Opis do projektu drogowego skrzyżowania ulic Mogilskiej i Przy

Transkrypt

Opis do projektu drogowego skrzyżowania ulic Mogilskiej i Przy
Opis do projektu drogowego przebudowy skrzyżowania ulic Mogilskiej i Przy Rondzie w Krakowie
Opis
do projektu drogowego
skrzyżowania ulic Mogilskiej i Przy Rondzie
w Krakowie.
1.
Podstawa i zakres opracowania
Projekt
drogowy
Skrzyżowania
ulic
Mogilskiej
i
Przy
Rondzie
w Krakowie opracowano na zlecenie Inwestora, firmy Tenali Investments sp. z o.o.
Trikala SKA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 17.
Projekt obejmuje poszerzenie ulicy Mogislkiej o dodatkowy pas ruchu na
przedłużeniu istniejącej zatoki autobusowej dla pojazdów skręcających w prawo w ulicę
Przy Rondzie, oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Mogilskiej i Przy Rondzie. Projekt
obejmuje także rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie.
2.
Dane wyjściowe
- podkład sytuacyjno-wysokościowy
- plan zagospodarowania planowanego budynku biurowego
- wizja w terenie
- założenia Inwestora
- dokumentacja fotograficzna
3.
Stan istniejący
Przedmiotowy teren znajduje się w centralnej części miasta Krakowa,
w dzielnicy – Grzegórzki – Śródmieście, pomiędzy ulicami Mogilską, Przy Rondzie
i Aleją Powstania Warszawskiego.
A R G PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE ANDRZEJ I RENATA GARPIEL – SPÓŁKA JAWNA
1
Biuro: 31-234 Kraków, ul. K. Herwina Piątka 16, tel. / fax: 415 95 84
Pracownia: 31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a, tel.: 418 05 60, 61, 62 fax: 418 18 22, e-mail: [email protected]
Opis do projektu drogowego przebudowy skrzyżowania ulic Mogilskiej i Przy Rondzie w Krakowie
Ulica Przy Rondzie posiada jedną jezdnię o szerokości zmiennej 6 – 7m. Ulica
posiada dwa pasy ruchu. Wzdłuż ulicy biegnie chodnik o szerokości około 3m i znajdują
się istniejące miejsca parkingowe ogólnodostępne.
Wzdłuż ulicy Przy Rondzie usytuowano oświetlenie.
Ulica Mogilska – Rondo Mogilskie na przedmiotowym odcinku ma szerokość 14m
i 4 pasy ruchu po 3.50m oraz chodnik o szerokości 2.00m. W obszarze inwestycji
znajduje się także zatoka autobusowa o szerokości 3.0m.
Po południowej stronie znajdują się tereny istniejącego Hotelu Chopin.
W obszarze inwestycji znajduje się uzbrojenie podziemne - przebiegają sieci –
telekomunikacyjna, energetyczne, gazowa, wodociągowa i kanalizacji.
4.
Budowa geologiczna terenu.
Morfologicznie przedmiotowy teren to fragment terasy niskiej Wisły. Teren jest
równy (wyrównany nasypami), lekko nachylony w kierunku południowego wschodu.
Podłoże zbudowane jest z osadów mioceńskich oraz osadów czwartorzędowych.
Osady miocenu to iły na głębokości od 14.5 do 15.4m. Na nich zalegają
plejstoceńskie i holoceńskie osady rzeczne – w spągu seria żwirowo – piaszczysta
o miąższości 8.5 – 10.4m, która przykryta jest warstwą mad i mad organicznych z
torfami o łącznej miąższości 0.3 – 1.5m i miąższości torfów około 1.4m.
Na powierzchni rozprzestrzeniają się ciągłą warstwą nasypy niebudowlane
o zmiennym składzie i stanie oraz grubości stwierdzonej wierceniami 3.5 – 4.2m.
W trakcie badań stwierdzono występowanie w podłożu w
obrębie serii
piaszczysto-żwirowej wody gruntowej strefy saturacji o zwierciadle ciągłym swobodnym,
lokalnie naporowym. Stabilizowała się ona na głębokości około 4.40 – 5.30m ppt.
Teren dokumentowany znajduje się w zasięgu działania bariery studni odwadniających
związanej z piętrzeniem Wisły na stopniu „Dąbie”.
Grawitacyjną wodę wsiąkową w postaci sączeń stwierdzono prawie na całym
terenie opracowania w obrębie nasypów oraz na ich styku z madami w strefie
głębokości 3.5 – 4.2m ppt.
A R G PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE ANDRZEJ I RENATA GARPIEL – SPÓŁKA JAWNA
2
Biuro: 31-234 Kraków, ul. K. Herwina Piątka 16, tel. / fax: 415 95 84
Pracownia: 31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a, tel.: 418 05 60, 61, 62 fax: 418 18 22, e-mail: [email protected]
Opis do projektu drogowego przebudowy skrzyżowania ulic Mogilskiej i Przy Rondzie w Krakowie
5.
Stan projektowany
SYTUACJA
Dla poprawienia warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic Mogilskiej i Przy Rondzie
oraz dla zapewnienia płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz obsługi komunikacyjnej
i dojazdu do planowanego budynku biurowego, zaprojektowano przebudowę Ronda
Mogilskiego - ulicy Mogilskiej oraz skrzyżowania z ulicą Przy Rondzie.
Zaprojektowano poszerzenie ulicy Mogilskiej w zakresie Ronda Mogilskiego
o 3.25m, co dało możliwość wydzielenia dodatkowego pasa ruchu o szerokości 3.25m
na przedłużeniu istniejącej zatoki autobusowej. Pas ten będzie służył pojazdom
skręcającym w prawo w ulicę Przy Rondzie. Przy projektowanym pasie ruchu
zaprojektowano chodnik o szerokości 2.00m w dowiązaniu do chodnika istniejącego i
peronu autobusowego. Przy chodniku od strony hotelu Chopin zaprojektowano mur
oporowy dla pokonania różnicy wysokości Wzdłuż chodnika i muru oporowego
zaprojektowano barierkę ochronną.
Poszerzenie jezdni Ronda Mogilskiego powoduje także konieczność przebudowy
bramownicy kierunkowej.
Na skrzyżowaniu ulicy Mogilskiej i Przy Rondzie zaprojektowano poszerzenie
jezdni z wprowadzeniem wyspy segregującej ruch i będącej azylem dla pieszych.
Wyspa będzie miała długość około 14m i szerokość od 1.6m do 8.50m. Jezdnie na
skrzyżowaniu z ulicą Przy Rondzie będą miały szerokość 5.0m. Załomy krawężników na
skrzyżowaniu z ulicą Przy Rondzie wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R=8.0m
i R=10.0m.
Na przekroczeniu ulicy Przy Rondzie w ciągu chodnika ulicy Mogilskiej
zaprojektowano przejście dla pieszych o szerokości 4.00m. Przed przejściem
zaprojektowano pasy dla osób niedowidzących o szerokości 80cm.
Na
odcinku
około
13m
zaprojektowano
poszerzenie
istniejącej
zatoki
autobusowej z 3.00m do 3.25m, z rozebraniem i wykonaniem nawierzchni betonowej
aby umożliwić wykonanie otwartej zatoki i dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów
skręcających w prawo w ulicę Przy Rondzie.
A R G PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE ANDRZEJ I RENATA GARPIEL – SPÓŁKA JAWNA
3
Biuro: 31-234 Kraków, ul. K. Herwina Piątka 16, tel. / fax: 415 95 84
Pracownia: 31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a, tel.: 418 05 60, 61, 62 fax: 418 18 22, e-mail: [email protected]
Opis do projektu drogowego przebudowy skrzyżowania ulic Mogilskiej i Przy Rondzie w Krakowie
ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE
Ulica Mogilska na przedmiotowym zakresie ma istniejący spadek podłużny
wahający się od 2.8% do 3.5%. Spadek poprzeczny ma wartość około 2%.
Poszerzenie ulicy Mogilskiej o jeden pas ruchu zaprojektowano w dowiązaniu
wysokościowym zarówno do spadku podłużnego jak i poprzecznego ulicy Mogilskiej.
Ponieważ zatoka autobusowa posiada odwrócony spadek konieczne była zmiana
spadku poprzecznego projektowanego pasa ruchu z +2% na -2% - z jednej strony
dowiązanie do istniejącego spadku na istniejącej zatoce autobusowej, z drugiej strony
dowiązanie do istniejącego spadku ulicy Mogilskiej i ukształtowania wysokościowego
ulicy przy Rondzie.
Ulica Przy Rondzie ma istniejący spadek około 3.7% i 1.8%. Rozwiązanie
wysokościowe projektowanej przebudowy skrzyżowania z ulicą Mogilską dostosowano
do istniejących spadków podłużnych i poprzecznych ulicy Przy Rondzie.
Na przejściach dla pieszych należy zastosować obniżone krawężniki do
wysokości h=2cm.
Chodniki będą miały spadki poprzeczne 2%. Połączenia z istniejącymi ciągami
pieszymi zostały dowiązane do istniejących rzędnych wysokościowych.
Na zakresach projekt dowiązany jest do stanu istniejącego. Dla pokazania
projektowanych
spadków
podłużnych
i
poprzecznych
wykonano
rozwiązanie
warstwicowe. Ewentualne skarpy należy wykonać o pochyleniu nie większym niż 1:1.5.
ODWODNIENIE
Odwodnienie na projektowanym zakresie będzie odbywać się powierzchniowo
i w zakresie pasa drogowego ulic Mogilskiej i Przy Rondzie wody opadowe zostaną
odprowadzone do istniejących studzienek wodościekowych w ulicy Mogilskiej i Przy
Rondzie. Na ulicy Mogilskiej zaprojektowano lokalizację dwóch nowych studzienek
wodościekowych i likwidację dwóch istniejących kolidujących z projektowanym
poszerzeniem. Nowe studzienki zostaną zlokalizowane przy projektowanym krawężniku
na przedłużeniu istniejących przykanalików. Nowe studzienki zostaną podłączone do
istniejącej kanalizacji poprzez przedłużenie istniejących przykanalików.
A R G PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE ANDRZEJ I RENATA GARPIEL – SPÓŁKA JAWNA
4
Biuro: 31-234 Kraków, ul. K. Herwina Piątka 16, tel. / fax: 415 95 84
Pracownia: 31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a, tel.: 418 05 60, 61, 62 fax: 418 18 22, e-mail: [email protected]
Opis do projektu drogowego przebudowy skrzyżowania ulic Mogilskiej i Przy Rondzie w Krakowie
Zaprojektowano
2
studzienki
wodościekowe
przykrawężnikowe
ø60cm
wyposażone w osadnik głębokości min. 80cm z płaskim wpustem na zawiasach
z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Przykanaliki należy wykonać z rur ø20cm PVC
posiadających atest do stosowania pod drogami.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Po wykorytowaniu sprawdzić nośność podłoża dla ruchu KR5.
Konstrukcja na chodniku:
- płyty betonowe lub kostka betonowa szara „behaton” bezfazowa
- 8(7)cm
- podsypka z piasku średnioziarnistego 1:3
- 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm
- 10cm
- wymiana gruntu na kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie
- 20cm
Razem 41 cm
Konstrukcja nowej nawierzchni bitumicznej:
- warstwa ścieralna SMA 8
- 4cm
- warstwa wiążąca AC WMS 11W
- 9cm
- warstwa podbudowy AC WMS 16P
- 14cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mechanicznie
- 25cm
- kruszywo łamane 80/120mm stab. mechanicznie
- 40cm
- geowłóknina
Razem 92 cm
Konstrukcja frezowania i nakładki:
- warstwa ścieralna SMA 8
- 4cm
- warstwa wiążąca AC WMS 11W
- 9cm
- geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie w każdym kierunku >140kN/m lub siatka
stalowa
- sfrezowana istniejąca nawierzchnia na głębokość 13cmw przypadku wystąpienia
asfaltu lanego sfrezować głębiej do całkowitego usunięcia
Razem 13 cm
A R G PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE ANDRZEJ I RENATA GARPIEL – SPÓŁKA JAWNA
5
Biuro: 31-234 Kraków, ul. K. Herwina Piątka 16, tel. / fax: 415 95 84
Pracownia: 31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a, tel.: 418 05 60, 61, 62 fax: 418 18 22, e-mail: [email protected]
Opis do projektu drogowego przebudowy skrzyżowania ulic Mogilskiej i Przy Rondzie w Krakowie
Jezdnia zostanie obramowana krawężnikami kamiennymi 20/30cm ułożonymi na
podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4cm i wspólnej ze ściekiem ławie betonowej
z betonu C12/15 gr. 15cm z dwóch rzędów kostki betonowej 20x10x8cm. Chodniki
zostaną obramowane obrzeżem betonowym wibroprasowanym 8x30cm ułożonym na
lawie z chudego betonu C12/15 gr. 10cm, z oporem i z betonowaniem połączeń
obrzeży.
6.
Uwagi końcowe
Wszelkie
prace
należy
prowadzić
zgodnie
z
obowiązującymi
normami
i przepisami BHP.
Określono,
że
warunki
posadowienia
obiektu
mają
być
zgodne
z rozporządzeniem Dz. U. nr 126 pozycja 839 i ustalono je w pierwszej kategorii
geotechnicznej
Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie
z
Rozporządzeniem
Ministra
Transportu
i
Gospodarki
Morskiej
z 2 marca 1999 r przyjęto skrajnię drogi 4.6m liczoną od poziomu nawierzchni.
A R G PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE ANDRZEJ I RENATA GARPIEL – SPÓŁKA JAWNA
6
Biuro: 31-234 Kraków, ul. K. Herwina Piątka 16, tel. / fax: 415 95 84
Pracownia: 31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a, tel.: 418 05 60, 61, 62 fax: 418 18 22, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty