ROPS_DŚ 411_BWA

Komentarze

Transkrypt

ROPS_DŚ 411_BWA
ROPS_DŚ
411_BWA
Spis treści:
PRZEDMIOT, PODSTAWA, CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU ............................................ 5
1.
1.1
Przedmiot raportu ............................................................................................................... 5
1.2
Podstawy i cel wykonania raportu ..................................................................................... 5
1.3
Podstawy formalnoprawne do sporządzenia raportu ....................................................... 6
2.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ........... 11
2.1
Informacja ogólne .............................................................................................................. 11
2.2
Stan istniejący..................................................................................................................... 13
2.3
Charakterystyka przedsięwzięcia ..................................................................................... 14
2.4
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ................................... 18
2.4.1 Faza realizacji ....................................................................................................................................18
2.4.2 Faza eksploatacji ...............................................................................................................................19
2.5 Wpływ planowanego przedsięwzięcia na istniejące elementy sieci drogowej ...................... 19
2.6 Przebieg inwestycji względem obowiązujących dokumentów planistycznych .................... 20
2.7
Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania
przedsięwzięcia ................................................................................................................................ 22
2.7.1
Faza realizacji ............................................................................................................................22
2.7.2 Faza eksploatacji ...............................................................................................................................24
3
OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ................. 31
3.1
Rzeźba i geologia ................................................................................................................ 31
3.2
Wody powierzchniowe ....................................................................................................... 34
3.3
Wody podziemne ................................................................................................................ 43
3.4
Gleby ................................................................................................................................... 46
3.5
Klimat i jakość powietrza .................................................................................................. 47
3.6
Szata roślinna i zwierzęca ................................................................................................. 49
3.7
Obszary chronione ............................................................................................................. 50
3.7.1
Obszary chronione na podstawie odrębnych przepisów ................................................ 50
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9
3.7.10
Obszary Natura 2000 .................................................................................................................51
Rezerwaty przyrody ..................................................................................................................56
Korytarze ekologiczne ...............................................................................................................57
Pomniki przyrody ......................................................................................................................58
Obszary chronionego krajobrazu .............................................................................................59
Stanowiska dokumentacyjne.....................................................................................................60
Użytki ekologiczne .....................................................................................................................60
Parki krajobrazowe ...................................................................................................................60
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe........................................................................................61
4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ........... 62
4.1
Stanowiska archeologiczne ................................................................................................ 62
4.2
Obiekty zabytkowe............................................................................................................. 62
KLOTOIDA Sp. j.
1
ROPS_DŚ
411_BWA
5.
OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA .......................................... 65
5.1
Przypadek polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. ....................................... 65
5.2
Warianty ............................................................................................................................. 66
6
OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO .................................................................................................................................... 75
6.1
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne.................................................................... 75
6.1.1
6.1.2
6.2
Faza realizacji ............................................................................................................................75
Faza eksploatacji ........................................................................................................................76
Oddziaływanie na klimat akustyczny ............................................................................... 81
6.2.1
Faza realizacji ............................................................................................................................81
6.2.2
Faza eksploatacji ........................................................................................................................82
Wariant projektowany ...............................................................................................................................85
6.3
Oddziaływanie drgań ......................................................................................................... 88
6.3.1
6.3.2
6.4
Faza realizacji ............................................................................................................................88
Faza eksploatacji ........................................................................................................................89
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne ................................................... 90
6.4.1
6.4.2
6.5
Faza realizacji ............................................................................................................................90
Faza eksploatacji ........................................................................................................................92
Gospodarka odpadami ...................................................................................................... 96
6.5.1
6.5.2
6.6
Faza realizacji ............................................................................................................................96
Faza eksploatacji ......................................................................................................................100
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz glebę ......................................................... 101
6.6.1
6.6.2
6.7
Faza realizacji ..........................................................................................................................101
Faza eksploatacji ......................................................................................................................102
Oddziaływanie na przyrodę ożywioną ........................................................................... 103
6.7.1
6.7.2
6.8
Faza realizacji ..........................................................................................................................103
Faza eksploatacji ......................................................................................................................104
Oddziaływanie na krajobraz ........................................................................................... 105
6.8.1
6.8.2
6.9
Faza realizacji ..........................................................................................................................105
Faza eksploatacji ......................................................................................................................105
Oddziaływanie na obszary chronione – NATURA 2000 oraz obszary chronione na
podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody ..................................................................................... 106
6.9.1
6.9.2
6.10
Faza realizacji ..........................................................................................................................106
Faza eksploatacji ......................................................................................................................106
Przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia poważnej
awarii 106
6.11
Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi ......................................................................... 108
6.11.1
6.11.2
Faza realizacji ..........................................................................................................................108
Faza eksploatacji ......................................................................................................................108
7. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ...................................................................................... 110
7.1
Przewidywane oddziaływania przedsięwzięcia w fazie budowy .................................. 110
7.2
Przewidywane oddziaływania przedsięwzięcia w fazie eksploatacji ........................... 110
7.3
Zestawienie zbiorcze oddziaływań.................................................................................. 110
8. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE .................................................................................. 116
2
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
9. OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA, PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ I
ROZWIĄZAŃ ORAZ WYKORZYSTANYCH DANYCH ................................................................. 117
9.1
Uwagi ogólne..................................................................................................................... 117
9.2
Prognoza natężenia i struktur ruchu ............................................................................. 117
9.3
Metoda prognozowania emisji i rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń powietrza 120
9.4
Hałas .................................................................................................................................. 123
Metoda prognozy równoważnego poziomu dźwięku ................................................................. 123
9.5
Metoda prognozowania emisji i imisji zanieczyszczenia wód opadowych w spływach
powierzchniowych ......................................................................................................................... 125
10 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ
NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU ......................................................... 128
10.1
Ochrona powietrza atmosferycznego ............................................................................. 128
10.1.1
10.1.2
10.2
Faza realizacji ..........................................................................................................................128
Faza eksploatacji ......................................................................................................................128
Ochrona klimatu akustycznego ...................................................................................... 129
10.2.1
10.2.2
Faza realizacji ..........................................................................................................................129
Faza eksploatacji ......................................................................................................................129
10.3 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych ............................................................... 134
10.3.1 Faza realizacji ................................................................................................................................134
10.3.2 Faza eksploatacji ...........................................................................................................................135
10.3
Gospodarka odpadami .................................................................................................... 136
10.4.1 Faza realizacji ................................................................................................................................136
10.4.2 Faza eksploatacji ...........................................................................................................................137
10.4
Ochrona w zakresie powierzchni ziemi i gleb ............................................................... 137
10.4.1 Faza realizacji ................................................................................................................................137
10.4.2 Faza eksploatacji ...........................................................................................................................138
10.5. Ochrona przyrody ożywionej .............................................................................................. 138
10.5.1 Faza realizacji ................................................................................................................................138
10.5.2 Faza eksploatacji ...........................................................................................................................139
10.6 Ochrona życia i zdrowia ludzi.............................................................................................. 140
10.6.1 Faza realizacji ................................................................................................................................140
10.6.2 Faza eksploatacji ...........................................................................................................................141
11. OCHRONA ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ......... 142
11.1 Stanowiska archeologiczne ................................................................................................... 142
11.2 Zabytki chronione ................................................................................................................. 142
12. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM .................................................................................... 145
13. WSKAZANIA CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST
USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ......................................... 148
KLOTOIDA Sp. j.
3
ROPS_DŚ
411_BWA
14. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, ANALIZY POREALIZACYJNEJ
ORAZ NADZORÓW .......................................................................................................................... 149
14.1 Analiza porealizacyjna ......................................................................................................... 149
14.3 Nadzór archeologiczny ......................................................................................................... 149
15 OPIS TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI .............................. 150
16. WNIOSKI ................................................................................................................................... 152
Literatura ............................................................................................................................................ 159
Skróty zastosowane w raporcie:
Oznaczenie
Wyjaśnienie
DK
Droga krajowa
DW
Droga wojewódzka
DP
Droga powiatowa
ZDW
Zarząd Dróg Wojewódzkich
GZWP
Główny Zbiornik Wód Podziemnych
JCW
Jednolite części wód
OSChR
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
MPZP
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
SUiKZP
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
OChK
Obszar Chronionego Krajobrazu
BSAG
Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej
MZMiUW
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
4
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
PRZEDMIOT, PODSTAWA, CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU
1.
1.1 Przedmiot raportu
Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko jest przedsięwzięcie polegające na
budowie połączenia drogowego węzła autostradowego A-4 „Bochnia” z droga krajową nr 94.
Zakres informacji obejmuje ogólną charakterystykę stanu istniejącego oraz koncepcję
wariantów rozbudowy. Celem opracowania jest określenie oddziaływania planowanej
inwestycji na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. Raport ten
sporządzony został w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
stanowiącej
część
postępowania
w
sprawie
wydania
decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 - tekst jednolity z późn.
zm.).
1.2 Podstawy i cel wykonania raportu
Zleceniodawcą dokumentacji projektowej jest:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
Autorem dokumentacji projektowej oraz autorem raportu o oddziaływaniu na
środowisko jest:
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. J.
30-693 Kraków, ul. Bochenka 16a
Zakres opracowania jest zgodny z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie; pismo znak: ST-I.4210.01.2014.JT z dnia 25.03.14 r. (załącznik I)
oraz z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 - tekst jednolity z późn. zm.).
KLOTOIDA Sp. j.
5
ROPS_DŚ
411_BWA
W toku postępowania uzyskano opinie właściwych organów opiniujących w
przedmiocie obowiązku sporządzenia niniejszego raportu:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni pismem z dnia 28.02.2014 r.
Nr PSE.N.NZ-420-1-4/7/14 (załącznik I) wydał opinię mówiącą o tym, że
przedsięwzięcie to wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na
środowisko;
W niniejszym raporcie analizy związane z zasięgiem podstawowych potencjalnie
niekorzystnych oddziaływań wykonano dla następujących wariantów:

2015 r. – rok oddania inwestycji,

2025 r. – 10 lat po realizacji przedsięwzięcia.
Analiza oddziaływań na środowisko w otoczeniu inwestycji uwzględnia okres 10 lat
(przyjęty horyzont czasowy) – zgodnie z wykonaną przez Projektanta prognozą ruchu.
1.3 Podstawy formalnoprawne do sporządzenia raportu
Przedsięwzięcie zaliczane jest wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr
213 poz. 1397 z późn. zm.) § 3.1 pkt 60, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę przedmiotowa inwestycja zgodnie z art. 59 Ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, obowiązek taki został stwierdzony
przez
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w
Krakowie
pismem
ST-
I.4210.01.2014.JT z dnia 25 marca 2014 r
Przy wykonywaniu raportu posługiwano się zapisami następujących aktów prawnych:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz . U. z 2013 r. poz. 627 tekst jednolity z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 - tekst jednolity z późn. zm.).
6
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
- tekst jednolity z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.2012 Nr 0, poz.
145 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013., Nr 0, poz. 21 z późn. zm.),
6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011
Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.),
7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz.
613 - tekst jednolity z późn. zm.),
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013,, poz.
1409 z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 391),
10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity:
Dz. U. 2013 poz. 1205)
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213
poz. 1397 z późn. zm.),
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. 2013 poz. 817),
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. – w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 Nr 25 poz. 133 z późn. zm.),
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 81),
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 październik 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 237 poz. 1419),
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (teks jednolity Dz. U. 2014, poz.
112),
KLOTOIDA Sp. j.
7
ROPS_DŚ
411_BWA
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków
jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137
poz. 984 z późn. zm.),
19. Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr
4/2014 z dnia 16 stycznie 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu
wodnego Górnej Wisły.
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 2004 Nr 168 poz. 1765),
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych
norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545 z późn. zm.),
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031),
23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87),
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165 poz. 1359),
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206),
26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków,
w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. 2004 Nr 128 poz. 1347),
27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwiecień 2006 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, przedsiębiorcami
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006 Nr 75 poz. 527),
28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2006 Nr 49, poz.
356),
29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem
(Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 824 z późn. zm.),
8
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane
właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji
(Dz. U. 2003 Nr 18 poz. 164),
31. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430 z późn. zm.),
32. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z późn. zm.),
33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 Nr 77 poz. 510 z późn. zm.),
Opracowanie uwzględnia również wymogi prawa Unii Europejskiej, w tym
w szczególności następujące dyrektywy:
34. Dyrektywa Nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie skutków wywieranych
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26
z 28.1.2012,
s.1)
ujednolica
dyrektywę
85/337/EWG
z
trzema
kolejnymi
zmieniającymi ją dyrektywami (97/11/WE, 2003/35/WE i 2009/31/WE).
35. Dyrektywa Nr 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (Dz.U. UE L 20/7 z 26.1.2010), stanowiącej wersję skonsolidowaną
wcześniejszej dyrektywy EWG Nr 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie
dziko żyjących ptaków
36. Dyrektywa Nr 92/43/cEWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i
flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)
(Dz.U.UE.L.92.206.7; Dz.U.UE-sp.15-2-102 ze zm.).
37. Zgodnie z Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2013
r. poz. 1232 - tekst jednolity z późn. zm.).
rozwiązania techniczne przedmiotowego przedsięwzięcia będą spełniać następujące
warunki: Zgodnie z art. 74 ustawy Prawo ochrony środowiska, w trakcie
przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.
KLOTOIDA Sp. j.
9
ROPS_DŚ
411_BWA
Wymóg ten uwzględniają w szczególności projektanci oraz organy administracji
ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz organy administracji
właściwej do spraw wywłaszczania nieruchomości.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w trakcie prac
budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględniać
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby,
zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, przy prowadzeniu prac
budowlanych
dopuszcza
się
wykorzystanie
i
przekształcenie
elementów
przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku
z realizacją konkretnej inwestycji.
Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli ochrona elementów
przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu
naprawienie
wyrządzonych
szkód,
w
szczególności
przyrodniczą.
10
KLOTOIDA Sp. j.
poprzez
kompensację
ROPS_DŚ
411_BWA
2.
OPIS
STANU
ISTNIEJĄCEGO
I
PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1 Informacja ogólne
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na wykonaniu połączenia drogowego pomiędzy
węzłem „Bochnia” na autostradzie A-4 a drogą krajową (DK) nr 94. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w obrębie województwa małopolskiego w północno – wschodniej części
miasta Bochnia oraz częściowo (w przypadku jednego z wariantów – Wariant III) na terenie
gmin Bochnia i Rzezawa. Obie wymienione gminy leżą w obrębie powiatu bocheńskiego.
Istniejący zjazd z autostrady A-4 (węzeł „Bochnia”) jest dowiązany do istniejącej drogi
powiatowej (DP) nr 1424K. Z uwagi na parametry oraz stan techniczny tej drogi, a także
przyległą zabudowę utrudnione byłoby użytkowanie jej jako docelowego dojazdu do
autostrady. Dodatkowo dojazd do węzła autostradowego wiąże się z przejazdem przez miasto
Bochnia (m.in. ul. Krzeczowską, ul. Brzeską), gdyż brak jest bezpośredniego połączenia DP
1424K z DK94. Nowa droga przede wszystkim umożliwi korzystanie z węzła autostradowego
„Bochnia” w sposób nie obciążający istniejącej sieci drogowej miasta. Budowa sprawnego
ruchowo połączenia z autostradą A-4 wymiernie przyczyni się do rozwoju gospodarczego
gminy Bochnia jak również całego powiatu bocheńskiego. Zadanie jest przeznaczone do
realizacji jednoetapowej.
Zaproponowano 3 warianty przebiegu trasy przedmiotowego połączenia drogowego:

Wariant I – rozpoczyna się na istniejącym skrzyżowaniu DK94 z ul. Brzeską, które
zostanie przebudowane na pięciowlotowe rondo, następnie bezkolizyjnie przechodzi
przez linię kolejową LPN SN 6 kV PT Tarnów - PT Bochnia i biegnie w kierunku
północno – zachodnim aż do ul. Krzeczowskiej, z którą krzyżuje się w jednym
poziomie. W dalszej części droga przebiega wzdłuż bocznicy kolejowej zakładów
Stalprodukt S.A. Na końcowym odcinku łączy się z węzłem autostradowym
zlokalizowanym na istniejącej drodze powiatowej nr 1424K.

Wariant II – rozpoczyna się w tym samym miejscu co Wariant I i biegnie w kierunku
północno – wschodnim bezkolizyjnie przekraczając linię kolejową LPN SN 6 kV PT
Tarnów - PT Bochnia. Następnie krzyżuje się z ul. Krzeczowską (skrzyżowanie
KLOTOIDA Sp. j.
11
ROPS_DŚ
411_BWA
jednopoziomowe) i biegnie wzdłuż linii elektrycznej aż do połączenia z drogą
powiatową nr 1424K.

Wariant III – rozpoczyna się skrzyżowaniem z DK94 w miejscowości Gorzków (Gmina
Bochnia) i biegnie na północ bezkolizyjnie przekraczając linię kolejową LPN SN 6 kV
PT Tarnów - PT Bochnia. Następnie dochodzi do ul. Krzeczowskiej w miejscu jej
skrzyżowania z DP 1424K, na dalszym odcinku biegnie po śladzie w/w drogi
powiatowej, aż do połączenia z węzłem autostradowym.
Lokalizację proponowanych wariantów na terenie gmin przedstawiono na rysunku nr 1.
umieszczonym poniżej, dokładniejszy przebieg tras pokazano na rysunku nr 1 („Orientacja”)
zamieszczonym w części rysunkowej.
Rys. 1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji w obszarze gminy
12
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Przy kształtowaniu tras poszczególnych wariantów brano pod uwagę względy
ruchowe, ekonomiczne i środowiskowe. Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na
przebieg wariantów była kwestia społeczna i ewentualne kolizje z istniejącą zabudową
(wyburzenia, uciążliwość ruchu). Trasy Wariantu I i II poprowadzono głównie po terenach
zielonych omijając istniejącą zabudowę (przejście przez ul. Krzeczowską z wykorzystaniem
luk w zabudowie). Wariant III mimo, iż w dużej części przebiega z wykorzystaniem
istniejącej DP 1424K wymaga ingerencji w zabudowę (głównie mieszkaniową). Kształtując
poszczególne trasy uwzględniono również planowane zagospodarowanie terenu, a także
rozmieszczenie infrastruktury technicznej, zwłaszcza linii elektroenergetycznych.
2.2 Stan istniejący
Obszar, na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja jest terenem płaskim.
Z uwagi na takie ukształtowanie występują na nim liczne rowy melioracyjne odwadniające
pobliskie pola i łąki. Jedynym większym ciekiem wodnym przecinającym ten teren jest potok
Krzeczowski.
Dodatkowym utrudnieniem na etapie projektowania i realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia jest występowanie na analizowanym obszarze złożonych warunków
gruntowo – wodnych (z uwagi na zaleganie gruntów wysadzinowych oraz płytko występującą
wodę gruntową).
Obszar inwestycji przecina ul. Krzeczowską, DP 1424K, kilka dróg dojazdowych do
zabudowy mieszkaniowej bądź też do pól, a także linia kolejowa nr 91 Kraków – Medyka.
W zakresie inwestycji znajduje się również DK94 wraz ze skrzyżowaniem, którym
rozpoczyna się każdy z wariantów.
W stanie istniejącym tereny przeznaczone pod budowę łącznika autostradowego
obejmują w większości łąki, pola i tereny zielone, a także obszary zabudowy mieszkaniowej
i w niewielkim zakresie usługowej. Zabudowa mieszkaniowa ma charakter dosyć ścisły lecz
występuje tylko wzdłuż ciągów komunikacyjnych (ul. Krzeczowskiej, DP1424K i dróg
dojazdowych). Niewielkie jej skupiska znajdują się również w sąsiedztwie torów kolejowych
oraz wzdłuż DK94. W obszarze analizy zlokalizowane są zakłady Stalprodukt S.A. (Wariant I
na pewnym odcinku biegnie wzdłuż ich terenu), poza tym w chwili obecnej w okolicy nie ma
większych zakładów przemysłowych. W północnej części obszaru analizy utworzona została
Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej. Od strony południowej jest ona ograniczona
KLOTOIDA Sp. j.
13
ROPS_DŚ
411_BWA
drogą lokalną prowadzącą do Smykowa, a od strony wschodniej sięga do drogi powiatowej nr
1424K. Od północy natomiast dochodzi do terenów zajętych pod węzeł autostradowy
„Bochnia” oraz graniczy z Miejską Oczyszczalnią Ścieków, a od zachodu kończy się na
terenach zielonych Smykowa.
2.3 Charakterystyka przedsięwzięcia
Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

budowę połączenia drogowego węzła autostradowego „Bochnia” z drogą krajową nr 94
jednojezdniową, dwupasową, dwukierunkową drogą klasy G ,

budowę jednojezdniowego, dwukierunkowego odcinka drogi klasy L, włączanego do
ronda za pomocą wlotu południowego,

przebudowę lub rozbudowę drogi krajowej nr 94 w celu dowiązania jej do
projektowanego łącznika,

przebudowę lub rozbudowę drogi powiatowej DP1424K w celu dowiązania jej do
projektowanego łącznika,

budowę połączenia drogi powiatowej DP1424K z projektowaną drogą,

budowę bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej nr 91 relacji Kraków-Medyka,

budowę skrzyżowań w ciągu projektowanego łącznika z istniejącym układem
drogowym,

budowę skrzyżowania projektowanego łącznika z drogą krajową nr 94 i ul. Brzeską,

budowę dróg lokalnych obsługujących przyległe tereny;

odcinkową budowę chodników,

budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną
inwestycją,

budowę, rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia wraz
z zasilaniem,

budowę niezbędnych obiektów inżynierskich,

budowę lub rozbudowę przepustów,

budowę ewentualnych urządzeń i obiektów budowlanych z zakresu ochrony
środowiska,

14
rozbiórkę obiektów,
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA

wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją.
Parametry techniczne projektowanych dróg:
Łącznik drogowy węzła „Bochnia” z DK94:

Klasa drogi: G

Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa (1x2)

Kategoria ruchu: KR4

Prędkość projektowa Vp=60km/h

Prędkość miarodajna Vm=70km/h

Przekrój: uliczny, szerokość pasa ruchu 3,50m

Skrajnia pionowa: 4,60m
Droga krajowa nr 94:

Klasa drogi: GP

Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa (1x2); w wariancie III
zaprojektowano fragment DK94 w postaci dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda (2x2)

Kategoria ruchu: KR6

Prędkość projektowa Vp=60km/h

Prędkość miarodajna Vm=80km/h

Przekrój: drogowy, szerokość pasa ruchu 3,50m

Skrajnia pionowa: 4,70m
Ul. Krzeczowska, DP1424K:

Klasa drogi: Z

Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

Przekrój: półuliczny, drogowy; szerokość pasa ruchu 3,0m, 3,5m
Analizowany obszar wyposażony jest w infrastrukturę techniczną. Przebiegają tu sieci:

gazowa – gazociągi wysokiego ciśnienia przebiegające wzdłuż torów kolejowych z obu
stron jak również gazociągi niskiego ciśnienia,

wodociągowa – przebiega głównie wzdłuż DK94, ul. Krzeczowskiej, DP1424K
(magistrala „Bochnia – Majkowice”) oraz dróg dojazdowych do budynków
mieszkalnych,
KLOTOIDA Sp. j.
15
ROPS_DŚ
411_BWA

kanalizacyjna – obejmuje swoim zasięgiem ul. Krzeczowską oraz fragment DP1424K,

teletechniczna – podobnie jak wodociąg i kanalizacja zlokalizowane są wzdłuż
ważniejszych dróg i ulic, głównie w rejonie zabudowy,

elektroenergetyczna – licznie występujące w obszarze opracowania linie napowietrzne
i kablowe, niskiego, średniego i wysokiego napięcia w tym linie elektroenergetyczne
napowietrzne 110kV biegnące w kierunkach południe – zachód i wschód – zachód.
Z uwagi na duże zagęszczenie infrastruktury technicznej na terenie przeznaczonym pod
budowę łącznika we wszystkich proponowanych wariantach kolizje z w/w sieciami są
nieuniknione.
Wszystkie sieci kolidujące z projektowaną inwestycją zostaną przebudowane
i zabezpieczone zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. Część uzbrojenia terenu
zostanie zlikwidowana (m.in. przyłącza do budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz
istniejąca sygnalizacja świetlna obsługująca obecnie skrzyżowanie drogi krajowej nr 94
z ul. Brzeską).
Przebudowa sieci polegać będzie na :
 Wodociąg
Przebudowa sieci wodociągowej polegać będzie na przełożeniu wodociągu w miejscach
kolizji z projektowaną inwestycją, lub zabezpieczenie poprzez zastosowanie rury osłonowej.
Roboty związane z przebudową sieci wodociągowej dostosowane będą do istniejących
warunków w tym rejonie, warunków technicznych wydanych przez administratora, oraz
rozwiązań branży drogowej.
 Kanalizacja sanitarna
Przebudowa kanalizacji sanitarnej polegać będzie na zmianie trasy kolektora, w
miejscach w których koliduję z projektowaną inwestycją. Roboty związane z przebudową
kolektora kanalizacji sanitarnej dostosowane będą do istniejących warunków w tym rejonie,
warunków technicznych wydanych przez administratora, oraz rozwiązań branży drogowej.
 Gazociąg
Przebudowa sieci gazowej polegać będzie na przełożeniu gazociągu w miejscach kolizji
z projektowaną inwestycją, lub zabezpieczenie poprzez zastosowanie rury osłonowej. Roboty
związane z przebudową sieci gazowej dostosowane będą do istniejących warunków w tym
rejonie, warunków technicznych wydanych przez administratora, oraz rozwiązań branży
drogowej.
16
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
 Sieć elektroenergetyczna
Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegać będzie za lokalnej zmianie jej trasowania
ze względu na występujące kolizje z projektowaną drogą obwodową. Skala przebudowy sieci
będzie ograniczała się do niezbędnego zakresu a wszystkie roboty przeprowadzane będą
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci oraz rozwiązań
branży drogowej.
Przedmiotowa inwestycja wymaga przebudowy sieci:
1. elektrycznych (w tym wysokiego napięcia),
Przewidziana jest przebudowa linii elektrycznej o napięciu 110kV. Przebudowa tego
typu sieci jest kwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010r. ( Dz. U. nr 213, poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust.1 pkt. 7).
2. sieci teletechnicznych,
3. sieci wodociągowych,
4. gazowych (w tym wysokiego ciśnienia).
Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia kwalifikuje się do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyszczególnionych w
§ 3 ust.1 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.
nr 213, poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko tj. instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21
oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o
ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie
lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących
instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko;”.
Sieci
inne niż sieci w/w będące również przebudowywane w ramach procedowanej
inwestycji ze względu na swoje parametry nie są kwalifikowana jako przedsięwzięcia zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) w
sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w
KLOTOIDA Sp. j.
17
ROPS_DŚ
411_BWA
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013 poz.
817),
Największa ilość sieci wymagających przebudowy jest zlokalizowana w rejonie skrzyżowania
proj. łącznika z ul. Brzeską i DK94 oraz na odcinku od DK94 do ok. 200m za
ul. Krzeszowską.
Wzdłuż całego odcinka łącznika zaprojektowano kanalizację deszczową. Oświetlenie
drogowe zaproponowano przy skrzyżowaniach (rondach) oraz na odcinku pomiędzy
ul. Krzeczowską i DK94.
W zakresie opracowania brak jest istotnych obiektów inżynierskich. Jedyne
występujące obiekty to przepusty lub niewielkie obiekty mostowe. Istniejące obiekty
wymagać będą rozbudowy w ramach przedmiotowej inwestycji.
2.4 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
2.4.1 Faza realizacji
Na cele budowy przedmiotowej inwestycji wraz z infrastrukturą potrzebne będzie
zajęcie części terenu. Szacunkowe wartości zajętości terenu wynikające z realizacji
przedmiotowej inwestycji przedstawiono w tabeli 2.1.
Tab. 2.1. Wartości szacunkowe stałej zajętości terenu
Wariant inwestycji
Powierzchnia utwardzona [ha]
Całkowita powierzchnia [ha]
Wariant I
3,55
6,11
Wariant II
3,23
5,65
Wariant III
4,20
6,69
Na okres budowy może nastąpić konieczność zajęcia dodatkowego terenu pod
zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz drogi dojazdowe. Na obecnym etapie
przygotowania inwestycji nie jest znana szczegółowa lokalizacja tych obiektów, a także
powierzchnia terenu konieczna przez nie do zajęcia. Tylko część z obiektów towarzyszących
inwestycji będzie miała charakter stały, inne jak np. zaplecze budowy znikną po zakończeniu
fazy realizacji inwestycji.
18
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Zaplecze budowy ani bazy materiałowe nie mogą być lokalizowane w pobliżu
obszarów wrażliwych, jakim jest na omawianym terenie są rowy melioracyjne, ze względu na
możliwość wystąpienia wycieków w postaci zanieczyszczonych benzyn, smarów itp.
Dodatkowo wszystkie składy materiałów i paliw muszą zostać uszczelnione w celu
odpowiedniego zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego.
2.4.2 Faza eksploatacji
Jak opisano w powyższym punkcie w fazie realizacji inwestycji dojdzie do zajęcia
terenu, natomiast funkcjonowanie przedmiotowej drogi nie spowoduje dodatkowej zajętości
terenu.
2.5 Wpływ planowanego przedsięwzięcia na istniejące elementy sieci drogowej
W przypadku realizacji inwestycji (warianty I, II lub III) ruch z autostrady kieruje się
przede wszystkim projektowaną drogą do DK94 i stąd na południe Bochni (do obszarów
położonych po obydwóch stronach istniejącej obwodnicy i na Nowy Wiśnicz) oraz na wchód
w stronę Brzeska. Brak bezpośredniego połączenia autostrady z DK94 oznacza, że powyższe
relacje będą się odbywać po istniejącej ulicy Krzeczowskiej, powodując tam wzrost natężenia
z 160 na 530 pojazdów a godzinę. Ruch do centrum kieruje się dalej w ul. Twardą, gdzie
natężenie wzrośnie z 550 na 850 pojazdów a godzinę i po istniejącym przebiegu DW965 –
ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Wiśnicką. Realizacja inwestycji w którymkolwiek wariancie
pozwoli na redukcję natężenia na tych odcinkach o 14-34 %. Ruch z północnych rejonów
Brzeska również w większości skieruje się na nową drogę, co pozwoli odciążyć istniejącą
drogę wojewódzka w jej północnym przebiegu (ul. Proszowicka). Jednak realizacja inwestycji
podwyższy natężenia na ul. Krakowskiej i ul. Brzeskiej.
Porównując warianty inwestycyjne między sobą, najlepszy okazuje się wariant I, który
jest położony najbliżej centrum miasta i dlatego przenosi największy ruch, zwłaszcza
w swoim południowym przebiegu.
Projektowana droga korzystnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
poprzez:
•
przeniesienie znacznej ilości pojazdów (głównie ruch tranzytowy) co spowoduje
zmniejszenie ryzyka wypadku,
KLOTOIDA Sp. j.
19
ROPS_DŚ
411_BWA
•
parametry techniczne nowo projektowanej drogi zapewniające większy komfort
jazdy, a tym samym wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników,
•
odpowiednia infrastruktura drogowa wpływającą na poczucie bezpieczeństwa
(bariery drogowe, odpowiednie odwodnienie drogi),
•
odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome,
•
czytelne rozwiązania w rejonie skrzyżowań.
2.6 Przebieg inwestycji względem obowiązujących dokumentów planistycznych
Planowane zagospodarowanie terenu określono na podstawie Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Bochnia, Bochnia, grudzień
2012r. a także Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy
Bochnia przyjęty Uchwałą nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 października
2006 r. oraz jego zmianami przyjętymi uchwałą Nr XXX/237/10 Rady Gminy Bochnia z dnia
24 lutego 2010r. dotyczącymi zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego sołectw Gminy Bochnia.
Lokalizacji
wariantów
przedmiotowej
inwestycji
na
tle
zagospodarowania
przestrzennego terenu znajduje się w załączniku IV niniejszego raportu. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia z 26 października 2006r.,
(rozdział II, pkt. IV. 9) przewiduje system obsługi terenów sąsiadujących z A-4 poprzez sieć
dróg zbiorczych i dojazdowych.
Jeden z wariantów przebiegu trasy (Wariant I), pokrywa się z „projektem zmian
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy miasta
Bochnia” z kwietnia 2009 r. Pozostałe proponowane warianty prowadza w większości nowym
śladem.
Z w/w źródeł wynika, iż w obszarze analizy przeważają tereny przeznaczone pod
zabudowę usługową (w tym również pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe) oraz
zabudowę o przeważającej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Obszary związane
z zabudową mieszkaniową skupione są głównie wzdłuż ul. Krzeczowskiej, DP1424K oraz
mniejszych dróg i ulic pełniących funkcję dojazdu do istniejących i planowanych budynków.
Dużą powierzchnię zarezerwowano również dla terenów rekreacji, sportu i turystyki. Od
strony wschodniej i północnej obszar przeznaczony pod budowę łącznika graniczy z terenami
przemysłowo – usługowymi.
20
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Z uwagi na charakter terenu występują na nim również dość rozległe strefy
hydrogeniczne.
W SUiKZP Gminy Miasta Bochnia został wyznaczony korytarz przeznaczony na drogę
klasy G o przebiegu zgodnym z proponowaną trasą Wariantu I. Ponadto w Studium
w analizowanym obszarze zaznaczono projektowany przebieg innej ulicy klasy G (biegnie od
skrzyżowania łącznika z ul. Krzeczowską, wzdłuż nasypu kolejowego w kierunku
zachodnim) oraz trzech pomniejszych ulic (jedna klasy L i dwie klasy D). Wszystkie one
łączą się lub przecinają z projektowanym łącznikiem autostradowym.
W analizowanym obszarze występują następujące elementy związane ochroną przyrody
i zabytków:

obszar potencjalnego występowania roślin objętych ochroną gatunkową – obejmuje
teren wyznaczony przez nasyp kolejowy, ul. Krzeczowską i granicę Miasta Bochnia,

strefa ochrony krajobrazowej – obejmuje prawie cały obszar poniżej zabudowań
ul. Krzeczowskiej, z wyłączeniem nasypu kolejowego, a także fragment na północy
analizowanego obszaru (przy podłączeniu Wariantu I do DP1424K),

strefa częściowej ochrony konserwatorskiej – obejmuje zabudowania i tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wzdłuż ul. Krzeczowskiej,

strefa otulinowa – obejmuje tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo –
usługową, mieszkaniową i usługową zlokalizowane w okolicy planowanego
skrzyżowania łącznika autostradowego i ul. Krzeczowskiej,

strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej – obejmuje tereny położone w północno –
wschodniej części obszaru analizy przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
usługową oraz rekreację, sport i turystykę, jak również zabudowania zlokalizowane
pomiędzy DK94 i torami kolejowymi,

strefa przyrodniczo – ekologiczna – obejmuje teren rekreacji, sportu i turystyki
zlokalizowany w północno – wschodniej części obszaru analizy,

pomnik przyrody nr 001 przy ul. Krzeczowskiej 100,

stanowisko archeologiczne AZP-104-61 (nr stanowiska na obszarze 104, nr stanowiska
w miejscowości 82).
KLOTOIDA Sp. j.
21
ROPS_DŚ
411_BWA
2.7 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania
przedsięwzięcia
2.7.1 Faza realizacji
a) Emisja zanieczyszczenia
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na powietrze atmosferyczne w fazie budowy
będą:
 pył powstający przy pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne,
 spaliny pochodzące z silników pracujących maszyn i środków transportu,
 substancje odorotwórcze, których emisja związana jest z układaniem mas
bitumicznych,
 wycinki z karczowaniem drzew i krzewów,
 wtórne pylenie, szczególnie w suche dni, wynikające z użycia materiałów
budowlanych o tendencji do pylenia oraz z ruchem sprzętu po nieutwardzonej
nawierzchni.
Na skale tej emisji istotny wpływ mają chwilowe warunki atmosferyczne, jak: aktualna
wilgotność podłoża, częstość, wielkość i rodzaj opadów, temperatura powietrza, siła kierunek
i częstość występowania wiatrów. Wymienione uciążliwości będą miały charakter
krótkotrwały, związane będą tylko z okresem prac budowlanych i dlatego należy uznać, że ten
etap nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku atmosferycznym.
b) Emisja hałasu
Podczas prowadzonych robót wystąpią niekorzystne zjawiska hałasowe związane
z pracą ciężkich maszyn oraz przemieszczaniem się samochodów o dużym tonażu,
przewożących ładunki. Ciężki sprzęt budowlany może być w bezpośrednim jego pobliżu
źródłem dźwięku o poziomie przekraczającym 90 dB. Samochody transportujące maszyny
i urządzenia oraz materiały budowlane generują hałas o poziomie większym niż 80 dB
(zgodnie z Polska Norma). Poziom hałasu w trakcie prowadzenia robót może przekraczać
wartości dopuszczalne ujęte w rozporządzeniu. Wymusza to przeprowadzenie prac
w możliwie jak najkrótszym czasie. Hałas emitowany w trakcie prowadzenia prac będzie
22
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
hałasem okresowym. Charakteryzować go będzie duża dynamika zmian i odwracalność
(zaniknie bezpośrednio po zakończeniu robót).
c) Emisja ścieków
Prace związane z planowanym przedsięwzięciem mogą mieć negatywne oddziaływanie
na wody powierzchniowe i podziemne. Wiąże się to przede wszystkim z możliwością:
 zanieczyszczenia
wód
substancjami
chemicznymi
(w
szczególności
ropopochodnymi) wyciekającymi z maszyn, np. w wyniku awarii,
 zanieczyszczenia wód ściekami bytowo – gospodarczymi z zaplecza budowy.
Wszystkie te zagrożenia mogą być skutecznie wyeliminowane poprzez odpowiednią
organizację placu budowy.
d) Gospodarka odpadami
Powstające odpady w fazie realizacji zaliczane są wg katalogu odpadów do grupy 17 –
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej oraz kilka z grupy 20.
Wytwarzane odpady to przede wszystkim:
1. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
kod – 17 01 01,
2. gruz ceglany
kod – 17 01 02,
3. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
kod – 17 01 07,
4. drewno
kod – 17 02 01,
5. szkło
kod – 17 02 02,
6. tworzywa sztuczne
kod – 17 02 03,
7. żelazo i stal
kod – 17 04 05,
8. kable inne niż wymienione w 17 01 10
kod – 17 04 11,
9. gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 kod – 17 05 04,
10. urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
kod – 17 05 06,
11. zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
kod – 17 09 04,
12. odpady ulegające degradacji
kod – 20 02 01,
13. niesegregowane odpady komunalne
kod – 20 03 01,
KLOTOIDA Sp. j.
23
ROPS_DŚ
411_BWA
14. szlamy ze zbiorników bezodpływowych, służących do
gromadzenia nieczystości, niezaliczanych do odpadów
kod – 20 03 04,
niebezpiecznych oraz odpady komunalne
15. odpadowa masa roślinna
kod – 02 01 03.
Odpady te będą wytwarzane podczas prac budowlanych oraz remontowych istniejących
elementów drogi, robót ziemnych, układania nawierzchni drogi, usuwania nawierzchni
z istniejących jezdni dróg dochodzących do projektowanego łącznika oraz wycinki drzew
i krzewów.
2.7.2 Faza eksploatacji
a) Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Podstawowymi
zanieczyszczeniami
charakterystycznymi
dla
komunikacji
samochodowej są:
 tlenki azotu (NOx), powstające podczas spalania paliw w silnikach,
 pary ołowiu, powstające podczas spalania benzyn etylizowanych,
 tlenki siarki (SOx), z przewagą dwutlenku siarki (SO2), powstające podczas spalania
oleju napędowego,
 węglowodory związane z pracą silników wykorzystujących, jako paliwo gaz LPG.
Na ilość emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń mają wpływ takie czynniki, jak:
 rodzaj spalanego paliwa,
 rozwiązania konstrukcyjne silnika i układu paliwowego,
 pojemność silnika, moc i związane z nimi zużycie paliwa,
 konstrukcja układu wydechowego (katalizator),
 stan techniczny silnika i innych podzespołów,
 prędkość jazdy,
 technika jazdy,
 płynność jazdy,
 nachylenie niwelety.
Wobec tak dużej ilości parametrów, od których zależy emisja, jej dokładne oszacowanie
ilościowe jest bardzo trudne, a wszystkie stosowane metody obliczeniowe obarczone są
błędami.
24
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Symulację emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych wykonano przy pomocy programu
OpaCal3m. 4.0. Wyniki całkowitej emisji zanieczyszczeń znajdują się w poniższej tabeli nr
2.2.
W ramach niniejszego raportu wzięto pod uwagę następujące horyzonty czasowe:
 2015 r. – przewidywany rok oddania inwestycji do eksploatacji,
 2025 r. – 10 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji.
Tabela nr 2.2 Emisja całkowita zanieczyszczeń powietrza [kg/rok] w dwóch horyzontach czasowych
obliczona za pomocą programu OpaCal3m.
Wielkość emisji [kg/rok]
Odcinek – Wariant I
Łącznik bocheński
Substancja
2015 r.
2025 r.
Dwutlenek azotu NO2
12131,45
16271,63
Dwutlenek siarki SO2
783,06
1072,53
Pył zawieszony PM10
892,35
1215,74
Pył zawieszony PM2.5
737,00
1010,93
Tlenek węgla
25821,47
32665,03
Benzen
229,96
292,25
1051,04
1370,24
3504,02
4568,13
Obwodnica Wolbromia
Węglowodory
Obwodnica Wolbromia
aromatyczne
Węglowodory
alifatyczne
Wielkość emisji [kg/rok]
Odcinek – Wariant II
Łącznik bocheński
Substancja
2015 r.
2025 r.
Dwutlenek azotu NO2
10503,56
13881,16
Dwutlenek siarki SO2
689,31
920,88
Pył zawieszony PM10
782,22
1042,16
Pył zawieszony PM2.5
649,53
868,38
Tlenek węgla
21352,85
27342,02
Obwodnica Wolbromia
KLOTOIDA Sp. j.
25
ROPS_DŚ
411_BWA
Benzen
190,85
245
889,87
1158,42
2966,67
3861,96
Węglowodory
Obwodnica Wolbromia
aromatyczne
Węglowodory
alifatyczne
Wielkość emisji [kg/rok]
Odcinek – Wariant III
Łącznik bocheński
Substancja
2015 r.
2025 r.
Dwutlenek azotu NO2
9924,78
13146,83
Dwutlenek siarki SO2
644,60
864,89
Pył zawieszony PM10
733,41
980,85
Pył zawieszony PM2.5
606,96
815,11
Tlenek węgla
20771,88
26539,95
Benzen
185,23
237,34
852,79
1110,07
2843,05
3700,77
Obwodnica Wolbromia
Węglowodory
Obwodnica Wolbromia
aromatyczne
Węglowodory
alifatyczne
Ze względu na systematycznie zmieniający się park samochodowy w Polsce wyniki
prognoz uzyskanych w wyniku symulacji programem Opacal3m, dotyczące emisji
zanieczyszczeń, mają jedynie charakter szacunkowy i mogą być obarczone dużym błędem.
Park samochodowy w Polsce zmienia się w kierunku bardziej korzystnym tzn. coraz więcej
samochodów posiada katalizatory z uwagi na co uzyskane wyniki mogą być zawyżone.
Zestawienie dopuszczalnych poziomów analizowanych substancji w powietrzu wraz
z wynikami rozprzestrzeniania się uzyskanymi z obliczeń przedstawiono oraz metodyka
wykonywanych obliczeń emisji oraz rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń została
przedstawiona w dalszej części opracowania.
b) Emisja hałasu
Trasa komunikacyjna, stanowiąc złożone, liniowe źródło emisji hałasu, składające się
z wielu źródeł cząstkowych, emituje hałas ciągły o zmiennych wartościach poziomu dźwięku.
26
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Poziom hałasu w otoczeniu drogi jest zależny przede wszystkim od wartości poziomu
natężenia hałasu zewnętrznego, pochodzącego od poszczególnych pojazdów – źródeł
punktowych, parametrów ruchu – źródeł pośrednich oraz cech otoczenia – modyfikujących
propagację hałasu.
Wielkość emisji hałasu, emitowanego przez pojazdy samochodowe, poruszające się po
drodze zależy od szeregu czynników, w tym od:
 wielkości natężenia ruchu,
 sposobu zagospodarowania otoczenia drogi, w tym lokalizacji elementów
ekranujących hałas drogowy,
 udziału w potoku ruchu pojazdów ciężkich,
 średniej prędkości pojazdów.
Oddziaływanie akustyczne ma duży wpływ na zdrowie mieszkańców terenów
położonych w pobliżu drogi. Dotyczy to przede wszystkim ciągów o dużym natężeniu ruchu,
gdzie hałas samochodowy przenika do mieszkań i pogarsza parametry klimatu akustycznego,
wpływając negatywnie na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Zaprojektowane warianty
przebiegu
łącznika
zlokalizowane
są
zarówno
na
terenie
zabudowanym
jak
i niezabudowanym, użytkowanym głównie rolniczo z lokalną rozproszoną zabudową
zagrodową. Ponadto planowana inwestycja przechodzi przez teren zamknięty kolei.
Na obecnym poziomie techniki motoryzacyjnej nie jest możliwe całkowite
wyeliminowanie uciążliwości środowiskowych, pochodzących od ruchu pojazdów na
drogach. W chwili obecnej prowadzone są badania, jak również są wprowadzane do użytku
nowe technologie mające na celu redukcję hałasu pochodzącego od źródła emisji, jakim jest
ruch samochodowy.
Do działań tych między innymi należą:
 Prace nad konstrukcją silników i układów wydechowych pojazdów tak, aby hałas
pochodzący od pojazdów zarówno lekkich, jak i ciężkich był jak najmniejszy.
 Prace nad składem mieszanek oraz bieżnika opon samochodowych tak, aby hałas
powstający na styku opona – nawierzchnia był jak najmniejszy.
 Prace nad nowymi technologiami w zakresie składu betonów asfaltowych tak, aby
zminimalizować hałas poprzez częściowe jego pochłanianie przez nawierzchnię.
Wszystkie te zabiegi zarówno osobno, jak i w połączeniu, mają na celu obniżenie hałasu
u źródła. Na część z nich zarządca drogi nie ma wpływu (prace nad konstrukcją silników lub
KLOTOIDA Sp. j.
27
ROPS_DŚ
411_BWA
technologią wykonywania opon), jednak niektóre są możliwe do zastosowania. Należy do
nich sposób ograniczenia hałasu poprzez zastosowanie specjalnych rodzajów uziarnienia do
warstwy ściernej. w związku z powyższym na całym odcinku projektowanej drogi zostanie
zastosowana nawierzchnia redukująca hałas o ok. 5 dB w stosunku do nawierzchni
standardowej.
Z wykonanych badań wynika, że średni poziom emisji dla pojazdów lekkich przy
prędkości 50 km/h wynosi 73dB, natomiast dla pojazdów ciężkich przy tej samej prędkości
wynosi już 85dB. W tej sytuacji należy stwierdzić, że przekroczenia głównie powodują
pojazdy ciężkie. Należy jednak zaznaczyć, że wielkości emisji poziomu dźwięku zależą od
rodzaju i wieku pojazdów, a także ich marki. W ramach opracowywania niniejszego raportu
wykonano prognozy kształtowania się klimatu akustycznego dla wariantu inwestycyjnego,
który przewiduje zastosowanie nawierzchni ograniczającej hałas oraz zabezpieczeń
akustycznych w postaci ekranów. Istniejące ekranowanie w ciągu drogi DK94 przed
projektowanym rondem zostanie przedłużone o ok. 30 m mając na celu ochronę akustyczną
dla budynków położonych na działkach 5029, 5030. Przedstawiono także wariant, który nie
uwzględnia żadnych środków ochrony przed hałasem. Analizowane warianty znajdują się na
rysunkach w załączeniu nin. Raportu.
Analiza ta wykazała, iż dzięki zastosowanej nawierzchni ograniczającej hałas nastąpi
zmniejszenie imisji hałasu do środowiska, co zostało przedstawione na rysunkach
w załączeniu nin. raportu wraz z pozostałymi wariantami.
c) Emisja ścieków
W fazie eksploatacji emisja ścieków powstaje w wyniku spływów opadowych
z powierzchni dróg. Spływy te mogą mieć charakter silnie zanieczyszczonych ścieków
w szczególności po dłuższym okresie pogody suchej, w czasie, której następuje duża
kumulacja zanieczyszczeń na powierzchni dróg, czy śniegu na poboczach. Oprócz substancji
płynnych powodujących zanieczyszczenia, także gazy (H2S, SO2, NOx, F, HF) mogą
reagować z wodą atmosferyczną i w postaci np.: kwaśnych deszczy zanieczyszczać wody
powierzchniowe. Zanieczyszczenia pyłowe są mniej toksyczne niż gazowe, lecz niekiedy
zawierają większe ilości metali ciężkich. Kumulację dużego ładunku zanieczyszczeń
w spływach opadowych powodują:
 gazy spalinowe,
 produkty ścierne opon i tarcz hamulcowych,
28
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
 resztki zużywających się elementów pojazdów,
 chemikalia używane do przeciwdziałania zimowej śliskości jezdni (NaCl, CaCl2,
MgCl2),
 zanieczyszczenia powierzchni dróg wskutek złego transportu materiałów sypkich,
płynnych, pozostałości po kolizjach i niekontrolowanych wlewach substancji
chemicznych w szczególności węglowodorów ropopochodnych.
Na wielkość ładunku zanieczyszczeń występujących w spływach powierzchniowych
rzutują wielkości zawiesin, metali ciężkich i innych substancji toksycznych, związków
biogennych (azot, fosfor, węgiel), chlorków, biochemicznego (BZT5) i chemicznego (ChZT)
zapotrzebowania na tlen oraz produktów ropopochodnych. Wielkość ładunku zanieczyszczeń
w spływach opadowych z dróg determinują: charakter zjawiska opadowego (ilość i rodzaj
opadów), czas trwania pogody bezopadowej, szerokość i rodzaj nawierzchni drogi, natężenie
i struktura ruchu drogowego, prędkość jazdy, szerokość odwadnianej drogi oraz otoczenie
drogi.
W celu określenia możliwego wpływu inwestycji na wody powierzchniowe, podziemne
oraz glebę wykorzystano metodę opisaną w rozdziale 9.5 i wykonano prognozy emisji
zawiesiny ogólnej w oparciu o Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z 30 października 2006r.
Stężenia oszacowano dla objętego opracowaniem
przebiegu inwestycji dla natężenia ruchu przewidywanego w dwóch horyzontach czasowych:
2015, 2025.
Zgodnie z opracowaniem IOŚ W – wa (tabela nr 3 „Skuteczność działania urządzeń
ochrony wód“) zawarta w Materiałach Konferencji SITK w Krakowie – Zeszyt 112
(konferencja
w
roku
2004)
można
przyjąć,
że
stosowanie
osadników,
studni
osadnikowych, rowów o charakterze rowów trawiastych redukuje zawiesinę ogólną
w granicach 60 – 80 %. Przy wykonywaniu obliczeń przyjęto minimalny poziom redukcji,
70% aby do minimum ograniczyć prawdopodobieństwo przewymiarowania wyników jak
i popełnienia błędu.
Wykonane
w
ramach
przedmiotowego
raportu
obliczenia
stężeń
węglowodorów
ropopochodnych (rozdział 6.4.2) odnoszą się do substancji ekstrahujących, gdyż nie ma
możliwości obliczenia bezpośrednio ze wzoru węglowodorów ropopochodnych. Obliczeń
można dokonać jedynie na podstawie odniesienia, gdyż węglowodory ropopochodne stanowią
tylko niewielką część substancji ekstrahujących. Na tej podstawie stwierdza się, iż brak
przekroczenia
substancji
ekstrahujących
w
stosunku
KLOTOIDA Sp. j.
do
wartości
normatywnych
29
ROPS_DŚ
411_BWA
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.), określa brak możliwości
przekroczenia dopuszczalnych stężeń przez węglowodory ropopochodne .
d) Gospodarka odpadami
W fazie eksploatacji drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi i urządzeniami
ochrony środowiska mogą powstawać odpady, przedstawione poniżej w oparciu o katalog
odpadów:
1. zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
kod – 16 02 13*,
2. zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
kod – 16 02 14,
3. niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze
zużytych urządzeń
kod – 16 02 15*,
4. elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15* kod –
16 02 16,
które
powinny
być
gromadzone
i
okresowo
przekazywane
wyspecjalizowanym firmom,
5. odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych – należące do grupy 16
w tym: odpady wskazujące właściwości niebezpieczne –
kod 16 81 01
oraz 16 81 02, odpady inne niż wymienione w 16 81 01*,
30
6. odpady ulegające biodegradacji
kod – 20 02 01,
7. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
kod – 20 03 01.
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
3 OPIS
ELEMENTÓW
OBJĘTYCH
PRZYRODNICZYCH
ZAKRESEM
ŚRODOWISKA
PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
3.1 Rzeźba i geologia
Zgodnie z podziałem Polski wg. Kondrackiego na regiony fizyczno-geograficzne,
obszar planowanej inwestycji przebiega przez następujące jednostki:
Megaregion: Region Karpacki
Prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym
Podprowincja: Podkarpacie Północne
Makroregion: Kotlina Sandomierska
Mezoregion: Podgórze Bocheńskie
Rys. nr 3.1 Obszar planowanej inwestycji na tle podziału na regiony fizyczno - geograficzne
wg Kondrackiego.
Dominuje krajobraz rolniczy z polami uprawnymi, łąkami i pastwiskami. Niektóre
nieskoszone łąki wykazują cechy degradacji i spontanicznej sukcesji wtórnej w kierunku
KLOTOIDA Sp. j.
31
ROPS_DŚ
411_BWA
ekosystemu zaroślowego i leśnego. Ukształtowanie terenu nie jest zróżnicowane, jest to teren
płaski stanowiący równinę terasy nadzalewowej, położonej na średniej wysokości 195 m
n.p.m. Wysokości bezwzględne definiujące analizowany obszar wynoszą od 187 m n.p.m.
(w miejscu przecięcia granicy obszaru z korytem Raby w Krzyżanowicach) do 200 m n.p.m.
(w rejonie linii kolejowej). Maksymalna deniwelacja wynosi więc 13 metrów. Na obszarze
nie występują lasy. Niewielki udział zadrzewień i zakrzewień stwierdzono tylko w dnie
doliny Raby i wokół zakładów hutniczych.
Przedmiotowy teren leży w obrębie dużej jednostki geologiczno-strukturalnej jaką jest
Zapadlisko Przedkarpackie. Zapadlisko powstało w wyniku fałdowań systemu alpejskiego,
gdzie nasuwające się od południa płaszczowiny karpackie odłamały południową cześć
wapiennej płyty mezozoicznej budując Wyżynę Śląsko-Małopolską i wgniotły ją wgłąb.
Następnie tak powstałe obniżenie tektoniczne zostało zalane wodami transgresji morza
środkowego miocenu (wiek 11-25 mln lat temu). Utwory miocenu wykształcone są w postaci
iłów i iłów pylastych z nieregularnie rozmieszczonymi wkładkami – kilka cm grubości –
piasków drobnych i pylastych (warstwy grabowieckie). Poniżej zalegają warstwy
Chodynickie, czyli iły, iły pylaste i miejscami pyły, ze złożami soli kamiennej, wkładkami
gipsów i anhydrytów. Wszystkie te utwory są silnie sfałdowane i przemieszczone przez
nasunięcie od południa płaszczowiny karpackie. Łączna miąższość utworów miocenu sięga
300 m. Na miocenie zalegają osady plejstoceńskiej pokrywy czwartorzędowej. Są to utwory
pylaste oraz gliniasto-piaszczyste, a głębiej w profilu występują sedymenty klastyczne, tj.
żwiry i pospółki fluwialne z okresu ostatniego zlodowacenia Wurm. Utwory te wyścielają dno
doliny Raby oraz występują na terasie zalewowej, a miejscami zalegają w rejonie starorzeczy.
Miąższość utworów plejstocenu w dolinie Raby wynosi 13-20 m. Warunki hydrogeologiczne
na omawianym terenie są bardzo zróżnicowane. Woda występuje płytko pod powierzchnią
terenu, w miejscach podmokłych, ukształtowanych rozwojem doliny Raby. Woda podziemna
występuje także nieco głębiej, pośród piaszczystych przewarstwień serii utworów
zastoiskowych epoki plejstocenu.
Podłoże dla planowanej inwestycji stanowią ilaste osady trzeciorzędowe o dużej
miąższości, to kompleksy ilasto - piaszczyste z wkładami piasków, osadów chemicznych oraz
szczątków organicznych. Nad nimi zalegają widoczne na powierzchni terenu utwory
czwartorzędowe, są to głównie gliny, piaski, gliny pylaste, mady i żwiry. Ich miąższość waha
się od 10 do 15 metrów. Na analizowanym terenie występują zmienne warunki gruntowowodne. Na większej części obszaru mamy do czynienia z płytkim zaleganiem wód
32
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
gruntowych z uwagi na podłoże zbudowane z glin, piasków i żwirów. Są to przeważnie
grunty słabonośne, niespoiste. Tylko w południowej (okolice Gorzkowa) i północnej części
obszaru (Krzeczów i Słomka – w sąsiedztwie Wariant II poziom wód gruntowych przekracza
2 metry. Jest to wynikiem budowy geologicznej tej części terenu nadzalewowego Raby
zbudowanego głównie z piasków i żwirów.
Rys. 3.2. Położenie inwestycji na tle warstw geologicznych Polski
KLOTOIDA Sp. j.
33
ROPS_DŚ
411_BWA
3.2 Wody powierzchniowe
Główną rzeką gminy Bochnia jest Raba, będąca prawobrzeżnym dopływem
Wisły. Obszar inwestycji położony jest w środkowym jej biegu, na dziale wodnym II rzędu
zlewni Raby i Gróbki (Grabki). Dział wodny ze względu na rzeźbę terenu oraz dokonane
przeobrażenia melioracyjne nie jest wyraźnie wyznaczony. Dwa cieki przepływające przez
teren przedmiotowej inwestycji, to Potok Krzeczowski oraz Babica. Potok Babica wpada
bezpośrednio do rzeki Raba odwadniając zachodnią część obszaru, natomiast Potok
Krzeczowski, będący dopływem Gróbki, jego wschodnią stronę. Oba potoki mają swoje
źródła na terenie miasta w obszarach leśnych Pogórza Wiśnickiego. Administratorem cieków
jest MZMiUW w Krakowie – Inspektorat Rejonowy w Tarnowie. Na przedmiotowym terenie
występują liczne rowy melioracyjne odwadniające pobliskie pola i łąki. Zgodnie z pismem
Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bochni, znak: r z s w: 48/07/09 z dnia 21.07.2009r.
– załącznik I, cały obszar ograniczony potokiem Krzeczowskim, DP 1424K oraz ulicą
Krzeczowską jest zmeliorowany poprzez drenowanie systematyczne.
Rys. 3.3. Lokalizacja inwestycji na tle wód powierzchniowych
34
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Bochni i sołectw: Łapczyca,
Słomka, Krzyżanowice, Gawłów, Ostrów Szlachecki jest wodociąg komunalny „Bochnia”
oparty na zasobach wód rzeki Raby. Ujęcie wody pierwotnie pracujące jako infiltracyjne,
aktualnie pracuje jako ujęcie powierzchniowe, przy wykorzystaniu progu piętrzącego
w korycie rzeki na km 24+600. Istniejące ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Raby nie
posiada wymaganej obowiązującym stanem prawnym strefy ochrony sanitarnej.
Jednolite części wód (JCW)
Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) w województwie małopolskim
wykonano
dla
jcw
objętych
„Programem
państwowego
monitoringu
środowiska
województwa małopolskiego na lata 2010-2012”, który został przedstawiony w całość w
raporcie stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w roku 2012 w
województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników ocen z lat 2010-2012.
Ocena sporządzona została w układzie zlewniowym i zaprezentowana w układzie granic
administracyjnych województwa, w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U.
nr 257, poz. 1545 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 4/2014 z dnia 16 stycznie 2014 r. w sprawie warunków
korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na jednolitej część wód powierzchniowych
(JCWP)
–
Potok
PLRW2000162138989
Łapczycki
oraz
oznaczony
Babica
jest
oznaczony
europejskim
europejskim
kodem
JCWP
kodem
-
JCWP
PLRW2000162138994
KLOTOIDA Sp. j.
35
ROPS_DŚ
411_BWA
LOKALIZACJA INWESTYCJI
Rys. 3.4. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w
województwie małopolskim w 2012 roku
36
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Tab. 3.1. Klasyfikacja zgodnie z wykazem jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) dla zlewni
Wisły.
Lokalizacja
Nazwa
JCWP
Region
wodny
Potok
Łapczycki
region
wodny
Górnej
Wisły
Babica
region
wodny
Górnej
Wisły
Obszar dorzecza Regionaln
Ekoregion
y Zarząd
wg.
Gospodar
Kod
Nazwa ki Wodnej Kondracki wg. Illiesa
ego
(RZGW)
2000
obszar
dorzecz
a Wisły
2000
obszar
dorzecz
a Wisły
Typ
JCWP
Status
Ocen
a
stanu
Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowy
ch
RZGW w
Krakowie
Równiny
Wschodni
e (16)
Równiny
Wschodni
e (16)
Potok
nizinny
lessowogliniasty
(16)
silnie
zmienion
a część
wód
zły
niezagrożona
RZGW w
Krakowie
Równiny
Wschodni
e (16)
Równiny
Wschodni
e (16)
Potok
nizinny
lessowogliniasty
(16)
silnie
zmienion
a część
wód
zły
niezagrożona
Jak wynika z powyższej tabeli niniejsze wydzielone część wód zostały uznane za silnie
zmienione Wody silnie zmienione to jednolite części wód, które uległy fizycznemu
przekształceniu na skutek działalności człowieka, w wyniku której powstały zmiany
hydromorfologiczne, np. poprzez zabudowę hydrotechniczną, regulację koryta rzeki.
Dla określenia stanu jednolitych części wód powierzchniowych ustanowiony został w nich
monitoring zgodnie z RDW.
W oparciu o zrealizowany program monitoringu wód w latach 2010-2012 Inspektorat
wykonał ocenę jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) zgodnie z projektem
nowelizowanego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych
norm jakości dla substancji priorytetowych oraz Wytycznych GIOŚ do wykonania
weryfikacji ocen za lata 2010 i 2011 oraz sporządzenia oceny jcw za 2012 rok.
Rok 2012 był trzecim rokiem realizacji 6-letniego cyklu monitoringowego w rozumieniu
RDW i jednocześnie drugim rokiem monitoringu diagnostycznego.
W 14 punktach pomiarowo - kontrolnych (p.p.k.) realizowano program monitoringu
diagnostycznego, w 55 p.p.k. program monitoringu operacyjnego.
KLOTOIDA Sp. j.
37
ROPS_DŚ
411_BWA
Przebadano wody rzek łącznie w 83 p.p.k.oraz zrealizowano badania 4 zbiorników
zaporowych w 4 punktach (Zbiornik Dobczycki, Zbiornik Czorsztyn, Rożnów i Zbiornik
Klimkówka). Realizowano także badania wód granicznych w ramach dwustronnej umowy z
Republiką Słowacką. Monitorowano łącznie jakość 37,3% jednolitych części wód
powierzchniowych (jcwp) spośród 311 wydzielonych w województwie i w całości lub w
części leżących w obszarze administracyjnym województwa.
Sposób klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu klasyfikacji
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). Ramowa Dyrektywa Wodna (2000) wprowadziła
obowiązek
oceny
stanu/potencjału
ekologicznego
i
stanu
chemicznego
wód
powierzchniowych. Podstawowe znaczenie w klasyfikacji zyskały elementy biologiczne,
charakteryzujące występowanie w wodach różnych zespołów organizmów. Znaczenie
wspomagające mają elementy hydromorfologiczne i fizykochemiczne oraz syntetyczne
i niesyntetyczne
zanieczyszczenia
specyficzne.
Elementy
hydromorfologiczne
odzwierciedlają cechy środowiska, które wpływają na warunki bytowania organizmów
żywych, m. in.: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki, charakter podłoża.
Stan ekologiczny części wód (potencjał ekologiczny dla silnie zmienionych, tj przedmiotowej
JCWP) klasyfikowany jest na podstawie elementów biologicznych (fitobentos i makrofity)
i podstawowych wskaźników fizykochemicznych, charakteryzujących: stan fizyczny, warunki
tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne.
Substancje priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające, stanowiące podstawę
klasyfikacji stanu chemicznego. W części wód oznaczane były wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne, w pozostałych częściach wód: kadm oraz trichlorometan
i trichloroetylen.
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez
nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości: I klasa - stan bardzo dobry, II klasa
- stan dobry, III klasa – stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby, V klasa - stan zły.
W przypadku potencjału ekologicznego części wód silnie zmienionych lub sztucznych I-II
klasa oznacza maksymalny i dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa –
słaby potencjał i V klasa - zły potencjał ekologiczny.
Stan chemiczny określany jest na podstawie wskaźników chemicznych, charakteryzujących
występowanie w wodach substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających,
38
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
wymienionych w Rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz. U. z 2011r. Nr 257, poz. 1545).
Stan jednolitych części wód ocenia się porównując wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego
(lub potencjału ekologicznego w przypadku wód sztucznych i silnie zmienionych)
z wynikami klasyfikacji stanu chemicznego. O ocenie ogólnej decyduje gorszy ze stanów.
Sposób
oceny
przedstawiono
w
KLOTOIDA Sp. j.
poniższej
tabeli
3..2.
39
ROPS_DŚ
411_BWA
Tab. 3.2. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych województwa małopolskiego za okres 2010-2012 z uwzględnieniem dziedziczenia ocen
oraz ekstrapolacj.
40
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano
pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem
niepogarszania ich stanu. Dla silnie zmienionych części wód osiągnięcie co najmniej dobrego
stanu chemicznego oraz utrzymania dobrego stanu/potencjału ekologicznego.
Jak wynika z powyższej tabeli potencjał ekologiczny został dla obu zlewni został określony
jako poniżej dobrego. Natomiast stan chemiczny został oznaczony jako poniżej dobrego i
dobry. Stan jednolitych części wód ocenia się porównując wyniki klasyfikacji stanu
ekologicznego (lub potencjału ekologicznego w przypadku wód sztucznych i silnie
zmienionych) z wynikami klasyfikacji stanu chemicznego. O ocenie ogólnej decyduje gorszy
ze stanów. W związku z powyższym stan wód ocenia się jako zły dla obu rozpatrywanych
JCWP.
Ramowa Dyrektywa Wodna (2000), ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej w Europie, nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek
osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu wód. Kolejnym celem RDW jest przeciwdziałanie
pogarszaniu się stanu wszystkich części wód. W związku z powyższymi, nadrzędnymi celami
zostały
opracowane
plany
gospodarowania
wodami,
uszczegóławiające
cele
dla
poszczególnych zlewni. W 2011r. został opracowany „Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły”, w którym to zastosowano podejście polegające na przyjęciu za
cele środowiskowe wartości granicznych odpowiadających dobremu stanowi wód. Związane
to było z niekompletnym zrealizowaniem prac w zakresie opracowania warunków
referencyjnych dla poszczególnych typów wód, a tym samym brakiem możliwości ustalenia
wartości
celów
środowiskowych
wg
charakterystycznych
wymagań
względem
poszczególnych typów we wszystkich kategoriach wód. Dodatkowo, z uwagi na trwające
prace w zakresie opracowywania metodyk oceny stanu hydromorfologicznego oraz fakt, że
monitoring w zakresie badań stanu chemicznego jest jeszcze w fazie kształtowania
i rozbudowy ustalenie celów środowiskowych zostało oparte o dostępne wartości graniczne
wskaźników podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545).
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano
pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem
niepogarszania ich stanu. Dla silnie zmienionych części wód – osiągnięcie co najmniej
dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia
dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.
KLOTOIDA Sp. j.
41
ROPS_DŚ
411_BWA
Zgodnie z art. 4 RDW cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte do 2015 roku.
Dyrektywa przewiduje odstępstwa od założonych celów środowiskowych (derogacje), jeżeli
ich osiągnięcie dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych
przyczyn. Dla przedmiotowych JCWP zgodnie z zapisami w/w planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły cieki: Potok Łapczycki i Babica nie są zagrożony pod
względem osiągnięcia celów środowiskowych.
Czynnik oddziaływania inwestycji na stan jednolitych części wód związany jest
z funkcjonowaniem odwodnienia przedmiotowej drogi i sposób jego rozwiązanie na etapie
niniejszej inwestycji. Cieki występujące w obrębie inwestycji będą stanowić naturalne
odbiorniki dla odprowadzanych wód deszczowych spływających z powierzchni szczelnych
i zielonych. Przewiduje się odprowadzenie wód deszczowych dzięki zaprojektowanemu
systemu kanalizacji deszczowej. Przewiduje się, że stężenie zawiesiny ogólnej przekroczy
dopuszczalne wartości (100 mg/dm3). Nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości
węglowodorów ropopochodnych.. W celu redukcji przekroczeń do podczyszczenia ścieków
zastosowane zostaną zestawy urządzeń tj. osadnik o poziomym przepływie z pojemnością
awaryjną zatrzymujący zawiesiny z wód deszczowych przy stopniu redukcji nawet 70-80%.
Powyższe zabiegi pozwolą minimalizować negatywny skutki wpływu inwestycji na
środowisko wodne terenu a także pozwolą osiągnąć cel jakim jest osiągnięcia dobrego stanu
wód JCWP do 2015 r
Projekt przedmiotowej drogi zakłada budową obiektów inżynierskich na przecinanych
ciekach. Zakres prac dotyczący powyższych obiektów został przedstawiony w rozdziale 2.3.
niniejszego raportu. Wynika z niego, iż w ramach projektu nie dojdzie ani do przełożenia, ani
regulacji cieków, jedynie do odcinkowego umocnienia ich koryt.
Przedstawione rozwiązania w czasie realizacji obiektu inżynierskiego nie wpłynie na
pogorszenie stanu JCWP, gdyż zakres prac jest nieduży, a umocnienia dotyczą niewielkich
odcinków w stosunku do całkowitej długości cieku, co nie będzie miało znaczącego wpływu
na elementy biologiczne, fizykochemiczne i hydromorfologiczne. Jedyne oddziaływanie
może
zajść
w
trakcie
wykonywanych
prac
głównie
w
zakresie
elementów
hydromorfologicznych związanych ze oraz zmianą warunków tlenowych. Oddziaływanie to
jednak będzie dotyczyło krótkich odcinku cieku (w stosunku do jego całkowitej długości)
ponadto będzie występować jedynie przez określony okres czasu. Po realizacji inwestycji
wskaźniki fizykochemiczne i biologiczne na analizowanych ciekach powinny wrócić do
wartości wyjściowych. Tak więc oddziaływania krótkoterminowe o małym zasięgu nie
42
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
powodują znaczącego negatywnego oddziaływania na JCWP oraz na ich cele środowiskowe.
Ponadto inwestycja swoją niewielką ingerencją nie zakłóca równowagi biologicznej
ekosystemu cieków.
Ponadto na etapie realizacji inwestycji przewiduje się cały szereg zabezpieczeń oraz
odpowiednią organizacje robót, która pozwoli na przeciwdziałanie zagrożeniom dla stanu
wód powierzchniowych i podziemnych. Wszystkie opisane w raporcie (rozdział. 9) zabiegi na
etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji przyczynią się do osiągnięcia celów
środowiskowych zgodnie z RDW. Powyższa opinia odnosi się zarówno do JCWP na, której
leży przedmiotowa inwestycja, jak również innych częściach wód w obszarze zlewni rzeki
Wisły, dla której zostały zgodnie z „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły” wyznaczone tożsame cele środowiskowe.
3.3 Wody podziemne
Tereny województwa małopolskiego wchodzą w skład następujących jednostek
hydrogeologicznych: regionu karpackiego, regionu przedkarpackiego oraz częściowo regionu
śląsko-krakowskiego. Eksploatacyjne zasoby wód województwa szacuje się na 624,2 mln m3,
z czego:
− wody z utworów czwartorzędowych stanowią 55,0%,
− z utworów trzeciorzędowych –12,4%,
− z utworów kredowych –18,0%,
− z utworów starszych –14,6%
Według RDW stan wód podziemnych to ogólne określenie stanu jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd), wyznaczonego przez stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych.
Dobry stan wód podziemnych oznacza taki stan osiągnięty przez JCWPd, w którym zarówno
stan ilościowy, jak i jakościowy (chemiczny) jest określony jako co najmniej „dobry,” co
oznacza, że zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zostały osiągnięte możliwe do
uzyskania cele środowiskowe ustalone dla ekosystemów zależnych od wód podziemnych i
cele w zakresie zaspokajania racjonalnie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności.
W roku 2012 monitoringiem objęto 17 spośród 22 jcwpd wyznaczonych w województwie.
Monitorowanie wód podziemnych prowadzono łącznie w 61 punktach, tworzących krajową
sieć monitoringu jakościowego.
Najbliższy punkt pomiarowy JCWPd inwestycji znajdował się w powiecie brzeskim w
miejscowości Szczurowa.
KLOTOIDA Sp. j.
43
ROPS_DŚ
411_BWA
W roku 2012 przekrocze nie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
stwierdzono w 20 punktach pomiarowo-kontrolnych, co stanowi 32,8% badanych wód.
W 45% przypadków przyczyną przekroczeń były zanieczyszczenia geogeniczne (np. pH,
żelazo, mangan), natomiast w 55,0% -zanieczyszczenia antropogeniczne.
Nie przewiduje się znacznego pogorszenia wód powierzchniowych ze względu na
zastosowane urządzenia podczyszczające co w prostej linii skutkować będzie brakiem
oddziaływania inwestycji na wody podziemne.
W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje się możliwego pogorszenia stanu wód
podziemnych JCWPd nr 139.
Rejon planowanej inwestycji nie leży bezpośrednio nad żadnym Głównym Zbiornikiem
Wód Podziemnych (zgodnie z pismem znak: RG.II.1.0560-1/09 Marszałka Województwa
Małopolskiego z dnia 20 maja 2009 r.-załacznik I), najbliższe zbiorniki to:
451 – Subzbiornik Bogucice, trzeciorzędowy, typ ośrodka: porowy. Zbiornik porowy
w utworach piaszczysto-żwirowych. Badanie jakości wody w Wolbrom-Kozina: klasa wody –
Ib – wody wysokiej jakości
442 – dolina rzeki Stradomka, czwartorzędowy, związany z dolinami rzecznymi (holoceński)
44
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Rys.3.5. Rozmieszczenie GZWP w województwie małopolskim
Obszar przedmiotowego opracowania znajduje się na styk dwu Lokalnych Zbiorników
Wód Podziemnych (LZWP). Są to stosunkowo niewielkie zbiorniki zasobów wodnych leżące
na terenie gminy Borzęcin. LZWP „Raba-Wisła”, jest mniejszym powierzchniowo
zbiornikiem, ok. 171 km2, którego warstwą wodonośną są utwory czwartorzędowe związane
z dolinami rzek. Obejmuje on holoceńskie utwory piaszczyste i piaszczysto-żwirowe doliny
Raby. Jest to zbiornik zlokalizowany w ośrodku porowym, odznaczający się zmienną
wodonośnością, gdzie średnia głębokość ujęcia to: 10 do 20 metrów. Orientacyjna klasa
jakości wód wg klasyfikacji PIOŚ to I – II. Drugi ze zbiorników to LZWP „Mokrzyska”
obejmuje mioceński horyzont wodonośny głównie na Wysoczyźnie Szczepanowskiej
o powierzchni ok. 362 km2. Zlokalizowany jest na terenie gminy Rzezawa, a swym zasięgiem
obejmuje cały jej obszar. Ten trzeciorzędowy zbiornik charakteryzuje się porowatym typem
KLOTOIDA Sp. j.
45
ROPS_DŚ
411_BWA
ośrodka, gdzie średnia głębokość ujęcia to ok. 150 metrów. Wyznaczono orientacyjną klasę
jakości wód wg klasyfikacji PIOŚ na Ib, II.
Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych z piętra czwartorzędowego posiada
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska przy ulicy Wygoda. Decyzją Starosty Bocheńskiego
nr OŚ.H.6224/14/5/2000 ustanowiona została strefa ochrony bezpośredniej o promieniu
10 metrów wokół ujęcia wody na działce nr 423.
3.4 Gleby
Gleby w powiecie bocheńskim charakteryzują się dużą zmiennością, a ich
rozmieszczenie jest ściśle zależne od budowy geologicznej. Na kształtowanie się gleb
w Kotlinie Sandomierskiej miały wpływ głównie stosunki wodne, skała macierzysta
i roślinność. Dominującym typem gleb są mady nizinne (Kotlina Sandomierska) i ziemie
brunatne kwaśne (Pogórze), zaś dominującym gatunkiem gleb są gleby lessowe i pyłowe.
Skałą macierzystą gleb Pogórza są pokrywy utworów lessopodobnych znacznej miąższości
oraz zwietrzeliny fliszu. Właściwości tych utworów w warunkach panującego klimatu
sprzyjały tworzeniu się gleb płowych i płowych opadowo-glejowych. W strukturze pokrywy
glebowej stanowią one ok. 80% powierzchni, a pozostałe 20% to gleby brunatne, gleby
aluwialne i deluwialne oraz gleby glejowe.
Gleby użytków rolnych obszaru inwestycji należą do wszystkich klas bonitacyjnych;
przeważają wśród nich klasy III i IV z tym, że klasa III dominuje pośród gruntów ornych
a klasa IV i V wśród użytków zielonych. W części północnej, przy granicy z Krzyżanowicami
i Słomką, występują gleby klasy bonitacyjnej I i II. Przeważają gleby wytworzone z utworów
aluwialnych – mad oraz piasków i mułków. Są to głównie mady oraz mady glejowe (pyłowe,
ilaste, gliniasto-piaszczyste). Większe powierzchnie zajmują mady lekkie i średnie
wytworzone z materiału pyłowego i ilastego. Drugim typem gleb są gleby brunatne
wyługowane wytworzone na lekkich piaskach gliniastych, występujące w południowej części
w rejonie ulicy Krzeczowskiej.
Najpowszechniej występującym typem gleby użytków rolnych jest mada gliniastopylasta. Najlepsze z nich występują w 1 i 2 (pszennym dobrym) kompleksie przydatności
rolniczej. W ich otoczeniu częste są gleby kompleksu 8, przeważnie klasy IVa na mniej
przepuszczalnych glinach ciężkich i iłach, okresowo nadmiernie uwilgotnione. Wśród
użytków zielonych najczęściej występuje kompleks 2z klasyfikując je jako użytki zielone
46
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
średnie. Gleby na około 70% powierzchni obszaru wykazują okresowe nadmierne
uwilgotnienie.
Według badań OSChR w Krakowie, 61% powierzchni gleb użytków rolnych w rejonie
bocheńszczyzny ma odczyn bardzo kwaśny i kwaśny, natomiast 63% wymaga wapnowania.
Gleby regionu Bocheńskiego w przewadze należą do gleb dobrych. Łączna powierzchnia
gruntów rolnych chronionych przed przeznaczeniem na cele nierolne zgodnie z Ustawą z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz.
1205)są to gleby klas I-IV stanowię ok. 80% powierzchni obszaru powiatu.
3.5 Klimat i jakość powietrza
Obszar niniejszej inwestycji położony jest w obrębie XVI – tarnowskiej dzielnicy
klimatycznej. Dzielnica XVI obejmuje zachodnią część Kotliny Sandomierskiej. Jest to
region ciepły, ze średnią roczną temperaturą powietrza około 8°C. Roczna suma opadów
waha się między 700 a 750 mm. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi około 70 dni.
Korzystny dla rolnictwa jest dość długi okres wegetacyjny, trwający ponad 220 dni.
Dominują wiatry zachodnie i północno-zachodnie. Najbardziej niekorzystnymi zjawiskami na
tym obszarze są: skłonność do powstawania inwersji termicznych, stagnacje zimnego
powietrza zwłaszcza zimą, osłabione przewietrzanie terenu.
Czynnikiem w znacznym stopniu oddziaływującym na poziom życia jest stan czystości
powietrza. Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości,
w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych
dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów
substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Za
zanieczyszczenia powietrza uważa się obecność w dolnej warstwie atmosfery substancji
stałych, ciekłych i gazowych, obcych naturalnemu jej składowi oraz występujących
w ilościach zagrażających zdrowiu człowieka oraz szkodliwych dla roślin i zwierząt. W roku
2012 przeprowadzono kolejną bieżącą ocenę jakości powietrza dla powiatu bocheńskiego,
w oparciu o art. 89 Prawa ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy
2008/50/WE2 i dyrektywy 2004/107/WE3. Ocena została przedstawiona przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie delegatura w Tarnowie w opracowaniu
pt.:”Informacja o Stanie Środowiska” dla powiatu bocheńskiego z września 2013r.
KLOTOIDA Sp. j.
47
ROPS_DŚ
411_BWA
. Ocena polegała na zaliczeniu strefy do określonej klasy (A,B,C), która zależy od
stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi
wymaganiami, co do działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Podstawę zaliczenia strefy
do określonej klasy stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach o najwyższych poziomach
stężeń danego zanieczyszczenia w strefie. Poniższa tabela wprowadza podział na strefy.
Tab. 3.3. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych
w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony margines tolerancji.
Poziom stężeń
nie przekraczający wartości
dopuszczalnej
powyżej wartości
dopuszczalnej lecz nie
przekraczający wartości
dopuszczalnej powiększonej o
margines tolerancji
Powyżej wartości
dopuszczalnej powiększonej o
margines tolerancji i poziomów
docelowych
Klasa strefy
A
Wymagane działania
brak
określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych
B
C
-określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych
powiększonych o margines tolerancji
-opracowanie programu ochrony powietrza POP
Zgodnie z wykonaną klasyfikacją powiat bocheński za rok 2012 został zakwalifikowany
do klasy C, ze względu na ponadnormatywne stężenia benzo/a/pirenu, pyłu zawieszonego
PM10 i PM2,5 oraz przekroczenia poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki. Oznacza to, że
poziomy stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 przekraczają wartości dopuszczalne
w ciągu roku częściej niż 35-razy, poziomy stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki
przekraczają wartości dopuszczalne w ciągu roku częściej niż 3-razy, poziom stężenia
średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 przekracza poziom dopuszczalny oraz poziom
stężenia średniorocznego benzo/a/pirenu przekracza poziom docelowy w roku
kalendarzowym.
Dla potrzeb niniejszego opracowania uzyskano dane dotyczące zanieczyszczeń
powietrza z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska określające aktualny stan
jakości powietrza dla miejscowości Bochnia.

48
średnie stężenie pyłu PM10 w roku kalendarzowym na poziomie 42 μg/m3
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA

średnie stężenie dwutlenku azotu w roku kalendarzowym na poziomie 20 μg/m3

średnie stężenie dwutlenku siarki w roku kalendarzowym na poziomie 12.0 μg/m3
Na stan sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie gminy Bochnia wpływa
głównie
emisja
z
zakładów
przemysłowych,
kotłowni
miejskich,
osiedlowych
i indywidualnych palenisk domowych oraz emisja komunikacyjna. Źródłem dwutlenku siarki
jest spalanie paliw stałych w sektorze komunalnym (głównie w indywidualnych paleniskach
domowych w sezonie grzewczym) i przemyśle. O emisji dwutlenku azotu decyduje transport
drogowy i energetyka przemysłowa. Tlenek węgla powstaje przez spalanie paliw w sektorze
komunalnym i transporcie drogowym. Dwutlenek węgla powstaje głównie w energetyce
przemysłowej i komunalnej. Emisja pyłów wynika z procesów spalania w sektorze
komunalnym, energetyce zawodowej i transporcie drogowym.
Na zanieczyszczenie powietrza znacznie wpływają substancje emitowane przez pojazdy.
Wzrost stężenia dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w okresie zimowym związany jest
głównie z energetycznym spalaniem paliw.
3.6 Szata roślinna i zwierzęca
Zgodnie z inwentaryzują środowiskową przeprowadzoną w roku 2010 obszar, przez który
przebiega trasa inwestycji jest terenem antropogenicznym. Około 75% gruntów to użytki
rolne (w tym rolne zabudowane) z przewagą gruntów ornych i użytków zielonych. Na
poddanym analizie obszarze nie występują lasy, tylko w dnie doliny Raby i wokół ZPH
„Stalprodukt” stwierdzono niewielki udział zadrzewień i zakrzewień. Grunty zurbanizowane
oraz komunikacyjne zajmują około 20% terenu. Na pozostałym obszarze mamy inne formy
zagospodarowania, w tym grunty pod wodami. Wśród zbiorowisk nieleśnych największe
znaczenie mają wilgotne łąki, gdzie zachowały się nieliczne półnaturalne zespoły roślinności,
jak też mniejsze kompleksy łąkowe w obniżeniach terenu i dnach starorzeczy. Nieliczne
pozostałości zbiorowisk łęgów nadrzecznych zachowały się w pobliżu koryta Raby w formie
rozluźnionych zadrzewień wierzbowo – topolowych i zarośli wiklinowych (zarośla ze
związku Salicion albae). W związku z występowaniem łąk i nieużytków w obszarze
planowanej inwestycji występują tu cenne gatunki ornitofauny. Są to: derkacz Crex crex,
bocian biały Ciconia ciconia i gąsiorek Lanius collurio. Powyższe gatunki nie należą do
szczególnie zagrożonych a ich populacje są stabilne w skali kraju. Ponad to nagminnie
występują tu gatunki popularne w skali całego kraju: gołębie, wróble, jaskółki, kopciuszki,
KLOTOIDA Sp. j.
49
ROPS_DŚ
411_BWA
kuropatwy. Na omawianym terenie wśród dziko żyjących ssaków najczęściej spotykane są:
sarny, lisy, zające szaraki i jeże. Szeroki i liczne rowy melioracyjne, cieki i zbiorniki wodne, a
także tereny z długo utrzymującą się wodą stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju
herpetofauny. Gromada płazów najliczniej reprezentowana jest przez żabę trawną i żabę
wodną. Ponad to na analizowanym obszarze występują: ropucha szara, ropucha paskówka,
rzekotka drzewna i grzebiuszka ziemna. Wśród gadów najczęściej widziane są: zaskroniec i
padalec zwyczajny. Prócz tego na terenie gminy Bochnia występuje wiele gatunków owadów,
mięczaków i pajęczaków. Ze względu na zwiększającą się liczbę nowych domostw oraz coraz
większe zanieczyszczenie m.in. cieków wodnych, wiele gatunków zwierząt jest wypieranych
ze swoich siedlisk. Takim przykładem jest rak, który jeszcze w latach sześćdziesiątych a
nawet siedemdziesiątych, był często spotykany na obszarach lokalnych cieków a obecnie ze
względu na ich zanieczyszczenie wyginął.
3.7 Obszary chronione
3.7.1 Obszary chronione na podstawie odrębnych przepisów
W analizowanym obszarze nie występują obszary chronione na podstawie Prawa
Wodnego z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2012, poz. 145 z późniejszymi zmianami).
W pobliżu przedmiotowego terenu, zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Bochni
z dnia 25.05.2009r. (znak: KT.5420/30/09-załącznik I) nie występuje żadne strategiczne
ujęcie wody ani też żaden z trzech wariantów nie krzyżuje się ze strategicznymi wodami
płynącymi. Ponadto nie występują w rejonie niniejszej inwestycji strefy ochronne ujęć wody.
Głównym bogactwem obszaru miasta Bochnia i jego okolic są zasoby soli kamiennej,
występujące w utworach dolnotortońskich. Złoża bocheńskie występują w kształcie soczewki
o szerokości 3,5 km i maksymalnej miąższości około 200 m. W toku sporządzania raportu
uzyskano informację od Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, pismem
z dnia 19.05.2009r. znak: KRA/5140/0073/09/02582/AH – załącznik I, iż przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów i terenów górniczych oraz poza
granicami złóż kopalin. Dodatkowo informację tą potwierdziło Przedsiębiorstwo Państwowe
Kopalnia Soli „Bochnia” w likwidacji, pismo z dnia 04.06.2009 r., znak: TMG/1184/2009 –
załącznik I.
50
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Planowana trasa przedmiotowej inwestycji przecina tereny zamknięte linii kolejowej
nr 91 Kraków-Medyka E-30 ustanowione decyzją Ministra Infrastruktury.
3.7.2 Obszary Natura 2000
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest wspólnym dla krajów członkowskich
Unii Europejskiej i równocześnie jednym z najważniejszych aktualnie zadań dotyczących
ochrony dzikiej fauny i flory (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural
habitats and of wild fauna and flora). Tworzenie sieci wpisuje się w ogólnoeuropejski nurt
działań wynikających z zapisów podpisanej w 1992 r. w Rio de Janeiro Konwencji
o różnorodności biologicznej – CBD. Wdrażanie konwencji na gruncie europejskim ma
wspomagać Paneuropejska Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej
(PEBLDS) przyjęta w Sofii w 1995r. podczas ministerialnej konferencji „Środowisko dla
Europy”. Narzędziem realizacji Strategii jest Paneuropejska Sieć Ekologiczna (PEEN).
Decydujące znaczenie dla realizacji podstawowej struktury PEEN na terytorium krajów UE
ma właśnie sieć Natura 2000. Polska – od 1 maja 2004r. – jest również formalnie
zobowiązana do wdrażania Natury 2000 na terenie całego kraju, zgodnie z przyjętymi aktami
prawnymi. Obszary Natura 2000 stanowią nową w Polsce formę ochrony przyrody, powołaną
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody (tekst jednolity .Dz.U. z 2009 r. Nr
151, poz.1220 z póź. zmianami),do której włączono zapisy Dyrektywy Siedliskowej.
Celem tworzenia sieci Natura 2000 jest utrzymanie różnorodności biologicznej
w obrębie
państw
członkowskich
UE
poprzez
i reprezentatywnych dla wyróżnionych regionów
zabezpieczenie
zagrożonych
biogeograficznych typów siedlisk
przyrodniczych oraz zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Sieć Natura 2000
powinna stanowić docelowo koherentny funkcjonalnie system (wytypowanych, przyjętych
i wyznaczonych przez poszczególne państwa członkowskie) obszarów chronionych na całym
terytorium UE.
W skład sieci wchodzą:
 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) wskazane zgodnie z zaleceniami
Dyrektywy Ptasiej (Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds).
 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOOS) – wyznaczone zgodnie z zaleceniami
Dyrektywy Siedliskowej – wytypowane w Polsce obszary zostały przesłane do
akceptacji przez Komisję Europejską.
KLOTOIDA Sp. j.
51
ROPS_DŚ
411_BWA
Dyrektywa Siedliskowa zaleca również państwom członkowskim, aby skutecznie
zabezpieczyły ekologiczną spójność sieci „Natura 2000” poprzez umożliwienie istnienia
korytarzy ekologicznych – czyli ochronę elementów krajobrazu ważnych dla migracji,
rozprzestrzeniania się i wymiany genetycznej dziko żyjących gatunków.
Obowiązkiem państw względem wyznaczonych obszarów Natura 2000 jest przede
wszystkim:
 określenie niezbędnych działań ochronnych dla tych obszarów (a tam gdzie to
konieczne, opracowanie planów ochrony); podejmowanie odpowiednich działań
w celu uniknięcia pogorszenia stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunków dla których ochrony obszar został powołany;
 ocenianie skutków oddziaływania wszelkich planów lub przedsięwzięć, które mogłyby
w istotny sposób zagrozić walorom przyrodniczym elementów sieci i odpowiednie
zarządzanie siecią, z uwzględnieniem wyników monitorowania ochrony typów
siedlisk i populacji gatunków na tych obszarach.
Kluczową zasadą ochrony obszarów „Natura 2000”, a zarazem jednym z głównych
zadań współczesnej ochrony przyrody, zgodnie z ustaleniami Konwencji o różnorodności
biologicznej, jest
utrzymanie
cennych przyrodniczo obszarów w warunkach ich
gospodarczego użytkowania, z jednoczesnym wskazywaniem takich form działalności
człowieka, które sprzyjałyby utrzymaniu różnorodności biologicznej. U podstaw takiego
podejścia leży idea rozwoju zrównoważonego, mówiąca o konieczności gospodarowania
zasobami naturalnymi, który nie będzie powodował naruszenia równowagi w przyrodzie. Na
obszarach Natura 2000 gospodarowanie zasobami przyrody będzie się odbywało
z respektowaniem, zarówno wymogów ochrony siedlisk i gatunków, które były podstawą ich
utworzenia, jak i potrzeb ludzi zamieszkujących te tereny. Obszary, które zachowały walory
przyrodnicze w warunkach użytkowania są dowodem na to, że możliwe jest pogodzenie
celów ochrony z gospodarowaniem, o ile pozostanie ono na dotychczasowym poziomie.
Przewiduje się, iż ewentualne ograniczenia mogą dotyczyć intensyfikacji działań
gospodarczych i planowanych, nowych inwestycji. Każdorazowo będą one wymagały
wykonania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), której wynik zadecyduje
o dopuszczeniu do ich realizacji. Przeprowadzenie OOŚ dotyczy inwestycji planowanych nie
tylko w obrębie samego obszaru, ale także tych położonych w jego najbliższym sąsiedztwie
oraz wszystkich innych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego walory przyrodnicze.
52
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Ostatnie prace nad kształtem sieci Natura 2000 w Polsce zostały zakończone w
październiku 2012 r. Polska przekazała do KE kolejną listę obszarów uzupełniających sieć w
Polsce. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 20 % powierzchni lądowej kraju.
W jej skład wchodzi: 845 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (obszary
"siedliskowe" - przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk) oraz 145 obszarów specjalnej
ochrony ptaków.
Przedmiotowy odcinek drogi nie leży na terenie zaliczanym do obszarów chronionych
Sieci Natura 2000. Najbliższe inwestycji obszary Natura 2000 to:

Puszcza Niepołomicka – PLB 120002,

Koło Grobli – PLH 120008

Lipówka – PLH 120010.

Torfowisko Wielkie Błoto – PLH 120080
Rys. 3.6. Usytuowanie inwestycji względem obszarów Natura 2000
Puszcza Niepołomicka oddalona jest o około 3 km od przedmiotowej inwestycji. Jest
to Obszar Specjalnej Ochrony utworzony w ramach Dyrektywy Ptasiej dla ochrony siedlisk
KLOTOIDA Sp. j.
53
ROPS_DŚ
411_BWA
ptaków. Zanotowano tam występowanie, co najmniej 12 gatunków ptaków z Załącznika
I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jest to także
jedna z największych w kraju populacji muchołówki białoszyjej (Ficedula albicollis) –
gniazduje tu ponad 1% jej populacji krajowej, a dodatkowo także puszczyka uralskiego (Strix
uralensis). W stosunkowo dużej ilości występuje tu również włochatka (Aegolius funereus).
Ostoja zawdzięcza bogactwo gatunkowe ptaków urozmaiconym warunkom siedliskowym.
W puszczy znajduje się 6 rezerwatów przyrody: „Bigiel” (największy), przypominający
pierwotna puszczę, „Lipówka” z wieloletnimi drzewostanami, rezerwat, „Długosz Królewski”
utworzony w celu ochrony paproci długosza królewskiego (Osmunda regalis), „Dębina” ze
starodrzewiem dębowym, „Koło” ze starodrzewiem grądowym z udziałem lipy, oraz
„Wiślisko Kobyle”, chroniący roślinność wodną. Ponadto w samym sercu puszczy znajduje
się ostoja żubrów (Bison bonasus), będących pod ścisłą ochroną.
Rys. 3.7. Muchówka białoszyja
Rys. 3.9. Włochatka
Rys. 3.8. Puszczyk
Specjalny Obszar Ochrony (SOO) Koło Grobli leży na północny-wschód od planowanego
przedsięwzięcia w odległości około 18 km.
Obejmuje dwa kompleksy leśne położone poza
wałem przeciwpowodziowym tj. Uroczysko
Koło oraz Uroczysko Grobla. Dominujący typ
siedliska
to
grąd
śródziemnomorski
i subkontynentalny, z obfitym występowaniem
lipy drobnoliściastej (Tilia cordata).
Rys. 3.10. Lipa drobnoliściasta (Tilia cordata)
54
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Zidentyfikowano tu trzy rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które
zajmują 100% obszaru. Znajdują się tu również stanowiska 4 gatunków z Załącznika II
Dyrektywy, w tym chrząszczy związanych z naturalnym drzewostanem, a także stanowiska
gatunków roślin naczyniowych chronionych prawnie w Polsce.
Rys. 3.11. Uroczysko Koło
Rys. 3.12. Uroczysko Grobla
Kolejnym obszarem Natury 2000 zlokalizowanym około 15 km od planowanej inwestycji
jest Lipówka. Ostoja ta stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) zaliczany do grupy
najcenniejszych w kraju rezerwatów typu leśnego. Jego główną wartość stanowi ekosystem
grądu (Tilio Carpinetum) z unikalnym, naturalnym starodrzewem o cechach puszczańskich.
Do szczególnych walorów rezerwatu Lipówka zaliczono również florę roślin zarodkowych,
zwłaszcza grzybów.
Rys. 3.13. Lipówka – powalone drzewa
Kolejnym obszarem Natura 2000 jest Torfowisko Wielkie Błoto. Obszar ten oddalony
jest od terenu inwestycji o ok. 12 km. Torfowisko Wielkie Błoto to polana Puszczy
Niepołomickiej - dużego kompleksu leśnego położnoego w widłach Wisły i Raby. Na części
KLOTOIDA Sp. j.
55
ROPS_DŚ
411_BWA
tej rolniczo użytkowanej polany (zabudowa, grunty orne, fragmenty łąk), występują
torfowiska niskie podlegające procesom sukcesji w kierunku łąk, zakrzaczeń i zarośli drzew.
Obecnie przeważają tu zbiorowiska młaki niskoturzycowej, torfowisk niskich oraz łąk
wilgotnych. Na całym obszarze torfowiska występują zwarte populacje trzech gatunków
motyli wymienianych w II Załączniku Dyrektywy
Siedliskowej: Maculinea teleius, M. nausithos, Lycaena dispar. W przypadku motyli z rodzaju
Maculinea są to najprawdopodobniej największe tak zwarte populacje w Europie. Wynika to
z małej fragmentacji siedlisk tych motyli w granicach torfowiska. Ze względu na zachowanie
siedlisk motyli obszar można podzielić na dwie części - południową i północną. W części
północnej siedliska i sposób ich użytkownia odpowiadają idealnym warunkom dla bytowania
motyli. Zachowana jest tam mozaika siedlisk łąk, gruntów użytkowanych rolniczo
i zabudowy, która sprzyja dużej różnorodności gatunkowej. W części południowej motyle
występują już w mniejszych zagęszczeniach. Torfowisko Wielkie Błoto jest najbardziej
izolowanym stanowiskiem występowania M. teleius, M. nausithous i L. dispar spośród
wszystkich proponowanych obszarów NATURA 2000 w województwie małopolskim. Nadal
jest to jednak stosunkowo niewielka izolacja. Zachowanie siedlisk tego obszaru jest istotne
dla zachowania ciągłości siedlisk M. teleius, M. nausithous i L. dispar Polski Południowej.
Ze
względu
na
znaczną
odległość
pomiędzy
przedmiotową
inwestycją
a najbliższymi obszarami Sieci Natura 2000, realizacja inwestycji nie wpłynie
negatywnie na te obszary.
3.7.3 Rezerwaty przyrody
Na terenie inwestycji,w jej najbliższej okolicy występują:
 Rezerwat przyrody Dębina – oddalony od inwestycji o ok. 3.2 km, leśny rezerwat
przyrody w gminie Drwinia, w powiecie bocheńskim, w województwie małopolskim
 Rezerwat Długosz Królewski - oddalony od inwestycji o ok. 7.6 km, florystyczny
rezerwat przyrody, znajdującym się w województwie małopolskim (powiat bocheński,
gmina Bochnia), na obszarze Puszczy Niepołomickiej.
56
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
3.7.4 Korytarze ekologiczne
Doliną Raby będącą korytarzem sieci ekologiczne ECONET, która nie posiada umocowania
prawnego, jest tylko wytyczną polityki przestrzennej; biegnie wschodnia granica
projektowanego Niepołomickiego Parku Krajobrazowego.
Poniższa mapa prezentuje podział sieci korytarzy ekologicznych w Polsce.
Wyodrębniono korytarze główne o znaczeniu międzynarodowym (zaznaczone linią czarną),
wyznaczające osie migracji przez całe terytorium kraju oraz korytarze uzupełniające,
zapewniające łączność poszczególnych obszarów przyrodniczych oraz wariantowość
przebiegu migracji. Kolorami oznaczono korytarze główne oraz powiązane z nimi korytarze
uzupełniające.
Rys. 3.14. Lokalizacja inwestycji na tle podziału sieci korytarzy ekologicznych w Polsce
Analizowane warianty przedmiotowej inwestycji nie przecinają żadnego szlaku
migracyjnego zwierząt, nie stworzą zatem bariery, która pogorszyłaby zdolności ruchowe
zwierząt.
KLOTOIDA Sp. j.
57
ROPS_DŚ
411_BWA
Obserwacje terenowe zwierząt przemieszczających się przez drogi w woj.
małopolskim oraz dane o zabitych osobnikach pozwalają stwierdzić, że analizowana budowa
drogi znajduje się poza miejscami przejść zwierząt przez drogi i poza miejscami ich kolizji
z pojazdami co przedstawia poniższa mapa.
Rys. 3.15. Lokalizacja inwestycji na tle miejsc kolizji (hot-spot) i przejść zwierząt przez drogi w
woj. małopolskim
W obszarze oddziaływań inwestycji na środowisko nie występują chronione użytki
ekologiczne ani udokumentowane stanowiska chronionych gatunków flory czy fauny; brak
również elementów przyrodniczych chronionych siecią CORINE-ostoje przyrody.
3.7.5 Pomniki przyrody
W pobliżu wariantów I i II zlokalizowany jest prawnie chroniony pomnik przyrody powołany
Zarządzeniem Nr 2/87 Wojewody Tarnowskiego z dnia 26 lutego 1987r. i wpisany do rejestru
Wojewody Małopolskiego pod nr 001. Jest to topola czarna (Populus nigra L),o obwodzie
390 cm, która rośnie za domem przy ulicy Krzeczowskiej 100. Pomnik ten jest otoczony
strefą ochronną o promieniu 15 metrów.
58
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Rys. 3.16. Populus nigra L
3.7.6 Obszary chronionego krajobrazu
Na północny-wschód od planowanej inwestycji (ok. 16 km) znajduje się Bratucicki
Obszar Chronionego Krajobrazu. Został utworzony 28 sierpnia 1996 roku na mocy
Rozporządzenia Wojewody Tarnowskiego. W krajobrazie Bratucickiego OChK wyróżnia się
duży kompleks leśny w rejonie Bratucic oraz kilka mniejszych kompleksów w rejonie
Przyborowa. Tworzy je głównie zespół sosnowo-dębowego boru mieszanego (PinoQuercetum), mniejszy udział ma śródlądowy bór wilgotny (Molinio-Pinetum). Największe
znaczenie ma bogaty florystycznie zespół ostrożenia warzywnego (Cirsium oleraceum)
i rdestu wężownika (Cirsio-Polygonetum). Natomiast ok. 7 km na południe od inwestycji
zlokalizowany jest Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy – jest to park krajobrazowy który
powstał w kwietniu 1997 roku. Celem utworzenia parku była ochrona wyróżniającego się
krajobrazu przyrodniczego i unikalnego krajobrazu kulturowego. Na terenie parku występują
bardzo różnorodne obszary o unikatowych walorach krajobrazowych. Oprócz wzgórz,
których wysokość przekracza 500 m n.p.m występują niewielkie i płaskie wzgórza, głębokie
doliny rzeczne, strome jary potoków, obszary pól uprawnych, lasy, łaski i torfowiska. Na
wzgórzach leśnych występują liczne ostańce skalne, często posiadające kształt grzyba.
KLOTOIDA Sp. j.
59
ROPS_DŚ
411_BWA
Rys. 3.17. Lokalizacja inwestycji na tle obszarów chronionych
3.7.7 Stanowiska dokumentacyjne
Na terenie gminy Bochnia nie występują stanowiska dokumentacyjne.
3.7.8 Użytki ekologiczne
Zgodnie z informacjami o formach ochrony przyrody opublikowanymi na stronie
internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie na terenie inwestycji,
ani w jej najbliższym sąsiedztwie nie znajdują się użytki ekologiczne.
3.7.9 Parki krajobrazowe
Wiśnicko - Lipnicki Krajobrazowy – obszar położony na południe od planowanej
inwestycji, oddalony około 3 km od planowanej inwestycji, jest to teren o powierzchni
14 311 ha położony na obszarze 2 gmin: Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana. Na terenie
parku występują bardzo różnorodne obszary o unikatowych walorach krajobrazowych.
Oprócz wzgórz, których wysokość przekracza 500 m n.p.m. występują niewielkie i płaskie
60
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
wzgórza, głębokie doliny rzeczne, strome jary potoków, obszary pól uprawnych, lasy, łaski i
torfowiska. Na wzgórzach leśnych występują liczne ostańce skalne, często posiadające kształt
grzyba. Różnorodność rzeźby terenu Pogórza Wiśnickiego na tym obszarze pociąga za sobą
różnorodność występujących tu ekosystemów i bogactwo gatunków roślin oraz zwierząt.
Bogaty jest też dorobek kultury materialnej tego regionu..
3.7.10 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Zgodnie z danymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w okolicy
inwestycji nie występują zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
KLOTOIDA Sp. j.
61
ROPS_DŚ
411_BWA
OPIS
4.
ISTNIEJĄCYCH
W BEZPOŚREDNIM
PLANOWANEGO
W
SĄSIEDZTWIE
ZASIĘGU
PRZEDSIĘWZIĘCIA
LUB
ODDZIAŁYWANIA
ZABYTKÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE
ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI
4.1 Stanowiska archeologiczne
Według danych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie delegatura
w Tarnowie w najbliższym sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajdują się następujące stanowiska
archeologiczne:

AZP-103-61, nr stanowiska na obszarze: 18, nr stanowiska w miejscowości: 119. Stanowisko
wraz z wyznaczoną strefą ochronną położone jest na poza terenem inwestycji, na północ od
niej w okolicach starego koryta rzeki Raba. Zlokalizowane jest ono w strefie przebadanej
archeologicznie, stwierdzono ślady osadnictwa kolejno z epok: kamienia, prahistorii oraz
z późnego średniowiecza. Wartość poznawcza stanowiska została oceniona na małą.

AZP-104-81 nr stanowiska na obszarze: 104, nr stanowiska w miejscowości: 82. Stanowisko
wraz z wyznaczoną strefą ochronną położone jest w pobliżu wariantu II w odległości około
130 m, wariantu III ok. 250 m i wariantu I około 400 m. Zlokalizowane jest ono w obszarze
przebadanym archeologicznie, stwierdzono ślady osadnictwa z neolitu oraz z późnego
średniowiecza. Wartość poznawcza stanowiska została oceniona na średnią.
4.2 Obiekty zabytkowe
W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się obiekty wpisane
do ewidencji zabytków gminy Bochnia, są to:
62

kapliczka – ul. Brzeska 1; 2 poł. XIX w.,

dom – ul. Brzeska 71; pocz. XX w.,

stodoła - ul. Krzeczowska 10; pocz. XX w.,

dom - ul. Krzeczowska 26; 2 poł. XIX w.,

dom - ul. Krzeczowska 32; 2 poł. XIX w.,

dom - ul. Krzeczowska 61; 2 poł. XIX w.,

dom - ul. Krzyżanowicka 20; pocz. XX w.,

obora - ul. Krzyżanowicka 20; pocz. XX w.,
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA

dom - ul. Podedworze 1; 2 poł. XIX w.,

dom - ul. Podedworze 5; 2 poł. XIX w.,

dom - ul. Podedworze 6; 2 poł. XIX w.,

dom - ul. Podedworze 7; 2 poł. XIX w.,

dom - ul. Podedworze 13; XIX/XX w.,

dom - ul. Podedworze 18; k. XIX w.,

dom - ul. Podedworze 27; 2 poł. XIX w.,

dom - ul. Podedworze 37; XIX/XX w.,

dom - ul. Podedworze 51; XIX/XX w.,

dom - ul. Podedworze 52; 2 poł. XIX w.,

dom - ul. Podedworze 64; 2 poł. XIX w.,

dom - ul. Podedworze 80; pocz. XX w.,

dom - ul. Podedworze 88; XIX/XX w.,

dom - ul. Podedworze 89; pocz. XX w.,

szopa - ul. Podedworze 89; XIX/XX w.,

dom - ul. Podedworze 90; 2 poł. XIX w.,

dom - ul. Podedworze 94; 2 poł. XIX w.,
W okolicy przebiegu trasy zachowały się zabytki o wysokich wartościach historycznych,
architektonicznych oraz estetycznych, o istotnym znaczeniu dla krajobrazu i tradycji regionu.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Bochnia przyjęty
Uchwałą nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 października 2006 r. oraz jego
zmianami przyjętymi uchwałą Nr XXX/237/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r.
dotyczącymi zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw
Gminy Bochnia zostały ustalone strefy konserwatorskie.
Wyróżniono następujące strefy ochronne:
Strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującą swym zasięgiem:

na terenie przysiółka Krzyżanowic Wielkich - Smyków zabudowę przysiółka z działkami
siedliskowymi wraz z zielonym wnętrzem pastwiska gromadzkiego Krzeczowa
stanowiącego centrum układu,

na terenie włączonego do Bochni skraja wsi Krzeczów, przysiółek Ryczywół wraz
z zabudową wiejską.
KLOTOIDA Sp. j.
63
ROPS_DŚ
411_BWA
Strefę częściowej ochrony konserwatorskiej obejmującą swym zasięgiem:

część dawnego przedmieścia Wygoda,

w przyłączonej do Bochni części Krzeczowa strefą objęto zabudowę przy trakcie „ruskim”,
tj. przy ul. Krzeczowskiej.
Strefę ochronną krajobrazu obejmującą swym zasięgiem:

tereny pól i lasów w obrębie Podgórza Bocheńskiego i Pogórza Wiśnickiego po
południowej, wschodniej i zachodniej stronie miasta,

tereny łąk i pól w dolinie Raby, po północnej stronie miasta,

trzy enklawy w granicach historycznych miasta i dawnego wójtostwa bocheńskiego:
las i park Uzborni, zielone stoki Krzęczkowa oraz dawne wyrobisko na Krzęczowie.
Strefę otulinową obejmującą przedpola strefy ścisłej i częściowej ochrony konserwatorskiej
pomiędzy linią kolejową (od północy) a obwodnicą (od południa i wschodu), jednakże
z wyłączeniem całej doliny Babicy w tym rejonie (na terenie Kurowa). Od zachodu granicę
stanowić będzie budowana obwodnica.
Ewentualne kolizje:
Wariant III przechodzi granicą częściowej strefy ochrony konserwatorskiej ulicy
Krzeczowskiej, a następnie granicą ścisłej ochrony konserwatorskiej Ryczywół.
Wariant II przecina strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej Ryczywół oraz strefę częściowej
ochrony konserwatorskiej ulicy Krzeczowskiej, przebiega również w sąsiedztwie stanowiska
archeologicznego AZP-104-61.
Wariant I przecina strefę otulinową graniczącą ze strefą częściowej ochrony konserwatorskiej
ulicy Krzeczowskiej oraz przebiega granicą ścisłej ochrony konserwatorskiej Ryczywół.
64
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
5.
OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
5.1 Przypadek polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.
Jako przypadek niepodejmowania przedsięwzięca przyjęto sytuację, w której łącznik
nie zostaje wybudowany i węzeł autostradowy „Bochnia” nie jest powiązany bezpośrednio
z DK94. Przy założeniu takiej sytuacji cały ruch z węzła „Bochnia” kierujesię na drogę
powiatową DP1424K, a następnie poprzez ul. Krzeczowską i ul. Brzeską na DK94 i zapewne
częściowo do miasta Bochnia. Podobnie wyglądałaby sytuacja z pojazdami chcącymi się
dostać poprzez węzeł „Bochnia” na autostradę A4.
W przypadku zaniechania realizacji niniejszej inwestycji niektóre elementy środowiska
przyrodniczego mogą ulec znacznemu pogorszeniu w stosunku do stanu istniejącego,
a w szczególności:

stan powietrza atmosferycznego – ze względu na zwiększenie natężenia ruchu
pojazdów na głównych ulicach miasta oraz drogach wylotowych, przy istniejącym
zwartym zagospodarowaniu terenu i niskiej przewiewności nastąpi wzrost stężenia
substancji szkodliwych w powietrzu (dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłów
PM2,5),

hałas drogowy – ze względu na zwiększenie natężenia ruchu pojazdów zwłaszcza
pojazdów ciężkich z uwagi na brak dróg alternatywnych, pogarszający się stan
nawierzchni, a także brak możliwości dotrzymania odpowiednich standardów
akustycznych
dla
zabudowy
mieszkaniowej
położonej
w
bezpośrednim
sąsiedztwie drogi, hałas stanie się dużym problemem,

niepodejmowanie inwestycji niewątpliwie wpłynie na życie ludzi nie tylko
poprzez wzrost oddziaływania zanieczyszczeń oraz hałasu, ale także poprzez
pogorszenie bezpieczeństwa – zwiększona ilość pojazdów, częstszy przejazd
pojazdów ciężkich przez centrum miasta, degradacja istniejącego układu
drogowego, w którym pojawi się większa ilość ubytków i kolein, które w znaczny
sposób wpływają na prawdopodobieństwo powstania awarii, wypadków czy też
kolizji.
Rozwiązanie takie jest nie do przyjęcia z uwagi na parametry i stan techniczny ulic
i dróg, po których ten ruch by się odbywał, a także na fakt, iż są one w większości
KLOTOIDA Sp. j.
65
ROPS_DŚ
411_BWA
zabudowane budynkami mieszkalnymi. Analiza ta świadczy o potrzebie podjęcia kroków
zmierzających do budowy połączenia drogowego węzła autostradowego A-4 „Bochnia”
z droga krajową nr 94.
5.2 Warianty
Wariant I
Przebieg trasy w odniesieniu do planowanego zagospodarowania terenu i obszarów
objętych ochroną
Wariant I rozpoczyna się 5-wlotowym skrzyżowaniem typu rondo z DK94, ul. Brzeską
w Bochni
oraz
nowoprojektowanymi
wlotami
północnym
i
południowym.
Projektowany w ramach budowy obwodnicy ok. 555m odcinek drogi lokalnej włącza
się do ronda za pomocą wlotu południowego. Odchodząc swym biegiem od ronda
skręca w prawo i kieruje się na wschód biegnąć równolegle do DK94. Na działkę nr
5053 skręcając w prawo włączając się do istniejącej drogi gminnej. Projektowana
obwodnica wlotem północnym odbiega od ronda kierując się na północ. Bezkolizyjnie
przekracza nasyp kolejowy oraz tereny zieleni urządzonej, po czym skręca na północny
– zachód przebiegając przez tereny zabudowy usługowej, równocześnie przecinając na
tym odcinku strefę ochrony krajobrazowej oraz obszar potencjalnego występowania
roślin objętych ochroną gatunkową i dochodzi do ul. Krzeczowskiej, z którą krzyżuje
się w jednym poziomie (rondo jednopasowe). W okolicy ul. Krzeczowskiej droga
przechodzi
przez
strefę
otulinową
w
pobliżu
strefy
częściowej
ochrony
konserwatorskiej tej ulicy oraz w odległości ok. 150m mija pomnik przyrody
zlokalizowany przy w/w ulicy pod numerem 100. Po przekroczeniu ul. Krzeczowskiej
trasa biegnie na północ, na krótkim odcinku przez tereny zabudowy mieszkaniowo –
usługowej, a następnie aż do zakładów Stalprodukt S.A. przez obszar przeznaczony pod
zabudowę usługową. W okolicy tych zakładów droga skręca w kierunku północno –
wschodnim i przebiega aż do połączenia z węzłem autostradowym „Bochnia” wzdłuż
bocznicy kolejowej
Stalproduktu
oraz
terenów
przemysłowo
–
usługowych
zlokalizowanych po jej lewej stronie, przecinając na odcinku ok. 250m strefę ścisłej
ochrony konserwatorskiej Ryczywół oraz na ok. 900m strefę ochrony krajobrazowej.
Na tym odcinku z prawej strony trasa mija tereny zabudowy o przeważającej funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej (w tym przeznaczone dla
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych) oraz ociera się o tereny rekreacji,
66
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
sportu i turystyki (strefa przyrodniczo – ekologiczna). W Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia został
wyznaczony korytarz szerokości 30m – 60m o przebiegu zgodnym z trasą
przedmiotowego wariantu.
Ukształtowanie sytuacyjne
Wariant I rozpoczyna się w miejscowości Bochnia skrzyżowaniem z drogą krajową
(DK) nr 94, ul. Brzeską oraz nowoprojektowanymi obwodnicą i lokalną drogą publiczną. Na
połączeniu tych dróg zaproponowano skrzyżowanie typu rondo, pięciowlotowe. Następnie
trasa obwodnicy biegnie na północ bezkolizyjnie przekraczając nasyp kolejowy oraz
planowaną wzdłuż nasypu drogę lokalną, po czym skręca w kierunku północno – zachodnim
dochodząc do ul. Krzeczowskiej, z którą krzyżuje się w km ok. 0+600 wykorzystując lukę
w zabudowie (skrzyżowanie ma postać ronda jednopasowego). Na dalszym odcinku trasa
zmierza na północ w kierunku zakładu Stalprodukt S.A. Dochodząc do bocznicy kolejowej
tychże zakładów skręca na północny – wschód. W km ok. 1+013 zaprojektowano
skrzyżowanie typu T. Następnie trasa łącznika biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej, po czym
łączy się z węzłem „Bochnia”. W km ok. 1+493 zaproponowano skrzyżowanie trójwlotowe
z istniejącą ulicą klasy D, natomiast w km ok. 1+893 projektowany łącznik krzyżuje się z
drogą wjazdową do do specjalnego obszaru Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej W
tym miejscu zaproponowano rondo jednopasowe. Ilość i rodzaj skrzyżowań zostaną dokładnie
określone w dalszych etapach projektowania. Z uwagi na zachowanie minimalnych odległości
pomiędzy skrzyżowaniami nie jest możliwe podłączenie wszystkich dróg planowanych
w Studium.
W ciągu trasy zaprojektowano 4 łuki poziome o promieniach w zakresie 160 – 380m.
Na całym odcinku droga biegnie po terenach będących w chwili obecnej terenami zielonymi
(zieleń nieurządzona). Realizacja wariantu wiąże się z wyburzeniem 18 budynków: 14
gospodarczych, 3 mieszkalnych i 1 handlowego.
Długość Wariantu I wynosi ok. 2500m.
KLOTOIDA Sp. j.
67
ROPS_DŚ
411_BWA
Rys. 5.1. Ul. Krzeczowska – miejsce skrzyżowania z łącznikiem dla wariantu I (widok w kierunku Bochni)
Rys. 5.2. Ul. Krzeczowska – miejsce skrzyżowania z łącznikiem dla wariantu I (widok w kierunku
północnym)
Rys. 5.3. DP 1424K – miejsce włączenia łącznika dla wariantu I (widok w kierunku zakładu
Stalprodukt S.A.)
68
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Wariant II
Przebieg trasy w odniesieniu do planowanego zagospodarowania terenu i obszarów
objętych ochroną
Wariant II rozpoczyna się skrzyżowaniem z DK94 i ul. Brzeską w tym samym miejscu
co w przypadku Wariantu I. Na połączeniu tych dróg zaproponowano skrzyżowanie typu
rondo z bypassem na kierunku Kraków-Tarnów. Następnie biegnie w kierunku północno –
wschodnim bezkolizyjnie przekraczając nasyp kolejowy oraz otaczającą go zieleń urządzoną,
na niewielkim odcinku przecinając strefę ochrony krajobrazowej. Na odcinku od nasypu
kolejowego do ul. Krzeczowskiej trasa przebiega przez tereny przeznaczone pod usługi,
w niewielkim stopniu ocierając się o tereny zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej. Jednocześnie na całym tym odcinku przechodzi przez obszar potencjalnego
występowania roślin objętych ochroną gatunkową. Przebiega również w odległości ok. 130m
od
stanowiska
archeologicznego
AZP-104-81.
Po
przekroczeniu
ul. Krzeczowskiej
(zaprojektowano skrzyżowanie jednopoziomowe w postaci ronda jednopasowego) droga
nadal zmierza w kierunku północno – wschodnim przecinając tereny częściowej (na
ok. 100m), a także ścisłej (na ok. 700m) ochrony konserwatorskiej po czym łączy się
z istniejącą DP1424K i dalej biegnie po jej śladzie aż do węzła „Bochnia”. Na odcinku od
ul. Krzeczowskiej
do
drogi
powiatowej
trasa
przebiega
przez
tereny
zabudowy
o przeważającej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny sportu, rekreacji i turystyki
(stanowiące jednocześnie strefę przyrodniczo – ekologiczną).
Ukształtowanie sytuacyjne
Wariant II ma swój początek w tym samym miejscu co Wariant I. Na połączeniu dróg
DK94 i ul. Brzeską zaproponowano skrzyżowanie typu rondo z bypassem na kierunku
Kraków-Tarnów. Następnie trasa tego wariantu biegnie od skrzyżowania z DK94 w kierunku
północno – wschodnim, bezkolizyjnie przekraczając nasyp kolejowy po czym przed
zabudowaniami przy ul. Krzeczowskiej skręca i wykorzystując przerwę w zabudowie
krzyżuje się z tą ulicą w km ok. 0+650 (proponowane rondo jednopasowe). Następnie
ponownie skręca i biegnie na północny – wschód, aż do połączenia z DP1424K, której
„starym” przebiegiem trasa idzie do węzła „Bochnia”. Wcześniej, w km ok. 0+750 przecina
ulicę klasy D, z którą nie tworzy skrzyżowania z uwagi na zbyt małą odległość od
ul. Krzeczowskiej, w związku z czym ciągłość tej ulicy musi być przerwana (stworzenie
dwóch ślepo zakończonych ulic stanowiących dojazd do zabudowy). W km ok. 1+050
zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe łącznika z ulicą klasy D. Podłączenie łącznika do
KLOTOIDA Sp. j.
69
ROPS_DŚ
411_BWA
DP1424K ma miejsce w km ok. 1+450 i ma postać skrzyżowania zwykłego, przy czym
w celu zachowania przepisowej odległości pomiędzy skrzyżowaniami droga powiatowa
została odgięta co spowodowało zajęcie terenu poza pasem drogowym.
W ciągu trasy zaprojektowano 4 łuki poziome o promieniach w zakresie 140 – 700m.
Na całym odcinku droga biegnie po terenach będących w chwili obecnej terenami zielonymi
(zieleń nieurządzona).
Realizacja wariantu wiąże się z wyburzeniem 18 budynków: 14
gospodarczych, 3 mieszkalnych i 1 handlowego. Długość Wariantu II wynosi ok. 2250m.
Rys. 5.4. Ul. Krzeczowska – miejsce skrzyżowania z łącznikiem dla wariantu II (widok w kierunku
Bochni)
70
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Rys. 5.5. Ul. Krzeczowska – miejsce skrzyżowania z łącznikiem dla wariantu II (widok w kierunku
północnym)
Rys. 5.6. DP 1424K – miejsce włączenia łącznika dla wariantu II (widok w kierunku Krzeczowa).
Wariant III
Przebieg trasy w odniesieniu do planowanego zagospodarowania terenu i obszarów
objętych ochroną
Wariant III rozpoczyna się skrzyżowaniem z DK94 w miejscowości Gorzków
(proponowane rondo dwupasowe), po czym biegnie na północny – zachód bezkolizyjnie
przekraczając tory kolejowe wiaduktem, aż do skrzyżowania ul. Krzeczowskiej z DP1424K.
KLOTOIDA Sp. j.
71
ROPS_DŚ
411_BWA
Na całym tym odcinku trasa przebiega wzdłuż terenów przeznaczonych pod usługi, jedynie
w okolicy nasypu kolejowego przecina tereny zieleni urządzonej. Na ok. 200m przed
skrzyżowaniem z ul. Krzeczowską zaczynają się obszary zarezerwowane dla zabudowy
o przeważającej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, które ciągną się jeszcze przez
ok. 300m za skrzyżowaniem (od skrzyżowania z ul. Krzeczowską trasa idzie po śladzie
istniejącej DP1424K aż do węzła autostradowego „Bochnia”). Na dalszym odcinku droga
przebiega
wzdłuż
terenów
przeznaczonych
pod
zabudowę
usługową,
w
tym
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz, na krótkim fragmencie, sąsiaduje z terenami
rekreacji, sportu i turystyki. Przebieg trasy wariantu III narusza strefę ochrony krajobrazowej
poprzez infrastrukturę towarzyszącą mi. drogi serwisowe, ekrany akustyczne.
Ukształtowanie sytuacyjne
Wariant III rozpoczyna się w miejscowości Gorzków (Gmina Bochnia) skrzyżowaniem
z DK94. Skrzyżowanie to zostało zaprojektowane jako rondo dwupasowe czterowlotowe. Na
początkowym odcinku łącznik biegnie po istniejącej drodze gminnej, mija zabudowania firmy
Blach Stal i estakadą przechodzi nad projektowaną drogą obsługującą przyległy teren, torami
kolejowymi oraz planowaną w SUiKZP wzdłuż nasypu kolejowego drogą lokalną. Następnie
zmierza w kierunku północno – zachodnim, dwa razy łagodnie skręca i łączy się z DP1424K
w miejscu jej skrzyżowania z ul. Krzeczowską tworząc w ten sposób skrzyżowanie zwykłe
czterowlotowe. Podłączenie łącznika w tym miejscu do istniejącego skrzyżowania wiąże się
z jego rozbudową oraz wyburzeniami ok. 6 budynków. Do tego miejsca trasa biegnie
częściowo po terenach Gminy Bochnia i Miasta Bochnia. Na dalszym odcinku łącznik biegnie
po śladzie istniejącej DP1424K, aż do węzła „Bochnia”. Skutkiem poprowadzenia trasy
łącznika przenoszącego ruch o dużym natężeniu, drogą powiatową z obustronnie występującą
zabudową mieszkaniową będzie pogorszenie warunków życia mieszkańców.
W ciągu trasy zaprojektowano 4 łuki poziome o promieniach w zakresie 190 – 3000m.
Droga w większości biegnie po terenach będących w chwili obecnej terenami zielonymi
(zieleń nieurządzona), tylko na małym fragmencie przecina tereny usług. Realizacja wariantu
wiąże się z wyburzeniem 6 budynków: 5 mieszkalnych (w tym jeden połączony
z gospodarczym) i 1 gospodarczego.
Długość Wariantu III wynosi ok. 2050m.
72
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Rys. 5.7. DK94 – miejsce skrzyżowania z łącznikiem dla wariantu III (widok w kierunku Krakowa)
Rys. 5.8. DK94 – miejsce skrzyżowania z łącznikiem dla wariantu III (widok w kierunku północnym)
Rys. 5.9. Skrzyżowanie ul. Krzeczowskiej z DP1424K – miejsce włączenia łącznika dla wariantu III
KLOTOIDA Sp. j.
73
ROPS_DŚ
411_BWA
Wariant rekomendowany
Ze wszystkich zaproponowanych rozwiązań najkorzystniejszy jest Wariant I – wpisuje
się w planowane zagospodarowanie przestrzenne (wg Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia), jest korzystny pod względem
środowiskowym, społecznym (minimalizuje kolizje z istniejącą zabudową – wyburzenia,
uciążliwość ruchu o dużym natężeniu) i ekonomicznym.
Wariant II w większym zakresie niż Wariant I wykorzystuje przebieg istniejącej DP1424K,
lecz w całości przebiega poza wyznaczonym w SUiKZP pasem terenu. Biegnie też bliżej
istniejącej zabudowy, z czym wiążą się większe oddziaływania drogi na okolicznych
mieszkańców.
Wariant III przebiega w połowie po śladzie istniejącej DP1424K, przez co zmniejsza zajętość
działek, lecz w dużym stopniu ingeruje w istniejącą zabudowę, z czym wiążą się niekorzystne
oddziaływania dla mieszkańców (duże natężenie ruchu, hałas i ewentualne problemy
z postawieniem ekranów z uwagi na zabudowę blisko drogi), jak również wyburzenia 5
budynków.
74
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
6
OKREŚLENIE
PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
6.1 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
Ogólnie, pod pojęciem zanieczyszczenia powietrza rozumie się wprowadzenie do
atmosfery substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą niekorzystnie
wpłynąć na zdrowie ludzi i spowodować szkody dla elementów środowiska. Tłem
zanieczyszczenia powietrza dla planowanej inwestycji będą więc substancje przenoszone
przez powietrze, a pochodzące z innych źródeł emisji.
6.1.1 Faza realizacji
W okresie prowadzenie prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji będą
występować zanieczyszczenia mające negatywny wpływ na powietrze atmosferyczne, będą
to:
a. spaliny z silników spalinowych pojazdów i maszyn wykorzystywanych do prac
budowlanych oraz transportu,
b. substancje odorotwórcze, powstające przy układaniu mas bitumicznych,
c. pył powstający podczas prowadzenia prac ziemnych.
Na imisję pyłu wpływa rzeźba terenu, wystawa (odsłonięcie) terenu zdolnego do pylenia oraz
warunki meteorologiczne. Okresy suszy oraz silne wiatry, które spowodują wysuszenie
a następnie rozdmuchanie odsłoniętego wysuszonego gruntu będą w sposób istotny sprzyjały
pyleniu ze skarp oraz wykopów. Pylenie może również wystąpić na zapleczu, gdzie będą
składowane materiały budowlane. Zaleca się magazynowanie tylko niezbędnej ich ilości oraz
zabezpieczenie przed pyleniem, w okresach sprzyjających temu zjawisku, przez przykrycie
plandekami bądź zraszanie zarówno odsłoniętych skarp i wykopów jak i zmagazynowanych
materiałów budowlanych, wykazujących tendencję do pylenia.
W związku z faktem, iż imisja powyższych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
będzie miała charakter czasowy (okres prowadzenia prac) oraz ograniczony zakres (obszar
inwestycji wraz z zapleczem) nie przeprowadza się obliczeń rozprzestrzeniania się
KLOTOIDA Sp. j.
75
ROPS_DŚ
411_BWA
zanieczyszczeń dla tej fazy. Wnioskuje się, iż na tym etapie realizacji przedsięwzięcia
wymienione uciążliwości nie spowodują trwałych negatywnych zmian w środowisku
atmosferycznym.
6.1.2 Faza eksploatacji
Źródłem substancji powodującym zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
w fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie jest inwestycja, lecz pojazdy poruszające się po
analizowanych odcinkach dróg. Podstawowe zanieczyszczenia w komunikacji samochodowej
to te powstające podczas spalania paliw w silnikach, należą do nich: tlenki azotu (NOx),
wśród których dominuje dwutlenek azotu (NO2), tlenki siarki (SOx), z przewagą dwutlenku
siarki (SO2), powstającego podczas spalania oleju napędowego. Na ilość emitowanych przez
pojazdy zanieczyszczeń mają wpływ takie czynniki, jak: rodzaj spalanego paliwa,
rozwiązania konstrukcyjne silnika i układu paliwowego, pojemność silnika, moc i związane
z nim zużycie paliwa, konstrukcja układu wydechowego (katalizator), stan techniczny silnika
i innych podzespołów, prędkość jazdy, technika jazdy, płynność jazdy, pochylenie niwelety.
Ilość wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego zależy od natężenia
ruchu na przedmiotowych drogach. Jednakże należy zauważyć, iż natężenie ruchu
charakteryzuje się dużą zmiennością w przedziale czasowym. Wobec tak dużej ilości
parametrów, od których zależy emisja, jej dokładne oszacowanie ilościowe jest bardzo trudne,
a wszystkie stosowane metody obliczeniowe obarczone są pewnymi błędami.
Zanieczyszczenie powietrza w okresie eksploatacji następuje również na skutek działań
mechanicznych pochodzących ze ścierania się opon, nawierzchni drogi, wykładzin hamulców
i sprzęgła.
Poniżej przedstawiono prognozę emisji wykonaną za pomocą programu OpaCal3m, jest to
prognoza ilościowa zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy przejeżdżające po drogach
przedmiotowej inwestycji w latach 2015 i 2025.
76
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Tab. 6.1. Całkowita imisja zanieczyszczeń powietrza w dwóch horyzontach czasowych – Wariant I, II.
Substancja
Okres
uśredniania
wyników
pomiarów
Jedna godzina
NO2
SO2
PM10
Benzen
Węglowodory
aromatyczne
Węglowodory
alifatyczne
Tlenek węgla
PM2,5
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Poziom
dopuszczalny
(poziom
odniesienia)
substancji
Tło
zanieczyszczeń
200
-
176,959
-
239,991
-
40
20
28,362
0
38,489
0
350
-
11,175
-
15,614
-
-
-
1,790
0
2,504
0
280
-
12,807
-
17,757
-
40
42
2,052
0
2,848
0
30
-
3,534
-
4,446
-
5
2,2
0,567
0
0,715
0
1000
-
15,770
-
20,574
-
43
4,3
2,530
0
3,300
0
3000
-
52,575
-
68,590
-
1000
100
8,433
0
11,003
0
30000
-
398,518
-
499,925
-
-
-
63,972
0
80,211
0
 g 
w powietrzu
 m 3 
 g 
 m 3 
25
Przewidywana
imisja w roku
2015
 g 
 m 3 
Roczna
częstość
przekroczeń
[%]
10,502
2,5
1,682
KLOTOIDA Sp. j.
Przewidywana
imisja w roku
2025
 g 
 m 3 
Roczna
częstość
przekroczeń
[%]
14,704
0
2,358
77
ROPS_DŚ
411_BWA
Tab. 6.2. Całkowita imisja zanieczyszczeń powietrza w dwóch horyzontach czasowych – Wariant III.
Substancja
NO2
SO2
PM10
Benzen
Węglowodory
aromatyczne
Węglowodory
alifatyczne
Tlenek węgla
PM2,5
78
Okres
uśredniania
wyników
pomiarów
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Jedna godzina
Rok
kalendarzowy
Poziom
dopuszczalny
(poziom
odniesienia)
substancji
w powietrzu
Tło
zanieczyszczeń
200
-
176,101
-
228,971
-
40
20
35,726
0
46,404
0,522
350
-
11,597
-
15,089
-
-
-
2,355
0
3,059
0
280
-
13,149
-
17,105
-
40
42
2,669
0
3,467
0
30
-
3,259
-
4,139
-
5
2,2
0,642
0
0,833
0
1000
-
14,848
-
19,287
-
43
4,3
3,009
0
3,908
0
3000
-
49,502
-
64,299
-
1000
100
10,030
0
13,027
0
30000
-
366,823
-
463,685
-
-
-
71,730
0
93,153
0
 g 
 m 3 
 g 
 m 3 
25
Przewidywana
imisja w roku
2015
 g 
 m 3 
Roczna
częstość
przekroczeń
[%]
10,930
2,5
2,219
KLOTOIDA Sp. j.
Przewidywana
imisja w roku
2025
 g 
 m 3 
Roczna
częstość
przekroczeń
[%]
14,223
0
2,883
0
ROPS_DŚ
411_BWA
Otrzymane w wyniku obliczeń stężenia zanieczyszczeń odniesiono do wartości dopuszczalnych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu, oraz wartości odniesienia określonych w Rozporządzeniu z dnia 27
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U 2010r.
Nr 16, poz. 87) które przedstawia poniższa tabela.
Tabela 6.3. Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na
ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin na terenie kraju oraz wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu
Dopuszczalna częstość
przekraczania poziomu
dopuszczalnego w roku
kalendarzowym b)
Wartości odniesienia na
podstawie Rozporządzenia z
dnia 27 stycznia 2010 r. w
sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji
powietrzu [mg/m3]
40
-
Nazwa
substancji
(Nr CAS) a)
Okres uśredniania
wyników
pomiarów
Dopuszczalne
poziomy substancji
w
powietrzu
[mg/m3]
Dwutlenek azotu
(10102-44-0)
Rok kalendarzowy
40 c)
30 (dla roślin)
-
Jedna godzina
200 c)
18 razy
200
Rok kalendarzowy
(okres od 01 X do
31 III)
20 e)
-
20
24 godziny
125 c)
3 razy
-
Jedna godzina
350 c)
24 razy
350
-
0,5
-
5
-
5
-
30
-
40
Dwutlenek
siarki
(7446-09-5)
Ołów f)
(7439-92-1)
Benzen
(71-43-2)
Pył zawieszony
PM10 h)
Pył zawieszony
PM2.5 g)
Rok kalendarzowy
0,5
Jedna godzina
-
Rok kalendarzowy
5
Jedna godzina
-
c)
c)
c)
Rok kalendarzowy
40
24 godziny
50 c)
35 razy
-
Jedna godzina
-
-
280
25 c), j)
Rok kalendarzowy
20
-
-
c), k)
-
-
Tlenek węgla
(630-08-0)
8 godzin i)
10 000 c), i)
-
-
Jedna godzina
-
-
30 000
Węglowodory
alifatyczne
Rok kalendarzowy
-
-
1 000
Jedna godzina
-
-
3 000
Węglowodory
aromatyczne
Rok kalendarzowy
-
-
43
Jedna godzina
1 000
Objaśnienia:
a)
Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number.
b)
W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
c)
Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d)
Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
e)
Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
KLOTOIDA Sp. j.
79
ROPS_DŚ
411_BWA
f)
Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub
metodami uznanymi za równorzędne.
h)
Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 mm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub
metodami uznanymi za równorzędne.
i)
Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich
jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy.
Pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 17 00 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego
dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 16 00 do 2400 tego dnia czasu
środkowoeuropejskiego CET.
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).
g)
Prognoza zanieczyszczenia powietrza została wykonana programem OpaCal3m.
Prognozowane wielkości imisji zanieczyszczeń do atmosfery, pochodzące z pojazdów
poruszających się po trasie planowanej inwestycji, obliczono dla dwóch horyzontów
czasowych 2015 i 2025 roku. Obliczeń dokonano oddzielnie dla każdego z wariantów.
W obliczeniach uwzględniono ukształtowanie terenu (nasyp, wykop, po terenie). Wyniki
obliczeń przedstawiono w postaci wydruków komputerowych, które zaprezentowano
w załączniku II do niniejszego raportu.
Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza wykazały, że dopuszczalne wartości
zanieczyszczeń w powietrzu nie zostaną przekroczone w wariantach I,II. W wariancie III
zostanie nieznacznie przekroczone stężenie dwutlenku azotu. Przekroczenia te dotyczą
horyzontu czasowego 2025 i kształtują się na poziomie ok. 0.5% w skali przekroczeń w ciągu
roku..Z uwagi na systematycznie zmieniający się park samochodowy w Polsce prognozy
uzyskane w wyniku symulacji programem Opacal3m, dotyczące emisji zanieczyszczeń,
szczególnie dla sytuacji po 10 latach eksploatacji, mogą być jedynie traktowane jako wartości
orientacyjne, gdyż program nie uwzględnia norm jakie będą musiały spełniać pojazdy
odnośnie emisji za 10 lat.
Z samej analizy przekroczeń wynika, iż wariant I i II są wariantami bardziej
korzystnymi z uwagi na brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Warto
zwrócić uwagę, że wariant WIII przebiega w dużej mierze przez tereny zabudowane, gdzie
zabudowa mieszkalna jest stosunkowo blisko drogi stąd wszelkie przekroczenie są bardziej
uciążliwe..
Budowa przedmiotowej inwestycji wpłynie w znacznym stopniu na polepszenie stanu
sanitarnego powietrza atmosferycznego w centralnej części miasta oraz na odciążonych
drogach, np. DW 965.
80
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
6.2 Oddziaływanie na klimat akustyczny
6.2.1 Faza realizacji
Podczas prowadzonych robót wystąpią niekorzystne zjawiska hałasowe związane z pracą
ciężkich maszyn oraz przemieszczaniem się samochodów o dużym tonażu, przewożących
ładunki. Ciężki sprzęt budowlany może być w bezpośrednim jego pobliżu źródłem dźwięku
o poziomie przekraczającym 90 dB. Samochody transportujące maszyny i urządzenia oraz
materiały budowlane generują hałas o poziomie większym niż 80 dB (zgodnie z Polską
Normą). Prowadzenie prac oznacza koncentrację wielu takich źródeł hałasu na stosunkowo
niewielkim obszarze. Przemieszczanie się samochodów o dużym tonażu przewożących
ładunki i materiały będzie wpływało niekorzystnie na klimat akustyczny wokół budowy.
Emisja ta charakteryzować się będzie dużą dynamiką zmian i odwracalnością (zaniknie
bezpośrednio po zakończeniu robót).
W strefie oddziaływania (chwilowych) wysokich wartości poziomu dźwięku znajdą się
wszystkie budynki zlokalizowane w pobliżu planowanych wariantów inwestycji oraz placów
budowy. Wymusza to przeprowadzenie prac przebudowy w możliwie jak najkrótszym czasie
zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkalnej. Prace te powinny się odbywać w godzinach
dziennych 6.00 – 22.00.
Oddziaływanie
w zakresie
hałasu
z pewnością
będzie
odczuwalne
przez
ludzi
zamieszkujących budynki położone blisko terenów, na których będą prowadzone prace nad
skrzyżowaniami powstającego łącznika (A-4 z DK94) z istniejącą siecią drogową.
Koniecznym jest przeprowadzenie prac w możliwie jak najkrótszym czasie, dotyczy to w
szczególności:
 odcinka przebiegającego w pobliżu zabudowań ulicy Krzeczowskiej, Wariant I lub II,
 odcinka przebiegającego w pobliżu zabudowań ulicy Krzyżanowskiej (DP1424K),
Wariant III,
W związku z tym, że obwodnica przebiega po terenach o różnym stopniu urbanizacji, jej
trasowanie projektowane było w taki sposób żeby była w najmniejszym stopniu uciążliwa dla
środowiska oraz w szczególności ludzi. W każdym z wariantów trasa biegnie w mniejszym
bądź większym stopniu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Jednak biorąc pod uwagę
KLOTOIDA Sp. j.
81
ROPS_DŚ
411_BWA
stopień tej zabudowy zdecydowanie najbardziej korzystnym i najmniej uciążliwym pod
względem akustycznym jest realizacja inwestycji w wariancie I (preferowanym)
Najmniej korzystnym pod tym względem jest wariant III, który biegnie ul. Krzeczowską
wykorzystując obecny ślad drogi DP1424K. W tym miejscu występuje bardzo gęsta
zabudowa mieszkaniowa charakteryzująca się bliskim położeniem wzdłuż trasy jezdni. Takie
warunki powodują brak skutecznych możliwości zapewnienia całkowitej ochrony akustyczne
lokalnym budynkom wymagającym takiej ochrony.
6.2.2
Faza eksploatacji
Droga stanowi złożone, liniowe źródło emisji hałasu ze względu na znaczną ilość
i charakter równocześnie działających źródeł punktowych (w funkcji czasu). Emituje ono
hałas ciągły o zmiennych wartościach poziomu dźwięku. Poziom hałasu w otoczeniu drogi
jest zależny przede wszystkim od: poziomu dźwięku poszczególnych pojazdów (źródła
punktowe), parametrów drogi, ruchu oraz od cech otoczenia modyfikujących propagację
hałasu.
Dodatkowo na kształtowanie się klimatu akustycznego mają również wpływ
następujące czynniki:
a. lokalizacja źródeł hałasu,
b. warunki
propagacji
(geometryczne
rozprzestrzenianie
się
dźwięku,
tłumienie
w ośrodku, pochłanianie przez powierzchnie gruntu, pochłanianie przez zieleń,
odbicia, rozpraszanie, ugięcie (ekranowania), refrakcja,
c. układy urbanistyczne, w których działają źródła hałasu,
d. warunki atmosferyczne,
e. średniej prędkości poruszających się po trasie drogowej pojazdów,
f. udział w potokach ruchu pojazdów ciężkich,
g. płynności jazdy na analizowanym odcinku drogowym, w tym gęstości skrzyżowań
z liniami komunikacyjnymi.
W zakresie oddziaływań akustycznych można stwierdzić, że ograniczają się one prawie
wyłącznie do wpływu na zdrowie mieszkańców terenów położonych w pobliżu dróg o dużym
natężeniu ruchu, gdzie hałas komunikacyjny przenika do mieszkań i pogarsza parametry
klimatu akustycznego, wpływając negatywnie na samopoczucie i zdrowie mieszkańców.
82
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Na obecnym poziomie techniki motoryzacyjnej nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie
uciążliwości środowiskowych, pochodzących od ruchu pojazdów po drogach. W chwili
obecnej prowadzone są badania, jak również są wprowadzane do użytku nowe technologie
mające na celu redukcję hałasu pochodzącego ze źródła emisji, jakim jest ruch samochodowy.
Do działań tych między innymi należą:
 prace nad konstrukcją silników i układów wydechowych pojazdów tak, aby hałas
pochodzący od pojazdów zarówno lekkich, jak i ciężkich był jak najmniejszy,
 prace nad składem mieszanek oraz bieżnika opon samochodowych tak, aby hałas
powstający na styku opona – nawierzchnia był jak najmniejszy,
 prace nad nowymi technologiami w zakresie składu betonów asfaltowych tak, aby
zminimalizować hałas poprzez częściowe jego pochłanianie przez nawierzchnię.
Wszystkie te zabiegi zarówno osobno, jak i w połączeniu, mają na celu obniżenie hałasu u
źródła. Na część z nich zarządca drogi nie ma wpływu (prace nad konstrukcją silników lub
technologią wykonywania opon), jednak niektóre są możliwe do zastosowania. Należą do
nich sposoby ograniczenia hałasu poprzez zastosowanie specjalnych rodzajów cichej
nawierzchni, które ograniczają dodatkowo emisje hałasu do ok. 8dB. Dodatkowymi
możliwościami eliminowania, bądź łagodzenia wpływu drogi na środowisko w zakresie
hałasu są działania ochrony biernej, zmierzające do osłony narażonych receptorów
środowiskowych odbiorców. Działania te na chwilę obecną realizowane są przede wszystkim
jako zabezpieczenia w formie ekranów akustycznych.
Z wykonanych badań wynika, że średni poziom emisji dla pojazdów lekkich przy
prędkości 50 km/h wynosi 74dB, natomiast dla pojazdów ciężkich przy tej samej prędkości
wynosi już 85dB. W tej sytuacji należy stwierdzić, iż przekroczenia głównie powodują
pojazdy ciężkie. Należy jednak zaznaczyć, że wielkości emisji poziomu dźwięku zależą od
rodzaju i wieku pojazdów. W związku z tym ważne jest, aby jak najwięcej pojazdów ciężkich
eliminować z ruchu na odcinkach, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie występują obszary
i obiekty chronione. Jednym z najlepszych tego typu rozwiązań jest wprowadzenie
alternatywnych dróg (obwodnic, dróg ekspresowych i autostrad), które mają na celu przede
wszystkim przejęcie ruch ciężkiego oraz tranzytowego z centrum miasta.
W okresie eksploatacji wpływ hałasu na otoczenie człowieka jest uzależnione od:
KLOTOIDA Sp. j.
83
ROPS_DŚ
411_BWA
 poziomu hałasu,
 częstotliwości dźwięku,
 ciągłości lub nieciągłości zjawiska,
 długotrwałości,
 indywidualnej oceny czynnika przez daną jednostkę (człowieka).
Za najważniejszy z tych czynników uznaje się poziom hałasu, czyli dźwięki
o nadmiernym natężeniu wyrażone w skali logarytmicznej w decybelach (dB). Hałas stanowi
czynnik o wyjątkowej uciążliwości, oddziałujący negatywnie na psychikę i zdrowie
człowieka, a także utrudniający wypoczynek i zmniejszający wydajność pracy.
Hałas komunikacyjny kojarzy się zwykle z pracą silników, ale bardziej uciążliwy może
okazać się hałas powstający z powodu tarcia opon o nawierzchnię, w szczególności przy
częstym hamowaniu i ruszaniu na szorstkiej nawierzchni.
Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się
osobno do dwóch pór doby:

16 godzin w porze dziennej w przedziale - 6:00 - 22:00

8 godzin w porze nocnej w przedziale - 22:00 - 6:00
Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu (równoważnych, oznaczonych LAeq)
w środowisku, zarówno dla pory dziennej jak i nocnej, zawiera załącznik nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (teks jednolity Dz. U. 2014, poz. 112),
Tab. 6.4. Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku w zależności od rodzaju zabudowy
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] źródłem,
którego są drogi lub linie kolejowe
84
Lp.
Przeznaczenie terenu
LAeq D
LAeq N
przedział czasu
odniesienia równy 16
godzinom
przedział czasu
odniesienia równy 8
godzinom
1
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
50
45
2
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
(2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
61
56
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
1.
2.
3.
3
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
65
56
4
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców (3)
68
60
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
Strefa śródmiejska miast powyżej 100tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych,
handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100tyś., można wyznaczyć w tych
dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych
i usługowych
Wariant projektowany
Projektowana trasa ma stanowić dogodny ciąg komunikacyjny głównie dla ruchu
pojazdów przemieszczających się zarówno w kierunku autostrady A-4 jak i zjeżdżający z niej.
Droga ta również pozwoli na odciążenie DW nr 965 biegnącej na zachód od przedmiotowej
inwestycji. Zabiegi te przyczynia się do przeniesienia, głównie ruchu tranzytowego, poza
obszar miasta poprawiając zarówno klimat akustyczny, jak również bezpieczeństwo w jego
centrum. Powiązanie niniejszego przedsięwzięcia z istniejącą siecią dróg odbywać się będzie
poprzez projektowane ronda.
Zaproponowano trzy warianty lokalizacyjne drogi:
 Wariant I (biegnący najbliżej miasta),
 Wariant II,
 Wariant III (w dużej części biegnący śladem DP1424K).
W ramach opracowywania niniejszego raportu wykonano prognozy kształtowania się
klimatu akustycznego wzdłuż projektowanej drogi, we wszystkich proponowanych
wariantach przebiegu, prowadzonej po nowym śladzie, funkcjonującej jako połączenie
drogowe węzła A-4 z droga krajową nr 94. Dokładny opis oraz wyniki wykonanych prognoz
przedstawiono poniżej.
W celu określenia stanu klimatu akustycznego w sąsiedztwie kolejnych wariantów
projektowanej inwestycji wykonano prognozy równoważnego poziomu dźwięku korzystając
z programu SoundPLAN 7.0. Prognozy te wykonano w oparciu o prognozowane natężenie
ruchu dla następujących horyzontów czasowych:
 2015r. – rok oddania inwestycji,
 2025r. – 10-letni horyzont czasowy.
KLOTOIDA Sp. j.
85
ROPS_DŚ
411_BWA
W przeprowadzanych analizach zostały przyjęte następujące wartości dopuszczalne
równoważnego poziomu dźwięku dla terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej
obwodnicy (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska):

pora dnia (6:00 – 22:00):


dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 61 dB,
pora nocy (22:00 – 6:00):

dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 56 dB,
Zasięg oddziaływania akustycznego wzdłuż trasy inwestycji dla wszystkich wariantów
przedstawiano na ortofotomapach i załączono do niniejszego opracowania jako załącznik
graficzny (załącznik IV).
Podsumowanie
Na podstawie wykonanych prognoz i analiz stanu klimatu akustycznego dla terenów
zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi, można stwierdzić, że wybudowanie tej
trasy przyczyni się do znacznego zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego na
istniejących sąsiadujących drogach (tj. ul. Krzeczowskiej oraz ul. Krzyżanowskiej). Podobną
tendencję zauważyć można również na drodze wojewódzkiej nr 965 oraz drogach w centrum
miasta. Zmiana ta wpłynie na wyraźną poprawę klimatu akustycznego na tych ulicach. Dla
obniżenia poziomu hałasu zostanie zastosowana cicha nawierzchnia redukująca hałas o około
5 dB w stosunku do nawierzchni standardowej (np. SMA) oraz dodatkowe zabezpieczenia
akustyczne w postaci ekranów.
Dla wariantu I ekrany już istniejące w zakresie planowanych prac zostaną odtworzone
w całości z zachowaniem swoich parametrów wzdłuż DK94. Na odcinku w kierunku
Tarnowa po lewej stronie ekrany zostaną odbudowane w kilometrażu ok. 0+180-0+480. Po
prawej stronie ulegną jedynie przesunięciom na południe ze względu na powstanie nowego
odcinka drogi publicznej biegnącego wzdłuż drogi krajowej. Zostaną ustawione przy
nowoprojektowanej drodze w kilometrażu ok.: 0+250-0+300, 0+307-0+332, 0+362-0+401,
0+418-0+441, 0+463 – 0+501. Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała brak potrzeby
odbudowy wymienionych ekranów akustycznych. Niemniej jednak zaleca się ich odbudowę,
w związku z możliwymi protestami społecznymi, które by mogły powstać w wyniku
demontażu barier akustycznych.
86
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Ekrany konieczne do odbudowy ze względów akustycznych znajdują się przy drodze
krajowej nr 94 w kierunku Krakowa. Ekrany odtwarzane będą w kilometrażu ok. 0+060 –
0+287 strona prawa, strona lewa w ok. 0+219 – 0+287. Dodatkowo po stronie lewej istnieje
konieczność postawienia nowego ekranu o wysokości 4m w kilometrażu ok. 0+189 – 0+219.
Będzie to wydłużenie linii ekranów już istniejących o ok. 30 m w celu ochrony akustycznej
budynków mieszkalnych znajdujących się na działkach 5029, 5030. Będą to ekrany
wyposażone w dwie bramy umożliwiające dojazd do obu posesji.
Dla wariantu II ekrany zostaną odtworzone w ilości i lokalizacji bardzo zbliżonej jak dla
wariantu I. Wzdłuż DK94 w kierunku Tarnowa strona lewa w km ok. 0+180 – 0+480. Po
stronie prawej DK94 ekrany zostaną przesunięte na południe i odbudowane wzdłuż
zaprojektowanego dojazdu do posesji nr 129, 131, 133 oraz działek sąsiednich. Ilość
i parametry ekranów nie ulegną zmianie, jedynie ich trasowanie zostanie dostosowane do
krawędzi projektowanej drogi. Bariery zostaną zlokalizowane po lewej stronie drogi
w kilometrażu:ok. 0+071–0+110, 0+130–0+153, 0+170–0+209, 0+243–0+268, 0+277–0+325.
Ekrany te nie są konieczne z punktu widzenia przekroczeń norm hałasu gdyż przeprowadzona
analiza akustyczna nie wykazała takowych. Podobnie jednak jak w wariancie I zostaną
odbudowane w celu uniknięcia konfliktów społecznych, które mogłyby się pojawić w wyniku
ich demontażu.
Przekroczenia norm hałasu wystąpiły zaś przy DK94 w kierunku Krakowa Na tym odcinku
po prawej stronie zostanie odbudowany ekran w kilometrażu 0+060–0+287. Przy
projektowanym bypassie w kilometrażu 0+000–0+068 strona prawa, będzie odtwarzany ekran
już istniejący przy DK94 z lekkim jego przesunięciem zgodnie z krawędzią projektowanego
bypassu. Dodatkowo ekran ten zostanie wydłużony o ok. 30m w kierunku zgodnym
z kilometrażem bypassu w km ok 0+068 – 0+092 i będzie wyposażony w dwie bramy
wjazdowe umożliwiające dojazd do posesji znajdujące się na działkach nr 5029, 5030.
Wariant III jest z punktu widzenia akustyki najmniej korzystnym rozwiązaniem. Ekrany
istniejące zostaną odtworzone w lokalizacji i parametrach jak dotychczas. Długości
odtwarzanych ekranów to ok. 548 m wzdłuż DK94 w kierunku Krakowa tak po stronie prawej
jak i po stronie lewej drogi. Wysokość odtwarzanych ekranów zostanie zachowana.
Dodatkowo przy wyborze tego wariantu będzie konieczne postawienie nowych ekranów
akustycznych o sumarycznej długości ok. 590 m i wysokości 4m. Może to być jednak
technicznie bardzo trudne, a w niektórych lokalizacjach nawet niewykonalne ze względu na
bardzo bliską zabudowę mieszkaniową ul. Krzeczowskiej. W przypadku kiedy nie udało by
KLOTOIDA Sp. j.
87
ROPS_DŚ
411_BWA
się zrealizować nowych ekranów we wskazanej ilości i lokalizacji nie ma możliwości
zapewnienia mieszkańcom ulicy Krzeczowskiej wymaganych prawem poziomów natężenia
hałasu. W takim wypadku niezbędne by było wyznaczenie w tym miejscu obszaru
ograniczonego użytkowania. Procedura wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania
została opisana w rozdziale 13.
Ze względu na oddziaływanie akustyczne najkorzystniejszy jest Wariant I, w sąsiedztwie
którego znajduje się najmniejsza ilość zabudowy mieszkaniowej. Wariant ten, jak również
wariant II, przebiegają głównie terenami nie podlegającymi ochronie akustycznej. Są to
obszary zagospodarowane bądź przeznaczone pod zagospodarowania odpowiednio: usługowe
lub przemysłowe. Natomiast Wariant III prowadzi głównie śladem DP1424K, w sąsiedztwie
której znajduje się gęsta zabudowa mieszkaniowa. W związku z powyższym wariant ten pod
względem oddziaływania na klimat akustyczny należy uznać za najbardziej niekorzystny.
6.3 Oddziaływanie drgań
6.3.1 Faza realizacji
Wibracje drogowe to drgania mechaniczne wywołane przez ruch drogowy oraz pracę
maszyn na terenie budowy. Generowane są one na styku pojazdu/maszyny z powierzchnią
terenu/drogi, a następnie propagowane poprzez podłoże do otoczenia - głównie na sąsiadujące
z drogą budynki, które następnie przekazują drgania na znajdujące się w ich wnętrzach osoby.
Na etapie realizacji spodziewać się można wystąpienia negatywnego oddziaływania
w zakresie drgań. Prace budowlane związane z przemieszczaniem mas ziemnych (budowa
nasypów, tworzenie wykopów), poruszanie się maszyn budowlanych, powodować będzie
drgania. Będą to oddziaływania okresowe, które ustaną wraz z zakończeniem pracy ciężkiego
sprzętu.
Podczas wykonywania robót nawierzchniowych stosuje się walce drogowe wibracyjne.
Są one używane do zagęszczania gruntu, warstw podbudowy i warstw asfaltowych. Praca
walców wibracyjnych stanowi potencjalne źródło drgań przenoszonych przez grunt na
sąsiednią zabudowę i charakteryzuje się największym zasięgiem oddziaływania.
Poziom przenoszonych na budynek drgań uzależniony jest w przypadku walców
wibracyjnych m.in. od:
88
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
 rodzaju i typu walca wibracyjnego oraz parametrów jego pracy – amplitudy
i częstotliwości drgań (siły wymuszenia),
 sztywności zagęszczanej warstwy,
 rodzaju i stanu gruntu, w którym propagują się drgania w stronę budynku,
 odległości budynku od strefy robót,
 cech dynamicznych budynku odbierającego drgania.
Orientacyjny zasięg strefy szkodliwych oddziaływań dynamicznych (parasejsmicznych)
wg danych literaturowych w przypadku walców wibracyjnych wynosi ok. 20 m, ale
w zależności od wymienionych powyżej czynników może dochodzić do ok. 60 m
6.3.2 Faza eksploatacji
Rozprzestrzenianie się drgań od obiektów drogowych zależne jest od własności
materiałów, z jakich zbudowane są konstrukcje, własności gruntu, odległości obiektu od
źródła drgań oraz tego, czy ośrodek, w którym się one rozprzestrzeniają, jest jednorodny.
Istotny wpływ na poziom drgań mają zmiany warunków atmosferycznych, które powodują
zmiany własności fizycznych i mechanicznych konstrukcji. Z uwagi na to, że projektowana
inwestycja posiadać będzie nową, równą nawierzchnię oraz warstwy podbudowy
charakteryzujące się różnymi własnościami fizykomechanicznymi (gęstość, struktura),
możliwość przemieszczania się drgań będzie niewielka.
Korzystając z pomiarów drgań wykonanych przez Pracownię Wibroakustyki Instytutu
Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej w ramach wykonywania analizy
porealizacyjnej dla zadania III i zadania V inwestycji pn. "Budowa Trasy Siekierkowskiej"
w Warszawie, które wykazały przy ruchu 30 000 – 60 000 pojazdów na dobę, iż drgania
wywoływane przez pojazdy są w grupie drgań nieodczuwalnych przez budynki zlokalizowane
w odległości 10 m – najbliższy budynek zlokalizowane jest ok. 10 m od krawędzi jezdni
reszta ok. 20 m i więcej. Natężenie ruchu przedmiotowej obwodnicy także jest znacznie
mniejsze aniżeli w przytoczonych badaniach z uwagi na co należy stwierdzić iż
oddziaływanie drgań będzie pomijalne.
Przewiduje się, iż brak realizacji inwestycji wpłynie na pogorszenie warunków
w układzie lokalnym przez które będą przejeżdżać pojazdy które mogłyby korzystać
z projektowanej obwodnicy z uwagi na to dojdzie do powstania dziur, kolein, które są
KLOTOIDA Sp. j.
89
ROPS_DŚ
411_BWA
czynnikiem w największym stopniu zwiększającym zasięg oraz wielkość negatywnego
wpływu drgań.
6.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne
6.4.1 Faza realizacji
W związku z realizacją projektowanej inwestycji mogą wystąpić negatywne
oddziaływania
na
wody
powierzchniowe
i
podziemne.
Istnieje
potencjalne
niebezpieczeństwo:
 zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi (m.in. ropopochodnymi),
 zanieczyszczenia wód ściekami bytowo-gospodarczymi,
 czasowego obniżenia poziomu wód podziemnych,
 nieznacznej modyfikacji sieci hydrograficznej w otoczeniu inwestycji.
Pracami oraz zjawiskami, które mogą doprowadzić do w/w niebezpieczeństw dla wód
powierzchniowych i podziemnych są:

spływy deszczowe i
roztopowe z
terenu
budowy oraz
wypłukiwanie
zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy drogi np. z mas
bitumicznych,

nieodpowiednio składowane materiały budowlane oraz materiały stosowane
w pracach nawierzchniowych, wykończeniowych i przy zabezpieczeniach
antykorozyjnych,

niewłaściwa lokalizacja zaplecza budowy bądź nieodpowiednio zorganizowane
zaplecze sanitarne itp.,

zanieczyszczenie
wód
substancjami
chemicznymi
(w
szczególności
ropopochodnymi) wyciekającymi z maszyn np. w wyniku awarii, przedostanie się
substancji niebezpiecznych do wód gruntowych,
Szczególnie niebezpieczny może być wyciek ropopochodnych (oleje napędowe, smary,
benzyny) lub innych związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
w miejscach obniżeń terenowych (przede wszystkim tych, w których stagnuje woda) oraz
bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych. W takiej sytuacji spodziewać się należy
znacznego zasięgu negatywnych oddziaływań i możliwości bardzo szybkiej migracji
90
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
zanieczyszczeń bezpośrednio do cieków naturalnych oraz wód podziemnych (gruntowych,
wgłębnych), a w konsekwencji zanieczyszczenia znacznego obszaru.
Spośród wymienionych przyczyn oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne
na szczególną uwagę zasługują zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi, zwłaszcza
ropopochodnymi, które mogą powstać przy wyciekach z maszyn i urządzeń stosowanych przy
pracach związanych z budową dróg. W zależności od własności fizycznych podłoża,
zanieczyszczenie płynie po powierzchni lub infiltruje przez strefę areacji do warstwy
wodonośnej, w efekcie część produktu zostaje zaabsorbowana na materiale skalnym, reszta
natomiast osiąga zwierciadło wody gruntowej. W zanieczyszczonej warstwie wodonośnej
występują substancje ropopochodne o gęstości mniejszej od gęstości wody i o gęstości
większej od gęstości wody. Substancje o gęstości większej od gęstości wody, pod wpływem
sił grawitacyjnych przemieszczają się do spągowanych partii warstw wodonośnych, co
sprawia, że ich rozprzestrzenianie się w kierunkach horyzontalnych jest bardzo ograniczone.
Natomiast substancje o gęstości mniejszej od gęstości wody unoszą się na powierzchni wody
podziemnej i mogą wraz z nią migrować na znaczne odległości. W praktyce,
zanieczyszczenia tego typu mają zazwyczaj pochodzenie ropopochodne.
Każdy niekontrolowany wyciek produktów naftowych jest istotną ingerencją
w środowisko
gruntowo-wodne,
ponieważ
węglowodory hamują
wymianę
gazową
i ograniczają dostęp światła, zmniejszają dostęp światła, zmniejszają stężenie rozpuszczonego
tlenu, degradują wody gruntowe i powierzchniowe, zmniejszają stężenie rozpuszczonego
tlenu, degradują homeostazę, a przede wszystkim mają działanie toksyczne, mutagenne
i kancerogenne na wszystkie organizmy. Migracja związków węglowodorowych do gleby,
może się jeszcze łączyć z zagrożeniem wybuchowym i pożarowym. Jest to szczególnie
groźne, gdy w pobliżu miejsca skażenia znajdują się zbiorniki z paliwem lub zabudowania
mieszkalne.
Należy podkreślić, iż większość wymienionych zagrożeń będzie wyeliminowana dzięki
odpowiedniej organizacji placu budowy oraz utrzymaniu odpowiedniego stanu technicznego
znajdujących się na nim maszyn. Wszystkie wymogi zostały przedstawione w punkcie 10.4.1.
KLOTOIDA Sp. j.
91
ROPS_DŚ
411_BWA
6.4.2 Faza eksploatacji
Pojazdy poruszające się po drogach powodują powstawanie zanieczyszczeń środowiska
wodnego, a za pośrednictwem wód, również środowiska glebowego. Znane są trzy przyczyny
powstawania ścieków:
 przyczyny stałe – to przede wszystkim wycieki oleju smarów lub paliwa, produkty
ścierania się opon, nawierzchni drogowej i zużycia elementów pojazdów,
 przyczyny okresowe – związane są z utrzymaniem dróg i używaniem środków
chwastobójczych (herbicydy), a przede wszystkim ze stosowaniem topików do
zwalczania gołoledzi,
 przyczyny przypadkowe – powstające wówczas, gdy z powodu awarii lub wypadku
drogowego przedostają się na drogę znaczne ilości substancji toksycznych mogą to
być zarówno substancje transportowane, jak też paliwa oraz smary z uszkodzonych
silników i zbiorników paliwa.
Zanieczyszczenia z drogi rozprzestrzeniają się w dwojaki sposób:
 bezpośrednio przez swobodny spływ po nawierzchni, skarpie drogi i terenie – taki
spływ z drogi może mieć charakter silnie zanieczyszczonych ścieków opadowych,
zwłaszcza po dłuższym okresie pogody suchej. Jest to spowodowane dużą
akumulacją zanieczyszczeń na nawierzchni drogi, jak również w śniegu
gromadzącym się na poboczach,
 lub pośrednio, kiedy to krople wody unoszone ponad powierzchnię drogi poprzez
poruszające się pojazdy przemieszczane są poza jezdnię (rozbryzgi). Skutkiem
bezpośrednim jest zanieczyszczenie gruntu, pośrednim (przez infiltrację w głąb
gruntu) – zanieczyszczenie wód podziemnych. Przy tym, tak w przypadku gleb, jak
i wód podziemnych, efekty obserwowane są po wielu latach eksploatacji drogi
zarówno ze względu na właściwości chemiczne substancji zanieczyszczających
warunkujące ich mobilność w środowisku, jak i szereg czynników, których
występowanie
lub
brak
jest
czynnikiem
modelującym
rozprzestrzenianie
zanieczyszczeń.
Analizę stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych, pochodzących
z powierzchni ziemi szczelnej drogi odprowadzanych odwodnieniem dokonano wg metody
opisanej
92
w rozdz.
9.5
„Prognoza
zanieczyszczeń
KLOTOIDA Sp. j.
wód
opadowych
w
spływach
ROPS_DŚ
411_BWA
powierzchniowych”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne
pochodzące z dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha powinny być oczyszczone w ilości,
jaka powstaje z opadów o natężeniu, co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, aby w odpływie do
odbiornika zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/l i 15 mg/l
węglowodorów ropopochodnych.
Ponadto, zgodnie z ustawą – Prawo wodne, ścieki wprowadzane do środowiska nie
mogą powodować, m.in.:
 zmian naturalnej barwy, mętności i zapachu wody,
 formowania się osadów i piany.
Ilość i rodzaj zanieczyszczeń powstających w wyniku eksploatacji dróg warunkuje
szereg czynników. Do najważniejszych zaliczamy natężenie ruchu i jego rodzaj oraz
kategorię drogi, przy czym w największym stopniu ilość i rodzaj odprowadzanych z dróg
zanieczyszczeń zależy od natężenia ruchu.
Zgodnie z opracowaniem IOŚ W – wa (tabela nr 3 „Skuteczność działania urządzeń
ochrony wód“) zawarta w Materiałach Konferencji SITK w Krakowie – Zeszyt 112
(konferencja
w
roku
2004)
można
przyjąć,
że
stosowanie
osadników,
studni
osadnikowych, rowów o charakterze rowów trawiastych redukuje zawiesinę ogólną
w granicach 60 – 80 %. Przy wykonywaniu obliczeń przyjęto poziom redukcji, 70% aby do
minimum ograniczyć prawdopodobieństwo przewymiarowania wyników jak i popełnienia
błędu.
Wykonane obliczenia odnoszą się do substancji ekstrahujących, gdyż nie ma
możliwości obliczenia bezpośrednio ze wzoru węglowodorów ropopochodnych. Obliczeń
można dokonać jedynie na podstawie odniesienia, gdyż węglowodory ropopochodne stanowią
tylko niewielką część substancji ekstrahujących. Na tej podstawie stwierdza się, iż
przekroczenia
substancji
ekstrahujących
w stosunku
do
wartości
normatywnych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.); określa przekroczenia
dopuszczalnych stężeń przez węglowodory ropopochodne.
KLOTOIDA Sp. j.
93
ROPS_DŚ
411_BWA
Obliczenia wykazały, iż zostaną przekroczone wartości dopuszczalne dla zawiesiny
ogólnej.
Nie
zostaną
przekroczone
wartości
dopuszczalne
dla
węglowodorów
ropopochodnych.
Tabela 6.5. Prognoza stężenia zawiesiny ogólnej oraz węglowodorów ropopochodnych w spływach
deszczowych z powierzchni planowanego połączenia drogowego projektowanego węzła
autostradowego A-4 „Bochnia” z drogą krajową nr 94 dla wariantu I, II.
Prognozowane
całkowite stężenie
Rok prognozy
węglowodorów
ropopochodnych
[mg/l]
Od węzła "Bochnia" z A4 do skrzyżowania z dojazdem do BSAG
Prognozowane
Prognozowane
całkowite stężenie
natężenie ruchu
zawiesiny ogólnej
[poj./d]
[mg/l]
2015/2025
9119/11609
89,32/101,48
7,86/8,93
Od skrzyżowania z dojazdem do BSAG ul. Krzeczowskiej
2015/2025
12842/16168
107,05/120,92
9,42/10,64
Od ul. Krzeczowskiej do ul. Brzeskiej (DK nr 94)
2015/2025
9727/12632
92,42/106,12
8,13/9,34
Redukcja 70% za pomocą zestawów podczyszczających (osadniki)
Od węzła "Bochnia" z A4 do skrzyżowania z dojazdem do BSAG
2015/2025
-
26,91/30,45
2,32/2,68
Od skrzyżowania z dojazdem do BSAG ul. Krzeczowskiej
2015/2025
-
32,12/36,28
2,83/3,16
Od ul. Krzeczowskiej do ul. Brzeskiej (DK nr 94)
2015/2025
-
27,73/31,84
* BSAG - Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej
94
KLOTOIDA Sp. j.
2,44/2,80
ROPS_DŚ
411_BWA
Tabela 6.6. Prognoza stężenia zawiesiny ogólnej oraz węglowodorów ropopochodnych w spływach
deszczowych z powierzchni planowanego połączenia drogowego projektowanego węzła
autostradowego A-4 „Bochnia” z drogą krajową nr 94 dla wariantu III.
Prognozowane
całkowite stężenie
Rok prognozy
węglowodorów
ropopochodnych
[mg/l]
Od węzła "Bochnia" z A4 do skrzyżowania z ul. Krzeczowską
Prognozowane
Prognozowane
całkowite stężenie
natężenie ruchu
zawiesiny ogólnej
[poj./d]
[mg/l]
2015/2025
8443/10933
85,75/98,31
7,55/8,65
Od skrzyżowania z ul. Krzeczowską do ul.Brzeskiej (DK nr.94)
2015/2025
10072/12763
94,14/106,70
8,28/9,39
ul. Brzeskiej (DK nr 94)
2015/2025
5336/7024
67,27/77,80
5,92/6,85
Redukcja 70% za pomocą zestawów podczyszczających (osadniki)
Od węzła "Bochnia" z A4 do skrzyżowania z ul. Krzeczowską
2015/2025
-
25,73/29,49
2,27/2,6
Od skrzyżowania z ul. Krzeczowską do ul.Brzeskiej (DK nr.94)
2015/2025
-
28,42/32,01
2,48/2,82
ul. Brzeskiej (DK nr 94)
2015/2025
* BSAG - Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej
20,18/23,34
1,78/2,06
Wykonane obliczenie stężenia zawiesiny ogólnej oraz weglowodorów ropopochodnych
projektowanej obwodnicy odnosi się do wszystkich trzech wariantów trasowania inwestycji.
Należy zwrócić uwagę, że dla wariantu III policzone wartości stężeń mogą najbardziej
odbiegać od rzeczywisty wartości, które wystąpiły by po zrealizowania inwestycji w tym
wariancie ze względu na mniejszą atrakcyjność trasy. Takie trasowanie tego wariantu może
być rzadziej wybierane przez lokalnych kierowców ze względu na swoje oddalenie od
centrum
miasta.
Z
uwagi
na
przekroczenia
dopuszczalnych
poziomów
stężenia
zanieczyszczeń przewidziano w projekcie zastosowanie zestawów podczyszczających
(osadnik).
KLOTOIDA Sp. j.
95
ROPS_DŚ
411_BWA
6.5 Gospodarka odpadami
6.5.1 Faza realizacji
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji powstawać będą odpady z prac
rozbiórkowych oraz budowlanych. Wykonawcy robót, jako Wytwórcy powstałych odpadów,
są zobowiązani do przejęcia odpowiedzialności prawnej za wytwarzane odpady oraz do
uzyskania decyzji dotyczącej gospodarki odpadami na postawie Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r.. o Odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami). Wytwórca odpadów
ma prawo do pisemnego przekazania odpowiedzialności za ich zagospodarowanie
podmiotowi, który posiada decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów.
Wytworzone odpady powinny być magazynowane w specjalnie wyznaczonych
i zabezpieczonych miejscach, które pozwolą zminimalizować ich wpływ na środowisko.
Miejsca te dodatkowo należy usytuować w sposób zapewniający optymalne warunki do
selektywnego magazynowania oraz transportu odpadów. Gromadzone odpady mogą być
przetrzymywane w kontenerach lub pojemnikach, przeznaczonych do tego celu lub
składowane luzem, w zależności od rodzaju odpadu. Ważne jest, aby ograniczyć kontakt
odpadu, z gruntem, wodą oraz powietrzem przez np. zastosowanie szczelnych kontenerów
certyfikowanych, siatek, plandek lub częściowego zadaszenia. Odpady przeznaczone do
odzysku lub unieszkodliwienia w sposób inny niż składowanie można magazynować przez
okres 3 lat (przy uzasadnionej konieczności wynikającej z procesów technologicznych lub
organizacyjnych). Odpady przeznaczone do składowania na składowisku odpadów można
magazynować w celu zebrania odpowiedniej ilości transportowej, nie dłużej niż przez okres 1
roku. Nie przewiduje się, aby w trakcie realizacji inwestycji wystąpiły odpady niebezpieczne.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.. o Odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z
późniejszymi zmianami) masy ziemne i skalne usuwane w związku z realizacją inwestycji
wraz z ich przerabianiem, nie są odpadkami (przepisy ustawy o odpadach nie mają do nich
zastosowania), jeśli decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o
pozwoleniu na budowę określają warunki i sposób ich zagospodarowania.
Określone rodzaje odpadów, wytwarzane w fazie realizacji inwestycji można
zagospodarować w następujący sposób:
96
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA

przekazanie podmiotowi uprawnionemu, prowadzącemu działalność w zakresie
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na podstawie ww. decyzji,

wykorzystanie na miejscu wytworzenia w sposób zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356)
i na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku odpadów, z wyłączeniem sytuacji, w której zezwolenie to nie jest wymagane
na podstawie odrębnych przepisów,

przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym
przedsiębiorcami, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może
przekazać
osobom
fizycznym
lub
jednostkom
organizacyjnym
niebędącym
przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527).
Część odpadów związana będzie z wyburzeniami budynków, które kolidują
z przebiegiem planowanej trasy inwestycji. Wyburzenia przewidziane są we
wszystkich trzech wariantach projektowanej obwodnicy. Najbardziej niekorzystnym
wariantem pod tym względem jest wariant III, w którym konieczne jest wyburzenie 5
budynków mieszkalnych.
Zestawienie rodzajów odpadów, które mogą wystąpić w fazie realizacji inwestycji
przedstawiono w poniższej tabeli.
KLOTOIDA Sp. j.
97
ROPS_DŚ
411_BWA
Tab.6.7 Faza realizacji - rodzaje odpadów przewidzianych oraz metody ich zagospodarowania
Lp.
1.
2.
Kod
odpadu
Rodzaj odpadu
Źródło
17 01 01
Odpady betonu oraz
gruz betonowy
z rozbiórek i remontów
Rozbiórka obiektów
budowlanych,
Prace budowlane
17 01 02
Gruz ceglany
Rozbiórka obiektów
budowlanych,
Prace budowlane
Sposób gromadzenia
Kontener metalowy typu
MULDA lub miejsce
magazynowania
przeznaczone do
czasowego gromadzenia
odpadu przed wywozem
pojazdem wannowym
(konieczność
zastosowania ładowarki)
Uszczegółowienie prawnie
dopuszczalnych metod
zagospodarowania
odpadów*)
R5 - wypełnianie terenów
niekorzystnie
przekształconych,
R5 - utwardzanie powierzchni
terenów (oprócz 17 01 07),
R5 – budowa wałów nasypów
kolejowych i drogowych,
podbudów dróg i autostrad
R5 – utwardzanie
powierzchni, budowa
fundamentów, podsypka pod
posadzki (po rozkruszeniu)
R5 - wypełnianie terenów
niekorzystnie
przekształconych,
R5 - utwardzanie powierzchni
terenów (oprócz 17 01 07),
R5 – wykorzystanie do
porządkowania
i zabezpieczania przed erozją
wodną i wietrzną skarpy i
powierzchni korony
zamkniętego składowiska lub
jego części,
R5 – budowa wałów nasypów
kolejowych i drogowych,
podbudów dróg i autostrad,
rdzeni budowli
hydrotechnicznych i obiektów
budowlanych, wykładzin
czasz osadników,
R5 – poddanie procesowi
sortowania na instalacji
mechanicznego wydzielania
surowcowych frakcji
gruzowych
R3 – wykonywanie drobnych
napraw i konserwacji
3.
98
17 02 01
Drewno
Rozbiórka obiektów
budowlanych,
Prace budowlane
R1 – wykorzystanie jako
paliwo
R3 –wykonywanie drobnych
Kontener metalowy typu napraw i konserwacji lub jako
materiał budowlany
MULDA lub metalowe o
R3 – wykonywanie drobnych
poj. 10, 20, 30 m3
napraw i konserwacji,
4.
17 02 02
Szkło
Rozbiórka obiektów
budowlanych,
Prace budowlane
Kontener metalowy typu
MULDA lub metalowe o
poj. 10, 20, 30 m3
5.
17 02 03
Tworzywa sztuczne
Rozbiórka obiektów
budowlanych,
Prace budowlane
Kontener metalowy typu
MULDA lub metalowe o
poj. 10, 20, 30 m3
KLOTOIDA Sp. j.
R3 – wykorzystanie do
produkcji palet drewnianych,
R3 - produkcja paliwa
alternatywnego w instalacji
przetwarzania odpadów
R5 – poddanie procesowi
wydzielenia frakcji
surowcowych w sortowni
odpadów surowcowych
R5 – recykling
R5 – poddanie procesowi
wydzielenia frakcji
surowcowych w sortowni
odpadów surowcowych
R5 – recykling
ROPS_DŚ
411_BWA
Lp.
6.
Kod
odpadu
17 03 01*
Rodzaj odpadu
Asfalt zawierający
smołę
Źródło
Rozbiórka
obiektów
budowlanych
Sposób gromadzenia
Uszczegółowienie prawnie
dopuszczalnych metod
zagospodarowania
odpadów*)
Kontener metalowy D5
–unieszkodliwianie
typu MULDA
przez składowanie
R4 – wykonywanie drobnych
napraw i konserwacji
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
17 04 05
Żelazo i stal
Rozbiórka obiektów
budowlanych,
Prace budowlane
17 04 11
Kable inne niż
wymienione w 17 01
10
Rozbiórka obiektów
budowlanych,
Prace budowlane
17 05 04
Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niż
wymienione w 17 05
03
Przygotowanie terenu
pod budowę
elementów
infrastruktury
R4 – wykonywanie drobnych
napraw i konserwacji
Kontener metalowy typu
MULDA
Kontener metalowy typu
MULDA
Kontener metalowy typu
MULDA lub miejsce
magazynowania
przeznaczone do
czasowego gromadzenia
odpadu przed wywozem
pojazdem wannowym
(konieczność
zastosowania ładowarki)
17 05 06
Urobek z pogłębiania
inny niż wymieniony
w 17 05 05
Przygotowanie terenu
pod budowę
elementów
infrastruktury
Kontener metalowy typu
MULDA lub miejsce
magazynowania
przeznaczone do
czasowego gromadzenia
odpadu przed wywozem
pojazdem wannowym
(konieczność
zastosowania ładowarki)
17 06 04
Materiały izolacyjne –
inne niż wymienione w
17 06 01 i 17 06 03
Rozbiórka obiektów
budowlanych,
Prace budowlane
Kontener metalowy typu
MULDA lub z tworzywa
sztucznego o poj. 10, 20,
30 m3
17 09 04
Zmieszane odpady
z budowy, remontów
i demontażu inne niż
wymienione w 17 09
01, 17 09 02 i 17 09 03
Rozbiórka obiektów
budowlanych,
Prace budowlane
Kontener metalowy typu
MULDA
Odpady ulegające
biodegradacji
Porządkowanie terenu
pod prace ziemne
(karczowanie niskiej
roślinności, wycinka
drzew)
Kontener metalowy typu
MULDA, w workach
z tworzywa sztucznego
(liście)
Działalność bytowa
wykonawców prac
Zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości
i porządku na terenie
gminy uchwalonym na
podstawie art. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996
r o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
20 02 01
20 03 01
Nie segregowane
(zmieszane) odpady
komunalne **)
KLOTOIDA Sp. j.
R4 – wykonywanie drobnych
napraw i konserwacji
R5 – poddanie procesowi
wydzielenia frakcji
surowcowych w sortowni
odpadów surowcowych
R4 - recykling materiałowy
R5 – wykonywanie drobnych
napraw i konserwacji
R10 – wypełnianie terenów
niekorzystnie
przekształconych,
R10 – utwardzanie
powierzchni terenów,
R10 – wykorzystywanie do
utwardzania powierzchni po
rozkruszeniu
R10 – wykorzystanie do
rekultywacji biologicznej
zamkniętego składowiska lub
jego części
R10 – wykorzystywanie do
utwardzania powierzchni
R10 – wykorzystanie do
rekultywacji biologicznej
zamkniętego składowiska lub
jego części
D5 –unieszkodliwianie przez
składowanie
R11 – poddanie procesowi
sortowania na instalacji
mechanicznego wydzielania
surowcowych frakcji
gruzowych
R3 – wykorzystanie w
przydomowych
kompostowniach
R3 – proces kompostowania
pryzmowego lub w
bioreaktorach
R11 – proces sortowania
odpadów w sortowni
odpadów komunalnych
99
ROPS_DŚ
411_BWA
Lp.
Kod
odpadu
Rodzaj odpadu
Źródło
Sposób gromadzenia
Uszczegółowienie prawnie
dopuszczalnych metod
zagospodarowania
odpadów*)
(Dz. U. Nr 132 poz. 622
z późn. zm.)
15.
16
20 03 04
02 01 03
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych,
służących do
gromadzenia
nieczystości, nie
zaliczanych do
odpadów
niebezpiecznych oraz
odpady komunalne
Działalność bytowa
wykonawców prac
Gromadzenie w
zbiorniku kolektora,
odbiór przez jednostkę
asenizacyjną
Odpadowa masa
roślinna
Porządkowanie pasa
drogowego
karczowanie niskiej
roślinności,
zakrzaczeń
Kontener metalowy typu
MULDA, w workach
z tworzywa sztucznego
(liście)
D9 – technologia
przetwarzanie odpadów przy
zastosowaniu procesów
fizyko-chemicznych w celu
przygotowania ich do
dalszego unieszkodliwienia
R3 – wykorzystanie w
przydomowych
kompostowniach
R3 – proces kompostowania
pryzmowego lub w
bioreaktorach
6.5.2 Faza eksploatacji
Odpady w fazie eksploatacji nie powstają bezpośrednio z drogi, ale pośrednio od
kierowców pojazdów poruszających się po niej. Ich ilość w otoczeniu zależy w głównej
mierze od podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie porządku i czystości w pasie
drogowym, ale także od poziomu edukacji ekologicznej użytkowników drogi. Głównie będą
to odpady związanie z eksploatacją urządzeń, w tym urządzeń podczyszczających wody
spływowe i roztopowe, oświetlenia drogi oraz typowe odpady komunalne powstające
w wyniku użytkowania drogi.
Oddziaływanie wszystkich wymienionych poniżej odpadów na środowisko będzie
niewielkie. Powstają one w pasie drogowym (głównie na powierzchni uszczelnionej drogi)
i są łatwe do usunięcia, a następnie zutylizowania lub ponownego wykorzystania.
Minimalizacja ilości wytwarzania odpadów sprowadza się głównie do zachowania
odpowiedniej organizacji w zakresie usuwania odpadów oraz spełniania wymagań prawnych.
Odpady będą usuwane przez służby świadczące usługi w zakresie utrzymania czystości na
drogach.
Na etapie eksploatacji analizowanej drogi będą powstawać następujące grupy odpadów,
które przedstawiono w tabeli poniżej.
100
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Tab. 6.8. Faza eksploatacji - rodzaje odpadów przewidzianych oraz metody ich zagospodarowania
Lp.
Kod
odpadu
Rodzaj odpadu
Źródło
Sposób gromadzenia
Uszczegółowienie prawnie dopuszczalnych
metod zagospodarowania odpadów*)
1
13 05 03*
Szlam z kolektorów
Kolektory
Gromadzenie w zbiorniku
kolektora, odbiór przez
jednostkę asenizacyjną
D9- Technologia przetwarzanie odpadów
przy zastosowaniu procesów
fizykochemicznych w celu przygotowania ich
do dalszego unieszkodliwienia
2
16 02 15*
Zużyte źródła
światła
zawierających rtęć
Urządzenia systemu
oświetleniowego
drogi
Bezpośredni odbiór przez
SERWIS
R5 – proces przetwarzania odpadów, w celu
przygotowani ich do odzysku, w tym do
recyklingu
(demontaż)
3
16 02 16
Zużyte oprawy
oświetleniowych
Urządzenia systemu
oświetleniowego
drogi
Bezpośredni odbiór przez
SERWIS
R5 – proces przetwarzania odpadów, w celu
przygotowani ich do odzysku, w tym do
recyklingu (demontaż)
Bezpośredni odbiór przez
SERWIS
R5 – proces przetwarzania odpadów, w celu
przygotowani ich do odzysku, w tym do
recyklingu (demontaż)
Bezpośredni odbiór przez
SERWIS
R5 – proces przetwarzania odpadów, w celu
przygotowani ich do odzysku, w tym do
recyklingu
(demontaż)
Bezpośredni odbiór przez
SERWIS
R5 – proces przetwarzania odpadów, w celu
przygotowani ich do odzysku, w tym do
recyklingu
(demontaż)
Bezpośredni odbiór przez
SERWIS
Procesy unieszkodliwiania odpadów (D1D15)
R3 – wykorzystanie w przydomowych
kompostowniach
Kontener metalowy typu
MULDA, w workach z
tworzywa sztucznego
R3 – proces kompostowania pryzmowego lub
w bioreaktorach
4
5
6
7
8
9
10
Zużyte urządzenia
zawierające
Urządzenia systemu
niebezpieczne
16 02 13*
oświetleniowego
elementy inne niż
drogi
wymienione w 16 02
09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia
Urządzenia systemu
inne niż wymienione
16 02 14
oświetleniowego
w 16 02 09 do 16 02
drogi
12
Elementy usunięte
Urządzenia systemu
z zużytych urządzeń
oświetleniowego
inne niż wymienione
drogi
w 16 02 15*
Odpady wykazujące
16 81 01*
właściwości
niebezpieczne
Wypadek drogowy
Odpady inne niż
16 81 02 wymienione w 16 81
01
16 02 16
20 02 01
20 03 01
Odpady ulegające
biodegradacji
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne **)
Prace porządkowe
(skarpy, pobocza)
Zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy
Działalność bytowa
uchwalonym na podstawie
użytkowników
art. 4 ustawy z dnia 13
drogi
września 1996 r o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach (Dz. U. Nr 132 poz.
622 z późn. zm.)
R11 – proces sortowania odpadów
w sortowni odpadów komunalnych
6.6 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz glebę
6.6.1 Faza realizacji
Planowana inwestycja wiąże się też z trwałym zajęciem pasa terenu pod budowę
projektowanych jezdni wraz z odcinkami chodników (przewidywane powierzchnie zajętości
dla poszczególnych wariantów zestawiono w Tab. 2.1. punkt 2.4.1.). Zadanie inwestycyjne
KLOTOIDA Sp. j.
101
ROPS_DŚ
411_BWA
przyczyni się do bezpośredniego przekształcenia powierzchni terenu, polegającemu na,
naruszeniu struktury gleby i zmianach jej cech na skutek budowy wykopów i nasypów oraz
zdjęciu wierzchniej warstwy humusu, co zwiększy podatność gruntu na erozję. Poza
zmianami fizycznymi na obszarach przyległych do pasa jezdni gleby ulegną zanieczyszczeniu
materiałami budowlanymi (cementem, asfaltem).
Etap realizacji wiąże się z zajęciem dodatkowego terenu pod zaplecze techniczne
budowy i bazę materiałowa oraz dojazdy. Zmiany te mają charakter czasowy, gdyż po
zakończeniu prac teren zostanie jak najstaranniej przywrócony do stanu sprzed inwestycji.
Należy również przewidzieć, iż w trakcie wykonywania prac na skutek awarii
urządzeń może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych i przedostanie się ich do gruntu.
Działania związane z usuwaniem skażonej warstwy ziemi przyczyniają się również do
okresowej
zmiany
ukształtowania
terenu
o niewielkim
zasięgu.
Przy
właściwym
zabezpieczeniu miejsca robót i odpowiedniej organizacji pracy prawdopodobieństwo takiego
zdarzenia można jednak uznać za niewielkie.
6.6.2 Faza eksploatacji
W trakcie użytkowania drogi nie należy spodziewać się wystąpienia zmian
ukształtowania powierzchni ziemi.
Najpoważniejszym zagrożeniem w trakcie eksploatacji obwodnicy w odniesieniu do
powierzchni ziemi jest zanieczyszczenie gleb (gruntu) przez substancje przenoszone z drogi
wraz z powietrzem oraz wodami spływającymi z nawierzchni.
Grunty zanieczyszczane są składnikami spalin samochodowych (m.in. tlenkami azotu
i siarki, metalami ciężkimi), a także pyłami powstającymi w związku z ruchem pojazdów
(tzw. emisja wtórna), zużyciem nawierzchni, ścieraniem opon i innych części pojazdów.
Istotnym źródłem zanieczyszczeń są również środki chemiczne stosowane do zimowego
utrzymania dróg, w skład których wchodzi piasek zmieszany z NaCl, CaCl2 lub MgCl2.
Niewłaściwe stosowanie soli (w dużych ilościach) powoduje uwalnianie jonów chlorkowych
do wód roztopowych i zasolenie gleb. Skutkiem takiego naruszenia równowagi jonowej jest
ograniczenie funkcji produkcyjnej i siedliskowej gleby, czego przejawem jest obumieranie
roślinności oraz zjawisko suszy fizjologicznej.
Wysokość, jak i do pewnego stopnia rozkład przestrzenny, zanieczyszczeń gruntu jest
funkcją natężenia ruchu, czyli ilości przejeżdżających drogą pojazdów – im więcej pojazdów,
102
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
tym więcej powstających zanieczyszczeń. Rozkład przestrzenny zanieczyszczeń zależy
dodatkowo od licznych uwarunkowań, tj.:

sytuacji anemologicznej,

wilgotności powietrza, ilości i rodzaju opadów,

stanu technicznego pojazdów,

oraz wielu innych.
Zagrożenie dla powierzchni ziemi może również stanowić poważna awaria drogowa
z udziałem np. pojazdów do przewożenia substancji niebezpiecznych, podczas której istnieje
możliwość skażenia toksynami przydrożnych gruntów. Należy jednakże zaznaczyć, iż
budowa systemu odprowadzania i podczyszczania wody opadowej w znacznym stopniu
zminimalizuje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia gleby szkodliwymi substancjami.
6.7 Oddziaływanie na przyrodę ożywioną
6.7.1 Faza realizacji
Niniejsza inwestycja nie przebiega przez tereny cenne przyrodniczo. Jej trasa
prowadzi
obszarami
przekształconymi
przez
człowieka,
gdzie
występuje
flora
charakterystyczna dla takiego terenu, tj. roślinność synantropijna. Do jej głównych
przedstawicieli występujących na analizowanym terenie zaliczamy: Plantago major (babka
zwyczajna), Trifolium repens (koniczyna biała), Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna),
Artemisia vulgaris (bylica pospolita). W wyniki realizacji przedmiotowej inwestycji
przewiduje się następujące zmiany w środowisku:

usunięcie przydrożnych drzew i krzewów,

czasowe i stałe przekształcenie powierzchni terenu obecnie porośniętego roślinnością.
Z
przyrodniczego
punktu
widzenia
usuwanie
zieleni
będzie
zjawiskiem
niekorzystnym, gdyż spowoduje to zmniejszenie powierzchni biologiczno czynnej. Biorąc
pod uwagę powyższe kryteria wariantem najbardziej niekorzystnym dla środowiska będzie
wariant III, z uwagi na najwyższą zajętość terenu (6,7 ha) oraz dużą wycinkę drzew
i krzewów (160 drzew oraz 6700m2). Natomiast wariant I charakteryzuje się najniższą
wycinką (ok. 110 szt. drzew i 5200 m2 krzewów) oraz zajętością terenu na poziomie ok. 6,1
ha. Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić, iż Wariant I jest najkorzystniejszy
KLOTOIDA Sp. j.
103
ROPS_DŚ
411_BWA
pod względem przyrodniczym z trzech analizowanych z uwagi na pozostawienie największej
ilości flory w stanie niezmienionym.
Na etapie realizacji podczas dokładnego tyczeniu przebiegu trasy należy przeprowadzić
inwentaryzację obszaru przeznaczonego pod inwestycję pod względem siedlisk chronionych.
W przypadku natrafienie na siedliska chronione kolidujące z przebiegiem trasy niezbędne
będzie uzyskanie odpowiednich zezwoleń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na przeniesienie lub likwidację siedliska zgodnie z
art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z
2009r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.)
Niekorzystne oddziaływania na roślinność występującą na terenach, które będą zajęte
pod zaplecze budowy będą miały charakter czasowy, ograniczą się tylko do czasu trwania
prac,
a
po
ich
zakończeniu
teren
zostanie
odpowiednio
zrekultywowany
oraz
zagospodarowany.
6.7.2 Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji inwestycji zagrożeniem dla roślin występujących w bezpośrednim
sąsiedztwie tras drogowych są zanieczyszczenia przedostające się do atmosfery w wyniku
ruchu pojazdów poruszających się po drodze oraz zmiana stosunków gruntowo-wodnych.
Obszar opracowania ma wysokie walory siedliskowe dla licznych gatunków płazów, w tym
dyrektywowego kumaka nizinnego. W związku z tym zachodzić konieczność wykonania
inwentaryzacji przyrodniczej na dalszym etapie realizacji. Niezależnie od przyjętego do
realizacji wariantu na istniejących ciekach będą stosowane obiekty mostowe i przepusty
umożliwiające migrację płazów. Na pozostałych odcinkach drogi należy stosować bariery
uniemożliwiające wchodzenie na drogę. Jest to ważne ze względu na spodziewane
powszechne występowanie rowów wzdłuż drogi. Istniejące i nowe rowy będą miejscami
rozrodu i bytowania płazów.
Ponieważ zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsięwzięcia nie wychodzą poza
pas drogi wnioskuje się, iż inwestycja nie będzie znacząco oddziaływała na roślinność
przydrożną. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej trasy drogi nie występują cenne
stanowiska roślin.
104
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Planowana trasa drogi przebiega przez tereny mieszkaniowo-usługowe oraz tereny zielone,
nie przecinając kompleksów leśnych, zatem nie nastąpi fragmentacja ani dodatkowa izolacja
zbiorowisk roślinnych ani populacji zwierząt.
6.8 Oddziaływanie na krajobraz
6.8.1 Faza realizacji
Prace budowlane, jakie będą prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia wpłyną
negatywnie na krajobraz obszaru inwestycji. Związane to będzie z wprowadzeniem ciężkiego
sprzętu budowlanego w rejon prowadzonych prac oraz na zapleczu budowy, budową nasypów
i wykopem oraz formowaniem nowych nawierzchni. Teren prowadzonych prac zostanie po
ich zakończeniu poddany rekultywacji oraz właściwie zagospodarowany. Toteż niekorzystne
zmiany w krajobrazie mają charakter czasowy.
6.8.2 Faza eksploatacji
W niniejszym rozdziale rozpatrywany będzie wpływ projektowanej inwestycji głównie
na walory estetyczne krajobrazu oraz inne, mające wpływ na postrzeganie go przez człowieka
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie połączenia autostrady A-4 z DK
nr 94 w Bochni wpłynie w istotny sposób na krajobraz omawianego obszaru, gdyż przebieg
planowanej trasy inwestycji zaproponowany został, w większości wariantów całkiem nowym
śladem.
Krajobraz terenów, na których zlokalizowana jest projektowana inwestycja należy
zaliczyć do typu krajobrazu kulturowego rolniczego, typowego dla dawnych harmonijnych
obszarów rolniczych, które znalazły się w zasięgu oddziaływania dużych ośrodków miejskich
Dominują tu obszary rolnicze, w których pomimo prowadzonej gospodarki człowieka
równowaga biologiczna nie została całkowicie zniszczona. Głównym elementem
degradującym są położone w pobliżu duże hale przemysłowe oraz bocznica kolejowa, liczne
linie energetyczne wysokich, średnich i niskich napięć, a także dwutorowa linia kolejowa
zlokalizowana na wysokim nasypie w części południowej.
Trasa przebiega przez otwarte tereny łąk i pól oraz obszary nieużytków, porośnięte
często kępami drzew oraz krzewów. Obecnie znaczna część łąk i pastwisk, w szczególności w
KLOTOIDA Sp. j.
105
ROPS_DŚ
411_BWA
najniżej położonych obszarach jest nieużytkowana, co prowadzi do wykształcania się na
dawnych łąkach zmiennowilgotnych ziołorośli i szuwarów, a także łozowisk.
W przypadku Wariantu III, na odcinku biegnącym śladem DP1424K, inwestycja
przecina tereny zabudowane, krajobraz zdominowany jest przez domy jednorodzinne
i gospodarstwa rolne. W pozostałych wariantach zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w
większej odległości od proponowanej trasy i wiedzie głównie obszarami przeznaczonymi do
zagospodarowania pod usługi.
6.9 Oddziaływanie na obszary chronione – NATURA 2000 oraz obszary chronione
na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody
6.9.1 Faza realizacji
Ze względu na znaczną odległość pomiędzy przedmiotową inwestycją, a najbliższymi
obszarami Sieci Natura 2000 oraz podlegającymi ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie
przyrody, realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na te obszary.
6.9.2 Faza eksploatacji
Ze względu na znaczną odległość pomiędzy przedmiotową inwestycją, a najbliższymi
obszarami Sieci Natura 2000 oraz podlegającymi ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie
przyrody, realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na te obszary.
6.10 Przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia
poważnej awarii
Zgodnie z Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 - tekst jednolity z późn. zm.).przez poważną awarię – rozumie się zdarzenie,
w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych
substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
106
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Sytuacje, które mogą zostać zakwalifikowane jako poważne awarie mogą wystąpić zarówno
w okresie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji. Możemy je podzielić na
sytuacje powodujące zagrożenie:

zdrowia i życia ludzi: pożar, wybuch, uwolnienie substancji toksycznych,

dla wód podziemnych: uwolnienie związków węglowodorowych lub innych ciekłych
związków chemicznych.
W fazie realizacji przedsięwzięcia zagrożenia mogą być spowodowane głównie przez
maszyny i pojazdy wykorzystywane przy prowadzonych pracach budowlanych, gdyż pojawia
się ryzyko wystąpienia ich awarii związanej np. z wyciekiem paliwa. Dlatego ważne jest
przestrzeganie przez wykonawcę przepisów zarówno bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
jak i ochrony przeciwpożarowej (P. POŻ.), co pozwoli zminimalizować prawdopodobieństwo
wystąpienia awarii. Natomiast na etapie eksploatacji inwestycji, jaką jest droga, sytuacje
stwarzające potencjalne zagrożenia związane będą z kolizjami i wypadkami drogowymi.
W szczególności wypadki z udziałem środków transportujących substancje niebezpieczne
mogą powodować przedostanie się tych substancji do środowiska gruntowego znajdującego
się w zasięgu oddziaływania. Konsekwencją takich zdarzeń może być skażenia środowiska
wodno-gruntowego terenu przydrożnego. Najbardziej niebezpieczne w skutkach jest
przedostanie się tych substancji do wód podziemnych. Może ono, bowiem spowodować
zanieczyszczenie użytkowych poziomów wodonośnych. Taki rodzaj zdarzeń kwalifikujemy
jako bezpośrednie zanieczyszczenie środowiska. Ich zasięg zależy od kilku własności
ośrodka, w którym dochodzi do skażenia: jego wrażliwości oraz zdolności do transportowania
na dalsze odległości. Kolejny rodzaj zdarzeń to pośrednie skażenia środowiska związane
z katastrofą lub wypadkiem z udziałem pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne,
powodujących wybuch lub pożar. Tego typu katastrofy stanowią zagrożenie szczególnie dla
życia i zdrowia ludzi, a ich zasięg zależy od rodzaju substancji niebezpiecznej.
Projektowane połączenie pozwoli przenieść część ruchu z centrum miasta oraz
DW965 na autostradę, co zmniejszy ryzyko wystąpienia poważnej awarii na powyższych
drogach. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii na projektowanym połączeniu A-4 z DK94
jest znikome – wpływa na to ograniczona dostępność, bezkolizyjne skrzyżowania oraz
odpowiednie parametry (łagodne łuki, dobra widoczność).
KLOTOIDA Sp. j.
107
ROPS_DŚ
411_BWA
6.11 Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
6.11.1 Faza realizacji
W trakcie trwania budowy będzie miała miejsce emisja hałasu, wibracji,
zanieczyszczeń do powietrza, które w konsekwencji będą powodowały uciążliwość dla ludzi.
Maszyny przeznaczone do robót nawierzchniowych tj. układarki, walce, koparki i środki
transportu będą uciążliwym źródłem hałasu nie tylko dla pracowników, ale też dla
mieszkańców terenów sąsiednich. W bezpośrednim sąsiedztwie prac mogą znaleźć się
budynki mieszkalne, które będą poddawane oddziaływaniu hałasu oraz wibracji. Faza
realizacji także będzie powodować zwiększenie zanieczyszczenia powietrza głównie pyłem
i gazami spalinowymi. Spowodowane to będzie przede wszystkim ruchem pojazdów ciężkich
i maszyn budowlanych. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i zaniknie po
zakończeniu prac.
6.11.2 Faza eksploatacji
Hałas drogowy będzie oddziaływał na tereny chronione, co przedstawia załącznik
graficzny z naniesionymi zasięgami hałasu. Z uwagi na to została zaproponowana
nawierzchnia ograniczająca hałas oraz ekrany akustyczne które obniżą natężenie dźwięku
oraz zmniejszą jego zasięg do poziomów dopuszczalnych na terenach chronionych. Analizy
zanieczyszczeń wykazały brak przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu zarówno dla
roku oddania inwestycji jak i dla 10 – letniego horyzontu użytkowania drogi. Zakres imisji
zanieczyszczeń zawiera się w liniach rozgraniczających. Z uwagi na to nie przewiduje się, że
do powietrza będą wprowadzane stężenia zanieczyszczeń przekraczające dopuszczalne
normy.
Do zalet wykonania łącznika niewątpliwie można zaliczyć również zmniejszenie
zagrożenia wypadkowego na analizowanych odcinkach z uwagi na redukcję głównego
czynnika odpowiadającego za wypadki, czyli natężenia ruchu.
Podsumowując, projektowany łącznik ma za zadanie korzystnie wpłynąć na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez:

108
ograniczenie dostępności do drogi (dostępność tylko w węzłach),
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA

ze względu na parametry techniczne nowo projektowanej drogi, zapewniające
większy komfort jazdy, a tym samym wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród
użytkowników,

odpowiednią infrastrukturę drogową wpływającą na poczucie bezpieczeństwa,

odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome.
KLOTOIDA Sp. j.
109
ROPS_DŚ
411_BWA
7.
OKREŚLENIE
PRZEWIDYWANYCH
ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
7.1 Przewidywane oddziaływania przedsięwzięcia w fazie realizacji.
Realizacja
planowanego
przedsięwzięcia
może
powodować
zagrożenia
bądź
uciążliwości mające negatywny wpływ na:

powierzchnie ziemi i gleby,

wody powierzchniowe i podziemne,

klimat akustyczny,

przyrodę ożywiona i krajobraz,

jakość powietrza atmosferycznego.
Negatywne oddziaływania charakterystyczne dla fazy realizacji przedsięwzięcia
mają w większości charakter czasowy. Skutkiem trwałym budowy jest zajęcie gruntu pod
budowę drogi obwodowej, połączone ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej
oraz wycinką drzew.
7.2 Przewidywane oddziaływania przedsięwzięcia w fazie eksploatacji
Potencjalne zagrożenie środowiska przyrodniczego oraz życia i zdrowia ludzi na etapie
eksploatacji planowanego przedsięwzięcia mogą być następujące:

pogorszenie klimatu akustycznego,

możliwość wystąpienia poważnego zagrożenia (awarii spowodowanej wypadkiem
drogowym).
Charakter wyżej wymienionych oddziaływań jest długotrwały i związany przede
wszystkim z poruszającymi się po planowanej drodze pojazdami.
7.3 Zestawienie zbiorcze oddziaływań
W tabeli 7.1 dokonano syntetycznej oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na
elementy składowe środowiska, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji
110
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
przedsięwzięcia. Oddziaływanie podzielono na różne elementy środowiska, na różnych
etapach (realizacja, eksploatacja) przedsięwzięcia.
KLOTOIDA Sp. j.
111
ROPS_DŚ
411_BWA
Tablica 7.1. Macierz oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
Rodzaj
oddziaływania
Powierzchnia
ziemi
Wody
powierzchniowe i
podziemne
Przyroda
ożywiona
Krajobraz
Klimat
akustyczny
Powietrze
atmosferyczne
Poważne
awarie
Dobra
kultury
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
bezpośrednie
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
pośrednie
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
wtórne
-
-
-
+
+
-
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
skumulowane
-
+
-
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
+
-
-
krótkoterminowe
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
-
średnioterminowe
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
-
-
długoterminowe
-
+
-
+
-
+
-
-
-
+
-
+
-
-
-
-
stałe
-
+
-
+
+
+
-
-
-
+
-
+
-
-
-
-
chwilowe
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
-
Legenda:
B – etap budowy
E – etap eksploatacji
+ - występowanie oddziaływania
- brak oddziaływania
112
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Powierzchnia ziemi
Przede wszystkim wystąpią oddziaływania bezpośrednie, które będą związane
z zajęciem gruntu pod place budowy, bazy materiałowe, drogi dojazdowe do placów budowy.
Po wykonanych pracach place zostaną wyrównane i zrekultywowane, tak, więc będą należeć
do oddziaływań krótkoterminowych, a tym samym chwilowych.
Oddziaływanie pośrednie będzie się odbywać poprzez pylenie pojazdów ciężkich,
wożących materiały oraz w czasie prowadzenia prac budowlanych. Będzie to oddziaływanie
krótkoterminowe, chwilowe i zaniknie po zakończeniu prac.
W fazie eksploatacji zanieczyszczenie powierzchni ziemi będzie następować za
pośrednictwem wiatru (pośrednie), silniejsze powiewy będą przenosić pyły i gazy poza pas
drogowy. To oddziaływanie jest długoterminowe i stałe.
Wody powierzchniowe i podziemne
Pośrednie oddziaływanie będzie związane z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń
pyłowych lub gazowych z wiatrem. Będą one powstawać na skutek pracy dużej ilości maszyn
oraz przejazdów pojazdów ciężkich w czasie budowy. Występowanie będzie chwilowe,
średnioterminowe.
Dobrze zabezpieczony teren, a także zastosowanie zestawów podczyszczających do
wód odprowadzanych z wykopów zabezpieczy przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do
wód powierzchniowych i podziemnych.
W fazie eksploatacji zanieczyszczenia do wód powierzchniowych i podziemnych
przedostawać się będą poprzez wiatr, będzie to oddziaływanie pośrednie. Ten rodzaj
oddziaływania będzie stały, a więc długoterminowy. W tej fazie nie będzie dochodzić do
oddziaływania bezpośredniego, gdyż odpowiednio zaprojektowany system odwodnienia
zabezpieczy wody powierzchniowe i podziemne przed przedostawaniem się zanieczyszczeń.
Przyroda ożywiona
Do bezpośredniego oddziaływania dojdzie w skutek zniszczenia szaty roślinnej na
terenie przeznaczonym pod budowę, będzie to oddziaływanie stałe, gdyż na tym terenie
znajdą się nowe elementy infrastruktury drogowej.
Oddziaływanie pośrednie będzie występować na skutek przejazdów pojazdów ciężkich,
pracy maszyn i urządzeń budowy, które będą zwiększać emisje zanieczyszczeń pyłów
i gazów.
KLOTOIDA Sp. j.
113
ROPS_DŚ
411_BWA
Zanieczyszczenia te będą osadzać się na powierzchni roślin, co ma wpływ na
prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy. Po zaprzestaniu prac w wyniku braku emitora
emisji ta zniknie a czynnikiem emitującym pozostaną pojazdy poruszające się po obwodnicy..
Sposób zabezpieczenia terenu w postaci specjalnych miejsc do tankowania pojazdów
w postaci wyizolowanych placów z dala od cieków wodnych, używania sprawnego sprzętu
ochroni środowisko wodne przed oddziaływaniem.
W
fazie
eksploatacji
będzie
dochodzić
do
oddziaływania
pośredniego
za
pośrednictwem mocnych podmuchów wiatru, które będą przenosić zanieczyszczenia poza pas
drogowy. Zanieczyszczenia te będą się kumulować w roślinach znajdujących się na terenach
przydrożnych. Oddziaływanie to będzie stałe, a więc długoterminowe.
Krajobraz
W fazie realizacji dojdzie do bezpośredniego wpływu na krajobraz z uwagi na
pojawienie się placów budowy, składowisk materiałów oraz przez przejazdy ciężkiego
sprzętu. Wpływ ten będzie krótkoterminowy, a tym samym chwilowy i zaniknie po
zakończeniu prac.
W fazie eksploatacji, z uwagi na przebieg inwestycji całkowicie nowym śladem
oddziaływanie bezpośrednie będzie występować. Dodatkowo elementami wpływającym na
krajobraz będzie wycinka drzew oraz zastosowanie ekranów akustycznych. Ten rodzaj
oddziaływania zminimalizują nasadzenia przydrożne oraz zastosowanie zielonych ekranów
[pochłaniających.
Klimat akustyczny
Będzie to oddziaływanie bezpośrednie, tworzone przez pojazdy ciężkie, maszyny
i urządzenia wykorzystywane do prac budowlanych. Z chwilą zakończenia prac wysoki
poziom hałasu budowy ograniczy się do poziomu hałasu komunikacyjnego. Z uwagi na to
będzie on krótkoterminowy.
W fazie eksploatacji będzie to także oddziaływanie bezpośrednie pochodzące od
pojazdów poruszających się po projektowanej drodze. Oddziaływanie będzie stałe,
długoterminowe przez cały okres użytkowania drogi.
114
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Powietrze atmosferyczne
W fazie budowy oddziaływanie na powietrze może powstawać bezpośrednio poprzez
emisje spalin z pojazdów, maszyn i urządzeń zaopatrzonych w silniki spalinowe. Może także
dochodzić do zanieczyszczenia powietrza przez pylenie w czasie prowadzenia prac lub
wtórnie spod kół pojazdów przejeżdżających. Oddziaływania te są krótkoterminowe i będą
oddziaływać chwilowo do czasu zakończenia budowy.
W fazie eksploatacji oddziaływanie będzie bezpośrednie z uwagi na emisje spalin
z układów silnikowych pojazdów oraz pośrednie pylenie spod kół poruszających się
pojazdów. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż stężenie substancji emitowanych przez
pojazdy nie przekroczy dopuszczalnych norm. Oddziaływanie to będzie miało charakter stały,
długoterminowy przez cały okres użytkowania drogi.
Poważne awarie
Znaczące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia może również nastąpić
w przypadku zaistnienia poważnej awarii, której źródłem mogą być kolizje lub wypadki
drogowe. Kolizja lub wypadek drogowy i zaistniała w ich wyniku awaria będzie mogła mieć
szczególne znaczenie dla osób w niej uczestniczących tj. przypadkowych uczestników
zdarzenia (osoby przemieszczające się drogą), w mniejszym stopniu dla ekip uczestniczących
w akcji ratowniczej lub zajmujących się usuwaniem skutków ze względu na specjalistyczne
wyposażenie (Straż
Pożarna). Mogą one
być praktycznie wszystkimi
rodzajami
oddziaływania oprócz długoterminowych i stałych.
Dobra kultury
Podczas budowy nie dojdzie do bezpośredniego wpływu na dobra kultury. Ich
lokalizację nie znajdują się w kolizji z projektowanym przedsięwzięciem. Zlokalizowane są
w bezpiecznej odległości od budowanej drogi. W czasie eksploatacji nie będzie dochodziło do
żadnego oddziaływania na dobra kultury.
Oddziaływanie skumulowane
Oddziaływania skumulowane będą obserwowane głównie w powietrzu, wodach
i glebach, gdzie zachodzić będą reakcje pomiędzy różnymi substancjami zanieczyszczającymi
(nie tylko pochodzenia komunikacyjnego).
KLOTOIDA Sp. j.
115
ROPS_DŚ
411_BWA
W rejonie inwestycji istnieje inne źródło emisji hałasu, jest nim kolej jednakże jest ona
o niskim nakładzie taborowym a tereny w okolicy linii kolejowej krzyżujące się z inwestycją
(czyli obszary potencjalnego kumulowania się oddziaływań) nie są chronione akustycznie
tym samym nie wpłynie to na zwiększenie imisji hałasu do środowiska na tych terenach. Są to
tereny usługowe i zieleni urządzonej.
8. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE
Rozpatrywane warianty planowanej inwestycji – połączenia węzła autostrady A-4
z DK nr 94 w m. Bochnia znajdują się w znacznej odległości od granicy państwa.
Przewidywany zasięg oddziaływania analizowanej inwestycji jest nie większy niż kilkaset
metrów.
W związku
z powyższym
nie
przewiduje
się
transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
116
KLOTOIDA Sp. j.
możliwości
wystąpienia
ROPS_DŚ
411_BWA
9. OPIS
ZASTOSOWANYCH
PRZYJĘTYCH
METOD
ZAŁOŻEŃ
I
PROGNOZOWANIA,
ROZWIĄZAŃ
ORAZ
WYKORZYSTANYCH DANYCH
9.1 Uwagi ogólne
Prognozę wpływu omawianego przedsięwzięcia na środowisko przy użyciu metod
obliczeniowych
przeprowadzono
dla
najbardziej
istotnych
oddziaływań
inwestycji
komunikacyjnych, za jakie uznaje się zmiany stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego,
klimatu akustycznego oraz ocenę stanu zanieczyszczenia wód odprowadzanych z powierzchni
drogi.
9.2 Prognoza natężenia i struktur ruchu
Każdy model obliczający wpływ pojazdów i drogi na środowisko wymaga podstawowej
danej, jaką jest natężenie ruchu oraz składu strumienia pojazdów. Dane takie uzyskuje się w
wyniku pomiarów natężenia ruchu drogowego podczas Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR).
Dokonuje się 24 godzinnego pomiaru ilości pojazdów przejeżdżających poprzez przekrój
drogowy, a następnie uśrednia dla jednego roku. Generalny Pomiar Ruchu (GPR) został
wykonany w 2010 r. w 6 punktach położonych w analizowanym obszarze: 3 punkty na drodze
krajowej DK94 o przebiegu wschód-zachód oraz 3 na drodze wojewódzkiej DW965
o przebiegu północ-południe. W celu uzyskania dodatkowych informacji potrzebnych przy
sporządzaniu
prognoz
ruchu
przeprowadzono
pomiary
ruchu
na
najważniejszych
skrzyżowaniach drogi krajowej DK94 (grudzień 2008 r.). Najważniejsza na tych
skrzyżowaniach jest relacja tranzytowa Kraków-Tarnów. Dla miasta Bochnia ich rola polega
na wprowadzaniu (i wyprowadzaniu) ruchu z regionu do miasta, w tym 85 % stanowią
samochody osobowe, 10 % dostawcze i 5 % pojazdy ciężkie.
Dla potrzeb analiz związanych z propagacją hałasu określono procentowy udział pojazdów
ciężkich (motocykle, samochody ciężarowe z przyczepą lub bez, autobusy) oraz pojazdów
lekkich (samochody osobowe, lekkie samochody ciężarowe). Motocykle ze względu na
wytwarzany hałas zaliczane są do grupy pojazdów ciężkich. Do celów prognozowania
przyjęto rozkład jak wyżej, zarówno dla pory dnia jak i nocy.
KLOTOIDA Sp. j.
117
ROPS_DŚ
411_BWA
Zastało wykonane także zestawienie ilości pojazdów lekkich i ciężkich w godzinach nocnych,
z czego określono procentowy udział pojazdów w porze od godziny 22.00-6.00. Procentowy
udział pojazdów w okresie nocnym to około 10% natężenia ruchu dobowego na całej trasie.
Prognoza ruchu jest niezbędna do przeprowadzenia analizy klimatu akustycznego oraz imisji
zanieczyszczeń. Prognozę wykonano dla planowanego roku oddania inwestycji– 2015 oraz
dla dziesiątego roku użytkowania drogi – 2025. Analizowano 3 warianty rozpatrywanej drogi
– łącznika DK94 z autostradą – oraz w celach porównawczych wariant, w którym ta droga nie
zostanie zrealizowana i ruch z autostrady będzie się poruszał po istniejącej sieci drogowoulicznej. Ostatecznie rozpatrywano więc cztery warianty. Prognoza ruchu dla wariantu I i II
jest taka sama jedynie dla wariantu III wykazuje nieznacznie niższe natężenia ruchu. Do
wyznaczenia prognozy dla ruchu zewnętrznego zastosowano metodę wskaźników wzrostu
ruchu na podstawie wzrostu PKB.
118
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Tab. 9.1. Średni prognozowany dobowy ruch z podziałem na pojazdy ciężkie i lekkie – ruch taki sam dla
wariantów I i II.
Rok
prognozy
Pojazdy
Prognozowane
ciężkie
natężenie
[P/doba]
ruchu [Poj./d]
7705
1414
9119
9639
1970
11609
11381
1461
12842
14116
2052
16168
8399
1328
9727
10827
1805
12632
Pojazdy lekkie
Odcinek
[P/doba]
Od węzła
„Bochnia” z A4 do
2015
skrzyżowania z
dojazdem do
BSAG
Od węzła
„Bochnia” z A4 do
2025
skrzyżowania z
dojazdem do
BSAG
Od skrzyżowania
2015
z dojazdem do
BSAG do ul.l.
Krzeczowskiej
Od skrzyżowania
2025
z dojazdem do
BSAG do ul.l.
Krzeczowskiej
Od ulicy
2015
Krzeczowskiej do
Brzeskiej (DK nr
94)
Od ulicy
2025
Krzeczowskiej do
Brzeskiej (DK nr
94)
KLOTOIDA Sp. j.
119
ROPS_DŚ
411_BWA
Tab. 9.2. Średni prognozowany dobowy ruch z podziałem na pojazdy ciężkie i lekkie – ruch tak dla wariantu III.
Rok
prognozy
2015
2025
Odcinek
Od węzła
"Bochnia" z
A4 do
skrzyżowania z
ul.
Krzeczowską
Od węzła
"Bochnia" z
A4 do
skrzyżowania z
ul.
Krzeczowską
Pojazdy
Prognozowane
ciężkie
natężenie
[P/doba]
ruchu [Poj./d]
7103
1340
8443
1793
1970
10933
8652
1420
10072
10775
1988
12763
4720
616
5336
6256
768
7024
Pojazdy lekkie
[P/doba]
Od
skrzyżowania z
2015
ul.
Krzeczowską
do ul.Brzeskiej
(DK nr.94)
Od
skrzyżowania z
2025
ul.
Krzeczowską
do ul.Brzeskiej
(DK nr.94)
2015
2025
9.3
ul. Brzeskiej
(DK nr 94)
ul. Brzeskiej
(DK nr 94)
Metoda prognozowania emisji i rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń
powietrza
Prognoza rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń powietrza
Prognoza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego została wykonana przy
pomocy programu OpaCal3m. Analizowano przedmiotowy odcinek drogi pod kątem
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza pochodzących z przejeżdżających pojazdów.
120
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
W analizie brano pod uwagę następujące substancje: dwutlenek azotu – NO2, dwutlenek siarki
– SO2 oraz pył zawieszony – PM10. Prognoza została wykonana dla następujących
horyzontów czasowych: 2015 – rok oddania inwestycji do użytku, 2025 – po 10 latach
eksploatacji. Stężenia zanieczyszczeń analizowano w siatce wewnątrz pasa otaczającego
drogę, przy założeniu, że szerokość pasa receptorów wynosi 120 m, szerokość siatki oczka
10 m, a wysokość receptora – 0,5 m. W obliczeniu prognozy przestrzennego rozkładu
zanieczyszczeń pomocna jest róża wiatrów. Pokazuje nam ona, z jaką prędkością i z jakiego
kierunku wieje wiatr na danym terenie. Róża wiatrów podzielona jest na 12 sektorów
obrazujących poszczególne kierunki (N,S,E,W i inne). Kolejnym elementem, który pozwala
na uzyskanie dokładniejszego wyniku pomiarów jest podział inwestycji ze względu na rodzaj
ukształtowania terenu (nasyp, wykop, po terenie).
Topografia analizowanego terenu wywiera istotny wpływ na rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Dla analizowanego obszaru współczynnik
aerodynamicznej szorstkości terenu określa się na podstawie przedstawionych podkładów
mapowych i mapy topograficznej. Czynnik ten uwzględniony jest w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87), w tak zwanym współczynniku
aerodynamicznej szorstkości terenu „z0”. Wielkość tego współczynnika jest uzależniona od
pokrycia terenu i zabudowy. W przypadku obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza dla
źródeł przyjmuje się średnią wartość „z0” dla obszaru, na którym dokonywane są obliczenia.
Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzących z analizowanej inwestycji
przyjęto w oparciu o wspomnianą metodykę wartości współczynnika szorstkości terenu: z0 =
0,02. Jest to wartość dla łąk i pastwisk.
Do obliczeń przyjęto ponadto następujące założenia:

stacja meteorologiczna: Kraków,

szerokość pasów jezdnych – 2 pasy ruchu,

tło zanieczyszczeń pozyskane z WIOŚ w Krakowie
Zastosowany program OpaCal3m wykorzystuje model CALINE 3. Opisując
powyższy model posłużono się instrukcją użytkową sporządzoną przez Zakład Usług
Obliczeniowych „EKO-SOFT” z Łodzi. Model CALINE 3 opracowany przez P.E. Bensona
na zlecenie Departamentu Transportu Stanu Kalifornia w USA. Model ten znalazł się we
„Wskazówkach metodycznych dotyczących modelowania matematycznego w systemie
KLOTOIDA Sp. j.
121
ROPS_DŚ
411_BWA
zarządzania jakością powietrza” jako preferowany przez Ministra Środowiska i Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska.
CALINE 3 stosuje się do wyznaczania stężenia zanieczyszczenia 60 – min., jako tego, który
najlepiej odpowiada rzeczywistym procesom dyspersji zanieczyszczeń pochodzących ze
źródeł komunikacyjnych. W pozostałych aspektach algorytm OpaCal3m oparty jest na
metodzie modelowania poziomów substancji w powietrzu, określonej w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87).
CALINE 3 jest modelem mikroskalowym, opartym na gaussowskim równaniu dyfuzji
i stosującym koncepcję stref mieszania. Model ten uwzględnia turbulencję mechaniczną
i turbulencje termiczną, spowodowaną przez pojazdy. W modelu droga składa się
z prostoliniowych odcinków jednorodnych pod względem wysokości, szerokości, wielkości
emisji itp. Program dzieli każdy z tych odcinków na szereg elementarnych źródeł liniowych,
usytuowanych prostopadle do kierunku wiatru. Długość i orientacja elementu jest funkcją
kąta między kierunkiem wiatru i danym odcinkiem drogi. Stężenie w receptorze jest sumą
stężeń od poszczególnych elementów, obliczonych według wzoru na stężenie emitowanego
przez rodło liniowe o skończonej długości, prostopadłe do kierunku wiatru.
CALINE 3 traktuje obszar znajdujący się bezpośrednio nad drogą jako strefę
o jednolitej emisji i turbulencji. Obszar ten stanowi tzw. strefę mieszania i jest definiowany
jako obszar nad jezdnią (pasma ruchu bez poboczy) zwiększony o trzy metry z każdej strony.
W obrębie strefy mieszania w warstwie przyziemnej występuję turbulencja mechaniczna,
wywołana ruchem pojazdów oraz turbulencja termiczna, spowodowana przez wyrzut
gorących spalin. CALINE 3 wprowadza wstępną dyspersję w kierunku pionowym (SGZ1)
jako funkcję turbulencji w strefie mieszania. Analiza bazy danych zgromadzonych przez
Stanford Research Institute oraz General Motors wykazała niezależność SGZ1 od zmian
natężenia ruchu ulicznego i jego natężenia.
Czas rezydencji zanieczyszczenia w strefie mieszania Tr:
Tr =
W2
, gdzie:
u
W2 – połowa szerokości jezdni,
122
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
u – prędkość wiatru.
Na podstawie analizy bazy danych General Motors ustalono następującą zależność:
SGZ1 = (1.8 + 0.11) · Tr
Dyspersja pionowa modelowana jest przez SGZ1 oraz przez współczynnik dyfuzji pionowej
Pasquille’a. Dyspersja pozioma modelowana jest przez współczynnik dyfuzji poziomej
Tunera. Stężenie 30 – min. obliczane jest kolejno dla wszystkich kierunków wiatru, co dwa
stopnie, i dla wszystkich sytuacji meteorologicznych, zgodnie z punktem 1.5 Rozporządzenia
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Głównym wyznacznikiem oddziaływania inwestycji na powietrze atmosferyczne są
dopuszczalne
wielkości
stężeń
wyznaczone
dla
poszczególnych
substancji
przez
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031) oraz przez Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012r. w sprawie dokonania oceny poziomów
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1032). Przekroczenie dopuszczalnych stężeń jest
traktowane jako skażenie powietrza atmosferycznego.
Wartości odniesienia dla badanych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są
wartości odniesienia (jedna godzina oraz rok kalendarzowy) przedstawiono w tabeli 6.3
(rozdział 6.1.2.).
9.4 Hałas
Metoda prognozy równoważnego poziomu dźwięku
Analiza wraz z symulacją komputerową rozchodzenia się hałasu w zakresie
oddziaływania niniejszej inwestycji wykonano w oparciu o program SoundPlan-Manager,
wersja 7.0, Braunstein + Berndt GmbH, D-71522 – Germany, aktualna wersja
oprogramowania wykonuje obliczenia zgodnie z metodą zalecaną przez ISO 9613-2 oraz
według francuskiego standardu: NMPB – Routes – 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB). Jest
to francuska metoda obliczania poziomów dźwięku, o której mowa w Arrete du 5 mai 1995
relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 1 mai 1995, Article 6, oraz
francuska norma XPS 31-133 - zgodnie z Załącznikiem II do Dyrektywy 2002/49/WE.
W celu pozyskania danych wejściowych dotyczących emisji dokumenty te korzystają
z "Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR
KLOTOIDA Sp. j.
123
ROPS_DŚ
411_BWA
1980". Emisje te uwzględniają różne stany ruchu zarówno przy jeździe swobodnej jak
i w otoczeniu skrzyżowań.
W metodzie opisywany jest szczegółowy proces stosowany do obliczeń poziomu hałasu
w sąsiedztwie drogi, uwzględniając warunki meteorologiczne mające wpływ na propagację
(rozprzestrzenianie się) dźwięku. Emisja jest poziomem dźwięku w dB, która może być
przedstawiona na krzywej izofonicznej jako poziom dźwięku LAeq pochodzący od jednego
pojazdu (mierzony do 7,5 m od osi przemieszczającego się pojazdu) w przeciągu godziny
w warunkach istniejącego ruchu drogowego przy znanych danych:

rodzaj pojazdu (lekkie, ciężkie – procentowy udział pojazdów ciężkich) [P/h],

prędkość pojazdów [km/h],

natężenie ruchu (liczba pojazdów) [P/h],

podłużne pochylenie drogi (pochylenie niwelety) [%].
Emisja dźwięku obliczana jest na podstawie wzoru:
E  Lw  10 log V  50 , gdzie:
V - prędkość pojazdu.
Użyty w normie XPS 31-133, zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w „Guide du bruit
1980”, poziom mocy akustycznej Lw i emisja dźwięku E są obliczane w zależności od
pomierzonego poziomu ciśnienia akustycznego Lp i prędkości pojazdu V za pomocą wzoru:
Lw  L p  25.5
„Guide du brutt 1980” zawiera nomogramy przedstawiające wartość poziomu dźwięku
Leq (jednogodzinny) w dB (A) określa osobno emisję dla pojazdów lekkich (emisja dźwięku
Elv), jak i pojazdów ciężkich (emisja dźwięku Ehv) na godzinę. Dla tych dwóch kategorii
pojazdów, E jest funkcją prędkości, natężenia ruchu i pochylenia jezdni.
Dodatkowo program SoundPlan wymaga informacji o rodzaju położonej w strefie
oddziaływania zabudowie (szkoły, szpitale, domy mieszkalne itp.). Dane dotyczące natężenia
ruchu oraz procentowego udziału pojazdów ciężkich przyjęto na podstawie punktu 8.2.
niniejszego opracowania. Ponadto parametry techniczne drogi przejęto na podstawie
rozdziału 2.3.
124
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Prognoza równoważnego poziomu hałasu w zakresie oddziaływania przedmiotowej
inwestycji wykonano dla następujących horyzontów czasowych:

2015 rok – rok oddania przedsięwzięcia,

2025 rok – po 10 latach eksploatacji.
Program wyznacza rozkład fal bezpośrednich oraz odbitych na wysokości 4 metrów nad
terenem, przeprowadzone obliczenia opiera na metodzie trójkątów w oparciu o zadaną siatkę
pomiarową, która wynosi dla przedmiotowego przedsięwzięcia 15 metrów. Przeciętny błąd
obliczeniowy jest na poziomie ± 1,5 dB, a uzyskane wyniki w odniesieniu do wartości
dopuszczalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (teks jednolity Dz. U. 2014, poz.
112),
umożliwiają
ocenę
klimatu
akustycznego
w
otoczeniu
istniejącego
(lub
projektowanego) odcinka drogi. Program SoundPlan posiada możliwość wizualizacji
otrzymanych wyników w postaci map akustycznych, w oparciu o wskaźnik oceny
uciążliwości hałasu. Jako wskaźnik przyjęto:

równoważny poziom hałasu dziennego LAeq D, określony dla pory dziennej w czasie
od 6.00 do 22.00 dla T = 16 godzin,

równoważny poziom hałasu nocnego LAeq N, określony dla pory nocnej w czasie
od 22.00 do 6.00 dla T = 8 godzin.
Mapy hałasu analizowanego terenu zostały sporządzone w oparciu o numeryczny
model terenu pozyskany z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego
w Krakowie.
9.5 Metoda prognozowania emisji i imisji zanieczyszczenia wód opadowych
w spływach powierzchniowych
Pojazdy, które poruszają się po drogach są emitorami zanieczyszczeń, które wraz
z wodami spływowymi trafiają zarówno do wód powierzchniowych jak i do gleb
w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Aby wskazać odpowiednie rodzaje rozwiązań
odprowadzania i oczyszczania wód spływowych, należy wykonać obliczenia szacunkowej
zawartości transportowanych przez wody zanieczyszczeń pochodzących z drogi. Głównymi
wskaźnikami zanieczyszczeń spływów opadowych są:

zawiesiny ogólne,

węglowodory ropopochodne.
KLOTOIDA Sp. j.
125
ROPS_DŚ
411_BWA
Metoda obliczeniowa, ze względu na brak możliwości uwzględnienia wszystkich czynników
wpływających na skład i stężenie zanieczyszczeń z wód spływowych, należy do metod
uproszczonych.
Wody prowadzące zanieczyszczenia zmywane wraz z deszczem z jezdni i wprowadzane
drogą zastosowanych odwodnień do wód lub ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy
wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego, muszą być o stężeniu zanieczyszczeń mniejszym lub równym
wartościom dopuszczalnym wg powyższego Rozporządzenia, tj.: zawiesina ogólna S dop ≤ 100
 mg 
 mg 
 l  oraz węglowodorów ropopochodnych Sdop ≤ 15  l  .
Z prognozy natężenia ruchu dla roku 2025 wynika, iż średni dobowy ruch (SDR) wynosić
będzie na najbardziej obciążonym odcinku 16 168 poj./dobę. Zgodnie z opracowaniem IOŚ
W – wa (tabela nr 3 „Skuteczność działania urządzeń ochrony wód”) zawarta w Materiałach
Konferencji SITK w Krakowie – Zeszyt 112 (konferencja w roku 2004) można przyjąć, że
stosowanie osadników redukuje zawiesinę ogólną w granicach 60 – 80 %. Przy wykonywaniu
obliczeń
przyjęto
poziom
redukcji
70%
aby
ograniczyć
prawdopodobieństwo
przewymiarowania wyników jak i popełnienia błędu. Biorąc pod uwagę powyższe prognozuje
się, iż nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalne dla stężenia zawiesiny ogólnej oraz
węglowodorów
ropopochodnych.
Zastosowanie
osadników
wpłynie
na
całkowite
zabezpieczenie środowiska przed przedostaniem się zanieczyszczeń, w tym głównie
węglowodorów ropopochodnych do środowiska.
Metoda obliczeniowa, ze względu na brak możliwości uwzględnienia wszystkich czynników
wpływających na skład i stężenie zanieczyszczeń z wód spływowych, należy do metod
uproszczonych. W niniejszym opracowaniu dokonano obliczeń zgodnie z Zarządzeniem nr 29
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r. Prognoza
została wykonana dla horyzontów czasowych:

2015 rok – rok oddania inwestycji do eksploatacji

2025 rok – po 10 latach eksploatacji.
Wzór na podstawie którego zostało wyliczone stężenie zawiesiny ogólnej z Zarządzenia nr 29
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006r.:
126
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
SZO =0,718⋅Q 0,529[mg/l]
gdzie:
Szo - stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg krajowych [mg/l],
Q - dobowe natężenie ruchu (ŚDR) w zakresie od 1 000 do 17 500 pojazdów na
dobę [P/d].
Stężenie zawiesiny ogólnej- SZo, jest wartością wyjściową dla oznaczania pozostałych
wskaźników zanieczyszczeń. Poniższy wzór przedstawia zależność stężenia substancji
ekstrahujących eterem naftowym SR (tj. stężenie substancji ropopochodnych, które w 99%
zgodnie z Zarządzenia nr 29 Generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30
października 2006r. odpowiadają stężeniu węglowodorów ropopochodnych) od SZo
SR =0,08 · SZo
 mg 
 dm 3 
.
Powyższy wzór pochodzi z Polskiej Normy „Odwodnienie Dróg” PN-S-02204
Zestawione wyniki obliczeń dla założonych horyzontów czasowych znajdują się
w rozdziale 6.4.2.
KLOTOIDA Sp. j.
127
ROPS_DŚ
411_BWA
10 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZENIE
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
LUB
KOMPENSACJĘ
ODDZIAŁYWAŃ
NA
ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ
TEGO OBSZARU
10.1 Ochrona powietrza atmosferycznego
10.1.1 Faza realizacji
W celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery zaleca się:

okresowe zraszanie odsłoniętego terenu, aby zapobiec pyleniu w wypadku
sprzyjających warunków atmosferycznych (susza, wiatr),

zarówno w transporcie, jak i w okresie składowania na zapleczu budowy, materiały
budowlane mogące pylić należy przykryć plandekami i/lub zraszać,

magazynowanie tylko niezbędnej ilości materiałów budowlanych,

używane urządzenia, maszyny i narzędzia spalinowe powinny mieć wyregulowane
silniki aby emisja nie przekraczała określonych parametrów tych maszyn,

masy bitumiczne transportować wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające
emisję par asfaltu,

ograniczenie do niezbędnego minimum mieszania na terenie inwestycji materiałów
pylących (np. kruszywa ze spoiwem), wykorzystanie gotowych mieszanek.
10.1.2 Faza eksploatacji
Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza wykazały, że dla wariantu III
przedsięwzięcia w roku 2025 nastąpi przekroczenie wartości dopuszczalnej dla dwutlenku
azotu (NO2). Zasięg imisji zanieczyszczeń wynosi max. 5m od krawędzi jezdni i występuje
we wszystkich trzech wariantach. Obszary wariantu III nie stanowią otwartej przestrzeni
poprzez szczelną zabudowę,, Warunki takie nie sprzyjają dobremu przewietrzaniu
analizowanego ciągu komunikacyjnego. To może skutkować występowaniem stref stagnacji,
gdzie zanieczyszczenia mogą się kumulować. Inaa sytuacja występuje w pozostałych dwóch
128
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
wariantach gdzie ztrasy biegną przez tereny o bardzo słabej zabudowie. Wyniki analiz oparte
na modelowanie dla pewnych okresów czasu obarczone mogą być dużym błędem. Błąd ten
wynika głównie z faktu oparcia obliczeń na prognozie natężenia ruchu, który może w
rzeczywistości różnić się od prognozy. Ponadto stale polepszający się stan techniczny
pojazdów (zastosowanie katalizatorów) w sposób bezinwestycyjny przyczyni się do
zmniejszenia ilości spalin oraz zmniejszenia hałasu.
Z uwagi na fakt, iż zanieczyszczenia powietrza emitowane są przez użytkowników
drogi, nie zaś samą inwestycję, zarządzający drogą nie jest w stanie podjąć jakichkolwiek
działań zmierzających do jeszcze większego ograniczenia emisji. Skomplikowane reakcje
i procesy,
jakie
zachodzą
podczas
pracy
silnika
samochodowego,
emisji
oraz
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powodują, że modelowanie tych procesów jest bardzo
trudne i obarczone błędem.
10.2 Ochrona klimatu akustycznego
10.2.1 Faza realizacji
Ograniczenia emisji hałasu w czasie budowy inwestycji polegają na:

zastosowaniu nowoczesnych maszyn i pojazdów o niskiej emisji hałasu,

prowadzenie prac, z wykorzystaniem sprzętu budowlanego, w godzinach 6.00 – 22.00
(pora dnia),

zaplecze budowy powinno być zlokalizowane jak najdalej od budynków
mieszkalnych,

optymalizacji organizacji pracy z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego – minimalizacja
ilości przejazdów,

prace powinny być wykonane w możliwie najkrótszym czasie.
Przewiduje się, iż przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu będą miały
charakter krótkotrwały o dużej zmienności.
10.2.2 Faza eksploatacji
Prognozy wykonane w programie SoundPLAN 7.0 przy zastosowaniu modelu
obliczeniowego NMPB-Routes – 96 wskazały na pogorszenie się klimatu akustycznego
w sąsiedztwie wszystkich projektowanych wariantów przedmiotowej drogi. Wyniki obliczeń
wskazują, że w niektórych miejscach równoważny poziom dźwięku przekroczy poziomy
KLOTOIDA Sp. j.
129
ROPS_DŚ
411_BWA
dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska (teks jednolity Dz. U. 2014,
poz. 112). Należy jednak zaznaczyć, że budowa połączenia węzła autostrady A-4 z DK nr 94
znacząco polepszy stan klimatu akustycznego w sąsiedztwie DW nr 965 w jej północnym
przebiegu (ul. Proszowicka), ul. Krzeczowskiej oraz w centrum Bochni.
W przypadku braku możliwości technicznych (brak miejsca) budowy wszystkich bądź części
zaprojektowanych ekranów akustycznych w wariancie III możliwa będzie konieczność
wykonania pomiarów hałasu na etapie analizy porealizacyjnej i określenie rzeczywistego
oddziaływania analizowanej drogi na klimat akustyczny w jej otoczeniu. W chwili obecnej
trudno jest precyzyjnie określić faktycznie możliwości ekranowania w koniecznym zakresie
ul. Krzeczowskiej oraz prawdziwość prognozy natężenia ruchu. Na podstawie wyników
pomiarów należy ocenić czy poziom hałasu przekroczy wartości dopuszczalne i zdecydować
o konieczności wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla tego terenu
Dla wariantu I ekrany już istniejące w zakresie planowanych prac zostaną odtworzone w
całości z zachowaniem swoich parametrów wzdłuż DK94. Na odcinku w kierunku Tarnowa
po lewej stronie ekrany zostaną odbudowane w kilometrażu ok. 0+180-0+480. Po prawej
stronie ulegną jedynie przesunięciom na południe ze względu na powstanie nowego odcinka
drogi
publicznej
biegnącego
wzdłuż
drogi
krajowej.
Zostaną
ustawione
przy
nowoprojektowanej drodze w kilometrażu ok.: 0+250-0+300, 0+307-0+332, 0+362-0+401,
0+418-0+441, 0+463 – 0+501. Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała brak potrzeby
odbudowy wymienionych ekranów akustycznych. Niemniej jednak zaleca się ich odbudowę,
w związku z możliwymi protestami społecznymi, które by mogły powstać w związku w
wyniku demontażu ów barier akustycznych.
Ekrany konieczne do odbudowy ze względów akustycznych znajdują się przy drodze
krajowej nr 94 w kierunku Krakowa. Ekrany odtwarzane będą w kilometrażu ok. 0+060 –
0+287 strona prawa, strona lewa w ok. 0+219 – 0+287. Dodatkowo po stronie lewej istnieje
konieczność postawienia nowego ekranu o wysokości 4m w kilometrażu ok. 0+189 – 0+219.
Będzie to wydłużenie linii ekranów już istniejących o ok. 30 m w celu ochrony akustycznej
budynków mieszkalnych znajdujących się na działkach 5029, 5030. Będą to ekrany
wyposażone w dwie bramy umożliwiające dojazd do obu posesji.
Dla wariantu II ekrany zostaną odtworzone w ilości i lokalizacji bardzo zbliżonej jak dla
wariantu I. Wzdłuż DK94 w kierunku Tarnowa strona lewa w km ok. 0+180 – 0+480. Po
stronie prawej DK994 ekrany zostaną przesunięte na południe i odbudowane wzdłuż
zaprojektowanego dojazdu do posesji nr 129, 131, 133 oraz działek sąsiednich. Ilość
130
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
i parametry ekranów nie ulegną zmianie, jedynie ich trasowanie zostanie dostosowane do
krawędzi projektowanej drogi. Bariery zostaną zlokalizowane po lewej stronie drogi
w kilometrażu:. 0+071–0+110, 0+130–0+153, 0+170–0+209, 0+243–0+268, 0+277–0+325.
Ekrany te nie są konieczne z punktu widzenia przekroczeń norm hałasu gdyż przeprowadzona
analiza akustyczna nie wykazała takowych. Podobnie jednak jak w wariancie I zostaną
odbudowane w celu uniknięcia konfliktów społecznych, które mogłyby się pojawić w wyniku
ich demontażu.
Przekroczenia norm hałasu wystąpiły zaś przy DK94 w kierunku Krakowa Na tym odcinku
po prawej stronie zostanie odbudowany ekran w kilometrażu 0+060–0+287. Przy
projektowanym bypassie w kilometrażu 0+000–0+068 strona prawa, będzie odtwarzany ekran
już istniejący przy DK94 z lekkim jego przesunięciem zgodnie z krawędzią projektowanego
bypassu. Dodatkowo ekran ten zostanie wydłużony o ok. 30m w kierunku zgodnym
z kilometrażem bypassu w km ok 0+068 – 0+092 i będzie wyposażony w dwie bramy
wjazdowe umożliwiające dojazd do posesji znajdujące się na działkach nr 5029, 5030.
Wariant III jest z punktu widzenia akustyki najmniej korzystnym rozwiązaniem. Ekrany
istniejące zostaną odtworzone w lokalizacji i parametrach jak dotychczas. Długości
odtwarzanych ekranów to ok. 548 m wzdłuż DK94 w kierunku Krakowa tak po stronie prawej
jak i po stronie lewej drogi. Wysokość odtwarzanych ekranów zostanie zachowana.
Dodatkowo przy wyborze tego wariantu będzie konieczne postawienie nowych ekranów
akustycznych o sumarycznej długości ok. 590 m i wysokości 4m. Może to być jednak
technicznie bardzo trudne a w niektórych lokalizacjach nawet niewykonalne ze względu na
bardzo bliską zabudowę mieszkaniową ul. Krzeczowskiej. W przypadku kiedy nie udało by
się zrealizować nowych ekranów we wskazanej ilości i lokalizacji nie ma możliwości
zapewnienia mieszkańcom ulicy Krzeczowskiej wymaganych prawem poziomów natężenia
hałasu. W takim wypadku niezbędne by było wyznaczenie w tym miejscu obszaru
ograniczonego użytkowania. Procedura wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania
została opisana w rozdziale 13.
KLOTOIDA Sp. j.
131
ROPS_DŚ
411_BWA
Tab. 10.1. Zestawienie ekranów akustycznych dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia.
Warian I
Lp
Lokalizacja
Kilometraż ok.
Strona
Opis
[m]
Wysokość
Dł. ok.
[m]
[m]
1
DK94 kier. Tarnów
0+180-0+223
L
43
2
DK94 kier. Tarnów
0+227-0+480
L
253
3
Nowoprojektowana droga
0+250 – 0+300
P
50
0+307-0+332
P
25
0+362-0+401
P
39
publiczna (południowy
wlot ronda)
4
Nowoprojektowana droga
publiczna (południowy
wlot ronda)
5
6
Nowoprojektowana droga
publiczna (południowy
Odtwarzany
wlot ronda)
(zielony-
Nowoprojektowana droga
Bez zmian
pochłaniający)
0+418-0+441
P
23
0+463 – 0+501
P
39
publiczna (południowy
wlot ronda)
7
Nowoprojektowana droga
publiczna (południowy
wlot ronda)
8
DK94 kier. Kraków
0+060 – 0+287
P
227
9
DK94 kier. Kraków
0+219 – 0+287
L
68
10
DK94 kier. Kraków
0+189 – 0+219
L
Nowy
4
30
(zielony pochłaniający)
∑ Ekranów odtworzonych [m]
∑ Ekranów nowych [m]
767
30
Warian II
Lp
Lokalizacja
Kilometraż ok.
Strona
[m]
Opis
Wysokość
Dł. ok.
[m]
[m]
1
DK94 kier. Tarnów
0+180-0+223
L
43
2
DK94 kier. Tarnów
0+227-0+480
L
253
132
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
3
Droga równoległa do
0+071 – 0+110
L
39
0+130–0+153
L
23
0+170–0+209
L
DK94 ( dojazd do działek)
4
Droga równoległa do
DK94 ( dojazd do działek)
5
Droga równoległa do
Bez zmian
DK94 ( dojazd do działek)
6
Droga równoległa do
Odtwarzany
0+243–0+268
(zielony-
L
Droga równoległa do
25
pochłaniający)
DK94 ( dojazd do działek)
7
39
0+277 – 0+325
L
50
DK94 ( dojazd do działek)
8
DK94 kier. Kraków
0+060 – 0+287
P
227
9
Bypass
0+000 – 0+068
P
68
10
Bypass
0+68 – 0+092
P
Nowy
4
30
(zielony pochłaniający)
∑ Ekranów odtworzonych [m]
∑ Ekranów nowych [m]
767
30
Warian III
Lp
Lokalizacja
Kilometraż ok.
Strona
Opis
[m]
Wysokość
Dł. ok.
[m]
[m]
1
DK94 kier. Kraków
0+344-0+546
L
202
2
DK94 kier. Kraków
0+551-0+651
L
100
3
DK94 kier. Kraków
0+359 – 0+398
P
39
4
DK94 kier. Kraków
0+417–0+440
P
23
5
DK94 kier. Kraków
0+455–0+494
P
6
DK94 kier. Kraków
0+527–0+552
P
Odtwarzan
25
7
DK94 kier. Kraków
0+558 – 0+608
P
y
50
P
(zielony-
70
8
DK94 kier. Kraków
0+878 – 0+948
Bez zmian
39
pochłaniają
cy)
9
DK94 kier. Tarnów (rondo)
0+000-0+040
L
KLOTOIDA Sp. j.
45
133
ROPS_DŚ
411_BWA
10
DK94 kier. Kraków
0+170-0+198
11
DK94 kier. Kraków
0+227-0+255
L
28
13
Droga obwodowa
0+840-0+875
P
35
14
Skrzyżowanie:
28
Nowy
Obwodnica/Krzeczowska
0+890-0+962
121
(zielony -
L/L
pochłaniają
Skrzyżowanie:
15
4
132
cy)
Obwodnica/Krzeczowska
0+900-0+992
P/L
16
Droga obwodowa
1+018-1+109
L
91
17
Droga obwodowa
1+068-1+178
P
110
∑ Ekranów odtworzonych [m]
∑ Ekranów nowych [m]
548
590
Należy zaznaczyć, że zgodnie z przeprowadzonymi analizami, Wariant I jest preferowany do
realizacji, ponieważ w najmniejszym stopniu oddziałuje na klimat akustyczny w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej.
10.3 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
10.3.1 Faza realizacji
Sposoby ograniczenia wpływu realizacji inwestycji na wody powierzchniowe,
podziemne oraz środowisko gruntowo-wodne:

wykonanie wszystkich prac ma przebiegać z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności, co pozwoli zminimalizować ryzyko popełnienia błędów mogących trwale
wpłynąć na stosunki wodno-glebowe, w szczególności przy pracach związanych
z przebudową przepustu,

zastosowanie sprawnego sprzętu technicznego,

tankowanie oraz postój sprzętu budowlanego i pojazdów, powinno odbywać się
w odpowiednio wyznaczonych miejscach, najlepiej o szczelnej nawierzchni
uniemożliwiającej, w wypadku awarii z wyciekiem paliwa, przedostanie się substancji
toksycznych do środowiska wodno-gruntowego,

w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te należy zebrać i wywieźć do jednostek zajmujących się ich
unieszkodliwianiem
lub
unieszkodliwić
na
miejscu
przeznaczonych do chemicznego unieszkodliwiania,
134
KLOTOIDA Sp. j.
za
pomocą
sorbentów
ROPS_DŚ
411_BWA

ujęcie wód opadowych i gruntowych z odwodnienia wykopów i ich mechaniczne
podczyszczenie z zawiesiny przed ich odprowadzeniem do odbiorników,

odpowiednia lokalizacja i organizacja zaplecza budowy, z wyznaczonym miejscem
odbioru ścieków bytowych, najlepiej z zastosowaniem przewoźnych sanitariatów
z obsługą asenizacyjną.
10.3.2 Faza eksploatacji
Z przeprowadzonych prognoz stężenia zawiesiny ogólnej oraz stężenia węglowodorów
ropopochodnych w spływach deszczowych z powierzchni przedmiotowej inwestycji, dla
wszystkich trzech wariantów, wynika, iż zostaną przekroczone wartości dopuszczalne
zawiesiny ogólnej. W związku z powyższym teren inwestycji zostanie zabezpieczony przed
przedostaniem się do wód powierzchniowych i gruntowych szkodliwych substancji
niesionych przez wody opadowe i roztopowe z jezdni, za pomocą systemu odwodnienia
drogi. Odpowiednio zaprojektowane i dostosowane do warunków zewnętrznych odwodnienie
powinno ograniczyć do minimum możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i podziemnych.
Po przeanalizowaniu aspektów techniczno-ekonomicznych w celu ochrony wód, do
których odprowadzane będą ścieki deszczowe z projektowanej obwodnicy, przyjęto sposób
oczyszczania poprzez zastosowanie urządzeń ochrony środowiska:
 kanalizacja deszczowa na całym odcinku inwestycji,
 studzienki wodno-ściekowe z osadnikiem,
 studnie rewizyjne.
Projektowany osadnik zawiesin ogólnych zostanie zamontowany na wylotowym
odcinku kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wód spływowych będą w części południowej
inwestycji istniejące rowy melioracyjne, a w części północnej potok Krzeczowski.
System ten pozwoli przejąć również substancje niebezpieczne w przypadku poważnej awarii,
gdyż osadnik posiada pojemność retencyjną ok. 7,5 m3, a możliwość zamknięcia pozwoli
zatrzymać zanieczyszczone wody. Powyższym rozwiązaniom powinny towarzyszyć częste
kontrole stanu urządzeń oraz usuwanie nagromadzonych w nich zanieczyszczeń (ok. 2 razy
do roku). Niezależnie od zastosowanych rozwiązań i zabezpieczeń w przypadku zaistnienia
poważnej awarii będzie należało podjąć akcję ratowniczą z udziałem wyspecjalizowanych
KLOTOIDA Sp. j.
135
ROPS_DŚ
411_BWA
jednostek straży pożarnej, straży ratownictwa chemicznego, policji, pogotowia ratunkowego
oraz służb ochrony przyrody.
Zarządca drogi zobowiązany będzie do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na budowę
i przebudowę urządzeń wodnych (przepusty, wyloty z kanalizacji) oraz na wprowadzanie
ścieków do środowiska, na podstawie ustawy Prawo wodne.
10.3 Gospodarka odpadami
10.4.1 Faza realizacji
Zgodnie Ustawą o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) która
stanowi, iż: „Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie
odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich
sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności
zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie
na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po
zakończeniu ich użycia.”, zaleca się:

gromadzenie powstałych odpadów w sposób selektywny,

zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających w fazie budowy,

właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (przekazanie ich podmiotom
uprawnionym do transportu i unieszkodliwiania odpadów),

przechowywanie odpadów w specjalnych pojemnikach lub kontenerach bądź
składowanie luzem w zależności od ich rodzaju i gabarytu,

odpady z grupy 17 (według katalogu odpadów zgodnie z Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów) mogą być
zagospodarowane na miejscu ich pozyskania tj. terenie inwestycji; bądź przekazane
osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącej przedsiębiorcą, do
wykorzystania na jej własne potrzeby,

magazynowanie odpadów w specjalnie przygotowanych miejscach usytuowanych
w sposób zapewniający optymalne warunki selektywnego magazynowania oraz
transportu odpadów,

ograniczenie kontaktu odpadów z gruntem, wodą oraz powietrzem (kontenery, siatki,
plandeki lub częściowe zadaszenia).
136
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
10.4.2 Faza eksploatacji
Minimalizacja w tym przypadku sprowadza się głównie do zachowania odpowiedniej
organizacji w zakresie usuwania odpadów oraz spełnienia wymagań prawnych. Częstotliwość
opróżniania urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe (np. osadniki) jest
uzależniona od jakości i ilości wód dopływających. Usuwanie zawartości osadników odbywa
się przy użyciu wozu asenizacyjnego wyposażonego w miękki wąż. Usuwanie
zgromadzonych substancji powinno być wykonane przynajmniej raz na pół roku oraz po
każdym wypływie awaryjnym. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórca odpadów jest
zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Wytwórca odpadów
lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami
wyłącznie podmiotom, które posiadają:
 zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczy-mi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-bywczych lub wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbiera-nia odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości – na podstawie od-rębnych przepisów, lub
 wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 chyba że działalność
taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru..
10.4 Ochrona w zakresie powierzchni ziemi i gleb
10.4.1 Faza realizacji
W celu minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko glebowe oraz
powierzchnię ziemi należy:

prowadzić pracę w taki sposób, aby powierzchnia terenu w jak najmniejszym stopniu
uległa przekształceniu, gdyż skutkuje to naruszeniem struktury gleby, a co za tym
idzie zmianą jej właściwości,

ziemię pozyskaną z wykopów oraz zajęcia terenu pod budowę należy składować
z podziałem na urodzajną (humus) oraz pozostałą,

wykorzystać pozyskaną i zgromadzoną ziemię dla celów rekultywacji terenu (humus)
oraz budowy nasypu głównie w rejonie przepustu (pozostała ziemia),
KLOTOIDA Sp. j.
137
ROPS_DŚ
411_BWA

zapewnić odpowiednią organizację pracy umożliwiającą działania na wypadek
wycieku substancji niebezpiecznej do środowiska gruntowego tj. posiadanie środków
neutralizujących,

przeprowadzić rekultywację terenu tak, aby nadać lub poprawić właściwości fizykochemiczne i mechaniczne gruntów.
10.4.2 Faza eksploatacji
Minimalizacja negatywnego wpływu drogi na powierzchnię ziemi oraz gleby wiąże się
głównie z ograniczeniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, głównie metali ciężkich
i związków ropopochodnych. Zmniejszenie zagrożenia gleb związanego ze spływami
zanieczyszczeń
(w szczególności
ropopochodnych)
zapewnią
proponowane
systemy
odprowadzania i oczyszczania wody opadowej z powierzchni drogi.
W przypadku wylania substancji szkodliwej na powierzchnię ziemi proponuje się
usunięcie jej wierzchniej warstwy, w celu zapobiegania przedostania się substancji jw. w głąb
gruntu. Zadania ochrony komponentów powierzchni ziemi realizować należy również
poprzez:

ograniczenie do niezbędnego minimum stosowanych środków do eliminacji śliskości
nawierzchni (gołoledzi), zgodnie z obowiązującymi normami i zarządzeniami oraz
stosowaniem środków o składzie chemicznym możliwie najmniej uciążliwym dla
środowiska,

okresowe usuwanie z obrzeży jezdni odkładów zanieczyszczonego piasku, mułu
i liści.
10.5. Ochrona przyrody ożywionej
10.5.1 Faza realizacji
W celu ochrony przyrody ożywionej przed negatywnymi wpływami wynikającymi
z prowadzonych prac zaleca się:

aby sprzęt wykorzystywany przy przedmiotowej inwestycji był najlepszej jakości, co
pozwoli zmniejszyć emisję zanieczyszczeń oraz hałasu,

wykorzystanie terenów utwardzonych na dojazdy i postoje ciężkich pojazdów, aby
ograniczyć niszczący wpływ na glebę i roślinność,
138
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA

stosowanie środków zabezpieczających przed nadmiernym pyleniem (plandeki,
zraszanie) materiałów budowlanych, a także odkrytej ziemi, aby nie doprowadzić do
zatkania aparatów szparkowych roślin i degradacji szaty roślinnej,

zachować w sąsiedztwie drogi możliwie jak najwięcej naturalnej zieleni,

zabezpieczenie przydrożnych drzew przed uszkodzeniami, przez osłonięcie ich pni np.
matami słomianymi, bądź obudową z desek,

zachować ostrożność w czasie wykonywania prac w okolicy potoku Krzeczowskiego
oraz rowów melioracyjnych,

zminimalizować zmiany stosunków wodnych na terenie przylegającym do drogi,
poprzez zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych odwodnień,

przewidywaną wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do minimum, a wycinkę drzew
prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub pod nadzorem ornitologa,

po zakończeniu prac budowlanych przeprowadzić rekultywację terenów zielonych
zniszczonych podczas realizacji inwestycji (tereny zaplecza, dojazdy).
Niniejsza inwestycja nie przechodzi w pobliżu obszarów cennych przyrodniczo oraz
obszarów Sieci Natura 2000. Inwestycja nie będzie oddziaływać na zdolności migracyjne
zwierząt, gdyż nie przecina głównych korytarzy ekologicznych.
10.5.2 Faza eksploatacji
W wyniku rozbudowy skrzyżowania oraz poszerzenia dróg będących w zakresie
inwestycji nastąpi zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, gdyż pod teren
utwardzony zostanie zajęte, we wszystkich trzech wariantach, ok. 6 ha powierzchni
porośniętej roślinnością.
Obszar opracowania ma wysokie walory siedliskowe dla licznych gatunków płazów.
Niezależnie od przyjętego do realizacji wariantu na istniejących ciekach będą stosowane
obiekty mostowe i przepusty umożliwiające migrację płazów. Na pozostałych odcinkach
drogi należy stosować bariery uniemożliwiające wchodzenie na drogę. Jest to ważne ze
względu na spodziewane powszechne występowanie rowów wzdłuż drogi. Istniejące i nowe
rowy będą miejscami rozrodu i bytowania płazów.
Wszystkie zaprojektowane obiekty mostowe i przepusty w preferowanym wariancie inwestycji
KLOTOIDA Sp. j.
139
ROPS_DŚ
411_BWA
umożliwiają swobodną migrację płazów. W obiektach przewidziano obustronne półki dla płazów
i małych zwierząt oraz obustronne płotki naprowadzające przed i za obiektem, każdy długości ok.
50m (w zależności od warunków terenowych oraz siedliskowych ), wysokości 50 cm oraz
dodatkowo ok. 16cm wkopane w ziemie. W górnej części płotków znajduje się daszek o
szerokości większej niż 10cm nachylony pod kątem od 45º do 90º.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie wpływa na przyrodę ożywioną w sposób
pośredni, przez zanieczyszczenia powietrza, hałas czy wody niosące zanieczyszczenia z
jezdni. Toteż działania minimalizujące podane dla tych szkodliwych oddziaływań,
wymienione w powyższych podpunktach, pozwolą na skuteczną ochronę przyrody ożywionej.
10.6 Ochrona życia i zdrowia ludzi
10.6.1 Faza realizacji
Etap realizacji inwestycji, jakim jest rozbudowa generuje potencjalne negatywne
oddziaływania mające wpływ na życie i zdrowie ludzi zarówno tych wykonujących prace
związane z rozbudową jak i okolicznych mieszkańców. Aby zminimalizować te
oddziaływania należy:

dopilnować, aby sprzęt wykorzystywany przy przedmiotowej inwestycji był najlepszej
jakości, co pozwoli zmniejszyć emisję zanieczyszczeń oraz hałasu,

zachować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach BHP, co
pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku zagrażającego
zdrowiu i życiu ludzi,

zabezpieczyć i oznakować teren robót, w celu ograniczenia wstępu osób postronnych
i uniknięcia nieprzewidzianych wypadków,

przygotować objazdy oraz umieścić czytelną informacje o dokonanych zmianach
w organizacji ruchu.
Wykonawca robót przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający rodzaj planowanej inwestycji dostosowany
do możliwych zagrożeń.
Plan taki należy sporządzić w oparciu o plan organizacji ruchu i powinien
uwzględniać:
 zakres robót,
140
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA

kolejność realizacji poszczególnych etapów,

określenie miejsc potencjalnego zagrożenia,

instruktaż pracowników mających kontakt z ciężkim sprzętem mechanicznym,

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami w szczególnie niebezpiecznych
miejscach.
10.6.2 Faza eksploatacji
Realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na zmniejszenie zagrożenia
zdrowia i życia ludzi mieszkających w centrum miasta Bochnia, ulicy Krzeczowskiej oraz
DW 965 poprzez zmniejszenie ryzyka wypadku. Nastąpi to dzięki przeniesieniu ruchu, na
projektowaną drogę, która przejmie większą część ruchu tranzytowego z wyżej
wymienionych dróg. Przyczyni się to również do poprawy klimatu akustycznego oraz
zmniejszenie emisji spalin wzdłuż tych dróg. Natomiast przedmiotowa droga będzie
bezpośrednio oddziaływać na życie i zdrowie ludzi mieszkający w jej sąsiedztwie głównie
przez zanieczyszczenia powietrza oraz hałas. Jak wynika z przeprowadzonych analiz
omówionych w rozdziale 5. wariantem najbardziej niekorzystnym ze wzglądu na życie
i zdrowie ludzi jest wariant III, z uwagi na przejście głównie śladem DP1424K z gęstą
zabudową mieszkalną. Z kolei w wariancie I i II tereny zabudowane w niewielkim stopniu
sąsiadują z przedmiotową drogą, co zmniejsza ich oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi
w porównaniu do wariantu III. Jednakże działania minimalizujące podane dla tych
szkodliwych oddziaływań, wymienione w powyższych podpunktach, pozwolą na skuteczną
ochronę zdrowia i życia ludzi narażonych na niniejsze oddziaływania.
KLOTOIDA Sp. j.
141
ROPS_DŚ
411_BWA
11. OCHRONA
ISTNIEJĄCYCH
W BEZPOŚREDNIM
PLANOWANEGO
W
SĄSIEDZTWIE
ZASIĘGU
LUB
ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZABYTKÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE
ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI
11.1 Stanowiska archeologiczne
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują obiekty zabytkowe
ani żadne stanowiska archeologiczne. Nie ma potrzeby prowadzenia ratowniczych badań
w tym zakresie.
11.2 Zabytki chronione
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy
Bochnia przyjęty Uchwałą nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 października
2006 r. oraz jego zmianami przyjętymi uchwałą Nr XXX/237/10 Rady Gminy Bochnia z dnia
24 lutego 2010r. dotyczącymi zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego sołectw Gminy Bochnia na terenie korytarza przeznaczonego pod inwestycję
nie występują obiekty zabytkowe. Jeżeli w wyniku prac budowlanych wykonawca odkryje
przedmiot, co do którego może być przypuszczenie, że jest zabytkiem zobowiązany jest
wstrzymać wszystkie prace, zabezpieczyć oraz niezwłocznie zawiadomić właściwego
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe,
właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Określa to Art. 32, ust. 1 Ustawy z dnia
23 lipca, 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
z późn. zm.).
Teren inwestycji objęty jest poniższymi strefami ochrony:

strefa częściowej ochrony konserwatorskiej – obejmuje zabudowania i tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wzdłuż ul. Krzeczowskiej,

strefa otulinowa – obejmuje tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo –
usługową, mieszkaniową i usługową zlokalizowane w okolicy planowanego
skrzyżowania łącznika autostradowego i ul. Krzeczowskiej,
142
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA

strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej – obejmuje tereny położone w północno –
wschodniej części obszaru analizy przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
usługową oraz rekreację, sport i turystykę, jak również zabudowania zlokalizowane
pomiędzy DK94 i torami kolejowymi,
Wariant I koliduje ze strefą konserwatorską (ochrony ścisłej) w kilometrażu obwodnicy
ok. 1+350 - 1+550 oraz przy DK94 w 0+220-0+500.
Wariant II koliduje ze strefą konserwatorską:
 ochrony ścisłej w kilometrażu obwodnicy ok. 0+760 - 1+740 oraz przy DK94 w
0+220-0+500.
 ochrony częściowej w kilometrażu obwodnicy ok. 0+650 - 0+760
Wariant III koliduje ze strefą konserwatorską:
 ochrony ścisłej w kilometrażu obwodnicy ok. 0+900 - 1+610 oraz przy DK94 w
0+330-0+610.
 ochrony częściowej w kilometrażu obwodnicy ok. 0+830 - 0+930
W granicach strefy ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące zasady i wymagania
ochrony:
 obowiązuje ochrona substancji zabytkowej oraz detali architektonicznych obiektów
zabytkowych, zieleni, układu drogowego,
 ochrona najbliższego otoczenia, harmonijne kształtowanie otoczenia obiektów i zespołów
zabytkowych, zakaz zabudowy konkurencyjnej lub dysharmonijnej w sąsiedztwie, w
przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejącej zabudowy obowiązuje dostosowanie do
formy archi-tektonicznej obiektu zabytkowego,
Zgodnie z przepisami odrębnymi, oznaczono na rysunku planu strefę ochrony archeologicznej
stanowisk archeologicznych..Przy wydawaniu decyzji administracyjnych wymaga się podania
informacji o obecności stanowiska archeologicznego.
Prowadzenie prac budowlanych wymaga zastosowania przepisów odrębnych oraz nadzoru
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W strefie tej:
1) wyklucza się przekształcanie bądź użytkowanie stanowisk archeologicznych w ich granicach, które
mogłoby powodować degradację ich wartości naukowej i kulturowej; do tych działań należą w
szczególności prace wybierzyskowe i niwelacyjne,
KLOTOIDA Sp. j.
143
ROPS_DŚ
411_BWA
2) podejmowanie działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania w granicach
stanowiska archeologicznego wymaga zapewnienia warunków dla nadzoru archeologicznego i
zastosowania przepisów odrębnych,
144
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
12. ANALIZA
MOŻLIWYCH
KONFLIKTÓW
SPOŁECZNYCH
ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
Zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
w
zakresie
konsultacji
społecznych
postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone jest przez organ właściwy do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.. Jako, że niniejszy raport o oddziaływaniu na
środowisko stanowi element postępowania w sprawie wydania powyższej decyzji, procedura
konsultacji społecznych odbędzie się dopiero po jego opracowaniu – stąd brak możliwości
odniesienia się do oficjalnych konsultacji społecznych.
Przed przystąpieniem do planowania tras przebiegu poszczególnych wariantów
dokonano wizji w terenie oraz zapoznano się z
dokumentami planistycznymi. Doszło
również do spotkania inwestora z przedstawicielami władz w celu ustalenia przebiegu tras.
Wstępne rozmowy udowodniły, iż istnieje duża społeczna potrzeba powstania łącznika
autostrady A-4 z drogą krajową nr 94, jednakże ustalenie lokalizacji jego przebiegu rodzi
pewne konflikty. Szczególnie jedna z pierwszych propozycji, która została od razu odrzucona
przez mieszkańców. Koncepcja ta zakładała przebieg łącznika w miejscu dziś zajętym przez
zwartą zabudowę ulicy Krzeczowskiej i samego Krzeczowa. Ostatecznie ustalono warianty
przebiegu łącznika jak przedstawione w niniejszym raporcie. W październiku 2008r. miała
miejsce narada inwestora z przedstawicielami samorządów w której uczestniczyli również
mieszkańcy okolicznych terenów, których ten „problem” szczególnie interesuje. Plan
przebiegu trasy łącznika najbardziej preferowany przez zainteresowanych to wariant I.
Zdaniem lokalnej społeczności i władz, najmniej inwazyjny, gdyż prowadzi poza terenami
zwartej zabudowy. W konsekwencji przyczyni się to do likwidacji niebezpiecznego i
niewygodnego dla kierowców przejazdu kolejowego przy ulicy Krzeczowskiej. Mimo, iż
zebrane opinie i uwagi w większości znalazły odzwierciedlenie w planowanych trasach, to
nadal mogą budzić pewne społeczne niezadowolenie, zwłaszcza dotyczy to odcinków trasy
zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Takie jednostkowe głosy
protestu pojawiły się, co do przejścia trasy projektowanej drogi terenami zabudowy ulicy
Krzeczowskiej. Niestety nie można wykluczyć, iż podobne głosy będą się powtarzać
szczególnie w okresie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Najczęstsze skargi
prawdopodobnie dotyczyć będą powstałych wibracji oraz hałasu i ochrony przed nim.
W dniu 07.08.2013 r. odbyło się spotkanie z inicjatywy Starosty Bocheńskiego, mające na
celu
omówienie
możliwości
wprowadzenia
zmian
KLOTOIDA Sp. j.
w
zaproponowanym
sposobie
145
ROPS_DŚ
411_BWA
skomunikowania projektowanego węzła z wjazdami na teren prowadzonych działalności
gospodarczych. Podczas spotkania strony zapoznały się z zaprezentowanymi przez J.P.
rozwiązaniami, wstępnie je zaakceptowały.
Dnia 6.09.2013 wpłynął szereg zażaleń ze strony mieszkańców dotyczących głównie
wyburzeń budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych. Pojawiają się także
głosy o bezzasadności wybrania wariantu I. Analiza raportu wskazuje jednak iż wbrew
pozorom najkorzystniejszym dla zdrowia ludzi i ochrony środowiska pozostaje wariant I,
preferowany. Wpisuje się on w planowane zagospodarowanie przestrzenne (wg Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia), i
mimo, iż wymaga wyburzenia 15 budynków w tym 3 mieszkalnych to przechodzi w znacznej
odległości od terenów zamieszkałych, co minimalizuje uciążliwość ruchu o dużym natężeniu i
zwiększa bezpieczeństwo.
Wariant III, za którym optują protestujący mieszkańcy przebiega w połowie po śladzie
istniejącej DP1424K, przez co zmniejsza zajętość działek, lecz w dużym stopniu ingeruje
w istniejącą zabudowę, z czym wiążą się niekorzystne oddziaływania dla mieszkańców (duże
natężenie ruchu, hałas i ewentualne problemy z postawieniem ekranów z uwagi na zabudowę
blisko drogi), jak również także wymaga wyburzenia 5 budynków. Koliduje on także strefą
ochrony konserwatorskiej ulicy Krzeczowskiej, a następnie przebiega granicą ścisłej ochrony
konserwatorskiej Ryczywół.
Przeciwko powstaniu inwestycji w wariancie III stanowczo opowiedziali się mieszkańcy ulicy
Krzeczowskiej, którzy w pismie z dnia 14.01.2014r. podpisanym przez 127 mieszkańców
zaprotestowali przywołując argumenty bardzo dużej uciążliwości takiego trasowania
obwodnicy dla lokalnej zabudowy mieszkaniowej, jednocześnie opowiadając się za
powstaniem inwestycji w wariancie preferowanym.
Z samej analizy przekroczeń zanieczyszczeń powietrza wynika, iż wariant I i II są wariantami
bardziej
korzystnymi
z
uwagi
na
brak
przekroczeń
dopuszczalnych
poziomów
zanieczyszczeń. W wairancie III wystąpiły przekroczenia stężeń NO2. Warto przy tym
zwrócić uwagę, że wariant WIII przebiega w dużej mierze przez tereny zabudowane, gdzie
zabudowa mieszkalna jest stosunkowo blisko drogi co może skutkować słabym
przewietrzaniem terenu. W odróżnieniu warianty I i II charakteryzują się znacznie mniejszym
stopniem zabudowy a tym samym mniejszym oddziaływaniem na ludzi.
Mając to wszystko na uwadze wariant WI wydaje się być wciąż najkorzystniejszym
rozwiązaniem dla ogółu społeczeństwa zamieszkującego tereny sąsiadujące z inwestycją
146
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
mimo, iż może ingerować w dobro poszczególnych jednostek, czego jednak nigdy nie można
uniknąć.
Do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak STI.4210.01.2014.JT z dnia 25.03.2014r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania procedowanego przedsięwzięcia na środowisko zostały zgłoszone uwagi
mieszkańców. Jeden z mieszkańców zgłosił uwagi dotyczące wysokości projektowanych
nasypów drogowych, które wg niego przewyższają wysokość jego domu oraz ich
bezpośredniego styku ze ścianą ów domu. Działka nr 5023, której właściciel zgłaszał
zastrzeżenia znajduje się przy projektowanym odcinku drogi krajowej nr 94 w kilometrażu od
ok. 0+120.00 do ok. 0+140.00. Projektowana droga w tym kilometrażu prowadzona będzie w
nasypie , którego wysokość będzie wahała się w przedziale od ok. 0.3m do ok. 1 m. Nasyp
zaś w najbliższym miejscu oddalony będzie w swojej podstawie (dolna krawędź nasypu) od
ściany budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 5023 o ok. 8,3 m. W dalszym
biegu projektowanego odcinka DK94 nasyp będzie się wznosił przeciwnie do kierunkiem
kilometrażu (w kierunku skrzyżowania typu rondo) oddalając się od działki nr 5023. Swoją
maksymalną wysokość ok. 5 m osiągnie w kilometrażu 0+025.00 na tarczy projektowanego
ronda. Taką wysokość nasyp drogowy osiągnie dopiero w odległości przekraczającej 100 m
od działki nr 5023. Taka wysokość i lokalizacja projektowanego nasypu drogowego odcinka
DK94 nie powinna znacząco wpłynąć na poziom słoneczności wspomnianej działki. Ponadto
w związku z odtworzeniem istniejącego w tym miejscu ekranu akustycznego oraz
zaproponowanych
pozostałych
zabezpieczeń
ograniczających
wpływ
inwestycji
na
środowisko opisanych w rozdziale 10 nie przewiduje się znaczących zmian w klimacie
akustycznym oraz stanie środowiska naturalnego wynikających z projektowych rozwiązań w
wariancie WI inwestycji.
Pozostałe uwagi mieszkańców dotytyczyły sprzeciwu realizacji inwestycji w wariancie
preferowanym wskazując jednocześnie zalety inwestycji w wariancie III uznając go za
najkorzystniejszy. Dokładnie przeciwne stanowisko wyraziło 127 mieszkańcy miejscowości
Krzeczów w piśmie z dnia 14.01.2014r. uznając za najkorzystniejszy wariant I.
Autor raportu jako jednostka bezstronna biorąc pod uwagę stanowiska przytoczonych stron
pozostaje na stanowisku, że najkorzystniejszym środowiskowo wariantem dla przedsięwzięcie
polegającym na budowie połączenia drogowego węzła autostradowego A-4 „Bochnia”
z droga krajową nr 94, jest inwestycja w wariancie I ze względów, które zostały wskazane
powyżej.
KLOTOIDA Sp. j.
147
ROPS_DŚ
411_BWA
13. WSKAZANIA CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
KONIECZNE
JEST
USTANOWIENIE
OBSZARU
OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania określa Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r.– Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 - tekst jednolity z późn. zm.)
Ustawa ta również uściśla wymagania względem tych obszarów. W przypadku, gdy z
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej lub
z przeglądu ekologicznego wynika, że pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy
ochrony środowiska, ustawodawca przewidział możliwość utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania. Obszary te tworzy się m.in. dla tras komunikacyjnych. Dotrzymanie standardu
środowiska polega na zapewnieniu jego jakości w stopniu poniżej poziomów dopuszczalnych
lub, co najmniej na tych poziomach. Wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania
przydatne będzie przy wydawaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń na budowę oraz przy
określaniu ewentualnych odszkodowań. Granicę OOU i uwarunkowania obowiązujące na tym
terenie należy również wprowadzić do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na etapie raportu oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdza się potrzeby
ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.
148
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
14. PRZEDSTAWIENIE
PROPOZYCJI
MONITORINGU
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO,
ANALIZY
POREALIZACYJNEJ
ORAZ
NADZORÓW
14.1 Analiza porealizacyjna
W przypadku wariantu I i II nie ma potrzeby przeprowadzenia analizy porealizacyjnej
tego przedsięwzięcia ani monitoringu
środowiska w celu porównania realizacji zaleceń
zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem tej
inwestycji i działaniami podjętymi w celu minimalizacji jej wpływu na środowisko, ze
względu na:
 brak możliwości wystąpienia przekroczeń
zanieczyszczeń powietrza nawet w
odległym horyzoncie czasowym,
 brak przesłanek na niedotrzymanie norm hałasowych dla terenów zabudowy
mieszkaniowej.
Jedynie w przypadku realizacji Wariantu III powinna ona zostać wykonana w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy od dnia oddania obwodnicy do eksploatacji. W wariantu III
zaproponowano przeprowadzenie badań monitoringowych w zakresie klimatu akustycznego hałasu, proponuje się w tych wariantach przeprowadzenie badań związanych z propagacją
hałasu celem określenia efektywności zastosowanych zabezpieczeń akustycznych.
Analizę porealizacyjną dla wariantu III należy wykonać w zakresie:
• natężenia hałasu w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, przy budynku nr 124 stojącym
przy ul. Krzeczowskiej. Budynek znajduje się na działce 2496.
• natężenia hałasu w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, przy budynku nr 134 stojącym
przy DK94. Budynek znajduje się na działce 678/1.
Metodykę pomiarów i zasady lokalizacji punktów pomiarowych określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824).
KLOTOIDA Sp. j.
149
ROPS_DŚ
411_BWA
15
OPIS
TRUDNOŚCI
WYNIKAJĄCYCH
Z
NIEDOSTATKÓW
TECHNIKI
W modelowaniu matematycznym drogę traktuje się jako emitor liniowy, tak więc
wyniki modelowania niezależnie od przyjętej metody mogą być obarczone błędem.
Hałas
Program SoundPLAN 7.0, ma określoną dokładność prognozy. Wartość tego błędu
zależy od stanu nawierzchni drogi i od stanu technicznego pojazdów i szacowana jest na
poziomie około ± 1,5 dB. Stan technologiczny pojazdów ciągle się zmienia zmniejszając
oddziaływanie pojazdów na klimat akustyczny, a program używany do prowadzenia obliczeń
nie uwzględnia tych zmian.
Powietrze atmosferyczne
Droga jest trudna do opisu matematycznego jako źródło zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego, ponieważ:

Emisja zanieczyszczeń zależna jest od dużej liczby parametrów opisujących zarówno
cechy ruchu, parametry geometryczne drogi, charakter otoczenia, a także od
warunków meteorologicznych.

Każdy poruszający się po drodze pojazd jest niezależnym źródłem emisji
charakteryzującym się indywidualną charakterystyką ilościową i jakościową emisji.
Dlatego dokładne oszacowanie ilościowe zasięgu oraz poziomu emisji jest utrudnione.
Podstawowa przyczyna faktu, że prognoza wielkości emisji drogowych została
opracowana w większej mierze na założeniach niż na sprawdzalnych danych statystycznych
jest brak jednolitego systemu rejestracji pojazdów samochodowych i ograniczone możliwości
uzyskania informacji z ewidencji już prowadzonej. Stąd praktycznie nie ma możliwości
oszacowania wielkości błędu, jakim mogą być obarczone wyniki sporządzonej prognozy.
Można się jednak spodziewać, że dla bardziej odległych horyzontów czasowych błąd
oszacowania może być istotnie mniejszy, głównie ze względu na odległość w czasie od
prognozy wartości wejściowych i fakt, że z postępem w czasie zmniejsza się ilość grup
pojazdów spełniających kolejne (według kolejności wprowadzania) standardy emisyjne.
Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń powietrza z drogi zależy od szeregu czynników.
Generalnie można je zaliczyć do pięciu grup opisujących:
150
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
 emisje z odcinka drogi traktowanego jako emitor liniowy będącej funkcją cech
indywidualnych emisji pojazdów poruszających się po drodze (rodzaj spalanego
paliwa – benzyny ołowiowe i bezołowiowe, olej napędowy oraz cechy
charakterystyczne dla pojazdów według następujących kategorii: rozwiązania
konstrukcyjne silnika i układu paliwowego, pojemność silnika, moc i związane z nimi
zużycie paliwa, konstrukcja układu wydechowego – katalizator, stan techniczny
silnika i innych podzespołów),
 parametry ruchu odbywającego się na drodze (prędkość jazdy i płynność ruchu, udział
w ruchu poszczególnych kategorii pojazdów – ciężkie, lekkie ciężarowe – dostawcze,
osobowe, autobusy),
 parametry meteorologiczne – wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń (siła
i kierunek wiatru),
 parametry niepoliczalne – jak np. technika jazdy (wpływająca na płynność ruchu).
 wobec tak dużej liczby parametrów, od których zależy emisja, jej dokładne
oszacowanie ilościowe jest bardzo utrudnione, a wszystkie stosowane metody
obliczeniowe mogą być obarczone błędami. Tym niemniej w procesie prognozowania
przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dołożono
wszelkich starań, aby w miarę możliwości wykorzystać możliwie jak najwięcej
parametrów.
KLOTOIDA Sp. j.
151
ROPS_DŚ
411_BWA
16. WNIOSKI
Ogólne

Inwestycja wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu w centrum
miasta Bochnia, z ulicy Krzeczowskiej oraz DW nr 965 wskutek przejęcia
części ruchu tranzytowego przez realizowaną inwestycję;

Inwestycja spowoduje także obniżenie hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do
powietrza w centrum miasta Bochnia oraz na wyżej wymienionych drogach,
poprawiając tym samym warunki życia ludzi mieszkających w sąsiedztwie
tych dróg.
Oddziaływanie
Oddziaływanie i minimalizacja w fazie realizacji

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z nieodwracalnym zajęciem
powierzchni biologicznie czynnej na obszarze ok. 6,11 ha i wyburzenie 18
budynków w wypadku realizacji wariantu I, ok. 5,65 ha i wyburzenia 18
budynków dla wariantu II oraz dla wariantu III-ok. 6,69 ha i wyburzenia 6
budynkow;

Podczas wykonania prac budowlanych wystąpią niekorzystne zjawiska
związane z hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza w strefie prowadzenia
robót i w jej pobliżu, w raporcie wykazano techniczne i organizacyjne
możliwości zminimalizowania tych oddziaływań;

Realizacja inwestycji może wpłynąć na wody powierzchniowe i podziemne
zarówno w sposób ilościowy, jak i jakościowy.
Głównymi przyczynami pogorszenia jakości wód mogą być:
a) spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz wypłukiwanie
zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy drogi (np. mas
bitumicznych),
b) nieodpowiednio składowane materiały budowlane oraz materiały stosowane
w pracach nawierzchniowych, wykończeniowych i przy zabezpieczeniach
antykorozyjnych,
c) niewłaściwa
lokalizacja
zaplecza
zorganizowane zaplecze sanitarne,
152
KLOTOIDA Sp. j.
budowy
bądź
nieodpowiednio
ROPS_DŚ
411_BWA
d) zanieczyszczenie
wód
substancjami
chemicznymi
(w
szczególności
ropopochodnymi) wyciekającymi z maszyn np. w wyniku awarii,
e) bezpośrednie przedostanie się substancji niebezpiecznych do naturalnych
cieków, w trakcie prowadzenia robót na obiektach mostowych.

Odpowiednia organizacja placu budowy – zgodnie z zaleceniami określonymi
w niniejszym raporcie pozwoli na uniknięcie tego typu oddziaływań. Dlatego
stosowanie dodatkowych środków zabezpieczających nie jest konieczne;

Należy tworzyć bazy materiałowe i place budowy z dala od cieków wodnych
tj. potoku Krzeczowskiego;

Zminimalizowanie szkodliwego działania odpadów na środowisko na etapie
realizacji jest możliwe poprzez odpowiednią gospodarkę, opisaną w raporcie;

Należy
ograniczać
przestrzenne
zagospodarowanie
i
przekształcenie
środowiska do niezbędnego minimum oraz pilnować, aby nie wykraczać
ciężkim sprzętem i składami materiałów budowlanych poza ustalony pas
budowy, co pozwoli ograniczyć bezpośrednie zniszczenie roślin;

W wyniku przeprowadzenia inwestycji zachodzi potrzeba wycinki drzew; dla
wariantu I ok. 110 sztuk drzew oraz ok. 5200 m2 krzewów, dla wariantu II
będzie to ok. 170 sztuk drzew oraz ok. 9000 m2 krzewów oraz dla wariant III
ok. 160 sztuk drzew oraz karczowanie ok. 6700 m2 krzewów, przed wycinką
drzew należy wykonać ich inwentaryzację;
Oddziaływanie i minimalizacja w fazie eksploatacji

Potencjalnym zagrożeniem w trakcie użytkowania drogi jest zanieczyszczenie
gleb oraz wód powstających w wyniku możliwych awarii, losowych zdarzeń
drogowych.

Minimalizacja negatywnego wpływu drogi na powierzchnię ziemi oraz gleby
wiąże się głównie z ograniczeniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
głównie metali ciężkich i związków ropopochodnych. Zmniejszenie zagrożenia
gleb
związanego
ropopochodnych)
ze
spływami
zapewnią
zanieczyszczeń
proponowane
systemy
(w szczególności
odprowadzania
i oczyszczania wody opadowej z powierzchni drogi;
KLOTOIDA Sp. j.
153
ROPS_DŚ
411_BWA

Z przeprowadzonych prognoz stężenia zawiesiny ogólnej oraz stężenia
węglowodorów ropopochodnych w spływach deszczowych z powierzchni
przedmiotowej inwestycji, wynika, iż przy zastosowaniu zaproponowanych
urządzeń podczyszczających nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalne
dla
żadnego
z
wariantu
projektowanej
inwestycji
Odpowiednio zaprojektowane i dostosowane do warunków zewnętrznych
odwodnienie powinno ograniczyć do minimum możliwość zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i podziemnych;

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza wykazały, że dla wariantu
III przedsięwzięcia w roku 2025 nastąpi przekroczenie wartości dopuszczalnej
dla dwutlenku azotu (NO2), imisja mieści się w liniach rozgraniczających;

Prognozy wykonane w programie SoundPLAN 7.0 przy zastosowaniu modelu
obliczeniowego NMPB-Routes – 96 wskazały na pogorszenie się klimatu
akustycznego
w sąsiedztwie
wszystkich
projektowanych
wariantów
przedmiotowej drogi. Wyniki obliczeń wskazują, że w niektórych miejscach
równoważny poziom dźwięku przekroczy poziomy dopuszczalne, określone
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (teks jednolity Dz. U. 2014,
poz. 112),

Należy jednak zaznaczyć, że budowa połączenia węzła autostrady A-4 z DK nr
94 znacząco polepszy stan klimatu akustycznego w sąsiedztwie DW nr 965
w jej północnym przebiegu (ul. Proszowicka), ul. Krzeczowskiej oraz
w centrum Bochni.

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, Wariant I jest preferowany do
realizacji, ponieważ w najmniejszym stopniu oddziaływuje na klimat
akustyczny w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej;

Odpady powstające na etapie budowy drogi zaliczane są przede wszystkim do
grupy nr 17 - odpady powstające z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej;

Usunięcie lub zagospodarowanie odpadów powstających podczas budowy
przedsięwzięcia będzie należało do obowiązków firm wykonujących prace
budowlane;
154
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA

Minimalizacja w tym przypadku sprowadza się głównie do zachowania
odpowiedniej organizacji w zakresie usuwania odpadów oraz spełnienia
wymagań prawnych;

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują obiekty
chronione według Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz .
U. z 2013 r. poz. 627 - tekst jednolity z późn. zm.), m. in. parki krajobrazowe,
obszary Sieci Natura 2000;

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują obiekty
zabytkowe ani żadne stanowiska archeologiczne;
Wnioski końcowe:
W ramach niniejszego opracowania analizie poddano trzy warianty przebiegu
przedmiotowej inwestycji – Wariant I, Wariant II oraz Wariant III, a także sytuację
polegającą na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.
Na podstawie analiz wykonanych dla potrzeb niniejszego raportu można stwierdzić, że
połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 „Bochnia” z drogą krajową nr 94 jest
inwestycją konieczną. Prognozy ruchu pokazują, iż w przypadku realizacji inwestycji ruch
z autostrady skieruje się przede wszystkim projektowaną drogą do DK94. Brak
bezpośredniego połączenia autostrady z DK94 oznacza, że powyższe relacje będą się
odbywać po istniejącej ulicy Krzeczowskiej, powodując tam wzrost natężenia. Ruch z
północnych rejonów Brzeska również w większości skieruje się na nową drogę, co pozwoli
odciążyć istniejącą drogę wojewódzką nr 965 w jej północnym przebiegu (ul. Proszowicka).
Spadek ruchu na powyższych drogach spowoduje poprawę klimatu akustycznego, poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz spadek
ryzyka wystąpienia poważnej awarii w centrum miejscowości Bochnia.
Powyższe analizy wykazały także, że najkorzystniejsza będzie realizacja inwestycji
w Wariancie I. Inwestycja w żadnym z wariantów nie wpłynie w istotny sposób na obszary,
gatunki oraz siedliska sieci Natura 2000.
Zalecenia
Na podstawie przeprowadzonej analizy inwestycji pod kątem oddziaływania na
poszczególne element środowiska zostaną spełnione następujące warunki:
a) faza realizacji
KLOTOIDA Sp. j.
155
ROPS_DŚ
411_BWA

dobrze
rozplanowany
zakres
pracy,
wykonywanie
kolejnych
etapów
w określonych terminach,

miejsca magazynowania materiałów, tankowania pojazdów i składowania
sprzętu będą odpowiednio zaizolowane nie doprowadzając do przedostawania
się zanieczyszczeń do gleby,

nagromadzone wody zastoiskowe w wykopach lub większej ilości wód
w zagłębieniach terenu na placu budowy zostaną odpompowane za pomocą
pomp ssąco-tłoczących do najbliższego odbiornika. Należy to uczynić po
wcześniejszym podczyszczeniu ich za pomocą zestawu filtrującego lub, gdy to
jest nie możliwe należy odpompować je do beczkowozu i wywieźć do
najbliższej oczyszczalni ścieków,

materiały sypkie będą transportowane w opończach ograniczających pylenie,
drogi dojazdowe będą utrzymywane w stanie ograniczającym pylenie,

zaplecza budowy będą wyposażone w sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe będą
odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość
będzie usuwana przez uprawnione podmioty,

prace będą prowadzone przy minimalizacji wykorzystania teren, niszczenia szaty
roślinnej pod place budowy i składy materiałowe, a po zakończeniu prac
zostanie dokonana ich rekultywacja gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do
warunków glebowo-siedliskowych,

wszystkie materiały, narzędzia, maszyny techniczne, pojazdy budowy muszą
posiadać wyregulowane silniki spalinowe oraz układy hydrauliczne i napędowe,
co zapobiegnie przedostawaniu się zanieczyszczenia do powietrza gleby oraz
wody,

w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
wykonawca odpowiedzialny jest za jak najszybsze zebranie substancji
i wywiezienie ich do jednostek zajmujących się ich unieszkodliwianiem lub
może unieszkodliwić je na miejscu, za pomocą sorbentów przeznaczonych do
chemicznego unieszkodliwiania,

place budowy nie będą zlokalizowane w pobliżu cieków wodnych i zbiorników
wodnych,
156
KLOTOIDA Sp. j.
411_BWA
ROPS_DŚ

wycinka drzew będzie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków tj. poza
okresem od 1 marca do 15 października lub w tym okresie pod nadzorem
ornitologa,

wykonane
zostaną
tymczasowe
ogrodzenia,
które
zabezpieczą
przed
przedostawaniem się płazów na teren prac budowlanych. Ogrodzenia te będą
wykonane na całej długości trasy z materiału, który będzie umożliwiał ich
trwałość, wygięcie górnej krawędzi. Ogrodzenia, co kilkadziesiąt metrów będą
wyposażone w pułapki w postaci wiader, które każdego dnia będą sprawdzane a
gatunki znalezione wypuszczane w bezpiecznym terenie,

drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki będą zabezpieczone przed
uszkodzeniem pni i korzeni podczas prowadzonych prac za pomocą mat, opon
i desek,

prace w pobliżu zabudowy mieszkaniowej będą prowadzone w cyklu od 6.00 –
22.00,

odpady
będą
segregowane
i
składowane
w
wydzielonym
miejscu,
w odpowiednich pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez
uprawnione podmioty,

pracownicy będą zaopatrzeni w okulary ochronne, kaski, rękawice oraz maski
przeciwpyłowe,

prace będą odbywać się pod nadzorem przyrodniczym w zakresie ornitofauny,
co umożliwi wystarczająco szybkie zlokalizowanie zagrożeń dla ptaków i ich
miejsc lęgowych. Nadzór przyrodniczy będzie także obejmował sprawdzenie
wszystkich zabezpieczeń i kontrole prac budowlanych pod kątem oddziaływania
na organizmy żywe.
b) faza eksploatacji

zanieczyszczenia powietrza pochodzące z ruchu drogowego będzie mieściło się
w granicach dopuszczalnych stężeń z wyjątkiem stężenia NO2 w przypadku
realizacji inwestycji w wariancie III. dla horyzontu czasowego 2025r…
Przekroczenia te są jednak dośc niskie na poziomie 0.5% częstości wystapień w
ciągu roku,

elementem minimalizującym oddziaływanie hałasu drogowego jest zastosowana
w projekcie nawierzchnia redukująca hałas o ok. 5 dB w stosunku do
KLOTOIDA Sp. j.
157
ROPS_DŚ
411_BWA
standardowej nawierzchni i ograniczy emisje hałasu o 30% zmniejszając ilość
zagrożonych budynków, drugim środkiem są ekrany akustyczne które ograniczą
poziom hałasu do poziomów dopuszczalnych, istniejące ekranowanie w ciągu
drogi DK94 przed projektowanym rondem w km od ok. 0+220 – 0+287 zostanie
przedłużone o ok. 30 m w km ok. 0+190 – 0+220,

wody z planowanej inwestycji zostaną ujęte w szczelny system kanalizacji
deszczowej
oraz
rowy
przydrożne,
które
zagwarantują
dotrzymanie
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń,

w celu ograniczenia oddziaływania na migrację zwierząt małych obiekty
inżynierskie będą dostosowane do migracji płazów,
158
KLOTOIDA Sp. j.
ROPS_DŚ
411_BWA
Literatura
1. Matuszkiewicz W. (2005), Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Danielewicz W. i Pawlaczyk P. (2004) Grad środkowoeuropejski i subkontynentalny
(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura
2000-podręcznik metodyczny. Tom 5 Lasy i bory. Ministerstwo Środowiska, W-wa 2004.
3. Piekos-Mirkowa H. i Mirek Z. (2003) Flora Polski. Rośliny chronione, Mulico, Warszawa
2003
4. Instytut Ochrony Środowiska Małgorzata Walczak, Janusz Radziejowski i inni Obszary
Chronione w Polsce, Warszawa 2001.
5. Modelowanie zanieczyszczenia powietrza w pobliżu dróg i autostrad. Program
OpaCal3m. Instrukcja użytkowa. Zakład Usług Obliczeniowych „EKO–SOFT”. Łódz,
kwiecień 2003.
6. SoundPLAN 6.5 – User’s Manual. Braunstein + Berndt GmbH / SoundPLAN LLC,
styczeń 2008 r.
7. Michel Berengier, LCPC „Discontinuities and maintenance methods for quieter road
surfaces” Konferencja Europejska dot. Hałasu drogowego z 2009 r.
8. BEiPBK „EKKOM”. Analiza zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z dróg
krajowych”, przygotowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Warszawa. 2006.
9. Tracz M., Bohatkiewicz J. i inni. Oceny oddziaływania dróg na środowisko. Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych. Warszawa. 1997 r. – I wydanie, 1999 r. – II wydanie, 2001 r.
– III wydanie (wersja robocza), cz. I i II – Wytyczne zalecone do stosowania przez
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych.
10. Sybilski D., Nowoczesne i przyjazne środowisku technologie asfaltowych nawierzchni
drogowych. Materiały konferencyjne na IV Ogólnopolska Konferencje Drogownictwa,
Lublin, maj 2002 r.
11. Bohatkiewicz J. Wpływ geometrii, organizacji i warunków ruchu na poziom hałasu
w otoczeniu skrzyżowań. Praca doktorska. Politechnika Krakowska 1999 r.
12. Kondracki J., Geografia Polski, Mezoregiony fizyczno–geograficzne, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, 1994.
13. Atlas podziału hydrograficznego Polski. IMGW Warszawa, 2005.
KLOTOIDA Sp. j.
159
ROPS_DŚ
411_BWA
14. Jedrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K. Zwierzęta a drogi.
Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża, 2004.
15. Benson P.E. CALINE3 – A Versatile Dispersion Model for Predicting Air Pollutant
Levels Near Highways and Arterial Streets California Departament of Transportation
Report No FHWA/CA/TL–79/23.
16. Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie
zarządzania jakością powietrza. Ministerstwo Środowiska i Główny Inspektorat
Środowiska. Warszawa, 2003 r.
17. Borysiewicz M. Potempski S. Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka
środowiska od szlaków przewozu niebezpiecznych substancji. Instytut Energii
Atomowej, Swierk. 2001.
18. Katarzyna Juda-Rezler „Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko”
Warszawa 2006.
19. Mirek Z., Zarzycki K, Wojewoda W. i Szelag Z. [red] (2006) Red list of plants and fungi
in Poland, W. Szafer Institute of Bothany, Polish Academyof Sciences, Kraków.
20. Sawicka-Siarkiewicz H. Ograniczenie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych
z dróg, Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa, 2003.
21. Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo. Zeszyty
Naukowo-Techniczne
Stowarzyszenia
Inżynierów
i
Techników
Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Kraków, 2004.
22. Kleczkowski A., 1990, Mapa obszarów głównych zbiorników Wód Podziemnych
(GZWP) W Polsce wymagających szczególniej ochrony, Instytut Hydrogeologii
Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
23. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informacje w sprawie hałasu
oraz zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych powiatach analizowanego odcinka
drogi.
24. PN-87/B-02151/01 i 02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach.
25. http://obszary.natura2000.org.pl
26. http://www.mir.gov.pl
27. http://www.ekoportal.gov.pl
160
KLOTOIDA Sp. j.

Podobne dokumenty