Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy na konferencję
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Obj101
Obj100
Formularz zgłoszeniowy na konferencję
realizowaną w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013, Schemat III Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Prezentującą wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim, w podziale na:
•
podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej pozyskiwania środków na terenach
wiejskich ze środków mechanizmów PROW 2007 – 2013 i innych;
•
zaprezentowanie dobrych praktyk oraz rozpowszechnienie wiedzy w zakresie
prawidłowo realizowanych projektów wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
Funduszy Unijnych na terenach wiejskich, w szczególności dla organizacji pozarządowych
działających w obszarze wsi i rolnictwa, związków zawodowych i branżowych, partnerów
społeczno-gospodarczych, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, Lokalnych Grup
Działania, instytucji naukowo-badawczych, uczelni wyższych, szkół rolniczych, samorządów
lokalnych
DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI KONFERENCJI
Nazwisko i imię
Stanowisko:
Nazwa reprezentowanej
Instytucji:
Adres Instytucji:
Tel. kontaktowy:
Zgłaszam chęć uczestnictwa w bezpłatnej konferencji, która odbędzie się:
27.11.2014r. o godzinie 09:30, Cech Rzemiosł Różnych
ul. Kościuszki 11, 05-500 Piaseczno
Zgłoszenia prosimy przysłać:
•
•
•
pocztą na adres: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z o.o. os. Słoneczne 14,
27-400 Ostrowiec Św.
faksem: tel./fax. 41 247 66 76
skan e-mailem na adres: [email protected]
Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 17 listopada 2014 roku.
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż:
wyrażam chęć udziału w konferencji,
zostałem/am poinformowany/a, że konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz przeprowadzenia konferencji.


………………………...................................
podpis uczestnika/czki

Podobne dokumenty