Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Państwowa

Transkrypt

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Państwowa
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE
„ANIMATOR CZASU WOLNEGO”
Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć w placówkach opiekuńczowychowawczych (świetlice, kluby, ogniska), domach kultury, organizacjach samorządowych,
pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) oraz podmiotach sektora prywatnego, zajmujących się
organizacją rozrywki, wypoczynku i czasu wolnego (agencje eventowe, biura podróży, hotele).
Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć umiejętności i kompetencje, umożliwiające
profesjonalne organizowanie działalności z zakresu animacji czasu wolnego dla różnych grup wiekowych,
co wiąże się z możliwością wykonywania nowego zawodu.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, psycholodzy oraz
wykładowcy doskonale orientujący się w teoretycznych i praktycznych aspektach organizacji czasu
wolnego.
Plan studiów
•
Pedagogika czasu wolnego
•
Psychologia w pracy animatora czasu wolnego
•
Podstawy animacji czasu wolnego
•
Biomedyczne uwarunkowania organizacji czasu wolnego
•
Rozpoznawanie potrzeb i możliwości w pracy animatora czasu wolnego
•
Organizacja i prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
•
Warsztaty artystyczne: teatralne, muzyczne, plastyczno-techniczne
•
Media a czas wolny
•
Prozdrowotne aspekty wykorzystania czasu wolnego
•
Gry i zabawy
•
Sport, turystyka i rekreacja
•
Wybrane aspekty uczestnictwa w kulturze
•
Komunikacja interpersonalna
•
Metody i techniki pracy grupowej
•
Bezpieczeństwo i higiena organizacji czasu wolnego
•
Pierwsza pomoc przedmedyczna
•
Działalność instytucji wolnoczasowych
Czas trwania
•
dwa semestry
•
200 godzin
•
14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z trzech egzaminów przedmiotowych:
•
Pedagogika czasu wolnego
•
Psychologia w pracy animatora czasu wolnego
•
Podstawy animacji czasu wolnego
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Koszt uczestnictwa
około 1200 zł/semestr
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 15 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 85 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 3.010 osób
1

Podobne dokumenty