zwykłych obudowach
(lub też ich kombinacji).
11.2
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I Rozdzielnice, aparatura elektryczna i podzespoły sterujące w wykonaniu przeciwwybuchowym I
1
System zatrzasków
Dzięki zastosowaniu systemu mocowania
za pomocą zatrzasków, Cooper Crouse-Hinds zapewnia szybką i łatwą instalację
urządzeń – nawet rozdzielnic. Rozmiary
obudów i łączników są znormalizowane,
dzięki czemu urządzenia mogą zostać po-
2
łączone za pomocą kołnierzowego systemu
zatrzasków. Wszelkiego typu wpusty kablowe mogą zostać zamontowane indywidualnie poprzez bezgwintowe kołnierze z tworzywa lub mosiądzu. Dzięki możliwości
umieszczenia kołnierzy w zatrzaskach,
3
wpusty kablowe mogą zostać zamontowane w dowolnej chwili. Dotyczy to również
innych prac modyfikacyjnych. Technologia
mocowania zatrzaskowego zapewnia elastyczną i efektywną instalację w strefach
4
zagrożenia.
Konstrukcja modułowa
Modułowa konstrukcja urządzeń umożliwia
błyskawiczne przeprowadzanie modyfikacji
i rozszerzeń: po prostu usuń kołnierz,
5
podłącz nową obudowę oraz urządzenie...
i gotowe!
Co więcej, nowe moduły możesz montować
jak często chcesz, wedle potrzeb, a jedynym ograniczeniem jest tu jedynie przeznaczona na moduły przestrzeń montażowa.
6
7
8
Prosta wymiana
komponentów
Komponenty, które mogą być w bezpieczny i szybki sposób odłączone i podłączone
za pomocą zatrzaskowego systemu instalacyjnego, umożliwiają prostą wymianę
części podczas prac serwisowych, modyfi-
9
kacyjnych oraz podczas rozbudowy systemu o kolejne moduły.
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.3
I Rozdzielnice, aparatura elektryczna i podzespoły sterujące w wykonaniu przeciwwybuchowym I
Stojaki i ramy montażowe
Modułowe obudowy CEAG z różnych serii
mogą zostać połączone w duże systemy
rozdzielcze poprzez zastosowanie montażu
naściennego lub stojaków.
Dzięki znormalizowanym rozmiarom, ramy
montażowe dostosowane są do rozmiarów
modułów i, gdy zajdzie taka potrzeba,
umożliwiają rozbudowę systemu o kolejne
urządzenia.
Do użytku na wolnym powietrzu i zabezpieczenia systemu rozdzielczego przed
słońcem i deszczem polecamy stosowanie
zadaszeń ochronnych. Mniejsze rozdzielnice
mocowane są na szynach płaskich lub
w kształcie litery U. Wszystkie obudowy
wykonane zostały z galwanizowanej stali
lub (opcjonalnie) ze stali nierdzewnej.
Szyny rozdzielcze
Dzięki użyciu systemu szyn CEAG wiele obwodów może zostać połączonych w szybki,
łatwy i ekonomiczny sposób. Podzespoły
sterowania i sygnalizacji, takie jak przyciski,
łączniki czy wskaźniki, mogą zostać w razie
potrzeby podłączone do szyn.
Atesty Międzynarodowe
Mamy za sobą lata doświadczenia poświadczone międzynarodowymi certyfikatami
przeciwwybuchowymi, na bieżąco śledzimy też najnowsze trendy i rozwiązania
w tej branży. Dla naszych klientów oznacza
to pewność i bezpieczeństwo, także w zakresie systemów i komponentów ATEX.
11.4
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I Rozdzielnice, aparatura elektryczna i podzespoły sterujące w wykonaniu przeciwwybuchowym I
1
2
3
Klapy obsługowe
Grupy gazowe IIB i IIC
Dzięki zintegrowanym z obudową klapom
CEAG oferuje kompletną linię rozdzielnic
obsługowym, łączniki oraz przekaźniki
wykonanych w technologii przeciwwybu-
mogą zostać uruchomione bez otwierania
chowej Ex-d przeznaczonych dla Grup
obudowy. Pozycje wbudowanych w roz-
gazowych IIB i IIC.
dzielnice łączników widoczne są z zewnątrz.
Wszystkie przemysłowe urządzenia rozdziel-
Istnieje możliwość zabezpieczenia przed
cze wytwarzające łuki lub iskry można
otwarciem z zewnątrz.
zamontować w obudowach ognioodpornych.
Rozdzielnice przeznaczone dla Grupy
gazowej IIC zostały zaprojektowane do
4
5
łatwej instalacji, którą umożliwiają wzmocnione skrzynki połączeniowe. Obudowy
przeznaczone dla Grupy gazowej IIB są ze
sobą połączone ognioodpornymi przepustami kablowymi.
6
Planowanie i rozwiązania
indywidualne
Zależnie od tego, czy mają Państwo swoje pomysły w głowie czy
też na papierze w postaci schematów i planów, polecamy konsultacje z naszymi specjalistami. Wysoko wykwalifikowani inżynierowie
i technicy udzielą Państwu profesjonalnych porad i przedstawią
pełną ofertę.
Na życzenie mogą również opracować posiadaną przez Państwa dokumentację (włączając w to listy
części oraz schematy wymiarów,
okablowania i terminali – jeśli
okażą się niezbędne) na papierze
lub w postaci elektronicznej.
Wszystkie systemy i ich komponenty są w 100% analizowane
i testowane. Zapraszamy Państwa
do udziału w teście końcowej
akceptacji (obejmującym także
kompletny test funkcji elektrycznych) przeprowadzanym w naszym
laboratorium.
7
8
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.5
ROZDZIELNICE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM
z t wo r z y w a f o r m o w a n e g o
w w y ko n a n i u m o d u ł o w y m
Dzięki zastosowaniu systemu mocowania za pomocą
zatrzasków, Cooper Crouse-Hinds zapewnia szybką
i łatwą instalację urządzeń – nawet rozdzielnic.
Rozdzielnice dla obszarów zagrożonych wybuchem
muszą posiadać zabezpieczenia zgodne z EN 60079.
Ognioodporne rozdzielnice Cooper Crouse-Hinds
z formowanego tworzywa zapewniają rodzaj ochrony Ex-e (wzmocniony).
Obudowa i główny rozłącznik wytwarzane z następujących materiałów:
– poliester wzmocniony włóknem szklanym,
– stal nierdzewna polerowana galwanicznie,
– stal powleczona poliestrem.
Obudowy wykonane z formowanego tworzywa
opóźniają rozprzestrzenianie się ognia, zgodnie
z normą UL 94 VO. Ujednolicenie rozmiarów wszystkich
modułów umożliwia dowolne łączenie ich ze sobą.
Wszelkiego typu wpusty kablowe mogą zostać zamontowane w bezśrubowym kołnierzu z tworzywa
sztucznego lub mosiądzu. Dzięki możliwości umieszczenia kołnierzy w zatrzaskach, wpusty kablowe
mogą zostać zamontowane w dowolnej chwili. Dotyczy to również innych prac modyfikacyjnych.
System szyn rozdzielczych może zostać zastosowany
w celu dostarczenia zasilania poszczególnym komponentom. Moduły ognioodporne (Ex-d) mogą zostać
połączone zgodnie z wymaganiami Klienta.
Pięć rozmiarów obudów zapewnia wystarczającą
przestrzeń do swobnego montażu następujących
modułów: wyłączników nadprądowych, wyłączników
różnicowoprądowych (zabezpieczenie różnicowe),
styczników, starterów silnikowych, zabezpieczeń
nadprądowych, przekaźników czasowych typu
„gwiazda-trójkąt” oraz rozłączników głównych.
Moduły montowane są w rozdzielnicy za pośrednictwem mocowania zatrzaskowego, dzięki któremu
mogą zostać szybko i sprawnie wymienione. Klapy
obsługowe umożliwiają operowanie bez konieczności otwierania obudowy.
Atesty Międzynarodowe
Modułowy montaż zatrzaskowy
Wysoki stopień ochrony IP66
Komponenty zatrzaskowe
Możliwość modernizacji istniejących instalacji
11.6
I R o z d z i e l n i ce d o o b wo d ó w o ś w i e t l e n i o w yc h , g r z e wc z yc h o ra z s ys t e m u g n i a z d I
1
2
3
Dane techniczne
Rozdzielnica elektr yczna do obwo dów oświetleniow ych | obwo dów gr zewcz ych | systemu gniazd
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de ia/ib m [ia/ib] IIC T4 – T6 /
Certyfikat typu EC
PTB 99 ATEX 1044
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
II 2 D IP6X T80°C
4
–55°C do +55°C (opcja)
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 06,0007
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de ia/ib m [ia/ib] T4 ... T6
Ex tD A21 IP66 T80°C
Napięcie znamionowe
440 V
Prąd znamionowy
180 A
Klasa ochronności
I
5
2
Przekrój zacisku
do 240 mm
Stopień ochrony wg EN 60529
IP65
Waga
patrz szczegóły zamówienia
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
6
Szczegóły zamówienia – Rozdzielnica elektr yczna do obwo dów oświetleniow ych
Wersja
Model
2-biegunowy
wyłącznik
Przekrój
zacisku
40 A
1
8 x 16 A
10 mm2
80 A
2
12 x 16 A
16 mm2
80 A
3
24 x 16 A
16 mm2
Dławnice
około
Waga
Nr produktu
7
nadprądowy
1 x M40 (17 – 28 mm Ø)
8 x M25 (8 – 17 mm Ø)
20 kg
EXKO 214 600 G 0000
32 kg
EXKO 214 600 G 0001
56 kg
EXKO 214 600 G 0002
1 x M50 (22 – 35 mm Ø)
12 x M25 (8 – 17 mm Ø)
1 x M50 (22 – 35 mm Ø)
24 x M25 (8 – 17 mm Ø)
8
Szczegóły zamówienia – Rozdzielnica elektr yczna do obwo dów gr zewcz ych
Wersja
Model
2-biegunowy
wyłącznik nad-
Przekrój
zacisku
Dławnice
Waga
około
Nr produktu
prądowy z członem
9
różnicowoprądowym
40 A
1
8 x 16 A, 30 mA
10 mm2
80 A
2
12 x 16 A, 30 mA
16 mm2
80 A
3
24 x 16 A, 30 mA
16 mm2
1 x M40 (17 – 28 mm Ø)
8 x M25 (8 – 17 mm Ø)
20 kg
EXKO 214 600 G 0003
32 kg
EXKO 214 600 G 0004
56 kg
EXKO 214 600 G 0005
1 x M50 (22 – 35 mm Ø)
12 x M25 (8 – 17 mm Ø)
1 x M50 (22 – 35 mm Ø)
24 x M25 (8 – 17 mm Ø)
10
Szczegóły zamówienia – Rozdzielnica elektr yczna do zestawu gniazd
Wersja
Model
Gniazda
Dławnice
Waga
około
Nr produktu
1 x M40 (17 – 28 mm Ø)
10 kg
EXKO 233 800 C 0001
1 x M40
20 kg
EXKO 233 800 C 0002
1 x M40
25 kg
EXKO 233 800 C 0003
2 x 16 A
1
2 x 16 A 3-biegunowe
2 x 16 A
2
1 x 16 A 3-biegunowe
1 x 32 A
1 x 16 A 5-biegunowe
1 x 32 A 5-biegunowe
4 x 16 A
11
3
2 x 16 A 3-biegunowe
2 x 16 A 5-biegunowe
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
12
11.7
I R o z d z i e l n i ce d o o b wo d ó w o ś w i e t l e n i o w yc h , g r z e wc z yc h o ra z s ys t e m u g n i a z d I
Schemat okablowania − rozdzielnica oświetleniowa | rozdzielnica do obwodów grzewczych | rozdzielnica z gniazdami
L1
L2
L3
N
PE
to
F6
to
F…
L1
L2
L3
N
PE
to
F6
to
F…
Q1
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
F2
F3
F4
F5
F1
1 N PE
L1L2L3 N PE
2 N PE
3 N PE
4 N PE
5 N PE
Rozdzielnica oświetleniowa
Q1
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
F1
F2
F3
F4
F5
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
L1 N PE
L1L2L3 N PE
L2 N PE
L3 N PE
L4 N PE
L5 N PE
Rozdzielnica do obwodów grzewczych
L1
L2
L3
N
PE
16 A
1 6 A
F1
F2
L N PE
L1 L2 L3 N P E
16 A
32 A
F3
F4
L1 L2 L3 N PE
L N PE
X1
X2
16 A 3 pol .
16 A 3 pol .
X3
16 A 5 pol .
L1 L2 L3 N PE
X4
32 A 5 pol .
Rozdzielnica z gniazdami
11.8
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
to
F5
to
F...
I R o z d z i e l n i ce d o o b wo d ó w o ś w i e t l e n i o w yc h , g r z e wc z yc h o ra z s ys t e m u g n i a z d I
1
2
3
Wymiary − rozdzielnica oświetleniowa | rozdzielnica do obwodów grzewczych | rozdzielnica z gniazdami
544
271
817
817
817
817
544
544
4
5
Model 2
Model 1
Model 3
6
Rozdzielnica oświetleniowa / rozdzielnica do obwodów grzewczych
136
271
X 247
271
X 247
F...
F...
210
7
7
271
X 247
544
X 520
544
X 520
F...
Zaciski
Terminals
Model 1
7
Terminals
Zaciski
8
Model 2
136
7
270
X 247
9
F...
817
X 793
F...
Terminals
Zaciski
10
Model 3
11
X = wymiar montażowy
Wymiary w mm
Rozdzielnice z gniazdami
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.9
12
I Ko m p l e t n e r o z d z i e l n i ce s i l n i ko we I
EXKO 208900 C 0001
EXKO 208900 A 0003
Dane techniczne
Kompletne rozdzielnice silnikowe
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de ia/ib m [ia/ib] IIC T4 – T6 /
Certyfikat typu EC
PTB 99 ATEX 1044
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
II 2 D IP6X T80°C / 135°C
–55°C do +55°C (opcja)
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 06,0007
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de ia/ib m [ia/ib] T4 ... T6
Ex tD A21 IP66 T80°C
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
180 A
Klasa ochronności
I
Przekrój zacisku
do 240 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP66
Waga
patrz szczegóły zamówienia
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Szczegóły zamówienia – Kompletne rozdzielnice silnikowe
Wersja
Moc silnika AC 3
Model
Przekrój
zacisku
Dławnice
Waga około
Nr produktu
Obwód bezpośredni
4 KW
1
10 mm2
3 x M25 (8 – 17 mm Ø)
20 kg
EXKO 208 900 A 0001
5,5 KW
2
16 mm2
3 x M25 (8 – 17 mm Ø)
32 kg
EXKO 208 900 A 0002
7,5 KW
2
16 mm2
3 x M25 (8 – 17 mm Ø)
36 kg
EXKO 208 900 A 0003
4 KW
2
10 mm2
3 x M25 (8 – 17 mm Ø)
20 kg
EXKO 208 900 B 0001
5,5 KW
2
16 mm2
3 x M25 (8 – 17 mm Ø)
32 kg
EXKO 208 900 B 0002
7,5 KW
2
16 mm2
3 x M25 (8 – 17 mm Ø)
36 kg
EXKO 208 900 B 0003
Obwód nawrotny
Starter typu gwiazda-trójkąt
4 KW
2
10 mm2
4 x M25 (8 – 17 mm Ø)
20 kg
EXKO 208 900 C 0001
5,5 KW
2
16 mm2
4 x M25 (8 – 17 mm Ø)
32 kg
EXKO 208 900 C 0002
7,5 KW
2
16 mm2
4 x M25 (8 – 17 mm Ø)
32 kg
EXKO 208 900 C 0003
11 KW
3
16 mm2
1 x M25 (8 – 17 mm Ø)
56 kg
EXKO 208 900 C 0004
3 x M25 (8 – 17 mm Ø)
Rozdzielnice silnikowe są kompletnie okablowane i przygotowane do podłączenia przez Klienta.
11.10
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I Ko m p l e t n e r o z d z i e l n i ce s i l n i ko we I
1
2
EXKO 208900 A 0003
EXKO 208900 C 0001
3
Wymiar y | S c h e m at y o k a b l owan i a
271
271
271
4
817
544
271
5
Model 1
Model 2
Obwód circuit
bezpośredni
Direct
Obwód nawrotny
Reversing
circuit
2A/250 V
F1
95 F1.1
96 98
13 5
0
K1
24 6
13
K1
I
F1.1
14
K1
L1L2L3 N PE
6
Model 3
K1 1 3 5
24 6
K2 1 3 5
24 6
F1 2A/250 V
95 F1.1
96 98
0
II
F1.1
1 2 3 PE
L1L2L3 N PE
13
K2
14
13
K1
14
21
21
K1
K2
22
22
K1
K2
I
1 2 3 PE
7
8
Star-delta
Starter typu starter
gwiazda-trójkąt
9
F2
95 F1.1
96 98
F1
K1 1 3 5
Q1
24 6
K1 1 3 5
24 6
F1.1
UVW
0
I
K4
15
23
K2
24
13
K3
16 18 14
21
21
K3
K1
22
22
K1
K3
13
K2
14
10
13
K1
14
31
K3
32
K4
K2
11
Z X Y
Wymiary w mm
L1L2L3 N PE
K3 1 3 5
24 6
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.11
12
ROZDZIELNICE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM
ze stali nierdzewnej
w w y ko n a n i u m o d u ł o w y m
Rozdzielnice ze stali nierdzewnej są odporne na agresywne warunki środowiskowe i używane są do zasilania obwodów oświetleniowych, grzewczych, silnikowych i gniazdowych w obszarach zagrożonych
potencjalnym wybuchem. Rozdzielnice są wyposażone w komponenty w wykonaniu ognioodpornym.
Części, takie jak np. wyłączniki nadprądowe lub bezpieczniki, zapewniają zabezpieczenie termiczne oraz
ochronę magnetyczną i mogą zostać zamocowane
indywidualnie na szynach DIN. Systemy rozdzielcze ze
stali nierdzewnej dostępne są w różnych rozmiarach.
Obudowy mogą zostać połączone w duże systemy
rozdzielcze poprzez zastosowanie montażu naściennego lub wolno stojących ram montażowych.
Dzięki swoim znormalizowanym rozmiarom ramy do
montażu dostosowane są do rozmiarów obudów
i, gdy zajdzie taka potrzeba, umożliwiają rozbudowę
systemu o kolejne urządzenia.
Wyłącznik nadprądowy, wyłącznik różnicowoprądowy
oraz inne komponenty mogą być obsługiwane przez
zamykane klapy obsługowe zintegrowane z obudową
urządzenia, bez otwierania samej obudowy. Wyposażone w bezpieczniki oraz rozłącznik, rozdzielnice
CEAG są ekonomicznym rozwiązaniem. Dodatkowo
produkty te spełniają wszelkie wymogi stawiane
przed urządzeniami do zastosowań w przemyśle
naftowym, chemicznym czy wiertniczym.
Atesty Międzynarodowe
Możliwość łączenia w większe systemy rozdzielcze
Klapy obsługowe dla łatwiejszego użytkowania
Prosty montaż komponentów
Typ ochrony IP66
Możliwość modernizacji istniejącej instalacji
11.12
I Rozdzielnice do obwodów oświetleniow ych, grzewczych oraz systemu gniazd I
1
2
EXKO 223 100
3
Dane techniczne
Rozdzielnica elektr yczna do obwo dów oświetleniow ych | obwo dów gr zewcz ych | systemu gniazd
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de ia/ib m [ia/ib] IIC T4 – T6 /
Certyfikat typu EC
PTB 99 ATEX 1044
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
II D IP6X T80°C
4
–55°C do +55°C (Opcja)
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 06,0007
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de ia/ib m [ia/ib] T4 ... T6
Ex tD A21 IP66 T80°C
Napięcie znamionowe
440 V
Prąd znamionowy
180 A
Klasa ochronności
I
5
Przekrój zacisku
do 240 mm
Stopień ochrony wg EN 60529
IP66
2
Materiał obudowy
stal nierdzewna AISI 316 L
Kolor obudowy
polerowana galwanicznie
6
Szczegóły zamówienia – Rozdzielnica elektr yczna do obwo dów oświetleniow ych
Wersja
Model
40 A
1
2-biegunowy
wyłącznik
Przekrój
zacisku
Dławnice
Waga
około
Nr produktu
22 kg
EXKO 223 100 Q 0000
34 kg
EXKO 223 100 Q 0001
58 kg
EXKO 223 100 Q 0002
nadprądowy
8 x 16 A
10 mm2
8 x M25 (8 – 17 mm Ø)
80 A
2
12 x 16 A
16 mm2
1 x M50 (22 – 35 mm Ø)
12 x M25 (8 – 17 mm Ø)
80 A
3
24 x 16 A
16 mm2
7
1 x M40 (17 – 28 mm Ø)
1 x M50 (22 – 35 mm Ø)
24 x M25 (8 – 17 mm Ø)
8
Szczegóły zamówienia – Rozdzielnica elektr yczna do obwo dów gr zewcz ych
Wersja
Model
2-biegunowy
wyłącznik nad-
Przekrój
zacisku
Dławnice
Waga około
Nr produktu
prądowy z członem
9
różnicowoprądowym
40 A
1
8 x 16 A, 30 mA
10 mm2
80 A
2
12 x 16 A, 30 mA
16 mm2
80 A
3
24 x 16 A, 30 mA
16 mm2
1 x M40 (17 – 28 mm Ø)
8 x M25 (8 – 17 mm Ø)
22 kg
EXKO 223 100 G 0003
34 kg
EXKO 223 100 G 0004
58 kg
EXKO 223 100 G 0005
1 x M50 (22 – 35 mm Ø)
12 x M25 (8 – 17 mm Ø)
1 x M50 (22 – 35 mm Ø)
24 x M25 (8 – 17 mm Ø)
10
Szczegóły zamówienia – Rozdzielnica elektr yczna do zestawu gniazd
Wersja
Model
Gniazda
Dławnice
Waga
około
Nr produktu
1 x M40 (17 – 28 mm Ø)
12 kg
EXKO 223 800 C 0004
1 x M40
22 kg
EXKO 223 800 C 0005
1 x M40
27 kg
EXKO 223 800 C 0006
2 x 16 A
1
2 x 16 A 3-biegunowe
2 x 16 A
2
1 x 16 A 3-biegunowe
1 x 32 A
1 x 16 A 5-biegunowe
1 x 32 A 5-biegunowe
4 x 16 A
11
3
2 x 16 A 3-biegunowe
2 x 16 A 5-biegunowe
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.13
I Rozdzielnice do obwodów oświetleniow ych, grzewczych oraz systemu gniazd I
EXKO 223 100
Schematy okablowania − rozdzielnica oświetleniowa | rozdzielnica do obwodów grzewczych | rozdzielnica z gniazdami
L1
L2
L3
N
PE
to
F6
to
F…
L1
L2
L3
N
PE
to
F6
to
F…
Q1
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
F2
F3
F4
F5
F1
1 N PE
L1L2L3 N PE
2 N PE
3 N PE
4 N PE
5 N PE
Rozdzielnica oświetleniowa
Q1
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
F1
F2
F3
F4
F5
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
L1 N PE
L1L2L3 N PE
L2 N PE
L3 N PE
L4 N PE
L5 N PE
Rozdzielnica do obwodów grzewczych
L1
L2
L3
N
PE
16 A
1 6 A
F1
F2
L N PE
L1 L2 L3 N P E
16 A
32 A
F3
F4
L1 L2 L3 N PE
L N PE
X1
X2
16 A 3 pol .
16 A 3 pol .
X3
16 A 5 pol .
L1 L2 L3 N PE
X4
32 A 5 pol .
Rozdzielnica z gniazdami
11.14
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
to
F5
to
F...
I Rozdzielnice do obwodów oświetleniow ych, grzewczych oraz systemu gniazd I
1
2
EXKO 223 100
3
Wymiary − rozdzielnica oświetleniowa | rozdzielnica do obwodów grzewczych | rozdzielnica z gniazdami
392,5
X 362,5
312,5
1021
X 991
941,5
941,5
X 561
5
I
Model 1
X 315
X 315
O
4
8
8
941,5
X 561
X 876
941,5
8
707
X 677
627
Model 2
X 362.5
312.5
6
Model 3
Rozdzielnica oświetleniowa / rozdzielnica do obwodów grzewczych
151
135
X = wymiar montażowy
X 677
627
151
135
627
X 561.5
627
X 561.5
7
Zaciski
Terminals
Zaciski
Terminals
8
Model 1
Model 2
151
135
9
941.5
X 876
X 362.5
312.5
10
Zaciski
Terminals
11
Model 3
X = wymiar montażowy
Wymiary w mm
Rozdzielnica z gniazdami
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.15
12
A P A R AT U R A E L E K T R Y C Z N A D O Z A B U D O W Y
o g n i o o d p o r n a , w w y ko n a n i u p r z e c i w w y b u c h o w y m
Aparatura elektryczna stosowana w obszarze zagrożenia (np. wybuchem) musi posiadać zabezpieczenia
zgodne z EN 60079 zapewnione odpowiednimi cechami konstrukcyjnymi. Firma Cooper Crouse-Hinds gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa
swoich produktów dzięki połączeniu zróżnicowanych
typów ochrony.
Ognioodporne obudowy urządzeń (Ex-d) zostały zintegrowane z obudowami wzmocnionymi (Ex-e).
Dzięki modułowej konstrukcji urządzenia te mogą
zostać połączone zgodnie z wymaganiami Klienta.
Pięć rozmiarów obudów zapewnia wystarczającą
ilość przestrzeni dla każdego z dostępnych modułów: wyłączników nadprądowych, wyłączników różnicowoprądowych, styczników, starterów silnikowych,
przekaźników czasowych typu „gwiazda-trójkąt” czy
rozłączników głównych.
Moduły umieszczone zostają w rozdzielnicy za pośrednictwem mocowania zatrzaskowego, dzięki
któremu mogą zostać szybko i sprawnie wymienione. Klapy obsługowe umożliwiają operowanie bez
konieczności otwierania obudowy.
Moduły są mocowane do rozdzielnicy za pomocą
systemu zatrzasków szynowych. Dzięki temu moduły
mogą zostać dodane lub wymienione w szybki,
sprawny i przede wszystkim oszczędny sposób.
Firma Cooper Crouse-Hinds dba przede wszystkim
o bezpieczeństwo swoich Klientów: wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe oraz obwody zasilania wyposażone są w zamek w pozycji wyłączonej (OFF). Chroni to użytkownika przed
nieumyślnym załączeniem urządzenia.
Atesty Międzynarodowe
System montażu zatrzaskowego
Możliwość indywidualnych aranżacji
Obsługa za pośrednictwem klapy obsługowej
Optymalne wykorzystanie przestrzeni,
5 rozmiarów obudów
11.16
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
Moduł obudowy, rozmiar 4
z 3 przestrzeniami montażowymi
2 x moduł, rozmiar 4
Szerokość obudowy = 106 mm
2
3 x moduł, rozmiar 3
Szerokość obudowy = 70 mm
1. Przestrzeń montażowa
wysokość 190 mm
4 x moduł, rozmiar 2
Szerokość obudowy = 53 mm
6 x moduł, rozmiar 1/0
Szerokość obudowy = 35 mm
2. Przestrzeń montażowa
3
wysokość 190 mm
4
3. Przestrzeń montażowa
wysokość 190 mm
5
Główny rozłącznik 40 A 4-biegunowy
1 przestrzeń montażowa
NH 00 Główny bezpiecznik
1 przestrzeń montażowa
6
7
Dedykowane rozdzielnice modułowe
Wykonane z formowanego tworzywa roz-
modułów: wyłączników nadprądowych,
dzielnice w wykonaniu przeciwwybucho-
wyłączników różnicowoprądowych, stycz-
wym Ex-e firmy Cooper Crouse-Hinds
ników, starterów silnikowych, opóźniaczy
mogą być wyposażane w różne komponen-
typu „gwiazda-trójkąt” czy rozłączników
ty. Moduły obudowy rozmiarów 1, 2, 3 i 4
głównych. Moduły montuje się przez przy-
są dostępne i przystosowane do budowa-
pięcie do szyny montażowej w obudowie,
nia ognioodpornych (Ex-d) obudów zgod-
dlatego też mogą być one w prosty sposób
nie ze specyfikacją Klienta. Pięć rozmiarów
wymieniane lub dołączane. Klapy obsługo-
obudowy zapewnia wystarczająco dużo
we umożliwiają łatwe operowanie bez
przestrzeni na zamontowanie dowolnych
otwierania obudowy.
8
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.17
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
Rozmiar 1 LS-1-biegunowy
Rozmiar 2 LS-2-biegunowy
Rozmiar 3 LS-3-biegunowy
Rozmiar 4 LS-4-biegunowy
Dane techniczne
Wyłącznik nadprądow y 0,5 A do 40 A
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de IIC
Certyfikat typu EC
PTB 98 ATEX 1087 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania1)
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
styk główny
max. 440 V AC
styk pomocniczy
max. 250 V AC
Prąd znamionowy
styk główny
0,5 A do 40 A
styk pomocniczy
max. 5 A
Zdolność łączeniowa 2/3-fazy
10 kA
230 V AC (133/230 V AC) kA/cos φ
10/0,5
400 V AC (230/400 V AC) kA/cos φ
10/0,5
Bezpieczniki zwarciowe
zależnie od prądu znamionowego do 100 A
Przekrój zacisku
styk główny
2 x 10 mm2
styk pomocniczy/
Waga
1)
podłączenie cewki
2 x 2,5 mm2
1-biegunowy
0,55 kg rozmiar 1
2-biegunowy
0,95 kg rozmiar 2
3-biegunowy
1,25 kg rozmiar 3
4-biegunowy
1,57 kg rozmiar 4
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Opcje
pomocniczy styk sygnałowy
Blokada kłódkowa
w pozycji wyłączonej z blokadami dostępnymi w sprzedaży
Zależnie od instalacji.
11.18
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
Rozmiar 4 LS-4-biegunowy
Rozmiar 3 LS-3-biegunowy
Rozmiar 2 LS-2-biegunowy
Rozmiar 1 LS-1-biegunowy
3
Aparatura elektr yczna do zabudow y
Wyłącznik nadprądow y 0,5 A do 40 A
GHG 612 XXXX R0YYY
4
1. Styki
1. Styk i
5
Styki
Schemat
1-bieg.
Moduł
2-bieg.
Moduł
3-bieg.
Moduł
4-bieg.
Moduł
elektryczny1) (xxxx)
rozmiar2) (xxxx)
rozmiar2) (xxxx)
rozmiar2) (xxxx)
rozmiar2)
A1 do A5
1141
1
2141
2
3141
3
4141
4
+ styk pomocniczy (przełączeniowy)
B3
1142
1
2142
2
3142
3
4142
4
+ styk pomocniczy (1NO+1NC)
B1, B2
3150
3
Tylko styk główny
+ styk pomocniczy (2NO)
B4
4168
4
+ N + styk pomocniczy (1NO+1NC)
A5, B1, B2
4166
4
+ styk sygnałowy (przełączeniowy)
C3
4147
4
+ styk sygnałowy (1NC) + styk pomocniczy (1NO)
C2 + B1
4148
4
+ styk sygnałowy (1NO) + styk pomocniczy (1NO)
C1 + B1
4161
4
+ styk sygnałowy (1NC) + styk pomocniczy (1NC)
C2 + B2
4163
4
+ przeciążenie (12 – 60 V)
D
2150
2
3147
3
+ przeciążenie (110 – 415 V)
D
2151
2
3146
3
4146
4
+ zabezpieczenie podnapięciowe
E
3148
3
4144
4
+ styk sygnałowy (przełączeniowy)
C3
+ styk pomocniczy (przełączeniowy)
B3
3143
3
4164
4
+ przeciążenie (110 – 415 V)
D
+ styk sygnałowy (przełączeniowy)
C3
4159
4
3149
3
4165
4
4169
4
+ przeciążenie (12 – 60 V)
D
+ styk pomocniczy (przełączeniowy)
B3
+ przeciążenie (110 – 415 V)
D
+ styk sygnałowy (przełączeniowy)
C3
+ styk pomocniczy (przełączeniowy)
B3
+ przeciążenie (12 – 60 V)
D
+ styk sygnałowy (przełączeniowy)
C3
+ styk pomocniczy (przełączeniowy)
B3
+ zabezpieczenie podnapięciowe
E
+ styk sygnałowy (przełączeniowy)
C3
+ zabezpieczenie podnapięciowe
E
+ styk sygnałowy (przełączeniowy)
C3
+ styk pomocniczy (przełączeniowy)
B3
1)
Schemat elektryczny – patrz strona 11.21.
2)
Rozmiar modułu – patrz wymiary strona 11.22.
2148
2
3157
3
6
4143
4
4160
4
7
8
9
4167
4
10
4174
4
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.19
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
Rozmiar 1 LS-1-biegunowy
Rozmiar 2 LS-2-biegunowy
Rozmiar 3 LS-3-biegunowy
Rozmiar 4 LS-4-biegunowy
Aparatura elektr yczna do zabudow y
Wyłącznik nadprądow y 0,5 A do 40 A
GHG 612 XXXX R0YYY
2. Prąd wyłączania
2. Prąd wyłączania, charakterystyka, max. bezpieczniki zwarciowe, moc rozpraszania na biegun
Prąd
Charakterystyka K
Charakterystyka Z
Charakterystyka B
Charakterystyka C
wyłączania
Max. bez- Rozpropiecznik szenie
Max. bez- Rozpropiecznik szenie
Max. bez- Rozpropiecznik szenie
Max. bez- Rozpropiecznik szenie
013
0,75 A
1,6 W
014
1,6 W
015
1,6 W
016
1,9 W
017
1,0 A
1,6 A
2A
zwarcio- mocy na
biegun
YYY
2,5 W
081
2,3 W
082
2,8 W
083
2,5 W
084
wy gL
biegun
zwarcio- mocy na
YYY
wy gL
nie
1,6 W
wy gL
nie
0,5 A
nie
YYY
konieczny
zwarcio- mocy na
biegun
konieczny
wy gL
konieczny
zwarcio- mocy na
biegun
YYY
1,6 W
121
1,4 W
122
1,6 W
123
1,8 W
124
3A
20 A
1,9 W
018
20 A
1,9 W
085
20 A
1,9 W
125
4A
25 A
2,6 W
019
20 A
2,6 W
086
20 A
2.4 W
126
6A
63 A
2,4 W
020
35 A
2,7 W
087
40 A
2,2 W
127
8A
63 A
2,9 W
021
40 A
3,5 W
088
63 A
2,9 W
128
10 A
63 A
1,9 W
022
63 A
2,1 W
089
13 A
63 A
2,2 W
101
100 A
1,4 W
102
100 A
1,4 W
129
100 A
2,3 W
103
100 A
2,3 W
130
16 A
80 A
2,1 W
023
63 A
2,8 W
090
100 A
2,5 W
104
100 A
2,5 W
131
20 A
81 A
2,9 W
024
80 A
2,9 W
091
100 A
2,9 W
105
100 A
2,9 W
132
25 A
100 A
3,5 W
025
80 A
3,5 W
092
100 A
3,5 W
106
100 A
3,5 W
133
32 A
100 A
4,2 W
026
100 A
4,2 W
093
100 A
4,2 W
107
100 A
4,2 W
134
40 A
125 A
6,4 W
027
100 A
6,4 W
094
125 A
6,4 W
108
125 A
6,4 W
135
Bezpiecznik zwarciowy potrzebny jest jedynie wówczas, gdy najsilniejszy prąd zwarciowy przekroczy zdolność łączeniową.
Pr z ykład
GHG 612 XXXX R 0YYY
GHG 612 3143 R 0023
3-biegunowy
16 A
+ Styk sygnałowy (przełączeniowy)
Charakterystyka K
+ Styk pomocniczy (przełączeniowy)
11.20
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
Rozmiar 4 LS-4-biegunowy
Rozmiar 3 LS-3-biegunowy
Rozmiar 2 LS-2-biegunowy
Rozmiar 1 LS-1-biegunowy
3
S c h e m at y e l e k t r ycz n e
1
1
1
2
LS
L S1-bieg.
1 pol
3
2
2
3
5
5
LS 3+N-bieg.
3+N pol
LS
LS
LS4-bieg.
4 pol
4
6
5
4
2
4
N
4
2
3
3 pol
LSLS3-bieg.
LS
LS2-bieg.
2 pol
1
1
3
N
4
6
1
3
5
7
5
2
4
6
8
6
A. Styk główny
AC 1NC
HKS
1Ö
1
AC
HKS1NO
1S
22
2
AC 1C/O
HKS
1W
14
AC 2 2S
NO
HKS
14 12
3
4
14
24
7
11
13
21
13
23
B. Styki pomocnicze
SC 1Ö
1NC
SK
1
SC 1NO
SK
1S
96
2
95
SC 1C/C
SK
1W
98
3
8
98 96
95
95
9
C. Styki sygnałowe
D1
C1
10
D2
C2
D. Przeciążenie
E. Zabezpieczenie podnapięciowe
11
MC
AC
SC
OR
UT
= Styk główny
= Styk pomocniczy
= Styk sygnałowy
= Przeciążenie
= Zabezpieczenie podnapięciowe
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
12
11.21
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
Rozmiar 1 LS-1-biegunowy
Rozmiar 2 LS-2-biegunowy
Rozmiar 3 LS-3-biegunowy
Rozmiar 4 LS-4-biegunowy
Wymiar y
5.3
120
106.7
95.5
130
X118
X23
35
16
Moduł, rozmiar 1
120
106.7
95.5
154
X 136
6.3
X41
19
53
88
Moduł, rozmiar 2
6.3
120
106.7
95.5
154
X 136
X58
19
70
88
Moduł, rozmiar 3
6.3
120
114
95.5
144
X 126
X94
105.5
86.5
X = wymiar montażowy
Wymiary w mm
Moduł, rozmiar 4
19
11.22
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
Rozmiar 4 LS-4-biegunowy
Rozmiar 3 LS-3-biegunowy
Rozmiar 2 LS-2-biegunowy
Rozmiar 1 LS-1-biegunowy
3
Charakter ystyk i prądowe
charakterystyka
odcięcia
4
(sek.)
t t(sek.)
(sek.)
t t(sek.)
charakterystyka
odcięcia
5
6
X IN
7
X IN
Charakterystyka B
Charakterystyka C
charakterystyka
odcięcia
8
(sek.)
t t(sek.)
(sek.)
t t(sek.)
charakterystyka
odcięcia
9
10
X IN
X IN
11
Charakterystyka K
Wymiary w mm
Charakterystyka Z
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.23
12
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
FI/LS 1-biegunowy + N
FI/LS 2-biegunowy
Dane techniczne
Wyłącznik nadprądow y 0,5 A do 40 A z członem różnicowoprądow ym
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de IIC / Ex de IIC
Certyfikat typu EC
PTB 98 ATEX 1087 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania1)
–20°C – +40°C
Napięcie znamionowe
styk główny
max. 440 V AC
styk pomocniczy
max. 250 V AC
Prąd znamionowy
wył. różnicowoprądowy 25 A; 40 A
styk główny
1,0 A do 40 A
styk pomocniczy
max. 5 A
Moc rozpraszania na biegun w W
Prąd wyzwolenia
Zdolność łączeniowa 2/3-fazy
1P + N
2P
2A
1,8
3,9
4A
1,8
3,9
6A
2,0
4,1
8A
2,1
4,1
10 A
2,1
4,1
16 A
4,5
4,5
20 A
4,8
6,4
25 A
6,3
8,5
32 A
8,8
10,9
40 A
9,9
15,0
6 KA (1-biegunowy + N) / 10 KA (2-biegunowy)
Bezpieczniki zwarciowe
wył. różnicowoprądowy 63 A gL
wył. nadprądowy
zależnie od prądu znamionowego do 100 A
Przekrój zacisku
styk główny
2 x 10 mm2
styk pomocniczy/
Waga
podłączenie cewki
2 x 2,5 mm2
1-biegunowy + N
0,95 kg rozmiar 2
2-biegunowy
Materiał obudowy
1)
1,57 kg rozmiar 4
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Opcje
styk pomocniczo-/sygnałowy
Blokada kłódkowa
w pozycji wyłączonej z blokadami dostępnymi w sprzedaży
Zależnie od instalacji.
11.24
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
FI/LS 2-biegunowy
FI/LS 1-biegunowy + N
3
Aparatura elektr yczna do zabudow y
Wyłącznik i nadprądowe 0,5 A do 40 A z członem różnicowoprądow ym
GHG 612 XXXX RXYYY
1. Styki
4
2. Prąd wyzwolenia
5
1. Wyłącznik nadprądow y z członem różnicowoprądow ym 6 kA
Bieguny
Charakterystyka
Styki
Schemat elektryczny Rozmiar modułu
XXXX RX
1
2
53,0 mm
2143 R 2
2
3
70,0 mm
3144 R 2
4 105,5 mm
4156 R 0
1-bieg. + N
B, C, K
1-bieg. + N
B, C, K
Styk sygnałowy (przełączeniowy)
1-bieg. + N
B, C, K
Styk pomocniczy (przełączeniowy) 3
2-bieg.
K
3159 R 2
4
2-bieg.
K
Styk pomocniczy (przełączeniowy) 5
4157 R 0
2-bieg.
K
Styk sygnałowy (przełączeniowy)
4158 R 0
2-bieg.
B, C
2-bieg.
B, C
Styk pomocniczy (przełączeniowy) 5
4157 R 2
2-bieg.
B, C
Styk sygnałowy (przełączeniowy)
4158 R 2
6
6
4156 R 2
6
7
1. Wyłącznik nadprądow y z członem różnicowoprądow ym 10 kA
Bieguny
Charakterystyka
Styki
Schemat elektryczny Rozmiar modułu
XXXX RX
1-bieg. + N
B, C
1
2
53,0 mm
2143 R 5
1-bieg. + N
B, C
Styk sygnałowy (przełączeniowy)
2
2
70,0 mm
3144 R 5
1-bieg. + N
B, C
Styk pomocniczy (przełączeniowy)
3
2-bieg.
K
4 105,5 mm
4156 R 5
2-bieg.
K
Styk pomocniczy (przełączeniowy)
5
4157 R 5
2-bieg.
K
Styk pomocniczy (przełączeniowy)
6
4158 R 5
3159 R 5
4
8
2. Prąd w yz wolenia wraz z charakter ystyką
Prąd
Charakterystyka C (YYY)
Charakterystyka B (YYY)
Charakterystyka K (YYY)
Charakterystyka C (YYY)
wyłączania
30 mA
300 mA
30 mA
30 mA
300 mA
100 mA
2A
004
024
084
104
204
4A
005
025
085
105
205
6A
006
026
086
106
206
046
300 mA
066
8A
007
027
047
067
087
107
207
10 A
008
028
048
068
088
108
208
16 A
009
029
049
069
089
109
209
20 A
010
030
050
070
090
110
210
25 A
011
031
051
071
091
111
211
32 A
012
032
052
072
092
112
212
053
073
093
113
213
40 A
9
10
11
Pr z ykład
GHG 612 XXXX R XYYY
GHG 612 4157 R 0090
12
Charakterystyka K 6 kA; ze stykiem pomocniczym 20 A; 30 mA; K
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.25
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
FI/LS 1-biegunowy + N
FI/LS 2-biegunowy
Wymiar y | S c h e m at y e l e k t r ycz n e
X94
53
19
88
144
X 126
19
70
Moduł, rozmiar 2
120
114
95.5
6.3
120
106.7
95.5
6.3
X58
154
X 136
6.3
120
106.7
95.5
154
X 136
X41
88
19
105.5
Moduł, rozmiar 3
86.5
Moduł, rozmiar 4
X = wymiar montażowy
1
1
2
3N
1
3
98
FI/LS1 1+N
pol
FI/LS
+ N-bieg.
96
FI/L S1-bieg.
1 pol ++ NN
FI/LS
SC 1W
1C/O
SK
SC 1C/O
95
2
3
4N
1
3
FI/LS
FI/L S1-bieg.
1 pol ++ NN
AC1C/O
1C/O
HSK
1W
AC
2
5
1
4
11
FI/L S2-bieg.
2 pol
FI/LS
4
3
FI/LS
FI/L S2-bieg.
2 pol
AC1C/O
1C/O
HSK
1W
AC
2
14 12
14 12
6
11
LS
LS2-bieg.
2 pol
1
3
2
4
1
3
2
4
4
Wymiary w mm
Charakterystyka prądowa patrz strona 11.23
MC = Styk główny
AC = Styk pomocniczy
SC = Styk sygnałowy
11.26
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
FI-4-biegunowy
FI-2-biegunowy
3
Dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądow y od 30 mA
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de IIC
Certyfikat typu EC
PTB 98 ATEX 1087 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
1)
–20°C do +40°C
styk główny
max. 440 V AC
styk pomocniczy
max. 250 V AC
wył. różnicowoprądowy 25 A; 40 A; 63 A
styk pomocniczy
Zdolność łączeniowa
5
max. 5 A
10 kA
Moc rozpraszania w W
Bezpieczniki zwarciowe
4
patrz szczegóły zamówienia
wył. różnicowoprądowy 63 A gL
prąd
Przekrój zacisku
wyzwolenia FI
30 mA do 500 mA
styk główny
2 x 10 mm2
6
styk pomocniczy/
Waga
1)
podłączenie cewki
2 x 2,5 mm2
2-biegunowy
0,95 kg rozmiar 2
4-biegunowy
1,57 kg rozmiar 4
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Opcje
styk pomocniczy
Blokada kłódkowa
w pozycji wyłączonej z blokadami dostępnymi w sprzedaży
7
Zależnie od instalacji.
8
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.27
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
FI 2-biegunowy
FI 4-biegunowy
Aparatura elektr yczna do zabudow y
Wyłącznik różnicowoprądow y od 30 mA
GHG 612 XXXX RYYYY
1. Styki
2. Prąd wyzwolenia
1. Styk i
Styki
Charakterystyka
Szerokość obudowy
XXXX
2-biegunowe
tylko styk główny
Rozmiar obudowy 2, 53,0 mm
2144
2-biegunowe
styk pomocniczy (przełączeniowy) (F200)
4-biegunowe
tylko styk główny
4-biegunowe
styk pomocniczy (przełączeniowy) (F200)
2147
Rozmiar obudowy 4, 105,4 mm
4149
4150
2. Prąd w yz wolenia i prąd w yłączania
Prąd wyzwolenia
Prąd wyłączania
Moc rozpraszania w W
2-biegunowe
YYYY
4-biegunowe
25 A
0,03 A
2,0
4,8
0002
40 A
0,03 A
4,8
8,4
0003
63 A
0,03 A
7,2
13,2
0004
25 A
0,1 A
2,0
4,8
0005
40 A
0,1 A
4,8
8,4
0006
63 A
0,1 A
7,2
13,2
0007
25 A
0,3 A
2,0
4,8
0008
40 A
0,3 A
4,8
8,4
0009
63 A
0,3 A
7,2
13,2
0010
25 A
0,5 A
2,0
4,8
0011
40 A
0,5 A
4,8
8,4
0012
63 A
0,5 A
7,2
13,2
0013
Pr z ykład
GHG 612 A B R C
GHG 612 21 44 R 0002
Rozmiar obudowy 2, 53 mm
2-bieg.
Prąd wyzwolenia 25 A
Prąd wyłączania 0,03 A
11.28
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
FI-4-biegunowy
FI-2-biegunowy
3
Wymiar y | S c h e m at y e l e k t r ycz n e
X94
120
114
95.5
6.3
120
106.7
95.5
6.3
X41
144
X 126
154
X 136
4
53
19
88
105.5
Moduł, rozmiar 2
Moduł, rozmiar 4
1
FI 4-bieg.
4 pol.
SC 1C/O
or
lub
AC
1C/O
AC 1C/O
3
5
7
AC
SC
14 12 98 96
11
2
4
6
95
8
1-biegunowy + N + AC lub SC
19
X = wymiar montażowy
1
FI
FI 1+N-bieg.
1+N pol.
SC
SC1C/O
1C/O
lub
or
AC
AC1C/O
1C/O
5
86.5
3N
AC
SC
14 12 98 96
11
6
95
4-biegunowy + AC lub SC
7
8
9
10
Wymiary w mm
11
MC = Styk główny
AC = Styk pomocniczy
SC = Styk sygnałowy
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.29
12
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
NH-00
Dane techniczne
Główny bezpiecznik NH 00 do 125 A
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de IIC
Certyfikat typu EC
PTB 99 ATEX 1066 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0035 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania1)
1)
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
styk główny
690 V
styk pomocniczy
max. 250 V AC
Prąd znamionowy
styk główny
2 A do 125 A
styk pomocniczy
max. 5 A
Zdolność łączeniowa
100 kA
Przekrój zacisku
do 95 mm2
Przekrój zacisku
do 25 A
4 mm2
do 35 A
6 mm2
do 50 A
10 mm2
do 63 A
25 mm2
do 100 A
50 mm2
do 125 A
70 mm2
Styk sygnałowy
2 x linka 2,5 mm2
Waga
około 3,5 kg (bez bezpiecznika)
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
biały
Opcje
styk sygnałowy
Zależnie od instalacji.
11.30
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
NH-00
3
Szczegóły zamówienia – Główny bezpiecznik NH 00 do 125 A
Wersja
Prąd znamionowy
Szerokość montażowa
Nr produktu
150 mm
GHG 610 1940 R0001
150 mm
GHG 610 1940 R0002
Bez styków sygnałowych (SPP 2 szt.)
3-biegunowy
2 A – 125 A
4
Ze stykami sygnałowymi (przełączeniowy) (SPP 2 szt.)
3-biegunowy
2 A – 125 A
Bezpieczniki dołączamy na życzenie.
5
Wymiar y | S chemat elektr yczny
8
150
95
18.5
192
X170
6
6.5
X125
1
3
5
2
4
6
7
X = wymiar montażowy
SC
98 96
8
95
NH 00
9
10
Wymiary w mm
11
SC = Styk sygnałowy
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.31
12
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
80 A 3-biegunowy
Dane techniczne
Rozłącznik główny do 180 A
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de IIC
Certyfikat typu EC
rozłącznik 20 A
PTB 98 ATEX 1117 U
rozłącznik 40 A
PTB 99 ATEX 1031 U
rozłącznik 80 A
PTB 00 ATEX 1069 U
rozłącznik 125 A do 180 A
PTB 99 ATEX 1062 U
rozłącznik 20 A
IECEx BKI 07.0004 U
rozłącznik 40 A
IECEx BKI 07.0006 U
Certyfikat zgodności IECEx
rozłącznik 80 A
IECEx BKI 07.0006 U
rozłącznik 125 A do 180 A
IECEx BKI 07.0003 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Temperatura użytkowania
Ex de (ia/ib) IIC
1)
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
690 V
Typ wyłącznika
20 A
40 A
80 A
125 A
180 A
Prąd znamionowy
20 A
40 A
80 A
125 A
180 A
230 V do 400 V
20 A
40 A
80 A
125 A
180 A
500 V
16 A
40 A
80 A
125 A
150 A
690 V
10 A
32 A
63 A
110 A
125 A
Bezpieczniki zwarciowe do 500 V/gL
35 A
80 A
160 A
200 A
250 A
Przekrój zacisku
rozłącznik 20 A
2 x 1,5 do 4 mm2
rozłącznik 40 A
2 x 4 do 16 mm2
rozłącznik 80 A
2 x 4 do 25 mm2 z zaciskiem kablowym 1 x 35 mm2
rozłącznik 125 A
2 x 4 do 70 mm2 z zaciskiem kablowym 1 x 120 mm2
rozłącznik 180 A
2 x 50 do 150 mm2
6,3 kg
6,5 kg
Zdolność łączeniowa AC 3
1)
Waga
1,0 kg
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
1,2 kg
3,68 kg
Kolor obudowy
biały
Zależnie od instalacji.
11.32
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
80 A 3-biegunowy
3
Szczegóły zamówienia – Rozłącznik główny do 180 A
Wersja
Prąd znamionowy
Nr produktu
Model 3-biegunowy
3-biegunowy
20 A
GHG 260 1004 R0005
3-biegunowy
40 A
GHG 260 1005 R0005
3-biegunowy
80 A
GHG 260 1006 R0005
3-biegunowy
125 A
GHG 260 1007 R0003
3-biegunowy
180 A
GHG 260 1008 R0003
4-biegunowy
20 A
GHG 260 1004 R0006
4-biegunowy
40 A
GHG 260 1005 R0006
4-biegunowy
80 A
GHG 260 1006 R0006
4-biegunowy
125 A
GHG 260 1007 R0004
4-biegunowy
180 A
GHG 260 1008 R0004
4
Model 4-biegunowy
5
6
B
A
Wymiar y | S c h e m at y e l e k t r ycz n e
Rozłącznik
20 A
40 A
80 A
A
21,5
34
38,5
B
83
87
C
50
D
70,4
130
125 A/180 A
73
131
146
118
165
194
X
72
115
141
170
F
80
128
161
193
G
6,3
6,3
9,5
7
16
159
8
12
N
D
C
G
F
t
Wymiary
N
9
X
Rozłącznik główny
1
3
5
1
3
5
7
2
4
6
8
4 pol
4-bieg.
2
4
6
10
11
Wymiary w mm
3
pol
3-bieg.
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.33
12
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
20 A 3-biegunowy
Dane techniczne
S t ycz n i k p ow i e t r zny 2 0 A
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
II 2 G EEx de IIC
PTB 98 ATEX 1087 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania1)
Napięcie znamionowe
–20°C do +40°C
styk główny
max. 690 V/AC
styk pomocniczy
max. 250 V/AC
Zdolność łączeniowa
Prąd znamionowy
12 V do 690 V
styk główny
max. 20 A
styk pomocniczy
max. 6 A
Moc rozpraszania na biegun
Zdolność łączeniowa AC3
3,5 W
230 V
styk główny
styk pomocniczy
2,2 KW
4 A (AC-11)
400 V
4 KW
690 V
4 KW
Przekrój zacisku
styk główny
2 x 10 mm2
styk pomocniczy
2 x 2,5 mm2
styk sterujący/
podłączenie cewki
Waga
1)
2 x 2,5 mm2
1,26 kg rozmiar 3
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Opcje
styk pomocniczy
Zależnie od instalacji.
11.34
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
20 A 3-biegunowy
3
Aparatura elektr yczna do zabudow y
S t ycz n i k p ow i e t r zny 2 0 A
GHG 618 3104 RXXXX
Styk pomocniczy
4
Jeden styk pomocnicz y do szerokości montażowej 70mm
Styki pomocnicze (XXXX)
Napięcie cewki 50/60 Hz
1 NO
1 NC
24 V
0101
0201
42 V
0102
0202
48 V
0103
0203
110 V
0104
0204
220 V
0105
0205
240 V
0106
0206
380 V
0107
0207
400 V
0110
0210
12 V DC
0131
0231
24 V DC
0132
0232
42 V DC
0133
0233
48 V DC
0134
0234
60 V DC
0135
0235
110 V DC
0136
0236
220 V DC
0137
0237
5
6
7
GHG 618 3105 RXXXX
Styk pomocniczy
8
D wa styk i pomocnicze do szerokości montażowej 70 mm
Styki pomocnicze (XXXX)
Napięcie cewki 50/60 Hz
1 NO 1 NC
2 NC
2 NO
24 V
0101
0201
0301
42 V
0102
0202
0302
48 V
0103
0203
0303
110 V
0104
0204
0304
220 / 230 V
0105
0205
0305
230 / 240 V
0106
0206
0306
400 V
0107
0207
0307
440 V
0108
0208
0308
24 V DC
0111
0211
0311
12 V DC
0112
0212
0312
48 V DC
0114
0214
0314
60 V DC
0115
0215
0315
110 V DC
0116
0216
0316
220 V DC
0117
0217
0317
9
10
11
Pr z ykład
GHG 618 31 05 R B
GHG 618 3105 R 0206
12
Napięcie cewki stycznika powietrzny 230/240 V 2 NC
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.35
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
20 A 3-biegunowy
Wymiar y | S c h e m at y e l e k t r ycz n e
106.7
95.5
154
X 136
6.3
X58
19
70
88
Moduł, rozmiar 3
X = wymiar montażowy
NO
1 NO
NC
11NC
A1
1
3
5
13
21
A2
2
4
6
14
22
3pol
+ 2+ AC
3-bieg.
2 AC
1NC
11NO
NO + 1NC
NO
22NO
NC
22NC
A1
1
3
5
13 21
13 23
11 21
A2
2
4
6
14 22
14 24
12 22
Wymiary w mm
3pol
++
1 1AC
3-bieg.
AC
AC = Styk pomocniczy
11.36
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
3-biegunowy
3
Dane techniczne
Star ter silnikow y do bezpośredniego star tu dla moc y cieplnej 4 kW
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de IIC
Certyfikat typu EC
PTB 98 ATEX 1087 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania
1)
Napięcie znamionowe
–20°C do +40°C
styk główny
Zdolność łączeniowa
Prąd znamionowy
max. 690 V/AC
12 V do 690 V
styk główny
max. 20 A
styk pomocniczy
max. 6 A
Moc rozpraszania na biegun
Zdolność łączeniowa AC3
4
5
2W
230 V
styk główny
styk pomocniczy
2,2 kW
4 A (AC-15)
400 V
4 kW
690 V
4 kW
Bezpieczniki zwarciowe
6
20 A gL
Przekrój zacisku
styk główny
2 x 10 mm2
styk pomocniczy/
1)
podłączenie cewki
2 x 2,5 mm2
styk sterujący
2 x 2,5 mm2
Waga
1,72 kg rozmiar 3
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Opcje
styk pomocniczy
7
Zależnie od instalacji.
8
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.37
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
3-biegunowy
Aparatura elektr yczna do zabudow y
Star ter silnikow y do bezpośredniego star tu dla moc y cieplnej 4 kW
GHG 618 3102 RXXYY
1. Prąd znamionowy
2. Napięcie cewki
Szczegóły zamówienia – Model: 3-biegunow y
1. Prąd znamionowy
XX
2. Napięcie cewki
YY
Szerokość montażowa styków 70 mm
0,11 A – 0,16 A
01
100 V
04
0,16 A – 0,23 A
02
230 V
05
0,23 A – 0,36 A
03
240 V
06
0,36 A – 0,54 A
04
120 V
07
0,54 A – 0,80 A
05
400 V
08
0,80 A – 1,20 A
06
440 V
09
1,20 A – 1,8 A
07
380 / 400 V
10
1,8 A – 2,6 A
08
24 V DC
32
2,6 A – 3,7 A
09
48 V DC
34
3,7 A – 5,5 A
10
110 V DC
36
5,5 A – 8,0 A
11
8,0 A – 11,5 A
12
Pr z ykład
GHG 618 31 02 R B C
GHG 618 31 02 R 08 05
Prąd znamionowy 230 V Napięcie cewki 230 V
11.38
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
3-biegunowy
3
Wymiar y | S c h e m at y e l e k t r ycz n e
106.7
95.5
6.3
X58
154
X 136
4
A1
14 97
1
3
5
2
4
6
5
SC
19
70
A2
AC
13
88
98
Moduł, rozmiar 3
Styki główne
2h
1 h 20 min
6
60 min
40 min
20 min
10 min
6 min
7
4 min
t
2 min
1 min
40 s
8
20 s
10 s
6s
4s
9
2s
1s
1 1.2 1.5
2
3
4
5 6
8
10
15
X IN
10
AC
SC
Wymiary w mm
11
= Styk pomocniczy
= Styk sygnałowy
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.39
12
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
20 A 2-biegunowy
24 A 2-biegunowy
32 A 4-biegunowy
Dane techniczne
Stycznik instalac yjny 20 A do 32 A
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de IIC
Certyfikat typu EC
PTB 98 ATEX 1087 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania1)
–20°C do +40°C
Stycznik
20 A
24 A
32 A
Napięcie znamionowe
styk główny
max. 250 V
440 V
440 V
styk pomocniczy
–
440 V
440 V
napięcie kontrolne
24 V do 400 V AC
Prąd znamionowy
styk główny NC
20 A
24 A
32 A
styk główny NO
20 A
24 A
32 A
styk pomocniczy
6A
Zdolność łączeniowa
styk główny AC 1 – 230 V
4,0 kW
9,0 kW
styk główny AC 1 – 400 V
–
16 kW
15,2 kW
26 kW
styk główny AC 3 – 230 V
1,3 kW
2,2 kW
5,5 kW
styk główny AC 3 – 400 V
–
4,0 kW
11 kW
DC 3 1 ścieżka prądowa 60 V/230 V
–
4 A/0,2 A
5 A/0,3 A
DC 3 2 ścieżki prądowe 60 V/230 V
–
14 A/1,0 A
16 A/1,1 A
DC 3 3 ścieżki prądowe 60 V/230 V
–
24 A/4,0 A
34 A/4,5 A
styk pomocniczy przy 230 V
–
4A
styk pomocniczy przy 400 V
Moc rozpraszania na biegun
3A
3,3 W
Bezpieczniki zwarciowe
3A
3,3 W
5,6 W
20 A gL
35 A gL
1,2 kg rozmiar 3
1,65 kg rozmiar 4
Przekrój zacisku
1)
styk główny
2 x 10 mm2
styk pomocniczy / podłączenie cewki
2 x 2,5 mm2
styk sterujący
2 x 2,5 mm2
Waga
0,55 kg rozmiar 0
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Opcje
styk pomocniczy
Zależnie od instalacji.
11.40
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
63 A gL
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
20 A 2-biegunowy
3
Aparatura elektr yczna do zabudow y
Stycznik instalac yjny 20 A
Napięcie cewk i i styk i
Napięcie cewki
Styki
Nr produktu
24 V
2 NO
GHG 618 0001 R0010
24 V
2 NC
GHG 618 0001 R0011
24 V
1 NO / 1 NC
GHG 618 0001 R0012
42 V
2 NO
GHG 618 0001 R0007
42 V
2 NC
GHG 618 0001 R0008
42 V
1 NO / 1 NC
GHG 618 0001 R0009
110 V
2 NO
GHG 618 0001 R0004
110 V
2 NC
GHG 618 0001 R0005
110 V
1 NO / 1 NC
GHG 618 0001 R0006
230 V
2 NO
GHG 618 0001 R0001
230 V
2 NC
GHG 618 0001 R0002
230 V
1 NO / 1 NC
GHG 618 0001 R0003
240 V
2 NO
GHG 618 0001 R0016
240 V
2 NC
GHG 618 0001 R0017
240 V
1 NO / 1 NC
GHG 618 0001 R0018
380 V
2 NO
GHG 618 0001 R0013
380 V
2 NC
GHG 618 0001 R0014
380 V
1 NO / 1 NC
GHG 618 0001 R0015
4
AC 50/60 Hz
5
6
7
8
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.41
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
24 A 2-biegunowy
Aparatura elektr yczna do zabudow y
Stycznik instalac yjny 24 A
GHG 618 3118 RXXXX
Napięcie cewki / Styki
Napięcie cewk i i styk i
Napięcie cewki
Styki (XXXX)
AC 40 – 400 Hz/DC
1 NO / 3 NC
2 NO / 2 NC
3 NO / 1 NC
4 NO
24 V
1301
2201
3101
4001
42 V
1302
2202
3102
4002
48 V
1303
2203
3103
4003
110-127 V
1304
2204
3104
4004
240 V
1305
2205
3105
4005
230-240 V
1306
2206
3106
4006
380-415 V
1307
2207
3107
4007
12 V
1309
2209
3109
4009
24 V
1311
2211
3111
4011
110 V
1314
2214
3114
4014
220-240 V
1316
2216
3116
4016
380-415 V
1317
2217
3117
4017
Pr z ykład
GHG 618 31 18 R B
GHG 618 31 18 R 2206
Stycznik instalacyjny 24 A
11.42
Napięcie cewki 230 – 240 V 2NO 2NC
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
32 A 4-biegunowy
3
Aparatura elektr yczna do zabudow y
Stycznik instalac yjny 32 A
GHG 618 4109 RYYYY
4
Napięcie cewki / Styki
Napięcie cewk i i styk i
Napięcie cewki
Styki (YYYY)
AC 40 – 400 Hz/DC
4 x MC
4 x MC + 1NC (AC)
4 x MC + 1NO (AC)
24 V
4001
4011
4021
48 V
4003
4013
4023
110 V
4004
4014
4024
240 V
4005
4015
4025
230 V
4006
4016
4026
380 V
4007
4017
4027
415 V
4008
4018
4028
5
6
Pr z ykład
GHG 618 41 A R B
7
GHG 618 41 09 R 4015
Stycznik instalacyjny 32 A
Napięcie cewki 240 V 1NC
MC = Styk główny
AC = Styk pomocniczy
8
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.43
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
20 A 2-biegunowy
24 A 2-biegunowy
32 A 4-biegunowy
S c h e m at y e l e k t r ycz n e
2 NO
2 NC
1 NO + 1 NC
A1
13 23
A1
11 21
A1
13 21
A2
14 24
A2
12 22
A2
14 22
Stycznik instalacyjny 20 A
A1
1
3
5
7
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
A2
2
4
6
8
A1
1
3
5
7
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
A2
2
4
6
8
Stycznik instalacyjny 24 A
1 NC
1 NO
A1
1
3
5
7 (13)
21
23
A2
2
4
6
8 (14)
22
24
AC
Wymiary w mm
Stycznik instalacyjny 32 A
AC = Styk pomocniczy
11.44
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
32 A 4-biegunowy
24 A 2-biegunowy
20 A 2-biegunowy
3
Wymiar y
106.7
95.5
5.3
X23
130
X118
4
35
5
16
Moduł, rozmiar 0
106.7
95.5
6.3
X58
154
X 136
6
19
70
7
88
Moduł, rozmiar 3
114
95.5
6.3
X94
144
X 126
8
Moduł, rozmiar 4
19
9
86.5
X = wymiar montażowy
10
11
Wymiary w mm
105.5
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.45
12
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
Wyłącznik impulsowy
Dane techniczne
Wyłącznik impulsow y do 16 A
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
II 2 G EEx de IIC
PTB 98 ATEX 1087 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania1)
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
styk
400 V AC
Prąd znamionowy
styk
16 A
Zdolność łączeniowa AC3
styk
Moc rozpraszania na biegun
Bezpieczniki zwarciowe
Przekrój zacisku
Waga
1)
250 V: 16 A, 400 V: 10 A
2W
16 A gL
styk
2 x 10 mm2
podłączenie cewki
2 x 2,5 mm2
0,95 kg rozmiar 2
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Zależnie od instalacji.
11.46
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
Wyłącznik impulsowy
3
Szczegóły zamówienia
Prąd znamionowy
Styk
Napięcie cewki
Szerokość montażowa
Nr produktu
16 A
1 NO
230 V AC
35 mm
GHG 618 0002 R0004
16 A
1 NC
230 V AC
35 mm
GHG 618 0002 R0005
16 A
1 NO + 1NC
230 V AC
35 mm
GHG 618 0002 R0012
4
Wymiar y | S c h e m at y e l e k t r ycz n e
6.3
120
106.7
95.5
5
154
X 136
X41
6
19
53
88
Moduł, rozmiar 2
X = wymiar montażowy
A1
1
A1
A2
2
A2
1
3
A1
1
3
2
4
A2
2
4
7
Schematy elektryczne wyłącznika impulsowego
8
9
10
Wymiary w mm
11
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.47
12
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
Ręczny starter silnikowy
Dane techniczne
Ręczny star ter silnikow y 0,1 A do 25 A
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
II 2 G EEx de IIC
PTB 99 ATEX 1007 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania1)
Napięcie znamionowe
690 V AC, 50/60 Hz, 440 V DC
styk pomocniczy
110 V; 230; 400 V; 500 V 50/60 Hz
Prąd znamionowy
styk główny
25 A
Prąd znamionowy
styk pomocniczy
230 V/2 A
Zdolność łączeniowa AC3
styk główny
25 A
Charakterystyka strat cieplnych
T II
Czas wyłączenia przy 6x le
≥ 5 sek.
Bezpieczniki zwarciowe
Przekrój zacisku
1)
–20°C do +55°C
styk główny
400 V/0,5 A
styk główny
patrz tabela
styk pomocniczy
nie wymagany
styk główny
2 x (0,75 do 4,0 mm2)
styk pomocniczy
2 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
szerokość montażowa 106 mm
Waga
1,3 kg
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Montaż
35 mm szyna DIN
Opcje
styk pomocniczy
Zależnie od instalacji.
Ochrona pr zed z warciem do 100 kA i max. bezpiecznik i z warciowe
Zakres ustawień
230 V AC
lcs
400 V AC
gL, aM
lcs
500 V AC
gL, aM
690 V AC
lcs
gL, aM
lcs
gL, aM
0,1 ... 0,16 A
1,0 ... 1,6 A
chronione
1,6 ... 2,5 A
przed
40 kA
25 A
2,5 ... 4,0 A
zwarciem,
60 kA
35/40 A
10 kA
40 A
4,0 ... 6,3 A
bezpiecznik
40 kA
50 A
7 kA
40 A
6,3 ... 9,0 A
zwarciowy
30 kA
80 A
5 kA
50 A
9,0 ... 12,5 A
nie
75 kA
80 A
27 kA
80 A
4,5 kA
50 A
wymagany
60 kA
100 A
25 kA
100 A
4,0 kA
50 A
55 kA
100 A
22 kA
100 A
3,5 kA
50 A
50 kA
125 A
20 kA
125 A
3,0 kA
50 A
12,5 ... 16,0 A
16,0 ... 20,0 A
20,0 ... 25,0 A
11.48
50 kA
125 A
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
Ręczny starter silnikowy
3
Aparatura elektr yczna do zabudow y
Ręczny star ter silnikow y 0,1 A do 25 A
GHG 635 XXXX RYYYY
1. Styki pomocnicze
4
2. Zakres ustawień
Szczegóły zamówienia
Zakres ustawień
Zabezpieczenie
5
Styki pomocnicze XXXX
Zakres ustawień
podnapięciowe (UT) bez AC
1NO / 1NC AC
2NO AC
1NC AC
YYYY
0,10 – 0,16
–
–
1032
1033
–
0001
0,16 – 0,25
–
–
1032
1033
–
0002
0,25 – 0,40
–
1031
1032
1033
–
0003
0,40 – 0,63
–
1031
1032
1033
–
0004
0,63 – 1,00
–
1031
1032
1033
1034
0005
1,00 – 1,60
–
1031
1032
1033
1034
0006
1,60 – 2,50
–
1031
1032
1033
–
0007
2,50 – 4,00
–
1031
1032
1033
–
0008
4,00 – 6,30
–
1031
1032
1033
–
0009
6,30 – 9,00
–
1031
1032
1033
–
0010
9,00 – 12,50
–
1031
1032
1033
–
0011
12,50 – 16,00
–
1031
1032
1033
–
0012
16,00 – 20,00
–
1031
1032
1033
–
0013
20,00 – 25,00
–
–
1032
1033
–
0014
0,25 – 0,40
230 V
–
–
–
–
0103
0,40 – 0,63
230 V
1031
–
–
–
0104
0,63 – 1,00
230 V
–
1032
–
–
0105
1,00 – 1,60
230 V
1031
1032
–
–
0106
1,60 – 2,50
230 V
1031
1032
–
–
0107
2,50 – 4,00
230 V
1031
1032
–
–
0108
4,00 – 6,30
230 V
–
1032
–
–
0109
6,30 – 9,00
230 V
1031
1032
–
–
0110
9,00 – 12,50
230 V
1031
–
–
–
0111
16,00 – 20,00
230 V
–
–
–
–
–
20,00 – 25,00
230 V
–
–
–
–
–
0,25 – 0,40
400 V
–
1032
–
–
0203
2,50 – 4,00
400 V
1031
1032
–
–
0208
4,00 – 6,30
400 V
–
1032
–
–
0209
6
7
8
9
10
AC = Styk pomocniczy
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.49
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
Ręczny starter silnikowy
Wymiar y | S c h e m at y e l e k t r ycz n e
110.4
145
105.5
Ręczny starter silnikowy 25 A
1 NO + 1 NC
1
2
3
4
5
2 NO
1 NC
13 21
13 21
14 22
14 22
22
AC
AC
AC
21
6
bez zabezpieczenia podnapięciowego
1 NO + 1 NC
1
3
5
13 21
14 22
D1
AC
D2
2
4
6
Wymiary w mm
z zabezpieczeniem podnapięciowym
AC = Styk pomocniczy
11.50
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
Wyłącznik termiczny
3
Dane techniczne
Wyłącznik termiczny
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de IIC
Certyfikat typu EC
PTB 98 ATEX 1087 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania
1)
4
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
690 V AC, 50/60 Hz
Znamionowe napięcie operacyjne
690 V AC, 50/60 Hz
Prąd wyzwolenia
wyłączenie cieplene z zabezpieczeniem faz,
5
ręczne kasowanie
Napięcie znamionowe
styk pomocniczy
690 V AC
Prąd znamionowy
styk pomocniczy
6A
Przekrój zacisku
styk główny
2 x 10 mm2
styk pomocniczy/
podłączenie cewki
1)
2 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
szerokość montażowa 70 mm
Waga
1,1 kg rozmiar 3
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Opcje
styk pomocniczy
6
Zależnie od instalacji.
7
Charakter ystyk a prądowa
czas
(sek.)
time (s)
10 000
8
1000
100
9
1
2
3
10
1
10
0,1
0,01
0,001
1
10
x rated
current (Ir)(lr)
x prąd
znamionowy
11
10 0
ŚredniAuslösezeit
czas wyłączenia
20°C w funkcji
prądu znamionowego
Mittlere
bei 20˚Cdla
in Abhängigkeit
vomwielokrotności
Vielfachen des Nennstromes
3-biegunowe
w stanie zimnym
1 1.
3polige
Belastungobciążenie
aus kaltem Zustand
2-biegunowe
w stanie zimnym
2 2.
2polige
Belastungobciążenie
aus kaltem Zustand
3-biegunowe
wZustand
stanie ciepłym
3 3.
3polige
Belastungobciążenie
aus warmem
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.51
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
Wyłącznik termiczny
Aparatura elektr yczna do zabudow y
Wyłącznik termiczny
Prąd w yz wolenia
Prąd wyzwolenia
Nr produktu
0,1 A – 0,16 A
GHG 618 3103 R0012
0,16 A – 0,23 A
GHG 618 3103 R0001
0,23 A – 0,36 A
GHG 618 3103 R0002
0,36 A – 0,54 A
GHG 618 3103 R0003
0,54 A – 0,8 A
GHG 618 3103 R0004
0,8 A – 1,2 A
GHG 618 3103 R0005
1,2 A – 1,8 A
GHG 618 3103 R0006
1,8 A – 2,6 A
GHG 618 3103 R0007
2,6 A – 3,7 A
GHG 618 3103 R0008
3,7 A – 5,5 A
GHG 618 3103 R0009
5,5 A – 8,0 A
GHG 618 3103 R0010
8,0 A – 11,5 A
GHG 618 3103 R0011
Wymiar y | S chemat elektr yczny
6.3
106.7
95.5
154
X 136
X58
Moduł, rozmiar 3
19
88
3
5
97 95
2
4
6
98 96
AC
X = wymiar montażowy
Wymiary w mm
70
1
AC = Styk pomocniczy
11.52
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
Ogranicznik przepięć
3
Dane techniczne
O g ran i c z n i k p r zep i ę ć
Oznaczenie wg 94/9/EC
PTB 98 ATEX 1087 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania
1)
II 2 G EEx de IIC
Certyfikat typu EC
1)
4
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
275 V
Znamionowy prąd wyładowczy lsn
max. 5 kA
Prąd udarowy ls
max. 25 kA
Czas zadziałania
25 ns
Napięcie szczątkowe
około 1000 V
Napięcie wygaszenia UL
280 V AC
Prąd wyłączania odcinacza
5A
Ochrona przed zwarciem
25 kA eff
Bezpieczniki zwarciowe
max. 63 A gL
Przekrój zacisku
2 x 10 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
szerokość montażowa 35 mm
Waga
0,52 kg rozmiar 1
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Opcje
wskaźnik wyłączenia w oknie podglądu
5
6
7
Zależnie od instalacji.
8
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.53
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
Ogranicznik przepięć
Szczegóły zamówienia
Wersja
Szerokość montażowa
Nr produktu
Model: 1-biegunowy, wyposażony opcjonalnie we wskaźnik wyłączenia
1-biegunowy ogranicznik przepięć
35 mm
GHG 612 1003 R0001
Wymiar y | S chemat elektr yczny
106.7
95.5
5.3
X23
130
X118
L1
35
16
PE
Wymiary w mm
Moduł, rozmiar 1
11.54
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
Przekaźnik zwłoczny gwiazda-trójkąt
3
Dane techniczne
Pr zek a ź n i k z wł o c z ny g w i a zda - t rój k ą t
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de IIC
Certyfikat typu EC
PTB 98 ATEX 1087 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania
1)
4
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
max. 250 V
Zdolność łączeniowa
110 V – 127 V AC; 220 V – 240 V AC; 24 V AC/DC
Znamionowy prąd ciągły lth
3A
Moc rozpraszania na biegun
2W
Zdolność łączeniowa AC 15
230 V/3 A
Czas wyłączenia
5
1,5 s do 30 s nastawialny
Przekrój zacisku
styk główny
2 x 10 mm2
styk pomocniczy/
podłączenie cewki
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
szerokość montażowa 35 mm
Waga
0,53 kg rozmiar 0
6
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Opcje
styk pomocniczy
Zależnie od instalacji.
7
Szczegóły zamówienia
Wersja
Prąd znamionowy
Czas zadziałania
Szerokość montażowa
Nr produktu
1,5 s – 30 s
35 mm
GHG 618 1102 R 0001
Model: 1-biegunowy z przełączeniem
1-biegunowy
3A
8
Wymiar y | S c h e m at y e l e k t r ycz n e
106.7
95.5
5.3
X23
9
130
X118
35
16
A1
18
A2
17
28
10
Moduł, rozmiar 1
A1- A2
11
17-18
17-28
T
Wymiary w mm
1)
2 x 2,5 mm2
Tu
Charakterystyka
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.55
12
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
Przekaźnik wielofunkcyjny
Dane techniczne
Pr zek a ź n i k w i e l o f u n kc y j ny
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
II 2 G EEx de IIC
PTB 98 ATEX 1087 U
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 07.0038 U
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de IIC
Temperatura użytkowania1)
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
max. 440 V AC
Zdolność łączeniowa
24 V AC do 440 V AC lub 24 V DC do 240 V DC
Prąd znamionowy
6A
Moc rozpraszania na biegun
Zdolność łączeniowa AC 11
2W
440 V/3 A
Zdolność łączeniowa DC 22
24 V / 1 A; 60 V / 0,35 A; 220 V / 0,20 A
Przekrój zacisku
styk główny
2 x 10 mm2
styk pomocniczy/
podłączenie cewki
1)
2 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
szerokość montażowa 70 mm
Waga
1,26 kg, rozmiar 2
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Opcje
styk sterujący
Zależnie od instalacji.
Aparatura elektr yczna do zabudow y
Pr zek a ź n i k w i e l o f u n kc y j ny
GHG 618 2910 RXXYY
1. Funkcja sterująca
1. Funkcja sterująca
2. Czas zadziałania / zakres czasowy
2. C zas zadziałania / zak res czasow y
Funkcja sterująca
XX
Czas zadziałania / zakres czasowy
YY
reakcja opóźniona
11
0,15 min – 3 min
01
reakcja Wył. opóźniona
12
3 s – 60 s
02
reakcje Zał. i Wył. opóźnione
16
0,5 s – 10 s
03
impuls Zał.
21
0,15 s – 3 s
04
impuls Wył.
22
0,05 s – 1 s
05
błyskanie
42
0,5 s – 10 min
06
pulsowanie
81
3 – 60 min
07
kształtownik impulsów
82
0,15 h – 3 h
08
0,5 h – 10 h
09
3 h – 60 h
10
Uwaga: Ustawienie czasu w ramach zakresu czasowego wykonywane jest przez potencjometr 10 K Ω (GHG 417 1601 R 0006), który musi być podłączony
zewnętrznie.
11.56
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
Przekaźnik wielofunkcyjny
3
Wymiar y | S chematy elektr yczne | S c h e m at y f u n kc y j n e
106.7
95.5
6.3
X58
154
X 136
4
19
70
88
5
Moduł, rozmiar 2
Schematy elektryczne – Przekaźnik wielofunkcyjny
Z1
Z2
A1
18 16
Y1 Z1 Z2
A2
15
Y2
Styki dla funkcji 11, 21, 42 i 81
A1
A2
6
18 16
15
Styki dla funkcji 12, 16, 22 i 81
7
delayed
response
1111
reakcja
opóźniona
12reakcja
delayed
OFF response
12
Wył. opóźniona
A1 - A 2
A1 - A 2
Y1 - Y 2
15 - 18
t
21impuls
impulse
21
Zał.ON
A1 - A 2
Y1 - Y 2
t
t
42
42błyskanie
flashing
t
t
t
2222
impuls
Wył. OFF
impulse
t
A1 - A 2
15 - 18
Y1 - Y 2
t
10
15 - 18
82kształtownik
pulse shaper
82
impulsów
8181
pulsowanie
pulsing
A1 - A 2
A1 - A 2
15 - 18
Y1 - Y 2
t
11
15 - 18
Wymiary w mm
0,5 s
9
15 - 18
A1 - A 2
t
t
8
1616
reakcje
Zał. i Wył.
delayed
ON opóźnione
and OFF response
A1 - A 2
15 - 18
t
15 - 18
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.57
12
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
Transformator Ex-e
Dane techniczne
Transformator zabezpieczająco -izolując y Ex- e
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx e II T1, T2, T3 lub T4
Certyfikat typu EC
1)
PTB 04 ATEX 3019 X
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
110 V do 690 V
Częstotliwość
50 – 60 Hz
Pobór mocy
100 VA do 1200 VA
Napięcie zwarciowe
4,2 %
Typ działania
S1
Klasa cieplna
E
Bezpieczniki zwarciowe
max. 1,5-krotny prąd obwodu wtórnego
Zaciski przyłączeniowe
2,5 – 16 mm2, opcjonalnie bezpośrednie zaciski kablowe
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony wg EN 60529
1)
Transformator może być montowany jedynie w certyfikowanej obudowie ze stopniem ochrony minimum IP54.
Szczegóły zamówienia
Model
Główny / Pomocniczy
Max. moc wejściowa
Nr produktu
Transformator zabezpieczająco-izolujący Ex-e
Transformator Ex-e
110 V / 24 V
100 VA
GHG 410 1992 R0001
Transformator Ex-e
220 V / 24 V
100 VA
GHG 410 1992 R0002
Transformator Ex-e
230 V / 24 V
100 VA
GHG 410 1992 R0003
Transformator Ex-e
230 V / 48 V
100 VA
GHG 410 1992 R0004
Transformator Ex-e
400 V / 24 V
100 VA
GHG 410 1992 R0005
Transformator Ex-e
500 V / 24 V
100 VA
GHG 410 1992 R0006
Transformator Ex-e
230 V / 230 V
100 VA
GHG 410 1992 R0007
Transformator Ex-e
400 V / 230 V
100 VA
GHG 410 1992 R0008
Transformator Ex-e
500 V / 120 V
100 VA
GHG 410 1992 R0009
Transformator Ex-e
230 V / 24 V
200 VA
GHG 410 1992 R0010
Transformator Ex-e
400 V / 24 V
200 VA
GHG 410 1992 R0011
Transformator Ex-e
400 V / 230 V
200 VA
GHG 410 1992 R0012
Transformator Ex-e
230 V / 24 V
400 VA
GHG 410 1992 R0013
Transformator Ex-e
400 V / 24 V
400 VA
GHG 410 1992 R0014
Transformator Ex-e
400 V / 230 V
400 VA
GHG 410 1992 R0015
Transformator Ex-e
230 V / 24 V
550 VA
GHG 410 1992 R0016
Transformator Ex-e
400 V / 24 V
550 VA
GHG 410 1992 R0017
Transformator Ex-e
400 V / 230 V
550 VA
GHG 410 1992 R0018
Transformator Ex-e
230 V / 24 V
1200 VA
GHG 410 1992 R0019
Transformator Ex-e
400 V / 24 V
1200 VA
GHG 410 1992 R0020
Transformator Ex-e
400 V / 230 V
1200 VA
GHG 410 1992 R0021
11.58
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I A p a ra t u ra e l e k t r yc z n a d o z a b u d o w y I
1
2
Transformator Ex-e
3
Wymiar y
H
H1
4
B1
B
T1
T
5
Transformator Ex-e
Moc
B
B1
T
T1
H
(VA)
H1
H1
(minizacisk)
(4 mm2) (16 mm2)
H1
100
105
84
80
66
91
108
124
128
200
120
90
102
88
106
123
139
143
400
135
104
128
106
120
137
153
157
550
150
122
150
126
134
151
167
171
1200
174
135
170
136
154
171
187
191
6
7
8
9
10
Wymiary w mm
11
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.59
12
I O b u d o w y E x - e z t wo r z y w a s z t u c z n e g o I
Rozmiar 1
Rozmiar 2
Rozmiar 3
Rozmiar 4
Dane techniczne
O b u d ow y z t wo r z y wa fo r m owan e g o
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de IIC T4 – T6 /
Certyfikat typu EC
PTB 99 ATEX 1044
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 06,0007
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de ia/ib m [ia/ib] T4 ... T6
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
180 A
Klasa ochronności
I
Przekrój zacisku
do 240 mm2
II 2 D IP6X T80°C / 135°C1)
Ex tD A21 IP66 T80°C
–55°C do +55°C (opcja)
1)
Dławnica
wg specyfikacji Klienta
Stopień ochrony wg EN 60529
IP66
Waga
patrz szczegóły zamówienia
Materiał obudowy
poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor obudowy
czarny
Zależy od zainstalowanych komponentów.
S zc ze g ó ł y z a m ów i e n i a – O b u d ow y z t wo r z y wa fo r m owa n e g o
Wersja
Szer. montażowa
Waga około
Nr produktu
Pokrywa pełna
106 mm
1,5 kg
GEH 001 00
Pokrywa z małą klapką obsługową
106 mm
1,9 kg
GEH 001 01
Pokrywa pełna
213 mm
2,5 kg
GEH 002 00
Pokrywa z małą klapką obsługową
213 mm
3,2 kg
GEH 002 01
3,3 kg
GEH 002 02
Rozmiar 1: 1 przestrzeń montażowa 106 mm
Rozmiar 2: 1 przestrzeń montażowa 213 mm
Pokrywa podniesiona do zamontowania głównego rozłącznika = 80 A
Rozmiar 3: 2 przestrzeń montażowa 213 mm
Pokrywa pełna
2 x 213 mm
4,5 kg
GEH 003 00
Pokrywa z małą klapką obsługową
2 x 213 mm
5,2 kg
GEH 003 01
Pokrywa z 2 małymi klapkami obsługowymi
2 x 213 mm
5,9 kg
GEH 003 02
Pokrywa z 1 klapą obsługową i rozłącznikiem głównym ≤ 40 A
1 x 213 mm
6,2 kg
GEH 003 03
5,5 kg
GEH 003 03
Pokrywa podniesiona do zamontowania
głównego rozłącznika ≥ 80 A do 180 A
Rozmiar 4: 3 przestrzeń montażowa 213 mm
Pokrywa pełna
3 x 213 mm
5,5 kg
GEH 004 00
Pokrywa z małą klapką obsługową
3 x 213 mm
6,2 kg
GEH 004 01
Pokrywa z 2 małymi klapkami obsługowymi
3 x 213 mm
6,9 kg
GEH 004 02
Pokrywa z 3 małymi klapkami obsługowymi
3 x 213 mm
7,6 kg
GEH 004 03
Pokrywa z 2 klapami obsługowymi i rozłącznikiem głównym ≤ 40 A
1 x 213 mm
8,1 kg
GEH 004 04
11.60
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I O b u d o w y E x - e z t wo r z y w a s z t u c z n e g o I
1
2
Rozmiar 4
Rozmiar 3
Rozmiar 2
Rozmiar 1
3
Wymiar y
136
116
148
135
X110
Z
4
7
271
X 247
Z
11
Z
Z
Rozmiar 1
136
116
5
210
116
271
X 247
285
271
X 247
6
Z
Z
Rozmiar 2
285
271
X 247
136
116
210
116
544
X 520
7
8
Rozmiar 3
285
271
X 247
9
136
116
817
X 793
X 273
10
Rozmiar 4
Wymiary w mm
11
X = wymiar montażowy
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.61
12
I Obudowy Ex-e ze stali nierdzewnej I
Rozmiar 1
Rozmiar 2
Rozmiar 3
Rozmiar 4
Dane techniczne
Obudow y ze stali nierdzewnej
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de IIC T4 ... T6 /
Certyfikat typu EC
PTB 99 ATEX 1044
Certyfikat zgodności IECEx
IECEx BKI 06,0007
Oznaczenie wg IECEx IECEx
Ex de ia/ib m [ia/ib] T4 ... T6
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
440 V
Prąd znamionowy
180 A
Klasa ochronności
I
Przekrój zacisku
do 240 mm2
II D IP6X T80°C1)
Ex tD A21 IP66 T80°C
–55°C do +55°C (Opcja)
1)
Dławnica
wg specyfikacji Klienta
Stopień ochrony wg EN 60529
IP66
Materiał obudowy
stal nierdzewna AISI 316 L
Kolor obudowy
polerowana galwanicznie
Zależy od zainstalowanych komponentów.
Szczegóły zamówienia – Obudow y ze stali nierdzewnej
Wersja
Szer. montażowa
Waga około
Nr produktu
Rozmiar 1: 1 przestrzeń montażowa 106 mm
Pokrywa pełna
106 mm
3,5 kg
GEH 100 00
Pokrywa z małą klapką obsługową
106 mm
3,8 kg
GEH 100 01
Pokrywa pełna
213 mm
7,5 kg
GEH 200 00
Pokrywa z małą klapką obsługową
213 mm
8,1 kg
GEH 200 01
Rozmiar 2: 1 przestrzeń montażowa 213 mm
Rozmiar 3: 2 przestrzeń montażowa 213 mm
Pokrywa pełna
2 x 213 mm
11,5 kg
GEH 300 00
Pokrywa z małą klapką obsługową
2 x 213 mm
12,1 kg
GEH 300 01
Pokrywa z 2 małymi klapkami obsługowymi
2 x 213 mm
12,7 kg
GEH 300 02
Pokrywa z 1 klapą obsługową i rozłącznikiem głównym ≤ 40 A
1 x 213 mm
12,9 kg
GEH 300 03
Pokrywa pełna
3 x 213 mm
16,5 kg
GEH 400 00
Pokrywa z małą klapką obsługową
3 x 213 mm
17,1 kg
GEH 400 01
Pokrywa z 2 małymi klapkami obsługowymi
3 x 213 mm
17,7 kg
GEH 400 02
Pokrywa z 3 małymi klapkami obsługowymi
3 x 213 mm
18,4 kg
GEH 400 03
Pokrywa z 2 klapami obsługowymi i rozłącznikiem głównym ≤ 40 A
2 x 213 mm
18,6 kg
GEH 400 04
Rozmiar 4: 3 przestrzeń montażowa 213 mm
11.62
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I Obudowy Ex-e ze stali nierdzewnej I
1
2
Rozmiar 4
Rozmiar 3
Rozmiar 2
Rozmiar 1
3
Wymiar y
392,5
X 362.5
312.5
312.5
X 247
153
135
312.5
X 247
255
X 225
175
Rozmiar 1
Rozmiar 2
392.5
X 362.5
312.5
153
135
153
135
228
210
4
5
228
210
627
X 561.5
6
7
Rozmiar 3
392.5
X 362.5
312.5
153
135
8
228
210
941.5
X 876
9
10
11
X = wymiar montażowy
Wymiary w mm
Rozmiar 4
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.63
12
I Klapa obsługowa Ex-e I
Rozmiar 1
Rozmiar 2
Dane techniczne
Klapa obsługowa
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G Ex e II /
II 2 D tD A21 IP65
Certyfikat typu EC
PTB 99 ATEX 3107U
Stopień ochrony wg EN 60529
IP65 (po zamontowaniu)
Waga
klapa, rozmiar 1 0,48 kg
klapa, rozmiar 2 0,78 kg
Szczegóły zamówienia – Klapa obsługowa
Wersja
Szer. montażowa
Waga około
Nr produktu
123 mm
0,48 kg
BKL 100 00
245 mm
0,78 kg
BKL 200 00
Rozmiar 1: 1 przestrzeń montażowa 106 mm
Z możliwością blokady
Rozmiar 2: 1 przestrzeń montażowa 213 mm
Z możliwością blokady
29.5
48
Wymiar y
174
97
123
Zu
Closed
Zamknięte
Auf
Otwarte
Open
29.5
48
Rozmiar 1
220
245
158.2
Rozmiar 1
Zu
Zamknięte
Closed
Auf
Otwarte
Open
Wymiary w mm
Rozmiar 2
11.64
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i ko n t r o l n o - p o m i a r o we I
1
Dedykowana, zgodna z normami obudowa może być skonfiguro-
Wybór podzespołów sterowania – patrz strony
wana z użyciem licznych podzespołów CEAG.
od 9.52 do 9.74.
Unikalny system kodowania może być wykorzystany do planowa-
2
nia, wyboru i składania zamówienia.
Podwójny przycisk DDT
3
Przycisk DRT
2-biegunowy i 4-biegunowy
4
Lampka sygnalizacyjna SIL
5
Amperomierz AM72
6
7
Przycisk grzybkowy SGT
Łącznik sterujący SCT
8
Przycisk z kluczykiem SLT
i łącznik z kluczykiem SLS
9
Łącznik sterujący GHG 23
10
Potencjometr POT
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.65
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i ko n t r o l n o - p o m i a r o we I
DRT 1 x 2-biegunowy
DRT 4 x 1-biegunowy
DDT 2 x 1-biegunowy
DDT 2 x 2-biegunowy
Dane techniczne
Pr z ycisk DRT w w ykonaniu pr zeciw w ybuchow ym i Pr z ycisk podwójny DDT
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx ed IIC T6 /
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
Temperatura użytkowania
–20°C do +40°C
I M2 EEx de I
–55°C do +55°C (opcja)
Napięcie znamionowe
500 V AC
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
0,4 A
Zakres przełączania
400 V / 16 A AC-1 / 400 V / 4 A AC-11
Stopień ochrony wg EN 60529
IP66
Sposób montażu
na szynie DIN
Kolor obudowy
szary
Materiał uszczelki
neopren (w standardzie), silikon fluorowy lub viton na życzenie
Wersja 2-biegunowa
Zaciski przyłączeniowe
2 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Wersja 4-biegunowa
1)
Zaciski przyłączeniowe
4 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
59 x 73 x 45 mm
Waga
0,35 kg
Przycisk 4-biegunowy wymaga 2 obszarów montażowych przycisków 2-biegunowych.
Siłownik będzie się znajdował pomiędzy dwoma obszarami montażowymi.
Dalsze informacje – patrz strony 9.52 – 9.74.
11.66
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i ko n t r o l n o - p o m i a r o we I
1
2
SLT 1 x 4-biegunowy
SLT 1 x 2-biegunowy
3
Dane techniczne
Pr z ycisk z k lucz yk iem SLT w w ykonaniu pr zeciw w ybuchow ym
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx ed IIC T6 / M 2 EEx de
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
Temperatura użytkowania
–20°C do +40°C
4
–55°C do +55°C (opcja)
Napięcie znamionowe
500 V AC
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
0,4 A
Zakres przełączania
400 V / 16 A AC-1 / 400 V / 4 A AC-11
Stopień ochrony wg EN 60529
IP66
Sposób montażu
na szynie DIN
Kolor obudowy
szary
Materiał uszczelki
neopren (w standardzie), silikon fluorowy lub viton na życzenie
Blokada
CEAG 1 (inne na życzenie)
5
6
Wersja 2-biegunowa
Zaciski przyłączeniowe
2 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Wersja 4-biegunowa
1)
Zaciski przyłączeniowe
4 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
59 x 73 x 45 mm
Waga
0,35 kg
7
Przycisk 4-biegunowy wymaga 2 obszarów montażowych przycisków 2-biegunowych.
Siłownik będzie się znajdował pomiędzy dwoma obszarami montażowymi.
8
Dalsze informacje – patrz strony 9.52 – 9.74.
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.67
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i ko n t r o l n o - p o m i a r o we I
SLT 1 x 2-biegunowy
SLT 1 x 4-biegunowy
Dane techniczne
Podzespoły w wykonaniu przeciwwybuchowym do indywidualnych stacji sterujących | Łącznik z kluczykiem SLS
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx ed IIC T6 / M 2 EEx de
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
Temperatura użytkowania
–20°C do +40°C
–55°C do +55°C (opcja)
Napięcie znamionowe
500 V AC
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
0,4 A
Zakres przełączania
400 V / 16 A AC-1 / 400 V / 4 A AC-11
System przełączania
engaging – engaging – engaging
Stopień ochrony wg EN 60529
IP54
Sposób montażu
na szynie DIN
Kolor obudowy
szary
Blokada
CEAG 1 (inne na życzenie)
Wersja 2-biegunowa
Zaciski przyłączeniowe
2 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Wersja 4-biegunowa
Zaciski przyłączeniowe
1)
4 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
59 x 73 x 45 mm
Waga
0,35 kg
Przycisk 4-biegunowy wymaga 2 obszarów montażowych przycisków 2-biegunowych.
Siłownik będzie się znajdował pomiędzy dwoma obszarami montażowymi.
Dalsze informacje – patrz strony 9.52 – 9.74.
11.68
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i ko n t r o l n o - p o m i a r o we I
1
2
SGT 1 x 4-biegunowy
SGT 1 x 2-biegunowy
SGTE 1 x 4-biegunowy
SGTE 1 x 2-biegunowy
3
Dane techniczne
Pr z ycisk gr z ybkow y w w ykonaniu pr zeciw w ybuchow ym (łącznik awar yjny „SGTE” i wersja standardowa „SGT ”)
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx ed IIC T6 / M 2 EEx de
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
Temperatura użytkowania
–20°C do +40°C
4
–55°C do +55°C (opcja)
Napięcie znamionowe
500 V AC
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
0,4 A
Zakres przełączania
400 V / 16 A AC-1 / 400 V / 4 A AC-11
Stopień ochrony wg EN 60529
IP66
Sposób montażu
na szynie DIN
Kolor obudowy
szary
Materiał uszczelki
neopren (w standardzie), silikon fluorowy lub viton na życzenie
5
Wersja 2-biegunowa
Zaciski przyłączeniowe
2 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
6
Wersja 4-biegunowa
1)
Zaciski przyłączeniowe
4 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
59 x 73 x 45 mm
Waga
0,35 kg
7
Przycisk 4-biegunowy wymaga 2 obszarów montażowych przycisków 2-biegunowych.
Siłownik będzie się znajdował pomiędzy dwoma obszarami montażowymi.
Przycisk „wyłącznik awaryjny” będzie zamontowany na czarnej płycie w środku siłownika przycisku.
8
Dalsze informacje – patrz strony 9.52 – 9.74.
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.69
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i ko n t r o l n o - p o m i a r o we I
SCT 1 x 2-biegunowy
SCT 1 x 4-biegunowy
Potencjometr
Dane techniczne
M inipr zełącznik sterując y SC T w w ykonaniu pr zeciw w ybuchow ym
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx ed IIC T6 / M 2 EEx de
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
Temperatura użytkowania
–20°C do +40°C
–55°C do +55°C (opcja)
Napięcie znamionowe
500 V AC
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
0,4 A
Zakres przełączania
400 V / 16 A AC-1 / 400 V / 4 A AC-11
Stopień ochrony wg EN 60529
IP66
Sposób montażu
na szynie DIN
Kolor obudowy
szary
Wersja 2-biegunowa
Zaciski przyłączeniowe
2 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Wersja 4-biegunowa
Zaciski przyłączeniowe
1)
4 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
59 x 73 x 45 mm
Waga
0,35 kg
Przycisk 4-biegunowy wymaga 2 obszarów montażowych przycisków 2-biegunowych.
Siłownik będzie się znajdował pomiędzy dwoma obszarami montażowymi.
Dalsze informacje – patrz strony 9.52 – 9.74.
Dane techniczne
Potencjometr POT w w ykonaniu pr zeciw w ybuchow ym
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx ed IIC T6 / M 2 EEx de
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
Temperatura użytkowania
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
do 250 V
Pobór mocy
max. 1 W
–55°C do +55°C (opcja)
Zakres rezystancji
100 – 10000 Ohm
Tolerancja
± 20 %
Zaciski przyłączeniowe
2 x 2,5 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP66
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
około 59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Sposób montażu
na szynie DIN
Kolor obudowy
szary
Kąt obrotu
270°
Skala
0 – 100 %
Dalsze informacje – patrz strony 9.52 – 9.74.
11.70
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i ko n t r o l n o - p o m i a r o we I
1
2
Ex 29
Ex 23
Lampka sygnalizacyjna
3
Dane techniczne
Lampka sygnalizac yjna SIL w w ykonaniu pr zeciw w ybuchow ym
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx ed IIC /
Certyfikat typu EC
PTB 98 ATEX 1040 U
Temperatura użytkowania
–20°C do +40°C
II 2 G EEx d ia IIC
4
–55°C do +55°C (opcja)
Napięcie znamionowe (EEx ed IIC)
20 V do 250 V AC/DC
(EEx d ia IIC)
10 V do 28 V DC
(EEx ed IIC)
12 V do 30 V AC/DC
Prąd znamionowy (20 V do 250 V)
około 4 – 15 mA
(10 V do 28 V EEx d ia IIC)
max. 25 mA
12 V do 30 V
max. 24 mA
Zaciski przyłączeniowe
2 x 2,5 mm
Stopień ochrony wg EN 60529
IP66
5
2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
około 59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Sposób montażu
na szynie DIN
Kolor obudowy
szary
6
Dalsze informacje – patrz strony 9.52 – 9.74.
7
Dane techniczne
8
Po dzespoły w w ykonaniu pr zeciw w ybuchow ym do indy widualnych stacji sterując ych
Łącznik i sterujące Ex 23 i Ex 29
Ex 23
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
PTB 98 ATEX 1116 U
PTB 98 ATEX 1118 U
Temperatura użytkowania
–20°C do +40°C
–20°C do +40°C
–55°C do +45°C (opcja)
–55°C do +55°C (opcja)
Napięcie znamionowe
9
do 500 V
10 A
16 A1)
AC 15:
230 V/6 A
400 V/4 A
DC 13:
24 V/2 A
230 V/0,5 A
2 x 0,5 – 2,5 mm2
2 x 0,5 – 2,5 mm2 lub 1 x 1,0 – 6,0 mm2
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
0,4 A
Zakres przełączania
Zaciski przyłączeniowe
Waga
Sposób montażu
1 warstwa: około 0,2 kg
około 0,25 kg
2 warstwy: około 0,35 kg
około 0,40 kg
3 warstwy:
około 0,55 kg
10
11
na szynie DIN
Kolor obudowy
1)
Ex 29
II 2 G EEx ed IIC T6/ I M 2 EEx e I
szary
czarny
2
Sekcja kabli 12 A musi mieć wymiar 2,5 mm .
Dalsze informacje – patrz strony 9.52 – 9.74.
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.71
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i ko n t r o l n o - p o m i a r o we I
AM 45
AM 72
Dane techniczne
Amperomier z AM 45/AM 72 w w ykonaniu pr zeciw w ybuchow ym
rdzeń ruchomy
Oznaczenie wg 94/9/EC
cewka ruchoma
II 2 G EEx e IIC / I M 2 EEx e I
Certyfikat typu EC
PTB 99 ATEX 2032 U
Temperatura użytkowania
–20°C do +40°C
II 2 G EEx ib IIC / I M 2 EEx ib I
–55°C do +55°C (opcja)
Napięcie znamionowe
do 420 V (AM 45)
do 750 V (AM 72)
Pobór mocy
Zakres przeciążenia
max. 0,31 A
10-krotny – 25 sek.
10-krotny – 5 sek.
25-krotny – 4 sek.
50-krotny – 1 sek.
wskazywany 1 : 1,5
Zakres pomiaru
max. 0 – 25 A direct / n / 1A
Indukcyjność Li
0/4 – 24 mA
≤ 0,1 mH
Pojemność Ci
≤ 0,1 nF
Specyfikacja uzwojenia cewki ruchomej
26,5 zwojów
Rezystancja wewnętrzna
2,5 Ω ±30 %
Napięcie obwodu otwartego max. Ui
30 V
Natężenie przy zwarciu max. li
150 mA
Dokładność
Klasa 2,5
Klasa 1,5
Obwód
rdzeń ruchomy
cewka ruchoma
Zaciski przyłączeniowe
2 x 1,5 – 4 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP 65
Rozmiar wyświetlacza
50 x 45 mm (AM 45)
Waga
0,35 kg
72 x 72 mm (AM 72)
Sposób montażu
na szynie DIN
Materiał obudowy
szary
Dalsze informacje – patrz strony 9.52 – 9.74.
11.72
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.73
OBUDOWY I ROZDZIELNICE EX-D
z metolowymi obudowami E J
d l a G r u p y g a z o we j I I B
Urządzenia wytwarzające iskry mogą zostać zintegrowane w rozdzielnicach dzięki użyciu niedrogich,
ognioodpornych obudów. Komponenty wbudowane
mogą być uruchamiane za pomocą podzespołów
sterowania umiejscowionych na zewnątrz obudowy.
Szeroki asortyment urządzeń przeznaczonych do stosowania w Grupie gazowej IIB Stref 1 i 2 spełnia
wszelkie wymogi Dyrektywy ATEX 94/9/EC.
W odpowiedzi na zróżnicowane oczekiwania Klientów dostarczamy również złożone, dedykowane systemy rozdzielcze. Obudowy są połączone za pośrednictwem ognioodpornych wpustów kablowych.
Konstrukcja i wyposażenie rozdzielnic zależy od
wymogów Klienta.
Konstrukcja modułowa
Prąd znamionowy do 1200 A
Do zastosowania w klimacie tropikalnym i morskim dzięki specjalnej proszkowej powłoce
Urządzenia mogą być obsługiwane z zewnątrz
Bezpośrednie wpusty kablowe
11.74
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
1
2
Rozdzielnice wraz z komponentami są
alokacji szyn rozdzielczych przy składaniu
zestawiane na stelażach naściennych lub
rozdzielnic.
3
wolnostojących zgodnie ze specyfikacją
i wymaganiami Klienta.
Wbudowane komponenty mogą być uruchamiane za pomocą podzespołów sterowa-
Stacje wolno stojące projektowane są pod
nia umiejscowionych na zewnątrz obudowy.
kątem rozdzielnic lub specjalnej aparatury
i wyposażone są w standardowe szyny
Wpusty kablowe Ex-d mogą być używane
montażowe. Do instalacji zewnętrznych
w razie potrzeby.
4
rekomenduje się użycie zadaszeń ochronnych zabezpieczających przed opadami
Obudowy EJB są wykonane z aluminium ze
deszczu i promieniami słonecznymi.
śladowymi ilościami miedzi (<0,1%), a obudowy EJW ze stali spawanej. Wszystkie obu-
Stojaki pokryte są szarą żywicą epoksydo-
5
dowy są pokryte szarą żywicą epoksydową.
wą – taką samą jak obudowy EJ. Stojaki ze
stali galwanizowanej dostępne są na życze-
Pokrywy i obudowy zamontowane są na
nie. Wykonanie modułowe umożliwia
ognioodpornej płycie kołnierzowej i przy-
łączenie rozdzielnic i komponentów przy
kręcone śrubami ze stali nierdzewnej.
6
użyciu obudów standardowych rozmiarów.
Obudowy typów od EJB 12R do EJB 23R
Obudowy są ze sobą połączone przepu-
wyposażone są w wieszaki ułatwiające
stami kablowymi i/lub szynami rozdziel-
otwieranie i zamykanie.
7
czymi i są specjalnie zaprojektowane do
8
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.75
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
EJB 12A
EJB 14R
EJB 23R
Dane techniczne
Obudow y E JB w w ykonaniu pr zeciw w ybuchow ym, z lek k iego stopu lub stali nierdzewnej
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
II 2 G EEx de IIB
LOM 02 ATEX 3060 U
Temperatura użytkowania1)
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
1200 A
Klasa ochronności
Stopień ochrony wg EN 60529
Waga
Materiał obudowy
I
IP65
patrz szczegóły zamówienia
EJB – aluminium
EJB 214 M1 i M2 – odlew żelazny
EJW – spawana stal
panele przednie – odlew żelazny
Kolor obudowy
1)
powłoka z żywicy epoksydowej, szara
Zależnie od instalacji.
11.76
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
EJB 110
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
1
2
EJB 120
EJB 130
EJB 241 M1
3
Szczegóły zamówienia
Wersja
Rozproszenie
Prąd znamio- Waga
Wymiary
Wymiary
Wymiary prze-
mocy w W
nowy w A
montażowe
obudowy
strzeni montażowej
D
H
T6
T5
kg
T4
E
B
T
H1
B1
Nr produktu
T1
EJB 12 R
30
60
100
40
3,0
242
166
215
131
102
178
89
57
NOR 000 001 170 438
EJB 12 A
30
60
100
40
3,6
242
166
215
131
162
178
89
110
NOR 000 001 170 446
EJB 14 R
80 140
240
65
8,3
436
178
412
150
143
358
103
85
NOR 000 001 170 462
EJB 23 R
60 140
240
100
11,0
354
240
336
217
212
276
163
152
NOR 000 001 170 488
EJB 110
125 170
295
160
22,0
310
310
373
373
230
305
305
162
NOR 000 001 170 496
EJB 120
150 270
480
300
28,5
414
310
474
373
230
405
305
162
NOR 000 001 170 503
EJB 120 M3
150 270
480
300
28,5
414
310
474
373
230
405
305
162
NOR 000 111 170 601
EJB 120 M4
150 270
480
300
28,5
414
310
474
373
230
405
305
162
NOR 000 111 170 606
EJB 121
150 280
500
350
32,0
414
310
474
373
295
405
305
235
NOR 000 001 170 511
EJB 130
200 340
590
450
35,3
520
310
577
373
230
518
305
162
NOR 000 001 170 529
EJB 131
200 350
610
500
39,0
520
310
577
373
295
518
305
235
NOR 000 001 170 537
EJB 240
250 400
700
800
52,3
624
414
680
474
230
619
405
162
NOR 000 001 170 545
EJB 241
250 400
700
850
56.8
624
414
680
474
295
619
405
235
NOR 000 001 170 553
EJB 241 M1
250 400
700
850
54,0
624
414
680
474
295
619
405
235
NOR 000 111 170 469
EJB 241 M2
250 400
700
850
51,0
624
414
680
474
295
619
405
235
NOR 000 111 170 451
EJW 250
250 340
560
1200
145,0
852
387
890
425
280
810
345
199
NOR 000 001 190 139
EJW 251
380 520
850
1200
167.0
852
387
890
425
440
810
345
320
NOR 000 001 190 197
EJW 350
380 520
850
1200
168,0
852
502
890
540
322
810
460
250
NOR 000 001 190 171
EJW 351
450 600 1000
1200
175,0
852
502
890
540
446
810
460
375
NOR 000 001 190 062
EJW 561
600 730 1000
1200
380,0
1242
687
1280
765
386
1200
685
325
NOR 000 001 190 064
4
5
6
7
Wymiar y
8
T
T1
D
H
H1
B
B1
T
8.5dla
for EJB
8.5
EJB
18
EJW
18dla
for EJW
E
9
10
Obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym IIB z metalu
Wymiary w mm
11
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.77
12
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
Starter silnikowy
Dane techniczne
Star ter silnikow y E JB ze stopu lek k iego w w ykonaniu pr zeciw w ybuchow ym
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx d IIB T6
Certyfikat typu EC
LOM 03 ATEX 2004 X
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
63 A
Klasa ochronności
I
Przekrój zacisku
do max. 240 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP65
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
patrz wymiary
Waga
patrz szczegóły zamówienia
Materiał obudowy
EJB – aluminium
panele przednie – odlew żelazny
Kolor obudowy
powłoka z żywicy epoksydowej, szara
Szczegóły zamówienia
Moc silnika
Rozłącznik główny
Wpusty kablowe
Waga
Wersja
Nr produktu
Model: Obwód bezpośredni
4,0 kW
25 A
2 x M 25 Ex-d
4,0 kg
1
EXKO 732 101 M
4,0 kW
25 A
2 x M 25 Ex-d
12,0 kg
2
EXKO 732 102 M
5,5 kW
40 A
2 x M 25 Ex-d
12,0 kg
2
EXKO 732 103 M
8,0 kW
40 A
2 x M 25 Ex-d
16,8 kg
3
EXKO 732 104 M
12,5 kW
63 A
2 x M 32 Ex-d
17,2 kg
3
EXKO 732 105 M
15,0 kW
63 A
2 x M 32 Ex-d
18,8 kg
3
EXKO 732 106 M
Model: Starter typu gwiazda-trójkąt
12,5 kW
40 A
2 x M 25 Ex-d
17,2 kg
2
EXKO 732 113 M
18,5 kW
40 A
2 x M 32 Ex-d
19,7 kg
2
EXKO 732 114 M
25,0 kW
40 A
2 x M 32 Ex-d
25,3 kg
3
EXKO 732 115 M
4,0 kW
25 A
2 x M 25 Ex-d
4,0 kg
1
EXKO 732 107 M
4,0 kW
25 A
2 x M 25 Ex-d
12,0 kg
2
EXKO 732 108 M
5,5 kW
40 A
2 x M 25 Ex-d
12,0 kg
2
EXKO 732 109 M
8,0 kW
40 A
2 x M 25 Ex-d
16,8 kg
3
EXKO 732 110 M
12,5 kW
63 A
2 x M 32 Ex-d
17,2 kg
3
EXKO 732 111 M
15,0 kW
63 A
2 x M 32 Ex-d
18,8 kg
3
EXKO 732 112 M
Model: Obwód nawrotny
11.78
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
1
2
Starter silnikowy
3
S c h e m at y o k a b l owan i a | Wymiar y
F2
95 F1.1
96 98
F1
13 5
K1
Q1
4
0
24 6
13
I
F1.1
14
K1
K1
5
1 2 3
L1L2L3 N PE
Bezpośredni starter aktywny
F2
95 F1.1
96 98
F1
K3 1 3 5
24 6
K1 1 3 5
Q1
24 6
L1L2L3 N PE
UVW
23
K2
24
13
K3
I
K1 1 3 5
24 6
F1.1
6
0
K4
15
13
K2
14
16 18 14
21
21
K3
K1
22
22
K1
K3
13
K1
14
31
K3
32
K4
K2
7
Z X Y
Starter typu gwiazda-trójkąt
F1
K1 1 3 5
24 6
Q1
K2 1 3 5
24 6
F2
95 F1.1
96 98
II
I
F1.1
21
K2
22
1 2 3
L1L2L3 N PE
8
0
13
K1
14
13
K2
14
21
K1
22
K1
9
K2
Obwód nawrotny
T
T1
D
H
H1
B
B1
Wersja Wymiary
montażowe
Wymiary
Wymiary prze-
obudowy
strzeni montażowej
D
E
H
B
T
H1
B1
1
242
166
215
131
102
178
89
2
436
178
412
150
143
358
103
85
3
354
240
336
217
212
276
163
152
10
T1
57
T
8.5dla
for EJB
8.5
EJB
18
EJW
18dla
for EJW
E
Wymiary w mm
11
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.79
12
I Ko m p o n e n t y d o w b u d o w a n i a I
Lampka sygnalizacyjna
Łącznik z kluczykiem
Przycisk grzybkowy
Dane techniczne
L a m p k a s yg n a l i z a c y j n a
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
II 2 G EEx d IIB
LOM 02 ATEX 3060 U
Temperatura użytkowania1)
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
500 V
Moc znamionowa
3W
Przekrój zacisku
2 x 2,5 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP65
Waga
patrz szczegóły zamówienia
Materiał obudowy
korpus – aluminium
okienko – biały, żółty, czerwony lub zielony poliwęglan
Uchwyt lampki
Ba 9 s
Pr z ycisk | Pr z ycisk gr z ybkow y | Łącznik z k lucz yk iem
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
1)
II 2 G EEx d IIB
LOM 02 ATEX 3060 U
Temperatura użytkowania1)
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
10 A
Przekrój zacisku
2 x 2,5 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP65
Waga
patrz szczegóły zamówienia
Materiał obudowy
aluminium
Zależnie od instalacji.
11.80
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
Przycisk
I Ko m p o n e n t y d o w b u d o w a n i a I
1
2
Przycisk
Przycisk grzybkowy
Łącznik z kluczykiem
Lampka sygnalizacyjna
3
Szczegóły zamówienia
Wersja
Kolor
Oznaczenie
Nr produktu
Przycisk
biały
I 0 STOP START
NOR 000 001 170 004
Przycisk blokowalny, w pozycji wciśnięty, z blokadą
biały
0 STOP OFF
NOR 000 001 170 005
Przycisk blokowalny, w pozycji wyciśnięty, z blokadą
biały
I 0 STOP START
NOR 000 001 170 006
Przycisk i przycisk grzybkowy ze stykami 1NC + 1NO
Przycisk grzybkowy
czerwony, żółty
0 STOP OFF
NOR 000 001 170 007
Przycisk grzybkowy blokowalny, w pozycji wyciśnięty, z blokadą
czerwony, żółty
0 STOP OFF
NOR 000 001 170 008
Przycisk grzybkowy blokowalny, w pozycji wyciśnięty, z blokadą
czerwony, żółty
0 STOP OFF
NOR 000 001 170 009
Łącznik z kluczykiem
4
NOR 000 001 170 010
Przycisk grzybkowy zwalniany kluczykiem
Przycisk
5
NOR 000 001 170 011
RESET
NOR 000 001 170 012
Blok styków
1 NC
NOR 000 001 170 013
1 NO
NOR 000 001 170 014
Etykieta przycisku
6
II Arrow ON RESET TEST
green, red, yellow, black
NOR 000 001 170 015
Lampy wskaźnikowe
Lampa żarowa 240 V, 3 W
biała, żółta, czerwona, żółto-zielona
NOR 000 001 170 016
Lampa żarowa 130 V, 2,6 W
biała, żółta, czerwona, żółto-zielona
NOR 000 001 170 017
Lampa żarowa 24 V, 1,2 W
biała, żółta, czerwona, żółto-zielona
NOR 000 001 170 018
Transformatorowa lampa żarowa 380-400/6V, 1,2 W
biała, żółta, czerwona, żółto-zielona
NOR 000 001 170 019
LED 230 V
biała, żółta, czerwona, żółto-zielona
NOR 000 001 170 116
LED 130 V
biała, żółta, czerwona, żółto-zielona
NOR 000 001 170 117
LED 24 V
biała, żółta, czerwona, żółto-zielona
NOR 000 001 170 118
7
8
Wyłącznik obrotowy
0-1, 2 P 12 A
NOR 000 001 170 020
0-1, 2 P 25 A
NOR 000 001 170 021
0-1, 3 P 25 A
NOR 000 001 170 022
1-2, 1 P 12 A
NOR 000 001 170 023
1-2, 2 P 12 A
NOR 000 001 170 024
1-0-2, 1 P 12 A
NOR 000 001 170 025
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.81
I Ko m p o n e n t y d o w b u d o w a n i a I
Przepust kablowy
Pokrętło <250 A
Pokrętło <63 A
Dane techniczne
O k i e n ko
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
II 2 G EEx d IIB
LOM 02 ATEX 3060 U
Temperatura użytkowania1)
–20°C do +40°C
Stopień ochrony wg EN 60529
IP65
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
60 x 60 mm
75 x 75 mm
110 x 50 mm
110 x 75 mm
Materiał obudowy
rama – aluminium
okienko – szkło borokrzemianowe
Kolor obudowy
powłoka z żywicy epoksydowej, szara
Pok rętło
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
II 2 G EEx d IIB
LOM 02 ATEX 3060 U
Temperatura użytkowania1)
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
25 A
63 A
250 A
500 A
Stopień ochrony wg EN 60529
IP65
Materiał obudowy
aluminium
Kolor obudowy
wykończenie ze stali nierdzewnej
Opcje
blokada dla jednostek do 40 A
w panelu frontowym, dla jednostek > 40 A w panelu obudowy
Pr zep u s t k a b l ow y
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
II 2 G EEx d IIB
LOM 02 ATEX 3060 U
Temperatura użytkowania1)
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
25 A
75 A
150 A
Rozmiar 50 A
4 x 10 mm2 + 1 x 6 mm2 do 9 x 1,5 mm2 + wedle wymagań
4 x 16 mm2 + 1 x 10 mm2 do 9 x 1,5 mm2 + wedle wymagań
4 x 50 mm2 + 1 x 10 mm2 do 47 x 1,5 mm2 + wedle wymagań
1)
Stopień ochrony wg EN 60529
IP65
Materiał
dwubarwna stal heksagonalna
Kolor obudowy
wykończenie ze stali nierdzewnej
Uszczelnienie kabli
materiały o wysokiej odporności termicznej i chemicznej
Zależnie od instalacji.
11.82
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
Okienko
I Ko m p o n e n t y d o w b u d o w a n i a I
1
2
Okienko
Pokrętło <63 A
Pokrętło <250 A
Przepust kablowy
3
Szczegóły zamówienia
Wersja
Nr produktu
Wyłącznik obrotowy
Wyłącznik obrotowy, 1-0-2, 2 P, 12 A
NOR 000 001 170 026
Wyłącznik obrotowy, 0-1, 2 P, 12 A
NOR 000 001 170 027
Wyłącznik obrotowy, 0-1-M, 2 P, 12 A
NOR 000 001 170 028
4
Rozłącznik główny
Rozłącznik główny, 25 A do < 63 A
NOR 000 001 170 029
Rozłącznik główny, 63 A do < 100 A
NOR 000 001 170 030
Rozłącznik główny, 100 A do < 250 A
NOR 000 001 170 031
Rozłącznik główny, 250 A do < 1000 A
NOR 000 001 170 032
5
Czyste etykiety do wyłączników
Czyste etykiety do wyłączników, 60 x 60
NOR 000 001 170 033
Czyste etykiety do wyłączników, 70 x 70
NOR 000 001 170 034
Czyste etykiety do wyłączników, 85 x 85
NOR 000 001 170 035
6
Sterujący wyłącznik obrotowy dla wyłącznika nadprądowego
Sterujący wyłącznik obrotowy dla wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego ABB
NOR 000 001 170 933
Sterujący wyłącznik obrotowy dla wyłącznika nadprądowego wielobiegunowego ABB
NOR 000 001 170 925
Sterujący wyłącznik obrotowy dla wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego M&G
NOR 000 001 170 600
Sterujący wyłącznik obrotowy dla wyłącznika nadprądowego wielobiegunowego M&G
NOR 000 001 170 569
Sterujący wyłącznik obrotowy dla wyłącznika nadprądowego POWER
NOR 000 001 170 565
Przepust kablowy
Wersja
3/4" NPT, 3P+N+PE
4 x 10 mm2 + 1 x 6 mm2 50A
1" NPT, 3P+N+PE
4 x 16 mm2 + 1 x 10 mm2 75A
NOR 000 001 170 909
1"1/2 NPT, 3P+N+PE
4 x 50 mm2 + 1 x 10 mm2 150A
NOR 000 001 170 917
7
NOR 000 001 170 892
8
Okienko
60 x 60 mm, Model M 6060
NOR 000 001 170 000
75 x 75 mm, Model M 7575
NOR 000 001 170 001
110 x 50 mm, Model M 11050
NOR 000 001 170 002
110 x 75 mm, Model M 11075
NOR 000 001 170 003
9
Zaślepka
Zaślepka
NOR 000 001 170 154
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.83
I Ko m p o n e n t y d o w b u d o w a n i a I
Rozmiar 1 > 150 A ≤ 350 A
Rozmiar 2 > 630 A ≤ 800 A
Dane techniczne
Sz yna rozdzielcza do łączenia obudów
Oznaczenie wg 94/9/EC
Certyfikat typu EC
II 2 G EEx d IIB
LOM 02 ATEX 3060 U
Temperatura użytkowania1)
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
690 V AC
Prąd znamionowy
150 A
350 A
500 A
800 A
Przekrój zacisku
Rozmiar do 150 A 3P+N+PE
4 x 10 mm2 + 1 x 6 mm2, do 9 x 1,5 mm2 + zależnie od użytku
Rozmiar do 350 A 3P+N+PE
złączka z aluminium 208 x 102 mm, 4 szyny, (3P+N) 350 A,
1 dodatkowy przepust kablowy max. 19 x 1,5 mm2, 1 PE-Szyna
Rozmiar do 500 A
złączka z aluminium 208 x 102 mm, 4 szyny, (3P+N) 500 A,
Rozmiar do 800 A
złączka z aluminium 310 x 102 mm, 7 szyn, (3P+N) 800 A,
Stopień ochrony wg EN 60529
IP65
1 dodatkowy przepust kablowy max. 19 x 1,5 mm2, 1 PE-Szyna
1 dodatkowy przepust kablowy max. 19 x 1,5 mm2, 1 PE-Szyna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
60 x 60 mm
75 x 75 mm
110 x 50 mm
110 x 75 mm
1)
Materiał obudowy
tworzywo chemoutwardzalne
Uszczelnienie kabli
materiały o wysokiej odporności termicznej i chemicznej
Zależnie od instalacji.
11.84
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I Ko m p o n e n t y d o w b u d o w a n i a I
1
2
Rozmiar 2 > 630 A ≤ 800 A
Rozmiar 1 > 150 A ≤ 350 A
3
Szczegóły zamówienia
Wersja
Rozmiar obudowy
Nr produktu
1
NOR 000 001 170 036
1
NOR 000 001 170 037
2
NOR 000 001 170 038
2
NOR 000 001 170 039
Szyna rozdzielcza do łączenia obudów
Złączka z aluminium 208 x 102 mm, 4 szyny
(3P+N+PE) >350 A, 1 dodatkowy przepust kablowy max. 19 x 1,5 mm2, 1 PE-Szyna
4
Złączka z aluminium 208 x 102 mm, 4 szyny
2
(3P+N+PE) >350 A ≤ 500 A, 1 dodatkowy przepust kablowy max. 19 x 1,5 mm , 1 PE-Szyna
Złączka z aluminium 310 x 102 mm, 4 szyny
(3P+N+PE) >500 A ≤ 630 A, 1 dodatkowy przepust kablowy max. 19 x 1,5 mm2, 1 PE-Szyna
Złączka z aluminium 310 x 102 mm, 3 x 2 + 1 szyny,
(3P+N+PE) >630 A ≤ 800 A, 1 dodatkowy przepust kablowy max. 19 x 1,5 mm2, 1 PE-Szyna
5
6
7
8
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.85
OBUDOWY I ROZDZIELNICE EX-D
z metalu
d l a G r u p y g a z o we j I I C
Wyłączniki nadprądowe, bezpieczniki, styczniki itd.,
które mogą wytwarzać iskry w strefach potencjalnego zagrożenia muszą zostać zintegrowane z rozdzielnicami typu Ex-d.
Z tego względu firma Cooper Crouse-Hinds GmbH
oferuje systemy rozdzielcze obejmujące ognioodporne aluminiowe obudowy oraz stalowe skrzynki zaciskowe (Ex-e) z nakładaną metodą proszkową poliestrową powłoką odpowiednią do pracy w klimacie
morskim i tropikalnym. Obudowy dostępne w siedmiu rozmiarach mogą zostać połączone w duże rozdzielnice umożliwiające zintegrowanie aparatury
elektrycznej od 630 do 690 A.
Dla uproszczenia integracji dużych urządzeń stosowane są systemy szyn rozdzielczych do 630 A.
Rozdzielnice montowane według specyfikacji Klienta
projektowane są indywidualnie, z uwzględnieniem
wszystkich wymogów bezpieczeństwa.
W razie potrzeby lampki sygnalizacyjne oraz podzespoły sterowania i sygnalizacji w wykonaniu przeciwwybuchowym wbudowane są w skrzynki połączeniowe lub szyny rozdzielcze. Skrzynki te mogą być
również montowane jako oddzielne skrzynki zaciskowe i sterujące. Rozdzielnice metalowe CEAG w wykonaniu przeciwwybuchowym mogą być stosowane
w zakładach chemicznych, petrochemicznych oraz
na morzu.
Wykonanie modułowe
Prąd znamionowy do 630 A
Duży przedział zaciskowy
Odpowiednie dla klimatu tropikalnego
lub morskiego
Wpusty kablowe przez odczepialne kołnierze
Główny rozłącznik może być uruchamiany
z zewnątrz
Części metalowe bez wykończenia są nierdzewne
Grupa gazowa IIC
11.86
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
1
2
3
4
Wykonanie modułowe umożliwia tanią
i prostą rozbudowę systemu z użyciem
skrzynek połączeniowych i szyn rozdziel-
5
czych w typie „ochrony wzmocnionej”. Pojedyncze ognioodporne obudowy rozdzielnic połączone są ze sobą przez kołnierzowe
otwory skrzynek połączeniowych Ex-e oraz
skrzynki szyn rozdzielczych. Możliwe jest
również łączenie ze sobą ognioodpornych
rozdzielnic za pomocą dławnic kablowych.
Obudowy mogą zostać połączone w duże
systemy rozdzielcze poprzez zastosowanie
Ognioodporne obudowy dostępne są
montażu naściennego lub wolno stojących
w wersjach: puste, ze skrzynkami połącze-
konstrukcji szkieletowych.
niowymi Ex-e lub bez nich, wyposażone
Dzięki swoim znormalizowanym rozmiarom
bądź nie w rozłączniki główne. Standardy
stacje umożliwiają rozbudowę systemu
krajowe wymagają inspekcji przeprowadza-
6
7
nych przez upoważnionych do tego ekspertów. W razie potrzeby z rozdzielnicami mogą
być montowane także jedno- lub wielożyłowe przepusty z łącznikami. Ewentualnie
8
mogą być one wpięte w szynę zaciskową.
W ognioodpornych obudowach można zamontować dowolną przemysłową aparaturę
wytwarzającą podczas pracy łuki iskrowe.
o kolejne moduły. Do użytku na wolnym
Straty mocy nie mogą przekroczyć poziomu
powietrzu i zabezpieczenia systemu roz-
określonego w certyfikacie PTB.
dzielczego przed słońcem i deszczem
polecamy stosowanie zadaszeń ochronnych.
Różne obwody mogą być podłączone szyb-
Mniejsze rozdzielnice montowane są na
ko i tanio przez system szyn rozdzielczych.
szynach płaskich lub wygiętych w kształcie
9
litery U. Wszystkie obudowy wykonane są
W razie potrzeby montowane pojedynczo
ze stali galwanizowanej.
10
kasety sterujące i wskaźnikowe, takie jak
przyciski, łączniki sterujące, amperomierze
w wykonaniu przeciwwybuchowym czy
cyfrowe instrumenty wskaźnikowe Ex-i,
mogą być montowane w skrzynkach
11
połączeniowych lub szynach rozdzielczych.
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.87
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
Model 1
Model 2
Model 4
Model 5
Dane techniczne
Obudowa Ex- d z lek k iego stopu do star terów silnikow ych
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de ia/ib [ia/ib] II C T6/T5
II 2 D IP66 T80°C ... T130°C1)
Certyfikat typu EC
PTB 99 ATEX 1057
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
630 A
Klasa ochronności
I
Przekrój zacisku
do 240 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP54 (IP66 na życzenie)
Waga
patrz szczegóły zamówienia
–55°C do +55°C (Opcja)
1)
Materiał obudowy
aluminium odlewane
Kolor obudowy
szarobeżowy, pokrywa – ciemnoszary
Certyfikat ochrony przed pyłem tylko w połączeniu z IP66.
Szczegóły zamówienia
Wersja
Moc silnika AC 3
Model Rozłącznik
główny
Dławnice
Waga
około
Stopień ochrony wg
EN 60529
Nr produktu
11 kW
1
25 A
3 x M25
15 kW
2
25 A
2 x M32 / 1 x M25
14,5 kg
IP54
EXKO 71 5000 F 0000
24,5 kg
IP54
22 kW
4
40 A
2 x M40 / 1 x M25
37,5 kg
EXKO 71 5000 H 0000
IP54
EXKO 71 5000 K 0000
11 kW
1
25 A
3 x M25
15 kW
2
25 A
2 x M32 / 1 x M25
14,5 kg
IP54
EXKO 71 5100 F 0000
24,5 kg
IP54
22 kW
4
40 A
2 x M40 / 1 x M25
EXKO 71 5100 H 0000
39,5 kg
IP54
EXKO 71 5100 K 0000
Obwód bezpośredni
Obwód nawrotny
Starter typu gwiazda-trójkąt
7,5 KW
2
40 A
4 x M25
25 kg
IP54
EXKO 71 5200 B 0000
12,5 KW
2
40 A
4 x M25
25 kg
IP54
EXKO 71 5200 D 0000
18,5 KW
4
40 A
3 x M32 / 1 x M25
37 kg
IP54
EXKO 71 5200 F 0000
30,0 KW
4
63 A
3 x M32 / 1 x M25
39 kg
IP54
EXKO 71 5200 H 0000
37.0 KW
5
100 A
1 x M40 / 2 x M32
64 kg
IP54
EXKO 71 5200 K 0000
55,0 KW
5
100 A
1 x M25
1 x M40 / 2 x M32
1 x M25
64 kg
Starter silnikowy jest wyposażony w zaciski, okablowany i gotowy do pracy.
Zdolność łączeniowa do do 630 A na życzenie.
Proszę umieścić napięcie i prąd znamionowy silnika w swoim zamówieniu.
11.88
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
EXKO 71 5200 M 0000
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
1
2
Model 5
Model 4
Model 2
Model 1
3
215
210
X 187
325
320
X 295
203
4
X 255
46
203
14
645
14
461
X145
46
Wymiar y | S c h e m at y o k a b l owan i a
5
Model 2
325
320
X 295
6
X 365
329
14
755
14
645
Model 4
7
Model 5
F2
95 F1.1
96 98
F1
13 5
K1
X = wymiar montażowy
8
Reversing
starter
Starter
odwrócony
Direct onlinestarter
starteraktywny
Bezpośredni
Q1
435
430
X 405
46
329
X 255
46
Model 1
0
F1
K1 1 3 5
24 6
Q1
24 6
I
14
K1
K1
I
F1.1
21
K2
22
1 2 3
L1L2L3 N PE
1 2 3
L1L2L3 N PE
0
II
13
F1.1
K2 1 3 5
24 6
F2
95 F1.1
96 98
13
K1
14
K1
13
K2
14
9
21
K1
22
K2
Star-delta
starter
Starter
typu gwiazda-trójkąt
10
F2
95 F1.1
96 98
F1
24 6
K1 1 3 5
24 6
F1.1
L1L2L3 N PE
K3 1 3 5
24 6
UVW
0
I
K4
15
23
K2
24
13
K3
16 18 14
21
21
K3
K1
22
22
K1
K3
13
K2
14
11
13
K1
14
31
K3
32
K4
K2
Wymiary w mm
K1 1 3 5
Q1
Z X Y
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.89
12
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
Rozmiar 1
Rozmiar 2
Rozmiar 7
Rozmiar 6
Dane techniczne
Obudow y Ex- d z lek k iego stopu
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de ia/ib [ia/ib] II T4/T5/T6
II 2 D IP66 T80°C/T95°C/T130°C
Certyfikat typu EC
PTB 99 ATEX 1057
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
630 A
–55°C do +55°C (opcja)
Przekrój zacisku
do 240 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP54 (IP66 na życzenie)
Waga
patrz szczegóły zamówienia
Materiał obudowy
aluminium odlewane
Kolor obudowy
pokrycie przystosowane do klimatu tropikalnego i morskiego
wykończenie poliestrowe – RAL 7032/7022
Szczegóły zamówienia
Wersja
Moc rozpraszania
T6
Prąd znamionowy
Waga
Nr produktu
T5
Obudowy Ex-d z lekkiego stopu
Rozmiar 1
80 W
120 W
125 A
8A
na życzenie
Rozmiar 2
150 W
210 W
260 A
16 A
na życzenie
Rozmiar 4
210 W
280 W
400 A
23 A
na życzenie
Rozmiar 5
300 W
420 W
400 A
40 A
na życzenie
Rozmiar 7
300 W
420 W
400 A
55 A
na życzenie
Rozmiar 6
700 W
975 W
630 A
195 A
na życzenie
11.90
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
1
2
Rozmiar 6
Rozmiar 7
Rozmiar 2
Rozmiar 1
3
Wymiar y
236
203
120
650
X600
515
365
4
320
X295
5
X320
346
201
120
Rozmiar 6
14
255
33 13
650
Rozmiar 1
X505
14
X210
210
X187
145
33 13
6
Rozmiar 2
320
X295
346
X320
327
246
7
14
255
33 13
Rozmiar 4
430
X405
327
246
14
456
8
X430
365
33 13
9
Rozmiar 5
430
X405
143
13
327
246
X650
14
676
365
10
Wymiary w mm
Rozmiar 7
11
X = wymiar montażowy
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.91
12
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
Skrzynka połączeniowa
Skrzynka szyn rozdzielczych
Dane techniczne
Stalowa sk r z ynk a połączeniowa
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de ia/ib [ia/ib] IIC T4 ... T6
II 2 D IP66 T80°C, T95°C, T100°C
Certyfikat typu EC
PTB 00 ATEX 1073
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–55°C do +40°C
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
630 A
Przekrój zacisku
do 240 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP54 (IP65 na życzenie)
Waga
patrz szczegóły zamówienia
Materiał obudowy
stal
Kolor obudowy
wykończenie z poliestru w kolorze RAL 7032
Stalowa sk r z ynk a sz yn rozdzielcz ych
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx de ia/ib [ia/ib] IIC T4 – T6
II 2 D IP66 T80°C, T95°C, T100°C
Certyfikat typu EC
PTB 00 ATEX 1073
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–55°C do +40°C
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
250 A
400 A
Prąd zwarciowy
35 kA
53 kA
85.8 kA
Krótkotrwały prąd zwarciowy
9,4 kA (1s)
10,7 kA (1s)
13,2 kA (1s)
Przekrój zacisku
do 240 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP54 (IP66 na życzenie)
600 A
Waga
patrz szczegóły zamówienia
Materiał obudowy
stal
Kolor obudowy
wykończenie z poliestru w kolorze RAL 7032
Szczegóły zamówienia
Wersja
Max. liczba wbudowanych
jednostek sterowniczych
Wersja
rozmiar
Długość
szyny zaciskowej
Waga
Nr produktu
Stalowa skrzynka połączeniowa
AK 1-2
4
1
1 x 190 mm
4,3 kg
na życzenie
AK 2-2
15
2
2 x 200 mm
7,0 kg
na życzenie
AK 4-1
15
4
3 x 300 mm
9,5 kg
na życzenie
AK 5-1
21
5
3 x 410 mm
11,5 kg
na życzenie
AK 6-1
52
6
3 x 630 mm
23,5 kg
na życzenie
Stalowa skrzynka szyn rozdzielczych
SSK 1
20
1
1 x 295 mm
11,0 kg
na życzenie
SSK 2
28
2
2 x 405 mm
15,0 kg
na życzenie
SSK 3
52
4
2 x 625 mm
23,0 kg
na życzenie
SSK 4
72
4
2 x 845 mm
31,0 kg
na życzenie
11.92
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
1
2
Skrzynka szyn rozdzielczych
Skrzynka połączeniowa
3
Wymiar y
Stalowa skrzynka połączeniowa
Stalowa skrzynka szyn rozdzielczych
325
126
215
252
450
233
4
Rozmiar 1
435
126
5
252
450
307
325
6
Rozmiar 2
655
252
450
7
Rozmiar 3
325
875
252
8
450
307
252
9
Rozmiar 4
435
307
252
10
Rozmiar 5
655
252
Wymiary w mm
407
11
Rozmiar 6
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.93
12
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
GUB 00
GUB 20
GUB 30
Dane techniczne
Obudowa Ex- d z lek k iego stopu
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx d IIC T6 – T4
II 2 D IP67 T1)
1)
Certyfikat typu EC
LOM 03 ATEX 3107U
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
max. 250 A
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony wg EN 60529
IP67
Dławnice / otwory w obudowie
1)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
1)
Waga
1)
Materiał obudowy
aluminium bez domieszki miedzi
Kolor obudowy
szare pokrycie
Patrz tabela.
Szczegóły zamówienia
Model
Moc rozpraszania
T6
T5
Prąd znamionowy
max.
T4
Waga
około
Nr produktu
Obudowa GUB Ex-d z lekkiego stopu
GUB 00
60
85
150
60 A
3,20 kg
NOR 000 001 160 116
GUB 20
100
145
255
150 A
6,20 kg
NOR 000 001 160 124
GUB 30
140
200
360
250 A
10,20 kg
NOR 000 001 160 132
Max. liczba wpustów na ściankę
Model
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”
GUB 00
4
3
2
2
2
–
–
GUB 20
6
5
3
2
2
1
1
GUB 30
10
8
5
3
3
2
2
Obudowy te zapewniają certyfikację LOM 04 ATEX 2018 z następującym wyposażeniem:
Szyny rozdzielcze, zaciski, transformatory niskonapięciowe, wyłączniki powietrzne, automatyczne wyłączniki, obwody sterujące i operacyjne, serwomotory bez wentylacji, startery i stateczniki do lamp wyładowczych, aparatura elektroniczna, urządzenia związane z SI, itd. – wedle potrzeb Klienta.
11.94
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I O b u d o w y i r o z d z i e l n i ce E x - d I
1
2
GUB 30
GUB 20
GUB 00
3
Wymiar y
A
C
F
4
B
Ø
5
E
C’
Obudowa GUB Ex-d z lekkiego stopu
Model
Zewnętrzne Wewnętrzne
6
Montaż
A
B
C
A’
B’
C’
E
F
GUB 00
170
170
135
125
125
74
210
9
GUB 20
215
215
195
175
175
139
250
11
GUB 30
333
333
180
295
295
120
370
11
7
8
9
10
Wymiary w mm
11
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.95
12
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i s yg n a l i z a c j i d o z a b u d o w y I
Przycisk pojedynczy
Przycisk podwójny
Przycisk z kluczykiem
Dane techniczne
Po dzespoły sterowania i sygnalizacji do zabudow y
Pr z yc i s k p o j e d y n c z y M o d e l 4 1 8 8 1 1 i Pr z yc i s k p o d wój ny M o d e l 4 1 8 8 1 4
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G EEx ed IIC T6 / I M 2 EEx e I
II 2 G Ex ed IIC T6 / I M 2 Ex e l
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
500 V AC
PTB 99 ATEX 10341)
–55°C do +55°C (Opcja)
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
0,4 A
Zakres przełączania
1)
AC 15
250 V/6 A
DC 13
24 V/6 A
Zaciski przyłączeniowe
2 x 2,5 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP661)
500 V/4 A
60 V/0,8 A
110 V/0,5 A
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
około 59 x 31 x 45 mm
Waga
0,20 kg
Sposób montażu
Ø 30,5 mm otwór montażowy
Kolor obudowy
szary
Materiał uszczelki
neopren (w standardzie), silikon fluorowy lub viton na życzenie
W przypadku zastosowania pokryw ochronnych.
Dane techniczne
Po dzespoły sterowania i sygnalizacji do zabudow y
Pr z ycisk z k lucz yk iem Model 418 812
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G Ex ed IIC T6/ I M 2 Ex e I
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
PTB 99 ATEX 10341)
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
500 V AC
–55°C do +55°C (Opcja)
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
0,4 A
Zakres przełączania
1)
AC 15
250 V/6 A
DC 13
24 V/6 A
Zaciski przyłączeniowe
2 x 2,5 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP661)
500 V/4 A
60 V/0,8 A
110 V/0,5 A
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
około 59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Sposób montażu
Ø 30,5 mm otwór montażowy
Kolor obudowy
szary
Materiał uszczelki
neopren (w standardzie), silikon fluorowy lub viton na życzenie
Blokada
CEAG 1 (inne na życzenie)
W przypadku zastosowania pokryw ochronnych.
Dalsze informacje – patrz strony 9.80 – 9.107.
11.96
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i s yg n a l i z a c j i d o z a b u d o w y I
1
2
Przycisk grzybkowy
Przycisk grzybkowy
Łącznik z kluczykiem
3
Dane techniczne
Po dzespoły sterowania i sygnalizacji do zabudow y
Łącznik z k lucz yk iem Model 418 8195
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G Ex ed IIC T6/ I M 2 Ex e I
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
500 V AC
Prąd znamionowy
16 A
4
PTB 99 ATEX 10341)
–55°C do +55°C (Opcja)
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
Zakres przełączania
DC 13
250 V/6 A
500 V/4 A
24 V/6 A
60 V/0,8 A
110 V/0,5 A
2 x 2,5 mm2
Zaciski przyłączeniowe
1)
5
0,4 A
AC 15
System przełączania
engaging – engaging – engaging
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
około 59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Sposób montażu
Ø 30,5 mm otwór montażowy
Kolor obudowy
szary
Blokada
CEAG 1 (inne na życzenie)
6
W przypadku zastosowania pokryw ochronnych.
7
Dane techniczne
Po dzespoły sterowania i sygnalizacji do zabudow y
Pr z ycisk gr z ybkow y (wersja standardowa oraz łącznik awar yjny)
Oznaczenie wg 94/9/EC
8
II 2 G EEx ed IIC T6/ I M 2 EEx e I
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
PTB 99 ATEX 10341)
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
500 V AC
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
0,4 A
–55°C do +55°C (Opcja)
Zakres przełączania
9
400 V/16 A AC-1
400 V/ 4 A AC-11
1)
Zaciski przyłączeniowe
2 x 2,5 mm2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
około 59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Sposób montażu
Ø 30,5 mm otwór montażowy
Kolor obudowy
szary
Materiał uszczelki
neopren (w standardzie), silikon fluorowy lub viton na życzenie
10
W przypadku zastosowania pokryw ochronnych.
11
Dalsze informacje – patrz strony 9.80 – 9.107.
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.97
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i s yg n a l i z a c j i d o z a b u d o w y I
Miniprzełącznik sterujący
Łącznik sterujący GHG 249
Dane techniczne
Po dzespoły sterowania i sygnalizacji do zabudow y
M inipr zełącznik sterując y Model 418 8190
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G Ex ed IIC T6/ I M 2 Ex e I
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
500 V AC
PTB 99 ATEX 10341)
–55°C do +55°C (Opcja)
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
0,4 A
Zakres przełączania
AC 15
250 V/6 A
DC 13
24 V/6 A
60 V/0,8 A
110 V/0,5 A
2 x 2,5 mm2
Zaciski przyłączeniowe
1)
500 V/4 A
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
około 59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Sposób montażu
Ø 30,5 mm otwór montażowy
Kolor obudowy
szary
W przypadku zastosowania pokryw ochronnych.
Dane techniczne
Po dzespoły sterowania i sygnalizacji do zabudow y
Łącznik sterując y GHG 249
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G Ex ed IIC T6/ I M 2 Ex e I
Certyfikat typu EC
PTB 98 ATEX 1117 U1)
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
–55°C do +45°C (Opcja)
Napięcie znamionowe
do 690 V AC
Prąd znamionowy
do 20 A
Prąd znamionowy (styki pozłacane)
Zakres przełączania
do 0,4 A
AC 1
690 V/20 A
AC 3
400 V/20 A / 500 V/16 A
AC 11
230 V/ 8 A / 500 V/ 6 A
DC 11
Zaciski przyłączeniowe
1)
24 V/ 6 A / 230 V/0,4 A
2 x 2,5 mm2 linka, 6 mm2 jednodrutowe
Waga
0,55 kg
Sposób montażu
Ø 30,5 mm otwór montażowy
Kolor obudowy
szary
Musi być zainstalowany w certyfikowanej obudowie.
Dalsze informacje – patrz strony 9.80 – 9.107.
11.98
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i s yg n a l i z a c j i d o z a b u d o w y I
1
2
Lampka sygnalizacyjna
Potencjometr
3
Dane techniczne
Po dzespoły sterowania i sygnalizacji do zabudow y
Potencjometr Model 418 8131
Oznaczenie wg 94/9/EC
II 2 G Ex ed IIC T6/ I M 2 Ex e I
Certyfikat typu EC
PTB 97 ATEX 1081 U
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
4
PTB 99 ATEX 10341)
–55°C do +55°C (Opcja)
1)
Napięcie znamionowe
do 250 V AC
Pobór mocy
max. 1 W
Zakres rezystancji
100 – 10000 Ω
Tolerancja
± 20 %
5
2
Zaciski przyłączeniowe
2 x 2,5 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
około 59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Sposób montażu
Ø 30,5 mm otwór montażowy
Kolor obudowy
szary
Kąt obrotu
270°
Skala
0 – 100 %
6
W przypadku zastosowania pokryw ochronnych.
7
Dane techniczne
Po dzespoły sterowania i sygnalizacji do zabudow y
L a m p k a s yg n a l i z a c y j n a M o d e l 4 1 8 8 1 7 0
Oznaczenie wg 94/9/EC
8
II 2 G Ex ed IIC / II 2 G Ex d ia IIC
Certyfikat typu EC
PTB 98 ATEX 1040 U
PTB 99 ATEX 10341)
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
Napięcie znamionowe
(Ex ed IIC)
20 V do 250 V AC/DC
(Ex d ia IIC)
10 V do 28 V DC
(Ex ed IIC)
12 V do 30 V AC/DC
–55°C do +55°C (Opcja)
Prąd znamionowy
(20 V do 250 V)
około 4 – 15 mA
(10 V do 28 V Ex d ia IIC)
max. 25 mA
(12 V do 30 V)
max. 24 mA
2 x 2,5 mm2
Zaciski przyłączeniowe
1)
9
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
około 59 x 31 x 45 mm
Waga
0,15 kg
Sposób montażu
Ø 30,5 mm otwór montażowy
Kolor obudowy
szary
10
W przypadku zastosowania pokryw ochronnych.
11
Dalsze informacje – patrz strony 9.80 – 9.107.
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.99
I Po d z e s p o ł y s t e r o w a n i a i s yg n a l i z a c j i d o z a b u d o w y I
Amperomierz
Wymienne skale
Dane techniczne
M o d e l 4 1 3 8 4 z a m p e ro m i e r ze m A M 7 2
rdzeń ruchomy
Oznaczenie wg 94/9/EC
cewka ruchoma
II G Ex e II / I M 2 Ex e I
Certyfikat typu EC
PTB 00 ATEX 3117
Dopuszczalna temperatura otoczenia
–20°C do +40°C
II G Ex ib IIC / I M 2 Ex ib I
–55°C do +55°C (opcja)
Napięcie znamionowe
do 750 V
Pobór mocy
max. 0,31 VA
Zakres przeciążenia
10-krotny – 25 sek.
10-krotny – 5 sek.
25-krotny – 4 sek.
50-krotny – 1 sek.
wskazywany 1 : 1,5
Zakres pomiaru
max. 0 – 25 A bezpośredni / n / 1A
Indukcyjność Li
0/4 – 24 mA
< 0,1 mH
Pojemność Ci
< 0,1 nF
Specyfikacja uzwojenia cewki ruchomej
26,5 zwojów
Rezystancja wewnętrzna
2,5 Ω ± 30 %
Napięcie obwodu otwartego max. Ui
≤ 30 V
Natężenie przy zwarciu max. li
Dokładność
≤ 150 mA
Klasa 2,5
Klasa 1,5
Zaciski przyłączeniowe
2 x 1,5 – 4 mm2
Stopień ochrony wg EN 60529
IP66
Dławnice / płytki dławnicowe / otwory w obudowie
1 x M25 (Ø 8 – 17 mm)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
160 x 95 x 62 mm
Rozmiar wyświetlacza AM 72
72 x 72 mm
Waga
0,8 kg
Sposób montażu
na szynie DIN
Kolor obudowy
szary
Dalsze informacje – patrz strony 9.80 – 9.107.
Odwiedź nasze strony:
www.ceag.de
www.cooperindustries.pl
www.crouse-hinds.com
11.100
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
COOPER CROUSE-HINDS GMBH
11.101

Podobne dokumenty