(Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zs stara szkoła)

Transkrypt

(Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zs stara szkoła)
Choszczno, dnia 26 czerwca 2012 r.
Zarząd Powiatu
w Choszcznie
IPR.272.5.2012
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Termomodernizacja budynku dydaktycznego ,, starej szkoły” wraz z
,,małą” sala sportową przy Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie przy ul. B. Chrobrego 31A
Zarząd Powiatu w Choszcznie informuje, iż na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
przedsiębiorców
Jarosława
Bednarka
i
Jacka
Pelca
prowadzącymi
działalność
gospodarczą pod firmą:
Przedsiębiorstwo Budowlane ,,WABUD” S.C J. Bednarek & J. Pelc
z siedzibą w Choszcznie ul. Dąbrowszczaków 15A , 73-200 Choszczno
W/w oferta została uznana za najkorzystniejszą i uzyskała ( spośród wszystkich
ofert złożonych w niniejszym postępowaniu i niepodlegającym odrzuceniu), największą
liczbę punktów przyznanych na podstawie kryterium jakim była cena.
Nazwy (firm), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom
w kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Oferta nr 1 Józef Żybura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ,,TADBUD”
Zakład Ogólnobudowlany Józef Żybura Chwalęcice ul. Lotniskowa 8, 66-415 Kłodawa.
Cena oferty brutto 1.285.113,02 zł. Oferta otrzymała w jedynym kryterium jakim była cena
84,42 pkt.
Oferta nr 2 Jarosław Bednarek i Jacek Pelc prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane „WABUD” Spółka Cywilna J. Bednarek, J. Pelc,
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2, 73 – 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930, 0 95 765 7011; fax: 0 95 748 8940, 0 95 765 2093
www.powiatchoszczno.pl, e-mail: [email protected]
ul. Dąbrowszczaków 15 a, 73-200 Choszczno. Cena oferty brutto 1.084.901,49 zł. Oferta
otrzymała w jedynym kryterium jakim była cena 100 pkt.
Termin zawarcia umowy zostanie określony zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Prosimy o czytelne potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na
numer telefonu: 95 765 24 34 lub e-mailem na adres : [email protected]
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym
zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Otrzymują:
1. Wg rozdzielnika;
2. Strona BIP i tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Choszcznie;
3. a/a.
STAROSTA
/-/ Lesław Śliżewski
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2, 73 – 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930, 0 95 765 7011; fax: 0 95 748 8940, 0 95 765 2093
www.powiatchoszczno.pl, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty