ĘsiKujawsko`PomorskaslEc|NFoRMACYJNA5p.zo.o-

Komentarze

Transkrypt

ĘsiKujawsko`PomorskaslEc|NFoRMACYJNA5p.zo.o-
ĘsiKujawsko'PomorskaslEc|NFoRMACYJNA5p.zo.o-l'oruń_
ł,.,J..n g. Ą9ą4
ltu|9
dnia l4 sierpnia 20l3 roku
rrg rozdzielnikll
ODPOWIEnŹ NA PYTANlA I MODYFIKACJA SIWZ
Inibrmuję_ iz \Ą postępowaniu o udziclenie zamólłicnia publiczncgcl na zaproicktorvanie i
ry-konanic robót budolłlan;;ch tj. rcalizacja in\vcslycji pod na7\\,a _.Rudowa szerokopasmolvcj
infrastruktur}, radiorłej sieci dostępowej lł,raz z infrastrukturą towaźys7ącą dla *,oje*ridztwa
kujawsko-pomorskiegd' (Zadanic l ) wraz z rcalizacją dostaw i usług określonych rł,Zadaniach 2.3
l-ł tłphnśł}p\lania. o naslcpującc.] Il,esci:
Ę,tanie
li
Pdl 5 usr. s
UmoWY, ,,W przY7adku ||ysaąljellld p|lacil/łka aańawla]ącemu ż
jakmikalvJjek rdszczeniami przel asoby trzecle w zwążku t kafzystaiie.ń przeż
zalnewająceqa z prB'! ĄóDyrych re podstaw;e ńlnc)szeJ umowv..
zobavłEzBny
'Ą/vkonawca
jęsl ,,wolnk' Zańawld]ąceqa od w\zelklej ódDowiedzia]na\cj ł acga
aytułu l zaśpako!Ć
,llsżeikle
wsżelkte uz.sdćljjale ,asztzeo]a Dśób lrzeach, pokryc
kasaty, wYlatkl , sżkodY z
tfm zr.'lązane, ż aYm ko'zay Zastępslwa P.ocesówego, kosrty ądówP "
l6s! sforrn!łow3n€
^,spóaob
dilsya ogónY ,
po§lanow]enle to
.,e )azsaląa.,| !'/ykon,rrcy
óokradoie kosżiY oL]rieste..v żr',,ii7ki] 7 "ośż.?enlo|nIr9ób i.żcci.h
osżacowac, ldkle
Czy zamaw eją.| ! .el.] do!.€cyzotł3rid n nle]§żE9c żaDj§U, Wyreża żgodę
na Zmlónę
te9() poslańoWienle J.. iasteDU]acł irosób: ,, (,,.) Iosżczełia ósób
raEcicĘ Pokryć
wśzelkla użaśadnpnekośzł, wYdatki ł szkody ż Ęm zwtążahe, w tym koszty
z.stęFśtwaprocesowego , kśrsztysądowę weć!łuq łolm prawc.n Przeptsażycb."
odpowiedź:
Zamawiając) nie u}raża zgod) na t!av, zmianę.
ŃRs 0000l
\ l l'1.)56,20'9j _]76. Rclon:87l 65] ]2ł
] s l onn) ju V l l $r d/jd 0ospoddlc/\ Kralos
$\ ś]k)śi],dnilt,ł! /ak]allo\e8o: l 8,52ll l89.00 ż],
559(J,j sdd Rc]o|o$
.!.
Reiśsln]sądo§€8o
!9siKujawsko-PomorskaslEcINFoRMACYJNA5p.zo.o.
Pytanic
2|
..i. WYkohał.ż w,,/koĄa przedńól ń,nĘ]śze)uap||y
roku/ z zaś.rzeżcnleń,E
] j Eadp
),]
n!
terńńle ćó dnla 30 ńója 2015
] - ż6 tygód1l od pódplsarD urto//y
ltap 2 - J1 ly?oónJe ad aadnl.a.ld uńo^ly"
Z P.7epl.wadżony.h anallr ].aż aażrją..a 3orycicżasowyń doŚWi..iczenl!
należv
]ednoznacżnie saWierdzla, że zalóżońe wy,ndoan. P.źeżlamaW|alącegc terminy r,óaliznc]i
poszeeqÓ|nych etnpóń, Fio]ekt! są.remoź]]We.jo dotrżvmdńid, a szclególnle Probleń ten
1ótyczy ówóch llerwszyc\ erdDów, \a po.zćLk! r€ól|żacJ, .ałeqo ladanlź należy wykonóć
|!§ze|tjc iJroje<l, UzyskaĆ Wvrnagóne oratłeń śtóśowneżgody. Wią.e s ę to i
kcnieclnosclą Użyśkón]r19o.Woleń ró budoWę Wl€ż- żnasztovl, konsiru(crl Wsporc7y.h oiaż
iącz 5żyląciy ŚwiBnowodowyclr e.€rgelyrziycl],
żdnlrr] JlzYsląpi slę da ]akcnko!11€k
D.6.. Użylkiwdnlc teklch pożV/ó eń Jesi nleśtetydlu9llfu6ł. . obnrcron€ dlzyń .yzklem
cza5o!!yrn/ 9onleważ należy zdóby( 6jeie róz,rego rodża]L] decyź] adrninlslraryjnych,
który.h iloŚc] , typu 60 końca ńL€ można dokladnlc orżćwldzl.( na elao,e skłód.nló ofeń. .
lcrńinV rc1] wydawanid W dLże_] lnierże Ąle zlezY od wykonaWcy.
laklada]ąc Dardżo opĘym]siyczrle ń]nii:urn 6 8 r]ies|Ęcy (LJ. 26.]5 tygodnl) nó
u.ysxrJnie 9r.vJornoci]y.l\ po?Wo]e. Ąa DudoWę Nidac Wyrsźnie, ze żreallzowanl€ cc
ńajmnjej pieMśżychJwóćh .tapĆy/ jrśrn]ewykond ne !ł żalożonymczasie ]ym ba..lzi€], że
do o.1b]ó.U naLeży prz€dsi6\łlc pr:womocne pożwoL.nic ńa użylkowanleI klór€9o !żyskó]rie
oodatkowó o m n 5 6 tygodnl Wy.llu7ń.y( r)udowy Dć5ż(:że9Ólnego obl€ktLJ letapLJ
ze !Yż9|qdu na powyżsżewr]ioskUJenry o zf]Jiję'!ermńu Ńykołania.j!łóch perwszych
Odpowiedź:
Zamawiając} zmienia tcrn1in} §Tkonania pŁedmi()tu umo\ł,- \ł poniższ},m zaklesie:
,,Przcdmio! :ąnl(i\l,ienia naleł,\l,|,konać v, lenrlinie nir Pliźniei ni: do dnia 30 naia 2015
|,oku. : atlśaEe:eni!D1, i:Elup ] 31 Ę3lelni ollpollpisaniu unur|.\,
Eta| 2 J8 t!-godnie od podpisanfu utfu|t].
Elap 3 12 |,godnie o(lpodpisl1]1i.! umot,
Elup 1 18 lyg)dni od Pl)lpisllnia nnll,|,
F,lap 5 51Ę,godnie od podlrisdnia uno\l)
Eląll ó do 30 k\Ą,ietflią 20J5 r."
\ l l' 956-]0-9]] _]](,. Rś.!on: E7l 6j,1]]J
Kl{S 0()00l5590.] §id Rej(nlo\v\ $ li).urrU Vll $)dlial (n)s|odar.z) Kraio(.3o R. .51ru Sqdo§c8o
\ł\\okośćkannalu żatłado\cgo:l8,j]ó llt9,()0 zl,
I9siKujawsko-PomorskaslEc|NFoRMAGY,NAsp.zo.o'
f:
Ę,tanie p.l
.en hoże !lż.
6 uśt 4 w zwl!żku ż Dai 6 uśt, 7
g
lJżdś!ańla)ąć4
..
zn aaę ćó
irakI:]ć |edrżac)l Ąa.lą)ią Lk.l]czróś.t
zfrl!.]ć, )ęze|r
lf,tńlY
I
DóślŻąawlżF,zc l?rźt1
ka2co.dżó|!c bętjżl. ,yńaqalć zg.dy 9b, 5(.a,
q
,!ylĄ.żą,e pfżyóadL! ulyśtąrlenló
w}rk.,,zhi. Dżedń]ółL:
ako|ienaśc,l któ+.h nowa // s}v/z. óó żasóda.h lań akrea]oĄy.h "
]. <zy Lv Dilypad\u,.ay Ie,ii}|r i,,koĄ.nLa 9r:ptj,nlo(,, !ńoWV
w Śrwzl nó
żńńrrc * l)-yró.)\l) ,4y:l.ąp e. j óiol,Łnlsc
dokonana
wytącznc
byc
określońych,
lam
.asadacn
-oże
prżeżlvykonaw.c be? zgoćV ż.ńaw a_ląćegoż W slv/ż .ki€ś]o,ó obl€ztywń, Dlży!.dkL
użasaon6jąć żńrańę termi.| wykl],id . prźeomo.! !m.Wy, (róryćh 15kr Wystąpi,ńl,,lć
,rżcl ż3q!aw,.]ące§o, Jle al|lomołcżrie Dowódowa,
.jowinie. oyc aol,!i.rd2.iy
modVak.rcje !e.mlńó,n Umówry.n
odpowiedź:
Każdorazowo wszelkic znrian.v umorq rrl,magają zgody obu Stron tej umorły, Zatem kźdorazowo
pod
żmiana Halmol1ogranir jest skuteczna od daty uzgodnienia jej przcż Strony w formie pisemnej
rygorcm nieważności.wtaz z rlznaczeniem dal),weiścia zmian) w ż}..cię,
P_vt8nie
łl
iJżYskdnii] jednoznaaż!roł|, o.cslmy 3 wskażańle d IreŚci Urnow-l/, ż€
Wykonawca Jest lcloowLążanY wżględ€m Zómaw]ającego do wysokoŚ.,(Wory,^,,/pląconej
podWykonawcy 9rle? Żaóay/ia]ą(€9o, aĘeJmLi]ące] w./ia9rodzełie podwykona.rcy oraz
W celu
€went!alne
odsetk
rjar !} ust. 9 umowy: ,,NĘzale..,e od 1owyzizych irośtanodleó, w p,żypadku
hara?eńi! Zana^ra,|ącego łzez WYkcrawcę na ódpbltle"żę!noŚL ? pówoc! nlezaPlacenia
podlłfkaóa'|cóń ąyńagalńyct, nć}eŻnurci. ZańeŃl,.|ący [email protected] }eŚt do doćhodżenla
ad WYkanawq .aprdwlęI)la r, calaŚcl poJllespfiej sżkody, d szż,gólnoŚct związańą ż
ibawiązk:eń .ł/pła?f wyrd.r.nżenń )odwykanan,'y 'y sżcżegÓlĄosc, ]ezelj DrżEa
ae.rńlnel, wl agah,oś.lktóreJlkdlwek 2 ołelńaśdńó ąecż wYkonawcy Zama*laiący
nale4loŚcl pow1talych w
zobowlązaoy żóstańE da zaPłaty aodvlr'kón,w,am Fkchkolwlck
zv/iązku2nleykÓnahiemobÓWązkófupźezwfkÓDaw.e,taPo.1legającawyplacienarzecz
w
wykonawcy kwote zostanre pamnEjszońa a t,t,ty nalez5, óańym podwykonevconl'
przy
rźecżvwlste
lorzyŚc|
Jak i orracone
pójęćiu śżkodYńieszcżą ś,ęzarówno giraty
lrudno okre:]i]. ewent!alną
po§tóńoW,enl3
W
żasadzle
obecnynt lr.żń]cn!! !e9o
odpowieozta nośc$iYkoń.lWry.
Odpolłiedź:
Zńawiaiąc:'. nie mod,vlikujc
porr1 zszych poslano\Ą,icń umown}ch,
\ lP 95ó,](rg ]_]l'ó, Rcgon:8?l
Klts
l)0()0 l j j9() ]
ójł
]]l
słd R.,jujo\ ] § lblun iu vl l \\ ) d/idl ( bpod!r,/) Kraio$ cgo l(,jeślru sądorrśgo
\\\nllośćlapjLnU zaklado$e_uo: lt] 526,11i9(l() /ł
Ku,jawsko-Pomorska slEć
lNFoRMAcyJNA sp,z
o,o,
ĘSi
Pytanie 5:
Par. 9 (.ls!, a UftotYy: ,,vr' prżypadku s|:WieftJzća;d przeż
zamawającega żźgraaen7
/caiizacl prżedmiatu uńówy p;zez V,/ykonav/cę. ńieżaleznie
oc| lnnych uorawnień
ZżmawlaJącego wynlka\aiyŁr ż umowy! ZtsnóhJJżjdLy
łrc/e wyżnaczYc ternrin Odblo.u
iabĆt, jęz wąg!ęd!-' na itan ich żaablansowż/.!a
lak reż o(jbiarlJ rnałerBlów, urządzeli
inwes|yć}i znaidujacyćh się na terenie budówy; w
,azle n/eabecFoścj przedstawrciela
wYkÓnaw-f Zamawb]ąCy lłóŻ€ )cdnasLrann]e dakahaĆ ió
adbioru " - oob]or roból
Jest
donlośłymiwaźnynr da ob! stron e]ernenlern y/ykonanlE robóŁ,
żatem odblór.]e.Jnos!ronnv
lylko v.,Wyjatkowych syt!aa.ch, gdy.5polządżanle odblo.U
e
'lylączn
p.żeż Jedną Ze sirol] .noze zaclemniEć il1J5. r
]akośćwykon.rńych prac
poWln en Wystqpowac
Cży ŻamaVv aJący wyraŻ6 -Łgodę na t6ką ]nódyilkację lr€Śći Uńo!r,y,
óby .Jdbiór
jednostronny llastępor4/ar tylko ;wyłąc,.;. w
p.zyPadku, qdy pżedslaWlcie| V/ykonarlcy ń|e
prżysŁąpLl do cżynnosc] odbio.LJ z
OlzYczy. r]eU5prd,rieajl,wlonych. Ponsdto pro5imy
Jednocżesne olżewldżen]e lr-]ożijwoŚc] tlyżnacżenr6 ko]e,Jne9o ierminu cdboru
kólkim azasle oij pierv,/olnle uste]one9o
-
o
óp.
W
Odpowiedź:
Odbiór rł,skazany w syluacji opisanej \! §9 ust, 8 iesl szczegó]nvm zdarżeniem, a]bowiem następujc
w momencie slwierdzenia przez Zamawiające8o zagrożenja realizacji przedmiotu u^o*1 pir",
Wykonau,cę, Wskazanc jes1 ró\łnież. iź będzie qvznaczony dzień tego odbioru. w kórym
\ĄrIonaucr moze l porłinien uczc.tniizrr,
Zamawiający zmienia treść§9 ust, 8 lv następujący sposóbl
,,W PRZYPADKa
STWIERDZENIA PRZEZ ZAMAIVIAJĄCEGO ZAGROŻENIA
REALIZACJI PRZEDMIOTU aMOWY PRZEZ W,YKONAWCĘ, NIEZALEŻNlE OD INNYCE
aPylWNIEŃ. ZAMAWAJĄCEG, WaNIK4JĄCYCH Z UńoWy, ZAMAWuJiCi MbŹE
WYZNACZYC, W aZGODNIENIa Z .YKONAWCA, TERMIN oDBIoRu RqBóT, BEZ
WZGLĘDa.NA STAN ICH ZA4WANSOWLNA JAK TEŻ qDBIqRU MATERIAŁÓ\(,
URZĄDZEN INWESTYCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE BI]DOI|Y: W L ZIE
NIEOBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA II,YKONAWCY ZAMAWIAJACY MOŻE
J EDNOSTRONN I E DO KO NAC IC H ODB I ORU..
NlP 95ó_2(193 27ó, Rcgon 87i
KRs ()000l5j903 sqd Rei(n]o$)
s
ó,r4 ]2.1
loluniu v11 \\ dzial ('ośpodurcż\Kruio[c8o Rcjesfu §ądołe3o
'łvsokośćk.pita]u żak]ados.go 18,52ó l89,00 zl
Kujawsko-Pomorska slEć
lNF.RMA.'JNA sp,z
o,o,
ĘSi
Pvtanie
6:
"
Far. ],5 u9t. 4 lJmowyl ,.wynaąraczerie akreślore w pkt. j
,]esr WYnagrodzen]ei1
maksyma}nYn, ca ozoacza, że oawea jeśi!żakres fakćlczna wYkanańych
Prże| ó/ykorawcę
cżynnoki ]ub fakłQnie par,laśloaych ko,ztóvł będzie wyzsży od okreś|oheąo
w pkt, 1,
wykanawą nie ńóże ŻądaĆ irodvłyżśzeĄiay/ynagródżenja. l 5zcżególnaŚci
WyĄaqradzen]e
njć podlega walóryzaci! afu żwiększclliu w PlżyEdókL ui,avr'owq żmldnY
st vJki pódatkL
VAT V/ pĘrypddk) nic uvłżg|ednanfu ,ł Wynóąnd?ehiu Wszystklch kósztóv| i wyóatków
ńiezbęClnych dó zrealizawanie plzelll iaLLl Uma\
Y nd W3runkach okrcllanych niejs2ą
Ufiavr'źL Dowstsle różni.e śtsnówlą elemer]t
ryr,/kd WykDnawcy 1 nle skutRu]ą zwiękśzeoiem
łr'ynag rodżeh ia. "
'WnloskLr]emy
o
żrnlal|ę iego żaplś!,ponleWóż postónóWienl€
lo Jest ósrdzo
niekorżyslire d ó vr'ykcoaWcy, klóry !,o,,!]n]en orlżymac Wyna9.od2eńIe 2a robóty
dodćtkowe
nje mlesżażące się w prżedmioclc Umowy ]Ub ża roboty mieszcżąc€ s]ę W piżedmloc]e
Umowy, a]e których |ożm]al okóżai
śiĘWiększy ? prżyażynieżący€h po
sircn o
Wynn9.oclzenie powlnńo być Wydacone Weoli]9
staWkl VAT
otlowiążującej W.l!a/]l Jego Wyp]dty, \/v
,o,rlern
7aśioso,rania
9lżypJdku
slawki naższej nJż
obowiązuja.ca !!:n]r,,^yplaty, lrly<o..w..] ctrzym3łbv Wynaglodżenle
ń]Ź§7e nlż !o, kloae
przyguqlle fii] ła poosta!!]e L]mc]sy qdy: ,nLJs]n}by pókrvĆ 5rókujący podatek
ż kwotv
zamaWiaiącego,
co więceJ,
odpowiedź;
Zamawiając1, modylikujc SIWZ rv ponizszym zaklesie i zmienia brżmienie § ] 5 ust, 4 w
następując}, sposób:
żl, ..Wynagrodzenie okeś]onc rr, pkt, l jest \łynagrodzeniem maksymalnym: co ożnacza. ze
nau.et
.ieślizakres faklycznie wl,koniurych przez Wvkonau,cę cżynnościlub faktycznie
poniesionych kosztórł, będzie rłryższ1, od okreś]onegou, pkt. ], Wykona{,ca nie może ządać
pod\ł}ższenia Wynagrodzenia.
§'szystkich kosztów
j
W
przy,padku
nie
uu,zględnienia
w
Wynagrodzeniu
w},datkóu niezbędnvch do zrealizo*,ania przedmiotu Umo\ły na
warunkach okeśionycb niniejs7ą Umo\łą. pou,stałe różnice stano\ią elemcnt ryzyka
Wy,konawcy i nie skutkują zwiększeniem Wy,nagrodzenia,''
u
przypadku zmian;- podatku ocl towarów i usług jest możiiwą,
poprzez z,mianę umorr,],, Zamawiajacv dopuszoza znlianę §,ysokości \łynagrodzenia brutto.
jeśliuynikać to będzie Ze zmian;, obolviązujacej stalł,ki podatku VAT, W wy-par:lku znriany
sta\łki podatku VAr wynagrodzenie W,vkonawcy brutto zostanie zmniejszonc bądź zu,iększone
n,stosunku odpowiednim do zmiany u,.vsokości podatku VAT. wlrragrodzenie W,vkonarvc1,
Zmiana rvynagrodzcnia
netto
(tj- beż podatku VAT)jest niezmieme,
KR s l)()00l 559l)] sad Rc
NlP95ó_20 9]_276. Re8on: l]7l ar5422]
{ l |nnr lU Yii \J dż]al Gospodalc/,l Krżlo\łego Rei eśru s4do*c8o
\\,l sokość kapjLafu zakladosc8o: l8,526,189 00 2l
o!o*\
Kujaw§ko-Pomorska
slEć lNF.RMA.'JNA 5p,ż o,o,
ĘSi
Pytanie 7
nF. 2 tytułu ąa]ićżóóą ka. umawnych. ZemaWla/ąćY
zdlrżyma częśćwYn gródżenB na]eżńą
Wykanaw€y ó rówaowartóści podw1Jnej Wysokaścl
sparĄe} kfioi:y, do czaśuostatećżneg.
lvyjaśhienid roziltżeń
padwkooawcań
'
podwykanó,,/cy !ub prawomccnega
|
-Ń Fa.mi.
łp. akceptu)ą.,ego
aświadaze|)la
Ńyrokl sądu l óŚwledęenls padwYkanawcy o zópfac!
WYnaąrcdzen]a urrowlleq!}." DostBnow;enle 16 w pńklyć€
mołe powcdowac żt
Wykonawcż p.ueż dkrżsżvczas nle c|rżyma .Zęścl srlojegó
wynd9rodżen;a, TlUdno bowlem
Dlzyp|)szEżać, aby któlykotWlek ż !ooWykonaWcóW be,a za§trzeżeń pĘyiął
na s|ebie
odpóWjedżralooŚc z ryiulu kai lnrównych, a nó próWomocny
Wyrok sąd! trzeb. W iakrch
§p.awach oczeklń,ac co na]mn €] rok, łatriymanie podwo]ńej u,YsokóŚc|
spornej kwoty jest
na!oń{ast calkowrcje n er-]zds.jdnione,
jeŻel]
Zimawi€]ą.y 7osL6ło!, poclągnlęly
9dyż na,łet
dc odpoB/redzIalnoś. ż? żapióte Wynógroc]żenla podr1/yŁo.aw,cy. ao ] 16k rrUs,ałbY
L]jśc].
Jedyn]e sporna kWolęl a ri€ je] podwólną Wys!koŚĆ
czy żam3wló]ący prżewldUle możl]WośćrĄ,ykreslen]a leqo po§tBnotv]enjó,
Z_wlaszrza, ża
podwykontsWcV *yna9rodzenle, lo będż]€ mL] prźysłirgilvało
rosżalenie
regra§owe v, stDs!]nk! do y./ykonawcy
Odpowiedź:
Zamarviający nic zmienia SlWZ w łym zakrcsie.
jeśllzóp]acI
Pytanie 8
Par. 16 u§t 4 utńówy|
, wykoharJca żaDłaci ZańavJającelrj
kary umowne.1) żd
kazdv cżtcń cpóŻhienid r wyPadku naruszeńlts termlnów Wynlka]ąC/ch 1
HalInonagrafiu
lub za n]ewykDnanre przedrr}rcau ulńDwY w tarminle wyhikającym , t./mowY,
W l^lyśakaicl
o.a1 b/. wynagrodzenia, ża kdżdy dz]lń opóznEnia, 2) ?a n}e4ykonanle pEedmrccu
uho\,/y
Wygokóśai 2a o/ó wyhagrpdżenlaI przy cTyń za niewykońaa!e prze(imntu
Umowy
'y
zama!,|iąącY uzne odmowę jega wykonania lub apóŹajehe w jego v,lYkonżniu dłuzsze
niż
6a ani w ślosufikL] óo terninu Jega ftykanaala, jak ,eż oko]rczngŚĆ ad§tąpienla od Umowy
przez żamawiająCego ,l wlnY ąYkanaw?.. 3) 1ż ?,ieusuhięcie wad lub usterek
w okresie
qwarónćYjnYn Ze każalą |]odZlnę zVlick| w ńU.|ęcll! lilę.ki !ua} awarii pa tefinln]ę
KRs
()0()0
]
55
90] sad
R
\ll' 156_20,9]_:]ar. Reeon: E7] ó5.1 2].1
\ § |anlriU V ] $ Ydzl.| (iospodalcz) Kra o[.g.
\\śkość
kap]ldlu /aklado$cP.] ll1.5]ó i890l)7].
e(nro*
]
lte]ęslru Sądo\!c8o
Kujaw.ko-Pomorska slEć |NFoRMACY,NA sp, z
t95i
W rdbell ,,acżehllany Cza3 .Eallzaci, ,ustanó||lelj gvłafuncyjnych, W
Załącżniku .. ] dó Umawy ,,Pasaańówlcnta Joiy(!ące gwdrżOcji ; 9erwisu'' vł wysakośLi
ckreŚlanym
o,00os ok łą.znego lvvnagro.|żen,a i;mowóe?o A, plelw,zej dable crcż
ż/ za każdv
'oc
ąa,tępny dzlel opóźń)enlą, a|c |a.żnle llie vlecej nlź 30a/ó wynaqrodzenla 4] za oDóźfueńlP
w usuńledu wad a!2teńżonycr ?.zY adDńrze |Llb w ckresle ręko|łu l gwaranEji |.,wysokośa|
a,l q6 wy,,agrod?en". za kdfty qżle, żwłok|'l.zą(od ustalonego te.mlnu u5unRcle wacj,''
WYkonawca powin]en ponos]c odpoWledzlalność.jedyn]e ża zwłokę, czy;l nlelerńinowe
!łykonanie Uinowy z przycżyń Drżez slc.ble jewl.iciv€h, a nle zc cpćź:l:enl. igżU,.njaie jako
.]elelrn|i:owa .eallżćaja śWraOaz€nia z plyclyl łre2§Jeżnvci od pódF]iollr żobowląZenego
do ŚWiadczenla, ]Vm bBlożiej re lrzy )edne] kó.ze je§l fi]os/a o opóŹńleniu, ó pży jnąel a
cży Zal|a,Ń a]ąc'/ lrylal ż9oćę nd o U]ednoiicenle iap]§()W w par l6 dotyczącym ką|,
zarnIćne termlnów -caożnlenl€" ńe l€l m:iv ,,zlrłókd" We !ł,sżvśtkichkaracĘ )
odpowiedź:
Zamawiający nie wyraza zgody,
Ą,lanie 9
Pal. 16 u6t, 6 Uńowyj "Szkodf i zniszc?eńih ,pav/odav/aĄe W fuyko.aóych robótach
ńa skućęk zła.zeó lośóWyct, i |nńY(h powsrcłe orżed )dbiaren końcavlvlń DĘeóń!ótU
uĄowy wykonawci, Japraqla lla vliasny kosżt "
Z plreWid?lilnc!o tyrn postaoow]€nlern 2akre9! odpowled,Jló]noscl WYkonaWcY powinny
żo§tać VJYłączóńe !źkody znls.cże^ia społ,odowa:le d Wykonanych róbotach paeż
ż6mówin]ą.bgo osor,y, ża ,(tóre ponos1 on odpowleozla]rloŚ.,
cży Zamawle]lcY ,Nyra:a ż!aI)ę na ńodyfik6c,ę zapsów p5.. 16 us! 6 iWvłącreńie.
zakr€su odPowledż,.|noŚc,wykon3vlcy ś7kocy i znlsżctenia spov/oóowane w,łykonanycń
roboŁach prżeżzarrrawl€Jące9o
io§obv/ ża ktÓ.e Ponósi on odpowiedzlaińośc?
odpolł,iedź:
Zamawiajac; nic rłlraza zgod;.
liRs
i)00()1559l]3 S4d
\ l P 95ó-]()-9]-2]6, RcBon:8?l óa,l ]2,1
Rciotb\} \ |i)runlu \ ll W) dli,rł (jośpoLlul!/\ Klaj.\elo Rcicslru !łdo*.eo
$')sokosć l,łPnalużaL]!do\!cBo: l8,526 l89.00ż],
o,o_
ĘsiKu]awsko.PomorskaslEclNFoRMAGYJNA5p.zo.o.
Pytanie
l0
Par, 18 lrnrowvi -7amaŃia|ą.y przew|duie nazllwaŚĆ zmidr póstańowjeń zawaftej
uńolrlY w saosonku da r.eśc!oter|Y, na códsta,,ie Ktore| dókonanó wyboru wykonawcy| w
przypadku v/y,tąplena có nąmniej ]edńe] ! okoliczńoŚci 4lyłtlenlahych po zeJ, z
uvłZględ1klleri] podanycl ,NałanKÓw !ch wp.Evadzenld, t;,: odDośhlPzmian spcsobu
spelĄE!'|i3 Ś,/vlBdc.enla, 1) zmlan\/ iethnaloąlczne, w 1żczegÓlnoŚct: a) ń}eóostępnoŚc ns
móteńałów lub.jo.ąc?eń wskazónvch f! 7ferąel Qokumer|ta,j) próJekiowe] !ub
rynku
rcchacżnej spawaóavland zapi?eśIćniefłp.aćlk.,ji 'ljij wycolan)eft) / rytlku tvch na|eflaiów
iu, urządżeń i. jf) llijdny, c kić.ylx, rawe u ii a) naqa byĆ pa!1i!,awą zw!ększefią
V.ynagmdżenia wyłącznlc,a plżypńdk!, |9 ktoryą wyKonav/c. Jdowaalń;, l7 ceny naaenaiów
luD urządzeń zaśtępujaaycn*ycJfane 2 procuk.]; lU! r/!1ku 5ą ,jl,/żsże ło [email protected]łłarlycr| vl
.
co .a:ńnĘ) 2c '/ć. V,/żrast ,,llyoagrodzeóla ąŁzc zastać *;vJć.as !śtelony a nja
w]ęcej DiŻ 1a ./D rÓZnlcy Vr' .enle "
ófercie
PosttsĄoWerie |o j€st
,odstawl€
icdżle
nlekolżYstl)e ;
dld Wykonaw(y, i.lóry na
'(rlywoaą.e
oołos|łvJlęksże kosl(y.!ż y]Ynika.ob,/ co ae rlozone]
cżv Zd,naw,alący wYlaza zqoce nó wyxreś:en,e i
,3r
rPgc
p.rez nlego oierrv,
;tj Jnowy podp!nklij lite.a i))
0dpowiedź:
Zamawiając;- nie wyraża zgod),na po$}ższą Zmianę.
|',",tanic 1l
1 !r§t, a GwBrańcli: "cżas,ld Jsun]ęde Awalt lub uśtefk! licży slę od rnomenal
żqło1zefua Av/a1l luh Usaerkl wlkanarł.y zgłoszea|e nóŻe nast?plc w ibrrE łsemne;, 3le
strańy do!usżc?aJa także zglószenle fat,iefi, e,ma em Ńraz ż pot,ł"lerdzelJlem
Prl.
te]efolncżnym o, zYińania "
Postanovłenle to n,e lest je.tnoznaczne
r
p.os ńy o Jego WyJaśnle,ie
cży źa zgłosżeniłAWa.l ]Lc Urlerkr u,łaZ6 5]ę ,hwl]ę
lvysłan]a 29ło9enla do
\Ą!,konawcy, czy leż chwrlę ólib]oru teoo zqloszeF]d prrez Vy'YkonóWce? Prży czyń óruga L
lych opaji les! WłóściWyć" rożwiążBdl.r., gó|? z 2,7YćżYn niezaw|nlonych I iie2ależnych cd
Wvkoljalvcy ńoze on nla otlzvmac dókonane9o z9lośzerla,
C)dpowiedź:
lamawiając;- mor!ytikujc par ]. us1, 8 (;\ralancji na następujące brzmienie:
jest skuteche
Zgłoszenie Alvarii'lub Uslerki oźe nastapić lakscm |ub e-mailem, Zgłoszenie
n]omenrem ić!L, ndJirnia nrżcl /cmaśialRccśo
\lP 95ó,]l!9],2]ó. R.sot]8l] 65] 22,1
KRs000oljj9()]satllćjl)nos!§lofuni!\'ll\\dliłł(bspod,/!Kdi(nreślR,ic\lru\adosc8o
§]$Losć k!|lła]u żak]ado\ceo
18,5]6 l89,001L
Kujawsko,Pomo,ska slEć
lNFoRMA.'JNA
5p,z o,o,
ĘSi
Pytanie l2
par. 1 o§t. xz GwBran.ji: ..W prźY1adkL] scr/]e.dżenia, w ckrasie gvJaren.Ji, lśtńie|})e
ĄWa.jr |ub Usre,ek nle .aaaląc/ch s)e do lslniQcił, lanawiająCy moźe ządać wykanania
Drzeaniotu lmawy jo ra1 dr|r]lI zacnail]jąc orafuc doma9en)e stę od |vyKondwcy
nap.dvlienu
'zkady
Ą{nlkłe) ż oPÓŹniefi)e
Posianowienie !o ]ć!t |rdrczo nieor.ryzYjn3 \aie?y óowien- Wskazać, od klgdy llcżone
będż]e ooóżnien]a, a )oża tym /,]ykonayVca poWlnleń bV(] odpcvJl€ozia]iy Wy]ącżn]e za
żWlokq Poża tynr Awnria ]!E] Usrerki ńoga. ńlP dótycly. .ałego pr7edńl,rL UrnóWy żalenr
WykorallcJ pOWln|en 90n.slĆ ccpowiedzia noścża opóżńien!€/zVnokę jedyne v/ ,JŻę5c
plopolqonalnej do wallóścj e erlrent! obarcżDne9o ĄWarlą l!b Usaerką,
)-o: ,r l o doa.e,\ /owd, le "Cgo _.o|,L,
Odporviedź:
Za]nawiający zmienia pow\ższe br7n1ienie § l ust, l2 7ałącZnika do istotnych postanowień umorw
na następujące:
..W przypadku st§ierdzenia. r.r okresie grł,arancji. istnienia A\łilrii lub Usterek nie nadających się
do usunięcia. Zirmarviajac__v moze źądaćrłlkonania przedmiotu unlorł1. rł,zakesie stwier<Jzonym
brakiem nrozlirł,ościusunięcia Awarii lub L]stcrck. po raz drugi. zachonrrjąc prawo domagania się
od Wykonarvcv naprawienia szkody r.vlnikłej z Alvarii lub Us|elek. \ł. tl,m za szkody po\ł.stałę \ł,
okresie niemożnościkoz}rstania z przedmiotu umow,.
Pytanie 13
DotyeY punkt 3,4 oPż,,Minlrnalne wYmagańia .tia śystćmuNMs.llż radiow€]
.letj t.ansPortowej"
P!!yszł? s'eą iJCN oęd;ie s]ecrć 9.yWBlnó, : a/cżilr€ c.lsePalowaną orj pLr5 lcanych śjec
ŁranśmLsll ćanych i]Wa.anilje io !Ęrak nrozllwośc ao5ięi! ll]e!praWnic.y.ir
osób ,
cż} r żyrLąt(: ? lyJ]] ZanawitsJący łyr.ż3 lsor]ę .a .ezy!.ócJę ż Wv.f,aqan a _orolokół
dosLępu,
ss]r
ntlpś"?
odpowiedź:
Zirmawiajaoy wyraża Zgodę na takie rozwiazurie pod warunkiem_ że \\'vkonau,ca zaoićruje
rozrł,i7anic którc Zapewni odpowiedni poziorn beżpiecżcństwa ilogic7ną sep.lratję utrłorzone1
sieci od sieci publicznej.
Pvtani€ |,l
N]]r 956_2G9}27ó, Rcgo| tl]l ó5.ł ]24
KRs0000l559()35!dl{c].Iur]§lnruniUVllw}d/jal(n)sp.dalc/)Klłonćgola.jeśrUsudoRego
\\sokość kdpilalu żakl.dotlceo: l8 52ó,l89 00 ż]
ĘsiKujawskoPomorskasl€ć|NFoRMACYJNA5p.zo.o'
Dotycży puEkt 3.4 oPz,,MinimaIne wymagBnia dla 5y6łemU NH§ dla.Ediow.i
śiecitrrn§portoWci".
cży zamdtlia]ący wyraża zlodę na i€Billację nl€ńeJsu użytkownika poprżeż
dedykowaną aDilkagję iYP! craft iernln.:]] Zamra9t all Web EF1S system7 Rozwlążanie to
]esl lep9że,9dyZ Zape\łnió 7!]ażn]e boqatsze ńoż]iWóś.i p.ezentncjl 9raflcżnej pdrdmerrow
uażądz€li tsla.mÓ!ł, §tdlystyk lrtsnsmlsyJnych .,on l]ne" bez problemóW zwlążanyclr z
clągłym odŚWleŻanleń okna prżeglądarki, żapgwn]a duŻo łatwiejszą obsłUqę ordz łepsze
nórzęc a diagnosty.zrle,
odpowiedź:
zamawiający w}'raza zgodę pod warunkiem. źe wvkonawca §, ramach realizacji zamó\łienia
dostarczy oplogramowanic tem'inalowe wraz z licencjami na co najmniej 8 slź lowisk
monitorujących pracę sieci,
Pvtanie 15
-----[rfiycry PUnrcr l,ł UPz. -M,nlma|ne Wymaganla cH śYstem! NHs dla rad;owej
śieci tranipońow€j".
statystyki VLiN nie m!§zą byc doślępne ńa Każdyr. Ulżądżen]! zaln§taiowanym q/
§ ecl, A]ternatywne rożWlążanleto obsi!q6 stóry§łk oel VLĄN na slYitchach/routerach ortsż
per Poł/kolejka nd Urżądzeniach |ransm]§yjnYch {np. radio) Dodótkowe iUnkc]e
diagnostycżne per VLAN ńcżnd rÓWnleu Lr?ysklwa. prżykłado\łoW po§tacl E oA!1,
czy Z3malviająry Wyrdża z!oćę na rely9n.c]ę z Wymaqania cdn6sżącego 5lę
iealizacJ] §iatystyk d]d VLAN?
odpowiedź:
ZanTawiający wraża zgodę na rezygnację z wymagania dotyczącego statystyk
VLAN,
NlP956 20-9]_2?6, R.8oi]87l ó54 ]2,1
KRS ()000l5590] 5ąd ltejoioY N'hruniu V1l $:\ d7la1 Gospod!! c/} Klaio§ego l'ci'Siru słdowćgo
$:\$kośćkaPiralu Zaklado§.go: l8.526l89 00 7ł
{jó
l9siKujawsko.PomorskaslEćlNFoRMACYJNAsp.zo.o'
Pvtanic 16
PrtantE 4
DoĘczy
pu
n
},.t
3.3 oPz ,,Raallówa ,le. trań§misii danych dle !łYbr.nych
szpltali woi6wódźtwó kujawsko-pomor!kie9o", Tnb€la nr B oraz Tab€tg ni 9
W^csińy o Wi?)ósnieFie.ożbleznoscl mi€dży dónyln| Jmre§zcżonymi W']abe]i nr B
,,LLsta pldÓW€k g|żby zdrawla ób]ętych Dro]€ktern e rnedycyna' oraz Tabeli nr 9
,,Że§tawienJe ploj€ktcwanYch połacżen porniędzy węZłarni s]ec a 5żP lalóm! - pióflowanJ€
.ódlowe " !v labe]l rr B Umi€sz.zcne żos!tsly dane obrektLr,,szpjl8l'c eo16§l€ ul. oqrodow€
9 89 20c Sżt]bin r_ym(!6sem W Tabe]l nr 9 ]ok3liżac,ja ta nle jest ,!]mlesżczona, Ż druglej
ir
9 7os!3ły urnieszcżone aane odnośzące się do relacii 6PZ Goluo a NFZ
6o{Ub. Ty.nczasem V/ iabelr nr 8 n|e roslały rrltzględn]ońe dane o5lektu NFŻ Golub,
slrony w Tabeli
Dodatko!.Jc pomjędży koórdynntaml 9eó9raficżnyml v,,sżystkich obiekiów sżpitalnych
U.nieszczonych WTabeil nr8 3 Tabel ńl 95ą |.totne różnice Wno§]my o Wy]aśńienie, któr€
koordynćty n3]eży kaktowac jako wlaściWeI].1dż Wprowadżenie ]ednolitych danych do
vyskazanych tabel,
odpowi€dź:
Zama$,iające infbrmuje iź §,Tabe]j t] omylkowo została podana lokalizacja szpitala §, Szubinie.
szpital ten był ujęty W picnł,sz},m etapie projcktowania siecijednak ze względów formalnych nie
zaalazł się w końcorłym projekcie. W jego miejsce został ujęta placó\ł,ka w Golubiu i tę należy
trakto$,ac iako aktualną. Tabele 8 w wierszu 1l powinna mieć wpisaną następrrjącą wartość, co
zamawiający modylikuj c l
szpitel PowiatowY sp. z
o,o. W Golubiu-Dobrżyniu
ul. Doktora Jerzego
Koppa 1E
Gelalda
53,6,33.19"N
19" 4,18.18"E
87400 Golub-Dobżvń
\ll'95ó 20-93_]]ó Rceon:li7l ó5]
KRs0000l5590]sadRciono$lq
lnlun fu v l l
\\
}dzia]
224
(ispodarcż}
K
§lsokość klpjlalu /akladoqeg0: l8,j26 l89 00
io*cgo Reieslru sqdo§ęgo
Zl
Kujawsko-Pomorska slEć lNFoRMAcyJNA 5p, z o,o,
ĘSi
Pvtanie 17
Doty.ży oPz, Tabela n: 3 ,,Li§ta lokaliźńcji wież Bdtokomlnikacńnych na
obszórle Województwa k!]awsko-p§mor9klego" (6trony 20-21J oraz Talr€la nl 6
..zestawienie p.oiektow6nych połącżgńporniędży yrężlańl śieci{dane t6chnlczn€ ł
planowónia radlowe!o" (Etrony 3o-32)
Wnosimy a Wy]aŚnrenl€
rożbreżnoŚci .nlęłjry dónyłrl Lrm|esżcżonymi W Tabell nr 3 olaz
Tałret nr 9 W żakresiE koordynaid\Ą, 9€ogralczny.h nóstĘPujących ób|ektÓW (stacji
bażowyci)i Wc]nowo iBYD6"WoJNoWo), GiUr. (Gą,JD GRUTA), ]!]ogiJno, szubin {zNll't5ZUBIN), śmlłcw,ce{VJ _oc-s i.]ILoWlCE), ,ubien]ec 1WI oC LUBI.INIEc)
l)odalkowo wnó§]my
D
J7Up!łnienie Tabe l
..
.j o ko]Umnę ż ónalog]cźrą nażwą cb,eklu
slosowaną w Tdlre,] nr 6. Prżykladowc dlE ]ok.]iżaq ,,A]eksarorów (ujawsk]" . Tabell nr 3
ana ogjcżną siósowaną W la'Je| n.6 Wvda]e5]ę Dyc,,ALEK-Psp",
odpoł,iedź:
Zamawiaiąc}, w dokunlencie oPZ .jas11o lvskazuje, iz koordynaty GSP należy traktolvac .jako
przybliźona lokalizacja stacji biuowcj str 19, 29 OPZ), Zma*,iający informuie, iz lokalizacja
wieź_v została ustalona ż dokładnościądo działki budowlanej. a tym samym proces inrłestlcii
powinien u\ł,zględniać uzgodnicnia z administratorem lelenu co do dokładnej lokalizacji obiektu
telekomunikacljnegourł,zględniając iednźtk żap],tanie dotyczące Jokalizacji stac.ji bazow_vch rł,miejscowościach
WoJNoWo. CiRUTA. MoGILNo. SZL]BIN" ŚMIŁOWIcF]. LUBtENlEC Zarnawiający rvyjaśnia
:
r
.
o
o
o
o
Lokalizacja
t,okalizacja
WO.INOWo
GRLrTA
współrzędne w TABl-]LI 6 są pra$,]dło\\,e,
współrzędne
w IABELI 6 są prawidłorł,c (teren
gminnej
ocz_vszczalni ścickórł,)
Lokalizacja
MOGILNO
współrzędne w TABELI 3 są prarł,idłowe
Lokalizacja SZUBIN poprawne współrzędne d]a tcj ]okalizacii ro 52'59'52,74"N ora7
$,
] 7"43'25,08"E (teren PSP JRG Szubin) oraz \łysokośćZawies7cnia anteny 45m, Podane
OPZ Współrzędne dotyczą istniejacego obiektó\Ą, KPSI które b),ły brane pod uwagę we
wstępn),rn etapie p]anorł,ania radiowego.
współrzcdne w lABELi 3 są prawidłowe, W TABELI 6
prarvidłorł,cwspółrzędne podano rv poz, 22 i 25 natomiast blędnie podano dla poz. 21.
Lokalizacja i-I]BIE\IEC \Ą,spółrzędne w IABII-I 3 są poprarvne, TABLE 6 posiada
Lokalizacja
SMILOWICE
współrzędne starej lokalizacji.
inlbmuje, iż rł,szelkie zmiany, lokalizacji był,v uwzględniane u,kolejnych itcracjach
planowania ratiiolvego. k!óre zostało zzrmieszczone rł OPZ, Rozbiezności \ł,c $,spółrzędnych GPS
poszczególnych lokaiizacji rł_-vnikają z mnogości odutłań do lokaiizacji stacji bazo\ł}ch w OPZ i
Zamawiając_,-
\lI'956-2l].9]]_2?6, Rę!.n] 871 65122,1
KRS 00l)0l j 5903 5ąj licjono\ \ § ] olln iu V ll $ d/ial Cospodarcł Kfuio§c8o Reieślru Sódolrego
\\sokość kap]ralu żiklados,cgo: l8 i2ó l89 ()l) /ł
_\
Kujaw'ko-Pomorska slEć lNFoRMAcyJNA 5p,z o,o,
ę5i
nie są działaniem ce]ow_r,m Zamalł,iającego,
TABLLA j z poprarł,ionymi współrzędnvni CPS orźźdodatkową kolumtą znajduje się poniźej
Lp,
2.
PrżybMone
Lokalizacja
Gmina
w§półrzędne
Alcksandrów
Kujarł,ski
Alcksandrórv
Kujau,ski
straszerł,o
Koneck
52,51,51,7ó,N
l l]"42,j0,27"E
52ó47,5] 5g,N
18,39,2.41"E
Whganiec
3.
4.
Brodnica
Brodnica
5
Piecervo
Jabłono\\o
pomorskie
6.
Igliczyzna
BartnicZka
1.
WbiDowo
Sicienko
8,
Dahrowa chełmińska
9,
Chelmno
l0,
[.ise\Ą,o
l]
Klonolvo
|)
Grudziądz
Dąbrowa
chełmińśka
Che}mno
GPs
52"46,55,30^N
] 8,54,12. ] 0"E
5]" ]5,30- l0"N
]:':]',-,a6"lr
_9'1a,..,aa"i
53"12'j7,23'l,\
l9'28',,15,11"E
l8'l8'23,,10^E
]3,N
l8,26,53,70,E
53,21,8.
|-:'
K lono\ł,o
(irudziądz
Nazwa
Obiektu
ALEK-PsP
ALEK_STRASZEWO
WLoCWLOSZCZYCA
BRoD-PSP
BRoD-.IABLoNoWo
BROD-IGLICZYZNA
BYDCi_WOJNoWo
53" ]0,26.98"N
1D
'
,:L1"|r
52"58,47,60,N
l9" 7,7,10"E
53,27,20.16,N
l8,43,4 ] ,ó6^E
1],
Gruta
(iluta
]]j26t2]-,]-4łNn
]4,
Lipno
Lipno
52,51,7,77,N
l9,10,20.77"i]
15,
Mokowo
Dobrz),ń rr, Wisłą
ló-
Mogilno
Mogilno
l,J.
Nak]o
Nakkl
18.
Szubin
Sztlhin
]9.
Radzicjorr
Radziej orł,
20.
R\pirr
Rl pin
52"41,31,29^N
19"20,50.19,E
52"39,25,08"N
L
7.55,25,l9,E
:]]
]:]'l.,2!1"
1j"n j,2:, aa"!
5],36,54.43"N
l8"30,5,1.80,E
53,3,48,59"N
I
BYDG-DABRo§A
CHF.T.-psp
CI IEL_LISEWO
LlPN-KLoNOWo
GRt]D-PSP
GRUD-GRt]lA
I-IPN-PsP
WLOC-MOKOWO
MOG-MOGILNO
NAKL-PSP
ZNIN-sZI ]RIN
RAD7_PSp
RYp psp
NlP
?76, Rceon E71 65.122.1
KR§ l)()00l5j90] sąd ltcjono$ * 'Ja!20_9]
Ton]niU v]l \\d/iał (iośpodarcłKlaio*ego Reie\l.U sądo\ego
W]sokośa kapiiah] żdl]ddonćgo 18,5:6 l89 0() /l
KuJaWsko-Pomorska slEć |NFoRMAcy,lNA sp,z o,o,
lp§i
]
)1
Sępóino Krajeńskie
Sępó]no Krajellskie
22.
Jastrzębie
l)rzvcim
23.
9"26,8
62,F
53" 26'52.0'l,\
]7"31,42.09"E
53"31,]1-10"N
l8,16,6.00,E
53,20,9,02,N
8,8,98"E
52'56'.14,14^N
l8, 56,9.62,F]
5j"8,42,58"N
]8" 28']:1-58'E
SFPT.-psP
SWiE-JAsTRZEBIE
sWiF.-BRZFZNo
l f.l.
24.
czemikorł,o
czemikowo
25.
Łubiarrka
ł.lrhianka
26.
Dziemiony
27.
Tuchola
!:,i3,5,la"N
Che]mze
-[uchoLa
,]-ORt]-
CZERNIKOWO
ToRU-l.UBIANK,Ą
ToRt]-DZlEMloNY
53"3,1,50.08"N
11]CFl-PZD
1,7"52,11-,18,E
włocławek
28.
!
.]
" ]
_q
'
:l.
,]
: "
\i
52.31,19.80,N
] 9. 0,57.60"E
29.
śmiłowice
30,
Lubraniec
Llrhraniec
3]
Lubieniec
Chodecz
32.
Wąbrzeźno
WąbrZezno
33,
7.nin
żnin
34.
Rojewo
Roj erł,o
!ż']2,ó..
"|]
WLoC-PsP
WLoc-sMlT.oWICF
WLoC-LUBRANlEc
52.24,49.13,N
] 9, 0,4]].90,1-53"1ó,18,47"N
18"58,16.89,E
52,51,1,60,N
17.41,22,10"l-,
WLoc_Ll]BIENIEC
]B":6'29,9,-"E
TNoW-R().IF]Wo
wABRZ-PsP
ZNIN-PSP
i2"5],!a.--i"l,
Zamawiając_Y informuje, ze dane prz€dstawione w 'I'abeli maja jedynie charakt€r
i informacyjny (dane mogą ulec zmianie na etapi€ realizacji).
pomocnicąl
Pvtani€ 18
ootycźy pkl. 3.6 na str.42 opz.
KRaK
1
(K-i)
Drzygato||anie lńrrastrukt|ry pasyvr'ne) ń3 h,eź}? K-PSI
W
szczegÓ]ńasćj
modernizac|a wezła na potlzeby instaia:j) radlólinll liaenc]ooowanych (zakles ałeżbędnych
modernizdcjj na pa5zćzegÓinych wę.iach zoścałarży1ótawany w Gbeli nr 1)
jesl odwclar|e od taŁe] nr 1, :abela 1 w oPZ anl aadnd inna
paśue do telo odwołenrs cży Ło łdwółan € jest do lóbell nr 7 pFU
We Wskdzanym |e§cle
tabela w oPz n|e Daroao
śtr,74, .ży teŻ jakle]śnne]? Proslńy o Wskazan!e popraWneqo obićkt! oci],loianla,
odpowiedż:
Nll'95ó 20 93-]]6.l{eeon:87l ó,\4 224
Klas0000lj5903s4dI{c]ono$)w'Ib.uńiuVII\ł)dżia]Cospodilcż}Klajó*egoReieśtrusqdorvego
W_!Ńkośa kapnalu 1aklado*ceo: lE j26,189.00
ll,
ĘsiKujawsko.PomorskaslEćlNFoRMACYJNAsp.zo.oWlaściwymi tabeiami dla tego opisu jest tabela 7 \ł, Pl;U na str- 74,
Pvłanie l9
-J--'----6Ót-Vćżv pkt 4-5 nó ślr,90 oPz , l^7rlnaganla w iakresle te.mi.€ll
ai,on€ńcki.h dóśtarcżonyćhńa rotżebę rć.liźa.!l 9rojektu
Po|aąene allnladzy !|?ća.lzen)alfu radnwllrI
2! Pańó.a kro)a.p§ą,eaa
J
rj kaaJa]erańl Dóń,;Ą...JlJhyfuaa
5lą
!Ąl..]lU§ pós,aćźń(:] w,e.ży .aeźy 9iWLćrdz]Ć ż. n! ru.kU n]e §tn]e)ą różw,ążanl!
odblo.ń ków alri n V{yłr.9żne] kon9tfu<qj \aJP.ólvdopodobnjcj Ą ó erlzy lap)§ zńalazr 5 ę
tiręd.i! na :scie wyńEqóń now..ą.Y.. lermlĄa Bb.ńell.k1.1]
Prosimy o !śUń ęc e . .\e]szeqo wYnrógćnić . slyWpK!,46,
Odpowiedź:
FuŃcjonalność omyłkowo umieszc7ona. lanrawia.jący rezygnuje z \!ymagania,
Pvtanie 20
---------Eó.tvcżY zB
p,
5
Pytćnle dólyczy sŁyku mlędży opelatorskiego B6P §lecl l< P51 W lómach illtegracj]
budowanej slect ż l5tńleląca .i.a5trUk!!]tą .g9lon3]nej slę., 5że,okopaśńóWe}, DoceloWo
woIum\.n !:e jesi oŁresldny nó oóżlc.n]€ i 2cbp5 na kazdyń re slyków, oŁc pytónla
a) Jaki lYp lnlerlej9Ów, ],e, na ].ką oole9].ŚĆ ] . jaką §rżepl\,wnością,będą real]żowan€
2od}ącżen ]a ż do§laYlcą
b) D.
i) aly
l!
jnleńe]sy
docelowo dósia\"cóW Interne|! będą n,]iałY !J-. podłącżonei eztsleż,e
po §tron o żór]dw cj'lcego Dędą iolnró noŚc| 1vriąża ]€
3i]r€s:rcjr
U
. ere]estrowa.len
..
acalóWccW 1nterieti]--
d) W k'!óryń
ioutery
inte.n€!!'
eiarle
c]sco?
w
t(iói/ń momen.ie .e3i
żaI.]j 9o9żcleqo]nych Zaćań
BG?,
^s,
la ezy.4o§larczyć
odp
owiedź:
lamarłiając_,- \\, odniesieniu do otrz),marlych pltań:
Ad a)
Typ inrerl'cjsu : optyczn} jednomodo\\]j 91125. żasieg 20km
Z|aczę | 1,C lPC
llość: 2
l'rzepł,v\mość:1Gbps
(R\
\lP
l)()i)l)l55t)()] sad
956_]0 9]_:76. ltcBon:
8]l ój,l ]],]
vll \Ltżia] co\Podatc/} Kiridlcgo
W]sokośckatitilu/![lado§,!o lE52' l89,1)()ll
Rcjono$\
* lon
riu
l{ciestru słdo\łcgo
KU]aWsko Pomorska s|Ec
lp§i
lNFoRMAcyJNA sp,zo,o,
Ad b)
Każde z !rząd?.eń docelouo porł,inno bl,c rv slanie obsluź)c sesje BGP Z lrzema nieżależnvmi
operatorami wyźszego rzędu
Ad c)
rł,szelkie lbmralności rł ttm ,.akresie bcdą po slronie ZAN{^WI^JĄCLOo
Ad d)
Urządzenia należ}, dostarcz),ć \ł, etapic 1
Pvtanić 2l
Dotyćży zapisÓVl pkt,4.9 oPZ, śtr.1o1,
..5slft!v. aoprecyżow.ń]e DaijcNredl,
coe ,oulery BcD
rcŹńy(h lo ka Iiż a cJn ch,
a),a]7V
Deaią Jio,(aliż.i!3ne !1
la.iyń :oinlesac]enll
:schnicańyn czY
v?
b] czy rnólą on€ pracować njeżale7nle clv w lrybie.erlU dinc], il^,
r) cry
oi..,] ro,]te.v .na)ą oyć
wy9os.ionc W ,lte,fc]gv l Wkładk] }0G? leże]l |Bk lo jakiego
od porł,icdź:
Zamarr,iajacy w odniesicniu do olrzyn].dych p!łali:
Ad a)
N!}i urządzenia będą zlokalizowane rł równ),ch węzlach sieci *'l'oruniu iBydgoszcz1
.Ąd b)
Lirządzenia będą pracolł,ać w lrybic redundancji HA z rłykorzystaniem protokołu HSRP połączone
$.arsttla transnris!,jną L2 z rłl,korz} staniern funkcjonalności vl.AN
Zamawiający,nie przerłiduje na tvm ctapie rv.r,korz_,-stania inlerĘsórł l0(ibps
Pvtani€ 22
Dotyćzy z.pi§óW pkt.4,9 oPz,5tr. 1o1.
.) jaka
Dędżle pr9c..]UrB odb,o.! .ol,te.ow 36p
ora.9olaecn ClvD],l,
b; Ne ]a<l ok.e. me 3bow,ązy*dć gv?ar.n.ja i sei.li§y dc r5Ut.]? ts(;p , tr.odułów CWDN?
:żV ac ioule.a BcF rrodUtoW cv.]Dil ]nozis u !.nańia. se.Wlsy p. pcćrącżeĄlli ą aas
1e9o lrwan ó może Uyc n eza]cżny óo ie.rn nu odbroru ctsłoŚc] p.ojext!'
a)
odpor1icdź:
Ad a)
CWDM - Zańa\\,iaiący zwerytikuje łącznrrśćw uarst$ic L2,/L3 oraz dokona pomiaru odbjeranego
poziomu sy,gnału po bu strona zesla\łjoncgo poł_aczerria. Przeprowadzoite Zostaną testy
przcpttsklwości zeslarlionl,ch połączeń rł,raz ż monilorc\\,anicm slanóW połącżenia
KRs
\lP95ó-]0-9]-]76 Rć3o| 87l ó5] ]].l
\ l'oluj]U vlI W)d2 dl(lon!)i]alcl] Klajolrc8o
i)00(Jl559l]:] sąd R.j()no$]
t!lsok.\. kaPil lUżalilddo§c!o: l85:6
l89,()()
zl
Re eśtru §ado$cgo
l9siKujawskoPomorskaslEć|NFoRMAGYJNAsp.zo.o.
Weryf'ikacja spec,vfikacji sprzętorłej i obiór zaproponowanego projektu technicznego
modemizacji §t},ku BGP. tesl!, akceptacine uruchomionego rozwiąania.
Ad b)
Routery BGP - 3óm-c!,
Systemy CWDM - 3ó m-c"v
Ad c)
BcP
-
Tak-
Pvt8nie 23
W oPz na
str 1ą, pkt.
18 oraż śtr38 Jest mowal że w ramach prac Wdfożeniowych
zamawlojący ocżakL]]e, ]ż Wykonawai Drże§lko]i co najńnlej 3 inżynlerow slec]oWych,
B) llu móksy.ndlnle inżynleróW 5ieciowych ma być pll€szkłllo
t)
ych?
cży żamnwiaJąry ocż€kuje pęesżkoienla w rómócn użytkowanla
not]Jych routerów EGP
oraż modułó\,! CWDłq?
c) Jeżeli t8k, to cży s?kole.ió ma.]ą byĆ autory?owóne prżez prodlJcenta I czy ńoqą bY
realiżowane poaa sledzlną za,.nawldjącego a koszrv podÓŹy i delegac]i będzie pokrywa
żańawló]ący?
odpowiedź:
Ad a)
Zamawiający przewiduje konieczność przeszkolenia 5 o§ób przy czym ikmawiający zastrzega
możliwośćzwiększenia liczby osób do 10.
Ad b)
NIE
Ad c)
Zamauiając}- dopus:rcza szkolenia poza siedzibą. Zamawiający ocżekujc szkoleń aLlioryżowanych
przez producenla sprzętu.
Pvtanie 24
D.ty.żY żbplrów pkt. 3, lodpkl.
r4 oPz, śtr. 13 o.al9kt,
żjuc rż: oźbiDa,;2Ó/.
ap.E.róńYćh
4,6 óPz,
że9ć 50 ż hi.h będzl.
lrs.r,
w,nr..;ej.
|9
!żąć,a.ló n, kóńrutc.acl, Drzcńóśnvih
wyń.śó dośtar.,..|ó 50 śrt ocb,ornlkó!!
:ą 4ą.9a.,.
l.w.ąrt który.i
w nt€łels JsB
l,ter.ejsem
rż€.rÓ'owr
wyłąvn,d dl3
!sB
e wymrEsń sz.ż.Ęórówy.h n. -dU|ó(lk]
aegó 5! . nĘh aęł"Ie n Dćsl.c| ńDd?ńóv dE|9,.,żay,ń
KR s 0000
l
5
\IP 95G?0-9],27ó_ Rc8on: E7l ó5t:2ł
q lo.un i! vll W'!d7itrl C ospodafcĄ K ruionego Reje§§U SqdoF.8o
!\r}$łośakapi!!lu laklado§.go: l 8, j26. l89-00 zl,
59()] Sąd Rcj()norvt
ĘsiKujawsko-PomorskaslEć|NFoRMACYJNA5p.zo.o'
Zamauiając1 znlienia rł.,,maganie dot},czące dosla\B 50 rnodemó\ł, USB rozszerzająe zapis il
urżądzenia MiFI (Mobilc \łiFi) o następuiąc}ch flnkcionalnościach:
. Wspieran,v standard : 3CPP rcl, 9
. C7§stotli\\ośc prac} : I.|'E TI)I): Band _ł:'.łj( j..ł00-].800M Hz)
r Szerokość kanału : l0. 15_ ]0 l\,lHz
.
.
.
.
r
.
Pytani€
Przepustolł,ość: Do\łiNI-INK 1l2Mbps|r_ SA2. tjplink 10lvlbpsią'SA2
\1oc nadaulźdia |23+j_2dBm
\\'ewnętrżny akumula()r
|
3,7V 300()m^h
Zeu,netrzne prz},łącza : microl Sts. zlacze kan\ SIM/ł,SIM
lnteri§s WiFl ; 802, J lblgin
Funkcje routcra : Built-in Drl(]P Ser\cr. DNS REI_AY and NAT
25
ootyc.y uaplsów pht.4.6 oPz.
cpF cj]a .Eolowego syrteln!
co§tępolveqo LTE ze st3ndaro!, 3GpP *Ynik,} że .d5lornlkl lPE d ceiir dUloryzacjl i
Zamaw]aJący Vrymagn dDąoW! .dbior,rj(ow kóń.o§rych
auten(ykacJ1 w slecl WYrn89a)a. co poprawnej prócy kdń sl1,1
cay itsmsWóln.y 3cz€kuJe rÓl!nicŻ .jóstnWV prue7 !!ykonaw.ę ka{ sllv \ł lyn,]
zao6ill], czy lap€w.la oi kórty SlM we wiasnyri zai(.e§l€i
odpowiedź:
Zamawiając} oczckuje komplctnego terminala CPI-_ zdolnego do l'unkcjonowania rł, lłybudowanci
sieci dostęporłej. a zatcfi ktlestia dosta§\,kań Ll§lM lc7l po stronie Wvkonatlcv.
PYTANIE 26
zostałv wVń.9aĄ]s dótyc,ą..
Jo{,irćr lnle. .BUdótrri
l,nol|e łl.ś.lć,vypBw]dlówFq. ł.óowa.l.
:2A ..ż\
ż prośregó
"nVDC]
]rc4v/ D]. r.r-]: e]sż..o
..] Ah no( ś,yl.c]ows śklwnriJ,ó"
odpoiriedź:
zamawiający w}rraźą zgodę na usunięcie zapisu o młksynaln)m prądzje prosto\łnika, po stronie
\łl.konarvc; pozostanie lakie dobranie siłorłnii ilclścimodułórr b1 spełniała ona \ł,_vmagania
dotycżące przeu,idv\\ancgo obciążenia na \\,ęźle ż Zacho$,aniem odpowiedniej rczeru,1 i
pr7ewjdy$anego
KRs
c7asr.t
podltzvmalria prac) \łezłapo zaniku zŁ§iIania siecio\\,e8o.
()(){)()l559il] sad
\ll'95a}]l)_L)j ]7(,, lttPdn] łl.'l 65.1 ]]{
lt(iono\l\ q loruniu vll tl d/ilł ( nNp.d t[cl) Kraio§cgo J{cies!tL s4l]o\v.8.
\\!solosć kaplhfu /,lilndo§ceo: l8,5?6 l89 llll ll,
Ku]aW5ko,Pomor5ka slEć
IQSi
lNFoRMAcyJNA 5p,z
o,o,
Pvtsnie 27
W oPz §a §ir 8l, pxt. 4.2 prżedstawlone żoslaiy wymagBnl. doą€zące
śiłowniteiekomunlk.cńnych,
W,,Zabeżpie.]zel)le PFc'
:
żaDi§ćw
VJyilka że siłoWn]ó po,ł].\na zosiai WyPosóuond
Ćo zamaw sjącY rozuinne ćoklndnic po(j po]eclełi ,,żao€żpLecżen]e PFc"? Prosj.nV c
odpowiedź:
Zamarviaiacy, oczekuje [email protected]ń i układólv el.ktronicżn}-ch ($, sżczeg(ilnościmodułó\ł,
prosto\nikóW) siło\\,ni wspierających rnechaniZmy Plrc w zakresie poboru sinusoidalnego prądu z
sieci zasi|ajacej,
I'vtani€ 28
w oPz ń3 śtr.74, Pkt, 4,L, tBbela la lzesiBi PFie wyDosazeiló pro]eklowenyc.
§tacjl 5ażo/lYct V/r€ż z ocrek]wanyml par.ńeir.nrl Jli le] l)ośżeegÓ.V.I eleń€ntÓW)
zónlóWla]ącV rlzedstnWl] wyiTagane noc! s]łc\łn] .a8VDc wlaj! ż :rtssern lodlrźyman16
otsrery]'eśo] łyr.agłnli (ż.loltno s] sfos,,nk!, do mocy jak czaś!,cdłrymanla] ńzną
slę od danyci żrwarrycn \{ ti]bei' 7 L:sia rłezłów K ps] Dlzeż.a.żonycl] ćo mod€lnlżac]i
żókr€! nreżDęony.t plac jnooernlzćcł]nY.n 1Prt punki ,,5.12, §li ż4), np. zRPc c[RGlA,
Wyrnaqanla wQ
'FU, ślł[email protected]/ ż klv czEsc:rół oźtery]ne.] a godżlny, Wyrn€gańid
d9 oPz slłownla o rnocy 2 kW i..65|e prd.V :).Lery]n€] 8 godżn. (PEc 3ydgo5ź.2
wy.mqanla w9
lł9 cPz
Pi:L,l śloqnió o inocy l kw, cżasi€ pracy r3te/yjń€j 4
§Jłownra
qodżLń, WYrnogania
o mocr' 2 k'tv l cża§le prac} 9arelyjne] 6 god/|i
<!Ó.e wvmaganla §ą akaualne w
opż .ży w Pi,.j)
()dporłiedź:
Aktualne u]-magania dla lvskazanych rvęzłilrl zawane są w riokumcncie ()PZ.
PYTAN|A DO PFU
Pvtanie 29
Cz\,
d
z?.f,eżr :ą.\.7s.ólr!j€
i, tego pl.rlek,.u?
.ktljJl]]J
,k' Iaa'j 'v,Pśiy,] ,JelL, pl,br
'e,y,]]ą,,
croeqo
Odpouiedź;
Zamawiaiąc}, icst w rrakcic pożyskilvania decyzji,
Pvtanie _30
llycl, ,dleŹ sl,L]nobetoncwY(l,
cży Z.rr].wLa]ący !żcr)di] m'ż]rWoŚl, bLi]nń! ro!7,!e9Ó
i orn,flw€m cvw,lrlć
odpowiedźl
Zamarłiając1 nie uzgadniał klreslii posadowienia \\ież /c B,skazalynriorganami,
\ll'9jó.](] 9]-:?(,, R.!oni
8?
l 65,{ ]2ł
KRs 01)00ljJl)()] s.d Reiono§} § lnnlniu Vll $}d/1.1 (nlipodalc7} (ni(\teeo Rej.str! słdo\ś!o
§\nJ[osc kiPllrfu /l!\łttdos._!o lE 5]ó lN!t)0/|
ĘsiKu]awskoPomorskaslEĆ|NFoRMACYJNA5p.zo.o3l
aav Zd-.wla]acy av9Doilll€
Pvtani€
antykol].y]ne c]ó pl)§z(zego]|yii]
]vln ,c cn wymogćw ,a cznakowanje
nowa oudowónycl We?) jeŚl, lók i' prosj'ny o !i,
l{YtV?
Piże3§ia"/]e.,e
odporvicdź:
lamau,iając1 nie dl,sponL|c takimi rłlmogami,
Zamawiając1,- posiada zalecenic Regionalnei Dyrckcji Ochrony Srodowiska rł, zakresie
oznakowania rł,icz tak ab; by,ł1,one rvidoczne clla przeiatujtlclch ptakóu w czasie noc.v i zł;-.,ch
Warunk(iW atmosierycznych,
Pvtanie 32
prżytą,:y Światłowo,!óWych
ootyczy pld, 1.z PFU, zad,nle 6 - lvykonanie
powldlDŃ|ch, Ddle?'oŚ,, la ]eślw)ękśze
,Vl/ plzyradku Doż,slbłych lad]orly1,1l dę!łów
zań|wjaja" Y, pżybedk, łLf ąeżiół oQeklje 'Ó
dleikoi.:
oe )rzyjęrej
ą|ał],zl:e|,
r ŃY\órżysrun]eln kanaliz'q] aoe'Atońw
W|k!1.4ą?:,/ .eai'zac)l iJllyącża Śwal:!ówodaweąo
|e) ,zęŚc) ,żóhnia Zamawiaiący łlyslapil ze
:,zecqh w .anz.\ 9,zy|ola,śa:) od :e,tizacjj
ózierŻ|wf kd ztża']r óa apera'ora )e,Ą,i'lcE,
stosóVłnymi z,JPfIónlan,) c -óŻllwul'
ż,italy d,B,żone leka żałącżńikcio
carzv,ńćne pczyatdlP ,[email protected] na ZżDy,afla
nniqsżega.lokanerr,")'
iirnrv
p-zetargowel wspUńnl5nyćh odPowle'lzi
?amawlalącl nie ,ówd,ż q, CjokLmentaąl
d'kUmerlów
Qranq€. i]rosllny, uoo§tęPn eńie lych
Z
-reLljn]lżnyńi na WykoĘvsr3nl,: iśrnlerące
cżV Z.maw Eląćy dV5ponLle W,rUnk,ń
,nllaslrjJKiUlv co?l.to.a cla:i9e)
odpowiedź:
Zmarłiając_r udostępnia na stronie intemctowej. jako zalącznik do przedmiotowego pisma_
odporł,iedzi na zap),tania o możliwoścdzierżarłt, kuna]izucji teletcchnicznej dla planowanych
relacji ś\łiatlo\łodo\ł,,v-ch.Zmalriajacv nie dl,sponuje \arunkami technicznymi na rł,),korzyslanie
kanalizacji tcletechnicznej,
Pytanie 33
§ ] p.ojela uffo!Ę \ł!kon"q,ca łlusj użvskać piśemn.takćepl&ję prDjcłi! od Zffia,vldrd..g!
c§enlulr,rje 3ołoni Popt?wcl 1t |enDiDic 5 drl oJ .latv ZwTotU dokunlenl{ii do poD.a§y §§oDr.,
lt?fw,,Ui. m^ż}is,,n duuJJlnclo,ropr3\,,ln.: Jltiłńen|ż.l,to].ńlo!!(l
Prbnit| § 3 utl ż prolelau un,oĘ,t: slro!, pĘcsidują możlisośćdwukminśgo poPr!$iaBa
dokun&ntr.ja p.ojćkrołc|, §vkolr9cA Dro§; o łljaśntćnićj.kie sa koDsekw.o.i€ dłulińłoc8o
tJr!ku trk.eplrcji Proi.ktu hqdorłl!n.ga?
Odpo
wiedźl
\lP95ó_]Gt)j ]7ó.laceon 8]l 6j,l ]]J
KRs 0000l5590] sqd Reiono§) \! To DjjUvll $ ) dljił ( nxpoldlc/) Klajo§
ll] j]ó,l89,0()lł.
\śokosćllpilaluZltlldoNl!łj
eeo R(:j.stru
S$lllleeo
l9siKuJaWsko-PomorskaslEclNFoRMACYJNAsp.zo.o'
\\
Konsckwencją
po$)ższej s},tuacji będzic naliczenie kaĄ umorłnej. o którei
morł,a
\\ §16 u§t, 4 pkt ],
Pytani€ .ł4
ZPJń!]. Z § i5 u§i 9 Proi.k'l, 1Dl)y.{] ..-/,ap'aa ,a1c7:\:s, i]d§ląi]l w lc,EtNc :ln (ir.i od d ry otPy,nfuud
l'.k!u) Duc7 /.Jna\!d]:lc._o lU w&ruńklł], ż\ D!^dżl. óna vvstaq.Ą. ,8odnle ż tvs7.jlinlj
*yt}.ż|!nli ii§ł'ucjl fhans!]lcy.h l żaĄl.ceDro[,au. i)lz.Z I. ,nsrytu(|e dó doIj
Plr,trie: §'ylołżrvś!,ry ń.u sĘ do 7,..n!g,inlac.Eo / prośbą. Pslaani. wqeudch Btwarvćlr
,nś§t!.|, nl!? $ir hL.s Jlc(Fl!ct, iłk'Ur,
Odpowicdź:
jest wspólfinansou,ane zc środkóu, Ilegionalnego Programu opcracljncgo
Wbjelł,ódzl§a Kuiawsko-Pomorskiego na |ata 2007-20l3 rł ramach działania 4,1 Rozwój
infiastruktur,r, IC]. W},tyczne \ł tym zakresie do§tępne są na stronie intemerouej
Ninie_jsze zamóruicnie
!\
\]].!]\)J
!!!!1]]1-!-t]
.
rJĘtIrnic 35
Pltania('0 § l6 l,iq]ekru LLn,]§:;
Pytlnic nr t, Pro§tmy o wj-'j|aureDie d|aczcgo \ł'y§onatYca riie ń! pr9*! do *,ypowi.j7xnis uDowy
slrr€r w prŁypgdku gdy zmiany pź€pi9ów pĘ*n]ch lub prl*n) §i9tu! lł]r'konawc, Uniółnożlił,i
mu drl§4 dżi.iai!oić?
Ł},t9D!(
nr 2: cł Z.msvirjłC} pź.Blil,rje DoźliłÓ3ć od§tąpEoia lul, wyPowiodżut. oDoĘr,
przez \,t'ykouawcę DP. w pr"łpg{rk! briku |i!Btoś.i or!2 lr§lri|eżeDr! tślrvumo\,n€l na w}Trd.k
od§tąpi.nis przćż $vkontw.ę od umo!ł), ? pruyczi,! łc,ic.ych Po §troóie 7,9ń§wiaiąc.Eo?
lBo*r, 4io Dikrgd.jł rówdi.ż na
Pytlni. Dr 3: Próoł ó *ł,l!śniin'sdlrc!.go ,olbnołi€li€
Złbź*irjąc.aoaplst-v !:ńr !mownyth w prryp.dl{u rlsruVjni! isbrnych po§taDryicń Ul!os"}.
?ytuic nr 4: w proiek.ic
umońy,
t §
16 dst.
4
znmnwińjąc_Y
q pfł,pidku ndiccńi! łrr
t'mó*nych zsltrZcF. sobre pr3so do ich potĘcenir z LTt,ł i}nrgmd"cni.. }vykoorEc. ryr2..
si§ z pro{bą o modyfiksc,ię tĘo zipiśU, pop]z€. .iego usudl§.i. i óodzde U3tęPu informuiqcego, ż
łalie.rt. ks lmoF,nyćh prr*idżisnycb 9 udowie źdśrlnl.poprredzonc Ptl.pl1)7{dz€ni.m
3to6ovn.ao poltępo*e'a nklaBlc}in.go ńalą..go ns cć!! !możliwi€uie wykonawcy ńi9wlocfi€
Euni§.iś ucbybień w łykonsniu u,rowy ailłletrlt lgtni..ie Prrrstan€k n.u.z.ria k$r uoowrry.bt('Ę !l}|os,d, po§iula prrł§lus'*af łlko i *ylltcżnie s, Przrp.dku, jeślini€w].'kó,ei, lub
ni€n!]cłyt§ Łrykonlnic żobowiłzłni!d.stąpi Z wlnv \ł'ykonFłcy- co w p.akayc€ ożn9c.{
koni€tznŃć iJmi€Dir proc€dtlrr E r!i{u krórej sttoD-- EAjł rnoźti*óić ż{Pra€nn,wfui! !*,i,b
ug!,untow,ń! jUż lini! orz.cznig! stdu
str.owl.Ł Fik!€m [email protected]!*i!jąc!m zt rł żtniłdłjśt
§sjłJ6złgo, *, 3ż(JcgólDoó(i ńlrok sN z dnis 20 marc{ r9ó8 r. (§ygn, rkl II CR 4t9ló7) , i,żeli
tYykod*nle dlncgo zoboĘrłzlEia ].!r !3śtępslgćEokoliczności. ż, kfóro
s,ykoDsnic lub !icnrl€ż}-t€
ponosi
żobo*i4zl.r
n'ć
odpowied?ialnośct (lrt. 47l k c.), kiry uml)ł!ei tri€ BAllcz§ §ię"
3t!o.!
nI 5; §norimy o dopRcyzoŃ.!i. ueosy popr7., dod.nią źc 9to3o*,Die PE,widi"yśh
prrrż ZrDlAwbjące*o 3Bnkćji v Pośrgci k-a. umow,rych ni6 doryc,y s!"tuncji, r, k'órycb ćwśRl!!lD,
Pytnoi€
inóF lub kąleńóB lrykoósnia Pl?dFiot! łeo!Ę, Banik! z ókolienoś,i
prżB
wyhoD.łcę {np. §ih §],zsza. bcPrałn€ dziiłtńi,o3ób
.iłsvinionvcL
'ź*ici),
nićalotrrłmarie t€n
NlI'956 2Gt)]_]]ó,
KRs
(
x
l0o l 5590]]
siid R.iolo§ ]
\
l
oruniu v ll !\
\\iioko(ć k
p
lU
8]l 65] 22,1
dli.l ( n)sPoddcz! Ń.ri$\.śl Rcj.stru
l{e_gon]
\
/n\l.do\.go: lN,j]6 l89,()01l,
sądo\fc€|o
Kujawsko-Pomorska slEć lNFoRMAcyJNA sp,z o,o,
l9§i
Odpowiedźl
Ad. l, Kwestie rvypo*ied7śnia umow} reguluią przepisr
kodeksu clłvilnego \ł zaklesie nieuregulowanym
ulrową.
Slwz poprzez wprotYadz€nie możliwościzmiany umorvy rv sytuacji gdy
nastąpi zmiana przepisów prawa mająca rvplyw na zakrcs lub sposób realizacji przedmiotu zam(jwienia,
Zmiana umow;" *ymaga zgody obu stmn.
Ad.2 W tei s}.tuacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywiIne8o dopuszczaiąoe odstąpietrie od umowy
Ponadto Zama!ł,iający modyfikuje
(ań,
49l
492 k.c).
Ad, 3 W tym zakresie nalcży §to§ować prżepisy Kodeksu cyw'lnego,
Ad. 4 Zamawiając}. nie zmienia slWZ w §m Zakresie.
Ad. 5 odpowicdź W pyt, 8,
i
Pytłni€ 36
w 9kt lY sI\ł Z wa!.-k; udżdv t Po§Ępo.ładu olał opj§ §pó§óbu dokonyTania ocsy Ęclnlc.ia lych
wa.rurkóq, ppk 1.22 Zafią\liailcy Pisze"( ,) po!ów _Ywilnej klaśy sysrefu żaofe(NvMelo pfiz
\ł')*ona*.oę
(.
)"
Ę,trn'e| Prosim] o Bdd),fika.je rego,!pi§u howi€.n knż,dy proickl
E. soje tv}oi*rtri. i
dobór
r.zwlłzlAlcl w lvg| urżtdżeń wl!ścnvr, ł}t4cżnre j€mu. }oladro nie zltł§ze
!łykon.w.! ma *PtJ*
.n dobór tychźć, i nlusi wykon.ć żgodl'le ż wymagaaiqmi dOuorem z$rra;iii;"i":,;'
odpotłiedź:
Zamawiający nie lł_vraża z€od_"- na zmianę w po\ł!^zym zakresie.
Pytanie
w
_37
§ 8 u§] a ]śo|łyćhPo§llDosień UmoqY ?-.nr.r\{dlgcv
P,§żc: .t]!Eow
co dc trcsci, z ni icl§żą mo\ł , '
Podwyiona§cłu :nirsą być z8odne,
Prreie] Na .2y.l z8odność
'!
m8 polc8ać
1
ż&wi.!łePrzcz wyłonawcę ż
co Zalswialqcy lozuniie pod poj$ieln lglxlności obydwu
odpowiedź:
Umowa ż pod\łykonawcą ma być z8odnĄ Z przepisami kodeksu cy*,ilnego i nie może zawierać postano\ł,ień
sprzecznych z poslano§.ieniami określon!,mi \ł istotnych postanorvieniach urnowy.
N
lll 956-]u9]-]7ó. Regon| 87l 6512].l
KRs 00()0l559()] sąd Rciońo\ł) s ton liu Vll \\'.\dzid] oospod!rc7r (fiio§ego
\r)n kośćkapihlu żalladośc8o:l8,526.!E9.(x} żl,
Re.ieslru s4dowc8o
KujaWsko-Pomorska slEc
lp§i
lNFoRMAcyJNA sp,z
Pytani€ 38
Zg{xłre ? Postłoql§riańJ urro\Iy, nawel ]! lrzvpldlu Jxlśtapcńu od lho§,y przeż Zanawigt cego.
pr6w3 i|,io k,ć PDżosta]ą !]ż} ZuMwIa]4.yr| 7
Pr]ruJrego PLurkld lvidzen,a żmnwlnlący lali naPraRdg
o.i!{9Duje wyijlcż:irre od ultou).+ cż9ścidolyczaccj rJbóL dośbw,iti . a .j. ó.l§tgol|ć od Lćj cżeści,!V
rffi{:t które.] dosżło do 9glrzadzd'. dokufientAqj ] P./f,ocnc,Li praw auo§kich JedDak pcwsteie
wówaa! lrob]efi najeżnEgo wykond!ł.y wyDaglodzfiia. 5olviem z8o.hie 7 unlDwą
PĘ csleee p.aw
autorslich i€st odPłanrc
ĄĄanjc: Zalem
*,]ł]. §pósćL do]dzle
do lozliczen Jrrtedzy
śtion,m iv3
Zasad
hllmonogrMł/
odpowi€dź:
Płatnościż §,tułu dokulneniacji prqjekto$!ch szczegółorvo wl,nikają z harmonogramu płatności,
Pytanie 39
złlanl nawkj podatk! \,AT. d]ćc zlldlc bęcjzie mus,ała Xwóla
niey llawkl. kwola lrnnb ! rór,v §ę ż8adaia, Za.ó§Tó źŁlnawlaJa.y,
płalni}rel1l vAl-u. wobec.zego es oł kóśźicn1ne!ł!iD}.m, u ńkić] §Fuejl
WyP]ala Bltńgodzćfua w przypa.]k!
;rcrto kor{ra_łhr. l,dr b],
iak: q,ykomP..
sd
Pohi
o
zarówDo ZaMvtają.\, _iak l §Ykonawca b.dżle Inóg, sobrĘ lcrL pdletek o{t]iczv
Ęfianie: w 79wi,żku ż po\ry s.-}ll p.o§ł., o moó fikacjc 7apisów odno,nie ZDialy §tawki p<lldLtu vAT,
odpo*,iedź:
odpowiedź na to pFanie Zosta]a udzielona \\ odpow]cdzi na pt,tanie
Pytanie
6,
,l{)
PYtin'e doly.ży Pkt. }.5.]., Tabe|B
\r','eMiku]ą. irodan4 W Tabell
:
1,
str, 1a-19 PFu
aane oog7czególnych ldkdlizćcji ż óanymi na portd|U
rorbieznoŚc iomedzy Do.janYni danymi Gps b
nume.ncją dżiałĘkoraż |okd]lżacją cpiśó,r'/a, d6nego objektu iloż!rieznoŚ.l dorycżą
lokal]ż3.)i ma]ą następująćy chdrakt€l]
mBPś.geoponaj.gov,pl slwrefużamy lJrie]e
"as[ępującyah
Aleksirnl]ró!\/
KUJaWskl !.kd ]ża.ja §ię pokrylvź, &ąo
9! ńiJmelże
dzalki po!ł]ilen chyba
Dva ar 8,
2,
3
6.oc]n]cł !ane Gls l .LJ;nEr dżlatK się n,e pókry!".]ą,
p]ecewó |dne 6P5 i!mei d7;Błk .1ę nje pokrvwa]ą,
Nl]'95a,20 9]-:7ó. ltcgon iJ]l 65] 2],]
KRS 0000l5j90] Sad R.i()n.\t \ lin!niU VJ] \łt1]/Lal(n]§[xlalcż] KrdjoNego Rcjcslru sądoseeo
§}sotośa kaPili]U ak]ddo§ego ]8 j26 189,00 zl
o,o,
ĘsiKujawsko.PomorskasIEĆlNFoRMACYJNA5p.zo'o.
4 WolrOv/o o.n. i;Ps.;r!f;e, ażla|kL .ę iiP połiJ"woią/ Wij]5nl.c wspołrzęd|. iąo!]efiy
W s:rż.]ewlP , ó lo _1.15r o( 3 4krr ne ei
5, 9ąbrovra Cl]e]nr]nsae - lokel]żacja.ę pokll}!. ie.)ąc w łUńeżedżl3r( podln.n
.bybc bVć nl 8] l2,
6, Lls€wo - oaIe śP;q n!rnel dżlałksię ńje
]esteŚfy V] Ślodku poiź ok 1,5 kF].a _i.e!!n,
Ookry!..J.]-, po ,vprśan ! lJspót.u ędnycn,
j,.a. ąóz. -|d. ,, ,.!że, cjdler'
b . JLl ,r- żP).ł|,|:- --. ó? a._.
9 Mog lno iok3lż..]a , d€(1]u9 WsDollzędnych, }r no L, 5o0ln óć zabldovlań,
ic,l\akio , ojne Gps rJlne, cllalki jle 5i. rokly?,€J: Wsponżęan€ ioku]ą nds w e§e
inięd?V cstloń€C!Lem a azei]rjka,,.rn, ok,5ak|. cc Nak/.,
1], sżlb l - Wspc,lr7ęd.e lJ,n eszcżają Weżę j.n oo b!dynKU iclryirć. re będżie można 5ię
J
:1!
c.ernL!o,ł: !!sFórrz9ci€
D.aine is'5;',eZ" - D.wiino
cl:_r'bd
13. Ł!b]anka , po sąsle.]zi< ] ]el-i jaKóś !! .ż. sl.r owe
14- DźjeinL.n! da le ŚFs rLFer dż atr<] slę n!c poklywa]ą §ia(ió
h,i. 18"56'c óż'
W
Śfódk! po a,
15 Włoclawek wlaŚclWie nó <olrlinle el€ktroWn|,
.ży rak n1a być)
16 .UŁrdfl]ec 1 * dan. GP' ] rlrrnel dzlatk slę nie pokrYwźją
17
Rolewo ddnę GPs
]Lmel o.łł[i srę nle Fk!ywa]ą, 9tacja ne
Śrol-Jku
t]o
sk:
orkal9<ieqo,
proslmy o lrsrosuĘkówa. e 9ię dc n:n]ejs..y.h Ugjaq, poprdwlF.r€
w nlej u]§ry§lklcn prawldłowy.h .]anych .D e]ilóy/.
Tabe
l i l W.KaróniP
Odporviedźl
Kujalvski - Identyllkator działkj posiada numer 40.8 zgodnie Z W},piscm z rejesllu
gruntóW, Dane GPS są żgodne,
2, Brodnica przybliźone dane Gl'S są wskazane dla działki 150/l. Nalezy przyjąć współrzędne
53"] 5':]0.10"N l9'2]'.13.23"E
], Piecc\\o - Działka 44/9 posiada współrzędne 5]'23'7,08"N. 19" ]0'lJ,84' F.
4, Wojnowo - współrzędne działki to 53"]2'5,04'N l7'50'l7-88'E
5. Dąbrorva Chełmińska - działka 170/2, Współrzędne są prawidłoWe
6- Lisclł,tl - Dzlałka 1016 lez1, rł obrcbie administrac},inym 00]l i posiada współrzędne:
1. A]eksandró§
53"18'].l i'N ] ll'.ll'6,80'I]
7, Grudziądz - Numer rlziałki i współrzedne sil zgodne ze rvskazan,vmi,
8. Gruta - Działka 23/27 ma rvsp,.iłrzedne 53"2ó'27.7,ł'N 18'56'56,:l7'E ,
9. Mogilno - Wspólrzędne i nulner dzia}ki sic zgadzają.
10, Nakło - Prawidłolł,ewspólrzędne działki to 53'8']6,799"N. i7'35'38,291'E,
NlP 95a,,2[9]-2](] t{c.son 8]l (J5'l221
KRs 0000!5jt]()] sąd Rci(trD!] $ nnUn V]l \Ątdżial (b§l]od.rc4 Krlio\r,e, lt']ćsinr s4do*eco
\\){].osć liapii.]u zk]iao§ego] l8 526, L89,0{) ll
ĘsiKt]jawsko'PomorskaslEclNFoRMACYJNAsp'zo.o.
Szubin
Współrzędne działki to: 52"59'53.jq"N l7',13'22,05'|.
l2, Czemiko\\,o - Podana działka leż,u" na 18 56'9,ó2' E
1,1, l,uhi.nl,c lr.półrz<dnr. prauidlurł<,
1
1,
D7iemiony Obręb ewidencyjn1, 007. Współrzędne to 53'1j'5.16"N 18'39'41,62"E
15. Włocłau,ek Numer działki poprawny, Pra\\idlowe współrzędne to 53"]9'21.4]"N
14,
19,5,]7,1,E
]6, Lubraniec - Prawidłolł,ewspćlłrzedne to 52"32'6,7'\ 18",ł9'10,72"E
]7. Roje\\,o Prarł,idłowe rł,spółrzędne to 52"53'56.75 "N 18" 16'29,97"E
PYtanie 4l
])
Cl,J"
Punlil
1.
]0
Zth!qi.iaoy IopL]szj/, lc/-rL,)ilcj! l
w),moBlr,
"Min, -j u,;brldowanc z];lc,:e ]0CbE zinlllrowłnU
,, zll\re;lr zilltellow.ł,l']i
]]a
l
Llły,:1
Z p]y!ą giljw,]ą w
5żkic]ucic s]cci A"
!ló!Yrl3 \c..łcr3. jcśIi i,. wPilwit io n.. ]l1)(ć dodglkowvch 3lo&iw
kJ..y roź-;ż§r7.f,ni.rwc (sralloArdovó '])'
odpowiedź:
Zamawiając1, Zładza się na takie ro7\ł,iąZanie pod warunkiem dostarczenia odpowiedniei ilości
przełącznikó\ł, w obudo\rie. tak ab) B,szystkie port!, dostępne \ł senverach mogły uzyskac
połączenie do sicci zewnętrznych,
Pytanie ,l2
(|zy dla vymtlgu "możli\|ośćpodlqczenia lokalnego pprze: :łqcze RS 232" dla ofenu,anych
śer\|erć)u, ylslulczy mozlivośćpodlqczenia klkalnego poprzez żlqćze RS-232 do karly
zarztldząi qcei
o
budo||y b lalle' a
odpowiedź:
lal.,/an"!ĄiJilc} ońpu\/!/J lik c rol!!idlJniś
Ętanie ,l3
Czy Za aviaiący dopuszcza fe:ygllącję z ]1)y]nlgu
"Olbrov,aą,l serv,er musi znujdou,ttĆ się na li.łciŁ Wiruloys,1eryer Cottllog i posiarlać sllllu,l
.,CertiJicel .lLr lłindo\|ł"dkl s.,-sremóu, Illndows Serwt 2008 R2 tó|, x86, Windtlws Serl,er 201)"
l: zakfesie cerliikacji dla sysremu llindovs Servet 2003 R2 x86? Taka \|ersją systemu
nlrtLl\|1h !, ni. ia:t J,,-łtlpn"l na 1_1nku
odpowicdź:
Zama\łiający \ł}maga. ab} o1ćlowany senłer zna'dowa] się na 1iścic Wjndows Server Catalog i
posiadał status ..Ceńiljced fbr Windows" dia systen]ó\ł Windows Servel 2008 R2 x6,ł ol.az
Windorł,s Serl,er 2012 dla procesorólł,x86
Pytani€ ,1,1
(:o Zamawiającv roztl1lie Poprre2 |)i1 ualiz,jcję p(rłączeń LAN|SAN?
Odpowiedź:
Zańawjaiący rozumie przez t() moźji\\ośctworzenia Wirtualn),ch połączcń między kańami
KliS 0000l
5 5
9o]]
slll
\1P 956-20,9] ]7ó. Regon: 8] l
ó5,1
2?1
d7i!ł cospodarcżr K rli(\Yego Reie\tru sądołego
$!sok.śćLal]jlilu /aLł.do§e8o: l8,52ó,l89 00 7l
ltc]ono§ )
§ lnru
iu V l ] §5
ĘsiKujawsko-PomorskaslEĆ|NFoRMACYJNA5p.zo.o'
siecio\ł,}mi sen-eró!ł, blade a przelączników blade
obrrdolva 1ub o1'elorł,any svstcm złozonl,z blade i dodatkoulch urządzeń umozliwi rł,irtualizację
połączeń LAN i SAN przez zastosowanie odporvicdnich przełącznikórł, lub modułów. .Teś]i
q,ińualizacja połączeń $tmaga dodatkowego oprogramowanja lub c]cmcntu po\ł,inien on zostać
uwzg]ędniony W \łJcenicPytanie 45
('ł Znmatiąląć,|d!)Pu.fzćżdoptię rozbut]ovt mdcierz! idko instdlacię niezdleżnych nodlióu, l|
lym samym chossis'|
odpowiedź|
/amarłiai-cr dopu.zczc laL ic r,zrł:azlnie
Pytanie 46
Czy Zamuviaiqcy dopus:cza rezygnacię z wlmaguniu obslugi mechdnizmu adaptatslłnego
pEenosze ia aktyvnych darych nu najszybtze dy.tki bez przerlwania doslępu do danych?
ZLlmal|iuiący l|ymąga mącie12, : lednofuńrymi dyskani, co v,yklucza obsługę w11:. mechaniżmu.
Odpo}viedź:
Zamawiający podtrzymuje rł.ymaganie \ł tvnl żakresie, Zamawiający wymaga aby taka
funkcjonalnośćmacicrz1, istniała u, celu przyszlej rozbudowy środowiska
|'ytanie,l7
Ponizsze liltlkcjonulności fidcierł vymagane plzez Z,dmd\|iaiąccgo wzujemnie się \|ykluczaiq,
"ltlożliwośćrozbudow1- lqczĄei pLlmięci cache grqry nlodulóv lnacierz}, Llo mifi. lóGR" "Mozlitłość
rozbudowy lqc-,nej pamięci ca(he grup| modułón, macier:y do pr2ynujmniej 128(iB."
(:zy- Zamawioiqcr- re4Ell ie z y,|magLlniu rozbudou,y cache do l28GB?
odpowiedź:
Zamawiający podtrzl,muje wyłącznie wymaganie: "Możli\łośćrozbudowy łącznej panrięci cache
grupy modułó\ł, macierzy do przynajmniej 128CB."
Pytanie ,l8
C:y prze: yl,upę moduhił, Zanulłiuiqc| rozumie maksymalnq ilośćmorlulów
.L!ins!ah)vdń!'ch w
Odpowiedź:
łm
J^am.ym
mucier4-
cha:,sis'!
PrZeZ grupę modułów Zamawiający rozumie modul}, Zainstalowane rł,ewnątrz chassis blade oraz
moduł_v Zc§,nętrzne w obudowach rack,
Pytanic 49
()zy Zatnaviaiqcv dopuszcza tlbslugę prze: maaiefz !,er\iisyslrmu operacyinego MS l|indols
Serłer 2a03 R2 zuntiąst łersji MS I'indau s Sener )003l
odpowiedź|
luk. zanalłiajqc5 dopu.zcza taki< ruzuiluanie
I'ytanic 50
('ą: Zama|,ić!jqq) doputzc:tt tlhy replikacia synchroniczna i asyltchloniczna blla doslępĄu iąko
opc i ą rozszer.eniu funkcj onLłlno,:ci Olaral,ane i n ać ier:r" ?
Naleł łłnicićw,agę. .e Zamą|,iąjący Yynlag0 poiedyn.:ei mlx,ierzy a rep!ikacja ,^tandurdotuo
w.f m Lt ga d\1, Ó c h m.łc i e r zy
odpowiedź:
Nll'956_20-93-]7ó. Regoń 8]l 6j,122'|
KRs 0l)00l5590]
Sqd
R.iono$t § l'onlrni!'II \Ą)-d2ial(Ńłnrdai.1\ Kniorvego lteje§ru S4do§ego
\łJ_\
Sokość kapitalu
aklado§ cgo: l il
52ó.
l
89,00 /]
Kujawsko-Pomor§ka slEć
lNF.RMA.'JNA sp,z
o,o,
ĘSi
Zamarłjajacy podtrzymuje rłlmagania \ł t},ln Zakresie. Zamawiający w},maga dostarczenia
l'rrn]tcjonalności replikacji synclrronicznej i as},nchronicznej, .lcZeli iuŃcjonalność jest
licelcjonorłana osobtlo należY dostarcz\,ć taka licencję ze wzglęclu na przyszłą rozbu<io*,ę ,o.obó*,
dlskorł,vch,
l)
Punkt4]1
Ętanie 5l
L|ł Zamawictjtlc,),
dotr)uszca re:ygnację :e y,sparcia dkt syslemóu, o1leracyjnych: ,Solalis g, Solcllis
8, Mandriyą, Ubunlu l2()1? Syślemf y:irhłaLi2a(.ji, które |, ndju,yżsł 1 st()Ptliu sq zg(]dne .
w,vmogami ząud||iaiąccgo v versjacll doltęprych na rynku, nie
}roriaduiq ,ł:jparcią dla v,ń,.
systemóv.
odpołiedź|
Zama\łiając}, podtrż."-muje wl,magania.
Pytanie 52
(.-I) Za lav,iajqcy ]1r.umie prze.
virtualizacljnq |, konlekŚcie hosla i masż|ny wirtualnei ||
zdaniu: "Rozn-iqzanie musi zapewniąć nlechanizm bezpiecznego tuktualniania tlarstwy
Iirluallztl,vin!i lh,,\la. nu\:)n_\ \iItu,ll],,tl hł. potr:łh l1la,-alia l,irtu,llnvrh Ąu:4n
Odpowiedźl
'|arif,fę
Przez rvarslrł,ę lł'irtualizacl,jną Zamarł,iającr ruzumie nprogramotĄanie 5er\\elowe zainstaio\łane na
selwerze fizvczl1vm. które umozliwi rozdzielenie Zasobów sprzętowvch pomiędzy duża liczbę
n1asżyn winualnYch.
Pytanie 53
L:ł Zamalridiqc! d()pus-,cza inn? ro^1,iq.anie lech]liczn! niż MLDS1
Odpowiedźl
Zamawiający nie uż,vłokreślcnia..MLDs".
Pytanie 54
Czy Zanlawiający dopuszcza inne przcpustowości (mniejsze lub rł,iększe) dla urządzeń MLDS?
odpolriedźl
Ziunawiając1, nie użyl określenia ..MLDs",
Pytłnie 55
Za1.8 rozdzial 1.9 ..nodernizacla ltyktt B(iP"
.lakiej liczhy routeróll brzegowych l ymaga Ztlmav,iulqcy"!
l| iakich noduluch ('i,lco760a hędq in,rlultyąne v.klttdki SFP CWDM - Prośba0 podanie Pą/t
i\umberóu, modułół C isco.
Odpowiedź
lamawiając}, oczekuje dostaw!, dWóch routeró\ł BGP
Zanlawiajac1, będzie instalorval modurł1, SFP CWDM w kanach liniow},ch routerów serii 7600
. Modub CEF720 24 po.t 1000Mb SFP (model WS-x6724-SFP)
. Sedal No| SALI0414t]MU. SAL]O414EMV. SAL104]4EN]
. Wersja oprogrumo§,źr,,ria routelów. : l 2,2(]3 )S RD5
\lP
K R § ()(]0l]
|
5590j Sid Rł ońou r
956-20 9] 276. l{.gon] 87] ó54 224
s
lbllnfu
W}{losć kapiielu
V
ll
$ \ dż]ał(jośrodalczv K.d] orreeo
^kladolegoj
l8 j2ó ]89l)0 /ł
Rcjcśru sądowelo
ĘsiKu]awsko-PomorskaslEć|NFoRMACYJNA5p.zo.o.
Pytanić 5ó
Dolyc2y,
Zdł.8 tozd.ia|
Pylanie:
1-9
"ttlzbutlou,u połączeń poltliędzy u,ę.lami
povidlov,ytli"
Czy 7Ąmaviaiqq może zmienić hatdzo l;vśrubov,ane paramelrl dolyczqce pa.ryvnego
(''IrDM b Ponizsz,fm zuh,erie, przy g.ł,arancii dostavc! popru\|nei praly całego \y.\lemu
D[a muhiplexeróy, 3 ką L1lolł.!,ch.
. :łąL,:e lirliale lo S(','AP('ą nie sC,'P('
l maks moc 30amW nie 50hnw
. lemp prdcy l0 do + 70 u ie 0 do 75
Dla modtlóv, ADD-DRO]'
. zl.lcze linione to SC,1P( a nic S (,:PC
. i|at) |)trq(enio\Ą,e la : ]dB ał ie ńdk.\ ] 5
. temp |)rdq, lo 0 do 55 d nie () Llo -75
s,-stemu
odpo§,iedź:
Dla multiplekseró\ł, {i kalnłowl,ch Ziunawiając}, dopuszcza Zastosowanie ZłącZ SC/APC po stronie
lirriowej. jak również dopuszcza zaploponowanv Zakres temperatu pracy. Be7 zmian pozostajc
palametr dotyczący maksymalnei mocy,
Dla modułórł, ADD/DROP Zamawiający dopuszcza zastoso§,anie złącz SC/APC po stlonie
linio\Ą,ej. prec,vzuie palametry strat \\trqceniowych dzielac go na port1,,ADD/DRoP (maksymalne
straty nic §iększe niz 1.5dB). pofi COMMON (maksymalne strat) nie n,iększc niź 2dB), Pozostałe
parametr! bez Zmian.
Pytani€ 57
Dotyczy
Za\,8 roztlziąl 3 -"do.1luvL! -5 urztldzeń radiov,ych wlltosażońych ,ł interli.isy WiFi, którc
Zamą||,iajqq, łfkolzysru do budtlt1,1, lokalnych punktół do.|tępu io Internetu"
Il iaki sp<lsóh Access-Pointy będą dolaczone do sieći KPSI kabletk miedziuny
prze, i lcrfbis radio,,l,y 1,7'E?
1
c2y
.te,śli kablem miedzianynl, do c;egLl hęd:ie on dalączon,I)?
.]eśli przez LL'E, t0
(,PE?
odpo$,iedź:
r.! uzrldzenia |l/iFi
ll,chodzq y, skłąd ]50() odbiorniktiw klńcott,ych
Zamawiający, przewiduje drva sposoby podłączenia Access-Pointa:
tjrządzenia WiFi będą |odłącZane bezpośrednio do przcłączriikórł,sieciorvych na obiektach
\\,ęzło\§ch (stac.je bazo\ł,e) lub
Access-Point_,- będą do]ącz(rne do siecj KPSI przc7 interĘs radiorł1
teminalu),
tjrządżcnia WiFi l1ie §,chodzą rł, skład ] 500 odbionikórł, końcorł_,lch CPI]Pytani€
58
ia!.B rozdzitl J.ł] - "inslalucią
K R
s 0000l
5
LTE (pon Ethernet
!v
vt,sktt:unei
ilościurząd:eń rOdiolł,ych które będq pelniły rolę
\lP
]?t
Reeon: 8'1 ój,1]2ł
§] dlial Gospodar.ż] Kl lil^lego R!,icshr s4do cgo
\\i $kofu lapilah /aklddosceo lti52ó I89.0()l1
9,]
j90.] sad Rejo]o§ r § 'j6_20
T.ruii u \
11
ĘsiKujawsko'PomorskaslEćlNFoRMACYJNA5p.zo.o.
Publicznychpu klów doslępu do lntelnclu."
P!!aŁ|ie
.Jakajest lic:bd punktóv doslępou,,\th do zllinstdlovaniu :1 ramLlch reL iztlcii proieklll cą.^)sz),stkie '5]
Czy ll,szlstkie będą instąlowa e ncl zey:Ąqtrz? Jeślinie u,s:ystkie, to iLrkd ich część?
Najakiej wysokości będq inslalo|,ąnc i do czegtl mocotłune?
Odpowicdź:
Do zainsta]owa ia \ł,lamach realizacji projektujes| 75 punktów
Zgodnie 71ł,lmaganianri przedsla\ł,jonYrni u,oPZ. Wszystkie pu]lkt,Y' będą monto\ane na zewnąiŁ,
lLrnkty uęaą moco\ł,ane do ścian bud,,,n]<ów lub insta]ou,ane na ]atamiach. Dokładna lokalizacja
punłló\\, zostanie ustalona z \łykonarł,c4 na etapie realizacji projektu. Wykona\ł,ca powinien
prZeWidzieć lnożliwą koniecZność zastoso\łania podnośnika,
Pytani€ 59
Dotycz"|- 1 t2 Oprog-umowanie ,)slemo\fe oraz do prac| u, środou,isku wieklosobołym
Zd atiaiq(y oc:ekuie dostal,y lxl jednej szluce .)progrąnordnia zgodnego z poniższq
specylikacją.
Sen"-er!-
Serv,eD)
y, h
portuli
porlali intranel i internel nuszą realizolaĆ nustępujqce liLnkcie i y)mLlgLlnia pupr
udow ane me c ha
n
izmy.'
t_ Pubtikacię dokumentóu,, treśL,ii nąteridlów nullińedidlnych
7!y)nęrrzn|
c
h,
eż
ą witrynach we||nętrznlch i
Ąiąiqcy fia ną m!ślirozdzielenie publikacii treślit lomach
set-v,isów zewnętrzn},ch ialk i veyrlęltnlch. Cł, :amalliaiąct dopu.łzcza rołł,iqzanie ze tleści \l
rąmach systemu mogq byĆ ntko publiklLane u ranuch 4,1ko jednego sent,i,tu
Pyfu;ie:
(:ł lt
tym przypadku
odpowiedź:
Zńawiając_l ma
zail
na myśli publikację Lreści w ramach
serwisó\ ze\lnętrznych j ak i wewnętrznych,
Pytani€ 60
ylasnych lreści,
2. Ljczestnicrł,o Inter auli)n, u, lbrdc,h Ą)skuĘ,jnlch. oce ie malerialóu publikącii
Pytanie: CZ}, publika(ja wlasnych tre.łci dotyc2y vszystkich uzytko||nikóv cł użytkov,nikóy, rylko z
okteślonylńi upra||nieniami ( a ząsadzie redąktoru seĄ,isu) |
(:zy system ma rów]lie: umozlii iać ręieslrącję uzytkownikóv do portaltl ')
Odpo\riedź.
umoż]i\ł,ićrejestrację użytkownikó do pofialu. Publikacja rłlasnych treści ma
dL,l)c/\e upra\^ nion\ cr uŻ\lkowniLn\\,
Syst.. mu
Ętanie 6l
3 lidostępnianie
przestlzeni robaczych dLa poszc,zegóInych ról w
syslefiic wru. z oh,eŚlanienl pruw do.ttępu nal hdzie usłllgi katabgo|'ej,
i},ląnie Czy zalnalłiaiqc,f m(lże banlziei Jpfecyzo|,ać w_vmógz lego zy,zględ nal0żeicstto
dla
barrlro ogriir" rpreryov,:ule: ()o zrutcz.v lpersotląlizoi:(1n,ych lfill),n oru. pfzestrzenie robocze
poszczególnych rłil?
'Czy
- 1irzypudku pral, dostępu maiq hl,ć one ]1l2e ojżone: uslugi kaląlogowei na porlul ?
KR s
spersoĄąlizol|a/lyc11 vitryn
0()l)() l
5
i
\ilP956-20 9]_276. Re8o :8]l 654]2,1
§ orun iu v l l $J_\ d/i!l (;ośp,da(ż}K l aió$ cgo Reic(
\\!y)ko!ć kaprralu Zikladon,cgo: l8 5]6,18900ż1,
590] s4d Rcjono\v)
1
L
Sądo(ego
Ku]awsko,Pomorska slEc lNFoRMACYJNA 5p, z o,o,
Ęsi
Odpowiedź:
Zamau,iając1, rozumie ptzez ten \\.vmóg nechanizmy umoźlirł,iająee pIZ)go!o\Ącnie
spelsonalizo\ł,ancj (pźygotowanei dla danej roli uż_y-tko$,nika iub grupy) *,itryny. zarzą<laurej
pźeżuprawnionego uź}łkownika decydująccgo o Zawartości rlitrl,nl inadającego upra\ł.nienia do
niei innym uz}.tkownikom.
lJprawnienia dla użytkorrrrikó*, portali rnają bvć oparte na profilach uź),tkownikó\.v i grup
użltkowników usługi katalogowej, §'yrnagane .iesi tcż zape§,nienie mechanizmu pojcd1,,nciegó
logowania (single sign-on) dla uźttkowników logujących sie do domcn1,
Pytanie ó2
1, Ldostępnienie.foftnuldr.y elektronicznych
Pytanie. Czy tutąi zumaw,iąiqcv ]d ńa m),śli mechLt izm ultlozliłiając1, tłorzenie dovłolnych
la],nlllL,],:'
Czy obieg danych z lakiego ;formularza nct byt delhiou,tlny np_ zLrpisywąny i^ bazie lub prze|y\ąny
na olo'eŚlonego maila ? Rozumicny również ze ,r)s|em po.|1)inien udostępniuć p, elpol-t
zgnłmudzonych daq,ch np. do cs\, (ie:eli lnóviny o dan,,-ch tekslclll,,,-ch.1
Odpowittlź;
Tak. Zama\ł,iający rł,ymaga mechaltiznu t\ł,orzcnja i publikacji fonnularz1,. Oprymalnym
rozwiązaniem będzie ekspon do porvszcchnie uży\ł,anychfonnatórr.. takich iak csv,
P_vtanie 63
5
I'worzenie repozylorióy, y.,arów dokumental,,
Pytanie: (:ł y, Ę.m pr:ypadkll 2anau,iaiq(,f ma na m|śli211,1]ę!1, np, folder : dokumentami 1z
\Ą,zolcańi dokumentÓ|,) cł CoŚ 11,ięcei ']
C)dpowiedź:
Zamawiającv nra na rnyślibiblioteki dokumentó\ł i w),korzystanie metad.ul),ch do opisu zauartości
t!,ch dokumenló\\,. wraz mechanizman]i pozwalajacymi na ich wyszukiwanie oraż t\ł,orzenie
widokó*, z wr,,korzystaniem tych meladan},ch.,
Pytanie ó4
ó. Tl /olze nie rep)łb], i ó,rl, do kum entó\l,,
Pylanie a'z| ^,L, lym przypadku :alnawiajqcy na nu m!śli
np folder z dokumentdmi czy coś
^,))kb)
Odpowiedź:
Zamawiający nra na nlyślibiblioteki dokumenló\ł i wykorzyslanic metadan},ch do opisu zawańości
tych dokumentów, wraz nlcchanizrnarti pozrłalającl,mi na ich rłyszukiwanie orąZ twolzenie
widokólł, z ul,korzystaniem tych meudanvch.
Pytanie ó5
7, WsPólnq bezpiec:nq pracę nad dokurlc lani lł'ersio o\fanie dokumenkj|| /dla telsji
]'vanie
(:zy zana|,i4jqq, moze doprecyzou,ać pal,yzsze zciożenia'? Crl znaczy hezpiecnq pracę
ruld dokumentąnli, (:zy lulaj móu,imy o ro^,iq.a iu lypu ala sNn/gil ?
odpoł,iedź:
Ziunawiający ma na myśli scentralizowirny (sVN) system kontroli \łersji, Ponadto Zamawiający
\łymaga niezaprzeczalności u,ustaleniu. kto i kiedy dokonałjakich zmian.
NIP
KRS
0()0()
Rcgon:8?l 654 22ł
'lnruniu vll \iJ\d/iał (n\pod!Icż} Kraio$e_!o Rc,icsiru sqdolvc8o
l5590] sąd Rc]o.orr\ u '56_20_9]_2]6.
Wti\ośćkapinlu zklado§.go lli,52ó l8t] 00 ll
Kujawsko Pomorska slEć lNFoRMAcyJNA sp,z o,o,
ĘSi
Pytani€ 66
3. Orqanizącję prdL| grLqo||ei
Pytanie: Cz| 1ąna\|iLliqc): xnże doprecyzol,ać pott,.y:s:e :ałtlzenie ? CZy ntąj mriwiny o
możliy,ościt,łDl:enią obr.dróy,rohoc.}ch dta Erup}, Ll:!-lkon,nikó\ maiącvch dos!ęp np, tltl sysiemu
taskóv narzętlzi do bazy wietlzy, fl)ra ilp (c.yli np. rworzenie po(1sel-v,isu nu potrzeby realizacji
i iększego pruieklu do którego najq tylko tloslęp olceślLlne osohy)
Odpowiedź:
Przez org:urizacje prac1, grupowej lama*iajqcv rozumie możli\łośctworzenia obszarórł,roboczYch
dla zdefi niou.anych grup uz}.tkownikó\\
Pytanic 67
9 DoslęP do dan,|ch || relaĘnych buzach danych,
Pylanie. L'z,y :amałiajqcy mo:e doprecyzotłuć polłl:zsze zuktenie| ().iaki dostę:1 ch()dzi? O jdkie
hazy dunych''| Czy dane le nujq hlć w jukiśs\losób pre:entowane ?
odporviedźl
lamawiający wymaga. ab1,, dane pońali przechou,vrł,ane był1 u, rclacyjnej bazie clanych,
umożli\iając przeprou,adzanie ich analiz i rapoitowania zaróWno We\ł,nętżnYmi mechanizmami
ponaiu jak 1narzędziani korzystająclmi bezpośrednio z baż), dan!ch_
Pytanie 68
l0. Analizy danvch wraz : gruficznq pre:entaciq ddnyc.h
Pylallie. ('z}, :amay,iajqq, fioże doprec|:oll,ąć l)owyższe zdło'enie? o jakie anulizy chodzi u, jaki
sposóh nają był realizovane, jakl ma być prezenldcia grdficzną czy cho(]zi o m(,żl^^)ośćokłeślania
p],ezentacji grą.ficznej dla po.1zc,zególrych danlch?
Odpowiedź:
Zanrał,iającv w),maga ishienia \\,oferowanym rozu,iązaniu mechanizmó\ł: pozlł,aiających na
konfigurclu.alne anaiizl,danych iprezentowanie ich w postacj graficznej. Mechanizm], takie
powirny byc stosunkowo proslc \ł obsłudze (nie u.ymagające znaiomości technik programowania) i
doslępnc dla Zama\łiająccgo, Szczególowe założenia dotycząoe typó\ł,analiz Zama\ł,iając}, ustali w
trakcie procesu analizy procesó\\,,
Pytanie 69
l
l
Możlitt,o.śćtl,ykor4sttlnie m!chani2móv Por|ulu tlo budouy syslemu zarządząnic|e- szkale iami
l't tlni,
RUzl,ml.n]| tulL]i zl ,)-\lL.ln ron ln1l ń uJ,llIrpąlac lur łJ,lł , l?nrninE,,n-e: ( z)
zanluwiajqq, akcepluie ft)zy,iqzanie że będ:ic lo nP, de dy kol a ny syste m e-le arning ?
odpołviedź:
Zamawiając_v- wymaga lozwią7ania pońalowego. do którego dostępne są lozwiązania 1ypu e1eaming,
P_vta ie 70
12 Sent,ery portali nlu.\zą udostęPniuć możli\1,ośćząPr)jektov:anitt struktury portalu tak, by mogła
stanovJić Zbiór wielu niezaLelrycll 1lortali, k!óre y, zależno.ściod nadunych uPrdł ień mogq być
\ll]
KIts
000(]
l
j
5
37l ó5] ]24
(iospodarcż! Kraiowc,so Rci.nru sadołeeo
\\y$kośa kapiu]u żak]ddo§c_Po, l8,52ó llj9 00 /t
90] St]d Reio,b\ r
§
956_20 93 -]]6, ltegon:
l
orun iu V
11
W) dżia]
Ku,]aW5ko-Pomorska
ICpSi
slEc lNFoRMAcyJNA sp,ż o,o,
ZdrZądzune nieząleżnie.
Pyla ie: Cn zamatiąiqq maże doPreq)zo\Ą,ąć po11,yżs:e założenie? Czy chodzi tuluj o fu)orzenie
osobnych instancii "porląli" (cłli uzltkallnik r\Ą)orł norl,y poflal, natomiast ma możliu,ość
prllpisania olłeślonychużytkou,l1ikól| do nieg() i naddnia im odpou,ieclnich uprLlvnień) c.y o cOś
innego ?
odpowiedź:
Przez udoslcpnicnie rnozliwości zaplojekto\ł.ania struktur) pofta]u tał. b,"- mogła stano\ł,ić Zbiór
wielu niezaleznych portali. które w za]eżnościod nadanyclr uprawnień mogą być zarz4 zanc
niezalcznie Zanra*.iającv rozumie moźlilł,ość
tworzenia no\L.vch instancji portah,
Pytanie 7l
l3 PW nus:q udoslęp|liuć echanizny v,spciłpracy- nliędz;., dżialami.|ZesPołam| udostęPnic ,lunkje
zdlządzoniu :ł\|urtościq,:dimplementovąć plocesy pr:epbyu dokumantóń, i sprd1| urdz zdpeh,nrc
dostęp do jn/i)rmacji niezhędn,ych do reali:ttcii :alozoĄ)ch celó\f i prousó\|,
Pytanie: Cz1l zalnav,iaiqc) może d()pfeclzov,ać P(Ą,|!z.l.e ,ułożenie? Cł :ama| iljqq nlu:!
określićzc:taw narzędzi jukie są tuldi ||vmt]gdne? C4, ma być mozlitło.ić tleliniulanił plor1,1nll
przeply*atl dokwnentóu,} ird ?
Odpowiedź:
Zamawiaj ący, rłrynraga mechanizmó* 1worzenia przestrzeni roboczych (witryn wypos.źon_vch \ł,
odpowjednie struktulv i narzędzia). trvorzonych przez uprarłnionych uźytko\łnikó\\,. pozrł,alających
między innymi na okeślenie upra\łnień doslępu. plzechou,awanie plików. trłorzenie rł,idokóv, lł,
rcpozltoriach dokumentów u.oparciu o żawarte \\, nich metadane. publikacje fomatowan},ch
tekstólł._ grafiki i nu]tinledió\Ą,. uruchamianie |opt7c7 pl,osle keatory przepływów prac1,. ścieżek
akceptacyjnych oraz twol7.cnie. publikację i wlpeh'ianic fomrularzy' , W opisie przedmiotu
Zamówienia Zamawiając1, szczegó}o§o określiłulmogi odnośniczawafiych \\ pońalu
mechanizmórv,
Pytanie 72
Selwer}, PW muszt! posiudać następujqce cech), do.jlępńe bezpośrednio, jtlko wbudol,ane
wlaściwo.ici produkt u_
] ]nlerfejs uz}lko,łniką:
d. Praca z dakumentami
tlpll XML v oparciu :,cł]enuly XML przecholl,yuune y re|o2yloriach
porlalLt hezpośrednio z aPlikacii ll speclfikacji pukielu bilł,O\|e8o k)lwt!l dn]e zOPr)Ąlan!c
dtlkumentót, podgląd ||ersji, mechani:my e\Ą,idencionou,ąnią i wlev,idencjoĄo)1,ania dokane ki\,,
edycia metryki dokuncntu)
Cz_f ząmaliajqcy m()z! doprecyz)tać to ma na m|śli,,laca z Llokumentafii lyPu XML ||
jpdrciu sche dlr, XML przedlov:wl?ne vL repozl|toriach Porta]u bezpośrednio z Llplikacii r:
specyfi kącj i pąkietu biulotego" ]
Pytanie
odpowiedźl
Zama.ł,iając,v rłymaga mechanlztnów, pozwalając!ch między innymi na uprawniony żapis i odczyt
plików xml na portalu przy pomoc,v aplikacji pakietu biulorł,cgo.
Pytanie 73
c. Prac,a bezpośrednio : aPlikac,ji pukiefu biurov,e!]o
h endarze oraz haz,kontaktótl
.
portaloy,!-mi reie.lrclni inlolmacji tyllu
NII'956 20 9] 276, l(cgon]lJrl 65.1224
KRS
0000|559()_] §ad Re
oio\] $
fo
n
]U
v l l W_vd/ al ( nr\|o{]alcl) K.d o\Vceo Rc] cslr! Sądollego
§] so[Osć kłPll.lu liklado§.go: l8 526 ]89lx)
1l.
Kujawsko-Pomor'ka slEć
lNF.RMA.'JNA
sp, z o,o,
ĘSi
Prlakie ('2y.ąmdiiąjt!c,,- moze dtlprecyzować l)owźsz!- l1),móg na
bitł,o]+,e chod:i? Z czlm slsteln a się inlegro11,dćl
-,asadzie o joki? pakieĄl
odpowicdź:
Przez pakiet biulou.y Zamawiając_l rozunie zesta$, programo\Ą'anja obejmujący co najmniej: edytor
lekslu. arkusz ka]kulaciny. baŻę kontaktóW
Pytanie 74
d. n orzeńie ||iltln v rumac,h poltalu bezpt)średnio z aplikdcii pąkietu biufl)y,ego
}'ytąnie: Cz| zu a,i,iuiąry może dopracyztlwać pov,yzsze :alozenie o cll dokłudnie chodzi i jak to
ma.funkcjonov,ać i o,jaki pakiel hill/o|,y thod2i)
odpowiedź|
Zamarł,iający wvmaga mechanizmórł, pozrvalających założ,vćwitrynę z poziomu aplikacji pakietu
biuro.ł.ego, Prżez p.kiet biuro\łl Zamawiając,v rozunie zesta\ł,programorł,alia obe.jmu.jący co
najimiej: edylor rekstu. ;rrkusz kalkulacyjn!,. ba7e kontaktóu,i t§,orzenie prezentacji,
Pytanie 75
e. M():livość placy oll:line
plił,łłmiprzechov)Ą,dnymi v repo:yll)riach po alu
]'ylanie Czy Zdmay,idjąc), możc dopreclzowllć |rjlllższe zalozenie ?
Odpowiedź:
lamawiający rłymaga możliu,ościot\ł,icrania. odcz}lu i zapisu plikórł,przez aplikacje klienckie,
:
Pytanie 76
f, L.lmożlill,ienie uruchomieniu pre:enlacii stft)n y versii pełnei tlraz |, *-ersii dedykowanei i
zop1malizov,anej dla u4'lko||nikół u,ządzeń mobilnych PDA, tele|in komórkowy)
Pylakie: ('zy chod:i tutai że ry.llem md być do.|tęp}ly dla róznych vymienionych urządzeń, czy
chodzi a okfe"llanie który np- : pcldportali ma bvć do,łtępnr- ró,,łnież na wymienionych urzqdzeniach
Odpowiedź:
Syslem ma umożliWiać tworzenie wers.ji kźde.j z rł,itryn dla urządzeń mobilnych
Pytani€ 77
2, Uy,ierłlel ianie wbudoy,ane mechunizm,v \Ą,spieraiqce u\|ierzytelnianie na bazie:
a Oświudczeń (c lain-bąśedąuthenl icąlio,1) z v,ykol,zl,sldniem
i ()Pen Authorization 2.0 dlą uy ierzytelniuniu uplikucii,
ii U\|ierł,lelnić!ńia v trybic serler-to-|efle|.
i|- Wiru|oyl; cląims
logov.ania tlontenowego (single-sign on).
c. Na bazie fórmular:,v, lForm-based).
b. Pojed!-nc.ego
Pftąnie Cł |,s!e po||inien wspietać wszy,lkie
iednocześnie u,szy.ltkie mechanizmy
lłrier:yrelnieniu, t:r- poiinień mieć możli,łośćolTeślenia.\P!).lohll uwierzylelnienia dla dunego
portulu z tlyn ienionych?
odporiiedź:
s}stem powinjen ł,spierać wszy,stkie mechanizmv uwierzytelnienia. tak aby moźli\łybył wl,bór
sposobu urł,ierzyielnienia dla dancgo ponalu z pośród rvymienion_v- ch,
\ll'956 ]0 93-]]6. Rćgot: lj7l 654 ]]4
}iRs l)1)()l)l5590] Sad Rcjono$\ q 'lonln! Vll \\:\dzia] Cospodar.ż} Kraio§ego Reiesn
W)iokość lapilllu zak]adosego' lli 52ó l]l91)0 /l
s_adowego
ęsiKujawsko-PomorskaslEćlNFoRMACYJNAsp'zo'o.
Ętanie 78
3 l'roieho,rf
Llnie .\tron
nal.ęd:ia projekbwdnia v,yglądu stron_
2ą all:iaiący może doprecyzou,ać pov,yżs.e :dbżenie''? (:zy tulai chod.i o
projekto||anie calej szot! grą/iczncj cł tylko częścidostępne dla edytoló)1 (częśćkontentor,ą)
odpowiedź:
Zamawiający oczekuje. żc system będzie posiadał rł,budo,,varre narzędzia. które pozrł,olą na
plojeklowanie wyglądu (doda\\.mie elemcntóu,. rozmieszczenie elementó\\.. ich \ł,ie]kośćitd..)
a_ ll'-budon ane intuic.|,ine
Pyląnie ('2].
Stlo11y.
Pytanie 79
h. I|'sparc,ie dla narzędzi typu,Ądtlbe Dreamu,ecłer, i|licrosoli Expresion Web i ed,,-nróu IITML_
może doPre cFołaL' po,^,yz,lże zdh)żenie'1
Ijjlanie Czy zamfr,iajqc|
odporviedź|
Zamawiający jasno wyspec}llko\\.ał. jakic narzędzia mogą byc 1vykorzystywane przy pracy z
pońalem,
I'ytanie 80
!: ll/sparcie dlą 7SPNET Apac,he, Ci,laya i PHP
Pyląnie, Cz}, zamawfuiqcy może doplecy:1l|ąi pl)n:!ż.rze ząl!)2enie l
odpowiedź.
Zamawiający jasno \ł)specyt'ikował. jakie narzędzia mogą być $}korzystywane przy pracy
Z
pońaiem,
P_vtanie 81
pl)-U\taI m, nt,,Jllaml ru:,l, i.!-an iJ o] o: lIln),n t .,),\!c man 1 ,
a. |I.ykorzystąnie l)czlr- elektrcnic:nei do ttlzlylania przez svstem \|iad1mości, powiadomień.
d[ertóll do uŻytkovnikó\l, portah v Posrąci mdili
Pylanie: C'zy ząmau,iająą mo.e doprecy1otać połyższe zak)żenie? O jakie maile (hoLlzi, CZy tulaj
okrcślon),ch |iadomoś.,i i określenia Llo których
mó|,iny o module ponrtllujclcyln nu
^Ą,()]-zenie
przesłun?
osób mLljq b},ć
itp. ]
1- lnIrg],.]L,J,1 :
odpowiedź.
Zamawia.jący jasno określił.że chodzi $1korzystanie poczl} elektronicznej do rozsyłania przez
system Wiadon]ości. powiadomień. alertólv do użytkownikóq pofialu W postaci maili,
ŁYtanie 82
b. Dostęp poprze: inlerfejl portdLonf do cułLlścibqdź l,yhranych elemenlów .lk|.y ek poczltltt,,,-ch
uz}tk)||tlikóy, y, komPonencie poczl,|, eleklronicznci. : zaPewnieĄirm Podslaltonei funkcionalnoŚci
prac!-:
ślstemcm\1, zdh,esie caltania tv,Orżenilł. p/zelyldni1 elementóy,
(:zy 2um6l,iaiqc! fuL1 ną n!ślihtelfejs u,ebo\|y lklieĄt p()czly) || ramach portalu? Czy
Pytąnie.^)n
tutai nóllixl.v o podlqczaniu się pod dowolny ser||:er pocztov,y c1 juki": wybrany ljakie na
\|
"^pi
e
rućp
lo
fu )
ko 1,1)']
Odpowiedź:
Zamawiaiąc!, ma na myśli inlerl'ejs webowy. Zama\ł,iający jasno określił.że funkcjonalność ma
dotyczyć olćrowanego systemu poczty elektronicznej,
\IP95ó_20_9]_]]ó, Rceot: ll7] ó51
Klts 0000l5590]
sad R.ionos\
§ lonrńi! vll $!dzia]
22.1
Cospodnrcż} Knio§e.eo Rejen.U s4do{.go
\\!:o\ośa kapnału /dklado\l.eo
lJ
5]6 llir.00 zl
KujaW5ko-Pomorska slEĆ lNFoRMACYJNA 5p. z o.o,
Ętanie
83
ofaro\,ąncgo .5|yrtenu poczt.|: elektlulicznej do mieszcząnid
dokumentóu, w repozyt,,iach }br!ahł poplze: pr:csylanie ich w po'laci zalqcznik)v, do aili
Pytanie. (:ł zamąviąjqc):n()ze doprecyzou,ać powlzsze rułożenieI
odpowiedź|
Zamawiający jasno rłlspecyfikowa} że Wymaganie dotyczy możiiwościumieszczania u,
repoz}-torium pońalu dokumcntórł, będących żałącznikiendo maila
Pytanie 8,1
d. Integ/aciu z .ly,\lr en obslugujacym _seruis I|LI/W ł, zakresie publikacji treści z repozytofió|,
|,evnęlr2nych.:firm!- na 3er:nęlrzne.,trony seru,isu WWll (Pliki, stron!^)
Pyla ie: (:z} za u||itliqcy moze dop/e(\zo11)ać pojl,y-),:e -,alożenie?
Odporviedź:
Z:unawiający jasno rł,yspecyfikorł,al że w)maganie dot)czy in|eglacji z systemem obsługrrjącym
ser\ł,is WW\ł'. pozwalającej na publikację treści (pljkj. stron)) Z repozytorió\\ we\mętrznych firmy
na Ze\ł,nętlznc stlonv serwislL WWW
C, Mozlivośćl,ykorzyslaniu
Pytanie 85
|. ||/.tparcie dla stąndatdu wy-lniany dan_yth z innymi systenami v postaci XMI. z \+)ykolzysluniem
Lonun,lołji rnrr c X Vl lłeń \, r"l,ł , \
Pytąnie. Czy 2ątllą|,iąiący more doprecyzov,dć po\|yższe zalożenie? ,}ak majq byi np- prc:enlawanż
dane pobierune z y)ebser\)ice ? Czy llndj fllówi||! o hlożliwościokreśleniąpdramelró'| dl)
tebservice z k!órego dane m.liq być prc:Łntou,une || ronach porlall! ?
odpołiedź:
Zamawiający \\'!maga aby oliro\Ą,anc roz\łiązanic posiadało rł,budowanc ikontigurowalnc
mechanizmy po\ł,aiającc koż!,stać z webservices. międz,v innymi dla lłymiany danych \ł ibmacie
XMl.,
Pytanie 86
g. Mechanizm iednokrotnei idenąfikącii (ringle sign4n) Po:walujtlcy a LluloD)zację uzylko||l1ikólN
pońalu i doslęp do dan!-L,h v inĄjch systenąch hi:neso,1|ych, iezinlegrovanych . sy\lemem LDAP
Pytanie: ('zy Zufiay,iaiqq może dopruc}jzov,ać powy.sze:dozenic'? (.'zy systen na być
,i tegrcidn} . inn.|mi svstemami bizneso\|ymi , w,juki sposób? Jeżeli nie a być inlegracji LDAP
v,jaki sposóh ma być fua być realizo,i,ane SSO u, przypadkłłkiedy kttzdy z systenów ma \|lasnq np,
btlzę u:yt kolłnikóv'? Czy is tni ej e
odpowiedż:
Zamawiający \łJmaga, aby inozliulc bylo wdroźenie logou.ania do po alu za po]nocą mechanizmu
jednokrotnego uwierzltelnienia dla uż!tko\\,nikó\ł ]ogujących się u, domcnie, Ponadto pońa]
porł,inien posiadać mechanizm) pozwalające na dostęp do dany,ch z innych syslemó\ł,(dla których
nie ma mechanizm!,SSO) np, do relac}:jnych baz diurych.
Pytanie 87
h. Pfzecholłyvąnie calei zau,artości porlalu (slrony, dokumeną-, kon/iguracju)
cułegt) seru,isu pod.\yslemie buzoda or,| 1 z lhożLillościqll!-dzielenia dunych-
łe łspólny
NlP 95ó-20,9j-]?ó lt.gon: 8?l ó_i,l :2,1
KRs 0oo0]j590] sąd ltcjo o$) q toluniL]vll \d/i!lCiospodilcĄ K]aj{)$ego li.j.Slr! sądorveBo
\\lsokość klpii.lu /aklado{.go 1E,52ó lil9 00 /l
dlą
ę5iKujawsko.PomorskaslEĆ|NFoRMACYJNAsp.zo.o.
Pytanie C4 :amal,iaiqt! może doprea,zov,ać po\l,yższe zalożenie'l () co dokladnie chodzi z
!)ż liv, l)śc
ią w!-d:i
odpowicdź:
e
l ani
a dan.,-c h?
Zanawiającenru chodzi o możli\łość
doslępu do diurych ponaiu poplzez standardowe mechanizmy
dostępu do relacljnej bazy danych,
Pytanie tl8
5 Zarządzanie
treściq i u,yglqdem porlalu powinno o|ieruć .rię o nur1ędzia umożli1l,iające prostq i
publil,ćl?ję
ińauicyjną
|reści w fol acie HTML y, trybie |l/YSlWfG bez konier: ,,\L.i znaiouo\ci
językl1 HTML i innei u,ieLl::- lechnicznei plzez dubró'| lreści:
g, Możli\Nośćodwzor(ń,ania \, ślstemie CMS przyiętei ||izuąlizd.,ji p.)rtalu intranetowego (projeh
E:raficzry i /il kcjo aln!")Jjyląnie. Cz!, luluj óniml o idinplenenl()v,dnil! globalĄ:m p7oigk|71 gl alicznego cz), fuożli1,oś(.i
i mple n e ntąc i i r, ie lu proi e kt rhl, gra/ic:nyc h'|
odpowiedź:
Zamawiającl,ma na myś]iglobalną inrplementac.ję plojektu olaz możli§,ośctlvorzenia wzorów
(templales). które nlogą bl,ć potem rłl,korzysty\ł,anc do tlrorzelia now),ch Witrl,n systemu,
Pytanie 89
6. Organizucja i publikacja trc,;ci
d- Auk, alyczne ly,orzenie nąv,igącii a slfolluch ńltruńeul, otlu,zorowujące obecnq hierarchię.
Pyla ie (:1Zu Lryliaiqql moze doprec!-:o1|ttć pou,yzs:e:ałozenie ?
Odpoł,iedź:
Zamawiający ma na myślito aby porta] zarłierał mechaniz,l,1y nawigacii odwzorowujące i
\łJkorzystującc hicrarchjcZną budowe portalu.
Pytani€ 90
f. Możlill,0śćdelinio|lania n&ligdcii y,opalciu o c?nx,alne zarzqdzanie metadan)ml
Pylanie CZy zamL itljqcy moze doprecyzo,,l,ąć pol|,|,z'zl: ząlozenic ?
Odpowiedź:
Za,nawiający jasno określiłwymaganie jako mozlirvośćdeliniowania nawigacji
centla]ne 7arządzanic nrctadanyrni,
rł opartiu
o
Pytanie 9l
i. Mozliu,ośćpersonulizdćji i _liltlowąńia treści l1, inlrunecie v, zależ ościod roli lub innych
atrybń(jv pracol1,niku (np_ sldnovilkLl, dziah4 pfulnu lub spółki). Funkcjonulalść tu a b!ć
niezależna od me.hanizmów -.urzqdzania uprdvnieniami uzytkonniką do zą,[email protected]Ści- t nla mrcĆ na
cehl doslarczenie prąco!,rikowi adel$,al ych, skierowanych do niego infbrmącii.
Pylanie Cr- zatkaniąiqcy moze doprecyzolt,ać povlz.lze ząh)żenie? Na jdkiej zasddzie mtl dziułać
lo personLlliżo1l,anie. t plz!|adku okfe.ilenią d()-\tę|ru Llo danych nie.ie,,t lo prublem, nab iasl juk
ma dzia[ać u,przlpadhł lnp. sldnowiskd. dzial, pionu lub spółki))
odpo§,iedź:
Zamawiając1, $ymaga męchanizmu. który pozu,ala na spersonaliżowanie szablonó\Ą, witryn
(template) dla poszczególnych grup wymienionych uź!,tkowlrikó$l
NIl'956 20 9] 27ó. Reco| 8]lń5.1]2.1
KRS 0000l5j90] sąd Rej()norv} $ nflniU vIl §],dzial Gospoda.c4 K.ttlolieeo R.'icslfu sadołęgo
\\sokośćkap]talu /akladoscgo: l8 j]6.]890()lt
ęsiKujawsko-PomorskaslEĆ|NFoRMACYJNASp.zo.o'
Pytani€
k.
92
l|.łparcie dla ob.thłgi róznych wersji jęv-kotłych wybran.ych zava],tości intlaĄelu ordz
zapellniekie dulo1 atvczneg0 lłumaczenią ną v,yhrane języki.
Pylunie. Cł ramdl|iajqc| moze doprecrzo\l:(!ć poll!-zsze Zułożeie ]
odpowiedź;
Zamawiaiąc) jasno określił\ł,ymaganie jako wsparcie obsługi różnych §,ersji językowYch
wybr;urych zawźt-tościintranctu, Mechaniżm automalycznego tłumaczenia fesc] ma 7apesniac
przyblizone tłumaczenie na
W)-.bl.an),
jęz),k,
Pytanić 93
1, Repozytolia dokllne tón,.
d. Mozliwośćpublikacii plikóu, ł rtruktur:e kąlalogóll_
Prlanie: (.:zy ,amaviajqcy no:e doprec"v-zowąć pol|yżs2e zuh)żenie ?
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśiimożliwośćpublikacji plikórł,w bibliotekach intranetu z w}.koźystaniem
struktury katabgó\ł tych plikólł,,
Pytanie
k.
9,1
lub hltaltlgti,,t, plzeżńaczońych do
specńicznych
rodzajól
np.
galerie
ohrazrht,
dla ]\likó\,r' graficznych,
tteści,
Przecho|,rvunia
(:zym
y,yrózniq
Pytanie:
się te repozytofia od innych? Ze są oAłeśklnejako specjalne?
Mozliwość ! *-orzenio speciąlnych lepożytorkjw
odpowiedź;
Zamarviający okeślił_że chodzi o repozltoria do przechoury\Ą,.ulia treścispecyficznego rodzaju, jak
na przykład pliki grat'iczne. W takiej sltuacji treśćpowinna być prezentowana. jŃo galeria
obrazów
Pytanie 95
l Mozlillośćdeliniovania poli kc|klu z|cid dokun€ntu araz relencii doku enló1^,.
Pltanie {'ż!- .amowia jqc! może doPrećlzoyr'ać pol1,!-Zsze zdlożenie ?
Odpowiedź:
Zama\\iając) \łymaga możliuościzdeliniowania cy,klu zycia dokumentu - np, kiedy dokument
podlcga brakowaniu lub przesłaniu do archiuum,
Pytani€ 96
m. Mozli\rośćbrorzenia specialnych rcpozylorióv pr.eznąEonlch na raporty osddzone ||
urkuszach kalkulacyjnych || formacie lsoilE(: 29500-2a08. Setl,er powinlcn generou,ać nu
|lodslt1\1,ie Ęch urkusz|. kalkulaq,nvch rąl)rl!\ do\tępne dO oglqdtrĄia pr.ez przeglądarkę
]nternelovq hez ząinsldlo\|dnlch innych nclrzędzi klientkich.
Pr,łanie- Czy zamą\Ą,iaiqq może doPrecyzovać P\l}izsze zdłOżenie)Czy chodzi tuaj lylko o
ple2enlacię da |cll z bch plikóu,)
Odpowiedź:
Zamawiającemu clrodzi o moźlirvośćgenelowallja dostępnych poprzez przeglądarkę raportó\,,
które iako rapoń,Y nie podlegają edycji.
Klts 0000lj590]
\IP956-2G93-]]ó. |tćgoi: 871 65,1]],1
W Ton ]iU VII Wr dżial Gospodalcż} Kraio§ego R.jcstru sędoweto
S4d RL,iono$}
'ń!,sokość kapitałU /ak]ado\V.go 18,5?6.189 00
lł
ĘsiKu,,awsko.PomorskaslEClNFoRMACYJNAsp.zo.o.
Ą,tanie 97
n. Możli|,ośćaulomu!],zLlcji Lllll.,! l! ilr ]uPlik.tll^1 dok!nuló,,l,,
Pyanie: C:| Zntauiuiqą, loża dopl,ec),:clltuć llot|,:.ę:c ll,ło:enie? .lak lo ma d:iąlać jąk slslem
ma sh,ierdrić :e coć ie,st tluplikutent iaślinp plik o lukiej samei nal|ił jesl doclany v rti:ny:ll
miei.\cu(h d ie,\t lo np. inny plik.'
()dpowiedź:
Zama\\,iając!, ma na myślimcchallizm}, deduplikacji. ktire dot},czą toźsaml,ch rreścia nie jed;.nie
nazrł,plikórł,,
Pytłnie 98
8 a,i:ukiłdnil treś(i.
u. Pełnoteksklwe indck;ovunit, :.^artośL,i itllru !l!l ll :dhrcsie ró:Ą)ch l,-ptjv treśL,i
publikolła4,cll v portLlu, tj, slt,o,1 pol,tlltl, dokurllnft^| lekslo,,l,},ch al| s:c.cgólności dokuhenló|l,
XML). inn\ćh haz daĄ,th or(1: lanych Llaslępllych pl,ze: )lcbserłil:t
Pianie: (:ł :Lłna|iuiqL\ ntl:e doprac.l,:ovać poll',\,:r^ae :ab:enie } (':1 chodzi o możliuość
indeksucii danvc,h : :elnętr:nl,t,ll źródcl i prezcntacii tl,t,l,t łunyth \, \,yszukirarcc :)
()dpowiedź|
Zamau,iajac) lna na Inl,śli mozliuość indeksorłanic zawa ościi tranetu u,żakrcsie różnych t},pó\\,
treścipubliktluanlch § ponalu olaz możli\łośćindeksorłania i zrłmcania rł u,rnikach
wlszukiwania w_vbran,voh zerł,n gtrzn,vch żródeł danl,ch,
Ę-tanie 99
c Mo:lił,ośćdeliniov|aniLl -rlo..' nikL1 stli\1, \tykhtc:onych (L,:):5lo lt:),|,dn,|ch)
Pyanic C:l, :tttllul,iaiq4, no:e doPl,ec|:ovać Pot|żs:e :alożenie? ('l1odzi hu()j 0 klożliłość
dtltlauuniu sltjv klttc:(,\l,}-ch i fL!mdch !rtści se|\l,isu)
odpowicdź:
/,amawiajacy, nie umieszczal rł Specliikacji *,y-mogu deliniolrania słilw *1,kiuczonyclr.
Pytanie l00
l
Mo:lirośćrwr:enia "linkól :ponsoullłtlttt,ch", pre:cnnrłantL,ll lt.l,soko lr yl-nikae,h
lt-l,s:ukiwania tr :ule:nołci od śl(^|wpi\lnfch y :apllonin
Pllanic. (:ł. :ąhluy iąiqc1 mo:ł doprecl,:tlu,dć r)n,))zlzc :dlożani!! ?
Odpowiedź:
Zamau,iając) nra na mlślimechanizm umożli\\iając},promorvanie okrcślrrn},chlreści \\ w!nikach
wyszukiwania \ł pofialu.
Pytanie 101
h. ?l:!d.|tdu idnie y t) ik.lch duplikdtó|, |!ik61,
P!,lanie: (ł, .un\avilliqc1, mo:c {*)Prea,):otać polłt,:s:e :alo:enie ?
odpowicdź:
Zanlaw]aiąc} wymaga nrechanizmy wskozująccgo ll rv,r. nikach w!,szukiu,onia duplikujące się pliki.
Pytani€ l02
v
lJn]lni\!1-.lL,ld ln!1,1Ę1-1iln l
i,ln,
ll,nlłL,i(
\Il'956-]1) 9'j ]](l, i{cgon]81l ó5,1]]1
§
R\
(
)000
l
5J9o ]
sżt R(]olnxr \
\
l
oru Diu \: I1 t\ )
\\rnllosć lrlildlu
/a1,1
dzial
(
nl\Pdal.ż! lirai{N.go
n r.go lli,)]t,
lli91){)
/l,
Rl,i€\lru
sado§eeo
l95iKu]awskoPomorskaslEc|NFoRMACYJNAsp'zo.o.
r
Możliy\Jśćdeliniovunia zetnętr:ntch lródel dąnych takich jak bazv danych i v,chsen,it,e oru:
l t kor:l -ttlyln ttl it h dt) 1,1'i1_11l Lttlil I |h,kll,tknl(il.
Pylanic C4, zamą\łidiqc1, mo:ł dollt,atyzowat po\t!a\:r ż0lorcnie !
odpołicdź:
Zirmawiająccmu chodzi o możli\\1)ść\łpro\ł,adzcnia do zbioru metadan,vch opistliącego dokument
inlonnacji o pochodzcniu danrch rl doLumcneic,
P]-tanie l03
h. FunkciohalnoŚL,i \1,spiaraiąc }rfucę g|,\ęo\tq
- lo
na ndini:ś:.tm l,:iOlnic
inlruketu Llo celót prut,t, (l:idó\ i :lsPołó\l, :4ddĄb\1,,,ćh Funktionalno.ici 1łspilfąq!c
grorhAdzcnie Llokumrnló\,, l1,ś|rarcickońunikacji Plllńo\runir :adań i tlllar:eń
.l1,|ąn-:|'rlunio
P}jtanie: (':\, zlńtl'|,iaiqL,_,| nlo:e doprecv:otać 1)0\l,|,:s:e zulożulie?
iukie sq oc:łkill,.Ihe dlą pruc) grupo,1t?i:)
Odpowiedź:
0
ok7eślrnie lunkcjonalności
najmniej następująclch f'unkcjonalności dla prac} gruporrej:
dokumentóń.
komunikacia. planoNanie Zadań. plano\\'anie \ł,ydarzeń
8romadzeiic iWcrsjonowanie
Zamaltiajac1 oczckujc
co
Ą.tanic l04
i, MeL,huniłĄ, y\pieruiqce 1lr:epllll,y prac_v (\,orklloll) |rclz : limkciontlnościc1 de_linio||uhiu
ptocesthł obicgu dokunenkj\l. inlegl,acii r,:ePlI nó..n, : tt,th^crl,iłat. |,.|1lo]l$uniu \eb-\er|ices a
poziomu 1,orkflol, he: koĄil!a,:noś(,i kodonvniu pr1 vvkol,:.\,stunił pttlsll,ch v obslttd:e narzęel:i
('ł
:Llm i,i(|iLll:), możr dop,,t! c),ro\l dć Po\|!:Er :alo:enic| C:.l ttttuj nl,ilłim| tl
udosl!pnieniu g,liicrnego intrtfeisu d() d!/inio|uniu tLlkich ]Taccsóy obirgu dokumehlót?
P,|tanie
odpołiedż:
Zamau,iając!, ocZekuję udostępnicnia wbudowanl,ch lnechaniżin1)\ł kreatorciu, pozwalających
uż}tko\łniko\\i bez doŚrliadczcnia prl)!Iami\l\cznclo na sl\tor7enie procesÓ\ł obiegÓ§
dokumentó\ł lrruchamia]]),ch u lamach ponalu,
Ęvtanie l0s
1. zBńawigl.cy
mikokan€llzacli.
prz€d3iawlon€go
121.c
dotycżąće budowy
P<loal
cży
z4naglRia.y
wórunku
w tym punkcle ]eśllWykon
ln§!olac]c
T]klokah!i w .,ybUdóWene] Jniiśrokanal]żc]]
pzekrĘczgrqc
]ecż śa-'e, ilł!ecŚ.] (iasowel Ęl,Udowen6i
|eB\ ńn,6] ńLl! 1okńEwećiualńle .zy zańawla]Ęcy uzr6 śoołn,6.e
wyk6ź€ sp.ł.,enie Wa,!nx! !€ćż w wl€kśź€]
-i6(o \^ykońawce
ćzeęto IJlduletr\y
oży królszym odc]ilk!
dLlże ,loŚc, m,k.okatrlE .hoĆ ńan)y |uż duże
.logwigd.źonr6 w iakch l,uó§wech io ećnak Inw6.1orzy \ż@.lRó zjeą)ą
Dl§tego
]edńe] lmow
łeżwn,osk!|€ńV o żw
Dldów §peln]a]acych wdruń6k do :]
odporłiedź:
Zamawiaiąc"v podtrzymuje §lmaganja okrcś]one w pkt,
Klts
l)l)l)0]5590] sad
lV
1.2.1,0
\ll'956-:(!{)j ]?ó, R.gon:8rI 65] ]]J
lt.ioro\\ § 1.iuńi!vll\:\d/j,r](jostoi]alcl)Krd]o§e_!oRej.sinjSado$c8o
\\ ]
śrLośaLaplbfu /illado\ cgo: l 8 5]ó, l $t)-0()
/
l9siKUjaWśkopomorskaslEćINFoRMACYJNA5p.zo.o'
Ę-'tani€ l06
proslrny o okreś|enie
Jakle md byc IP §zefo ZewnęrlzńeJ {sŁoplen ochrony) ?
odpo$iedź:
Nie m iej niż lP54
P},tsnie l07
(F
1 5 4 {śar37))
zamlrŚci] wymaganie "sżaĄ/ Fowinny .harakleryżowac sę i.ijdulową tJudową, klóra W
prrysżłoŚ.l polwol; na ,.h swobodl;ą -ożt,uco$]ę 9cp.:ez oosiawjenle <o]c]iego moću1! z
Zdma\łlającY w wymaqan]j.l1 dot}LiącYch §żaf ze\\Jnęllżnych
5okL §Zafu irL n. ierrrońiJ;|] a..\l..ożbt](io{e,! _,J..e" a-ZY za.Tół a]ą.v dop!ścl
lozwlą;ónlć ne posl€dajace mol|]wosa] ożoucnwVn (.L.r] le ..oo!]Y?
JżasacnieńiL,
jesi 5en5 ,.lylllżgaf,]ó oLaowy ,ncc!ior./€] sżaf, ]€zej] szala ma 5yt aĘV iuD
dWL]komclowd l l.łOżet el11 9toso!!dn]a Dso]rny.n kon]or jest od§epalowa1r]e te-riLażnć
żainśraioWanych!e.n Jr!ącz€ń, l)p o3terLś z3alos.rva!1e r/]ecle] koncrże óle są.a16żon€
ńa eńisję ciepłó ż siow., lUD ljiżąljzeń aklywnycr !ł dnJgi.j łdmorże,llLedy łal\!,ej re§t
LJtrzv ia. .iŹslą temDeraturę b6te.]l .o WYdl!ża jel zywotnośc, Po zd]ęclu salóny bocżne]
f-z! .o.r ,(loW e o .oleJ_e r,ł_lJ,\ 1Z3. q!.,,_.Lr \!-.,! rt,ts.ą §l.relr.-§i
]ól<
Z (o E rożDudowa w górę §7ery, która na Wvsokoś. rżędu 2 2,;0n spowodu]e,
Uęąd!9Ęió będą żalngtaiolvan€ po7la ?aslęgier *yqoc.ej , Óeżp,ecźnej obsrugi p€lsoreiu
Ż
odDorvicdź:
Zamarłiając1 dopus7_cza ró\\nież rozwiązania nie posiadajace możlirł,ościrozbudou1,. Takim
roz§'iązaniem mogą być dedvkowane s7at_\, producentó\ł sprżętu dostosowane do konl(retnych
rozuiązań teleinfbrmatycZn_ych.
P}tani€ l08
Za.naw ającv VJ 9 'L.], W op5]€ priedrn otu |arnÓWien/a Wyn]aqa Wykonanla 3a
Bż'., pźyłąażyenergely€żnYah. z iJDe,,.l; Lista:ad3ń p,żesłdżłóny.hclo wykonania przy
t)ucloWie kózle] ż€ śLaqlbóżowych (p, .J,7 1śtt 55) oPZ) WYnika, ze prżyiącźy
enerqeiyczlyci naiety Wvklrn8Ć f7 Prosill1\, . ]ednozndcżne ok.es]ene iiczDv pr7ryłąc?y
eneiqelycżny.h 0o vły<oidnia,
odDo§,iedź:
Rzccz}"lvisĘ liczbc prz_",łączy cner8etycznych do wykonania $,skazuie dokument PFU, Ilość
projektowan,vch do lvybudou.ania prz)łącz} energet!,czny-ch,jest rórłna ilościprzerł,idzianvch do
\ł,},budouania 51acii bażot\},ch.
\ll'l)56_](19],]7(r. R.eon] 8'i l 6j l
]]]
(Rs0l)t)l)L559()3sndl{cjono§]\Ioruni!Vll$\d/jłł(b\NdJlc7\Klló!r.3oRćjc§r!sądoNcgo
$)$toi
Lap .lU żakl dos.go: l8,j2ó l89
0()
ll
ęsiKujawsko-PomorskaslEclNFoRMACYJNA5p'zo.o'
Pvtanic l09
W óUnkcle 1,s ]3 5
u/Yflraga^ia .lotvażące systemlr żasllEnia/ Zań]dwits;ący
przeós!óWil .n'nLńólńe \łymsga.ie colyciące rnoŁy zł9lldcża UPS 50 kVA, ,1tstomra§t w !')
1,5,r3,1 oqółnv jaxres .ooót co Wykorjania ls'-i 8:l ZdrnrlviającY orżedstawlł wymaganle
o ńo.V 50 łVA 1e \,vż9lęcu l|ć konlecznosć dobóru bal€rl
akUrnulaloróW pooilży-Ju}ecY.l] pracę za5llJ.]a DIleż .:as l2C lnlnU(, prosl.ilV .
ża]n§taiowan]a żó5l]acża l]pc
jednożnacżne określenie anocy u,Ym!9anego,rasLiacz! l,]PS
odDowi€dź:
W punkcie 1.5,1j.5 nastąpiła omllka Zamarviajac}, oczekuje dosulvy, zasilacza o moc_! 60kVA
Pvtanie ll0
prosimy c roiwie.ożeni€ aBśtę9U]ą!yclr ;lap]sóyr doryczących mocY s*oWn
-,rbel. ] |iste
"Ve7łóW
K p5I i]rrclnaclonyci] dc ]noder,rlżac]i Zakres nleibędnych
.ordc lrod9rnjzacyjaych
l
l
l
1
l
_l
odpowiedź:
żarnawiając) potu,icrdza :łapis1.
Pytani€ 11l
W : aDei j
.,st6 !vę3łów (-psj Jrż€ria4zony.h do |Ęode|lli;aci] Zsl<rćs
nleż5ęłJly.i pra. .1o0ernjld.r')nyr1 la,l 5 1a y{yP,.!] ! s!r,sunk! do moće.n;7dcJl
]stilejącvct :).n<!ć!v yr .rrienowych) Znr:]ólv]ója.v r',y."aga V/ycosaZenla Wężłó§
przeżó.czo|1y(h do mode!l].acj (zRPD cERGiA. zRPD MPćc Włocla]"\rek,
(PEc
Byal9\)sz.ź)
!r sicwnle o ok.eśto.yń czgsie oodr.żyTa-,a "ir..,]u poolówne9c cot!.an,a t}alerl prosjmy
o podanje fccy l-].ządżeń /ćtn§talowanVch yr wy,r,errlon,/ch Wężtacn.
odoowiedźl
Prze\ł,id},uane nloce dlil poszczególn!ch obiektót\:
ZRPI) CI,.RGIA - pobór rnoc! l500W 'ril 48VD(
/RPD MPEC W]ocłarvck l700 W żi 48vDC
KP!]C t]ydgoszcz 1300W,łl48VDC
NlP 95ó-]{)-9]-27ó. Rcgon: Elt ó5] ż2J
KRs 0lll)(ll5j9l)]
s_ad
Rc|oro(i
\\ ]
s
toruniuvl1Nld/i!](]ospodalcz,' !it!jo\.8o ltq].ślru s+to$eao
rolosć kapikh 7a\lado$.8o:
l
8,5]ó, l lł9.0() /l,
Kujawsko-Pomorska slEc lNFoRMACYJNA 5p. z o,o,
Pvtanic l12
,r! ,7maqdnlacir .jorvaża.,/cb !1'ynoslr?en!a konaenera !\ ]nstaia.je elektrycuną
ip,
:,3 lVVĘagdlji. lc.l-nJcZń€
konteńeóv, ie]ek.ńLJ. kscY]nYch) Zań.w,ć]acy ,łvmaq6
ź.śtosowanióa;Ji)ezpleczenló cliFclWF.żep ęcloWeEo ió stron€ 9lównegd pl?Yia_cża. azy
Zain6Wla,!ą.]/ wVma9a żastośov,/3nla zaDe2D,ec.-enl' orże.aWprzeolęcloP,/e9o p.zepięc ry9Lr
i+I], z9-odnego l vJyr]d9..lódr noJmy PN-EN lJ]Ą4J-11? cży Zarrd,,!isJą.y Wyma§e
żast.sowaila ogrónlcżnlka plzeoę. lypu i,il, ż9ołneqo ż \!ynr.9anlam nora'lry Pl!-€N
1
6l643
lak.
P}tanie
(!]a
rów.ie7 dla ,n5!.rlac'] żasl]a]ące] żeF/nęt.ż.ąszalę te|ekomun,i<acylną?
1
ll3
pny]ączy Śwlatiowodc]wycl\" Iańawlają.V w tabell nr
\! 3ir.l-nl.- {-/k.rfysi!jące lsin|Eją.ą !i.na|]ż6cje ( psi prośżc.
r'v pLrrkcje 1.5.8 ,,vr/),kcićńle
:
'0!6l!]€
.]Wl. .e
aq:
,rzekazBn]e trasy s!Frelą(]c] kanaL
zoc,l
odpo}vicdź|
lamarłiając1 udostępni rr s*ojej siedzibic przebicg tras1 istnie,jącei kanalizacii K-PSI $ relacjach
$ (]hehnnie \łskazan},ch \t tabeli nr
5,
Pytanie l1,1
cż}, w zwiążku z ]ednocżesnym Wskóżyw3nień w slwż Wy,no8u §udowy lnirartruhiury lad]owej nż
podsta,,tie alahilektury ATCA (an8, AdVanced Telecomrnunica!!ons compurin8 Alchitecture) jak
j wymotu bodowy infranrukturv żgodnpi że j.andardćm 36Pp {EVolVed pacłel core] pro!]my c
potwierdżenie, że żamawiaiąą ijop!śżcżacba roZwiązani. iako równowaźn€,
Tylt sa!Oy]!. pr9!Ę,y-qp-c!4re.(dfg-]]i,e_, j4t3ł|iy 9l{e3-ż-9i-o]:1_5lW?,-.hi-|łl!-ry,!ru9'!ś ł]!9
i wylącżnie dla ledne8o i pov!ryŻsaych 513ndardÓb,, będą ]8ncrowa,rc przy ocenle technjąne)
oferowanYcn rożwiązBń?
odporiiedź|
Zamawiaiąc"v nje okcślarł srł,oiej spec1,iikacji u__rmtlgu architektur}, ATCA u stosunku do budou1,
całościiniia§truktur} radiorrej. jak to strłierdza P}tając}- ale jed_"-nic do części zrłiązanej z
centralnym sysieme żażądzaniasiecią radiową CORE. Archilektllla całego s}stemu pozostaie
da|!j Zgodna ż \^}mogiem standardu ,iCPP
Ęvtanie l|5
tlansńiśji
cżY, jaks lożwiąlanie lóv/noważne zo§!anie utnane prżez zem6WĘ]ące8o szyfrow3nic
nyfrowenia nlż
d5nvch a8odne le standaroem 5sL? stłndtsrd !€n żapewnie WYtsre beżpiec,eńsrwo
wym.8any w S|Wz pfotokól sFiP
odpowicdź:
Zamarvia|ąc) nie iest peu.icn_ do którego l'ragmentu rtynragań odnosi się Pytający. Wynraganie
K
l(s
i)1)1)0
]
5J
\tP 95G:(l9]-]]6. R.gon 8] l 6_i1 ]: l
\ orun iu v l l $:\ d7]dł Goslodal.^ Kld]o§.eo Rc]csllu
\\\sokoic kapndh zllJLlo§egn: ll 5]6 l89 00 2l.
9l)] s,]tl R.iuro\ \
1
s4do§ ego
ĘsiKu]awskoPomorskaslEć|NFoRMACYJNAsp.zo.o.
szyliowanie SSL poiarł,ia się zal(iwno w części"Bezpieczeństwo" pLrnktu 4.7 załącznika nr 8
(dot!,cz4ccj Core'a Sicci t]|E) iak i rr części uzupełnicń specllikacji systemu zari4dzania (NM§),
Jcślichodzi cl częśćNMS () Zamawiając!,pozostawia W),móg na szyfrowanie transmisji tlany,ch
zgodnic protokołami SSL j SFTP
I'ytanic l l6
ciy ie.ńila!e
dbo^eńcklP
Ila it]rżą ,osiaoea wcuocwżnr:8.iiloo
wyma8iń śtcndalduLlEż (l. , n; ].k]cr laśJćóca będż e do3r.rcr!]
kenv 5lM, w.ełL spelnienia
i".rnlńB i)
kart\r 5 M do
Odporr iedź:
odpowiedź.jdk w pytaniu 25
Pytanie !l7
W lwLĘlku z blakień ok.eś|enia w slv,/ż sr,erokości kan!i!, W j3kim ńają pracować oferowańa
telminai€ klienckie L'Ii, pro§imy ! polwierd.en e. 1€ Vuymagany n,jeksymalny kene] io aOMH!
,,nosihy o
(żBodńie u wYmo8]em oostawlonym ,tacjorr 5ażowYń]? jez€ii kana| ma bvć
'iż9.y,
aIostośor^anie tego W}mo8u tal{Że w .Aplsacr dotycilQcvch 5lacjl barow€j
Odpowiedź:
'lcrminłl aboncncki będzie obsługiwal szerokości kanału 10 i 20 MHz
Zamawiając1, zakłada, że
([-tE'I'l)D) u paśmieczestotliuości_ którc Zanrauiająct,obeślił w wynraganirclr,
Zamawiając}, podtrzymuje $}magania dol!,czące maksymalnej \łielkościkanału zdefiniou,anej dla
stacji bazorł,ej,
Pytanic l18
praWeń oDi9łnic ,rredmiotlr Zarflówienii IeżV 0o śtlonie
Żańawia]ące8o, prosimY 3 Ws[3żJiłe p,rynajnrnlej ]eśźcże,edne8o ,o?Wlążanb LTE (poża Hu€Wei
eWBBl s!elnlóla(eĘo wvnoR: sjwZ
W rwiąlku z tym, ż€ praWidlowe
]
l8odne
a
odpori,iedź:
Zamawiający inlbrmuje. źe wvmogi SlWZ spełnia rvięcej niż.iedno rozwiązanie
Ętanie ll9
W rw;ążku ? pl.owadueniefi po§tępowańio w ramilch ploaed!ry Zaproje{tu] iWybudUj, Ęm samym
pr.ekalanlem ne Ęecz ofefel^ia obowiąlkóv/ wynikającvch i eiektYwne8o doboru elementóW
wchodiącYch w śklód of€rty, prosimy o WyłreśLeńic VJylńot{ów W zakr€3i€ oferowaneBo ro,wią,allla
powyże],
LTE, Wskazującyc| Jednożnacznie na prodUkt firmy tiuawe ew8B. Wymo8io klÓrYch moWd
zostaiY oplsane w oowolenlu, ktÓre wprynęlo do Zamatviają,e8o w dńi! 26,07,2013r,
()dpolł,icdź:
lamawiając,"- podtrzlrnu je wl mogi okcślonc\ł sI\\iZ,
\ll'9jó-]l)-9j,]]ó.
K lt
s
0l]1)0 l
5,§90] Sitd
R
ltc3on: E]l (,J] ]2,1
(nrspodarcż) Krd|(tr! cgo
) dzial
$ furln iu v ll \\
t)Ń1,ość kd|)hł]U llkłado§.!o l8.j,]6,1lJ91)()z],
qon0$ r
R.i.stu sldo\reeo
ęsiKujawsko-PomorskaslEć|NFoRMACYJNA5p.zo.o.
Pytanie 120
Pytanl"1,
Z€mdwta]ący
!ły.,raga z3inttdlowanla
w
wy§y.znyalr cc:/i7ą{.ycll k3.iene|a tele]@n-!nikacyrne6ó
;
,,Pzełącz1ik 3,blegunovll wraż z ręr.ęt|z.v- gniazdert lmożIiwiaJącyr,
pooą..zerje agrega:u levlnęvzlź?c (gń]ózdc Z3la,ral.wd.c ft zeŁr,ąi:z 9ov4Ąą9 być
zabezpE.żcne pfzed nteoawołanYń dostęoeń 9$a2 |rzecct " |prv, ; : 5.3 V/y8rts§anró
techn cżne d 6 konlene.óW lel€komL]ń]kB.yJnyan
cźv Zafhaw,ającY wyfiaqe p.ZVgot!.łi.la .riel5.a oć posedowie.|ts a9re9€(!
al!ndaneĘt, óodłoże WyłożoIe k.)stką? jcże' clDo*edź Dęc:lł iWierdżąca pr§simy ,
,odanle Wyrnl|!.Óy? ..az mas} agregatL Dał€ i€ ilezbęot€ są dc ośz.cDwaala kcsżtÓW
p.żygotol{ańia ńle]sca iosadow!en!a aq€96tL
odpo}viedź:
Zamawiający nie wymaga przygotou,ania miejsca do posadowienia agregafu w postaci l'trndamentu
lub podłożawyłożonego kostką. łrmawiające przewiduje u,razie awarii możliwośćwykorzystania
agregatu przewoźnego,.
Pytanie l21
pytańie
2,
Z3rn.W|ejący
iłyrrr5gd zóinsialow3l,iló
ł
ts]y.naqarla.Ą
d.-y.żącv.t k.iił!n-.rij te]eł6.nUnlkaay]neqo
i
,,óbrvód zasllanja ZBsleCZa ltPs:: mócy .
,/yndgan,a Łecr. c,-e ,]la lonlere.od
,iJ (laDe}ple.zenę
C.ir'
- 'pF,,
ę
',,5.3
!e|e(o,_
clY zóllaĄć ący
ńw,-ó:,a lni,,}-.(,)vc- e atsstiaazż !P5
cb\łodL zesilnjącegoi ,lez€i, 3.rpcwleł2 .ędżje L .YtYv].a p.o§]n,
.zy !vŃr D.zYgotovJania
a aoća,jlć ..!y-a93n€go
cżasu aoorżv,ienla 5atery]ne3c
odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje ulmaganie. Zamawiający nie trymaga instalowania zasilacza UPS a
tylko przygotowania obwodu zasilającego. Wymagania odnośnie\ł]posażenia kontenera
Zamawiający zarł,arłu, oPZ i P|jt-].
N IP
KRs 0000155!Ęj
sd t(cjuD§! s
95ó-?ll9_]-27ó, Regoi:87l 651].':l
rorunju vli \t,ldzial Gospodalczr Khjo\te8o Rejcśru Sądo§e8o
u}sokość kaprlrh zakkdolvego l8,52ó l89.00 7l,
l9siKUJaWsko'pomolskaslEclNFoRMACYJNA5p.zo.o'
Pytanic 122
lrytani.3
zóm?/],a]ac! !J dYtYcrl\!]:h
Wy-j9ż aa]rsta]§ryaf lia
.,]a:, ]:,ą1:!all
:!^Jnc'!ifnr.lj ':]..i L:ośtępowya:l
,Rczcz].lnle ci!ła^/lzl'3 wł3csćżana'.')l?n,,rc,/r a.zerąlci. r .'ża .-ór,.ętrz??
pEJ, ) l 5 i l,]y,,]a.§n ! :e-h.rc re
9.:az!1. |jo D|żfjąazer:l 3!)i??dl:L !)ląda!^,ar( za]J
. a sż3' ie ?(.l.J,j!kaLy]ryi:ll,
.:.3! -ajndq,ł]ąav ,1lJaqe .rry!.-c\Ą. i . niE]sc. j. ;jos.aa,rle.;. 3q,coaii]
i!,l|d3fia1] |roa}oże wyróż()lre Kcriką] ]e:c _:1D.!,je.ź :edż|e :!, er3]ą.a :rnsLrYly L,
]icaiLe łV,n dlo\v JriJż ,ra9! 3q,cq.t! DanE e -.]zoę..P 5ć Jc Js.ć.!T ł,la "ośi.a,ł
:-żV9olir!3. E
m 4]sca oosaccy;].] ja óg]9i]tstu
odpowiedź:
Zamawiającl,nie qr,nraga prż\,gotowania miejsca do posadorłienia agrcgattr rv postaci fundamentu
lub podłoźat\\łożonclo kostka. Zanla\riajace prże\\,idrlic w razie a§arii nożlir.r,,ość$lkożystania
agregalu pr7ewoŹnego,,
Ponadto Zrmarr iaiąc} doprecvzo\anie (nrod}liku_ie) Pl-t] tj, załącznjk nr 7:
, str, 8. ladanic 2 "W ramach rcalizacji tego zadania. dla rrgzla zIokalizolł,anego w micj\co!\ości
s\\,iecie n,lwislą (teren NZ()Z ..Szpital No\ł]'' ul, Wojska Polskiego 126. działka nr 854/17). "
- str.9. Zadanic 5 "I)la istniejąccgo rłęzłaracliorvego Zlokalizowanego rł l oruniu (dzialka nr
7'ltlll- ":
- str, l0. Zadzuric 5 "Dla u,ęzła radioB,ego zlokalizorł,anego w Bydgoszcą (budynek posadowiony
na działkach nl 7l2i 8Al należ] żaprcjcklo\\ać zcslau uch\\rtórv anteno\ł!,ch do już istniejąc]-ch
stel?tźl,§sporników na potrzcby instaiacji antcn scktotrrłlch oraz.]cdnei radioLinii punkt-punkt, "
- str, l1. Zadanię 9 " Prżedmiolem lego zadaniajest budo\\a stacji bazowej na istniejącym kominie
ciepłowni w lnowrocławiu (działka nr 47), ":
-§tr,.ł(). 1.5,7 1ł\ konanic lr ieżr kralorrni§orr(i
'Na <lachu bucllnku NZOI ..Szpilal No\\)'- ul, \\,bjska Polskiego 126 rv micjscowosci Srłieetc
orWisłą (działka nr85.1/17) nalez} zaproiektorrać oraz rvlbudorłac stalowl masz kalorłnicolł,}, o
\łl,sokościi6m. Konstrukcjc masztu nalcź!,pclsadorłićna konstrukcji lvsporcżej (rama staloŃ,a)
rozkIadającej obciąźenie na po\ł,ierżchnię d$chu".
MAjąc poł]-ż§zc na uwadze zamalł ia.iąc]- ,mieni9 t€rmin
Termin §kladnił olcrt 03.09.20l3 godz.: 10:00.
T€rmin otwłrcis ofcrt 03.09.20l3 godr.: l0:J0.
składania i otn,arcia of€rt tre następujący:
Prze§odnicżac] Komisii Przetar8o\tcj
,yrBxnrFJ!o|ś,
lal
ł/l/
'/ jlrlbtłdaa
\Il'956.](J-9j,]]-(, l{cgoD ll:,l
l.Rstl0l)l)l55()()j\ttLllt.].no\: §
\\}\oko\a
65,1
]:,l
lo LijU\'ll §)d/Jl(n)lpoJir./j
L!|) 1dlu /aIlłdo\.!o l8.5:(, l8'
Ńrilrolv.go Rcjenru sadoscgo
r)(l/l

Podobne dokumenty