Podanie o wydanie zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego

Transkrypt

Podanie o wydanie zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego
Wierzbica dnia………………………………
………………………………………….
…………………………………….……
………………………………………….
Wójt
Gminy Wierzbica
PODANIE
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenie potwierdzającego fakt, iŜ osobiście
prowadzę własne gospodarstwo rolne. Nadmieniam, Ŝe posiadam własne gospodarstwo rolne
połoŜone we wsiach ……………………………. o powierzchni ……………………. ha a ponadto
dzierŜawię grunty o powierzchni …………… ha połoŜone we wsi …………………………… .
Gospodarstwo to prowadzę od ……………. roku.
Zaświadczenie potrzebne jest mi celem przedłoŜenia w kancelarii notarialnej.
…………………………………..
/podpis wnioskodawcy/
Kwituję odbiór w/w zaświadczenia
Wierzbica dnia …………………………
…………………………………………
/podpis/

Podobne dokumenty