"`,.ilt". `" i. ""`, `rcr.

Transkrypt

"`,.ilt". `" i. ""`, `rcr.
Uchwała Nr xxxl/]9ó/2013
Rall' Vl(j'kl''i s Racią/u
z dnia 21 maja 2013 roku
iorq:
J
\' r!
d/ " a 10
'
ts 'de
i. ""', 'rcr. u '\d/r"so
'"
"',.ilt".
nakvu zaPłary w postepo$'aniu upominawĆŻym
BLr
1r'r'
'
'-\'m
pr
J
1960 r'
Na nodslalvie art' 229 pk13 i art' 2]l uŚBwy z dnia l'1.zerwca
I
Rada Miejska
<odcl poLepo\'drr do r' ' Jid J:rcg^ ' D l / 0r r poz. 27ó)
w Raciązu uchwala' co naslępuje :
si
I'\' r'l o/iJl''llU" BLml'Ll d V''łd R'1'd'
\ n$ 'pP'' \lc^d
'\''7ą'e-o
'oenll''l
"._".-:"""'.'""']''"le'J
sr'dd._o n^/ \'la okętsUw] t' Ploc|U Id\'l 'JplJ'\ s soń'LeDUk''lJ
.; :"....,"... Brd, \4-.Krci q!.,..J v
;;;:;";;,,.r.
'lJ_!
'l'/';' 'e 'l'J7ó'e'nl /e ńrgJ' ń
l. Po lo/DJl /cl'i' 'l'-'
;;/Jńo.f'rlra|?;
'
r llo''Ll\L/d/ldl( )qi''\'
lsaJó'lcgoul
.
-l*-""
"'-"n
o$:/ara./nrr oonrrie'/c u'Lrqb!
) I -.'n.i-. t"
\:
Rady Miejskiej'
wykÓnaniĆ uchwały powierza się Przewodnicącćmu
sl
Uchwała wchodziw życie z dnień podje'id'
l{id) \,li.iskl.j tr Rx.i./tr
7.]tri.:l nri i
l0ll
'!I,tr
uch$alv s slr]alvic ()/prl./cnia \kargi 'l s Na d/i|]a]tośćBunnislża MiaŚa Raciaż
$ |I7cdn]jocic nl.us7cni! intcrcsu sk!żaccgo bledem Fisa*kjm s sP|7eciw]c od
nekaz! Ż.p].ly q posl'.po$.n]! upo rin.s.z!tl
d!iU:: k\'ieI.]a 201] rckL t!pł)'.€ł!
s
ta dŻia]a]nośćBunliŚtrŻe
Mi.sI! Rac]ąż w prŻedńrjÓ.iĆ tlnls/enia itLercsu skażqcego b]ędć pjŚUsk]nr B
ŚlJ.Żtcis'jĆ.d ń*a/L 2pla1} $ |o\t!lro$dniu Uponrin.v.zy!r. BlLrd po]egll na |J
lt|isatiU PlŻy o]LIcś]eniu polożeni, nieruchonroś.j Żanriasl łowa.. lidci!ż'' Sło\.
'. PbńŚk" iŻona] spfusto$an} st()\oB|!m lr]sncnr ploc.so$]'tr]' NakaŻ Żep]rt}' o
]LLo]-m nrówi skalea, Żostał ['\d.lry |żeciwko Gn]j|]c N1j!5lo Rac].aż lv
postępowlniu lponrin.w.4n $'dniu ]] n'.l.r 2()l.] rcku plŻeŻ sad oktcgo+i s
PłÓck! I \\'-!d7ia] Cys]lÓr na kwolc j'1Ó'lttl5,00 zlollch $Ir/ / odŚelklrni
u\la\Y.syD] od d|ja 25 slyczni! 20]j loku' sprŻecnv od naka/u zaP]al} \lioga
Gi]]n. N,lj.sto R.ci.ż repre7enlowane p7c7 Bu njsl2a' Wnies]enie spżeci\!u
j/ {!dan! |]/t/ s:]d Da|d/ lldci nroc.. Sp1!!Va ŻoslLtie skic(Nana do
I)oNoduje'
loŻpoznali. Da tozpmlvi.' \\ zwiqzk! u pos'yżsljń] \L s|Td$jc.bicrci skalc. tocŻ}
sie poslępo$'..]e s.łdowe skarżąc) irko |r1)'Po/wln! do slrla$,} |]oże sstąpić do
W
'i i\
L , r,1
"
Śkarca J
(1.
ler o. -.
rT .f^v.',
r
s{dos)nr sk.tżqc) nroże btonić $roiego intereŚu F]aw|eg. \ł s|rl$jc obi.1.']
.akr7ćnr s_adowyń]. m'in |odno\4c argumenty
\ sk'ldz.' Srrd dokon. ich
^wal1c
.ccn! w |uYad7o|tn] PostęPou'anju i uzna cz] riab jjaki
na wylok s
'vpływ
Rada M]..]ska w ltacj_aŻu Ij..jcn trłaścn\ do o.etr wpłr tr! błędu Fi\alsl]cgo
'
1l spżeciw]e na inletes sk.żącego w poslępo\!ańiU
\+do\YJ-]n' \. .t.Pie \niesienL.
sF/ecj{! ltJda ]\1iL'iskl |ro7c occnić jcd)nic. Ź. jego złożenie by]Ó prr\-idkN}m
d7iallnicnr L]UmjśIŻ.N1iast. \' c.]L] ni.dopuŚŻcŻ.ńja do !]rEwonrocr]c|ia Się
naka7! i kÓi]c.7ńoś.j /aPhr} / bLdżćrLL Dj.sla /asadzonei kwoly n. rzecŻ poqoda.
Po$']żŚ7e UŻaŚadńja7godńie 7dyŚpoŻy.iL1a . ]:l k|a u/natjenicwlaścjwości
lldd) lvl]cisk|cj v lt!c]ę/! / ] \vskd/atj. ska'qcclru S.łdu oklgo$ego !v Płock! I
\\ o'|''|l'\| : t.ool'-J' '\l
\ó-o a 'r'
,1,!

Podobne dokumenty