ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7 ul. Koszykarska 2-4 Wrocław

Komentarze

Transkrypt

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7 ul. Koszykarska 2-4 Wrocław
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7
ul. Koszykarska 2-4
54 - 134 Wrocław
tel. (71) 353-77-38, fax 353-81-06
e-mail: [email protected]
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota określona na podstawie przepisów
art 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych
WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 7 WE WROCŁAWIU
Specyfikację sporządził: Tomasz Bukała
Opis przedmiotu zamówienia sporządził: Jarosław Kasprowicz
Zatwierdził: Dyrektor - Krzysztof Młyńczak
Wrocław, grudzień 2015
SPIS TREŚCI
A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
Nazwa, adres zamawiającego, tryb udzielania zamówienia publicznego;
Informacje ogólne;
Opis przedmiotu zamówienia;
Termin wykonania zamówienia;
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami;
Wymagania dotyczące wadium;
Termin związania ofertą;
Opis sposobu przygotowywania ofert;
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Opis sposobu obliczenia ceny;
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie
realizacji zamówienia publicznego;
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Informacje uzupełniające
B. Załączniki do SIWZ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia publicznego –
Załącznik nr 1;
Formularz oferty – Załącznik nr 2;
Oświadczenie wykonawcy w sprawie ubiegania się o zamówienie publiczne –
Załącznik nr 3;
Oświadczenie wykonawcy, o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania
o zamówienie publiczne – Załącznik nr 4;
Projekt umowy na wykonanie zamówienia publicznego – Załącznik nr 5
Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw - Załącznik nr 6
Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych - Załącznik nr 7
Wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy - Załącznik nr 8
Dodatki niewskazane w diecie dzieci - Załącznik nr 9
I
1.
2.
3.
II
Nazwa i adres zamawiającego
Tryb udzielenia zamówienia publicznego
Zamawiającym jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu, z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Koszykarskiej 2-4.
Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w
dniu 23 grudnia 2015 r. pod nr 351632-2015
Informacje ogólne
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, zwaną w dalszej części „ustawą” lub „PZP”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy PZP nie
stanowią inaczej.
3. Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 PZP, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną oraz faksem - w
zakresie wszelkiej korespondencji między stronami
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych
(PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
9. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
o której mowa w art. 91a ust. 1 PZP.
10. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Część A - MIESO, WEDLINY, DRÓB
Część B - WARZYWA I OWOCE NIEPRZETWORZONE
Część C - NABIAŁ
Część D - ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
Część E - MROŻONKI
Część F – RYBY
Część G – PIECZYWO
Część H - PRZETWORY I SOKI
12. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu w tym koszty przygotowania
oferty.
14. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadającą osobowości prawnej.
15. Wykonawcy, zgodnie z art. 23 ustawy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
III Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy lub wykonawców dostaw artykułów
spożywczych z asortymentu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
MIESO, WEDLINY, DRÓB
WARZYWA I OWOCE NIEPRZETWORZONE
NABIAŁ
ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
MROŻONKI I PÓŁPRODUKTY SPOŻYWCZE
RYBY
PIECZYWO
PRZETWORY I SOKI
na potrzeby żywieniowe stołówki szkolnej usytuowanej w siedzibie Zamawiającego.
CPV 01100000-8 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
CPV 01242000-5 Jaja
CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
CPV 15112000-6 Drób
CPV 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
CPV 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
CPV 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie
CPV 15600000-4 Produkty przemiału ziarna
CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze
CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, przystosowanym do tego celu
środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego;
2) Rozładunek;
3) Wydanie;
4) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji
Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
IV Termin wykonania zamówienia
Planowany początek - 11.01.2016 r., zakończenie – 31.12.2016 r.
V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – brak szczególnego warunku w tym
zakresie;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawcy są zobowiązani wykazać, że w
okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonali należycie lub
wykonują - co najmniej 1 zamówienie, związane z zaopatrzeniem stołówki lub
innego zakładu gastronomicznego świadczącego usługi żywienia zbiorowego
(Zamawiający nie wymaga, aby doświadczenie to dotyczyło wyłącznie dostaw
artykułów właściwych dla tej części zamówienia publicznego, w odniesieniu, do
której Wykonawca składa ofertę).
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - Wykonawcy wykażą, że dysponują odpowiednim taborem
transportowym, za pomocą którego będą realizować dostawy będące przedmiotem
niniejszego postępowania – na potrzeby niniejszego postępowania należy wykazać
dysponowanie przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu
proponowanego asortymentu.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - brak
szczególnego warunku w tym zakresie;
2.
3.
4.
Wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczą każdej części udzielanego
zamówienia publicznego.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę
i załączniki do niej wg zasady spełnia/nie spełnia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 24
ustawy PZP.
VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Dokumenty poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
określonych w Rozdziale V SIWZ, na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP.
LP
Tabela 1 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU - ART. 44 PZP
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
1
zamówienia publicznego – załącznik nr 3 do SIWZ.
Dokument poświadczający, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
2
3
Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych), głównych dostaw w zakresie określonym w Rozdziale V, pkt 1, ppkt 2 - w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że
dostawy te zostały lub są wykonywane należycie – załącznik nr 6 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego – załącznik nr 3 do SIWZ.
Dokument poświadczający, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
4
zamówienia publicznego – załącznik nr 3 do SIWZ.
Opis urządzeń technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw w celu zapewnienia,
jakości - załącznik nr 8 do SIWZ.
Dokumenty poświadczające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia:
Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
6
zamówienia publicznego – załącznik nr 3 do SIWZ.
5
Dowodami, o których mowa w poz. 2 tabeli, są:
poświadczenie, wystawione przez odbiorcę dostaw, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia odbiorcy dostaw
o którym mowa w pkt 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie, o którym mowa w poz. 2 tabeli, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Dokumenty wymienione w pozycji 1 do 6 tabeli powinny być przedstawione jako oryginały.
Dokumenty wymienione w tabeli 1 wypełnia, podpisuje osoba lub osoby uprawnione tzn.
wymienione w dokumentach rejestrowych bądź przez osobę lub osoby posiadające
stosowne upoważnienie.
2. Dokumenty mające wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ustawy PZP) - zgodnie z § 3, pkt 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Poz. 231)
LP
Tabela 2 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU
1
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ.
2
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - załącznik nr 7 do SIWZ.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, również przedkłada dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym, w poz 1 Tabeli 2.
Dokumenty wymienione w pozycji 1 do 2 tabeli powinny być przedstawione jako oryginały.
Dokumenty wymienione w tabeli 2 wypełnia, podpisuje osoba lub osoby uprawnione tzn.
wymienione w dokumentach rejestrowych bądź przez osobę lub osoby posiadające
stosowne upoważnienie.
3. Inne dokumenty
LP
Tabela 3 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU
1
Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY- załącznik nr 2 do SIWZ.
Pełnomocnictwa do podpisania oferty i/lub umowy na wykonanie zamówienia publicznego o ile
podpisywane będą one przez osoby nie wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2
Dokument wymieniony w poz. 1 tabeli powinien być przedstawiony jako oryginał, w poz. 2
jako oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Dokumenty wymienione w tabeli 3 wypełnia, podpisuje lub poświadcza osoba lub osoby
uprawnione tzn. wymienione w dokumentach rejestrowych bądź przez osobę lub osoby
posiadające stosowne upoważnienie.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy - w celu oceny, czy będzie on dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
LP
1
2
Tabela 5 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU
Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów,
na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
Pisemną informację na temat:
a) Zakresu, dostępnych Wykonawcy, zasobów innego podmiotu – w szczególności z
obszaru wiedzy i doświadczenia – podmiot udostępniający musi wykazać zrealizowane
lub aktualnie realizowanie zamówienia (w zakresie określonym Rozdziale V, pkt 1 , pkt
2), dzięki wykonaniu którym uzyskał on wymaganą wiedzę i doświadczenie – w tym
celu można wykorzystać tabelę zawartą w Załączniku nr 6 do SIWZ)
b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia.
c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem.
d) Zakresu i okresu udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia.
VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1.
2.
3.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację
4.
5.
6.
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a
informację o tym zamieści na stronie internetowej.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędna będzie korekta ogłoszenia o wszczęciu postępowania w Biuletynie UZP lub
konieczne będzie udzielenie dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
Ze strony Zamawiającego pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z
Wykonawcami, w sprawie niniejszej procedury jest pracownik Zamawiającego – Jarosław
Kasprowicz
Sposób zadawania pytań i przekazywania informacji określa punkt 3 Rozdziału II „Informacje ogólne”.
VIII Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium.
IX Termin związania ofertą
1.
2.
3.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X Opis sposobu przygotowywania ofert
A. FORMA I OZNACZENIE
1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim (w tym
wszystkie załączone dokumenty i pisma bez wyjątku), zgodnie z niniejszą specyfikacją w
formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami.
3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym
dokumencie upoważniającym do takiej reprezentacji .
4. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania,
komputer, lub inna trwała i czytelna technika) - zaleca się aby zapisy w ofercie potwierdzone
były na każdej stronie podpisami przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy osoby
– w celu identyfikacji nazwisk tychże osób wskazane jest opatrzyć podpisy imiennymi
pieczątkami.
5. Zaleca się aby cała oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony.
6. Oferta nie powinna zawierać napisów w międzyliniach. Wyjątek stanowią sporadyczne
poprawki błędów, wykonane przez Wykonawcę, potwierdzone podpisem lub parafą przez
osobę(y) podpisującą(e) ofertę – parafa lub podpis powinny być naniesione w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. z pieczątką imienną osoby dokonującej poprawek).
7. Kompletna oferta łącznie z załącznikami powinna być zszyta – w celu uniknięcia samoistnej
dekompletacji (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwienia zmiany zawartości oferty bez
widocznych śladów naruszenia.
8. Całość oferty musi być umieszczona w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem:
WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ ZESPOŁU
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 7 WE WROCŁAWIU
9. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta powinna być zaopatrzona w nazwę
i adres Wykonawcy w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku złożenia jej po
wyznaczonym terminie.
10. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty
prawidłowo zaadresowane a złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcy.
11. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają ofertę
na własne ryzyko i na własny koszt.
B. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY
1.
2.
3.
4.
Wykonawca może wprowadzać zmiany, modyfikacje poprawki i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych reguł jak składana oferta,
w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”. Koperta
oznakowana dopiskiem „ZMIANA” będzie rozpieczętowana przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zostaną one dołączone do oferty.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy
wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo
dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu otwarcia ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie
modyfikacji) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
C. OFERTA WSPÓLNA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum,
spółki cywilnej).
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Wykonawcę - Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza i zawierać w szczególności wskazanie:
1) Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
2) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby;
3) Ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę – Pełnomocnika.
Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z
rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – Pełnomocnika.
4. Ofertę oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy składa
i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Wykonawca – Pełnomocnik, wpisując w
miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy – Pełnomocnika
(załącznik nr 2,3 do SIWZ);
5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie
art. 24 ustawy, podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca –
Pełnomocnik) składający ofertę wspólną. Każdy Wykonawca składa oświadczenie na
odrębnym formularzu (załącznik nr 4 do SIWZ).
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia w trakcie całości postępowania będą prowadzone
wyłącznie z Wykonawcą - Pełnomocnikiem.
7. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego powinna być podpisana w taki sposób, aby
prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – wymagane są
podpisy wszystkich podmiotów tworzących lub będących tworzyć konsorcjum, o ile do
podpisania umowy nie zostanie upoważniony sam Wykonawca - Pełnomocnik.
8. Jeżeli oferta wspólna okaże się ofertą najkorzystniejszą w myśl przepisów ustawy PZP,
Zamawiający przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia publicznego może
zażądać do wglądu umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
D. INFORMACJE ZASTRZEŻONE (ART. 8 UST 3 USTAWY)
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie ,może odnosić się wyłącznie
do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych,
handlowych, organizacyjnych lub innych posiadających wartość gospodarczą Wykonawcy,
co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność,
należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie
odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych
mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.
XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
A. SKŁADANIE OFERT
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej
i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
2. Oferty należy składać do dnia 5 stycznia 2015 r., do godz. 12.00, w siedzibie Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 7, 54-134 Wrocław, ul. Koszykarska 2-4, w sekretariacie, w
sposób określony w Rozdziale 10, Sekcja A, pkt 10 i 11 SIWZ.
B. OTWARCIE OFERT
1.
2.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 stycznia 2015 r. o godz. 17.00, w siedzibie Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego nr 7, 54-134 Wrocław, ul. Koszykarska 2-4.
Otwarcie ofert jest jawne.
3.
Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:
1) Zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;
2) Ogłoszenie wartości środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
3) Otwarcie wniesionych ofert:
– podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
i warunków płatności zawartych w ofertach.
4) Wypełnienie i podpisanie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu –
oświadczeń, że nie są związani osobiście ani zawodowo z Wykonawcami
uczestniczącymi w postępowaniu.
5) Informacje, o których mowa w pkt. 2) i 3) przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich uprzedni pisemny wniosek.
6) Wypełnienie i podpisanie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu –
oświadczeń, że nie są związani osobiście ani zawodowo z Wykonawcami
uczestniczącymi w postępowaniu (zgodnie z art. 17 ustawy);
7) Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich uprzedni pisemny wniosek.
4.
5.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy niezwłocznie po jej złożeniu.
W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert. Zadawane pytania będą przesyłane drogą
faksową, a następnie potwierdzane pisemnie. Udzielone odpowiedzi muszą być przesłane
do Zamawiającego w ten sam sposób.
XII Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację poszczególnych części
lub całości zamówienia - proponując cenę za wykonanie dostaw objętych przedmiotem
zamówienia - określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Cenę oferty należy skalkulować w sposób określony w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz
oferty. Cena oferty ma być wyrażona jako kwota całkowita, określona w PLN, z podatkiem
VAT.
3. Ceny jednostkowe za poszczególne produkty mają być wyrażone jako kwoty całkowite,
określone w PLN, z podatkiem VAT– w przeliczeniu na gramatury i jednostki miar
wskazane w Załączniku nr 1 do SWIZ.
4. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT - zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług.
5. Cena oferty, określona przez Wykonawcę, ustalona jest ostatecznie i nie będzie podlegała
zmianom w trakcie trwania umowy (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w projekcie umowy
na wykonywanie zamówienia publicznego).
6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie
odrzucona.
XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Cena (Kc) 100%
2.
3.
Kryterium ceny - najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma propozycja zawierająca
najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego
postępowania.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Kc( x)  100 
C MIN
C ( x)
gdzie:
Kc(x) ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny,
CMIN cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach,
C(x) cena zawarta w ofercie „x”.
4.
5.
6.
Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT;
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających
odrzuceniu.
XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej, mogą być zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego
umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie zawierającej co najmniej:
1) Określenie celu gospodarczego;
2) Określenie czasu trwania konsorcjum, lub innej, równoważnej formy prawnej;
3) Określenie Lidera konsorcjum (powinien nim być pełnomocnik wskazany w ofercie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
4) Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy łączącej wykonawców przez
któregokolwiek z członków, do czasu wykonania zamówienia publicznego;
5) Określenie odpowiedzialności solidarnej członków umowy wspólnej względem
Zamawiającego;
6) Określenie zakresu przedmiotu zamówienia realizowanego przez każdego z członków
umowy wspólnej;
7) Zakaz wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
XV Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie
realizacji zamówienia publicznego
1.
2.
Uwarunkowania istotne dla zamawiającego zawarte są w Załączniku nr 5 do SIWZ.
W/w uwarunkowania są bezwzględnie wiążące dla wszystkich Wykonawców składających
swoje propozycje w niniejszym postępowaniu.
XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1.
Środek ochrony prawnej w postaci Odwołania, przysługuje Wykonawcy, jeżeli:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie dotyczy czynności określonej w art. 180 ust. 2, pkt 1-4 ustawy PZP.
2.
3.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej,
prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy
PZP, dział VI.
XVII Informacje uzupełniające
1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy:
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) Aktów wykonawczych do ustawy PZP.
3) Kodeksu cywilnego
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych z niżej wymienionych
asortymentów.
2. Artykuły wymienione w poniższych tabelach są zakupywane na bieżąco przez
Zamawiającego, natomiast wybrany Wykonawca będzie również zobowiązany do
dostawy artykułów tam nie wymienionych, których konieczność zakupu może pojawić
się w trakcie realizacji zamówienia u Zamawiającego. Ceny takich dostaw będą na
bieżąco ustalane z Wykonawcą, z tym jednakże zastrzeżeniem, że ogólna suma
wartości dostaw na artykuły wymienione i nie wymienione w SIWZ nie może
przekroczyć wartości, na jaką zostanie zawarta umowa na wykonywanie zamówienia
publicznego.
3. Gramatury opakowań, podane w ramach określonych asortymentów, są wartościami
oczekiwanymi – ze względu na brak powierzchni magazynowej i możliwości składowania
produktów w opakowaniach hurtowych.
Część A - MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB
LP
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NAZWA TOWARU
2
Cielęcina (świeża, nie mrożona) - udziec, cielęcina zadnia b/k
Drób - filet z piersi indyka b/s (mięso świeże, nie mrożone)
Drób - filet z piersi kurczaka b/s (mięso świeże, nie mrożone)
Drób - udziec z indyka bez kości, bez skóry (mięso świeże, nie
mrożone)
Kiełbasa krakowska sucha
Kiełbasa śląska (na ogniska) (min zawartość mięsa
wieprzowego 87%, bez wzmacniaczy smaku i substancji
zagęszczających)
Kurczak tuszka (wypatroszony, mięso świeże, nie mrożone)
Parówka z szynki (co najmniej 93% mięsa) - bez MOM (mięsa
oddzielonego mechanicznie), kl I
Parówki drobiowo - wieprzowe (co najmniej 90% mięsa) - bez
MOM (mięsa oddzielonego mechanicznie), kl I
Udko z kurczaka (mięso świeże, nie mrożone)
Wędlina drobiowa o zawartości min 87% mięsa (polędwica z
indyka, szynka drobiowa, kurczak gotowany, pierś z indyka i
inne -plasterkowana lub w kawałku)
Wędlina wieprzowa chuda o zawartości min 87 % mięsa - (
szynka gotowana, polędwica wieprzowa i inne - plasterkowana
lub w kawałku )
Wieprzowina - karczek b/k, bez skóry (mięso świeże,
niemrożone)
Wieprzowina - łopatka b/k, bez skóry (mięso świeże, nie
mrożone)
Wieprzowina - polędwiczka wieprzowa (mięso świeże, nie
mrożone)
Jednostka
miary
3
Kg
Kg
Kg
ILOŚĆ
Kg
50
Kg
60
Kg
15
Kg
270
Kg
40
Kg
8
Kg
620
Kg
20
Kg
16
Kg
600
Kg
250
Kg
90
4
60
760
760
16
17
18
19
Wieprzowina - środkowy schab b/k, bez warkocza (mięso
świeże, nie mrożone)
Wieprzowina - szynka b/k (kulka i zrazówka), bez tłuszczu i
skóry (mięso świeże, nie mrożone)
Wieprzowina - szynka b/k płat, bez tłuszczu i skóry (mięso
świeże, nie mrożone)
Wołowina b/k - mięso pieczeniowe z zadu wołowego (mięso
świeże, nie mrożone)
Kg
405
Kg
400
Kg
360
Kg
50
Część B - WARZYWA I OWOCE NIEPRZETWORZONE
LP
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NAZWA TOWARU
2
Banany - kl. I
Awokado
Biała rzodkiew- kl. I
Burak ćwikłowy luz - kl. I
Cebula luz - kl. I
Cukinia zielona - kl. I
Cytryny - kl. I
Czosnek, kraj pochodzenia: Polska- główki - kl. I,
Fasola sucha biała Jaś duży kl I
Fasola sucha biała Jaś mały kl I
Granat
Groch nasiona suche całe kl. I
Groch nasiona suche połówki kl. I
Gruszka, odmiany: Konferencja, Paryżanka, Lukasówka, RedBonkreta, Faworytka, Komisówka, General Leclerc - kl.I
Imbir korzeń kl. I
Jarmuż świeży , masa ok.300g
Jabłka deserowe soczyste, słodko - winne, odmiany: Ala, Eliza,
Cortland, Gala, Idared, Jonagold, Ligol, Lobo, Rubin, Champion,
Decosta, Jonagored,, Paula Red - kl. I .
Kalarepa (bez liści) - kl. I
Kapusta biała - kl. I
Kapusta czerwona - kl.I
Kapusta kiszona sałatkowa z marchewką (pakowana w folię, słoik,
wiaderko - kl.I. Produkt spożywczy otrzymany z kapusty poddanej
naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej.
Kapusta pekińska - kl.I
Kapusta włoska - kl.I
Kiełki (różne gatunki: brokułu, rzeżuchy, fasolki mung, lucerny),
opakowanie 50g
Kiwi - kl.I - całe (bez szypułki)
Koper (w pęczkach o masie 15-20 g, bez łodyg), kl. I
Mango
Marchew, , luz- kl. I - odmiany: Karotka, Atol, Karina Polka, Koral,
Dolanka, Amsterdamska, Lenka, Selecta, Fantazja, Perfekcja,
Regulska, cała
Nać pietruszki (w pęczkach o masie 20-30 g bez łodyg)-kl. I
Ogórek kiszony pakowany w folię, słoik, wiaderko, bez
konserwantów kl. I. Produkt spożywczy otrzymany ze świeżych
ogórków, przypraw aromatyczno-smakowych, zalanych zalewą z
dodatkiem soli i poddany naturalnemu procesowi fermentacji
mlekowej.
Ogórek zielony - kl. I
Jednostka miary
ILOŚĆ
3
Kg
Szt.
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Szt.
kg
kg
Szt.
Kg
Kg
Kg
4
2500
30
60
950
150
150
80
50
10
10
30
10
10
Kg
Szt.
2
20
Kg
3500
Szt.
Kg
Kg
30
700
1700
300
Kg
180
Kg
Kg
350
50
Op.
10
Szt.
Pęczek
Szt.
6000
600
10
Kg
1200
Pęczek
700
Kg
380
Kg
300
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Pęczek
Szt.
Op.
Kg
Pęczek
Kg
160
20
400
150
150
160
300
20
456
120
20
Kg
6000
Szt.
40
Kg
Kg
Kg
Pęczek
10
30
20
40
Szt.
100
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
10
500
10
10
10
50
100
Szt.
100
14
15
16
17
Papryka czerwona, pomarańczowa, żółta - kl. I
Pieczarki kl. I
Pietruszka korzeniowa, luz- kl. I
Pomidor - kl. I,
Por - kl. I
Rzodkiewka (w pęczkach o masie 150g) - kl. I
Sałata lodowa kl. I (pakowana każda główka oddzielnie)
Sałata roszponka kl. I
Seler korzeniowy, luz -kl. I
Szczypiorek świeży, denkolistny (w pęczkach o masie 20 g)-kl. I
Winogrona (białe i czerwone) kl. I
Ziemniaki późne jadalne luz kl. I - spełniające wymagania normy
PN-75/R-74450
Zioła w doniczkach - świeże (bazylia, mięta, melisa, oregano,
tymianek) kl. I
OWOCE I WARZYWA SEZONOWE
Agrest-kl. I
Arbuz - kl. I
Borówka amerykańska - kl. I
Botwina - kl. I
Brokuły główka o średnicy min 15 cm, bez łodygi i liści (masa
główki 500 - 800 g, - kl. I
Brukselka - kl. I
Brzoskwinia - kl. I
Wiśnie
Czereśnie
Cebulka młoda - biała, luz , kl. I
Dynia - kl. I
Fasolka szparagowa zielona, żółta - kl. I
Kalafior główka o średnicy min. 15 cm, bez łodygi i liści (masa
główki 500 - 800 g, - kl. I
Kapusta biała młoda -kl. I
Malina , kl. I
Malina wczesna op.250g
Mandarynka -kl. I
Szt.
Kg
Op.
Kg
80
10
14
500
18
Marchew wczesna z natką , luz- kl. I
Pęczek
80
19
20
21
Kg
Kg
Kg
20
400
100
Pęczek
30
Kg
Kg
Kg
Szt.
Szt.
Kg
Kg
2240
5
5
150
70
10
60
Kg
100
31
Morele-kl. I
Nektarynki -kl. I
Ogórek zielony - gruntowy (dostarczany w okresie V-VIII ) - kl. I
Pietruszka wczesna korzeń z natką (dostarczana w okresie VIVIII)- kl. I
Pomarańcza
Porzeczki czarne -kl. I
Porzeczki czerwone -kl. I
Sałata masłowa
Seler korzeniowy młody z natką - szt.-kl. I
Szparagi świeże białe - zielone kl. I
Szpinak świeży, kl. I
Śliwka odmiany: Węgierska zwykła, Węgierka Dąbrowicka,
Cacanska Rana, President, Elena Bluefre, Lepotica, Opal,
Brzoskwiniowa, Stanley kl. I
Śliwki renklody -kl. I
Kg
100
32
Truskawki -kl. I
Kg
100
33
Truskawki op.500g
Op.
20
34
Żurawina świeża
Kg
10
35
Ziemniaki młode jadalne luz kl. I - spełniające wymagania normy
Kg
1000
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PN - 75/R-74450
Warzywa i owoce muszą być bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania. Zdrowa, bez
objawów zepsucia. Bez jakichkolwiek oznak chorób i zmian. Wolne od zanieczyszczeń obcych, jędrne, wolne
od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki
Część C - NABIAŁ
LP
NAZWA TOWARU
JEDNOSTKA
MIARY
MINIMALNA
GRAMATURA
OPAKOWANIA
ILOŚĆ
1
2
3
4
5
1
Drożdże 100 g bez konserwantów
Szt.
100 g
20
2
Jaja kurze świeże klasy A, rozmiar L (waga 63-73g)
Jogurt naturalny min. 2% tłuszczu lub powyżej, zawierający
biokultury bez konserwantów, stabilizatorów i substancji
zagęszczających.
Szt.
63g - 70g
11000
Szt.
370g
1200
Szt.
380 g
500
Szt.
200 g
1900
Szt.
500g
40
Szt.
Szt.
400 g
700 g
20
10
Szt.
1000 ml
150
Szt.
1000 ml
100
3
4
5
6
7
8
9
10
Jogurt naturalny typu greckiego o zawartości tłuszczu 10%,
bez konserwantów, stabilizatorów i substancji
zagęszczających.
Masło ekstra bez dodatków roślinnych, o zawartości
tłuszczu nie mniejszej niż 82,5% tł. bez konserwantów i
sztucznych barwników.
Masło klarowane bez dodatków roślinnych, o zawartości
tłuszczu nie mniejszej niż 99,8% tł. mlecznego bez
konserwantów i sztucznych barwników.
Majonez sałatkowy WINIARY
Majonez sałatkowy WINIARY
Maślanka naturalna min.1,5 % tłuszczu, bez
konserwantów, stabilizatorów i substancji
zagęszczających.
Mleko UHT / karton / 2% tł.
11
Mleko świeże , pasteryzowane, normalizowane (w folii) 2%
tł. bez konserwantów
Szt.
1000 ml
4000
12
Ser twarogowy półtłusty klasy I, formowany, zawartość
tłuszczu w suchej masie poniżej 30%, pakowany
próżniowo w folię z tworzywa sztucznego, bez
konserwantów.
Szt.
kg
980
13
Ser typu mozarella - opakowanie, bez konserwantów,
stabilizatorów i substancji zagęszczających.
Szt.
125g
50
Szt.
kg
60
Szt.
kg
30
Szt.
150g
400
Szt.
380g
500
Szt.
380g
500
14
15
16
17
18
Ser żółty, podpuszczkowy dojrzewający, typu
holenderskiego i holendersko - szwajcarskiego, pełnotłusty
(zawartość tłuszczu nie mniej niż 45% w s.m.), różne
gatunki np.: Gouda, Morski, Edamski, Podlaski, Sokół lub
inne równoważne, kawałkowane, plasterkowane
Serek naturalny /homogenizowany - opakowanie wiaderko.
Serek wiejski - bez konserwantów, stabilizatorów i
substancji zagęszczających).
Śmietana o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 12% tł.,
bez konserwantów, stabilizatorów i substancji
zagęszczających.
Śmietana o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 18% tł.
konserwantów, stabilizatorów i substancji
zagęszczających.
Część D - ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
LP
NAZWA TOWARU
JEDNOSTKA
MIARY
1
2
3
MINIMALNA
GRAMATURA
OPAKOWANIA
4
Op.
450 ml
150
Op.
Szt.
Szt.
Szt.
Op.
Op.
Op.
100 g
1500 ml
500 ml
5 000 ml
120 g
100 g
90 g
5
576
240
400
5
5
50
Szt.
30 g
3600
Op.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
100 g
1000 g
750 ml
350 g
500 g
450 g
100 g
30 g
100 g
300 g
300 g
50 g
200
100
10
10
10
100
2
360
400
16
16
700
Op.
20 g
11520
Op.
30g
480
Op.
30 g
66
Szt.
Szt.
Szt.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
10 g
200 g
150 g
100 g
250 g
1000 g
500 g
1000 g
500 g
400 g
500 g
1000g
500 g
2200
15
15
2
5
15
60
60
15
15
10
10
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Żurek w butelce (skład: mąka żytnia, ziele angielskie, liść
laurowy, pieprz, sól, czosnek), produkt bez konserwantów i
sztucznych barwników
Agar z alg - naturalny zagęstnik / żelatyna/
Woda mineralna niegazowana
Woda mineralna niegazowana
Woda mineralna niegazowana
Amarantus ekspandowany
Bazylia otarta - 100%
Chrupki kukurydziane kręcone bezglutenowe
Baton owocowo zbożowy z truskawką lub wiśnią
(bez dodatku cukru )
Herbatniki MINI ZOO ( bez dodatku cukru )
Cukier kryształ
Ksylitol ( sok z brzozy )
Ciecierzyca / cieciorka/
Cukier trzcinowy nierafinowany
Bułka tarta ( MAMUT )
Cynamon mielony-przyprawa korzenna bez dodatków
Chlebek musli ( np. cztery zboża, amarantusowy)
Mieszanka studencka, mieszanka premium
Musli bezcukrowe owocowe
Musli bezcukrowe orkiszowe z jagodami GOJI
Baton musli - różne smaki
Chrupiące plasterki jabłka ( różne smaki ) , bez
konserwantów, suszone metodą mikrofalowo - próżniową
Herbata owocowa ekspresowa naturalna - różne smaki,
m.in..: dzika róża, malinowa, owoce leśne, malina z
żurawiną, wieloowocowa, hibiskus
Herbata ziołowa ekspresowa - różne smaki, m.in..: mięta
pieprzowa, rumianek, melisa z gruszką koperek, melisa,
lipa
Baton FRUPP / chrupiące owoce /
Kakao naturalne w proszku - 100% ziarna kakaowca
Kakao naturalne w proszku - 100% ziarna kakaowca
Kardamon mielony 100%
Komosa ryzowa /Quinoa czarna/
Kasza gryczana niepalona (kl.I)
Kasza gryczana prażona (kl.I)
Kasza gryczana prażona (kl.I)
Kasza jaglana (kl. I)
Kasza jaglana (kl. I)
Kasza jęczmienna pęczak (kl. I)
Kasza jęczmienna pęczak (kl. I)
Kasza jęczmienna średnia perłowa wiejska (kl. I)
ILOŚĆ
5
38
39
40
41
42
43
44
Kasza jęczmienna średnia perłowa wiejska (kl. I)
Kasza kukurydziana (kl. I)
Kasza kuskus (kl. I)
Kasza kuskus (kl. I)
Kasza manna pszenna błyskawiczna (kl. I)
Kawa zbożowa INKA
Kawa zbożowa naturalna
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Szt.
1000 g
500 g
350 g
250 g
500 g
200 g
150 g
120
16
100
100
20
20
20
45
46
47
48
49
50
Imbir mielony 100%
Kminek mielony 100%
Kurkuma 100%
Liść laurowy - w całości
Lubczyk - liść suszony
Majeranek otarty - 100%
Makaron 4-jajeczny/kg mąki - różne formy, m.in..: nitki
krojone gwiazdki, zacierka, krajanka, świderki, muszelki,
łazanki
Makaron 4-jajeczny/kg mąki - różne formy, m.in.: świderki,
łazanki, muszelki, muszelki mini, w kształcie ryżu
Makaron z mąki DURUM - różne kształty, m.in..: spaghetti,
gwiazdki, gniazdka, świderki, kolanka, kokardki
Makaron z mąki DURUM - różne kształty, m.in..: spaghetti,
gwiazdki, gniazdka, świderki, kolanka, kokardki
Makaron pełne ziarno- z przemiału całego ziarna pszenicy,
różne kształty, m.in..: spaghetti, gwiazdki, gniazdka,
świderki, kolanka, kokardki
Makaron razowy żytni - różne kształty , m.in..: świderki ,
kolanka , gwiazdki i inne
Makaron pełne ziarno- z przemiału całego ziarna pszenicy,
różne kształty, m.in..: spaghetti, gwiazdki, gniazdka,
świderki, kolanka, kokardki
Mąka kukurydziana - skrobia otrzymana z kukurydzy,
wysuszona, zmielona i przesiana
Mąka orkiszowa typ 630
Mąka pszenna tortowa typu 550
Mąka ziemniaczana (kl. I)
Miód 100% naturalny nektarowy bez barwników i
domieszek, w opakowaniu szklanym - słoik; miód nie może
być mieszaniną różnych miodów (opakowanie gramatura
500 g)
Miód 100% naturalny nektarowy, bez barwników i
domieszek, w opakowaniu szklanym - słoik; miód nie może
być mieszaniną różnych miodów (opakowanie gramatura
370 g)
Migdały
Morela suszona, niesiarkowana, nie z Chin
Olej lniany budwigowy nieczyszczony (zimno tłoczony)
Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia nieerukowy
(tłoczony na zimno)
Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia rafinowany
nieerukowy
Oliwa z oliwek extra vergin o łagodnym smaku z krajów
śródziemnomorskich (np.. Hiszpania, Włochy)
Oregano otarte
Papryka mielona słodka - 100%
Pieprz cytrynowy, mielony
Pieprz czarny mielony 100 %
Pieprz ziołowy mielony 100%
Płatki jaglane błyskawiczne(kl. I)
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
2
2
2
3
30
6
Op.
250 g
360
Op.
500 g
150
Op.
500 g
150
Op.
400 g
100
Op.
500 g
10
Op.
500 g
10
Op.
400 g
40
Op.
1000g
5
Szt.
Op.
Op.
1000g
1000 g
500 g
10
300
40
Op.
500 g
80
Op.
370 g
150
Op.
Op.
Szt.
100 g
100 g
500 ml
10
15
20
Szt.
1000 ml
200
Szt.
1000 ml
50
Szt.
1000 ml
20
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
300 g
4
10
2
20
2
20
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Płatki jęczmienne (kl. I) struktura i konsystencja sypka w
postaci płatków bez grudek.
Płatki jęczmienne (kl. I) struktura i konsystencja sypka w
postaci płatków bez grudek.
Płatki owsiane górskie (kl. I - struktura i konsystencja
sypka.
Płatki owsiane górskie (kl. I - struktura i konsystencja
sypka.
Płatki ryżowe (kl. I) struktura i konsystencja sypka w
postaci płatków bez grudek.
Płatki śniadaniowe kukurydziane typu CornFlakes inne
równoważne o zawartości kukurydzy min 92% - różne
rodzaje z pełnego ziarna.
Płatki śniadaniowe kukurydziane typu CornFlakes i inne
równoważne o zawartości kukurydzy min 92% - różne
rodzaje z pełnego ziarna.
Pieczywo chrupkie (różne typy: pszenne, z sezamem,
wieloziarniste, żytnie)
Pieczywo chrupkie (różne typy: pszenne, z sezamem,
wieloziarniste, żytnie)
Pieczywo chrupkie (różne typy: pszenne, z sezamem,
wieloziarniste, żytnie)
Paluszki z sezamem
Paluszki orkiszowe pełnoziarniste
Proszek do pieczenia
Zioła prowansalskie-100%
Rodzynki sułtańskie, nie z Chin
Rozmaryn suszony
Ryż długoziarnisty biały - powinien być suchy, dobrze
odtłuszczony, nie zawiera ziaren połamanych i mączki.
Ryż długoziarnisty biały ( w woreczkach 4 x 100 g) powinien być suchy, dobrze odtłuszczony, nie zawiera
ziaren połamanych i mączki.
Ryż długoziarnisty Paraboiled
Ryż brązowy długoziarnisty
Siemię lniane ziarna w całości
Płatki migdałowe
Soczewica zielona
Soczewica czerwona
Sól morska drobnoziarnista z magnezem ( bez
antyzbrylacza )
Sól morska drobnoziarnista z magnezem ( bez
antyzbrylacza )
Sól niskosodowa z potasem i magnezem ( bez
Antyzbrylacza )
Sól niskosodowa z potasem i magnezem ( bez
antyzbrylacza )
Sucharki pełnoziarniste
Sól himalajska różowa
Śliwka suszona, niesiarkowana, nie z Chin
Stewia ( liście )
Tymianek otarty
Wafle do lodów wytłaczane
Wafle ryżowe naturalne i wieloziarniste
Otręby - różne rodzaje / pszenne , orkiszowe , żytnie ……/
Orzechy włoskie
Orzechy laskowe
Ziarna sezamu oczyszczonego, nie z chin
Ziarna dyni łuszczone, nie z Chin
Ziarna słonecznika łuszczone, nie z Chin
Op.
400 g
10
Op.
500g
20
Op.
400 g
10
Op.
500 g
20
Op.
400 g
20
Op.
500 g
10
Op.
250
10
Op.
280 g
9
Op.
210 g
18
Op.
150 g
20
Op.
Op.
Szt.
Op.
Kg
Op.
100 g
150 g
30 g
100 g
1000 g
100 g
20
10
10
5
10
2
Op.
1000 g
150
Op.
400 g
30
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
1000 g
500g
400g
1000g
500 g
500 g
60
30
2
3
10
30
Op.
350 g
60
Op.
1000 g
20
Op.
350 g
60
Op.
1000 g
20
Op.
Op.
Kg
Op.
Op.
Op.
Op.
Szt.
op.
op.
kg
op.
op.
220 g
1000 g
1000 g
250 g
100 g
240 - 360 szt.
130 g
150 g
100 g
100 g
1000 g
100 g
100 g
24
10
4
10
2
2
62
10
20
20
4
40
40
117
118
Ziele angielskie w całości
Żurawina suszona, niesiarkowana
op.
op.
100 g
100 g
10
20
Część E - MROŻONKI
LP
NAZWA TOWARU
JEDN.
MIARY
GRAMATURA
ILOŚĆ
1
2
3
4
5
1
Agrest głęboko mrożony, kl. I.
Op.
450 g
30
2
Brokuły głęboko mrożone - różyczki, - kl.I.
Op.
2500 g
30
3
Brokuły głęboko mrożone - różyczki, - kl.I.
Op.
450 g
20
4
5
6
Brukselka głęboko mrożona - kl.I.
Czarna porzeczka głęboko mrożona. bez szypułek; klasy I.
Czerwona porzeczka głęboko mrożona bez szypułek; klasy I.
Op.
Op.
Op.
450 g
450 g
450 g
15
20
20
7
Fasolka szparagowa głęboko mrożona zielona, żółta-cieta, - kl.I.
Op.
2500 g
55
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fasolka szparagowa głęboko mrożona zielona, żółta-cieta, - kl.I.
Groszek zielony głęboko mrożony, kl. I
Groszek zielony głęboko mrożony, kl. I
Jagoda głęboko mrożona. bez szypułek; klasy I.
Kalafior głęboko mrożony-różyczki, - kl.I.
Kalafior głęboko mrożony-różyczki, - kl.I.
Kalarepa mrożona, - kl.I.
Malina głęboko mrożona, Bez szypułek; klasy I.
Marchew głęboko mrożona - kl. I
Marchew głęboko mrożona - kostka, kl. I
Marchewka młoda mini głęboko mrożona (Karotka-paluszek), kl. I.
Marchewka młoda mini głęboko mrożona (Karotka-paluszek), kl. I.
Mieszanka kompotowa głęboko mrożona (truskawki, czarne
porzeczki, wiśnie bez pestek, śliwki), kl. I.
Mieszanka kompotowa głęboko mrożona (truskawki, czarne
porzeczki, wiśnie bez pestek, śliwki), kl. I.
Mieszanka warzyw głeboko mrożona - 7 składnikowa (marchew,
pietruszka, seler, por, brukselka, fasolka szparagowa, groszek
zielony) kl. I.
Mieszanka warzyw głeboko mrożona - 7 składnikowa (marchew,
pietruszka, seler, por, brukselka, fasolka szparagowa, groszek
zielony) kl. I.
Mieszanka warzywna głęboko mrożona marchew z groszkiem, kl.
I. marchew - kostka, groch - zielony.
Szpinak głęboko mrożony-rozdrobniony, kl. I.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
450 g
450 g
2500 g
300 g
450 g
2500 g
450g
300 g
2500 g
450 g
2500 g
450 g
25
10
10
50
20
20
20
50
22
10
32
10
Op.
2500 g
200
Op.
450 g
30
Op.
2500 g
55
Op.
450 g
25
Op.
2500 g
100
Op.
450 g
20
26 Szpinak głęboko mrożony-rozdrobniony, kl. I.
27 Śliwka mrożona bez pestek głęboko mrożona, kl. I
Op.
Op.
2500 g
450g
30
60
28 Truskawka głęboko mrożona, kl. I, bez szypułek; klasy I.
Op.
450 g
40
29 Truskawka głęboko mrożona, kl. I, bez szypułek; klasy I.
Włoszczyzna głęboko mrożona- krojona w paski (marchew ,
30
pietruszka, seler, por );kl. I
Włoszczyzna głęboko mrożona- krojona w paski (marchew ,
31
pietruszka, seler, por );kl. I
Op.
2500 g
80
Op.
2500 g
30
Op.
450 g
20
20
21
22
23
24
25
Część F - RYBY
LP
NAZWA TOWARU
JEDNOSTKA
MIARY
MINIMALNA
GRAMATURA
OPAKOWANIA
ILOŚĆ
1
2
3
4
5
1
Dorsz świeży filet bez skóry, kl. I /nie czarniak, nie plamiak/
Kg
120
2
Limanda żółtopłetwa - filet bez skóry, do 25% glazury
Filet z dorsza atlantyckiego bez skóry (Gadus Morhua)
SHP 2% glazury /nie czarniak, nie plamiak/ płaty produkcji
morskiej /
Łosoś bez skóry filet PREMIUM bez ości glazura max 10%,
kl. I
Łosoś świeży filet, kl. I
Makrela wędzona
Mintaj (filet mrożony bez skóry), bez glazury , płaty
produkcji morskiej
Miruna bez skóry (filet mrożony), bez glazury , płaty
produkcji morskiej
Morszczuk ( filet mrożony bez skóry) bez glazury , płaty
produkcji morskiej
Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym, w puszce
Kg
280
Kg
240
Kg
270
Kg
Kg
60
15
Kg
250
Kg
174
Kg
278
3
4
5
6
7
8
9
10
Op.
170g
80
SHP (shatterpack) - sposób mrożenia, polegający na układaniu ryb warstwami tak, że każda warstwa oddzielona jest foliową
przekładką. Ryby w trakcie mrożenia nie sklejają się, a w konsekwencji można wyjmować je z bloku nie rozmrażając całości
Część G - PIECZYWO
LP
NAZWA TOWARU
JEDN.
MIARY
GRAMATURA
MINIMALNA
ILOŚĆ
1
2
3
4
5
1
Bułeczki maślane
Szt.
70g
40
2
Bułka grahamka
Szt.
50g
200
3
Bułka tarta
Szt.
500g
50
4
Bułka weka (krojona)
Szt.
300g
600
5
Bułka wrocławska
Szt.
50g
200
6
Bułka wrocławska ( krojona )
Szt.
300 g
600
7
8
Chleb dyniowy
Chleb graham (krojony)
Szt.
Szt.
400 g
400 g - 450 g
40
320
9
Chleb orkiszowy (krojony)
Szt.
400g
10
Chleb razowy (krojony )
Szt.
400g
320
80
11
Chleb domowy ( krojony )
Szt.
400 g
12
Chleb słonecznikowy żytni lub pszenno-żytni (krojony)
Szt.
400 g
80
160
13
Chleb słonecznikowy żytni ( krojony )
Szt.
450 g
160
14
Szt.
400 g
300
Szt.
550-600 g
16
Chleb wieloziarnisty lub inne równoważne ( krojony )
Chleb zwykły pszenno-żytni typu baltonowski lub inne
równoważne (krojony)
Pieczywo-chałka
Szt.
200 g
120
17
Rogal drożdżowy
Szt.
100 g
220
JEDN.
MIARY
MINIMALNA
GRAMATURA
OPAKOWANIA
ILOŚĆ
15
200
Część H - PRZETWORY I SOKI
LP
NAZWA TOWARU
1
1
2
2
Ananas plastry w lekkim syropie - kl. I.
Brzoskwinie połówki bez skóry w lekkim syropie kl. I.
Chrzan tarty naturalny (min.75% zawartość chrzanu) - słoik kl. I; z tartych korzeni chrzanu z niewielkim dodatkiem soli,
cukru i kwasku cytrynowego.
Ciecierzyca konserwowa w puszce
Dżem 100% owoców bez dodatku cukru - różne smaki,
m.in: brzoskwiniowy, wiśniowy, truskawkowy, morelowy,
malinowy, jagodowy, ananasowy, z owoców leśnych, z
czarnych porzeczek (słoik) – kl. I.
Ekologiczny syrop owocowy (z ekologicznych owoców min.
50% i cukru trzcinowego 50%) - różne smaki, m.in..: malina,
dzika róża, żurawina, czarna porzeczka.
Groszek konserwowy (puszka, słoik) - kl. I.
Koncentrat pomidorowy 30% (bez konserwantów) - kl. I.
Koncentrat pomidorowy 30% (bez konserwantów) - kl. I.
Koncentrat pomidorowy 30% (bez konserwantów) - kl. I.
Koncentrat pomidorowy 30% (bez konserwantów) - kl. I.
3
Szt.
Szt.
4
580g
850g
5
40
40
Szt.
180 g
50
Szt.
400 g
40
Szt.
230 g
40
Szt.
500 ml
15
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
400 g
200 g
950 g
180 g
800 g
30
20
10
180
60
Mleczko kokosowe ( zaw. Kokos, woda i guma guar )
Kukurydza konserwowa złocista (puszka, słoik)
niemodyfikowana genetycznie kl. I.
Fasolka czerwona konserwowa ( puszka , słoik )
Passata, pulpa pomidorowa (pomidory bez skóry, bez
konserwantów) - kl. I
Powidła śliwkowe - kl.I. Przetwór otrzymany ze śliwek, o
odpowiednio smarownej konsystencji.
Sok KUBUŚ 100% bez dodatku cukru i substancji
słodzących , różne smaki
Sok tłoczony, pasteryzowany, 100% bez dodatku cukru,
naturalnie mętny (różne smaki: jabłkowy, jabłkowo gruszkowy, marchwiowo - jabłkowy, jabłkowo - malinowy,
pomarańczowo - jabłkowy )
Sok tłoczony, pasteryzowany, 100% bez dodatku cukru,
naturalnie mętny (różne smaki: jabłkowy, jabłkowo gruszkowy, marchwiowo - jabłkowy, jabłkowo - malinowy,
pomarańczowo - jabłkowy )
Sok 100% ananasowy (z zagęszczonego soku, bez dodatku
cukru i substancji słodzących)
Sok 100% jabłkowy (z zagęszczonego soku, bez dodatku
cukru i substancji słodzących)
Sok 100% multiwitamina (z zagęszczonego soku, bez
dodatku cukru i substancji słodzących)
Szt.
200 ml
40
Szt.
400 g
60
Szt.
400 g
10
Szt.
500 g
10
Szt.
300 g
40
Szt.
900 ml
256
Szt.
5 000 ml
100
Szt.
3 000 ml
60
Szt.
1000 ml
256
Szt.
1000 ml
512
Szt.
1000 ml
512
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sok 100% pomarańczowy (z zagęszczonego soku, bez
dodatku cukru i substancji słodzących)
Szt.
1000 ml
512
24
Sok 100% gruszkowy ( z zagęszczonego soku , bez dodatku
cukru i substancji słodzących )
Szt.
1000 ml
128
Szt.
1000 ml
256
Szt.
200 ml
26000
Szt.
1000 ml
28
Szt.
1000 ml
56
25
26
27
28
Sok karotka 100% (bez dodatku cukru i substancji
słodzących)
Sok owocowy 100% (z zagęszczonego soku, bez dodatku
cukru i substancji słodzących) w kartonikach z rurką - różne
smaki
Sok owocowy 100% z żurawiny (bez dodatku cukru i
substancji słodzących)
Sok przecierowy 100% owoce leśne (bez dodatku cukru i
substancji słodzących)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY
1........................
2...................... 3.....................
(pieczątka wykonawcy/ów)
I. DANE WYKONAWCY
(w przypadku wykonawcy występującego indywidualnie proszę wypełnić poz. 1 w tabeli)
(w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, proszę wypełnić w poszczególnych
pozycjach podmioty wchodzące w skład wykonawcy zbiorowego z tym że w poz. 1 proszę
wyszczególnić pełnomocnika)
Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . .
kod . . . . . . . . .
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . .
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
NIP . . . . . . . . . . . . . . . .
REGON . . . . . . . . . . . . . . . .
Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . .
kod . . . . . . . . .
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . .
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
NIP . . . . . . . . . . . . . . . .
REGON . . . . . . . . . . . . . . . .
Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . .
kod . . . . . . . . .
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . .
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
NIP . . . . . . . . . . . . . . . .
REGON . . . . . . . . . . . . . . . .
II. PRZEDMIOT OFERTY
Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznawanego w trybie przetargu nieograniczonego na
warunkach określonych w niniejszej dokumentacji na wybór dostawcy artykułów spożywczych,
na potrzeby żywieniowe Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 we Wrocławiu.
III. OFERTA
Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia publicznego według poniższej specyfikacji
asortymentowej i cenowej:
CZĘŚĆ A - MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB
LP
NAZWA TOWARU
Jednostka
miary
ILOŚĆ
1
1
2
Cielęcina (świeża, nie mrożona) - udziec, cielęcina zadnia b/k
3
Kg
4
60
2
Drób - filet z piersi indyka b/s (mięso świeże, nie mrożone)
Kg
760
3
Drób - filet z piersi kurczaka b/s (mięso świeże, nie mrożone)
Drób - udziec z indyka bez kości, bez skóry (mięso świeże, nie
mrożone)
Kiełbasa krakowska sucha
Kiełbasa śląska (na ogniska) (min zawartość mięsa
wieprzowego 87%, bez wzmacniaczy smaku i substancji
zagęszczających)
Kurczak tuszka (wypatroszony, mięso świeże, nie mrożone)
Kg
760
Kg
50
Kg
60
Kg
15
Kg
270
4
5
6
7
8
Parówka z szynki (co najmniej 93% mięsa) - bez MOM (mięsa
oddzielonego mechanicznie), kl I
Kg
40
9
Parówki drobiowo - wieprzowe (co najmniej 90% mięsa) - bez
MOM (mięsa oddzielonego mechanicznie), kl I
Kg
8
10
Udko z kurczaka (mięso świeże, nie mrożone)
Kg
620
11
Wędlina drobiowa o zawartości min 87% mięsa (polędwica z
indyka, szynka drobiowa, kurczak gotowany, pierś z indyka i
inne -plasterkowana lub w kawałku)
Kg
20
Kg
16
Kg
600
Kg
250
Kg
90
Kg
405
12
13
14
15
16
Wędlina wieprzowa chuda o zawartości min 87 % mięsa - (
szynka gotowana, poledwica wieprzowa i inne - plasterkowana
lub w kawalku )
Wieprzowina - karczek b/k, bez skóry (mięso świeże,
niemrożone)
Wieprzowina - łopatka b/k, bez skóry (mięso świeże, nie
mrożone)
Wieprzowina - polędwiczka wieprzowa (mięso świeże, nie
mrożone)
Wieprzowina - srodkowy schab b/k, bez warkocza (mięso
świeże, nie mrożone)
Cena
jednostkowa
brutto
5
WARTOŚĆ
BRUTTO
6=4x5
17
18
19
Wieprzowina - szynka b/k (kulka i zrazówka), bez tłuszczu i
skóry (mięso świeże, nie mrożone)
Wieprzowina - szynka b/k płat, bez tłuszczu i skóry (mięso
świeże, nie mrożone)
Wołowina b/k - mięso pieczeniowe z zadu wołowego (mięso
świeże, nie mrożone)
Kg
400
Kg
360
Kg
50
SUMA
(słownie:....................................................................................................................................................)
w tym cena netto …………………………………………………………
CZEŚĆ B - WARZYWA I OWOCE NIEPRZETWORZONE
LP
NAZWA TOWARU
Jednostka miary
ILOŚĆ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
Banany - kl. I
Awokado
Biała rzodkiew- kl. I
Burak ćwikłowy luz - kl. I
Cebula luz - kl. I
Cukinia zielona - kl. I
Cytryny - kl. I
Czosnek, kraj pochodzenia: Polska- główki - kl. I,
Fasola sucha biała Jaś duży kl. I
Fasola sucha biała Jaś mały kl. I
Granat
Groch nasiona suche całe kl. I
Groch nasiona suche połówki kl. I
Gruszka, odmiany: Konferencja, Paryżanka, Lukasówka, RedBonkreta, Faworytka, Komisówka, General Leclerc - kl. I
Imbir korzeń kl. I
Jarmuż świeży , masa ok.300g
Jabłka deserowe soczyste, słodko - winne, odmiany: Ala, Eliza,
Cortland, Gala, Idared, Jonagold, Ligol, Lobo, Rubin, Champion,
Decosta, Jonagored,, Paula Red - kl. I .
Kalarepa (bez liści) - kl. I
Kapusta biała - kl. I
Kapusta czerwona - kl. I
Kapusta kiszona sałatkowa z marchewką (pakowana w folię, słoik,
wiaderko - kl. I. Produkt spożywczy otrzymany z kapusty poddanej
naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej.
Kapusta pekińska - kl. I
Kapusta włoska - kl. I
Kiełki (różne gatunki: brokułu, rzeżuchy, fasolki mung, lucerny),
opakowanie 50g
Kiwi - kl. I - całe (bez szypułki)
Koper (w pęczkach o masie 15-20 g, bez łodyg), kl. I
Mango
3
Kg
Szt.
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Szt.
kg
kg
Szt.
Kg
Kg
Kg
4
2500
30
60
950
150
150
80
50
10
10
30
10
10
Kg
Szt.
2
20
Kg
3500
Szt.
Kg
Kg
30
700
300
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1700
Kg
180
Kg
Kg
350
50
Op.
10
Szt.
Pęczek
Szt.
6000
600
10
Cena
jednostkowa
brutto
5
WARTOŚĆ
BRUTTO
6=4x5
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Marchew, , luz- kl. I - odmiany: Karotka, Atol, Karina Polka, Koral,
Dolanka, Amsterdamska, Lenka, Selecta, Fantazja, Perfekcja,
Regulska, cała
Nać pietruszki (w pęczkach o masie 20-30 g bez łodyg)-kl. I
Ogórek kiszony pakowany w folię, słoik, wiaderko, bez
konserwantów kl. I. Produkt spożywczy otrzymany ze świeżych
ogórków, przypraw aromatyczno-smakowych, zalanych zalewą z
dodatkiem soli i poddany naturalnemu procesowi fermentacji
mlekowej.
Ogórek zielony - kl. I
Papryka czerwona, pomarańczowa, żółta - kl. I
Pieczarki kl. I
Pietruszka korzeniowa, luz- kl. I
Pomidor - kl. I,
Por - kl. I
Rzodkiewka (w pęczkach o masie 150g) - kl. I
Sałata lodowa kl. I (pakowana każda główka oddzielnie)
Sałata roszponka kl. I
Seler korzeniowy, luz -kl. I
Szczypiorek świeży, denkolistny (w pęczkach o masie 20 g)-kl. I
Winogrona (białe i czerwone) kl. I
Ziemniaki późne jadalne luz kl. I - spełniające wymagania normy
PN-75/R-74450
Zioła w doniczkach - świeże (bazylia, mięta, melisa, oregano,
tymianek) kl. I
Kg
1200
Pęczek
700
Kg
380
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Pęczek
Szt.
Op.
Kg
Pęczek
Kg
300
160
20
400
150
150
160
300
20
456
120
20
Kg
6000
Szt.
40
OWOCE I WARZYWA SEZONOWE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Agrest-kl. I
Arbuz - kl. I
Borówka amerykańska - kl. I
Botwina - kl. I
Brokuły główka o średnicy min 15 cm, bez łodygi i liści (masa
główki 500 - 800 g, - kl. I
Brukselka - kl. I
Brzoskwinia - kl. I
Wiśnie
Czereśnie
Cebulka młoda - biała, luz , kl. I
Dynia - kl. I
Fasolka szparagowa zielona, żółta - kl. I
Kalafior główka o średnicy min. 15 cm, bez łodygi i liści (masa
główki 500 - 800 g, - kl. I
Kg
Kg
Kg
Pęczek
10
30
20
40
Szt.
100
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
10
500
10
10
10
50
100
Szt.
100
14
15
16
17
Kapusta biała młoda -kl. I
Malina , kl. I
Malina wczesna op.250g
Mandarynka -kl. I
18
Marchew wczesna z natką , luz- kl. I
19
20
21
31
Morele-kl. I
Nektarynki -kl. I
Ogórek zielony - gruntowy (dostarczany w okresie V-VIII ) - kl. I
Pietruszka wczesna korzeń z natką (dostarczana w okresie VIVIII)- kl. I
Pomarańcza
Porzeczki czarne -kl. I
Porzeczki czerwone -kl. I
Sałata masłowa
Seler korzeniowy młody z natką - szt.-kl. I
Szparagi świeże białe - zielone kl. I
Szpinak świeży, kl. I
Śliwka odmiany: Węgierska zwykła, Węgierka Dąbrowicka,
Cacanska Rana, President, Elena Bluefre, Lepotica, Opal,
Brzoskwiniowa, Stanley kl. I
Śliwki renklody -kl. I
32
Szt.
Kg
Op.
Kg
80
10
14
500
Pęczek
80
Kg
Kg
Kg
20
400
100
Pęczek
30
Kg
Kg
Kg
Szt.
Szt.
Kg
Kg
2240
5
5
150
70
10
60
Kg
100
Kg
100
Truskawki -kl. I
Kg
100
33
Truskawki op.500g
Op.
20
34
Żurawina świeża
Ziemniaki młode jadalne luz kl. I - spełniające wymagania normy
PN - 75/R-74450
Kg
10
Kg
1000
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
SUMA
(słownie:....................................................................................................................................................)
w tym cena netto …………………………………………………………
CZEŚĆ C - NABIAŁ
LP
NAZWA TOWARU
JEDNOSTKA
MIARY
MINIMALNA
GRAMATURA
OPAKOWANIA
ILOŚĆ
Cena
jednostkowa
brutto
WARTOŚĆ
BRUTTO
6
7=5x6
1
2
3
4
5
1
2
Drożdże 100 g bez konserwantów
Jaja kurze świeże klasy A, rozmiar L (waga 63-73g)
Jogurt naturalny min. 2% tłuszczu lub powyżej, zawierający
biokultury bez konserwantów, stabilizatorów i substancji
zagęszczających.
Jogurt naturalny typu greckiego o zawartości tłuszczu 10%,
bez konserwantów, stabilizatorów i substancji
zagęszczających.
Masło ekstra bez dodatków roślinnych, o zawartości
tłuszczu nie mniejszej niż 82,5% tł. bez konserwantów i
sztucznych barwników.
Masło klarowane bez dodatków roślinnych, o zawartości
tłuszczu nie mniejszej niż 99,8% tł. mlecznego bez
konserwantów i sztucznych barwników.
Majonez sałatkowy WINIARY
Majonez sałatkowy WINIARY
Maślanka naturalna min.1,5 % tłuszczu, bez
konserwantów, stabilizatorów i substancji
zagęszczających.
Mleko UHT / karton / 2% tł.
Szt.
Szt.
100 g
63g - 70g
20
11000
Szt.
370g
1200
Szt.
380 g
500
Szt.
200 g
1900
Szt.
500g
40
Szt.
Szt.
400 g
700 g
20
10
Szt.
1000 ml
150
Szt.
1000 ml
100
Szt.
1000 ml
4000
Szt.
kg
980
Szt.
125g
50
Szt.
kg
60
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mleko świeże , pasteryzowane, normalizowane (w folii) 2%
tł. bez konserwantów
Ser twarogowy półtłusty klasy I, formowany, zawartość
tłuszczu w suchej masie poniżej 30%, pakowany
próżniowo w folię z tworzywa sztucznego, bez
konserwantów.
Ser typu mozarella - opakowanie, bez konserwantów,
stabilizatorów i substancji zagęszczających.
Ser żółty, podpuszczkowy dojrzewający, typu
holenderskiego i holendersko - szwajcarskiego, pełnotłusty
(zawartość tłuszczu nie mniej niż 45% w s.m.), różne
gatunki np.: Gouda, Morski, Edamski, Podlaski, Sokół lub
inne równoważne, kawałkowane, plasterkowane
15
16
17
18
Serek naturalny /homogenizowany - opakowanie wiaderko.
Serek wiejski - bez konserwantów, stabilizatorów i
substancji zagęszczających).
Śmietana o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 12% tł.,
bez konserwantów, stabilizatorów i substancji
zagęszczających.
Śmietana o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 18% tł.
konserwantów, stabilizatorów i substancji
zagęszczających.
Szt.
kg
30
Szt.
150g
400
Szt.
380g
500
Szt.
380g
500
SUMA
(słownie:....................................................................................................................................................)
w tym cena netto …………………………………………………………
CZĘŚĆ D - ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
LP
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
NAZWA TOWARU
JEDN.
MIARY
MINIMALNA
GRAMATURA
OPAKOWANIA
ILOŚĆ
Cena
jednostkowa
brutto
WARTOŚĆ
BRUTTO
2
3
4
5
6
7=5x6
Op.
450 ml
150
Op.
Szt.
Szt.
Szt.
Op.
Op.
Op.
100 g
1500 ml
500 ml
5 000 ml
120 g
100 g
90 g
5
576
240
400
5
5
50
Szt.
30 g
3600
Op.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
100 g
1000 g
750 ml
350 g
500 g
450 g
100 g
30 g
100 g
300 g
300 g
50 g
200
100
10
10
10
100
2
360
400
16
16
700
Op.
20 g
11520
Op.
30g
480
Op.
30 g
66
Żurek w butelce (skład: mąka żytnia, ziele angielskie, liść
laurowy, pieprz, sól, czosnek), produkt bez konserwantów i
sztucznych barwników
Agar z alg - naturalny zagęstnik / żelatyna/
Woda mineralna niegazowana
Woda mineralna niegazowana
Woda mineralna niegazowana
Amarantus ekspandowany
Bazylia otarta - 100%
Chrupki kukurydziane kręcone bezglutenowe
Baton owocowo zbożowy z truskawką lub wiśnią
(bez dodatku cukru )
Herbatniki MINI ZOO ( bez dodatku cukru )
Cukier kryształ
Ksylitol ( sok z brzozy )
Ciecierzyca / cieciorka/
Cukier trzcinowy nierafinowany
Bułka tarta ( MAMUT )
Cynamon mielony-przyprawa korzenna bez dodatków
Chlebek musli ( np. cztery zboża, amarantusowy)
Mieszanka studencka, mieszanka premium
Musli bezcukrowe owocowe
Musli bezcukrowe orkiszowe z jagodami GOJI
Baton musli - różne smaki
Chrupiące plasterki jabłka ( różne smaki ) , bez
konserwantów, suszone metodą mikrofalowo - próżniową
Herbata owocowa ekspresowa naturalna - różne smaki,
m.in.: dzika róża, malinowa, owoce leśne, malina z
żurawiną, wieloowocowa, hibiskus
Herbata ziołowa ekspresowa - różne smaki, m.in..: mięta
pieprzowa, rumianek, melisa z gruszką koperek, melisa,
lipa
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Baton FRUPP / chrupiące owoce /
Kakao naturalne w proszku - 100% ziarna kakaowca
Kakao naturalne w proszku - 100% ziarna kakaowca
Kardamon mielony 100%
Komosa ryzowa /Quinoa czarna/
Kasza gryczana niepalona (kl.I)
Kasza gryczana prażona (kl.I)
Kasza gryczana prażona (kl.I)
Kasza jaglana (kl. I)
Kasza jaglana (kl. I)
Kasza jęczmienna pęczak (kl. I)
Kasza jęczmienna pęczak (kl. I)
Kasza jęczmienna średnia perłowa wiejska (kl. I)
Kasza jęczmienna średnia perłowa wiejska (kl. I)
Kasza kukurydziana (kl. I)
Kasza kuskus (kl. I)
Kasza kuskus (kl. I)
Kasza manna pszenna błyskawiczna (kl. I)
Kawa zbożowa INKA
Szt.
Szt.
Szt.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
10 g
200 g
150 g
100 g
250 g
1000 g
500 g
1000 g
500 g
400 g
500 g
1000g
500 g
1000 g
500 g
350 g
250 g
500 g
200 g
2200
15
15
2
5
15
60
60
15
15
10
10
50
120
16
100
100
20
20
44
45
46
47
48
49
50
Kawa zbożowa naturalna
Imbir mielony 100%
Kminek mielony 100%
Kurkuma 100%
Liść laurowy - w całości
Lubczyk - liść suszony
Majeranek otarty - 100%
Makaron 4-jajeczny/kg mąki - różne formy, m.in..: nitki
krojone gwiazdki, zacierka, krajanka, świderki, muszelki,
łazanki
Makaron 4-jajeczny/kg mąki - różne formy, m.in.: świderki,
łazanki, muszelki, muszelki mini, w kształcie ryżu
Makaron z mąki DURUM - różne kształty, m.in..: spaghetti,
gwiazdki, gniazdka, świderki, kolanka, kokardki
Makaron z mąki DURUM - różne kształty, m.in..: spaghetti,
gwiazdki, gniazdka, świderki, kolanka, kokardki
Makaron pełne ziarno- z przemiału całego ziarna pszenicy,
różne kształty, m.in..: spaghetti, gwiazdki, gniazdka,
świderki, kolanka, kokardki
Makaron razowy żytni - różne kształty , m.in.: świderki,
kolanka, gwiazdki i inne
Szt.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
150 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
20
2
2
2
3
30
6
Op.
250 g
360
Op.
500 g
150
Op.
500 g
150
Op.
400 g
100
Op.
500 g
10
Op.
500 g
10
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Makaron pełne ziarno- z przemiału całego ziarna pszenicy,
różne kształty, m.in..: spaghetti, gwiazdki, gniazdka,
świderki, kolanka, kokardki
Mąka kukurydziana - skrobia otrzymana z kukurydzy,
wysuszona, zmielona i przesiana
Mąka orkiszowa typ 630
Mąka pszenna tortowa typu 550
Mąka ziemniaczana (kl. I)
Miód 100% naturalny nektarowy, z Polski, bez barwników i
domieszek, w opakowaniu szklanym - słoik; miód nie może
być mieszaniną różnych miodów (opakowanie gramatura
500 g)
Miód 100% naturalny nektarowy, z Polski, bez barwników i
domieszek, w opakowaniu szklanym - słoik; miód nie może
być mieszaniną różnych miodów (opakowanie gramatura
370 g)
Migdały
Morela suszona, niesiarkowana, nie z Chin
Olej lniany budwigowy nieczyszczony (zimno tłoczony)
Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia nieerukowy
(tłoczony na zimno)
Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia rafinowany
nieerukowy
Oliwa z oliwek extra vergin o łagodnym smaku z krajów
śródziemnomoskich (np.. Hiszpania, Włochy)
Op.
400 g
40
Op.
1000g
5
Szt.
Op.
Op.
1000g
1000 g
500 g
10
300
40
Op.
500 g
80
Op.
370 g
150
Op.
Op.
Szt.
100 g
100 g
500 ml
10
15
20
Szt.
1000 ml
200
Szt.
1000 ml
50
Szt.
1000 ml
20
70
Oregano otarte
Op.
100 g
4
71
Papryka mielona słodka - 100%
Op.
100 g
10
72
Pieprz cytrynowy, mielony
Op.
100 g
2
73
Pieprz czarny mielony 100 %
Op.
100 g
20
74
Pieprz ziołowy mielony 100%
Op.
100 g
2
75
Płatki jaglane błyskawiczne(kl. I)
Op.
300 g
20
Op.
400 g
10
Op.
500g
20
Op.
400 g
10
76
77
78
Płatki jęczmienne (kl. I) struktura i konsystencja sypka w
postaci płatków bez grudek.
Płatki jęczmienne (kl. I) struktura i konsystencja sypka w
postaci płatków bez grudek.
Płatki owsiane górskie (kl. I - struktura i konsystencja
sypka.
79
80
Płatki owsiane górskie (kl. I - struktura i konsystencja
sypka.
Płatki ryżowe (kl. I) struktura i konsystencja sypka w
postaci płatków bez grudek.
Op.
500 g
20
Op.
400 g
20
Op.
500 g
10
Op.
250
10
Op.
280 g
9
Op.
210 g
18
Op.
150 g
20
Op.
100 g
20
86
Płatki śniadaniowe kukurydziane typu CornFlakes inne
równoważne o zawartości kukurydzy min 92% - różne
rodzaje z pełnego ziarna.
Płatki śniadaniowe kukurydziane typu CornFlakes i inne
równoważne o zawartości kukurydzy min 92% - różne
rodzaje z pełnego ziarna.
Pieczywo chrupkie (różne typy: pszenne, z sezamem,
wieloziarniste, żytnie)
Pieczywo chrupkie (różne typy: pszenne, z sezamem,
wieloziarniste, żytnie)
Pieczywo chrupkie (różne typy: pszenne, z sezamem,
wieloziarniste, żytnie)
Paluszki z sezamem
87
Paluszki orkiszowe pełnoziarniste
Op.
150 g
10
88
Proszek do pieczenia
Szt.
30 g
10
89
Zioła prowansalskie-100%
Op.
100 g
5
90
Rodzynki sułtańskie, nie z Chin
Kg
1000 g
10
91
Op.
100 g
2
Op.
1000 g
150
Op.
400 g
30
94
Rozmaryn suszony
Ryż długoziarnisty biały - powinien być suchy, dobrze
odtłuszczony, nie zawiera ziaren połamanych i mączki.
Ryż długoziarnisty biały ( w woreczkach 4 x 100 g) powinien być suchy, dobrze odtłuszczony, nie zawiera
ziaren połamanych i mączki.
Ryż długoziarnisty Paraboiled
Op.
1000 g
60
95
Ryż brązowy długoziarnisty
Op.
500g
30
96
Siemię lniane ziarna w całości
Op.
400g
2
97
Płatki migdałowe
Op.
1000g
3
98
Soczewica zielona
Op.
500 g
10
Op.
500 g
30
Op.
350 g
60
Op.
1000 g
20
81
82
83
84
85
92
93
99
Soczewica czerwona
Sól morska drobnoziarnista z magnezem ( bez
100
antyzbrylacza )
Sól morska drobnoziarnista z magnezem ( bez
101
antyzbrylacza )
Sól niskosodowa z potasem i magnezem ( bez
Antyzbrylacza )
Sól niskosodowa z potasem i magnezem ( bez
103
antyzbrylacza )
104 Sucharki pełnoziarniste
102
Op.
350 g
60
Op.
1000 g
20
Op.
220 g
24
105 Sól himalajska różowa
Op.
1000 g
10
106 Śliwka suszona, niesiarkowana, nie z Chin
Kg
1000 g
4
107 Stewia ( liście )
Op.
250 g
10
108 Tymianek otarty
Op.
100 g
2
109 Wafle do lodów wytłaczane
Op.
240 - 360 szt.
2
110 Wafle ryżowe naturalne i wieloziarniste
Op.
130 g
62
111 Otręby - różne rodzaje / pszenne, orkiszowe, żytnie/
Szt.
150 g
10
112 Orzechy włoskie
Op.
100 g
20
113 Orzechy laskowe
Op.
100 g
20
114 Ziarna sezamu oczyszczonego, nie z chin
Kg
1000 g
4
115 Ziarna dyni łuszczone, nie z Chin
Op.
100 g
40
116 Ziarna słonecznika łuszczone, nie z Chin
Op.
100 g
40
117 Ziele angielskie w całości
Op.
100 g
10
118 Żurawina suszona, niesiarkowana
Op.
100 g
20
SUMA
(słownie:....................................................................................................................................................)
w tym cena netto …………………………………………………………
CZEŚĆ E - MROŻONKI
LP
NAZWA TOWARU
JEDN.
MIARY
GRAMATURA
ILOŚĆ
Cena
jednostkowa
brutto
WARTOŚĆ
BRUTTO
1
2
3
4
5
6
7=5x6
1
Agrest głęboko mrożony, kl. I.
Op.
450 g
30
2
Brokuły głęboko mrożone - różyczki, - kl.I.
Op.
2500 g
30
3
Brokuły głęboko mrożone - różyczki, - kl.I.
Op.
450 g
20
4
5
6
Brukselka głęboko mrożona - kl.I.
Czarna porzeczka głęboko mrożona. bez szypułek; klasy I.
Czerwona porzeczka głęboko mrożona bez szypułek; klasy I.
Fasolka szparagowa głęboko mrożona zielona, żółta-cieta, kl.I.
Fasolka szparagowa głęboko mrożona zielona, żółta-cieta, kl.I.
Groszek zielony głęboko mrożony, kl. I
Groszek zielony głęboko mrożony, kl. I
Jagoda głęboko mrożona. bez szypułek; klasy I.
Kalafior głęboko mrożony-różyczki, - kl.I.
Kalafior głęboko mrożony-różyczki, - kl.I.
Kalarepa mrożona, - kl.I.
Malina głęboko mrożona, Bez szypułek; klasy I.
Marchew głęboko mrożona - kl. I
Marchew głęboko mrożona - kostka, kl. I
Marchewka młoda mini głęboko mrożona (Karotka-paluszek),
kl. I.
Marchewka młoda mini głęboko mrożona (Karotka-paluszek),
kl. I.
Mieszanka kompotowa głęboko mrożona (truskawki, czarne
porzeczki, wiśnie bez pestek, śliwki), kl. I.
Mieszanka kompotowa głęboko mrożona (truskawki, czarne
porzeczki, wiśnie bez pestek, śliwki), kl. I.
Mieszanka warzyw głeboko mrożona - 7 składnikowa
(marchew, pietruszka, seler, por, brukselka, fasolka
szparagowa, groszek zielony) kl. I.
Mieszanka warzyw głeboko mrożona - 7 składnikowa
(marchew, pietruszka, seler, por, brukselka, fasolka
szparagowa, groszek zielony) kl. I.
Op.
Op.
Op.
450 g
450 g
450 g
15
20
20
Op.
2500g
55
Op.
450 g
25
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
450 g
2500 g
300 g
450 g
2500g
450g
300 g
2500g
450 g
10
10
50
20
20
20
50
22
10
Op.
2500g
32
Op.
450 g
10
Op.
2500g
200
Op.
450 g
30
Op.
2500 g
55
Op.
450 g
25
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mieszanka warzywna głęboko mrożona marchew z
groszkiem, kl. I. marchew - kostka, groch - zielony.
25 Szpinak głęboko mrożony-rozdrobniony, kl. I.
24
Op.
2500 g
100
Op.
450 g
20
26 Szpinak głęboko mrożony-rozdrobniony, kl. I.
27 Śliwka mrożona bez pestek głęboko mrożona, kl. I
Op.
Op.
2500 g
450g
30
60
28 Truskawka głęboko mrożona, kl. I, bez szypułek; klasy I.
Op.
450 g
40
29 Truskawka głęboko mrożona, kl. I, bez szypułek; klasy I.
Włoszczyzna głęboko mrożona- krojona w paski (marchew ,
30
pietruszka, seler, por );kl. I
Włoszczyzna głęboko mrożona- krojona w paski (marchew ,
31
pietruszka, seler, por );kl. I
Op.
2500g
80
Op.
2500g
30
Op.
450g
20
SUMA
(słownie:....................................................................................................................................................)
w tym cena netto …………………………………………………………
CZEŚĆ F - RYBY
LP
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NAZWA TOWARU
JEDNOSTKA
MIARY
MINIMALNA
GRAMATURA
OPAKOWANIA
ILOŚĆ
Cena
jednostkowa
brutto
WARTOŚĆ
BRUTTO
3
4
5
6
7=5x6
2
Dorsz świeży filet bez skóry, kl. I /nie czarniak, nie
plamiak/
Limanda żółtopłetwa - filet bez skóry, do 25% glazury
Filet z dorsza atlantyckiego bez skóry (Gadus Morhua)
SHP 2% glazury /nie czarniak, nie plamiak/ płaty
produkcji morskiej /
Łosoś bez skóry filet PREMIUM bez ości glazura max
10%, kl. I
Łosoś świeży filet, kl. I
Makrela wędzona
Mintaj (filet mrożony bez skóry), bez glazury , płaty
produkcji morskiej
Miruna bez skóry (filet mrożony), bez glazury , płaty
produkcji morskiej
Morszczuk ( filet mrożony bez skóry) bez glazury , płaty
produkcji morskiej
Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym, w puszce
Kg
120
Kg
280
Kg
240
Kg
270
Kg
Kg
60
15
Kg
250
Kg
174
Kg
278
Op.
170g
80
SUMA
* SHP (shatterpack) - sposób mrożenia, polegający na układaniu ryb warstwami tak, że każda warstwa oddzielona jest foliową
przekładką. Ryby w trakcie mrożenia nie sklejają się, a w konsekwencji można wyjmować je z bloku nie rozmrażając całości
(słownie:....................................................................................................................................................)
w tym cena netto …………………………………………………………
Część G - PIECZYWO
LP
NAZWA TOWARU
JEDN.
MIARY
GRAMATURA
MINIMALNA
ILOŚĆ
Cena
jednostkowa
brutto
WARTOŚĆ
BRUTTO
1
2
3
4
5
6
7=5x6
1
Bułeczki maślane
Szt.
70g
40
2
Bułka grahamka
Szt.
50g
200
3
Bułka tarta
Szt.
500g
50
4
Bułka weka (krojona)
Szt.
300g
600
5
Bułka wrocławska
Szt.
50g
200
6
7
8
Bułka wrocławska ( krojona )
Chleb dyniowy
Chleb graham (krojony)
Szt.
Szt.
Szt.
300 g
400 g
400 g - 450 g
600
40
320
9
Chleb orkiszowy (krojony)
Szt.
400g
320
10 Chleb razowy (krojony )
Szt.
400g
80
11 Chleb domowy ( krojony )
Szt.
400 g
80
12 Chleb słonecznikowy żytni lub pszenno-żytni (krojony)
13 Chleb słonecznikowy żytni ( krojony )
Szt.
Szt.
400 g
450 g
160
160
14 Chleb wieloziarnisty lub inne równoważne ( krojony )
Chleb zwykły pszenno-żytni typu baltonowski lub inne
15
równoważne (krojony)
16 Pieczywo-chałka (krojona)
Szt.
400 g
300
Szt.
550-600 g
200
Szt.
200 g
120
17 Rogal drożdżowy
Szt.
100 g
220
SUMA
(słownie:....................................................................................................................................................)
w tym cena netto …………………………………………………………
Część H - PRZETWORY I SOKI
JEDNOSTKA
MIARY
MINIMALNA
GRAMATURA
OPAKOWANIA
ILOŚĆ
3
Szt.
Szt.
4
580g
850g
5
40
40
Szt.
180 g
50
Szt.
400 g
40
Szt.
230 g
40
Szt.
500 ml
15
7
8
9
2
Ananas plastry w lekkim syropie - kl. I.
Brzoskwinie połówki bez skóry w lekkim syropie kl. I.
Chrzan tarty naturalny (min.75% zawartość chrzanu) słoik - kl. I; z tartych korzeni chrzanu z niewielkim
dodatkiem soli, cukru i kwasku cytrynowego.
Ciecierzyca konserwowa w puszce
Dżem 100% owoców bez dodatku cukru - różne smaki,
m.in: brzoskwiniowy, wiśniowy, truskawkowy, morelowy,
malinowy, jagodowy, ananasowy, z owoców leśnych, z
czarnych porzeczek (słoik) – kl. I.
Ekologiczny syrop owocowy (z ekologicznych owoców
min. 50% i cukru trzcinowego 50%) - różne smaki, m.in..:
malina, dzika róża, żurawina, czarna porzeczka.
Groszek konserwowy (puszka, słoik) - kl. I.
Koncentrat pomidorowy 30% (bez konserwantów) - kl. I.
Koncentrat pomidorowy 30% (bez konserwantów) - kl. I.
Szt.
Szt.
Szt.
400 g
200 g
950 g
30
20
10
10
Koncentrat pomidorowy 30% (bez konserwantów) - kl. I.
Szt.
180 g
180
11
Koncentrat pomidorowy 30% (bez konserwantów) - kl. I.
Szt.
800 g
60
12
Mleczko kokosowe ( zaw. Kokos, woda i guma guar )
Kukurydza konserwowa złocista (puszka, słoik)
niemodyfikowana genetycznie kl. I.
Szt.
200 ml
40
Szt.
400 g
60
14
Fasolka czerwona konserwowa ( puszka , słoik )
Szt.
400 g
10
15
Passata, pulpa pomidorowa (pomidory bez skóry, bez
konserwantów) - kl. I
Szt.
500 g
10
LP
1
1
2
3
4
5
6
13
NAZWA TOWARU
Cena
jednostkowa
brutto
WARTOŚĆ
BRUTTO
6
7=5x6
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Powidła śliwkowe - kl.I. Przetwór otrzymany ze śliwek, o
odpowiednio smarownej konsystencji.
Sok KUBUŚ 100% bez dodatku cukru i substancji
słodzących , różne smaki
Sok tłoczony, pasteryzowany, 100% bez dodatku cukru,
naturalnie mętny (różne smaki: jabłkowy, jabłkowo gruszkowy, marchwiowo - jabłkowy, jabłkowo - malinowy,
pomarańczowo - jabłkowy )
Sok tłoczony, pasteryzowany, 100% bez dodatku cukru,
naturalnie mętny (różne smaki: jabłkowy, jabłkowo gruszkowy, marchwiowo - jabłkowy, jabłkowo - malinowy,
pomarańczowo - jabłkowy )
Sok 100% ananasowy (z zagęszczonego soku, bez
dodatku cukru i substancji słodzących)
Sok 100% jabłkowy (z zagęszczonego soku, bez dodatku
cukru i substancji słodzących)
Sok 100% multiwitamina (z zagęszczonego soku, bez
dodatku cukru i substancji słodzących)
Sok 100% pomarańczowy (z zagęszczonego soku, bez
dodatku cukru i substancji słodzących)
Sok 100% gruszkowy ( z zagęszczonego soku , bez
dodatku cukru i substancji słodzących )
Sok karotka 100% (bez dodatku cukru i substancji
słodzących)
Sok owocowy 100% (z zagęszczonego soku, bez dodatku
cukru i substancji słodzących) w kartonikach z rurką różne smaki
Sok owocowy 100% z żurawiny (bez dodatku cukru i
substancji słodzących)
Sok przecierowy 100% owoce leśne (bez dodatku cukru i
substancji słodzących)
Szt.
300 g
40
Szt.
900 ml
256
Szt.
5 000 ml
100
Szt.
3 000 ml
60
Szt.
1000 ml
256
Szt.
1000 ml
512
Szt.
1000 ml
512
Szt.
1000 ml
512
Szt.
1000 ml
128
Szt.
1000 ml
256
Szt.
200 ml
26000
Szt.
1000 ml
28
Szt.
1000 ml
56
SUMA
(słownie:....................................................................................................................................................)
w tym cena netto …………………………………………………………
IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO
1. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją proceduralną
2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z wszelkimi dokumentami, w tym ze SIWZ,
projektami umów i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy przed upływem daty wyznaczającej koniec
terminu związania ofertą.
6. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie niniejszej procedury stanowiące integralną
część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich pismach wymienionych między Zamawiającym a Wykonawcami.
..........................
miejscowość, data
......................................................
pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli firmy
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dotyczy:
WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 7 WE WROCŁAWIU
Ja.................................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko/
reprezentując:
Pełna nazwa Wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kod . . . . . . . . .
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
 jako wpisany w KRS (dotyczy osób prawnych) nr ………………………………….
 zarejestrowany w CEIDG
 upoważniony na piśmie pełnomocnictwem z dnia …………………………………..
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:
1.
2.
3.
4.
Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
w odniesieniu do których, przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Posiada wiedzy i doświadczenia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia
publicznego;
Posiadania odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania
niniejszego zamówienia.
Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie
niniejszego zamówienia;
.....................................
miejscowość, data
................................................
pieczęć i podpis osób upoważnionych
do reprezentacji wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dotyczy:
WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 7 WE WROCŁAWIU
.
Ja.................................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko/
reprezentując:
Pełna nazwa Wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kod . . . . . . . . .
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
 jako wpisany w KRS (dotyczy osób prawnych) nr ………………………………….
 zarejestrowany w CEIDG
 upoważniony na piśmie pełnomocnictwem z dnia …………………………………..
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania o niniejsze zamówienie publiczne, gdyż nie spełniamy przesłanek wykluczenia,
określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych.
Prawidłowość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności wynikającej z art. 247 i 305 Kodeksu karnego.
......................................
miejscowość, data
................................................
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela firmy
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zawarta w dniu ……………………2016 roku we Wrocławiu pomiędzy:
Gminą Wrocław – Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 7 we Wrocławiu, ul. Koszykarska 2-4,
w imieniu i na rzecz której działa Dyrektor ZSP nr 7 – Krzysztof Młyńczak
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
………………………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
Umowa zostaje zawarta na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę artykułów ogólnospożywczych z asortymentu warzyw i owoców nieprzetworzonych
na rzecz stołówki szkolnej usytuowanej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 we Wrocławiu
- w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot i sposób wykonania umowy
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia publicznego
zobowiązuje się do:
1) Sprzedaży i przenoszenia na Zamawiającego, własności artykułów spożywczych,
tj. artykułów ogólnospożywczych, asortymentowo określonych w SIWZ i złożonej przez
siebie ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia.
2) Wydawania zamówionych artykułów.
2.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Odbierania zamówionych artykułów;
2) Zapłaty na rzecz Wykonawcy umówionych cen.
§2
1. Określone ilości w umowie są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych
potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i
ilościowym, czego strony nie uznają się za odstąpienie od umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zamiany asortymentu w przypadku, gdy produkt nie będzie
spełnił wymagań Zamawiającego, na produkt tożsamy spełniający wymagania,
w cenie określonej w ofercie Wykonawcy.
4. Artykuły wymienione w umowie są zakupywane na bieżąco przez Zamawiającego,
natomiast wybrany Wykonawca będzie również zobowiązany do dostawy artykułów w
niej nie wymienionych, których konieczność zakupu może pojawić się w trakcie
realizacji zamówienia u Zamawiającego. Ceny takich dostaw będą na bieżąco ustalane
z Wykonawcą, z tym jednakże zastrzeżeniem, że ogólna suma wartości dostaw na
artykuły wymienione i nie wymienione w umowie, nie może przekroczyć kwoty,
o której mowa w § 4 ust 1 umowy (wynagrodzenie ogólne Wykonawcy).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot
zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto.
6. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia
w przypadku obniżenia cen przez producenta.
§3
1. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania
dostarczanego towaru
2. Dowóz zamówionych produktów odbywać się będzie za pomocą przystosowanych do tego
środków transportu.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić decyzje
wydane przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczające środki
transportu, do przewożenia żywności (z użyciem których Wykonawca dokonuje dostaw na
rzecz Zamawiającego).
4. Wydawanie zakupionych artykułów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w
godzinach od 7.00 do 7.30 tego samego lub następnego dnia po złożeniu zamówienia za
pośrednictwem faxu lub telefonu.
5. Wszelkie koszty transportu, wydania towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu do
siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wyładowania zamówionego towaru oraz wniesienia
i zeskładowania go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. W przypadku braku możliwości dostawy asortymentu we wskazanym terminie Zamawiający
będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy (tzw. nabycie
zastępcze), bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania nie
zrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu
dostarczonego po terminie, przy zachowaniu prawa do naliczenia kary umownej za zwłokę.
8. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę między ceną
asortymentu, jaką Zamawiający zapłaciłby za zamówiony towar w terminie, a ceną, jaką
musi zapłacić przy nabyciu zastępczym. Obowiązek ten Wykonawca spełni w ciągu 14 dni
od daty wezwania do zapłaty. Niezależnie od obowiązku wyrównania szkody przez
Wykonawcę Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej.
Wynagrodzenie i płatności
§4
1. Maksymalna wartość zamówienia wynosi: ….. zł (słownie złotych: ………. 00/100) brutto,
tj.……………….. zł w tym podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
2. Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę w ostatnim dniu każdego miesiąca
kalendarzowego - za dostarczony w danym miesiącu asortyment.
3. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony asortyment następować będzie gotówką lub
przelewem, z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia
jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.
5. W przypadku obniżenia stawki VAT w czasie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązany jest obniżyć cenę brutto przedmiotu zamówienia. Obowiązek, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, zastosuje począwszy od dnia następnego po dacie obniżenia
stawki podatku.
6. W przypadku podwyższenia obowiązującej stawki podatku VAT, Wykonawca może
podwyższyć cenę brutto przedmiotu zamówienia jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego
w formie aneksu do umowy.
7. Obniżenie cen jednostkowych netto przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie
i nie wymaga zgody Zamawiającego.
§5
1. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:
1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana
numeru rachunku bankowego;
2) Zmiany danych teleadresowych;
3) Zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami;
Jakość asortymentu
§6
1. Dostarczone artykuły muszą charakteryzować się bieżącą przydatnością do spożycia.
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia,
zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę i wezwie go równocześnie do odbioru
niezdatnego do spożycia asortymentu i wymiany go na zdatny do spożycia.
3. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezdatny asortyment na nowy w terminie do 2
godzin od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Zapisy § 3 ust od 2 do 5
stosuje się.
4. Wykonawca oświadcza ze wszelkie artykuły, których jest producentem lub dostawcą,
wytwarzane są zgodnie z obowiązującymi normami prawa polskiego i europejskiego, a
warunki produkcji oraz surowce przewidziane do przetworzenia, spełniają wymogi nakazane
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Artykuły będące przedmiotem zamówienia będą świeże, nieuszkodzone, z aktualnym
terminem przydatności do spożycia, wysokiej jakości handlowej i zdrowotnej, zgodne z
obowiązującymi wymogami prawa żywnościowego, GMP oraz systemu HACCP.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, m.in.
1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 poz. 594, z późn. zm.)
2) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie higieny środków spożywczych
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów
dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do
obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr
106, poz. 730)
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich
środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774)
5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002
r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie
bezpieczeństwa żywności
6) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014. w sprawie
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 poz. 29)
7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz
uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji
1999/10/WE, dyrektywy 200/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji
2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004
8) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1155/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do informacji
dotyczących braku lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności
9) Rozporządzenie (we) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006
r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
1026)
11) Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1925/2006 z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych
innych substancji
12) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 307/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.
ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 8 rozporządzenia (WE) nr
1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i
składników mineralnych oraz niektórych innych substancji
13) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 489/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r.
ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 16 rozporządzenia (WE) nr
1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i
składników mineralnych oraz niektórych innych substancji
14) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód
mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466)
15) Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ poz. 27)
16) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie dodatków do żywności
17) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury
Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności
18) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów
mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
19) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe
dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych
20) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu
substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych
materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. poz. 1343)
21) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji,
których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i
wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością
(Dz. U. Nr 17, poz. 113)
22) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w
ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r. poz.
1256).
Kary umowne
§7
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę obowiązkiem
następujących przypadkach:
zapłaty
kary umownej
w
1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości zamówienia z § 4 ust. 1;
2) Za brak realizacji dostawy zamówionej partii towaru lub jej części w wysokości 100% jej
wartości;
3) Za dostarczenie partii towaru lub jej części nie spełniających wymaganych warunków
jakościowych w wysokości 100% wartości danej partii towaru lub jej części.
Do obliczenia wartości kar umownych przyjmuje się ceny jednostkowe, wynikające
z dokumentów ostatniej dostawy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów do dnia odstąpienia od umowy.
3. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonej kary umownej z faktury VAT, na co
Wykonawca wyraża zgodę, oraz ma prawo żądania odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego kary umowne.
4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.
§8
1. Umowa zostaje zawarta od dnia ………………. r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę.
4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
§9
1. Wykonawca jest zobowiązany do nieujawniania wszelkich informacji o Zamawiającym
uzyskanych w związku z realizacją umowy, pochodzących od Zamawiającego, instytucji
publicznych, samorządowych jednostek organizacyjnych lub osób związanych
z Zamawiającym jakimkolwiek stosunkiem faktycznym lub prawnym, a także przestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów dotyczących informacji prawnie
chronionych.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenia
w każdym czasie w całości lub w części może dokonać Zamawiający w formie pisemnej.
§ 10
Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują
rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
W § 4 ust. 1 umowy – umieszczona zostanie tabela, z zaproponowanymi przez wybranego
Wykonawcę cenami jednostkowymi, artykułów spożywczych, do dostawy których zobowiązał się
on w złożonej przez siebie ofercie
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA
SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór
dostawcy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 we
Wrocławiu, przedstawiamy wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw (na przestrzeni 3 lat
przed upływem terminu składania ofert) związanych z zaopatrzeniem stołówki lub innego
zakładu gastronomicznego, świadczącego usługi żywienia zbiorowego.
LP
Nazwa i adres
Zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
1
W załączeniu przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, że ww. usługi zostały
wykonane lub są wykonywane w sposób należyty:
1. ..................................................
...................................
...............................................
miejscowość, data
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 26 UST. 2d PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ja.................................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko/
PESEL...........................................................................................................................................................................
/numer/
reprezentując:
Pełna nazwa Wykonawcy:... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. .. . .. . . .. .
Adres: ulica.. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . ..
kod... .. . .. .
miejscowość.... . .. . .. . .. ... .. . .. . .
oświadczam:
Wykonawca, którego reprezentuję, nie należy do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP.
......................................
miejscowość, data
......................................................
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Wykonawca, którego reprezentuję, należy do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, dlatego też zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej:
Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kod . . . . . . . . .
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kod . . . . . . . . .
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Prawidłowość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 247 kodeksu karnego.
......................................
miejscowość, data
UWAGA !
Należy podpisać właściwą część oświadczenia.
...................................................
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
podpisem
świadom
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ
WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU DOSTĘPNYCH WKONAWCY, KTÓRYCH BĘDZIE ON
UŻYWAŁ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór
dostawcy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 we
Wrocławiu, przedstawiamy wykaz środków transportu, których zamierzamy używać przy
realizacji zamówienia publicznego.
LP
Rodzaj
środka transportu
Marka/Typ/Model
Podstawa dysponowania
1
własność/udostępniony*
2
własność/udostępniony*
3
własność/udostępniony*
*niepotrzebne skreślić
Oświadczam(y) że wyżej wymienione pojazdy posiadają decyzje wydane przez właściwy organ
Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej dopuszczające je do przewożenia
i transportu żywności.
...................................
...............................................
miejscowość, data
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
W przypadku gdy pojazdy wymienione powyżej są udostępnione Wykonawcy przez inny podmiot,
do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w Rozdziale VI, Tabela 5
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ
WYKAZ SUBSTANCJI ZABRONIONYCH PRZY PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA DZIECI
DODATKI DO ŻYWNOŚCI NIEWSKAZANE W DIECIE DZIECI
Nadzór merytoryczny: dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw.
Opracowanie: Grażyna Karczewska – specjalista ds. żywienia
Materiał opracowany w ramach projektu „Smacznie, zdrowo, wartościowo” realizowanego przez Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
sub. słodząca
E 950
E 123
acesulfam K
amarant
barwnik
sub. wzmacniająca smak
i zapach
funkcja
substancja dodatkowa
- kolorowe napoje alkoholowe
- płatki zbożowe
- kawior
- ciasta w proszku
- galaretki
- kasze
- napoje bezalkoholowe
- przetwory z czarnej porzeczki
Acesulfam K jest odporny na temperaturę do 200°C, zatem może
być stosowany do pieczenia
i gotowania.
- napoje
- napoje bezalkoholowe
- napoje o zaw. alkoholu poniżej
15% obj.
- słodziki stołowe
- wyroby cukiernicze
- przetwory zbożowe
- syropy
- napoje mleczne
- desery
- lody
- ciasta
- słodycze
- koncentraty zup i sosów
- gumy do żucia
- preparaty do higieny jamy ustnej
źródło w pożywieniu
- odpowiedzialny za odkładanie się wapnia na nerkach
- niebezpieczny dla astmatyków
- ma działanie mutogenne
(udowodnione u szczurów)
- podejrzewany o działanie
rakotwórcze
- ból głowy
- nadpobudliwość
- problemy z wątrobą
- kłopoty ze wzrokiem
- problemy z oddychaniem
- choroby nerek
- u zwierząt doświadczalnych odnotowano nowotwory
wpływ na zdrowie
DODATKI DO ŻYWNOŚCI NIEWSKAZANE W DIECIE DZIECI
Nadzór merytoryczny: dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw.
Opracowanie: Grażyna Karczewska – specjalista ds. żywienia
Materiał opracowany w ramach projektu „Smacznie, zdrowo,wartościowo”
realizowanego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
- aromatyzowane napoje bezalkoholowe
- lody
- budynie w proszku
- wyroby piekarnicze i cukiernicze
E 122
azorubina
barwnik
sub. słodząca
- napoje
sub. wzmacniająca smak - napoje bezalkoholowe
- napoje o zaw. alkoholu poniżej
15% obj.
- dżemy i przetwory owocowe
- desery
- koncentraty zup i sosów
- słodziki stołowe
- wyroby cukiernicze
- ciastka
- słodycze
- gumy do żucia
- w lekach (najczęściej tych przeznaczonych dla dzieci)
E 951
aspartam
źródło w pożywieniu
funkcja
substancja dodatkowa
- niebezpieczna dla astmatyków
- może powodować nadpobudliwość u dzieci
- powinny jej unikać osoby uczulone na aspirynę
- kancerogenny (rakotwórczy) u zwierząt
Aspartam jest źródłem fenyloalaniny; osoby
chore na fenyloketonurię powinny wykluczyć
go z diety. Wysokie stężenia fenyloalaniny oraz
jej metabolitów we krwi u osób dotkniętych tą
chorobą może mieć działanie toksyczne oraz
prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia
mózgu.
Aspartam i produkty jego rozpadu zostały
uznane za bezpieczne i nie stanowią zagrożenia
dla bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów (na
poziomie dopuszczalnego spożycia).
U niektórych osób po spożyciu występowały:
- zawroty i bóle głowy,
- napady padaczkowe,
- migrena,
- upośledzenie percepcji,
- pobudzenie,
- agresja,
- frustracja,
- depresja,
- zaburzenia ustroju.
wpływ na zdrowie
E 251
E 252
E 249
E 250
azotany sodu
azotany potasu
azotyny potasu
azotyny sodu
substancja dodatkowa
pozwala uzyskać
pożądaną barwę
produktu
sub. konserwująca
sub. konserwująca
funkcja
- przetwory mięsne
- wyroby garmażeryjne
- woda pitna
(zanieczyszczona
nawozami)
- warzywa
(nieprawidłowe
nawożenie)
- mięso
- przetwory mięsne
źródło w pożywieniu
Nitrozoaminy powstają również, gdy podgrzewa się razem
produkty bogate w aminy – np. żółty ser, z przetworami mięsnymi zawierającymi azotyny – np. zapiekana z szynką i serem czy
pizza z szynką lub salami i serem.
Nadmierne pobranie azotynów może prowadzić do methemoglobinemii (objawy jw.). Ryzyko związane z peklowaniem wiąże
się z tworzeniem z azotynów biogennych amin – nitrozamin –
związków o działaniu rakotwórczym.
Z tego względu nie należy ogrzewać peklowanych przetworów
mięsnych, konserwowanych wędlin, a przetwory mięsne używane np. do grillowania nie powinny być peklowane, ponieważ
w temperaturze powyżej 150°C powstają właśnie szkodliwe
nitrozoaminy.
W ciężkiej postaci może dojść do zgonu pacjenta.
Redukcja azotanów do azotynów może doprowadzić do methemoglobinemii objawiającej się:
- sinicą,
- dusznością,
- sennością,
- bólem brzucha.
Choć związki te nie są uznawane za toksyczne dla ludzi, to
jednak pod wpływem działania mikroflory organizmu ludzkiego mogą ulegać przemianom do groźnych azotynów w sposób
niekontrolowany.
Spożycie warzyw i wody zanieczyszczonej azotanami powoduje
ich magazynowanie w organizmie, gdzie przekształcane są
w azotyny, wywierając szkodliwe działanie na zdrowie.
wpływ na zdrowie
barwnik
E 155
E 124
E 129
brąz HT
czerwień
koszenilowa A
czerwień allura AC
barwnik
barwnik
funkcja
substancja dodatkowa
wpływ na zdrowie
- żelki
- ciastka
- galaretki
- słodkie napoje
- płatki zbożowe
- kolorowe napoje alkoholowe
- lody, desery
- wyroby piekarnicze i cukiernicze
- galaretki w proszku
- dżemy
- polewy deserowe
- wata cukrowa
- budynie w proszku
- napoje mleczne
- oranżady
- herbaty w proszku
- tabletki na ból gardła
- nasila zaburzenia koncentracji
- po spożyciu daje objawy ADHD
- podejrzewana o działanie kancerogenne (rakotwórcze)
Udowodniono, że jej spożycie w większych ilościach
powoduje raka pęcherza u zwierząt, w wyniku działania produktów jej degradacji.
- objawy alergii – katar sienny
- niebezpieczna dla astmatyków
- może powodować nadpobudliwość u dzieci
- biegunki
- pokrzywka
- reakcje alergiczne
- ciasta w proszku,
- może nasilać objawy astmy
- czekoladowych ciastek i herbatników. - niezalecany dla dzieci i osób z nietolerancją aspiryny
Ponadto może być również stosowa- - może odkładać się w nerkach i naczyniach
limfatycznych
ny do:
- napojów bezalkoholowych,
- lodów.
Odporny na działanie wysokiej temperatury, stąd powszechnie stosowany przy produkcji:
źródło w pożywieniu
glutaminian sodu E 621
Wymieniany jest w składzie:
- suplementów diety
odchudzających,
- napojów energetycznych,
- preparatów treningowych
dla sportowców, które zawierają
również kofeinę i inne substancje.
źródło w pożywieniu
Glutaminian sodu i inne wzmacniacze smaku są chętnie stosowane do
produktów, które w trakcie obróbki lub
wzmacnia
na skutek procesu technologicznego
smak i zapach straciły częściowo swój naturalny smak.
innych potraw Stąd obecne są w niemal wszystkich
produktach wysoko przetworzonych,
takich jak np. sproszkowane zupy czy
konserwy.
sub.
bez smaku
substancja
wspomagająca
odtruwanie
antyoksydant
glukuronolakton
-
funkcja
substancja dodatkowa
- może nasilać problemy astmatyczne
- powodować bóle głowy
- przyspieszone bicie serca
- pogorszenie wzroku
- nudności
- bezsenność
- osłabienie
- otyłość
Glukuronolakton to produkt chemiczny, stworzony
przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych
w latach sześćdziesiątych, by stymulować morale wojska w Wietnamie – działał jak narkotyk halucynogenny, miał łagodzić syndrom stresu wojennego.
Stosowanie go w napojach energetyzujących wywołuje
wiele kontrowersji, ponieważ zdania nt. bezpieczeństwa
jego stosowania są podzielone.
- ma działanie detoksykujące (składnik leków wspomagających odtruwanie wątroby)
- może mieć wpływ na przemianę glukozy w organizmie
- przypisuje mu się właściwości regeneracyjne
- zapobiega nadmiernemu odkładaniu tłuszczu na
skutek nadmiernej stymulacji insuliny
- zmniejsza uczucie senności
- pozytywnie wpływa na refleks i koncentrację
- ma działanie regenerujące
Brakuje badań na temat wpływu dużych dawek glukuronolaktonu na organizm.
wpływ na zdrowie
E 150b
E 150c
E 150d
karmel
siarczynowy
karmel
moniakalny
karmel
amoniakalno-siarczynowy
sub.
bez smaku
glutaminian sodu E 621
Jest na tyle atrakcyjny, że w Japonii
określa się go mianem umami –
wyśmienity, smakowity.
źródło w pożywieniu
barwnik
- słodycze
- alkohole
- herbaty rozpuszczalne
- napoje typu cola
- gotowe desery
- sosy
- lody
- dżemy
- pieczywo (zafałszowanie)
- kiełbasy
- pasztety
- burgery
- przetwory zbożowe
wzmacnia
smak i zapach - koncentraty spożywcze
innych potraw - zupy, sosy i dania w proszku
- przyprawy
- sos sojowy
- wędliny
- konserwy
funkcja
substancja dodatkowa
- problemy żołądkowo-jelitowe
- zwiększa ruch robaczkowy jelit
- może prowadzić do nadpobudliwości
- wywiera negatywny wpływ na płodność
- może zawierać toksyczne związki, które w dużych
dawkach powodują u zwierząt doświadczalnych zmiany w obrazie krwi, skurcze mięśni, zaburzenia
w metabolizmie witaminy B6
Drażniąco mogą działać inne ostre przyprawy (między
innymi chili), sosy ze skorupiaków lub fermentowana
soja – wszystkie te składniki są używane w kuchni
azjatyckiej.
Glutaminian sodu obwinia się o wywoływanie reakcji
alergicznej po zjedzeniu potraw kuchni azjatyckiej,
w której jest używany (tzw. syndrom chińskiej restauracji). Niektóre osoby uskarżają się na pieczenie warg,
podrażnienie spojówek, nudności, a nawet wymioty,
bóle i sztywność karku. Nadwrażliwość na ten składnik
jest kwestią indywidualną.
wpływ na zdrowie
4.
usprawnia
procesy myślowe
pobudza/
usuwa zmęczenie
kofeina
-
funkcja
substancja dodatkowa
- naturalny alkaloid (zasadowy związek
chemiczny, głównie pochodzenia roślinnego, zawierający azot) występujący
między innymi w liściach, nasionach
i owocach wielu roślin. Powszechnie
znanym źródłem kofeiny są:
- kawa,
- herbata,
- ziarno kakaowe,
- orzeszki cola,
- guarana,
- dzięki swoim właściwościom pobudzającym, coraz częściej jest stosowana
w produkcji napojów energetyzujących,
- słodycze, w tym cukierki z kofeiną.
źródło w pożywieniu
Dobowa dawka kofeiny dla zdrowej dorosłej osoby nie
powinna przekroczyć 600 mg, spożycie powyżej 0,5 g
może dawać objawy przedawkowania:
- silne pobudzenie psychoruchowe, bezsenność,
- migotanie komór serca,
- osłabienie
- nudności i wymioty.
Spożywania kofeiny powinni unikać:
- diabetycy,
- kobiety w ciąży,
- osoby nadwrażliwe.
ale również może mieć działanie negatywne:
- obciążać wątrobę i żołądek,
- negatywnie wpływać na samopoczucie, pamięć długotrwałą i koncentrację,
- wypłukuje wapń i magnez z organizmu, przez co
może negatywnie wpływać na stan kośćca.
Kofeina jest związkiem, który powoduje zmiany
w wydzielaniu neuroprzekaźników w mózgu, przez co
może działać:
- mobilizująco,
- zmniejszać uczucie zmęczenia,
- zwiększać koncentrację,
- skracać czas reakcji,
- wpływać na poprawę nastroju,
- pobudzać procesy myślowe,
- rozszerzając naczynia krwionośne, zwiększa adaptację
mięśni do wysiłku fizycznego,
- poprawia ukrwienie serca,
wpływ na zdrowie
typu cola)
- galaretki
- produkty mięsne, sery
- wino owocowe, miód pitny
- napoje dla sportowców
- napoje spirytusowe z wyjątkiem whisky
- przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki
- przetworzone orzechy
- mieszanki deserowe w proszku.
Może wywierać również niekorzystny wpływ na rozwój
kośćca i jego stan u dzieci i młodzieży.
Powinny się go wystrzegać osoby cierpiące na osteoporozę oraz kobiety w wieku menopauzalnym.
- powoduje demineralizację kości (pozbawia ich wapnia)
- osłabia zęby i ich szkliwo
- słodycze
regulator
kwasowości - bezalkoholowe napoje gazowane (głównie
kwas fosforowy
E 338
- powodują zaburzenia metabolizmu i aktywności
wielu leków, w szczególności doustnych preparatów
stosowanych w leczeniu cukrzycy
- powodują zwiększone wydalanie potasu
- w testach na zwierzętach podawanie dużych dawek
prowadziło do nowotworu pęcherza, zmniejszonej
płodności i zmian w komórkach (w nowszych badaniach obserwacje te nie potwierdziły się)
- produkty typu light
- napoje gazowane
- gumy do żucia
- wypieki ciastkarskie i cukiernicze –
ze względu na ich właściwości fizyczne
(odporność na wysokie temperatury)
sub. słodząca
zdrowego człowieka oznacza średnio 80 filiżanek kawy).
wpływ na zdrowie
kwas cyklamiE 952
nowy
i jego sole sodowa
i potasowa
- cyklaminiany
źródło w pożywieniu
U dzieci przy dawce 3 mg kofeiny/kg masy ciała obserwowano:
- nerwowość, bóle brzucha, nudności.
W skrajnych przypadkach nadmierne spożycie skutkować może:
- porażeniem układu nerwowego,
- drgawkami, a nawet śmiercią.
Dawka śmiertelna ustalana jest według przelicznika
150 mg kofeiny na 1 kg masy ciała (co dla dorosłego
funkcja
kofeina
substancja dodatkowa
benzoesan:
potasu
sodu
wapnia
E 212
E 211
E 213
kwas benzoesowy E 210
sub. konserwująca
barwnik
kwas karminowy,
karmina
– koszenila
E 120
funkcja
substancja dodatkowa
- powszechne zastosowanie
- soki owocowe
- galaretki
- napoje
- margaryny
- sosy owocowe, warzywne
- konserwy rybne
- koncentraty pomidorowe
- napoje alkoholowe
- sosy
- nadzienia owocowe
- mięsa
- wypieki
- jogurty
- polewy
źródło w pożywieniu
Mieszanina sztucznych barwników i benzoesanu sodu wpływa na wystąpienie nadpobudliwości u dzieci (objawy ADHD).
Na substancje z tej grupy powinni uważać szczególnie alergicy, a zwłaszcza osoby uczulone na aspirynę.
- astma
- pokrzywka
- nadpobudliwość
- wymioty
- podrażnia śluzówkę żołądka i jelit
- w połączeniu z witaminą C może reagować – tworząc benzen (C6H6) –
związek rakotwórczy
- podejrzewany o niszczenie mitochondriów komórek, co może powodować ich degenerację i być przyczyną choroby Parkinsona.
Sam kwas karminowy nie jest niebezpieczny dla zdrowia.
Ze względu na zanieczyszczenia, które mogą się znaleźć w gotowym
preparacie, może wywołać u nielicznej grupy osób:
- wstrząs anafilaktyczny,
- katar sienny,
- pokrzywkę.
Jest naturalnym barwnikiem pochodzenia zwierzęcego.
Koszenila produkowana jest z odpowiednio przygotowanych owadów
zwanych czerwcami.
wpływ na zdrowie
sub.
słodząca
syrop glukozowy
i glukozowo-fruktozowy
-
funkcja
substancja dodatkowa
- powszechny, występuje
w wielu grupach produktów spożywczych
- żywność typu light
- mleko zagęszczone
- napoje mleczne
- jogurty
- serki i deserki mleczne
- lody
- napoje owocowe i nektary
- napoje energetyzujące
i izotoniczne
- konserwy rybne
- wyroby garmażeryjne
– sałatki
- dżemy
- wędliny
- keczup
- musztarda
- płatki śniadaniowe
- słodycze!
- napoje gazowane
- mrożona herbata
- likiery
- toniki
- wyroby piekarskie i cukiernicze (tani zamiennik
cukru, nie krystalizuje)
źródło w pożywieniu
Nadmierne spożycie fruktozy przekłada się również na znaczny wzrost otyłości,
ponieważ hamuje ona proces towarzyszący wydzielaniu leptyny – hormonu odpowiedzialnego za uczucie sytości. Nie jest zatem przypadkiem, że pijąc popularne napoje gazowane, trudno ugasić pragnienie. Konsekwencją powszechnego
zastosowania syropu w produkcji żywności jest wzrost cukrzycy i otyłości.
Fruktoza, stanowiąca jego główny składnik (55% fruktozy, 42% glukozy i 3%
wyższych sacharydów), nie budziła zastrzeżeń żywieniowych i była wykorzystywana w żywności dla cukrzyków. Z powodu powszechnego zastosowania
doszło do paradoksu – obecnie nadmierne spożycie fruktozy prowadzi do:
- nadciśnienia tętniczego,
- zaburzenia gospodarki lipidowej,
- rozwoju insulinooporności, czyli zmniejszenia się wrażliwości mięśni, tkanki
tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę.
- podwyższa poziom „złego” cholesterolu
- może doprowadzić do cukrzycy i rozwoju otyłości
- podwyższa ciśnienie krwi
- wywołuje stany zapalne organizmu
- prowadzi do bezalkoholowego stłuszczenia wątroby
- zwiększa ryzyko nowotworów
- powoduje problemy z sercem
wpływ na zdrowie
biostymulator
- wpływa na
metabolizm
oraz przyspiesza regenerację mięśni
tauryna
-
funkcja
substancja
dodatkowa
- napoje energetyzujące
- mleka modyfikowane dla dzieci
- odżywki dla sportowców zawierające
również kofeinę, glukuronolakton i inne
substancje
- suplementy diety
- karmy dla zwierząt
źródło w pożywieniu
Powinna być ograniczona w diecie dzieci ze względu na nadmierne działanie pobudzające. Szczególnie że w żywności towarzyszą
jej inne substancje pełniące podobną rolę, łatwo więc może dojść
do nadmiernej suplementacji.
Niektóre badania przypisują taurynie udział w procesach
poznawczych oraz uczenia się.
- wpływa negatywnie na poziom wapnia w komórkach
- odpowiada za osmoregulację (równowaga wodno-elektrolitowa)
- wpływa na produkcję hormonów odpowiedzialnych za spalanie
i wydalanie tłuszczów
- pełni rolę neurotransmitera (neuroprzekaźnik – związek
chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy
neuronami poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do
mięśniowych lub gruczołowych)
- ma działanie antyoksydacyjne
- bierze także udział w syntezie kwasów żółciowych (wspomaga
trawienie)
- przyśpiesza detoksykację
- zwiększa siłę skurczową mięśnia sercowego
- suplementy z tauryną pomagają zwiększyć masę mięśni
- utrudnia zasypianie
- rozszerza naczynia krwionośne
- ułatwia oddychanie poprzez rozkurcz mięśni w oskrzelach
- może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami
wpływ na zdrowie
tartrazyna
substancja
dodatkowa
E 102 barwnik
funkcja
- napoje w proszku
- napoje bezalkoholowe
- likiery owocowe
- polewy
- koncentraty zup i deserów
- galaretki
- dżemy
- miód sztuczny
- musztarda
- niskiej jakości napoje gazowane
- słodycze
źródło w pożywieniu
W połączeniu z benzoesanami jest podejrzewany o wywoływanie
ADHD u dzieci.
Nie jest zalecany u kobiet w ciąży, ze względu na wywoływanie
skurczów macicy, grożących poronieniem.
- u osób z nietolerancją aspiryny może powodować nasilenie
objawów
- bezsenność
- agresja
- dezorientacja
- depresja
- nadpobudliwość
- dekoncentracja
- objawy astmy
- pokrzywka
- zapalenie skóry
- katar sienny
- może wywołać dychawicę
Barwnik ten zawiera histaminę, może więc powodować wzmożenie
objawów chorobowych u astmatyków.
Jest to jeden z niebezpieczniejszych barwników stosowanych
w żywności.
wpływ na zdrowie
Program finansowany przez Miasto Wrocław
- napoje bezalkoholowe
- napoje w proszku
- lody, desery, marmolada
- wyroby piekarnicze i cukiernicze
- guma do żucia, żelki
- musztarda
- koncentraty zup i sosów w proszku
- płatki zbożowe
- konserwy rybne
- margaryny
- wyroby piekarskie i cukiernicze (słodkie
i słone ciastka i ciasteczka)
- chrupki
- prażynki
- czipsy
- dania typu instant
- dania typu fast food
- powstają w procesie smażenia
żółcień po- E 110 barwnik
marańczowa
FCF
-
źródło w pożywieniu
- napoje gazowane
- cukierki na kaszel
- lody
- galaretki
- słodycze
-
funkcja
żółcień
E 104 barwnik
chinolinowa
tłuszcze
trans
substancja
dodatkowa
- pokrzywka
- zapalenia błony śluzowej nosa
- bóle brzucha
- nudności, wymioty
- niestrawność
- wpływa na występowanie nadpobudliwości u dzieci
- zwiększa częstość występowania nowotworów u zwierząt
- powinny unikać jej osoby uczulone na aspirynę
Osoby cierpiące na astmę i uczulone na aspirynę powinny stanowczo
unikać tego barwnika.
- zaczerwienienie
- wysypka
- anaflaksja
- impulsywność
- niepokój
- nadpobudliwość ruchowa
- problemy z koncentracją
- sprzyjają powstawaniu chorób cywilizacyjnych
- mają zdolność zlepiania tętnic, prowadząc do stanów zapalnych
w obrębie naczyń krwionośnych
- sprzyjają miażdżycy
- powodują problemy z układem krążenia – zawał serca i udar
- spożywane w większych ilościach zwiększają ryzyko zachorowania
na raka jelita grubego aż o 86%
- tłuszcze trans sprzyjają insulinooporności, a w efekcie mogą
prowadzić do otyłości
- na tłuszcze trans powinny również zwrócić uwagę osoby mające
problem z nieprawidłową wartością cholesterolu
wpływ na zdrowie

Podobne dokumenty