Deklaracja zgodności NIBE F1145 PC

Transkrypt

Deklaracja zgodności NIBE F1145 PC
NIBE AB
Box 14
Jarnvagsgatan 40
285 21 Markaryd
SWEDEN
Försäkran om överensstämmelse Declaration of confirmity
Konformitätserklärung Deklaracja zgodności
NIBE™ F1145 PC
Försäkrar under eget ansvar att produkten,
Declare under our sole responsibility that the product,
Erklären in alleiniger Verantworten, daß das Produkt,
Deklarujemy przyjmując wyłączną odpowiedzialność, że produkt
NIBE F1145 PC
Gruntowa pompa ciepła
som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv
to which this declaration relates is in confirmity with requirements of the following directives
auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderung der Richtlinien
do którego niniejsza deklaracja się odnosi, wyprodukowano zgodnie z wymogami następujących dyrektyw
Dyrektywy Unii Europejskiej na:
* Kompatybilność Elektromagnetyczną (EMC): 2004/108/EC
* Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD): 2006/95/EC
* Dyrektywa Ciśnieniowa (PED): 97/23/EC
* Wymogi stosowania Substancji Szkodliwych (RoHS): 2002/95/EC
Sprzęt ciśnieniowy opisany jest w Artykule 3 Dyrektywy EU 97/23/ EC. Jak opisuje punkt 3 tego
artykułu, sprzęt jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z dobrą praktyką inżynierską państwa
członkowskiego tak, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Sprzęt taki nie podlega oznakowaniu CE
opisanym w Artykule 15 Dyrektywy EU 97/23/ EC.
Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följand EN-stadarder
The conformity was checked in accordance with the following EN-standards
Die Konformität wurde ûberprûft anhand der EN-Normen
Zgodność została sprawdzona z wymaganiami następujących norm
* EN 50 366:2003, A1:2006
EMF
* EN 55 014-1:2006
Emission
* EN 55 014-2:1997, A1:2001
Immunity
* EN 60 335-1:2002, A1:2004, A2:2006, A11:2004, A12:2006,Safety of household...
A13:2008
* EN 60 335-2-35:2006, A1:2007
...for instantaneous water heaters
* EN 60 335-2-40:2003, A1:2006, A11:2004, A12:2005 Req. for electrical heat pumps,
* EN 61 000-3-11:2000
Voltage fluctuations (equipment with rated current > 16A/phase)
* EN 61 000-3-12:2005
Harmonics (equipment with rated current > 16A/phase)
* EN 61 000-6-1:2007
Immunity for residental, commercial and light-industrial
environments
* EN 61 000-6-1:2007
Emission standard for residential, commercial and lightindustrial environments
Markaryd 2009-09-08
Kenneth Magunsson
Dział Jakości NIBE
Claes Gauffin
Dział Innowacji NIBE

Podobne dokumenty