Raport społecznej odpowiedzialności (KK CSR)

Komentarze

Transkrypt

Raport społecznej odpowiedzialności (KK CSR)
Raport społecznej odpowiedzialności
do roku 2011
Krajowa Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa (KSKOK)
zawartość merytoryczna:
Aleksandra Jankowska
Doradca Kasy Krajowej
ds. zrównoważonego rozwoju
tłumaczenie: „BANK & BANK” Translation Centre
wydawca: Spółdzielczy Instytut Naukowy
www.sin.edu.pl
nakład: 100 egzemplarzy
Sopot, lipiec 2012
Informacje o raporcie
Grzegorz Bierecki i Brian Branch o społecznej odpowiedzialności kas kredytowych
Nie dla zysku, lecz dla dobra wspólnego
Nasza misja Społeczna odpowiedzialność systemu SKOK
Etyka, zaufanie i pomoc
Historia ruchu kas spółdzielczych Dr Franciszek Stefczyk – nasz patron
Ład korporacyjny
Podstawowe informacje o Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
Najważniejsze podmioty systemu Ciała statutowe Kasy Krajowej
Doradca Kasy Krajowej ds. zrównoważonego rozwoju
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Zarządzanie kryzysowe w Kasie Krajowej
Zwalczanie korupcji
Polityka jakości
Struktura zatrudnienia
Środowisko Strategia i polityka środowiskowa
Inwestycje prośrodowiskowe
Segregacja odpadów
Produkt – badania i dział rozwoju
Społeczeństwo
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Global Compact
Strategia i polityka społeczna
Pracownicy – nasz klucz do sukcesu
Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
Współpraca krajowa Współpraca zagraniczna
Zaangażowanie społeczne
Wsparcie społeczne
Mecenat kultury i sztuki
Film
Wydawnictwa, prasa, książki Muzyka
Religia Sport
Ekonomia, wykluczenie finansowe i ubóstwo Warsztaty dziennikarskie Historia, tradycja, dziedzictwo narodowe
Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej
Pozostałe działania prospołeczne
7
9
13
15
15
17
19
19
23
25
27
31
35
37
37
37
37
38
41
43
46
46
46
49
51
57
57
59
59
60
61
65
67
69
69
71
75
77
79
79
83
83
84
84
Nasze nagrody
89
SKOK-i w liczbach
95
Rozwój Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
SKOK-i w liczbach
Sprawozdania finansowe za rok 2011
97
98
103
1
2
3
4
5
6
7
A report on corporate social responsibility
until 2011
National Association of Cooperative Savings
and Credit Unions (NACSCU)
developed by:
Aleksandra Jankowska
Sustainable Development Advisor
National Association of Cooperative Savings
and Credit Unions
translation: “BANK & BANK” Translation Centre
published by: Cooperative Research Institute
www.sin.edu.pl
edition: 100 copies
Sopot, July 2012
Information about the report Grzegorz Bierecki and Brian Branch about credit union corporate social responsibility
Not for profit, but for the common good
Our mission
Corporate social responsibility of the credit union system
Ethics, trust and assistance History of credit union movement
Dr. Franciszek Stefczyk – our patron
Corporate governance
Basic information about the National Association of Cooperative Savings and Credit Unions Major entities of the system
NACSCU bodies, as provided for by its articles of incorporation
NACSCU Sustainable Development Advisor
Prevention of money laundering and financing of terrorism
Crisis management in NACSCU
Corruption combating
Quality management policy
Structure of employment
Environment Environmental strategy and policy
Pro-environmental investments
Segregation of waste
Product – research & development department
Society
The Universal Declaration of Human Rights Global Compact
Social strategy and policy
Employees – our key to the success
Internal and external training
Cooperation with domestic institutions Cooperation with foreign institutions
Public commitment Social commitment
Art and cultural patronage
Film Publications, press, books Music Religion Sports Economics, financial exclusion and poverty Journalism workshops History, tradition, national heritage In remembrance of the Smolensk aircraft crash victims
Other pro-social activities 7
9
13
15
15
17
19
19
23
25
27
31
35
37
37
37
37
38
41
43
46
46
46
49
51
57
57
59
59
59
60
65
67
69
71
71
77
79
81
83
84
85
85
86
Our awards 89
Polish Credit Unions in figures 95
Credit union development
Polish Credit Unions in figures
Financial statements for the 2011 year 97
98
103
1
2
3
4
5
6
7
Kasa jest organizacją ludzi, a nie kapitału. Jest zorganizowana w formie prawnej spółdzielni,
w której musi być uznawana zasada rządów demokratycznych i w związku z tym –
prymatu większości nad mniejszością.
Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych1
A credit union is an organisation of people, not of capital. It takes the legal shape
of a cooperative society in which the principle of democratic rule, and – consequently –
the primacy of majority over minority has to be recognized.
The Code of Good Practices and Operating Principles of Cooperative Savings and Credit Unions1
1
Zob. Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych pod red. Janusz Ossowskiego,
Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2008.
(The Code of Good Practices and Operating Principles of Cooperative Saving and Credit Unions, Janusz Ossowski[eds.], Foundation
for Polish Credit Unions, Sopot 2008).
6
7
Informacje o raporcie
Information about the report
Raport społecznej odpowiedzialności Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej (Kasy Krajowej) powstał w czerwcu
2012 roku na podstawie przeprowadzonego w Kasie Krajowej
audytu etycznego.
The report on corporate social responsibility of the National
Association of Cooperative Savings and Credit Unions (NACSCU)
was developed in June 2012 and was based on the ethical audit
carried out at NACSCU.
Jako że jest to pierwszy tego typu raport, zebraliśmy w nim najważniejsze aspekty działalności prospołecznej Kasy Krajowej z ostatnich
lat. Raport nie ma jasno zarysowanych ram czasowych i podsumowuje naszą najważniejszą działalność w wymiarze społecznym
do obecnego czasu. Postanowiliśmy w nim przedstawić również
najistotniejsze jednostki organizacyjne funkcjonujące w systemie
SKOK i współpracujące z Kasą Krajową na rzecz całego systemu.
Since it is the first report of that kind, covered by it are major
aspects of pro-social activities of NACSCU over the last years. The
report does not have any clearly set time frame. It sums up our
major activities of social dimension up to these days. We have
also decided to present in it the operation of major business entities existing within the credit union system and cooperating with
NACSCU for the benefit of the system as a whole.
Działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych opiera się na […] uniwersalnych
Międzynarodowych Zasadach Działania Unii Kredytowych oraz Kodeksie Dobrych Praktyk i Zasad
Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, odwołując się zarazem do wartości
chrześcijańskich oraz historycznych doświadczeń ruchu samopomocy finansowej w Polsce.
Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
The operation of credit unions is based on [ … ] universal International Operating Principles
of Credit Unions and the Code of Good Practices and Operating Principles of Cooperative
Savings and Credit Unions. It also invokes Christian values and the historical experience
of Poland’s financial self-assistance movement.
The Code of Good Practices and Operating Principles of Cooperative Savings and Credit Unions
8
9
Grzegorz Bierecki i Brian Branch
o społecznej odpowiedzialności
kas kredytowych
Grzegorz Bierecki and Brian
Branch about credit union
corporate social responsibility
Grzegorz Bierecki, Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Pierwszy Wiceprzewodniczący Światowej Rady Unii Kredytowych WOCCU
Grzegorz Bierecki, President & CEO, National Association
of Cooperative Savings and Credits Unions, First Vice
Chairperson of the World Council of Credit Unions
Szanowni Państwo, Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy,
Ladies and Gentlemen, Dear Colleagues and Friends,
Z przyjemnością przekazuję Państwu pierwszy raport społecznej
odpowiedzialności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo­
‑Kredytowej. Publikacja raportu zbiega się z 20. rocznicą utworzenia
Krajowej SKOK i odrodzenia się ruchu polskich kas spółdzielczych.
It is with great pleasure that I pass into your hands the first report
on corporate social responsibility of the National Association
of Cooperative Savings and Credit Unions. The publication of the
report coincides with the 20th anniversary of the establishment
of NACSCU and rebirth of the movement of Polish credit unions.
Kasy, jak i cały system firm wspomagający ich działanie, opierają
się na ideach i czerpią swoją siłę z polskiego ruchu spółdzielczego,
którego podstawą są samopomoc, zaufanie, społeczna odpowiedzialność, kontynuacja tradycji i walka z wykluczeniem.
Naszą tradycją i zasadą jest praca dla dobra naszych członków –
„Nie dla zysku, lecz dla dobra wspólnego” – jak głosi pierwsza
zasada spółdzielcza. To zawsze stanowiło główny wyróżnik Kas
na tle rynku pozostałych usług finansowych, gdzie zasada maksymalizacji zysków przyćmiewa interesy i dobro klientów. Naszą
zasadą jest maksymalizacja zysków – ale naszych członków.
Kasa Krajowa jako organizacja zrzeszająca i nadzorująca spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe angażuje się w szeroki wachlarz działalności prospołecznej. Nasze główne cele
w tym zakresie to walka z wykluczeniem i ubóstwem, wsparcie
edukacji ekonomicznej polskich rodzin, wsparcie i promocja polskiej kultury, sztuki, upamiętnienie naszego dziedzictwa narodowego. Myślę, że ten raport choć w części przybliży Państwu
naszą działalność w wymiarze społecznym, choć dziś, w dwudziestolecie istnienia, ciężko zebrać i opisać wszystkie inicjatywy,
jakich się podejmowaliśmy. Zebraliśmy zatem te najważniejsze,
te które są naszą chlubą i w których kierunku niewątpliwie dalej
będziemy pracować.
Jednym z kluczowych czynników naszego sukcesu jest nasza kadra.
Pracownicy Kasy Krajowej to fantastyczny zespół ludzi, których łączy
nie tylko praca, ale i przyjaźń, wspólne zainteresowania i pasje. Bez
zaangażowania, zrozumienia idei spółdzielczej i sympatii dla własnej pracy nie bylibyśmy w stanie realizować wielu zadań z zakresu
wsparcia społecznego. Dlatego troska o naszych pracowników,
ich warunki pracy, możliwości samorealizacji i potrzebne wsparcie
to nasz klucz do sukcesu.
Credit unions, just like the whole system of companies supporting
their operation, are based on cooperative ideas and draw strength
from the entire Polish cooperative system, the foundations of which
include self-assistance, trust, social responsibility, faithfulness to
tradition and the combating of exclusion.
Our tradition and the main principle we follow is the work for the
well-being of our members – “Not for profit, but for the public
good”- as the first cooperative rule reads. This has always been
credit unions’ main distinctive feature, which makes it different
from the rest of the market of financial services where the rule
of profit maximization takes precedence before the interests and
good of the customers. The principle observed by us is profit maximization, but it is the profit of our members that is meant.
As an organization associating and supervising credit unions,
NACSCU engages in a wide range of pro-social activities. Our
main objectives in that respect include combating exclusion and
poverty, support to economic education of Polish families, support
and promotion of Polish culture and art, commemoration of our
national heritage. I hope that this report will allow you to have
at least a glimpse into our activities of social dimension, even
though it would be rather difficult to name and describe all the
initiatives undertaken by us over the twenty years of our operation.
We have thus decided to focus on major of those, the ones in which
we take pride and which we are bound to continue.
A key factor of our success is people working for the credit union
system. The staff of NACSCU is a brilliant team of people united
not just by the work they do, but also by bonds of friendship,
and the passions and interests which they share. Without their
dedication to the cooperative idea and passion for their work we
Grzegorz Bierecki
Prezes Zarządu Krajowej SKOK
President & CEO
National Association of Cooperative
Savings and Credit Unions
Zjazd integracyjny pracowników systemu SKOK
Ryn, maj 2012 r.
A social outing of credit union staff
Ryn, May 2012
Brian Branch
Prezydent Światowej Rady Unii Kredytowych WOCCU
President & CEO
World Council of Credit Unions
Rozumiejąc wyzwania współczesnego świata i naszą odpowiedzialność względem kolejnych pokoleń, podjęliśmy w tym roku
też zobowiązanie do większej troski i zaangażowania w ochronę
środowiska i jego bioróżnorodności. We wszelkie działania, jakie
będziemy wspierać i promować, pragniemy angażować jak największą liczbę naszych członków, pracowników i współpracowników.
Ruch spółdzielczy to ruch społeczny, oparty na wolności, poszanowaniu jednostki i własności – tu w Polsce, spoglądając na ruch
„Solidarności”, wiemy najlepiej, że takie inicjatywy zmieniają świat.
would never be able to fulfill many of the social support tasks.
This is why concern for our people, their working conditions,
their self-realisation and the assistance they need is a thing very
important to us.
Being aware of the challenges of modern world and our responsibility towards next generations we have assumed an obligation to
take greater care of and get more engaged in protection of natural
environment and biodiversity. And we want to get involved as great
a number of our members, staff and collaborators as possible into
all the activities supported and promoted by us.
Chcemy zmieniać ten świat na lepszy, razem z Wami.
Dziękuję moim wszystkim współpracownikom z Kasy Krajowej,
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i firm systemowych. Niech ten raport stanowi nasze zobowiązanie do dalszych
prac na rzecz naszych członków i Polski.
The cooperative movement is a social movement based on the
principles of freedom, respect to the individual and to the property
right. Here, in Poland, the country of the “Solidarity” movement,
we know best that such the initiatives that can change the world.
And we want to change the world for the better, together with you.
Brian Branch, Prezydent Światowej Rady
Unii Kredytowych WOCCU
W lipcu odbędzie się w Gdańsku doroczna konferencja Światowej
Rady Unii Kredytowych. Wybór Gdańska na gospodarza tego ważnego i uroczystego dla wszystkich przedstawicieli unii kredytowych
wydarzenia nie jest z naszej strony przypadkowy. W tym roku
przypada bowiem 20. rocznica powstania polskich spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych.
Chcielibyśmy, aby ta okazja stała się szansą do zapoznania przedstawicieli innych Kas z fenomenem polskiego ruchu kas spółdzielczych.
Bo trzeba nazwać fenomenem tak spektakularny sukces, który jest
wzorem dla innych systemów unii kredytowych. Pamiętam, kiedy
polskie Kasy powstawały, raczkowały, w ramach partnerstwa uczyły
się od naszych Kas i pracowników, jak nimi zarządzać i spełniać
oczekiwania swoich członków. Dziś bez wątpienia możemy powiedzieć, że przyszedł czas, by to polskie Kasy były wzorem, teraz
to właśnie z nich inne unie kredytowe mogą czerpać przykład.
Nie bez przyczyny Grzegorz Bierecki, Prezes KSKOK, podczas
światowej konferencji w Glasgow w 2011 r. został jednogłośnie
wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym WOCCU. Mamy wielką
nadzieję, że uda nam się szerzej wykorzystać jego niespożytą
energię. Muszę też szczerze przyznać, że zespół pracowników
Kasy Krajowej i innych spółek polskiego systemu to fantastycznie
zgrana drużyna, zaangażowana w swoją pracę i służbę, a miałem
okazję to zaobserwować przy wielu moich wizytach i wspólnych
przedsięwzięciach.
Społeczna odpowiedzialność? To korzenie ruchu unii kredytowych,
to właśnie odróżnia nas od sektora bankowego. W dobie kryzysu
instytucji finansowych czas stanowczo podkreślić, że unie kredytowe, poprzez swoje społeczne wsparcie, stanowią pozytywną
i coraz bardziej docenianą przez społeczności i rządy alternatywę.
May I thank all my collaborators from the National Association
of Cooperative Savings and Credit Unions, individual credit unions
and firms making parts of the system. Let the publication of the
report mean our obligation to do further work for the sake of our
members and for Poland.
Brian Branch, President & CEO, World Council
of Credit Unions
In July of this year the annual conference of the World Council
of Credit Unions will be held in Gdańsk, Poland. Selecting Gdańsk
as the host for this key event, so important for all credit union
representatives, was a well-planned decision on our side. in fact,
this year marks the 20th anniversary celebrating the establishment
of Poland’s credit unions.
We would like to make the occasion a good time for people from
other credit unions to get acquainted with Poland’s credit union
movement. You would have to call Poland’s success so spectacular that it may serve as a model for other credit union systems.
I remember the very beginnings of the Polish credit unions and how
they learned from our credit unions and staff, under partnership
schemes, to operate and meet member expectations There is no
doubt the time has now come for Polish credit unions to set an
example from which other credit unions can benefit.
It was a clear choice that Grzegorz Bierecki, the president
of NACSCU, was elected as the first vice chairperson of WOCCU
at the 2011 Glasgow World Conference of 2011. We intend to
make use of his inexhaustible energy. I am proud to state that the
team of people working for NACSCU and other companies of the
Polish system is a perfectly bound team, dedicated to their work
and service. I had the occasion to observe them during many of my
visits and many of the joint efforts we have undertaken.
Corporate social responsibility? It is the core of the credit union
movement. It is what makes us different from the banking industry. at a time when financial institutions are facing instability and
uncertainty, it should be stressed that credit unions, owing to the
social support they enjoy, provide a positive alternative and are
much more valued by societies and governments.
10
11
Nie dla zysku,
lecz dla dobra wspólnego
Nasza misja
Społeczna odpowiedzialność systemu SKOK
Etyka, zaufanie i pomoc
Historia ruchu kas spółdzielczych
Dr Franciszek Stefczyk – nasz patron
Not for profit,
but for the common good
Not for profit,
but for the common good
Our mission
Corporate social responsibility of the credit union
system
Ethics, trust and assistance
History of credit union movement
Dr. Franciszek Stefczyk – our patron
Nasza misja
Our mission
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
powstała jako wyraz solidarnej woli współdziałania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, by zapewnić im rozwój
instytucjonalny i finansowy. Jako centralna instytucja reprezentująca polski ruch spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ma służyć swoim członkom, dostarczając im wszechstronnej pomocy i świadcząc usługi organizacyjne, techniczne
i finansowe pomocne w realizacji ich statutowych zadań. Ma też
czuwać nad prawidłowością ich rozwoju i standardami działalności, a także włączać je w polski i międzynarodowy system
instytucji finansowych.
The establishing of the National Association of Cooperative
Savings and Credit Unions (NACSCU) expressed a joint will
of Poland’s credit unions to secure their corporate and financial
development. As the central institution representing the Polish
credit unions movement it is supposed to serve their members
through comprehensive assistance and organization/information/financial services instrumental in the fulfillment of tasks
of the credit unions, as stated in their articles of incorporation. The responsibilities of NACSCU also include supervising
the soundness of credit unions’ development and observance
of standards. And, finally, NACSCU is supposed to include
Poland’s credit unions in the domestic and international system
of financial institutions.
Społeczna odpowiedzialność
systemu SKOK
Walne Zgromadzenie Kasy Krajowej, opierając się na zasadach
spółdzielczych, tradycjach i filozofii ruchu spółdzielczego, 18 kwietnia 2008 roku przyjęło Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Kodeks stanowi zbiór obowiązków Kas wobec członków i społeczności
lokalnych, zawiera zasady działania oraz dobrego zarządzania
odzwierciedlające filozofię systemu SKOK.
Kodeks w kwietniu br. został uznany przez portal Smart Campaign
jako wzorcowy. Portal opublikował najlepsze tego typu rozwiązania z całego świata. Z ich pomysłów przykład mogą czerpać inne
firmy, zmierzające do udoskonalenia swoich przepisów działania
w ramach relacji z klientem.
Podstawowe wartości systemu SKOK:
• uczciwość,
• budowanie wzajemnego zaufania,
• kierowanie się roztropnością,
• troska o los członków Kas,
• kształtowanie postaw obywatelskich pośród członków,
• odpowiedzialność za sprawy wspólne,
• gospodarność,
• dbałość o rozwój i doskonalenie systemu SKOK,
• współpraca pomiędzy instytucjami systemu SKOK.
Międzynarodowe Zasady Działania Spółdzielni Kredytowych:
1. Demokratyczna struktura:
• członkostwo dobrowolne i otwarte dla wszystkich,
• demokratyczne zarządzanie,
• zakaz dyskryminacji.
Corporate social responsibility
of the credit union system
On 18 April, 2008, the General Meeting of NACSCU adopted the
Code of Good Practices and Operating Principles of Cooperative
Savings and Credit Unions, based on cooperative principles, traditions and philosophy. The Code enumerates the duties which
credit unions have to their members and local communities and
states the operating principles and good management which
reflect the philosophy of the credit union system.
In April 2012 the Code was recognized by the Smart Campaign
portal as a model one. The best solutions of that kind from all
over the world were published in the portal to serve as a source
from which other firms may draw when aiming to improve their
operating rules concerning relations with the customer.
The fundamental rules of Poland’s
credit union system include:
• integrity,
• building up of mutual trust,
• prudent management,
• care for credit union members,
• instilling citizen attitudes in members,
• responsibility for common affairs,
• thrift,
• care for development and improvement
of the credit union system,
• cooperation between institutions
of the credit union system.
14
15
Zdjęcie archiwalne Kasy Stefczyka
Stefczyk-type credit union (an archival photo)
2. Służenie członkom:
• podział korzyści pomiędzy członków,
• budowanie stabilności finansowej,
• służenie członkom.
3. Cele społeczne:
• ustawiczna edukacja,
• współpraca pomiędzy spółdzielniami,
• odpowiedzialność społeczna.
Międzynarodowe zasady działania spółdzielni kredytowych
powstały w oparciu o filozofię współpracy i promują takie wartości
jak równość, sprawiedliwość oraz wzajemną pomoc. Choć wdrażanie filozofii spółdzielczości kredytowej na świecie może uwzględniać różnorodne praktyki, sednem i istotą tych zasad zawsze jest
idea rozwoju człowieka i braterstwa, znajdująca wyraz w ludzkiej
współpracy w celu osiągnięcia lepszych warunków swojego życia
i życia całej społeczności.
Etyka, zaufanie i pomoc
Zasady etyczne systemu spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych:
1. Wszyscy uczestnicy systemu SKOK w swojej działalności powinni
kierować się:
• zasadą działania zgodnie z prawem i w „duchu prawa”,
• zasadą uczciwości i sprawiedliwości,
• zasadą wzajemnej współpracy i współdziałania,
• zasadą przeciwdziałania dyskryminacji,
w jakiejkolwiek formie.
2. Uczestnicy systemu SKOK, współpracując ze sobą, powinni dążyć
do tworzenia i wzmacniania klimatu wzajemnego szacunku i zaufania we wzajemnych stosunkach, jak i w stosunkach z członkami
SKOK-ów oraz resztą społeczeństwa, w szczególności ze społecznością lokalną.
3. Uczestnicy systemu SKOK winni działać uczciwe i rozważnie,
z poszanowaniem słusznego interesu swoich członków lub klientów, oraz nie nadużywać swojej pozycji wynikającej z posiadanych zasobów, w tym kwalifikacji i wiedzy osób działających w ich
imieniu.
4. Uczestnicy systemu SKOK powinni działać w celu wzbogacania
i podnoszenia jakości życia całego społeczeństwa, w wypadku
Kas – ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych,
w obrębie których prowadzą działalność; wszechstronnego rozwoju ludzi; szeroko rozumianej edukacji i naprawy społecznych
stosunków, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i stabilności
socjalnej społeczności.
5. Usługi świadczone przez instytucje systemu SKOK powinny być
najwyższej jakości, a przy ich świadczeniu należy działać w dobrej
wierze i z należytą starannością.
6. Kasy powinny:
• być przygotowane na udzielanie pomocy członkom SKOK-ów
borykającym się z problemami finansowymi,
• zachęcać członków do oszczędzania, dając tym samym przykład całemu społeczeństwu,
The International Credit Union Operating Principles include:
1. Democratic structure:
• Open and voluntary membership,
• Democratic control,
• Non-discrimination.
2. Service to members:
• Distribution to members,
• Building financial stability,
• Service to members.
3. Social goals:
• On-going education,
• Cooperation among cooperatives,
• Social responsibility.
The International Credit Union Operating Principles are founded
in the philosophy of co-operation and its central values of equality, equity and mutual self-help. Recognizing the varied practices
in the implementation of credit union philosophy around the world,
at the heart of these principles is the concept of human development and the brotherhood of man expressed through people
working together to achieve a better life for themselves and their
community.
Ethics, trust and assistance
The ethical rules of Poland’s credit union movement:
1. In their activities, all participants of the credit union system
should be guided by the following rules:
• lawful activity, carried out “in the spirit of the law”,
• honesty and justice,
• mutual cooperation,
• counteracting all forms of discrimination.
2. While cooperating with one another, participants of the credit
union system should aim at development and consolidation of the
climate of mutual respect and trust in mutual relations, the relations with credit union membership and the society as a whole,
the local community in particular.
3. Participants of the credit union system should act honestly and
prudently, respecting fair interest of their members or clients,
without abusing the position resulting from the resources held,
the qualifications and knowledge of persons acting in their name.
4. Participants of the credit union system should take up actions
aimed at enrichment and improvement of the quality of life of all
the society, and as regards credit unions – take special account
of local communities within which they operate. They should
care for comprehensive development of the people, their broadly
termed education and improvement of social relations, and they
should make local communities feel safe and socially stable.
5. The services provided by institutions of the credit union system
should be ones of the highest quality and should be rendered
in good faith and with due diligence.
16
17
• szkolić i budować „finansową świadomość” swoich członków
i pracowników,
• popularyzować ideę członkostwa w SKOK-ach wśród wszystkich obywateli RP,
• kierować się w każdych okolicznościach najlepiej pojętym
dobrem członków SKOK-ów, służyć im oraz ich rodzinom
zgodnie z ideą samopomocy i solidaryzmu społecznego.
7. Kasy w swoich społecznościach lokalnych powinny łączyć cechy
nowoczesnych instytucji finansowych z ideami demokracji i społeczeństwa samorządnego, uczyć odpowiedzialności i gospodarności.
8. Kasy jako instytucje zaufania publicznego powinny kierować się
w swojej działalności przepisami prawa, uchwałami Kasy Krajowej,
postanowieniami niniejszego Kodeksu oraz dobrymi obyczajami.
Historia ruchu kas spółdzielczych
6. Credit unions should:
• be ready to assist credit union members struggling with
financial problems,
• encourage members to save and thus set a good example to
the whole society,
• educate and build up “financial awareness” of their members
and staff,
• promote the idea of credit union membership among all
citizens of the Republic of Poland,
• be guided, in any circumstances, by the good of credit union
members in the best meaning of the word, serve them and
their families in accordance with the idea of self-assistance
and social solidarism.
7. In their local communities credit unions should become institutions in which traits of modern financial institutions are combined
with the idea of democracy and self-governing society, and they
should teach responsibility and thrift.
Organizacje podobne do SKOK-ów, broniąc swych członków przed
lichwą poprzez stosowanie zasady samopomocy finansowej, istniały
już w średniowieczu. Nosiły nazwy gildii kupieckich, maszoperii
rybackich, banków pobożnych czy kas wdowich. Później nazywały
się fundacjami taniego kredytu bądź towarzystwami wzajemnego
ratowania się w nieszczęściach.
8. Credit unions, as public credibility institutions, should be guided
in their operation by rules of law, resolutions of the National
Association, provisions of this Code and good customs.
Pionierem nowoczesnych spółdzielni finansowych był Friedrich
Wilhelm Raiffeisen. W połowie XIX wieku założył on w Niemczech
instytucje finansowe, które kierowały się w działaniu ideą samopomocy, samozarządzania i demokracji ekonomicznej. Na wzór
kas pożyczkowych Raiffeisena w Galicji powstały Kasy Stefczyka,
nazwane tak od nazwiska Franciszka Stefczyka, nauczyciela i działacza społecznego.
Organisations similar to credit unions, protecting their members
against usury through the application of the principle of financial
self-assistance, have existed since the Middle Ages. They were
referred to as guilds, fishermen’s maszoperias, pious banks or
widow funds. Later on, they bore the names of cheap credit foundations or societies for mutual assistance in emergencies.
W okresie międzywojennym do 3500 Kas Stefczyka należało półtora miliona Polaków. Kasy te odegrały ogromną rolę w budowie
sektora usług i drobnej przedsiębiorczości w odrodzonej Polsce.
Druga wojna światowa przerwała ich rozwój.
Odbudowa kas kredytowych stała się możliwa dopiero po przemianach 1989 roku. Zajęła się tym Fundacja na rzecz Polskich
Związków Kredytowych.
Dr Franciszek Stefczyk – nasz patron
Franciszek Stefczyk (1861-1924) był absolwentem Uniwersytetu
Jagiellońskiego, doktorem filozofii i nauk historycznych. Od 1884 r.
pracował jako nauczyciel w szkole rolniczej w podkrakowskim
Czernichowie, gdzie założył pierwszą Kasę Oszczędności i Pożyczek.
Jego działalność koncentrowała się na propagowaniu i organizowaniu wiejskich kas spółdzielczych w Galicji oraz organizowaniu kursów dla pracowników powstających spółdzielni. Franciszek Stefczyk
stworzył podstawy prawne i organizacyjne spółdzielni rolniczo-handlowych. Od 1898 r. kierował we Lwowie Biurem Patronatu
dla Spółek Oszczędności i Pożyczek, przy którym powołał Biuro
Bankowe do obsługi kas wiejskich. W 1909 r. z jego inicjatywy
powstał Galicyjski Związek Mleczarski, a w 1917 r. utworzył
Spółdzielczy Instytut Naukowy. Pełnił funkcję dyrektora naczelnego
i prezesa Rady Nadzorczej Państwowego Banku Rolnego. W 1920 r.
z nominacji rządu wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie
organizował subskrypcję pożyczki narodowej wśród tamtejszej
History of credit union movement
A pioneer of modern financial cooperatives was Friedrich Wilhelm
Raiffeisen. In the middle of the 19th century, in his native Germany
he established financial institutions guided in their operation by
the ideas of self-assistance, self-management and economic
democracy. It was after the model of Raiffeisen credit unions that
in the Polish province of Galicia (part of the country ruled by the
Austro-Hungarian Empire during the partitions of Poland) so-called
Stefczyk credit unions were created, their name coming from the
family name of Franciszek Stefczyk, a teacher and social leader
who was their originator and promoter.
In the interwar period 3,500 Stefczyk credit unions embraced
a membership of 1.5 million. The credit unions played a most
important role in the creation of the sector of services and small
business in the restored Poland. Their development was stopped
by World War II.
The re-establishment of credit unions became possible only after
the socio-political changes of 1989. The task was undertaken by
the Foundation for Polish Credit Unions.
Dr. Franciszek Stefczyk – our patron
Franciszek Stefczyk (1861-1924) was a graduate of the Jagiellonian
University of Cracow, with the Ph.D. degree in philosophy and history. Since 1884 he worked as a teacher at an agricultural school
in Czernichów near Cracow, where he established the first Savings
and Credit unions. His activities were focused on promotion and
18
19
Franciszek Stefczyk
Polonii. Po powrocie do Polski założył Zjednoczenie Związków
Rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest autorem 128 prac związanych z ruchem spółdzielczym, w tym 13 podręczników i 12 prac
naukowo-badawczych.
establishment of rural cooperatives in Galicia and arrangement
of training for the staff of the emerging cooperative entities.
Franciszek Stefczyk also created the legal and organizational foundations of agricultural marketing cooperatives. Since 1898 he stood
at the head of the Association of Credit Unions in Lwów (Lvov),
at which Association he established a Banking Office for servicing
rural cooperatives. In 1909, on his initiative, the Milk Producers’
Association of Galicia was formed and in 1917 Stefczyk created
the Cooperative Research Institute. He was also the CEO and Chair
of Supervisory Board of the State Agricultural Bank. in 1920 he was
a governmental envoy to the USA to arrange subscription of the
national loan among US citizens of Polish extraction. Upon his
return to Poland he established a Union of Poland’s Agricultural
Associations. F. Stefczyk was the author of 128 publications related
to issues of the cooperative movement, among them 13 manuals
and 12 research papers.
Ład korporacyjny
Podstawowe informacje o Krajowej Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej
Najważniejsze podmioty systemu
Ciała statutowe Kasy Krajowej
Doradca Kasy Krajowej ds. zrównoważonego rozwoju
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Zarządzanie kryzysowe w Kasie Krajowej
Zwalczanie korupcji
Polityka jakości
Struktura zatrudnienia
Corporate governance
Corporate governance
Basic information about the National Association of Cooperative
Savings and Credit Unions
Major entities of the system
NACSCU bodies, as provided for by its articles of incorporation
NACSCU Sustainable Development Advisor
Prevention of money laundering and financing of terrorism
Crisis management in NACSCU
Corruption combating
Quality management policy
Structure of employment
Podstawowe informacje
o Krajowej Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej
Basic information about
the National Association of Cooperative
Savings and Credit Unions
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa reprezentuje
sektor spółdzielczości finansowej i jest spółdzielnią osób prawnych.
W Kasie Krajowej zrzeszonych jest 59 SKOK-ów oraz Towarzystwo
Finansowe SKOK. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo­
‑Kredytowa działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz.U. z 1996 r. nr 1, poz. 2, zm. Dz.U. z 2011 r. nr 126, poz. 715).
National Association of Cooperative Savings and Credit Unions
(NACSCU) represents the sector of financial cooperatives and has
the form of a cooperative society of legal persons. Membership
of NACSCU includes 59 credit unions and Towarzystwo Finansowe
SKOK (Credit Union Financial Society). NACSCU operates under
the Act of 14 December, 1995 on Cooperative Savings and Credit
Unions (further referred to as the Credit Union Act) (Journal of Laws
of 1996 No. 1, item 2, with amendments in the Journal of Laws
of 2011, No. 126, item 715).
Celem działalności Kasy Krajowej, zgodnie z art. 34 wspomnianej ustawy,
jest zapewnienie stabilności finansowej zrzeszonym w niej spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz sprawowanie nad
nimi nadzoru dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich
oszczędności oraz zgodności działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z przepisami ustawy. Kasa Krajowa sprawuje funkcję nadzorczą poprzez stały monitoring sytuacji finansowej SKOK-ów
w oparciu o przesyłaną przez Kasy sprawozdawczość dekadową,
miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną oraz działania kontrolne
przeprowadzane w miejscach prowadzenia działalności przez SKOK-i.
By zrealizować ten cel, Kasa Krajowa:
• reprezentuje interesy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przed organami administracji państwowej,
organami samorządu terytorialnego oraz przed organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
• wyraża opinie o projektach aktów prawnych dotyczących
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
• zapewnia spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym doradztwo prawne, organizacyjne i finansowe;
• organizuje szkolenia i prowadzi działalność wydawniczą związaną z działalnością spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych;
• opracowuje jednolite procedury świadczenia usług i prowadzenia dokumentacji oraz systemy informatyczne;
• przyjmuje lokaty;
• udziela pożyczek, kredytów i poręczeń spółdzielczym kasom
oszczędnościowo-kredytowym;
• przeprowadza lustrację spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych;
• realizuje inne zadania wynikające z potrzeb rozwoju ruchu
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
• obejmuje udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielniach, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, a także akcje w spółkach akcyjnych
oraz certyfikaty inwestycyjne lub jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych.
The objective of NACSCU, as per Article 34 of the said Act, is to
secure financial stability of credit unions associated in it and to
exercise supervision of the credit unions so as to secure safety
of the savings pooled in them and observance of the Act by credit
unions in their operation. The supervisory functions are exercised
by NACSCU by means of permanent monitoring of credit unions’
financial standing based on the decade/monthly/quarterly/semiannual/annual reports submitted by credit unions and auditing
activities performed at the facilities where the credit union business is run.
In order to meet the objective, NACSCU:
• represents credit union interests to agencies of state
administration, bodies of local government, domestic and
foreign organisations,
• voices opinions on draft legal acts related to credit unions,
• provides consultation on legal, organisational and financial
matters to credit unions,
• arranges training and conducts publishing activity related
to credit union business,
• works out unified policies of rendering services/keeping
records and unified computer data systems,
• accepts fixed deposits,
• grants loans, credits and guarantees to credit unions,
• performs audit of credit unions,
• carries out other tasks as resulting from the development
needs of the credit union movement,
• holds shares in limited liability companies, cooperative
societies, mutual insurance companies, stock in joint-stock
companies and investment certificates of participation units
of investment funds.
Meeting its reporting duties, NACSCU publishes annual reports
on the activities of the Supervisory Board, reports on the activities
of the Management Board of NACSCU, chartered auditor’s reports
24
25
Usługi świadczone przez instytucje systemu SKOK powinny być najwyższej jakości,
a przy ich świadczeniu należy działać w dobrej wierze i z należytą starannością.
Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
Services provided by the institutions of the credit union system should be ones of highest quality
and should be rendered in good faith and with due diligence.
The Code of Good Practices and Operating Principles of Cooperative Savings and Credit Unions
Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi, KSKOK publikuje roczne
raporty zawierające sprawozdania z prac Rady Nadzorczej, sprawozdania z prac Zarządu Kasy, opinie biegłego rewidenta oraz
sprawozdania finansowe – bilans jednostek, rachunek zysków
i strat, rachunek przepływów środków pieniężnych oraz zestawienie
zmian w kapitale.
and financial statements (the balance-sheet, income statement,
cash-flow statement and statement of movements in equity).
Zgodnie z art. 38 wspomnianej ustawy Kasa Krajowa prowadzi
działalność niezarobkową, a nadwyżka bilansowa Kasy Krajowej
powiększa jej fundusz stabilizacyjny.
The main products of operation of NACSCU include:
• financial services and products dedicated to credit unions;
• credit union system management services;
• legal rules and financial standards which set principles
of credit union operation in addition to the law in force.
Głównymi produktami działalności Kasy Krajowej są:
• usługi finansowe w postaci produktów finansowych przeznaczonych dla spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych;
• usługi zarządzania systemem SKOK;
• normy prawne i normy finansowe określające reguły
i standardy działalności dla Kas w uzupełnieniu istniejących
przepisów ustawowych.
Kasa Krajowa projektuje na potrzeby Kas i ich członków nowoczesne usługi i produkty finansowe pozwalające nie tylko skutecznie
konkurować na rynku usług finansowych, ale jednocześnie realizować misję społeczno-ekonomiczną. Dostarczając wysokiej jakości
produktów zorientowanych na potrzeby finansowe przeciętnej polskiej rodziny, Kasa Krajowa ma na celu uzyskanie przez SKOK-i pozycji najlepszego dostawcy usług osobistych na rynku finansowym
w Polsce, a także instytucji najlepiej służącej przedsiębiorcom, przy
zachowaniu unikatowego charakteru i zasad ich funkcjonowania.
Kasa Krajowa stale doskonali sposoby funkcjonowania i świadczone
usługi, działając w oparciu o cyklicznie badania stopnia zaspokajania potrzeb i oczekiwań spółdzielczych kas, a także ich pozycji
na rynku usług finansowych oraz konkurencyjności oferowanych
przez nie usług.
Najważniejsze podmioty systemu
W systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych funkcjonują podmioty wspomagające system Kas poprzez realizację
wspólnych zadań, takich jak: media i marketing, nauka i rozwój,
systemy IT, sieci bankomatów czy własne fundusze inwestycyjne
i ubezpieczenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze spółki realizujące te zadania dla systemu SKOK.
Spółdzielczy Instytut Naukowy Sp. z o.o. prowadzi działalność wydawniczą i naukowo-badawczą. Jest wydawcą czasopisma
„Pieniądze i Więź” publikowanego jako materiał samokształceniowy, skierowany do władz oraz personelu kierowniczego SKOK-ów.
Kwartalnik naukowy poświęcony jest problematyce ekonomicznej,
prawnej i społecznej. Co roku Instytut przeprowadza ogólnopolski
konkurs na najlepszą pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną
poświęconą tematyce spółdzielczej. Udziela stypendiów naukowych, finansując studia laureatom konkursu dla młodych specjalistów SKOK-ów. W roku 2011 z inicjatywy Rady Naukowej Instytutu
podjęto działania zmierzające do wszczęcia procesu beatyfikacji
Franciszka Stefczyka.
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. wraz z podmiotami świadczącymi usługi związane z obsługą bankomatów (spółki eCard oraz
Global Cash) rozwija nową działalność poprzez wejście w obszar
współpracy związanej z acquiringiem. TF SKOK S.A. prowadzi
In conformity with Art. 38 of the above quoted Act, NACSCU
is a non-profit organisation, its balance-sheet surplus increasing
its stabilisation fund.
Modern financial services and products are developed by NACSCU
for credit unions and their members to allow credit unions not only
compete in the financial market but also to carry out their socioeconomic mission. By providing quality products to meet the needs
of an average Polish family, NACSCU aims at securing credit unions
the position of Poland’s best supplier of personal services in the
domestic financial market, and the institution best serving entrepreneurs, the unique nature and operating principles of credit unions
being maintained. NACSCU permanently improves modes of operation and rendered services. These activities are based on periodically
held surveys of the satisfaction of needs and expectations of credit
unions, as well as their position in the market of financial services
and the competitive advantage of the services they offer.
Major entities of the system
The credit union system in Poland includes entities which support
it by performance of common tasks, such as those related to mass
media and marketing, training and development, IT systems, ATM
networks or joint investment funds and insurance. Presented below
are major of the companies working for the needs of the credit
union system.
Spółdzielczy Instytut Naukowy Sp. z o.o. (Cooperative Research
Institute, Co. Ltd.) is involved in publishing and research activities.
It is the publisher of “Pieniądze i Więź” (Money and Social Bond) academic journal intended as a self-training material for the leadership
and executives of the credit union system. The academic quarterly
is devoted to economic, legal and social issues. Every year a national
contest is held by the Institute for the best master’s, doctor’s and
habilitation theses on cooperative problems. Scholarships are also
granted by the Institute, to finance academic studies for winners
of the contest for the young credit union professionals. in 2011,
on the initiative of the Institute’s Scientific Board activities were taken
up to institute the beatification proceedings of Franciszek Stefczyk.
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. (CU Financial Society, JointStock Company) along with the companies servicing ATMs (eCard
and Global Cash companies) develops new activities by entering the field of acquiring-related cooperation. The Society has
launched a new ATM card named SKOK24. It also distributes and
processes Visa payment cards issued by NACSCU and installs ATMs
of its own (there being 383 of those as of the end of 2011). So far
over 400 thousand cards have been distributed among credit
union members.
The Society has acquired HSO Sp. z o.o. (HSO CO. Ltd.) – the supplier of computer software to credit unions and the entity offering
26
27
obsługę nowej karty (karta wyłącznie z funkcją bankomatową)
o nazwie SKOK24. Spółka obsługuje wydawnictwo i procesuje karty
płatnicze Visa wydawane przez Kasę Krajową, a także organizuje
instalację własnych bankomatów, których na koniec 2011 roku
było 383. Członkom SKOK-ów wydano łącznie ponad 400 tys. kart.
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. przejęło spółkę HSO Sp. z o.o. –
dostawcę oprogramowania dla SKOK-ów oraz oferującą obsługę
platformy e-SKOK, a także usługi typu call center (sprzedaż produktów, windykacja, działania reklamowe). Celem tego połączenia
było zintegrowane dostarczanie usług IT dla systemu SKOK.
Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. oferuje
nowoczesne produkty i usługi finansowe dla Kas Stefczyka oraz
pozostałych podmiotów systemu SKOK w Polsce.
Zasadniczym celem Towarzystwa jest rozwijanie i umacnianie
pozycji Kas Stefczyka na rynku poprzez dostarczanie zintegrowanych usług, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru działania
zorientowanego na członków Kas. Poprawa jakości obsługi członków i szerszy dostęp do usług oferowanych przez Kasy to tylko
niektóre z celów cząstkowych stawianych przez Towarzystwo
Zarządzające SKOK.
Apella S.A. to strategiczny partner Kasy Krajowej w realizacji
działań reklamowo-promocyjnych systemu SKOK z wykorzystaniem
środków z budżetu akcji reklamowo-promocyjnych. Spółka realizuje
zadania promujące system SKOK oraz całościowe akcje reklamowe
Kas. Spółka prowadzi także działalność wydawniczą – pozostaje
wydawcą „Gazety Bankowej”.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. świadczy usługi
zarówno podmiotom systemu SKOK, jak i Kasom oraz ich członkom. TFI SKOK S.A. pozostaje jedynym towarzystwem funduszy
inwestycyjnych, które posiada w swojej ofercie fundusze etyczne,
intensywnie rozwija również pracownicze programy emerytalne.
Działające w ramach systemu SKOK towarzystwa ubezpieczeniowe –
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas OszczędnościowoKredytowych S.A. rozwijają się bardzo dynamicznie, szczególnie w zakresie oferowania ubezpieczeń grupowych, które mogą
stanowić jedną z form ograniczenia ryzyka kredytowego. TUW
SKOK pozostaje podmiotem oferującym ubezpieczenie depozytów
członków SKOK-ów. Suma ubezpieczenia oszczędności każdego
z członków wynosi 100 tys. euro.
Asekuracja Sp. z o.o., która współpracując z kancelariami windykacyjnymi w Polsce, wspomaga SKOK-i między innymi w prowadzonych działaniach windykacyjnych w zakresie tzw. windykacji
przedsądowej oraz sądowej.
Spółka SKOK Holding S.A.R.L., do której w latach ubiegłych
zostały wniesione tytułem aportu akcje i udziały będące w posiadaniu Kasy Krajowej, w pełni realizuje cele, dla których została
powołana, czyli posiadanie w strukturze silnej kapitałowo spółki
oraz optymalizację podatkową.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF), jako
podmiot wspomagający realizację misji SKOK-ów w zakresie edukacji,
servicing of e-SKOK (e-CU) platform and call center services (sales
of products, debt collection, advertising activities). The purpose
of the acquisition was to integrate the IT services provided to the
credit union system.
Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.
(CU Management Society) provides modern financial services and
products to credit unions making up the Stefczyk Credit Union
Group and to other entities of Poland’s credit union system.
The major objective of the Society is to develop and consolidate position of the said credit unions in the market thanks to the rendering
of the integrated services, identity of each of the credit unions being
retained. Improvement of quality of services to members and wide
access to them is just one of the many goals the CU Management
Society is expected to meet.
Apella S.A. (Apella Joint-Stock Co.) is the strategic partner
of NACSCU as regards advertising and promotional activities
of the credit union system, financed from the advertising and
promotional campaign budget. The company carries out tasks
promoting the credit union system and launches credit union
comprehensive advertising campaigns. The company is also
involved in publishing activities with its “Gazeta Bankowa”
(Banking Journal).
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. (CU Investment Fund
Society, Joint-Stock Co.) provides its services to other entities
of the credit union system, including credit unions themselves and
their members. The Society is the only investment fund society
that has ethical funds in its offer. It also dynamically develops
employee pension funds.
The insurance companies operating within the credit union system –
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych (CU Mutual Insurance Company)
and Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. (CU Life Insurance JointStock Company) keep developing dynamically, particularly as far as
offering group insurance, one of the forms of credit risk mitigation,
is concerned. CU Mutual Insurance Society remains the entity offering deposit insurance which covers credit union member savings.
The savings of each credit union member are covered to the amount
of EUR 100,000.
Asekuracja Sp. z o.o. (Asekuracja Co. Ltd.) cooperates with debt
collection offices all over Poland and supports credit unions in,
inter alia, matters of debt collection carried out under pre-trial
proceedings and when the case is in court.
SKOK Holding S.A.R.L. (CU Holding) company, into which company shares and stock held by NACSCU were brought in as a contribution in kind over last years, fully meets the goals for which it
had been established. It serves the system as an entity of strong
capital allowing to secure tax optimization.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (Society for
Promotion of Financial Education, Polish abbreviation SKEF) assists
credit unions in their mission of educating the society. It runs
a network of Financial and Consumer Consulting Centres in which
people being in a tough financial situation can seek assistance and
28
29
Lech Lamenta
Wiceprezes Zarządu Krajowej SKOK
Vice President
National Association of Cooperative
Savings and Credit Unions
Grzegorz Bierecki
Prezes Zarządu Krajowej SKOK
President
National Association of Cooperative
Savings and Credit Unions
Wiktor Kamiński
Wiceprezes Zarządu Krajowej SKOK
Vice President
National Association of Cooperative
Savings and Credit Unions
prowadzi sieci Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego,
w których osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą
bezpłatnie uzyskać pomoc i porady. W ciągu roku z pomocy ośrodków korzysta ponad 900 osób. SKEF organizuje również od 7 lat
bardzo cenione Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów.
W systemie SKOK działa Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki
ustanowiony do rozwiązywania sporów między usługodawcą
a konsumentem oraz Sąd Polubowny do rozwiązywania sporów między poszczególnymi SKOK-ami, między SKOK-ami a Kasą
Krajową, Kasą Krajową a pracownikami, SKOK-ami a członkami.
W strukturze organów Kasy Krajowej działa także Sąd Koleżeński.
Agencja Ratingu Społecznego Sp. z o.o. jest jedną z najmłodszych firm w systemie SKOK. Powstała w 2011 r., a jej misją
jest umożliwienie budowy portfeli inwestycyjnych opartych na
efektywności rynku kapitałowego przy wykorzystaniu ratingów
etycznych, w celu umożliwienia zarządzającym aktywami inwestowania odpowiedzialnego społecznie i przyciągnięciu na polski
rynek kapitałowy inwestorów wykorzystujących w swych decyzjach
kryteria odpowiedzialności społecznej. Powołanie ARS Sp. z o.o. to
podkreślenie przez system SKOK przywiązania do wartości i faktyczne, a nie deklaratywne wspieranie przedsięwzięć społecznie
odpowiedzialnych.
counseling, free of charge. Over 900 persons per year use services
of the Centres, For 7 years a much respected National Contest for
Young Economists has also been held by SKEF.
Within the credit union system there operates a Cooperative
Consumer Arbitration Board established to resolve disputes
between service-providers and consumers, and a Cooperative
Court of Conciliation for resolving disputes between credit
unions, between credit unions and NACSCU, NACSCU and its staff,
credit unions and their members.
Among NACSCU bodies there exists also an Arbitration Panel
of Fellow Members.
Agencja Ratingu Społecznego Sp. z o.o. (Social Rating Agency
Co. Ltd.) is one of the youngest firms within the credit union system.
It was established in 2011 and its mission is to help build investment
portfolios based on capital market efficiency, using ethical ratings
in order to make it possible to asset managers to effect socially
responsible investments and to attract to Poland’s capital market
investors, who – when making decisions – take into account social
responsibility-related criteria. By formation of the company the system of Polish credit unions has stressed faithfulness to its values and
actual, and not just verbal support to socially responsible projects.
Ciała statutowe Kasy Krajowej
NACSCU bodies, as provided for
by its articles of incorporation
Walne Zgromadzenie Członków to najwyższy organ Kasy
Krajowej, służący do realizacji uprawnień jej członków – właścicieli,
czyli przedstawicieli spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Towarzystwa Finansowego SKOK.
The General Meeting of Members is the supreme body
of NACSCU. It is through the Meeting that NACSCU members
and owners, representatives of credit unions and CU Financial
Society, exercise their rights.
Organem zarządzającym Kasy Krajowej jest Zarząd. Zarząd Kasy
Krajowej pracuje w następującym składzie:
The managing body of NACSCU is its Management Board. The
body has the following composition:
Grzegorz Bierecki – Prezes (ur. 1963)
Grzegorz Bierecki – President (born 1963)
Twórca systemu SKOK, Prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Posiada 20-letnie doświadczenie związane
z rynkiem finansowym w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UG. Od 11 lat jest
członkiem Rady Dyrektorów Światowej Rady Unii Kredytowych
(WOCCU) z siedzibą w Madison (USA), a więc jednej z największych
i najbardziej liczących się w świecie organizacji zrzeszającej spółdzielnie kredytowe ze 100 krajów z aktywami ponad 1,5 biliona
dolarów. W WOCCU od 6 lat przewodniczy Komitetowi ds. Regulacji i Legislacji. Opiniuje projekty zmian przepisów dla najważniejszych na świecie organizacji, takich jak Komitet Bazylejski, Komisja
i Parlament Europejski, czy grupa G20. W październiku 2006 roku
Grzegorz Bierecki został powołany przez minister finansów RP
Zytę Gilowską do Rady Rozwoju Rynku Finansowego. W marcu
2010 roku powołany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do
Narodowej Rady Rozwoju.
The creator of the credit union system, President of the National
Association of Cooperative Savings and Credit Unions (NACSCU),
has more than 20 years of experience in Poland’s financial market. A graduate of the University of Gdańsk, he also completed
postgraduate studies in commercial law at the Faculty of Law and
Administration of the said University. For 11 years G. Bierecki has
been a member of the Board of Directors of the World Council
of Credit Unions (WOCCU) of Madison, the USA – one of the
world’s biggest and significant organizations associating credit
unions from 100 countries, with assets exceeding USD 1.5 trillion.
Within WOCCU G. Bierecki has been chairing, for 6 years now,
the Legislative and Regulatory Committee. He opines on drafted
legal amendments for the most important organizations of the
world, such as the Basel Committee, the European Commission and
EU Parliament or G20 Group. in October 2006 Grzegorz Bierecki was
appointed a member of the Financial Market Development Council
by Poland’s Minister of Finance, Zyta Gilowska. In March 2010
President of the Republic of Poland, Lech Kaczyński, appointed
Mr. Bierecki as a member of the National Development Council.
W 2011 roku – na światowej konferencji w Glasgow – jednogłośnie
został wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym WOCCU.
Grzegorz Bierecki w czasach szkolnych i studenckich, w latach
80. ubiegłego wieku, był założycielem i członkiem m.in. Federacji
In 2011, at the World Conference of Credit Unions in Glasgow,
Grzegorz Bierecki was unanimously elected as the first vice-chairperson of WOCCU.
30
31
Młodzieży Szkolnej i NZS. Więzień polityczny, aresztowany w 1984
roku za działalność podziemną. W maju 1988 roku współorganizował strajki studenckie w Gdańsku. Uczestniczył w obradach
Okrągłego Stołu w podzespole ds. nauki i szkolnictwa wyższego.
Działacz NSZZ „Solidarność”, w latach 1989-1991 był szefem
Biura Komisji Krajowej.
W 2001 roku został wyróżniony odznaką ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Zasłużony Działacz Kultury.
W 2005 roku, w uznaniu zasług dla idei wolnej i solidarnej Polski,
został uhonorowany Medalem 25. Rocznicy Podpisania Porozumień
Sierpniowych.
W 2007 roku został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W roku 2011 Grzegorz Bierecki został senatorem Rzeczpospolitej
Polskiej.
In his school and student years, in 1980s, Grzegorz Bierecki was
the founder and a member of, inter alia, the Federation of School
Students and Independent (Academic) Student Association.
He was a political prisoner, arrested in 1984 for his underground
activities. In may 1988 he was a co-organiser of student strikes
in Gdańsk. During the Round Table talks Bierecki participated as
a member of the team for matters of science and higher education. A “Solidarity” Trade Union activist, G. Bierecki was the head
of the Office of the National Committee in the years 1989-1991.
In 2001 G. Bierecki was granted the Distinguished Cultural Service
Award by the Minister of Culture and National Heritage.
In 2005, in recognition of his merits for the idea of free and solidary
Poland, he was honoured with the Medal of the 25th Anniversary
of Signing of the August Accords.
In 2007 G. Bierecki was decorated by President of the Republic
of Poland, Lech Kaczyński, with the Officer’s Cross of the Order
of Polonia Restituta.
Wiktor Kamiński – Wiceprezes (ur. 1960)
In 2011 G. Bierecki was elected a senator of the Republic of Poland.
Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, na przełomie
lat 90. ubiegłego wieku asystent w Instytucie Teorii Ekonomii na
Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, następnie dyrektor oddziału gdańskiego Fundacji Gospodarczej NSZZ
„Solidarność”. Od 1991 roku zaangażował się w tworzenie systemu
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Od roku 1993
jest wiceprezesem Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej ds. monitoringu i kontroli.
Od początku działalności w ruchu SKOK uczył zarządzania finansami w systemie szkoleniowym Fundacji na rzecz Polskich Związków
Kredytowych dla członków ciał statutowych oraz pracowników
SKOK-ów, był także wykładowcą zarządzania finansami i sekretarzem Rady Naukowo-Dydaktycznej w Wyższej Szkole Finansów
i Administracji w Sopocie.
Odbył szkolenia i staże w zakresie zarządzania kasami spółdzielczymi, w zakresie nadzoru nad nimi oraz zarządzania systemami
ubezpieczenia depozytów w Kanadzie i USA.
W ramach różnych projektów (w tym współfinansowanych
przez MSZ) był konsultantem: Ministerstwa Finansów Republiki
Mołdawii, Państwowej Komisji Regulacji Rynków Finansowych
Ukrainy (Departament Nadzoru nad Instytucjami Kredytowymi),
Ministerstwa Finansów Republiki Macedonii – w zakresie tworzenia przepisów i regulacji dotyczących kas kredytowych
w tych krajach.
Jest przedstawicielem Europy w Komitecie Sterującym Międzynarodowej Sieci Regulatorów Unii Kredytowych (International Credit
Union Regulators’ Network), będącym forum wymiany dobrych
praktyk instytucji nadzorujących i regulujących kasy kredytowe.
W latach 2008-2010 był członkiem Grupy Ekspertów Komisji
Europejskiej do spraw Edukacji Finansowej (European Commission’s
Expert Group on Financial Education); reprezentuje system SKOK
oraz Europejską Sieć Unii Kredytowych (European Network of Credit
Unions) na spotkaniach różnych grup interesariuszy i warsztatach organizowanych przez KE (np. Code of Good Conduct for
Microfinance Institutions).
Wiktor Kamiński – Vice President (born 1960)
An economist by training, graduate of the University of Gdańsk.
At the turn of the 1980’s and 1990’s an assistant professor at the
Institute of Economic Theory at the Faculty of Transport Economics,
University of Gdańsk, later the director of the regional branch
of “Solidarity” Economic Foundation. Since 1991 involved in the
creation of the credit union system of Poland, and since 1993 Vice
President of NACSCU for Monitoring and Control.
Since the beginning of his work for the credit union movement
Wiktor Kamiński taught finance under the system of training
schemes launched by the Polish Foundation for Credit Unions for
members of credit union bodies and staff. He also was a lecturer
in finance and secretary of the Academic and Training Board at the
Finance and Administration Academy of Sopot.
W. Kaminski has undergone training and internships regarding
credit union management and supervision as well as the management of deposit insurance systems in Canada and the USA.
Under various projects (including those subsidized by the Ministry
of Foreign Affairs) Mr. Kamiński was a consultant for: the Ministry
of Finance of the Republic of Moldova, State Committee for
Regulation of Financial Markets of the Ukraine (Department
of Supervision of Credit Institutions), Ministry of Finance of the
Republic of Macedonia – regarding laws and regulations concerning credit unions in the said countries.
Wiktor Kamiński represents Europe in the International Credit Union
Regulators’ Network being a forum for exchange of good practices
of the institutions which supervise and regulate credit unions.
In the years 2008-2010 he was a member of the European Commission’s Expert Group on Financial Education; he also represents
the credit union system and the European Network of Credit Unions
at meetings of various groups of stakeholders and workshops
organized by the European Commission (e.g. concerning the Code
of Good Conduct for Microfinance Institutions).
Lech Lamenta – Wiceprezes (ur. 1952)
Lech Lamenta – Vice President (born 1952)
Doktor nauk prawnych, współtwórca systemu SKOK w Polsce,
od 1992 roku Wiceprezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczę­
dnościowo-Kredytowej ds. finansowo-operacyjnych, rozliczeń oraz
kart. Wieloletni pracownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego
Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 80. ubiegłego wieku członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach dziennych
i zaocznych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu
Gdańskiego. Na przełomie lat 80. i 90. członek Senackiej Komisji
Budżetu i Finansów UG. W latach 1997-2001 równorzędnie pełnił
funkcje prodziekana i profesora Wydziału Zarządzania i Marketingu
Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie oraz
Prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. W latach
2001‑2005 profesor i dyrektor Instytutu Zarządzania w Wyższej
Szkole Finansów i Administracji w Sopocie.
Doctor of law, co-creator of Poland’s credit union system. Since 1992
Vice President of the National Association of Cooperative Savings and
Credit Unions (NACSCU) for Finance, Operations, Settlements and
Cards. A long-standing collaborator of the Department of Finance
and Financial Law at the Faculty of Law, University of Gdańsk.
in the 1980s a member of the University’s Faculty Recruitment
Committee for full-time and weekend studies and a member of the
University Recruitment Committee. at the turn of the 1980/1990s
a member of the Senate Budget and Finance Committee of the
University of Gdańsk. In the years 1997-2001 he occupied the
position of a Vice Dean and professor of the Management and
Marketing Faculty at Koszalin’s Higher School of Humanities while
being, at the same time, President of the Society of Promotion
of Financial Education. From 2001 until 2005 L. Lamenta was a professor and Director of Management Institute of the Finance and
Administration Academy of Sopot.
Jest autorem pierwszej książki naukowej o SKOK-ach: „Spółdzielcze
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w systemie instytucji finansowych” (napisanej w ramach badań własnych Uniwersytetu
Gdańskiego). Jest również współautorem pierwszej książki ekonomiczno-prawnej na temat leasingu oraz współautorem Wielkiej
Zdjęcia prezesów Encyklopedii Prawa, a także autorem kilkunastu publikacji książkoi krótkie notki wych oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu finansów i rozliczeń
biograficzne
finansowych SKOK-ów i Kasy Krajowej.
Zarząd Kasy Krajowej działa na postawie Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Ustawy Prawo
spółdzielcze, innych obowiązujących przepisów prawa, statutu
Kasy Krajowej oraz regulaminu zarządu uchwalonego przez Radę
Nadzorczą. Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu,
w tym podejmowania uchwał. Do kompetencji Zarządu należy
podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych
w ustawie Prawo spółdzielcze i statucie Kasy Krajowej do kompetencji innych organów.
W strukturze Kasy Krajowej funkcję organu nadzoru pełni Rada
Nadzorcza.
Skład Rady Nadzorczej:
Adam Jedliński – przewodniczący
Zygfryd Schoenhoff – sekretarz
Jarosław Kazimierski – skarbnik
Adam Byzdra – członek
Bogumił Krzyszczak – członek
Janusz Ossowski – członek
Ireneusz Więckowski – członek
Krzysztof Kwiatek – członek
Jan Chmielewski – członek
Adam Jedliński (ur. 1954)
Po ukończeniu studiów w 1977 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Gdańskiego został asystentem, a następnie adiunktem w Katedrze
Prawa Cywilnego. W roku 1982, po odbyciu aplikacji sądowej,
złożył egzamin sędziowski, a w 1986 r. obronił pracę doktorską
„Umowne nabycie prawa do lokalu”. W 2004 r. na Wydziale Prawa
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał tytuł doktora
habilitowanego na podstawie rozprawy poświęconej członkowstwu
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Od 2005 r. pełni
funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego Collegium Juridicum
Lech Lamenta is the author of the first academic book on Polish
credit unions (SKOKs) – Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo­
‑Kredytowe w systemie instytucji finansowych (Cooperative Savings
and Credit Unions in the System of Financial Institutions), developed under a research grant at the University of Gdańsk. He is also
a co-author of the first book on leasing, discussing its legal and
economic aspects, and of the Great Encyclopaedia of Law. in addition, L. Lamenta has written a dozen or so of books and a few
tens of papers on finance and financial settlements of Poland’s
credit unions and NACSCU.
Management Board of NACSCU operates under the Credit
Union Act, the Cooperative Law, other laws in force, NACSCU
articles of incorporation and by-laws of the Management Board, as
passed by the Supervisory Board. The by-laws provide for a detailed
mode of operation of the Management Board, including adoption
of decisions. The responsibilities of the Management Board include
making decisions in all matters not reserved in the Cooperative Law
or NACSCU articles to other bodies of the institution.
Within the structure of NACSU, the supervisory functions are performed by the Supervisory Board.
The Supervisory Board is composed of the following persons:
Adam Jedliński – chairperson
Zygfryd Schoenhoff – secretary
Jarosław Kazimierski – treasurer
Adam Byzdra – member
Bogumił Krzyszczak – member
Janusz Ossowski – member
Ireneusz Więckowski – member
Krzysztof Kwiatek – member
Jan Chmielewski – member
Adam Jedliński (born 1954)
Upon graduation from the Faculty of Law of the University of Gdańsk
he worked as an assistant professor at the Civil Law Department
of the Faculty of Law of the said University. He defended his Ph.D.
thesis in civil law in 1986. A. Jedliński was a member of the Credit
Union Working Group established by the National Committee
of the “Solidarity” Trade Union in 1989. in 1990 he was a guest
32
33
XIX Krajowa Konferencja Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych
Wrocław, czerwiec 2011
19th National Credit Union Conference
Wrocław, June 2011
prof. Adam Jedliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Kasy Krajowej
Chairman, Supervisory Board
National Association of Cooperative Savings and Credit Unions
Aleksandra Jankowska
Doradca Kasy Krajowej ds. zrównoważonego rozwoju
NACSCU Sustainable Development Advisor
Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Był członkiem Grupy
Roboczej ds. Związków Kredytowych, ustanowionej w 1989 roku
przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. W roku 1990 był
gościem Krajowej Konferencji CUNA w Waszyngtonie i brał udział
w rozmowach w Kongresie USA dotyczących pomocy Stanów
Zjednoczonych dla powstających w Polsce związków kredytowych.
Od 1991 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Fundacji na rzecz
Polskich Związków Kredytowych. Współtworzył Ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz komentarz do
ustawy. Jest również autorem wielu publikacji w zakresie prawa
cywilnego i prawa spółdzielczego, animatorem ruchu kas spółdzielczych w Polsce – współzałożycielem Krajowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Od 1992 roku przewodniczy
Radzie Nadzorczej Kasy Krajowej, jest też wiceprezesem zarządu
Spółdzielczego Instytutu Naukowego Sp. z o.o.
of the National Conference of CUNA in Washington and took
part in the talks in the U.S. Congress on the American assistance
to the credit unions emerging in Poland. A. Jedliński was a coauthor of the Credit Union Act and a commentary to the said piece
of legislation. He is also the author of many academic works in the
field of civil and cooperative law and a promoter of the credit union
movement in Poland – he co-founded the National Association
of Cooperative Savings and Credit Unions (NACSCU). Since 1992
A. Jedliński has been chairing the Supervisory Board of NACSCU
and he is also a Vice President of the Cooperative Research Institute.
Ciałem opiniodawczym Zarządu w zakresie dysponowania środkami
funduszu stabilizacyjnego jest Komisja Funduszu Stabilizacyjnego,
której głównym zadaniem jest opiniowanie wniosków Kas o udzielenie pomocy stabilizacyjnej.
The Committee is currently composed of:
Bieżący skład Komisji:
Andrzej Gałązkiewicz – przewodniczący
Joachim Nowak – wiceprzewodniczący
Joanna Wysocka-Turek – sekretarz
Mariusz Gazda – członek
Mirosław Czuba – członek
Tadeusz Michalik – członek
Stanisław Komendacki – członek
Marek Bąk – członek
Andrzej Bąk – członek
Szczepan Olbryś – członek
Franciszek Barakomski – członek
Jan Kubik – członek
Przy podejmowaniu najistotniejszych decyzji dotyczących zasad działania systemu SKOK Zarząd Kasy Krajowej zasięga opinii działaczy systemu SKOK, wchodzących w skład Komisji Planowania Strategicznego.
Komisja Planowania Strategicznego działa w ramach bieżącego
monitoringu potrzeb oraz wyboru najlepszych rozwiązań. W jej
skład wchodzą przedstawiciele wszystkich Kas zrzeszonych w KSKOK
oraz przedstawiciele zarządów firm systemowych.
Doradca Kasy Krajowej
ds. zrównoważonego rozwoju
W związku z dostosowaniem systemu SKOK do najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności Kasa Krajowa podjęła decyzję
o powołaniu stanowiska odpowiedzialnego za realizację strategii
i polityki społecznej. Na stanowisko doradcy KK ds. zrównoważonego rozwoju, które podlega bezpośrednio Zarządowi Kasy
Krajowej, powołana zastała Aleksandra Jankowska – absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydziału Administracji
(kierunek zarządzanie). Ukończyła również studia podyplomowe
na kierunku integracja europejska na Uniwersytecie Gdańskim.
W maju 2007 została powołana przez premiera Jarosława
Kaczyńskiego na stanowisko wicewojewody pomorskiego. Pełniła
bezpośredni nadzór nad Wydziałami Spraw Obywatelskich
The Stabilisation Fund Committee is a body operating in an
advisory capacity to assist the Management Board. Its main responsibility consists in opining on credit union applications for stabilization assistance.
Andrzej Gałązkiewicz – chairperson
Joachim Nowak – vice chairperson
Joanna Wysocka-Turek – secretary
Mariusz Gazda – member
Mirosław Czuba – member
Tadeusz Michalik – member
Stanisław Komendacki – member
Marek Bąk – member
Andrzej Bąk – member
Szczepan Olbryś – member
Franciszek Barakomski – member
Jan Kubik – member
When making decisions of particular weight, concerning the rules
of operation of the credit union system, the Management Board
of NACSCU seeks the opinion of credit union movement leaders
sitting on the Strategic Planning Committee.
The operation of the Strategic Planning Committee is based on current monitoring of needs and best solutions. The body embraces
representatives of all credit unions associated in NACSCU and
of management boards of the companies making up the credit
union system.
NACSCU Sustainable
Development Advisor
In connection with adaptation of Poland’s credit union system
to the highest standards of corporative social responsibility, NACSCU
decided to establish a position responsible for implementation
of social strategy and policy. Appointed to the position of NACSCU
Sustainable Development Advisor, reporting directly to the
Management Board of NACSCU, was Aleksandra Jankowska.
In May 2007 A. Jankowska was appointed vice-governor of the
Province of Pomerania by Jarosław Kaczyński, the then prime minister of Poland. She directly supervised the Departments of Citizen
and Foreigner Affairs, Environment and Agriculture, Social Policy, as
well as the Pomeranian Agricultural Consulting Centre of Gdańsk.
She was also the head of the integrated governmental administration of the province. From 2002 until 2007 A. Jankowska
was a councilor of the City Council of Sopot where she chaired
the Commission of Ethics. She was also, in the years 2008-2011,
34
35
W swojej działalności kasa jest obowiązana minimalizować wszelkie ryzyko, na jakie może być
narażony członek SKOK, w szczególności ryzyko finansowe, działać ostrożnie,
mając na uwadze długoterminowe dobro Kasy oraz swoich członków.
Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
In their operation credit unions are expected to minimise any risk to which their members
may be exposed, the financial risk in particular, and to operate prudently, being concerned
about the long-standing good of the credit unions and their members.
Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
i Cudzoziemców, Środowiska i Rolnictwa, Polityki Społecznej oraz
nad Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
Pełniła również zwierzchnictwo nad zespoloną administracją rządową. Od 2002 do 2007 roku sprawowała funkcję radnej Miasta
Sopotu. Przewodniczyła Komisji Etyki Rady Miasta Sopotu. Od 2008 r.
do 2011 r. pełniła funkcję dyrektora Instytutu Stefczyka, odpowiedzialnego za rozwój i promocję spółdzielczości oraz etykę przedsiębiorczości. Obecnie pełni również funkcję wiceprezesa Agencji Ratingu
Społecznego Sp. z o.o.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
Przepisy Ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązują także w kasach
spółdzielczych. Kasa Krajowa więc, jako instytucja współpracująca
z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, przeprowadza kontrole dotyczące przestrzegania tych przepisów. Informacje o wynikach
przeprowadzonych kontroli przekazuje do Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej. W Kasie Krajowej obowiązują odpowiednie procedury zapobiegające praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zarządzanie kryzysowe w Kasie Krajowej
Kasa Krajowa wdraża skuteczne zarządzanie kryzysowe, które
pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia kryzysu oraz zniwelować
jego negatywne skutki. Pojawienie się kryzysu ma znaczący wpływ
głównie na wizerunek przedsiębiorstwa i w rezultacie na jego
wartość i pozycję rynkową, może też doprowadzić do poważnych
strat finansowych, a w rezultacie bankructwa firmy.
Obecnie w KSKOK wdrażane są procedury ciągłości działania i bezpieczeństwa. Dokonano również tzw. mapowania ryzyka, czyli
wskazania istotnych pól ryzyka, które mogą zagrozić ciągłości
funkcjonowania firmy, jak:
• nagła utrata siedziby,
• grupowa nieobecność pracowników,
• zerwana łączność.
Dla każdego ryzyka opracowywane są procedury ciągłości działania.
Zwalczanie korupcji
W zakresie zwalczania praktyk korupcyjnych na bieżąco, na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, Kasa Krajowa współpracuje z CBA, przede wszystkim poprzez przekazywanie informacji o ryzykach występowania
korupcji, stwierdzonych w trakcie wykonywania nadzoru nad zrzeszonymi Kasami.
Polityka jakości
Polityka jakości Kasy Krajowej to zobowiązanie się jej najwyższego
kierownictwa do realizacji misji, założonych celów jakości oraz
działania zgodnego z zasadami zarządzania jakością. Są to w szczególności działania zorientowane na zaspokajanie oczekiwań klienta,
zaangażowanie kierownictwa i personelu oraz stałego dążenia
do doskonalenia.
the director of Stefczyk Institute, responsible for development and
promotion of cooperatives and for business ethics. at present,
in addition to her job as the Advisor, she also is a vice president
of the above mentioned Social Rating Agency.
Prevention of money laundering
and financing of terrorism
Provisions of the Act of 16th November, 2000 on Counteracting
Money Laundering and Financing of Terrorism are applicable also
to credit unions. The National Association, as an institution cooperating with the General Inspector of Financial Information, carries out inspections to check if the provisions of the said Act are
observed. The information on results of the inspections is transferred by NACSCU to the General Inspector of Financial Information.
Relevant procedures preventing the laundering of money and terrorism financing are in place in NACSCU.
Crisis management in NACSCU
NACSCU is establishing effective crisis management system that
would allow to reduce the risk of a crisis and mitigate its negative
impact. The occurrence of a crisis has a significant impact, first
of all, on the image of the company and, consequently, on its
value and market position. It may lead to heavy financial losses
and failure of the firm as a result.
At present procedures securing business continuity and safety are
being implemented. A so-called risk mapping has also been carried
out to identify main areas of the risks which may pose a threat to
the continuity of business operation, including:
• a loss of the company’s office;
• massive absence of the staff;
• communication disruption.
Procedures securing business continuity are being worked out for
each of the risks.
Corruption combating
As regards combating corruption practices on a running basis,
NACSCU cooperates, under the Act of 9th June, 2006 on the Central
Anti-Corruption Bureau, with the latter. First of all, it notifies the said
agency on corruption risks discovered when performing the supervision of credit unions associated in NACSCU.
Quality management policy
Quality management policy of NACSCU obligates the leadership
of the institution to perform its mission, meet the assumed objectives in the sphere of quality and take actions consistent with the
rules of quality management. These are, in particular, actions aimed
at meeting expectations of the customers, dedication of the leadership
and staff to the task and striving towards permanent improvement.
Since June 1999 NACSCU has had a Quality Management System,
properly established, documented, implemented and certified and
permanently improved, as required by ISO 9001:2000 standard.
36
37
Kasa Krajowa od czerwca 1999 roku posiada ustanowiony, udokumentowany, wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością,
stale doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000.
System Zarządzania Jakością w Kasie Krajowej obejmuje 12 procesów. Realizacja wszystkich procesów jest monitorowana, a pomiary
wyników ich realizacji są poddawane analizie i stanowią podstawę
do podejmowania działań udoskonalających. Działania te realizowane są zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz zgodnie
z wymaganiami normy ISO 9001:2000.
Zakres Systemu Zarządzania Jakością obejmuje: projektowanie,
rozwój i świadczenie usług finansowych na rzecz spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych, zarządzanie i administrowanie
systemem SKOK.
Struktura zatrudnienia
The Quality Management System of NACSCU embraces 12 processes. Performance of all the processes are monitored, the measurements of the results achieved being monitored and used to
make decisions concerning further improvement-related activities.
The activities are carried out in conformity with relevant procedures
and the requirements of ISO 9001:2000 standard.
The scope of the Quality Management System covers: designing,
development and providing financial services to credit unions,
management and administering the credit union system.
Structure of employment
As of 31 December, 2011, altogether 85 persons were employed
at NACSCU, including 41 women and 44 men. 72 persons, or 85%
of the total number of the employees were people with higher
education. 10 persons were hired in 2011, and employment contracts were terminated with 6 persons over that time.
W KSKOK w dniu 31 grudnia 2011 r. zatrudnienie ogółem wynosiło 85 osób – 41 kobiet i 44 mężczyzn. 72 osoby to pracownicy
z wyższym wykształceniem – tj. 85 proc. zatrudnionych. W 2011 r.
przyjęto do pracy w Kasie Krajowej 10 osób, a rozwiązano umowę
o pracę z 6 osobami.
13
2
72
41
Zatrudnienie na koniec
Employment as of the end of
2010
2011
Ogółem (l. osób)
Total (no. of persons)
81
85
Nowo zatrudnionych (l. osób)
Newly hired (no. of persons)
—
10
Zwolnionych (l. osób)
Dismissed (no. of persons)
—
6
44
Pracownicy z wyższym wykształceniem (osób)
Employees with higher education (no. of persons)
kobiety (osób)
women (no. of persons)
Pracownicy ze średnim wykształceniem (osób)
Employees with secondary education (no. of persons)
mężczyźni (osób)
men (no. of persons)
w tym uzupełniający wyższe wykształcenie (osób)
of which: weekend academic students (no. of persons)
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
Środowisko
Strategia i polityka środowiskowa
Inwestycje prośrodowiskowe
Segregacja odpadów
Produkt – badania i dział rozwoju
Environment
Environment
Environmental strategy and policy
Pro-environmental investments
Segregation of waste
Product – research & development department
Strategia i polityka środowiskowa
Environmental strategy and policy
Zarząd Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
realizując zasady działania odpowiedzialnego społecznie, w trosce
o ochronę środowiska naturalnego, w czerwcu bieżącego roku
przyjął do realizacji strategię i politykę środowiskową.
Following the rules of corporate social responsibility, in June this
year the Management Board of NACSCU, taking care for protection
of natural environment, adopted for implementation an environmental strategy and policy.
Strategia środowiskowa KSKOK
The environmental strategy of NACSCU
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, wywodząca się z polskich tradycji spółdzielczych, polegających na działaniu dla dobra wspólnego, poszanowaniu społeczności lokalnych
przy uwzględnieniu dobra środowiska, w jakim funkcjonuje, w trosce o zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność działalności, postanawia przyjąć do realizacji strategię środowiskową
wyrażoną w poniższych punktach:
NACSCU, as an institution following Polish cooperative traditions
which assume work for the common good, respect to local communities and interests of the environment, taking care for sustainable growth and corporate social responsibility, decides to adopt
and implement the environmental strategy, as expressed in the
following statements:
1. KSKOK będzie dokładała wszelkich starań, by realizować i popularyzować działania prośrodowiskowe w celu ochrony środowiska
naturalnego i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko
wynikającego z działalności KSKOK, jak i całego systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a także należących do
systemu firm.
2. KSKOK zobowiązuje się monitorować przepisy ochrony środowiska tak, aby spełniać wszelkie ich wymagania.
3. KSKOK zobowiązuje się także do ograniczania wpływu na środowisko naturalne poprzez monitorowanie poboru zasobów naturalnych, wdrażanie technologii ekologicznych, redukcję i segregację
odpadów, promowanie i wykorzystywanie produktów pochodzących z recyklingu.
4. W celu jak najszerszej popularyzacji działań służących ochronie
środowiska naturalnego KSKOK we wszelkie działania włączać
będzie swoich członków, pracowników, firmy systemowe, dostawców i innych interesariuszy.
5. KSKOK w miarę swoich możliwości będzie się również angażować w akcje prośrodowiskowe innych podmiotów, a szczególnie
akcje mające na celu szeroką integrację społeczności lokalnych dla
ochrony środowiska naturalnego i jego bioróżnorodności.
6. KSKOK będzie informowała o swoich działaniach na rzecz środowiska naturalnego zarówno w raportach rocznych, jak i raportach
społecznej odpowiedzialności, na stronach internetowych oraz
innych wydawanych materiałach informacyjnych.
1. NACSCU shall take every effort to carry out and promote proenvironmental activities in order to protect natural environment
and minimise the negative environmental impact of NACSU, credit
unions, as well as the companies being part of the credit union
system.
2. NACSCU undertakes to monitor environmental regulations so
as to meet all the requirements contained therein.
3. NACSCU shall also limit its impact on natural environment
by monitoring the uptake of natural resources, implementation
of environment-friendly technologies, reduction and segregation
of waste, promotion and use of recycled products.
4. In order to make the activities protecting natural environment
as widely popular as possible, NACSCU shall make its members,
staff, companies working within the system, suppliers and other
stakeholders engaged in them.
5. As far as it is practicable, NACSCU shall get involved in pro-environmental activities undertaken by other entities. This shall apply,
in particular, to activities aimed at wide integration of local communities around issues of environmental protection and biodiversity.
6. NACSCU will inform the public of its activities undertaken for
the natural environment in its annual reports, CSR reports, through
the websites and using other information materials.
7. In order to carry out the environmental and social strategy and
provide reports on their implementation, NACSCU shall establish
the position of the Advisor to NACSCU on sustainable development.
42
43
7. W celu realizacji strategii środowiskowej i społecznej oraz raportowania z jej wdrożenia KSKOK powoła stanowisko doradcy Kasy
Krajowej ds. zrównoważonego rozwoju.
Polityka środowiskowa KSKOK
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa reprezentuje
sektor spółdzielczości finansowej i jest spółdzielnią osób prawnych.
W Kasie Krajowej zrzeszonych jest 59 SKOK-ów oraz Towarzystwo
Finansowe SKOK. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz.U. z 1996 r. nr 1, poz. 2, zm. Dz.U. z 2011 r. nr 126, poz. 715).
Celem działalności Kasy Krajowej, zgodnie z art. 34 wspomnianej ustawy, jest zapewnienie stabilności finansowej zrzeszonym
w niej spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz
sprawowanie nad nimi nadzoru dla zapewnienia bezpieczeństwa
zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z przepisami
ustawy.
Profil działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej nie wywołuje istotnego wpływu na środowisko.
W ramach funkcjonowania Kasa Krajowa zobowiązuje się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z jej
działalności w możliwie najszerszych aspektach.
KSKOK w celu realizacji przyjętej strategii środowiskowej przyjmuje
politykę:
1. ograniczania i monitorowania poboru wody i prądu. Możliwe
ograniczenia dokonywane będą poprzez stosowanie efektywnych
ekonomicznie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz promowanie wśród pracowników działań prowadzących do oszczędności zasobów;
2. segregowania odpadów i zbiórki odpadów niebezpiecznych
(jarzeniówki, baterie, tonery), zbiórki makulatury oraz włączenia
w te procesy pracowników i członków KSKOK;
3. KSKOK będzie stale współpracować z wykwalifikowanymi firmami ds. utylizacji zbędnego sprzętu komputerowego;
4. KSKOK w procedurach wyboru dostawców przyjmie zapisy
o preferowaniu dostawców prowadzących politykę prośrodowiskową, pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełniania
procedur ESG;
5. oszczędności zużycia papieru poprzez preferowanie druku obustronnego dokumentów, przyjęcie obiegu dokumentów elektronicznych, prowadzenie w możliwie szerokim zakresie korespondencji elektronicznej z kontrahentami;
The environmental policy of NACSCU
National Association of Cooperative Savings and Credit Unions
(NACSCU) represents the sector of financial cooperatives and has
the form of a cooperative society of legal persons. Membership
of NACSCU includes 59 credit unions and Towarzystwo Finansowe
SKOK (Credit Union Financial Society). NACSCU operates under
the Act of 14 December, 1995 on Cooperative Savings and Credit
Unions (further referred to as the Credit Union Act) (Journal of Laws
of 1996 No. 1, item 2, with amendments in the Journal of Laws
of 2011, No. 126, item 715).
The objective of NACSCU, as per Article 34 of the said Act, is to
secure financial stability of credit unions associated in it and to
exercise supervision of the credit unions so as to secure safety
of the savings pooled in them and observance of the Act by credit
unions in their operation.
The profile of operation of NACSCU does not result in any significant impact of the institution on the environment.
In its operation NACSCU undertakes to limit negative impact on the
environment which may result from its operation, in as many
aspects as possible.
In order to carry out the adopted environmental strategy NACSCU
shall follow the policy of:
1. limitation and monitoring of water and electric power uptake.
Feasible limitations shall be achieved by the use of economically
effective and modern environmental-friendly technologies and promotion the pattern of activities leading to conservation of natural
resources among the staff;
2. segregation of waste and collection of hazardous waste (fluorescent lamps, batteries, toners), waste paper and engagement
of the staff and credit union members in the processes;
3. permanent cooperation of NACSCU with professional firms to
utilize the redundant computer hardware;
4. adoption of provisions on preferred treatment of suppliers pursuing pro-environmental policies, positively verified for meeting ESG
procedures, into the processes of supplier selection;
5. saving of paper consumption by preferring two-sided printing,
adoption of the rule of circulation of digital documents, electronic correspondence with the customers conducted to a possibly wide extent;
6. permanent monitoring of the law on environmental protection
and adaptation of the operation to all relevant requirements;
7. striving towards use of materials coming from recycling or biodegradable materials (office supplies, gadgets, packaging);
6. prowadzenia stałego monitoringu przepisów prawa w zakresie
ochrony środowiska i dostosowywania działalności do wszelkich
wymogów;
8. permanent improvement of environmental and other aspects
of ESG, care of which aspects shall be taken by the Advisor to
NACSCU on Sustainable Development;
7. dążenia do wykorzystywania materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów łatwo biodegradowalnych (materiały biurowe, gadżety, opakowania);
9. publication of information on NACSCU activities aimed at improvement of the conditions of natural environment and entering into
agreements with other entities to carry out the environmental policy.
44
45
8. ciągłego doskonalenia w zakresie środowiska i pozostałych
aspektów ESG, nad czym opiekę sprawować będzie doradca Kasy
Krajowej ds. zrównoważonego rozwoju;
9. publikowania informacji o działaniach KSKOK na rzecz poprawy
stanu środowiska naturalnego, a także nawiązywania współpracy
z innymi podmiotami w celu realizacji polityki ochrony środowiska.
W ramach strategii i polityki środowiskowej w bieżącym roku zostanie opracowany plan działań, określający, czy przyjęta przez Zarząd
strategia jest realizowana. Opracowywany plan będzie zawierał
mierzalne cele do osiągnięcia oraz harmonogram ich osiągania.
Inwestycje prośrodowiskowe
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w trosce o środowisko naturalne, rozumiejąc środowiskową potrzebę
inwestowania w nowoczesne technologie, na bieżąco dokonuje
wymiany urządzeń bardziej szkodliwych na te o mniejszym negatywnym wpływie na środowisko.
KSKOK w większości działań pozafinansowych korzysta z usług
outsourcingowych, takich jak wynajem powierzchni biurowych
czy korzystanie z mediów. W związku z tym jej możliwości stosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań z dziedziny ochrony
środowiska są znacznie ograniczone.
Obecnie w KSKOK wdrożono system nawadniania kropelkowego,
w znacznym stopniu ograniczającego pobór wody. Wdrażany jest
również nowoczesny system chłodniczy w pomieszczeniach, który
w znacznym stopniu ograniczy zużycie energii. Następuje również
wymiana urządzeń klimatyzacyjnych pracujących na szkodliwych
czynnikach R-410 na urządzenia pracujące na czynnikach R-22
znacznie ograniczających negatywny wpływ na środowisko.
Segregacja odpadów
KSKOK prowadzi segregację odpadów, zbiera tonery, jarzeniówki,
makulaturę, a elektrośmieci zdaje do specjalistycznej firmy zajmującej się ich utylizacją KARAT – Elektro Recykling z Torunia.
KSKOK wprowadziła segregację odpadów na odpady biodegradowalne i pozostałe.
Produkt – badania i dział rozwoju
W KSKOK wdrożono procedury ISO, w tym opisującą projektowanie
nowych wyrobów – procedurę PRVII/QP1. Nie istnieje specjalnie
dedykowany dział rozwoju i badań, ale został wdrożony i funkcjonuje proces rozwoju i badań. Procedury zostały opracowane
i wdrożone w listopadzie 2005 r., a nad ich realizacją czuwa szef
zespołu ds. prawnych. W ramach bieżącego monitoringu potrzeb
oraz wyboru najlepszych rozwiązań działa Komisja Planowania
Strategicznego, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich
Kas zrzeszonych w KSKOK oraz przedstawiciele zarządów firm
systemowych. Nowe produkty i technologie poddawane są procesom opracowania, przeglądu, weryfikacji, walidacji i kończą się
wdrożeniem. Komisja Planowania Strategicznego spełnia funkcję
działu rozwoju i badań.
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
Within the environmental strategy and policy an action plan will
be developed this year allowing to determine whether the strategy
adopted by the Management Board is, in fact, implemented. The
developed plan will include milestones and a time-table for the
attainment of the assumed targets.
Pro-environmental investments
Taking care of natural environment and understanding the need to
invest into modern, environment-friendly technologies, NACSCU
shall replace devices that are harmful to the environment with
more environment-friendly ones, on a running basis.
In a majority of its non-financial activities NACSCU makes use
of outsourced services (in issues like lease of office space or use
of utilities). Given the said, its capacities to employ modern environmental technologies and solutions are considerably limited.
At the moment a drop watering system is being implemented
at NACSCU, considerably reducing intake of water. Also a modern cooling systems is being installed in our facilities, to greatly
limit power uptake. in addition, air-conditioning units using the
hazardous R-410 agents will be replaced with devices where R-22
agent is used, of a considerably limited harmful impact on the
natural environment.
Segregation of waste
NACSCU is involved in waste sorting and collects toners, fluorescent
lamps, waster paper. The electronic waste is deposited by NACSCU
with a professional KARAT – Elektro Recykling firm of Toruń.
Under the waste segregation carried out by NACSCU the waste
is divided into biodegradable and other waste.
Product – research & development
department
ISO procedures, including the procedure which describes designing
of new products – PRVII/QP1 – have been implemented in NACSCU.
There does not exist an R&D department, specially dedicated to
that purpose, but the research and development processes ares
in place and do actually function. The procedures were developed and implemented in November 2005, the head of the legal
team supervising their performance. As far as running monitoring
of needs and selection of best solutions is concerned, the Strategic
Planning Committee, a body composed of representatives of all
credit unions associated in NACSCU and representatives of the
credit union system companies, is involved in the task. New products and technologies are put to the processes of development,
review, verification, validation and are finally implemented. It is,
in fact, the Strategic Planning Committee that plays the role of an
R & D department.
Products developed by NACSCU, an entity belonging to the financial sector, do not entail a load to the surrounding environment.
The process of product and service development is based on NACSCU
capacity to keep up with the changing expectations and needs of the
Produkty wdrażane przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczęd­
nościowo-Kredytową, reprezentującą sektor finansowy, nie stanowią obciążenia dla środowiska.
Proces rozwoju produktów i usług oparty jest na zdolności do nadążania za zmiennymi oczekiwaniami i potrzebami klientów. Prowadzony
jest w oparciu o badania satysfakcji, regularne konsultacje w ramach
strategicznej grupy klientów oraz poddawany walidacji u kluczowych
klientów w poszczególnych grupach. W praktyce rozwój produktów
koncentrował się na kartach płatniczych oraz zwiększeniu dostępu
do rachunków poprzez internet (e-SKOK), oraz sieć bankomatów
(SKOK24) we współpracy z Towarzystwem Finansowym SKOK S.A.
customers. It is based on research of consumer satisfaction, regular
consultations within a strategic group of customers and is put to
validation by key customers in specific groups. in practical terms,
development has been focused on payment cards and enhancement of the access to accounts via the Internet (e-SKOK), as well as
on development of the network of ATMs (SKOK24) in cooperation
with the CU Financial Society.
Społeczeństwo
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Global Compact
Strategia i polityka społeczna
Pracownicy – nasz klucz do sukcesu
Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
Współpraca krajowa
Współpraca zagraniczna
Society
Society
The Universal Declaration of Human Rights
Global Compact
Social strategy and policy
Employees – our key to the success
Internal and external training
Cooperation with domestic institutions
Cooperation with foreign institutions
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Zarząd KSKOK, działając w zgodzie z tradycją i zasadami spółdzielczymi, jakie reprezentuje, w trosce o zachowanie najwyższych
standardów przestrzegania praw człowieka, jego wolności i godności, przyjął oficjalnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka
i zasady z niej wynikające. Zarząd KSKOK, przyjmując deklarację
uchwałą, zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w niej
artykułów, a także propagować przyjęte zasady wśród członków
KSKOK, jej pracowników i współpracowników.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka:
Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest
podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata.
Zważywszy, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły
sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym
ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności
od strachu i nędzy.
Zważywszy, że konieczne jest obwarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności –
uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi.
Zważywszy, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami.
Zważywszy, że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowanie
dla popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia
w większej wolności.
Zważywszy, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy
z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności.
Zważywszy, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma
olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji.
PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE ogłasza uroczyście niniejszą
Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy
cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie
i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywania do
The Universal Declaration
of Human Rights
The Management Board of NACSCU, acting in conformity with
the tradition and cooperative principles represented by it, out
of concern for maintenance of the highest level of observance
of human rights, freedom and dignity, has officially adopted the
Universal Declaration of Human Rights and the rules resulting
from the latter. Having adopted the Declaration by means of its
resolution, the Management Board undertakes to observe all its
articles and promote the rules contained in them among NACSCU
members, staff and collaborators.
The Universal Declaration of Human Rights:
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal
and inalienable rights of all members of the human family is the
foundation of freedom, justice and peace in the world.
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted
in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind,
and the advent of a world in which human beings shall enjoy
freedom of speech and belief and freedom from fear and want has
been proclaimed as the highest aspiration of the common people.
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have
recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law.
Whereas it is essential to promote the development of friendly
relations between nations.
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter
reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity
and worth of the human person and in the equal rights of men
and women and have determined to promote social progress and
better standards of life in larger freedom.
Whereas Member States have pledged themselves to achieve,
in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental
freedoms.
Whereas a common understanding of these rights and freedoms
is of the greatest importance for the full realization of this pledge.
Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS
UNIVERSAL DECLARATION of HUMAN RIGHTS as a common
standard of achievement for all peoples and all nations, to the
50
51
rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za
pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji
zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów
zamieszkujących obszary podległe ich władzy.
Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni
postępować wobec innych w duchu braterstwa.
Artykuł 2
Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru,
płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy
w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej
kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu
na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega
systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.
Artykuł 3
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa
swej osoby.
Artykuł 4
Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo
służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we
wszystkich swych postaciach.
Artykuł 5
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób
okrutny, nieludzki lub poniżający.
Artykuł 6
Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.
Artykuł 7
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek
różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do
jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem
na taką dyskryminację.
Artykuł 8
Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do
kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym
pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.
end that every individual and every organ of society, keeping this
Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by
progressive measures, national and international, to secure their
universal and effective recognition and observance, both among
the peoples of Member States themselves and among the peoples
of territories under their jurisdiction.
Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.
Article 2
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this
Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour,
sex, language, religion, political or other opinion, national or social
origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or
international status of the country or territory to which a person
belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or
under any other limitation of sovereignty.
Article 3
Everyone has the right to life, liberty and security of person.
Article 4
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave
trade shall be prohibited in all their forms.
Article 5
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Article 6
Everyone has the right to recognition everywhere as a person
before the law.
Article 7
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and
against any incitement to such discrimination.
Article 8
Everyone has the right to an effective remedy by the competent
national tribunals for acts violating the fundamental rights granted
him by the constitution or by law.
Article 9
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.
Artykuł 9
Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać
z kraju.
Article 10
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by
an independent and impartial tribunal, in the determination of his
rights and obligations and of any criminal charge against him.
Artykuł 10
Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy
rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być
słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.
Article 11
1. Everyone charged with a penal offence has the right to be
presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for
his defence.
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
Artykuł 11
1. Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma
prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony.
2. Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania
lub zaniechania nie stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub międzynarodowego. Nie
wolno także wymierzać kary wyższej niż ta, która była przewidziana
w chwili popełnienia przestępstwa.
Artykuł 12
Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne,
rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać
jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo
do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.
Artykuł 13
1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru
miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa.
2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając
w to swój własny i powrócić do swego kraju.
Artykuł 14
1. Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego
w innym kraju w razie prześladowania.
2. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania
wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 15
1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.
2. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani
nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa.
Artykuł 16
1. Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy,
narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni równe
prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego
trwania i po jego ustaniu.
2. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną
pełną zgodą przyszłych małżonków.
3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa
i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.
Artykuł 17
1. Każdy człowiek, zarówno sam, jak i wespół z innymi, ma prawo
do posiadania własności.
2. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.
Artykuł 18
Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania;
prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz
swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie,
poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.
Artykuł 19
Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo
2. No one shall be held guilty of any penal offence on account
of any act or omission which did not constitute a penal offence,
under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that
was applicable at the time the penal offence was committed.
Article 12
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy,
family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour
and reputation. Everyone has the right to the protection of the
law against such interference or attacks.
Article 13
1. Everyone has the right to freedom of movement and residence
within the borders of each state.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own,
and to return to his country.
Article 14
1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries
asylum from persecution.
2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the
purposes and principles of the United Nations.
Article 15
1. Everyone has the right to a nationality.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied
the right to change his nationality.
Article 16
1. Men and women of full age, without any limitation due to
race, nationality or religion, have the right to marry and to found
a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during
marriage and at its dissolution.
2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent
of the intending spouses.
3. The family is the natural and fundamental group unit of society
and is entitled to protection by society and the State.
Article 17
1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.
Article 18
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and
religion; this right includes freedom to change his religion or belief,
and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice,
worship and observance.
Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this
right includes freedom to hold opinions without interference and
to seek, receive and impart information and ideas through any
media and regardless of frontiers.
Article 20
1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and
association.
2. No one may be compelled to belong to an association.
52
53
to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania,
otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.
Artykuł 20
1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się.
2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.
Artykuł 21
1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.
3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się
w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na
zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.
Artykuł 22
Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania
– poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz
zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa – swych praw
gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego
godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.
Artykuł 23
1. Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru
pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz
do ochrony przed bezrobociem.
2. Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo
do równej płacy za równą pracę.
3. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego
wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję
odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby
innymi środkami pomocy społecznej.
4. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych
i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych
interesów.
Artykuł 24
Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając
w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.
Artykuł 25
1. Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej
zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia
socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia,
choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty
środków do życia w inny sposób od niego niezależny.
2. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy.
Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie i pozamałżeńskie, korzystają
z jednakowej ochrony społecznej.
Artykuł 26
1. Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna,
przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest
obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie
dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie
równości w zależności od zalet osobistych.
Article 21
1. Everyone has the right to take part in the government of his
country, directly or through freely chosen representatives.
2. Everyone has the right of equal access to public service in his
country.
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be
held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
Article 22
Everyone, as a member of society, has the right to social security
and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization
and resources of each State, of the economic, social and cultural
rights indispensable for his dignity and the free development of his
personality.
Article 23
1. Everyone has the right to work, to free choice of employment,
to just and favourable conditions of work and to protection against
unemployment.
2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal
pay for equal work.
3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy
of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means
of social protection.
4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the
protection of his interests.
Article 24
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable
limitation of working hours and periodic holidays with pay.
Article 25
1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the
health and well-being of himself and of his family, including food,
clothing, housing and medical care and necessary social services,
and the right to security in the event of unemployment, sickness,
disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
2. Motherhood and childhood are entitled to special care and
assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall
enjoy the same social protection.
Article 26
1. Everyone has the right to education. Education shall be free,
at least in the elementary and fundamental stages. Elementary
education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall
be equally accessible to all on the basis of merit.
2. Education shall be directed to the full development of the human
personality and to the strengthening of respect for human rights
and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups,
and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
3. Parents have a prior right to choose the kind of education that
shall be given to their children.
54
55
2. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.
Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi
narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność
Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania
pokoju.
3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które
ma być dane ich dzieciom.
Artykuł 27
1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu
kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.
2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych
korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej,
literackiej lub artystycznej.
Artykuł 28
Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej
Deklaracji byłyby w pełni realizowane.
Artykuł 29
1. Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości.
2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo
wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym
wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego
dobrobytu demokratycznego społeczeństwa.
3. Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku
korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
Article 27
1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life
of the community, to enjoy the arts and to share in scientific
advancement and its benefits.
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Article 28
Everyone is entitled to a social and international order in which
the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully
realized.
Article 29
1. Everyone has duties to the community in which alone the free
and full development of his personality is possible.
2. in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the
purpose of securing due recognition and respect for the rights and
freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary
to the purposes and principles of the United Nations.
Article 30
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any
State, group or person any right to engage in any activity or to
perform any act aimed at the destruction of any of the rights and
freedoms set forth herein.
Global Compact
Artykuł 30
Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć
jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania
aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności
zawartych w niniejszej Deklaracji.
Willing to confirm the observance and promotion – in all spheres
of its activity – human rights, labour standards, environmental
protection and prevention of corruption rules, the Management
Board of NACSCU has made a declaration to join in a global
UN initiative – the Global Compact. Embraced by the initiative
are socially responsible enterprises that are leaders in the areas
of social dialogue, observance of labour law standards and corruption prevention.
Global Compact
Social strategy and policy
Zarząd Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
potwierdzając spełnianie i propagowanie we wszystkich strefach
działalności zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy,
ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, złożył deklarację przystąpienia do międzynarodowej inicjatywy ONZ – Global
Compact. Inicjatywa zrzesza przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne, będące liderami w zakresie dialogu społecznego, przestrzegania norm pracy i przeciwdziałania korupcji.
All NACSCU activities are ones of pro-social orientation. Many social
policies, as contained in social strategies are pursued by NACSCU
either directly or via associated entities. The credit union system is a
pro-social organization by its very nature and aims at development
and support of local communities.
Strategia i polityka społeczna
Wszelkie działania KSKOK nakierowane są prospołecznie. KSKOK
realizuje bezpośrednio lub przez podmioty powiązane wiele polityk społecznych zawartych w strategiach społecznych. System
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w samych już
Following the most important cooperative principle “Not for profit
but for the public good”, and acting in conformity with the cooperative tradition and rules, such as ones of:
• democratic control,
• non-discrimination,
• service to members,
• on-going education,
• cooperation among cooperatives,
• social responsibility,
the Management Board of NACSCU decided to adopt and implement the below presented social policy.
56
57
założeniach jest organizacją prospołeczną, nastawioną na rozwój
i wspieranie społeczności lokalnych.
Supervision of the social policy is exercised by the Advisor to
NACSCU on Sustainable Development.
Zarząd KSKOK, realizując najważniejszą zasadę spółdzielczą „Nie
dla zysku, lecz dla dobra wspólnego”, a także działając w zgodzie
z tradycją i zasadami spółdzielczymi, takimi jak:
• demokratyczne zarządzanie,
• zakaz dyskryminacji,
• służenie członkom,
• ustawiczna edukacja,
• współpraca między spółdzielniami,
• odpowiedzialność społeczna,
przyjął do realizacji niżej przedstawioną politykę społeczną.
The social policy of NACSCU:
Nadzór nad realizacją polityki społecznej sprawuje doradca Kasy
Krajowej ds. zrównoważonego rozwoju.
Polityka społeczna KSKOK
1. KSKOK, przyjmując Powszechną Deklarację Praw Człowieka,
a także realizując zasady spółdzielcze, zobowiązała się do propagowana tolerancji i podstawowych praw pracowniczych w miejscu
pracy, prowadzenia polityki równości i poszanowania godności
każdego człowieka.
2. KSKOK zapewnia swoim pracownikom najlepsze warunki
pracy i rozwoju zawodowego poprzez bieżącą realizację zagadnień BHP, opiekę socjalną, elastyczne warunki pracy, dostępność
szkoleń i możliwość podjęcia studiów w kierunkach związanych
z wykonywanym zawodem, opiekę nad rodzinami pracowników
– w tym dofinansowanie do przedszkoli, wakacyjny odpoczynek
dzieci, bonusy świąteczne, opiekę medyczną, Pracowniczy Program
Emerytalny.
3. KSKOK prowadzi szeroką, wpisaną w tradycje i zasady spółdzielcze współpracę ze społecznościami lokalnymi. Współpraca ta
stanowi podstawę funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Działalność KSKOK skierowana jest na takie
funkcjonowanie systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, aby wkład systemu w rozwój lokalnych społeczności był
odczuwalny przez jak największą liczbę jej mieszkańców.
4. KSKOK angażuje się w przeciwdziałanie różnorodnym zagrożeniom społecznym, a szczególnie w zwalczanie biedy, pomoc
wykluczonym, w tym przede wszystkim wykluczonym finansowo.
5. KSKOK angażuje się również w edukację społeczeństwa, bierze
czynny udział w różnych inicjatywach mających na celu edukację
ekonomiczną i finansową, edukację historyczną, budowę tożsamości narodowej, ochronę wartości i tradycji kulturowych kraju,
jak i regionów.
6. KSKOK wspiera powstawanie w systemie SKOK instytucji dedykowanych bezpośrednio realizacji celów edukacyjnych, charytatywnych, filantropijnych i wolontariatu.
7. KSKOK przyjęła strategię i politykę środowiskową mającą na celu
podniesienie wkładu KSKOK w ochronę środowiska naturalnego.
8. KSKOK poprzez angażowanie się w wiele działań organizacji
pozarządowych polskich i zagranicznych aktywnie uczestniczy
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
1. By adopting the Universal Declaration of Human Rights and
adhering to the cooperative principles, NACSCU has undertaken
to promote toleration and fundamental labour rights at the workplace, to carry out the policy of equality and respect to dignity
of each human being.
2. NACSCU shall provide to its employees the best conditions
of work and professional development through the observance,
on a running basis, of OSH rules, social care, flexible working
conditions, availability of training and a possibility to take up studies in the fields related to the job they practice, care of employee
families – including subsidies to kindergarten charges, summer
holidays of children, Christmas and Easter bonuses, healthcare
protection, Employee Pension Scheme.
3. NACSCU shall carry out broad cooperation with local communities, subscribing to the traditions and principles of the cooperative movement. The cooperation shall be the basis for operation
of Poland’s credit unions. The latter shall be oriented towards
contributing to development of local communities in a way recognised by a majority of the inhabitants.
4. NACSCU shall engage in counteracting all kind of social risks,
including poverty combating, assistance to the excluded (those
financially excluded in particular).
5. NACSCU shall also engage in education of the society and shall
actively participate in various initiatives aimed at economic and
financial education, historical education, development of national
identity, protection of cultural values and traditions of the country
and regions alike.
6. NACSCU shall support formation of institutions directly dedicated to accomplishment of education, charity and philanthropic
organizations, volunteering schemes within the credit union system.
7. NACSCU has adopted an environmental strategy and policy
aimed at increase of NACSCU contribution in protection of natural
environment.
8. Trough engagement in numerous activities of Polish and foreign
non-govermental organizations, NACSCU shall actively participate in social dialogue and shall communicate and promote – by
means of cooperation with mass-media – the pro-social cooperative tradition.
9. NACSCU shall strive towards promotion of principles or socially
responsible business and ESG rules by preferring socially responsible entities when selecting cooperators and suppliers, and shall
promote the rules within the entire system embracing credit unions
and other entities.
10. NACSCU shall strive towards making the entire credit union
system subscribed to the Global Compact UN initiative.
w dialogu społecznym, komunikuje i promuje również za pomocą
współpracy medialnej prospołeczną tradycję spółdzielczą.
9. KSKOK będzie dążyć do promowania zasad odpowiedzialnego
społecznie biznesu i zasad ESG poprzez preferowanie w doborze
kooperantów i dostawców podmiotów społecznie odpowiedzialnych oraz promowaniu tych zasad w całym systemie spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych i innych podmiotach wchodzących w skład systemu.
10. KSKOK dążyć będzie do objęcia całego systemu SKOK wpisem
do inicjatywy Global Compact ONZ.
Pracownicy – nasz klucz do sukcesu
KSKOK prowadzi bardzo bogatą politykę socjalną. Pracownicy Kasy
Krajowej są objęci szerokim zakresem opieki i pomocy socjalnej
oraz systemami motywacyjnymi.
W Kasie Krajowej funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych. Do najważniejszych sposobów wsparcia pracowników
Kasy Krajowej należą:
• dopłaty do przedszkoli i żłobków,
• dodatki finansowe do wypoczynku dzieci,
• wczasy pod gruszą,
• dofinansowanie do „Mikołaja” i „Zajączka”,
• pakiety medyczne dla pracowników realizowane przez
Medicover Polska,
• dofinansowanie do posiłków w pracy – bufet zakładowy,
• dofinansowanie do studiów,
• szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji (zaplanowane
i szkolenia doraźne),
• dodatek do okularów korekcyjnych,
• Pracowniczy Program Emerytalny,
• elastyczne godziny pracy, szczególnie dla młodych mam
i kobiet w ciąży, możliwość telepracy,
• wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.
Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
Działalność szkoleniowa i wydawnicza prowadzona jest we współpracy ze Spółdzielczym Instytutem Naukowym.
Instytut realizował szkolenia w ramach projektu NORDEN (Nordycka
Rada Ministrów, Dania) np. „Wzmocnienie roli społeczeństwa
obywatelskiego w budowaniu sektora prywatnego na Białorusi”,
w którym uczestniczyło 65 osób. Realizuje także szkolenia indywidualne dla przedstawicieli polskich kas oszczędnościowo-kredytowych – System Zarządzania Jakością, Uniwersytet Sukcesu.
Instytut wydaje również materiał samokształceniowy, skierowany
do władz oraz personelu kierowniczego SKOK-ów – kwartalnik
„Pieniądze i Więź”. Czasopismo naukowe poświęcone problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej (ISSN 1506-7513). W roku
2011 ukazały się 4 numery czasopisma, obejmujące 67 artykułów
naukowych oraz materiały konferencyjne.
Employees – our key to the success
A comprehensive social policy is pursued by NACSCU. The employees of NACSCU are covered by a wide social care and fringe benefit
system, as well as motivational systems.
Within NACSCU there exists a Company Welfare Fund. The main
forms of support provided to NACSCU employees include:
• subsidies to kindergarten and nursery-school charges;
• subsidies to summer holidays of children,
• subsidies to self-arranged countryside holidays,
• Christmas and Easter benefits for children,
• employee medical packages (with services rendered
by Medicover Polska);
• a subsidized employee cafeteria;
• subsidies to weekend studies;
• training to improve qualifications (carried out on a systematic
basis and arranged ad hoc);
• subsidized corrective glasses;
• an Employee Pension Scheme;
• flexible working hours, particularly for young mothers
and pregnant women, with an option to do telework,
• training and integration events.
Internal and external training
The training and publishing activity is carried out jointly with the
Cooperative Research Institute.
The Institute has carried out a training scheme under a NORDEN
(Nordic Council of Ministers, Denmark) project titled Enhancement
of the Role of Civic Society in Building Up Private Sector in Belarus,
with 65 persons participating. It also provided individual training
courses for representatives of Polish credit union (under Quality
Management System, Success University schemes).
The Institute also publishes self-training materials for the leadership and executives of credit unions – Pieniądze i Więź (Money and
Social Bond). The academic quarterly deals with economic, legal
and social matters (ISSN 1506-7513). Four editions of the journal
appeared in 2011, including 67 papers and conference materials.
Cooperation with domestic institutions
Over the last years NCASCU cooperated, on a permanent basis,
with the following national institutions:
Financial Market Development Council – established under
the Minister of Finance’s order, as a consultative and advisory
body on the financial market issues. The Committee includes the
President of Management Board of NACSCU, Mr. Grzegorz Bierecki.
Bank Gospodarstwa Krajowego (Home Economy Bank) –
in connection with the credit unions’ plans to grant long-term
housing loans subsidized by the State Treasury.
National Bank of Poland – in connection with credit union financial data being transferred to NBP to allow the latter collect financial
statistical information for the needs of the European Central Bank
and assess cash settlements and interbank settlements. The latter
58
59
Współpraca krajowa
Stała współpraca systemu SKOK z instytucjami krajowymi obejmowała w ostatnich latach następujące podmioty:
Rada Rozwoju Rynku Finansowego – powołana na mocy zarządzenia Ministra Finansów, jako organ opiniodawczy i doradczy
w sprawach rynku finansowego. W skład Rady wchodzi Prezes
Zarządu Kasy Krajowej Grzegorz Bierecki;
Bank Gospodarstwa Krajowego – w związku z projektem udzielania przez SKOK-i długoterminowych kredytów mieszkaniowych
z dopłatami Skarbu Państwa;
Narodowy Bank Polski – w związku z przekazywaniem danych
SKOK-ów w celu umożliwienia NBP wykonywania zadań związanych z opracowywaniem statystki pieniężnej dla potrzeb
Europejskiego Banku Centralnego oraz danych niezbędnych
do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów
przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach
pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych (Dz.U. Nr 107,
poz. 1139);
Główny Urząd Statystyczny – dostarczanie danych SKOK-ów
w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej
w celu opracowania publikacji „Wyniki finansowe spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych”;
Generalny Inspektor Informacji Finansowej – w zakresie
przeprowadzanych w SKOK-ach kontroli związanych z przestrzeganiem procedur przeciwdziałania tzw. praniu brudnych
pieniędzy;
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – w zakresie objęcia
systemu SKOK nadzorem finansowym. Przedstawiciele SKOK-ów
i Kasy Krajowej wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez
KNF poświęconej omówieniu zasad wykonywania nadzoru; prowadzona także była korespondencja w związku z wejściem w życie
ustawy o usługach płatniczych;
task is carried out under the Ordinance of the Minister of Finance
of 23rd April 2004 on the Mode, Scope and Time Limits for Transfer
of Data Required for the NBP to Assess the Functioning of Cash
Settlements and Interbank Settlements by Entities Participating
in the Said Settlements (Journal of Laws No. 107, item 1139);
Main Statistical Office – as regards credit union data submitted
under a research programme concerning public statistics, for the
development of the paper “Financial Results of Credit Unions”.
General Inspector of Financial Information – as regards
inspections carried out at credit unions, concerning observance
of procedures regarding the counteracting of so-called money
laundering.
Polish Financial Supervision Authority – regarding extension of the supervision by the Authority onto credit unions.
Representatives of credit unions and NACSCU took part in a conference organized by the Polish Financial Supervision Authority
devoted to discussion of rules for execution of the supervision;
correspondence related to the Act on Payment Services entering
into force was also conducted.
Credit Information Office, Joint Stock Co. – in 2011 the
cooperation included submission of credit inquiries and sending
electronically, via the Office, information on opened and closed
business accounts to the Ministry of Finance.
National Co-operative Council – as the supreme body of cooperative movement; in 2011 NACSCU took active part in activities carried out by the Council in response to the new draft
of Cooperative Law; these were aimed at protection of cooperatives as a legal form of business.
NACSCU has been cooperating with the National Debt Register
and ERIF Debt Register, Business Information Office,
Joint Stock Co. to enable credit unions to have access to business information via the infrastructure employed for the exchange
of credit information under a so-called BBC project.
Cooperation with foreign institutions
Biuro Informacji Kredytowej S.A. – w roku 2011 współpraca obejmowała składanie zapytań kredytowych oraz wysyłanie elektronicznie, za pośrednictwem BIK S.A., do Ministerstwa
Finansów informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach
przedsiębiorców;
World Council of Credit Unions (WOCCU) of Madison,
Wisconsin, USA – in 2011 Mr. Grzegorz Bierecki, the president
of NACSCU, was elected the first vice chairperson of WOCCU.
Representatives of NACSCU participated in the General Meeting
of the organisation.
Krajowa Rada Spółdzielcza – jako naczelny organ spółdzielczości; w roku 2011 Kasa Krajowa aktywnie uczestniczyła w prowadzonych przez Krajową Radę Spółdzielczą działaniach podjętych
w odpowiedzi na nowy projekt ustawy Prawo spółdzielcze, zmierzających do obrony spółdzielczości jako jednej z form prowadzenia
działalności gospodarczej;
Representatives of NACSCU participate in the International
Credit Union Regulators’ Network, organised by WOCCU, the
task of which Network consists in providing a cooperation platform
for heads of supervision over credit unions in individual countries;
NACSCU Vice-President, Mr. Wiktor Kamiński, is a member of the
Steering Committee of ICURN.
Kasa Krajowa współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów
oraz Rejestrem Dłużników ERIF Biurem Informacji
Gospodarczej S.A., aby umożliwić Kasom korzystanie z informacji gospodarczych przy wykorzystaniu infrastruktury służącej
do wymiany informacji kredytowej w ramach tzw. projektu BBC.
G-10 Group is a forum for exchange of credit union experience
of the countries with the world’s strongest credit union organisations operating. The forum works out directions of development
of the credit union movement. In 2011 Poland’s system of credit
unions was represented in G-10 Group by President of NACSCU
Management Board, Mr. Grzegorz Bierecki.
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
Współpraca zagraniczna
Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) z siedzibą
w Madison, Wisconsin, USA – w 2011 roku Prezes Grzegorz
Bierecki został wybrany na pierwszego wiceprzewodniczącego
Rady. Przedstawiciele Kasy Krajowej uczestniczyli w walnym zgromadzeniu tej organizacji.
Przedstawiciele Kasy Krajowej uczestniczą w zorganizowanej przez
WOCCU Międzynarodowej Sieci Regulatorów Unii Kredytowych
(International Credit Union Regulators’ Network), której zadaniem jest tworzenie platformy współpracy szefów nadzorów nad
uniami kredytowymi w poszczególnych krajach. Członkiem Komitetu
Sterującego ICURN jest wiceprezes Wiktor Kamiński.
Grupa G-10 – forum wymiany doświadczeń wynikających z działalności unii kredytowych w krajach, w których funkcjonują najistotniejsze w światowym ruchu organizacje krajowe unii kredytowych, w ramach którego wypracowywane są kierunki rozwoju
unii kredytowych. Polski system SKOK w grupie G-10 w roku 2011
reprezentował Prezes Zarządu Kasy Krajowej Grzegorz Bierecki.
Europejska Sieć Unii Kredytowych (ang. ENCU) – utworzona
przez europejskie unie kredytowe (Kasę Krajową, Stowarzyszenie
Brytyjskich Unii Kredytowych, Irlandzką Ligę Unii Kredytowych oraz
Rumuński Związek Unii Kredytowych). Celem działania Forum jest
określanie strategii w odniesieniu do regulacji rynku finansowego,
które są dyskutowane w Komisji Europejskiej lub zostały wniesione pod obrady Parlamentu Europejskiego. Ustalenia Forum były
przekazywane do przedstawicielstwa unii kredytowych w Brukseli,
które monitoruje działalność Parlamentu Europejskiego w zakresie
rozwiązań legislacyjnych oraz realizuje ustalenia Forum w zakresie
oczekiwanych przez europejskie unie kredytowe rozwiązań. Nadal
jest rozwijana strona internetowa www.creditunionnetwork.eu
prezentująca specyfikę i dorobek europejskich unii kredytowych
oraz stanowiska Forum w różnych sprawach dotyczących działalności unii. Wiceprezes Wiktor Kamiński reprezentował ENCU
na spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu Kodeksu
Postępowania Instytucji Mikrofinansowych (Code of Conduct for
Microfinance Institutions) w państwach członkowskich oraz innych
spotkaniach interesariuszy z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska (DG Markt) – Grupa Ekspertów
ds. Edukacji Finansowej, w której system unii kredytowych
reprezentował wiceprezes Wiktor Kamiński.
European Credit Unions Forum (ENCU) – established by
European credit unions (NACSCU, British Council of Credit
Unions, Irish League of Credit Unions and Romanian Alliance
of Credit Unions). The objective of the Forum is to determine the
strategy of credit unions towards financial market regulations
as discussed in the European Commission or submitted for a
debate to the European Parliament. Decisions of the Forum are
then passed to the credit union representation office in Brussels
which monitors the activities of the European Parliament as
regards legislative solutions and carries decisions of the Forum
concerning the solutions desired by European credit unions
into effect. A www.creditunionnetwork.eu website presenting
specific features and achievements of European credit unions
and standpoint of the Forum on various issues concerning operation of the credit unions keeps being developed. Mr. Wiktor
Kamiński, NACSCU Vice-President, represented ENCU at consultation meetings concerning the draft of the Code of Conduct for
Microfinance Institutions in Member States and at other meetings of the stakeholders with representatives of the European
Commission.
European Commission (DG Market) – A Group of Experts
on Financial Education, where the credit union system was represented by NACSCU Vice-President, Mr. Wiktor Kamiński.
International Co-operative Alliance (ICA) of Geneva, the
European Region (Cooperatives Europe) in particular; representatives of NACSCU took part in the General Meeting of the European
Region and General Meeting of ICA.
European Consumer Debt Network – an organisation dealing
with combating financial exclusion and prevention of consumer
overindebtedness. A general meeting and the fifth conference
of the organisation took place in Gdańsk. It was devoted to prospects for consumers under conditions of the worldwide financial
crisis. One of the presentations was delivered by NACSCU Vice
President, Wiktor Kamiński.
Visa and Mastercard organisations as regards issuance of payment cards to credit union members (NACSCU is a member of the
organisations).
Credit unions from the East European area – national credit
union organisations from Belarus, Ukraine, Moldova and Azerbaidjan.
Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA) z siedzibą
w Genewie, a w szczególności Region Europejski (Cooperatives
Europe); przedstawiciele Kasy Krajowej uczestniczyli w Walnym
Zgromadzeniu Regionu Europa i Walnym Zgromadzeniu ICA.
Twinning agreements of Polish credit unions with credit
unions of Georgia, USA
On the initiative of Mike Mercer, President and CEO of Georgia
Credit Union Affiliates of Georgia, USA and Grzegorz Bierecki,
President of NACSCU, a partnership programme was launched
between the two organisations in May 1995.
Europejska Sieć Zadłużenia Konsumentów (European
Consumer Debt Network) – organizacja zajmująca się walką
z wykluczeniem finansowym oraz nadmiernym zadłużaniem się
konsumentów. W Gdańsku odbyło się walne zgromadzenie i piąta
konferencja tej organizacji poświęcona perspektywom dla konsumentów w warunkach światowego kryzysu finansowego. Jedną
z prelekcji wygłosił wiceprezes Wiktor Kamiński.
The partnership, which has been operating with great success until
these days, covers the exchange of experience, development and
implementation of new products, mutual training, mass mediarelated policy, and allows the twinning credit unions to draw from
the knowledge and experience of both parties.
Organizacje Visa i Mastercard – w zakresie wydawania kart płatniczych dla członków SKOK-ów (Kasa Krajowa jest członkiem tych
organizacji).
60
61
Papież Jan Paweł II
i Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan
pomnik wykonany na podstawie zdjęcia
Steward’a Scotta z Associated Press
Miami, Floryda, 10.09.1987 r.
Uroczyste odsłonięcie pomnika zaplanowane na dzień
14.07.2012 r. w parku R. Reagana w Gdańsku Zaspie.
Fundator: Kasy Kredytowe SKOK
Pope John Paul II
and President of the USA, Ronald Reagan
A monument based on the photo by Steward Scott
from the Associated Press,
Miami, Florida, 10th September, 1987
A solemn unveiling of the monument
is scheduled for 14th July, 2012,
in R. Reagan Park, Gdańsk Zaspa
Founded by Polish credit unions (SKOK)
Unie kredytowe z obszaru Europy Wschodniej – organizacje krajowe unii kredytowych z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Azerbejdżanu.
So far the twinning agreements have been concluded by 13 credit
unions on each side.
Umowy bliźniacze polskich kas kredytowych z uniami kredytowymi z Georgii, USA
W maju 1995 roku podjęto z inicjatywy Mike’a Mercera – Prezesa
Zrzeszenia Unii Kredytowych w Georgii (USA) i Grzegorza
Biereckiego – Prezesa KSKOK program partnerstwa Zrzeszenia Unii
Kredytowych w Georgii i w Polsce.
1. Gwinnett Federal Credit Union
Brat Albert CU of Szczytno
Funkcjonujące do tej pory z wielkim sukcesem partnerstwo obejmuje wymianę doświadczeń, rozwój i wdrażanie nowych produktów, wzajemne szkolenia, politykę medialną, czerpanie wiedzy
i doświadczeń z funkcjonowania bliźniaczych kas.
Do tej pory umowy bliźniacze podpisało 13 kas kredytowych:
1. Gwinnett Federal
SKOK Brata Alberta w Szczytnie
2. Fulton Teachers
SKOK Wybrzeże
3. Georgia’s Own Credit Union
SKOK Stefczyka
4. Delta Community Credit Union
SKOK Jaworzno
5. Robins Federal Credit Union
SKOK Centrum
6. Georgia Federal Credit Union
SKOK Piast
7. North Georgia Credit Union
SKOK Wołomin
8. TIC Federal Credit Union
SKOK im. Z. Chmielewskiego
9. Health Center Credit Union
Polska SKOK
10. Georgia Heritage Federal Credit Union
SKOK im. E. Kwiatkowskiego
11. MEA Federal Credit Union
SKOK Unii Lubelskiej
12. Ft. Stewart Federal Credit Union
SKOK Małopolska
13. Credit Union of Georgia (formerly MACO)
Krakowska SKOK
2. Fulton Teachers Credit Union
Wybrzeże CU
3. Georgia’s Own Credit Union
Stefczyk CU
4. Delta Community Credit Union
Jaworzno CU
5. Robins Federal Credit Union
Centrum CU
6. Georgia Federal Credit Union
Piast CU
7. North Georgia Credit Union
Wołomin CU
8. TIC Federal Credit Union
Chmielewski CU
9. Health Center Credit Union
Polska Cu
10. Georgia Heritage Federal Credit Union
Kwiatkowski CU
11. MEA Federal Credit Union
Unia Lubelska CU
12. Ft. Stewart Federal Credit Union
Małopolska CU
13. Credit Union of Georgia (formerly MACO)
Krakowska CU
Zaangażowanie społeczne
Wsparcie społeczne
Mecenat kultury i sztuki
Film
Wydawnictwa, prasa, książki
Muzyka
Religia
Sport
Ekonomia, wykluczenie finansowe i ubóstwo
Warsztaty dziennikarskie
Historia, tradycja, dziedzictwo narodowe
Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej
Pozostałe działania prospołeczne
Public commitment
Public commitment
Social commitment
Art and cultural patronage
Film
Publications, press, books
Music
Religion
Sports
Economics, financial exclusion and poverty
Journalism workshops
History, tradition, national heritage
In remembrance of the Smolensk aircraft crash victims
Other pro-social activities
Kontynuując wdrażanie ideałów pionierów spółdzielczości, unie kredytowe wspierają indywidualny i społeczny rozwój. Postrzegana
przez nie sprawiedliwość społeczna jest realizowana zarówno w odniesieniu do indywidualnych członków, jak również do większych
społeczności, w których oni pracują i mieszkają. Ideały unii kredytowych polegają na świadczeniu usług wszystkim, którzy ich
potrzebują i mogą z nich skorzystać. Każda osoba jest albo członkiem unii, albo jej potencjalnym członkiem – stąd znajduje się
w sferze zainteresowania i jest przedmiotem troski unii kredytowej. Decyzje powinny być podejmowane z pełną odpowiedzialnością
za interes szerszych społeczności, w ramach których funkcjonują unia i jej członkowie.
Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
Striving to permanently meet the ideals of the cooperative pioneers, credit unions support development of individuals and communities,
as their vision of social justice extends both to the individual members and to the larger communities in which they operate. The credit
union ideal is to extend service to all who need and can use it. Every person is either a credit union member or potential member, and –
consequently - part of the credit union sphere of interest and concern. All decisions should thus be made taking into account the good
of the broader community within which the credit union and its members function.
The Code of Good Practices and Operating Principles of Cooperative Savings and Credit Unions
Wsparcie społeczne
Social commitment
KSKOK angażuje się w bardzo wiele form wsparcia społecznego:
w akcje charytatywne, wydarzenia sponsorowane, współpracę
edukacyjną z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi
społeczności lokalne, akcje wspierające kulturę i sztukę.
The National Association of Cooperative Savings and Credit Unions
has been involved in very many forms of social support: charity,
sponsored events, educational cooperation with NGOs representing
local communities, actions promoting culture and arts.
Kasa Krajowa swoje funkcje społeczne realizuje w działaniach ogólnopolskich w imieniu całego systemu SKOK, a wiele zadań wykonywanych jest poprzez specjalnie powołane do tego instytucje.
NACSCU social-related functions of a national scale are performed
on behalf of the entire credit union system, many of the tasks being
met by institutions specially created to that end.
Od 2006 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej organizuje konkurs ekonomiczny dla gimnazjalistów z całej Polski pod
nazwą „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Konkursowi
patronują Kasa Stefczyka, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
SKOK, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A., Towarzystwo
Finansowe SKOK S.A. oraz Biuro Informacji Kredytowej. Celem cyklicznej akcji jest propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży.
Since 2006 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
[Society for Promotion of Financial Education] has organized
an all-Poland competition for junior high school students under
the name “The Polish Championship of Young Economists”. The
competition is organised under the patronage of Kasa Stefczyka
[“Stefczyk” Credit Union], Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
SKOK [Mutual Insurance Society of Cooperative Savings and Credit
Unions], Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK [CU Life Insurance
Society], Towarzystwo Finansowe SKOK [CU Financial Society] and
Biuro Informacji Kredytowej [Credit Information Office]. This serial
action is aimed at promoting economic knowledge among young
people.
W odpowiedzi na problemy rodzin o niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem społecznym i finansowym Stowarzyszenie
Krzewienia Edukacji Finansowej oraz Kasa Stefczyka realizują projekt „Pomóż oszczędzać rodzinie”. Akcja edukacyjna ma na celu
zwiększenie wiedzy rodzin z zakresu finansów osobistych oraz
dostępnych na rynku finansowym produktów, w celu uniknięcia
przez nie nadmiernego zadłużenia.
Wraz z jednym z największych w Polsce dzienników, „Super Expressem”,
Kasy zrealizowały wspólną akcję „Wakacje dla powodzian”. Jej celem
było zorganizowanie dla dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi
kolonii letnich. Na zasłużone wakacje, z dala od trosk, wyjechały dzieci
z Trześni koło Sandomierza i Landzmierza koło Kędzierzyna-Koźla.
Na tym pomoc Kas jednak się nie kończy.
Połączone Kasy Stefczyka wzięły też udział w akcji prowadzonej przez
Zdjęcia, loga, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych
„Solidarność” i wspólnie zorganizowały kolonie letnie dla 300 dzieci
materiały
archiwalne rolników z całej Polski, których dobytek pochłonęła powódź.
Jak wykazały badania przeprowadzone na zlecenie kas
kredytowych, działania społeczne prowadzone przez
SKOK-i są doskonałym odzwierciedleniem potrzeb ich członków. W raporcie przygotowanym przez zespół profesora
Andrzeja Zybertowicza czytamy:
Największe poparcie członków SKOK uzyskały: działania wspierające finansowo domy dziecka, następnie wspieranie edukacji finansowej poprzez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej,
renowacja sztuki sakralnej, sponsorowanie imprez sportowych,
sponsorowanie produkcji filmów o tematyce patriotycznej, mecenat
In response to the problems of low income families facing the risk
of social and financial exclusion Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej [Society for Promotion of Financial Education] and
Kasa Stefczyka [“Stefczyk” Credit Union], implement the “Pomóż
oszczędzać rodzinie” [Help the Family to Save up] project. The educational campaign is aimed at increasing the knowledge of families
on personal finances and products available on the financial market
to avoid excessive debt.
Jointly with Super Express, one of the largest Polish dailies, the
credit unions carried out the action “Holidays for the Flood
Victims”. The purpose of the action was to organize summer
holidays for children affected by floods. in this way children from
Trześnia near Sandomierz and Landzmierz near Kędzierzyn-Koźle
could go to the well-deserved vacation, away from the worries.
However, this is not all the aid provided by the Unions.
The combined Stefczyk Unions also took part in the campaign
conducted by the “Solidarity” Independent Self-governing Trade
Union of Individual Farmers and jointly organized summer camps
for 300 children of farmers from the whole of Poland whose
belongings were engulfed by flood.
As demonstrated by the research commissioned by
the Polish credit unions, the social activities of the CUs
66
67
finansowy nad organizacją obchodów ważnych świąt polskich,
mecenat finansowy nad pracami naukowymi badającymi problematykę spółdzielczości i etycznego inwestowania, mecenat nad
wydarzeniami kulturalnymi i rozrywkowymi.
Mecenat kultury i sztuki
Tradycyjnie, SKOK-i pełnią funkcję mecenasa kultury i sztuki.
Najważniejsze wydarzenia kulturalne 2011 roku, w których uczestniczyły w charakterze sponsora, to:
• XII Festiwal Dobrego Humoru w Gdańsku – festiwal
o charakterze artystyczno-rozrywkowym, który na trwałe wpisał się już do harmonogramu imprez kulturalnych w Polsce;
• Festiwal Dwa Teatry – Festiwal Teatru Polskiego Radia
i Teatru Telewizji Polskiej. Udział SKOK-ów w ogólnopolskim
wydarzeniu kulturalnym transmitowanym na antenie Telewizji
Polskiej oraz emisja spotów informujących o zaangażowaniu
Kas pozwala przekazać społeczeństwu informacje o ich wkładzie w rozwój polskiej kultury;
• „Katolicy na Ulicy” – koncert o charakterze katolickim,
który odbył się 23 czerwca 2011 roku na Długim Targu
w Gdańsku. Festiwal muzyczny ma za zadanie pokazywać,
że również w Kościele można wykorzystać nietuzinkowe
pomysły i realizować się na wielu płaszczyznach;
• III Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci
1944-1989. Ideą festiwalu jest ukazanie dwóch najbardziej
dramatycznych okresów w powojennej historii Polski – walk
zbrojnego antykomunistycznego podziemia oraz ostatecznej,
choć bezkrwawej rozprawy z komunistycznym reżimem;
• XXVII Ogólnopolski Konkurs Literacki
im. J. I. Kraszewskiego. Konkurs pokazuje, że można
i warto rozszerzać swoje horyzonty dzięki miłości do sztuki
oraz dzięki zaangażowaniu w proces twórczy. SKOK-i w 2011 roku wsparły tę inicjatywę po raz pierwszy.
W latach ubiegłych, jako sponsor, włączaliśmy się do następujących akcji:
• Gala „Człowiek Roku 2010” organizowana
przez „Gazetę Polską”;
• Jarmark Spółdzielczy, który co roku Krajowa Rada
Spółdzielcza organizuje dla uczczenia Międzynarodowego
Dnia Spółdzielczości. SKOK-i aktywnie biorą udział zarówno
jako sponsor i wystawca;
• XIV edycja wręczenia Nagrody im. G. Palki.
Od 1998 r. Liga Krajowa przyznaje tę nagrodę
za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu
terytorialnego, w dziedzinie ogólnopaństwowej,
w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze
ogólnokrajowym oraz w kategorii działań w samorządzie
lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.
Film
Co roku KSKOK sponsoruje IX Gdańsk DocFilm Festiwal – jeden
z najciekawszych przeglądów światowego kina dokumentalnego
w Polsce.
Kasa zaangażowała się także we wsparcie filmu „Historia Roja,
czyli w ziemi lepiej słychać” w reżyserii Jerzego Zalewskiego –
tematyką filmu jest heroiczna walka „Żołnierzy Wyklętych”.
are a perfect reflection of the needs of their members.
According to a report prepared by the team of Professor
Andrzej Zybertowicz:
The highest acclaim of the CU members was given to the financial
support provided to orphanages, followed by support of financial education by Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
[Society for Promotion of Financial Education], renovation of sacred
art, sponsorship of sporting events, sponsorship of production
of patriotic films, financial patronage of organization of celebration of important Polish holidays, financial patronage of scientific
work researching the issues of cooperative activity and ethical
investment, sponsorship of cultural and entertainment events.
Art and cultural patronage
Traditionally, the credit unions have acted as a patron of the arts
and culture. in 2011 the important cultural events in which the
CUs participated as a sponsor included:
• The 12th Good Humour Festival in Gdansk – an artistic
and entertainment festival which has already become
a permanent part of the program of cultural events
in Poland;
• The Two Theatres’ Festival – Festival of Theatre of Polish
Radio and Polish Television. Owing to the participation
of the Polish credit unions in the national cultural event
broadcasted on the Polish TV and the broadcasting of spots
informing about the Unions’ involvement it is possible to
inform the public about the Unions’ contribution to the
development of Polish culture;
• “Catholics on the Street” – a Catholic concert which took
place on the Długi Targ street in Gdansk on 23 June 2011.
The purpose of the music festival is to show that
sophisticated ideas can be used at many levels
also in the Church;
• The 3rd Film Festival Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci
1944-1989 [The Unruly, The Strong-Hearted, The Outcasts
1944-1989]. The idea of the festival is to show two of the
most dramatic periods in the Polish post-war history in film
language – the anti-communist underground armed struggle
and the final, though bloodless victory over the communist
regime;
• 27th J. I. Kraszewski All Poland Literary Competition.
The competition shows that it is possible to expand one’s
horizons with the love of art and involvement in the creative
process. in 2011 the Credit Unions supported this initiative
for the first time.
In recent years, we participated, as a sponsor, in the following events:
• The “Man of the Year 2010” Gala organized
by Gazeta Polska;
• The Cooperative Fair, which is organized by the National
Co-operative Council each year to commemorate the
International Day of Cooperatives. The Credit Unions have
actively participated as a sponsor and exhibitor;
• The 14th edition of the G. Palka Prize ceremony Since
1998, the National Association has been awarding this prize
for outstanding achievements for the development of local
government, at the nationwide level, at the level of local
government activities on a national scale in the category
of local government activities on an supra local scale.
68
69
Czy popiera Pan/Pani angażowanie się SKOK-ów w następujące inicjatywy?
Do you support credit union involvement in the following initiatives?
4%
91%
80%
11%
5%
64%
20%
9%
16%
domy dziecka
children’s homes
edukacja finansowa SKEF
financial education
61%
24%
renowacja zabytków sakralnych
historic church restoration
59%
21%
18%
15%
48%
23%
31%
imprezy sportowe
sports events
filmy patriotyczne
patriotic films
44%
mecenat imprez patriotycznych
patronage of patriotic events
39%
33%
20%
38%
41%
36%
21%
28%
mecenat naukowy
patronage of academic projects
tak, popieram
I agree to support
mecenat kultury i rozrywki
cultural and entertainment
patronage
mecenat świąt kościelnych
patronage of church festivals
nie popieram
I do not support
Raport z badań społecznych postaw wobec Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
dr Krzysztof Pietrowicz i dr Joanna Szalacha, 25.11.2009 r.
A report from survey of social attitudes towards Polish credit unions (SKOK)
Krzysztof Pietrowicz, Ph.D. and Joanna Szalacha, Ph.D., 25 November, 2009
trudno powiedzieć
It is hard to say
W 2009 roku SKOK-i wspierały produkcję filmu Rafała Wieczyńskiego
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Film został wysoko oceniony
pod względem artystycznym, a jego projekcje okazały się także sporym sukcesem frekwencyjnym (tylko w Polsce obejrzało go ponad
milion trzysta tysięcy widzów). SKOK-i otrzymały tytuł „Oficjalnego
Sponsora Filmu”.
Wydawnictwa, prasa, książki
KSKOK sponsoruje wiele akcji społecznych, organizowanych
przez takie tytuły jak:
• miesięcznik Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza”;
• „Niezależna Gazeta Polska” – SKOK-i sponsorowały takie wydarzenia, jak: „Polskie śpiewanie”
czy galę „Człowiek Roku”;
• magazyn społeczny „Moja Rodzina”;
• kwartalnik „Powiernictwo Polskie”;
• tygodnik „Uważam Rze”;
• portal wpolityce.pl;
• Tygodnik Katolicki „Niedziela” – wsparcie dla wielu
akcji, w tym wydania kalendarza pastoralnego rozesłanego
do wszystkich członków Episkopatu Polski oraz 6000 proboszczów parafii w całym kraju, a także uczestnictwo
w wydanie dodatku „Po prostu rodzina”.
W obszarze działalności naukowo-badawczej i edukacyjno­
‑szkoleniowej KSKOK współpracuje ze Spółdzielczym
Instytutem Naukowym. W ramach tej współpracy w ostatnich latach ukazały się następujące pozycje:
• „Pieniądze i Więź” – kwartalnik naukowy poświęcony
problematyce społecznej, ekonomicznej i prawnej; ukazuje
się od roku 1998, w 2003 r. wpisany na listę krajowych czasopism wyróżnionych przez KBN, obecnie na liście MNiSW,
od 2005 r. współpracuje z „The Central European Journal
of Social Sciences and Humanities”;
• „Raport” (dodatek kwartalnika „Pieniądze i Więź”).
Grażyna Ancyparowicz, „Finansowe i społeczne skutki
neoliberalnej reformy ubezpieczeń emerytalno-rentowych
w Polsce” (nr 1/2010) – Jonathan Michie, „Promowanie
różnorodności korporacyjnej w sektorze usług finansowych”
(nr 1/2011).
Publikacje książkowe:
• „Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu
prawa spółdzielczego za lata 2010-2011” pod red.
nauk. K. Pietrzykowskiego, Spółdzielczy Instytut Naukowy,
Sopot 2012;
• „Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej
i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących
rynkach akcji”, Eryk Łon, Spółdzielczy Instytut Naukowy,
Sopot 2011;
• „Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa
z zakresu prawa spółdzielczego za lata 2007­
‑2010” pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego,
Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot 2011;
• „Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych„ pod red. J. Ossowskiego, Wyd. Fundacji PZK –
Instytut Stefczyka, Sopot 2010;
Film
Every year the National Association sponsors the 9th Gdańsk
DocFilm Festival – one of the most interesting festivals of the
world documentary cinema in Poland.
NACSCU was also involved in support of the movie Historia
Roja, czyli w ziemi lepiej słychać [Roj’s Story – You Hear Better
Underground] directed by Jerzy Zalewski – the subject of this movie
is the heroic struggle of the “Cursed Soldiers”.
In 2009 Polish credit unions supported the production of Rafał
Wieczyński’s movie “Popiełuszko. Wolność jest w nas” [Father
Popiełuszko – Freedom is Deep Down Inside of Us]. The movie was
highly acclaimed in artistic terms, and also its projections attracted
quite a successful turnout (it was watched by more than one million three hundred thousand spectators in Poland only). The Credit
Unions received the “Official Film Sponsor” title.
Publications, press, books
The National Association sponsors many social actions
organised by:
• “Tęcza” [“Rainbow”] the monthly of the National
Cooperative Council;
• “Niezależna Gazeta Polska” [Polish Daily] a independent
weekly – the Credit Unions have also sponsored such
events as: Polskie śpiewanie [Polish Singing] or the
“Człowiek Roku” [“The Man of the Year”] gala;
• “Moja Rodzina” [“My Family”], a social magazine;
• Powiernictwo Polskie [the Polish Trust], a quarterly;
• “Uważam Rze”, a weekly;
• Web sites wpolityce.pl [in politics];
• Niedziela [Sunday] Catholic Weekly – support for many
actions, including publication of a pastoral calendar which has
been distributed to all members of the Polish Episcopate and
6000 parish priests all over the country, also participated in
publication of an insert “Po prostu rodzina” [Just the Family].
In the sphere of research & development and educational &
training activities the National Association co-operates with
the Spółdzielczy Instytut Naukowy [Cooperative Research
Institute]. This co-operation has yielded the following publications in recent years:
• Pieniądze i Więź [Money and Social Bond] – a scientific
quarterly devoted to social, economic and legal problems;
it has been published since 1998, in 2003 it was entered
on the list of the national magazines honoured by KBN
[Scientific Research Committee], currently it is included
on the list of the Ministry of Science and Higher Education, it
has cooperated with “The Central European Journal of Social
Sciences and Humanities” since 2005.
• “Raport” [“The Report”] – a supplement to “Pieniądze
i Więź” [Money snd Social Bond] Grażyna Ancyparowicz,
Finansowe i społeczne skutki neoliberalnej reformy
ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce [Financial
and Social Consequences of the Neoliberal Pension
Insurance Reform in Poland] (No. 1/2010) Jonathan Michie,
Promowanie różnorodności korporacyjnej w sektorze usług
finansowych [The Promotion of Corporate Diversity in the
Financial Services Sector] (No. 1/2011).
70
71
• „Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa”,
praca zbiorowa, tłumaczenie z języka włoskiego,
Wyd. Fundacji PZK – Instytut Stefczyka, Sopot 2009;
• „Likwidacja spółdzielni”, Marta Stepnowska-Michaluk,
Wyd. Fundacji PZK – Instytut Stefczyka, Sopot 2009;
• „Rynki finansowe. Mikrofinanse” pod red. naukową
E. Ostrowskiej i J. Ossowskiego, Wyd. Pieniądze i Więź,
Sopot 2009;
• „Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe:
charakterystyka, rozwój, otoczenie”, praca zbiorowa
pod red. J. Ossowskiego, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2007;
• „Dyspozycja na wypadek śmierci z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej”,
Piotr Głuchowski, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2007;
• „Koopieratiwnyje kreditno-sbieriegatielnyje kassy
(kriedytnyje sojuzy): polskij opyt – biełorusskije
pierspiektywy”, praca zbiorowa pod red. J. Ossowskiego,
Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2006;
• „Case cooperative de economie si credit: experienta
poloneza – perspective moldovenesti”, praca zbiorowa
pod red. J. Ossowskiego, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2006;
• „Instrumenty płatnicze”, Krzysztof P. Łabenda,
Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2006;
• „Kodeks Dobrej Praktyki i Zasad Działania SKOK”,
redakcja J. Ossowski. Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2005,
IIwyd. 2008;
• „Jałmużna i kredyt. Przedsiębiorczość, pomoc i samopomoc finansowa w Polsce do roku 1939: poglądy,
przykłady, ludzie”, Janusz Ossowski, Wyd. Pieniądze
i Więź, Sopot 2005, wyd. II – Sopot 2008;
• „Idzie o dobro wspólne. Opowieść o Franciszku
Stefczyku”, Bohdan Cywiński, Wyd. Fundacji PZK
oraz Wyd. TRIO, Warszawa – Sopot 2004, wyd. III
zmienione – Sopot 2010;
• „Człowiek przede wszystkim. X lat ruchu SKOK”,
Andrzej Dunajski, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2003;
• „Historia filozofii na tle cywilizacji europejskiej”,
Stefan Zabieglik, Wyd. Fundacji PZK oraz WSFiA, Sopot 2003
• „Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe –
zarys systemowego ujęcia”, Adam Jedliński,
Grzegorz Bierecki, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2002;
• „Krajowa Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa – zagadnienia konstrukcji prawnej”,
Adam Jedliński, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2001;
• „Mały informator o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych”, Janusz Ossowski,
Wyd. Fundacji PZK, Gdańsk 1991;
• „Tajna Organizacja Wolności, Gryf Pomorski”,
Wyd. Polnord – Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2010.
Biuletyny:
• „Spółdzielnie socjalne – rozwiązanie na trudne czasy”;
• „Upadłość konsumencka – rozwiązania dla
zadłużonych”;
• „Etyczne inwestowanie – w zgodzie z ekonomią”;
• „Wykluczenie finansowe”;
• „90 lat prawa spółdzielczego”.
Spółka Apella S.A. w ramach swojej działalności wydawniczej publikuje:
• „Czas Stefczyka” – miesięcznik finansowo-społeczny rozdawany bezpłatnie w placówkach Kas Stefczyka prezentujący
Books:
• Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu
prawa spółdzielczego za lata 2010-2011 [The Yearbook
of Judicial Decisions and Literature in Co-operative Law
for the Years 2010-2011] edited by K. Pietrzykowski,
[Cooperative Research Institute], Sopot 2012;
• Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej
i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących
rynkach akcji [The Relationships of the American Budget
and Monetary Policy with the Situation on Mature and
Emerging Equity Markets], Eryk Łon, Spółdzielczy Instytut
Naukowy [Cooperative Research Institute], Sopot 2011;
• Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa
spółdzielczego za lata 2007-2010 [The Yearbook of Judicial
Decisions and Literature in Co-operative Law for the Years
2007-2010] edited by K. Pietrzykowski, Spółdzielczy Instytut
Naukowy [Cooperative Research Institute], Sopot 2011;
• Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
[Legal and Economic Determinants of the Development
of Co-operative Savings and Credit Unions] edited by J.
Ossowski, published by the Foundation for Polish Credit
Unions- the Stefczyk Institute, Sopot 2010;
• Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa [Ethics,
Finance and Goodwill], a collective work, translation from
Italian, published by the Foundation for Polish Credit Unionsthe Stefczyk Institute, Sopot 2009;
• Likwidacja spółdzielni [Liquidation of a Co-operative],
Marta Stepnowska-Michaluk, published by the Foundation
for Polish Credit Unions – the Stefczyk Institute,
Sopot 2009;
• Rynki finansowe. Mikrofinanse [Financial Markets.
Microfinance.] edited by E. Ostrowska and J. Ossowski,
published by Pieniądze i Więź [Money and Social Bond],
Sopot 2009;
• Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe:
charakterystyka, rozwój, otoczenie [Savings and
Credit Unions: Characteristics, Development, Environment]
a collective work edited by J. Ossowski, published by the
Foundation for Polish Credit Unions, Sopot 2007;
• Dyspozycja na wypadek śmierci z rachunku
w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej [Disposition in Contemplation of Death
Concerning an Account with the Savings and Credit
Union], Piotr Głuchowski, published by the Foundation
for Polish Credit Unions, Sopot 2007;
• Kooperativnye kreditno-sberegatelniye kassy
(kreditniye soyuzy): polskiiy opyt – belorusskiye
perspektivy [Credit Unions – Polish Experience,
Belorussian Prospects] , a collective work (in Russain)
edited by J. Ossowski, published by the Foundation
for Polish Credit Unions, Sopot 2006;
• Case cooperative de economie si credit:
experienta poloneza – perspective moldovenesti
[Credit Unions – Polish Experience, Moldavian
Prospects], a collective work (in Moldavian/Romanian)
edited by J. Ossowski, published by the Foundation for Polish
Credit Unions, Sopot 2006;
• Instrumenty płatnicze [Payment Instruments],
Krzysztof W. Łabenda, published by the Foundation
for Polish Credit Unions, Sopot 2006;
72
73
Zdjęcia z planu podczas produkcji
teledysku „Uprising” grupy Sabaton
Music video production stage – Sabaton ”Uprising”
•
•
•
•
•
•
•
•
ofertę Kas, ale także poruszający tematykę społeczną, historyczną i edukacji ekonomicznej. W 2012 roku miesięcznik
zdobył drugą nagrodę „Srebrne Szpalty” w konkursie na najlepsze pismo korporacyjne oraz zajął pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze pismo korporacyjne branży finansowej;
„Gazeta Bankowa” – najstarszy ogólnopolski miesięcznik
finansowy skierowany do menedżerów instytucji finansowych;
„Tygodnik Podlaski” – bezpłatna regionalna gazeta opisująca aktualne wydarzenia i problemy południowego Podlasia;
„SKOK News” (obecnie „Kronika Firmowa” – elektroniczny
miesięcznik skierowany do pracowników systemu SKOK;
Biuletyn „SKOK w inwestycje” – kwartalnik informujący
o wynikach i ofercie TFI SKOK S.A.;
Stefczyk.info – portal informacyjny poświęcony aktualnym
wydarzeniom społecznym, politycznym i ekonomicznym
w Polsce i na świecie;
Czasnafinanse.pl – portal zajmujący się szerzeniem
edukacji finansowej;
SKOK.pl – strona internetowa systemu SKOK;
artykuły z zakresu wiedzy ekonomicznej w największych
ogólnopolskich dziennikach i tygodnikach –
m.in. „Rzeczpospolita”, „Fakt”, „Super Express”,
„Dziennik Gazeta Prawna”, „Uważam Rze”.
Muzyka
„Litania Polska” to utwór dzieła poety ks. Jana Twardowskiego
i kompozytora Zygmunta Koniecznego. Został on napisany na zlecenie Kasy Krajowej, dedykowany Papieżowi Janowi II w 2002 roku,
w X rocznicę powstania SKOK-ów. Światowa prapremiera „Litanii
Polskiej” odbyła się 25 czerwca 2002 roku w warszawskiej
Filharmonii Narodowej podczas VI Światowej Konferencji Unii
Kredytowych. Dzieło wzruszało serca wielu Polaków.
Kasy spółdzielcze zaangażowały się w produkcję teledysku
„Uprising” szwedzkiego zespołu Sabaton. Teledysk został zrealizowany do utworu będącego hołdem dla bohaterów powstania
warszawskiego. Premiera teledysku odbyła się w rocznicę powstania warszawskiego. Kasy zostały partnerem towarzyszącego jej
dodatku specjalnego dziennika „Rzeczpospolita”, wydanego z okazji 66. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Wielokrotna
emisja teledysku w 1 Programie TVP była jednym z głównych motywów obchodów w telewizji publicznej. Na jej potrzeby opracowano, zrealizowano i emitowano billboard sponsorski stanowiący
integralną część teledysku. W związku z promocją zaprojektowano
i wydrukowano 16-stronicowy folder reklamowy, który był dystrybuowany podczas konferencji prasowej 2 sierpnia 2010 roku
w Muzeum Powstania Warszawskiego.
• Kodeks Dobrej Praktyki i Zasad Działania SKOK
[The Savings and Credit Union System Code of Good
Practices and Principles], edited by J. Ossowski, published
by the Foundation for Polish Credit Unions, Sopot 2005;
second edition 2008;
• Jałmużna i kredyt. Przedsiębiorczość, pomoc
i samopomoc finansowa w Polsce do roku 1939:
poglądy, przykłady, ludzie [Charity and Loan.
Entrepreneurship, Financial Aid and Self-Aid in Poland
until 1939: Viewpoints, Examples, People], Janusz Ossowski,
published by Pieniądze i Więź [Money and Social Bond],
Sopot 2005, second edition – Sopot 2008;
• Idzie o dobro wspólne. Opowieść o Franciszku
Stefczyku [It is about Common Welfare. A Story
about Franciszek Stefczyk], Bohdan Cywiński, published
by the Foundation for Polish Credit Unions and TRIO,
Warsaw – Sopot 2004, third edition, revised – Sopot 2010;
• Człowiek przede wszystkim. X lat ruchu SKOK [Man
First. 10 years of the CU Movement], Andrzej Dunajski,
published by the Foundation for Polish Credit Unions,
Sopot 2003;
• Historia filozofii na tle cywilizacji europejskie
[The History of Philosophy against the Background
of the European Civilisation], Stefan Zabieglik, published
by the Foundation for Polish Credit Unions and WSFiA
[The School of Finance and Administration], Sopot 2003;
• Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe –
zarys systemowego ujęcia [Credit Unions – An Outline
of a System Approach], Adam Jedliński, Grzegorz Bierecki,
published by Fundacja PZK [The Foundation
for Polish Credit Unions], Sopot 2002;
• Krajowa Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa – zagadnienia konstrukcji prawnej [The
National Association of Savings and Credit Unions – Legal
Structure Issues], published by Fundacja PZK [The Foundation
for Polish Credit Unions], Adam Jedliński,
Sopot 2001;
• Mały informator o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych [A Brief Guide to
the Cooperative Savings and Credit Unions], Janusz
Ossowski, published by Fundacja PZK [The Foundation
for Polish Credit Unions], Gdańsk 1991;
• “Tajna Organizacja Wolności, Gryf Pomorski”
[Pomeranian Griffin – A Clandestine Freedom Organisation],
Polnord Publishing House – Oskar Publishing House,
Gdańsk 2010.
Realizacja Koncertu Niepodległości, który odbył się 11 listopada
w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Było to przełomowe spojrzenie na polską pieśń patriotyczną. Misją
i celem Koncertu Niepodległości jest nie tylko prezentowanie hymnów i utworów patriotycznych, ale także prostych piosenek żołnierskich, które przez lata oficjalnych akademii zepchnięte zostały
na margines muzycznych zainteresowań Polaków.
Bulletins:
• Spółdzielnie socjalne – rozwiązanie na trudne czasy
[Social Welfare Co-operatives – A Solution for Difficult Times];
• Upadłość konsumencka – rozwiązania dla zadłużonych
[Consumer Bankruptcy – Solutions for the Indebted];
• Etyczne inwestowanie – w zgodzie z ekonomią
[Ethical Investing – in Line with Economics];
• Wykluczenie finansowe [Financial Exclusion]
• 90 lat prawa spółdzielczego [90 Years
of the Co-operative Law];
Jazz Sopot SKOK Festiwal, wspierany przez SKOK-i od 2004 roku,
był sposobem na promocję kultury oraz muzyki jazzowej w przystępnej i atrakcyjnej formie. Dzięki zaangażowaniu spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych, do Sopotu w ramach kolejnej
As part of its publishing activities the company Apella S.A.
publishes:
• Czas Stefczyka [Stefczyk’s Time] – a financial & social
monthly distributed freely in branches of credit unions
74
75
Srebrna kopuła tabernakulum
Sanktuarium Jasna Góra, Częstochowa
A silver dome crowning the tabernacle
Jasna Góra Shrine, Częstochowa
Tabernakulum, Archikatedra Oliwska, Gdańsk
Tabernacle, the Oliwa Cathedral of Gdańsk
Bursztynowa sukienka na Cudownym Obrazie
Matki Bożej, Sanktuarium Jasna Góra, Częstochowa
Amber Robe of the Miraculous Painting
of Mother of God, Jasna Góra Shrine, Częstochowa
edycji Festiwalu przyjechali między innymi: Branford Marsalis,
Wojciech Staroniewicz, czy Maciej Sikała.
Religia
Przywiązanie do wartości chrześcijańskich, które stanowią jeden
z filarów nie tylko polskiej kultury, ale także cywilizacji europejskiej,
oraz troska o skarby dziedzictwa narodowego, to elementy, które
wyróżniają spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na tle
innych instytucji finansowych.
Kasy kredytowe od lat otaczają swą opieką klasztor na Jasnej Górze
– miejsce tak szczególne dla wszystkich Polaków. Co roku uczestniczą w uroczystościach jasnogórskich i w imieniu swoich członków
dziękują Matce Bożej za nieustającą opiekę.
Kasy w darze dla Jasnej Góry ofiarowały srebrną kopułę wieńczącą
tabernakulum w kaplicy Matki Bożej Królowej Polski, figurę Matki
Bożej Niepokalanej stojącą dziś na jasnogórskim placu oraz bursztynową sukienkę na Cudownym Obrazie Matki Bożej, nazwaną
„sukienką zawierzenia”.
SKOK-i pomagają chronić nie tylko skarby jasnogórskie, ich obecność można zauważyć w wielu regionach kraju. Wsparły one
między innymi remont kościoła św. Jana Chrzciciela w Malborku,
pięknego kościoła w Różynach na Kaszubach, a także pomagają
kościołowi św. Michała Archanioła w Sopocie. Z okazji obchodów 15-lecia istnienia Kasy Stefczyka, do Archikatedry Oliwskiej
w Gdańsku przekazano utrzymane w barokowym stylu tabernakulum wykonane przez pracownię gdańskiego artysty Mariusza
Drapikowskiego. Kasy wsparły również odrestaurowanie Kaplicy
Mariackiej, zwanej także Kaplicą Polską, w Archikatedrze Oliwskiej.
W tym wyjątkowym miejscu w XIX wieku odprawiane były msze
święte w języku polskim, gdy dominującą rolę na Pomorzu odgrywała kultura niemiecka.
KSKOK sponsorowała uroczystości wręczenia nagród „Pro Ecclesia
et Populo”. Nagrody „Pro Ecclesia et Populo”, czyli „Dla Kościoła
i Narodu” to odznaczenia, które przyznawane są osobom świeckim
za szczególne zaangażowanie na rzecz Kościoła. Kapituła składa
się z 10 przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich z archidiecezji gdańskiej, m.in. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Klubu
Inteligencji Katolickiej, Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.
Na przestrzeni 14 lat wśród wyróżnionych znaleźli się: prof. Irena
Kaszewska, Cezary Paciorek, Zbigniew Jujka, Halina Winiarska
i Jerzy Kiszkis. SKOK-i od lat wspierają tę inicjatywę, realizując
swoją misję i nawiązując do tradycyjnych, katolickich wartości.
Kasy kredytowe wspierają i chronią zabytki i skarby dziedzictwa
narodowego w całym kraju. Pomagają również w utrzymaniu założonego w XV wieku kościoła św. Jakuba w Gdańsku, którym
opiekują się ojcowie kapucyni.
SKOK-i wsparły – organizowaną przez Fundację Lux Veritatis – XIII
Ogólnopolską Pielgrzymkę Podwórkowych Kółek Różańcowych
Dzieci na Jasną Górę.
W 2010 roku włączyły się także w wydarzenia związane z beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki. SKOK-i uzyskały tytuł sponsora uroczystości związanych z beatyfikacją, w których udział
wzięli przedstawiciele Kas wraz z pocztami sztandarowymi.
•
•
•
•
•
•
•
•
of the Stefczyk Credit Union Group, presenting the offer
of the Credit Unions and addressing social, historical
and economic education issues. in 2012 the monthly
won the second “Srebrne Szpalty” [“Silver Columns”]
award for the best corporate magazine and won the first
place in the competition for the best corporate magazine
in the financial industry.
Gazeta Bankowa [Banking Gazette] – the oldest nationwide
financial monthly targeted at managers of financial institutions.
Tygodnik Podlaski [Podlasie Region Weekly] – a free
regional magazine presenting current events and problems
of the southern part of the Podlasie Region.
“SKOK News” [“CU News”/ currently ”Kronika Firmowa”] –
an electronic monthly targeted at the CU system staff.
Biuletyn “SKOK w inwestycje” [Bulletin of the CU
Investment Funds Society] – a quarterly informing
on the performance and offer of TFI SKOK S.A.
[CU Investment Funds Society]
Stefczyk.info – an information portal dedicated
to current social, political and economic events in Poland
and in the world.
Czasnafinanse.pl [Timeforfinance.pl] – a portal propagating
financial education.
“SKOK.pl” – the CU system Website.
Articles on economic issues in the biggest nationwide
dailies and weeklies – including without being
limited to Rzeczpospolita, Fakt, Super Express,
Dziennik Gazeta Prawna, Uważam Rze.
Music
„Litania Polska” [A Polish Litany] is the joint work of the Rev. Jan
Twardowski, a poet and Zygmunt Konieczny, a composer. Written
at the order of NACCSU, it was dedicated to Pope John Paul II
in 2002, on the 10th anniversary of the establishment of Polish
credit unions. The world premiere of the “Polish Litany” took place
on 25th June, 2002 at Warsaw’ National Philharmony during the
6th World Conference of Credit Unions. The work has touched
the hearts of many Poles.
Polish credit unions got involved in the production of the “Uprising”
video clip of the Swedish Sabaton group. The clip was made for
a song which paid homage to the heroes of the Warsaw uprising.
The clip video was broadcasted for the first time on the anniversary
of the Warsaw uprising. The Unions became a partner of a special
insert to the daily Rzeczpospolita issued on the occasion of 66th
anniversary of the Warsaw Uprising. The repeated broadcasting
of the clip in Channel 1 of the Polish public television was one
of the main motifs of the celebration on the public television.
A sponsorship billboard forming an integral part of the music clip
was prepared and broadcasted for its needs. A 16-page advertising
folder was designed and printed in connection with the promotion. The folder was distributed during the press conference on 2
August 2010 in the Warsaw Uprising Museum.
Organization of the Independence Concert which took place
on 11 November in the Warsaw Uprising Museum.
It was a groundbreaking look at the Polish patriotic song. The
mission and purpose of the Independence Concert is not only
to present hymns and patriotic songs, but also simple songs
76
77
Zaprojektowano, wydrukowano i przeprowadzono dystrybucję
wśród pielgrzymów okolicznościowych pamiątek.
of soldiers which were pushed back to the margins of musical interests of Poles due to the many years of stiff communist
ceremonies.
W 2011 roku SKOK-i włączyły się w obchody uroczystości beatyfikacyjnych Papieża Polaka Jana Pawła II. Wraz z Tygodnikiem
Katolickim „Niedziela” SKOK-i otrzymały tytuł partnera wydania płyty DVD z filmem „Jan Paweł II z młodzieżą świata
w Częstochowie” (w nakładzie 190 000 egzemplarzy, dodawanych do Tygodnika „Niedziela”) oraz 16-stronicowego dodatku
do „Niedzieli”, również poświęconego beatyfikacji. Natomiast we
współpracy z dziennikiem „Fakt” otrzymały tytuł partnera cyklu
„Tydzień papieski”, związanego z beatyfikacją Jana Pawła II.
The Sopot Jazz Festival, supported by credit unions since 2004,
whas been a way to promote culture and jazz in an accessible and attractive form. Thanks to the commitment of the
Polish credit unions, subsequent editions of the festival Sopot
hosted such artists as: Branford Marsalis, Wojciech Staroniewicz,
and Maciej Sikala.
SKOK-i uczestniczyły także w emisji cyklu składającego się z dwóch
związanych ze sobą części – „Przewodnika po sanktuariach”
(wydanego w dniach 26 i 27.04.2011 r.) oraz „Przewodnika
po Rzymie” (wydanego w dniu 28.04.2011 roku).
The attachment to the Christian values which is one of the pillars
of not only the Polish culture, but of the European civilization
as well, and the care for the national heritage treasures are the
elements that distinguish the Poland’s cooperative credit unions
from other financial institutions.
Obecność SKOK-ów na Jasnej Górze każdego roku stanowi
istotny element budowy zaangażowania społecznego Kas.
W roku 2011 SKOK-i były obecne podczas Pielgrzymki Rodziny
Radia Maryja i Pielgrzymki Ludzi Pracy (druk i dystrybucja okolicznościowych pamiątek dla pielgrzymów). Dodatkowo, na murach prowadzących do klasztoru była prezentowana wystawa „Patriotyzm
w sztuce wotywnej”, która przybliża milionom pielgrzymów sekrety
skarbów przechowywanych w muzeach Jasnej Góry.
Kasy wsparły również Marsz dla Życia i Rodziny zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
Sport
Dbając o kondycje fizyczną Polaków, SKOK-i sponsorują
między innymi:
• Międzynarodowy Turniej Narciarski Slalom Gigant.
Celem zawodów jest upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, popularyzacja narciarstwa oraz promocja
atrakcyjnego turystycznie Przemyśla i regionu podkarpackiego oraz wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Śródmieście Przemyśl”. Do udziału w turnieju
zostali zaproszeni parlamentarzyści i samorządowcy Republiki
Słowackiej, Ukrainy oraz Rzeczypospolitej Polskiej;
• charytatywny Turniej Hokeja w Gdańsku. Impreza wspomogła finansowo dzieci – podopiecznych Szpitala Dziecięcego
w Gdańsku Oliwie i Hospicjum Caritas św. Józefa w Sopocie;
• Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. Wyścig
organizowany jest od 1990 roku przez łodzian. Do przejechania jest 6 etapów o łącznej długości 900 km. Startuje
w nim zwykle ponad 100 zawodników z różnych krajów.
Kasy kredytowe, w trosce o prawidłowy rozwój pracowników, ale
także atmosferę panującą w zespole, co roku organizują także
turniej piłkarski SKOK CUP – jako inicjatywę wewnętrzną.
Ekonomia, wykluczenie
finansowe i ubóstwo
Jednym z najbardziej wyrazistych przedsięwzięć medialnych, które
SKOK-i podjęły w ramach walki z wykluczeniem finansowym, był
program telewizyjny „Ekonomia z ludzką twarzą” realizowany
Religion
For many years the credit unions have been taking care of the
Jasna Gora monastery – a place which is very special for all the
Polish people. Every year the Unions participate in the Jasna Gora
ceremonies thanking, on behalf of their members, the Virgin Mary
for her ongoing care.
The Unions have offered Jasna Góra a silver dome crowning the
tabernacle in the chapel of Our Lady Queen of Poland, the statue
of Our Lady of the Immaculate Conception standing today at the
Jasna Gora square, and Amber Robe for the Miraculous Painting
of Mother of God called “the Robe of Entrustment”.
The Polish credit unions not only have helped protect the treasures
of Jasna Góra, nonetheless their presence can be seen in many
parts of the country. The unions have supported, among other
things, the refurbishment of the St. John the Baptist Church
in Malbork, a beautiful church in Różyny in the Kashubia region
and the St. Michael the Archangel Church in Sopot. On the
occasion of celebrating the 15th anniversary of Kasa Stefczyka
[“Stefczyk” Credit Union], the Credit Unions offered the Oliva
Cathedral in Gdańsk the tabernacle made in the Baroque style by
the studio of the Gdańsk artist Mariusz Drapikowski. The Unions
also supported the restoration of the St. Mary’s Chapel, also
called the Polish Chapel in the Cathedral in Oliva. It was in this
unique place that the Holy Masses in the nineteenth century were
celebrated in the Polish language while the dominant role in the
Pomerania region was played by the German culture.
The National Association of Credit Unions sponsored the
‘Pro Ecclesia et Populo’ awards ceremony. The “Pro Ecclesia
et Populo” i.e. “For the Church and the Nation” awards are decorations awarded to lay people for special commitment to the
Church. The Chapter consists of 10 representatives of Catholic
movements and associations of the Archdiocese of Gdańsk, including the Association of Catholic Families, the Catholic Intelligentsia
Club, the Catholic Action of the Archdiocese of Gdańsk. Over the
period of 14 years the honoured persons included Prof. Irena
Kaszewska, Cezary Paciorek, Zbigniew Jujka, Halina Winiarska
and Jerzy Kiszkis. The Credit Unions have been supporting this
initiative for years, fulfilling their mission and referring to the
traditional Catholic values.
78
79
w latach 2010-2011. Program poruszał tematy związane z ekonomią i finansami w sposób jasny, zrozumiały i czytelny. W każdym
odcinku eksperci odpowiadali na pytania oraz udzielali porad, które
pomagały zrozumieć zasady działania instrumentów finansowych.
Nowatorska formuła programu pozwoliła uniknąć niezrozumiałej terminologii, zastępując ją przykładami z życia codziennego.
Program telewizyjny uzupełniała wspólna akcja, pod tym samym
tytułem, realizowana wraz z dziennikiem „Super Express”. Tematy
poruszane w programie telewizyjnym były kontynuowane na
łamach dziennika. Artykuły przybliżające tajniki usług finansowych
dopełniały wypowiedzi przedstawicieli systemu SKOK.
SKOK-i sponsorowały też:
• konferencję „Zarządzanie finansami”, która odbyła się
w dniach 13-15 kwietnia 2011 roku w hotelu Aquarius
w Kołobrzegu. W jej programie znalazło się wystąpienie
głównego ekonomisty SKOK – Janusza Szewczaka;
• „Pomorską Kronikę Biznesu” w TVP Gdańsk. W programie emitowane są reportaże z miejsc odległych
od Pomorza, ale związanych z nim biznesowo, wywiady
z ważnymi postaciami życia gospodarczego oraz raporty
gospodarcze przygotowywane wspólne z Instytutem Badań
nad Gospodarką Rynkową;
• konferencję „Rodzina – Demografia – Przyszłość”, która
miała na celu podkreślenie istotnej roli małżeństwa i rodziny
w krzewieniu wartości demokratycznych oraz zaakcentowanie istoty ochrony ludzkiego życia od jego poczęcia;
• konferencję naukową pt. „Modernizacja dla spójności
społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu” skierowaną do socjologów, prawników i ekonomistów oraz przedstawicieli władz samorządowych.
Ponieważ rok 2010 ogłoszony został przez Unię Europejską
Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym, Kasa Krajowa podjęła wiele inicjatyw, by przybliżyć
społeczeństwu problemy związane z wykluczeniem finansowym
jako jednym z najważniejszych aspektów wykluczenia społecznego.
Te inicjatywy to:
• przeprowadzona wspólnie z koncernem prasowym Axel
Springer i jego dwoma tytułami prasowymi „Forbes”
i „Fakt” konferencja „Przeciwdziałanie wykluczeniu
finansowemu w Polsce”, która odbyła się w styczniu
w Warszawie. W debacie uczestniczyli eksperci SKOK,
a prezes Kasy Krajowej Grzegorz Bierecki wziął udział
w głównym punkcie programu „Kanapa Forbesa” wraz
z członkiem Zarządu NBP prof. Małgorzatą Zaleską. W czasie
konferencji wręczono nagrodę główną w konkursie „Zostań
dwumilionowym członkiem SKOK”, organizowanym przez
Kasy i dziennik „Fakt”;
• dwie debaty zorganizowane przy współpracy z dziennikiem
„Rzeczpospolita” (patronat medialny, wsparcie merytoryczne, relacja na łamach dziennika): w marcu – „Usługi
finansowe dla wszystkich Polaków” i w listopadzie –
„Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu w Polsce”;
• konferencja „Upadłość konsumencka a wykluczenie
finansowe – istota dobrego prawa” zorganizowana
w kwietniu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu. Konferencję zapowiadały 4 spoty reklamowe Kas
emitowane na antenie TV Trwam;
• działania podjęte wspólnie z tytułami prasowymi (współpraca redakcyjna) w zakresie zamieszczania wkładek
i cykli edukacyjno-promocyjnych „Polak potrafi”, „Stop
The Credit Unions have promoted and protected the monuments
and treasures of the national heritage all over the country. They also
help maintain the St. Jacob Church in Gdansk, which was built
in the 15th century and which is taken care of by the Capuchins.
The Credit Unions supported the 13th All-Poland Children’s
Pilgrimage of Backyard Rosary Circles to Jasna Gora organized
by the Lux Veritatis Foundation.
In 2010 the Unions joined also the events surrounding the beatification of Rev. Jerzy Popieluszko. The Credit Unions received the
sponsor title of the beatification ceremonies attended by the Unions’
representatives with standard bearers. Commemorative souvenirs
were designed, printed and distributed among the pilgrims.
In 2011, the Credit Unions took part in the celebration of the
beatification ceremony of the Polish Pope John Paul II.
Together with the Catholic Weekly Niedziela [Sunday] the Credit
Unions received the title of a partner for the release of a DVD
with the film Jan Paweł II z młodzieżą świata w Częstochowie
[John Paul II with the youth of the world in Częstochowa] (with
a circulation of 190 000 copies, added to the weekly Niedziela
[Sunday] and a 16-page supplement to Niedziela also dedicated
to the beatification. And in cooperation with the daily Fakt the
Unions received the partner title of the cycle Tydzień papieski [The
Week of the Pope], associated with the beatification of John Paul II.
The Credit Unions also participated in the release of a series comprising two interrelated parts – Przewodnik po sanktuariach [Guide
to Shrines] (issued on 26 and 27 April 2011) and Przewodnik
po Rzymie [Guide to Rome] (issued on 28 April 2011).
The presence of Polish Credit Unions at Jasna Gora each
year is an important element of building the social commitment of the Unions. in 2011, the Credit Unions were present
during the Family Pilgrimage of Radio Maryja and the Pilgrimage
of the Working People (printing and distribution of commemorative souvenirs for pilgrims). Moreover, the exhibition “Patriotism
in Votive Art” was presented on the walls leading to the monastery. The exhibition showed millions of pilgrims the secrets of the
treasures stored in the museums of Jasna Gora.
The Credit Unions also supported the March for the Life and
the Family organized by the Catholic Association “Civitas Christiana.”
Sports
Taking care for the physical condition of Poles, the events sponsored
by the Credit Unions include:
• The International Giant Slalom Skiing Competition.
The competition is aimed at promoting active skiing
recreation , popularisation of skiing and promotion of the
attractive tourist destination of Przemyśl and the Podkarpacie
region as well as at support the activities of the Podkarpackie
Student Sports Club “Śródmieście Przemyśl”. MPs and local
government representatives of the Slovak Republic, Ukraine
and the Polish Republic were invited to participate in the
competition;
• the Charity Hockey Tournament in Gdansk. The event
supported finically the children from the Children’s Hospital
in Gdansk Oliwa and the St. Joseph Caritas Hospice in Sopot;
80
81
Pielgrzymka Ludzi Pracy
Jasna Góra, Częstochowa
Pilgrimage of the Working People
Jasna Góra, Częstochowa
z wykluczeniem finansowym”, „Finanse Seniora”,
w których Kasy przedstawiane były jako partner Programu
Walki z Wykluczeniem Finansowym. Z uwagi na popularność, niektóre z cykli będą kontynuowane w latach
następnych. Za jeden z cykli – „Stop wykluczeniu
finansowemu” spółka Media SKOK (obecnie Apella SA)
zdobyła, wspólnie z „Super Expressem”, nagrodę „Gazety
Finansowej”. W ramach cyklu „Finanse Seniora” przeprowadzono 2 wykłady w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
SKOK-i reprezentował główny ekonomista Janusz Szewczak.
Wykłady zostały zrelacjonowane na łamach „Super Seniora”
– dodatku dziennika „Super Express” skierowanego do osób
starszych oraz na stronie www.se.pl;
• Kasy partnerem dodatku edukacyjnego „Pomóż oszczędzać
rodzinie” w „Fakcie”. Opisano w nim prawdziwe historie
ludzi, którzy mimo trudnej sytuacji finansowej chcą nauczyć
się zarządzania swoimi funduszami. W każdym z odcinków
w roli eksperta pojawił się przedstawiciel SKOK-ów.
Warsztaty dziennikarskie
Celem przybliżenia działalności SKOK-ów i systemu unii kredytowych na świecie, Kasy co roku organizują warsztaty dla dziennikarzy polskich zajmujących się tematyką finansową i ekonomiczną. Zeszłoroczne warsztaty odbyły się we Lwowie na Ukrainie.
Dostarczyły one wiedzy o funkcjonowaniu polskich Kas, pozwoliły
także na zapoznanie zainteresowanych z zasadami i praktycznym
działaniem ukraińskich unii kredytowych oraz ich sposobów walki
ze zjawiskiem wykluczenia finansowego.
Historia, tradycja, dziedzictwo narodowe
Kultywując i popularyzując tradycje narodowe, Kasy objęły
sponsoringiem:
• XLVI Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, upamiętniający bohaterskie czyny legionistów Józefa Piłsudskiego;
• III Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni,
Wyklęci 1944-1989;
• akcję „Ratujemy polskie godło” prezentowaną
w „Fakcie”, która podkreślała i promowała wartości
patriotyczne;
• uroczystości związane z 100. rocznicą prawykonania Roty.
Od 2010 roku KSKOK jest sponsorem serwisu Kresy.pl, który
powstał przy wsparciu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kresy.pl są największym w Polsce medium poświęconym fenomenowi dawnych
Kresów Rzeczypospolitej.
Kasy udzieliły pomocy finansowej Stowarzyszeniu Żołnierzy
Armii Krajowej, w ramach darowizny, w wydaniu książki
„Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów”. Książka
zawiera krótkie życiorysy oraz informacje o działalności konspiracyjnej członków stowarzyszenia, jak również kilka wspomnień
z osobistego uczestnictwa w akcjach.
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej odznaczył orderem
Pro Memoria i przyjął do swego grona: Grzegorza Biereckiego –
Prezesa KSKOK, Jarosława Biereckiego – Wiceprezesa Spółdzielczego
• ‘Solidarity’ and Olympians Bicycle Race. The race has
been organized since 1990 by the inhabitants of the city
of Łódź. There are six stages with a total length of 900 km
to ride in the race. 100 competitors from different countries
take part in the race.
The Credit unions, in the interest of the proper development of their
employees, but also having in mind the atmosphere in the team,
also organize annual the CU CUP soccer tournament – as an internal initiative.
Economics, financial
exclusion and poverty
One of the most conspicuous media projects undertaken by the
CUs to fight against the financial exclusion was the television programme Ekonomia z ludzką twarzą [Economics with a Human
Face] produced in the years 2010-2011. The programme addressed
subjects related to economics and finance in a clear, intelligible and
comprehensible manner. in each part experts responded to questions and gave advice which helped understand the principles
underlying financial instruments. The innovative formula of the
programme made it possible to avoid incomprehensible terminology replacing it by examples from every day life. The television
programme was supplemented by a joint action under the same
title carried out with the Super Express daily. The subjects addressed
in the television programme were continued on the daily columns.
The articles clarifying the secrets of financial services were complemented by statements of CU representatives.
The Credit Unions also sponsored:
• the conference Zarządzanie finansami [Finance
Management] which was held on 13-15 April 2011 in Aquarius
Hotel in Kołobrzeg. The conference programme included a
speech of the main economist of the credit union system,
Janusz Szewczak;
• “Pomorska Kronika Biznesu” [“the Pomeranian Chronicle
of Business”] on the Gdańsk TV Channel; the programme
broadcasts reports from remote places in the Pomeranian Region
but which are linked with the region in business terms, interviews
with important people of business life and economic reports
prepared jointly with the Gdańsk Institute for Market Economics;
• the Conference “Rodzina – Demografia – Przyszłość”
[“Family – Demographics – Future”] which was aimed
at emphasising a significant role of marriage and family
in propagating the democratic values and the importance
of protecting human life from the moment of conception.
• the conference “Modernizacja dla spójności społecznoekonomicznej w czasach kryzysu” [“Modernisation
for the Social and Economic Cohesion in the Time of Crisis”]
addressed to sociologists, lawyers and economists
and representatives of local government authorities.
As the year 2010 was announced by the European Union as the
European Year for Combating Poverty and Social Exclusion,
the National Association undertook many initiatives to make people familiar with the problems connected with financial exclusion
as one of the most important aspects of social exclusion. Those
initiatives included:
• The conference “Combating financial exclusion
in Poland” which was held in January in Warsaw and was
82
83
Instytutu Naukowego, Janusza Ossowskiego – Dyrektora Instytutu,
Andrzeja Sosnowskiego – Prezesa Kasy Stefczyka.
Polskie SKOK-i współpracują również z Fundacją Opoka powołaną
przez Konferencję Episkopatu Polski w czerwcu 1998 roku. Portal
internetowy Opoka.org.pl jako jedyna religijna strona WWW znalazł się wśród stu najpopularniejszych witryn w kraju.
Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej
Rok 2010 był rokiem szczególnym. Niewątpliwie wydarzeniem,
jakie trwale zapisało się w naszej pamięci i wpłynęło na losy
Polski, była katastrofa smoleńska, w której zginęli: Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński i Jego Małżonka Maria
oraz 94 osoby – reprezentanci polskich elit. KSKOK aktywnie
angażuje się w upamiętnienie wszystkich poległych w katastrofie. Wśród nich znaleźli się trzej laureaci nagrody Feniksa:
Prezydent RP Lech Kaczyński, Marszałek Sejmu Maciej Płażyński
i Wicepremier Przemysław Gosiewski.
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zostały partnerem koncertu „W Hołdzie Prezydentowi RP i ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem”, który odbył się 10 kwietnia 2011 r.
na warszawskim placu Teatralnym oraz koncertu „10 kwietnia
in Memoria” poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej,
który odbył się w Krakowie w rocznicę pochówku Marii i Lecha
Kaczyńskich na Wawelu. SKOK-i wsparły również wydanie dodatku
do dziennika „Rzeczpospolita” poświęconego smoleńskiej katastrofie i akcję promocyjną płyty z filmem Jana Pospieszalskiego
„Lista pasażerów” oraz włączyły się w powstanie i uroczystości
rocznicowe w Izbie Pamięci śp. Przemysława Gosiewskiego
w Kołakach Kościelnych.
•
•
•
Pozostałe działania prospołeczne
Sponsoring targów Golden Age – targi to wyjątkowe wydarzenie dedykowane grupie 50+. Pierwsza edycja targów odbyła
się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie w dniach 21 i 22 maja
2011 roku. Zwiedzający mieli do dyspozycji stoiska z atrakcyjnymi
produktami, mogli też wziąć udział w programie stworzonym
z myślą o osobach aktywnych, pragnących realizować swoje pasje.
Sponsoring konferencji „WOCCU” w Glasgow, najważniejszego
wydarzenia dla światowych unii kredytowych. WOCCU, czyli
Światowa Rada Unii Kredytowych zrzesza ponad 53 tysiące organizacji ze 100 krajów, do których należy łącznie ponad 188 milionów członków.
Akcja „Super Szkoła” organizowana przez „Super Express”.
Celem „Super Szkoły” jest wsparcie szkół publicznych, zarówno
podstawowych, gimnazjalnych, jak i średnich. Ważne jest to, aby
wszystkie polskie placówki gwarantowały wysoki poziom kształcenia, dysponowały nowoczesnym zapleczem oraz dawały młodym
ludziom możliwość realizowania pasji.
Konkurs Studencki Nobel 2010, który pozwala propagować
edukację na poziomie wyższym poprzez wyłanianie, promowanie
i nagradzanie najzdolniejszych studentów w kraju, wyróżniających
się ponadprzeciętną wiedzą, działalnością naukową i społeczną.
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
•
carried out jointly with the press concern Axel Springer and
its two press titles Forbes and Fact. The debate participants
included CU experts, while the President of the National
Association, Grzegorz Bierecki, took part in the main event
of the programme “Kanapa Forbesa” [“Forbes’ Sofa”]
together with Professor Małgorzata Zaleska, a Member
of the Board of Directors of the National Bank of Poland.
During the conference the main prize in the competition
“Become the two-millionth CU member” organised by CUs
and the “Fact” daily was presented;
Two debates organised in co-operation with the daily
Rzeczpospolita (media patronage, expert support, coverage
in the daily): in March – “Financial services for all Poles”
and in November – “Combating financial exclusion
in Poland”
The conference “Consumer bankruptcy and financial
exclusion – the essence of good laws” organised
in April at Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
[The University of Social and Medial Culture] in Toruń.
The conference was announced by 4 CU advertising spots
of on the Trwam TV channel;
Actions taken jointly with the press (editing co-operation)
in placing educational & promotional inserts and cycles
“Polak potrafi” [“The Pole can do it”], “Stop wykluczeniu
finansowemu“ [“Stop the financial exclusion”] where
the CUs were presented as a partner of the Programme
Combating Financial Exclusion. Due to their popularity some
of the cycles will be continued in the subsequent years.
Media SKOK (now Apella SA) jointly with “Super Express”
won a prize awarded by “Gazeta Finansowa” [“The Financial
Magazine”] for one of the cycles “Stop wykluczeniu
finansowemu” [“Stop the financial exclusion”]. 2 lectures
were given at Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
[The Warsaw School of Life Sciences] at the University of the
Third Age as part of the cycle “Finanse Seniora” [“Senior’s
Finances”] The CUs were represented by the main economist,
Janusz Szewczak. The lectures were reported in “Super
Senior” – a supplement to the daily Super Express targeted
at elderly people and on the Web site www.se.pl;
CUs were partnering an educational insert in Fakt [Fact]
“Pomóż oszczędzać rodzinie” [“Help the Family Save
Up”]. Real life stories were presented involving people who
in spite of a difficult financial situation wanted to learn
how to manage their funds. A CU representative appeared
in the role of an expert in each episode.
Journalism workshops
In order to propagate the activities of the CUs and the CU system
in the world, every year CUs organise workshops for Polish journalists involved in financial and economic issues. The last year’s workshops were held in Lvov, Ukraine. They were a source of knowledge
about the functioning of the Polish Credit Unions and allowed the
participants to become familiar with the principles and practical operation of the Ukrainian credit unions and their methods
of combating the phenomenon of financial exclusion.
Chcemy także, aby laureaci konkursu znajdowali się w centrum
zainteresowania firm inwestujących w kapitał ludzki.
XXV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
we Wrocławiu, będący zarówno oddaniem hołdu organizacji,
która zmieniła bieg historii, jak również szansą do wyznaczenia
nowych kierunków jej rozwoju.
Bank Transfer Day
SKOK-i przyłączyły się do akcji Bank Transfer Day. Inicjatywa
zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych zachęcała do przenoszenia oszczędności z banków – instytucji nastawionych na zysk
– do unii kredytowych, czyli instytucji bliskich i zaufanych, skupionych w dużej mierze na rozwoju społeczności lokalnych. Na
potrzeby promocji Kas przygotowana została specjalna grafika
przedstawiająca różnice między bankami komercyjnymi a SKOKami („Ich banki – Twoja Kasa”) – zarówno w kontekście sposobu
prowadzenia polityki finansowej, jak i prospołecznej aktywności
tych ostatnich. Reklamę wyemitowały największe polskie dzienniki
i tygodniki (w tym „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze” i „Fakt”). W ramach działań prowadzonych we współpracy z uniami kredytowymi
na świecie, SKOK-i prowadziły aktywną promocję również podczas
międzynarodowej konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych
w Glasgow.
W maju 2012 roku organizatorka akcji Kristen Christian przyjęła
zaproszenie Grzegorza Biereckiego, Prezesa Zarządu Krajowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i przyjechała
do Polski.
History, tradition, national heritage
In order to uphold and propagate national traditions, CUs
sponsored the following events:
• The 46th March by the Trail of the First
Cadre Company, commemorating the heroism
of Józef Piłsudski legionnaires
• III Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni,
Wyklęci 1944-1989 [The 3rd Film Festival – The Unruly
Strong-Hearted, The Outcast 1944-1989];
• the action “Ratujemy polskie godło” [“Let us save the
Polish Emblem”] presented in Fakt [Fact] which emphasised
and promoted patriotic values;
• Celebrations connected with the 100th anniversary
of the first performance Rota [a Polish patriotic song]
Since 2010 the National Association has sponsored the development of Kresy.pl [Borderland.pl] service which was created
with the support of the Senate of the Republic of Poland and the
Ministry of Culture and National Heritage. The Kresy.pl service is the
biggest medium in Poland dedicated to the issue of the former
Polish Borderland.
The CUs provided financial aid to Stowarzyszenie Żołnierzy Armii
Krajowej [The Association of the Home Army Soldiers] as
a donation to publish the book “Biogramy i wspomnienia pokolenia
Kolumbów” [Biographies and Recollections of the Columbus
Generation] The book contains short biographies and information
about the underground activities of the Association members, and
several recollections of personal participation in the past military
events.
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej [The World Union
of the Home Army Soldiers] honoured Grzegorz Bierecki, President
of the National Association, Jarosław Bierecki, Vice-President
of Spółdzielczy Instytut Naukowy [The Co-operative Scientific
Institute]; Janusz Ossowski, Director of the Institute; Andrzej
Sosnowski, President of Kasa Stefczyka [“Stefczyk” Credit Union]
with the Pro Memoria medal and accepted them as members.
The Polish CUs also co-operate with the Opoka Foundation established by Konferencja Episkopatu Polski [the Conference of the
Polish Episcopate] in 1998. The Internet portal Opoka.org.pl, the
only religious web site, is among one hundred of the most popular
web sites in Poland.
In remembrance of the Smolensk
aircraft crash victims
The year 2010 was special. Undoubtedly, the accident which
left a permanent trace in our memory and had impact on the
Poland’s history was the Smolensk crash which took the lives of:
the President of the Republic of Poland, Mr. Lech Kaczyński and
His Wife, Maria and 94 people – representatives of the Polish elites.
The National Association is actively involved in commemorating all persons killed in the crash. Among the victims were
three Feniks [the Phoenix] prize laureates: President of Poland,
Lech Kaczyński, Marshal of the Sejm, Maciej Płażyński and the
Deputy Prime Minister, Przemysław Gosiewski.
84
85
CUs became a partner of the concert “W Hołdzie Prezydentowi
RP i ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem” [“In Tribute
to President of the Republic of Poland and Victims of the
Smolensk Crash”] which was held on 10 April 2011 on Plac
Teatralny in Warsaw and the concert “10 kwietnia in Memoria”
[“10 April in Memoria”] dedicated to the victims of the Smolensk
Crash which was held in Cracow on the anniversary of the funeral
of Lech and Maria Kaczyński on Wawel. The Credit Unions also
supported the publication of a supplement to the Rzeczpospolita
daily devoted to the Smolensk crash and the action promoting
Jan Pospieszalski’s film “Lista pasażerów” [“The Flight Manifest”]
and joined the organisation of the anniversary celebrations
in the Memorial Room for the Late Przemysław Gosiewski
in Kołaki Kościelne.
Other pro-social activities
Sponsoring the Golden Age Exhibition – the exhibition is an
exceptional event dedicated to the 50+ group. The first edition
of the exhibition was held in Pałac Prymasowski [the Primate Palace]
in Warsaw on 21 and 22 May 2011. Visitors were offerred stands
with attractive products and could take part in the programme
created for active people, seeking to pursue their passions.
Sponsoring the WOCCU Conference in Glasgow, the most important event for the world credit unions. WOCCU, i.e. the World
Council of Credit Unions associates more than 53 000 organisations from 100 countries with the total number of members of more than 188 million.
The action “Super Szkoła” [“Super School”] organised by Super
Express. The purpose of “Super School” is to provide support
to public schools, both primary, middle level and high schools.
It is important that all Polish educational institutions should ensure
a high level of education, have modern facilities and enable young
to pursue their passions.
The contest Studencki Nobel 2010 [The Student Nobel Prize 2010]
propagating education at the higher education level by selecting,
promoting and rewarding the most talented students in Poland,
who are distinguished by superior knowledge, research and social
activity. We also want the contest laureates to be in the centre
of interest of businesses investing in human capital.
The 25th National Congress of Delegates of the Independent
Self-governing Trade Union “Solidarity” in Wroclaw which
is both paying homage to the organization that changed the
course of history as well as being an opportunity to set the new
directions for its development.
Bank Transfer Day
The Cooperative Savings and Credit Unions have joined the Bank
Transfer Day campaign. The initiative which originated in the
United States encouraged people to transfer their savings from
banks – profit-oriented institutions – to credit unions, i.e. close and
trusted institutions focused to a large extent on the development
of local communities. A special graphic work was prepared for the
purpose of promoting the Unions showing the differences between
commercial banks and the Polish Credit Unions (“Ich banki – Twoja
Kasa”) [“Their banks – Your Union/Cash” [note a play on words –
the Polish word “Kasa” has two meanings in English: a union and
cash) both in terms of conducting the financial policy and the
pro-social activity of the latter. The advertisement was published
by the major Polish dailies and weeklies (including Rzeczpospolita,
Uważam Rze and Fakt). As part of the activities carried out in cooperation with the world’s credit unions, the Polish Credit Unions
were active in promoting the international conference of the World
Council of Credit Unions in Glasgow.
In May 2012 an action organiser Kristen Christian accepted Grzegorz
Bierecki, President & CEO of National Association of Cooperative
Savings and Credit Unions invitation and came to Poland.
Nasze nagrody
Our awards
Our awards
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
Wielostronne działania reklamowe – zarówno duże kampanie,
jak i codzienna współpraca z mediami – podejmowane w obszarach
tradycyjnej obecności Kas i kontynuujące pracę z lat poprzednich,
ale także otwierające Kasy na nowe środowiska i formy działania lub
elastycznie reagujące na zmiany w otaczającej rzeczywistości finansowej, ekonomicznej i społecznej skutkowały otrzymaniem przez
SKOK-i od „Gazety Finansowej” zaszczytnego tytułu „Finansowa
Marka Roku”. Tytuł i towarzyszące mu logo były wykorzystywane
w materiałach promocyjnych i prasowych Kas przez cały 2010 rok.
W V edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu –
KSKOK została nagrodzona za zaangażowanie w walkę z wykluczeniem finansowym. Raport nagradza przedsiębiorstwa, które już
na etapie budowania swojej strategii dobrowolnie uwzględniają
ochronę szeroko rozumianego środowiska człowieka i gotowe są
prowadzić dialog społeczny na poziomie lokalnym.
Kasa Krajowa natomiast przyznaje swoje nagrody. Podczas
Krajowych Konferencji Spółdzielczych Kas Oszczęd­nościowo­
‑Kredytowych wręczane są wyróżnienia – Feniksy, a także medale
za zasługi dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
rozdawane zasłużonym pracownikom firm systemu SKOK.
W roku 2011 laureatami Nagrody Feniksa zostali Lech Kaczyński,
Prezydent RP (pośmiertnie) oraz Ksiądz Kardynał Józef Glemp,
Prymas Senior.
Wśród wyróżnionych tą zaszczytną nagrodą byli też:
za rok 1993
Najlepszy Manager:
Ludwik Gniewkowski – SKOK w ZEC Gdańsk
Promotor Idei SKOK:
Krzysztof Młodzik – SKOK w KWK „Piast”
Nagroda Zagraniczna:
Richard Heins – Prezes Cuna Mutual
za rok 1994
Najlepszy Manager:
Ilona Krzyśków – SKOK w Stoczni Gdańskiej
Zygmunt Mikuła – SKOK w Hucie Katowice
Promotor Idei SKOK:
Kazimierz Kuś – SKOK w Elektrowni Kozienice
Nagroda Zagraniczna:
Joseph Perkowski – były Prezydent WOCCU
za rok 1995
Najlepszy Manager:
Urszula Zacharz – SKOK w KWK Niwka Modrzejów
Comprehensive advertising activities – both large campaigns
and daily cooperation with the media – undertaken in the areas
of the Unions’ traditional presence and a continuation of the
work of previous years, but also opening the Unions to new
environments and forms of activity or flexibly responding to the
changes in the surrounding financial, economic and social reality were the reason why the Polish Credit Unions were granted
the prestigious “Financial Brand of the Year” title by Gazeta
Finansowa [Financial Gazette]. The title and the accompanying
logo were used by the Unions in the promotional and press materials throughout 2010.
The 5th edition of the Corporate Social Responsibility Report –
the National Association was rewarded for its commitment to the
fight against financial exclusion. The Report rewards enterprises
that are already at the stage of building their strategy voluntarily
include protection of the individual’s environment in the broad
sense of the word and are prepared to conduct social dialogue
at the local level.
The National Association award their own prizes. at the National
Conferences of Cooperative Savings and Credit Unions Feniks
[Phoenix] awards as well as medals for services to the Polish credit
unions are handed to the deserving employees of the credit union
system entities.
In 2011 Phoenix Award laureate was Lech Kaczyński, President of
Poland (posthumously) and Cardinal Józef Glemp, Primate Senior.
A list of those distinguished with the honourable award,
in its main categories, includes:
in 1993
Best Manager:
Ludwik Gniewkowski – ZEC CU, Gdańsk
Promoter of Credit Union Idea:
Krzysztof Młodzik – “Piast” Coal Mine CU
International Award:
Richard Heins – President, CUNA Mutual
in 1994
Best Manager:
Ilona Krzyśków – Gdańsk Shipyard CU
Zygmunt Mikuła – Katowice Steelworks CU
Promoter of Credit Union Idea:
Kazimierz Kuś – Kozienice Power Plant CU
International Award:
Joseph Perkowski – former President, WOCCU
in 1995
90
91
Promotor Idei SKOK:
Anna Skowrońska-Łuczyńska – posłanka na Sejm
Osiągnięcia naukowe w dziedzinie SKOK:
dr hab. Lech Kaczyński – Prezydent RP w latach 2005-2010
za rok 1996
Najlepszy Manager:
Andrzej Polak – SKOK w KWK Staszic
Promotor Idei SKOK:
ks. Bernard Zieliński – SKOK im. św. Antoniego
Nagroda Zagraniczna:
Artur Płokszto – założyciel Polskiej Unii Kredytowej na Litwie
za rok 1997
Manager Roku:
Andrzej Skotniczny – SKOK w Hucie Sendzimira
Promotor Roku: Grzegorz Uchroński
Nagroda Zagraniczna:
Mike Mercer – Prezes Georgia Affiliates
za rok 1998
Polityk – sympatyk ruchu SKOK:
Franciszka Cegielska – posłanka na Sejm
Promotor Roku:
ks. Kazimierz Kurek – kapelan ruchu SKOK
Nagroda Zagraniczna:
Christopher Baker – sekretarz Generalny WOCCU
Manager Roku:
Ireneusz Więckowski – SKOK Unia
za rok 1999
Polityk – sympatyk ruchu SKOK:
Grzegorz Walendzik – poseł na Sejm
Nagroda Zagraniczna:
Michael Maślak – Prezes Unii Kredytowej w San Diego
Manager Roku: Henryk Rajchelt – Prezes SKOK Silesia
za rok 2000
Polityk – sympatyk ruchu SKOK:
Piotr Andrzejewski – Senator
Promotor Roku:
Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”
Manager Roku:
Tadeusz Dubiański – SKOK „Jan Kanty”
za rok 2001
Promotor Roku:
Tadeusz Wrona – Przewodniczący Ligi Krajowej
Manager Roku:
Andrzej Sosnowski – Prezes Zarządu SKOK im. F. Stefczyka
Manager Roku:
Bogumił Krzyszczak – Prezes Zarządu SKOK im. Z. Chmielewskiego
Nagroda Zagraniczna: Betty Kernaghan – USA
za rok 2002
Polityk Roku:
Maciej Płażyński – Marszałek Sejmu RP w latach 1997-2001
Promotor Roku:
Jan Chmielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Południowo-Zachodniej SKOK
Manager Roku:
Krzysztof Kwiatek – Prezes Zarządu SKOK Śląsk
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
Best Manager:
Urszula Zacharz – Niwka Modrzejów Coal Mine CU
Promoter of Credit Union Idea:
Anna Skowrońska-Łuczyńska – Member of Parliament
Academic Achievements in the Field of Credit Unions:
dr habilitatus Lech Kaczyński, President of Poland (2005-2010)
in 1996
Best Manager: Andrzej Polak – Staszic Coal Mine CU
Promoter of Credit Union Idea:
Rev. Bernard Zieliński – Saint Anthony CU
International Award:
Artur Płokszto – founder of the Polish Credit Union of Lithuania
in 1997
Manager of the Year:
Andrzej Skotniczny – Sendzimir Steelworks CU
Promoter of the Year: Grzegorz Uchroński
International Award:
Mike Mercer – President, Georgia Affiliates
in 1998
Politician – Credit Union Supporter:
Franciszka Cegielska – Member of Parliament
Promoter of the Year:
Rev. Kazimierz Kurek, Chaplain of the Credit Union Movement
International Award:
Christopher Baker – Secretary General, WOCCU
Manager of the Year: Ireneusz Więckowski – Unia CU
in 1999
Politician – Credit Union Supporter:
Grzegorz Walendzik – Member of Parliament
International Award: Michael Maślak – San Diego CU
Manager of the Year: Henryk Rajchelt – President, Silesia CU
in 2000
Politician – Credit Union Supporter:
Piotr Andrzejewski – Senator
Promoter of the Year:
“Solidarity” Trade Union
Manager of the Year:
Tadeusz Dubiański – “Jan Kanty” CU
in 2001
Promoter of the Year:
Tadeusz Wrona – President, Liga Krajowa (Home League)
Manager of the Year:
Andrzej Sosnowski – President, „Stefczyk” CU
Manager of the Year:
Bogumił Krzyszczak – President, “Z. Chmielewski” CU
International Award: Betty Kernaghan – USA
in 2002
Politician of the Year:
Maciej Płażyński – Marshal of the Sejm (Diet) (1997-2001)
Promoter of the Year:
Jan Chmielewski – Chairman, Supervisory Board, PołudniowoZachodnia CU
Manager of the Year:
Krzysztof Kwiatek – President, Śląsk CU
za rok 2003
Polityk – sympatyk ruchu SKOK:
Przemysław Gosiewski – Wicepremier Rządu RP w 2007 r.
Nagroda Zagraniczna: Irish League of Credit Union
Manager Roku:
Jarosław Kazimierski – Prezes Zarządu Wielkopolskiej SKOK
in 2003
Politician – Credit Union Supporter:
Przemysław Gosiewski – Vice Premier (2007)
International Award: Irish League of Credit Unions
Manager of the Year:
Jarosław Kazimierski – President, Wielkopolska CU
za rok 2004
Polityk – sympatyk ruchu SKOK:
Jerzy Polaczek – Poseł Prawo i Sprawiedliwość
Nagroda Zagraniczna:
L.R.(Bobby) Mc Veigh
Manager Roku:
Marek Bąk – Prezes Zarządu Opolskiej SKOK
in 2004
Politician – Credit Union Supporter:
Jerzy Polaczek – Member of Parliament, PiS (Law and Justice Party)
International Award: L.R. (Bobby) Mc Veigh
Manager of the Year:
Marek Bąk – President, Opolska CU
za rok 2005
Za zasługi w ochronie konsumentów rynku finansowego:
Artur Zawisza – Poseł Prawo i Sprawiedliwość
Nagroda Zagraniczna:
David L. Chatfield – Przewodniczący Kalifornijskiej Unii Kredytowej
Manager Roku:
Joachim Nowak – Prezes Zarządu SKOK „Centrum”
za rok 2006
Polityk – sympatyk ruchu SKOK:
Jędrzej Jędrych – Poseł Prawo i Sprawiedliwość
Nagroda Zagraniczna:
Andriej Olenczuk, Ukraina
Promotor Idei SKOK:
Andrzej Gałązkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
SKOK w Elektrociepłowni Kozienice
za rok 2007
Polityk – sympatyk ruchu SKOK:
Jerzy Szmit – Poseł Prawo i Sprawiedliwość
Nagroda Zagraniczna:
Pete Crear – Przewodniczący Rady Dyrektorów WOCCU
Manager Roku:
Franciszek Barakomski – SKOK Ziemi Rybnickiej
za rok 2008
Nagroda Zagraniczna: Marshall Boutwell
Promotor idei SKOK:
ksiądz infułat Ireneusz Skubis
Manager Roku: Szczepan Olbryś
za rok 2009
Manager Roku: Marek Tandek
Promotor Idei SKOK:
Radio Maryja, „Nasz Dziennik” i Telewizja Trwam
(w ich imieniu wystąpił o. Piotr Dettlaff)
Jarosław Stawiarski – Poseł Prawo i Sprawiedliwość
Nagroda Zagraniczna: Pauline Green
za rok 2010
Manager Roku
Tomasz Sakiewicz – redaktor naczelny „Gazety Polskiej”
Promotor Idei SKOK
Grzegorz Tobiszowski – Poseł Prawo i Sprawiedliwość
in 2005
Protection of Financial Market Consumers:
Artur Zawisza – Member of Parliament, PiS (Law and Justice Party)
International Award:
David L. Chatfield – President, California Credit Union League
Manager of the Year:
Joachim Nowak – President, “Centrum” CU
in 2006
Politician – Credit Union Supporter:
Jędrzej Jędrych – Member of Parliament, PiS (Law and Justice Party)
International Award:
Andriej Olenczuk – Ukraine
Promoter of Credit Union Idea:
Andrzej Gałązkiewicz – Chairman, Supervisory Board,
Kozienice Power Plant CU
in 2007
Politician – Credit Union Supporter:
Jerzy Szmit – Member of Parliament, PiS (Law and Justice Party)
International Award:
Pete Crear – President & CEO, WOCCU
Manager of the Year:
Franciszek Barakomski – Ziemia Rybnicka CU
in 2008
International Award: Marshall Boutwell
Promoter of Credit Union Idea:
Mitrated Prelate, Rev. Ireneusz Skubiś
Manager of the Year: Szczepan Olbryś
in 2009
Manager of the Year: Marek Tandek
Promoter of Credit Union Idea:
Radio Maryja, “Nasz Dziennik” (Our Daily) and Trwam TV
(a speech on behalf of the awarded was delivered by:
Father Piotr Detlaff)
Jarosław Stawiarski – Member of Parliament,
PiS (Law and Justice Party)
International Award: Pauline Green
in 2010
Best Manager
Tomasz Sakiewicz – chief editor of Gazeta Polska
Promoter Credit Union Idea
Grzegorz Tobiszowski – Member of Parliament,
PiS (Law and Justice Party)
92
93
SKOK-i w liczbach
Rozwój Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
SKOK-i w liczbach
Sprawozdania finansowe za rok 2011
Polish Credit Unions
in figures
Polish Credit Unions
in figures
Credit union development
Polish credit unions in figures
Financial statements for the 2011 year
Rozwój Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych
Kasa Krajowa i SKOK-i działają na rynku usług finansowych i reprezentują sektor spółdzielczości finansowej, w ich najbliższym otoczeniu funkcjonują banki spółdzielcze oraz banki komercyjne. Zawarte
w rozdziale dane przedstawiają rozwój kas spółdzielczych.
Credit union development
NACSCU and Polish credit unions operate in the financial services market and represent the financial cooperative sector. Their
closest environment includes cooperative banks and commercial
banks. The data presented in the chapter show the development
of Polish credit unions.
96
97
SKOK-i w liczbach /Polish Credit Unions in figures
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w latach 1992 – I kwartał 2012
The Cooperative Savings and Credit Unions from 1992 until Q1/2012
Lata
Status as at
Liczba kas (z oddziałami)
Unions and branches
Liczba członków (w tys.)
Members (thous.)
Aktywa (w tys. zł)
Assets (PLN thous.)
Depozyty (w tys. zł)
Deposits (PLN thous.)
Pożyczki (w tys. zł)
Loans (PLN thous.)
12/1992
13
14
4 277
3 565
2 985
12/1993
32
21
11 173
8 528
8 697
12/1994
106
46
35 446
29 362
25 650
12/1995
137
85
100 752
91 570
83 431
12/1996
168
138
219 443
190 446
160 843
12/1997
237
194
368 260
312 562
280 598
12/1998
290
259
590 376
528 376
412 482
12/1999
420
306
882 727
740 056
668 386
12/2000
560
394
1 199 362
995 251
865 748
12/2001
680
525
1 752 316
1 558 436
1 235 554
12/2002
923
703
2 455 086
2 253 906
1 659 780
12/2003
1 285
924
3 343 652
3 111 630
2 212 939
12/2004
1 461
1 169
4 228 673
3 937 924
2 856 265
12/2005
1 553
1 395
5 329 024
4 989 570
3 502 929
12/2006
1 589
1 551
5 969 789
5 552 966
4 047 299
12/2007
1 663
1 669
7 324 988
6 705 001
5 147 320
12/2008
1 757
1 856
9 446 921
8 604 073
6 932 627
12/2009
1 801
2 026
11 637 339
10 842 415
8 411 273
12/2010
1 851
2 177
14 014 363
13 028 073
9 792 675
12/2011
1 934
2 315
15 605 764
14 518 201
10 906 655
03/2012
1 956
2 485
15 957 915
15 060 583
10 662 974
Udział aktywów wg grupy I kw. 2012 r.
Share of assets by groups, Q1/2012
21,91%
3 495 770
69,68%
11 119 397
6,00%
957 971
2,08%
331 930
0,33%
52 847
GRUPA I
równych 500 mln zł i powyżej 6 kas
GRUPA II
100-499,9 mln zł
18 kas
GRUPA III
50-99,9 mln zł
13 kas
GRUPA IV
10-49,9 mln zł
14 kas
GRUPA V
poniżej 10 mln zł
8 kas
GROUP I
equal PLN 500 M and above
6 CUs
GROUP II
PLN 100-499.9 M
18 CUs
GROUP III
PLN 50-99.9 M
13 CUs
GROUP IV
PLN 10-49.9 M
14 CUs
GROUP V
below PLN 10 M
8 CUs
Stosunek % salda pożyczek do salda oszczędności w SKOK w latach 2000-I kwartał 2012
Percentage ratio of balance of loans to balance of savings in Cooperative Savings and Credit
Unions in the years 2000-Q1/2012
100%
oszczędności (savings)
pożyczki (loans)
pożyczki (loans) / oszczędności (savings)
90%
75,2%
77,6%
80%
75,1%
70,8%
80,6%
70%
60%
50%
76,8%
40%
72,9%
30%
20%
70,2%
10%
72,5%
0%
) 2012
1 k w.(Q1
2011
0
201
09
20
08
20 7
0
20
71,1%
73,6%
20
0
20 6
05
20
04
200
3
2002
2001
79,3%
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
87,0%
2000
Dynamika SKOK-ów ogółem
CU total growth
I kwartał 2011
Q1/2011
I kwartał 2012
Q1/2012
Przyrost
Growth
Stopa wzrostu
Growth rate
Liczba placówek/Unions and branches
1852
1956
104
(2,4%)
5,6%
Liczba członków/Members (w tys./thous.)
2212
2485
273
(7,1%)
12,3%
Aktywa/Assets (w tys zł./ PLN thous.)
14 737 434
15 957 915
1 220 481
(23,7%)
8,3%
Oszczędności/Savings (w tys zł./ PLN thous.)
13 597 484
15 060 583
1 463 099
(22,9%)
10,8%
Pożyczki/Loans (w tys./thous.)
10 070 561
10 662 974
592 413
(16%)
5,9%
98
99
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w latach 1992 – marzec 2012 (liczba kas, liczba członków)
The Cooperative Savings and Credit Unions from 1992 until March 2012 (number of outlets, number of members)
III/2012
1 956
XII/2011
1 934
XII/2010
1 851
XII/2009
1 801
XII/2008
1 757
1 856
XII/2007
2 315
2 177
2 026
1 663
1 669
XII/2006
1 589
1 551
XII/2005
1 553
1 395
XII/2004
1 169
XII/2003
924
XII/2002
703
XII/2001
525
XII/2000
394
XII/1999
306
XII/1998
1 461
1 285
923
680
560
420
290
259
XII/1997
XII/1996
2 485
237
194
168
138
XII/1995
137
85
XII/1994
106
46
XII/1993
32
21
XII/1992
13
14
liczba kas z oddziałami/number of CUs with branches
liczba członków (w tys.)/number of members (thous.)
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w latach 1992 – marzec 2012 (aktywa, depozyty, pożyczki)
The Cooperative Savings and Credit Unions from 1992 until March 2012 (assets, savings, loans)
III/2012
10 662 974
XII/2011
10 906 655
XII/2010
9 792 675
XII/2009
8 411 273
XII/2008
14 014 363
13 028 073
11 637 339
10 842 415
7 324 988
6 705 001
5 147 320
XII/2006
5 969 789
5 552 966
4 047 299
XII/2005
5 329 024
4 989 570
3 502 929
XII/2004
4 228 673
3 937 924
2 856 265
XII/2003
3 343 652
3 111 630
2 212 939
XII/2002
2 455 086
2 253 906
1 659 780
1 752 316
1 558 436
1 235 554
XII/2000
1 199 362
995 251
865 748
XII/1999
882 727
740 056
668 386
XII/1998
590 376
528 376
412 482
XII/1997
368 260
312 562
280 598
XII/1996
15 605 764
14 518 201
9 446 921
8 604 073
6 932 627
XII/2007
XII/2001
15 957 915
15 060 583
219 443
190 446
160 843
XII/1995
100 752
91 570
83 431
XII/1994
35 446
29 362
25 650
XII/1993
11 173
8 528
8 697
XII/1992
4 277
3 565
2 985
aktywa/assets (w tys. zł/PLN thous.)
depozyty/savings (w tys. zł/PLN thous.)
pożyczki/loans (w tys. zł/PLN thous.)
100
101
Sprawozdania finansowe za rok 2011
Financial statements for the 2011 year
Na poziomie Kasy Krajowej Zarząd dokonuje comiesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych ocen sytuacji finansowej Kasy
Krajowej, jak też SKOK-ów w rożnych zakresach. Kasy kontynuują
projekt mający na celu utworzenie centralnej bazy danych dla
celów nadzorczej oceny ryzyka w SKOK-ach – system gromadzenia,
opracowania informacji i analiz. W tym rozdziale prezentujemy
dane finansowe Kasy Krajowej za rok 2011.
At the National Association level the Management Board draws
up monthly, quarterly, half-annual and annual assessments of various aspects of the financial standing of NACSCU and the associated credit unions. A project aimed at creating a central database
to collect and process information and analyses for the purposes
of supervision-related assessment of credit union risks is being
continued by Poland’s credit unions. Presented in this chapter are
financial results of NACSCU for the year 2011.
102
103
Bilans dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)
Aktywa
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki długoterminowe
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- udzielone pożyczki
- pozostałe
- powyżej 12 miesięcy
- udzielone pożyczki
- pozostałe
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
Kwoty na dzień 01.01.2011
476 976 179,86
1 689 753,10
0,00
0,00
1 477 473,10
212 280,00
4 480 017,11
4 295 405,90
102 939,01
1 675 847,37
1 722 640,61
727 770,82
66 208,09
184 611,21
0,00
0,00
0,00
0,00
461 687 935,10
0,00
Kwoty na dzień 31.12.2011
832 095 177,83
1 361 314,16
0,00
0,00
1 361 314,16
0,00
4 134 351,33
4 067 725,33
96 076,42
1 430 776,86
1 485 398,06
963 100,69
92 373,30
66 626,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813 896 132,34
461 687 935,10
813 896 132,34
461 687 935,10
268 907 537,57
192 780 397,53
0,00
0,00
0,00
9 118 474,55
9 118 474,55
813 896 132,34
268 907 537,57
544 988 594,77
0,00
0,00
0,00
12 703 380,00
12 703 380,00
1 846 187 723,96
145 483,04
135 967,04
0,00
0,00
0,00
9 516,00
119 543 929,26
1 868 654 707,71
2 051 753,52
102 608,59
0,00
0,00
0,00
1 949 144,93
96 152 332,10
119 543 929,26
95 177 843,03
24 080 477,09
22 384 248,07
1 696 229,02
71 097 365,94
71 097 365,94
0,00
149 350,00
24 216 736,23
96 152 332,10
61 071 959,41
32 639 880,53
30 125 941,34
2 513 939,19
28 432 078,88
28 432 078,88
0,00
756 475,95
34 323 896,74
1 726 095 723,22
1 726 095 723,22
1 770 130 390,18
1 770 130 390,18
671 834 480,87
7 771 700,00
664 062 780,87
0,00
0,00
1 054 261 242,35
49 534 199,48
0,00
1 004 727 042,87
441 961 784,30
7 771 700,00
434 190 084,30
0,00
0,00
1 328 168 605,88
72 272 015,87
0,00
1 255 896 590,01
402 588,44
2 323 163 903,82
320 231,91
2 700 749 885,54
PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
w tym udziały objęte żądaniem o zwrot
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Należne wpłaty na kapitały (fundusze rezerwowe)
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IX. Zysk (strata) netto
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o zakresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- konta członkowskie
- pozostałe
- powyżej 12 miesięcy
- konta członkowskie
- pozostałe
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
Kwoty na dzień 01.01.2011
427 617 872,17
4 656 300,00
3 514 800,00
-100,00
Kwoty na dzień 31.12.2011
413 459 790,54
4 656 400,00
0,00
-100,00
178 133,76
0,00
425 907 923,52
0,00
-27 239 522,00
24 115 136,89
178 133,76
0,00
410 565 642,99
0,00
-27 239 522,00
25 299 235,79
1 895 546 031,65
7 565 657,47
7 003 633,00
562 024,47
562 024,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 287 290 095,00
12 077 276,12
9 000 447,00
653 836,76
653 836,76
0,00
2 422 992,36
0,00
2 422 992,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 887 308 891,76
2 274 312 818,88
1 887 255 280,39
0,00
2 274 250 008,42
0,00
0,00
1 876 317 295,17
846 092 480,22
844 121 922,05
1 970 558,17
1 030 224 814,95
1 030 224 814,95
0,00
0,00
2 261 247 127,98
919 623 563,50
918 470 355,72
1 153 207,78
1 341 623 564,48
1 341 623 564,48
0,00
0,00
377 542,32
1 350 442,36
9 210 000,54
53 611,37
671 482,42
0,00
578 743,72
1 423 985,78
11 000 150,94
62 810,46
900 000,00
671 482,42
900 000,00
671 482,42
2 323 163 903,82
900 000,00
2 700 749 885,54
Sporządzono: Sopot, dnia 25.03.2012
104
105
National Association of Cooperative Savings and Credit Unions of Sopot
BALANCE SHEET FOR ENTITIES OTHER THAN BANKS OR INSURANCE SOCIETIES prepared as at 31 December 2011 (in PLN)
Assets
A. Fixed assets
I. Intangible assets
1. Cost of completed development works
2. Goodwill
3. Other intangible assets
4. Prepayments for intangible assets
II. Tangible fixed assets
1. Fixed assets
a) land (incl. rights of perpetual lease of land)
b) buildings, offices, civil and marine engineering facilities
c) technical equipment and machinery
d) vehicles
e) other fixed assets
2. Fixed assets under construction
3. Prepayments for fixed assets under construction
III. Long-term receivables
1. From associated entities
2. From other entities
IV. Long-term investments
1. Real property
2. Intangible asset
3. Long-term financial assets
a) in associated entities
- shares or interests
- other securities
- loans granted
- other long-term financial assets
b) in other entities
- shares and interests
- other securities
- long-term loans granted
- other long-term financial assets
4. Other long-term investments
V. Long-term prepayments and accrued income
1. Deferred income tax assets
2. Other prepayments and accrued income
B. Current assets
I. Inventory
1. Materials
2. Semi-finished products and work in progress
3. Finished products
4. Goods
5. Prepayments to suppliers
II. Short-term receivables
1. Receivables from associated entities
a) trade, falling due:
- within 12 months
- after 12 months
b) other
2. Receivables from other entities
a) trade, falling due:
- within 12 months
- loans grantedi
- other
- after 12 months
- loans granted
- other
b) taxes, subsidies, customs, duties, social security, health insurance and other benefits
c) other
d) claimed in court
III. Short-term investments
1. Short-term financial assets
a) in associated entities
- shares or interests
- other securities
- loans granted
- other short-term financial assets
b) in other entities
- shares or interests
- other securities
- loans granted
- other short-term financial assets
c) cash and other cash assets
- cash in hand and in bank
- other cash
- other cash assets
2. Other short-term investments
IV. Short-term prepayments and accrued income
Total assets
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
Amounts as at 01.01.2011
476 976 179.86
1 689 753.10
0.00
0.00
1 477 473.10
212 280.00
4 480 017.11
4 295 405.90
102 939.01
1 675 847.37
1 722 640.61
727 770.82
66 208.09
184 611.21
0.00
0.00
0.00
0.00
461 687 935.10
0.00
Amounts as at 31.12.2011
832 095 177.83
1 361 314.16
0.00
0.00
1 361 314.16
0.00
4 134 351.33
4 067 725.33
96 076.42
1 430 776.86
1 485 398.06
963 100.69
92 373.30
66 626.00
0.00
0.00
0.00
0.00
813 896 132.34
461 687 935.10
813 896 132.34
461 687 935.10
268 907 537.57
192 780 397.53
0.00
0.00
0.00
9 118 474.55
9 118 474.55
813 896 132.34
268 907 537.57
544 988 594.77
0.00
0.00
0.00
12 703 380.00
12 703 380.00
1 846 187 723.96
145 483.04
135 967.04
0.00
0.00
0.00
9 516.00
119 543 929.26
1 868 654 707.71
2 051 753.52
102 608.59
0.00
0.00
0.00
1 949 144.93
96 152 332.10
119 543 929.26
95 177 843.03
24 080 477.09
22 384 248.07
1 696 229.02
71 097 365.94
71 097 365.94
0.00
149 350.00
24 216 736.23
96 152 332.10
61 071 959.41
32 639 880.53
30 125 941.34
2 513 939.19
28 432 078.88
28 432 078.88
0.00
756 475.95
34 323 896.74
1 726 095 723.22
1 726 095 723.22
1 770 130 390.18
1 770 130 390.18
671 834 480.87
7 771 700.00
664 062 780.87
0.00
0.00
1 054 261 242.35
49 534 199.48
0.00
1 004 727 042.87
441 961 784.30
7 771 700.00
434 190 084.30
0.00
0.00
1 328 168 605.88
72 272 015.87
0.00
1 255 896 590.01
402 588.44
2 323 163 903.82
320 231.91
2 700 749 885.54
Ownership equity and liabilities
A. OWNERSHIP EQUITY
I. Share capital, of which:
shares to be returned, as demanded
II. Share capital called but not paid in (-)
III. Treasury shares (-)
IV. Reserve capital
V. Revaluation capital
VI. Other reserve capital (funds)
VII. Outstanding payments to reserve capital (funds)
VIII. Profit (Loss) of preceding years
IX. Net profit (loss)
X. Accounting year net profit write-off (-)
B. LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES
I. Provisions for liabilities
1. Deferred income tax provision
2. Provisions for retirement and similar beneifts
- long-term
- short-term
3. Other provisions
- long-term
- short-term
II. Long-term liabilities
1. To associated entites
2. Toother entities
a) loans and borrowings
b) bonds issued
c) other financial liabilities
d) other
III. Short-term liabilities
1. To associated entities
a) trade, falling due:
- within 12 months
- after 12 months
b) other
2. To other entities
a) loans and borrowings
b) bonds issued
c) other financial liabilities
d) trade, falling due:
- within 12 months
- member accounts
- other
- after 12 months
- member accounts
- other
e) prepayments from customers
f) notes payable
g) taxes, customs duties, social security and other benefits
h) payroll
i) other
3. Earmarked funds
IV. Accruals and deferred income
1. Negative goodwill
2. Other accruals and deferred income
- long-term
- short-term
TOTAL OWNERSHIP EQUITY AND LIABILITIES
Amounts as at 01.01.2011
427 617 872.17
4 656 300.00
3 514 800.00
-100.00
Amounts as at 31.12.2011
413 459 790.54
4 656 400.00
0.00
-100.00
178 133.76
0.00
425 907 923.52
0.00
-27 239 522.00
24 115 136.89
178 133.76
0.00
410 565 642.99
0.00
-27 239 522.00
25 299 235.79
1 895 546 031.65
7 565 657.47
7 003 633.00
562 024.47
562 024.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 287 290 095.00
12 077 276.12
9 000 447.00
653 836.76
653 836.76
0.00
2 422 992.36
0.00
2 422 992.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 887 308 891.76
2 274 312 818.88
1 887 255 280,39
0,00
2 274 250 008.42
0.00
0,00
1 876 317 295,17
846 092 480,22
844 121 922,05
1 970 558,17
1 030 224 814,95
1 030 224 814,95
0,00
0.00
2 261 247 127.98
919 623 563.50
918 470 355.72
1 153 207.78
1 341 623 564.48
1 341 623 564.48
0.00
0,00
377 542,32
1 350 442,36
9 210 000,54
53 611,37
671 482.42
0.00
578 743.72
1 423 985.78
11 000 150.94
62 810.46
900 000.00
671 482.42
900 000.00
671 482.42
2 323 163 903.82
900 000.00
2 700 749 885.54
Prepared at Sopot, on 25 March, 2012
106
107
Rachunek zysków i strat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie
Wariant porównawczy sporządzony za 2011 r. (w złotych)
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychód ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III.Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
IX. Koszty działalności operacyjnej
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
Sporządzono: Sopot dnia 2012-03-25
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
za 2010 r.
46 248 209,18
za 2011 r.
49 378 225,58
45 979 102,79
269 106,39
0,00
0,00
82 563 265,53
1 624 261,23
864 781,87
19 645 603,69
252 619,58
0,00
13 010 693,42
1 521 431,59
15 900 036,88
0,00
29 743 837,27
-36 315 056,35
189 068,89
16 503,16
0,00
172 565,73
627 465,17
0,00
17 817,79
609 647,38
-36 753 452,63
69 701 352,05
8 453,26
0,00
48 495 988,81
0,00
7 957 221,45
13 142 398,19
97 290,34
1 182 423,25
3 796,80
0,00
0,00
882 070,85
296 555,60
31 765 476,17
0,00
0,00
0,00
31 765 476,17
7 650 339,28
0,00
24 115 136,89
49 454 003,11
-82 356,53
0,00
6 579,00
105 495 522,41
1 829 557,25
888 399,02
17 994 729,58
329 808,16
0,00
14 505 464,46
1 579 993,07
20 514 288,88
12 350,58
47 840 931,41
-56 117 296,83
1 082 866,45
0,00
1 082 866,45
1 255 961,73
11 329,71
60 516,62
1 184 115,40
-56 290 392,11
92 435 005,94
8 284,34
0,00
75 278 173,66
0,00
8 348 363,98
5 674 310,53
3 125 873,43
2 113 963,52
4 339,46
0,00
0,00
1 782 667,99
326 956,07
34 030 650,31
0,00
0,00
0,00
34 030 650,31
8 731 414,52
0,00
25 299 235,79
National Association of Cooperative Savings and Credit Unions of Sopot
PROFIT AND LOSS ACCOUNT (ON A COMPARATIVE BASIS) Drawn up for 2011 (in PLN)
A. Sales and related income, of which:
- from associated entities
I. Sales of products
II. Movement in products (increase ‚+’, decrease ‚-’)
III.Cost of manufacturing products for the entity’s own purposes
IV. Net sales of goods and materials
B. Operating costs
I. Depreciation
II. Materials and energy used
III. Third party services
IV. Taxes and charges, of which:
- excise tax
V. Payroll
VI. Social security and other benefits
VII. Other cost categories
VIII. Costs of goods and materials sold
IX. Operating costs
C. Profit (Loss) on sales (A-B)
D. Other operating income
I. Gain on non-financial fixed assets sold
II. Subsidies
III. Other operating income
E. Other operating costs
I. Loss on non-financial fixed assets sold
II. Revaluation of non-financial assets
III. Other operating costs
F. Operating profit (loss) (C+D-E)
G. Financial income
I.Dividend and share in profits, of which:
- from associated entities
II. Interest, of which:
- from associated entities
III. Gain on investments solds
IV. Revaluation of investments
V. Other
H. H. Financial costs
I. Interest, of which:
- to associated entities
II. Loss on investments sold
III. Revaluation of investments
IV. Other
I. Gross profit (loss) on business activities (F+G-H)
J. Net extraordinary gains (losses) (J.I-J.II)
I. Extraordinary gains
II. Extraordinary losses
K. Profit (Loss) before tax (I+-J)
L. Income tax
M. Other mandat. prof. decreas. (loss increas.) taxes and charges
N. Net profit (loss) (K-L-M)
For 2010
46 248 209.18
For 2011
49 378 225.58
45 979 102.79
49 454 003.11
269 106.39
-82 356.53
0.00
0.00
82 563 265.53
1 624 261.23
864 781.87
19 645 603.69
252 619.58
0.00
13 010 693.42
1 521 431.59
15 900 036.88
0.00
29 743 837.27
-36 315 056.35
189 068.89
16 503.16
0.00
172 565.73
627 465.17
0.00
17 817.79
609 647.38
-36 753 452.63
69 701 352.05
8 453.26
0.00
48 495 988.81
0.00
7 957 221.45
13 142 398.19
97 290.34
1 182 423.25
3 796.80
0.00
0.00
882 070.85
296 555.60
31 765 476.17
0.00
0.00
0.00
31 765 476.17
7 650 339.28
0.00
24 115 136.89
0.00
6 579.00
105 495 522.41
1 829 557.25
888 399.02
17 994 729.58
329 808.16
0.00
14 505 464.46
1 579 993.07
20 514 288.88
12 350.58
47 840 931.41
-56 117 296.83
1 082 866.45
0.00
1 082 866.45
1 255 961.73
11 329.71
60 516.62
1 184 115.40
-56 290 392.11
92 435 005.94
8 284.34
0.00
75 278 173.66
0.00
8 348 363.98
5 674 310.53
3 125 873.43
2 113 963.52
4 339.46
0.00
0.00
1 782 667.99
326 956.07
34 030 650.31
0.00
0.00
0.00
34 030 650.31
8 731 414.52
0.00
25 299 235.79
Prepared at Sopot, on 25th March, 2012
108
109
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Sopocie
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele
sporządzony za rok 2011 (w złotych)
Rok 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty o pozycje:
1. Amortyzacja
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy z aktywów finansowych
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężnych netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Sporządzono: Sopot dnia 2012-03-25
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
Rok 2011
24 115 136,89
388 473 505,98
1 624 261,23
-97 290,34
-18 040 726,51
-20 803 064,04
-420 688,57
113 388,10
447 198,42
426 113 637,75
-463 210,06
25 299 235,79
314 114 862,16
1 829 557,25
-2 065 583,57
-21 989 234,19
-13 695 718,44
2 511 618,65
-1 906 270,48
-34 299 402,84
387 003 927,12
-3 274 031,34
412 588 642,87
339 414 097,95
36 001 575,17
6 387,44
262 423 748,87
147 870,55
35 995 187,73
17 857 170,86
8 453,26
262 275 878,32
238 221 060,55
8 284,34
18 032 273,27
97 290,34
21 980 949,86
2 065 583,57
65 870 760,26
1 384 173,72
347 837 209,79
1 303 323,08
64 486 586,54
346 533 886,71
64 486 586,54
64 486 586,54
346 533 886,71
346 533 886,71
-29 869 185,09
-85 413 460,92
23 181 775,26
23 181 775,26
0,00
20 233 682,58
20 233 682,58
0,00
2 226 555,62
0,00
326 956,08
0,00
1 930 000,00
0,00
0,00
0,00
0,02
296 555,60
20 955 219,64
403 674 677,42
0,01
326 956,07
19 906 726,50
273 907 363,53
650 586 564,93
1 054 261 242,35
13 104 738,15
1 054 261 242,35
1 328 168 605,88
14 816 815,17
National Association of Cooperative Savings and Credit Unions
Cash flow statement (indirect method) for entities other than banks and insurance societies
Drawn up for 2011 (in PLN)
2010
A. Cash flow from operations
I. Net profit (loss)
II. Adjustments by items:
1. Depreciation
2. Gains/Losses on foreign exchange
3. Interest and share in profits (dividend)
4. Gain (Loss) on investments
5. Movement in provisions
6. Movement in inventory
7. Movement in receivables
8. Movement in short-term liabilities, excluding loans and borrowings
9. Movement in prepayments and accruals
10. Other adjustments
III. Net cash flow from operations ( I +/- II)
B. Cash flow from investments
I. Inflow
1. Intangible and tangible fixed assets sold
2. Investments in real property and intangible assets sold
3. From financial assets, of which:
a) in associated entities
b) in other entities
- financial assets sold
- dividend and share in profits
- repayment of long-term loans granted
- interest
- other inflow from financial assets
4. Other financial inflow
II. Outflow
1. Intangible and tangible fixed assets purchased
2. Investments in real property and intangible assets
3. For financial assets, of which:
a) in associated entities
b) in other entities
- financial assets purchased
- long-term loans granted
4. Other investment outflow
III. Net cash from investments (I-II)
C. Cash flow from financial activities
I. Inflow
1. Net proceeds from shares and other cap. Instr. issued and add. paym. for capital
2. Loans and borrowings
3. Bonds issued
4. Other financial inflow
II. Outflow
1. Treasury shares purchased
2. Dividends and other payments made to owners
3. Outflow from profit distribution other than payments to owners
4. Loans and borrowings repaid
5. Bonds redeemed
6. From other financial liabilities
7. Payables under finance leases
8. Interest
9. Other financial outflow
III. Net cash flow from financial activities (I-II)
D. Total net cash flow (A.III +/- B.III +/- C.III)
E. Balance sheet movement in cash, of which:
- movement in cash related to foreign exchange diferences
F. Cash at period opening
G. Cash at period closing (F+/-D
- cash of limited availability
2011
24 115 136.89
388 473 505.98
1 624 261.23
-97 290.34
-18 040 726.51
-20 803 064.04
-420 688.57
113 388.10
447 198.42
426 113 637.75
-463 210.06
25 299 235.79
314 114 862.16
1 829 557.25
-2 065 583.57
-21 989 234.19
-13 695 718.44
2 511 618.65
-1 906 270.48
-34 299 402.84
387 003 927.12
-3 274 031.34
412 588 642.87
339 414 097.95
36 001 575.17
6 387.44
262 423 748.87
147 870.55
35 995 187.73
17 857 170.86
8 453.26
262 275 878.32
238 221 060.55
8 284.34
18 032 273.27
97 290.34
21 980 949.86
2 065 583.57
65 870 760.26
1 384 173.72
347 837 209.79
1 303 323.08
64 486 586.54
346 533 886.71
64 486 586.54
64 486 586.54
346 533 886.71
346 533 886.71
-29 869 185.09
-85 413 460.92
23 181 775.26
23 181 775.26
0.00
20 233 682.58
20 233 682.58
0.00
2 226 555.62
0.00
326 956.08
0.00
1 930 000.00
0.00
0.00
0.00
0.02
296 555.60
20 955 219.64
403 674 677.42
0.01
326 956.07
19 906 726.50
273 907 363.53
650 586 564.93
1 054 261 242.35
13 104 738.15
1 054 261 242.35
1 328 168 605.88
14 816 815.17
Prepared at Sopot, on 25th March, 2012
110
111
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie
sporządzone za rok 2011 (w złotych)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1 Zmiany kapitału (fundusz) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- wydania udziałów
b) zmniejszenie (z tytułu)
- wypłata udziałów
- przeniesienie udziały na wierzytelność - ustanie członkostwa
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
3.1.Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- wpłat wpisowego
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
4.2. Stan kapitału (fundusz) zapasowego na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
- wycena inwestycji
b) zmniejszenie (z tytułu)
- wycena inwestycji
- zbycia środków trwałych
- rezerwa na podatek odroczony
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
- z podziału zysku (ustawowo)
- wpłat wkładów
- odpisu
- przejęcie majatku z art. 43 ustawy o SKOK
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia wkładów z art. 43 ustawy o SKOK
- darowizna na program naprawczy
- rezerwa na darowiznę w ramach programu naprawczego
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7. Należne wpłaty na kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
7.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
odpis należnego wkładu
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.2. Należne wpłaty na kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowści
- korekty błędów
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
- pokrycie straty z lat ubiegłych
b) zmniejszenie z tytułu podziału zysku
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowści
- korekty błędów
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III.Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Sporządzono : Sopot dnia 2012-03-25
NON PRO LUCRO, SED PRO PUBLICO BONO
NIE DLA ZYSKU, LECZ DLA DOBRA WSPÓLNEGO
not for profit, but for the common good
Rok 2010
382 250 960,02
Rok 2011
427 617 872,17
0,00
382 250 960,02
4 655 300,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
4 656 300,00
-100,00
0,00
427 617 872,17
4 656 300,00
100,00
3 515 000,00
3 515 000,00
3 514 900,00
3 514 800,00
100,00
4 656 400,00
-100,00
-100,00
-100,00
178 133,76
0,00
0,00
178 133,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178 133,76
110 322,00
-110 322,00
259 009,15
259 009,15
369 331,15
369 331,15
178 133,76
0,00
0,00
772 235,00
772 235,00
772 235,00
772 235,00
0,00
0,00
379 972 454,87
45 935 468,65
47 865 468,65
24 574 371,39
23 291 097,26
0,00
0,00
1 930 000,00
0,00
1 930 000,00
0,00
425 907 923,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 665 150,61
24 574 371,39
0,00
0,00
425 907 923,52
-15 342 280,53
44 348 719,47
24 115 136,89
20 233 582,58
0,00
0,00
59 691 000,00
0,00
57 691 000,00
2 000 000,00
410 565 642,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 124 385,11
24 115 136,89
24 574 371,39
24 115 136,89
24 574 371,39
0,00
27 239 522,00
24 115 136,89
0,00
27 239 522,00
0,00
27 239 522,00
0,00
0,00
0,00
27 239 522,00
-27 239 522,00
24 115 136,89
24 115 136,89
0,00
27 239 522,00
0,00
0,00
0,00
27 239 522,00
-27 239 522,00
25 299 235,79
25 299 235,79
427 617 872,17
427 617 872,17
413 459 790,54
413 459 790,54
National Association of Cooperative Savings and Credit Unions of Sopot
Statement of movements in equity prepared for 2011 (in PLN)
I. Equity at period opening (opening balance)
- changes in the adopted accounting principles (policies)
- corrections of errors
I.a. Equity at period opening (Opening Balance) after corrections
1. Share capital at period opening
1.1 Movements in share capital
a) additions (on account of)
- issue of shares
b) disposal (on account of)
- return of shares
- share for debt swap – cessation of membership
1.2. Share capital at period closing
2. Capital called but not paid in at period opening
2.1 Movements in capital called but not paid in
a) additions (on account of)
b) disposals (on account of)
2.2. Capital called but not paid in at period closing
3. Treasury shares at period opening
a) additions (on account of)
b) disposal (on account of)
3.1.Treasury shares at period closing
4. Reserve capital at period opening
4.1. Movements in reserve capital
a) additions (on account of)
- share premium
- profit distribution (as required by law)
- profit distribution (over the maximum amount required by law)
- entrance fees
b) disposals (on account of)
- loss covering
4.2. Reserve capital at period closing
5. Revaluation capital at period opening – changes in adopted accounting principles (policies)
5.1. Movements in revaluation capital
a) additions (on account of)
- valuation of investments
b) disposals (on account of)
- valuation of investments
- fixed assets sold
- provisions for deferred income tax
5.2. Revaluation capital at period closing
6. Other reserve capital at period opening
6.1 Movements in other reserve capital
a) additions (on account of)
- profit distribution (as required by law)
- contributions paid
- write-off
- assets taken over under Art. 43 of the Credit Union Act
b) disposals (on account of)
- contributiosn redeemed under Art. 43 of the Credit Union Act
- subsidy for reorganization programme
- reserve subsidy for reorganisation programmes
6.2. Other reserve capital at period closing
7. Outstnading payments to reserve capital at period opening
7.1 Movements in capital called but not paid in
a) additions (on account of)
due contribution write-off
b) disposals (on account of)
7.2. Oustanding payments to reserve capital at period closing
8. Profit (Loss) of prior years at period opening)
8.1. Profit of prior years at period opening
- changes in the adopted accounting principles (politcies)
- corrections of errors
8.2. Profit of prior years at period opening after corrections
a) additions (on account of)
- distribution of profits of prior years
- covering of loss of prior years
b) disposals - profit ditribution
8.3 Priofit of prior years at period closing
8.4 Loss of prior years at period opening
- changes in the adopted accounting principles (policies)
- corrections of errors
8.5. Loss of prior years at period opening, after corrections
a) additions (on account of)
- loss of prior years to be covered - carried forward
b) disposals (on account of)
8.6. Loss of prior years at period closing
8.7. Profit (Loss) of prior years at period closing
9. Net result
a) net profit
b) net loss
c) profit write-off
II. Equity at period closing (closing balance)
III. Ownership equity taking into account the proposed profit distribution (loss covering)
2010
382 250 960.02
2011
427 617 872.17
0.00
382 250 960.02
4 655 300.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
0.00
0.00
4 656 300.00
-100.00
0.00
427 617 872.17
4 656 300.00
100.00
3 515 000.00
3 515 000.00
3 514 900.00
3 514 800.00
100.00
4 656 400.00
-100.00
-100.00
-100.00
178 133.76
0.00
0.00
178 133.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178 133.76
110 322.00
-110 322.00
259 009.15
259 009.15
369 331.15
369 331.15
178 133.76
0.00
0.00
772 235.00
772 235.00
772 235.00
772 235.00
0.00
0.00
379 972 454.87
45 935 468.65
47 865 468.65
24 574 371.39
23 291 097.26
0.00
0.00
1 930 000.00
0.00
1 930 000.00
0.00
425 907 923.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2 665 150.61
24 574 371.39
0.00
0.00
425 907 923.52
-15 342 280.53
44 348 719.47
24 115 136.89
20 233 582.58
0.00
0.00
59 691 000.00
0.00
57 691 000.00
2 000 000.00
410 565 642.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3 124 385.11
24 115 136.89
24 574 371.39
24 115 136.89
24 574 371.39
0.00
27 239 522.00
24 115 136.89
0.00
27 239 522.00
0.00
27 239 522.00
0.00
0.00
0.00
27 239 522.00
-27 239 522.00
24 115 136.89
24 115 136.89
0.00
27 239 522.00
0.00
0.00
0.00
27 239 522.00
-27 239 522.00
25 299 235.79
25 299 235.79
427 617 872.17
427 617 872.17
413 459 790.54
413 459 790.54
Prepared at Sopot, on 25th March, 2012
112
113
91%
CZŁONKÓW KAS WIE,
ŻE MOŻE NA NAS POLEGAĆ
Wśród instytucji finansowych największym
zaufaniem klientów cieszą się SKOK-i.
Instytucje oparte na polskim kapitale
wyprzedziły banki, którym zaufało
76% ich klientów.*
Tradycyjne wartości i nowoczesne usługi
to atuty, które Państwo docenili.
Dziękujemy
Kasy Kredytowe SKOK
*Wyniki badania TNS Pentor „Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego”
przeprowadzonego na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego, 26 marca 2012 r.
91% OF CREDIT UNION MEMBERS TRUST US
It is credit unions that enjoy the highest level of customer trust among financial institutions. Credit unions, based on Polish capital, are found more reliable
than banks (trusted by 76% of their customers). Our traditional values and modern services is what our customers appreciate.
* The result of a survey on “Trust to selected institutions of the financial sector”, launched by TNS Pentor at the order of the Polish Financial Supervision Authority,
26th March 2012
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
National Association of Cooperative Savings and Credit Unions
Władysława IV / 22
81-743 Sopot
tel. (58) 55 09 600
fax (58) 55 09 601
e-mail: [email protected]
www.skok.pl

Podobne dokumenty