Publikacje krajowe Autor monografii o zasięgu krajowym 1

Transkrypt

Publikacje krajowe Autor monografii o zasięgu krajowym 1
Publikacje krajowe
Autor monografii o zasięgu krajowym
1. Skarżyński H.: Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach Europy
– Priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego,
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2012
2. Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Implanty ślimakowe – rehabilitacja.
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszacych i Niedosłyszacych Człowiek- Człowiekowi, 2004
3. Szuchnik J., Skarżyński H.: Gdy twój uczeń ma problemy ze słuchem. W: Uczeń – zmysły,
komunikacja. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „CzłowiekCzłowiekowi”, 2004.
4. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M.: Wybrane aspekty medyczne. W: Uczeń, zmysły,
komunikacja. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszacych i Niedosłyszacych CzłowiekCzłowiekowi, 2004
5. Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H.: Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i
logopedii, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, ISBN 83-87674-36-2, Warszawa 2002
6. Kręcicki T., Zalesska-Kręcicka M., Skarżyński H.: Objawy laryngologiczne w rzadkich zespołach
chorobowych, Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek-Człowiekowi”, Warszawa 2002
7. Wysocki J., Skarżyński H.: Anatomia topograficzna kości skroniowej dla potrzeb otochirurgii,
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2000
8. Skarżyński H.: Kryteria kwalifikacji do zabiegów wszczepiania implantów ślimakowych i
program rehabilitacji całkowitej utraty słuchu u dzieci, Fundacja Rozwoju Medycyny
„Człowiek-Człowiekowi”, Warszawa 1994
9. Skarżyński H.: Badania układu chłonnego krtani, Opracowanie monograficzne stanowiące
sprawozdanie z badań realizowanych w latach 1983-1985 prowadzonych w ramach prac
naukowo-badawczych AM, nr W-410 (1986)
10. Skarżyński H.: Opracowanie optymalnych metod rehabilitacji chorych z tympano i
otosklerozą, Opracowanie monograficzne stanowiące podsumowanie I-go etapu badań
prowadzonych w ramach tematu naukowo-badawczego AK/49 (1986)
11. Kukwa A., Skarżyński H.: Badania morfologiczne i kliniczne materiałów stosowanych w
chirurgii ucha, Opracowanie monograficzne stanowiące sprawozdanie z badań prowadzonych
w ramach tematu naukowo-badawczego II K/18 zrealizowanego w ramach problemu
resortowego MZ-XIV w latach 1981-1985 (1986)
12. Włodarski K., Skarżyński H.: Ocena wpływu implantów z tytanu na zachowanie się
regionalnych węzłów chłonnych, tkanek miękkich i kości, cz. I, II, praca realizowana w ramach
tematu naukowo-badawczego AK/49
13. Skarżyński H.: Badania morfologiczne, doświadczalne i kliniczne układu chłonnego krtani i
gardła dolnego, Opracowanie monograficzne stanowiące podsumowanie I i II etapu badań
prowadzonych w ramach prac naukowo-badawczych, temat nr W-12
14. Skarżyński H., Rogowski M.: Wybrane Procedury z zakresu audiologii i otologii – wskazówki
dla świadczeniodawców i płatników, Instytyt Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, cz. I
- Otologia
15. Skarżyński H.:Informator – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii
Słuchu, Warszawa 2001
16. Skarżyński H.: Szumy uszne w życiu codziennym, Porady praktyczne dla pacjentów, Instytut
Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2000
17. Skarżyński H.: Patofizjologia ucha wewnętrznego – narząd słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii
Słuchu, Warszawa 2000
18. Skarżyński H., Wysocki J.: Urazy kości skroniowej, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
Warszawa 1999
19. Skarżyński H.: Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
Warszawa 1998 Program pomocy dla osób niedosłyszących w Polsce, Wyd. Społeczna
Fundacja Solidarności, Warszawa 1997
20. Skarżyński H. (red.wydania): Biuletyn Naukowy „Cochlear Center” w Warszawie,nr. 1, II
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Leczenie Zaburzeń Słuchu”, 1995
21. Skarżyński H. (red.wydania): Biuletyn Naukowy „Cochlear Center” w Warszawie, nr. 2, II
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Leczenie Zaburzeń Słuchu”, 1995
22. Skarżyński H.: Implant nadziei. Nowe szanse dla osób niesłyszących. Pytania i odpowiedzi,
Wyd. I i II, Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek-Człowiekowi”, Warszawa 1994, 1997
23. Skarżyński H. Stan naczyń limfatycznych błony śluzowej w raku krtani, Praca na stopień
doktora nauk medycznych, Warszawa 1983, dostępna w Bibliotece AM w Warszawie i GBL.
24. Skarżyński H.: Badania kliniczne i doświadczalne układu chłonnego gardła dolnego w zdrowiu
i w chorobie nowotworowej Praca habilitacyjna - Warszawa 1989, dostępna w Bibliotece
Głównej AM i GBL
Autor rozdziału w monografii o zasięgu krajowym
25. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.: Klasyfikacja zaburzeń słuchu, w: Logopedia – teoria
zaburzeń mowy, Monografia pod red. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Cure Skłodowskiej, Lublin 2012, 91-116
26. Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe, w: „Zarys Audiologii Klinicznej”, Wydawnictwa Akademii
Med. im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2010, 282-287, wydanie III
27. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Cieśla W.: Blok Operacyjny Otolaryngologiczny, w: Blok
operacyjny – organizacja i funkcjonowanie, Monografia pod redakcją K. Bieleckiego i T.
Szretera, Wyd. Abacus Biuro Promocji Medycznej, Warszawa, 2007, 135-152
28. Skarżyński H., Lorens A., Implanty ślimakowe w Otolaryngologia dziecięca, pod red.
Gryczyńska D., Alfa-Medica Press, 2007, 142-153
29. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Leczenie całkowitej i częściowej głuchoty – Implanty
w: Audiologia Kliniczna pod red. M. Śliwińskiej-Kowalskiej, Mediton, Łódź 2005, 53, 429-441
30. Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii
i otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 16-18
31. Skarżyński H.: Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z
zakresu audiologiii otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 19-21
32. Skarżyński H.: Przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z
zakresu audiologiii otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 22
33. Skarżyński H.: Przewlekłe ropne ziarninowe zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane
procedury z zakresu audiologiii otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
2002, 23-24
34. Skarżyński H.: Tympanoskleroza, w „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”,
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 27-29
35. Skarżyński H.: Urazy ucha zewnętrznego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i
otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 32-37
36. Skarżyński H.: Urazy ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i
otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 38-39
37. Skarżyński H.: Urazy kości skroniowej, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”,
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 40-41
38. Skarżyński H., Piotrowska A.: Implanty ślimakowe – aktualna procedura postępowania
diagnostycznego, w: „Bliżej życia”, Materiały dla rodziców dzieci i młodzieży z wadą słuchu,
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek- Człowiekowi”,
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2001, 64-69
39. Skarżyński H., Żarowski A.: Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej
elektrostymulacji, w: „Bliżej życia”, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
2001, 70-76
Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe, w: „Zarys Audiologii Klinicznej”, Wydawnictwa Akademii
Med. im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2000, 282-287 wydanie II
Żarowski A., Skarżyński H.: Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej
elektrostymulacji, w: „Patofizjologia ucha wewnętrznego”, IFPS, Warszawa 2000, 74-79
Skarżyński H., Szwedowicz P., Wysocki J.: Etiologia i epidemiologia złamań kości skroniowej,
w „Urazy kości skroniowej” (red. Skarżyński H. i Wysocki J.), IFPS, Warszawa 1999, 23-46
Skarżyński H., Szwedowicz P., Wysocki J.: Diagnostyka złamań kości skroniowej, w: „Urazy
kości skroniowej” (red. Skarżyński H. i Wysocki J.), IFPS,Warszawa 1999, 47-64
Skarżyński H., Szwedowicz P.: Przebieg kliniczny urazów kości skroniowej, w: „Urazy kości
skroniowej” (red. Skarżyński H. i Wysocki J.), IFPS, Warszawa 1999, 65-66
Skarżyński H., Szwedowicz P.: Postępowanie w złamaniach kości skroniowej, w: „Urazy kości
skroniowej” (red. Skarżyński H. i Wysocki J.), IFPS,Warszawa 1999, 67-81
Skarżyński H., Szwedowicz P.: Wysocki J.: Rokowanie w złamaniach kości skroniowej, w:
Urazy kości skroniowej (red. Skarżyński H. i Wysocki J.), IFPS, Warszawa 1999, 95-96
Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe – współczesna metoda leczenia całkowitej głuchoty, w:
„Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu” (red. J. Kobosko),
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”,
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Wyd. I, II, Warszawa 1998, 1999, 67
Skarżyński H., Lorens A., Geremek A.: Elektrostymulacja w leczeniu szumów usznych, w:
„Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki” (red. Skarżyński H.), Instytut Fizjologii i Patologii
Słuchu, Warszawa 1998, 75-80
Skarżyński H.: Wszczepy zewnątrz i wewnątrzślimakowe, w: Zarys Audiologii Klinicznej,
Poznań 1994, 455-464 wydanie I
Skarżyński H.: Stan obecny i tendencje w rozwoju badań układu chłonnego krtani i
sąsiedztwa, Postępy w Otolaryngologii, PZWL
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Pagacz I.: Badania układu chłonnego błony śluzowej
krtani po napromienianiu, Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1988, 20, 1,
51-54
Skarżyński H., Jegliński W., Szlenk Z.: Tracheostomia wykonana przed laryngektomią jako
element prognozy, Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1988, 20, 1, 129-131.
Publikacje w czasopismach krajowych
53. Skarżyński H., Współczesne możliwości leczenia częściowej głuchoty przy pomocy różnych
tyów implantów śłuchowych. Nowa Audiofonologia, 2013; 2,1: 56
54. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Fabijańska A. Ocena częstości występowania
szumów usznych u dzieci w Polsce The prevalence of tinnitus in children in Poland.
Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2013; 2:15.
55. Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Padilla JL., Skarżyński H., Proces
adaptacji kwestionariusza słuchowego LittlEARS do języka polskiego. Nowa Audiofonologia,
2013; in press
56. Mrugalska-Handke K., Stefaniak A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H. Porównanie progów i
latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i
kostnej u dzieci z niedosłuchem odbiorczym i przewodzeniowym. Otorynolaryngologia –
przegląd kliniczny, 2012; 11: 115-122
57. Kobosko J, Pankowska A, Skarżyński H., Coping strategies in postlingually deafened adult
cochlear implant users in comparison to the hearing population, Otolaryngol Pol. 2012 MarApr;66(2):132-7
58. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Krasnodębska P., Uszyńska-Tuzinek M., Skarżyński H., The
videostrobokymography in phoniatric practice, Otolaryngol Pol. 2012 May-Jun;66(3):214-8
59. Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H., The
influence of high frequency hearing loss on the distortion product otoacoustic emissions in
tinnitus subjects with normal hearing threshold (0,25-8kHz). Otolaryngol Pol. 2012
Sep;66(5):318-321
60. Kaczorowska M., Furmanek M.I., Klimek P., Skarżyński H., Iatrogenic internal carotid artery
pseudoaneurysm as a complication of myryngotomy in 6-years-old boy, Otolaryngol Pol.
2012 Sep;66(5):368-3
61. Skoczylas A., Lewandowska M., Pluta A., Kurkowski Z.M., Skarżyński H., Ośrodkowe
zaburzenia słuchu - wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii. Nowa Audiofonologia,
2012; 1: 11-18
62. Piotrowska A., Lorens A., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński H., Preoperative hearing thresholds as
a selection criterion for cochlear implantation, Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 24-29
63. Solnica J., Kobosko J., Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Efektywność treningu
słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie
pacjentów i logopedów, NowAudiofonol 2012; 1(1): 31-37
64. Czajka N., Grudzień D., Pluta A., Kurkowsk Z.i, Ganc M., Cieśla K., Skarżyński H., Efekty terapii
Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej
oraz centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, NowAudiofonol 2012; 1(1): PB7986
65. Pankowska A., Solnica J., Skarżyński H., Wykorzystanie zmodyfikowanego profilu
umiejętności słuchowych w obserwacji efektów rehabilitacji słuchu dorosłych pacjentów z
częściową głuchotą korzystających z systemu implantu ślimakowego – doniesienie wstępne.
Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 38-45
66. Rostkowska J., Wojewódzka B., Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.,
Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych zaopatrzonych w implant ślimakowy. Nowa
Audiofonologia, 2012; 1(1): 46-49
67. Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski Z., Kochanek K.,
Skarżyński H., Zastosowanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych
u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne. Nowa Audiofonologia, 2012;
1(1): 67-78
68. Rosińska A., Kurkowski Z., Lewandowska M., Cieśla K., Ganc M., Skarżyński H., Wpływ
Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) – na płynność mowy oraz centralne funkcje słuchowe
dzieci jąkających się. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 87-93
69. Geremek-Samsonowicz A., Kłonica L., Rostkowska J., Piełuć M., Skarżyński H., Model
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec niemowlęcia i jego rodziny przed
operacją wszczepienia implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 119-125
70. Skarżyński H., Nowa strategia leczenia częściowej głuchoty – 10 lat doświadczeń. Nowa
Audiofonologia, 2012; 1(3): PP11-17
71. Lorens A., Skarżyński H., Technologia implantów ślimakowych . Nowa Audiofonologia, 2012;
1(3): PP18-23
72. Piotrowska A., Lorens A., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński H., Przedoperacyjne wartości progów
słyszenia jako kryterium kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego . Nowa
Audiofonologia, 2012; 1(3): PP24-29
73. Pankowska A., Solnica J., Skarżyński H., Telerehabilitacja – nowa forma pomocy pacjentom
korzystającym z systemu implantu ślimakowego w ramachprogramu opieki pooperacyjnej .
Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP35-38
74. Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński P.,
Lubański R., Metoda zdalnego dopasowania implantu (telefitting) w Ogólnopolskiej Sieci
Teleaudiologii . Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP39-43
75. Skarżyński H., Porowski M., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge u
dziecka z zespołem Goltza-Gorlina z jednostronną atrezją przewodu słuchowego
zewnętrznego i niedosłuchem typu mieszanego . Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP44-48
76. Skoczylas A., Cieśla K., Kurkowski M., Czajka N., Skarżyński H., Diagnoza i terapia osób z
centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce . Nowa Audiofonologia, 2012;
1(3): PP51-55
77. Cudejko R., Będzinski W., Piłka A., Skarżyński H., Zastosowanie badań akustycznych w ocenie
stopnia nosowania u pacjentów . Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PK87-92
78. Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem u osób
dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z
populacją ogólną słyszących, Otolaryngologia Polska, 2012,132-137
79. Piłka E., Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H.,Wykorzystanie emisji
otoakustycznych w badaniach przesiewowych u dzieci w wieku 6-13 lat w odniesieniu do
wyników audiometrii tonalnej i impedancyjnej, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny,
2012, 7-12
80. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piłka A., Assessment of the efficiency of the
auditory training in children with dyslalia and auditory processing disorders, Otolaryngol Pol.
2011 Sep-Oct;65(5):339-44
81. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Remacle M., Skarzyński H., Quality of voice after
implantation of hyaluronic acid to the vocal folds - preliminary report, Otolaryngol Pol. 2011
Nov-Dec;65(6):436-42
82. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Jakość głosu u pacjentów po zastosowaniu
metody iniekcji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych. Otolaryngologia Polska / The
Polish Of Otolaryngology, 2011; 65 (6): 436-44
83. Raj-Koziak D., Kochanek K., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości
występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego
słuchu / Tinnitus in children with normal results of hearing screening test.
Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2011; 10(4): 171-175
84. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Naumczyk P., Bogorodzki P., Senderski
A., Ganc M., Skarżyński H., Wykorzystanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów
korowych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej
części układu słuchowego - wyniki wstępne. Otolaryngologia Polska / The Polish Of
Otolaryngology, 2011; 65/3/171-183
85. Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena częstości
występowania szumów usznych wśród 7–latków w Polsce wschodniej/ The prevalence of
tinnitus in 7 year old children in the eastern of Poland, Otolaryngologia Polska, 2011/3,
65:2/106-109
86. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piłka A., Zaburzenia artykulacji u dzieci ze
współistniejącymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego-efekty terapii słuchowej,
Otolaryngologia Polska, 2011; 5(IX-X), 65: 339-344
87. Skarżyński H.: Nadstaw Ucha, „Twoje Dziecko”, 2011, 11, 60-61
88. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H., Zastosowanie systemu
automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisu słuchowych potencjałów
wywołanych pnia mózgu. Acta Bio-Optica et Informatica Medica INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA ,
2011; vol. 17 (2011): 308-312
89. Skarżyński H., Kochanek K.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w Polsce, „Gazeta Lekarska”
2011 (9), 36-37
90. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.: Detekcja
emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: pacjenci z częściową głuchotą, Otorynolaryngologia
– przegląd kliniczny, 2010; 9/4, 187-194
91. Skarżyński H.: Hanower 13-16 kwietnia, „Słyszę…” 2010, 3/113, 12
92. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Ganc M., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A.,
Skarżyński H.: Zastosowanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych i
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu
słuchowego - wyniki wstępne. Przegląd Lekarski, 2010, 67/9, 796
93. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.: Detekcja
emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: osoby ze słuchem prawidłowym..
Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2010; 9(2), 76-81
94. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M.: Zapobieganie zaburzeniom słuchu u dzieci i młodzieży,
Pediatria po dyplomie, 2009, 13(2), 101-109
95. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H.: Ocena funkcji procesów
centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią, Otolaryngologia Polska, 2009,
LXIII/I, 49-52
96. Skarżyński H.: Hawana gospodarzem międzynarodowej konferencji naukowej, „Słyszę…”
2009, 6/110, 16-17
97. Skarżyński H.: Dziecko z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy tematem konferencji w Sorrento,
„Słyszę…” 2009, 6/110,11-13
98. Skarżyński H.: 27th Politzer Society Meeting Londyn, 3 – 5 września 2009, „Słyszę…” 2009,
6/110, 8-11
99. Kochanek K., Skarżyński H.: XXI Sympozjum Międzynarodowej Grupy Badawczej Audiometrii
Odpowiedzi Wywołanych (IERASG), „Słyszę…” 2009, 5/109, 9-12
100.
Skarżyński H.: Leczenie Częściowej Głuchoty, „Słyszę…” 2009, 4/108, 4-9
101.
Skarżyński H., Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A.: Zastosowanie implantu ucha
środkowego u pacjenta z odbiorczym, wysokoczęstotliwościowym ubytkiem słuchu – studium
przypadku, Otolaryngologia Polska, 2008, 62(4), 606-612
102.
Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J.: Kompleksowe
postępowanie u dzieci po wszczepach implantów ślimakowych. Otorynolaryngologia –
przegląd kliniczny, 2008; VII: 77-84
103.
Borawska B., Skarżyński H., Kochanek K., Piłka A.: Tinnitus in 12-years old children In
Warsaw, Nowiny Lekarskie, 2008, 1, 14
104.
Szkiełkowska A., Miaśkiwicz B., Włodarczyk E., Wakarowa A.: Skarżyński H.: Ocena
głosu u chorych z obrzękami Reinke leczonych operacyjnie z użyciem lasera CO2,
Otolaryngologia Polska, 2008, 62(1), 82-87
105.
Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Borawska B.: Szumy
uszne u osób młodych do 35 roku życia/ Tinnitus in young patients up to 35 years old,
Otolaryngologia Polska, 2008, 62 (4), 476-479
106.
Małkowska-Niedzielska J., Kochanek K., Skarżyński H.: Podstawy badania ABR u psów
i kotów, Weterynaria w Praktyce, 2008, 6, 17-19
107.
Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Wakarowa A., Będziński W., Skarżyński H.: Chrypka a
przerost migdałka gardłowego u dzieci. Nowa Pediatria, 2008; 12(1): 8-12
108.
Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H.: Coherence between
Tomatis test and Central Auditory Processing audiologic test battery in Children with
Dyslexia. Polish Journal of Environmental Studies, 2008; 17 (4A)
109.
Skarżyński H., Kochanek K.: Badania przesiewowe słuchu i głosu u dzieci w wieku 7 lat
z terenów wiejskich i małych miast województw Polski wschodniej, „Słyszę…” 2008, 4/102,
13-14
110.
Skarżyński H.: Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu u dzieci klas VI szkół
podstawowych na terenie m.st. Warszawy, „Słyszę…” 2008, 2/100, 11-12
111.
Skarżyński H.: Implant Nadziei , „Słyszę…” 2007, 4/96, 4-7
112.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.: Standardy postępowania diagnostycznoterapeutycznego w chorobach nosa, uszu i gardła u dzieci, Pediatria po dyplomie, 2007, 9
113.
Wysocki J., Skarżyński H., Krasucki K.: Topographical anatomy of middle and inner ear
of rabbit, Medycyna Weterynaryjna, 2007, vol. 63 (6) 625-752, 731-735
114.
Furmanek M., Piotrowska A., Skarżyński H., Bogusławska-Walecka R., Walecki J.:
Wartość wielorzędowej TK w wykrywaniu wad wrodzonych ucha wewnętrznego oraz
przydatność metody w klinicznej kwalifikacji do wszczepienia CI, Otolaryngologia Polska,
2007, LXI, 585-90
115.
Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Waligóra J.,
Krajewski P., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Ploski R.: M34T and V37I Mutations in
GJB2 Associated Hearing Impairment: Evidence for Pathogenicity and Reduced Penetrance,
Audiofonolofia, 2007, 143A(21), 2534-2543
116.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.: Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci w
otolaryngologii, Pediatria po dyplomie, 2006, 68(4) 425-431
117.
Skarżyński H., Rudowski P., Kochanek K., Kochanowicz P.: Zastosowanie metody elearningu w kształceniu ustawicznym lekarzy otolaryngologów, audiologów i foniatrów w
Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2006, 1, 14-15
118.
Skarżyński H., Porowski M., Stapedotomia jako metoda z wyboru, Audiofonologia,
2006, 28, 101-103
119.
Skarżyński H.: Teletransmisja fragmentu operacji otolaryngologicznej,
Audiofonologia, suplement 2006, 81
120.
Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
Borawska B., Łazęcka K., Buniowska B.: Zastosowanie stapedotomii w zaawansowanej
patologii ucha środkowego, Audiofonologia, suplement 2006, 84
121.
Skarżyński H., Mrówka M., Łazęcka K., Skarżyńska B., Młotkowska-Klimek P., Porowski
M., Podskarbi-Fayette R.: Leczenie wad wrodzonych ucha zewnętrznego, Audiofonologia,
suplement 2006, 83
122.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyńska B., Sitarz
L., Buniowska B.: Odległa ocena wyników operacji poprawiających słuch na materiale ponad
17000 uszu, Audiofonologia, suplement 2006, 82
123.
Lorens A., Wąsowski A., Piotrowska A., Walkowiak A., Skarżyński H.: Zależność
pomiędzy progiem elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego a
poziomem komfortowego słyszenia MCL zmierzonego w oparciu o wybrane metody
psychoakustyczne, Audiofonologia, 2006, 28, 55-59
124.
Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena różnicy pomiędzy
progiem odpowiedzi ASSR i progiem audiometrycznym u pacjentów normalnie słyszących,
Audiofonologia, 2006, 28, 15-20
125.
Borawska B. Piotrowska A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.: Przyczyny
jednostronnego głębokiego niedosłuchu odbiorczego u dzieci, Audiofonologia, 2006, 28, 6769
126.
Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Skarżyński H.: Analiza i detekcja
słuchowych potencjałów stanu ustalonego z zastosowaniem metod czasowo-częstosciowych,
Audiofonologia, 2006, 28, 27-30
127.
Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.: Wpływ ubytku
ślimakowego słuchu na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V IT5 w odpowiedziach ABR
dla krótkich tonów. Część I - ubytek jednostronny, Audiofonologia, 2006, 28, 1-36
128.
Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.: Wpływ ubytku
ślimakowego słuchu na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V IT5 w odpowiedziach ABR
dla krótkich tonów. Część II - ubytek obustronny, Audiofonologia, 2006, 29, 37-40
129.
Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński
H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.: Określenie tonotopowej
organizacji kory słuchowej z wykorzystaniem badania czynnościowego słuchu techniką
rezonansu magnetycznego (fMRI) – badania pilotażowe, Audiofonologia, suplement 2006, 7
130.
Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H.: Szumy
uszne u dzieci w materiale Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Audiofonologia, suplement
2006, 8
131.
Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Emisja gry na instrumencie
dętym a patologia krtani, Audiofonologia, suplement 2006, 27
132.
Kochanek K., Piłka A., Śliwa L., Piotrowska A., Skarżyński H.: Ocena progu słyszenia u
osób z ubytkami słuchu typu ślimakowego z zastosowaniem słuchowych potencjałów stanu
ustalonego – ASSR, Audiofonologia, suplement 2006, 31
133.
Kochanek K., Zając J., Pietraszek S., Piłka A., Skarżyński H.: Możliwość szkolenia na
odległość w zakresie metodologii badań ABR i OAE za pomocą urządzenia Kuba Mikro AS,
Audiofonologia, suplement 2006, 32
134.
Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M.,
Buniowska B., Łazęcka K., Galewicz A.: Klasyczne aparaty na przewodnictwo kostne kontra
BAHA – porównanie kliniczne, Audiofonologia, suplement 2006, 55
135.
Mueller-Malesińska M., Skórka A., Pollak A., Korniszewski L., Waligóra J., Płoski R.,
Pietrasik K., Kisiel B., Skarżyński H.: Ocena przydatności otoemisji akustycznej TEOAE i DPOAE
w ocenie słuchu u słyszących nosicieli mutacji 35delG, Audiofonologia, suplement 2006, 56
136.
Pankowska A., Barej A., Mrówka M., Obrycka A., Lorens A., Szuchnik J., Skarżyński H.:
Wykorzystanie testu przesiewowego dla programowania działań rehabilitacyjnych w ramach
treningu słuchowego na materiale słownym, Audiofonologia, suplement 2006, 69
137.
Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Korniszewski L., Płoski R.,
Skarżyński H.: Profil audiologiczny pacjentów z różnymi mutacjami genu GJB2,
Audiofonologia, suplement 2006, 70
138.
Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Obrycka A., Skarżyński H.:
Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego,
Audiofonologia, suplement 2006, 72
139.
Senderski A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H.: Parametry słuchowych potencjałów
poznawczych dla bodźców słownych dla stymulacji w swobodnym polu dźwiękowym,
Audiofonologia, suplement 2006, 79
140.
Senderski A., Szkiełkowska A., Kurkowski M., Ratyńska J., Skarżyński H., Piłka A.:
Słuchowe potencjały poznawcze u dzieci z dysleksją i bez zaburzeń czytania, Audiofonologia,
suplement 2006, 80
141.
Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena różnic między
progami audiometrycznymi i elektrofizjologicznymi odpowiedzi ASSR u pacjentów normalnie
słyszących, Audiofonologia, suplement 2006, 94
142.
Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Rudowski P., Kochanowicz P., Skarżyński H.:
Zdalne dopasowanie systemu implantu ślimakowego za pośrednictwem Internetu,
Audiofonologia, suplement 2006, 99
143.
Wojewódzka B., Pankowska A., Mrówka M., Barej A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Etapy
treningu słuchowego na materiale słownym w rehabilitacji dzieci po wszczepieniu implantu
ślimakowego, Audiofonologia, suplement 2006, 104
144.
Wrońska A., Kazanecka E., Czerederecki J., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Ocena
czynności gardła i krtani u osób grających na instrumentach dętych, Audiofonologia,
suplement 2006, 106
145.
Zgoda M., Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H.: Sytuacja
edukacyjna dzieci implantowanych po rozszerzeniu kryteriów kwalifikacji, Audiofonologia,
suplement 2006, 112
146.
Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński
H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.: Analiza wpływu hałasu
wnoszonego przez tomograf na wynik badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu
magnetycznego, Audiofonologia, suplement 2006, 6
147.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A.: Wyniki łącznej stymulacji elektrycznej i
akustycznej u pacjentów z częściową głuchotą, Audiofonologia, suplement 2006, 41
148.
Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M.,
Buniowska B., Łazęcka K., Galewicz A.: Klasyczne aparaty na przewodnictwo kostne kontra
BAHA – porównanie kliniczne, Audiofonologia, suplement 2006, 55
149.
Skarżyński H., Współczesne możliwości i kierunki rozwoju otochirurgii,
Audiofonologia, suplement 2006, 85
150.
Kulikowska-Matłosz J, Schreiber-Zamora J, Kociszewska-Najman B, MuellerMalesińska M, Skarżyński H.: Niedorozwój małżowin usznych z atrezją przewodów
słuchowych zewnętrznych, mały czy wielki problem?, Standardy Medyczne, 2006, 8, 26
151.
Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski L., Skarżyński
H., Płoski R.: Nowa metoda diagnostyki molekularnej niedosłuchu uwarunkowanego
genetycznie. Audiofonologia 2006, XVII, 63-66
152.
Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Pankowska A., Skarżyński H.: Obserwacja
zmian w rozwoju emocjonalnym dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego.
Audiofonologia, 2006, 29, 123-126
153.
Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego u dzieci: niekończąca się historia,
Pediatria po Dyplomie, październik 2006
154.
Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Obrycka A.: Application of implantable
electronic prostheses for patients with hearing impairment, Pol Merkur Lekarski. 2005
Sep;19(111), 487-489
155.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.: Postępowanie w wybranych stanach zapalnych
górnych dróg oddechowych u dzieci, Pediatria po Dyplomie, wrzesień 2005, 41-47
156.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A.: Partial deafness cochlear implantation (PDCI).
Audiofonologia Suplement 2005, 29
157.
Rudowski P., Skarżyński H., Kochanek K., Kochanowicz P.: Application of e-learning
method in continuous education at the International Center of Hearing and Speech.
Audiofonologia Suplement 2005, 50
158.
Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena rozrzutu środ- i międzyosobniczego progów słuchowych odpowiedzi stanu ustalonego u osób o słuchu
normalnym Audiofonologia 2005, XVII, 37-42
159.
Kazanecka E., Musialik I., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Ocena podparcia
oddechowego (appogio) u osób kształconych wokalnie Audiofonologia 2005, XVII, 107-11
160.
Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Anemometryczna ocena
wydolności podniebienno- gardłowej u śpiewaków Audiofonologia 2005, XVII, 101-106
161.
Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Obrycka A.: Zastosowanie elektronicznych
protez wszczepialnych w leczeniu niedosłuchów. Polski Merkuriusz Lekarski, 2005, XIX, 487489
162.
Senderski A., McPherson D. L., Kochanek K., Skarżyński H.: Wpływ uwagi na
parametry potencjałów poznawczych rejestrowanych dla zdań naturalnych prezentowanych
w modalności słuchowej Audiofonologia 2005, XVII, 1-10
163.
Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński
H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.: Analiza wpływu hałasu
wnoszonego przez tomograf na wynik badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu
magnetycznego (fKRI) Audiofonologia 2005, XVII, 31-36
164.
Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L.: Zastosowanie aparatu
typu BAHA u pacjentki z chorobą Pageta – prezentacja przypadku. Audiofonologia XXVII, 2005
165.
Skórka A., Pollak A., Płoski R., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Waligóra J.,
Skarżyński H.: Analiza fenotypowa pacjentów z niedosłuchem uwarunkowanym genetycznie wskazania do badań molekularnych Audiofonologia XXVII, 2005
166.
Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.: Wpływ obustronnego
ubytku ślimakowego na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V – IT5 w odpowiedziach
ABR dla krótkich tonów. Audiofonologia XXVII, 2005
167.
Lorens A., Wilson B., Piotrowska A., Skarżyński H.: Electric and acoustic pitch
perception after Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI). Audiofonologia Suplement
2005, 28
168.
Skarżyński H.: New era in otosurgery. Audiofonologia Suplement 2005, 53
169.
Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Piłka A.: Evaulation of intra – and
intersubject variability of ASSR threshold in normal hearing subjects. Audiofonologia
Suplement 2005, 61
170.
Walkowiak A., Czyżewski A., Lorens A., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński H.:
Cochlear nerve assessment by measuring the Spread of Excitation (SoE). Audiofonologia
Suplement 2005, 67
171.
Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Zgoda M., Piotrowska A.,
Skarżyński H.: Medical detabase for multiparametric statistical analysis of implanted patients
rehabilitation progress. Audiofonologia Suplement 2005, 68
172.
Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.: Cochlear implant in a child with
auditory neuropathy – case study. Audiofonologia Suplement 2005, 48
173.
Skarżyński H.: Otochirurgia 2, „Słyszę…” 2005, 3/83, 18-19
174.
Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Implanty Ślimakowe –
rehabilitacja, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „CzłowiekCzłowiekowi” 2004
175.
Skarżyński H.: Nowa Era w otochirurgii, Audiofonologia, 2004, XXV, 11-18
176.
Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Skarżyński H.: Analiza korelacji pomiędzy
latencją fali V odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o intensywności 90 dB nHL i wielkością
ubytku słuchu typu ślimakowego. Audiofonologia, 2004, 26, 35-40.
177.
Kazanecka E., Szkiełkowska A., Wrońska A., Skarżyński H.: Trudności terapeutyczne u
pacjentów z nieprawidłową wysokością głosu w mowie. Audiofonologia, 2004, 26, 77-80.
178.
Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Piotrowska A., Skarżyński H.: Związek
pomiędzy progami ESR i parametrami stymulacji elektrycznej w licznej i zróżnicowanej grupie
pacjentów, Audiofonologia, 2004, 26, 85-90.
179.
Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Zastosowanie Metody
Akcentów do rehabilitacji zaburzeń głosu mówionego i śpiewanego, Audiofonologia, 2004,
26, 81-84.
180.
Szymańska E., Bartnik G., Karpiesz L., Borawska B., Skarżyński H., Hesse G.: Terapia
dźwiękowa jako terapia wspomagająca leczenie szumów usznych, Audiofonologia, 2004, 26,
185—187
181.
Borawska B., Bartnik G., Karpiesz L., Szymańska E., Senderski A., Skarżyński H.:
Wstępna ocena przydatności terapii dźwiękowej u pacjentów z szumami usznymi i/lub
nadwrażliwością słuchową leczonych metodą habituacji (TRT), Audiofonologia, 2004, 26, 177180
182.
Walkowiak A., Lorens A., Wąsowski A., Skarżyński H.: Rozkład pobudzenia (Spread of
excitation) – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu słuchowego, Audiofonologia, 2004,
26, 99-104
183.
Harris R. W., Nielson W. S., McPearson D. L., Skarżyński H.: Psychometryczne
zrównoważone dwusylabowe polskie listy słowne, Audiofonologia, 2004, XXVI, 1-14.
184.
Harris R. W., Nielson W. S., McPearson D. L., Skarżyński H.: Psychometryczne
zrównoważone jednosylabowe polskie listy słowne, Audiofonologia, 2004, 25, 41-52
185.
Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H.: IT-Enabled Comparison
of Environmental Noise levels and Noise-Evoked Hearing Impairments, Mechanika, 2004, 23lut, 143-154.
186.
Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.: Implant ucha środkowego.
Możliwości eleliminacji niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięku wprowadzanych przez
aparaty słuchowe. Audiofonologia, 2004, 26, 91-94
187.
Skarżyński H., Lorens A, Piotrowska A., New method of partial deafness treatment,
Otolaryngol Pol. 2004;58(4):811-6.
188.
Skarżyński H.: Otochirurgia, „Słyszę…” 2004, 1/73, 18-19
189.
Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Implanty Ślimakowe –
rehabilitacja, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „CzłowiekCzłowiekowi” 2004
190.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.:
Wyniki leczenia otosklerozy wieku dziecięcego. Audiofonologia, 2003, XXIV, 23-29.
191.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.:
Stapedotomia w zaawansowanej otosklerozie i tympanosklerozie, Audiofonologia, 2003,
XXIV, 43-53.
192.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.:
Stapedotomia u chorych z małą rezerwą słuchową. Audiofonologia, 2003, XXIV, 37-43.
193.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.:
Przewlekłe perlakowe zapalenie ucha środkowego u dziecka – specyfika przebiegu
klinicznego i wyniki leczenia operacyjnego, Audiofonologia, 2003, XXIV, 29-37.
194.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Barański B., Markowska R., Kurkowski M., Skarżyński H.:
Wyniki stymulacji audio-psycho-lingwistycznej u dzieci z guzkami głosowymi,
Otolaryngologia, 2003, 2(4), 1-11.
195.
Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A.: Wpływ ubytku ślimakowego na
latencję fali V odpowiedzi pnia mózgu wywołanych krótkimi tonami o częstotliościach 1000,
2000 i 4000 Hz przy intensywności 90 dB nHL. Audiofonologia, 2003, XXIV, 61-71
196.
Kazanecka E., Musialik E., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Typy oddychania
zarejestrowane metodą pletyzmografii indukcyjnej podczas mówienia u nauczycieli z
zaburzeniami głosowymi., Audiofonologia, 2003, XXIV, 111-120
197.
Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Skarżyński H., Mrówka M.:
Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Audiofonologia, 2003, XXIII, 119-126
198.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Czyżewski A., Skarżyński H., Markowska R., Kurkowski
M.: Schemat postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego u osób jąkających się,
Otolaryngologia Polska, 2003, LVII ,4, 555-559
199.
Szuchnik J., Piotrowska A., Skarżyński H.: Różne drogi rozwoju słuchowego dzieci z
implantami ślimakowymi. Audiofonologia, 2003, XXIV, 145-157.
200.
Kazanecka E., Musialik E., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: "Typy oddychania
zarejestrowane metodą pletyzmografii indukcyjnej podczas mówienia u nauczycieli z
zaburzeniami głosowymi., Audiofonologia, 2003
201.
Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A.: Ocena możliwości oznaczenia progu słyszenia dla
częstotliwości 3000 Hz za pomocą odpowiedzi pnia mózgu wywoływanych trzaskiem w
ubytkach słuchu spowodowanych hałasem. Audiofonologia, 2003, XXIV, 89-97
202.
Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyńsji H.: Fizjoterapeutyczne metody
leczenia dysfunkcji trąbek słuchowych u dorosłych-doniesienie wstępne. Otolaryngologia
Polska, 2003,57 (2), 277-281
203.
Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A.: Wpływ szerokości widma
krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu,
Audiofonologia, 2002, XXII, 93-102
204.
Czyżewski A., Skarżyński H.: Interaktywne badania słuchu, wzroku i mowy,
Elektronizacja, Wyd. SIGMA-NOT, 2002, 10, 27 – 30.
205.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska
B., Wysocki J.: Technika operacyjna wytwarzania przewodu słuchowego zewnętrznego,
Audiofonologia 2002, XXII, 7-13
206.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Ciszek A.:
Ocena postępowania w „mokrych uszach” przed leczeniem operacyjnym, Audiofonologia
2002, XXII, 15-19
207.
Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Wysocki J.,
Ciszek A.: Wpływ krwawień śródoperacyjnych na wyniki słuchowe po stapedotomiach,
Audiofonologia 2002, XXII, 21-25
208.
Skarżyński H., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Zawadzki R., Mrówka M., Skarżyńska
B., Wysocki J.: Wyniki funkcjonalne rekonstrukcji po operacjach radykalnych
zmodyfilowanych, Audiofonologia 2002, XXII, 27-32
209.
Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Mrówka
M., Polesiński Z., Karaś J., Wysocki J., Ciszek A.: Wyniki słuchowe rekonstrukcji łańcucha
kosteczek słuchowych w przypadku zniszczenia stawu kowadełkowo-strzemiączkowego,
Audiofonologia 2002, XXII, 33-38
210.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Wysocki J.:
Korelacja między przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego a przerostem
migdałka gardłowego – analiza około 1500 przypadków, Audiofonologia 2002, XXII, 39-43
211.
Skarżyński H., Wysocki J., Zawadzki R., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Skarżyńska
B., Sopliński P., Ciszek A.: Zastosowanie materiału alloplastycznego w operacjach
obturacyjnych dużych jam w wyrostku sutkowym, Audiofonologia 2002, XXII, 45-49
212.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska
B., Wysocki J., Sopliński P., Ciszek A.: Obserwacje wyników całkowitej rekonstrukcji
małżowiny usznej w leczeniu mikrocji jednostronnej, Audiofonologia 2002, XXII, 51-55
213.
Wysocki J., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Wolniewicz L.: Etiopatogeneza i
obraz tympanosklerozy w świetle badań klinicznych i eksperymentalnych, Audiofonologia
2002, XXII, 57-68
214.
Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Orkan-Łęcka E., Piłka A.: Wpływ ubytku
słuchu w zakresie wysokich częstotliwości na słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu dla
częstotliwości 500Hz, Audiofonologia 2002, XXII, 85-93
215.
Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Orkan-Łęcka E.: Wpływ czasu narastania
krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu,
Audiofonologia 2002, XXII, 103-112
216.
Madej S., Ogonowska G., Kochanek K., Skarżyński H.: Sześcioletnie doświadczenia w
realizacji badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Staszowie,
Audiofonologia 2002, XXII, 121-128
217.
Szuchnik J., Lorens A., Skarżyński H., Behr R., Zawadzki R.: Ocena logopedyczna
pacjentów korzystających z implantów słuchowych pnia mózgu, Audiofonologia 2002, XXII,
155- 162
218.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Somers T., Skarżyński H., Mrówka M.:
Efekty rehabilitacji foniatrycznej po operacji zmiany wysokości głosu u pacjentki
transseksualnej, Audiofonologia 2002, XXII, 177-184
219.
Lorens A., Skarżyński H., Śliwa L., Piotrowska A., Walkowiak A., Wąsowski A:
Zastosowanie pomiarów elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego w
dopasowaniu procesora implantu ślimakowego, Audiofonologia 2002, XXII, 185-192
220.
Geremek A., Szuchnik Skarżyński H.: Efekty programu wszczepiania implantów
ślimakowych u dzieci z dodatkowymi deficytami – studia przypadków, Audiofonologia 2002,
XXII, 187-191
221.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.: Nowa metoda leczenia całkowitej głuchoty.
Słyszę..., 2003, 11/12 (73/74), 6-7.
222.
Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H., Efekty programu wszczepiania implantów
ślimakowych u dzieci z dodatkowymi deficytami – studia przypadków, Słyszę..., 2003, 2(64),
223.
Szuchnik J., Kobosko J., Kosmalowa J., Ratyńska J., Szkiełkowska A., Śliwa L.,
Skarżyński H.: Efekty rehabilitacji pacjentów korzystających z implantów słuchowych pnia
mózgu. Słyszę..., 2003, 8/9 (70/71), 4-7.
224.
Miszka K., Skarżyński H., Zawadzki R., Szwedowicz P., Mrówka M., MłotkowskaKlimek P.: Aktualna procedura postępowania w wadach wrodzonych ucha stosowana w
Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, Audiofonologia 2001, XIX, 11-18
225.
Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Skarżyński H., Rogowski M.:
Szum jako objaw nerwiaka nerwu słuchowego, Audiofonologia 2001, XIX, 19-24
226.
Kochanek K., Skarżyński H., Orkan-Łęcka E., Piłka A.: Porównanie odpowiedzi pnia
mózgu dla krótkich tonów o takich samych wartościach czasów narastania i opadania, ale
różnych widmach u osób z wysokoczęstotliwościowymi ubytkami słuchu, Audiofonologia
2001, XIX, 39-50
227.
Waligóra J., Korniszewski L., Mueller-Malesińska M., Pollak A., Płoski R., Skórka A.,
Skarżyński H.: Algorytm postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia
niedosłuchu genetycznie uwarunkowanego stosowany w Instytucie Fizjologii i Patologii
Słuchu, Audiofonologia 2001, XIX, 51-54
228.
Kurkowski Z.M., Grabias S., Skarżyński H., McPherson D.: Logopedyczny aspekt
przesiewowych badań słuchu u dzieci i młodzieży w Polsce, Audiofonologia 2001, XIX, 67-76
229.
Kurkowski Z.M., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Czyżewski A., Markowska R., Ratyńska
J.: System do wykrywania zaburzeń mowy „Mówię”, Audiofonologia, 2001, XIX, 167-174
230.
Skarżyński H., Szwedowicz P., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., MłotkowskaKlimek P.: Przewlekłe wysiękowe zapalenie uchaśrodkowego – aktualna procedura
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, Audiofonologia, 2001, XX, 7-14
231.
Mrówka M., Skarżyński H., Kopczyński A., Miszka K., Zawadzki R., Szwedowicz P.,
Młotkowska-Klimek P.: Zastosowanie tytanowych zaczepów osseointegracyjnych w
protezowaniu pourazowych amputacji małżowiny usznej, Audiofonologia 2001, XX, 23-28
232.
Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Szwedowicz P., Mrówka M., MłotkowskaKlimek P.: Zastosowanie nowych wszczepialnych protez słuchowych typu RETRO X – wyniki
wstępne, Audiofonologia 2001, XX, 29-34
233.
Mrówka M., Skarżyński H., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Szwedowicz P.,
Zawadzki R.: Zastosowanie aparatów typu BAHA w nabytych i wrodzonych wadach uszu,
Audiofonologia 2001, XX, 35-42
234.
Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J., Wojewódzka B., Kosmalowa J., Skarżyński H.:
Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w
Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Audiofonologia 2001, XX, 43-50
235.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski Z.M., Skarżyński H.: Czynniki
predysponujące do jąkania - charakterystyka grupy pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii
Słuchu w Warszawie, Audiofonologia 2001, t. XX, 99-104
236.
Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A.: Specyficzność
częstotliwościowa słuchowych potencjałów pnia mózgu wywoływanych impulsem tonu o
obwiedni Gaussa o częstotliwościach 500 Hz. I. Uszy normalnie słyszące, Audiofonologia
2001, XX, 113-124
237.
Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A.: Specyficzność
częstotliwościowa słuchowych potencjałów pnia mózgu wywoływanych impulsem tonem o
obwiedni Gaussa o częstotliwości 500 Hz. II. Ubytki słuchu typu ślimakowego, Audiofonologia
2001, XX, 125-132
238.
Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B., Rogowski M., Skarżyński H.:
Korelacja pomiędzy wysokością szumu, audiogramem i DP-gramem, Audiofonologia 2001,
XX, 133-140
239.
Tacikowska G., Pasternak P., Densert B., Skarżyński H.: Odległe efekty terapii choroby
Meniere'a metodą zmian ciśnienia indukowanych w uchu środkowym – doniesienie wstępne,
Audiofonologia 2001, XX, 141-148
240.
Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Nowak M., Pollak A., Płoski R., Korniszewski L.,
Skórka A., Skarżyński H.: Mutacje w genie GJB2 kodującym koneksynę 26 u pacjentów z
niedosłuchem, Audiofonologia, 2001, XX, 177-182
241.
Mueller-Malesińska M., Milewska-Bobula B., Szuchnik J., Rostkowska J., Wojewódzka
B., Marciński P., Skarżyński H.: Wyniki wielospecjalistycznych badań przeprowadzonych u
dzieci z wrodzonym niedosłuchem o prawdopodobnej etiologii różyczkowej, Audiofonologia
2001, XX, 183-198
242.
Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym. Tester słuchu „Słyszę...”, Audiofonologia 2001, XX, 199-208
243.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M.: Wczesne wykrywanie uszkodzeń słuchu u
noworodków i niemowląt, Przewodnik Lekarza, luty 2001, 1-2 (25-26), 111-118
244.
Skarżyński H.: Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej
elektrostymulacji, „Słyszę...”, nr 11 (49), listopad 2001, 4-7
245.
Skarżyński H., Rogowski M.: Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki w praktyce
klinicznej – wskazówki dla świadczeniodawców i płatników, Wydawnictwa Instytutu Fizjologii
i Patologii Słuchu, Warszawa 2000
246.
Skarżyński H., Czyżewski A., Kosmalowa J., Senderski A.: System Powszechnych Badań
Słuchu „Słyszę...” Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2000
247.
Skarżyński H., Czyżewski A., Kosmalowa J., Senderski A.: „I Can Hear...” A System for
Universal Hearing Screening, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2000
248.
Skarżyński H.: Odzyskać słuch, „Żyjmy Dłużej” nr 7 (496) lipiec 2000, 4-6
249.
Kochanek K., Sobieszczańska-Radoszewska Ł., Skarżyński H.: Zasady i metody
diagnozowania narządu słuchu u dzieci, Audiofonologia 2000, t. XVII cz. II, 87-100
250.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Orkan-Łęcka E., Piłka A.:
Związek pomiędzy progiem słyszenia i progiem odpowiedzi ABR w różnych konfiguracjach
audiogramów osób z ubytkami słuchu typu ślimakowego. Audiofonologia 2000, XVIII, cz. I,
74-78
251.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Orkan-Łęcka E., Piłka A.: Ocena
progu słyszenia dla częstotliwości 250 Hz na podstawie progów odpowiedzi pnia mózgu dla
trzasku i bodźców o częstotliwościach 500 i 1000 Hz. Audiofonologia 2000, XVIII, cz. I, 74-87
252.
Senderski A., Kurkowski Z.M., Fabijańska A., Skarżyński H.: Przypadek zaburzenia
słuchu pochodzenia centralnego o niejasnej etiologii. Audiofonologia 2000, XVIII, cz. I, 105116
253.
Tacikowska G., Pasternak P., Densert B., Skarżyński H.: Wpływ terapii ciśnieniem
podawanym do ucha środkowego na objawy choroby Méniere’a – badania pilotażowe,
Audiofonologia 2000, XVIII, cz. I, 135-141
254.
Mueller-Malesińska M., Nowak M., Skarżyński H., Płoski R., Waligóra J.: Genetyczne
badania przesiewowe mutacji 35delG w genie koneksyny 26 (GJB2) w populacji centralnej
Polski., Audiofonologia 2000, XVIII, cz. I, 153-157
255.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Piłka A., Orkan-Łęcka E.:
Normy latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla trzasku oraz
krótkich tonów o częstotliwościach 500 i 1000 Hz, Audiofonologia 2000, XVIII, cz. I , 167-176
256.
Lorens A., Skarżyński H., Walkowiak A., Piotrowska A., Śliwa L.: Śródoperacyjne
obiektywne metody badania elektrycznych właściwości drogi słuchowej, Audiofonologia
2000, XVIII, cz. I, 207-213.
257.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Senderski A.: Badania
przesiewowe noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzenia słuchu w Polsce –
doniesienia wstępne, Audiofonologia 2000, XVIII, cz. I 9-15
258.
Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Skarżyński H., Grzanaka A.: Epidemiologia
czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków w Polsce, Audiofonologia 2000, XVIII,
cz. I, 15-21
259.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ratyńska J., Ołtarzewski M., Szymborski J.:
Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem
uszkodzenia słuchu w Polsce, Audiofonologia 2000, XVIII, cz. I, 21-31
260.
Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Śliwa L., Behr R., Müller J.,
Skarżyńska B.: Wyniki słuchowe w implancie pniowym po 2 latach rehabilitacji w trzech
językach, Audiofonologia 2000, XVIII, cz. I, 31-37
261.
Szuchnik J., Skarżyński H.,Geremek A., Lorens A.: Porównanie percepcji słuchowej
pacjentów korzystających z jednokanałowych implantów ślimakowych po wszczepieniu
implantu wielokanałowego, Audiofonologia 2000, XVIII, cz. I, 37-43
262.
Skarżyński H., Miszka K., Szwedowicz P.: Ostre zapalenie ucha środkowego,
Przewodnik Lekarza, nr 9 (23), 2000, 74-76
263.
Skarżyński H.: Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce,
„Przewodnik Lekarza” nr 1 (15) styczeń 2000, 19-21
264.
Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff P.J., Jastreboff M., Rogowski M., Skarżyński H.:
Klinika Szumów Usznych (w organizacji) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Otolaryngologia
Polska 1999, Suplement 30, LIII, 503-504
265.
Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Zawadzki R.:
Aktualne kryteria kwalifikacji do operacji wszczepienia implantu ślimakowego,
Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 110-112
266.
Grzelak A., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Sopliński P., Skarżyński H.:
Etiopatogeneza wysiękowego zapalenia ucha środkowego w świetle wybranych
współczesnych poglądów, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 413-415
267.
Lorens A., Szuchnik J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Śliwa L., Piotrowska
A., Walkowiak A.: Porównanie zakresu dynamiki słyszenia osób implantowanych z osiąganymi
wynikami rehabilitacji słuchu, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 481-483
268.
Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Senderski A.: Wyniki słuchowe stosowania
drenażu ucha środkowego w zaawansowanym przewodzeniowym i mieszanym upośledzeniu
słuchu, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 422-424
269.
Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R.: Zastosowanie różnych materiałów
w rekonstrukcji aparatu przewodzącego ucha środkowego, Otolaryngologia Polska 1999,
Suplement 30, LIII, 425-427
270.
Niemczyk K., Miszka K., Skarżyński H., Podogrodzki P.: Problemy w leczeniu
operacyjnym przewlekłego zapalenia ucha środkowego z mieszanym upośledzeniu słuchu,
Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 437-439
271.
Niemczyk K., Skarżyński H., Miszka K., Podogrodzki P., Szwedowicz P.: Rekonstrukcja
ucha środkowego w uszach z aktywnym procesem zapalnym – wyniki wstępne,
Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 440-442
272.
Niemczyk K., Skarżyński H., Podogrodzki P., Szwedowicz P.: Problemy diagnostyczne
w nerwiakowłókniakowatości typu 2, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 483485
273.
Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Skarżyński H., Vinsent Ch., Haidi H.: Wyniki badań
otoneurologicznych u pacjentów z nerwiakiem nerwu słuchowego, Otolaryngologia Polska
1999, Suplement 30, LIII, 486-488
274.
Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Kochanek K., Haidi H., Skarżyński
H., Grzanka A.: Rozkład czynników ryzyka uszkodzenia słuchu w grupie dzieci słyszących i w
grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu – analiza na podstawie kwestionariusza wysokiego
ryzyka, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 282-284
275.
Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K.: Anatomiczne podstawy dla programu
słuchowych implantów pniowych, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 493-497
276.
Skarżyński H.: Program Opieki na Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce 1999,
Otolaryngologia Polska Suplement 30, LIII, 77-81
277.
Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L.,
Szuchnik J., Miszka K., Hochmair E., Skarżyńska B., Lorens A.: Pierwszy w Polsce implant
słuchowy wszczepiony do pnia mózgu, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 113116
278.
Skarżyński H.: Program badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce –
wyniki uzyskane w latach 1995 – 1997, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 8184
279.
Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K., Szwedowicz P:
Stapedotomie wykonywane u dzieci, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 135137
280.
Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K.: Przyczyny reoperacji w
otosklerozie, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 230-232
281.
Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Szwedowicz P.: Analiza
problemów chirurgicznych podczas wszczepiania implantu ślimakowego do ucha po
uprzednio wykonanej operacji radykalnej, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII,
117-119
282.
Skarżyński H., Miszka K., Somers T., Żarowski A., Zawadzki R.: Wyniki leczenia
w rekonstrukcji całkowitego braku małżowiny usznej, Otolaryngologia Polska 1999,
Suplement 30, LIII, 454-456
283.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Ratyńska J.: Modele i
perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce, Otolaryngologia
Polska 1999, Suplement 30, LIII, 818-821
284.
Skarżyński H., Niemczyk K., Miszka K.: Analiza wskazań do stosowania drenażu ucha
środkowego, Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 456-458
285.
Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe – stan obecny i perspektywy , Otolaryngologia
Polska 1999, Suplement 30, LIII, 45-50
286.
Somers T., Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Niemczyk K., Skarżyńska B.: Technika
chirurgiczna rekonstrukcji małżowiny usznej z chrząstki własnej pacjenta, Otolaryngologia
Polska 1999, Suplement 30, LIII, 92-95
287.
Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Grabowska M., Skarżyński H.: Prezentacja
zestawu testów percepcyjnych programu EARS ze szczególnym uwzględnieniem profilu LiP
(Posty w słuchaniu), Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 826-828
288.
Zientalska E., Kochanek K., Skarżyński H., Miszka K., Dobrzyński P., Niemczyk K.:
Ocena aparatu przewodzącego ucha środkowego po operacjach otosklerozy za pomocą
otoemisji akustycznej produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka – DPOAE,
Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 476-478
289.
Zientalska E., Skarżyński H., Dobrzyński P., Miszka K., Niemczyk K., KrzeskaMalinowska I., Kochanek K., Pierchała K.: Stan ucha wewnętrznego po reoperacji otosklerozy,
Otolaryngologia Polska 1999, Suplement 30, LIII, 244-246
290.
Żarowski A., Skarżyński H., Miszka K., Somers T.: Cztery opcje leczenia chirurgicznego
znacznych malformacji małżowiny i ucha środkowego, Otolaryngologia Polska 1999,
Suplement 30, LIII, 89-92
291.
Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Szwedowicz P.: Otosklerozy wieku dziecięcego,
Nowa Pediatria 1999, III, 1(11) 3-5
292.
Krzeska-Malinowska I., Skarżyński H., Szwedowicz P.: Niedosłuch w zespole Crouzon
C, Nowa Pediatria 1999, III, 1(11) 5-7
293.
Krzeska-Malinowska I., Skarżyński H., Nyckowska J.: Trudności diagnostyczne w
otosklerozach u dzieci, Nowa Pediatria 1999, Zeszyt 17 Nr 6, 113-114
294.
Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Nyckowska J., Zawadzki R.: Zmiany stwierdzone
w uchu środkowym u dzieci poddanych stapedetomii, Nowa Pediatria 1999, Zeszyt 17 Nr 6,
173-174
295.
Skarżyński H., Kukwa A., Chmielik M., Gryczyńska D., Grzegorowski M., HassmanPoznańska E., Niedzielska G., Niemczyk K., Piziewicz A., Pruszewicz A., Grzelak A.: Algorytm
postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego u dzieci, Nowa
Pediatria 1999, Zeszyt 17 Nr 6, 198-200
296.
Grzelak A., Skarżyński H.: Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego,
Przewodnik Lekarza 1999, 1(5), 64-66
297.
Żarowski A., Skarżyński H., Offeciers E. F.: Propozycja ujednolicenia zasad prezentacji
wyników funkcjonalnych w otochirurgii, Audiofonologia 1999, XV, 9-18
298.
Senderski A., McPherson D., Skarżyński H.: Możliwości diagnostyki centralnych
zaburzeń słuchu u dzieci, Audiofonologia 1999, XV, 19-28
299.
Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H.: Zastosowanie
techniki ABR i OAE w badaniach przesiewowych i diagnostycznych u dzieci z uszkodzeniami
słuchu, Audiofonologia 1999, XV, 29-34
300.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., Grzanka A.: Wpływ wielkości
ubytku słuchu typu ślimakowego na przebieg funkcji latencja-natężenie fali V odpowiedzi
ABR, Audiofonologia 1999, XV, 35-48
301.
Tacikowska G., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena wielkości adaptacji
słuchowej metodą ABR MLS w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych, Audiofonologia
1999, XV, 49-58
302.
Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H., Senderski A., Ratyńska J., Wolan
T., Ciszek A., Żaczek Z, Tokarczyk M., Madej S., Ogonowska G., Horbulewicz A., JaroszewskaBalicka W., Czajkowska M., Ogińska Z., Śmiechura M., Milewska-Obula B., Dobrzańska A.,
Marciński P.: Badania ABR i OAR u noworodków – wyniki programu wieloośrodkowego,
Audiofonologia 1999, XV, 59-64
303.
Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H., Ratyńska J., Senderski A.,
Sopliński P., Tokarczyk M., Madej S., Ogonowska G., Jaroszewska-Balicka W., Ogińska Z.,
Śmiechura M., Rowecka-Trzebicka K., Milewska-Bobula B., Dobrzańska A., Marciński P., Haidi
H., Rajtar-Leontiew Z., Michalska M., Przeradzka B., Urbańska-Żebrowska B., PasternakiewiczNieciecka H., Domicz-Czestyńska M.: Program powszechnych badań przesiewowych
noworodków pod kątem wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu – prezentacja wyników,
Audiofonologia 1999, XV, 71-78
304.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ratyńska J., Sopliński P.: Algorytm
postępowania w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków, Audiofonologia 1999, XV,
79-86
305.
Mrugalska K., Kochanek K., Piłka A., Stefaniak A., Skarżyński H.: Efektywność modelu
badań przesiewowych słuchu u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka, realizowanego przez
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, Audiofonologia 1999, XV, 87-98
306.
Kochanek K., Janczewski G. Skarżyński H., Piłka A.: Ocena czułości i specyficzności
metody maskowania poprzedzającego – ABR FM w ubytkach ślimakowych i
pozaślimakowych, Audiofonologia 1999, XV, 99-110
307.
Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J.: Program implantów ślimakowych u dzieci –
stan obecny, Audiofonologia 1999, XV, 111-119
308.
Szuchnik J., Geremek A., Skarżyński H.: Zastosowanie implantów ślimakowych u dzieci
w wieku dorastania z głuchotą pre- i postlingwalną, Audiofonologia 1999, XV, 120-124
309.
Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Zawadzki R.: Wyniki leczenia całkowitej
głuchoty u małych dzieci z głuchotą pre- i postlingwalną, Audiofonologia 1999, XV, 125-130
310.
Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Geremek A., Michałowska E.: Deprywacja
słyszenia przy jednostronnym protezowaniu, Audiofonologia 1999, XV, 211-214
311.
Zając J., Kochanek K., Pietraszek S., Piłka A., Skarżyński H.; Automatyczne oznaczanie
szczytu fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu za pomocą funkcji korelacji –
wyniki wstępne, Audiofonologia 1999, XV, 221-230
312.
Kochanek K., Tacikowska G., Skarżyński H., Zając J., Piłka A., Jaśkiewicz M.: Ocena
wpływu intensywności bodźca na wielkość adaptacji słuchowej ocenianej metodą ABR MLS,
Audiofonologia 1999, XV, 231-242
313.
Jędrusik A., Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Piłka A., Ircha D.: Zgodność
nachylenia audiogramu DP-gramu w wysokoczęstotliwościowych ubytkach słuchu typu
ślimakowego, Audiofonologia 1999, XV, 243-248
314.
Zientalska E., Held-Ziółkowska M., Kochanek K., Stankiewicz-Szymczak W., Skarżyński
H., Głęboki obustronny niedosłuch odbiorczy--nastepstwo kolejnych infekcji wirusowych,
Otolaryngologia Polska, 1999, 53(2), 189-193
315.
Skarżyński H., Bartnik G., Fabijańska A.: Leczenie szumów usznych, „Służba Zdrowia”,
nr 71-72, września1999, 29-30
316.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M.: Program wczesnego wykrywania uszkodzeń
słuchu u noworodków i niemowląt, „Służba Zdrowia”, nr 71-72, wrzesień 1999, 31
317.
Skarżyński H.: Możliwości leczenia całkowitej głuchoty, „Służba Zdrowia”, nr 71-72,
wrzesień 1999, 25-28
318.
Wysocki J., Skarżyński H.: Kochleostomia podczas operacji wszczepu
wewnątrzślimakowego. Uwarunkowania anatomiczne u dzieci i dorosłych, Otolaryngologia
Polska, 1998, LII, Nr 6, 689-694
319.
Kochanek K., Skarżyński H., Cwynar B., Wróbel B.: Badania słuchowych potencjałów
wywołanych pnia mózgu u małych dzieci w porze wieczorno-nocnej, Otolaryngologia Polska,
1997, LI, Nr 2, 223-227
320.
Skarżyński H., Kurkowski Z.M.: Program opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w
Polsce, Audiofonologia, 1998, XIII, 191-198
321.
Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H., Ratyńska J.: Perspektywy rozwoju
badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Polsce, Audiofonologia, 1998,
XIII, 223-228
322.
Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Grzanka A., Kochanek K.: Skarżyński H.: Zalecenia
dotyczące badań przesiewowych słuchu u noworodków – rys historyczny, Audiofonologia,
1998, XIII, 213-222
323.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Jabłońska B., Kaczmarska B., Lenart A.:
Wstępne wyniki programu wykrywania wad słuchu u niemowląt realizowanego w lecznictwie
otwartym, Audiofonologia, 1998, XIII, 283-288
324.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ratyńska J.: Wieloośrodkowe badania
przesiewowe słuchu u noworodków przeprowadzone w roku 1998 – wyniki wstępne,
Audiofonologia 1998, XIII, 289-296
325.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Kochanek K.: Badania słuchowych potencjałów
wywołanych pnia mózgu w śnie fizjologicznym u dzieci w wieku 0-6 lat – analiza materiału
IFPS z roku 1998, Audiofonologia, 1998, XIII, 297-305
326.
Skarżyński H., Śliwa L., Shehata-Diehler W., Lorens A., Walkowiak A.: Śródoperacyjna
rejestracja elektrycznie wywołanych potencjałów z pnia mózgu, wykonywana podczas
zabiegu wszczepiania implantu pniowego, Audiofonologia, 1998, XIII, 181-190
327.
Niemczyk K., Skarżyński H., Olesiński T.: Procesy patologiczne w kącie mostowomóżdżkowym, Audiofonologia, 1998, XIII, 237-243
328.
Tacikowska G., Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., Zając J.,
Jaśkiewicz M.: Zmiany latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
rejestrowanych techniką ciągów maksymalnej długości – MLS w funkcji częstości powtarzania
bodźca i jego intensywności, Audiofonologia, 1998, XIII, 159-172
329.
Niemczyk K., Skarżyński H., Bruzgielewicz A.: Obserwacja guzów nerwu słuchowego,
Audiofonologia, 1998, XIII, 229-236
330.
Niemczyk K., Vaneccloo F.M., Skarżyński H., Podgorodzki P., Bruzgielewicz A.: Obraz
kliniczny guzów nerwu VIII w erze nowoczesnych badań diagnostycznych, Audiofonologia,
1998, XII, 242-252
331.
Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Skarżyński H.: Algorytm postępowania z
pacjentem z szumami usznymi lub/i nadwrażliwością słuchową w Klinice Szumów Usznych
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Audiofonologia, 1998, XII, 253-260
332.
Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J.: Program implantów ślimakowych u dzieci –
stan obecny, Audiofonologia, 1998, XIII, 275-282
333.
Skarżyński H.: Współczesne metody leczenia wybranych uszkodzeń słuchu, Terapia,
1998, VI, nr 4 (59), kwiecień, 37-40
334.
Skarżyński H.: Zawroty głowy, Infomedica, 1998, nr 18(47), 28 sierpień
335.
Skarżyński H.: Możliwość leczenia całkowitej głuchoty przy pomocy implantów
ślimakowych i pniowych, Kosmos, 1998, 47, nr 3, 261-270
336.
Skarżyński H.: Wybrane zagadnienia dotyczące utraty i leczenia najczęstszych
uszkodzeń słuchu, Kosmos, 1998, 47, nr 3, 375-382
337.
Kossowska E., Skarżyński H.: To już trzy lata, „Słyszę” nr 5 (7) maj 1998, 13-14
338.
Skarżyński H., Kurkowski Z.M., Zagrodzka J.: Program Opieki nad Osobami z
Uszkodzeniami Słuchu w Polsce, “Słyszę” nr 6 (8) czerwiec, 1998, 2-5
339.
Skarżyński H., Zagrodzka J.: Pomoc dla Osób Niedosłyszących w Polsce, “Słyszę” nr 10
(12) październik 1998, 7-9 i 24-26
340.
Skarżyński H., Zawadzki R.: O czym pacjent wiedzieć powinien, „Słyszę” nr 12(14)
grudnia 1998, 4 i 7
341.
Skarżyński H.: Amerykańska Akademia Audiologii, “Słyszę” nr 5 (7) maj, 1998, 6-7
342.
Skarżyński H.: Program Implantów Pniowych w Warszawie, “Słyszę” nr 2 (4) luty,
1998, 5-7
343.
Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff M., Rogowski M., Sienkiewicz J., Skarżyński H.:
Epidemiologia szumów usznych. Ankieta, Audiofonologia, XI, 1997, 209-212
344.
Czyżewski A., Lorens A., Skarżyński H., Kostek B., Wojnarowska W.: Próba
multimedialnego przedstawienia i skatalogowania uszkodzeń słuchu, Audiofonologia, XI,
1997, str 237-242
345.
Fabijańska A., Bartnik G., Jastreboff P., Rogowski M., Skarżyński H.: Wstępny wywiad
z pacjentem cierpiącym na szumy uszne, Audiofonologia, XI, 1997, 205-208
346.
Fruba J., Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Tomaszewska E.: Rekonstrukcja
małżowin usznych w jednostronnych mikrocjach, Otolaryngologia Polska, t. LI, Suplement nr
24, 1997, 536-539
347.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Zakrzewska-Pniewska B., Marchel A.,
Grzanka A., Piłka A., Jaśkiewicz M., Tacikowska G.: Ocena wielkości maskowania
poprzedzającego słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w uszach normalnych
oraz w ubytkach słuchu typu pozaślimakowego, Audiofonologia, 1997, XI, 101-112
348.
Lorens A., Obrycka A., Geremek A., Skarżyński H.: Analiza wybranych zagadnień
dotyczących wykonywania testu elektrostymulacji dla oceny pozaślimakowej drogi
słuchowej, Audiofonologia, XI, 1997, str 79-88
349.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Michałowska E.: Infekcje wewnątrzmaciczne a
wady słuchu u dzieci, Audiofonologia, XI, 1997, 237-242
350.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Michałowska E.: Zakażenie różyczką w ciąży a
niedosłuch u dziecka, Audiofonologia, XI, 1997, 219-226
351.
Mueller-Malesińska M., Słodowik-Rycaj E., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A.,
Skarżyński H.: Opieka lekarska, psychologiczna, logopedyczna nad dziećmi po wszczepieniu
implantu ślimakowego, Otolaryngologia Polska, L, Suplement 22, 186-192.
352.
Niemczyk K., Skarżyński H., Podgórski P.: Przypadek idiopatycznego porażenia nerwu
twarzowego wywołanego nerwiakiem, Audiofonologia, XI, 1997, 267-274
353.
Niemczyk K., Skarżyński H., Bruzgielewicz A.: Próby stroikowe – historia i
teraźniejszość, Audiofonologia, XI, 1997, 263-266
354.
Skarżyński H. {red.}, Mueller-Malesińska M., Wojnarowska-Kulesza W., Kosmalowa J.,
Zagrodzka J.: Program pomocy dla osób niesłyszących w Polsce, Sprawozdanie z wykonania
programu przygotowane pod redakcją Realizatora programu prof. dr hab. med. Henryka
Skarżyńskiego. Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa, 1997
355.
Skarżyński H. (red.): Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom
niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997
356.
Skarżyński H.: Wyniki realizacji Programu Społecznej Fundacji Solidarności,
{w:} Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce,
Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 6-11
357.
Skarżyński H.: Propozycje struktury organizacyjnej opieki i zaplecza diagnostycznoleczniczo-rehabilitacyjnego nad osobami z uszkodzeniami słuchu w kraju, {w:} Raport
końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo
Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 12-21
358.
Skarżyński H.: Zasady organizacji specjalistycznego szkolenia kadry lekarskiej i
medyczno-technicznej dla potrzeb realizacji „Programu opieki nad osobami z uszkodzeniami
słuchu w Polsce”, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w
Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 77-80
359.
Skarżyński H.: Zasady zaopatrywania osób z uszkodzeniami słuchu w sprzęt i środki do
leczenia i rehabilitacji uszkodzeń słuchu oraz zasady refundacji kosztów przez instytucje i
organa państwowe, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w
Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 81-84
360.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W.: Klasyfikacja uszkodzeń
słuchu, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce,
Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 22-34
361.
Skarżyński H., Zagrodzka J.: Wyniki realizacji Programu Społecznej Fundacji
Solidarności. Zasięg Programu, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom
niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 8589
362.
Skarżyński H., Zagrodzka J.: Szkolenie zespołów dla potrzeb realizacji Programu,
Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce,
Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 90-98
363.
Skarżyński H., Zagrodzka J.: Doposażenie zaplecza aparaturowego dla potrzeb
realizacji Programu, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w
Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 99
364.
Skarżyński H., Zagrodzka J.: Rozwój organizacji kontaktów polsko-niemieckich, Raport
końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo
Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 100-116
365.
Skarżyński H., Kosmalowa J., Kochanek K.: Program opieki nad osobami z
uszkodzeniami słuchu w Polsce, Materiały Konferencji „Instytuty a zdrowie publiczne”, Wyd.
Instytutu Żywienia i Żywności, Warszawa, grudzień 1997, 57-73
366.
Niemczyk K., Skarżyński H.; Leczenie kieszonek retrakcyjnych, Otolaryngologia Polska
t. LI, Suplement Nr 24, 1997, 546-550
367.
Niemczyk K., Skarżyński H., Bruzgielewicz A.: Metody przedstawiania wyników
tympanoplastyk, Otolaryngologia Polska t. VI, Suplement Nr 24 1997, 568-573
368.
Senderski A., Kochanek K., Wróbel B., Piłka A., Ogińska Z., Skarżyński H., Tacikowska
G.: Wpływ szerokości pasma wzmacniacza biologicznego na parametry fali V słuchowych
potencjałów wywołanych pnia mózgu, Audiofonologia, 1997, XI, 113-124
369.
Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Żarowski A.: Leczenie operacyjne
zaawansowanej otosklerozy, Audiofonologia, XI 1997, 9-14
370.
Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Wojnarowska W., Zawadzki R.: Problemy
w leczeniu otosklerozy wieku podeszłego, Audiofonologia, XI, 1997, 15-18
371.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A.,
Ratyńska J.: Metody stosowane do badań przesiewowych narządu słuchu u noworodków,
Audiofonologia, XI, 1997, 139-146
372.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A.,
Ratyńska J.: Program badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem
występowania wad narządu słuchu bazujący na kwestionariuszu wysokiego ryzyka,
Audiofonologia, XI, 1997, 147-158
373.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A.,
Ratyńska J.: Kwestionariusz wysokiego ryzyka występowania wady słuchu u noworodka i
niemowlęcia, Audiofonologia, XI, 1997, 159-172
374.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A.,
Ratyńska J.: Modele badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem
występowania wad słuchu, Audiofonologia, XI, 1997, 173-182
375.
Szuchnik J., Święcicka A., Skarżyński H.: Doświadczenia polskich pacjentów
korzystających z wielokanałowego implantu ślimakowego COMBI 40, Audiofonologia, XI,
1997, 27-32
376.
Szuchnik J, Lorens A., Skarżyński H.: Możliwość odbioru mowy u pacjentów
korzystających z implantów ślimakowych z różnymi strategiami jej kodowania (MPEAK i
SPEAK), Audiofonologia, XI, 1997, 19-26
377.
Szuchnik J., Malesińska M., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A., Skarżyński H.: Wyniki
rehabilitacji u dzieci po zastosowaniu różnych typów implantów ślimakowych,
Otolaryngologia Polska, L, Suplement Nr 22,1997, 209-212
378.
Czyżewski A., Lorens A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Badanie wpływu transpozycji
widmowej sygnału fonicznego na rozumienie mowy w warunkach głębokiego niedosłuchu,
Audiofonologia, VIII, 1996, 69-74
379.
Geremek A., Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Hofman J., Kochanek
K.: Ocena postępów rehabilitacji w porówaniu z wynikami przedoperacyjnej
elektrostymulacji, Audiofonologia, 1996, VIII, 125-128
380.
Iskra L., Szuchnik J., Wróbel B., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.:
Próba badania słuchu fonemowego i spostrzegawczości słuchowej dorosłych pacjentów po
zastosowaniu implantu ślimakowego, Audiofonologia, 1996, VIII, 143-146
381.
Kochanek K., Jędrusik A., Wróbel B., Skarżyński H.: Doświadczenia własne w
badaniach przesiewowych słuchu u noworodków z zastosowaniem otoemisji wywołanych
trzaskiem CEOAE, Audiofonologia, 1996, t. VIII, 43-49
382.
Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Jędrusik A., Piłka A., Olczak J.:Ocena progu
słyszenia dla 500Hz oraz w zakresie częstotliwości 2-4 kHz za pomocą słuchowych
potencjałów wywołanych pnia mózgu, Audiofonologia, 1996, VIII, 51-57
383.
Kosmala J., Skarżyński H.: Karta zgłoszenia pacjenta z uszkodzonym słuchem,
Audiofonologia, 1996, VIII, 179-183
384.
Materiały z III Międzynarodowej Konferencji “Diagnostyka, Leczenie i Rehabilitacja
Zaburzeń Słuchu” - Warszawa, 11-14 września1995, Praca zbiorowa pod redakcją prof.
Skarżyński H.,ego, Audiofonologia, 1996, VIII, 190
385.
Kosmala J., Skarżyński H.: Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji
“Diagnostyka, Leczenie i Rehabilitacja Zaburzeń Słuchu”, Warszawa 11-14 września1995,
Audiofonologia, 1995, VII, s. 180-185 (drukowano w 1996 r.)
386.
Matejuk-Studzińska E., Hofman J., Lorens A., Skarżyński H.: Pierwsze doświadczenia w
zastosowaniu elektrostymulacji jako metody leczenia szumów usznych, Audiofonologia,
1996, VIII, 83-87
387.
Niemczyk K., Skarżyński H.: Kieszonki retrakcyjne – patogeneza i klasyfikacja,
Audiofonologia, 1996, VIII, 89-97
388.
Posłuszna-Owcarz M., Bogucka G., Polańska-Fryś D., Skarżyński H.: Realizacja
przedoperacyjnych oczekiwań pacjentów implantowanych a efektywność rehabilitacji,
Audiofonologia, 1996, VIII, 119-123
389.
Skarżyński H., Niemczyk K.: Odległe wyniki stosowania różnych materiałów do
rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych, Audiofonologia, 1996, VIII, 75-81
390.
Skarżyński H. i współ.: Ujednolicony program badań przesiewowych u noworodków w
aspekcie występowania wad słuchu, Audiofonologia, 1996, VIII, 7-26
391.
Szuchnik J., Iskra L., Słodownik-Rycaj E., Święcicka A., Skarżyński H.: Proces nabywania
oraz pomiar umiejętności słuchowych u pacjentów implantowanych w kolejnych etapach
rehabilitacji, Audiofonologia, 1996, VIII, 129-141
392.
Geremek A., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H.: Efekty
wczesnego aparatowania dzieci z głębokim niedosłuchem, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L,
Suplenent Nr 22, 336-337
393.
Geremek A., Skarżyński H., Lorens A., Mueller-Malesińska M.: Kwalifikacja dzieci do
wszczepów ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement 22, 179-181
394.
Kochanek K., Skarżyński H.: Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia
mózgu u małych dzieci w porze wieczorno nocnej, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L,
Suplement 22, 219
395.
Kochanek K., Skarżyński H., Jaśkiewicz M., Zając J., Sasor M., Kowalski W., Żychoń L.,
Jędrusik A.: Zastosowanie urządzenia do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych
pnia mózgu i otoemisji wywołanej trzaskiem w badaniach przesiewowych słuchu u
noworodków oraz w badaniach diagnostycznych - doniesienie wstępne, Otolaryngologia
Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 224-225
396.
Kochanek K., Skarżyński H., Wróbel B., Senderski A.: Badania przesiewowe słuchu u
noworodków za pomocą rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu,
Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 217
397.
Kochanek K., Skarżyński H., Zając J., Jaśkiewicz M., Kowalski W., Napierała J., Żychoń
L.: Zastosowanie urządzenia do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
nazwie „MARTA” w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków oraz w badaniach
diagnostycznych, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 218
398.
Kochanek K., Wróbel B., Jędrusik A., Senderski A., Skarżyński H.: Wpływ szerokości
pasma wzmacniacza biologicznego na parametry fali słuchowych potencjałów wywołanych
pnia mózgu, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 283
399.
Mueller-Malesińska M., Słodownik-Rycaj E., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A.,
Szuchnik J., Skarżyński H.: Opieka lekarska, psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna nad
dziećmi po wszczepieniu implantu ślimakowego, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L,
Suplement Nr 22, 186-191
400.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Geremek A., Senderski A.: Leczenie
współistniejącego przewodzeniowego i odbiorczego upośledzenia słuchu u dzieci,
Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 107-111
401.
Skarżyński H.: Założenia programu opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w
Polsce do 2000 r., Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 331-335
402.
Skarżyński H., Kochanek K., Wróbel B., Geremek A., Mueller-Malesińska M.: Program
powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce - cele, zadania, etapy
realizacji, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 340-341
403.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Niemczyk K: Leczenie przewlekłego,
wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci - wyniki wczesne i odległe, Otolaryngologia
Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 73-76
404.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Studzińska E., Zagrodzka J., Michałowska E.:
Wybrane problemy dotyczące wprowadzania programu „Pomoc dla Osób Niedosłyszących w
Polsce”, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 342-343
405.
Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R.: Zastosowanie różnych typów implantów
ślimakowych w częściowej i całkowitej ossyfikacji ślimaka, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L,
Suplement Nr 22, 182-185
406.
Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Miszka K.: Odległe wyniki w
ossikuloplastykach u dzieci, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 118-119
407.
Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Skarżyńska B., Miszka K.: Zastosowanie
materiałów biokompatybilnych w chirurgii rekonstrukcyjnej, Otolaryngologia Polska, 1996, t.
L, Suplement Nr 22, 120-123
408.
Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B., Niemczyk K.: Badanie anatomiczne kości
skroniowej dla potrzeb chirurgicznych, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22,
357-359
409.
Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Posłuszna-Owcarz M., Skarżyński H., Geremek A.:
Wyniki rehabilitacji u dzieci po zastosowaniu różnych typów implantów ślimakowych,
Otolaryngologia Polska 1996, t. L, Suplement Nr 22, 209-212
410.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Kochanek K.: Opieka nad dziećmi
z grupy wysokiego ryzyka uszkodzenia narządu słuchu, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia
Dziecka, Materiały Konferencyjne, 1996, 37
411.
Skarżyński H.: Moje stanowisko dotyczące współczesnych metod leczenia głuchoty
przy pomocy wszczepów ślimakowych, Audiofonologia 1995, VII, 189-203
412.
Skarżyński H.: Współczesne metody leczenia głuchoty, Post. Nauk Med., 1995, 3, 212218
413.
Wysocki J., Skarżyński H.: Wyniki badań morfologicznych kości skroniowej dla potrzeb
chirurgicznych, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 8-10
414.
Skarżyński H., Janczewski G.: Implanty ślimakowe w ossyfikacjach ślimaka i problemy
chirurgiczne, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 11-17
415.
Kochanek K., Skarżyński H.: Zasady stosowane w diagnostyce słuchu u dzieci, Biuletyn
„Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 17-21
416.
Geremek A., Skarżyński H., Hofman J., Marciniak P., Kochanek K.: Praktyczna
realizacja programu diagnostycznego „Cochlear Cennter”, Biuletyn “Cochlear Center” w
Warszawie, 1995, 1, 1, 63-67
417.
Skarżyński H., Niemczyk K.: Odległe wyniki stosowania różnych materiałów do
rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie,
1995, 1, 1, 75-79
418.
Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M., Geremek A., Skarżyński H.,
Hofman J., Matejuk-Studzińska E.: Organizacja programu i wyniki rehabilitacji słuchu po
wszczepach ślimakowych, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 97-101
419.
Musiał I., Szuchnik J., Skarżyński H.: Charakterystyka osób zaimplantowanych w
ośrodku “Cochlear Center” w Warszawie, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1,
1, 106-111
420.
Janczewski G., Pierchała K., Skarżyński H.; Stan obwodowej części narządu
przedsionkowego u chorych z wszczepem wewnątrzślimakowym, Biuletyn „Cochlear Center”
w Warszawie, 1995, 1,1, 181-182
421.
Kochanek K., Skarżyński H.: Przydatność rejestracji ABR w procesie kwalifikacji do
wszczepów ślimakowych, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 182-183
422.
Kochanek K., Skarżyński H., Cwynar B.: Badania słuchowych potencjałów wywołanych
pnia mózgu – ABR w porze wieczorno-nocnej, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie,
1995, 1, 1, 183-185
423.
Gall V., Kochanek K., Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H.: Elektroaudiometria – test
promontorialny u dzieci, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 192-193
424.
Skarżyński H.: Sprawozdanie z udziału w miedzynarodowym sympozjum implantów
ślimakowych, mowy i słuchu, Otolaryngologia Polska 1995; 49(5), 499-506
425.
Skarżyński H., Sprawozdanie z II Sympozjum Polsko-Niemieckiego nt. "Leczenie
zaburzen słuchu" Warszawa, 15-16. V. 1995, Otolaryngol Pol. 1996;50(4), 457-459
426.
Skarżyński H.: I Konferencja Implantów Ślimakowych, Recenzowane materiały
Naukowe Konferencji, Otolaryngologia Polska, T. 48, Suplement 15, Fundacja Rozwoju
Medycyny „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa 1994
427.
Skarżyński H.: Idea implantu ślimakowego, Otolaryngologia Polska, 1994, 48,
Suplement Nr 15, 9-12
428.
Geremek A., Malesińska M., Góralówna M., Skarżyński H.: Przygotowania chorego i
rodziny do ustawienia procesora mowy Otolaryng. Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 33-35
429.
Góralówna M., Owcarz M., Geremek A., Malesińska M., Skarżyński H.: Wprowadzenie
do rehabilitacji chorego z wszczepem Otolaryng. Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 36-45
430.
Skarżyński H., Geremek A., Góralówna M., Mueller-Malesińska M., MatejukStudzińska E.: Kryteria kwalifikacji i wskazania do stosowania implantów ślimakowych,
Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement 15, 56-62
431.
Skarżyński H.: Wybrane problemy chirurgiczne związane z implantacją wszczepów
ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 51-56
432.
Wysocki J., Skarżyński H.: Anatomia topograficzna kości skroniowej dla potrzeb
chirurgicznych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 62-68
433.
Skarżyński H., Góralówna M., Matejuk-Studzińska E., Geremek A., Tomaszewska E.,
Piotrowski J., Organizacja Ośrodka, badań wstępnych i opieki w „Cochlear Center” w
Warszawie, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement 15, 69-73
434.
Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B., Becker C., Zastosowanie materiałów
alloplastycznych w otochirurgii, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, supl., 15, 74-78
435.
Klasek O., Geremek A., Skarżyński H.: Ustawiania procesora mowy, Otolaryngologia
Polska, 1994, 48, supl., 15, 79-83
436.
Skarżyński H.: Podsumowanie Dyskusji Okrągłego Stołu podczas I Konferencji
Implantów Ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, supl., 15, 84-85
437.
Skarżyński H., Wszczep ślimakowy u osoby dorosłej z głuchota prelingwalną,
Otolaryngologia Polska 1994, 48, Suplement 15, 86-91
438.
Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M., Wojewódzka B., Skarżyński H.,
Geremek A.: Program rehabilitacji całkowitej głuchoty u osób po wszczepieniu implantów
ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 92-100
439.
Geremek A., Klasek O., Hofman J., Sobotka L., Skarżyński H.: Elektrostymulacja
pozaślimakowych struktur drogi słuchowej, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr
15, 62-69
440.
Skarżyński H., Niemczyk K., Becker C., Skarżyńska B.: Zastosowanie materiałów
biokompatybilnych w chirurgii ucha, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 115118
441.
Skarżyński H.: Wszczep ślimakowy u osoby dorosłej z głuchotą prelingwalną,
Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 152-159
442.
Skarżyński H.: Podsumowanie dyskusji okrągłego stołu podczas I Konferencji
Implantów Ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 149-150
443.
Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Klasek O., Piotrowski J.: Wskazania do
wszczepów ślimakowych u dzieci, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 154157
444.
Skarżyński H., Janczewski G., Góralówna M., Geremek A., Malesińska M., Niemczyk K.,
Piotrowski J., Tomaszewska E., Szuchnik J., Kochanek K.: Wybrane problemy dotyczące
programu wszczepów ślimakowych w leczeniu głuchoty, Otolaryngologia Polska, 1994, 48,
Suplement Nr 18, 157-160
445.
Malesińska M., Geremek A., Góralówna M., Szuchnik J., Skarżyński H.: Podstawowe
założenia programu rehabilitacji dzieci po implantowaniu wszczepów ślimakowych,
Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 161-164
446.
Osuch-Wójcikiewicz E., Skarżyński H., Zawadowski J.: Szerzenie się raka krtani z
przestrzeni przedgłośniowej Otolaryng. Pol., 1994, 48, supl. 16, 182-184
447.
Zawadowski J., Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E.: Problemy diagnostyczne i
lecznicze w guzach przerzutowych na szyi z nieznanego ogniska pierwotnego Otolaryng. Pol.,
1994, 48, supl. 16, 221-225
448.
Geremek A., Skarżyński H., Klasek O., Tomaszewska E.: Elektrostymulacja
pozaślimakowych struktur drogi słuchowej jako metoda diagnostyczna w całkowitej
głuchocie, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 245-247
449.
Niemczyk K., Skarżyński H., Janczewski G.: Wybrane aspekty chirurgii
rekonstrukcyjnej ucha środkowego u dzieci, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr
18, 302-304
450.
Skarżyński H., Janczewski G., Balcerzak J., Niemczyk K., Ligęziński R.: Otitis media
sectoria – odległe wyniki, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 197-200
451.
Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B., Niemczyk K.; Wybrane aspekty anatomii
topograficznej kości skroniowej dla potrzeb operacji wszczepów wewnątrzślimakowych u
dzieci, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 203-208
452.
Skarżyński H., Wszczepy ślimakowe, „Co słychać” Poradnik dla Rodziców Dzieci z
Wadą Słuchu, Polski Związek Głuchych, 1993, 1 /4/ 5-9
453.
Skarżyński H., Arciuch T., Szuchnik J.: Prezentacja wyników rehabilitacji wybranych
pacjentów – film popularnonaukowy, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących
i Niedosłyszących, 1993
454.
Skarżyński H.: Operacyjne leczenie uszkodzeń słuchu – film naukowo-szkoleniowy,
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących, 1993
455.
Skarżyński H., Niemczyk K.: Myringoplastyki – film szkoleniowy, FRM 1993
456.
Skarżyński H., Niemczyk K.: Piotrowski J., Poszerzona attykoantromastoidektomia –
film szkoleniowy, FRM 1993
457.
Skarżyński H., Niemczyk K.: Operacja radykalna i zmodyfikowana ucha środkowego –
film szkoleniowy, FRM 1993
458.
Skarżyński H., Niemczyk K.: Dekompresja nerwu twarzowego – film szkoleniowy, FRM
1993
459.
Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J.: Odtworzenie tylnej ściany przewodu
słuchowego zewnętrznego – film szkoleniowy, FRM 1993
460.
Skarżyński H.: Leczenie całkowitej głuchoty – stan aktualny wszczepów ślimakowych,
Forum, luty 1993
461.
Skarżyński H., Zawadowski J., Ligęziński R., Skarżyńska B.: Neck tumor as sign of
hypopharyngeal carcinoma, 15th Congress International Oral and Maxilofacial Surgery,
Warszawa, Nov. 1992, Czasopismo Stomatologiczne, 1993, 2-3, 113-115.
462.
Zawadowski J., Skarżyński H., Ligęziński R.: Cervical lymph node metastases from
unknown primary site, 15th Congress International Oral and Maxilofacial Surgery,Warszawa,
Nov. 1992, Czasopismo Stomatologiczne, 1993, 2, 94-97
463.
Ligęziński R., Skarżyński H., Zawadowski J., The surgical approach to the infratemporal
fossa and the skull base, 15th Congress International Oral and Maxilofacial
Surgery,Warszawa, Nov. 1992, Czasopismo Stomatologiczne, 1993, 2, 130-137
464.
Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Ligęziński R., Zawadowski J.: Czynniki
prognostyczne w przypadkach przerzutów raka krtani i gardła dolnego do węzłów chłonnych i
szyi, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 3, 217-224
465.
Ligęziński R., Osuch-Wójcikiewicz E., Fruba J., Sabbagh A., Skarżyński H.: Guz
plazmatycznokomórkowy nosa, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 167-170
466.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A., Kochanek K., Klasek O.:
Pierwszy wszczep ślimakowy w Polsce, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 427-434
467.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A.: Wybrane problemy w
zastosowaniu implantów ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 444-451
468.
Skarżyński H., Janczewski G., Balcerzak J.: Rak części zapierściennej gardła dolnego –
wyniki leczenia, rokowanie, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 4, 311-314
469.
Skarżyński H.: Implanty ślimakowe – szansa dla całkowicie niesłyszących, Terapia,
1993, 5, 3-5
470.
Skarżyński H.: Głuchota – pionierskie metody leczenia, Problemy, 1993, /558/, 14-18
471.
Skarżyński H.: Możliwości i ograniczenia w leczeniu całkowitej głuchoty, Materiały
Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 1993
472.
Skarżyński H., Zawadowski J., Niemczyk K., Balcerzak J.: Drenaż zewnętrzny w
przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego – wyniki odległe, Otolaryngologia
Polska, 1993, 47, 525-528
473.
Skarżyński H., Góralówna M., Malesińska M., Geremek A.: I Konferencja Implantów
Ślimakowych, Audiofonologia, V, 1993, 233-236
474.
Waloryszak B., Zawadowski J., Samoliński B., Świerczyński Z., Służewska W., Zawisza
E., Skarżyński H., Makowska W.: Wyniki badań cytologicznych nabłonka nosa i krtani
pracowników, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 102-105
475.
Skarżyński H.: Wybrane problemy rozwoju badań układu chłonnego krtani i jej
sąsiedztwa dla potrzeb klinicznych. Otolaryngologia Polska, 1992, 46, 5, 435-447
476.
Janczewski G., Skarżyński H.: Wskazania i przeciwwskazania do tympanoplastyk oraz
krytyczna ocena tych operacji, Otolaryngologia Polska, 1992, 46, 5, 494-504
477.
Skarżyński H.: Zastosowanie implantów ślimakowych w leczeniu całkowitej głuchoty,
Gazeta Lekarska, 1992, 8, 16-17
478.
Skarżyński H., Kruś S.: Wszczepy ślimakowe, metoda przywracania słuchu.MedycynaDydaktyka-Wychowanie, 1992, 30, 3-4
479.
Janczewski G., Skarżyński H., Niemczyk K.: Reoperacje w przewlekłym perlakowym
zapaleniu ucha środkowego, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 153-155
480.
Skarżyński H., Niemczyk K., Balcerzak J.: Niepowodzenia w operacjach
rekonstrukcyjnych ucha środkowego, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 168170
481.
Janczewski G., Osuch-Wójcikiewicz E., Pogorzelski R., Skarżyński H.: Rekonstrukcyjne
leczenie zwężeń krtani i tchawicy, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 282-285
482.
Zawadowski J., Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E.: Przerzuty raka do węzłów
chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego przyczyny niepowodzeń w diagnostyce i
leczeniu, Otolaryngologia Polska, 1992 , Suplement Nr 14, 308-311
483.
Skarżyński H.: Lokalizacja i przyczyny wznowy raka gardła dolnego w ocenie
morfologicznej i klinicznej, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 322-324
484.
Osuch-Wójcikiewicz E., Fruba J., Skarżyński H.: Przerzuty raka krtani do regionalnych
węzłów chłonnych w świetle badań morfologicznych i klinicznych, Otolaryngologia Polska,
1992, Suplement Nr 14, 342-344
485.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A., Kochanek K.: Wszczepy
wewnątrzślimakowe - stan wiedzy, perspektywy, wskazania do stosowania,Otolaryngologia
Polska, 1992, Suplement Nr 14, 444-451
486.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A.: Wybrane problemy w
zastosowaniu implantów ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 564
487.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K.: Postępy w operacjach poprawiających
słuch - przeszczepy alloplastyczne, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 565-567
488.
Skarżyński H.: Możliwości i ograniczenia w stosowaniu wszczepów
wewnątrzślimakowych, Magazyn Medyczny, 1992, 3, 12, 50-52
489.
Zawadowski J., Skarżyński H., Ligęziński R.: Przypadek dziecka z wrodzoną wadą
pierwszej kieszonki skrzelowej, Otolaryngologia Polska , 1991, 45, 4, 292-295
490.
Skarżyński H., Zawadowski J., Osuch-Wójcikiewicz E.: Early detection of disturbances
of epithelial keratinization, Materia Medica Polona, 1991, 277-279
491.
Osuch-Wójcikiewicz E., Skarżyński H., Osuch J., Gołębiewska E., Zawadowski J.:
Złośliwe nabłonkowe guzy szyi, Otolaryngologia Polska, 1991, 486-488
492.
Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Zawadowski J., Krauze R., Niemczyk K.: Guz szyi
jako objaw raka gardła dolnego, Otolaryngologia Polska, 1991, 453-456
493.
Zawadowski J., Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Krauze R., Niemczyk K.:
Postępowanie w urazach drążących szyi, Otolaryngologia Polska, 1991, 258-260
494.
Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Krauze R., Lisicka M.: Badania układu
chłonnego szyi, Otolaryngologia Polska, 1991, 413 - 416
495.
Szlenk Z., Olszewski E., Kukwa A., Skarżyński H., Pietruski J., Rynkiewicz N.:Sto lat
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 2426
496.
Deszczyńska H., Deszczyński J., Skarżyńska B., Reymond J., Skarżyński H.:Wpływ
elektrostymulacji na gojenie się złamań kości twarzoczaszki - badania doświadczalne,
Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 97-100
497.
Skarżyńska B., Skarżyński H., Deszczyńska H., Jegliński W., Niemczyk K.:Połączenia
chłonno-żylne w obrębie szyi - badania doświadczalne, Otolaryngologia Polska, 1991,
Suplement, 417-419
498.
Skarżyński H., Janczewski G., Zawadowski J.: Wskazania do stosowania przeszczepów
auto i allogennych podczas operacji tympanoplastycznych, Otolaryngologia Polska, 1991,
Suplement, 36-40
499.
Skarżyński H., Zawadowski J., Balcerzak B., Niemczyk K.: Obliteracja jamy wyrostka
sutkowatego w leczeniu różnych postaci przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 41-44
500.
Skarżyński H., Opolski G., Zawadowski J., Niemczyk K.: Niedrożność górnych dróg
oddechowych u dzieci w zespole sleep apnea - odległe wyniki leczenia i obserwacji,
Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 327-329
501.
Skarżyński H.: Nagłe odbiorcze upośledzenie słuchu, Medycyna 2000, 1990, 2
502.
Skarżyński H.: Chirurgia rekonstrukcyjna ucha, Część I, Medycyna 2000, 1990, 3
503.
Skarżyński H.: Chirurgia rekonstrukcyjna ucha, Część II - wyniki leczenia,Medycyna
2000, 1990, 4, 6-11
504.
Skarżyński H., Kukwa A., Jegliński W., Skarżyńska B.: Stopień niedorozwoju ucha
środkowego w zaburzeniach rozwojowych I i II łuku skrzelowego, Otolaryngologia Polska,
1990, 44, 5, 297-301
505.
Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H.: Nowe spojrzenie na problem bariery
anatomicznej w układzie chłonnym błony śluzowej krtani, Otolaryngologia Polska, 1990, 44,
57-61
506.
Skarżyński H., Opolski G., Jegliński W., Słomka K., Kalotka-Bratek A., Krauze R.:
Zaburzenia drożności górnych dróg oddechowych i ich następstwa, Otolaryngologia Polska,
1989, 43, 2, 121-127
507.
Skarżyński H., Deszczyńska H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Badanie układu chłonnego
języka - sieć chłonna błony śluzowej, Otolaryngologia Polska, 1989, 43, 371-375
508.
Skarżyński H.: Badania kliniczne i doświadczalne układu chłonnego gardła dolnego
w zdrowiu i w chorobie nowotworowej, Otolaryngologia Polska, 1989, 43, 329-332.
509.
Skarżyński H., Kukwa A., Opolski G., Czarkwiani-Pacak L., Słomka K., Radzimowski P.,
Ryba M., Szlenk Z.: Niedrożność nosa u chorych z zaburzeniami odychania podczas snu - sleep
apnea, Otolaryngologia Polska, 1988, 42, 6, 414-420
510.
Skarżyński H., Jegliński W., Krauze R.: Leczenie niedrożności nosa, Wiadomości
Lekarskie, 1989, 42, 871-875
511.
Kukwa A., Skarżyński H., Szlenk Z., Ryba M.: Leczenie chirurgiczne niedrożności nosa
konchoplastyka, Otolaryngologia Polska, 1988, 42, 86-91
512.
Więcko J., Kukwa A., Skarżyński H.: Rekonstrukcja małżowiny usznej w wadach
wrodzonych - ocena stosowanych metod i współczesnego postępowania, Pamiętnik VII Dni
Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach, 1988, 333-336
513.
Kukwa A., Więcko J., Skarżyński H.: Chirurgia rekonstrukcyjna w leczeniu wad
wrodzonych ucha Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez
Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach , 1988, 337-340
514.
Kukwa A., Fleszarowa I., Pacho R., Skarżyński H., Dobrzyński P.: Ocena radiologiczna
/klasyczna i w CT/ wad wrodzonych ucha środkowego i sąsiedztwa, Pamiętnik VII Dni
Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach ,1988, 341-343
515.
Kukwa A., Skarżyński H., Dobrzyński P., Kawiorska M.: Wyniki operacyjnego leczenia
przewlekłego zapalenia ucha środkowego u dzieci, Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii
Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
, 1988, 401-405.
516.
Skarżyński H., Kukwa A., Nowak M., Skarżyńska B.: Anatomia topograficzna układu
limfatycznego błony śluzowej krtani u dzieci, Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej,
Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach , 1988,497499
517.
Skarżyński H., Jegliński W., Skarżyńska B., Deszczyńska H.: Intraoperative evaluation
of the lymphatic nodes - experimental study, Proceedings 13th Congress International
Association for Maxillofacial Surgery, Szczecin 1988, 412-415
518.
Olszewski E., Skarżyński H., Szlenk Z.: Doktorzy honoris causa Członkowie Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologicznego, Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1988, 4, 26
519.
Olszewski E., Szlenk Z., Skarżyński H.: Laureaci konkursu naukowego im. Prof. Jana
Miodońskiego Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1988, 4, 7-11
520.
Kukwa A., Skarżyński H.: Scenariusz i komentarz do filmu "Wytwarzanie przewodu
słuchowego zewnętrznego", CSRN, Warszawa 1988
521.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Pagacz I.: Badania układu chłonnego błony
ślizowej krtani po napromienianiu, Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu,
1988, 20, 1, 51-54
522.
Skarżyński H., Jegliński T., Szlenk Z.: Tracheostomia wykonana przed laryngektomią
jako element prognozy /doniesienie wstępne/, Prace Naukowe Akademii Medycznej we
Wrocławiu, 1988, 20, 1, 129-131
523.
Skarżyński H., Wybrane problemy leczenia i rehabilitacji chorych z tympanosklerozą,
Podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach programu MZ-XIII, temat AK/49,
1988
524.
Kukwa A., Skarżyński H., Dobrzyński P., Kawiorska M.: Wyniki operacyjnego leczenia
przewlekłego zapalenia ucha środkowego u dzieci, Otolaryngologia Polska, Suplement,
Pamiętnik z VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach , 1988, 341-343
525.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Pagacz I.: Możliwości wykonywania operacji
częściowych w leczeniu raka krtani w świetle badań układu chłonnego,Otolaryngologia
Polska, 1987, Suplement, 69-71
526.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Występowanie przerzutów skrzyżowanych w
raku krtani, Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 251-253
527.
Kukwa A., Skarżyński H., Pagacz I., Ryba M., Jóźwik I.: Leczenie obwodowego
porażenia nerwu twarzowego o etiologii naczyniowej, Otolaryngologia Polska, 1987,
Suplement, 436-438
528.
Bień S., Gołębiewska E., Skarżyński H.: Wpływ leków hamujących odczyny
przedsionkowe na przebieg kompensacji nagłych uszkodzeń narządu przedsionkowego,
Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 388-391
529.
Kukwa A., Kawiorska M., Skarżyński H., Dobrzyński P.: Fluoroterapia w leczeniu
otosklerozy, Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 429-431
530.
Kukwa A., Skarżyński H., Ryba M.: Zaburzenia oddychania podczas snu /sleep apnea
syndrome/, Medycyna Lotnicza, 1987, 2, 95, 40-46
531.
Skarżyński H.: Jak pisać, publikować i wygłaszać medyczne prace naukowe,Nowy
Medyk, 1987, 8, 469
532.
Kukwa A., Skarżyński H., Janczewski G.: Poszerzona attykoantromastoidektomia w
leczeniu różnych postaci przewlekłego zapalenia ucha, Otolaryngologia Polska, 1987, 41, 4854
533.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyński B., Pagacz I.: Badania układu chłonnego krtani po
napromieniowaniu, wyd. w Materiałach Naukowych Wrocławskiej AM, 1987, 19, 51-54
534.
Skarżyński H.: Program ćwiczeń rehabilitacyjnych w zaburzeniach równowagi
pochodzenia obwodowego, Podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach
programu MZ-XIII, temat AK/49, 1987
535.
Opolski G., Kukwa A., Skarżyński H., Słomka K.: Zaburzenia kardiologiczne w zespole
sleep apnea XLI Zjazd Kardiologów, Lublin 1986, Pamiętnik
536.
Skarżyński H., Skarżyńska B., Kukwa A.: Rola Ludwika Teichmana w rozwoju badań
układu chłonnego krtani, Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1986, 2, 4-9
537.
Skarżyński H.: Sleep Apnea, Nowy Medyk, 1986, 11, 459
538.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Historia badań układu chłonnego błony
śluzowej krtani, Otolaryngologia Polska, 1985, 39, 106-110
539.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Odrębność układu chłonnego nagłośni w
normie i w raku krtani, Otolaryngologia Polska, 1985, 39, 446-449
540.
Kukwa A., Skarżyński H., Skarżyńska B., Pagacz I.: Metoda badania układu chłonnego
błony śluzowej krtani, Otolaryngologia Polska, 1985, 39, 6, 441-445
541.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarzyńska B., Charakterystyka systemu limfatycznego
nagłośni w normie i w przypadku nowotworu krtani, Otolaryngol Pol. 1985; 39(6), 446-451
542.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarzyńska B., Historia badań systemu limfatycznego błony
śluzowej krtani, Otolaryngol Pol. 1985; 39,106-109
543.
Kukwa A., Kawiorska M., Skarżyński H., Zwyrodnienie włokniste skrzydła wiekszego
kości klinowej, Otolaryngol Pol. 1985; 39(1), 61-64
544.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Rola Ludwika Teichmanna w rozwoju badań
ukfadu chłonnego krtani, Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1985, 1, 6
545.
Skarżyński H., Gołębiewska E., Szlenk Z.: Działalność Sekcji Wileńskiej PTOL, Materiały
Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1985, 1, 2-8
546.
Kukwa. A., Berry-Borowiecki B., Skarżyński H., Ryba M., Leczenie operacyjne
niedrożności nosa, przyczyny zaburzeń oddychania podczas snu – sleep apnea, Pamiętnik I
sympozjum nt. Regilacja oddychania w zdrowiu i niewydolności oddechowej, Warszawa 1985
547.
Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M.: Ciało obce ślinianki podżuchwowej Otolaryng.
Pol., 1984, 39, 257-260
548.
Kukwa A., Jegliński T., Osuch J., Skarżyński H., Lipski M.: Badania cytologiczne
wymazów z krtani jako metoda oceny stanów przedrakowych, Otolaryngologia Polska,
Suplement, 1984, 86-88.
549.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Lipski M.: Zmiany w budowie sieci naczyń
chłonnych w raku krtani po napromienianiu, Otolaryngologia Polska, Suplement, 1984, 105107
550.
Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M., Dobrzyński P.: Poszerzona
attykoantromastoidektomia w leczeniu wrodzonej artrezji przewodu słuchowego
zewnętrznego i przewlekłego zapalenia ucha środkowego u dzieci, Otolaryngologia Polska,
Suplement1 Nr 2, 1984, 34-45
551.
Kukwa A., Dobrzyński P., Skarżyński H., Kawiorska M.: Wyniki leczenia przewlekłego
zapalenia ucha środkowego poszerzoną attykoantromastoidektomią, Otolaryngologia Polska,
Suplement, 1984, 300-302
552.
Bień S., Krzeski A., Skarżyński H.: Stan narządu równowagi w przypadkach nagłego
odbiorczego upośledzenia słuchu o nieustalonej etiologii, Otolaryngologia Polska, Suplement,
1984, 396-399
553.
Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M., Dobrzyński P.: Guz mózgu przyczyną
upośledzenia słuchu typu przewodzę ni owego Polski Tyg. Lekarski, 1984, 39, 44, 451-452
554.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Lipski M.: Naczynia chłonne błony śluzowej
krtani w chorobie nowotworowej, Otolaryngologia Polska, 1983, Suplement, 111-112
555.
Kukwa A., Skarżyński H., M. Kawiorska, Dobrzyński P.: Wewnątrzkrtaniowe
i wewnątrztchawicze wrodzone ogniskowe przemieszczenie tarczycy /ectopia falsa/, Polski
Tygodnik Lekarski, 1983, 38, 285-286
556.
Bień S., Skarżyński H.: Postępowanie w przypadkach nagłego odbiorczego
upośledzenia słuchu o nieustalonej etiologii, Wiadomości Lekarskie, 1983, 34, 891-896
557.
Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M., Wisławski J., Dobrzyński P.: Trudności
diagnostyczne przewodzeniowego upośledzenia słuchu w chorobie nowotworowej ucha,
Otolaryngologia Polska, 1983, Suplement, 200-202
558.
Kukwa A., Dobrzyński P., Kawiorska M., Bidziński J., Skarżyński H.: Sekrecyjna postać
chemodectomy, Otolaryngologia Polska, 1983, Suplement, 202-204
559.
Skarżyńska B., Skarżyński H.: Kursy przygotowawcze dla kandydatów na AM w
Warszawie, Medycyna-Dydaktyka-Wychowanie, kwartalnik AM, 1983, 1-4, 53-55
560.
Osuch J., Skarżyński H.: Ocena 3-letnich wyników operacyjnego leczenia raka krtani u
chorych w Warszawskiej Klinice Otolaryngologii w 1978 roku, Raport przygotowany w ramach
realizacji programu PR-6, temat nr 1503
Publikacje krajowe w materiałach zjazdowych
561.
Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Objawy stresu
potraumatycznego (PTSD) i depresji u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną
korzystających z implantu ślimakowego, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa
Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska, Otorynolaryngologia – przegląd
kliniczny 13. Supl. Marzec 2014, 29
562.
Lorens A., Skarżyński H., Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie – studium
przypadku, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I
2014, Łódź, Polska, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny 13. Supl. Marzec 2014, 11
563.
Skarżyński H., Nowoczesne technologie wspomagające słuch, XI Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa
Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska, Otorynolaryngologia – przegląd
kliniczny 13. Supl. Marzec 2014, 10
564.
Skarżyński H., Interdyscyplinarność w medycynie, VIII KONFERENCJA SEKCJI
AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów –
Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 19
565.
Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I.,
Wołujewicz K., Pilotażowe badania przesiewowe słuchu u uczniów szkół podstawowych w
Tadżykistanie, Kirgistanie i Mołdawii, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I
FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 0608 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 37
566.
Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka E., Piotrowska A., Skarżyński H., Emisje
otoakustyczne wywołane przez bodźce typu „chirp”, VIII KONFERENCJA SEKCJI
AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów –
Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 37
567.
Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Ocena rozwoju
słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, VIII
KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia,
2013, 2, Supl.1,
568.
Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kwaśkiewicz K., Skarżyński H., Kochanek K., Ocena słuchu
studentów szkoły muzycznej za pomocą wysokoczęstotliwościowej audiometrii tonalnej, VIII
KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia,
2013, 2, Supl.1, 29
569.
Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego dzieci
korzystających z systemu implantu ślimakowego z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS,
VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia,
2013, 2, Supl.1, 29
570.
Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Współczesna praktyka audiologiczna wg EBM,
VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia,
2013, 2, Supl.1, 30
571.
Cieśla K., Skarżyński H., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński
P.H., Zastosowanie techniki fMRI w obrazowaniu słuchowych odpowiedzi mózgowych u
dzieci z częściową głuchotą, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź,
Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 31
572.
Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Gołębiewski M., Hatliński G., Skarżyński H., Wpływ
wartości normowych na wynik badania metodą Stacked ABR, VIII KONFERENCJA SEKCJI
AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów –
Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 31
573.
Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Hatliński G., Skarżyński H., Ocena rozrzutu śród- i
międzyosobniczego w pomiarach amplitudy fali V metodą stosu (Stacked-ABR), VIII
KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia,
2013, 2, Supl.1, 32
574.
Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H., Psychologiczne determinanty satysfakcji z
implantu ślimakowego u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną, VIII KONFERENCJA SEKCJI
AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów –
Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 42
575.
Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy zdrowia psychicznego
rodziców dzieci z głuchotą prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego, VIII
KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia,
2013, 2, Supl.1, 43
576.
Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Wolak T., Skarżyński H.,
Ośrodkowe zaburzenia słuchu w dysleksji rozwojowej – ogólny czy specyficzny modalnie
deficyt wagowy?, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa
Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 52
577.
Olszewski Ł., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Lorens A., Mrówka M.,
Porowski M., Piłka A., Protezy wszczepialne do ucha środkowego z przetwornikiem
umieszczonym bezpośrednio w niszy okienka okrągłego, VIII KONFERENCJA SEKCJI
AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów –
Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 53
578.
Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Jędrzejczak W.W.,
Wolak T.,Kochanek K., Skarżyński H., Ocena spoczynkowej czynności bioelektrycznej mózgu u
pacjentów z szumami usznymi za pomocą ilościowej analizy sygnału EEG – wyniki wstępne,
VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia,
2013, 2, Supl.1, 54
579.
Jańczuk K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Charakterystyka audiometryczna
słuchu u dzieci w wieku szkolnym, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I
FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 0608 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 55
580.
Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski L., Pierzyńska I., Telemedyczne
rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów
ślimakowych, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XVIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 23–25
V 2013 r., Nowa Audiofonologia, 2013, 2 (2): 45
581.
Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R.,
Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu w
Tadżykistanie i Kirgistaniewśród dzieci pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej (7–8 lat),
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XVIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 23–25 V 2013 r.,
Nowa Audiofonologia, 2013, 2 (2): 45
582.
Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Pluta A., Rusiniak M., Wolak T.,
Skarżyński H., Behawioralne i elektrofizjologiczne korelaty opracowywania informacji
słuchowej w dysleksji rozwojowej, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa
Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:35
583.
Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Ocena rozwoju
słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, X Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego
Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny,
2012, 12:35
584.
Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Czajka N., Kurkowski M., Kochanek K.,
Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu – dysfunkcje słuchowe czy poznawcze? –
Weryfikacja na podstawie wyników ilościowej, analizy EEG (QEEG), X Konferencja NaukowoSzkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego
Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny,
2012, 12:34
585.
Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H., Wzorce
bioelektrycznej spoczynkowej aktywności mózgu osób z szumami usznymi – wyniki wstępne,
X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V
Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia –
przegląd kliniczny, 2012, 12:33
586.
Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I., Telemedyczne
rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów
ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty), X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa
Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:30
587.
Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R.,
Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu
wśród dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa
Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:30
588.
Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I., Telemedyczne
rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów
ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty), X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa
Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:29
589.
Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Stan zdrowia
psychicznego i samoocena a efektywność treningu słuchowego u ogłuchłych osób
dorosłychkorzystających z implantu ślimakowego, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa
Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:27
590.
Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Fabijańska A., Czynniki ryzyka szumów
usznych u dzieci, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III
2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego,
Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:21
591.
Skarżyński H., Wpływ muzyki na rozwój drogi słuchowej, X Konferencja NaukowoSzkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź 2013, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego
Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny,
2012, 12:11
592.
Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Ocena wybranych
problemów chirurgii strzemiączka w otosklerozie – analiza 12374 uszu, XLV Zjazd polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 5-8 IX 2012,
Gdańsk
593.
Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Stapedotomia wykonywana w
zaawansowanej patologii ucha środkowego, XLV Zjazd polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 5-8 IX 2012, Gdańsk
594.
Skarżyński H., Stapedotomia wykonana w jedynie słyszącym uchu, XLV Zjazd
polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 58 IX 2012, Gdańsk
595.
Skarżyński H., Nowe wyzwania dla medycyny szkolnej – badania przesiewowe słuchu,
VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI
2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia 2012, 1 (2): 9
596.
Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Zastosowanie
videostrobokimografii w ocenie zaawansowania zmian w obrzękach Reinke, VII Konferencja
Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław,
Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2): 10
597.
Ratyńska J., Szkiełkowska A., Ślusarczyk A., Skarżyński H., Zastosowanie 24-godzinnej
pH metrii krtaniowo-gardłowej w diagnostyce zaburzeń głosu, VII Konferencja Sekcji
Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland,
Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2): 15
598.
Szkiełkowska A., Miaśkiwicz B., Remacle M., Skarżyński H., Odległe wyniki głosowe u
pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych, VII Konferencja Sekcji
Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland,
Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):16
599.
Kazanecka E., Wrońska A., Kurowska-Janecka A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,
Ocena hyperfunkcyjnej czynności głośni, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej
PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1
(2):17
600.
Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Sobczyk-Kopcioł A., Waśkiewicz A.,
Broda G., Iwanicka-Pronicka K., Korniszewski L., Skarżyński H., MTHFR jako determinant
wielkości ubytku słuchu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL
Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):20
601.
Lechowicz U., Pollak A., Mueller-malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski
R., Profil audiologiczny pacjentów z mutacją m.A1555G, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej
I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa
Audiofonologia, 2012, 1 (2):21
602.
Rostkowska J., Walczak J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Stymulacja
logopedyczna niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu, VII Konferencja Sekcji
Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland,
Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):24
603.
Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Pluta A., Ganc M., Skarżyński H., Zaburzenia
przetwarzania słuchowego a dyslalia – badanie relacji między wybranymi testami.
Doniesienie wstępne, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów
Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):24
604.
Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Coninx F., Skarżyński H.,
Ocena rozwoju słuchowego małych dzieci z niedosłuchem z wykorzystaniem kwestionariusza
LittleEARS®, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I
Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):25
605.
Rostkowska J., Kłonica L.K., Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.,
Problemy emocjonalno-społeczne i komunikacyjne dzieci z CAPD w ocenie rodziców, VII
Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012,
Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):25
606.
Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy emocjonalnospołeczne dzieci głuchych, słabosłyszących i słyszących w ocenie rodziców, VII Konferencja
Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław,
Poland, Nowa Audiofonologia ,2012, 1 (2):26
607.
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Wolak T., Pluta A., Lewandowska M., Rusiniak M.,
Lorens A., Obrazowanie kory słuchowej pacjentów z częściwą głuchotą z zastosowaniem
techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I
Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa
Audiofonologia, 2012, 1 (2):28
608.
Sułkowski W.J., Skarżyński H., Korpus-Kamińska I., Kochanek K., Szymczak W.,
Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasemu młodzieży szkolnej: badania ankietowe,
otologiczne i audiometryczne, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL
Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):28
609.
Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski Z., Kochanek
K., Skarżyński H., Wykorzystanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji
słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne, VII Konferencja
Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław,
Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):32
610.
Obrycka A., Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Porowski M., Wyniki
dwuusznego stosowania implantów u dzieci, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I
Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa
Audiofonologia, 2012, 1 (2):34
611.
Wojewódzka B., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.,
Wykorzystanie materiału szkolnego w kolejnych etapach programu rehabilitacji dzieci
implantowanych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów
Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):
612.
Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.,
Charakterystyka wyższych funkcji słuchowych w zależności od wieku dziecka, VII Konferencja
Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław,
Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):35
613.
Solnica J., Kobosko J., Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Efektywność treningu
słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie
pacjentów i logopedów, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL
Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):3536
614.
Piotrowska A., Piłka A., Tarczyński K., Kochanek K., Skarżyński H., Minimalne ubytki
słuchu u dzieci w wieku szkolnym – skala problemu i konsekwencje, VII Konferencja Sekcji
Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland,
Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):36
615.
Ludwikowski M., Zapert A., Kochanek K., Ganc M., Piotrowska A., Danielewicz A.,
Piłka A., Skarżyński H., Analiza wyników 3-letniego programu badań przesiewowych słuchu
uczniów klas 6 w warszawskich szkołach podstawowych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej
I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa
Audiofonologia, 2012, 1 (2):40
616.
Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Tarczyński K., Skarżyński H., Metody
oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci, VII Konferencja Sekcji
Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland,
Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):40
617.
Kruszyńska M., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Związek pomiędzy wynikami
badań przesiewowych wykonywanych w okresie noworodkowym i szkolnym, VII Konferencja
Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław,
Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):43
618.
Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Bartnik G., Fabijańska A., Ocena
częstotliwości występowania szumów usznych w Polsce, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej
I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa
Audiofonologia, 2012, 1 (2):42
619.
Danielewicz A., Zapert A., Ludwikowski M., Kochanek K., Piotrowska A., Skarżyński H.,
Analiza wyników badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich
w roku 2011, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I
Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia 2012, 1 (2):43
620.
Zapert A., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Wiarygodność audiometrycznych
badań przesiewowych słuchu wykonywanych w szkołach, VII Konferencja Sekcji
Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland,
Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):46
621.
Pieczykolan A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Wyniki badań przesiewowych
słuchu u nauczycieli szkół podstawowych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I
Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa
Audiofonologia, 2012, 1 (2):47
622.
Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H., System
automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisów ABR, VII Konferencja Sekcji
Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland,
Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):52
623.
Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Remacle M., Skarżyński H., Wczesne i odległe wyniki
głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych, IX
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012,
Łódź
624.
Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Tarczyński K., Skarżyński H., Metody
oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci, IX Konferencja NaukowoSzkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź
625.
Skarżyński H., Współczesne możliwości wykorzystania drogi słuchowej, IX Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź
626.
Łazęcka K., Gwiadalska I., Osmólski R., Sosna M., Skarżyński H., Zastosowanie
nawigacji chirurgicznej w operacjach endoskopowych zatok przynosowych – doświadczenia
własne, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9
III 2012, Łódź
627.
Kobosko J., Rostkowska J., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Strategie
radzenia sobie ze stresem osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z
implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących, Materiały zjazdowe, IX
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
628.
Piełuć M., Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H., Wideotrening Komunikacji jako
metoda wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny dziecka głuchego oraz z trudnościami w
komunikowaniu się werbalnym, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia,
Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź
629.
Solnica J., Pankowska A., Zgoda M., Geremek A., Skarżyński H., Trening słuchowy dla
pacjentów z częściową głuchotą po operacji wszczepienia implantu ślimakowego –
przydatność i poziom trudności w ocenie pacjentów i terapeutów, IX Konferencja NaukowoSzkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź
630.
Rostkowska J., Kobosko J., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem a
efektywność treningu słuchowego i satysfakcja z CI u dorosłych postlingwalnie ogłuchłych
pacjentów, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały
zjazdowe, 8-9.III 2012, Łódź
631.
Skarżyński H., Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach
europejskich, Konferencja Ministerialna „Solidarność w zdrowiu – wyrównywanie różnic
zdrowotnych między państwami UE”, Materiały zjazdowe, 7-8 XI 2011, Poznań
632.
Pluta A., Kurkowski M., Rusiniak M., Wolak T., Wasilewska N., Grudzien D., Skarżyński
H., Mózgowe mechanizmy zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci z CAPD. Badania z
zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, Ogólnopolska
Konferencja Naukowa „ODKRYWAJĄC SEKRETY LUDZKIEGO UMYSŁU – WSPÓŁCZESNE
WYZWANIA NEUROPSYCHOLOGII, Materiały zjazdowe, 18-20.11 2011, Lublin
633.
Skarżyński H., Współczesne spojrzenie na możliwości leczenia częściowej głuchoty u
dzieci, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii
dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
634.
Porowski M., Mrówka M., Łazęcka K., Skarżyński H., Perlakowe zapalenie ucha
środkowego u dzieci – zasady postępowania stosowane w IFPS, XXXIV Krajowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce",
Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
635.
Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Łazęcka K., Skarżyński H., Blaski i
cienie drenażu jamy bębenkowej u dzieci – 3-letnie obserwacje, XXXIV Krajowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce",
Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
636.
Mrówka M., Skarżyński P., Porowski M., Łazęcka K., Skarżyński H., Zasady
postępowania w przypadku mikrocji z atrezją przewodów słuchowych zewnętrznych u dzieci,
XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w
codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
637.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Śródoperacyjny
płynotok uszny u dzieci, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy
otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
638.
Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Skarżyński P.H., Wyniki zastosowania
implantów ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge u dzieci z wadami wrodzonymi uszu,
XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w
codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
639.
Sosna M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Tympanoskleroza u
dzieci – obraz kliniczny, postępowanie, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI
2011, Lublin
640.
Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Zastosowanie treningu słuchowego w
rehabilitacji dzieci z zaburzeniami artykulacji, XXXIV Krajowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce" 6-8 XI 2011, Lublin
641.
Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H., Wczesna interwencja logopedyczna wobec
niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały
zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
642.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Łazęcka K., Młotkowska- Klimek P., Algorytm
postepowania w wadach wrodzonych ucha zewnetrznego i środkowego, XVII Dni
Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
643.
Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński P.H., Piłka A., Skarżyński H., Wpływ kryteriów
oceny audiometrycznych badań przesiewowych na częstość wyników dodatnich u dzieci w
wieku szkolnym, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011,
Mikołajki
644.
Skarżyński H., Współczesne metody protezowania słuchu, XVII Dni Otolaryngologii
Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
645.
Cudejko R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Skarżyński H., Radzikowski A.Częstość
występowania choroby refluksowej u dzieci z przerostem migdałków w badaniach pHimpedancji z uwzględnieniem kwaśnych i niekwaśnych refluksów, XVII Dni Otolaryngologii
Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
646.
Szkiełkowska A., Michalak T., Ratyńska J., Skarżyński H., Ocena głosu dzieci z
częściową głuchotą, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011,
Mikołajki
647.
Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bruski Ł., Ocena efektywności
algorytmów do usuwania artefaktów mięśniowych z zapisów ABR zastosowanych w
urządzeniu Vivosonic Integrity, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11
VI 2011, Mikołajki
648.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Aparaty BAHA we wrodzonych i nabytych
wadach ucha u dzieci, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011,
Mikołajki
649.
Ratyńska J., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Włodarczyk E.,Trudności terapeutyczne w
dysfonii dziecięcej., XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011,
Mikołajki
650.
Piłka E., Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje
otoakustyczne u dzieci z klas 0-6 szkoly podstawowej w odniesieniu do wyników
tympanometrii i audiometrii przesiewowej, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka
abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
651.
Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Specyficzne zaburzenia rozwoju
językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów słuchowych(CAPD), trudności i
zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, Materiały zjazdowe, 14-16 II
2011, Lublin
652.
Skarżyński H., Wasilewska N., Marzec D., Kurkowski Z., Polimodalność oddziaływań w
aspekcie diagnozy i terapii u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, trudności i zaburzenia
w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, Materiały zjazdowe, 14-16 II 2011, Lublin
653.
Marzec D., Wasilewska N., Kurkowski Z., Skarżyński H., Sytuacja rodzinna dzieci z
zaburzeniami koncentracji uwagi – doniesienia z badań, trudności i zaburzenia w uczeniu się
– perspektywa interdyscyplinarna, Materiały zjazdowe, 14-16 II 2011, Lublin
654.
Skarżyński H., Skoczylas A., Kurkowski M., Wasilewska N., Diagnoza i terapia osób z
centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce, trudności i zaburzenia w
uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, Materiały zjazdowe, 14-16 II 2011, Lublin
655.
Skarżyński H., Telemedycyna w IFPS, prezentacja praktycznego zastosowania,
Prezentacja programu: „Ogólnopolska Sieć Telerehabilitacji Słuchowej”, Debata:
Telemedycyna - nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego 10 V
2011, Polska, Warszawa
656.
Skarżyński H., Tacikowska G., Sosna M., Krasnodębska P., Skarżyński P.H., Diagnosis
and Treatment of Meniere’s Disease in International Center of Hearing and Speech,
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – możliwości
diagnostyczno-lecznicze i rola zespołu terapeutycznego”, Materiały zjazdowe, 10 X 2010,
Warszawa
657.
Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A.,
Skarżyński H., Zastosowanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych i
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu
słuchowego – wyniki wstępne, IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej,
Materiały zjazdowe, 14-16 X 2010, Kraków
658.
Skarżyński H., Idea powstania i realizacji programu leczenia częściowej głuchoty,
Wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę Światowego Centrum Leczenia Częściowej
Głuchoty – World Partial Deafness Center, Materiały zjazdowe, 25 X 2010, Kajetany, Polska
659.
Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Piłka A., Skarżyński P.H., Ludwikowski M.,
Piotrowska A., Wyniki ogólnopolskiego programu badań przesiewowych słuchu u dzieci,
XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej
w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
660.
Skarżyński H., Wybrane problemy otolaryngologii dziecięcej, XXXIII Krajowa
Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej
praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
661.
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Pierwsze w
świecie zastosowanie nowej elektrody SRA u dzieci z częściową głuchotą, XXXIII Krajowa
Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej
praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
662.
Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Zastosowanie implantu ucha środkowego
Vibrant Soundbridge w złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu u dzieci, XXXIII
Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w
codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
663.
Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Mrówka M., Protezowanie jednostronnych
niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA, XXXIII Krajowa
Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej
praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
664.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Diagnostyka i
chirurgia w perlakach wrodzonych u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały
zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
665.
Zgoda M., Coninx F., Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A.,
Skarżyński H., Wyznaczenie normy wiekowej testu identyfikacji fonemów „Teetahtoo”, XXXIII
Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w
codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
666.
Markowska R., Dziedkiewicz M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B.,
Skarżyński H., Zapalenie górnych dróg oddechowych a choroba refleksowa (LPR) u dzieci,
XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej
w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
667.
Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Tempo nabywania
umiejętności słuchowych u dzieci implantowanych przed ukończeniem 2 roku życia w ocenie
subiektywnej rodziców, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy
otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010,
Kazimierz Dolny
668.
Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Zgoda M., Skarżyński H., Użycie i
rozumienie przyimków w grupie dzieci 3-6 letnich korzystających z systemu implantu
ślimakowego, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy
otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010,
Kazimierz Dolny
669.
Lutek A., Zgoda M., Pankowska A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji słuchu po
wszczepieniu implantu u dzieci z wadami mnogimi, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały
zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
670.
Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Zgoda M.,
Skarżyński H., Badanie satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową
głuchotą, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii
dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
671.
Waśkiewicz B., Barej A., Lutek A., Pankowska A., Solnica J., Geremek A., Skarżyński H.,
Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego, XXXIII
Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w
codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
672.
Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Wpływ wybranych czynników na zachowanie
czułości słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo
- Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały
zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
673.
Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości
występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego
słuchu, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii
dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28.09 2010, Kazimierz Dolny
674.
Bartnik G., Niedziałek I., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Skarżyński H.,
Algorytm postępowania u dzieci z szumami usznymi w Klinice Szumów usznych IFPS, XXXIII
Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w
codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
675.
Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Piłka A., Skarżyński H., Analiza potencjałów
korowych u dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, XXXIII Krajowa Konferencja
Naukowo - Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce,
Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
676.
Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski R., Ocena wagi niegenetycznych czynników ryzyka w zaburzeniach
słuchu badaniem mutacji genu GJB2, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX
2010, Kazimierz Dolny
677.
Skarżyński H. Kochanek K., Jędrzejczak W.W., Śliwa L., Wykorzystanie techniki w
audiologii i otorynolaryngologii, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Materiały zjazdowe, 810 IX 2010, Warszawa
678.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P.,
Rekonstrukcja stawu kowałdełkowego – strzemiączkowego, XLIV Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010,
Warszawa
679.
Markowska R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Szkiełkowska A., Ratyńska J.,
Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Radzikowski A., Refluks żołądkowy - przełykowo-krtaniowy
(LPR) a przerost migdałków podniebiennych i gardłowego u dziecka, XLIV Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010,
Warszawa
680.
Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Skarżyński H.,
Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową
głuchotą, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
681.
Walkowiak A., Obrycka A., Wąsowski A., Lorens A., Skarżyński H., Spread of excitation
- nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010,
Warszawa
682.
Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Barylak R., Skarżyński P., Łazęcka K.,
Pastuszak A., Olszewski Ł., Lorens A., Różne sposoby stymulacji ucha środkowego za pomocą
MEI, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI
2010, Warszawa
683.
Piotrowska A., Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H., Spread of excitation - nowa
metoda oceny funkcjonowania nerwu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
684.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Wyniki odległe stosowania aparatów
zakotwiczonych BAHA u pacjentów z niedosłuchami we wrodzonych i nabytych wadach
słuchu, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
685.
Szkiełkowska A., Markowska R., Skarżyński H., Niewydolność trąbek słuchowych u
dzieci z alergią, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
9-12 VI 2010, Warszawa
686.
Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Markowska R., Ratyńska J., Skarżyński H.,
Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu wysiękowego zapalenia uszu u dzieci, XLIV Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI
2010, Warszawa
687.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Zespół Treachera-Collinsa - współczesne
możliwości terapii, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
688.
Zgoda M., Porowski M., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji dziecka z zespołem
skrzelowo-oczno-twarzowym po zastosowaniu implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010,
Warszawa
689.
Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P., Bruski Ł.,
Kopaczewski M., Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego,
XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
690.
Bartnik G., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H., Optymalne
postępowanie w szumach usznych u dzieci, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
691.
Bartnik G., NIedziałek I., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H.,
Procedura postępowania u pacjentów z nadwrażliwością słuchową w klinice szumów usznych
IFPS, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
692.
Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Mrówka M., Wyniki 3-letniej pierwszej w świecie
obustronnej stymulacji pnia mózgu (ABI), XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
693.
Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Skarżyński H., Polak M., Wpływ wybranych
czynników na zachowanie czułości słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego, XLIV
Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,912 VI 2010, Warszawa
694.
Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A.,
Skarżyński H., Jednoczesna rejestracja EEF / ERP i fMRI jako metoda badania ośrodkowej
części układu słuchowego - wstępne wyniki, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
695.
Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski R., Poszukiwania nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród
pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę mutation matched chromosome pool
analysis – MMCPA, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
696.
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Zachowanie słuchu w grupie pacjentów z
częściową głuchotą leczonych PDCI – SRA, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
697.
Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., Korelacja wartości progu
rejestrowania złożonego potencjału czynnościowego i progu elektrycznie wywołanego
odruchu mięśnia strzemiączkowego u dzieci i dorosłych, użytkowników implantu
ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
698.
Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Serafin A., Skarżyński H., Postępowanie w
kieszonkach retrakcyjnych u dzieci, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
699.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Serafin A.,
Rekonstrukcja ucha środkowego po wcześniejszych operacjach radykalnych
zmodyfikowanych, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
700.
Kochanek K., Skarżyński H., Bartnik G., Senderski A., Sesja sekcji audiologicznej audiologia praktyczna, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy
i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
701.
Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Mickielewicz A., Barylak R., Stapedotomia
w wadach wrodzonych oraz otosklerozie wieku dziecięcego, XLIV Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010,
Warszawa
702.
Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H.,
Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z obstronnymi szumami usznymi i
prawidłowym słuchem, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy
i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
703.
Piotrowska A., Lorens A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Badania retrospektywne
progów słyszenia u pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia
implentu ślimakowego w latach 1992 – 2009, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
704.
Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Serafin A.,
Barylak R., Postępowianie chirurgiczne w wadach wrodzonych ucha środkowego i
zewnętrznego (mikrocja z atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego) - nowe perspektywy,
XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
705.
Skarżyński H., Lorens A., Porowski M., Mrówka M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H.,
Łazęcka K., Ratuszniak A., Bezpośrednia stymulacja błony okienka okrągłego za pomocą VBS,
XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
706.
Iwanicka-Pronicka K., Geremek A., Lus-Sałdyka A., Kłonica K., Piełuć M., Skarżyński H.,
Screening słuchowy a wczesna implantacja, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
707.
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Leczenie częściowej głuchoty metodą PDCI-SRA
- wyniki po 1 roku, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe,Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
708.
Obrycka A., Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Piotrowska A., Lorens A., Wyniki
dwuusznego stosowania implantów ślimakowych, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
709.
Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Stymulacja elektryczna u pacjentów z częściową
głuchotą w przypadkach pogorszenia progu słyszenia w uchu implantowym (PDT-ES), XLIV
Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,912 VI 2010, Warszawa
710.
Putkiewicz J., Pankowska A., Lutek A., Skarżyński H., Zmiany emocjonalne w rozwoju
dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,9-12 VI 2010, Warszawa
711.
Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycki A., Skarżyński P., Bruski Ł.,
Kopaczewski M. Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, V
Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona
Góra
712.
Olszewski Ł., Ratuszniak A., Obrycka A., Porowski M., Skarżyński H., Implant ucha
środkowego szansą na eliminację niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięków
wprowadzanych przez aparaty słuchowe, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji
Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra,
713.
Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Badania retrospektywne progów słyszenia u
pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego w
latach 1992-2009, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V
2010, Zielona Góra
714.
Lorens A., Zgoda M., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wpływ percepcji
struktury czasowej dźwięku na rozumienie mowy u pacjentów implantowanych, V
Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona
Góra
715.
Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Putkiewicz J., Geremek A., Skarżyński H.,
Porównanie wartości progu rozumienia mowy z progiem słyszenia w polu swobodnym u
dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji
Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
716.
Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski, Częstość występowania mutacji 35delG w grupach pacjentów z
niegenetycznymi czynnikami ryzyka niedosłuchu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji
Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
717.
Pollak A., Lechowicz U., Mueller - Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski, Poszukiwanie nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród
pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę Mutation Matched Chromosome Pool
Analysis – MMCPA, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V
2010, Zielona Góra
718.
Zgoda M., Coninx, Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A.,
Skarżyński H., Adaptacja i walidacja testów dyskryminacji mowy dla dzieci, V Konferencja
Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
719.
Obrycka A., Padilla, Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Walidacja
kwestionariusza LittlEARS w grupie dzieci implantowanych, V Konferencja Sekcji
Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
720.
Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Lutek A., Skarżyński H., Użycie i
rozumienie przyimków w grupie dzieci 3-6 letnich korzystających z systemu implantu
ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V
2010, Zielona Góra
721.
Kłonica L., Lus-Sałdyka A., Geremek A., Skarżyński H., Ćwiczenia percepcji słuchowej u
dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, V Konferencja Sekcji
Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PPolskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
722.
Rostkowska J., Wojewódzka, Geremek A., Skarżyński H., Wpływ treningu słuchowego
u pacjentów postlingwalnych korzystających z implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji
Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
723.
Waśkiewicz B., Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H.,
Przydatność testu SERT w ocenie rozpoznawania dźwięków otoczenia u pacjentów po
wszczepieniu implantów ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji
Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
724.
Barej A., Pankowska A., Lutek A., Solnica J., Waśkiewicz B., Skarżyński H., Terapia
metodą audytywno-werbalną w grupie dzieci wieku 1-3 po wszczepieniu implantu
ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V
2010, Zielona Góra
725.
Bartnik G., Jędrzejczak W.W., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L.,
Fludra M., Latkowska E., Sarnicka I., Skarżyński H., Nadwrażliwość słuchowa u dzieci w
materiale Kliniki Szumów Usznych IFPS, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji
Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra,
726.
Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Fludra M.,
Latkowska E., Sarnica I., Skarżyński H., Współczesna strategia postępowania w szumach
usznych u dorosłych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V
2010, Zielona Góra
727.
Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości
występowania szumów usznych wśród 7–latków w Polsce wschodniej, V Konferencja Sekcji
Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
728.
Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H.,
Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z jednostronnymi szumami
usznymi i prawidłowym słuchem, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,2022 V 2010, Zielona Góra
729.
Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A.,
Skarżyński H., Jednoczesna rejestracja EEG/ERP i fMRI jako metoda badania ośrodkowego
części układu słuchowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,2022 V 2010, Zielona Góra
730.
Pankowska A., Barej A., Waśkiewicz B., Lutek A., Solnica J., Skarżyński H.,Postępy
dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego w wieku 1-3 lat w ocenie rodziców - na
podstawie wywiadu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V
2010, Zielona Góra
731.
Waśkiewicz B., Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H.,
Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego, V
Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona
Góra
732.
Rostkowska J., Kobosko J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H., Wstępne oceny zmian
funkcjonowania pacjentów pooperacji CI z głuchotą prelingwalną operowanych pomiędzy 1825 r.ż., V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona
Góra
733.
Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Skarżyński H.,
Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową
głuchotą, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona
Góra
734.
Jeruzalska M., Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H., Zmiana jakości życia u osób
dorosłych po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i
Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
735.
Markowska R., Dziekiewicz, Banaszkiewicz, Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz
B., Skarżyński H., Radzikowski, Zapalenia górnych dróg oddechowych a choroba refluksowa
(LPR) u dzieci, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V
2010, Zielona Góra
736.
Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński P.H., 3letni program badań populacji 12-latków w Warszawie – wyniki, V Konferencja Sekcji
Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
737.
Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H., Ocena
przydatności metod obiektywnych i audiometrycznych w badaniach przesiewowych słuchu u
dzieci w wieku szkolnym, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V
2010, Zielona Góra
738.
Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński P.H.,
Nowe technologie informatyczne w organizacji badań przesiewowych - wpływ na redukcję
kosztów i poprawę wiarygodności badań, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji
Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
739.
Trzaskowski B., Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Ocena algorytmu
automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, V Konferencja
Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
740.
Jędrzejczak W., Piłka E., Trzaskowski B., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K.,
Skarżyński H., Emisje otoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą, V Konferencja Sekcji
Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
741.
Skarżyński H., Wykład inauguracyjny obrady, Współczesne możliwości audiologii,
otologii i obrazowania biomedycznego w rozwoju słuchu i mowy, V Konferencja Sekcji
Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
742.
Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Markowska R., Skarżyński H., Ganc M.,
Piłka A., Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów
słuchowych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona
Góra
743.
Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P., Pastuszak A.,
Stapedotomia w leczeniu otosklerozy u dzieci, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji
Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
744.
Piotrowska A., Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H., Protezowanie jednostronne
niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA, V Konferencja Sekcji
Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
745.
Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u
pacjentów implantowanych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,2022 V 2010, Zielona Góra
746.
Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T., Procedura
doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i
obiektywne, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona
Góra
747.
Lutek A., Zgoda M., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji
słuchu u dzieci z mnogimi wadami po wszczepieniu implantu, V Konferencja Sekcji
Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
748.
Kazanecka, Wrońska, Kurowska, Szkiełkowska A., Skarżyński H., Wpływ funkcji
artykulatorów na zaburzenia głosu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,2022 V 2010, Zielona Góra
749.
Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Markowska R., Włodarczyk E., Uszyńska - Tuzinek
M., Skarżyński H., Przydatność videostrobokimografii w praktyce klinicznej, V Konferencja
Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,20-22 V 2010, Zielona Góra
750.
Król B., Bruski L., M.Kralczyńska, Skarżyński P.H., Skarżyński H., Telemedycyna jako
sojusznik w nowoczesnym szkoleniu studentów, V Międzynarodowa Konferencja Studentów
Medycyny i Młodych Lekarzy, Materiały zjazdowe,20 V 2010, Białystok
751.
Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Algorytm
automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu wykorzystujący
zależność latencji sygnału od intensywności pobudzenia, XVI Krajowa Konferencja
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe,26-29. IV 2010, Warszawa
752.
Jędrzejczak W. W., Blinowska K. J., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K.,
Skarżyński H. Wpływ patologii na czasowo-częstotliwościowe właściwości emisji oto
akustycznych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały
zjazdowe,26-29 IV 2010, Warszawa
753.
Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T., Procedura
doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i
obiektywne, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały
zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
754.
Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P.H., Bruski Ł.
Kopaczewski M. Telefitting szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, XVI
Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe,26-29 IV
2010, Warszawa
755.
Skarżyńki H., Mrówka M., Porowski M., Lorens A., Nowa generacja implantów
slimakowych dla małych dzieci, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
756.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Osiągnięcia
biomechaniczne w implantach ucha środkowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i
Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe,26-29 IV 2010, Warszawa
757.
Skarżyński H., Inzynieria Biomedyczna w audiologii otochiurgii i rynochirurgii, XVI
Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe,26-29 IV
2010, Warszaw
758.
Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u
pacjentów implantowanych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej, Materiały zjazdowe,26-29 IV 2010, Warszawa
759.
Skarżyński H., Porowski M., Barylyak R., Optymalne rozwiązania w chirurgii
rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem różnych materiałów, XVI Krajowa
Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe,26-29 IV 2010,
Warszawa
760.
Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne dla
bodźców o niskich częstotliwościach, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej, Materiały zjazdowe,26-29 IV 2010, Warszawa
761.
Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Algorytm
automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu wykorzystujący
zależność latencji sygnału od intensywności pobudzenia XVI Krajowa Konferencja
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe,26-29 IV 2010, Warszawa
762.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Lorens A., Nowa generacja implantów
słuchowych dla małych dzieci, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria
Biomedyczna, Materiały zjazdowe,26-29 IV 2010, Warszawa
763.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Osiągnięcia
biomechaniczne w implantach ucha środkowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i
Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe,26-29 IV 2010, Warszawa
764.
Wąsowski A., Skarżyński H., Walkowiak A., Obrycka A., Bruski L., Skarżyński P.,
Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, XVI Krajowa
Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe,26-29 IV 2010,
Warszawa
765.
Wąsowski A., Lorens A., Pałko T., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Procedura
doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i
obiektywne, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały
zjazdowe,26-29 IV 2010, Warszawa
766.
Jędrzejczak W.W., Blinowska K.J., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K.,
Skarżyński H., Wpływ patologii na czasowo-częstotliwościowe właściwości emisji oto
akustycznych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały
zjazdowe,26-29 IV 2010, Warszawa
767.
Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u
pacjentów implantowanych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria
Biomedyczna, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
768.
Skarżyński H., Porowski M., Optymalne rozwiązania w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha
środkowego z zastosowaniem różnych materiałów, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i
Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe,26-29 IV 2010, Warszawa
769.
Skarżyński H., Postępy w otolaryngologii XXI wieku, Top Medical Trends, Materiały
zjazdowe,12-14 III 2010, Poznań
770.
Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E., Borawska B., Karpiesz L., Bartnik G., Skarżyński
H., Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie inwentarza
osobowości oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I Ogólna Konferencja
Naukowa: Psychologia w medycynie. Medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty
biopsychospołeczne, XVI Dni otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe,28-30 V 2009,
Bydgoszcz
771.
Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Piłka A., Ganc M., Skarżyński H., Ocena
centralnych procesów słuchowych u dzieci z dyslalią w wieku wczesnoszkolnym, XVI Dni
Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
772.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Aparaty BAHA we wrodzonych i nabytych
wadach ucha u dzieci, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 28-30 V 2009
Bydgoszcz
773.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M. Perlaki wrodzone u dzieci: rozpoznawanie,
leczenie i demonstracja przypadków, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe,
28-30 V 2009, Bydgoszcz
774.
Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Senderski A. Wiarygodność audiometrycznych
badań progowych wykonywanych w szkole, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i
Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe,18-20 VI 2009, Lublin
775.
Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Ocena parametrów
szumu u młodych pacjentów z szumami usznymi w wieku 18-35 lat, IV Konferencja Sekcji
Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
776.
Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skoczylas A., Skarżyński H., Objawy foniatrycznolaryngologiczne w chorobie neuronu ruchowego - opis dwóch przypadków, IV Konferencja
Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009, Lublin
777.
Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Kłonica L., Piłka A., Markowska R.,
Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego w rehabilitacji dzieci w wieku
wczesnoszkolnym z dyslalia, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL,
Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009, Lublin
778.
Borawska B., Skarżyński H., Piłka A., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz
L., Szum uszny u dzieci z normą słuchu w materiale IFPS. Tinnitus children with normal
hearing level in the material of the Institute Physiology and Pathology of Hearing, IV
Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009,
Lublin
779.
Markowska R., Będziński W., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Włodarczyk E., Skarżyński
H., Dzienne obciążenie głosu u nauczycieli w badaniach akustycznych w zależności od stażu
pracy, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20
VI 2009, Lublin
780.
Senderski A., Coninx F., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H., Badania przesiewowe
słuchu wykonywane u dzieci w wieku 6-7 lat z zastosowaniem adaptacyjnego testu słownego,
IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI
2009, Lublin
781.
Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Korelacja wyników
dwudzielnego testu liczbowego z wynikami badaniami ankietowymi u dzieci w wieku
szkolnym, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 1820 VI 2009, Lublin,
782.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Implanty ucha środkowego, IV Konferencja
Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009, Lublin
783.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Chirurgia rekonstrukcyjna ucha środkowego,
IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe, 18-20 VI
2009, Lublin
784.
Fabijańska A., Kochanek K., Smurzyński J., Piłka A., Skarżyński H., Słyszenie tonów
wysokich, a poziom otoemisji - DPOAE w zakresie niższych częstotliwości, IV Konferencja
Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe, 18-20 VI 2009, Lublin
785.
Piotrowska A., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki
zastosowania systemu BAHA w głuchotach jednostronnych u dzieci, IV Konferencja Sekcji
Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe, 18-20 VI 2009, Lublin
786.
Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Polak M., Zastosowanie systemu DUET w
leczeniu głuchoty za pomocą implantów ślimakowych, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i
Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe, 18-20 VI 2009, Lublin
787.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Leczenie częściowej głuchoty – wyniki
odległe, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 1820 VI 2009 Lublin,
788.
Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Normy wiekowe dla
liczbowego testu dwudzielnego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL,
Materiały zjazdowe, 18-20 VI 2009, Lublin
789.
Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E., Borawska B., Karpiesz L., Bartnik G., Skarżyński
H., harakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie inwentarza
osobowości oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I Ogólnopolska
Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie. Medycyna w psychologii. Człowiek chory –
aspekty biopsychospołeczne, 25–27 IX 2009 KUL, Lublin, Polska
790.
Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H., Porównanie wielkości
midgałka gardłowego u dzieci w badaniach endoskopowych i radiologicznych, II Ogólno
Konferencja Naukowa - Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku
rozwojowego, Materiały zjazdowe, 9 - 11 IX 2008, Lublin
791.
Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skóra A., Ołdak M., Korniszewski L.,
Skarżyński H., Płoski R., Podłoże genetyczne niedosłuchu u dzieci z czynnikami ryzyka, XXXI
Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Problemy otolaryngologii dziecięcej w
codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
792.
Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Wyniki badań przesiewowych słuchu w
siedmiu województwach Polski wschodniej, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
- Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 16-18 X
2008, Słok k/Bełchatowa
793.
Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skóra A., Ołdak M., Korniszewski L.,
Skarżyński H., Płoski R., Podłoże genetyczne niedosłuchu u dzieci z czynnikami ryzyka, XXXI
Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Problemy otolaryngologii dziecięcej w
codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
794.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Mrówka M., Perlak wrodzony u
dzieci: wczesne rozpoznawanie, postępowanie chirurgiczne i opieka pooperacyjna, XXXI
Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Problemy otolaryngologii dziecięcej w
codziennej praktyce, 1 Materiały zjazdowe, 6-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa,
795.
Skarżyński H., Telediagnostyka, telerehabilitacja, badania przesiewowe, III Kongres
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne - wyzwaniem dla
medycyny rodzinnej w XXI wieku, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 2008, Wrocław
796.
Skarżyński H., Nowa era w audiologii i otochirurgii, III Kongres Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne - wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI
wieku, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 2008, Wrocław
797.
Senderski A., Pankowska A., Lus-Sałdyka A., Skarżyński H., Centralne zaburzenia
słuchu, zagadnienia diagnozy i organizacji terapii. Zadania dla różnych specjalistów,
Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna: Trudności w porozumiewaniu się językowym jako
problem interdyscyplinarny, Materiały zjazdowe, 12-14 IX 2008, Warszawa
798.
Skarżyński H., Doliński D., Remigiusz G., Cieśla W., Możliwości rozwoju bloku
operacyjnego w publicznej jednistc służby zdrowia, IX Ogólnopolskie Sympozjum "Blok
Operacyjny" - organizacja i funkcjonowanie, Materiały zjazdowe, 12-13 VI 2008, Warszawa
799.
Skarżyński H., Cieśla W., Porowski M., Kochanowicz P., Telemedycyna w edukacji i
rozwoju otorynolaryngochirurga, IX Ogólnopolskie Sympozjum "Blok Operacyjny" organizacja i funkcjonowanie, Materiały zjazdowe, 12-13 VI 2008, Warszawa
800.
Wolak T., Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Kochanek K., Skarżyński H.,
Funkcjonalny Rezonans Magnetyczny w psychologii i neurologii, 23 Ogólnopolska
Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży, Materiały zjazdowe, 28-30 III 2008, Warszawa
801.
Kochanek K., Skarżyński H., Postęp w dziedzinie obiektywnych badań słuchu oraz w
badaniach przesiewowych, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dolnośląskiego Oddziału
Polskiego Twoarzystwa Otoarynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe,23 II 2008, Wrocław
802.
Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H., Extending the Universal
Screening System “I can hear…” with diagnosing influence of noise to hearing/ Rozbudowa
systemu przesiewowych badań słuchu „Słyszę” o funkcje diagnozowania wpływu hałasu na
słuch, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,4-7 VI 2008, Łódź
803.
Czyżewski A., Kostek B., Geremek A., Kochanek K., Skarżyński H., Contactless hearing
aid/ Bezkontaktowy aparat słuchowy, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,4-7 VI 2008, Łódź
804.
Borawska B., Skarżyński H., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Szum
uszny u dzieci jako nowe wyzwanie w audiologii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
805.
Krasucki K., Skarżyński H., Skarżyńska B., Badania morfologiczne nerwu twarzowego,
XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
806.
Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Borawska B., Szumy
uszne u osób młodych do 35 roku życia, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
807.
Skarżyński H., Chirurgia rekonstrukcyjna w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego,
XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
808.
Skarżyński H., Druko T., Podskarbi-Fayette R., Parametryczna ocena wyników w
otochirurgii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
809.
Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R.,
Porowski M., Trzyletnie doświadczenia w obustronnym wszczepianiu implantów
ślimakowych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
810.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Nowa
metoda leczenia częściowej głuchoty przy użyciu implantów ślimakowych (PDCI), XLIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 47 VI 2008, Łódź
811.
Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Coninx F., Skarżyński H., Ocena progu zrozumienia
mowy u dzieci implantowanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
812.
Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki dyskryminacji mowy po wszczepieniu
implantu ślimakowego u osób z resztkami słuchu, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
813.
Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Pomiary
potencjału nerwu słuchowego we współczesnych systemach implantów ślimakowych, XLIII
Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
814.
Obrycka A., Pankowska A., Padilla JL., Lorens A., Skarżyński H., Proces adaptacji
kwestionariusza słuchowego LittEARS do języka Polskiego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
815.
Woźniak A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Coninx F., Dobór materiału
leksykalnego do testu AAST oraz walidacja w różnych przedziałach wiekowych, XLIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 47 VI 2008, Łódź
816.
Skarżyński H., Kochanek K., Czyżewski A., Niedzielska G., Rogowski M., Kurkowski M.,
Ogonowska G., Smarzyńska A., Szuber D., Mokrzycka-Świerczyńska E., Program badań
przesiewowych słuchu i głosu w województwach Polski wschodniej, XLIII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008,
Łódź
817.
Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Borawksa B., Odległe
wyniki leczenia otosklerozy w onad 6000 uszu, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
818.
Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Wyniki
leczenia otosklerozy wieku dziecięcego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
819.
Krasucki KP., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Skarżyńska B., Morfologiczne
badania nerwu twarzowego - implikacje kliniczne, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
820.
Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki stosowania implantu ucha
środkowego w niedosłuchach mieszanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
821.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Podskarbi-Fayette R., Bezpośrednia
stymulacja błony okienka okrągłego przy zastosowaniu implantów ucha środkowego, XLIII
Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
822.
Piotrowska A., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki
zastosowania systemu BAHA w głuchotach jednostronnych u dzieci, XLIII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008,
Łódź
823.
Skarżyński H., Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R., Olszewski Ł., Mrówka M.,
Możliwości i ograniczenia implantów ucha środkowego jako uzupełnienia dotychczasowych
metod terapii osób z niedosłuchem, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
824.
Mrówka M., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Barylak R.,
Wyniki odległe stosowania aparatów zakotwiczonych BAHA u pacjentów z niedosłuchem we
wrodzonych i nabytych wadach ucha, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
825.
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Kochanek K., Podskarbi-Fayette R., Bruski Ł.,
Kochanowicz P., Bombol M., Telemedycyna w działalności klinicznej i edukacji, XLIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 47 VI 2008, Łódź
826.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M.,
Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Barylak R., Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po
operacjach radykalnych zmodyfikowanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
827.
Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
Łazęcka K., Stapedotomie w zaawansowanych stanach patologicznych ucha środkowego, XLIII
Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
828.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi -Fayette R., Porowski
M., Łazęcka K., Barylak R., Skarżyński PH., Chirurgiczne leczenie pourazowe uszkodzeń
aparatu przewodzącego ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
829.
Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Podskarbi -Fayette R., Zespół Goldenhara możliwości chirurgicznej poprawy słuchu na podstawie własnych doświadczeń, XLIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 47 VI 2008, Łódź
830.
Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Podskarbi -Fayette R., Współczesne metody
leczenia chirurgicznego w przypadkach wad rozwojowych małżowin usznych, XLIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 47 VI 2008, Łódź
831.
Mrówka M., Skarżyński H., Podskarbi -Fayette R., Porowski M., Zespół Treachera
Collinsa - współczesne możliwości terapii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
832.
Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Kazanecka E., Skarżynśki H.,
Rehabilitacja głosu u chorych po mikrochirurgii krtani, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
833.
Łazęcka K., Hryniewicz W., Skarżyński H., Stefaniuk E., Możliwości szybkiej diagnostyki
mikrobiologicznej zapaleń gardła wywołanych przez paciorkowca B-hemolizującego grupy A
(Streptococcus pyogenes), XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
834.
Skarżyński H., Program działania konsultanta krajowgo ds. audiologii i foniatrii, VI
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe, 23-25 X 2008, Łódź, Polska
835.
Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L.,
Wąsowski A., Skarżyński H., Ploski R., Badania molekularne pacjentów implantowanych, XXX
Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej w
codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XII 2007, Słok k/Bełchatowa
836.
Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H.,
Fonofobia u dzieci-analiza 9 przypadków, Konferencja Otolaryngologów Dziecięcych,
Materiały zjazdowe, 6-8 XII 2007, Słok
837.
Skórka A., Pollak A., Kostrzewa G., Kisiel B., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski R.,Profil audiologiczny pacjentów z najczęstszymi mutacjami w genie
GJB2 (koneksyna 26), II Polski Kongres Genetyki, Materiały zjazdowe, 18-20 IX 2007,
Warszawa
838.
Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Ołdak M.,
Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,M34T i V37I - porównanie z innymi mutacjami genu
GJB2 powiązanymi z niedosłuchem, II Polski Kongres Genetyki, Materiały zjazdowe, 18-20.09
2007, Warszawa
839.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Cieśla W., Blok operacyjny w otolaryngologii, VIII
Ogólnopolskie sympozjum " Blok Operacyjny-organizacja i funkcjonowanie, Materiały
zjazdowe, 14-15 VI 2007, Warszawa
840.
Skarżyński H., Historia i przyszłość programu implantów ślimakowych w Polsce
,Konferencja Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji
Językowej, Materiały zjazdowe, 2007, Warszawa
841.
Furmanek M., Piotrowska A., Bogusławska-Walecka M., Skarżyński H., Walecki J.,
Wartość wielorzędowej TK w wykrywaniu wad wrodzonych ucha wewnętrznego i
przydatność metody w procedurze kwalifikacji do wszczepienia CI, VII Zjazd Otolaryngologów
Wojskowych, Materiały zjazdowe, 13-15 IX 2007, Dębe
842.
Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H.,
Zdalne programowanie systemu implantu ślimakowego przez Internet, XV Krajowa
Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 12-15 IX 2007,
Wrocław
843.
Piłka A., Kochanek K., Zając J., Śliwa L., Skarżyński H., Możliwość prowadzenia badań
na odległość metodami obiektywnymi - ABR i OAE za pomocą urządzenia Kuba Mikro AS, XV
Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 12-15.IX
2007, Wrocław
844.
Wąsowski A., Pałko T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H.,
Wykorzystanie elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego (ESR) w
procedurze dopasowania systemu implantu ślimakowego, XV Krajowa Konferencja
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 12-15 IX 2007, Wrocław
845.
Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Ołdak M.,
Korniszewski L., Skarżyński H., Ploski R.,M34T i V37I - porównanie z innymi mutacjami genu
GJB2 powiązanymi z niedosłuchem, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały
zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
846.
Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A.,
Szymańska E., Sarnicka I., Latkowska E., Przyczyny i możliwości terapii szumów usznych i
nadwrażliwość słuchowej u dzieci w materiale IFPS, I Konferencja AudiologicznoFoniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
847.
Woźniak A., Pankowska A., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Dobór materiału
słownego do testu adaptacyjnego dla dzieci i dorosłych I Konferencja AudiologicznoFoniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
848.
Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Wakarowa A., Skarżyński H., Ocena
głosu u chorych z obrzękami Reinkego leczonych chirurgicznie z użyciem lasera CO2 , I
Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX
2007, Białystok
849.
Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Wakarowa A., Będziński W., Skarżyński H., Chrypka a
przerost migdałka gardłowego u dzieci, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały
zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
850.
Borawska B., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H.,
Nadwrażliwość na dźwięki u dzieci i młodzieży, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna,
Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
851.
Geremek A., Pietrasik K., Ślusarczyk A., Skarżyński H., Problemy audiologiczne u
pacjentów z rozszczepem podniebienia, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały
zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
852.
Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Ocena
nieprawidłowości w położeniu elektrody implantu ślimakowego za pomocą obiektywnych
badań potencjałów wywołanych z nerwu słuchowego, I Konferencja AudiologicznoFoniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
853.
Borawska B., Skarżyński H., Piotrowska A., Mueller - Malesińska M., Mrówka M.,
Olszewski Ł., Karpiesz L., Szymańska E., Sarnicka I., Szum u pacjentów z jednostronnym
głębokim niedosłuchem odbiorczym – możliwości leczenia i rehabilitacji w IFPS, I Konferencja
Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
854.
Szkiełkowska A., Dąbrowska A., Skarżyński H., Zaburzenia głosu w chorobach
neurologicznych, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały
zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
855.
Sarnicka I., Latkowska E., Fludra M., Karpiesz L., Borawska B., Bartnik G., Skarżyński
H., Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie testu
osobowościowego NEO-FFI oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I
Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX
2007, Białystok
856.
Czyżewski A., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H., On Influence of Acoustic Climate
in Elementary Schools to Hearing Sensitivity of Schoolchildren, I Konferencja AudiologicznoFoniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
857.
Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia za pomocą
progów odpowiedzi ASSR w różnych konfiguracjach audiogramów, I Konferencja
Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
858.
Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński
H., Oczekiwania związane z zastosowaniem metody leczenia z wykorzystaniem implantu
ślimakowego u pacjenta i jego rodziny, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały
zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
859.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zastosowanie stymulacji elektrycznoakustycznej z wykorzystaniem systemu Nucleus Contour Softip, I Konferencja AudiologicznoFoniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
860.
Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u
pacjentów ze znacznymi resztkami słuchu, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna,
Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
861.
Zgoda M., Obrycka A., Barej A., Putkiewicz J., Skarżyński H., Ocena skuteczności
zastosowania implantu ślimakowego u dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami, I Konferencja
Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
862.
Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Karpiesz L., Piłka A., Skarżyński
H., Profil audiologiczny młodych pacjentów z szumami usznymi w materiale własnym, I
Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
863.
Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K.,
Szeszkowski W., Bobek-Bilewicz B., Senczenko W., Analiza porównawcza wpływu hałasu
skanera MR na wynik badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego
(fMRI) dla skanerów 1,5 oraz 3T, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały
zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
864.
Czyżewski A., Kostek B., Kotus J., Kochanek K., Skarżyński H., Wpływ klimatu
akustycznego w szkołach i klubach muzycznych na słuch dzieci i młodzieży, I Konferencja
Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
865.
Senderski A., Kochanek K., Skarżyński H., Polskie testy mowy utrudnionej –
opracowanie i wartość kliniczna, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały
zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
866.
Skarżyński H., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Wyniki stosowania implantu ucha
środkowego
w niedosłuchach mieszanych, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe,
6-8 IX 2007, Białystok
867.
Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u
pacjentów
ze znacznymi resztkami słuchu, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały
zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
868.
Piotrowska A., Lorens A., Coninx F., Woźniak A., Pankowska A., Skarżyński H., Wersja
adaptacyjnego testu pomiaru progu rozumienia mowy (AAST), I Konferencja AudiologicznoFoniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
869.
Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Ocena
nieprawidłowości
położeniu elektrody implantu ślimakowego za pomocą obiektywnych badań potencjałów
wywołanych
z nerwu słuchowego, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX
2007, Białystok
870.
Furmanek M., Piotrowska A., Lorens A., Walecki J., Skarżyński H., Zastosowanie
wielorzędowej TK
w diagnostyce dzieci z głębokim niedosłuchem odbiorczym, XXXVIII Zjazd Polskiego
Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Materiały zjazdowe, 23-26 V 2007, Bydgoszcz
871.
Skarżyński H., Wysocki J., Mrówka M., Krasucki K., Teleotochirurgia - nauka w wielu
wymiarach, II Kongres Telemedycyna 2007 - „Telemedycyna - Medycyna w zasięgu telefonu i
internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
872.
Wąsowski A., Walkowiak A., Skarżyński H., Telefitting – dopasowanie procesora
mowy implantu ślimakowego na odległość, II Kongres Telemedycyna 2007 - „Telemedycyna Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
873.
Zgoda M., Pankowska A., Putkiewicz J., Obrycka A., Skarżyński H.,Telerehabilitacja - w
szpitalu, w przychodni i w domu, II Kongres Telemedycyna 2007 - „Telemedycyna - Medycyna
w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
874.
Piotrowska A., Lorens A., Coninx F., Pankowska A., Woźniak A., Skarżyński H., wersja
adaptacyjnego testu pomiaru progu rozumienia mowy (AAST), II Kongres Telemedycyna 2007
- „Telemedycyna - Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI
2007, Warszawa
875.
Kopaczewski M., Kochanowicz P., Skarżyński H., Rozwiązania techniczne
umożliwiające realizację usług telemedycznych, II Kongres Telemedycyna 2007 „Telemedycyna - Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI
2007, Warszawa
876.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M., Cieszek A.,Telekonsultacja – rola
lekarza i konsultanta w procesie leczenia, II Kongres Telemedycyna 2007 - „Telemedycyna Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
877.
Skarżyński H., Współcześnie stosowane rozwiązania telemedyczne - efekty społeczne
i ekonomiczne, II Kongres Telemedycyna 2007 - „Telemedycyna - Medycyna w zasięgu
telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
878.
Borawska B., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M.,
Podskarbi-Fayette R., Szumy uszne u dzieci z przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha
środkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 31
V - 02 VI 2007, Wisła
879.
Kochanek K., Skarżyński H., Aktualna rola obiektywnych badań słuchu w diagnostyce
słuchu u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007
Wisła
880.
Zgoda M., Lorens A., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński H., Wyniki stymulacji
bimodalnej w aspekcie edukacyjnym/Educational consequences of bimodal stimulation , XV
Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007,
Wisła
881.
Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Zgoda M., Skarżyński H., Słuch elektrycznoakustyczny u dzieci z częściową głuchotą , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały
zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
882.
Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Woźniak A., Skarżyński H., Dynamika słyszenia
elektrycznego i poziom komfortowego słyszenia u pacjentów implantowanych, XV Dni
Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
883.
Obrycka A., Lorens A., Woźniak A., Skarżyński H., Wyniki dwuusznego stosowania
implantów ślimakowych u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V
- 02 VI 2007 ,Wisła
884.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R., Chirurgiczne leczenie
pourazowych uszkodzeń aparatu przewodzącego ucha środkowego u dzieci , XV Dni
Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
885.
Mrówka M., Skarżyński H., Włochacz K., Różne możliwości zastosowania implantów
tytanowych w chirurgii funkcjonalnej i estetycznej, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej,
Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
886.
Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska
B., Wysocki J., Szkiełkowska A., Rzadkie zespoły genetycznie uwarunkowane w
otolaryngologii, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007,
Wisła
887.
Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Korniszewski L., Płoski R.,
Skarżyński H., Profil audiologiczny dzieci z różnymi mutacjami genu GJB2, XV Dni
Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
888.
Borawska B., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Szumy
uszne u dzieci
w przebiegu przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego, XV Dni Otolaryngologii
Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
889.
Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Jednoetapowa
procedura usunięcia perlaka z rekonstrukcja stawu kowadełkowo-strzemiączkowego, XV Dni
Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
890.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Wysocki J., Młotkowska-Klimek P., Mrówka
M.,Perlak wrodzony u dzieci – wczesne wykrywanie, postepowanie chirurgiczne i opieka
pooperacyjna , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007,
Wisła
891.
Skarżyński H., Obrycka A., Woźniak A., Lorens A., Piotrowska A., Wyniki stosowania
implantacji dwuusznej u dzieci , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V 02 VI 2007, Wisła
892.
Kochanek K., Skarżyński H., Aktualna rola badań obiektywnych w diagnostyce słuchu
u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
893.
Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
Łazęcka K. Aktualna strategia postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu uszu w
rozszczepach podniebienia, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02
VI 2007, Wisła,
894.
Mrówka M., Skarżyński H., Algorytm postępowania w wadach wrodzonych ucha
zewnętrznego i środkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02
VI 2007, Wisła
895.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Leczenie wrodzonych i nabytych zaburzeń
słuchu za pomocą aparatów BAHA , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31
V - 02 VI 2007, Wisła
896.
Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński H., Słuch elektrycznoakustyczny u dzieci
z częściową głuchotą – plakat, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V 02 VI 2007, Wisła
897.
Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia u
dzieci z ubytkami słuchu typu ślimakowego z zastosowaniem słuchowych potencjałów stanu
ustalonego – ASSR, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007,
Wisła
898.
Skarżyński H., Zasady rehabilitacji słuchu i mowy po operacjach ucha środkowego
i/lub wewnętrznego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007
Wisła, , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
899.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Fayette R., Łazęcka
K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R.,Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna
po operacjach radykalnych zmodyfikowanych u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej,
Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
900.
Skarżyński H., Mrówka M., Łazęcka K., Fayette R., Dwuetapowe rekonstrukcje
małżowiny usznej u dzieci i młodzieży w różnym wieku, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej,
Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
901.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M. ,Leczenie pacjentów z niedosłuchami we
wrodzonych i nabytych wadach ucha, przy pomocy aparatów zakotwiczonych baha, XV Dni
Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
902.
Senderski A., Kurkowski M., Skarżyński H., Słuchowe potencjały poznawcze u dzieci z
dysleksją i bez zaburzeń czytania, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V
- 02 VI 2007, Wisła
903.
Łazęcka K., Hryniewicz W., Skarżyński H., Stefaniuk E., Zastosowanie szybkiego testu
diagnostycznego wykrywającego antygen wielocukrowy paciorkowca B-Hemolizującego
grupy A (streptococcus pyogenes) w ostrym zapaleniu gardła u dzieci, XV Dni Otolaryngologii
Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V - 02 VI 2007, Wisła
904.
Lorens, M. Polak, A. Piotrowska, Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u
pacjentów ze znacznymi resztkami słuchu, II konferencja Audiologiczno-Foniatryczna
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 6-8 IX
2007, Białystok
905.
Skarżyński H., Podskarbi – Fayette R., Łazęcka K., Mrówka M., Młotkowska – Klimek
P., Skarżyńska B., Porowski M., Klasyfikacja własna w ocenie leczenia wad wrodzonych ucha
zewnętrznego, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, Materiały
zjazdowe, 15-18 XI 2006, Łódź
906.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyńska B., Sitarz
L., Buniowska B., Podskarbi-Fayette R., Ocena wyników operacji poprawiających słuch na
materiale ponad 18 000 uszu, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia,
Materiały zjazdowe, 15-18 XI 2006, Łódź
907.
Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
Beniowska B., Sitarz L., Borawska B., Odległe wyniki leczenia otosklerozy w ponad 6000
zoperowanych uszach, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, Materiały
zjazdowe, 15-18 XI 2006 Łódź
908.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Młotkowska–Klimek P., Implanty
ucha środkowego – nowa szansa dla niedosłyszących, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Otolaryngologia, Materiały zjazdowe, 15-18 XI 2006, Łódź
909.
Mrówka M., Skarżyński H., Włochacz K., Różne możliwości zastosowania implantów
tytanowych w chirurgii funkcjonalnej i estetycznej, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Otolaryngologia, Materiały zjazdowe, 15-18 XI 2006, Łódź
910.
Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Dwuetapowa
rekonstrukcja małżowiny usznej u dzieci i młodzieży w różnym wieku, IV Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, Materiały zjazdowe, 15-18 XI 2006, Łódź
911.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi R.,
Buniowska B. Przewlekłe perlakowe zapalenie ucha środkowego u dziecka – specyfika
przebiegu klinicznego, wyniki leczenia operacyjnego, XXIX Krajowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
912.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Podskarbi R., Łabęcka K., Borawska B.,
Galewicz A., Wczesne rozpoznanie i postępowanie w perlakach wrodzonych u dzieci, XXIX
Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
913.
Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi R., Łazęcka
K., Postępowanie w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego ze współistniejącym perlakiem,
XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
914.
Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Piotrowska A., Lorens A., Trudności
diagnostyczne i leczenie głuchoty w zespole skrzelowo-oczno-twarzowym, XXIX Krajowa
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
915.
Borawska B., Piotrowska A., Mueller-Malesińska M., Olszewski Ł., Mrówka M.,
Skarżyński H., Zastosowanie aparatów Cross i BAHA w jednostronnym głębokim niedosłuchu
lub głuchocie, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X
2006, Słok
916.
Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Mrówka M., Podskarbi R., Porowski M., Zasady
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zespole Pallister-Klilana z wysiękowym
zapaleniem ucha środkowego, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały
zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
917.
Podskarbi R., Skarżyński H., Łazęcka K., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski
M., Galewicz A., Postępowanie chirurgiczne w wielowadziu występującym w zespole Goltza
XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
918.
Galewicz A., Skarżyński H., Podskarbi R., Młotkowska-Klimekk P., Mrówka M.,
Porowski M., Gilewicz A., Trudności diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne w
zaburzeniach słuchu w zespole EEC,XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa,
Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
919.
Skarżyński H., New Era in Otosurgery. VIII International Conference on Advances in
Diagnosis and Treatment of Audiological Disorders, Materiały zjazdowe, 19-21 V 2005
Warszawa-Kajetany, Polska
920.
Skarżyński H., Skojarzona terapia audiologiczno – otochirurgiczna w wadach słuchu,
XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 29 IX-1 X 2005, Cetniewo,
Poland
921.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Wszczepienie implantu ślimakowego u
dziecka z częściową głuchotą, XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 29
IX-1 X 2005, Cetniewo, Poland
922.
Lorens A., Wilson B., Piotrowska A., Skarżyński H., Badania psychoakustyczne u
pacjentów z częściową głuchotą korzystających z łączonej stymulacji elektryczno-akustycznej.
XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 29 IX-1 X 2005, Cetniewo,
Poland
923.
Czyżewski A., Rakowski A., Skarżyński H., Zastosowanie środków teleinformatycznych
do masowych badań wpływu hałasu na częstość występowania chorób słuchu. Referat
plenarny na posiedzeniu Komitetu Akustyki PAN, Materiały zjazdowe, 2 VI 2005, Warszawa
924.
Skarżyński H., Stany zapalne w otolaryngologii, Konferencja „Pediatrii po Dyplomie” w
ramach Akademii po Dyplomie, Materiały zjazdowe, IV 2005, Warszawa
925.
Skarżyński H., Doliński D., Cieśla W., Organizacja opieki okołooperacyjnej w
Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy, I Ogólnopolskie Sympozjum Oddział
Intensywnej Terapii, Oddział Pooperacyjny – organizacja i funkcjonowanie, Materiały
zjazdowe, 18-19 XI, 2004, Warszawa
926.
Szuchnik J., Ratyńska J., Szkiełkowska A., Kobosko J., Kosmalowa J., Śliwa L.,
Skarżyński H., Efekty współpracy zespołu specjalistów w rehabilitacji pacjenta z implantem
wszczepionym do pnia mózgu, „Rola foniatrii we współczesnym społeczeństwie
komunikacyjnym” – XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOCGiS,
Materiały zjazdowe, 6-8 VI 2003 Kajetany k. Warszawy
927.
Kazanecka E, Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H., Typy oddychania
zarejestrowane metodą pletyzmografii indukcyjnej podczas mówienia u nauczycieli, „Rola
foniatrii we współczesnym społeczeństwie komunikacyjnym” – XII Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL CGiS, Materiały zjazdowe, 6-8 VI 2003, Kajetany k.
Warszawy
928.
Ciszek A. Senderski A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci za pomocą
systemu „Słyszę...” w regionie radomskim, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 13-15 XI 2003, Słok
929.
Skarżyński H., Mrówka M., Dobrzyński P., Młotkowska-Klimek P., Stapedotomia u
dzieci w różnych jednostkach chorobowych, XXVI Krajowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały
zjazdowe, 13-15 XI 2003, Słok
930.
Dobrzyński P., Skarżyński H., Możliwości zastosowania systemu chirurgii nawigowanej
obrazowo u dzieci w różnych jednostkach chorobowych, XXVI Krajowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”,
Materiały zjazdowe, 13-15 XI 2003, Słok
931.
Skarżyński H., Ocena wyników operacji wad wrodzonych ucha zewnętrznego, XXVI
Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w
codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 13-15 XI 2003, Słok
932.
Walkowiak A., Lorens A., Śliwa L., Piotrowska A., Skarżyński H., Śródoperacyjne
metody obiektywne badania elektrycznych właściwości drogi słuchowej, „Struktury – Fale –
Inżynieria Biomedyczna”, Akademia Górniczo-Hutnicza, Materiały zjazdowe, 23-24 IV 2001,
Kraków
933.
Skarżyński H., Współczesne możliwości i kierunki w otochirurgii w leczeniu schorzeń
ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, I Sympozjum Naukowe „Postepy w
medycynie”, Materiały zjazdowe, 26-27 IV 2001, Krosno
934.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Walkowiak A., Geremek A., Współczesne
kryteria kwalifikacji do wszczepów ślimakowych, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL,
Materiały zjazdowe, 10-12 VI 2001, Wrocław
935.
Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Nowe narzędzia
diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTROL,
Materiały zjazdowe, 10-12 VI 2001, Wrocław
936.
Czyżewski A., Skarżyński H., Bartnik G., Borawska B., Śliwa L., Nowe technologie w
leczeniu szumów usznych, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały zjazdowe,
10-12 VI 2001, Wrocław
937.
Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Klimek P., Zasady organizacji badań
przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży na podstawie programu „Słyszę”, IX Sympozjum
Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały zjazdowe, 10-12 VI 2001, Wrocław
938.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Piłka A., Związek pomiędzy
progiem słyszenia i progiem odpowiedzi ABR w różnych konfiguracjach audiogramów osób z
ubytkami słuchu typu ślimakowego, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały
zjazdowe, 8-12 VI 2001, Wrocław
939.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność
częstotliwościowa słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla częstotliwości 500
Hz w uszach normalnie słyszących, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały
zjazdowe, 8-12 VI 2001, Wrocław
940.
Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność
częstotliwościowa słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla częstotliwości 500
Hz w ubytkach słuchu typu ślimakowego, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały
zjazdowe, 8-12 VI 2001, Wrocław
941.
Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność
częstotliwościowa progowych odpowiedzi pnia mózgu wywoływanych trzaskiem oraz tonami
o częstotliwościach 500 i 1000 Hz, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały
zjazdowe, 8-12 VI 2001, Toruń
942.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Kochanek K., Algorytm postępowania we
wczesnym wykrywaniu uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt – opracowany na
podstawie wyników badań wieloośrodkowych, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL,
Materiały zjazdowe, 8-12 VI 2001, Wrocław
943.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Procedury i metody wczesnego
wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, V Konferencja SzkoleniowoNaukowa – „Praktyczne aspekty pediatrii”, Materiały zjazdowe, 15 IX 2001, Kraków
944.
Skarżyński H., Szwedowicz P., Miszka K., Zawadzki R, Urazy kości skroniowej w
aspekcie morfologicznym i klinicznym, IV Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, XIII
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zrdowia, Materiały
zjazdowe, 20-22 IX 2001, Wałcz
945.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Śliwa L., Walkowiak A., Zachowanie resztek
słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego, XII Sympozjum Audiologiczne, Materiały
zjazdowe, 8-10 XI 2001, Toruń
946.
Waligóra J., L.Korniszewski, M.Mueller-Malesińska, A.Skórka, Skarżyński H.,
Postępowanie diagnostyczne w podejrzeniu niedosłuchu o podłożu genetycznym, XII
Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
947.
Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Skarżyński H., Rogowski M.,
Szum jako objaw nerwiaka nerwu słuchowego, XII Sympozjum Audiologiczne, Materiały
zjazdowe, 8-10 XI 2001, Toruń
948.
Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B., Rogowski M., Skarżyński H.,
Korelacja pomiędzy wysokością szumu, audiogramem i DP-gramem, XII Sympozjum
Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 8-10 XI 2001, Toruń
949.
Czyżewski A., Kostek B., Kochanek K., Mazur J., Odya P., Skarżyński H., Masowe
badania przesiewowe słuchu, wzroku, mowy i szumów usznych przy wykorzystaniu
komputerów, V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna „Hałas-Profilaktyka-Zdrowie”,
Materiały zjazdowe, 5-7 XII 2001, Kołobrzeg
950.
Mueller-Malesińska M., Nowak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Waligóra
J., Epidemiologia mutacji 35delG w genie GJB2 w centralnej Polsce, XIV Zjazd Polskiego
Towarzystwa Genetycznego, Materiały zjazdowe, 11-13 VI 2001, Poznań
951.
Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Waligóra J., Pollak A., Skarżyński H., Płoski R.
Mutacje w genie GJB2 u pacjentów z izolowanym niedosłuchem XIV Zjazd Polskiego
Towarzystwa Genetycznego, 11-13 VI 2001, Poznań
952.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Algorytm postępowania we wczesnym
wykrywaniu uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt – opracowany na podstawie
wyników badań wieloośrodkowych, XI Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 10-12
VI 2001, Wrocław
953.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Procedury i metody wczesnego
wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, V Konferencja SzkoleniowoNaukowa, Praktyczne aspekty pediatrii, Materiały zjazdowe, 15 IX 2001, Kraków
954.
Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski J., Płoski R., Pollak A., Skarżyński H.,
Nowoczesne możliwości diagnostyczne w genetycznych uszkodzeniach słuchu i ich
znaczenie– wyniki badań przeprowadzonych w IFPS. XVI Ogólnopolskie Sympozjum
Neonatologiczne nt. Problemy otolaryngologiczne okresu noworodkowego, Materiały
zjazdowe, 20-22 IX 2001, Kiekrz
955.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Wyniki realizacji
wieloośrodkowego programu badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce w latach
1991-2001, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne nt. Problemy otolaryngologiczne
okresu noworodkowego, Materiały zjazdowe, 20-22 IX 2001, Kiekrz
956.
Pasternak P., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Badania ENG u dzieci z
podejrzeniem niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie, XII Sympozjum Audiologiczne,
Materiały zjazdowe, 8-10 XI 2001, Toruń
957.
Pasternak P., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Caloric tests in children with
genetic hearing impairment, I Polsko-Francuska Konferencja Neurootologiczna, Materiały
zjazdowe, 4-5 VI 2001, Bydgoszcz
958.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski Z.M., Skarżyński H., Czynniki
predysponujące do jąkania – charakterystyka grupy pacjentów, X Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL , Materiały zjazdowe, V 2001, Wigry
959.
Kurkowski Z.M., Szkiełkowszka A., Ratyńska A., Markowska R., Skarżyński H.,
Audiogenne uwarunkowanie dyslekcji, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji
Foniatrrycznej PTOL, Materiały zjazdowe, V 2001, Wigry
960.
Czyżewski A., Skarżyński H., Kurkowski Z.M., Szkiełkowska A., Markowska R., Ratyńska
J., Multimedialny system „Mówię” – prezentacja programu – Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL , Materiały zjazdowe, V 2001, Wigry
961.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski M., Skarżyński H., Możliwości
terapii w dysfoniach dziecięcych, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej
PTOL , V 2001, Wigry
962.
Szkiełkowska A., Markowska R., Ratyńska J., Skarżyński H., Wpływ adenotomii na
jakość głosu u dzieci- X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL ,
Materiały zjazdowe, V 2001, Wigry
963.
Markowska R., Szkiełkowska A, Ratyńska J., Skarżyński H., Fizjoterapeutyczne metody
leczenia trąbek słuchowych, XI Sympozjum Audiologiczne , Materiały zjazdowe, 10-12 VI
2001, Wrocław
964.
Skarżyński H., Zawadzki R., Operacja wszczepienia implantu u dzieci. Zagadnienia
chirurgiczne; Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń słuchu, głosu i mowy, XXXVII
Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii; Materiały zjazdowe, 17-21 IV 2001, Warszawa
965.
Skarżyński H., Znaczenie badań przesiewowych słuchu u noworodków oraz u dzieci i
młodzieży szkolnej w ramach programów Ministerstwa Zdrowia; Wdrożenie powszechnych
badań przesiewowych słuchu, u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym za pomocą programu
„Słyszę...”, Materiały zjazdowe, 26-27 X 2001, Olsztyn
966.
Skarżyński H., Wykład inauguracyjny – implanty, IV Kongres Polskiego Stowarzyszenia
Protetyków Słuchu, Materiały zjazdowe, 14-16 I 2000, Kiekrz
967.
Skarżyński H., Choroby ucha środkowego (wrodzone, nabyte), Warsztaty NaukowoSzkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI
2000, Warszawa
968.
Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Diagnostyka audiologiczna i
wskazania do stosowania aparatów słuchowych zakotwiczonych BAHA, Warsztaty NaukowoSzkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI
2000, Warszawa
969.
Nowak M., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Korniszewski L., Waligóra J., Skarżyński
H., Epidemiologia mutacji 35delG w genie GJB 2 u noworodków badanych powszechnie w
kierunku uszkodzenia słuchu, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka
Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
970.
Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Nowak M., Ploski R., Korniszewski L., Skarżyński
H., Genetyczne badania przesiewowe mutacji 35delG w genie koneksyny 26 (GJB2) w
populacji polskiej, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń
Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
971.
Tacikowska G., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Zmiany latencji fali V słuchowych
potencjałów wywołanych pnia mózgu rejestrowanych techniką ciągów maksymalnej długości
– wpływ intensywności bodźca, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka
Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
972.
Tacikowska G., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Badania elektrofizjologiczne
adaptacji słuchowej w diagnostyce różnicowej niedosłuchów, Warsztaty NaukowoSzkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI
2000, Warszawa
973.
Senderski A., Kurkowski M., Fabijańska A., Skarżyński H., Współistnienie odbiorczego
uszkodzenia słuchu z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – analiza na podstawie
wybranego przypadku, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka
Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
974.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborski J., Ratyńska J.,
Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzeń
słuchu w Polsce, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń
Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
975.
Miszka K., Skarżyński H., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P., Mrówka
M., Sopliński P., Stan ucha wewnętrznego po operacjach zaawansowanej otosklerozy –
wyniki wczesne i późne. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów –
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, Materiały konferencyjne, 13-16 IX 2000, Kraków
976.
Skarżyński H., Miszka K., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sopliński P., Szwedowicz
P., Zawadzki R., Żarowski A., Etyczne i medyczne aspekty operacji jedynego słyszącego ucha,
XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe, Materiały konferencyjne, 13-16 IX 2000, Kraków
977.
Skarżyński H., Szwedowicz P., Zawadzki R., Żarowski A., Mrówka M., MłotkowskaKlimek P., Piotrowska A., Sopliński P., Kieszonki retrakcyjne u dzieci z odbiorczym
upośledzeniem słuchu – postępowanie, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, Materiały
konferencyjne, 13-16 IX 2000, Kraków
978.
Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Zawadzki R., Szwedowicz P.,
Młotkowska-Klimek P., Sopliński P., Wskazania i technika implantacji protez typu BAHA,
XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
979.
Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Kosmalowa J., Lorens A., Michałowska E.,
Warszawski Program Implantów Ślimakowych w latach 1992-1999, XXXIX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX
2000, Kraków
980.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., Wpływ kształtu audiogramu
ubytku słuchu typu ślimakowego na przebieg funkcji latencja-natężenie fali V odpowiedzi
ABR, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
981.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Dobrzyński P., Piłka A., Ocena czułości i
specyficzności metody maskowania poprzedzającego – ABR FM w ubytkach słuchu typu
ślimakowych i pozaślimakowego, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów –
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
982.
Zawadzki R., Skarżyński H., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Szwedowicz P., Żarowski
A., Sopliński P., Piotrowska A., Aparaty retroaurykularne – technika implantacji, wyniki, XXXIX
Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
983.
Serafin J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Geremek A., Michałowska E.,
Piotrowska A., Deprywacja słyszenia przy jednostronnym protezowaniu, XXXIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,
13-16 IX 2000, Kraków
984.
Szuchnik J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji nastoletnich
pacjentów z głuchotą prelingwalną korzystających w wielokanałowych implantów
ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
985.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborski J., Ratyńska J.,
Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzeń
słuchu w Polsce, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
986.
Senderski A., Kurkowski M., Fabijańska A., Skarżyński H., Współistnienie odbiorczego
uszkodzenia słuchu z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – analiza na podstawie
wybranego przypadku, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów –
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
987.
Żarowski A., Offeciers F. E., Peeters S., Skarżyński H., Iniekcja sterydów do ucha
wewnętrznego podczas wszczepiania implantów ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX
2000, Kraków
988.
Żarowski A., Offeciers F. E., Peeters S., Skarżyński H., Aspekty chirurgiczne i
anatomiczne ucha wewnętrznego w odniesieniu do nowych typów elektrod implantów
ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe,13 - 16 IX 2000, Kraków
989.
Lorens A., Piotrowska A., Walkowiak A., Skarżyński H., Ocena stopnia ingerencji w
struktury ucha wewnętrznego podczas wszczepienia wielokanałowego implantu
ślimakowego. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe, 13 - 16 IX 2000, Kraków
990.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P., Mrówka
M., Żarowski A., Skarżyńska B., Zastosowanie różnych typów implantów ślimakowych w
całkowitej i częściowej ossyfikacji ślimaka – wyniki odległe, XXXIX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,13 - 16 IX
2000, Kraków
991.
Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Miszka K., Śliwa L., Skarżyńska B.,
Muller J., Behr R., Wyniki słuchowe w implancie pniowym po 2 latach rehabilitacji w trzech
językach, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,13 - 16 IX 2000, Kraków
992.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Implant ślimakowy w leczeniu całkowitej
głuchoty po uprzednio wykonanej operacji radykalnej – wyniki odległe, XXXIX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,13 - 16 IX
2000, Kraków
993.
Skarżyński H., Lorens A., Śliwa L., Walkowiak A., Elektrostymulacja jąder ślimakowych
w pniu mózgu, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy
i Szyi, Materiały zjazdowe,13 - 16 IX 2000, Kraków
994.
Waligóra J., Nowak M., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Korniszewski L., Skarżyński
H., Podłoże genetyczne uszkodzeń funkcji ucha wewnętrznego w świetle badań
epidemiologicznych populacji polskiej, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,13 - 16 IX 2000, Kraków
995.
Tacikowska G., Pasternak P., Skarżyński H., Densert B., Wpływ nadciśnienia
wytwarzanego w uchu środkowym na objawy choroby Meniere’a, XXXIX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,13 - 16 IX
2000, Kraków
996.
Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H., Implanty ślimakowe u dzieci z dodatkowymi
obciążeniami, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k.
Bełchatowa
997.
Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Płoski R., Nowak M., Korniszewski L., Skarżyński
H., Częstośc mutacji 35deL G w genie GJB 2 w populacji polskiej, XXIII Krajowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa, Materiały konferencyjne, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
998.
Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Szuchnik J., Geremek A., Zastosowanie
łączonej stymulacji elektroakustycznej u dziecka z głębokim niedosłuchem, XXIII Krajowa
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały konferencyjne, 26-28 X 2000, Słok k.
Bełchatowa
999.
Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Zawadzki R., Szwedowicz P., Klimek
P., Aparaty słuchowetypu BAHA zakotwiczone w kości skroniowej u dzieci, XXIII Krajowa
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały konferencyjne, 26-28 X 2000, Słok k.
Bełchatowa
1000.
Żarowski A., Skarżyński H., Skokowo postępujący niedosłuch mieszany u dziecka
spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka (LVAS), XXIII Krajowa
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały konferencyjne, 26-28 X 2000, Słok k.
Bełchatowa
1001.
Skarżyński H., Leczenie osób z uszkodzeniami narządu słuchu. Kurs Szkoleniowy dla
Logopedów, „Metody diagnozy i terapii wielospecjalistycznej dzieci z uszkodzonym narządem
słuchu”, Materiały konferencyjne, 28-29 X 2000, Warszawa
1002.
Skarżyński H., Współczesne możliwości i kierunki otochirurgii w leczeniu schorzeń
ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne
„Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI
2000, Łódź
1003.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Sopliński P., Mrówka M., Żarowski A.,
Szwedowicz P., Klimek P., Znaczenie leczenia chirurgicznego w zaawansowanej otosklerozie –
analiza przypadków, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i
operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
1004.
Skarżyński H., Miszka K., Żarowski A., Zawadzki R., Szwedowicz P., Mrówka M., Klimek
P., Technika chirurgiczna rekonstrukcji małżowiny usznej z autologicznej kostki żebrowej, X
Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń
słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
1005.
Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Śliwa L., Skarżyński H., Rola rejestracji
elektrycznie wywołanych potencjałów z pnia mózgu w chirurgii implantów pniowych, X
Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń
słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
1006.
Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Doliński D., Śliwa L., Skarżyński H., Pomiary
potencjałów czynnościowych nerwu słuchowego podczas operacji wszczepiania implantów
ślimakowych, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i
operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
1007.
Żarowski A., Mrówka M., Miszka K., Skarżyński H., Rozszerzenie wskazań do
stosowania aparatów zakotwiczonych typu BAHA, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne
„Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
1008.
Zawadzki R., Skarżyński H., Miszka K., Mrówka M., Żarowski A., Szwedowicz P., Klimek
P., Wyniki zastosowania aparatu RETRO u pacjenta z głębokim niedosłuchem w zakresie
wyłącznie wysokich częstotliwości, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie
farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
1009.
Tacikowska G., Pasternak P., Skarżyński H., Typy zaburzeń i postępowanie
diagnostyczno-terapeutyczne na podstawie materiału klinicznego Pracowni Otoneurologii
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne
„Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11
listopad 2000, Łódź
1010.
Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Ciszek A., Żaczek Z., Nowis T., Tacikowska
G., Malesińska M., Badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej na terenie
województwa mazowieckiego – dotychczasowe wyniki stosowania programu „Słyszę...”, X
Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń
słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
1011.
Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Płoski R., Nowak M., Korniszewski L., Skarżyński
H., Podłoże genetyczne uszkodzeń funkcji ucha wewnętrznego w świetle badań
epidemiologicznych polskiej populacji, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie
farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
1012.
Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Skarżyńska B., Żarowski A., Szwedowicz P.,
Mrówka M., Klimek P., Leczenie całkowitej głuchoty u chorych z obustronną ossifikacją
ślimaka – metoda i wyniki, II Konferencja Anatomii Klinicznej, Materiały konferencyjne, 1719 XI 2000, Warszawa
1013.
Żarowski A., Skarżyński H., Miszka K., Skokowo postępujący niedosłuch mieszany u
dziecka spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka – Large Vestibular
Aqueduct Syndrom (LVAS), II Konferencja Anatomii Klinicznej, Materiały konferencyjne, 1719 XI 2000, Warszawa
1014.
Doliński D., Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Skarżyński H., Ocena czynności
mięśnia strzemiączkowego – aspekty kliniczne w leczeniu głuchoty wszczepieniem implantu
ślimakowego, II Konferencja Anatomii Klinicznej, Materiały konferencyjne, 17-19 XI 2000,
Warszawa
1015.
Skarżyński H., Zawadzki R., Lorens., Walkowiak A., Miszka K., Żarowski A., Szwedowicz
P., Piotrowska A., Mrówka M., Klimek P., Aspekty praktyczne stosowania implantów typu
Clarion, XXXIV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii i Foniatrii „Nowości techniczne,
nowe metody i narzędzia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu, głosu i mowy”, Materiały
konferencyjne, 8-9 XII 2000, Jachranka
1016.
Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff P., Jastreboff M., Rogowski M., Skarżyński H.,
Zastosowanie badań ankietowych w epidemiologii i diagnostyce szumów usznych. V
Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały konferencyjne, 8-10 V
1998, Zakopane
1017.
Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Program implantów ślimakowych u dzieci –
stan obecny, V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały
konferencyjne, 08-10 V 1998, Zakopane
1018.
Grzelak A, Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Postępowanie diagnostyczno
terapeutyczne w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego na tle jego etiopatogenezy. V
Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały konferencyjne, 8-10 V
1998, Zakopane
1019.
Krzeska-Malinowska I., Skarżyński H., Szwedowicz P., Niedosłuch w zespole Crouzon,
V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały konferencyjne, 8-10 V
1998, Zakopane
1020.
Grzelak A., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Sopliński P., Skarżyński H.,
Etiopatogeneza wysiękowego zapalenia ucha środkowego w świetle wybranych
współczesnych poglądów. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1021.
Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff P., Jastreboff M., Skarżyński H., Wstępne
doświadczenia własne w leczeniu metodą habituacji pacjentów cierpiących na szumy uszne
i/lub nadwrażliwość słuchową. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1022.
Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Organizacja krajowego centrum leczenia
szumów usznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1023.
Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Zawadzki R., Skarżyński H.,
Aktualne kryteria kwalifikacji do operacji wszczepienia implantu ślimakowego, XXXVIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,2527 VI 1998, Katowice
1024.
Kurkowski Z. M., Grabias S., Skarżyński H., Audiogenne uwarunkowania zaburzeń
komunikacji językowej, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998 Katowice
1025.
Lorens A., Szuchnik J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Śliwa L., Piotrowska
A., Walkowiak A., Porównanie zakresu dynamiki słyszenia osób implantowanych z osiąganymi
wynikami rehabilitacji słuchu, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1026.
Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Senderski A., Wyniki słuchowe stosowania
drenażu ucha środkowego w zaawansowanym przewodzeniowym i mieszanym upośledzeniu
słuchu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1027.
Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Zastosowanie różnych materiałów
w rekonstrukcji aparatu przewodzącego ucha środkowego. XXXVIII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI
1998, Katowice
1028.
Niemczyk K., Miszka K., Skarżyński H., Zawadzki R., Problemy w leczeniu operacyjnym
osób z mieszanym upośledzeniem słuchu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1029.
Niemczyk K., Skarżyński H., Miszka K., Podogrodzki P., Rekonstrukcja ucha
środkowego w uszach z aktywnym procesem zapalnym – wyniki wstępne. XXXVIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,2527 VI 1998 Katowice
1030.
Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Skarżyński H., Szopiński K., Haidi H., Wyniki badań
otoneurologicznych u pacjentów z nerwiakiem nerwu słuchowego. XXXVIII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI
1998, Katowice
1031.
Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Kochanek K., Haidi H., Skarżyński
H., Grzanka A., Rozkład czynników ryzyka uszkodzenia słuchu w populacji dzieci słyszących i w
populacji dzieci z uszkodzeniem słuchu – analiza na podstawie kwestionariusza wysokiego
ryzyka, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1032.
Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Anatomiczne podstawy
dla programu implantów słuchowych pnia mózgu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1033.
Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L.,
Szuchnik J., Miszka K., Hochmair E., Pierwszy wszczep implantu słuchowego do pnia mózgu w
Polsce. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1034.
Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K., Zientalska E., Przyczyny
reoperacji otosklerozy. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1035.
Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K., Leczenie otosklerozy w
wieku dziecięcym. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
1036.
Skarżyński H., Kurkowski Z. M., Program opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu
w Polsce. Satelitarne Sympozjum Szkoleniowe. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi pt. “Raport z realizacji Programu Opieki nad
Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce”, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
1037.
Skarżyński H., Kochanek K., Mueller-Malesińska M., Rowecka-Trzebicka K., Marciński
P., Rajtar-Leontiew Z., Haidi H., Ogińska Z., Pasternakiewicz-Nieciecka H., Tokarczyk M.,
Scharoch E., Jaroszewska-Balicka W., Michalska M., Madej S., Ogonowska G., Przeradzka B.,
Urbańska-Żebrowska B., Domicz-Czestyńska M, Senderski A., Ratyńska J., Geremek A.,
Grzanka A., Mazur J., Program przesiewowych badań słuchu u noworodków w Polsce wyniki
uzyskane w latach 1995-1997. Satelitarne Sympozjum Szkoleniowe, XXXVIII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi pt. “Raport z realizacji Programu
Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce”, Matriały zjazdowe, 25-27 VI 1998,
Katowice
1038.
Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Dobrzyński P., Piotrowski J., Leczenie
zaawansowanej otosklerozy – wyniki wczesne i odległe. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1039.
Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Analiza problemów chirurgicznych
podczas wszczepiania implantu ślimakowego do uszu po uprzednio wykonanej operacji
radykalnej. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1040.
Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Leczenie całkowitej głuchoty u
dzieci i dorosłych przy pomocy wszczepów ślimakowych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1041.
Skarżyński H., Miszka K., Somers T., Żarowski A., Zawadzki R., Wyniki leczenia w
rekonstrukcji całkowitego braku małżowiny usznej. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1042.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Ratyńska J., Modele i
perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce. XXXVIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,2527 VI 1998, Katowice
1043.
Skarżyński H., Niemczyk K., Miszka K., Analiza wskazań do stosowania drenażu ucha
środkowego. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1044.
Somers T., Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K, Niemczyk K., Skarżyńska B., Technika
rekonstrukcji małżowiny usznej z chrząstki własnej pacjenta, XXXVIII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI
1998, Katowice
1045.
Somers T., Żarowski A., Skarżyński H., Miszka K., Dobrzański P., Cztery opcje leczenia
chirurgicznego znacznych malformacji ucha. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
1046.
Zientalska E., Kochanek K., Skarżyński H., Miszka K., Dobrzyński P., Niemczyk K.,
Ocena aparatu przewodzącego ucha środkowego po operacjach otosklerozy za pomocą
otoemisji akustycznej produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka – DPOAE, XXXVIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,2527 VI 1998, Katowice
1047.
Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Grabowska M., Skarżyński H., Prezentacja
zestawu testów percepcyjnych programu EARS ze szczególnym uwzględnieniem profilu LiP
(Postępy w słuchaniu). XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
1048.
Żarowski A., Skarżyński H., Propozycja ujednolicenia zasad prezentacji wyników
otochirurgicznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
1049.
Fabijańska A., Bartnik G., Rogowski M., Skarżyński H., Program badań
epidemiologicznych nad występowaniem szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej w
Polsce, I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 08-10 X 1998, Poznań
1050.
Niemczyk K., Skarżyński H., Nerwiakowłókniakowatośc typu 2 (NF-2) – problem
interdyscyplinarny. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998,
Poznań
1051.
Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Zawadzki R., Skarżyński H.
Aktualne kryteria kwalifikacji do operacji wszczepiania implantu ślimakowego. I
Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
1052.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Szuchnik J., Geremek A., Niemczyk K., Leczenie
całkowitej głuchoty u dzieci i dorosłych przy pomocy wszczepów ślimakowych. I
Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
1053.
Gryczyńska D., Skarżyński H., Andrzejewski J., Grzelak A., Badanie układu
Przedsionkowego w otitis media secretoria. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w
Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
1054.
Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Anatomiczne podstawy
dla programu słuchowych implantów pniowych. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja
w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
1055.
Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L,
Szuchnik J., Miszka K., Hochmair E., Program implantów pniowych. I Międzynarodowe
Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
1056.
Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Somers T., Niemczyk K., Skarżyńska B.,
Dwuetapowa całkowita rekonstrukcja małżowiny usznej – technika zabiegu wskazania, I
Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
1057.
Zientalska E., Pierchała K., Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Krzeska-Malinowska
I., Latkowski B., Jóźwiak J., Wpływ reoperacji w otosklerozie na stan ucha wewnętrznego. I
Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
1058.
Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Grabowska M., Skarżyński H., Prezentacja
zestawu testów percepcyjnych programu EARS (Evaluation o Auditory Responses to Speech)
Ze szczególnym uwzględnieniem profilu LiP (postępy w słuchaniu), I Międzynarodowe
Sympozjum. Rehabilitacja w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
1059.
Żarowski A., Somers T., Skarżyński H., Miszka K., Postępowanie lecznicze i
rehabilitacyjne w niedorozwoju uszu. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w
Otologii, Materiały konferencyjne, 8-10 X 1998, Poznań
1060.
Kochanek K., Smurzyński J., Skarżyński H., Żychoń L., Zając J., Sasor M., Jaśkiewicz M.,
Kowalski W., Napierała J., Jachymek A., Piłka A., Pietraszek S., Prezentacja polskiego systemu
do obiektywnych badań słuchu ”Audioera”. X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii,
Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii, Materiały konferencyjne, 2426 IX 1998, Warszawa
1061.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Ratyńska J., Modele i
perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce. XXI Konferencja
Naukowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,30 IV – 2 V 1998, Słok k/Belchatowa
1062.
Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Szwedowicz P., Stapedotomie wykonywane u
dzieci, XXI Konferencja Naukowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,30 IV– 2 V 1998, Słok k.
Bełchatowa
1063.
Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Grzanka A., Mueller-Malesińska M.,
Porównanie efektywności różnych badań przesiewowych słuchu u noworodków. V
Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały konferencyjne, 8-10 V
1998, Zakopane
1064.
Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Szwedowicz P., Stapedetomie wykonywane u
dzieci. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały konferencyjne,
8-10 V 1998, Zakopane
1065.
Skarżyński H., Lorens A., Niemczyk K., Śliwa L., Walkowiak A., Wielokanałowy
słuchowy implant pniowy w aspekcie technicznym – analiza pierwszego w Polsce przypadku,
3rd Symposium on Acoustic Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, Materiały
konferencyjne, 23-24 IV 1998, Zakopane
1066.
Skarżyński H., Marchel A., Behr R., Niemczyk K., Miszka K., Zawadzki R., Usunięcie
guza ośrodkowego układu nerwowego, nerwiaka nerwu słuchowego i wszczepienie implantu
do pnia mózgu, II Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii. Leczenie guzów ośrodkowego
układu nerwowego i całkowitej głuchoty, Materiały szkoleniowe, 10 I 1998, Warszawa
1067.
Skarżyński H., Marchel A., Miszka K., Niemczyk K., Skarżyńska B., Vincent C.,
Anatomiczne podstawy dla słuchowych implantów pniowych, II Warsztaty NaukowoSzkoleniowe Audiologii. Leczenie guzów ośrodkowego układu nerwowego i całkowitej
głuchoty, Materiały szkoleniowe, 10 I 1998, Warszawa
1068.
Skarżyński H., Niemczyk K., Śliwa L., Polski program implantów słuchowych pnia
mózgu. Politechnika Warszawska, Seminarium Polskiej Sekcji IEEE, 29 IV 1998, Warszawa
1069.
Skarżyński H., Shehata-Diehler W., Lorens A., Śliwa L., Śródoperacyjna rejestracja
elektrycznie wywołanych potencjałów z pnia mózgu, wykonywana podczas zabiegu
wszczepiania implantu pniowego, X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii, Nowe
Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii 24-26 IX 1998, Warszawa
1070.
Skarżyński H., Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce, X
Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i
Otoneurologii, 24-26 IX 1998, Warszawa
1071.
Skarżyński H., Śliwa L., Niemczyk K., Pierwszy wszczep implantu słuchowego do pnia
mózgu w Polsce, Seminarium Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,3 X 1998, Warszawa
1072.
Fabijańska A., Bartnik G., Skarżyński H., Występowanie szumów usznych,
nadwrażliwości słuchowej i subiektywnego niedosłuchu u młodzieży ponadpodstawowych
szkół warszawskich, XIX Ogólno Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Otolaryngologii
Dziecięcej PTOL, Materiały konferencyjne, 10-12 X 1997, Czerniejewo
1073.
Geremek A., Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Przypadek dziecka z zespołem
wad wrodzonych oraz głębokieim niedosłuchem typu mieszanego, XVI Konferencja Naukowa
„Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej” Sympozjum Satelitarne „Diagnostyka i
leczenie pacjentów z obwodowa postacią zespołu snu z bezdechami”, Materiały
konferencyjne, 6 XII1997, Warszawa
1074.
Lorens A., Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Królikowski R., Szady A.,
Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu, XLV Otwarte Seminarium z Akustyki, 15-18 IX 1997,
Jastrzębia Góra
1075.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Serafin-Jóźwiak J., Wstępne
wyniki leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego współistniejącego z niedosłuchem
odbiorczym u dzieci, XVIII Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,3-5 IV 1997, Słok k. Bełchatowa
1076.
Skarżyński H., Otitis media secretoria – najważniejsze problemy kliniczne, XVIII
Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,3-5 IV 1997, Słok k. Bełchatowa
1077.
Skarżyński H., Puzio J., Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Senderski A., Co o
badaniach przesiewowych słuchu otolaryngolog wiedzieć powinien, XIX Ogólno Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTOL, 12-14 X 1997, Czerniejewo
1078.
Skarżyński H., Senderski A., Co o badaniach przesiewowych słuchu lekarz wiedzieć
powinien, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wczesne wykrywanie, diagnostyka oraz
leczenie niedosłuchów u dzieci”, 14 X 1997, Legnica
1079.
Skarżyński H., Senderski A., Model badań przesiewowych słuchu noworodków i
niemowląt, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wczesne wykrywanie, diagnostyka oraz
leczenie niedosłuchów u dzieci”, 14 X 1997, Legnica
1080.
Skarżyński H., Senderski A., Co o badaniach przesiewowych słuchu lekarz wiedzieć
powinien, I Seminarium „Wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci”, 25 X 1997, Opole
1081.
Skarżyński H., Senderski A., Model badań przesiewowych słuchu noworodków i
niemowląt, I Seminarium „Wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci”, 25 X 1997, Opole
1082.
Skarżyński H., Program opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce,
Sympozjum „580 lat działalności medycznej w Sieradzu”, 17 IX 1997, Sieradz
1083.
Skarżyński H., Program opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce, II
Seminarium firmy WIDEX, 3-5 X 1997, Duszniki Zdrój
1084.
Skarżyński H., Wszczepy ślimakowe, I Kongres PSPS, 10-12 XI 1997, Kiekrz k. Poznania
1085.
Czyżewski A., Kostek B., Lorens A., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H.,
Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu, IV Sympozjum z Elektroakustyki, 8-9 X 1996,
Czerniejewo
1086.
Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Lorens A., MuellerMalesińska M., Kwalifikacje pacjentów do wszczepów ślimakowych. (plakat) XXXVII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,18-21
IX 1966, Wrocław
1087.
Geremek A.,. Skarżyński H., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Lorens A., MuellerMalesińska M., Fabijańska-Piekarska A., Bartnik G., Wszczepy ślimakowe u pacjentów w
wieku podeszłym, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzytswa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 1996,Wrocław
1088.
Fruba J., Skarżyński H., Krzeska-Malinowska J., Tomaszewska E., Rekonstrukcje ucha
zewnętrznego w mikrocjach, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,18-21 IX 1996, Wrocław
1089.
Geremek A., Lorens A., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Zawadzki R., Skarżyński
H.,Protokół kwalifikacyjny pacjentów do operacji wszczepów ślimakowych. (wykład na
zaproszenie), II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Leczenie i rehabilitacja uszkodzeń
słuchu”, Sekcja Audiologiczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe,21 - 22 XI 1996, Słok k./Bełchatowa
1090.
Mueller-Malesińska M., Wojnarowska-Kulesza W., Geremek A., Zagrodzka J.,
Skarżyński H., Wyniki aparatowania niedosłyszącej młodzieży i dorosłych, XXXVII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,18-21
IX 1996 Wrocław
1091.
Niemczyk K., Skarżyński H., Leczenie kieszonek retrakcyjnych - doniesienie wstępne,
XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe,18-21 IX 1996, Wrocław
1092.
Niemczyk K., Skarżyński H., Metody przedstawiania wyników tympanoplastyk, XXXVII
Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe,18-21 IX 1996, Wrocław
1093.
Skarżyński H., Maniecka-Aleksandrowicz B., Grabias S., Zaburzenia słuchu, głosu i
mowy - klasyfikacje. Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Naukowego
Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, 18-21 IX 1996, Wrocław
1094.
Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Wyniki ossikuloplastyk w leczeniu
różnych postaci przewlekłego zapalenia ucha środkowego., XXXVII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi - 18-21 IX 1996, Wrocław
1095.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Zastosowane materiałów biokompatybilnych w
chirurgii rekonstrukcyjnej ucha. XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 18-21 IX 1996, Wrocław
1096.
Skarżyński H., Wojnarowska-Kulesza W., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R.,
Fabijańska-Piekarska A., Bartnik G., Problemy w leczeniu otosklerozy wieku podeszłego.
XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
konferencyjne, 18-21 IX 1996, Wrocław
1097.
Skarżyński H., Wojnarowska-Kulesza W., Niemczyk K., Miszka K., Fabijańska-Piekarska
A., Bartnik G., Zawadzki R., Protezowanie czy leczenie operacyjne w wybranych przypadkach
przewlekłego zapalenia ucha środkowego, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,18-21 IX 1996, Wrocław
1098.
Skarżyński H., Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce.
Spotkanie Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały konferencyjne, 10 V 1996, Łódź
1099.
Skarżyński H., Stan obecny, perspektywy i znaczenie programu implantów
ślimakowych dla współczesnej audiologii i otochirurgii, I Zjazd i X Konferencja NaukowoSzkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Materiały konferencyjne, 9 VI
1995, Solina
1100.
Skarżyński H., Niemczyk K., Mueller-Malesińska M., Porażenie nerwu VII o niejasnej
etiologii, XVI Konferencja “Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej”, Materiały
konferencyjne, 20 VI 1995 Warszawa
1101.
Skarżyński H., Matejuk-Studzińska E., Chustecki A., Przewlekłe wysiękowe zapalenie
ucha środkowego współistniejące z niedosłuchem odbiorczym, XVI Konferencja “Unikalne
przypadki w otolaryngologii dziecięcej”, Materiały konferencyjne, 20 VI 1995, Warszawa
1102.
Mueller-Malesińska M., Piotrowski J., Skarżyński H., Nagła głuchota obustronna u
dziecka w wieku szkolnym, XVI Konferencja “Unikalne przypadki w otolaryngologii
dziecięcej”, Materiały konferencyjne, 20 VI 1995, Warszawa
1103.
Skarżyński H., Prezentacja Programu “Pomoc dla Osób Niesłyszących w Polsce”, II
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z
uszkodzeniem słuchu, Materiały konferencyjne, 18-19 II 1994, Serock
1104.
Skarżyński H., Wprowadzenie do dyskusji okrągłego stołu nt., Protezowanie i
rehabilitacja małego dziecka, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i
rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, Materiały konferencyjne, 18-19 II 1994,
Serock
1105.
Skarżyński H., Organizacja raportu nt. „Stan potrzeb osób z uszkodzeniami słuchu w
Polsce”, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z
uszkodzeniem słuchu, Materiały konferencyjne, 18-19 II 1994, Serock
1106.
Skarżyński H., Niemczyk K., Dekompresja nerwu twarzowego, FRM 1994, II
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z
uszkodzeniem słuchu, Materiały konferencyjne, 18-19 II 1994, Serock
1107.
Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Odtworzenie tylnej ściany przewodu
słuchowego zewnętrznego, film naukowo-szkoleniowy, FRM 1994, II Konferencja NaukowoSzkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, Materiały
konferencyjne, 18-19 II 1994, Serock
1108.
Skarżyński H., Przedstawienie programu implantów ślimakowych w Polsce, III Krajowa
Konferencja Szkoleniowa nt., „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały
konferencyjne, 22-24 IV 1994, Serock
1109.
Skarżyński H., Informacje dotyczące realizacji programu Pomoc dla Osób
Niesłyszących w Polsce, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., „Rozpoznawanie i leczenie
zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 22-24 IV 1994, Serock
1110.
Skarżyński H., Wprowadzenie do dyskusji okrągłego stołu nt. „Doświadczenia i błędy
w aparatowaniu małego dziecka z uszkodzeniem słuchu”, III Krajowa Konferencja
Szkoleniowa nt., „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 2224 IV 1994, Serock
1111.
Skarżyński H., Informacje dotyczące realizacji programu Pomoc dla Osób
Niesłyszących w Polsce, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., „Rozpoznawanie i leczenie
zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 22-24 IV 1994, Serock
1112.
Skarżyński H., Wybrane problemy programu implantów ślimakowych, III Krajowa
Konferencja Szkoleniowa nt. „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały
konferencyjne, 22-24 IV 1994, Serock
1113.
Skarżyński H., Problemy w diagnostyce i dobieraniu aparatów słuchowych u dzieci, III
Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt. „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały
konferencyjne, 22-24 IV 1994, Serock
1114.
Geremek A., Góralówna M., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Matejuk-Studzińska
E., Skarżyński H., Efekty wczesnego aparatowania, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
1115.
Wojewódzka B., Musiał I., Geremek A., Posłuszna-Owcarz M., Mueller-Malesińska M.,
Skarżyński H., Szuchnik J., Wrażenia słuchowe po zastosowaniu wszczepu ślimakowego,
XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
1116.
Geremek A., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Skarżyński H., Kochanek K., Logoped
– specjalny program komputerowy służący do rehabilitacji słuchu, XXXVI Zjazd Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-28 V 1994,
Szczecin
1117.
Skarżyński H., Matejuk-Studzińska E., Balcerzak J., Niemczyk K., Rehabilitacja
pooperacyjna czy protezowanie w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego, XXXVI Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-28 V
1994, Szczecin
1118.
Skarżyński H., Peeters S., Żarowski A., Offeciers F.E., Speech coding strategies in
cochlear implants, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
1119.
Żarowski A., Govaerts P., Peeters S., Skarżyński H., Impedance of microelectrodes in
tissue fluid as a crucial parameter of safety of physiological electrostimulation, XXXVI Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28
V 1994, Szczecin
1120.
Skarżyński H., Szuchnik J., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Piotrowski J.,
Rehabilitacja słuchu przy pomocy programu komputerowego “Logoped” (film), FRM 1994,
XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
1121.
Mueller-Malesińska M., Góralówna M., Szuchnik J., Geremek A., Posłuszna-Owcarz
M., Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H., Przyczyny niepowodzeń w rehabilitacji słuchu i
mowy u dzieci, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
1122.
Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Wojewódzka B., Posłuszna-Owcarz M.,
Góralówna M., Skarżyński H., Geremek A., Wyniki rehabilitacji po wszczepieniu implantu
ślimakowego, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
1123.
Geremek A., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Piotrowski J.,
Wczesne aparatowanie głęboko niedosłyszącego dziecka, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
1124.
Geremek A., Hofman J., Sobotka L., Skarżyński H., Piotrowski J., Klasek O., Ustawienie
procesora mowy, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
1125.
Skarżyński H., Piotrowski J., Szuchnik J., Wojewódzka J., Geremek A., MuellerMalesińska M., Klasek O., Rehabilitacja po wszczepieniu implantu ślimakowego, FRM 1994,
XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały
zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
1126.
Skarżyński H., Niemczyk K., Balcerzak J., Piotrowski J., Rekonstrukcja ucha
środkowego po operacji radykalnej (film), FRM 1994, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-28 V 1994, Szczecin
1127.
Skarżyński H., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Rehabilitacja osób po
wszczepieniu implantu ślimakowego, Sympozjum Naukowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
Materiały zjazdowe, 26 IV 1994, Warszawa
1128.
Skarżyński H., Niemczyk K., Becker C., Skarżyńska B., Doświadczenia własne w
stosowaniu materiałów biokompatybilnych w chirurgii głowy, Sympozjum Naukowe Sekcji
Implantologii Stomatologicznej, Komunikat zjazdowy, 8-10 IV 1994, Warszawa
1129.
Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B.: Anatomia topograficzna kości skroniowej dla
potrzeb chirurgicznych, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Komunikat
zjazdowy, IX 1993, Olsztyn
1130.
Skarżyńska B., Skarżyński H., Wysocki J.: Badania morfologiczne trąbki słuchowej, XVI
Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Komunikat zjazdowy, IX 1993, Olsztyn
1131.
Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Niemczyk K., Piotrowski J., Rehabilitacja
dzieci i dorosłych po wszczepieniu implantu ślimakowego (film), Sympozjum ORL, Komunikat
zjazdowy, V 1993 Solina
1132.
Niemczyk K., Skarżyński H.: Kieszonki retrakcyjne, Sympozjum ORL, Komunikat
zjazdowy, V 1993, Solina
1133.
Niemczyk K., Skarżyński H.: Tympanoplastyka - metody przedstawiania wyników
czynnościowych Sympozjum ORL, Komunikat zjazdowy, V 1993, Solina
1134.
Skarżyński H.: Możliwości i ograniczenia w leczeniu całkowitej głuchoty przy pomocy
wszczepów ślimakowych, Sympozjum ORL, Komunikat zjazdowy, V 1993, Solina
1135.
Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Ossikuloplastyka, X Dni Otolaryngologii
Dziecięcej, Skarżyński H., Materia;ly zjazdowe, 1993, Augustów
1136.
Skarżyński H., Góralówna M., Matejuk-Studzińska E., Geremek A., Tomaszewska E.,
Piotrowski J., Organizacja ośrodka badań wstępnych i opieki w “Cochlear Center” w
Warszawie, I Konferencja Implantów Ślimakowych, Materiały konferencyjne, IX 1993, Serock
1137.
Klasek O., Geremek A., Skarżyński H., Ustawienia procesora mowy, I Konferencja
Implantów Ślimakowych, Materiały konferencyjne, IX 1993, Serock
1138.
Skarżyński H., Peeters S., Żarowski A., Offeciers F.E., Speech coding strategies in
cochlear implants, I Konferencja Implantów Ślimakowych, Materiały konferencyjne, IX 1993,
Serock
1139.
Żarowski A., Govaerts P., Peeters S., Skarżyński H., Impedance of microelectrodes in
tissue fluid as a crucial parameter of safety of physiological electrostimulation, I Konferencja
Implantów Ślimakowych, Materiały konferencyjne, IX 1993, Serock
1140.
Skarżyński H., Zawadowski J., Niemczyk K., Balcerzak J., Drenaż zewnętrzny w
przewlekłym, wysiękowym zapaleniu ucha Środkowego, X Dni Otolaryngologii Dziecięcej,
Materiały konferencyjne, 1990, Łódź
1141.
Skarżyńska B., Skarżyński H., Deszczyńska H., Lisicka M., Połączenia chłonno-żylne na
szyi, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Komunikat zjazdowy,
1989, Katowice-Kozubnik
1142.
Niemczyk K., Skarżyński H., Śladowski D., Zawadowski J., Skarżyńska B., Balcerzak J.,
Unerwienie mięśnia napinacza błony bębenkowej, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego
Towarzystwa Anatomicznego, Komunikat zjazdowy, 1989, Katowice-Kozubnik
1143.
Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B., Zawadowski J., Deszczyńska H., Anatomia
systemu nerwowego krtani w ocenie makroskopowej, mikroskopowej i histomorfologicznej,
XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały konferencyjne,
1989, Katowice-Kozubnik
1144.
Deszczyńska H., Skarżyńska B., Nowak M., Skarżyński H., Sieć chłonna błony śluzowej
języka, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały
konferencyjne, 1989, Katowice-Kozubnik
1145.
Skarżyński H., Skarżyńska B., Zawadowski J., Krauze R.. Niemczyk K., Sieć chłonna
błony śluzowej zachyłka gruszkowatego, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa
Anatomicznego 1989, Katowice-Kozubnik
1146.
Niemczyk K., Skarżyński H., Śladowski D., Zawadowski J., Skarżyńska B., Balcerzak J.,
Topografia włókien nerwu VIII w tylnym dole czaszki, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego
Towarzystwa Anatomicznego, Materiały konferencyjne, 1989, Katowice-Kozubnik
1147.
Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Zawadowski J., Balcerzak J., Możliwości
badania układu chłonnego w warunkach śród operacyjnych XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego
Towarzystwa Anatomicznego , Materiały konferencyjne, 1989, Katowice-Kozubnik
1148.
Janczewski G., Skarżyński H., Wybrane problemy w leczeniu raka gardła dolnego, IV
Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, Komunikat zjazdowy, 1988, Poznań
1149.
Skarżyński H., Kukwa A., Jegliński W., Osuch-Wójcikiewicz E., Krauze R., Niemczyk K.,
Wykrywanie wczesnych zaburzeń keratynizacji nabłonka, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej
PTOL, Komunikat zjazdowy, 1988, Poznań
1150.
Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Jegliński W., Lisicka M., Teoretyczne i
praktyczne możliwości śródoperacyjnej oceny układu chłonnego, IV Sympozjum Sekcji
Onkologicznej PTOL, Komunikat zjazdowy, 1988, Poznań
1151.
Kukwa A., Bochenek W., Szlenk Z., Skarżyński H., Guzy szczytu piramidy, IV
Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, Komunikat zjazdowy, 1988, Poznań
1152.
Skarżyńska B., Nowak M., Skarżyński H., Kukwa A., Budowa sieci chłonnej krtani w
okolicy głośni, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały zjazdowe, 1986,
Warszawa
1153.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Budowa sieci chłonnej
tchawicy i okolicy podgłośniowej krtani, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego,
Materiały zjazdowe, 1986, Warszawa
1154.
Kukwa A., Skarżyński H., Ryba M., Nowak M., Szlenk Z., Anatomia topograficzna części
nosowej gardła i podstawy czaszki, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego,
Materiały zjazdowe, 1986, Warszawa
1155.
Kukwa A., Skarżyński H., Jóźwik I., Pagacz I., Ryba M., Czarnecka E., Badania nad
unaczynieniem nerwu twarzowego, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego,
Materiały zjazdowe, 1986, Warszawa
1156.
Deszczyńska H., Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Badania układu chłonnego
języka, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały zjazdowe, 1986
Warszawa
1157.
Skarżyński H., Skarżyńska B., Kukwa A., Nowak M., Zmiany w sieci naczyń chłonnych
krtani spowodowane atrofią lub hypertrofią błony śluzowej, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Anatomicznego, Materiały zjazdowe, 1986 Warszawa
1158.
Opolski G., Kukwa A., Skarżyński H., Słomka K., Wpływ bezdechu sennego na
występowanie zaburzeń rytmu XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Materiały
zjazdowe, 1986 Lublin
1159.
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyński B., Pagacz I., Badania układu chłonnego krtani po
napromieniowaniu, III Konferencja Onkologiczna Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologicznego, Materiały zjazdowe, 1985, Wrocław
Publikacje międzynarodowe
Monografie zagraniczne – autor i współautor rozdziału
1. Skarżyński H.: Equal opportunities for children with communication disorders in European
countries – The propriety of the Polish Presidency of the European Union Council in the field
of Public Health, Instytut Fizjologii I Patologii Słuchu, Warszawa 2012
2. Skarzynski P.H., Porowski M., Mrowka M., Skarzynska M., Barylyak R., Matusiak M.,
Skarżynski H., Reconstruction of the incudo-stapedi al joint after removal of cholesteatoma,
Proceedings of the 9th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery. June 37, 2012, Nagasaki, Japan, 2013 Kugler Publications, 271-272
3. Skarzynski P.H., Kochanek K., Skarżyński H., owska A., Olszewski L., Jedrzejczak W.W., Bruski
L., Skarzynska B., Congenital cholesteatoma among school-age children in hearing screening
program, Proceedings of the 9th International Conference on Cholesteatoma and Ear
Surgery. June 3-7, 2012, Nagasaki, Japan, 2013 Kugler Publications, 255-256
4. Szeląg E., Skarżyński H., Senderski A., Lewandowska M., Hearing loss and auditory processing
disorders: Clinical and experimental disorders, w: Culture and Neural Frames of Cognition
and Communication edited by Shihui Han and Ernst Poppel, Springer, 2011, 153-168
5. Skarżyński H, Matusiak M, Lorens A., Partial deafness treatment in children by using cochlear
SRA electrode – round window surgical technique and evaluation by comparison of
preservation of residual hearing and insertion depth angle, Proceedings of the 10th ESPCI,
Medimond, 2011, 115-120
6. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński P.H., Hearing preservation after
atraumatic round window deep insertion in partial deafness treatment (PDT). Proceedings of
the 10th ESPCI, Medimond, 2011, 111-114
7. Raj-Koziak D., Skarżyński P.H., Kochanek K., Piłka A., Bartnik G., Skarżyński H., Serafin –
Jozwiak J., The prevalence of tinnitus in 7 years old children in Poland. Proceedings of
the 10th ESPCI, Medimond, 2011, 269-272
8. Wasowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński P.H.,
Bruski L., Nationwide network of teleaudiology in postoperative care over implanted
patients. Proceedings of the 10th ESPCI, 2011, Medimond, 2011, 321-324
9. Solnica J., Zgoda M., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Use and understanding of
prepositions by children of 3-6 with cochlear implant. Proceedings of the 10th ESPCI,
Medimond, 2011, 187-190
10. Obrycka A., Skarżyński H. Lorens A., Piotrowska A., Mrowka M., Zgoda M., Benefit in Speech
Perception in Bilaterally Implanted Children. Proceedings of the 10th ESPCI, Medimond,
2011, 171-175
11. Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Sliwa L., Jedrzejczak W.W., Wysocki J., Bruski L.,
Piotrowska A., Lorens A., Skarzynska M.B., Krol B., Olszewski L., Kopaczewski M.,Patients
qualified into Partial Deafness Treatment (PDT) after hearing screening program in
schoolchildren in Poland. Proceedings of the 10th ESPCI, Medimond, 2011, 279-282
12. Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński P.H., Speech benefit after the
atraumatic round window deep insertion of cochlear implants electrodes in Partial Deafness
Treatment (PDT). Proceedings of the 10th ESPCI, Medimond, 2011, 317-320
13. Pankowska A., Solnica J., Wasowski A., Geremek A., Skarżyński H., Home Rehabilitation Clinic
(HRC) – the proposition of solution of organizing rehabilitation close to patient’s home.
Proceedings of the 10th ESPCI, Medimond, 2011, 261-264
14. Skarżyński H., Naumczyk P., Wolak T., Skarżyński P.H., Rusiniak M., Pluta A., Milner R., Lorens
A., Functional magnetic resonance imaging in primary auditory cortex function assessment:
partial deafness treatment. Proceedings of the 10th ESPCI, Medimond, 2011, 325-329
15. Zgoda M., Putkiewicz J., Lorens A., Lutek A., Skarżyński H., Educational status of children after
partial deafness treatment (PDT). Proceedings of the 10th ESPCI, Medimond, 2011, 289-291
16. Olszewski L., Ratuszniak A., Obrycka A., Porowski M., Skarżyński P.H., Pastuszak A., Skarżyński
H., Middle ear implant – a chance for elimination of certain restrictions on sound reception
tied with the hearing aids in partial deafness treatment. Proceedings of the 10th ESPCI,
Medimond, 2011, 25-28
17. Skarżyński H., Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński PDT (Partial Deafness Treatment)
classification. Proceedings of the 10th ESPCI, Medimond, 2011, 183-186
18. Skarżyński P.H., Wolak T., Skarżyński H., Śliwa L., Jędrzejczak W.W., Kochankek K., Olszewski
Ł., Skarżyńska M., Kwasiuk M., Lorens A., Walkowiak A., Wąsowski A., fMRI as diagnostic tool
for patients with indications to partial deafness treatment (PDT). Proceedings of the 10th
ESPCI, Medimond, 2011, 209-212
19. Porowski M., Skarżyński H., Mrowka M., Mlotkowska – Klimek P., Mueller-Malesinska M.,
Skarżyński P.H., Cochlear implantation in cases with congenital deformations and rare
genetic syndromes: Goldenhar and Branchio-Oculo-Facial. Proceedings of the 10th ESPCI,
Medimond, 2011, 89-91
20. Skarżyński H., Porowski M., Mrowka M., Barylyak R., Szkielkowska A., Mlotkowka-Klimek P.,
Skarżyński P.H., Cochlear implantation in congenital middle and inner ear malformations in
children. Proceedings of the 10th ESPCI, Medimond, 2011, 93-95
21. Mrowka M., Skarżyński H., Porowski M., Mlotkowska-Klimek P., Piotrowska A., Hearing loss
treatment in various acquired and congenital ear malformations with the use of Bone
Anchored Hearing Aids (BAHA) in children, Proceedings of the 10th ESPCI, Medimond, 2011,
161-164
22. Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H., Serafin J., Mueller-Malesinska M., Skarżyński P.H.,
Assessment of voice in children with partial deafness. Proceedings of the 10th ESPCI,
Medimond, 2011, 195-198
23. Skarżyński H., Lorens A., Electric Acoustic Stimulation in Children, w: Cochlear Implantation
and Hearing Preservation, Karger, 2010, 135-144
24. Brockmeier S.J., Peterreins M., Lorens A., Vermeire K., Helbig S., Anderson I., Skarżyński H.,
Van de Heyning P., Gstettner W., Kiefer J., Music Perception in Electric Acoustic Stimulation
Users as Assessed by the Mu.S.I.C. Test, w: Cochlear Implantation and Hearing Preservation,
Karger, 2010, 70-81
25. Skarżyński H., Lorens A.: Partial Deafness Treatment. Cochlear Implants International;
Volume 11 Supplement 1, 2010; 11-1: 29-41
26. Skarżyński H., Lorens A., Kochanek K., Mrówka M.: Bilateral Auditory Brainstem Implantation
in a Patient with Neurofibromatosis type II. Cochlear Implants International; Volume 11
Supplement 1, 2010; 11-1: 88-93
27. Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kopaczewski M.,
Bruski Ł.: Organization of the Hearing Screening Examinations in Polish Schools in Rural Areas
and Small Towns. Cochlear Implants International; Volume 11 Supplement 1, 2010; 11-1,
143-147
28. Senderski A., Skarżyński H., Milner R., Skarżyński P., McPherson D.L.: Improving Central
Auditory Processing in Children with Cochlear Implants - Challenges and New Possibilities.
Cochlear Implants International; Volume 11 Supplement 1, 2010; 11-1, 379-381
29. Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.: Speech perception and Subjective Benefit in Paediatric
C40+ Users after the Upgrade to Fine Structure Processing (FSP). Cochlear Implants
International; Volume 11 Supplement 1, 2010; 11-1, 444-448
30. Lorens A., Zgoda M., Waśkiewicz B., Lutek A., Skarżyńki H.: Preliminary results of Duet to
Duet 2 Upgrade. Cochlear Implants International; Volume 11 Supplement 1, 2010; 11-1; 7578
31. Obrycka A., Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M.: Assessment of Benefit afer
Bilateral Cochear Implantation in Children. Cochlear Implants International; Volume 11
Supplement 1, 2010; 11-1: 79-82
32. Jędrzejczak W.W., Lorens A., Piotrowska A., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H.: The
Evaluation of Patients with Partial Deafness by Transiently Evoked Otoacoustic Emissions.
Cochlear Implants International; Volume 11 Supplement 1, 2010; 11-1: 110-113
33. Piotrowska A., Lorens A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.: Analysis of Factors Affecting
Hearing Preservation after Cochlear Implantation. Cochlear Implants International; Volume
11 Supplement 1, 2010; 11-1, 114-116
34. Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Lutek A., Skarżyński H.: Subjective Benefit
after Partial Deafness Cochlear Implantation. Cochlear Implants International; Volume 11
Supplement 1, 2010; 11-1, 122-124
35. Obrycka A., Pankowska A., Lorens A., Skarżyński H., Padilla J.L.: Translation of the LittlEARS
Questionnaire into Polish. Cochlear Implants International; Volume 11 Supplement 1, 2010;
11-1, 340-345
36. Obrycka A., Pankowska A., Lorens A., Skarżyński H., Padilla J.L.: Validation of Results of the
Polish Version of the LittlEARS Questionnaire. Cochlear Implants International; Volume 11
Supplement 1, 2010; 11-1, 346-350
37. Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Wąsowski A., Geremek A.: Home Rehabilitation Clinic
as a Form of Support for Parents of Implanted Children. Cochlear Implants International;
Volume 11 Supplement 1, 2010; 11-1, 360-363
38. Zgoda M., Lorens A., Pankowska A., Woźniak A., Piotrowska A., Skarżyński H.: A ComputerBased, Word-Free Phoneme Identification test Teetahtoo - Adaptation into Polish. Cochlear
Implants International; Volume 11 Supplement 1, 2010; 11-1, 403-405
39. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.: Spread of
Excitation (SoE) - A Non-Invasive Assessment of Cochlear Implant Electrode Placement.
Cochlear Implants International; Volume 11 Supplement 1, 2010; 11-1, 479-481
40. Wakowiak A., Lorens A., Kostek B., Skarżyński H.: ESRT, ART and MCL Correlations in
Experienced Paediatric Cochlear Implant users. Cochlear Implants International; Volume 11
Supplement 1, 2010; 11-1, 482-484
41. Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Woźniak A., Skarżyński H.: Influence of
Non-Optimal Levels of Electrical Stimulation in Cochlear Implantees on Hearing Benefits.
Cochlear Implants International; Volume 11 Supplement 1, 2010; 11-1, 485-488
42. Jędrzejczak W.W., Smurzyński J., Blinowska KJ., Kochanek K., Skarżyński H., Otoacustic
emissions evoked by two-tone bursts using linear and non-linear protocol, w: Concepts and
Challenges in the Biophysics of Hearing: Proceedings of the 10th International Workshop on
the Mechanics of Hearing, N.P Cooper and D.T. Kemp (Edit). World Scientific, Singapore
2009, 209-214
43. Skarżyński H., Lorens A., “L’implanto cocleare nella sordita parziale”, w: Implanti Cocleari,
Quaderini Monografici di Aggiornamento, Domenico Cuda, TorGraf, Galatina 2008, 151-159
44. Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H.: IT applications for the remote testing of hearing
senses" w Information Technology Solutions for Health Care., Krzysztof Zieliński, Mariusz
Duplaga and David Ingram (Edit.), Spinger, 2006, 225-247
45. Bartnik G., Skarżyński H., "Tinnitus Retraining Therapy" w: Tinnitius Treatment, Clinical
protocols, Richard Tyler (Edit.), Thieme Medical Publishers, Ed. Tyler R., New York, 2005, 133145
46. Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H.: Intelligent System for Environmental Noise
Monitoring, in Monitoring, Security, and Rescue Techniques in Multiagent Systems. DuninKeplicz, Barbara; Jankowski, Andrzej; Szczuka, Marcin (Edit.), Advances in Soft Computing
Springer, 2005, 397-410
47. Wąsowski A., Lorens A., Śliwa L., Walkowiak A., Obrycka A., Piotrowska A., Zgoda M.,
Skarżyński H.: Assessment of implanted patients rehabilitation progress based on
multiparametric statistical analysis of medical database, USA, Vol. XIII –w: Concepts and
applications of systemics, cybernetics and informatics III, Proceedings of the 6th World
Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, 2002, Orlando, USA Vol. XIII,
Nagib Callaos (Edit)ed. N. Callaos, G. T. Kim, C. Jingchao, W. Fung, 2004, XV, IIIS, 2002, 212214
48. Lorens A., Piotrowska A., Śliwa L., Walkowiak A., Skarżyński H., Wąsowski A.: Application of
Stapedius Muscle Reflex Measurement in Cochlear Implant Speech Processor Fitting, w:
Concepts and applications of systemics, cybernetics and informatics III, Proceedings of the
6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics
49. Walkowiak A., Lorens A., Wasowski A., Obrycka A, Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński H.:
Spread of excitation (SOE) – a new method of assessment of auditory nerve function, w:
Concepts and applications of systemics, cybernetics and informatics III, Proceedings of the
6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, 2002, Orlando, USA
Vol. XIII, Nagib Callaos (Edit), IIIS, 2002
50. Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.: Optimization of electric stimulation parameters in
patients with partial deafness, w: Concepts and applications of systemics, cybernetics and
informatics III, Proceedings of the 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and
Informatics, 2002, Orlando, USA Vol. XIII, Nagib Callaos (Edit), IIIS, 2002
51. Lorens A., Piotrowska A., Śliwa L., Walkowiak A., Skarżyński H., Wąsowski A.: Application of
Stapedius Muscle Reflex Measurement in Cochlear Implant Speech Processor Fitting. (w:) N.
Callaos et al (red): Proceedings of the 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics
and Informatics (SCI 2002) Vol. XVIII, (2002) Orlando, USA, 502 504
52. Szuchnik J., Skarżyński H., Święcicka A., Wojewódzka B., Michałowska E.: Individual Auditory
Skill Profile as an Original Method of Demonstrating Auditory Skill Development, w: Updates
in Cochlear Implantation Adv Oto-Rhino-Laryngol., vol. 57, Karger, Basel, 2000, 298-299
53. Lorens A., Skarżyński H., Czyżewski A.: Frequency selectivity of the auditory nerve
determined by the electric stimulation, Proceedings of the 6th Audio Engineering
Convention, Munich, May 8-11, 1999, Preprint No 4875 (B7)
54. Skarżyński H., Czyżewski A., Kostek B., Lorens A., Geremek A.: Multimedia approach to
cochlear implant fitting, Proceedings of the 106th AES Convention, Munich, May 1999, AES
Paper 4945
55. Lorens A., Walkowiak A., Czyżewski A., Skarżyński H.: Psychoacoustic measurements of
electric hearing Psychoacoustics 10 Audiology, Proceedings of 8th International Symposium
on Sound Engineering and Mastering, Gdańsk, September 9-11, 1999, 171-176
56. Mueller-Malesińska M., Lorens A., Kosmalowa J., Skarżyński H.: Database of hearing impaired
patients Psychoacoustics 10 Audiology, Proceedings of 8th International Symposium on
Sound Engineering and Mastering, Gdańsk, September 9-11, 1999, 177-181
57. Fabijańska A., Rogowski M., Bartnik G., Skarżyński H.: Epidemiology of tinnitus and
hyperacusis in Poland Proceedings of the Sixth International Tinnitus Seminar 1999, Sixth
International Tinnitus Seminar Cambridge UK, September 5-9, 1999, 569-571
58. Grzelak A., Skarżyński H.: The significance of anamnesis in suspected Menier’s disease in
young children. Case presentation, Kugler Publications Proceedings of 4th Symposium
Menier’s Disease, Paryż 1999, 1-3
59. Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Lorens A., Królikowski S.: New technology for hearing
impaired people, w: Advances in artificial intelligence and engineering cybernetics, Lasker
G.E. (Edit.) The International Institute for Advanced Studies in System Research and
Cybernetics, Canada, 1998, 112-116
60. Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Geremek A.: Multimedia Technology for hearing
impaired people, Proceedings of the IEEE MMSP'98 Conference on Multimedia Signal
Processing, Los Angeles, USA, 1998, 181-186
61. Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B.: Multimedia databases in hearing aid and speech
pathology, Proceedings of World Automation Congress, WAC'98, Anchorage, Alaska, USA,
1998, 52.1-52.6
62. Helms J., Müller J., Schön F., Moser L., Arnold W., Janssen W., Ramsden R., C.von Ilsberg,
Kiefer J., Pfenningdorf T., Gstöttner W., Baumgartner W., Ehrenberg K., Skarżyński H., Ribari
O.: Evaluation of performance with the COMBI 40 cochlear implant in adults: a multicentric
clinical study, Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and
Neck Surgery, 1998, Volume III, 1/9, 159-172
63. Wysocki J., Skarżyński H., Szwedowicz P.: Temporal bone injuries in postmortem
observations, w: Emergency Medicine, Munduzzi Edicione S.p.A., Bologna (Italy) 1998, 207210
64. Skarżyński H., Niemczyk K., Miszka K., Zawadzki R.: Late results of tympanoplasty and
ossiculoplasty in children, w: Otitis Media Today, Kugler Publications 1998
65. Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Miszka K.: Surgical treatment and observations of
retraction pockets, w: Otitis Media Today, Kugler Publications 1998
66. Skarżyński H., Geremek A., Szuchnik J., Piotrowski J., Niemczyk K., Malesińska M.,
Tomaszewska E., Wojewódzka B.: Rehabilitation effects in children after cochlear
implantation, Proceedings of the 3rd International Conference on Pediatric
Otorhinolaryngology, Jerusalem, Israel, November 1993
67. Geremek A., Góralówna M., Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H.: Hearing screening in
babies belonging to the high register group, Proceedings of the 3rd International Conference
on Pediatric Otorhinolaryngology, Jerusalem, Israel, November 1993
68. Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B.: Reconstructive surgery of the middle ear in
children, Proceedings of the 3rd International Conference on Pediatric Otorhinolaryngology,
Jerusalem, Israel, November 1993
69. Geremek A., Skarżyński H., Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M.: Rehabilitation program
after cochlear implantation in children, Proceedings of the 3rd International Conference on
Pediatric Otorhinolaryngology, Jerusalem, Israel, November 1993
70. Skarżyński H., Geremek A., Szuchnik J., Malesińska M.: Organization of the Cochlear Center in
Warsaw /Poland/, Proceedings of the 3rd International Conference on Pediatric
Otorhinolaryngology, Jerusalem, Israel, November 1993
71. Skarżyński H., Janczewski G., Geremek A., Tomaszewska E.: Cochlear Implant Center in
Warsaw, Proceedings of the XVII International Congress of Young Otorhinolaryngologists, St.
Petersburg, 4-6 October, 1993
72. Tomaszewska E., Skarżyński H., Malesińska M., Szuchnik J.: Rehabilitation after cochlear
implants, Proceedings of the XVII International Congress of Young Otorhinolaryngologists, St.
Petersburg, 4-6 October, 1993
73. Skarżyński H., Janczewski G., Bruzgielewicz A., Geremek A.: Intrasriginiai ir ekstrasriginiai
implantatai, Medicina 1993, 12 (29), 3-6
74. Skarżyński H., Wysocki J., Skarżyńska B., Ligęziński R.: Topographical anatomy of the internal
auditory canal, Proceedings of the 9th European Anatomical Congress, Kraków, September
1992
75. Skarżyński H., Wysocki J., Geremek A, Niemczyk K.: Anatomical prospective approach and
experience with multichannel cochlear implantation, Proceedings of the 9th European
Anatomical Congress, Kraków, September 1992
76. Skarżyńska B., Wysocki J., Skarżyński H., Deszczyńska H.: Anatomical structure of the human
laryngeal ventricle, Proceedings of the 9th European Anatomical Congress, Kraków,
September 1992
77. Wysocki J., Ligęziński R., Niemczyk K., Skarżyński H.: Gros anatomy of the tensor tympani
muscle, Proceedings of the 9th European Anatomical Congress, Kraków, September 1992
78. Kukwa A., Skarżyński H., Janczewski G.: An extended atticoantromastoidectomy in treatment
of chronic otitis media and malformation, Proceedings of the Third International Conference
on Cholesteatoma and Mastoid Surgery, edited by M. Tos et. al., Kugler Ghendini Publ.,
Amsterdam 1989, 905-908
79. Skarżyński H., Jegliński W., Kukwa A., Opolski G., Ryba M., Szlenk Z., Radzimowski P.:
Conchoplasty in treatment of the obstructive sleep apnea syndrome w książce pt. „Control of
Breathing During Sleep and Anesthesia”, Plenum Publishing Corporation, Nowy Jork 1988,
95-96
80. Skarżyński H., Kukwa A., Opolski G., Jegliński W., Krauze R.: The effects of adeno and
tonsillectomy in children with sleep apnea syndrome, w książce pt. „Control of Breathing
During Sleep and Anesthesia”, wyd. przez Plenum Publishing Corporation, Nowy Jork 1988,
97-98
81. Skarżyński H., Jegliński W., Kukwa A., Opolski G., Słomka K., Ryba M. Krauze R.: Disturbed
patency of the upper airway and it's consequences, w książce pt. „Control of Breathing
During Sleep and Anesthesia”, wyd. przez Plenum Publishing Corporation, Nowy Jork 1988,
207-208
82. Deszczyńska H., Skarżyński H., Skarżyńska B., Jegliński W.: The investigations of the tongue
lymphatics, Proceedings 13th Congress International Association for Maxillofacial Surgery,
Szczecin 1988, 416-419
83. Skarżyński H., Jegliński W., Skarżyńska B., Deszczyńska H.: lntraoperative evaluation of the
lymphatic nodes - experimental study,13th Congress International Association for
Maxillofacial Surgery, Szczecin 1988, Proceedings 412-415
84. Kukwa A., Skarżyński H., Gutkowska J., Kossowska E.: An external atticoantromastoidectomy
in children, 4th International Congress of Pediatridc Oto-Rhino-Laryngology. Joint ed. publ.
Hungarian ORL Soc. Budapest 1988, Proceedings 165-167
85. Skarżyński H., Kukwa A., Gutkowska J., Kossowska E.: The reconstructive surgery in treatment
of external and middle ear malformation in children, IV-th International Congress of
Pediatridc Oto-Rhino-Laryngology Joint ed. publ. Hungarian ORL Soc. Budapest 1988,
Proceedings 187-189
86. Kukwa A., Skarżyński H., Gutkowska J., Kossowska E.: An external atticoantromastoidectomy
in children, Proceedings of the IV-th International Congress of Pediatridc Oto-RhinoLaryngology, Joint ed. publ. Hungarian ORL Soc. Budapest 1988, 165-167
87. Skarżyński H., Kukwa A., Berry-Borowiecki B.: Lymphatic System of Human Larynx in Helath
and Disease, Proceedings Annual Meeting AM. Academy of Otolaryngology, USA, Las Vegas
1985
Publikacje w czasopismach zagranicznych
1. Kelm M., Dabrowska A., Skarzynski P.H., Skarzynski H., Diagnostic and rehabiliotation of
vestibular disorders with using of telemedicine tools, ScienceMED, vol. 4, n. 1.2013: 17-21
2. Skarzynski P.H., Tacikowska G., Skarzynski H., Matusiak M., Sosna., Pietrasik K., Vestibular
aspects in cochlear implant procedure, ScienceMED, vol. 4, n. 1.2013: 21-25
3. Mendel T., Wierzba-Bobrowicz T., Skarżyński H., Stępień T., Członkowska A.,
Nerwiakowłókniakowatość typu 2: opis przypadku, Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013;
22(2): 149–155
4. Van de Heyning P., Adunka O., Arauz S.L., Atlas M., Baumgartner W.D., Brill S., Bruce I.,
Buchman C., Caversaccio M., Dillon M., Eikelboom R., Eskilsson G., Gavilan J., Godey B.,
Green K., Gstoettner W., Hagen R., Han D., Iwasaki S., Kameswaran M., Karltorp E., Kleine
Punte A., Kompis M., Kuthubutheen J., Kuzovkov V., Lassaletta L., Li Y., Lorens A., Manikoth
M., Martin J., Mlynski R., Mueller J., O'Driscoll M., Parnes L., Pillsbury H., Prentiss S.,
Pulibalathingal S., Raine CH., Rajan G., Rajeswaran R., Riechelmann H., Rivas A., Rivas J.A.,
Senn P., Skarzynski P.H., Sprinzl G., Staecker H., Stephan K., Sugarova S., Usami S.I., WolfMagele A., Yanov Y., Zernotti M.E., Zimmerman K., Zorowka P., Skarzynski H., Standards of
practice in the field of hearing implants, Cochlear Implants Int. 2013 Jun;14 Suppl 2:1-5
5. Gifford R.H., Dorman M.F., Skarzynski H., Lorens A., Polak M., Driscoll C.L., Roland
P., Buchman C.A., Cochlear Implantation With Hearing Preservation Yields Significant Benefit
for Speech Recognition in Complex Listening Environments, Ear Hear. 2013, in press.
6. Ciorba A., Hatzopoulos S., Petruccelli J., Mazzoli M., Pastore A., Kochanek K., Skarzynski
P., Wlodarczyk A., Skarzynski H., Identifying congenital hearing impairment: preliminary
results from a comparative study using objective and subjective audiometric protocols, Acta
Otorhinolaryngol Ital. 2013 Feb;33(1):29-35.
7. Szkielkowska A., Miaskiewicz B., Remacle M., Krasnodebska P., Skarżyński H., Quality of the
voice after injection of hyaluronic acid into the vocal fold. Medical Science Monitor, 2013; 19:
276-282 77(2): 248–251
8. Skarżyński H., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Lorens A., Piotrowska A., Porowski M., Mrowka
M., Piłka A., Direct round window stimulation with the Med-El Vibrant Soundbridge: 5 years
of experience using a technique without interposed fascia, Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013
Mar 20, in press
9. Skarżyński P. H., Olszewski Ł., Skarżyński H., Lorens A., Cochlear implantation in aging
population, Audiology and Neurootology, 2012, 17 (1): 15-17
10. Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M. Włodarczyk A.,
Senderski A., Śliwa L., Skarżyński H. A modified oddball paradigm for investigating of neural
correlates of attention- a simultaneous ERP-fMRI study Magnetic Resonance Materials in
Physics Biology and Medicine 2012
11. Trzaskowski B.,Jędrzejczak W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H. Automatic removal of
sonomotor waves from auditory brainstem responses . Computers in Biology and Medicine,
2013; 43/5: 524-532
12. Lewandowska M, Ganc M., Włodarczyk E., Skoczylas A., Skarżyński H., Central auditory and
visual processing in developmental dyslexia: relations with literacy and phonological abilities
Ear and Hearing 2012
13. Dziekiwicz M., Markowska R., Banaszkiewicz A., Skarżyński H., Radzikowski A., Freqency of
GERD in Adenotonsillar Hyperplasia. The Role of PH-impedance Monitoring International
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
14. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Krasnodębska P., Skarżyński H., Videostrobokymography of
the Vocal Fold in Cases of Reinke Edema Folia Phoniatrica et Logopaedica 2012
15. Lewandowska M., Ganc M., Włodarczyk E., Skoczylas A., Skarżyński H., Central auditory and
attentional processes in developmental dyslexia: relations with literacy and phonological
abilities. Cognitive Neuropsychology, 2013: 17.
16. Jedrzejczak W.W., Kochanek K., Sliwa L., Pilka E., Piotrowska A., Skarżyński H., Chirp-evoked
otoacoustic emissions in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,
2013; 77: 101-6
17. Skarzynski H., Matusiak M., Piotrowska A., Skarzynski P.H., Surgical Techniques in Partial
Deafness Treatment, Journal of Hearing Science 2012, 2(3): 9-13
18. Lazard D.S., Vincent C., Venail F., Van de Heyning P., Truy E., Sterkers O., Skarzynski
P.H., Skarżyński H., Schauwers K., O'Leary S., Mawman D., Maat B., Kleine-Punte A., Huber
A.M., Green K., Govaerts P.J., Fraysse B., Dowell R., Dillier N., Burke E., Beynon A., Bergeron
F., Başkent D., Artières F., Blamey P.J., Pre-, per- and postoperative factors affecting
performance of postlinguistically deaf adults using cochlear implants: a new conceptual
model over time, PLoS One. 2012;7(11):e48739. doi: 10.1371/journal.pone.0048739. Epub
2012 Nov 9.
19. Iwanicka-Pronicka K., Pollak A.,Skórka A., Lechowicz U., Pajdowska M., Furmanek M., Rzeski
M., Korniszewski L., Skarżyński H.,Płoski R., Postlingual hearing loss as a mitochondrial
3243A>G mutation phenotype, PLoS One. 2012;7(10):e44054. doi:
10.1371/journal.pone.0044054. Epub 2012 Oct 25.
20. Fabijańska A., Smurzyński J., Hatzopoulos S., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Mazzoli
M., Skarżyński P.H., Jędrzejczak W.W., Szkiełkowska A., Skarżyński H., The relationship
between distortion product otoacoustic emissions and extended high-frequency audiometry
in tinnitus patients. Part 1: Normally hearing patients with unilateral tinnitus. Medical
Science Monitor, 2012; 18(12): CR765-770
21. Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., A new audio processor for combined electric and acoustic
stimulation for the treatment of partial deafness., Acta Otolaryngol. 2012 Jul;132(7):739-50*
22. Jedrzejczak W.W., Kochanek K., Trzaskowski B., Pilka E., Skarzynski PH, Skarżyński H., ToneBurst and Click-Evoked Otoacoustic Emissions in Subjects With Hearing Loss Above 0.25, 0.5,
and 1 kHz., Ear Hear. 2012 Nov;33(6):757-67*
23. Blamey P., Artieres F., Başkent D., Bergeron F., Beynon A., Burke E., Dillier N., Dowell R.,
Fraysse B., Gallégo S., Govaerts P.J., Green K., Huber A.M., Kleine-Punte A., Maat B., Marx M.,
Mawman D., Mosnier I., O'Connor A.F., O'Leary .S, Rousset A., Schauwers K., Skarżyński H.,
Skarżyński P.H., Sterkers O., Terranti A., Truy E., Van de Heyning P., Venail F., Vincent C.,
Lazard D.S., Factors Affecting Auditory Performance of Postlinguistically Deaf Adults Using
Cochlear Implants: An Update with 2251 Patients, Audiol Neurootol. 2012;18(1):36-47*
24. Pollak A., Malesinska M., Lechowicz U., Skorka A., Korniszewski L., Sobczyk-Kopciol A.,
Waskiewicz A., Broda G., Iwanicka- Pronicka K., Skarżyński H., Ploski R., MTHFR 677T is a
strong determinant of a degree of hearing loss among Polish males with postlinguall
sensorineural hearing impairment, DNA and Cell Biology, 2012; 31 (7): 1267-73*
25. Skarżyński H., Piotrowska A., Prevention of communication disorders – screening pre-school
and school-age children for problems with hearing, vision and speech: European Consensus
Statement. Medical Science Monitor, 2012; 18(4): SR17-21*
26. Hatzopoulos S., Petruccelli J., Śliwa L., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H. Hearing
threshold prediction with Auditory Steady State Responses and estimation of correction
functions to compensate for differences with behavioral data, in adult subjects. Part1:
Audera and chartr EP devices. Medical Science Monitor, 2012; 18(7): MT47-53*
27. De P. Campos U., Sanches S., Hatzopoulos S., Carvallo R., Kochanek K., Skarżyński H.,
Alteration of distortion product otoacoustic emission input/output functions in subjects with
a previous history of middle ear dysfunction. Medical Science Monitor, 2012; 18(4): MT 27 –
31*
28. Skarżyński H., Piotrowska A., Kamyk P., Czupryniak A., Saniewska-Kilim A., Wlodarczyk A.,
Kochanek K, Skarżyński P.H., EU Council conclusions on early detection and treatment of
communication disorders in children, including the use of e-health tolls and innovative
solutions. Journal of Hearing Science, 2012; 2: 49-50
29. Blinowska K.J., Kwaskiewicz K., Jedrzejczak W.W., Skarżyński H. Musical Ratios in Sounds
from the Human Cochlea. PlosOne, 2012; 7(5): e37988*
30. Skarżyński H., van de Heyning P., DeMin H., Li Y., Bo L., Caversaccio M., Rivas J., A., Raine Ch.,
Arauz S., Zernotti M., Manoj M., Kameswaran M., Sprinzl G., Zorowka P., Staecker H., Parnes
L., Gavilan J., Lassaletta L., Green K., - Usami S., Muelle J., Atlas M., Rajan G., Godey B.,
Karltorp E., Yanov Y., Kuzovkov V., Adunka O., Buchman C., Baumgartner W.D., Gstoettner
W., Hagen R., Skarżyński P.H., Lorens A., Hearing Preservation Classification, Journal of
Hearing Science® 2012; 2(2):SR95-96
31. Jedrzejczak W., Kochanek K., Sliwa L., Pilka E., Trzaskowski B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
Otoacoustic emissions for the evaluating the low-frequency hearing of patients considered
for Partial Deafness Treatment, Journal of Hearing Science® 2012; 2(2):OA86-91
32. Wasowski A., Bruski L., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński P.H.,Skarżyński H.,The
telefitting method used in the National Network of Teleaudiology: assessment of quality and
cost effectiveness, Journal of Hearing Science® 2012; 2(2):OA81-85
33. Szkielkowska A., Ratynska J., Skarżyński H., Michalak T., Acoustic structure of voice in children
considered for Partial Deafness Treatment (PDT), Journal of Hearing Science® 2012; 2(2):OA
75-80
34. Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H., Partial Deafness Treatment in children: educational
settings after 5 to 7 years of cochlear implant use, Journal of Hearing Science ® 2012;
2(2):OA70-74
35. Obrycka A., Padilla J.L., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Skarżyński H., Partial Deafnes
Treatment in children: a preliminary report of the parents' perspective, Journal of Hearing
Science® 2012; 2(2):OA61-69
36. Skarżyński H., Wolak T., Pluta A., M. Lewandowska, M. Rusiniak, Lorens A., Sliwa L.,
Skarżyński P.H., Functional Magnetic Resonance Imaging of Auditory Cortex in Partial
Deafness Treatment, Journal of Hearing Science® 2012; 2(2):OA53-60
37. Skarżyński H., Ten years experience with a new strategy of Partial Deafness Treatment,
Journal of Hearing Science® 2012; 2(2):RA11-18
38. Cudejko R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Skarżyński H., Radzikowski A., Persistent upper
respiratory diseases in children: Role of gastroesophageal reflux studied using intraluminal
impedance and pH, Journal of Hearing Science® 2012; 2(1):OA41-45
39. Jedrzejczak W.W., Bell A., Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Time-frequency
analysis of linear and nonlinear otoacoustic emissions and removal of a short-latency
stimulus artifact. Journal of the Acoustical Society of America, 2012; 131: 2200-2008*
40. Bartnik G., Stępień A., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Niedziałek I., Skarżyński H., Troublesome
Tinnitus in Children: Epidemiology, Audiological Profile, and Preliminary Results of
Treatment. International Journal of Pediatrics, 2012, 10.1155/2012/945356
41. Cascella V., Giordano P., Hatzopoulos S., Petruccelli J., Prosser S., Simoni E, Astolfi L., Fetoni
A.R., Skarżyński H., Martini A., A new oral otoprotective agent. Part 1: Electrophysiology data
from protection against noise-induced hearing loss. Medical Science Monitor, 2012; 18(2): BR
1-8*
42. Jedrzejczak W.W., Hatzopoulos S., Sliwa L., Pilka E., Kochanek K., Skarżyński H., Otoacoustic
emissions in neonates measured with different acquisition protocols. International Journal of
Pediatric Otorhinolaryngology, 2012; 76: 382-387*
43. Ratyńska J., Szkiełkowska A., Markowska R., Kurkowski M., Mularzuk M., Skarżyński H.,
Immediate speech fluency improvement after application of the Digital Speech Aid in
stuttering patients. Medical Science Monitor, 2012; 18/(1): CR 9-12*
44. Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P.H., James C.J., Partial
deafness treatment with the nucleus straight research array cochlear implant. Audiol
Neurootol. 2012;17(2):82-91*
45. Kramer S, Lorens A, Coninx F, Zekveld N, Piotrowska A, Skarżyński H.,Processing load during
listening: the influence of task characteristics on the pupil response, Language and Cognitive
Processes, 2013, 28(4): 1-17
46. Skarżyński H., Piotrowska A., Screening for pre-school and school-age hearing problems:
European Consensus Statement, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2012,
76(1,: 120-1*
47. Skarżyński H., Kochanek K., Skarżyński P.H., Piłka A., Bruski Ł., Karpiesz L., Karpiesz A.,
Piotrowska A., Barylyak R., Jędrzejczak W.W., Śliwa L., Скрининговое обследованиеслуха у
детей начальных классов, проживающих в сельской местности западных регионов
Польши, Otorinolaringologya v Belarusyi, nr: 04 (05)2011, 89-99
48. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Skarżyński H., Hoarseness and allergy in
children/Охриплость и аллергия у детей,Voice and speech/ Голос и речь, 2011; 3(5): 56-63
49. Olszewski Ł., Ratuszniak A., Obrycka A., Porowski M., Skarżyński P.H., Pastuszak A., Skarżyński
H., Middle ear implant- a chance for elimination of certain restrictions on sound perception
tied with the hearing aids in partial deafness treatment. International Journal of Pediatric
Otorhinolaryngology, 2011; 75, supplement 1: 8
50. Скаржиньски Г., Лоренс А., Бариляк Р., Пьотровска А., Скаржиньски П.Г. Cбереження
слуху при лікуванні хворих з частковою глухотою (PDT). Журнал вушних, носових і
горлових хвороб, 2011; 2: 2-10
51. Skarżyński H., Piotrowska A., Szaflik J., Luxon L., Zehnhoff-Dinnesen A., Kaufmann-Meyer M.,
Kamyk P., Skarżyński P.H., European consensus statement on hearing, vision, and speech
screening in pre-school and school-age children, Journal of Hearing Science Vol. 1, No. 2,
2011, 89-90
52. Pluta A., Kurkowski M., Rusiniak M., Wolak T., Wasilewska N., Grudzień D., Skarżyński H.,
Neural deficits in children with auditory processing disorder. Evidence from functional MRI.
Journal of Hearing Science, Vol. 1, No. 2, 2011, 70-72
53. Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Skarżyński P.H.,
Evoked Stapedius Reflex and Compound Action Potential Thresholds versus Most
Comfortable Loudness Level: Assessment of Their Relation for Charge-Based Fitting
Strategies in Implant Users. Journal of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, 2011;
73: 189-195*
54. Wysocki J., Kwacz M., Mrówka M., Skarżyński H,. Comparison of Round-Window Membrane
Mechanics Before and After Experimental Stapedotomy. Laryngoscope, 2011; 121: 19581964*
55. Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Senderski A., Wysocki J., Szkiełkowska A.., Bartnik
G., Lorens A., Piotrowska A., Śliwa L., Jędrzejczak W., Piłka A., Bruski Ł., Wanatowska O.,
Kopaczewski M., Łazęcka K., Ludwikowski M., Olszewski Ł., Hearing Screening Program in
School-Age Children in Western Poland, Journal of International Advanced Otology 2011,
7(2)/194-200
56. Lalaki P., Hatzopoulos S., Lorito G., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H.: A connection
between the efferent auditory system and noise-induced tinnitus gereration. Reduced
contralateral suppression of TEOAEs in patients with noise-induced tinnitus. Medical Science
Monitor 2011,17(7) MT56-62*
57. Skarżyński H., Lorens A., Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński P.H., Szkiełkowska A.:
Atraumatic round window deep insertion of cochlear electrodes, Acta Oto-Laryngologica
2011, 131, 7: 740-749*
58. De Paula Campos U., Hatzopoulos H., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H.: Mamede Carvallo
R.M., Contralateral suppression of otoacoustic emissions: Input-Output functions in
neonates, Medical Science Monitor 2011; 17(10): CR 557 – 562*
59. Lorito G., Hatzopoulos S., Laurell G., Campbell K.C.M., Petruccelli J., Giordano P., Kochanek K.,
Sliwa L., Martini A., Skarżyński H.: Dose-dependent protection on cisplatin-induced
ototoxicity – an electrophysiological study on the effect of three antioxidants in the SpragueDawley rat animal model, Medical Science Monitor 2011,17(8) BR 179-186*
60. McPherson D.L., Senderski A., Burnham M., Fujiki A., Harris R.W., Skarżyński H., Kochanek K.:
Masking Level Difference in an Adaptive Procedure for Clinical Investigation, International
Journal of Audiology Editorial Office, 2011; 50, 9: 613-620*
61. Rydzanicz M, Cywińska K, Wróbel M, Pollak A, Gawęcki W, Wojsyk-Banaszak I, Lechowicz U,
Mueller-Malesińska M, Ołdak M, Płoski R, Skarżyński H, Szyfter K, Szyfter W. The contribution
of the mitochondrial COI/tRNA(Ser(UCN)) gene mutations to non-syndromic and
aminoglycoside-induced hearing loss in Polish patients.. Molecular Genetics and Metabolism,
2011; 104(1-2): 153-9
62. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński P.H.: Hearing preservation in partial
deafness treatment, Med Sci Monit. 2010 Nov; 16(11):CR555-62. *
63. Podskarbi-Fayette R., Pilka A., Skarżyński H.: Electric stimulation complements functional
residual hearing in partial deafness, Acta Oto-Laryngologica, 2010; 130(8): 888-96*
64. Wesarg T., Wasowski A., Skarżyński H.: Ramos A., Falcon Gonzalez J.C., Kyriafinis G., Junge F.,
Novakovich A., Mauch H., Laszig R.: Remote fitting in Nucleus cochlear implant recipients.
Acta Oto-Laryngologica, 2010; Dec;130(12): 1379-88 *
65. Hatzopoulos S., Prosser S., Ciorba A., Giarbini N., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H., Martini
A.: Threshold estimation in adult normal- and impaired hearing subjects using auditory
steady-state responses. Medical Science Monitor, 2010; 16(1): CR21-27*
66. Rydzanicz M., Wróbel M., Pollak A., Gawecki W., Brauze D., Kostrzewska-Poczekaj M.,
Wojsyk-Banaszak I., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Płoski R., Skarżyński H.,
Szyfter K.: Mutation analysis of mitochondrial 12S rRNA gene in Polish patients with nonsyndromic and aminoglycoside-induced hearing loss. Biochemical and Biophysical Research
Communications, 2010; 395(1): 116-21*
67. Skarżyński H., Lorens A.: Electric acoustic stimulation in children, Adv Otorhinolaryngol.
2010;67:135-43*
68. Brockmeier S.J., Peterreins M., Lorens A., Vermeire K., Helbig S., Anderson I., Skarżyński H.,
Van de Heyning P., Gstoettner W., Kiefer J., Music perception in electric acoustic stimulation
users as assessed by the Mu.S.I.C. test. Adv Otorhinolaryngol. 2010;67:70-80
69. Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M.,
Piotrowska A., Results of hearing screening in school-age children in Poland.
Otorynolaryngologia 2010; 9, 59
70. Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Włodarczyk E., Skarżyński H.: Diseases in
Professional Voice Users. IALP International Assotiation of Logopedics and Phoniatrics, 2010;
1, 821-827
71. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.: A new cochlear implant electrode design for
preservation of residual hearing: a temporal bone study, Acta Oto-Laryngologica, 2010, 130
(8), 888-896*
72. Senderski A., Karpiesz A., Karpiesz L., Skarżyński H.: Эндогенные потенциалы мозга —
объективный инструмент для оценки процесса понимания речи. I. Потенциал
семантический (смысловой) N400 Вестник Оториноларингологии / Westnik
Otorinolaringologii, 2009, 4
73. Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Podskarbi - Fayette R., Kochanek K.: Bilateral electric
stimulation from auditory brainstem implants in a patient with neurofibromatosis type 2.
Medical Science Monitor, 2009; 15(6) : CS100-104*
74. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.: Treatment of otorhinolaryngological manifestations of
three rare genetic syndromes: Branchio-Oculo-Facial (BOF), Ectrodactyly Ectodermal
dysplasia Clefting (EEC) and focal dermal hypoplasia (Goltz syndrome) International Journal
of Pediatric Otorhinolaryngology, 2009, 73 (1), 143-151*
75. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R.: Results of Partial Deafness
Cochlear Implantation Using Various Electrode Designs, Audiology And Neuro-Otology, 2009,
14, 39–45*
76. Hatzopoulos S., Ciorba A., Petruccelli J., Grasso D., Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H.,
Martini A.: Estimation of pure-tone thresholds in adults using extrapolated distortion product
otoacoustic emission input-output-functions and auditory steady state responses,
International Journal Of Audiology, 2009, 48(9), 625-631*
77. Obrycka A., Pankowska A., Padilla Garcia J.L., Lorens A., Skarżyński H.: Production and
evaluation of a Polish version of the LittlEars questionnaire for the assessment of auditory
development in infants, International Journal of Pediatric, 2009, 73, 1035–1042*
78. Jędrzejczak W.W., Lorens A., Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński H.: Otoacoustic
emissions evoked by 0.5 kHz tone bursts, Journal of The Acoustical Society Of America, 2009,
125, 3158-3165*
79. Jędrzejczak W.W., Kwaskiewicz K., Blinowska K.J., Kochanek K., Skarżyński H.: Use of the
matching pursuit algorithm with a dictionary of asymmetric waveforms in the analysis of
transient evoked otoacoustic emissions, Journal of The Acoustical Society Of America 2009,
126(6), 3137-3146*
80. Ratyńska J., Szkiełkowska A., Markowska R., Kurkowski M., Mularzuk M., Skarżyński H.:
Stuttering Patients' Opinions on the Digital Speech Aid, Medical Science Monitor, 2009,
15(7), 355-360
81. Gifford R.H., Dorman M.F., Spahr A.J., Bacon S.P., Skarżyński H., Lorens A.: Hearing
preservation surgery: Psychophysical estimates of cochlear damage in recipients of a short
electrode array. Journal of the Acoustical Society of America, 2008; Vol. 124, No. 4, 2164–
2173*
82. Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.: Outcomes of Treatment of Partial Deafness
with Cochlear Implantation: A DUET Study . Laryngoscope, 2008; Feb-118(2), 288-294*
83. Hatzopoulos S., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H.: A pilot study on assessing hearing
threshold using the Cochlea-Scan, Medical Science Monitor, 2008, 14, MT7-11*
84. Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H.: Comparison of Adenoid Size
Visualized Radiograms and Endoscopic Examination Indications for Adenoidectomy, Polish
Journal of Environmental Studies, 2008, 17 (4A) *
85. Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L.,
Skarżyński H., Płoski R.: GJB2 and hearing impairment: promoter defects do not explain the
excess of monoallelic mutations, Journal of Medical Genetics 2008, 45(9), 607-608*
86. Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H.: Coherence between Tomatis test
and Central Auditory Processing audiologic test battery in Children with Dyslexia . Polish
Journal of Environmental Studies, 2008; 17 (4A) *
87. Jędrzejczak W.W., Blinowska K.J., Kochanek K., Skarżyński H.: Synchronized spontaneous
otoacoustic emissions analyzed in a time-frequency domain, Journal of the Acoustical Society
of America, 2008, 124, 3720-3729*
88. Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L.,
Skarżyński H., Płoski R.: GJB2 and hearing impairment: promoter defects do not explain the
excess of monoallelic mutations . Journal of Medical Genetics, 2008; 45(9): 607-608
89. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Partial deafness cochlear implantation in
children, J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 Sep;71(9):1407-13. Epub 2007 Jun 26*
90. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Preservation of low frequency hearing in
partial deafness cochlear implantation (PDCI) using the round window surgical approach.
Acta Otolaryngol. 2007 Jan;127(1), 41-8*
91. Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.: Outcomes of Treatment of Partial Deafness
with Cochlear Implantation: A DUET Study, 2007; Laryngoscope, 2008, 118(2), 288-294*
92. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Waligóra J., Krajewski P.,
Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Ploski R.: M34T and V37I Mutations in GJB2
Associated Hearing Impairment: Evidence for Pathogenicity and Reduced Penetrance.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 2007; 143A(21), 2534-2543*
93. Czyżewski A., Skarżyński H.: Multimedia Applications for the Hearing Impaired. Archives of
Acoustics, 2007; 32, No. 3: 491-504
94. Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A.: New methods of deafness and partial deafness
treatment, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2006, 26 75-83
95. Wysocki J., Skarżyński H.: The size of selected human skull foramina in relation to skull
capacity, Folia Morphologica, 2006, Nov;65(4), 301-308
96. Senderski A, Karpiesz A; Karpiesz L, Skarżyński H.: Потенциалы связанные с событием
(ERP)- обьективный инструмент для оценки процесса понимания речию, Вестник
Оториноларингологии, 2006
97. Senderski A. D. McPherson, Karpiesz A; Karpiesz L, Kochanek K, Skarżyński H.: Влияние
концентрации внимания на параметры познавательных потенциалов регистрируемых
для обычных предложений представляемых в слуховой модальностию, złożono do
druku, Вестник Оториноларингологии, 2006
98. Ratyńska J., Szkiełkowska A., M. Kurkowski, Markowska R., Skarżyński H.: Listening abilities in
children with functional voice disorders, Folia Phoniatrica, 2005
99. Anderson I., Pitterl M., Skarżyński H., Evans R., Godey B., Sainz M.Q., D’Haese P.S.C.: Longterm data on children implanted with a short electrode array, International Journal of
Pediatric Otorhinolaryngology, 2005, 69, 157-164*
100.
Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.: Pitch perception and the number of
electrodes vs. long term development of speech perception ability in auditory brainstem
implant, International Congress Series (Elsevier), vol. 1273, 2004, 429-32
101.
Skarżyński H., Mrówka M., Karpiesz O., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B.: Wyniki
zabiegów rekonstrukcyjnych przy destrukcji stawy kowadełkowo-strzemiączkowego, Russian
Otorhinolaryngology, 2004, 2 (9), 105-107
102.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Sitarz L.: Functional
results of reconstruction after a modified radical ear operation, New Medicine, 2004, vol. 7,
IV (17), 97-99.
103.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P.,Skarżyńska B.: Effects of treatment
of otosclerosis in children, New Medicine, 2004, 3 (16) Vol.7, 87-88
104.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B.: Assesment of total
pinna reconstruction in the treatment of unilateral microtia, New Medicine, 2004, 3 (16)
Vol.7, 69-70.
105.
Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P.,Skarżyńska B., Mrówka M.: Ossicular chain
reconstruction in a damaged incudo-stapedial joint, New Medicine, 2004, vol. 7, IV (17), 112113.
106.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P.,Skarżyńska B.: Surgical technique of
external ear canal reconstruction, New Medicine, 2004, 3 (16) Vol.7, 66-67
107.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. , Preservation of low-frequency hearing in
partial deafness cochlear implantation International Congress Series (Elsevier) 1273; 2004,
239-242
108.
Czyżewski A., Skarżyński H., Odya P., Kostek B., A Model of Digital Hearing Aid for the
Implanted Patients Revealing Residual Acoustic Hearing. Ab in Elec. Journal of Pathology and
Histology. 2nd International Conference on Telemedicine and Multimedia Communication,
2004, Kajetany 08-09th Oct. 2004
109.
Kotus J., Czyżewski A., Skarżyński H.: Comparing Noise Levels and Audiometric Testing
Results Employing IT Based Diagnostic Systems. Ab in Elec. Journal of Pathology and
Histology. 2nd International Conference on Telemedicine and Multimedia Communication,
2004, Kajetany 08-09th Oct. 2004
110.
Czyżewski A., Skarżyński H., Best European e-HEALTH projects (2004 Awards,
Ireland)., Ab in Elec. Journal of Pathology and Histology. 2nd International Conference on
Telemedicine and Multimedia Communication, 2004, Kajetany 08-09th Oct. 2004, Ab in Elec.
Journal of Pathology and Histology Oct. 2004
111.
Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Skarżyński H., Mrówka M.:
Children with tinnitus and hyperacusis in the material of Tinnitus Clinic, New Medicine, 2004,
3 (16) Vol.7, 77-79.
112.
Lorens A., Piotrowska A., Wąsowski A., Walkowiak A., Skarżyński H.: Objective
method of pediatric cochlear implant system fitting, New Medicine, 2004, vol. 7, IV (17), 109111.
113.
Wąsowski A,. Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H.:
Medical database for statistical analysis of benefits after cochlear implantation, Structures –
Waves – Human Health, 2004, Vol. XIII, No. 2
114.
Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H.: Floating mass transducer utilized
in the middle ear implant, Structuers - Waves – Human Health, 2004, Vol. XIII, No. 2, 91-96.
115.
Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Dobrzyński P., Piłka A.: Frequencyspecificity of auditory brainstem responses elicited by 500 Hz tone-pip with gaussian
envelope in normal hearing and sensorineural hearing loss, International Congress Series
(Elsevier), vol. 1240, 2004, 257-261
116.
Skarżyński H., Senderski A., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Ratyńska J.:Program
of early identyfikation of hearing loss in newborns in Poland, International Congress Series,
Elsevier, 2004, 269-271
117.
Skarżyński H., R. Behr, J. Szuchnik, A. Lorens, R. Zawadzki, A. Walkowiak, B.
Skarżyńska, A. Piotrowska, L. Śliwa, Three-year experience in rehabilitation of brainstem
implant patients, International Congress Series (Elsevier) vol. 1273, 2004, 429-432
118.
Lorens A., Wąsowski A., Walkowiak A., Piotrowska A., Skarżyński H., Stability of
electrically elicited stapedius reflex threshold in implanted children over time , International
Congress Series (Elsevier) vol. 1273, 2004, 84-86
119.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J., Walkowiak A., Śliwa L.,
Szkiełkowska A., Kochanek K., Application of electric-acoustic stimulation in patients with
profound hearing loss-case study, International Congress Series (Elsevier) vol.1240, 2003,
291-295
120.
Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Skarżyński H., Rogowski M.,
Kochanek K., Tinnitus as a symptom of acoustic neuroma, International congress Series
(Elsevier) vol. 1240, 2003, 313-315
121.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A., Walkowiak A., Śliwa L., Kochanek K.,
Objective methods of postoperative tests in cochlear implant patients, International
Congress Series (Elsevier) vol. 1240, 2003, 379-383
122.
Skarżyński H., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Piotrowska A.,
Analysis of epidemiological and otological aspects of surgical treatment performed in the
Institute of Physiology and Pathology of Hearing in the year 2001, International Congress
Series (Elsevier) vol. 1240, 2003, 1417-1420
123.
Skarżyński H., Mrówka M., Zawadzki R., Młotkowska-Klimek P., Szkiełkowska A.,
Application of bone anchored hearing aids in different acquired and congenital ear
malformations, International Congress Series (Elsevier) vol. 1240, 2003, 321-323
124.
Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Kochanek K. “I can hear”: a system for
universal hearing screening in school age children. Organization and first results,
International Congress Series (Elsevier) vol. 1240, 2003, 325-237
125.
Sainz M., Skarżyński H., Allum J., Helms J., Rivas A., Martin J., Zorowka P., Phillips L.,
Delauney J., Brockmeyer S., Kompis M., Korolewa I., Albegger K., Zwirner P., Van de Heyning
P., D’Haese P.: Assessment of Auditory Skills in 140 Cochlear Implant Children Using the EARS
Protocol; ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2003; 65, 91-96
126.
Skarżyński H., Lorens A. Piotrowska A.: A new method of partial deafness treatment.
Medical Science Monitor. 2003, 9(4), 20-24*
127.
Bredberg G., Lindstrom B., Baumgartner W. D., Goldberg W., Pillsbury H., Skarżyński
H., et al.: Open-set speech perception in adult cochlear implant users with ossified cochleae,
Cochlear implants International, 2003, Whurr Publishers Ltd 4(2), 55-72.
128.
Pasternak P., Mueller-Maklesińska M., Skarżyński H.: Caloric tests in children with
genetical hearing impairment, Neurootology Newsletter, 2003, V.7 No 1, 86-87.
129.
Tacikowska G., Kochanek K., Skarżyński H.: The adaptation of ABR in patients with
retrocochlear pathology, Neurootology Newsletter, 2003, V.7 No 1, 88-92
130.
Skarżyński H., Lorens A., D’Haese P., Walkowiak A., Piotrowska A., Śliwa L., Anderson
I.: Preservation of residual hearing in children and post-lingually deafened adults after
cochlear implantation: An initial study, ORL – Journal for Oto-Rhino-Laryngology and the
Related Specialities, 2002, 64, 247-253*
131.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborki J., Ratyńska J.:
Project of the countrywide data collecting system for neonatal hearing screening program in
Poland, Scandinavian Audiology, 2001, 30, Supl 52, 197-198*
132.
Ratyńska J., Grzanka A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.: Correlations between
risk factors for hearing impairment and TEOAE screening test outcome in neonates at risk for
hearing loss, Scandinavian Audiology, 2001; 30, Supl. 52, 15-17*
133.
Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Zawadzki R.: Results of total deafness
treatment in small pre- and postlingually deafened children, Scandinavian Audiology 2001;
30, Supl. 52, 42-44*
134.
Walkowiak A., Lorens A., Piotrowska A., Śliwa L., Skarżyński H.: Intraoperative
Objective Methods of Examination of Hearing System Electrical Characteristics, StructuresWaves-Biomedical Engineering, Vol. X, No 2, 2001, 159-165
135.
Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski J., Płoski R., Nowak M., Skarżyński
H.: Epidemiology of 35delG mutation in GJB2 gene in a Polish population, Journal of
Audiological Medicine, 2001, 10 (2), 136-141
136.
Lorens A., Walkowiak A., Czyżewski A., Skarżyński H.: Psychophisical Measurements
in Cochlear Implanted Patients, w: 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head
and Neck Surgery „Past –Present - Future”, Monduzzi Editore, Berlin 2000, 131-134
137.
Lorens A., Geremek A., Walkowiak A., Skarżyński H.: Residual Acoustic Hearing in the
Ear Before and After Cochlear Implantation, w: 4th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery „Past-Present-Future”, Monduzzi Editore, Berlin 2000,
135-138
138.
Mueller-Malesińska M., Nowak M., Płoski R., Waligóra J., Skarżyński H.:
Epidemiological Screening for 35delG Mutation in Connexion 26 (GJB2) Gene in Polish
Population, w: 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery
„Past-Present-Future”, Monduzzi Editore, Berlin 2000, 139-143
139.
Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Senderski A.: Newborn and Infant
Hearing screening in Poland, w: 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and
Neck Surgery „Past-Present-Future” Monduzzi Editore, Berlin 2000, 145-149
140.
Skarżyński H., Szuchnik J., Miszka K., Zawadzki R., Lorens A., Behr R., Műller J.:
Rehabilitation Results of the Auditory Brainstem Implant User Based on Tests in Polish and
GermanLanguage, w: 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck
Surgery „Past-Present-Future”, Monduzzi Editore, Berlin 2000, 155-158
141.
Skarżyński H., Rogowski M., Fabijańska A., Bartnik G., Raj-Koziak D.: The Epidemiology
of Hearing Disorders in Poland, w: 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head
and Neck Surgery „Past-Present-Future”, Monduzzi Editore, Berlin 2000, 159-162
142.
Skarżyński H., Geremek A., Szuchnik J., Kosmalowa J., Lorens A., Michałowska E.:
Warsaw Cochlear Implant Program from 1992 to 1999, w 4th European Congress of OtoRhino-Laryngology Head and Neck Surgery „Past-Present-Future”, Monduzzi Editore, Berlin
2000, 163 -166
143.
Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Lorens A.: Auditory Perception in SingleChannel Cochlear Implant Users Reimplanted with Multichannel Device, w: 4th European
Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery „Past-Present-Future”, Monduzzi
Editore, Berlin 2000
144.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Szwedowicz P., Żarowski A., MłotkowskaKlimek P., Mrówka M.: Surgical Treatment of Pockets, w: 4th European Congress of OtoRhino-Laryngology Head and Neck Surgery „Past-Present-Future”, Monduzzi Editore, Berlin
2000, 173-176
145.
Skarżyński H., Miszka K., Żarowski A., Zawadzki R., Szwedowicz P., Sopliński P.,
Młotkowska-Klimek P., Mrówka M.: Management of Congenital Malformations of the Pinna,
w 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery „Past-PresentFuture”, Monduzzi Editore, Berlin 2000, 1109-1113
146.
Senderski A., McPherson D., Skarżyński H.: The Influence of Attention of the
Amplitude and Latency of N400 Component of Event Related Potentials (ERP), w 4th
European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery „Past-Present-Future”,
Monduzzi Editore, Berlin 2000, 1315-1319
147.
Szuchnik J., Skarżyński H., Swiecicka A., Wojewodzka B., Michałowska E.: Individual
auditory skill profile as an original method of demonstrating auditory skill development, Adv
Otorhinolaryngol. 2000;57, 298-299 Skarżyński H., Rogowski M., Bartnik G., Fabijańska A.:
Organization of Tinnitus Management in Poland, Acta Oto-Laryngologica, 2000, Vol. 120, Nr.
2, 225-226*
148.
Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R.: First Auditory brainstem
implantation in Poland: auditory perception results over 12 months, The Journal of
Laryngology and Otology, 2000, Vol. 114, Supl. 27, 44-45*
149.
Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Lemaitre L., Lecomte-Houcke M., Lejeune J.P.,Vincent
Ch., Skarżyński H., Dubrulle F.: Correlation between Ki-67 index and some clinical aspects of
acoustic neuromas (vestibular schwannomas), Otolaryngology Head and Neck Surgery,
December 2000, Vol. 123, Issue 6, 779-783*
150.
Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Lemaitre L., Lejeune J.P., Skarżyński H., Dubrulle F.,
Vincent Ch.: The growth of acoustic neuromas in volumetric radiologic assessment, The
American Journal of Otology,1999, 20/2, 244-248*
151.
Senderski A., McPherson D., Skarżyński H., Zawadzki R.: The influence of attention on
neurophysiological responses to spoken sentences, Acta Neurobiologiae Experimentalis
1999, Vol. 59, No 3, 229*
152.
Skarżyński H., Śliwa L., Szuchnik J., Lorens A., Senderski A., Zawadzki R.: Prediction of
Post-Operative Profits in Cochlear Implanted People Using Electrical Stimulation Test Results,
Acta Neurobiologiae Experimentalis, 1999, Vol. 59, No 3, 228*
153.
Skarżyński H., Czyżewski A., Kostek B.: Prediction of Post-Operative Profits in Cochlear
Implanted People Using Electrical Stimulation Test Results, J. Acoust. Soc. Am. vol. 105, 1999,
1346-1346 *
154.
Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Kochanek K., Hadi H., Skarżyński H.,
Grzanka A.: Distribution of risk factors for hearing impairment in the group of normally
hearing and hearing impaired children - an analysis based on the High Risk Questionnaire.
Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Vol IV,
Nr 1(13), 1999
155.
Fabijańska A., Bartnik G., Rogowski M., Raj-Koziak D., Skarżyński H.: Hyperacusis in
children in the material of the Tinnitus and Hyperacusis Treatment Clinic of the Institute of
Physiology and Pathology of Hearing, Central and East European Journal of Oto-RhinoLaryngology and Head and Neck Surgery, Volume IV, Numer 1/13 1999
156.
Ratyńska J., Grzanka A., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Kochanek K., Haidi H.,
Skarżyński H.: Distribution of risk factors for hearing impairment in the group of normally
hearing and hearing impaired children – analysis based on the High Risk Questionnaire,
Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery,
Volume IV, Numer 1/13 1999
157.
Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H.: Application of OAE
and ABR techniques in neonatal screening and diagnostics of hearing impairments in
newborns and infants, New Medicine 1999, Vol. 3, 54-57
158.
Wysocki J., Skarżyński H.: Distances between the cochlea and adjacent structures
related to cochlear surgery, Surgical & Radiologic Anatomy, 1998, 20, 267-271*
159.
Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Skarżyńska B.: Ossiculoplasty in
the reconstruction of conductive apparatus of middle ear, Medical Science Monitor 1998,
Vol. 4, Supl. 2, 38-40*
160.
Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Müller J., Śliwa L., Szuchnik J., Miszka
K., Skarżyńska B., Hochmair E., Lorens A., Zawadzki R.: The programme of brainstem implants
in Poland, Medical Science Monitor 1998, Vol. 4, Supl. 2, 40-43*
161.
Skarżyński H., Miszka K., Somers T., Żarowski A., Zawadzki R., Skarżyńska B.: The
anatomical reconstruction of auricle in the case of its complete absence, Medical Science
Monitor 1998, Vol. 4, Supl. 2, 63-65*
162.
Bredberg G., Lindström B., Löppönen H., Skarżyński H., Hyodo M., Sato H.: Electrodes
for Ossified Cochleas, The American Journal of Otology, 18, 1997, 42-43*
163.
Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Houcke M.L., Vincent Ch., Skarżyński H., Bruzgielewicz
A.: Heterotransplantation of acoustic neuromas in athmic nude mice, Central and East
European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1998, Volume III,
1/9, 155-158
164.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Zakrzewska – Pniewska B., Marchel A.,
Grzanka A., Piłka A., Jaśkiewicz M., Tacikowska G.: Forward masking of auditory brain stem
responses in normal hearing and in retrocochlear hearing loss, Central and East European
Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1998, Volume III, 2/10, 251 257
165.
Senderski A., Kochanek K., Wróbel B., Piłka A., Ogińska Z., Skarżyński H.: The effect of
the biological amplifier bandpass width on the paremeters of wave V of auditory brain stem
responses in newborns, Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and
Head and Neck Surgery, 1998, Volume III, 2/10, 258-263
166.
Bredberg G., Linstrőm B., Lőppőnen H., Beltrame M.A., Gstottner W., Skarżyński H.: A
new approach for the treatment of ossified cochleas, Central and East European Journal of
Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1998, Volume III, 2/10, 264-266
167.
Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Houcke M.L., Vincent Ch., Skarżyński H., Pham Th.:
Observation of the growth of acoustic neuroma in athymic nude mice, Central and East
European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1998, Volume III,
2/10, 267-269
168.
Jegliński T., Skarżyński H.: A word to our readers, Central and East European Journal
of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1998, III. 3-4 (11-12), 317
169.
Grabias S., Skarżyński H.: Information on foundation of the Polish Scientific Society of
Hearing, Voice and Language Communication Disorders, Central and East European Journal
of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1998, III, 3-4, 316
170.
Szuchnik J., Święcicka A., Lorens A., Skarżyński H.: The Polish patients' experience
with the Combi-40 multichannel cochlear implant system, Central and East European Journal
of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1998, Volume III, 3-4/11-12, 330-332
171.
Szuchnik J, Święcicka A., Geremek A., Skarżyński H.: Two year auditory speech
perception results of preligually deafened teenagers using Combi 40 implant system, Central
and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1998,
Volume III, 3-4/11-12, 344-349
172.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Ratyńska J., Senderski A. i in.:
Newborns and infants hearing screening program in Poland – results obtained in the period
1995-1998, Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck
Surgery, 1998, Volume III, 3-4/11-12, 358-364
173.
Skarżyński H., Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Michałowska
E.: Patients selection protocol for cochlear implantation, Central and East European Journal
of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1997, II, 3/4, 126-131
174.
Wysocki J., Skarżyński H.: Studies on the position of the electrode of the intracochlear
implant in relation to temporal bone structures in various operative approaches, Central and
East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1997, II, 1/2,
15-21
175.
Żarowski A., Skarżyński H., Peeters S., Govaerts P., Somers T., Offeciers F.E.: LAURA
Flex cochlear implant surgical technique, Central and East European Journal of Oto-RhinoLaryngology and Head and Neck Surgery, 1997, II, 1/2, 42-51
176.
Helms J., Müller J., Schön F., Moser L., Arnold W., Janssen T., Ramsden R., von Ilberg
C., Kiefer J., Pfennigdorf T., Gstöttner W., Baumgartner W., Ehrenberger K., Skarżyński H.,
Ribari O., Thumfart W., Stephan K., Mann W., Heinemann M., Zorowka P., Lippert K.L.,
Zenner H.P., Bohndord M., Hüttenbrink K., Hochmair-Desoyer I., et al., Evaluation of
performance with the COMBI40 cochlear implant in adults: a multicentric clinical study, ORL J
Otorhinolaryngol Relat Spec. 1997 ,59(1), 23-35
177.
Niemczyk K., Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R.: Late results of tympanoplasty and
ossiculoplasty in children, Ed. by Ribari O. and Hirschberg A. Vol. II, Monduzzi Editore, Bolonia
1997, 15-21
178.
Skarżyński H., Kochanek K., Wróbel B., Geremek A., Mueller-Malesińska M.: A
program of universal hearing screening of newborns in Poland: aims, tasks and stages, Ed. by
Ribari O. and Hirschberg A. Vol. II, Monduzzi Editore, Bolonia, 1997, 77-89
179.
Skarżyński H., Niemczyk K., Miszka K., Zawadzki R.: Application of different types of
cochlear implants in partial and total ossification of the cochlea, Ed. by Ribari O. and
Hirschberg A. Vol. II, Monduzzi Editore, Bolonia, 1997, 35-39
180.
Grabias S., Skarżyński H.: Information on the foundation of the Polish Scientific
Society of Hearing, Voice and Language Communication Disorders, Central and East
European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, Nr 3/4 (7/8), 1997
181.
Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K., Brain stem implantable electrodes in
management of total deafness after removal of acoustic neuroma--a review of operative
approaches, Folia Morphol (Warsz). 1996;55(4), 442-443
182.
Kochanek K., Jędrusik A., Janczewski G., Skarżyński H.: Evaluation of hearing
threshold using ABR evoked by click and 0.5 and 1 kHz pip, Audiology, 1996, 35, 100
183.
Wróbel B., Skarżyński H., Jędrusik A., Kochanek K., Geremek A.: Newborns and infants
hearing screening program in Poland, Audiology, 1996, 35, 87-116
184.
Kosmala J., Skarżyński H.: Raport from the Third International Conference on
diagnostic, treatments and rehabilitation of hearing impairments, Central and East European
Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1996, 1, 2, 151-152
185.
Skarżyński H.: Polish - German Symposia, Central and East European Journal of OtoRhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1996, 1, 1, 64-65
186.
Skarżyński H., Janczewski G.: Cochlear implants in ossifield cochleas: surgical
problems, first results, Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and
Head and Neck Surgery, 1996, 1, 1, 42-46
187.
Skarżyński H., Wróbel B., Michałowska E.: Report from the 2-nd Biennial International
Symposium on Modern Problems of Physiology and Pathology of Hearing, October 23-25,
1995, Moscow, Russia, Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and
Head and Neck Surgery, 1996, 1, 3, 267-268
188.
Wysocki J., Skarżyński H., Gielecki J.: Anatomical investigation of the round window
and its niche for the intracochlear electrode implantation, Central and East European Journal
of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1996, 1, 2, 102-108
189.
Wysocki J., Skarżyński H., Piasecki K., Gielecki J., Brzozowska M.: Dimensions of the
vestibular scale with reference to cochlear implantation, Central and East European Journal
of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1996, 1, 3, 205-208
190.
Żarowski A., Offieciers E., Skarżyński H.: Surgery - related problems in cochlear
implantations, Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and
Neck Surgery, 1996, 1, 4, 336-344
191.
Piasecki K., Wysocki J., Skarżyński H., Reymond J., Mastoid emissary in man. An
anatomical-clinical study, Folia Morphol (Warsz). 1995, 54(3), 165-172
192.
Skarżyński H., Janczewski G., Geremek A., Malesińska M., Szuchnik J., Becker C.,
Niemczyk K.: Organization of a „Cochlear Center” in Warsaw, 3rd InternationalCochlear
Conference, Insbruck 1993, Advances in Cochlear Implants, Manz, Wien 1994, 421
193.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Góralówna M., Szuchnik J., Geremek A.,
Wojewódzka B., Matejuk-Studzińska E.: Strukturierung und Ablauf der Rehabilitation von
Patienten mit Cochleaimplantaten, Otorhinolaryngologia Nova, 1994, 4, 203-208
194.
Skarżyński H., Janczewski G., Balcerzak.J.: Otitis media sectoria – late results, Head
and Neck Diseases, 1994, 3, 33-35
195.
Skarżyński H., Niemczyk K., Balcerzak.J.: Reconstructive middle ear surgery failure,
Head and Neck Diseases, 1994, 3, 67-71
196.
Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Klasek O., Piotrowski J.: Indications for
cochlear implants in children, Head and Neck Diseases, 1994, 3, 88-92
197.
Geremek A., MalesińskaM., Góralówna M., Szuchnik J., Skarżyński H.: Guidelines of
children’s rehabilitation program post cochlear implantation, Head and Neck Diseases, 1994,
3, 111-113
198.
Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Balcerzak J., Niemczyk K.: Prognostic factors in
case of metastases to the cervical lymph nodes of the laryngeal and hypopharyngeal cancer,
Head and Neck Diseases 1994, 3, 125-130
199.
Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B.: Some cases of the reconstruction of the
middle ear, Head and Neck Diseases 1994, 3, 27-29
200.
Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B.: Topographical anatomy of the temporal
bone – cochlear implantation, Head and Neck Diseases 1994, 3, 170-175
201.
Helms J., Mueller J., Schőn J., Arnold W., Ramsden R., v. Ilberg C., Ehrenberger K.,
Gstoettner W., Baugartner W.D., Ribari O., Skarżyński H., Hochmair-Desoyer I. (Wuerzburg,
Munich, Menchester, Frankfurt, Vienna, Budapest, Warsaw, Insbruck): Experience with the
new MED-EL multichannel fast stimulator COMBI-40, Donau Symposium, Salzburg 1994,1417 September, Advances in cochlear implants, ed. E.S. Hochmair, Mentz, Wien, 1994
202.
Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Góralówna M., Skarżyński H.:
Results of hearing rehabilitation after cochlear implantation, The 2nd European Symposium
on Pediatric Cochlear Implantation, La Grande Motte 26-28 Maj, 1994, Cochlear implants,
Kugler, Ghen, Amst. 1994
203.
Skarżyński H., Skarżyńska B., Kukwa A., Deszczyńska H., Pagacz I.: Lymphatic net in
the mucosa of the trachea and infraglottic area, Folia Morphol., Warszawa, 1988, 47, 89-92
204.
Skarżyński H., Skarżyńska B., Kukwa A., Nowak M.: Changes in the lymphatic vessels
network of the larynx caused by atrophy and hypertrophy of mucosa, Folia Morphol.
/Warsz/, 1988, 47, 93-99
205.
Skarżyńska B., Nowak M., Skarżyński H., Kukwa A.: Lymphatic vessels in the laryngeal
mucosa - the glottis network, Folia Morphol. Warszawa, 1988, 47, 101-106
206.
Włodarski K., Kukwa A., Skarżyński H.: Laryngeal carcinomas stimulate locally
formation and resorption of adjacent bones, Bull. Pol. Acad. Biol. Sciences 1987, 35, 4-6, 105109
207.
Skarżyńska B., Kukwa A., Skarżyński H.: Topography of the lymphatic network of the
laryngeal mucosa, Folia Morphol., 1985, XLIII, 2, 39-41
Publikacje w materiałach zjazdowych zagranicznych
1. Skarżyński H., Choosing the correct electrode for your patient, 20th World Congress of the
International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, Conference Materials, 1-5 VI
2013, Seoul, Korea
2. Skarżyński H., Partial Deafness Treatment - Hearing Preservation in Cochlear Implants, 20th
World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies,
Conference Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
3. Skarżyński H., Piotrowska A., Kamyk P., Kochanek K., Skarzynski P.H., European consensus
statement on hearing screening of pre-school and school-age children, 20th World Congress
of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, Conference
Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
4. Piotrowska A., Pilka A., Tarczynski K., Zapert A., Danielewicz A., Ludwikowski M., Skarżyński
H., Jędrzejczak W.W., Detection of Partial Deafness in school age children by means of
otoacoustic emissions, 20th World Congress of the International Federation of Oto-RhinoLaryngological Societies, Conference Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
5. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżynski H., Specific language impairment (SLI) and central
auditory processing disorders, 20th World Congress of the International Federation of OtoRhino-Laryngological Societies, Conference Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
6. Szkielkowska A., Miaskiewicz B., Remacle M., Krasnodebska P., Skarżyński H., Quality of voice
after augmentation of hyaluronic acid to the vocal fold 20th World Congress of the
International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, Conference Materials, 1-5 VI
2013, Seoul, Korea
7. SzkielkowskaA., Krasnodebska P., Miaskiewicz B., Skarżyński H., videostrobokymography of
the vocal fold in cases of Reinke edema, 20th World Congress of the International Federation
of Oto-Rhino-Laryngological Societies, Conference Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
8. Lorens A., Zgoda M., Polak M., Skarżyński H., Piotrowska A., Skarżyński P.H, Overlap versus
non overlap in PD with deep insertion 20th World Congress of the International Federation of
Oto-Rhino-Laryngological Societies, Conference Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
9. Skarżyńskii H., van de Heyning P., DeMin H., Li Y., Bo L., Caversaccio M., Rivas J. A., Rivas
A., Raine C.H., Arauz S.L., Zernotti M.E., Manoj M., Kameswaran M., Sprinzl G., Zorowka P.,
Staecker H., Parnes L., Gavilán J., Lassaletta L., Green K., Usami S., Müller J., Atlas M., Rajan
G., Godey B., Karltorp E., Yanov Y., Kuzovkov V., Adunka O., Buchman C., Baumgartner W.,
Gstöttner W., Hagen R., Skarzynski P.H., Lorens A., Hearing Preservation Classification 20th
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies,
Conference Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Polak M., FS4 Warsaw Study 20th World Congress of the
International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, Conference Materials, 1-5 VI
2013, Seoul, Korea
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Polak A., longitudinal study of pure-tone thresholds
after Partial Deafness Treatment, 20th World Congress of the International Federation of OtoRhino-Laryngological Societies, Conference Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Raj-Koziak D., Skarżyński H., tinnitus and high
frequency hearing - a study of 175 cases, 20th World Congress of the International Federation
of Oto-Rhino-Laryngological Societies, Conference Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
Mrowka M., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Hearing loss treatment in various acquired and
congenital ear malformations with the use of Bone Anchored Hearing Aids (BAHA), 20th
World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies,
Conference Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Porowski M., Skarzynski PH., James Ch., Speech
perception outcomes with the new Nucleus CI422 25mm straight array, 20th World Congress
of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, Conference
Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.,4, Olszewski Ł., Piotrowska A., Matusiak M.,
Porowski M., Mrowka M., Partial deafness treatment using flex 28 Med-el electrode –
results, 20th World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological
Societies, Conference Materials, 1-5 VI 2013, Seoul, Korea
Skarżyński H., Long-term results of Partial Deafness Treatment, 11th European Symposium on
Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 22; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Hearing Preservation Classification, 11th European
Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 141; 23-26 V 2013, Istanbul,
Turkey
Lorens A., Coninx F., Kramer S., Piotrowska A., Skarżyński H., Application of Adaptive Auditory
Speech Test (AAST) for speech perception performance and listening effort estimation in CI
children, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 120;
23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Deep insertion– round window
approach by using SRA electrode, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation, Congress Book, 80; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Skarżyński H., Matusiak M., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Olszewski L., Results of
SRA Nucleus, Freedom CI in population of children with functional residual hearing, 11th
European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 152; 23-26 V 2013,
Istanbul, Turkey
Mrówka M., Piotrowska A., Skarżyński H., Porowski M., Olszewski L., Skarżyński P., BAHA
application in single sided deafness (SSD) in children, 11th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation, Congress Book, 143; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Hearing loss treatment in various
acquired and congenital ear malformations with the use of Bone Anchored Hearing Aids
(BAHA) in children, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress
Book, 143; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Mrówka M., Stimulation of the
round window membrane by Vibrant Soundbridge without interposition of the fascia –
surgical implications, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress
Book, 69; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Mrówka M., Application of Med-El
Bonebridge in adult patients with congenital and acquired hearing loss - first experiences,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 163; 23-26 V
2013, Istanbul, Turkey
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Long term results in patients with
hearing loss, using Bone Anchored Hearing Aids (BAHA), 11th European Symposium on
Pediatric Cochlear Implantation, 23-26 V 2013, Congress Book, 144; Istanbul, Turkey
Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Wasowski A., Obrycka A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
Approaches to eliminate overstimulation in children after cochlear implantation, 11th
European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 91; 23-26 V 2013,
Istanbul, Turkey
Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Obrycka A., Wasowski A., Skarżyński H.,
Objective Measurements in Cochlear Implant Fitting in Children, 11th European Symposium
on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 144; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Wąsowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński P.H., Bruski Ł.,
National Network of Teleaudiology for Pediatric Cochlear Implant Recipients, 11th European
Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 125; 23-26 V 2013, Istanbul,
Turkey
Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Padilla J.L., Skarżyński H., Factors influencing the
auditory development in cochlear implanted children, 11th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation, Congress Book, 127; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Piotrowska A., P.H. Skarżyński, SRA Clinical Study in
adults – results after 36 months follow up, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation, Congress Book, 247; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Olszewski Ł., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Lorens A., Porowski M., Direct
Round Window Stimulation with the Med-El Vibrant Soundbridge, 11th European Symposium
on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 218; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Skarżyński P.H.,
Assessment of auditory development in infants with partial deafness, 11th European
Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 212; 23-26 V 2013, Istanbul,
Turkey
Walkowiak A, Lorens A, Wąsowski A., Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński H., Speech
processor upgrade in CII/HiRes90k users, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation, Congress Book, 213; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Lewandowska M., Ganc M., Milner R., Cieśla K., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H.,
Patterns of bioelectrical resting brain activity in tinnitus – preliminary results, 11th European
Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 230; 23-26 V 2013, Istanbul,
Turkey
Skarżyński H., Wolak T., Cieśla K., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński P.H.,
Functional magnetic resonance imaging in children with partial deafness, 11th European
Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 230; 23-26 V 2013, Istanbul,
Turkey
Wolak T., Lorens A., Cieśla K., Lewandowska M., Pluta A., Rusiniak M., Milner R., Skarżyński
H., Functional magnetic resonance imaging of tonotopic organization of the primary auditory
cortex, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 229;
23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Obrycka A., Lorens A., Padilla J.L., Skarżyński H., Subjective experiences of illness in Partial
Deafness, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 229;
23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński H., Bilateral hearing in
pre-school children with cochlear implants, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation, Congress Book, 216; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Lorens A., Piłka A.,
Dziendziel B., Hearing Preservation after cochlear implantation with new Med-El FLEX 28
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
electrode, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book,
218; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Application of the Auditory Adaptive
Speech Test (AAST) in Fitting for Bilateral CI, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation, Congress Book, 23; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Outcomes of delayed CI in Children with
Partial Deafness, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress
Book, 27; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Partial Deafness Treatment in
children, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 30;
23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Walkowiak A., Zgoda M., Lorens A., Wojewódzka D., Skarżyński H., The impact of cochlear
implantation on the school life of the patient, 11th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation, Congress Book, 36; 23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Lorens A., Zgoda M., Polak M., Skarżyński H., Auditory and non auditory responses in ABI
children, 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 44;
23-26 V 2013, Istanbul, Turkey
Lorens A., Zgoda M., Polak M., Skarżyński H., FS4 for Partial Deafness Treatment (PDT), 11th
European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Congress Book, 46; 23-26 V 2013,
Istanbul, Turkey
Skarżyński H., Skarżyński P.H., CI in partial deafness, Skarżyński H., 2nd Congress of the
European Academy of ORL and Head & Neck Surgery, Book of abstracts, 27-30 IV 2013,
Nicea, France
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Difficult situation in ear surgery, 2nd Congress of the
European Academy of ORL and Head & Neck Surgery, Book of abstracts, 27-30 IV 2013,
Nicea, France
Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Olszewski Ł., Walkowiak A., Zgoda M., Bruski ł.,
Sulich R., Nationwide network of Teleaudiology in postoperative care over implanted
patients, Audiology Now! Book of abstracts, 03-06 IV 2013, Annheim, USA
Skarżyński P.H., Lorens A., Olszewski Ł., Skarżyński H., Partial Deafness treatment –
longitudinal results, Audiology Now! Book of abstracts, 03-06 IV 2013, Annheim, USA
Skarzynski H., Tacikowska G., Skarzynski P., Matusiak M., Porowski M., Mrowka M., Kelm M.,
Dabrowska A., Vestibular aspects in cochlear implant procedure, The Vestibular Systemclinical and scientific update, Abstract book, 03-06 IV 2013 Włochy, Siena
Jedrzejczak W.W., Bell A., Kochanek K., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Time–frequency
analysis of transiently evoked otoacoustic emissions measured with different acquisition
protocols, 36th Association for Research in Otolaryngology Midwinter Meeting, Abstract
book, 16-20 II 2013, Baltimore, Maryland, USA
Lorens A., Walkowiak A., Polak M., Skarżyński H., Evoked Stapedius Reflex Compound Action
Potential Thresholds and Most Comfortable Loudness Level: Assessment of Their Relation for
Charge-Based Fitting Strategies in Implants with 31,5 mm, 7th International symposium on
Objective Measures in Auditory Implants, Abstract Book, 19-22 IX 2012, Amsterdam,
Netherlands
Walkowiak A., Lorens A., Kostek B., Obrycka A., Wasowski A., Skarżyński H., Estimation of
abnormalities of Cochlear Implant electrode placement using Spread of Excitation
measurement, 7th International symposium on Objective Measures in Auditory Implants,
Abstract Book, 19-22 IX 2012, Amsterdam, Netherlands
Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski M., Kochanek K.,
Skarżyński H., Wykorzystanie terapii neurofeedback do poprawy wyższych funkcji słuchowych
u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu - wyniki wstępne, Abstract book,
6th BIOFEEDBACK FOUNDATION OF EUROPE MEETING, 11-15 IX 2012 Rzeszów, Poland
55. Skarżyński H., Olszewski L., Porowski M., Lorens A., Skarżyński P.H., Direct round window
stimulation with the Vibrant Soundbridge (Med-El): 6-years experience using technique
without fascia, EAONO - The 6th Instructional Workshop of European Academy of Otology
and Neuro-Otology and Consensus in Auditory Implants Meeting, Abstract Book, 30 VIII - 02
IX 2012, Bratislava, Slovakia
56. Skarżyński H., Mrówka M., Skarżyński P.H., Olszewski Ł., BAHA: Indications, surgical
techniques and outcomes, EAONO - The 6th Instructional Workshop of European Academy of
Otology and Neuro-Otology and Consensus in Auditory Implants Meeting, Abstract Book, 30
VIII - 02 IX 2012, Bratislava, Slovakia
57. Skarżyński H., Partial Deafness Treatment (PDT) - 10 years - results and future trends, EAONO
- The 6th Instructional Workshop of European Academy of Otology and Neuro-Otology and
Consensus in Auditory Implants Meeting, Abstract Book, 30 VIII - 02 IX 2012, Bratislava,
Slovakia
58. Skarżyński H., Olszewski L., Skarzynski P.H., Porowski M., Outcomes and hearing preservation
in direct round window stimulation without fascia by Vibrant Soundbridge, Collegium
Otorhinolaryngologicum Amicitae Sacrum Meeting, Abstract Book, 27-29 VIII 2012, Rome,
Italy
59. Altered patterns of ReHo in children with auditory processing disorder: resting-state fMRI
study, Pluta A., Wolak T., Rusiniak M., Lewandowska M., Czajka N., Grudzień D., Śliwa L.,
Skarżyński H., Abstract book, Human Brain Mapping, 10-14 VI 2012, Bejing, China
60. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Skarżyński P.H., Olszewski Ł., The Vibrant
Soundbridge middle ear implant in radical cavities, The 9th International Conference on
Cholesteatoma and Ear Surgery, Abstract book, 03-07 VI 2012, Nagasaki, Japan
61. Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H., Reconstruction of the
incudostapedial joint, The 9th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery,
Abstract book, 03-07 VI 2012, Nagasaki, Japan
62. Skarżyński H., Stapedotomy in otitis media with cholesteatoma, The 9th International
Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, Abstract book, 03-07 VI 2012, Nagasaki,
Japan
63. Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Kamyk P., Ludwikowski M., Skarżyński P.H., European
Consensus Statement on Hearing Screening of Pre-School and School-Age Children, AHS
&HNS Conference, 5-9 VI 2012, Cernobbio, Italy, NHS 2012 Book of Abstracts, 44
64. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński H., Bilateral hearing in
pre-school children with cochlear implants, AHS &HNS Conference, 5-9 VI 2012, Cernobbio,
Italy, NHS 2012 Book of Abstracts, NHS 2012 Book of Abstracts,164
65. Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Sliwa L., Jedrzejczak W.W., Pilka
A., Bruski L., Tinnitus as a problem among children during hearing screening program in
school-age children in Poland, AHS &HNS Conference, 5-9 VI 2012, Cernobbio, Italy, NHS
2012 Book of Abstracts, 125
66. Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Sliwa L., Jedrzejczak W.W., Pilka
A., Bruski L., Hearing screening program in school-age children in Poland, AHS &HNS
Conference, 5-9 VI 2012, Cernobbio, Italy, NHS 2012 Book of Abstracts, 125
67. Pollak A., Mueller-Malesińska M., Lechowicz U., Skórka A., Korniszewski L., Sobczyk-Kopciol
A., Waśkiewicz A., Broda G., Iwanicka-Pronicka K., Oldak M., Skarżyński H., Płoski R., MTHFR
677T is a strong determinant of the degree of hearing loss among Polish males with
postlingual sensorineural hearing impairment, AHS &HNS Conference, 5-9 VI 2012,
Cernobbio, Italy, AHS 2012 Book of Abstracts, 89
68. Lechowicz U., Pollak A., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
Audiological characteristics of patients with the mutation M.A1555G, AHS &HNS Conference,
5-9 VI 2012, Cernobbio, Italy, AHS 2012 Book of Abstracts, 90
69. Skarżyński P.H., Skarżyński H., Partial Deafness Treatment - 10 year's program results, IV
CONGRESO IBEROAMERICANO DE IC, Abstract book, 24-26 V 2012, Buenos Aires, Argentina
70. Skarżyński P.H., Skarżyński H., Deep insertion for hearing preservation - results with 25 mm
insertion and more 3, IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE IC, Abstract book, 24-26 V 2012,
Buenos Aires, Argentina
71. Skarżyński P.H., Piotrowska A., Skarżyński H., Mrowka M., Porowski M., Matusiak M., Hearing
screening in school age children - results from 2008 to 2011 from Poland, ESPO, Abstract
book, 20-23 V 2012, Amsterdam, Netherlands
72. Skarżyński P.H., Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Hearing preservation for children Partial Deafness Treatment (PDT) - 10 year's results, ESPO, Abstract book, 20-23 V 2012,
Amsterdam, Netherlands
73. Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Influence of non-optimal
values of electrical stimulation parameters on hearing benefits, Abstract book, ESPO, 20-23 V
2012, Amsterdam, Netherlands
74. Wąsowski A., Lorens A., Walskowiak A., Obrycka A., Skarżyński H., Examination of
dependences between ESR threshold and mcl value in large patient population, Abstract
book,ESPO, 20-23 V 2012, Amsterdam, Netherlands
75. Wąsowski A., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bruski L., Nationwide network of teleaudiology in
postoperative care over implanted patients, ESPO, Abstract book, 20-23 V 2012, Amsterdam,
Netherlands
76. Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Matusiak M., Tailored implantation - life surgery
complementation of electric stimulation, ESPO, Abstract book, 20-23 V 2012, Amsterdam,
Netherlands
77. Skarżyński H., Mrowka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Matusiak M., Deep insertion in
children – round window approach by using oft electrodes: CI422 and Flex long, ESPO,
Abstract book, 20-23 V 2012, Amsterdam, Netherlands
78. Skarżyński H., Piotrowska A., Skarżyński P.H., Porowski M., Matusiak M., Partial deafness
treatment in children by using cochlear implantation with CI422 electrode - results after 1
year, ESPO, Abstract book,20-23 V 2012, Amsterdam, Netherlands
79. Skarżyński H., Piotrowska A., Skarżyński P.H., SzkieŁkowska A., Matusiak M., Low frequency
hearing preservation by using CI422 electrode in children, ESPO, Abstract book,20-23 V 2012,
Amsterdam, Netherlands
80. Skarżyński H., Porowski M., MrÓwka M., Olszewski L., Serafin-Jozwiak J., Skarżyński P.H.,
Application of middle ear implant Vibrant Soundbridge in congenital ear deformations in
children, ESPO, Abstract book, 20-23 V 2012, Amsterdam, Netherlands
81. Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz J., Lutek A., Skarżyński H., Educational status of children after
partial deafness treatment (PDT), ESPO, 20-23 V 2012, Amsterdam, Netherlands
82. Piotrowska A., Pilka A., Kochanek., Lorens., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński H., School
achievements in children with minimal hearing loss, ESPO, Abstract book, 20-23 V 2012,
Amsterdam, Netherlands
83. Piotrowska A., Skarżyński H., Kamyk P., Skarżyński P.H., European consensus statement on
hearing screening of pre-school and school-age children, ESPO, Abstract book, 20-23 V 2012,
Amsterdam, Netherlands
84. Mrówka M., Porowski M., Lazecka K., Olszewski L., Skarżyński H., Treacher Collins syndrome –
possibilities in therapy, ESPO, Abstract book, 20-23 V 2012, Amsterdam, Netherlands
85. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska –Klimek P., Congenital cholesteatoma
in children – recognition, surgical management and postoperativecare, ESPO, 20-23 V 2012,
Amsterdam, Netherlands
86. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Tympanoplastic surgery
after modified radical mastoidectomies in children, ESPO, Abstract book, 20-23 V 2012,
Amsterdam, Netherlands
87. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Surgical treatment of
otosclerosis in children, ESPO, Abstract book, 20-23 V 2012, Amsterdam, Netherlands
88. Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Olszewski L., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński P.H.,
Challenges of cochlear implantation in cases of rare genetic syndromes with congenital
craniofacial deformations in children, ESPO, Abstract book, 20-23 V 2012, Amsterdam,
Netherlands
89. Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P.H.,
Reconstruction of the incudo-stapedial joint in children, Abstract book, ESPO, 20-23 V 2012,
Amsterdam, Netherlands
90. Wasowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Influence of non-optimal
values of electric al stimulation parameters on hearing benefits, 12th International
Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technologies, Abstract
book,03-05 V 2012, Baltimore, USA
91. Wasowski A., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bruski L., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A.,
Nationwide network of teleaudiology in postoperative care over implanted patients, , 12th
International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technologies,
Abstract book,03-05 V 2012, Baltimore, USA
92. Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Partial Deafness Treatment - 10 years of program
and 13 year experience with hearing preservation, 12th International Conference on
Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technologies, Abstract book, 03-05 V
2012, Baltimore, USA
93. Lewandowska M., Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Skarżyński H., The central
auditory processing deficit in developmental dyslexia, XXXI world Congress of Audiology,
Abstract book, 29 IV – 03 V 2012, Moscow, Russia, 132
94. Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A, Ganc M., Milner R, Śliwa L., Skarżyński H.,
An application of ERP-fMRI technique for assessment of auditory attention, XXXI World
Congress of Audiology, Abstract book, 29 IV – 03 V 2012, Moscow, Russia, 50
95. Wasowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński P. H.,
Bruski L., Iznar-Bogdanova O., Nationwide network of teleaudiology in postoperative care
over implanted patients, XXXI World Congress of Audiology, Abstract book, 29 IV – 03 V
2012, Moscow, Russia, 176
96. Skarżyński H., Piotrowska A., Skarżyński P. H., Kamyk P., European Consensus Statement on
Hearing Screening of Pre-school and School-age children, XXXI World Congress of Audiology,
Abstract book, 29 IV – 03 V 2012, Moscow, Russia, 177
97. Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P. H., Piotrowska A.,Partial Deafness Treatment – 10 year
experience – what we achieved, XXXI World Congress of Audiology, Abstract book,29 IV – 03
V 2012, Moscow, Russia, 178
98. Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Deep insertion– round window approach by using soft
electrodes: Flex EAS, Flex soft, flex M, 10th International Otorhinolaryngology Head and Neck
Surgery Congress, Materiały zjazdowe, 26-28 IV 2012, Ankara, Turkey
99. Skarżyński H., Porowski M., Matusiak M., Mrówka M., Application of middle ear implant
Vibrant Soundbridge in congenital ear deformations, 10th International Otorhinolaryngology
Head and Neck Surgery Congress, Materiały zjazdowe, 26-28 IV 2012, Ankara, Turkey
100.
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Partial Deafness Treatment in children and
adults with SRA/CI422 electrode – results of two clinical studies, 10th International
Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Congress, Materiały zjazdowe, 26-28 IV 2012,
Ankara, Turkey
101.
Skarżyński P.H., Wolak T., Skarżyński H., Lorens A., Śliwa L., Rusiniak M., Pluta A.,
Lewandowska M., Cieśla K., Application of functional Magnetic Resonance imaging (fMRI) for
Assemssment of the Primary Auditory Cortex in Partial Deafness Treatment, Combined
Otolaryngology Spring Meetings, 18-22 IV 2012, San Diego, USA
102.
Skarżyński H., Direct Round Window Stimulation with the Vibrant SoundBridge (MedEl): 5 years Experience using Technique without fascia, Combined Otolaryngology Spring
Meetings, 18-22 IV 2012, San Diego, USA
103.
Skarżyński H., Lorens A., Porowski M., Matusiak M., Hearing Preservation in Children:
10 years Experience with Partial Deafness Treatment (PDT), Combined Otolaryngology Spring
Meetings, 18-22 IV 2012, San Diego, USA
104.
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Cochlear CI
422/SRA electrode in Partial Deafness Treatment: 18 month results after implantation,
Combined Otolaryngology Spring Meetings, 18-22 IV 2012, San Diego, USA
105.
Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Śliwa L., Piłka A.,
Jędrzejczak W.W., Porowski M., Congenital Middle Ear Disorders in Population 7 years old
and 12 years old children in hearing screening programs in 2009-11, Combined
Otolaryngology Spring Meetings, 18-22 IV 2012, San Diego, USA
106.
Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Olszewski L., Matusiak M., Cochlear
implantation for aging population, Cochlear Science Research Seminarium on Aging
Implantable Solutions, 19-20 III 2012, Paris, France
107.
Smurzynski J., Fabijanska A., Bartnik G., Kochanek K., Skarżyński H., DistortionProduct otoacoustic Emissions in normal-hearing Patients With Either unilateral or Bilateral
tinnitus, American Auditory Society Meeting, Conference materials, 08-10 III 2012,
Scottsdale, Arizona, USA, 62
108.
Skarżyński H., Hearing Preservation, 2012 Ultimate Colorado Mid Winter Meeting,
05-09 II 2012, Vail, Colorado
109.
Skarżyński P.H., Skarżyński H.,Использование имплантов среднего уха и
вживленногов кость слухового аппарата (ВАНА) у детей, Współczesne aspekty
diagnostyki, leczenia i profilaktyki wrodzonych i nabytych patologii w dziecięcej
otorynolaryngologi, Abstract book, 12-13 I 2012, Taszkent, Uzbekistan
110.
Skarżyński P.H., Skarżyński H., Лечение частичной глухоты (РДТ) – 10 летный опыт
и результаты, 12- Współczesne aspekty diagnostyki, leczenia i profilaktyki wrodzonych i
nabytych patologii w dziecięcej otorynolaryngologi, Abstract book, 12-13 I 2012, Taszkent,
Uzbekistan
111.
Skarżyński H., Barylyak R., Skarżyński P.H., Porowski M., Mrówka M. „Współczesne
możliwości rekonstrukcji aparatu przewodzącego dźwięki ucha środkowego”, Współczesne
aspekty diagnostyki, leczenia i profilaktyki wrodzonych i nabytych patologii w dziecięcej
otorynolaryngologi, Abstract book, 12-13 I 2012, Taszkent, Uzbekistan
112.
Skarżyński H., Barylyak R., Skarżyński P.H., Porowski M., Olszewski Ł., „Bezpośrednia
stymulacja okienka okrągłego przez Vibrant Sound Bridge – 5-letnie doświadczenie używania
techniki bez fascii”, Współczesne aspekty diagnostyki, leczenia i profilaktyki wrodzonych i
nabytych patologii w dziecięcej otorynolaryngologi, Abstract book, 12-13 I 2012, Taszkent,
Uzbekistan
113.
Skarżyński P.H., Wolak T., Kochanek K., Pilka A., śliwa L., Rusiniak M., Pluta A.,
Bogorodzki P., Piatkowska-Janko E., Skarżyński H., Assesment of human temporary threshold
shift (TTS) effect using fMRI, 28th Annual Meeting of European Society of Magnetic
Resonance in Medicine and Biology, Abstract book, 6-8 X 2011 Lipsk, Germany
114.
Skarżyński P. H., Wolak T., Sliwa L., Kwasiuk M., Skarżyński H., Rusiniak M., Olszewski
L., Possibility of hearing thresholds evaluation in PDT (partial deafness treatment) patients
through fMRI, 28th Annual Meeting of European Society of Magnetic Resonance in Medicine
and Biology, Abstract book, 6-8 X 2011 Lipsk, Germany
115.
Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Partial Deafness Treatment – long term
results and new directions, 8th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related
Sciences (APSCI 2011), Abstract book, 25-28 X 2011, Daegu, Korea
116.
Lorens A., Skarżyński H., Behr R., Mrowka M., Zgoda M., Skarżyński P.H., Results after
sequential bilateral auditory brainstem implantation, 8th Asia Pacific Symposium on Cochlear
Implant and Related Sciences (APSCI 2011), Abstract book, 25-28 X 2011, Daegu, Korea
117.
Skarżyński P.H., Porowski M. Skarżyński H., Lorens A., 8th, Hearing preservation and
deep insertion through the round window, Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and
Related Sciences (APSCI 2011), 25-28 X 2011, Abstract book, Daegu, Korea
118.
Skarżyński P.H., Kochanek K., Sliwa L., Lorens A., Piotrowska A., Olszewski L., Wysocki
J., Bruski L., Skarżyński H., Jedrzejczak W.W., Kopaczewski M., Indication for patients into
Partial Deafness Treatment (PDT) after hearing screening in schoolchildren in Poland, 8th
Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences (APSCI 2011), Abstract
book, 25-28 X 2011, Daegu, Korea
119.
Skarżyński P.H., Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński PDT (Partial Deafness Treatment)
Classification , 8th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences (APSCI
2011), Abstract book, 25-28 X 2011, Daegu, Korea
120.
Skarżyński P.H., Mrowka M., Porowski M., Skarżyński H., Lorens A., Olszewski L.,
Hearing loss treatment in various acquired and congenital ear malformations with the use of
bone anchored hearing aids Baha, 8th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and
Related Sciences (APSCI 2011), Abstract book, 25-28 X 2011, Daegu, Korea
121.
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Universal Newborn Hearing Screening, 28th Politzer
Society Meeting, Abstract book, 28 IX – 1 X 2011, Athens, Greece
122.
Skarżyński H., Treatment of partial deafness in children with the new slim straight
electrode (Nucleus® CI422), VI International Symposium on Childhood Deafness, Abstract
book, 21-22 X 2011, Naples, Italy
123.
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Lorens A., Classification for Partial Deafness Treatment
in cochlear implants, 28th Politzer Society Meeting, Abstract book, 28 IX – 1 X 2011, Athens,
Greece
124.
Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Skarżyński P.H., A.New SRA electrode for
partial deafness in children, 28th Politzer Society Meeting, Abstract book, 28 IX – 1 X 2011,
Athens, Greece
125.
Skarżyński H., Surgical experiences with Flex 28 and hearing preservation in children,
28th Politzer Society Meeting, Abstract book, 28 IX – 1 X 2011, Athens, Greece
126.
Skarżyński H., Hearing screening in schoolchildren, 28th Politzer Society Meeting,
Abstract book 28 IX – 1 X 2011, Athens, Greece
127.
Skarżyński H., Hearing preservation in partial deafness treatment, 28th Politzer
Society Meeting, Abstract book 28 IX – 1 X 2011, Athens, Greece
128.
Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Partial deafness treatment – long term
results and new directions, 5th Baltic ORL Congress, Book of Abstracts, 16 – 18 IX 2011, Riga,
Latvia
129.
Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Skarzysnki P.H., New SRA-CI422 electrode for
partial deafness in children, 5th Baltic ORL Congress, Book of Abstracts, 16 – 18 IX 2011, Riga,
Latvia
130.
Szkielkowska A., Miaskiewicz B., Markowska R., Wlodarczyk E., Uszynska-Tuzinek M.,
Krasnodebska P., Skarżyński H., The videostobokymography in phoniatric practice, 5th Baltic
ORL Congress, Book of Abstracts 16 – 18 IX 2011, Riga, Latvia
131.
Sosna M., Lazecka K., Osmolski R., Gwizdalska I., Skarżyński H., Anatomic variations in
the paranasal sinus region in patients undergoing FESS with navigation system in the Institute
of Physiology and Pathology of Hearing, 5th Baltic ORL Congress, Book of Abstracts 16 – 18 IX
2011, Riga, Latvia
132.
Mickielewicz A., Lazecka K., Osmolski R., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Radiological
anatomy of frontal recess, 5th Baltic ORL Congress, Book of Abstracts 16 – 18 IX 2011, Riga,
Latvia
133.
Gwizdalska I., Stepien A., Krasnodebska P., Skarżyński H., Our experience with
endoscopic modified Lothrop procedure, 5th Baltic ORL Congress, Book of Abstracts, 16 – 18
IX 2011, Riga, Latvia
134.
Bartnik G., Stepien A., Jedrzejczak W., Fabijanska A., Raj-Koziak D., Niedzialek I.,
Karpiesz L., Skarżyński H., Hyperacusis in children with normal hearing threshold, Book of
Abstracts, 16 – 18 IX 2011, Riga, Latvia
135.
Mrówka M., Skarżyński H., VSB in Sensorineural hearing loss, Czech-Slovak ORL
Congress, Danube Symposium, Book of Abstracts, 8-10 IX 2011, Stary Smokovec, Slovakia
136.
Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.Partial Deafness Treatment – 9 Years Results:
Surgical and Results, Interpretation Aspects, CORLAS 2011, Book of Abstracts, 5-7 IX 2011,
Bruges, Belgium
137.
Lorens A., Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński P., Skarżyński H., Hearing preservation
after the atraumatic round window deep insertion of cochlear implant electrode, 13th
Symposium on Cochlear Implants in Children, Abstract book, 14-16 VII 2011, Chicago, USA
138.
Skarżyński H., Zgoda M., Skarżyński P., Lorens A.,Fine structure processing (FSP)
speech perception, satisfaction and preference results, 13th Symposium on Cochlear
Implants in Children, Abstract book, 14-16 VII 2011, Chicago, USA
139.
Mrowka M., Olszewski L., Skarżyński H., Lorens A, Skarżyński P., Hearing loss
treatment in different acquired and congenital ear malformations with the use of bone
anchored hearing aid, 13th Symposium on Cochlear Implants in Children, Abstract book, 1416 VII 2011, Chicago, USA
140.
Lorens A., Matusiak M., Skarżyński P., Piotrowska A., Porowski M., Skarżyński H., First
results of the new straight research array electrode in Partial Deafness Treatment in adults
and children, 13th Symposium on Cochlear Implants in Children, Abstract book, 14-16 VII
2011, Chicago, USA
141.
Lorens A., Matusiak M., Skarżyński P., Skarżyński H., New straight research array
electrode for Partial Deafness Treatment in children, 13th Symposium on Cochlear Implants
in Children, Abstract book, 14-16 VII 2011, Chicago, USA
142.
Kochanek K., Sliwa L., Jedrzejczak W., Skarżyński H., Partial deafness treatment
patients after hearing screening program in schools in Poland, 13th Symposium on Cochlear
Implants in Children, Abstract book, 14-16 VII 2011, Chicago, USA
143.
Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H., Skarżyński’s Partial Deafness Treatment
classification, 13th Symposium on Cochlear Implants in Children, Abstract book, 14-16 VII
2011, Chicago, USA
144.
Skarżyński H., Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński P., Lorens A., Application of
electric-acoustic stimulation in children with various levels of residual hearing, 13th
Symposium on Cochlear Implants in Children, Abstract book, 14-16 VII 2011, Chicago, USA
145.
Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H.,
Extended high frequency audiometry and DPOAE in patients with bilateral tinnitus and
normal hearing, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book,
VII 2011 Barcelona, Spain
146.
Geremek A., Rostkowska J., Kobosko J., Lutek A., Pankowska A., Skarżyński H., First
assessment of changes in functioning of cochlear implant patients, with the prelingual
deafness, who underwent CI surgery at 18-25 y.o., 1st Congress of the Confederation of the
European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
147.
Kochanek K., Sliwa L., Piłka A., Skarżyński H., Effectiveness of hearing threshold
evaluation method by auditory brainstem responses elicited by click stimuli and short tonepips of frequency 500 Hz and 1000 Hz, 1st Congress of the Confederation of the European
ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
148.
Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Barylyak R.,
Surgical management in congenital defects of the middle and outer ear (microtia with aural
atresia) – new perspectives, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS,
Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
149.
Lazecka K., Gwizdalska I., Skarżyński H., Difficulties in treatment of chronic sinusitis
with recurrent polyps in patients with samster’s triad - case presentation of a patient after
surgical treatment, massive mucocelle of the frontal left sinus and intolerance of nonsteroidal anti-inflamm drugs, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS,
Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
150.
Lechowicz U., Pollak A. Skórka A., Malesińska M., Ołdak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski R., Incidence of mutations in GJB2 gene among patients with risk
factors for hearing loss, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS,
Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
151.
Milner R., Rusiniak P., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Naumczyk P., Bogorodzki P.,
Senderski A., Ganc M., Skarżyński H., Application Of Simultaneous Auditory Evoked Potentials
And Functional Magnetic Resonance Recordings For Examination Of Central Auditory System
– Preliminary Results, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract
book, VII 2011 Barcelona, Spain
152.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Long term results of
application of the Bone Anchored Hearing Aids (BAHA) in patients with hearing loss in
various acquired and congenital ear malformations, 1st Congress of the Confederation of the
European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
153.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Treacher Collins syndrome –
current possibilities in therapy, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS,
Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
154.
Skarżyński H., Mrowka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyński P.H.,
Stepien A., Middle ear reconstruction after modified radical mastoidectomy, 1st Congress of
the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
155.
Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H.,
Korniszewski U., Płoski R., Incidence of 35delG mutation in groups of patients with nongenetic factors of hearing impairment risk, 1st Congress of the Confederation of the
European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
156.
Olszewski L., Ratuszniak A., Obrycka A., Porowski M. Skarżyński P.H., Pastuszak A.,
Skarżyński H., Middle ear implant - a chance for the elimination of certain restrictions on
sound reception tied with the hearing aids, 1st Congress of the Confederation of the
European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
157.
Pankowska A., Solnica J., Wąsowski A., Geremek A., Skarżyński H., Home
rehabilitation clinic (HRC) - the proposition of solution of organizing rehabilitation close to
patient’s home, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book,
VII 2011 Barcelona, Spain
158.
Skarżyński P.H., Skarżyński H., Olszewski Ł., Lorens A., Piotrowska A., Pastuszak A.,
Direct round window stimulation with Vibrant Soudbridge for Partial Deafness Treatment,
1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011
Barcelona, Spain
159.
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński PDT (Partial Deafness Treatment)
Classification, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book,
VII 2011 Barcelona, Spain
160.
Skarżyński P.H., Porowski M., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H.,
Morphological examination of the facial nerve – clinical implications, 1st Congress of the
Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
161.
Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Senderski A., Wysocki J., Szkiełkowska A.,
Bartnik G., Lorens A., Piotrowska A., Śliwa L., Jędrzejczak W.W., Piłka A., Bruski Ł.,
Wanatowska O., Kopaczewski M., Ludwikowski M., Olszewski Ł., Hearing screening program
in school-age children in western Poland, 1st Congress of the Confederation of the European
ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
162.
Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Kostrzewa G.,
Iwanicka-Pronicka K., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Algorithm of genetic screening
among Polish patients with hearing impairment, 1st Congress of the Confederation of the
European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
163.
Pollak A., Skórka A., Lechowicz U., Malesińska M., Ołdak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski R., Novel method of search for unknown mutations (Mutation
Matched Chromosome Pool Analysis-MMCPA). Validation and practical application to search
for unknown mutation in GJB2/GJB6 region among hearing impaired, 1st Congress of the
Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
164.
Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P.H.,
Sosna M., Goldenhar’s syndrome – surgical possibilities of hearing improvement. Author’s
experience, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII
2011 Barcelona, Spain
165.
Skarżyński H., Mrowka M., Porowski M., Mlotkowska-Klimek P., Skarżyński P.H.,
Pastuszak A., Reconstruction of the incudostapedial joint, 1st Congress of the Confederation
of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
166.
Putkiewicz J., Padilla J.L., Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński
H., Questionnaire for partial deafness treatment (PDT) satisfaction assessment, 1st Congress
of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
167.
Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Stępień
A., Skarżyński P.H., Prevalence of tinnitus in 7 year old children in Poland, 1st Congress of the
Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
168.
Ratyńska J., Szkiełkowska A., Kurkowski Z.M., Włodarczyk E., Skarżyński H., Abnormal
auditory perception in children with vocal fold nodules and hyperfunctional dysphonia, 1st
Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona,
Spain
169.
Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Zgoda M., Mrowka M., Long-term results after
sequential bilateral auditory brainstem implantation, 1st Congress of the Confederation of
the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
170.
Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Lazecka K.,
Application of stapedotomy in advanced pathology of the middle ear, 1st Congress of the
Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
171.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński P.H., Pastuszak A.,
Olszewski L., The atraumatic round window deep insertion of cochlear implants electrode in
Partial Deafness Treatment (PDT), 1st Congress of the Confederation of the European ORLHNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
172.
Skarżyński H., Naumczyk P., Wolak, T., Skarżyński, P.H., Pluta, A., Rusiniak, M., Milner,
R., Lorens, A., Functional magnetic resonance imaging in Primary Auditory Cortex function
assessment: Partial Deafness Treatment, 1st Congress of the Confederation of the European
ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
173.
Skarżyński H., Porowski M., Barylyak R., Skarżyński P.H., Iatrogenic complications
after stapedotomy, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract
book, VII 2011 Barcelona, Spain
174.
Skarżyński H., Naumczyk, P., Wolak, T., Skarżyński, P., Pluta, A., Rusiniak, M., Milner,
R., Lorens, A., Imaging of the tonotopic organization of Primary Auditory Cortex using
functional magnetic resonance imaging, 1st Congress of the Confederation of the European
ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
175.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Long term assessment of the
results of operations improving hearing based on the material of over 20,000 ears, 1st
Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona,
Spain
176.
Skarżyński H., Lorens A.,. Skarżyński P.H, Olszewski L., Ratuszniak A., New concept
and directions of development of partial deafness treatment (PDT) in children and adults, 1st
Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona,
Spain
177.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński P.H., Hearing preservation in
Partial Deafness Treatment (PDT), 1st Congress of the Confederation of the European ORLHNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
178.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyński P.H.,
Surgical treatment of posttraumatic damages of the middle ear conducting system, 1st
Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona,
Spain
179.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyński P.H.,
Stępień A., Middle ear reconstruction after modified radical mastoidectomy, 1st Congress of
the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
180.
Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P.H., Pastuszak A.,
Stapedotomy in otosclerosis treatment in children, 1st Congress of the Confederation of the
European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
181.
Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Zgoda M., Skarżyński H., Use and
understanding of prepositions by children aged 3 – 6 using cochlear implants, 1st Congress of
the Confederation of the uropean ORL-HNS, VII 2011 Barcelona, Spain
182.
Skarżyński P.H., Wolak T., Naumczyk P. Wos J., Kwasiuk M., Bartosz Krol, Skarzynska
M., Skarżyński H., FMRI And CT - Are They Useful Diagnostic Tools For Patients With
Indications To Partial Deafness Treatment (PDT), 1st Congress of the Confederation of the
European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
183.
Trzaskowski B., Jędrzejczak W., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., A method of
automated assessment of Auditory Brainstem Responses, 1st Congress of the Confederation
of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
184.
Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., ESRT, ART and MCL
correlations in experienced paediatric cochlear implant users, 1st Congress of the
Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
185.
Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T., Olszewski
L., Ratuszniak A., Influence of non-optimal values of electric al stimulation parameters on
hearing benefits, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract
book, VII 2011 Barcelona, Spain
186.
Wąsowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M.,
Skarżyński P.H., Bruski Ł., Nationwide network of teleaudiology in postoperative care over
implanted patients, 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract
book, VII 2011 Barcelona, Spain
187.
Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H., Specific language
impairment (SLI) and central auditory processing disorders, 1st Congress of the
Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
188.
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Partial Deafness Treatment By
Using Cochlear SRA Electrode – Round Window Surgical Technique And Evaluation By
Comparison Of Preservation Of Residual Hearing And Insertion Depth Angle, 1st Congress of
the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona, Spain
189.
Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P.H.,
Results of
partial deafness treatment in adults and children with cochlear sra electrode- first results, 1st
Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona,
Spain
190.
Ratyńska J., Szkiełkowska A., Kurkowski Z.M., Markowska R. Skarżyński H., Abnormal
auditory perception in children with vocal fold nodules and hyperfunctional dysphonia, 1st
Congress of the Confederation of the European ORL-HNS, Abstract book, VII 2011 Barcelona,
Spain
191.
Kochanek K., Gołębiewski M., Śliwa L., Piłka A., Skarżyński H., Comparison of Three
ABR-based Methods in Diagnosis of Retrocochlear Hearing Loss – Preliminary results, XXII
IERASG Biennial Symposium, Abstract book, 26-30.VI 2011 Moskwa
192.
Rusiniak M., Milner R., Wolak T., Śliwa L., Kochanek K., Piątkowska-Janko E.,
Skarżyński H., Neuronal systems and processes engaged in active frequency discrimination
task evaluated using simultaneous AEP-fMRI recordings, XXII IERASG Biennial Symposium,
Abstract book, 26-30.VI 2011 Moskwa
193.
Jedrzejczak W.W., Kwaskiewicz K., Blinowska K.J., Kochanek K., Skarżyński H.,
Symmetric and asymmetric waveforms in transiently evoked otoacoustic emissions, XXII
IERASG Biennial Symposium, Abstract book, 26-30.VI 2011 Moskwa
194.
Wąsowski A., Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., "Telefitting":
System for remote fitting of speech processors and telerehabilitation of cochlear implant
patients, Advances in telemedicine applications, Książka abstraktów, 17 VI 2011 Warszawa,
Polska
195.
Skarżyński H., Śliwa L., Telemedicine in audiology and otorhinolaryngology, Advances
in telemedicine applications, Książka abstraktów, 17 VI 2011 Warszawa, Polska
196.
Gifford R., Dorman M., Lorens A., Skarżyński H., Polak M., Electric and acoustic
stimulation: benefits of binaural acoustic hearing for speech recognition in complex listening
environments, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, 22-25 VI, Abstract
book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
197.
Hatzopoulos S., śliwa L., Jedrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H., New Frontiers
in Audiological Research, 10th European Federation of Audiology Societies Congress,
Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
198.
Wilson B.S., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., The surprising benefits of
cochlear implantation for persons with high levels of residual hearing, 10th European
Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science,
Abstract book,Vol. 1/1, 2011
199.
Padilla J.L., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., An ongoing collaboration to develop
subjective measures in the Polish cochlear implantation program, 10th European Federation
of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
200.
Coninx F., Senderski A., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H., AAST – an concrete
deliverable of a cooperative project involving ICHS (Kajetany/Warsaw) and IfAP (Solingen/
Cologne), 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal
of Hearing Science, Abstract book,Vol. 1/1, 2011
201.
McPherson D.L., Senderski A., Burnham M.N., Fujiki A., Harris R., Skarżyński H.,
Kochanek K., Normal Masking Level Difference Parameters For Use in the Clinical Evaluation
of Auditory Processing Disorders, 10th European Federation of Audiology Societies Congress,
Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
202.
Skarżyński H., Lorens A., Wolak T., Skarżyński P.H., Olszewski L.,Naumczyk P., Pluta A.,
Kwasiuk M., Sliwa L., Functional magnetic resonance imaging in Primary Auditory Cortex
function assessment: Partial Deafness Treatment, 10th European Federation of Audiology
Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
203.
Lorens A., Rivas J.A., Zimmermann K., Gavilan J., Lassaletta L.,De Bodt M., Van de
Heyning P., Martin J., Kameswaran M., Rajeswaran R., Pulibalathingal S., Manikoth M.,
Adriana R., Parnes L., Raine Ch.H., Skarżyński H.,Patient Management for Cochlear Implant
recipients in Audiology Departments in an environment of exponentially growing number of
cases, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of
Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
204.
Solnica J., Zgoda M., Pankowska A., Barej A., Waskiewicz B., Skarżyński H.,Use and
understanding of prepositions by children of 3–6 with cochlear implant, 10th European
Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol.
1/1, 2011
205.
Kobosko J., Rostkowska J., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Cochlear
implantation and coping strategies in postlingually deafened adults in comparison with the
hearing population, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract
book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
206.
Skarżyński P.H., Kochanek K., Ludwikowski M., Zapert A., Ganc M., Senderski A.,
Skarżyński H., Pilka A., Piotrowska A., Krol B., Hearing screening in 6th grade children in
primary schools in Warsaw, 10th European Federation of Audiology Societies Congress,
Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
207.
Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Naumczyk P., Senderski A., Ganc M., PiatkowskaJanko E., Piotrowska A., Skarżyński H., Neuronal systems and processes engaged during
active frequency discrimination task evaluated using simultaneous AEP-fMRI recordings, 10th
European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing
Science, Vol. 1/1, 2011
208.
Jedrzejczak W., Pilka E., Lorens A., Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński H.,Click and
tone burst evoked otoacoustic emissions in subjects with hearing loss above 0.5 and 1 kHz,
10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing
Science, Vol. 1/1, 2011
209.
Kochanek K., Golebiewski M., Sliwa L., Pilka A., Skarżyński H., Comparison of Three
ABR-based Methods in Diagnosis of Retrocochlear Hearing Loss – Preliminary results, 10th
European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing
Science, Vol. 1/1, 2011
210.
Mrowka M., Piotrowska A., Lorens A., Ratuszniak A., Olszewski L., Porowski M.,
Skarżyński H., BAHA application in single sided deafness (SSD) in children, 10th European
Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol.
1/1, 2011
211.
Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Benefit of Partial Deafness Treatment in
Children, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal
of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
212.
Senderski A., McPherson D.L., Kochanek K., Skarżyński P.H., Pilka A., Ganc M.,
Skarżyński H., Normative data of Polish adaptive speech-in-noise and Polish dichotic digit
test, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of
Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
213.
Kurkowski M., Wolak T., Naumczyk P., Ganc M., Brynska A., Skarżyński H., Attention
control and brain asymmetry for language processing. Results from functional magnetic
resonance imaging (fMRI) and central auditory processing assessment, 10th European
Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol.
1/1, 2011
214.
McPherson D., Skarżyński H., Lee S., Senderski A., Trzaskowski B., Jedrzejczak W.W.,
Pilka E., Kochanek K., Skarżyński H., Distribution of Single-Sample EPs in the Human Auditory
Nerve, Automatic sonomotor wave removal system for Auditory Brainstem Responses, 10th
European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing
Science, Vol. 1/1, 2011
215.
Pilka A., Kochanek K., Sliwa L., Skarżyński H., Assessment of effectiveness of
algorithms applied in Vivosonic Integrity device for rejection of muscle artefacts in ABR
recordings, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book,
Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
216.
Lechowicz U., Pollak A., Mueller-Malesinska M., Skorka A., Oldak M., Korniszewski L.,
Skarżyński H., Ploski R., Large deletion/insertion in GJB6/GJB2 genes in the pathogenesis of
genetically related hearing loss, 10th European Federation of Audiology Societies Congress,
Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
217.
Serafin-Jozwiak J., Coninx F., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.,
Assessment of auditory development in infants with hearing loss, 10th European Federation
of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
218.
Raj-Koziak D., Kochanek K., Pilka A., Bartnik G., Fabijanska A., Skarżyński H.,Tinnitus in
children with normal hearing, 10th European Federation of Audiology Societies Congress,
Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
219.
Solnica J., Zgoda M., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Auditory training for
patients after partial deafness treatment – looking for tools to organize effective
rehabilitation sessions, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract
book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
220.
Putkiewicz J., Padilla Garcia J.L., Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M.,
Skarżyński H.,Questionnaire for Partial Deafness Treatment (PDT) satisfaction assessment,
10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing
Science, Vol. 1/1, 2011
221.
Bombol M., Sliwa L., Kochanek K., Skarżyński H., Distance Learning: Methodologies
and Experiences, The Institute of Physiology and Pathology of Hearing, 10th European
Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol.
1/1, 2011
222.
Wasowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M.,
Skarżyński P. H., Bruski L., Nationwide network of teleaudiology in postoperative care over
implanted patients, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract
book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
223.
Czyzewski A., Skarżyński H., Kochanek K., Kostek B., Telemedical hearing and vision
screening system employing iOS based devices, 10th European Federation of Audiology
Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
224.
Kurkowski M., Czyzewski A., Skarżyński H., Kochanek K.,Real-time speech stretching
for diagnosing and supporting speech and hearing impaired patients, 10th European
Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol.
1/1, 2011
225.
Serafin-Jozwiak J., Piotrowska A., Ratuszniak A., Olszewski L., Obrycka A., Lorens A.,
Skarżyński H., Assessment of hearing impairment in infants, 10th European Federation of
Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
226.
Kobosko J., Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H., Coping with stress,
effectiveness of auditory training and satisfaction from the cochlear implant in postlingually
deafened adults, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book,
Journal of Hearing Science,. 1/1, 2011
227.
Lutek A., Obrycka A., Lorens A., Zgoda M., Geremek A., Skarżyński H., The results of
hearing rehab with children after implants who have multiple developmental disabilities,
10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing
Science, Vol. 1/1, 2011
228.
Pankowska A., Solnica J., Wasowski A., Geremek A., Skarżyński H., Home
Rehabilitation Clinic (HRC) – the proposition of solution of organizing rehabilitation close to
patient’s home, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book,
Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
229.
Wasilewska N., Skarżyński H., Kurkowski Z.M., Skarżyński P.H., Czyzewski A.,
Application of the auditory training in children with the attention disorders, 10th European
Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol.
1/1, 2011
230.
Skoczylas A., Skarżyński H., Kurkowski Z.M., Skarżyński P.H., Czyzewski A., Diagnosis
and therapy of specific speech articulation disorders caused by CAPD, 10th European
Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol.
1/1, 2011
231.
Porowski M., Skarżyński H., Mrowka M., Lazecka K., Olszewski L., Ratuszniak A.,
Application of middle ear implant Vibrant Soundbridge in congenital ear deformations in
children, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal
of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
232.
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Mrowka M.,Partial Deafness
Treatment by using Cochlear SRA electrode – round window surgical technique and
evaluation by comparison of preservation of residual hearing and insertion depth angle, 10th
European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing
Science, Vol. 1/1, 2011
233.
Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., ESRT, ART and MCL
correlations in experienced paediatric cochlear implant users, 10th European Federation of
Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
234.
Pluta A., Kurkowski M., Rusiniak M., Wolak T., Wasilewska N., Grudzien D., Skarżyński
H., Neural deficits in children with auditory attention dysfunction. Evidence from functional
MRI, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of
Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
235.
Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesinska M., Skorka A., Oldak M., Kostrzewa G.,
Iwanicka-Pronicka K., Korniszewski L., Skarżyński H., Ploski R., Algorithm of molecular
investigations among patients with hearing loss reported in the Institute of Physiology and
Pathology of Hearing, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract
book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
236.
Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,Validation of the
LittlEARS Questionnaire in Polish Cochlear Implanted Children, 10th European Federation of
Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
237.
Mrowka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,Hearing loss treatment in
congenital ear malformations with bone Anchored Hearing Aids (BAHA), 10th European
Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol.
1/1, 2011
238.
Skarżyński H., Porowski M., Mrowka M., Lazecka K., Olszewski L., Skarżyński P.H.,
Dziendziel B., Direct stimulation of the round window membrane by Vibrant Soundbridge,
10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing
Science, Vol. 1/1, 2011
239.
Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.,Fine Structure Processing (FSP) strategy in patients
after Partial Deafness Treatment (PDT), 10th European Federation of Audiology Societies
Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
240.
Piotrowska A., Lorens A., Koci V., Woellner T., Stephan K., Skarżyński H., Construction
of music test tailored to meet the needs of patients after Partial Deafness Treatment (PDT),
10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing
Science, Vol. 1/1, 2011
241.
Szkielkowska A., Ratynska J., Wlodarczyk E., Michalak T., Skarżyński H., Assessment of
voice in children with Partial Deafness Treatment (PDT), 10th European Federation of
Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
242.
Olszewski L., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Pastuszak A., Pilka A., Ratuszniak A., The
dynamics of the maintenance of residual hearing in patients with partial deafness after
cochlear implantation in a short period after surgery, 10th European Federation of Audiology
Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
243.
Trzaskowski B., Jedrzejczak W.W., Pilka E., Kochanek K., Skarżyński H., Automatic
sonomotor wave removal system for Auditory Brainstem Responses, 10th European
Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol.
1/1, 2011
244.
Pilka A., Kochanek K., Sliwa L., Skarżyński H., Assessment of effectiveness of
algorithms applied in Vivosonic Integrity device for rejection of muscle artefacts in ABR
recordings, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book,
Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
245.
Kurkowski Z.M., Rusiniak M., Wolak T., Wasilewska N., Grudzien D., Skarżyński
H.,Neural deficits in children with auditory attention dysfunction. Evidence from functional
MRI, Pluta A., 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book,
Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
246.
Skarżyński H., Porowski M., Mrowka M., Lazecka K., Olszewski L., Skarżyński P.H.,
Dziendziel B., Direct stimulation of the round window membrane by Vibrant Soundbridge,
10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing
Science, Vol. 1/1, 2011
247.
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński Partial Deafness Treatment (PDT)
Classification, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book,
Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
248.
Skarżyński P.H., Wolak T., Sliwa L., Jedrzejczak W.W., Olszewski L., Kwasiuk M., Krol
B., Skarżyński H.,fMRI as diagnostic tool for patients with indications to Partial Deafness
Treatment (PDT), 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book,
Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
249.
Skarżyński P.H., Kochanek K., Senderski A., Sliwa L., Jedrzejczak W.W., Wysocki J.,
Bruski L., Piotrowska A., Lorens A., Skarzynska M., Krol B., Kopaczewski M., Skarżyński H.,
Partial Deafness Treatment (PDT) patients after hearing screening program in schools in
Poland, 10th European Federation of Audiology Societies Congress, Abstract book, Journal of
Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
250.
Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesinska M., Skorka A., Oldak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Ploski R.,Frequency of mutations in GJB2 gene among patients with other
risk factors for hearing loss, 10th European Federation of Audiology Societies Congress,
Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
251.
Lechowicz U., Pollak A., Iwanicka-Pronicka K., Skorka A., Mueller-Malesinska M.,
Franaszczyk M., Skarżyński H., Ploski R., Evaluation of mitochondrial DNA heteroplasmy in
patients with MELAS disease, 10th European Federation of Audiology Societies Congress,
Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
252.
Mickielewicz A., Lazecka K., Osmolski R., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Radiological
anatomy of frontal recess, 10th European Federation of Audiology Societies Congress,
Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
253.
Szkielkowska A., Ratynska J., Wlodarczyk E., Michalak T., Skarżyński H.,The changes of
voice in children after cochlear implantation, 10th European Federation of Audiology
Societies Congress, Abstract book, Journal of Hearing Science, Vol. 1/1, 2011
254.
Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Kostrzewa G.,
Iwanicka-Pronicka K., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Approach to molecular
screening in Polish patients with hearing loss, European Human Genetics Conference, Book
of abstracts, 2011 28- 31 V 2011 Amsterdam, The Netherlands
255.
Lechowicz U., Pollak A., Iwanicka-Pronicka K., Skorka A., Mueller-Malesinska M.,
Franaszczyk M., Skarżyński H., Płoski R., P02.157 Detection and assessment of mitochondrial
DNA heteroplasmy in patients with MELAS disease, European Human Genetics Conference,
Book of abstracts, 2011 28- 31 V 2011 Amsterdam, The Netherlands
256.
Gandia M., del Castillo F.J., Pollak A., Hoefsloot L., Sartorato E.L., Batissoco A.C.,
Mingroni-Netto R.C., U. Lechowicz, Mueller-Malesinska M., Skarżyński H., Skarżyński P.H., M.
Moreno-Pelayo A., Villamar M., Moreno F., Kremer H., Ploski R., A multiplex ligationdependent probe amplification (MLPA) assay specifically developed to detect novel deletions
causing nonsyndromic hearing impairment at the DFNB1 locus, European Human Genetics
Conference, Book of abstracts, 2011 28- 31 V 2011 Amsterdam, The Netherlands
257.
Dziekiewicz M., Markowska R., Banaszkiewicz A., Skarżyński H., Radzikowski A.,
Frequency Of Gerd In Adenotonsillar Hyperplasia. The Role Of Ph-Impedance Monitoring,
44th Annual Meeting of ESPGHAN, Abstract book., 25-28 V 2011 Sorrento, Italy
258.
Skarżyński H., Barylyak R., Porowski M., Skarżyński P.H., Mrówka M.,Współczesne
możliwości wykorzystania implantów ucha środkowego Vibrant Soundbridge, Doroczna
wiosenna konferencja Naukowego Towarzystwa lekarzy-otolaryngologów Ukrainy pt
„Diagnostyka i leczenie chronicznych chorób ORL”, Book of abstracts, 16-17 V 2011, Odessa,
Ukraine
259.
Skarżyński H., Barylyak R., Skarżyński P.H., Mrówka M., Porowski M., Odległe
rezultaty wykorzystania implantów BAHA u pacjentów z nabytymi i wrodzonymi wadami
słuchu, Doroczna wiosenna konferencja Naukowego Towarzystwa lekarzy-otolaryngologów
Ukrainy pt „Diagnostyka i leczenie chronicznych chorób ORL”, Book of abstracts, 16-17 V
2011, Odessa, Ukraine
260.
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Barylyak R., Porowski M., Mrówka M., Matusiak M.,
Wyniki zachowania słuchu po implantacji ślimakowej z wykorzystaniem różnych typów
implantów, Doroczna wiosenna konferencja Naukowego Towarzystwa lekarzyotolaryngologów Ukrainy pt „Diagnostyka i leczenie chronicznych chorób ORL”, Book of
abstracts, 16-17 V 2011, Odessa, Ukraine
261.
Pankowska A., Skarżyński H., Solnica J., Barej A., Skarżyński P.H., Wołujewicz K., IznarBogdanova O., Barylyak R., Domowa Klinika Rehabilitacji – projekt organizacji rehabilitacji
niedaleko domu pacjenta, Doroczna wiosenna konferencja Naukowego Towarzystwa lekarzyotolaryngologów Ukrainy pt „Diagnostyka i leczenie chronicznych chorób ORL”, Book of
abstracts, 16-17 V 2011, Odessa, Ukraine
262.
Solnica J., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Auditory training for partial
deafness patients with cochlear implants – looking for tools to organize effective
rehabilitation sessions, 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 1215 V, Abstracts in, International Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
263.
Skarżyński H., Matusiak M., Furmanek M., Evaluation of insertion trauma in round
window technique cochlear implantation with cochlear SRA electrode 10th European
Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in, International Journal of
Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
264.
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Partial deafness treatment by using cochlear
SRA electrode – evaluation by comparison of preservation of residual hearing and insertion
depth angle 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in,
International Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
265.
Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P.H., Results in adults
and children with cochlear SRA electrode- first results 10th European Symposium on
Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in, International Journal of Paediatric ORL, Vol
75/S1 2011 Athens, Greece
266.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński P.H., Speech benefit
after the atraumatic round window deep insertion of cochlear implants electrodes in Partial
Deafness Treatment (PDT), 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation,
Abstracts in, International Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
267.
Lorens A, Zgoda M., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Speech outcomes in
children with various level of residual hearing in low frequencies after Partial Deafness
Treatment (PDT), 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts
in, International Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
268.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Lorens A., Piotrowska
A., Application of Vibrant Soundbridge in hearing restoration after modified radical
mastoidectomies in children, 10th European Symposium on Paediatric Cochlear
Implantation, Abstracts in, International Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens,
Greece
269.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Piotrowska A.,
Hearing loss treatment in various acquired and congenital ear malformations with the use of
Bone Anchored Hearing Aids (BAHA) in children, 10th European Symposium on Paediatric
Cochlear Implantation, Abstracts in, International Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011
Athens, Greece
270.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Lorens A., Piotrowska
A., Serafin J., Cochlear implants surgery in congenital middle and inner ear malformations in
children, 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in,
International Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
271.
Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Validation of the
LittlEars questionnaire in Polish Cochlear Implanted Children, 10th European Symposium on
Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in, International Journal of Paediatric ORL, Vol
75/S1 2011 Athens, Greece
272.
Skarżyński H., Naumczyk P., Wolak T., Skarżyński P.H., Rusiniak M., Pluta A., Milner R.,
Lorens A., Functional magnetic resonance imaging in Primary Auditory Cortex function
assessment: Partial Deafness Treatment, 10th European Symposium on Paediatric Cochlear
Implantation, Abstracts in, International Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens,
Greece
273.
Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., The differences in
cochlear implantation in youngest children – our own observations, 10th European
Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in, International Journal of
Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
274.
Putkiewicz J., Padilla J.L., Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński
H., Questionnaire for partial deafness treatment (PDT) satisfaction assessment 10th
European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in, International Journal
of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
275.
Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., The prevalence of
tinnitus in 7 year old children in Poland, 10th European Symposium on Paediatric Cochlear
Implantation, Abstracts in, International Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens,
Greece
276.
Serafin-Jóźwiak J., Coninx F., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.,
Assessment of auditory development in infants with hearing loss10th European Symposium
on Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in, International Journal of Paediatric ORL, Vol
75/S1 2011 Athens, Greece
277.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński P.H., The atraumatic
round window deep insertion of cochlear electrodes in Partial Deafness Treatment (PDT),
10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in, International
Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
278.
Wąsowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M.,
Nationwide network of teleaudiology in postoperative care over implanted patients, 10th
European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in, International Journal
of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
279.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H., Assessment of voice in children after
cochlear implantation, 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation,
Abstracts in, International Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
280.
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Porowski M., Partial deafness
treatment in children by using cochlear SRA electrode – round window surgical technique
and evaluation by comparison of preservation of residual hearing and insertion depth angle
10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in, International
Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
281.
Skarżyński H., Lorens A, Matusiak M., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H.,
Results of partial deaffness treatment in children with cochlear implantation with nucleus
SRA electrode, 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstracts in,
International Journal of Paediatric ORL, Vol 75/S1 2011 Athens, Greece
282.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Włodarczyk E., Kurkowski M., Skarżyński H., Auditory
perception in children with dysphonia, XXVIth Congress of Union of European Phoniatricians
(UEP ), Book of abstracts, 11 – 14 V 2011, Lund, Szwecja
283.
Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ratyńska J., Skarżyński H., Specific language
impairement (SLI) and central auditory processing disorders, XXVIth Congress of Union of
European Phoniatricians (UEP ), 11 – 14 V 2011, Lund, Szwecja
284.
Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz J., Skarżyński H., Workingwith children after Partial
Deafness Treatment, 4th MED-EL Rehabilitation Conference, Abstract book, 9-10 VI 2011
Nottingham, UK
285.
Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H., Long-term observations for
titanium implants for the face prostheses, Third International Symposium on Bone
Conduction – Craniofacial Osseointegration, Book of abstracts, III 2011, Sarasota, FL, USA
286.
Skarżyński P.H., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński H., Hearing loss treatment in
various acquired and congenital ear malformations with the use of bone anchored aids
(Baha),Third International Symposium on Bone Conduction – Craniofacial Osseointegration,
Book of abstracts, III 2011, Sarasota, FL, USA
287.
Skarżyński P.H., Kochanek K., Bartnik G., Skarżyński H., Bruski L., Senderski A.,
Kopaczewski M., Tinnitus among school age children after hearing screening program, X
International Tinnitus Seminar Book of abstracts, III 2011 Florianopolis, Brazil
288.
Bartnik G Jedrzejczak WW., Fabijanska A., Raj-Koziak D., Niedzialek I., Skarżyński H.,
How stress affects the function of inner ear and auditory pathway in normal hearing tinnitus
patients ? X International Tinnitus Seminar Book of abstracts, III 2011 Florianopolis, Brazil
289.
Fabijanska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H.,
Distortion Product Otoacoustic Emissions in normally hearing patients with either unilateral
or bilateral tinnitus, X International Tinnitus Seminar, Book of abstracts, III 2011
Florianopolis, Brazil
290.
Skarżyński P.H., Kochanek K., Bartnik G., Skarżyński H., Bruski L., Senderski A.,
Kopaczewski M., Tinnitus among school age children after hearing screening program, 12th
Asia-Oceania Otolaryngology Congress, Book of abstracts, III 2011 Auckland, New Zeland
291.
Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Senderski A., Bruski L.,
Kopaczewski M., Wanatowska O., Hearing screening in school age children – 300000 results,
12th Asia-Oceania Otolaryngology Congress, Book of abstracts, III 2011 Auckland, New
Zeland
292.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński P.H., Zgoda M., Partial Deafness
Treatment, 12th Asia-Oceania Otolaryngology Congress, Book of abstracts, III 2011 Auckland,
New Zeland
293.
Smurzyński J., Fabjańska A., Bartnik G., Kochanek K., Skarżyński H., DPOAEs in normalhearing patients with either unilateral or bilateral tinnitus, American Auditory Society Annual
Meeting, Book of abstracts, 3-5.03 2011 Arizona, USA
294.
Trzaskowski B., Jedrzejczak W.W., Kochanek K, Pilka E.; Skarżyński H., Automatic
Auditory Brainstem Responses Detection System, 34th Association for Research in
Otolaryngology MidWinter Meeting, Book of abstracts, 19-23 II 2011 Baltimore, Maryland,
USA
295.
Jedrzejczak W.W., Hatzopoulos S., Sliwa L., Kochanek K., Skarżyński H., Otoacoustic
emissions in neonates measured in different acquisition protocol modalities, 34th
Association for Research in Otolaryngology MidWinter Meeting, Book of abstracts, 19-23 II
2011 Baltimore, Maryland, USA
296.
Skarżyński H., Tacikowska G., Sosna M., Krasnodebska P., Skarżyński P.H., Meniere’s
Disease – Diagnostic, Treatment in International Center of Hearing and Speech in Poland; 6th
International Symposium on Meniere's Disease and Ear Disorders, Book of abstracts, 14-17
XI 2010 Kyoto, Japan
297.
Skarżyński P.H., Lorens A., Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński H., Hearing
Preservation in Inner Ear Diseases Using Different Length of Electrodes; 6th International
Symposium on Meniere's Disease and Ear Disorders, Book of abstracts, 14-17 XI 2010 Kyoto,
Japan
298.
Lechowicz U., Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Korniszewski L.,
Skarżyński H., Płoski R., Participation of Large Deletion/Insertion GJB6/GJB2 Genes in the
Pathogenesis of Genetically Related Hearing Loss; 6th International Symposium on Meniere's
Disease and Ear Disorders, Book of abstracts, 14-17 XI 2010 Kyoto, Japan
299.
Lechowicz U., Pollak A., Skórka A, Malesińska M., Oldak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski R., Frequency of Mutations in GJB2 Gene among Patients with Other
Risk Factors for Hearing Loss (HI); 6th International Symposium on Meniere's Disease and Ear
Disorders, Book of abstracts, 14-17 XI 2010 Kyoto, Japan
300.
Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Kostrzewa G.,
Iwanicka-Pronicka K., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Algorithm of Genetic Screening
among Polish Patients with Hearing Loss; 6th International Symposium on Meniere's Disease
and Ear Disorders, Book of abstracts, 14-17 XI 2010 Kyoto, Japan
301.
Pollak A., Skórka A., Lechowicz U., Malesińska M., Oldak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski R., Mutation Matched Chromosome Pool Analysis (MMCPA) as a Novel
Method of Search for Novel Mutations: Validation and Application to Search for Unknown
Mutation in GJB2 Region among Hearing Impaired; 6th International Symposium on
Meniere's Disease and Ear Disorders, Book of abstracts, 14-17 XI 2010 Kyoto, Japan
302.
Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Partially Deaf Implant
Patients: Surgical Experiences and Outcomes in children and Adults, Hearing Preservation
Workshop, Abstract Book, 21-24 X 2010 Miami, USA
303.
Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Pastuszak A., Hearing Preservation with the
deep inserted electrode array in non-EAS subjects: A Multicentre Study, Hearing Preservation
Workshop, Abstract Book, 21-24 X 2010, Miami, USA
304.
Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., DUET 2 Speech Coding Study: The Warsaw
Experience, Hearing Preservation Workshop, Abstract Book, 21-24 X 2010, Miami, USA
305.
Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Włodarczyk E., Round
window application of the cochlear implant electrode array, ENT Congress of the Hungarian
Society of ORL HNS, Abstract Book, 13-16 X 2010 Budapest, Hungary
306.
Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Bruski L., Barylyak R., Program
przesiewowych badań słuchu – od noworodków przez uczniów szkół podstawowych po
dorosłych, III Zjazd Ororynolaryngologów Uzbekistanu, Abstract Book, 8-9 X 2010 Toshkent,
Uzbekistan
307.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński P.H., Barylyak R., Leczenie
częściowej głuchoty i różnych rodzajów niedosłuchów, III Zjazd Otorynolaryngologów
Uzbekistanu, Abstract Book, 8-9 X 2010 Tashkent, Uzbekistan
308.
Skarżyński H., Barylyak R., Porowski M., Skarżyński P.H., Jatrogenne powikłania po
stapedotomii, metody rekonstrukcji, przyczyny, III Zjazd Otorynolaryngologów Uzbekistanu,
Abstract Book, 8-9 X 2010 Tashkent, Uzbekistan
309.
Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Skarżyński P. H., Piłka A., Ludwikowski M,
Piotrowska A. Results of hearing screening in school-age children in Poland, XV Anniversary
Symposium in Audiological Medicine International Association of Physicians in Audiology and
Society of Audiology and Phoniatrics, Abstract Book, 19-22 IX 2010 Kraków, Poland
310.
Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Markowska R., Skarżyński H., Ganc M.,
Piłka A. Specific language impairment (SLI) and central auditory processing disorders, XVth
Anniversary Symposium in Audiological Medicine International Association of Physicians in
Audiology and Society of Audiology and Phoniatrics, Abstract Book, 19-22 IX 2010 Kraków,
Poland
311.
Skórka A., Pollak A., Lechowicz U., Malesińska M., Ołdak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski R. The frequency of 35delG mutation of GJB2 gene among patients
with environmental causes of hearing loss, XVth Anniversary Symposium in Audiological
Medicine International Association of Physicians in Audiology and Society of Audiology and
Phoniatrics, Abstract Book, 19-22 IX 2010 Kraków, Poland
312.
Skarżyński H., Long term results of Partial Deafness Treatment in children, XVth
Anniversary Symposium in Audiological Medicine International Association of Physicians in
Audiology and Society of Audiology and Phoniatrics, Abstract Book, 19-22 IX 2010 Kraków,
Poland
313.
Skarżyński H., Lorens A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński P.H., Our Experience in
Cochlear Implantation, 1992-2010, User Associations and Clinical Centres for Cochlear
Implantation in Europe, Abstract Book, 12-13 XI 2010 Rome, Italy
314.
Skarżyński H., Straight Research Array- from the idea to a new state-of-the-art
electrode from Cochlear 1st Cochlear Implants in Central and Eastern Europe Conference,
Abstract Book, 15 IX 2010, Kajetany/Warsaw, Poland
315.
Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Skarżyński P.H., Zgoda M., Pankowska A.,
Results of patients implanted with SRA, 1st Cochlear Implants in Central and Eastern Europe
Conference, Abstract Book, 15 IX 2010, Kajetany/Warsaw, Poland
316.
Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Zgoda M., Partial Deafness Treatment – long
term results, Collegium Oto-rhino-laryngologicum Amicitae Sacrum, Abstract Book, 22-25 VIII
2010 Budapest, Hungary
317.
Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Włodarczyk E., Skarżyński H., Voice
problems and associated diseases in professional voice users, 28th World Congress of the
International Association of Logopedics and Phoniatrics, Abstract Book, 22-26 VIII 2010
Athens, Greece
318.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Skarżyński H., Listening ability and
auditory laterality in dysphonic children, 28th World Congress of the International
Association of Logopedics and Phoniatrics, Abstract Book, 22-26 VIII 2010 Athens, Greece
319.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Skarżyński H., Application of the digital
speech aid in stutterers, 28th World Congress of the International Association of Logopedics
and Phoniatrics, Abstract Book, 22-26 VIII 2010 Athens, Greece
320.
Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P., James Ch., Surgical
and radiological outcomes with the new Nucleus CI422 25mm straight array, 11th
International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies,
Abstract Book, 30 VI - 3 VII 2010, Stockholm, Sweden
321.
Skarżyński H., Lorens A., Zgoda M., Piotrowska A.,Partial Deafness Treatment, 11th
International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies,
Abstract Book, 30 VI - 3 VII 2010, Stockholm, Sweden
322.
Skarżyński P., Kochanek K., Śliwa L., Jędrzejczak W.W., Lorens A., Skarżyński H.,
Cochlear implant patients after hearing screening program in schoolchildren, 11th
International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies,
Abstract Book, 30 VI - 3 VII 2010, Stockholm, Sweden
323.
Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Skarżyński P., Direct stimulation of the round
window membrane by Vibrant Soundbridge, 11th International Conference on Cochlear
Implants and Other Imlantable Auditory technologies, Abstract Book, 30 VI - 3 VII 2010,
Stockholm, Sweden
324.
Skarżyński H., Porowski M., Łazęcka K., Mrówka M., Skarżyński P., Application of the
middle ear implant Vibrant Soundbridge in congenital ear deformations, 11th International
Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies, Abstract
Book, 30 VI - 3 VII 2010, Stockholm, Sweden
325.
Wąsowski A., Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Zgoda M., Remote
Fitting - important part of postoperative care over pediatric cochlear implant recipients, 11th
International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies,
Abstract Book, 30 VI - 3 VII 2010, Stockholm, Sweden
326.
Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Zgoda M., Mrówka M., Rehabilitation results after
sequential bilateral auditory brainstem implantation, 11th International Conference on
Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies, Abstract Book, 30 VI - 3 VII
2010, Stockholm, Sweden
327.
Matusiak M., Skarżyński H., Lorens A., Hearing preservation in Partial Deafness
Treatment by using a new electrode SRA, 11th International Conference on Cochlear
Implants and Other Implantable Auditory technologies, 30 VI - 3 VII 2010, Stockholm, Sweden
328.
Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Application of Duet and Duet2 in Partial Deafness
Treatment (PDT), 11th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable
Auditory technologies, Abstract Book, 30 VI - 3 VII 2010, Stockholm, Sweden
329.
Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Low frequency hearing sensitivity in patients
selected for cochlear implantation - retrospective analyses, 11th International Conference on
Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies, Abstract Book, 30 VI - 3 VII
2010, Stockholm, Sweden
330.
Obrycka A., Padilla J., Garcia L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Validation of
the LittlEars questionnaire in Polish Cochlear Implanted Children, 11th International
Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies, Abstract
Book, 30 VI - 3 VII 2010, Stockholm, Sweden
331.
Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz J., Piotrowska A., Skarżyński H., Rehabilitation results
in children after Partial Deafness Treatment (PDT), 11th International Conference on
Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies, 30 VI - 3 VII 2010, Abstract
Book, Stockholm, Sweden
332.
Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., ESRT, ART and MCL
correlations in experienced paediatric cochlear implant user, 11th International Conference
on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies, 30 VI - 3 VII 2010,
Stockholm, Sweden
333.
Obrycka A., Putkiewicz J., Padilla Garcia J.L., Loren A., Piotrowska A., Zgoda M.,
Skarżyński H., Questionnaire for Partial Deafness Treatment (PDT) satisfaction assessment,
11th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory
technologies, Abstract Book, 30 VI - 3 VII 2010, Stockholm, Sweden
334.
Piotrowska A., Lorens A., Mrówka M., Ratuszniak A., Skarżyński H., Results of BAHA
system application in single sided sensorineural deafness in children, 11th International
Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies, Abstract
Book, 30 VI - 3 VII 2010, Stockholm, Sweden
335.
Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz J., Piotrowska A., Skarżyński H., Rehabilitation results
in children after Partial Deafness Treatmnet (PDT), 11th International Conference on
Cochlear Implants and Other Implantable Auditory technologies, 30 VI - 3 VII 2010, Abstract
Book, Stockholm, Sweden
336.
Fabijańska A., Smurzyński J, Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
„Distortion product otoacoustic emissions in normally hearing patients with unilateral
tinnitus”, IV Międzynarodowa Konferencjia TRI (Tinnitus Research Initiative), Abstract
Book, 8-11 VII 2010 Dallas, USA
337.
Skórka A., Pollak A., Lechowicz U., Malesińska M., Ołdak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski R., Frequency of GJB2 gene mutations among patients with other risk
factors for hearing loss (HI), NHS 2010 - Beyond Newborn Hearing Screening Infant and
Childhood Hearing in Science and Clinical Practice, Abstract Book, 8-10 VI.2010, Cernobbio
(Como Lake), Italy
338.
Pronicka K., Lechowicz U., Pollak A., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Pronicka E.,
Korniszewski L., Płoski R., Frequency of tRNAleu (mtDNA) mutations among patients with
hearing impairment, NHS 2010 - Beyond Newborn Hearing Screening Infant and Childhood
Hearing in Science and Clinical Practice, Abstract Book, 8-10 VI 2010, Cernobbio (Como Lake),
Italy
339.
Pollak A., Skórka A., Lechowicz U., Malesińska M., Ołdak M., Skarżyński H.,
Korniszewski L., Płoski R., Mutation Matched Chromosome Pool Analysis (MMCPA) as a novel
method of search for novel mutations : Validation and application to search for unknown
mutation in GJB2 region among hearing impaired, NHS 2010 - Beyond Newborn Hearing
Screening Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice, Abstract Book, 8-10
VI 2010, Cernobbio (Como Lake), Italy
340.
Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz J., Piotrowska A., Skarżyński H., Rehabilitation results
in children after Partial Deafness Treatment (PDT), NHS 2010 - Beyond Newborn Hearing
Screening Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice, Abstract Book, 8-10
VI 2010, Cernobbio (Como Lake), Italy
341.
Obrycka A., Padilla J.L., Pankowska A., Lorens A., Skarżyński H., Translation and
validation of the Polish version of the LittlEars questionnaire, NHS 2010 - Beyond Newborn
Hearing Screening Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice, Abstract
Book, 8-10 VI 2010, Cernobbio (Como Lake), Italy
342.
Skarżyński H., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński P., Partial Deafness Treatment (PDT):
Surgical Treatment and Results, IV Consensus in auditory implants V EAONO instructional
workshop, 16-19 VI 2010, Parma, Italy
343.
Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński P.H., Advantages of
RW Approach in PDT, IV Consensus in auditory implants V EAONO instructional workshop,
Satellite Symposium, 16-19 VI 2010, Parma, Italy
344.
Skarżyński H., Hearing loss in children, IV Consensus in auditory implants V EAONO
instructional workshop, 16-19 VI 2010, Parma, Italy
345.
Skarżyński H., Cochlear Update Technology, V Consensus in auditory implants V
EAONO instructional workshop, Sattelite Symposium, 16-19 VI 2010, Parma, Italy
346.
Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P.,
Reconstruction of the incudostapedial joint in children, 10th International Congress of the
European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona,
Spain
347.
Skarżyński H., Mrówka M., Skarżyński P., Chmielewska A., Barylak R., Surgical
management in congenital defects of the middle and external ear (microtia with aural
atresia) - new perspectives, 10th International Congress of the European Society of Pediatric
Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
348.
Skarżyński H., Porowski M., Łazęcka K., Application of Middle Ear Implant Vibrant
Soundbridge in Congenital Ear Deformations in Children, 10th International Congress of the
European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona,
Spain
349.
Skarżyński H., Mrówka M., Sendreski A., Porowski M., Skarżyński P., Kochanek K.,
Detection of Congenital Cholesteatoma of the Ear Based On Screening Examinations of
School Children, 10th International Congress of the European Society of Pediatric
Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
350.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Serafin A., Middle ear
reconstrucion after modified radical masteoidectomies in children, 10th International
Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI
2010 Pamplona, Spain
351.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.,
Partial deafness treatment in children, 10th International Congress of the European Society
of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book,, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
352.
Skarżyński H., Porowski M., Stapedotomy in the treatment of otosclerosis in children,
10th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology,
Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
353.
Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Mrówka M., Porowski M., Low frequency
hearing sensitivity in patients selected for cochlear implantion durning 18 years of ci program
- retrospective analyses, 10th International Congress of the European Society of Pediatric
Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
354.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Long term results in children with hearning
loss, using none anchored hearning aids (BAHA), in various acquired and congenital ear
malformations, 10th International Congress of the European Society of Pediatric
Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
355.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., TreacherCollins syndrome - current
possibilities in therapy, 10th International Congress of the European Society of Pediatric
Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
356.
Łazęcka K., Cieśla W., Barylak R., Skarżyński H., Chmielewska A., Objectivization of
Aesthetic and Functional Results of Surgical Treatment of Auricle Congenital Malformations
(Microtia) According to Skarżyński Scale, 10th International Congress of the European Society
of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
357.
Jędrzejczak W. W., Piłka E., Lorens A., Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński H.
Evaluation of low frequency otoacoustic emissions in children with partial deafness, 10th
International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract
book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
358.
Trzaskowski B., Jędrzejczak W. W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H. A method of
automated assessment of Auditory Brainstem Responses in children, 10th International
Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI
2010 Pamplona, Spain
359.
Jedrzejczak W. W., Hatzopoulos S., Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H., Otoacoustic
emissions in neonates measured in different acquisition protocol modalities, 10th
International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract
book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
360.
Lorens A., Zgoda M., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Tempo + To Opus II
Upgrade Results In Children , Experience Users Of Combi 40+ Implant, 10th International
Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book,, 05-08 VI
2010 Pamplona, Spain
361.
Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Skarżyński H., Effectiveness of hearning threshold
evaluation method by auditory brainstem responses elicited by click stimuli and tone-pips of
frequncy 500 hz and 1000 hz, 10th International Congress of the European Society of
Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
362.
Piotrowska A., Mrówka M., Ratuszniak A., Olszewski Ł., Skarżyński H., Results of baha
system aplication in single sided sensorineural deafness in children, 10th International
Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI
2010 Pamplona, Spain
363.
Śliwa L., Kochanek K., Senderski A., Piłka A., Skarżyński H., Assessment of usefulness
of objective and audiometric methods in hearning screening of school children, 10th
International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract
book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
364.
Obrycka A., Skarżyński H., Lorens A., Mrówka M., Zgoda M., Speech perception in
bilateral implanted children, 10th International Congress of the European Society of Pediatric
Otorhinolaryngology, Abstract book,, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
365.
Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Skarżyński H., Padilla J.L.,
Subjective benefitt after partial deafnes cochlear implantation, 10th International Congress
of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010
Pamplona, Spain
366.
Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A.,
Skarżyński P., Remote fitting - important part of postoperative care over pediatric cochlear
implant recipients, 10th International Congress of the European Society of Pediatric
Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
367.
Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., ESRT, ART and MCL
correlations in experirnced pediatric cochlear implant users, 10th International Congress of
the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010
Pamplona, Spain
368.
Lechowicz U., Pollak A., Kisiel B., Skórka A., Malesińska M., Ołdak M., Korniszewski L.,
Skarżyński H., Płoski R., Mutation matched chromosome pool analysis (mmcpa) as a novel
method of search for novel mutations validation and application to search for unknown in
gjb2 region among hearing impaired, 10th International Congress of the European Society of
Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
369.
Pollak A., Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H.,
Prevalence of 35delg homozygocity among patients with non genetic risk factor for deafness,
10th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology,
Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
370.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Wakarowa A., Markowska R., Skarżyński H., Acoustic
structure of voice in children after cochlear implantation, 10th International Congress of the
European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book,, 05-08 VI 2010 Pamplona,
Spain
371.
Markowska R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Szkiełkowska A., Ratyńska J.,
Miaśkiewczi B. Skarżyński H., Radzikowski A., Laryngophageal reflux (lpr) and hypertrophy of
adenoid and tonsils in children, 10th International Congress of the European Society of
Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 05-08 VI 2010 Pamplona, Spain
372.
Skarżyński H., Porowski M., Barylyak R., Skarżyński P.H., Bruski Ł., Nowa elektroda
SRA w leczeniu częściowej głuchoty (Новий електрод SRA для лікування часткової глухоти),
XI Zjazd Otolaryngologów Ukrainy, Abstract book, 17-19 V 2010, Sudak, Ukraina
373.
Skarżyński H., Barylyak R., Porowski M., Skarżyński P. H., Bruski Ł., Współczesne
możliwości wykorzystania implantu ucha środkowego typu Vibrant (Сучасні можливості
використання імпланту середнього вуха Vibrant), XI Zjazd Otolaryngologów Ukrainy,
Abstract book, 17-19 V 2010, Sudak, Ukraina
374.
Skarżyński H., Barylyak R., Porowski M., Skarżyński P.H., Bruski Ł., Partial Deathness
Treatment - nowe możliwości i perspektywy (Partial Deathness Treatment- нові можливості
і перспективи); XI Zjazd Otolaryngologów Ukrainy, Abstract book, 17-19 V 2010, Sudak,
Ukraina
375.
Skarżyński H., Barylyak R., Porowski M., Skarżyński P.H., Jatrogenne powikłania po
stapedotomii (Ятрогеннi ускладнення після стапедотомії); XI Zjazd Otolaryngologów
Ukrainy, Abstract book, 17-19 V 2010, Sudak, Ukraina
376.
Skarżyński P.H., Skarżyński H., Our experience with bilateral cochlear implantation in
Warsaw, , The XXI Alexandria International Combined ORL Congress, Abstract book, 21-23 IV
2010, Alexandria, Egypt
377.
Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Senderski A., Bruski Ł., Hearing screening
in school age children in Poland - results from 2008 and 2009, XXX International Congress of
Audiology, Abstract book, 28 III -1 IV 2010, Sao Paulo, Brazylia
378.
Skarżyński P.H., Senderski A., Kochanek K., Pilka A., Skarżyński H., IT Technologies in
quality management of hearing screening at schools, XXX International Congress of
Audiology, Abstract book, 28 III -1 IV 2010, Sao Paulo, Brazylia
379.
Skarżyński P., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Porowski M., Our experience with
bilateral cochlear implantation, XXX International Congress of Audiology, Abstract book, 28
III -1 IV 2010, Sao Paulo, Brazylia
380.
Skarżyński P., Lorens A., Piotrowska A., Porowski M. , Skarżyński H., Partial Deafness
Treatment, XXX International Congress of Audiology, 28 III -1 IV 2010, Sao Paulo, Brazylia
381.
Skarżyński P., Lorens A., Porowski M., Skarżyński H., Senderski A. Partial Deafness
Treatment and the round window approach for preservation of residual hearing in Warsaw
cochlear implant program (1992-2010), XXX International Congress of Audiology, Abstract
book, 28 III -1 IV 2010, Sao Paulo, Brazylia
382.
Senderski A., McPherson D., Skarżyński P., Kochanek K., Skarżyński H., Bruski L., Polish
dichotic digits test - normative values and clinical significance, XXX International Congress of
Audiology, Abstract book, 28 III -1 IV 2010, Sao Paulo, Brazylia
383.
Furmanek M.I., Piotrowska A., Lorens A., Walecki J., Skarżyński H., High resolution
temporal bone multislice computed tomography in diagnosing cause of facial nerve
stimulation after cochlear implantation, European Congress of Radiology, Abstract book, 4-8
III 2010 Vienna, Austria
384.
Jedrzejczak W.W., Pilka E., Lorens A., Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński H., Click
and tone burst evoked otoacoustic emissions in subjects with hearing loss above 0.5 and 1
kHz, Annual Meeting of American Auditory Society, Abstract book, 03-06 III 2010 Scottsdale,
Arizona, USA
385.
Jedrzejczak W.W., Kwaśkiewicz K., Blinowska K.J., Kochanek K., Skarżyński H.,
Transiently evoked otoacoustic emissions decomposed into asymmetric waveforms, 33nd
Association for Research in Otolaryngology MidWinter Meeting, Abstract book, 06-10 II 2010
Anaheim, USA
386.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., Porowski M., Skarżyński P.H., Partial
Deafness Treatment And The Round Window Approach For Preservation Of Residual Hearing,
7th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2009), Abstract
book, 1-4 XII 2009 Raffles City Convention Centre, Singapore
387.
Szkielkowska A., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Skarżyński P.H.,
Acoustic structure of voice in patients implanted with unilateral cochlear implants, 7th Asia
Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2009), Abstract book,
1-4 XII 2009 Raffles City Convention Centre, Singapore
388.
Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Fine Structure Processing (FSP) Coding Strategy In
Children – Objective And Subjective Benefit, 7th Asia Pacific Symposium on Cochlear
Implants and Related Sciences (APSCI 2009), Abstract book, 1-4 XII 2009 Raffles City
Convention Centre, Singapore
389.
Porowski M., Skarżyński H., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński P.H., Our Experience
With Bilateral Cochlear Implantation, 7th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and
Related Sciences (APSCI 2009), Abstract book, 1-4 XII 2009 Raffles City Convention Centre,
Singapore
390.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Porowski M., Skarżyński P.H., Partial Deafness
Treatment, 7th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI
2009), Abstract book, 1-4 XII 2009 Raffles City Convention Centre, Singapore
391.
Skarżyński H., Hearing Preservation Partial Deafness Treatment, 7th Asia Pacific
Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2009), Abstract book, 1-4 XII
2009 Raffles City Convention Centre, Singapore
392.
Skarżyński H., Lorens A., Application of Duet and Duet 2 in the Partial Deafness
Treatment (PDT), 7th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences
(APSCI 2009), Abstract book, 1-4 XII 2009 Raffles City Convention Centre, Singapore
393.
Skarżyński H., Current World Opinion on Bilateral Cochlear Implants, 7th Asia Pacific
Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2009), Abstract book, 1-4 XII
2009 Raffles City Convention Centre, Singapore
394.
Skarżyński H., SRA Electrodes and Partial Deafness Treatment, 7th Asia Pacific
Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2009), Abstract book, 1-4 XII
2009 Raffles City Convention Centre, Singapore
395.
Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Zgoda M., Rehabilitation results after sequential
bilateral auditory brainstem implantation, 7th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants
and Related Sciences (APSCI 2009), Abstract book, 1-4 XII 2009 Raffles City Convention
Centre, Singapore
396.
Skarżyński H., Implante Coclear en edad infantil, Partial deafness treatment, I
Simposio Cubano-Iberoamericano De Implantes Cocleares, , Abstract book, 28-30 X 2009, La
Habana, Cuba
397.
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Pesquisaje auditivo neonatal, Hearing screening in
school age children, I Simposio Cubano-Iberoamericano De Implantes Cocleares, Abstract
book, 28-30 X 2009, La Habana, Cuba
398.
Skarżyński H., Partial deafness treatment, I Simposio Cubano-Iberoamericano De
Implantes Cocleares, Abstract book, 28-30 X 2009, La Habana, Cuba
399.
Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Odya P., Suchomski P., Skarżyński P.H., New
Technology for Hearing Stimulation Employing the SPS-S Method, 127 Audio Eng. Soc.
Convention, Abstract book, 9-12 X 2009, New York, USA
400.
Kotus J., Szczodrak M., Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Long-term continuous
complex acoustical climate evaluation in selected schools, EURONOISE 2009, Abstract book,
26-28 X 2009 Edinburgh
401.
Czyżewski A., Odya P., Kostek B., Skarżyński H., SPS-S – Nowa metoda stymulacji
słuchowej, 13 International Symposium on Sound Engineering and Tonmaistering (ISSET
2009), 16-18 X 2009 Warszawa, Polska
402.
Skarżyński H., Partial deafness treatment, V International Symposium on Childhood
Deafness, Abstract book, 9-11 X 2009, Naples, Italy
403.
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Hearing screening in school age children, V
International Symposium on Childhood Deafness, Abstract book, 9-11 X 2009, Naples, Italy
404.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński P.H., Partial Deafness
Treatment (PDT) – Electrical Stimulation (ES), 8th Hearing Preservation Workshop, Abstract
book, 15-18 X 2009 Vienna, Austria
405.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński P.H., Partial Deafness
Treatment (PDT) – Electrical Complementation (EC), 8th Hearing Preservation Workshop,
Abstract book, 15-18 X 2009 Vienna, Austria
406.
Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Application of DUET and DUET 2 in
partial deafness treatment, 8th Hearing Preservation Workshop, Abstract book, 15-18 X 2009
Vienna, Austria
407.
Skarżyński H., Surgical Technique for the Nucleus® CI 512 Cochlear Implant, 27th
Politzer Society Meeting, Abstract book, 03-05 IX 2009 Londyn, Anglia
408.
Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Podskarbi-Fayette R., Kochanek K., Zgoda M.,
Bilateral electric stimulation from auditory brainstem implants in a patient with
neurofibromatosis type II, 27th Politzer Society Meeting, Abstract book, 03-05 IX 2009
Londyn, Anglia
409.
Skarżyński H., EAS and PDCI: Using the Apical Region, 27th Politzer Society
Meeting, bstract book03-05 IX 2009 Londyn, Anglia
410.
Skarżyński P.H., Kochanek K., Senderski A., Skarżyński H., Hearing screening in school
age children in Poland, 10-th Asia Pacific Congress on Deafness, Abstract book, 4-7 VIII 2009
Bangkok, Thailand
411.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., Skarżyński P.H., New metod of Partial
Deafness Cochlear Implantation (PDCI), 10-th Asia Pacific Congress on Deafness, Abstract
book,4-7 VIII 2009 Bangkok, Thailand
412.
Skarżyński H., Mrówka M., Vibroplasty through direct stimulation of the round
window membrane – surgical procedure and outcomes in patients, 1st Meeting of the
EAORL-HNS, Abstract book, 27-30 VI 2009, Mannheim, Germany
413.
Skarżyński H., Partial Deafness Cochlear Implantation – long term results, 1st Meeting
of the EAORL-HNS, Abstract book,27-30 VI 2009, Mannheim, Germany
414.
Smurzynski J., Fabijanska A., Kochanek K., Skarżyński H., Extended high-frequency
audiometry and distortion product otoacoustic emissions in normal-hearing patients with
unilateral tinnitus, 3rd Tinnitus Research Initiative Meeting, Abstract book, 24-26 VI 2009
Stresa, Italy
415.
Fabijańska A., Smurżyński J., Kochanek K., Skarżyński H., Distortion product
otoacoustic emissions and extended high-frequency (ehf) audiometry in normal-hearing
patients with unilateral tinnitus, 9th EFAS Congress 2009, Abstract book, 21-24 VI 2009
Tenerife, Canary Island, Spain
416.
Coninx F., Senderski A., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H., Screening with AAAST
in 6-7 year old children in elementary schools in Poland, 9th EFAS Congress 2009, Abstract
book, 21-24 VI 2009 Tenerife, Canary Island, Spain
417.
Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Sułkowski W., Results of hearing screening
in school age children in eastern Poland, 9th EFAS Congress 2009, Abstract book, 21-24 VI
2009 Tenerife, Canary Island, Spain
418.
Jędrzejczak W.W., Smurżyński J., Kochanek K., Skarżyński H., Time-frequency analysis
of click-evoked otoacoustic emissions recorded with linear and nonlinear protocols, 9th EFAS
Congress 2009, Abstract book, 21-24 VI 2009 Tenerife, Canary Island, Spain
419.
Kochanek K., Zera J., Piłka A., Młynski R., Skarżyński P., application of the auditory
brainstem response for scaling impulsive and continuous noise, 9th EFAS Congress
2009, Abstract book, 21-24 VI 2009 Tenerife, Canary Island, Spain
420.
Skarżyński H., Lorens A., Podskarbi-Fayette R., Piotrowska A., long term and short
term results of partial deafness cochlear implantation (PDCI), 9th EFAS Congress
2009, Abstract book,21-24 VI 2009 Tenerife, Canary Island, Spain
421.
Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., results of application of fsp coding strategy in
children – satisfaction and preference study, 9th EFAS Congress 2009, Abstract book,21-24
VI 2009 Tenerife, Canary Island, Spain
422.
Piotrowska A., Lorens A., Mrówka M., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Skarżyński H.,
speech discrimination in spatially separated noise in the group of unilateral deaf children
fitted with baha and conventional cros systems, 9th EFAS Congress 2009, Abstract book,2124 VI 2009 Tenerife, Canary Island, Spain
423.
Piotrowska A., Lorens A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Factor analysis of hearing
preservation after cochlear implantation, 9th EFAS Congress 2009, Abstract book,21-24 VI
2009 Tenerife, Canary Island, Spain
424.
Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piotrowska A., Skarżyński H., normative
values for polish dichotic digit test, 9th EFAS Congress 2009, Abstract book,21-24 VI 2009
Tenerife, Canary Island, Spain
425.
Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., dichotic digits test –
what it can tells us about learning and communication abilities of school age children, 9th
EFAS Congress 2009, Abstract book,21-24 VI 2009 Tenerife, Canary Island, Spain
426.
Śliwa L., Jędrzejczak W.W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H.,
Application of automated OAE and ASSR Algorithms to evaluation of hearing sensitivity in
normal-hearing and hearing impaired subjects, 9th EFAS Congress 2009, Abstract book,21-24
VI 2009 Tenerife, Canary Island, Spain
427.
Jędrzejczak W.W., Lorens A., Piotrowska A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H.,
Evaluation of low frequency otoacoustic emissions in subjects with normal and impaired
hearing, 9th EFAS Congress 2009, Abstract book,21-24 VI 2009 Tenerife, Canary Island, Spain
428.
Skarżyński H., Direct stimulation of the round window as the significant development
in otology, 9th EFAS Congress 2009, Abstract book,21-24 VI 2009 Tenerife, Canary Island,
Spain
429.
Skarżyński H., Hearing Preservation Partial Deafness Treatment, 12Th Symposium On
Cochlear implants in children, Abstract book, 17– 20 VI 2009, Seattle, USA
430.
Skarżyński H., Extension criteria for Partial Deafness Cochlear Implantation in
Children, 12Th Symposium On Cochlear implants in children, Abstract book, 17– 20 VI 2009,
Seattle, USA
431.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Extention criteria for Partial Deafness
Cochlear Implantation (PDCI) in children / A synergistic efect in partial-deafness cochlear
implantation, 12Th Symposium On Cochlear implants in children, Abstract book, 17 – 20 VI
2009 Seattle, Washington, USA
432.
Smurzynski J, Fabijanska A, Kochanek K., Skarżyński H., INFLUENCE OF UNILATERAL
TINNITUS ON DISTORTION PRODUCT OTOACOUSTIC EMISSION (DPOAE) LEVELS, XXI Biennial
Symposium of the International Evoked Response Audiometry Study Group (IERASG), 7-11 VI
2009 2009 Rio de Janeiro
433.
Jędrzejczak, W.W., Smurżyński J., Kochanek K., Skarżyński H. Matching pursuit
algorithm applied to the evaluation of click-evoked otoacoustic emissions recorded with
linear and nonlinear protocols, XXI Biennial Symposium of the International Evoked Response
Audiometry Study Group (IERASG), Abstract book, 7-11 VI 2009 2009 Rio de Janeiro
434.
Śliwa, L., Jędrzejczak, W.W., Hatzopoulos, S., Kochanek, K., Piłka, E., Skarżyński, H.,
Analysis of effectiveness of hearing sensitivity evaluation by OAE and ASSR automated
algorithms, XXI Biennial Symposium of the International Evoked Response Audiometry Study
Group (IERASG), Abstract book, 7-11 VI 2009 2009 Rio de Janeiro
435.
Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Blinowska K.J., detection of
long lasting and spontaneous components of click-evoked otoacoustic emissions by means of
matching pursuit algorithm, XXI Biennial Symposium of the International Evoked Response
Audiometry Study Group (IERASG), Abstract book, 7-11 VI 2009 2009 Rio de Janeiro
436.
Skarżyński H., Partial deafness cochlear implantation, XIX ENT World Congress – IFOS
2009 Brazil, Abstract book, 1-5 VI 2009 Sao Paulo, Brazil
437.
Skarżyński H., Direct Stimulation of The Round Window As The Significant
Development in Otology, XIX ENT World Congress – IFOS 2009 Brazil, Abstract book, 1-5 VI
2009 Sao Paulo, Brazil
438.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., Skarżyński P.H.,OR-221 Partial
deafness cochlear implantation and the round window approach for preservation of residual
hearing, XIX ENT World Congress – IFOS 2009 Brazil, Abstract book, 1-5 VI 2009 Sao Paulo,
Brazil
439.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński P.H., OR-442
Our experience with (simulataneous) bilateral cochlear implantation, XIX ENT World
Congress – IFOS 2009 Brazil, Abstract book,, 1-5 VI 2009 Sao Paulo, Brazil
440.
Łazęcka K., Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Porowski M., Treatment of
conductive hearing loss in children with Down's syndrome, XIX ENT World Congress – IFOS
2009 Brazil, Abstract book, 1-5 VI 2009 Sao Paulo Brazil
441.
Łazęcka K., Gwizdalska I., Strzembosz A., Skarżyński H., Porowski M., Difficulties in
treatment of chronic sinusitis with recurrent polyps in patients with Samster’s triad – case
presentation of a patient after surgical treatment, massive mucocelle of the frontal left sinus
and intolerance of non-steroidal anti-inflammatory drug, XIX ENT World Congress – IFOS
2009 Brazil, Abstract book, 1-5 VI 2009 Sao Paulo, Brazil
442.
Szkiełkowska A., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Acoustic structure of voice in
patients implanted with unilateral cochlear implants, XIX ENT WORLD CONGRESS – IFOS 2009
BRAZIL, ABSTRACT BOOK, 1-5 VI 2009 Sao Paulo, Brazil
443.
Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Results from an upgrade study: looking at Fine
Structure Processing (FSP) in children with C40+ cochlear implant, 12Th Symposium On
Cochlear implants in children, Abstract book, 17 – 20 VI 2009 Seattle, Washington, USA
444.
Senderski A., Karpiesz A., Karpiesz L., Skarżyński H., Diagnosis and treatment of
central disorders of auditory analyzer, 3rd National Congress of audiology; 7rd International
symposium "Modern problems of physiology and pathology of hearing", Abstract book, 2628 V 2009 Suzdal, Russia
445.
Karpiesz L., Borawska B., Skarżyński H., Hyperacusis in children and adolescents, 3rd
National Congress of audiology; 7rd International symposium "Modern problems of
physiology and pathology of hearing", Abstract book, 26-28 V 2009 Suzdal, Russia
446.
Skarżyński H., Cochlear Implants: Cochleostomy Or Round Window Approach, 80th
HNO meeting, 21-23 V 2009, Abstract book, Rostock, Germany
447.
Pankowska A., Barej A., Lutek A., Zielinska E., Zgoda M., Skarżyński H., Auditory
Verbal Therapy as the way of working with youngest implanted patients, 9th European
Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book, 14-17 V 2009
Warsaw, Poland
448.
Jeruzalska M., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Results of Partial Deafness
Cochlear Implantation (PDCI) – patient’s perspective, 9th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
449.
Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Coninx F., Skarżyński H., Assessment of speech
reception threshold in implanted children, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
450.
Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Assessment of benefit
after bilateral cochlear implantation in children, 9th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
451.
McPherson D.L., Skarżyński H., Tourekmani A., Neff S., Senderski A., Meta-Analysis of
Development of Language and Literacy in Children with Cochlear Implants: A Comparison of
Outcomes in Implanted vs. Non-Implanted Children, 9th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
452.
Skarżyński H., Czyżewski A., New Technology for Hearing Stimulation Employing the
SPS-S Method, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation
(ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
453.
Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Podskarbi-Fayette R., Kochanek K., Bilateral electric
stimulation from auditory brainstem implants in a patient with neurofibromatosis type II
(NF2), 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract
book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
454.
Pankowska A., Zgoda M., Barej A., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Monitoring
and control measures of rehabilitation program after cochlear implantation- one-week
rehabilitation stay, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation
(ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
455.
Porowski M., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Application of cochlear implants in
treatment of deafness in patients with the Oculo-Auriculo-Vertebral Dysplasia (Goldenhar)
Syndrome, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation
(ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
456.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., James C., Clinical outcomes with the
new SRA cochlear implant electrode designed for preservation of residual hearing, 9th
European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17
V 2009 Warsaw, Poland
457.
Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Lutek A., Skarżyński H., Subjective
benefit after partial deafness cochlear implantation, 9th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
458.
Pankowska A., Zgoda M., Barej A., Lorens A, Skarżyński H., Forms of care of patients
implemented in the International Center of Hearing and Speech, 9th European Symposium
on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw,
Poland
459.
Pankowska A., Zgoda M., Wąsowski A., Geremenk A., Skarżyński H., Home
Rehabilitation Clinic as form of support for parents of implanted children, 9th European
Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009
Warsaw, Poland
460.
Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Spread of
Excitation – a non invasive assessment of cochlear implant electrode placement, 9th
European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17
V 2009 Warsaw, Poland
461.
Wąsowski A., Pałko T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Woźniak A., Skarżyński
H., Influence of non-optimal values of electrical stimulation parameters on hearing benefits,
9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,1417 V 2009 Warsaw, Poland
462.
Borawska B., Skarżyński H., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Piłka
A. Tinnitus in children with normal hearing in the material of the Institute of Physiology and
Pathology of Hearing / Szum uszny u dzieci z normą słuchu w materiale IFPS, 9th European
Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009
Warsaw, Poland
463.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Wakarowa A., Markowska R., Skarżyński H., Acoustic
structure of voice in children after cochlear implantation, 9th European Symposium on
Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
464.
Skarżyński H., Window Approach Workshop - Round Window Approach in Cochlear
Implants, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation
(ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
465.
Obrycka A., Pankowska A., Padilla J.L., Lorens A., Skarżyński H., Validation results of
the Polish version of the LittlEars questionnaire, 9th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
466.
Piotrowska A., Śliwa L., Jędrzejczak W., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.,
Preservation of Low Frequency Hearing after Cochlear Implantation in Behavioral and
Objective Measurements, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation
(ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
467.
Batman C., Skarżyński H., Olgun L., Serin G.M., Preservation of residual hearing with
respect to the length of the electrode array, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
468.
Pollak A., Mueller-Malesińska M., Lechowicz U., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M.,
Korniszewski L., Wąsowski A., Skarżyński H., Ploski R., Molecular analysis among group of
Polish CI patients, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation
(ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
469.
Skarżyński H., Barylyak R., Porowski M., Mrówka M., Lorens A., Cochlear implantation
in cases of congenital malformation of the cochlea known as a common cavity, 9th European
Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009
Warsaw, Poland
470.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M., Porowski M., Surgical Procedure in
PDCI - Difficult cases, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation
(ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
471.
Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., ESRT, ART and MCL
correlations in experienced pediatric cochlear implant users, 9th European Symposium on
Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
472.
Wąsowski A., Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Remote Fitting of
Cochlear Implant System, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation
(ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
473.
Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Preliminary results of DUET to DUET 2 upgrade,
9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,1417 V 2009 Warsaw, Poland
474.
Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Speech perception and subjective benefit in
pediatric C40+ users after the upgrade to Fine Structure Processing (FSP), 9th European
Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009
Warsaw, Poland
475.
Obrycka A., Pankowska A., Padilla J.L., Lorens A., Skarżyński H., Translation of the
LittlEARS questionnaire into Polish, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
476.
Podskarbi-Fayette R., Zgoda M., Skarżyński H., Treatment of Hering Impairment in
BOFS - a very rare genetic disorder, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
477.
Batman C., Skarżyński H., Olgun L., Hearing preservation thought round window
approach in cochlear implantation, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
478.
Batman C., Skarżyński H., Olgun L., Preservation of residual hearing with two different
electrode arrays in cochlear implantation, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
479.
Piotrowska A., Lorens A., Jędrzejczak W., Skarżyński H., Factor analysis of hearing
preservation after cochlear implantation, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
480.
Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Krasucki K., Risi F., Radeloff A., Skarżyński P.H.,
New electrode design for preservation of residual hearing in EAS and PDCI – results of
temporal bone study, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation
(ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
481.
Zgoda M., Lorens A., Hübinger P., Coninx F., Piotrowska A., Skarżyński H., A
computer-based, word free phoneme identification test Teetahtoo – adaptation into Polish,
9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,1417 V 2009 Warsaw, Poland
482.
Lorens A., Polak M., Skarżyński H., Electric-acoustic ABR in cochlear implant subjects:
possible use of application, 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation
(ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
483.
Zgoda M., Lorens A., Waśkiewicz B., Skarżyński H., Application of Visual Analog Scale
for satisfaction and preference assessment in cochlear implanted children, 9th European
Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009
Warsaw, Poland
484.
Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Lutek A., Skarżyński H., Emotional
expression in children with cochlear implantation, 9th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17 V 2009 Warsaw, Poland
485.
Jędrzejczak W., Lorens A., Piotrowska A., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H., The
evaluation of partial deafness patients by transiently evoked otoacoustic emissions, 9th
European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009), Abstract book,14-17
V 2009 Warsaw, Poland
486.
Senderski A., Kochanek K., Śliwa L., Coninx F., Zając J., Skarżyński H., Hearing
screening programmes in Poland, AHEAD Specialist Meeting WP5, WP6, 19-20 III 2009
Munich, Germany
487.
McPherson D., Skarżyński H., Obrazowanie czynnościowe kory słuchowej u ludzi,
Konferencja Naukowa towarzysząca otwarciu Naukowego Centrum Obrazowania
Biomedycznego, 19-20 III 2009 2009 Warszawa/Kajetany, Polska
488.
Jędrzejczak W.W., Lorens A., Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński H., Low
frequency otoacoustic emissions in subjects with normal and impaired hearing, Annual
Meeting of American Auditory Society 2009, Book of Abstracts, 5-7 III 2009 Scottsdale,
Arizona, USA
489.
Jedrzejczak W.W., Blinowska K.J., Kochanek K., Skarżyński H., Long-lasting
components of transiently evoked otoacoustic emissions, 32nd Association for Research in
Otolaryngology MidWinter Meeting, Book of Abstracts,14-19 II 2009 Baltimore, USA
490.
Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., EAS in Noise, 5th European Research
Meeting, Book of Abstracts,II 2009 Cyprus, Limassol
491.
Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Barylyak R., Zasady
leczenia chorych z objawami wad twarzoczaszki, Nowe technologie w otochirurgii. Metody
farmakoterapii w otolaryngologii, Book of Abstracts,13-14 X 2008 Jalta, Ukraine
492.
Wąsowski А., Lorens А., Obrycka А., Walkowiak А., Skarżyński H., Zdalne ustawianie
procesora implantów ślimakowych, Nowe technologie w otochirurgii. Metody farmakoterapii
w otolaryngologii, Book of Abstracts, 13-14 X 2008 Jalta, Ukraine
493.
Skarżyński H., Kochanek K., Senderski А., Skarżyński P. H., Barylyak R., Wyniki badań
przesiewowego słuchu i mowy u 100000 siedmiolatków, Nowe technologie w otochirurgii.
Metody farmakoterapii w otolaryngologii, Book of Abstracts,13-14 X 2008 Jalta, Ukraine
494.
Skarżyński H., Mrówka М., Porowski М., Barylyak R., Skarżyński P.H., Anatomiczna i
funkcjonalna rekonstrukcja aparatu przewodzącego ucha środkowego po operacjach
radykalnych zmodyfikowanych, Nowe technologie w otochirurgii. Metody farmakoterapii w
otolaryngologii, Book of Abstracts,13-14 X 2008 Jalta, Ukraine
495.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska А., Barylyak R., Leczenie częściowej głuchoty przy
pomocy implantów ślimakowych przez okienko okrągłe - odległe wyniki , Nowe technologie
w otochirurgii. Metody farmakoterapii w otolaryngologii, 13-14 X 2008 Jalta, Ukraine
496.
Strzembosz А., Gwizdalska І., Łazęcka K., Skarżyński H., Operacje zatok nawigowane
obrazem, Nowe technologie w otochirurgii. Metody farmakoterapii w otolaryngologii, 13-14
X 2008 Jalta, Ukraine
497.
Skarżyński H., Lorens А., Mrówka М., Barylyak R., Obrycka A., Podskarbi- Fayette R.,
Porowski M., Piotrowska А., Bilateral cochlear implantation, Nowe technologie w
otochirurgii. Metody farmakoterapii w otolaryngologii, 13-14 X 2008 Jalta, Ukraine
498.
Wąsowski А., Lorens А., Obrycka А., Piotrowska А., Zgoda М., Lutek А., Pankowska А.,
Skarżyński H., Procedura dopasowania implantu ślimakowego Nowe technologie w
otochirurgii. Metody farmakoterapii w otolaryngologii, Book of Abstracts,13-14 X 2008 Jalta,
Ukraine
499.
Strzembosz А., Gwizdalska І., Łazęcka К., Skarżyński H., Fungal rhinusitis classification,
Nowe technologie w otochirurgii. Metody farmakoterapii w otolaryngologii, Book of
Abstracts,13-14 X 2008 Jalta, Ukraine
500.
Skarżyński H., Mrówka M., New era in otosurgery, The 1st International Congress of
Students and Young Scientists, Book of Abstracts,24–25 X 2008 Kajetany / Warszawa, Polska
501.
Skarżyński H., Telediagnostyka, telerehabilitacja, badania przesiewowe, III Kongres
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne - wyzwaniem dla
medycyny rodzinnej w XXI wieku, Abstract book, 18-21 IX 2008 Wrocław, Polska
502.
Skarżyński H., Nowa era w audiologii i otochirurgii, III Kongres Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne - wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI
wieku, Abstract book, 18-21 IX 2008 Wrocław, Polska
503.
Kolaszewski L., Bogorodzki P., Skarżyński H., Wolak T., A MR compatible Sound
Delivery System, ESMRMB 2008 Congress, Abstract book, 2-4 X 2008 Valencia, Spain
504.
Jędrzejczak W., Smurzyński J., Blinowska K., Kochanek K., Skarżyński H., Otoacoustic
Emissions Evoked By Two-Tone Bursts Using Linear And Non-Linear Protocol, The 10th
International Workshop on the Mechanics of Hearing, Abstract book, 27-31 VII 2008 Keele,
UK
505.
Wąsowski A., Lorens A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Remote Fitting of
Cochlear Implant System, WMSCI, IMSCI, IMETIO 2008, Abstract book, 29.VI - 2.VII 2008
Orlando,FL, USA
506.
Kotus J., Kostek B., Czyżewski A., Kochanek K., Skarżyński H., The noise induced
harmful effects assessment using psychoacoustical noise dosimeter, Acoustics'08, 2nd joint
meeting of the Acoustical Society of America (ASA) and the European Acoustics Association
(EAA), Abstract book, 29 VI - 04 VII 2008 Paris, France
507.
Kostek B., Czyżewski A., Kosikowski L., Kochanek K., Skarżyński H., Hearing-screening
tests based on filtered sounds and on speech-in-noise intelligibility tests, Acoustics'08, 2nd
joint meeting of the Acoustical Society of America (ASA) and the European Acoustics
Association (EAA), Abstract book, 29 VI - 04 VII 2008 Paris, France
508.
Walkowiak A., Wąsowski A., Obrycka A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Spread of
excitation in cochlear implant users, Polish-Russian Scientific Workshop on Audiology and
Otorhinosurgery, Abstract book, 27-28 VI 2008 Kajetany, Polska
509.
Walkowiak A., Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Remote Fitting of
Cochlear Implant System, Polish-Russian Scientific Workshop on Audiology and
Otorhinosurgery, Abstract book, 27-28 VI 2008 Kajetany, Polska
510.
Jędrzejczak W.W., Blinowska K., Konopka W., Kochanek K., Skarżyński H., Timefrequency analysis of otoacoustic emissions, Polish-Russian Scientific Workshop on Audiology
and Otorhinosurgery, Abstract book, 27-28 VI 2008 Kajetany, Polska
511.
Jedrzejczak W.W., Blinowska K., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Skarżyński
H., Latency and duration of transiently-evoked otoacoustic emissions as a parameters
connected to the hearing loss, Polish-Russian Scientific Workshop on Audiology and
Otorhinosurgery, Abstract book, 27-28 VI 2008 Kajetany, Polska
512.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M.,
Remediation of Hearing Loss, 8th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery,
Abstract book, 15-20 VI 2008 Antalaya, Turcja
513.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Partial deafness chochlear
implantation (PDCI) in children with electric and acustic stimulation (EAS) application, ESPO8th International Conference of the European Society of Paediatric Otorhinolaryngology,
Abstract book, 08-11 VI 2008 Budapest, Hungary
514.
Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Młotkowska-Klimek P.,
OTOSCLEROSIS IN CHILDHOOD – RESULTS OF SURGICAL TREATMENT, ESPO-8th International
Conference of the European Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 08-11
VI 2008 Budapest, Hungary
515.
Łazęcka K., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M., Skarżyńska B.,
Classification in evolution of treatment of congenital defects of the external ear with
Skarżyński's grading scale, ESPO-8th International Conference of the European Society of
Paediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 08-11 VI 2008 Budapest, Hungary
516.
Skarżyński H., EAS and PDCI in children, ESPO-8th International Conference of the
European Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 08-11 VI 2008 Budapest,
Hungary
517.
Porowski M., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M.,
Otosclerosis in childhood - results of surgical treatment, ESPO-8th International Conference
of the European Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 08-11 VI 2008
Budapest, Hungary
518.
Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Porowski M., Wysocki J., Skarżyński PH., Łazęcka
K., Congenital cholesteatoma in children: early recognition, surgical treatment and
postoperative care, ESPO-8th International Conference of the European Society of Paediatric
Otorhinolaryngology, Abstract book, 08-11 VI 2008 Budapest, Hungary
519.
Obrycka A., Pankowska A., Padilla JL., Lorens A., Skarżyński H., Adaptation process of
the LittlEARS Questionnaire in Polish, ESPO-8th International Conference of the European
Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 08-11 VI 2008 Budapest, Hungary
520.
Skarżyński H., Kochanek K., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Czyżewski A.,
Niedzielska G., Rogowski M., Kurkowski M., Ogonowska G., Smarzyńska A., Szubert D.,
Mokrzycka-Świerczyńska E., Hearing loss treatment in various acquired and congenital ear
malformations with the use of bone anchored hearing aids (BAHA), ESPO-8th International
Conference of the European Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 08-11
VI 2008 Budapest, Hungary
521.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Hearing screening
program in eastern Poland - preliminary results, ESPO-8th International Conference of the
European Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 08-11 VI 2008 Budapest,
Hungary
522.
Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Pollak A., Rare genetic
syndromes in otorhinolaryngology, ESPO-8th International Conference of the European
Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 08-11 VI 2008 Budapest, Hungary
523.
Śliwa L., Hatzopoulos S., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Analysis of effectiveness
of hearing sensitivity evaluation by OAE and ASSR automated algorithms, XXIXth
International Congress of Audiology, Abstract book, 8-12 VI 2008 Hong Kong, Chiny
524.
Jędrzejczak W.W., Blinowska K., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Skarżyński
H., Latency of transiently evoked otoacoustic emissions as a parameter connected to the
hearing loss, XXIXth International Congress of Audiology, Abstract book, 8-12 VI 2008 Hong
Kong, Chiny
525.
Kochanek K., Śliwa L., Coninx F., Lorens A., Zając J., Skarżyński H., Universal computer
audiometer for school-age children hearing screening, XXIXth International Congress of
Audiology, Abstract book,8-12 VI 2008 Hong Kong, Chiny
526.
Skarżyński H., Kochanek K., Coninx F., Niedzielska G., Rogowski M., Kurkowski M.,
Ogonowska G., Organization of hearing screening program in seven provinces of Eastern
Poland, XXIXth International Congress of Audiology, Abstract book, 8-12 VI 2008 Hong Kong,
Chiny
527.
Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Estimation of auditory threshold with
the use of ASSR method, Polish-Russian Scientific Workshop on Audiology and
Otorhinosurgery, Abstract book,27-28 VI 2008 Kajetany, Polska
528.
Kochanek K., Śliwa L., Zając J., Skarżyński H., Hearing screening in school-age children.
Universal computer audiometer for school-age children hearing screening, Polish-Russian
Scientific Workshop on Audiology and Otorhinosurgery, Abstract book,27-28 VI 2008
Kajetany, Polska
529.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Application of cochlear implants in partial
deafness treatment (PDCI), Polish-Russian Scientific Workshop on Audiology and
Otorhinosurgery, Abstract book,27-28 VI 2008 Kajetany, Polska
530.
Skarżyński H., Kochanek K., Coninx F., Śliwa L., Lorens A., Zając J., Zoth P., Universal
computer audiometer for school age children hearing screening, NHS 2008 Conference,
Abstract book,19-21 VI 2008 Cernobbio (Como Lake), Italy
531.
Lorens A., Coninx F., Piotrowska A., Zgoda M., Kochanek K., Skarżyński H., Different
applications of the Adaptive Auditory Speech Test (AAST), NHS 2008 Conference, Abstract
book,19-21 VI 2008 Cernobbio (Como Lake), Italy
532.
Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L.,
Wasowski A., Skarżyński H., Ploski R., Molecular analysis among group of Polish patients with
cochlear implants, NHS 2008 Conference, Abstract book,19-21 VI 2008 Cernobbio (Como
Lake), Italy
533.
Skórka A., Pollak A., Mueller-Malesińska., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L.,
Skarżyński H., Ploski R., Mutational analysis of basal promotor region of GJB2 gene in
population of polish patients heterozygous for 35delG mutation, Abstract book,NHS 2008
Conference, 19-21 VI 2008 Cernobbio (Como Lake), Italy
534.
Karpiesz L., Borawska B., Karpiesz A., Skarżyński H., Nadwrażliwość słuchowa u dzieci i
młodzieży na materiale Kliniki Szumów Usznych IFPS, VI Zjazd Otolaryngologów na Białorusi,
Abstract book,15-16 V 2008 Belarus
535.
Karpiesz A., Skarżyński H., Współczesne perspektywy i możliwości audiologii i
otochirurgii, VI Zjazd Otolaryngologów na Białorusi, Abstract book,15-16 V 2008 Minsk,
Belarus
536.
Obrycka A., Pankowska A., Padilla JL., Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H., Adaptation
process of the LittlEARS Questionnaire in Polish, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji
Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w
Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
537.
Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,
Rozdzielczość częstotliwości słuchu elektrycznego osób zaimplantowanych wszczepem
ślimakowym, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji
Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV
Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii,
Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
538.
Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Zdalne
dopasowanie systemu implantu ślimakowego, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji
Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w
Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
539.
Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., "Klasyczne" oraz "nowe" wskazania BAHA wyniki kliniczne, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji
Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV
Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii,
Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
540.
Skarżyński H., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Otoskleroza u dzieci - wyniki
leczenia chirurgicznego, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji
Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV
Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii,
Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
541.
Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Skarżyński H., Częstotliwość występowania
i wpływ czynnościowy zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci w wieku szkolnym, III
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich
Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V
2008 Poznań, Polska
542.
Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,
Rozdzielczość częstotliwościowa słuchu elektrycznego u użytkowników implantu
ślimakowych, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji
Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV
Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii,
Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
543.
Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L.,
Wąsowski A., Skarżyński H., Ploski R., Analiza molekularna pacjentów ze wszczepem
ślimakowym w Polsce, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji
Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV
Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii,
Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
544.
Czyżewski A., Kosikowski Ł., Kurkowski M., Szkiełkowska A., Kochanek K., Skarżyński
H., Kostek B., Mobile hearing and speech screening applications, III Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII
Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań,
Polska
545.
Czyżewski A., Kosikowski Ł., Kostek B., Szkiełkowska A., Kochanek K., Skarżyński H., A
portable device for voice monitoring, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji
Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w
Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
546.
Borawska B., Skarżyński H., Kochanek K., Piłka A., Szumy uszne u 12-letnich dzieci w
Warszawie / Tinnitus in 12-years old children in Warsaw, III Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII
Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań,
Polska
547.
Bombol M., Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H.,Wyniki wdrożenia metod nauczania
na odległość w nauczaniu audiologii, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji
Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w
Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
548.
Skarżyński H., Kochanek K., Results of hearing screening program in sixth-form pupils
of primary schools in Warsaw, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i
Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i
Foniatrii, Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
549.
Skarżyński H., Kochanek K., Czyżewski A., Niedzielska G., Rogowski M., Smarzyńska A.,
Szuber D., Ogonowska G.,Organization of hearing screening program in seven voivodeships
of Eastern Poland Organizacja programu badań przesiewowych słuchu w województwach
Polski wschodniej, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji
Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV
Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii,
Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
550.
Jędrzejczak W., Smurzyński J., Blinowska K J., Kochanek K., Skarżyński H.,Supresja
emisji otoakustycznych wywołanych przez podwójne krótkie tony, III Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII
Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań,
Polska
551.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Porowski M., Mrówka M.,Bezpośrednia
stymulacja błony okienka okragłego w leczeniu zaburzeń słuchu, III Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII
Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań,
Polska
552.
Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowka A., Skarżyński H.,Fiberoskope evaluation of
the voice track functions in singing, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji
Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w
Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
553.
Markowska R., Szkiełkowska A., Będziński W., Ratyńska J., Skarżyński H., Acoustic
measurements of teachers voice before and after their one-day work in classroom, III
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich
Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V
2008 Poznań, Polska
554.
Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Kurkowski M., Skarżyński H., Ocena
centralnego przetwarzania słuchu u dzieci z dyslalia, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Sekcji Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu
akustyka w Audiologii i Foniatrii, Abstract book, 8-10 V 2008 Poznań, Polska
555.
Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Coninx F., Ludwikowski M., Hearing screening
programs in schoolchildren in Poland, AHEAD III Kick-off Meeting, Abstract book, 23-24 V
2008 Padwa, Włochy
556.
Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Wąsowski A., Factor analysis of hearing
preservation after cochlear implantation, 10th International Conference on Cochlear
Implants and other Implantable Auditory Technologies, Abstract book, 10-12 IV 2008 San
Diego, USA
557.
Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Results of Electric Acoustic
Stimulation after Partial Deafness Cochlear Implantation - Duet Study, 10th International
Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technologies, Abstract
book,10-12 IV 2008 San Diego, USA
558.
Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz J., Walkowiak A., Skarżyński H.,
Remote fitting of cochlear implant system, 10th International Conference on Cochlear
Implants and other Implantable Auditory Technologies, Abstract book,10-12 IV 2008 San
Diego, USA
559.
Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,
Rozdzielczość częstotliwościowa słuchu elektrycznego u użytkowników implantu
ślimakowych, 10th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable
Auditory Technologies, Abstract book,10-12 IV 2008 San Diego, USA
560.
Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Educational Possibilities for Children
after Cochlear Implantation, 3rd MED-EL Aural Rehabilitation Conference Assessment,
Paediatric Habilitation, Adult Rehabilitation, Abstract book,27-29 III 2008 Den Bosch, the
Netherlands
561.
Coninx F., Kochanek K., Śliwa L., Lorens A., Skarżyński H., Hörscreening mit AAST an
Grundschulen in Polen, 11 Annual Meeeting of German Audiological Society, 4-6 III 2008 Kiel,
Germany
562.
Jędrzejczak W.W., Hatzopoulos S., Blinowska KJ., Kochanek K., Skarżyński H., Origin of
the otoacoustic emissions latency difference between full-term and preterm neonates,
Annual Meeting of American Auditory Society, Abstract book,6-8 III 2008 Scottsdale, Arizona,
USA
563.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A., Jedrzejczak W., Stability Of Hearing
Preservation And Long Term Benefit From The Combined Electric Acoustic Stimulation After
Partial Deafness Cochlear Implantation, Annual Meeting of American Auditory Society,
Abstract book,6-8 III 2008 Scottsdale, Arizona, USA
564.
Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Ultra-high frequency
hearing and DPOAE levels at lower frequencies, Annual Meeting of American Auditory
Society, Abstract book,6-8 III 2008 Scottsdale, Arizona, USA
565.
Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Lorens A., Training in Audiology & Hearing
Science, EFAS Concertation Meeting - European University Education in Audiology, Abstract
book, 17-18 I 2008 Bad Zwischenahn, Germany
566.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R., Results of PDCI using
various electrode designs, 2nd International Electro-Acoustic Workshop, Abstract book, 1415 XII 2007 Hannover, Germany
567.
Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Kochanek K., Skarżyński H., Measuring
Regional BOLD response with Baloon Model, 4th Krakow-Winnipeg Workshop on Magnetic
Resonance
and Molecular Imaging, Abstract book,2-5 X 2007 Kraków, Polska
568.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Round Window Approach - surgical issues,
Hearing Preservation Workshop VI, Abstract book,19-20 X 2007 Antwerp, Belgia
569.
Skarżyński H., Lorens A., Podskarbi-Fayette R., Round Window Approach, Warsaw –
Results, Innovative approaches in otosurgery, Abstract book, 02-05 IX 2007 Thessaloniki,
Greece
570.
Jedrzejczak W.W., Lorens A., Pilka A., Walkowiak A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
Evaluation of hearing of partial deafness patients with cochlear implants by auditory evoked
potentials, 9th Vienna International Workshop on Functional Electrical Stimulation, Abstract
book,19-22 IX 2007 Krems, Austria
571.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A., Results of Partial Deafness Cochlear
Implantation in children Hearing Preservation Workshop VI, Abstract book,19-20 X 2007
Antwerp, Belgium
572.
Skarżyński H., Lorens, A. Piotrowska A., Round Window Approach - surgical issues
Hearing Preservation Workshop VI, 19-20 X 2007, Abstract book, Antwerp, Belgium
573.
Wasowski A., Palko T., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Skarżyński H.,
Examination of dependences between ESR threshold and MCL value in large patient
population, 10th EFOMP Congress, Abstract book,20-23 IX 2007 Pisa, Włochy
574.
Wolak T., Kurjata R., Orzechowski M., Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Skarżyński
H., Kochanek K., Region of interest analysis of fMRI studies with fluid dynamic based
segmentation, 8th International Congress of Polish Neuroscience Society, Abstract book, 2427 IX 2007 Kraków, Polska
575.
Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Emisja na instrumencie
dętym a patologia kratni, 7 PAN European Voice Conference (PEVOC), Abstract book, 29 VIII1 IX 2007, the Netherlands
576.
Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Bedziński W., Skarżyński H., Results of
rehabilitation in patients with rhinolalia aperta, 7 PAN European Voice Conference, Abstract
book,29 VIII-1 IX 2007 Netherlands
577.
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Kurkowski M., Markowska R., Kazanecka E., Skarżyński
H.,Zaburzenia uwagi słuchowej u wokalistów, 7 PAN European Voice Conference (PEVOC),
Abstract book, 29 VIII-1 IX 2007 Netherlands
578.
Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Skarżyński H.,Quality of voice in
patients with Reinke Oedema after laser microsurgery, 7 PAN European Voice Conference,
Abstract book, 29 VIII-1 IX 2007 Netherlands
579.
Skarżyński H., Lorens A., Wołujewicz K., New treatment option for patients with
mixed hearing loss, Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitae Sacrum 2007, Abstract
book, 26-29 VIII 2007 Seul, Korea
580.
Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Lorens A., Skarżyński H., Telefitting - new
chance for the CI users, Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitae Sacrum 2007,
Abstract book,26-29 VIII 2007 Seul, Korea
581.
Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Będziński W., Skarżyński H., Results of
rehabilitation in patiens with rhinolalia aperta, 27 World Congress of the International
Association of Logopedics and Phoniatrics, Abstract book,5-9 VIII 2007 Denmark
582.
Skarżyński H., Mrówka M., Mlotkowska-Klimek P., Porowski M.,Long term assessment
of the results of operations improving hearing based on the material of over 15000 ears, 6th
European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract
book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
583.
Markowska R., Szkiełkowska A., Będziński W., Ratyńska J., Skarżyński H., Assesment
of acoustic examination in patients with rhinoloalia aperta, 6th European Congress of OtoRhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book,30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
584.
Wolak T., Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński
H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.,A scanner noise impact on
functional Magnetic Resonance Imaging studiem, 6th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
585.
Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Skarżyński H., Results of CI application in
Elderly Recipients, Age Related Hearing Impairment Congress, Abstract book,24-25.05 2007
Antwerp, Belgia
586.
Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Śliwa L., Kochanek K., Orzechowski M.,
Kurjata R., Gołębiowski M., Szeszkowski W., Skarżyński H., A scanner noise impact on
functional Magnetic Resonance Imaging studiem, Abstract book, 6th European Congress of
Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
587.
Hatzopoulos S., Proser S., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H., ASSR threshold
estimation in normal and impaired hearing subjects, 6th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
588.
Karpiesz L., Kochanek K., Karpiesz A., Borawska B., Skarżyński H., Usefulness of tonepip evoked ABRs in diagnostics of retrochochlear hearing loss in tinnitus patients, 6th
European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract
book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
589.
Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant JD., Śliwa L., Skarżyński H., Application of ABRs
elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing loss. 6th European Congress of
Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Vienna, 6th European Congress of OtoRhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book,30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
590.
Senderski A., Skarżyński H., Kochanek K., Low redundancy Polish speech tests:
development and clinical application, 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head
and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
591.
Smurzyński J., Kochanek K., Skarżyński H., DPOAEs in patients with low-frequency
sensorineural hearing loss (LFSNHL), 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head
and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book,30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
592.
Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H., Evaluation of differences
between audiometric and ASSR thresholds in normal subjects, 6th European Congress of
Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book,30 VI - 4 VII 2007
Vienna, Austria
593.
Skarżyński H., Wysocki J., Krasucki K., Skarżyński PH., Porowski M., Morphological
examination of facial nerve, 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck
Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
594.
Wysocki J., Skarżyński H., Chrząstowski W., Szymański I., Orszulak P., Analysis of
symptomathology and concomitant diseases with balance disturbances in epidemiological
aspect, 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS),
Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
595.
Wysocki J., Skarżyński H., Chrząstowski W., Szymański I., Orszulak P.,Analysis of
agents carrying weight on therapeutic success in balance disturbances treated ambulatory by
betahistine application, 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck
Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
596.
Pankowska P., Barej A., Zgoda M., Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński
H.,Monitoring and control measures of rehabilitation program after cochlear implantation,
6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract
book,3 0 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
597.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A.,Bilateral implantation at IFPS, 6th
European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract
book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
598.
Skarżyński H., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Łazęcka K.,New application of
Vibrant Soundbridge Middle Ear Implant in the ears with mixed hearing loss, 6th European
Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4
VII 2007 Vienna, Austria
599.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Results of Partial Deafness Cochlear
Implantation with round window approach, 6th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
600.
Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz J., Skarżyński H., Remote Fitting of
Cochlear Implant System, 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck
Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
601.
Skarżyński H., Porowski M.,Congenital cholesteatoma in children – early recognition,
surgical management and postoperative care, 6th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
602.
Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Cholesteatoma
surgery and reconstruction of the incudostapedial joint as one-stage procedure, 6th
European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract
book,30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
603.
Skarżyński H., Porowski M., Skarżyńska B., Podskarbi-Fayette R., Surgical
management of congenital malformations of middle ear, 6th European Congress of OtoRhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
604.
Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Bruski Ł., Skarżyński PH., Multi-year
experience in application of multimedia programs „I can Hear”, and “I can speak” in hearing
screening, 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS),
Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
605.
Skarżyński H., Wysocki J., Porowski M., Krasucki K., Skarżyński PH., Morphological
examinations of facial nerve, 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and
Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
606.
Skarżyński H., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A.,Application of Vibrant
Soundbridge Middle Ear Implant in the ears with mixed hearing loss, 6th European Congress
of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007
Vienna, Austria
607.
Skarżyński H., Chrząstowski W., Szymański I., Orszulak P., Analysis of
symptomathology and concomitant diseases with balance disturbances in epidemiological
aspect, 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS),
Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
608.
Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant JD., Śliwa L., Skarżyński H., Application of ABRs
elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing loss, 6th European Congress of
Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007
Vienna, Austria
609.
Senderski A., McPherson DL., Harris M., Skarżyński H., Polish tests of distorted speech
– development and clinical usefulness- First results, 6th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
610.
Karpiesz L., Kochanek K., Karpiesz A., Borawska B., Skarżyński H., Usefulness of ABRs
elicited by short tone pips in diagnostics of tinnitus patients with retrochochlear hearing loss,
6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract
book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
611.
Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Śliwa L., Kochanek K., Orzechowski M.,
Kurjata R., Gołębiowski M., Szeszkowski W., Skarżyński H., A scanner noise impact on
functional Magnetic Resonance Imaging studiem, 6th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
612.
Czyżewski A., Kostek B., Suchomski P., Skarżyński H.,Examining possibilities of
transmitting signals to inner ear employing bone-conductive ultrasound carrier, 6th
European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract
book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna, Austria
613.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R., Anatomical and functional
reconstruction after modified radical operations, 6th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
614.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R., Surgical treatment of posttrauma
impairments of middle ear conducting system, 6th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
615.
Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Mrówka M., Mlotkowska-Klimek P., Skarżyńska
B., Rare genetic syndromes in otorhinolaryngology, 6th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
616.
Pankowska A., Barej A., Zgoda M., Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński
H., Metoda monitorowania i aktualizacji programu rehabilitacji u pacjentów implantowanych
- formuła 7-dniowych pobytów rehabilitacyjnych, 6th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery (EUFOS), Abstract book, 30 VI - 4 VII 2007 Vienna,
Austria
617.
Czyżewski A., Kostek B., Charukiewicz A., Kochanek K., Skarżyński H., Ultrasound
hearing in certain deaf patient cases, 12 Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii Dźwięku i
Obrazu w Gdańsku (XII International Symposium on Sound and Vision Engineering and
Mastering), Abstract book, 15-16 VI 2007 Gdańsk, Polska
618.
Skarżyński H., Lorens A., Partial deafness treatment in children and adults; III Meeting
Consensus on Auditory Implant, Abstract book, 14-16 VI 2007 Marsylia, Francja
619.
Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Kochanek K., I Can Hear - a system for mass
scale hearing screening, IV Annual Meeting Health Technology Assessment International,
Abstract book, 16-20 VI 2007 Barcelona, Spain
620.
Wąsowski A., Palko T., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Skarżyński H., Electrically
Elicited Stapedius Muscle Reflex in Cochlear Implant System fitting, MEDICON 2007: 11th
Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, Abstract
book, 26-30 VI 2007 Ljubljana, Slovenia
621.
Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H., Evaluation of differences
between audiometric and ASSR thresholds, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI 2007
Heidelberg, Germany
622.
Kochanek K., Żera J., Piłka A., Młyński R., Skarżyński H., Evaluation of Hearing
Protector Attenuation by Auditory Brainstem Responses, XX Biennial Symposium of the
International Evoked Response Audiometry Study Group, Abstract book, 10-14 VI 2007 Bled,
Słowenia
623.
Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H., Evaluation of Differences
between Audiometric and ASSR Thresholds, XX Biennial Symposium of the International
Evoked Response Audiometry Study Group, 10-14 VI 2007 Abstract book, Bled, Słowenia
624.
Smurzyński J., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Relationship between hearing
sensitivity and distortion-product otoacoustic emissions in patients with low-frequency
sensorineural hearing loss, XX Biennial Symposium of the International Evoked Response
Audiometry Study Group, Abstract book, 10-14 VI 2007 Bled, Słowenia
625.
Piotrowska A., Putkiewicz J., Lorens A., Pankowska A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński
H., Expectation of cochlear implant benefits prior to implantation, 8th EFAS Congress, 0509.06 2007 Heidelberg, Germany, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09.06 2007
Heidelberg, Germany
626.
Skarżyński H., Congenital cholesteatoma in children – early recognition, surgical
management and postoperative care, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI 2007
Heidelberg, Germany
627.
Skarżyński H., Porowski M., Skarżyńska B., Podskarbi-Fayette., Management of
congenital malformations of middle ear, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI 2007
Heidelberg, Germany
628.
Skarżyński H., Wysocki J., Porowski M., Krasucki K., Skarżyński PH., Morphological
examinations of facial nerve, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI 2007 Heidelberg,
Germany
629.
Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.,Partial Deafness Cochlear
Implantation: Outcomes with the DUET Partial Deafness Cochlear Implantation: Outcomes
with the DUET, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI 2007 Heidelberg, Germany
630.
Skarżyński H., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Application of Vibrant
Soundbridge Middle Ear Implant in the ears with mixed hearing loss, 8th EFAS Congress,
Abstract book, 05-09 VI 2007 Heidelberg, Germany
631.
Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H., Evaluation of differences
between audiometric and ASSR thresholds in normal subjects, 8th EFAS Congress, Abstract
book, 05-09 VI 2007 Heidelberg, Germany
632.
Senderski A., McPherson DL., Harris M., Skarżyński H., Polish tests of distorted speech
– development and clinical usefulness: First results, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09
VI 2007 Heidelberg, Germany
633.
Czyżewski A., Kostek B., Suchomski P., Skarżyński H.,Examining possibilities of
transmitting signals to inner ear employing bone-conductive ultrasound carrier, 8th EFAS
Congress, 05-09 VI 2007 Heidelberg, Germany
634.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R.,Anatomical and functional
reconstruction after modified radical operations, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI
2007 Heidelberg, Germany
635.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M., Mlotkowska-Klimek P., Skarżyńska
B.,Rzadkie zespoły genetycznie uwarunkowane w otolaryngologii, 8th EFAS Congress,
Abstract book, 05-09 VI 2007 Heidelberg, Germany
636.
Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński
H., Expectations connected with CI metod, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI 2007
Heidelberg, Germany
637.
Coninx F., Lorens A., Piotrowska A., Hubinger P., Skarżyński H., AST German vs Polish,
8th EFAS Congress, Abstract book,05-09 VI 2007 Heidelberg, Germany
638.
Coninx F., Lorens A., Piotrowska A., Hubinger P., Skarżyński H., Nonverbal Phoneme
Identifikation Test, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI 2007 Heidelberg, Germany
639.
Hubinger P., Coninx F., Fink, Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., SPINE New
version In Polish and German language, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI 2007
Heidelberg, Germany
640.
Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Application of DUET speech
processor for electric-acoustic stimulation (EAS), 8th EFAS Congress, Abstract book,05-09 VI
2007 Heidelberg, Germany
641.
Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz J., Skarżyński H., Remote Fitting of
Cochlear Implant System, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI 2007 Heidelberg,
Germany
642.
Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński
H.,Estimation of abnormalities of Cochlear Implant Electrode placement using Spread of
Excitation measurement, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI 2007 Heidelberg,
Germany
643.
Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant JD., Śliwa L., Skarżyński H., Applications of ABRs
elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing loss. 8th EFAS Congress,
Heidelberg, 6-9.06.2007, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09 VI 2007 Heidelberg,
Germany
644.
Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Śliwa L., Kochanek K., Orzechowski M.,
Kurjata R., Gołębiowski M., Szeszkowski W., Skarżyński H., A scanner noise impact on
functional Magnetic Resonance Imaging studiem, 8th EFAS Congress, Abstract book ,05-09 VI
2007 Heidelberg, Germany
645.
Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Lutek A., Skarżyński H.,
Expectations of cochlear implant benefits prior to implantation, 8th EFAS Congress, Abstract
book, 05-09 VI 2007 Heidelberg, Germany
646.
Coninx F., Lorens A., Piotrowska A., Hübinger P., AAST Adaptive Auditory Speech Test
- the Polish version, 8th EFAS Congress, Abstract book, 05-09.06 2007 Heidelberg, Germany
647.
Lorens, M. Polak, A. Piotrowska, Skarżyński H., Application of DUET speech processor
for electric-acoustic stimulation (EAS); EFAS, Abstract book, 06-09 VI 2007, Heidelberg,
Germany
648.
Kapiesz L., Skarżyński H., Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B.,
Latkowska E., Szymańska E.,Etiologia i wyniki habituacji szumu usznego u pacjentów w
materiale własnym The etiology and results of habituation of tinnitus patients in our
material, 2nd National Congress of Audiology 6th International Symposium - Modern
Problems of Physiology and Pathology of Hearing, Abstract book, 28.05-1 VI 2007 Suzdal,
Rosja
649.
Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A.,
Aktualny algorytm postępowania z pacjentem z szumami usznymi i lub nadwrażliwością na
dźwięki w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, 2nd National Congress of
Audiology 6th International Symposium - Modern Problems of Physiology and Pathology of
Hearing, Abstract book, 28.05-1 VI 2007 Suzdal, Rosja
650.
Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A.,Szumy
uszne u dzieci w materiale Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, 2nd National
Congress of Audiology 6th International Symposium - Modern Problems of Physiology and
Pathology of Hearing, Abstract book, 28.05-1 VI 2007 Suzdal, Rosja
651.
Skarżyński H., Karpiesz A., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Skarżynska B.,
Рекострукция анатомическая и функциональная после радикальных
модифицированных операций, 2nd National Congress of Audiology 6th International
Symposium - Modern Problems of Physiology and Pathology of Hearing, Abstract book,
28.05-1 VI 2007 Suzdal, Rosja
652.
Karpiesz L., Skarżyński H., Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A.,
Szymańska E., Sarnicka I., Latkowska E., Причины и лечение ушных шумов на материале
18 000 пациентов Клиники Ушных Шумов Института Физиологии И Патологии Слуха в
Варшаве, 2nd National Congress of Audiology 6th International Symposium - Modern
Problems of Physiology and Pathology of Hearing, Abstract book,28.05-1 VI 2007 Suzdal,
Rosja
653.
Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A.,
Диагностика и лечение пациентов с ушным шумом в Институте Физиологии и Патологии
Слуха в Варшаве, 2nd National Congress of Audiology 6th International Symposium Modern Problems of Physiology and Pathology of Hearing, Abstract book, 28.05-1 VI 2007
Suzdal, Rosja
654.
Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Speech test results of Vibrant
Soundbridge Middle Ear Implant in the ears with mixed hearing loss; 2nd National Congress
of Audiology 6th International Symposium - Modern Problems of Physiology and Pathology
of Hearing, Abstract book, 28.05-1 VI 2007 Suzdal, Rosja
655.
Karpiesz L., Skarżyński H., Bartnik., Borawska B., Szymańska E., Latkowska E.,Etiologia
i wyniki metody habituacji na materiale kliniki szumów usznych, 2nd National Congress of
Audiology 6th International Symposium - Modern Problems of Physiology and Pathology of
Hearing, Abstract book, 28.05-1 VI 2007 Suzdal, Rosja
656.
Bogorodzki P., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński
H., Gradkowski W.,Modelling BOLD Response In Auditory Cortex with Baloon Hemodynamic
Model, Joint annual meeting of International Society of Magnetic Resonance in Medicine &
European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology, Abstract book, 19-25 V
2007 Berlin, Germany
657.
Kochanek K., Śliwa L., Zając J., Skarżyński H., A Universal Computer Audiometer for
Objective Hearing Testing and Screening IEEE International Workshop on Medical
Instrumentation and Applications, Abstract book, 4-5 V 2007 Warszawa, Polska
658.
Karpiesz L., Skarżyński H., Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B.,
Latkowska E., Szymańska E.,Etiologia i wyniki habituacji szumu usznego u pacjentów w
materiale własnym. The etiology and results of habituation of tinnitus patients in our
material, IV Międzynarodowa Białorusko - Polska Konferencja Otolaryngologów - Aktualne
Problemy Farmakoterapii w Otolaryngologii, Abstract book, 25-26 V 2007 Grodno, Belarus
659.
Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska
A.,Aktualny algorytm postępowania z pacjentem z szumami usznymi i lub nadwrażliwością na
dźwięki w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, IV Międzynarodowa Białorusko
- Polska Konferencja Otolaryngologów - Aktualne Problemy Farmakoterapii w
Otolaryngologii, Abstract book, 25-26 V 2007 Grodno, Belarus
660.
Borawska B., Karpiesz L., Skarżyński H., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A.,Szum
uszny i nadwrażliwość słuchowa u dzieci, IV Międzynarodowa Białorusko - Polska Konferencja
Otolaryngologów - Aktualne Problemy Farmakoterapii w Otolaryngologii, Abstract book, 2526 V 2007 Grodno, Belarus
661.
Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A.,Szumy
uszne u dzieci w materiale Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, IV
Międzynarodowa Białorusko - Polska Konferencja Otolaryngologów - Aktualne Problemy
Farmakoterapii w Otolaryngologii, Abstract book, 25-26 V 2007 Grodno, Belarus
662.
Skarżyński H., Karpiesz L., Karpiesz A., Podskarbi-Fayette R.,Możliwości współczesnej
otologii i ich realizacja w IFPS w Warszawie, IV Międzynarodowa Białorusko - Polska
Konferencja Otolaryngologów - Aktualne Problemy Farmakoterapii w Otolaryngologii,
Abstract book, 25-26 V 2007 Grodno, Belarus
663.
Borawska B., Skarżyński H., Bartnik G., Karpiesz L., Raj-Koziak D., Fabijanska A.,Szumy
Uszne u dzieci, IV Międzynarodowa Białorusko - Polska Konferencja Otolaryngologów -
Aktualne Problemy Farmakoterapii w Otolaryngologii, Abstract book, 25-26 V 2007 Grodno,
Belarus
664.
Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant JD., Śliwa L., Skarżyński H., Application of ABRs
elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing loss, IV Międzynarodowa
Białorusko - Polska Konferencja Otolaryngologów - Aktualne Problemy Farmakoterapii w
Otolaryngologii, Abstract book, 25-26 V 2007 Grodno, Belarus
665.
Kochanek K., Żera J., Młyński R., Piłka A., Skarżyński H., Ocena skuteczności
ochronników słuchu za pomocą pomiarów otoemisji akustycznych, IV Międzynarodowa
Białorusko - Polska Konferencja Otolaryngologów - Aktualne Problemy Farmakoterapii w
Otolaryngologii, Abstract book, 25-26 V 2007 Grodno, Belarus
666.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zastosowanie stymulacji elektrycznoakustycznej z wykorzystaniem systemu Nucleus Contour Softip, IV Międzynarodowa
Białorusko - Polska Konferencja Otolaryngologów - Aktualne Problemy Farmakoterapii w
Otolaryngologii, Abstract book, 25-26 V 2007 Grodno, Belarus
667.
Skarżyński H., Kochanek K., Aktualna rola badań obiektywnych w diagnostyce słuchu
u dzieci, IV Międzynarodowa Białorusko - Polska Konferencja Otolaryngologów - Aktualne
Problemy Farmakoterapii w Otolaryngologii, Abstract book,25-26. V 2007 Grodno, Belarus
668.
Łazęcka K., Skarżyński H., Porowski M., Postępowanie w zaburzeniach słuchu
występujących u dzieci w zespole Downa, IV Międzynarodowa Białorusko - Polska
Konferencja Otolaryngologów - Aktualne Problemy Farmakoterapii w Otolaryngologii,
Abstract book, 25-26 V 2007 Grodno, Belarus
669.
Zgoda M., Lorens A., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński H., Educational
consequences of bimodal stimulation, 11th International Conference on Cochlear Implants in
Children, Abstract book,11-14 IV 2007 Charlotte, USA
670.
Coninx F., Lorens A., Piotrowska A., Hubinger P., Skarżyński H., The Adaptive Auditory
Speech Test (AAST) - development of the Polish version, 11th International Conference on
Cochlear Implants in Children, Abstract book,11-14 IV 2007 Charlotte, USA
671.
Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E ., Wolak T., Śliwa L ., Kochanek K ., Orzechowski
M., Kurtaja R., Gołębiowski M., Skarżyński H., A scanner noise impact on functional Magnetic
Resonance Imaging studies, 11th International Conference on Cochlear Implants in Children,
Abstract book, 11-14 IV 2007 Charlotte, USA
672.
Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H., Evaluation of differences
between audiometric and ASSR thresholds, 11th International Conference on Cochlear
Implants in Children, Abstract book, 11-14 IV 2007 Charlotte, USA
673.
Ratyńska J., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Kurkowski M., Włodarczyk
E., Presentation of the implementation of the Tomatis Method in 200 school in Poland
through the Ministry of Education and the results after one year, 11th International
Conference on Cochlear Implants in Children, Abstract book, 11-11-14 IV 2007 Charlotte, USA
674.
Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant J., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H., Potential
usefulness of auditory brainstem responses elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear
hearing loss, 11th International Conference on Cochlear Implants in Children, Abstract book,
11-14 IV 2007 Charlotte, USA
675.
Senderski A., Piłka A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Auditory event related
potentials among dyslexics and normal readers, 11th International Conference on Cochlear
Implants in Children, Abstract book, 11-14 IV 2007 Charlotte,USA
676.
Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Partial Deafness Cochlear Implantation:
Outcomes with the DUET, 11th International Conference on Cochlear Implants in Children,
Abstract book, 11-14 IV 2007 Charlotte,USA
677.
Kurkowski M., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skoczylas A., Dyskryminacja
wysokości dźwięków a zaburzenia komunikacji językowej, 11th International Conference on
Cochlear Implants in Children, Abstract book, 11-14 IV 2007 Charlotte,USA
678.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI)
in Children with Electric and Acoustic Stimulation (EAS) application, 11th International
Conference on Cochlear Implants in Children, Abstract book, 11-14 IV 2007 Charlotte,USA
679.
Woźniak A., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Skarżyński H., Dobór materiału
słownego do testu adaptacyjnego AAST, 11th International Conference on Cochlear Implants
in Children, Abstract book, 11-14 IV 2007 Charlotte,USA
680.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Zastosowanie implantów ucha
środkowego w niedosłuchach mieszanych – nowe wskazania, III Polsko-Amerykańska
Konferencja Otolaryngologiczna – “Wyzwania Współczesnej Neuro-Otologii”, Abstract book,
15-17 III 2007 Warszawa, Polska
681.
Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.,Zastosowanie stymulacji
elektryczno-akustycznej z wykorzystaniem systemu DUET, III Polsko-Amerykańska
Konferencja Otolaryngologiczna – “Wyzwania Współczesnej Neuro-Otologii”, Abstract book,
15-17 III 2007 Warszawa, Polska
682.
Senderski A., Skarżyński H.,Auditory event-related potentials among dyslexic and
normal readers, ARCJC International Tomatis Convention, Abstract book,14-18 III 2007
Mexico
683.
Skarżyński H., Ratyńska J., Mularzluk M., Senderski A., Kurkowski M., Sound pitch
discrimination in patients with language disorders normal readers, ARCJC International
Tomatis Convention, Abstract book, 14-18 III 2007 Mexico
684.
Skarżyński H., Kurkowski M., Ratyńska J., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Włodarczyk
E.,Implementation of the Tomatis Method in 200 special and integration schools in Poland,
International Tomatis Convention, Abstract book, 14-18 III 2007 Mexico
685.
Skarżyński H., Kurkowski M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skoczylas A.,Pitch
discrimination disturbances and language communication disorders IARCTC, International
Tomatis Convention, Abstract book, 14-18 III 2007 Mexico
686.
Senderski A., Kurkowski M., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Ratyńska J.,Central
auditory processing in dyslexics and normal readers konferencja IARCTC, International
Tomatis Convention, Abstract book, 14-18 III 2007 Mexico
687.
Skarżyński H., Kurkowski M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skoczylas A., Dyskryminacja
wysokości dźwięków a zaburzenia komunikacji językowej, International Tomatis Convention,
Abstract book, 14-18 III 2007 Mexico
688.
Skarżyński H,. Szkiełkowska A., Kurkowski M., Mularzuk M., Włodarczyk E.,
Presentation of the implementation of Tomatis Metod in 200 schools in Poland through the
Ministry of Education and results after one year, International Tomatis Convention, Abstract
book, 14-18 III 2007 Mexico, Mexico
689.
Skarżyński H., Ratyńska A., Mularzuk M., Senderski A., Sound iutch discrimination in
patients with language disorders, International Tomatis Convention, Abstract book, 14-18 III
2007 Mexico, Mexico
690.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Surgical Procedure in EAS and PDCI-Difficult
Cases, Hearing Preservation Workshop, Abstract book, 16-19 October 2008, Kansas, USA
691.
Lorens, M. Polak, A. Piotrowska, Skarżyński H., Partial Deafness Cochlear
Implantation: Outcomes with the DUET, American Auditory Society; Abstract book, 4-6 III
2007, Scottsdale, USA
692.
Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant J D., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H., Potential
usefulness of auditory brainstem responses elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear
hearing loss, Annual Meeting of American Auditory Society 2007, Abstract book, 3-6 III 2007
Scottsdale, Arizona, USA
693.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Partial Deafness Cochlear Implantation with
Round Window Approach, Annual Meeting of American Auditory Society 2007, Abstract
book, 3-6 III 2007 Scottsdale, Arizona, USA
694.
Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Partial Deafness Cochlear
Implantation: Outcomes with the DUET, Annual Meeting of American Auditory Society 2007,
Abstract book,3-6 III 2007 Scottsdale, Arizona, USA
695.
Smurzyński J., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Distortion-product otoacoustic
emissions (DPOAEs) in patients with low- frequency sensorineural hearing loss (LFSNHL),
Annual Meeting of American Auditory Society 2007, Abstract book, 3-6 III 2007 Scottsdale,
Arizona, USA
696.
Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H., Evaluation of differences
between audiometric and ASSR thresholds, Annual Meeting of American Auditory Society
2007, Abstract book, 3-6 III 2007 Scottsdale, Arizona, USA
697.
Hatzopoulos S., Prosser S., Kochanek K., Śliwa L Skarżyński H., Auditory Steady State
Responses (ASSR): Threshold estimation in normal and impaired hearing subjects, Annual
Meeting of American Auditory Society 2007, Abstract book, 3-6 III 2007 Scottsdale, Arizona,
USA
698.
Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Cholesteatoma
surgery and reconstruction of the incudostapedial joint as one-stage procedure, Annual
Meeting of American Auditory Society 2007, Abstract book, 3-6 III 2007 Scottsdale, Arizona,
USA
699.
Kochanek K., Skarżyński H., Śliwa L., ASSR Threshold Estimation In Normal And
Impaired Hearing Subjects, Annual Meeting of American Auditory Society 2007, Abstract
book, 3-6 III 2007 Scottsdale, Arizona, USA
700.
Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Standardy Postępowania DiagnostycznoTerapeutycznego w chorobach nosa, uszu i gardła u dzieci, Annual Meeting of American
Auditory Society 2007, Abstract book, 3-6 III 2007 Scottsdale, Arizona, USA
701.
Skarżyński., Lorens., Piotrowska., Preservation of low frequency hearing after
cochlear implantation, HPW V, Abstract book, 13-14 X 2006 North Carolina, USA
702.
Kochanek K., Zając J., Pietraszek S., Piłka A., Skarżyński H., The possibilities of distance
learning In ABR and OAE testing methodology by means of the Kuba Mikro AS device, I
Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Abstract book, 10–12 IX 2006 Warszawa, Polska
703.
Kochanek K., Piłka A., Śliwa L., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia u
osób z ubytkami słuchu typu ślimakowego z zastosowaniem słuchowych potencjałów stanu
ustalonego – ASSR, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Abstract book, 10–12 IX 2006
Warszawa, Polska
704.
Kochanek K., Zając J., Pietraszek S., Piłka A., Skarżyński H.,The possibilities of distance
learning In ABR and OAE testing methodology by means of the Kuba Mikro AS device, I
Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Abstract book, 10–12 IX 2006 Warszawa, Polska
705.
Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Kuriata R., Orzechowski M., Wolak T., Kochanek
K., Skarżyński H., Śliwa L., Szeszkowski W., Measuring BOLD by the means of hemodynamic
model: a metod for guantitative analysis of fMRI time series. ESMRMB, 23rd Annual Scientific
Meeting, Abstract book, 21-23 IX 2006 Warszawa, Polska
706.
Kochanek K., Skarżyński H., DPOAEs In Patients With Low-Frequency Sensorineural
Hearing Loss, ESMRMB, 23rd Annual Scientific Meeting, Abstract book, 21-23 IX 2006
Warszawa, Polska
707.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A., Results of EAS and DUET application in PDCI,
XXVIII International congress of audiology, Abstract book, 03-07 IX 2006 Innsbruck, Austria
708.
Skarżyński H., Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., New application of
cochlear implantation, 11th Danube Symposium 2006, Internationl Otolaryngological
Congress, Abstract book, 27-30 IX 2006 Bled, Slovenia
709.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi R., Porowski M., Results
in treatment of congenital defects of the external ear, 11th Danube Symposium 2006,
Internationl Otolaryngological Congress, Abstract book, 27-30 IX 2006 Bled, Slovenia
710.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek, Podskarbi R., Porowski M., Procedure
of treatment of congenital defects of the middle ear, 11th Danube Symposium 2006,
Internationl Otolaryngological Congress, Abstract book, 27-30 IX 2006 Bled, Slovenia
711.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi R., Hearing
loss treatment in various aquired and congenital ear malformations with the use of bone
anchored hearing aids (BAHA), 11th Danube Symposium 2006, Internationl Otolaryngological
Congress, Abstract book, 27-30 IX 2006 Bled, Slovenia
712.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek, Podskarbi R., Porowski M., Surgical
treatment of otosclerosis in children, 11th Danube Symposium 2006, Internationl
Otolaryngological Congress, Abstract book, 27-30 IX 2006 Bled, Slovenia
713.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Application of electric and acoustic
stimulation (EAS) in partially deafened children, Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum
Amicitae Sacrum, Abstract book, 27-30 VIII 2006 Moscow, Russia
714.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Porowski M.,
Podskarbi-Fayette R., Anatomical and functional reconstruction after a modified radical ear
operation, IX International Congress of the European Society of Pediatric
Otorhinolaryngology, Abstract book, 18-21 VI 2006 Paris, France
715.
Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Results of
treatment of otosclerosis in children, IX International Congress of the European Society of
Pediatric Otorhinolaryngology, Abstract book, 18-21 VI 2006 Paris, France
716.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Cochlear implantation in Partially Deafened
Children, IX International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology,
Abstract book, 18-21 VI 2006 Paris, France
717.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Results of PDCI study, 9th International
Conference of Cochlear Implants, Abstract book, 4-17 VI 2006 Vienna, Austria
718.
Skarżyński H., Mrówka M., Klimek P., Podskarbi R., Lorens A., Piotrowska A., Round
window approach with different types of electrodes disign for hearing preservation, 9th
International Conference of Cochlear Implants, Abstract book, 14-17 VI 2006 Vienna, Austria
719.
Skarżyński H., Mrówka M., Klimek P., Podskarbi R., Piotrowska A., Surgical procedure
of cochlear implantation in small children, 9th International Conference of Cochlear Implants,
Abstract book, 14-17 VI 2006 Vienna, Austria
720.
Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Stability of hearing preservation after PDCI,
9th International Conference of Cochlear Implants, Abstract book, 14-17 VI 2006 Vienna,
Austria
721.
Piotrowska A., Furmanek M., Lorens A., Skarżyński H., Walecki JM., Application of
temporal bone computed tomography in selection for cochlear implants, 9th International
Conference of Cochlear Implants, Abstract book, 14-17 VI 2006 Vienna, Austria
722.
Wąsowski A., Rudowski P., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Skarżyński H.,
Telemedical application for remote cochlear implant fitting, 9th International Conference of
Cochlear Implants, Abstract book, 14-17 VI 2006 Vienna, Austria
723.
Wąsowski A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Factors
affecting speech perception in cochlear implanted adults, 9th International Conference of
Cochlear Implants, Abstract book, 14-17 VI 2006 Vienna, Austria
724.
Zgoda M., Putkiewicz J., Wąsowski A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., The
effects of significant residual hearing on self satisfaction or self report of benefits in cochlear
implanted adults, 9th International Conference of Cochlear Implants, Abstract book, 14-17 VI
2006 Vienna, Austria
725.
Walkowiak A., Lorens A., Wąsowski A., Skarżyński H., Pitch scaling versus spread of
excitation in cochlear implant users, 9th International Conference of Cochlear Implants,
Abstract book, 14-17 VI 2006 Vienna, Austria
726.
Skarżyński H., Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Putkiewicz J, Bilateral cochlear
implants in children, Newborn Hearing Screening, Abstract book, 31 V -03 VI 2006 Como,
Italy
727.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A. , Zgoda M., Pankowska A., Partial Deafness
Cochlear Implantation in children - rehabilitaion results, Newborn Hearing Screening,
Abstract book, 31 V -03 VI 2006 Como, Italy
728.
Obrycka A., Pankowska A., Zgoda M., Putkiewicz J., Lorens A., Skarżyński H.,
Monitoring sound detection and identification in cochlear implanted children, Newborn
Hearing Screening, Abstract book, 31 V-03 VI 2006 Como, Italy
729.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., New method of partial deafness treatment,
8th International Congress of the Mediterranean Society of Otology & Audiology, Abstract
book, 17-19 V 2006 Dubrovnik, Croatia
730.
Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., A case of congenital
ear disorder – bilateral absence of the long process of the incus, 8th International Congress
of the Mediterranean Society of Otology & Audiology, 17-19 V 2006 Dubrovnik, Croatia
731.
Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
Surgical treatment of tympanosclerosis – posibilities and limitations, 8th International
Congress of the Mediterranean Society of Otology & Audiology, Abstract book, 17-19 V 2006
Dubrovnik, Croatia
732.
Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M.,
Stapedotomy in chronic otitis, 8th International Congress of the Mediterranean Society of
Otology & Audiology, Abstract book, 17-19 V 2006 Dubrovnik, Croatia
733.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Zgoda M., Obrycka A.,
Putkiewicz J.: Pediatric Cochlear Implant Program at ICHS, 8th European Symposium on
Pediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 25-28 III 2006 Venice, Italy
734.
Skarżyński H., Lorens H., Piotrowska A., Partial Deafness Cochlear Implantation in
children, 8th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Abstract book,25-28
III 2006 Venice, Italy
735.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Putkiewicz J., Preliminary results
after bilateral cochlear implantation in children, 8th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation, Abstract book,25-28 III 2006 Venice, Italy
736.
Obrycka A., Zgoda M., Pankowska A., Putkiewicz J., Lorens A., Skarżyński H.,
Monitoring of sound detection and identification in cochlear implants, 8th European
Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 25-28 III 2006 Venice, Italy
737.
Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., New application of cochlear implant in a child
with mixed hearing loss, 8th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation,
Abstract book, 25-28 III 2006 Venice, Italy
738.
Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Pankowska A., Results of cochlear
implantation in children with auditory neuropathy, 8th European Symposium on Paediatric
Cochlear Implantation, Abstract book, 25-28 III 2006 Venice, Italy
739.
Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Skarżyński H., Emotional
expression in children with cochlear implants, 8th European Symposium on Paediatric
Cochlear Implantation, Abstract book, 25-28 III 2006 Venice, Italy
740.
Jeruzalska M., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Colors of life. Benefits after
Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI) – patient’s perspective. XVIII IFOS World
Congress, Abstract book, 25-30 VI 2005 Rome, Italy
741.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Rehabilitation of high frequency hearing loss
by combining electric and acoustic stimulation – partial deafness cochlear implantation
(PDCI) XVIII IFOS World Congress, Abstract book, 25-30 VI 2005, Rome, Italy
742.
Jeruzalska M., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Colors of life. Benefits after
Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI) – patient’s perspective, 10th Symposium on
Cochlear Implants in Children, 15-29 III 2005, Dallas, USA
743.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Partial deafness cochlear implantation.
Surgical technique and live surgery, Hearing Preservation Workshop IV, Abstract book 14-15
X 2005 Kajetany/Warszawa, Polska
744.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A., Results of the Partial Deafness Cochlear
Implantation Study, Hearing Preservation Workshop, Abstract book IV 14-15 X 2005
Kajetany/Warszawa, Polska
745.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A., Wyniki zastosowania stymulacji elektryczno
akustycznej u pacjentów z częściową głuchotą, Międzynarodowa konferencja diagnostyka i
leczenie chorób ucha wewnętrznego IV konferencja otolaryngologów polskich i francuskich,
Abstract book 18-19 XI 2005, Warszawa, Polska
746.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Low frequency hearing preservation after
partial deafness cochlear implantation in PDCI, 7th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation, Abstract book, 2-5 V 2004 Geneva, Switzerland
747.
Lorens A., Piotrowska A., Walkowiak A., Skarżyński H., Speech processor fitting in
patients with partial deafness, 7th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation,
Abstract book, 2-5 V 2004 Geneva, Switzerland
748.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Stability of low frequency hearing
preservation after cochlear implantation in children, 7th European Symposium on Pediatric
Cochlear Implantation, Abstract book, 2-5 V 2004 Geneva, Switzerland
749.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Results of partial deafness cochlear
implantation, 7th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 25 V 2004 Geneva, Switzerland
750.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Wyniki leczenia częściowej głuchoty przy
pomocy implantów ślimakowych, XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne, Abstract
book,1 8-20 III 2004 Zakopane, Polska
751.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Proponowany standard badań zachowania
resztek słuchowych u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego, Abstract book,XV
Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne, 18-20 III 2004 Zakopane, Polska
752.
Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Zgoda M., Piotrowska A.,
Skarżyński H., Odczucie głośności towarzyszące progowi wywołanemu elektrycznie, Abstract
book,XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne, 18-20 III 2004 Zakopane, Polska
753.
Mueller-Malesińska M., Pollak A., Płoski R., Korniszewski L., Waligóra J., Skórka A.,
Skarżyński H., Wysoka częstość mutacji 313del I 4 genu GJB2 w populacji polskiej w
porównaniu z innymi populacjami rasy białej, XV Międzynarodowe Sympozjum
Audiologiczne, Abstract book,18-20 III 2004 Zakopane, Polska
754.
Kochanek K., Skarżyński H., Śliwa L., Piłka A., Ocena rozrzutu śródosobniczego progów
odpowiedzi ASSR u osób ze słuchem prawidłowym, XV Międzynarodowe Sympozjum
Audiologiczne, Abstract book,18-20 III 2004 Zakopane, Polska
755.
Wąsowski A., Śliwa L., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński
H., Związek pomiędzy progiem elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego
a parametrami stymulacji elektrycznej przez implant ustalonymi metodami
psychoakustycznymi, XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne, Abstract book, 18-20
III 2004 Zakopane, Polska
756.
Walkowiak A., Lorens A., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński H., Rejestracja wzorca
pobudzenia receptora słuchowego powstałego w procesie elektostymulacji, XV
Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne, Abstract book,18-20 III 2004 Zakopane, Polska
757.
Mueller-Malesińska M., Pollak A., Płoski R., Korniszewski L., Waligóra J., Skórka A.,
Skarżyński H., Wysoka częstotliwość niewykrywalnych mutacji współdziałających z 35delG w
patogenezie niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie w populacji Polski, XV
Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne, Abstract book, 18-20 III 2004 Zakopane, Polska
758.
Mrówka M., Skarżyński H., Stosowanie słuchowych aparatów wszczepialnych – stan
współczesny, XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne, Abstract book, 18-20 III 2004
Zakopane, Polska
759.
Lorens A., Walkowiak A., Wąsowski A., Piotrowska A., Skarżyński H., Proponowany
standard dopasowania procesora mowy i oceny audiologicznej po wszczepieniu implantu
ślimakowego, XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne, Abstract book, 18-20 III 2004
Zakopane, Polska
760.
Skarżyński H., Mrówka M., Piotrowska A., Serafin J., Wyniki zastosowania aparatu
RetroX u pacjentów z obustronnym niedosłuchem w zakresie wyłącznie wysokich
częstotliwości, XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne, Abstract book, 18-20 III 2004
Zakopane, Polska
761.
Zgoda M., Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Piotrowska A.,
Skarżyński H., Subiektywna ocena poziomu korzyści słuchwych dorozłych użytkowników
systemu implantu ślimakowego, XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne, Abstract
book, 18-20 III 2004 Zakopane, Polska
762.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Results Of Bimodal Stimulation After Partial
Deafness Cochlear Implantation (PDCI), Meeting Consensus on Auditory Implants, Abstract
book, 19-21 II 2004 Valencia, Spain
763.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Preservation Of Residual Hearing After
CochlearImplantation In Partially Deafned Patients. II Meeting Consensus on Auditory
Implants, Abstract book, 19-21 II 2004 Valencia, Spain
764.
Izworski A., Kochanek K., Skarżyński H., Tadeusiewicz R., Bułka J., Bania P., Wochlik I.,
Śliwa L., Mobile system for acquisition and automatic recognition of the auditory braistem
response signals. !st International Conference on Telemedicine and Multimedia
Communication, Abstract book, 10-12 X 2003 Kajetany, Polska
765.
Lorens A., Skarżyński H., Results of partial deafness cochlear implantation. Hearing
Preservation Workshop II, Abstract book, 17-18 X, 2003 Frankfurt am Main, Germany
766.
Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Speech perception results after partial
deafness cochlear implantation. 50th Congress SSO, Abstract book, 8-11 XI 2003 Bratislava,
Slovakia
767.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., New method of partial deafness treatment.
50th Congress SSO, Abstract book, 8-11 XI 2003 Bratislava, Slovakia
768.
Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Kochanek K., „I can hear” – A system for
universal hearing screening in school age children. Organization and results obtained in the
year 2002, 50th Congress SSO, Abstract book, 8-11 XI 2003 Bratislava, Slovakia
769.
Skarżyński H., Piotrowska A., Zawadzki R., Lorens A., New method of Partial deafness
treatment – pre-, intra-, postoperative procedure, VII International Conference on Cochlear
Implants and Related Audiological Sciences, Abstract book, 22-24 V 2003 Kajetany, Polska
770.
Lorens A., Piotrowska A., Śliwa L., Walkowiak A., Skarżyński H., Relation between MCL
and ESRT in young children, experienced implant users, VII International Conference on
Cochlear Implants and Related Audiological Sciences, Abstract book,22-24 V 2003 Kajetany,
Polska
771.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., New method of partial deafness treatment.
VII International Conference on Cochlear Implants and Related Audiological Sciences,
Abstract book, 22-24 V 2003 Kajetany, Polska
772.
Śliwa L., Lorens A, Wąsowski A., Walkowiak A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
Application of combined Neural Response Telemetry (NRT) and stapedius muscle reflex
(ESMR) measurement in evaluation of speech processor fitting parameters. VII International
Conference on Cochlear Implants and Related Audiological Sciences, Abstract book, 22-24 V
2003 Kajetany, Polska
773.
Śliwa L., Senderski A., Kochanek K., Walkowiak A., Lorens A, Skarżyński H., Application
of EABRs in assessment of auditory system in implanted patients. VII International
Conference on Cochlear Implants and Related Audiological Sciences, Abstract book, 22-24 V
2003 Kajetany, Polska
774.
Lorens A., Piotrowska A., Śliwa L., Walkowiak A., Skarżyński H., Relation between MCL
and ESRT in young children, experienced implant users. VII International Conference on
Cochlear Implants and Related Audiological Sciences, Abstract book, 22-24 V 2003 Kajetany,
Polska
775.
Szuchnik J., Piotrowska A., Skarżyński H., Different patterns of auditory development
in children with cochlear implants, VII International Conference on Cochlear Implants and
Related Audiological Sciences, Abstract book, 22-24 V 2003 Kajetany, Polska
776.
Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Kochanek K., Applications of multimedia and
telemedical technology to audiology and speech therapy. VII International Conference on
Cochlear Implants and Related Audiological Sciences, Abstract book, 22-24 V 2003 Kajetany,
Polska
777.
M.Mueller-Malesińska, J.Szuchnik, J.Rostkowska, B.Wojewódzka, Skarżyński H.,
Results of hearing and speech therapy applying methods based on oral language in children
with early identified congenital hearing impairment, VII International Conference on
Cochlear Implants and Related Audiological Sciences, Abstract book, 22-24 V 2003 Kajetany,
Polska
778.
Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski L., Skórka A., Skarżyński H., Pollak
A., Płoski R., Phenotype characteristics of the hearing impaired patients with the mutation in
GJB2 gene, VII International Conference on Cochlear Implants and Related Audiological
Sciences, Abstract book, 22-24 V 2003 Kajetany, Polska
779.
Skarżyński H., Wysocki J., Stapedotomia w tympanoplastyce, VII International
Conference on Cochlear Implants and Related Audiological Sciences, Abstract book, 22-24 V
2003 Kajetany, Polska
780.
Skarżyński H., Wysocki J., Stapedotomia w zaawansowej otosklerozie i
tympanosklerozie, VII International Conference on Cochlear Implants and Related
Audiological Sciences, Abstract book, 22-24 V 2003 Kajetany, Polska
781.
Śliwa L., Senderski A., Kochanek K., Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński H.,
Application of EABRs in Assessment of auditory system in implanted patients, VII
International Conference on Cochlear Implants and Related Audiological Sciences, Abstract
book, 22-24 V 2003 Kajetany, Polska
782.
Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., A comparison of
auditory brainstem responses elicited by 4000 Hz tone pips with Gaussian envelope and
different width of acoustic spectra in subjects with high-frequency hearing loss. XVIII Biennial
Symposium IERASG, Abstract book, 8-12 VI 2003 Puerto de la Cruz – Tenerife – Canary Islands
– Spain.
783.
Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Orkan-Łęcka E., Selection of the optimal rise time
of tone pips of 1000, 2000 and 4000 Hz to elicit auditory brainstem responses at high
intensity in normal hearing subjects. XVIII Biennial Symposium IERASG, Abstract book, 8-12 VI
2003 Puerto de la Cruz – Tenerife – Canary Islands – Spain
784.
Lorens A., Piotrowska A., Walkowiak A., Skarżyński H., Speech processor fitting in a
patient with partial deafness. 4th International Symposium on Electronic Implants in Otology
& Conventional Hearing Aids, 5-7 VI, 2003 Toulouse, France
785.
Lorens A., Walkowiak A., Śliwa L., Skarżyński H., Piotrowska A., Application of
measurements of stapedial reflex (ESRT) and neural responses (NRT) in estimation of implant
processor fitting parameters. 4th International Symposium on Electronic Implants in Otology
& Conventional Hearing Aids, Abstract book, 5-7 VI, 2003 Toulouse, France
786.
Skarżyński H., Behr R., Śliwa L., Szuchnik J. Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., On
the possibility of application of auditory brainstem implant in patients with multiple
neurological impairments. Case study. 4th International Symposium on Electronic Implants in
Otology & Conventional Hearing Aids, Abstract book, 5-7 VI, 2003 Toulouse, France
787.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Cochlear implantation in the patient with
partial deafness. Case study. 4th International Symposium on Electronic Implants in Otology
& Conventional Hearing Aids, Abstract book, 5-7 VI, 2003 Toulouse, France
788.
Skarżyński H., Lorens A., Walkowiak A., Piotrowska A., Śliwa L., Long-term changes of
electrical stimulation parameters in ABI patients vs. development of speech perception
ability. 4th International Symposium on Electronic Implants in Otology & Conventional
Hearing Aids, Abstract book, 5-7 VI, 2003 Toulouse, France
789.
Lorens A., Walkowiak A., Piotrowska A., Śliwa L., Skarżyński H., Objective fitting of
cochlear implant system based on ESRT measurements. 6th EFAS Congress, Abstract book,
28-31 V 2003, Crete, Greece
790.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., New method of partial deafness treatment.
6th EFAS Congress, 28-31 May 2003, Abstract book, Crete, Greece
791.
Piotrowska A., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Application of bi-modal
stimulation in patients with profound hearing loss. 6th EFAS Congress, 28-31 V 2003,
Abstract book, Crete, Greece
792.
Lorens A., Walkowiak A., Piotrowska A., Skarżyński H., Śliwa L., Pediatric fitting
procedure based on ESRT measurements. 9th Symposium on Cochlear Implants in Children,
Abstract book, 24-26 IV 2003 Washington DC, USA
793.
Piotrowska A., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Speech perception in patients
utilizing cochlear implant and hearing aid in non-implanted ear. 9th Symposium on Cochlear
Implants in Children, Abstract book, 24-26 IV, 2003 Washington DC, USA
794.
Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Kochanek K., "I can hear" a system for
universal hearing screening in school age children" The XVIIth World Congress of The
International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), Abstract book, 28 IX - 3
X 2002 Cairo, Egypt
795.
Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Dobrzyński P., Piłka A., Frequency
specificity of auditory brainstem responses elicited by 500 Hz tone-pip with gaussain
envelope in normal hearing and sensorineural hearing loss. XVII World Congress of the OtoRhino_Laryngological Societies (IFOS), Abstract book, 28 IX – 3 X, 2002 Cairo, Egipt
796.
Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Pollak A., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
Senderski A., Mutations in Gjb2 gene in patients with isolated hearing loss. The XVIIth World
Congress of The International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS),
Abstract book, 28 IX - 3 X 2002 Cairo, Egypt
797.
Mueller Malesińska M., Skarżyński H., Kochanek K., Ratynska J., Senderski A.,
Program of early identification of hearing loss in newborns in Poland. The XVIIth World
Congress of The International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS),
Abstract book, 28 IX-3 X 2002 Cairo, Egypt
798.
Skarżyński H., Behr R., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Walkowiak A., Skarżyńska
B., Piotrowska A., Śliwa L., Three-Year Experience In Rehabilitation Of Brainstem Implant
Patients. The XVIIth World Congress of The International Federation of Oto-RhinoLaryngological Societies (IFOS), Abstract book, 28 IX-3 X 2002 Cairo, Egypt
799.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J., Walkowiak A., Śliwa L.,
Application of Electric-Acoustic Stimulation in Children with Profound Hearing Loss, The
XVIIth World Congress of The International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies
(IFOS), Abstract book, 28 IX -3 X, 2002 Cairo, Egipt
800.
Skarżyński H., Kochanek K., Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., 12 years of newborn
and infant hearing screening in Poland. 2nd International Conference on Newborn Hearing
Screening Diagnosis and Intervention. NHS 2002, Abstract book, 30 V-1 VI, 2002 Como, Italy
801.
Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Orkan-Łęcka E., Piłka A., A comparison of
auditory brainstem responses elicited by tone pips with the same rise/fall times but different
acoustic spectrum in subjects with high-frequency hearing loss. 2nd International Conference
on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention. NHS 2002, Abstract book,30 V-1
VI, 2002 Como, Italy
802.
Mueller-Malesińska M.,Milewska-Bobula B., Szuchnik J., Rostkowska J., Wojewódzka
B., Marciński P., Skarżyński H., Multi-specialist examinations in children with congenital
hearin loss of probable maternal rubella aetiology. 2nd International Conference on newborn
hearing screening diagnosis and intervention NHS 2002, Abstract book, 30 V-1 VI 2002 Como,
Italy
803.
Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Nowak M., Pollak A., Korniszewski L.,
Skórka A., Skarżyński H., Mutations in GJB2 in patients with nonsyndromic hearing loss in
Poland. 2nd International Conference on newborn hearing screening diagnosis and
intervention NHS 2002, Abstract book, 30 V-1 VI 2002 Como, Italy
804.
Kostek B., Czyżewski A., Skarżyński H., Computer-based method for the diagnostics
and rehabilitation of Tinnitus patients. 144th Meeting of the Acoustical Society of America
(First Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics), Abstract book, 2-6 XII 2002 Mexico,
Mexico
805.
Skarżyński H., Czyżewski A., Kostek B., Principles and acoustical foundations of the
computer-based hearing screening method. 144th Meeting of the Acoustical Society of
America (First Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics), Abstract book, 2-6 X 2002,
Mexico, Mexico
806.
Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Diagnostic system for speech articulation and
speech understanding. 144th Meeting of the Acoustical Society of America (First PanAmerican/Iberian Meeting on Acoustics), Abstract book, 2-6 XII 2002 Mexico, Mexico
807.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Cochlear implantation in patient with partial
deafness case study, Hearing Preservation Workshop, Abstract book, 8-10 XI 2002,
Indianapolis, USA
808.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Walkowiak A., Śliwa L., Preservation of lowfrequency hearing after cochlear implantation. 7th International Cochlear Implant
Conference, Abstract book,4-6 IX 2002, Manchester, U.K
809.
Szuchnik J. Święcicka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Results of Total Deafness
Treatment in Small Prelingually Deafened Children, 7th Cochlear Implant Conference,
Abstract book, 4-6.09.2002 Manchester, UK
810.
Skarżyński H., Miszka K., Kochanek K., Medical "on-line consultation in
otolaryngology. The International Conference on inter- and intradisciplinary application, 2325 V 2002 Jabłonna, Polska
811.
Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Multimedia Systems for Testing
Communication Senses, Forum EURO-CHINA'2002, Abstract book,16 - 20 IV 2002 Bejing,
China
812.
Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Nowak M., Pollak A., Korniszewski L.,
Skórka A., Skarżyński H., Mutation 314del14 in GJB2 is the second mutation in patients with
hearing loss in Poland. Zjazd Niemieckiego, Austriackiego i Szwajcarskiego Towarzystwa
Genetycznego, Abstract book,29 X-02 X 2002 Lipski, Polska
813.
Czyżewski, H. Skarżyński H., B. Kostek, K. Kochanek, L. Śliwa., New diagnostic tools in
the family doctor practice. The International Conference on TELEMEDICINE inter- and
intradisciplinary application, 23-25 V 2002, Jabłonna, Polska
814.
Bartnik G., Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Borawska B., Śliwa L., New
technologies in the Tinnitus therapy. The International Conference on TELEMEDICINE interand intradisciplinary application, Abstract book, 23-25 V 2002, Jabłonna, Polska
815.
Szkiełkowska A., Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Ratyńska J., New
teleinformatical tools in the diagnostics of voice and speech disorders - the system "I can
speak...". The International Conference on TELEMEDICINE inter- and intradisciplinary
application, Abstract book, 23-25 V 2002, Jabłonna, Polska
816.
Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Kochanek K., Results of screening tests
among children and youth in the computer program "I can hear..." carried-out in the years
2000-2001. The International Conference on TELEMEDICINE inter- and intradisciplinary
application, Abstract book, 23-25 V 2002, Jabłonna, Poland
817.
Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., The organization of screening test for
children and youth in the computer program "I can hear". International Conference on
Telemedicine, Inter and Intradisciplinary application, Abstract book, 23-25 V 2002 Jabłonna,
Poland
818.
Skarżyński H., Piotrowska A., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Walkowiak A.,
Warsaw Pediatric Cochlear Implant Program. 6th European Symposium on Pediatric Cochlear
Implantation, Abstract book, 24-27 II 2002, Las Palmas, Spain
819.
Skarżyński H., Lorens A., D’Haese P., Walkowiak A., Piotrowska A., Śliwa L.,
Preservation of residual hearing in children and postlingually deafened adults, VII Symposium
on Cochlear Implants in Children House Ear Institute, Abstract book, 28 II – 03 III 2001 Los
Angeles, USA
820.
Lorens A., Skarżyński H., Zawadzki R., Piotrowska A., Walkowiak A., Śliwa L.,
Preservation of low frequency hearing after cochlear implantation, „Cochlear Implantation
and Related Audiological Medicine in Central and Eastern Europe”, Abstract book, 28-31 III
2001 Liptowski Jan, Slovakia
821.
Skarżyński H., Behr R., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Walkowiak A., Piotrowska
A., Śliwa L., Auditory brainstem implant programme in Poland, „Cochlear Implantation and
Related Audiological Medicine in Central and Eastern Europe”, Abstract book, 28-31 III 2001
Liptowski Jan, Slovakia
822.
Lorens A., Skarżyński H., Zawadzki R., Piotrowska A., Walkowiak A., Śliwa L., Intraoperative recording of electrical compound action potential (ECAP) in children, Cochlear
Implantation and Related Audiological Medicine in Central and Eastern Europe”, Abstract
book, 28-31 III 2001 Liptowski Jan, Slovakia
823.
Skarżyński H., Piotrowska A., Zawadzki R., Szuchnik J., Lorens A., Cochlear Implant
Programme in Warsaw – Today, „Cochlear Implantation and Related Audiological Medicine in
Central and Eastern Europe”, Abstract book, 28-31 III 2001 Liptowski Jan, Slovakia
824.
Lorens A., Skarżyński H., Zawadzki R., Śliwa L., Piotrowska A., Walkowiak A., Objective
methods of intra-operative tests in cochlear implant surgery, VI International Symposium
„Modern Problems of Physiology and Pathology of Hearing”, Abstract book, 18-22 VI 2001
Suzdal, Rosja
825.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Śliwa L., Szuchnik J., Walkowiak A.,
Application of electric-acoustic stimulation in children with profound hearing loss, VI
International Symposium „Modern Problems of Physiology and Pathology of Hearing”,
Abstract book, 18-22 VI 2001 Suzdal, Rosja
826.
Skarżyński H., Behr R., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Śliwa L., Walkowiak A.,
Piotrowska A., The psychophysiological evaluation of auditory brainstem implant patients, VI
International Symposium „Modern Problems of Physiology and Pathology of Hearing”,
Abstract book, 18-22 VI 2001 Suzdal, Rosja
827.
Skarżyński H., Mrówka M., Śliwa L., The role of the Institute of Physiology and
Pathology of Hearing in the Polish health care system, VI International Symposium „Modern
Problems of Physiology and Pathology of Hearing”, Abstract book, 18-22 VI 2001 Suzdal,
Rosja
828.
Lorens A., Piotrowska A., Walkowiak A., Śliwa L., Skarżyński H., Examination of
residual hearing in children and postlingually deafened adults after cochlear implantation,
5th EFAS Congress, Abstract book, 16-20 IX 2001 Bordeaux, France
829.
Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., „I can hear” a system for school age
children hearing testing – organisation and first results, 5th EFAS Congress, Abstract book,
16-20 IX 2001 Bordeaux, France
830.
Senderski A., Czyżewski A., Skarżyński H., „I can hear” a multimedia program for
hearing screening in school age children, 5th EFAS Congress, Abstract book, 16-20 IX 2001
Bordeaux, France
831.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., A comparison of auditory
brainstem responses elicited by tone pips with the same rise/fall times but different acoustic
spectrum in subjects with high-frequency hearing loss, XVII Biennial Symposium International
Evoked Response Audiometry Study Group, Abstract book, 22-27 VI 2001 Vancouver, Canada
832.
Tacikowska G., Kochanek K., Skarżyński H., The evaluation of auditory adaptation
using ABR MLS in patients with retrocochlear hearing loss, XVII Biennial Symposium
International Evoked Response Audiometry Study Group, Abstract book, 22-27 VII 2001
Vancouver, Canada
833.
Senderski A., McPherson D., Skarżyński H., The influence of attention on neurological
responses to spoken sentences, 17th Biennal Sympozium International Evoked Response
Audiometry Study Group (IERASG), 22-27 VII 2001
834.
Lorens A., Walkowiak A., Czyżewski A., Skarżyński H., Psychophysical measures of
frequency selectivity from cochlear implanted patients electric stimulation, The 6th
International Cochlear Implant Conference, Abstract book, 3-5 II 2000 Miami Beach,Florida,
USA
835.
Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Michałowska E., Hearing perception of the
auditory brainstem implant user over 24 months-case study, The 6th International Cochlear
Implant Conference, Abstract book, 3-5 II 2000 Miami Beach,Florida, USA
836.
Szuchnik J., Skarżyński H., Development of auditory speech perception as the result
of total deafness treatment by using cochlear implants, The 6th International Cochlear
Implant Conference, Abstract book, 3-5 II 2000 Miami Beach,Florida, USA
837.
Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Zawadzki R., Speech perception performance
of pre- and postlingually deafened children implanted with combi 40/40+, The 6th
International Cochlear Implant Conference, Abstract book, 3-5 II 2000 Miami Beach,Florida,
USA
838.
Szuchnik J., Skarżyński H., Święcicka A., Michałowska E., Individual auditory skills
profile as a method of demonstrating the possibility of auditory skills development to other
current and future cochlear implant users, The 6th International Cochlear Implant
Conference, Abstract book, 3-5 II 2000 Miami Beach,Florida, USA
839.
Lorens A., Walkowiak A., Geremek A., Skarżyński H., Electrostimulation test in
assessment of the auditory nerve function in young children, The 6th International Cochlear
Implant Conference, Abstract book, 3-5 II 2000 Miami Beach,Florida, USA
840.
Lorens A., Szuchnik J., Michałowska E., Walkowiak A., Skarżyński H., A comparison of
dynamic range and results of rehabilitation in cochlear implant children, The 6th
International Cochlear Implant Conference, Abstract book, 3-5 II 2000 Miami Beach,Florida,
USA
841.
Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Zawadzki R., Lorens A., Speech perception
performance evaluated with the Listening Progress Profile (LiP) in the group of Polish
children implanted with Combi 40/40+ involved the „EARS” program, 3rd International
Congress of Paediatric Audiology „Access to communication”, Abstract book, 9-12 V 2000
Kopenhaga, Dania
842.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Nowak M., Płoski R., Korniszewski L., Waligóra
J., Epidemiological screening for 35 del G mutation in GJB2 gene in the Polish population, 3rd
International Congress of Paediatric Audiology „Access to communication”, Abstract book, 912 V 2000 Kopenhaga, Dania
843.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Szwedowicz P., Surgical treatment of retraction
pockets, 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Abstract
book, 13-18 V 2000 Berlin, Germany
844.
Skarżyński H., Rogowski M., Fabijańska A., Bartnik G., The epidemiology of hearing
didorders in Poland, 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck
Surgery, 13-18 V 2000 Berlin, Germany
845.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Nowak M., Płoski R., Epidemiological screening
for 35 del G mutation in GJB2 gene in the polish population, 4th European Congress of OtoRhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Abstract book, 13-18 V 2000 Berlin, Germany
846.
Skarżyński H., Miszka K., Żarowski A., Klimek P., Management of congenital
malfomation of pinna. 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck
Surgery, Abstract book, 13-18 V 2000 Berlin, Germany
847.
Senderski A., McPherson D., Skarżyński H., The influence of attention of the aplitude
and latency of N400 component of event related potentials (ERP) 4th European Congress of
Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Abstract book, 13-18 V 2000 Berlin, Germany
848.
Skarżyński H., Geremek A., Szuchnik J., Kosmalowa J., Warsaw cochlear implant
program from 1992 to 1999, 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and
Neck Surgery, Abstract book, 13-18 V 2000 Berlin, Germany
849.
Geremek A., Kochanek K., Skarżyński H., Evolution of auditory brainstem evoked
potentials in children with Down syndrom, 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology
Head and Neck Surgery „Past –Present - Future”, Abstract book, 13-18 V, 2000 Berlin,
Germany
850.
Lorens, A. Geremek, A. Walkowiak, Skarżyński H., Residual acoustic hearing before
and after cochlear implantation, 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and
Neck Surgery „Past –Present - Future”, Abstract book, 13-18 V 2000, Berlin, Germany
851.
Lorens A., Walkowiak A., Czyżewski A., Skarżyński H., The psychophysical
measurements from cochlear implanted patients, 4th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery, Abstract book, 13-18 V 2000 Berlin, Germany,
852.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ratyńska J., Senderski A., Newborn and infant
hearing screening in Poland, 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and
Neck Surgery, Abstract book, 13-18 V 2000 Berlin, Germany
853.
Skarżyński H., Szuchnik J., Zawadzki R., Lorens A., Behr R., Muller J., Rehabilitation
results of the auditory brainstem implant user based on tests in Polish and German language,
4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Abstract book, 1318 V 2000 Berlin, Germany
854.
Szuchnik J., Skarżyński H., Lorens A., Auditory perception in single-channel cochlear
implant users reimplanted with a multichannel device, 4th European Congress of Oto-RhinoLaryngology Head and Neck Surgery, Abstract book, 13-18 V 2000 Berlin, Germany
855.
Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Auditory Brainstem Implants, 3rd
International Symposium on Electronic Implants in Otology and Conventional Hearing Aids, 3
Abstract book, 1 V – 2 VI 2000 Birmingham, Anglia
856.
Lorens A., Piotrowska A., Walkowiak A., Skarżyński H., Hearing aids fitting in children
after cochlear implantation, 5th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation,
Abstract book, 4-7 VI 2000 Antwerp, Belgia
857.
Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H., Cochlear implantation in children with
disabilities, 5th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 47 VI 2000 Antwerp, Belgia
858.
Lorens A., Walkowiak A., Geremek A., Skarżyński H., Electrostimulation test in
assessment of the auditory nerv function in young children, 5th European Symposium on
Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 4-7 VI 2000 Antwerp, Belgia
859.
Szuchnik J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Rehabilitation results of
prelingually deafened teenagers using multichannel cochlear implants, 5th European
Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 4-7 VI 2000 Antwerp, Belgia
860.
Skarżyński H., Szuchnik J., Geremek A., Zawadzki R., Warsaw cochlear implant
program, 3 Kongres Otorinolarinologov Slovenije, 1 Abstract book, 5-17 VI 2000 Maribor,
Słowenia
861.
Szuchnik J., Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Results of rehabilitation after
brainstem implantation, 3 Kongres Otorinolarinologov Slovenije, Abstract book, 15-17 VI
2000 Maribor, Słowenia
862.
Lorens A., Walkowiak A., Piotrowska A., Skarżyński H., Preservation of acoustic
hearing after cochlear implantation, XXV International Congress of Audiology, Abstract book,
27-31 VIII 2000 the Hague the Netherlands
863.
Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Speech test results in auditory brainstem
implant (ABI) user, XXV International Congress of Audiology, The Hague, Abstract book, The
Netherlands, 27-31 VIII 2000
864.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborski J., Ratyńska J.,
Organization of newborn and infant hearing screening programme in Poland, NHS 2000,
International Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention.
Abstract book, 12-14 października 2000 Milan, Italy
865.
Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Skarżyński H., Grzanka A., Epidemiological study
of risk factors for hearing loss in neonates in Poland, NHS 2000, International Conference on
Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention. Abstract book, 12-14 października
2000 Milan, Italy
866.
Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Nowak M., Płoski R., Korniszewski L., Skarżyński
H., High frequency of the 35delG mutation in Connexin 26 gene in Central Poland, NHS 2000,
International Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention,
Abstract book, 12-14 października 2000 Milan, Italy
867.
Zawadzki R., Skarżyński H., Current aspects and techniques in middle ear surgery in
Poland, Deutsch-polnische Zusammenarbeit in der Gesundheitsforchung, Delegationsreise
polnischer Wissenschaftler nach Deutschland, Abstract book, XI 2000 Wurzburg, Germany
868.
Skarżyński H., Uszkodzenia narządu słuchu w Polsce, Międzynarodowa Konferencja
poświęcona nowym możliwościom współdziałania ze sobą społeczności głuchych i słyszących
„Głusi razem ze słyszącymi pokonują bariery ciszy i komunikacji, Abstract book, 17-18 XI 2000
Warszawa, Polska
869.
Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Verbesserung der Lebensqualität
nach Cochlear Implantation bei einer Frau mit prälingualer Taubheit – 6 Jahre Erfarung, MedEl Combi 40/Combi 40+ Workshop, Abstract book, 11-14 III 1999 Kitzbühel, Austria
870.
Skarżyński H., Czyżewski A., Kostek B., Prediction of Post-Operative Profits in Cochlear
Implanted People Using Electrical Stimulation Test Results, 137th Regular Meeting of the
Acoustic Society of America – 2nd Convention of the European Acoustic Association, Abstract
book, 15-19 III 1999 Berlin, Germany
871.
Rogowski M., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., The management of tinnitus
patients using the habituation method, The Second Congress of Asia Pacific Symposium on
Cochlear Implant and Related Sciences, Abstract book, 2-4 kwietnia 1999 Seoul, Korea
872.
Geremek A., Szuchnik J., Michałowska E., Skarżyński H., Ethical aspects of the
cochlear implant program in Polish conditions, The Second Congress of Asia Pacific
Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences, Abstract book, 2-4 kwietnia 1999
Seoul, Korea
873.
Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Müller J., Śliwa L., Szuchnik J., Hochmair E.,
Skarżyńska B., Lorens A., The first auditory brainstem implantation in Poland, The Second
Congress of Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences, Abstract
book, 2-4 kwietnia 1999 Seoul, Korea
874.
Szuchnik J., Skarżyński H., Święcicka A., Wojewódzka B., Michałowska E., Individual
auditory skills profile as an original method of demonstrating auditory skill development. The
first auditory brainstem implantation in Poland, The Second Congress of Asia Pacific
Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences, Abstract book, 2-4 kwietnia 1999
Seoul, Korea
875.
Grzelak A., Skarżyński H., The significance of anamnesis in suspicion of Meniere’s
disease in small children – case presentation, 4th International Symposium on Meniere’s
Disease, Abstract book, 11-14 kwietnia 1999 Paris, France
876.
Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., The first auditory brainstem
implantation in Poland. Results of auditory perception development over 12 months, 2nd
International Auditory Brainstem Implant Symposium, 22-24 kwietnia 1999 Freiburg,
Germany
877.
Skarżyński H., Czyżewski A., Kostek B., Lorens A., Geremek A., Multimedia Approach
to Cochlear Implant Fitting, 106th Convention „An Audio Engineering Society”, Abstract book,
8-11 V 1999 Munich, Germany
878.
Lorens A., Skarżyński H., Czyżewski A., Frequency Selectivity of the Auditory Nerve
Determined by the Electric Stimulatio,. 106th Convention „An Audio Engineering Society”,
Abstract book, 8-11 V 1999 Munich, Germany
879.
Tacikowska G., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Rate-dependent latency shift of
wave V of auditory brainstem responses recorded using MLS in normal and cochlearimpaired subjects, International Evoked Response Audiometry Study Group, „XVI Biennial
Symposium”, Abstract book, 30 V-3VI 1999 Tromsø, Norway
880.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., The latency-intensity functions of
the ABR elicited by click and 500 and 1000 Hz tone-pips in normal hearing and sensorineural
hearing loss, International Evoked Response Audiometry Study Group, „XVI Biennial
Symposium”, Abstract book, 30 V-3VI 1999 Tromsø, Norway
881.
Czyżewski A., Lorens A., Skarżyński H., Frequency transposition of the speech signal
for acoustic and electrical stimulation of severely impaired patients, EFAS, Abstract book,
Oulu, 6-10 VI 1999 Oulu, Finland
882.
Czyżewski A., Lorens A., Skarżyński H., The Combi 40+ multichannel auditory
brainstem implant - hearing results over 12 months, EFAS, Abstract book, 6-10 VI 1999 Oulu,
Finland
883.
Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H., Selection of different cases of prelinguality
deafened children based on diagnostic and rehabilitation camps, EFAS, Abstract book, 6-10 VI
1999 Oulu, Finland
884.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborski J., Ratyńska J.,
Project of the countrywide data collecting system for neonatal hearing screening program in
Poland, Abstract book, EFAS, 6-10 VI 1999 Oulu, Finland
885.
Posłuszna-Owcarz M., Polańska-Fryś D., Skarżyński H., Psychological characteristics of
children with profound hearing loss before and post cochlear implantation EFAS, Abstract
book, 6-10 VI 1999 Oulu, Finland
886.
Ratyńska J., Grzanka A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Correlation between
risk factors for hearing impairment and TEOAE screening test outcome in neonates at risk for
hearing loss, EFAS, Abstract book, 6-10 VI 1999 Oulu, Finland
887.
Rogowski M., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., The management of tinnitus
patients using the habituation method, EFAS, Abstract book, 6-10 VI 1999 Oulu, Finland
888.
Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Müller J., Śliwa L., Szuchnik J., Hochmair E.,
Skarżyńska B., Lorens A., The first auditory brainstem implantation in Poland, EFAS, Abstract
book, 6-10 VI 1999 Oulu, Finland
889.
Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Zawadzki R., Results of total deafness
treatment in small pre- and postlingually deafened children, EFAS, Abstract book, 6-10 VI
1999 Oulu, Finland
890.
Zawadzki R., Skarżyński H., Senderski A., The alternative treatment of tympanic
membrane retraction caused by OME in children, 7th Symposium on Recent Advances in
Otitis Media, Fort Lauderdale, 1-5 VI 1999 Floryda, USA,
891.
Skarżyński H., Skarżyńska B., Gielecki J., Gacek W., Zawadzki R., Lorens A., Digital
image analysis of the cochlear tubercle for auditory brainstem implant, Third International
Conference on Acoustic Neurinoma and Other CPA Tumors, Abstract book, 12-17 VI 1999,
Rome, Italy
892.
Skarżyński H., Skarżyńska B., Gielecki J., Gacek W., Zawadzki R., Lorens A., Digital
Image analysis of rhomboid focca for auditory brainstem implant, Third International
Conference on Acoustic Neurinoma and Other CPA Tumors, Abstract book, 12-17 VI 1999,
Rome, Italy
893.
Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Niemczyk K., The Combi 40+ multichannel
auditory brainstem implant – hearing results over 12 months, Third International Conference
on Acoustic Neurinoma and Other CPA Tumors, 12-17 VI 1999, Rome, Italy
894.
Zawadzki R., Skarżyński H., Auditory Brainstem Implant in Poland, 5th International
Cochlear Implant Workshop and 1st Auditory Brainstem Implant (ABI) Workshop, Abstract
book, 30 VI - 4 VII 1999, Würzburg, Germany
895.
Szuchnik J., Skarżyński H., Evaluation of auditory speech perception and development
in patients with total deafness provided with cochlear implants, Xth International Symposium
on Audiological, Abstract book, 11-14 VII 1999 Medicine, Manchester
896.
Skarżyński H., Rogowski M., Bartnik G., Fabijańska A., Organisation of the tinnitus
management in Poland, Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum. Lyon,
Abstract book, 22-25 VIII 1999 France
897.
Fabijańska A., Rogowski M., Bartnik G., Skarżyński H., Epidemiology of tinnitus and
hyperacusis in Poland, 6th International Tinnitus Seminar, Abstract book, 5-9 IX 1999
Cambridge, UK
898.
Czyżewski A., Skarżyński H., Lorens A., Walkowiak A., Frequency transposition of the
speech signal for acoustic and electrical stimulation of severely impaired patients, 6th
International Conference on Physiology and Pathology of Hearing under the auspices of the
European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999
Mikołajki, Polska
899.
Fabijańska A., Bartnik G., Rogowski M., Skarżyński H., Epidemiology of tinnitus and
hyperacusis in Poland, 6th International Conference on Physiology and Pathology of Hearing
under the auspices of the European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO),
Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
900.
Kobosko J., Pawlik G., Ziejewska H., Kosmalowa J., Skarżyński H., Possible forms of
aids for hearing impaired school children in mainstream education, 6th International
Conference on Physiology and Pathology of Hearing under the auspices of the European
Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki,
Polska
901.
Kochanek K., Janczewski G., Grzanka A., Skarżyński H., Piłka A., Forward masking of
auditory brainstem response in normal and hearing-impaired subjects, 6th International
Conference on Physiology and Pathology of Hearing under the auspices of the European
Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki,
Polska
902.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., The effects of magnitude of
cochlear hearing loss on the latency-intensity functions of the ABRs elicited by click and 500
and 1000 tone-pips, 6th International Conference on Physiology and Pathology of Hearing
under the auspices of the European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO),
Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
903.
Kochanek K., Tacikowska G., Zając J., Jaśkiewicz M., Piłka A., Skarżyński H., The effects
of click intensity on wave V latency shift induced by increasing of repetition rate, 6th
International Conference on Physiology and Pathology of Hearing under the auspices of the
European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999
Mikołajki, Polska
904.
Korniszewski L., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Waligóra J., Sopliński P.,
Genetic causes of hearing impairment in children, 6th International Conference on
Physiology and Pathology of Hearing under the auspices of the European Academy of
Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
905.
Lorens A., Walkowiak A., Czyżewski A., Skarżyński H., Frequency selectivity in electric
stimulation of auditory nerve, 6th International Conference on Physiology and Pathology of
Hearing under the auspices of the European Academy of Otology and Neuro-Otology
(EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
906.
Lorens A., Walkowiak A., Geremek A., Skarżyński H., Electrostimulation test in
assessment of function of the auditory nerve in young children, 6th International Conference
on Physiology and Pathology of Hearing under the auspices of the European Academy of
Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
907.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborski J., Ratyńska J.,
Project of the countrywide data collecting system for neonatal hearing screening program in
Poland, 6th International Conference on Physiology and Pathology of Hearing under the
auspices of the European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book,
14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
908.
Ratyńska J., Grzanka A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Hatzopoulos S.,
Correlation between risk factors for hearing impairment and TEOAE screening test outcome
in neonates at risk for hearing loss, 6th International Conference on Physiology and
Pathology of Hearing under the auspices of the European Academy of Otology and NeuroOtology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
909.
Senderski A., McPherson D., Skarżyński H., The influence of attention on
neurophysiological responses to spoken sentences. Preliminary results, 6th International
Conference on Physiology and Pathology of Hearing under the auspices of the European
Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki,
Polska
910.
Skarżyński H., Czyżewski A. Investigation of pitch of the vocal tone in stuttered
speech, 6th International Conference on Physiology and Pathology of Hearing under the
auspices of the European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book,
14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
911.
Skarżyński H., Klimek-Młotkowska P., Zawadzki R., Mrówka M., Borawska B.,
Szwedowicz P., Tympanosclerosis in children, 6th International Conference on Physiology and
Pathology of Hearing under the auspices of the European Academy of Otology and NeuroOtology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
912.
Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Zawadzki R., Otosclerosis in children, 6th
International Conference on Physiology and Pathology of Hearing under the auspices of the
European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999
Mikołajki, Polska
913.
Skarżyński H., Shehata-Dieler W., Śliwa L., Lorens A., Walkowiak A., Intra-operative
monitoring of electrically evoked auditory brainstem implant surgery, 6th International
Conference on Physiology and Pathology of Hearing under the auspices of the European
Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki,
Polska
914.
Szuchnik J., Skarżyński H., Evaluation of auditory speech perception and development
in patients with total deafness provided with cochlear implants, 6th International Conference
on Physiology and Pathology of Hearing under the auspices of the European Academy of
Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book, 4-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
915.
Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Zawadzki R., Results of total deafness
treatment in pre-, peri- and postlinguistic children, 6th International Conference on
Physiology and Pathology of Hearing under the auspices of the European Academy of
Otology and Neuro-Otology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
916.
Tacikowska G., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Rate-dependent latency shift of
wave V of auditory brainstem responses using MLS in normals and patients with cochlear and
retrocochlear hearing loss, 6th International Conference on Physiology and Pathology of
Hearing under the auspices of the European Academy of Otology and Neuro-Otology
(EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
917.
Wojnarowska-Kulesza W., Serafin J., Piotrowska A., Skarżyński H., Small children
hearing aids fitting using natural sounds test, 6th International Conference on Physiology and
Pathology of Hearing under the auspices of the European Academy of Otology and NeuroOtology (EAONO), Abstract book, 14-16 IX 1999 Mikołajki, Polska
918.
Skarżyński H., Czyżewski A., Kostek B., Prediction of Post-Operative Profits in Cochlear
Implanted People Using Electrostimulation Procedure, IEEE Workshop on Applications of
Signal Processing to Audio and Acoustics, Abstract book, 17-20 XI 1999 New York, USA
919.
Lorens A., Walkowiak A., Geremek A., Skarżyński H., Michałowska E.,
Electrostimulation test in assessment of function of the auditory nerve in young children,
International Conference „Modern methods of differential and topical diagnosis of hearing
disorders”, Abstract book, 6-9 XII 1999 Suzdal, Rosja
920.
Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Michałowska E., The Combi 40+ multi-channel
auditory brainstem implant, Hearing results over 24 months, International Conference
„Modern methods of differential and topical diagnosis of hearing disorders”, Abstract
book, 6-9 XII 1999 Suzdal, Rosja
921.
Allum D.J., Hochmair I., Twomey T., Van de Heyning P., D’Haese P., Probst R.,
Gutzwiller H., Moracchi A., Naef-Schurch D., Jahnke V., Grosse G., Ilchmann H., Vischer M.,
Streitberger C., Nagler M., Evans R., Philips L., Hildmann A., Sainz M., Cortes R., Hendrich F.,
Voigt F., Heinemann M., Bohnert A., Meffert K., Esser B., Arnold W., Brockmeier H., Delauney
J., Leport P., Albegger K., Leyrer M., Skarżyński H., Święcicka A., Szuchnik J., Helms J.,
Shehata-Dieler W., Progress Report on Children with a Multichannel MED-EL Cochlear
Implant and CIS Strategy, 4th European Symposium on Paediatric Cochlear Implan-tation,
Abstract book, 14-17 VI 1998, Hertogenbosch, Holandia
922.
Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Skarżyński H., Michałowska E., Ethical
aspects of the cochlear implant program in Polish conditions, 4th European Symposium on
Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 11-19 VI 1998 Hertogenbosh, Holandia
923.
Lorens A., Szuchnik J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Śliwa L., Piotrowska
A., Walkowiak A., A comparison of dynamic range andf results of rehabilitation in cochlear
implant children, 4th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstract
book, 11-19 VI 1998 Hertogenbosh, Holandia
924.
Maniecka-Aleksandrowicz B., Szkiełkowska A., Skarżyński H., The changes of voice
after cochlear implantation and rehabilitation, 4th European Symposium on Paediatric
Cochlear Implantation, Abstract book, 11-19 VI 1998 Hertogenbosh, Holandia
925.
Posłuszna-Owcarz M., Polańska-Fryś D., Bogucka G., Skarżyński H., Psychological
characteristics of children with profound hearing impairment before and after cochlear
implantation, 4th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book,
11-19 VI 1998 Hertogenbosh, Holandia
926.
Posłuszna-Owcarz M., Polańska-Fryś D., Bogucka G., Skarżyński H., Changes in life of
children after cochlear implantation, 4th European Symposium on Paediatric Cochlear
Implantation, Abstract book, 11-19 VI 1998 Hertogenbosh, Holandia
927.
Skarżyński H., Geremek A., Zawadzki R., Characteristics of deafness in children in the
Warsaw cochlear implants program, 4th European Symposium on Paediatric Cochlear
Implantation, Abstract book, 11-19 VI 1998 Hertogenbosh, Holandia
928.
Skarżyński H., Święcicka A., Szuchnik J., Progress report on children with a
multichannel MED-EL cochlear implant and CIS strategy, 4th European Symposium on
Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 11-19 VI 1998 Hertogenbosh, Holandia
929.
Skarżyński H., Zawadzki R., Żarowski A., Application of cochlear implants in treatment
of acquired deafness in patients with chronic otitis media, 4th European Symposium on
Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 11-19 VI 1998 Hertogenbosh, Holandia
930.
Szuchnik J., Święcicka A., Geremek A., Skarżyński H., Two-Year auditory speech
perception results of prelingually deafened teenagers using Combi-40 cochlear implant
system, 4th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 11-19
VI 1998 Hertogenbosh, Holandia
931.
Szuchnik J., Święcicka A., Geremek A., Skarżyński H., Auditory speech perception
results of Polish postlingually deafened children using multichannel devices Nucleus and
Combi-40, 4th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 1119 VI 1998 Hertogenbosh, Holandia
932.
Szuchnik J., Święcicka A., Skarżyński H., Wojewódzka B., Michałowska E., Individual
auditory skills profile in the selected “golden group” of children – as a method of
demonstrating the possibility of auditory skills development to other current and future
cochlear implant users, 4th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation,
Abstract book, 11-19 VI 1998 Hertogenbosh, Holandia
933.
Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Geremek A., Multimedia Technology for
Hearing Impaired People, IEEE Multimedia Signal Processing Workshop, Abstract book, 7-9
XII 1998 Los Angeles, USA
934.
Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Multimedia databases in Hearing Aid and
Speech Pathology WAC’98, Abstract book, 10-14 V 1998 Anchorage, Alaska, USA
935.
Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Case presentation of postlingually
deafened patients, single channel cochlear implant users reimplanted with a multichannel
implant, XXIV International Congress of Audiology, Abstract book, 30 VIII – 2 IX 1998 Buenos
Aires, Argentina
936.
Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Kochanek K., Haidi H., Skarżyński
H., Grzanka A., Distribution of risk factors for hearing impairment in the population of normal
hearing and hearing impaired children – analysis based on the High Risk Questionnaire, XXIV
International Congress of Audiology, Abstract book, 30 VIII – 2 IX 1998 Buenos Aires,
Argentina
937.
Skarżyński H., Kobosko J., Pawlik G., Ziejewska H., Kosmalowa J., Possible forms of aid
for hearing impaired school children in mainstream education, XXIV International Congress of
Audiology, Abstract book, 30 VIII –2 IX 1998 Buenos Aires, Argentina
938.
Skarżyński H., Kurkowski Z.M., Grabias S., Szuchnik J.,Paradigmatic and syntagmatic
distortions in hearing impaired children’s pronouncement, XXIV International Congress of
Audiology, Abstract book, 30 VIII –2 IX 1998 Buenos Aires, Argentina
939.
Skarżyński H., Kurkowski Z.M., Szuchnik J., Michałowska E., Motoring efficiency of the
speech organs and movement of mimic muscles of the face in normal hearing and hearing
impaired children, XXIV International Congress of Audiology, Abstract book, 30 VIII –2 IX 1998
Buenos Aires, Argentina
940.
Skarżyński H., Maniecka-Aleksandrowicz B., Szkiełkowska A., Dolecki J., Visualization
of sentence and words intonation in diagnostics and rehabilitation in people with profound
hearing loss, XXIV International Congress of Audiology, Abstract book, 30 VIII –2 IX 1998
Buenos Aires, Argentina
941.
Skarżyński H., Maniecka-Aleksandrowicz B., Szkiełkowska A., The changes of voice
after cochlear implantation and rehabilitation XXIV International Congress of Audiology,
Abstract book, 30 VIII –2 IX 1998 Buenos Aires, Argentina
942.
Skarżyński H., Ratyńska J., Kochanek K., Mueller-Malesińska M., Program of neonatal
hearing screening in Poland – results obtained in the centers included in the period 19951997, XXIV International Congress of Audiology, 30 VIII –2 IX 1998 Buenos Aires, Argentina
943.
Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Geremek A., Hearing deprivation in
unilateral hearing aids fitting in case of binaural sensoneural hearing impairment, XXIV
International Congress of Audiology, Abstract book, 30 VII –2 IX 1998, Buenos Aires,
Argentina
944.
Skarżyński H., Szuchnik J., Geremek A., Zawadzki R., Lorens A., Hearing sensations in a
patient with prelingual deafness using a single and multichannel cochlear implant, XXIV
International Congress of Audiology, Abstract book, 30 VIII –2 IX 1998 Buenos Aires,
Argentina
945.
Szuchnik J., Święcicka A., Geremek A., Skarżyński H., Michałowska E., Two-Year
auditory speech perception results of prelingually deafened teenagers using Combi-40
cochlear implant system, XXIV International Congress of Audiology, Abstract book, 30 VIII –2
IX 1998 Buenos Aires, Argentina
946.
Szuchnik J., Święcicka A., Geremek A., Skarżyński H., Auditory speech perception
results of Polish postlingually deafened children using multichannel devices Nucleus and
Combi-40, XXIV International Congress of Audiology, Abstract book, 30 VIII –2 IX 1998 Buenos
Aires, Argentina
947.
Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Skarżyński H., Michałowska E., Ethical
aspects of the cochlear implant program in Polish conditions XXIV International Congress of
Audiology, Abstract book, 30 VIII – 2 IX 1998 Buenos Aires, Argentina
948.
Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Skarżyński H., Michałowska E., Ethical
aspects of the cochlear implant program in Polish conditions, International Otolaryngologic
Congress, 7-10 X 1998 Bratislava, Slovakia
949.
Hatzopoulos S, Martini A., Grzanka A., Puzio J., Ratyńska J., Skarżyński H., Morlet T.,
On the optimization of the quality of the TEAOE recordings, European Consensus
Development Conference on Neonatal Hearing Screening, Abstract book, 15-16 V 1998
Milan, Italy
950.
Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Kochanek K., Haidi H., Skarżyński
H., Grzanka A., Distribution of risk factors for hearing impairment in the population of normal
hearing and hearing impaired children – analysis based on the High Risk Questionnaire,
European Consensus Development Conference on Neonatal Hearing Screening, Abstract
book, 15-16 V 1998 Milan, Italy
951.
Skarżyński H., Kochanek K., Mueller-Malesińska M., Puzio J., Rowecka-Trzebicka K.,
Marciński P., Haidi H., Ogińska Z., Pasternakiewicz -Nieciecka H., Michalska M., Madej M.,
Ogonowska O., Przedacka B., Urbańska-Żebrowska B., Senderski A., Ratyńska J., Geremek A.,
Grzanka A., Mazur J., Program of neonatal hearing screening in Poland – results obtained in
the period 1995-1998, European Consensus Development Conference on Neonatal Hearing
Screening, Abstract book, 15-16 V 1998 Milan, Italy
952.
Kurkowski Z.M., Skarżyński H., Michałowska E., Lateralization of hearing vs. cochlear
implants, International Otolaryngologic Congress, Abstract book, 7-10 X 1998 Bratislava,
Slovakia
953.
Kurkowski Z.M., Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Michałowska E., Unilateral
hearing impairment vs. difficulties in education, International Otolaryngologic Congress,
Abstract book, 7-10 X 1998 Bratislava, Slovakia
954.
Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Senderski A., Kochanek K., Haidi H., Skarżyński
H., Grzanka A., Distribution of risk factors for hearing impairment in the group oh normally
hearing and hearing impaired children – analysis based on The High Risk Questionnaire,
International Otolaryngologic Congress, Abstract book, 7-10 X 1998 Bratislava, Slovakia
955.
Skarżyński H., Kochanek K., Mueller-Malesińska M., Michałowska E., Senderski A.,
Ratyńska J., Geremek A., Grzanka A., Mazur J., Program of neonatal hearing screening in
Poland – results obtained in the period 1995-1998, International Otolaryngologic Congress,
Abstract book, 7-10 X 1998 Bratislava, Slovakia
956.
Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L.,
Szuchnik J., The first auditory brain stem implantation in Poland, International
Otolaryngologic Congress, 7-10 X 1998 Bratislava, Slovakia
957.
Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Szwedowicz P., Application of
cochlear implants in treatment acquired deafness in patients with chronic otitis media,
International Otolaryngologic Congress, Abstract book, 7-10 X 1998 Bratislava, Slovakia
958.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Models and prospectives of the
development of newborns and infants hearing screening in Poland, International
Otolaryngologic Congress, 7-10 X 1998 Bratislava, Slovakia
959.
Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Somers T., Major auricular malformations –
options in surgical treatment, International Otolaryngologic Congress, Abstract book, 7-10 X
1998 Bratislava, Slovakia
960.
Szuchnik J., Skarżyński H., Święcicka A., Wojewódzka B., Michałowska E., Individual
auditory skills profile as a method of demonstrating the possibility of auditory skills
development to other current and future cochlear implant users, International
Otolaryngologic Congress, Abstract book, 7-10 X 1998 Bratislava, Slovakia
961.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Senderski A., Kochanek K., Polski
model badań przesiewowych noworodków pod kątem występowania uszkodzeń słuchu., VI
Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii, II Sympozjum Polsko-Amerykańskie. Modele
badań przesiewowych – wczesne wykrywanie uszkodzeń słuchu, Materiały konferencyjne,
24-25 IV 1998 Warszawa
962.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Senderski A., Kochanek K., Wyniki
badań przesiewowych noworodków uzyskane w czasie trwania Program. VI Warsztaty
Naukowo Szkoleniowe Audiologii, II Sympozjum Polsko-Amerykańskie. Modele badań
przesiewowych-wczesne wykrywanie uszkodzeń słuchu, Materiały konferencyjne, 24-25 IV
1998 Warszawa
963.
Skarżyński H., Omówienie propozycji przedstawionej Ministrowi Zdrowia i Opieki
Społecznej dotyczącej wprowadzenia na terenie kraju badań przesiewowych noworodków
pod kątem wykrywania uszkodzeń słuchu. VI Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii, II
Sympozjum Polsko-Amerykańskie. Modele badań przesiewowych – wczesne wykrywanie
uszkodzeń słuchu, Materiały konferencyjne, 24-25 IV 1998 Warszawa
964.
Skarżyński H., Michałowska E., Early Identification of Hearing Impairments, Warsztaty
Międzynarodowe “Newborn Hearing Loss Identification”, Abstract book, 30 III – 10 IV 1998,
Los Angeles, USA
965.
Skarżyński H., Michałowska E., National Program of Care of Hearing Impaired in
Poland, Warsztaty Międzynarodowe “Newborn Hearing Loss Identification” Pacific
Neuroscience Institute, Abstract book, 30 III – 10 IV 1998, Los Angeles, USA
966.
Skarżyński H., Szuchnik J., Sopliński P., Zawadzki R., Changes of life quality after
cochear implantation in a prelingually deafened adult female, 4th Friedberg Cochlear Implant
Symposium, Abstract book, 4-6 VI 1998 Bad Nauchem, Germany
967.
Czyżewski A., Królikowski R., Skarżyński H., Kostek B., Szuchnik J., Kodeinung von
Audio-Signalen fuer Hoergeschedigte Personen, International Convention on Sound Design
“Tonmeistertagung”, Abstract book, 15-18 XI 1996 Karlsruhe, Germany
968.
Jędrusik A., Skarżyński H., Kochanek K., Wróbel B., Comparison of the auditory
brainstem responses and click evoked otoacoustic emission in neonates, XXIII International
Congress of Audiology, Abstract book, 16-20 VI 1996, Bari, Italy
969.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Olczak J., Jędrusik A.: Forward masking of
auditory brainstem response in normal hearing, XXIII International Congress of Audiology,
Abstract book, 16-20 VI, 1996, Bari, Italy
970.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Olczak J., Jędrusik A., Piłka A., Effects of
cochlear hearing loss on the latency-intensity function of the ABR elicited by click and 500 Hz
tone-pip, XXIII International Congress of Audiology, Abstract book, 16-20 VI 1996 Bari, Italy
971.
Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B., Niemczyk K., Morphological investigations of
the temporal bone for surgical needs, XXIII International Congress of Audiology, Abstract
book, 16-20 VI 1996 Bari, Italy
972.
Kochanek K., Wróbel B., Jędrusik, Senderski A., Skarżyński H., The effect of the width
of the band-pass of biological amplifier on the parameters of wave V of auditory brainstem
responses, XXIII International Congress of Audiology, Abstract book, 16-20 VI 1996 Bari, Italy
973.
Niemczyk K., Skarżyński H., Wysocki J., Zawadzki R., Late results in ossiculoplasty in
children, XXIII International Congress of Audiology, Abstract book, 16-20 VI, 1996 Bari, Italy
974.
Wojnarowska-Kulesza W., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Effects
of early hearing aids fitting in children with profound hearing impairment XXIII International
Congress of Audiology, Abstract book, 16-20 VI 1996 Bari, Italy
975.
Skarżyński H., Geremek A., Senderski A., Treatment of coexisting conductive and
sensorineural hearing impairment in children, XXIII International Congress of Audiology,
Abstract book, 16-20 VI, 1996 Bari, Italy
976.
Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B., Becker C., Miszka K., Results of application
of biocompatible materials in reconstructive surgery of the middle ear XXIII International
Congress of Audiology, Abstract book, 16-20 VI, 1996 Bari, Italy
977.
Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Posłuszna-Owcarz M., Skarżyński H.,Geremek A.,
Results of rehabilitation post application of different types of cochlear implants, XXIII
International Congress of Audiology,Abstract book, 16-20 VI 1996 Bari, Italy
978.
Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B., Niemczyk K., Morphological investigations of
the temporal bone for surgical needs 3rd Congress of the European Federation of Oto-RhinoLaryngologicalSocieties (EUFOS), Abstract book, 9-14 VI 1996 Budapest, Hungary
979.
Kochanek K., Skarżyński H., Senderski A., Wróbel B., Hearing screening of newborns
using recordings of ABR - auditory brainstem evoked responses, 3rd Congress of the
European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS), Abstract book, 9-14 VI
1996 Budapest, Hungary
980.
Niemczyk K., Skarżyński H., Monitorowanie i leczenie chirurgiczne kieszonek
retrakcyjnych, IV Międzynarodowa Konferencja, Sympozjum Polsko-Francuskie „Postępy w
otochirurgii”, Abstract book, 8-10 IX 1966 Warszawa, Polska
981.
Niemczyk K., Skarżyński H., Wysocki J., Zawadzki R., Late results in ossiculoplasty in
children, 3rd Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies
(EUFOS), Abstract book, 9-14 VI 1996 Budapest, Hungary
982.
Geremek A., Skarżyński H., Lorens A., Mueller-Malesińska M., Selection criteria for
cochlear implantation in children, The Third European Symposium on Paediatric Cochlear
Implantation, Abstract book, Hannover, 5-8 VI, 1996 (plakat), XXIII International Congress of
Audiology - Bari, 16-20 VI, 1996 (film), 3rd Congress of the European Federation of OtoRhino-Laryngological Societies (EUFOS) -, 9-14 VI 1996 Budapest, Hungary
983.
Skarżyński H., Kochanek K., Wróbel B., Geremek A., Mueller-Malesińska M., A
program of universal hearing screening of newborns in Poland - aims, tasks and stages of
implementation, 3rd Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological
Societies (EUFOS), Abstract book, 9-14 VI, 1996 Budapest, Hungary
984.
Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B., Becker C., Miszka K., Results of application
of biocompatible materials in reconstructive surgery of the middle ear, 3rd Congress of the
European Federation of Oto-Rhino-LaryngologicalSocieties (EUFOS), Abstract book, 9-14 VI
1996 Budapest, Hungary
985.
Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Application of different types of cochlear
implants in partial and total ossification of the cochlea 3rd Congress of the European
Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS), Abstract book, 9-14 VI 1996,
Budapest, Hungary
986.
Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Posłuszna-Owcarz M., Skarżyński H., Geremek A.,
Results of rehabilitation post application of different types of cochlear implants, 3rd Congress
of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS), Abstract book, 914 VI 1996, Budapest, Hungary
987.
Wojnarowska-Kulesza W., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Effects
of early hearing aids fitting in children with profound hearing impairment, 3rd Congress of
the European Federation of Oto-Rhino-LaryngologicalSocieties (EUFOS), Abstract book, 9-14
VI 1996 Budapest, Hungary
988.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Leczenie przewlekłego
wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci - wyniki wczesne i odległe,
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a
środowisko”, Materiały zjazdowe, 5-9 VI 1996 Wisła, Polska
989.
Skarżyński H., Niemczyk K., Miszka K., Zawadzki R., Odległe wyniki w
ossikuloplastykach u dzieci, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii
Dziecięcej „Dziecko a środowisko”, Materiały zjazdowe,5-9 VI 1996 Wisła, Polska
990.
Skarżyński H., Niemczyk K., Miszka K., Zawadzki R., Stosowanie różnych typów
implantów ślimakowych w częściowej i całkowitej ossyfikacji ślimaka. Międzynarodowe
Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a środowisko”, Materiały
zjazdowe, 5-9 VI 1996 Wisła, Polska
991.
Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B., Becker C., Miszka K., Zawadzki R., Wyniki
stosowania materiałów biokompatybilnych w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego u
dzieci. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a
środowisko”, Materiały zjazdowe, 5-9 VI 1996 Wisła, Polska
992.
Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Posłuszna-Owcarz M., Skarżyński H., Geremek A.,
Wyniki rehabilitacji u dzieci po zasotosowaniu różnych typów implantów ślimakowych,
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a
środowisko”, Materiały zjazdowe, 5-9 VI 1996, Wisła, Polska
993.
Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B., Niemczyk K., Morphological investigations of
the temporal bone for surgical needs, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni
Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a środowisko”, Materiały zjazdowe, 5-9 VI 1996, Wisła,
Polska
994.
Kochanek K., Skarżyński H., Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia
mózgu u małych dzieci w porze wieczorno-nocnej, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a środowisko”, Abstract book, 5-9 VI 1996, Wisła,
Polska
995.
Kochanek K., Skarżyński H., Jaśkiewicz M., Zając J., Sasor M., Kowalski, Żychoń L.,
Jędrusik A., Zastosowanie urządzenia do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych
pnia mózgu i otoemisji wywołanej trzaskiem w badaniach przesiewowych słuchu u
noworodków oraz w badaniach diagnostycznych, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI
Dni Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a środowisko”, Abstract book, 5-9 VI 1996, Wisła,
Polska
996.
Skarżyński H., Założenia programu opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w
Polsce do 2000 r., Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej
„Dziecko a środowisko”, Abstract book, 5-9 VI 1996, Wisła, Polska
997.
Geremek A., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W., Skarżyński H., Efekty
wczesnego aparatowania dzieci z głębokim niedosłuchem, Międzynarodowe Sympozjum
Naukowe Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a środowisko”, Abstract book, 5-9 VI 1996,
Wisła, Polska
998.
Kochanek K., Wróbel B., Jędrusik A., Senderski A., Skarżyński H., Wpływ szerokości
pasma wzmacniacza biologicznego na parametry fali V słuchowych potecjałów wywołanych
pnia mózgu, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej
„Dziecko a środowisko”, Abstract book, 5-9 VI 1996, Wisła, Polska
999.
Mueller-Malesińska M., Słodownik-Rycaj E., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A.,
Szuchnik J., Skarżyński H., Opieka lekarska, psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna nad
dziećmi po wszczepieniu implantu ślimakowego, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI
Dni Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a środowisko”, Abstract book, 5-9 VI 1996 Wisła,
Polska
1000.
Skarżyński H., Założenia programu opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w
Polsce do 2000 roku, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii
Dziecięcej „Dziecko a środowisko”, Abstract book, 5-9 VI, 1996 Wisła, Polska
1001.
Skarżyński H., Geremek A., Mueller-Malesińska M.,Sanderski A., Leczenie
współistniejącego przewodzeniowego i odbiorczego upośledzenia słuchu u dzieci,
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a
środowisko”, Abstract book, 5-9 VI, 1996 Wisła, Polska
1002.
Skarżyński H., Kochanek K., Wróbel B., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Program
powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce - cele, zadania, etapy
realizacji, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko
a środowisko”, Abstract book, 5-9 VI 1996 Wisła, Polska
1003.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Zagrodzka J., Michałowska E., Wybrane
problemy dotyczące wprowadzania programu "Pomoc dla Osób Niedosłyszących w Polsce,
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej "Dziecko a
środowisko", Abstract book, 5-9 VI 1996 Wisła, Polska
1004.
Kochanek K., Skarżyński H., Wróbel B., Senderski A., Badania przesiewowe słuchu u
noworodków za pomocą rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu.
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a
środowisko”, Abstract book, 5-9 VI 1996, Wisła, Polska
1005.
Kochanek K., Skarżyński H., Zając J., Jaśkiewicz M., Kowalski W., Napierała J., Żychoń
L., Jędrusik A., Sasor M., Zastosowanie urządzenia do rejestracji słuchowych potencjałów
wywołanych pnia mózgu o nazwie “Marta” w badaniach przesiewowych słuchu u
noworodków oraz w badaniach diagnostycznych. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI
Dni Otolaryngologii Dziecięcej „Dziecko a środowisko”, Abstract book, 5-9 VI 1996, Wisła,
Polska
1006.
Geremek A., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Efekty
wczesnego aparatowania dzieci z głębokim niedosłuchem, Międzynarodowe Sympozjum
Naukowe - XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej "Dziecko a środowisko", Materiały
konferencyjne, 5-9 VI 1996 Wisła
1007.
Geremek A., Skarżyński H., Lorens A., Mueller-Malesińska M., Kwalifikacja dzieci do
wszczepów ślimakowych. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii
Dziecięcej "Dziecko a środowisko", Materiały konferencyjne, 5-9 VI 1996 Wisła
1008.
Kochanek K., Skarżyński H., Zając J., Jaśkiewicz M., Kowalski W., Napierała J., Żychoń,
Prezentacja nowego polskiego urządzenia do rejestracji słuchowych potencjałów
wywołanych pnia mózgu, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - XI Dni Otolaryngologii
Dziecięcej "Dziecko a środowisko", Materiały konferencyjne, 5-9 VI 1996 Wisła
1009.
Kochanek K., Wróbel B., Jędrusik A., Senderski A., Skarżyński H., Wpływ szerokości
pasma wzmacniacza biologicznego na parametry fali V słuchowych potecjałów wywołanych
pnia mózgu Syracuse University, Abstract book, IV 1996 Syracuse, USA
1010.
Kochanek K., Wróbel B., Jędrusik, Senderski A., Skarżyński H., The effect of the width
of the band-pass of biological amplifier on the parameters of wave V of auditory brainstem
responses IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sympozjum Polsko-Francuskie
„Postępy w otochirurgii”, Abstract book, 8-11 IX1996 Warszawa, Polska
1011.
Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Olczak J., Jędrusik A., Piłka A., Effects of
cochlear hearing loss on the latency-intensity function of the ABR elicited by click and 500 Hz
tone-pip, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sympozjum Polsko-Francuskie „Postępy
w otochirurgii”, 8-11 IX 1996 Warszawa, Polska
1012.
Kochanek K., Wróbel B., Jędrusik A., Senderski A., Skarżyński H., Wpływ szerokości
pasma wzmacniacza biologicznego na parametry fali V słuchowych potecjałów wywołanych
pnia mózgu IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sympozjum Polsko - Francuskie
„Postępy w otochirurgii”, Abstract book, 8 - 11 IX1996 Warszawa, Polska
1013.
Niemczyk K., Vanecloo F.M., Skarżyński H., Wzrost nerwiaków nerwu słuchowego wstępne wyniki, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sympozjum Polsko - Francuskie
„Postępy w otochirurgii”, Abstract book, 8 - 11 IX 1996 Warszawa, Polska
1014.
Skarżyński H., Dobrzyński P., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Leczenie
chirurgiczne zaawansowanej otosklerozy IV Międzynarodowa Konferencja, Polsko-Francuskie
Sympozjum Naukowe „Postępy w Otochirurgii”, 8-10 IX 1996 Warszawa, Polska
1015.
Skarżyński H., Geremek A., Mueller-Malesińska M.,Sanderski A., Leczenie
współistniejącego przewodzeniowego i odbiorczego upośledzenia słuchu u dzieci, IV
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sympozjum Polsko - Francuskie „Postępy w
otochirurgii”, Abstract book, 8 - 10 IX Warszawa
1016.
Skarżyński H., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Michałowska E.,
Organization of a Cochlear Implants Program in Poland, American Academy of Audiology 8th
Annual Convention, Abstract book, IV 1996, Salt Lake City, USA
1017.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Miszka K., Wyniki leczenia przewlekłego
perlakowego zapalenia ucha u dzieci i dorosłych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa,
Sympozjum Polsko - Francuskie „Postępy w otochirurgii”, Abstract book, 8-10 IX 1996
Warszawa, Polska
1018.
Skarżyński H., Janczewski G., Offeciers P.,Somers T., Żarowski A., Założenia i wyniki
programu leczenia wad wrodzonych ucha, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa,
Sympozjum Polsko Francuskie „Postępy w otochirurgii”, Abstract book, 8-10 IX 1996
Warszawa, Polska
1019.
Skarżyński H., Kochanek K., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Jędrusik A., Wróbel
B., Newborns and Infants Hearing Screening Program in Poland IV Międzynarodowa
Konferencja Naukowa,Sympozjum Polsko-Francuskie „Postępy w otochirurgii”, Abstract
book, 8-10 IX 1996 Warszawa, Polska
1020.
Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Materiały alloplastyczne w
chirurgii ucha, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa,Sympozjum Polsko-Francuskie
„Postępy w otochirurgii”, Abstract book ,8-10 IX 1996 Warszawa, Polska
1021.
Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Zastosowane materiałów biokompatybilnych w
chirurgii rekonstrukcyjnej ucha. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sympozjum
Polsko - Francuskie „Postępy w otochirurgii”, Abstract book, 8-10 IX 1996 Warszawa, Polska
1022.
Skarżyński H., Organizacja i dorobek Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Workshop
„The management of congenital ear diseases”, Materiały zjazdowe, 28 III - 3 IV 1996,
Antwerp, Belgium
1023.
Skarżyński H.,Organizacja i dorobek Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Hearing and
Speech Science Laboratory w Brigham Young University, Abstract book, IV 1996 Provo, Utah,
USA
1024.
Skarżyński H., Organizacja i dorobek Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Hause Ear
Institute, Abstract book, VI 1996 Los Angeles, USA
1025.
Skarżyński H., Czyżewski A., Szuchnik, Kostek B., Lorens A., Simulation of Perception
of Audio by the Hearing Impaired People, 101 st Audio Engineering Society Convention,
Abstract book, 8-10 XI 1996, Los Angeles, USA
1026.
Skarżyński H., Dobrzyński P., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Leczenie
chirurgiczne zaawansowanej otosklerozy, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Abstract book, 18-21 IX 1996 Wrocław, Polska
1027.
Skarżyński H., Kochanek K., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Jędrusik A., Wróbel
B., Newborns and Infants Hearing Screening Program in Poland, American Academy of
Audiology, Abstract book, IV 1996
1028.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Leczenie przewlekłego
wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci - wyniki wczesne i odległe, IV
Międzynarodowa Konferencja Naukowa,Sympozjum Polsko-Francuskie ”Postępy w
otochirurgii”, Abstract book, 8-10 IX 1996 Warszawa, Polska
1029.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Zagrodzka J., Michałowska E., Wybrane
problemy dotyczące wprowadzania programu "Pomoc dla Osób Niedosłyszących w Polsce IV
Międzynarodowa Konferencja Naukowa,Sympozjum Polsko-Francuskie „Postępy w
otochirurgii”, Abstract book, 8-10 IX 1996 Warszawa, Polska
1030.
Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Posłuszna-Owcarz M., Skarżyński H.,Geremek A.,
Results of rehabilitation post application of different types of cochlear implants, The Third
European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 5-8 VI, 1996
Hannover, Germany
1031.
Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Application of different types of cochlear
implants in partial and total ossification of the cochlea, The Third European Symposium on
Paediatric Cochlear Implantation, Abstract book, 5-8 VI 1996, Hannover, Germany
1032.
Szuchnik J., Ziejewska H., Skarżyński H., Buława A., Significance of pre-operative
logopedic evaluation of a prelingually deafned child (case of study), International Conference
on Language Development in Cochlear Implanted Children, Abstract book, 8-9 XII 1996 Lyon,
France
1033.
Skarżyński H., Stosowanie różnych typów implantów ślimakowych, II PolskoNiemieckie Sympozjum Naukowe „Leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały zjazdowe, 4-5 V
1995 Warszawa, Poland
1034.
Kosmalowa J., Skarżyński H., Karta pierwszego zgłoszenia pacjenta z uszkodzonym
słuchem, II Polsko-Niemieckie Sympozjum Naukowe „Leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały
zjazdowe, 4-5 V 1995 Warszawa, Poland
1035.
Skarżyński H., Geremek A., Góralówna M., Mueller-Malesińska M., Studzińska M.,
Kryteria kwalifikacji do stosowania implantów ślimakowych, II Polsko-Niemieckie Sympozjum
Naukowe „Leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały zjazdowe, 4-5 V 1995 Warszawa, Poland
1036.
Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M., Geremek A., Wróbel B.,
Skarżyński H., Rehabilitation procedure and results of hearing rehabilitation in patients post
cochlear implantation (film), Fridberger Cochlear – Implant Symposium “Das CochlearImplantat als interdisziplinäre Aufgabe” 4-5 V 1995, Germany
1037.
Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M., Geremek A., Wróbel B.,
Skarżyński H., Rehabilitation procedure and results of hearing rehabilitation in patients post
cochlear implantation, Fridberger Cochlear – Implant Symposium “Das Cochlear-Implantat als
interdisziplinäre Aufgabe”, Materiały zjazdowe 4-5 V 1995, Germany
1038.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Wróbel B., Piotrowski J.,
Rehabilitation of postlingually deafened child post cochlear implantation, Fridberger
Cochlear – Implant Symposium “Das Cochlear-Implantat als interdisziplinäre Aufgabe”,
Materiały zjazdowe, 4-5 V 1995, Germany
1039.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Wróbel B., Piotrowski J., Further
development of musical audition post cochlear implantation – case presentation (film),
Fridberger Cochlear – Implant Symposium “Das Cochlear-Implantat als interdisziplinäre
Aufgabe”, Materiały zjazdowe, 4-5 V 1995, Germany
1040.
Jędrusik A., Kochanek K., Wróbel B., Geremek A., Skarżyński H., TAOAE Recordings in
Newborns Using The Celesta 503 Cochlear Emission Analyzer, Madsen Electronics (a pilot
study), Warsztaty Naukowe nt. “Wczesna identyfikacja uszkodzeń słuchu za pomocą
otoemisji”, Warszawa, Polska
1041.
Skarżyński H., Przedstawienie założeń systemu opieki nad osobami z uszkodzeniem
słuchu, 3rd International Conference on Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Hearing
Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX, 1995 Warszawa, Polska
1042.
Geremek A., Hofman J., Skarżyński H., Lorens A., Ilczuk J., Ocena wyników rehabilitacji
w porównaniu z wynikami elektrostymulacji przedoperacyjnej, 3rd International Conference
on Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe,
11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1043.
Posłuszna-Owcarz M., Polańska D., Bogudzka G., Skarżyński H., Realizacja
przedoperacyjnych oczekiwań pacjentów implantowanych i jej wpływ na rehabilitację, 3rd
International Conference on Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Hearing
Impairments, Materiały zjazdowe 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1044.
Czyżewski A., Lorens A., Szuchnik J., Skarżyński H., Badanie wpływu transpozycji
widmowej sygnału na rozumienie mowy w warunkach głębokoego niedosłuchu, 3rd
International Conference on Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Hearing
Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1045.
Szuchnik J., Andrys- Arcimowicz Z., Antoniuk R., Bełza U., Buława A., Domańska H.,
Jażwiecka M., Kmiotek T., Kołodyńska A., Kurkowski Z., Lempart L., Nieć D., Osajda B.,
Skarżyński H., Proces nabywania oraz pomiar umiejętności słuchowych u pacjentów
implantowanych w kolejnych etapach rehabilitacji (praca ośrodka “Cochlear Center” (i
ośrodków regionalnych), 3rd International Conference on Diagnostics, Treatment and
Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1046.
Wróbel B., Skarżyński H., Jędrusik A., Kochanek K., Geremek A., Porównanie wartości
klinicznej wyników ABR i CEOAE u noworodków, 3rd International Conference on Diagnostics,
Treatment and Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995
Warszawa, Polska
1047.
Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Wybrane problemy chirurgiczne stosowania
różnych implantów ślimakowych, 3rd International Conference on Diagnostics, Treatment
and Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe 11-14 IX 1995 Warszawa
1048.
Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Zastosowanie materiałów
biokompatybilnych w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha, 3rd International Conference on
Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 1114 IX 1995 Warszawa, Polska
1049.
Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Chustecki A., Chirurgiczne leczenie
zaawansowanej osteosklerozy, 3rd International Conference on Diagnostics, Treatment and
Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1050.
Kochanek K., Janczewski G., Jędrusik A., Skarżyński H., Rekonstrukcja audiogramu za
pomocą sluchowych potencjałów pnia mózgu wywołanych trzaskiem i i krótkimi impulsami
tonalnymi o częstotliwościach 500 i 1000 Hz, 3rd International Conference on Diagnostics,
Treatment and Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe 11-14 IX 1995
Warszawa, Polska
1051.
Studzińska E., Hofman J., Lorens A., Skarżyński H., Pierwsze doświadczenia w
stosowaniu elektrostymulacji jako metody leczenia w przypadku szumów usznych, 3rd
International Conference on Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Hearing
Impairments, Materiały zjazdowe 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1052.
Skarżyński H. i zespół, Prezentacja programu MziOS i KBN pt. Wczesne wykrywanie
uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, 3rd International Conference on Diagnostics,
Treatment and Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995
Warszawa, Polska
1053.
Skarżyński H., Wyniki realizacji programu Społecznej Fundacji Solidarności “Pomoc dla
Osób Niedosłyszących w Polsce”, realizowanego w ramach pomocy Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej z udziałem przedstawicieli ośrodków z : Białegostoku, Bydgoszczy,
Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Łomży, Krakowa, Kutna, Olsztyna, Poznania, Radomia,
Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Zabrza, Zielonej Góry, 3rd International Conference on
Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 1114 IX 1995 Warszawa, Polska
1054.
Wróbel B., Skarżyński H., Jędrusik A., Kochanek K., Geremek A., Prezentacja
powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków – modele i metody (plakat), 3rd
International Conference on Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Hearing
Impairments, 11-14 IX, 1995 Warszawa, Polska
1055.
Skarżyński H., Kochanek K., Geremek B., Wróbel B., Jędrusik A., Senderski A.,
Organizacja Programu Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków i
Niemowląt w Polsce, 3rd International Conference on Diagnostics, Treatment and
Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1056.
Skarżyński H., Malesinska M., Kochanek K., Zagrodzka J., Geremek A., Góralówna M.,
Matejuk-Studzińska E., Jędrusik A., Wróbel B., Kosmalowa J., Michałowska E., Wyniki
realizacji programu “Pomoc dla Osób Niesłyszących w Polsce”, 3rd International Conference
on Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe,
11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1057.
Skarżyński H., Wysocki J., Skarżyńska B., Niemczyk K., Becker C., Wyniki badań
zmienności wejścia do niszy okienka okrągłego i jego otoczenia dla potrzeb wszczepów
ślimakowych (plakat), 3rd International Conference on Diagnostics, Treatment and
Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1058.
Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A.,
Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H., Założenia programu rehabilitacji po wszczepie
ślimakowym (plakat), 3rd International Conference on Diagnostics, Treatment and
Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1059.
Szuchnik J., Iskra L., Wróbel B., Geremek A., Malesińska M., Skarżyński H., Badanie
słuchowej percepcji i rozpoznawania fonemow u dorosłych po wszczepach ślimakowych
(plakat), 3rd International Conference on Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of
Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1060.
Niemczyk K., Skarżyński H., Skarżyńska B., Wybrane przypadki rekonstrukcji ucha
środkowego (plakat), 3rd International Conference on Diagnostics, Treatment and
Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1061.
Czyżewski A., Lorens A., Szuchnik J., Skarżyński H., Badanie wpływu transppozycji
widmowej sygnału na rozumienie mowy w warunkach głębokiego niedosłuchu, 3rd
International Conference on Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Hearing
Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1062.
Skarżyński H., Balcerzak J., Niemczyk K., Wysiękowe zapalenie ucha środkowego –
odległe wyniki (plakat), 3rd International Conference on Diagnostics, Treatment and
Rehabilitation of Hearing Impairments, Materiały zjazdowe, 11-14 IX 1995 Warszawa, Polska
1063.
Skarżyńska B., Wysocki J., Skarżyński H., Morphological variations in the structures of
Eustachian tube related to age (plakat), The 10th European Anatomical Congress, Abstract
book, 17-21 IX 1995 Florence, Italy
1064.
Wysocki J., Skarżyńska B., Skarżyński H., Dimensions of the cochlear scales in man
with reference to cochlear implantation, The 10th European Anatomical Congress, Abstract
book, 17-21 IX 1995 Florence, Italy
1065.
Wróbel B., Skarżyński H., Jędrusik A., Kochanek K., Newborns and infants hearing
screening program in Poland – models and methods, 2nd Biennal International Symposium –
Modern Problems of physiology and pathology of hearing, Abstract book, 13-16 X 1995,
Moscow, Russia
1066.
Geremek A., Skarżyński H., Hofman J., Wróbel B., Lorens A., Szuchnik J., Evaluation of
rehabilitation results compared to preoperative results of the elektrostimulation tests, 2nd
Biennal International Symposium – Modern Problems of physiology and pathology of
hearing, Abstract book, 13-16 X 1995, Moscow, Russia
1067.
Geremek A., Skarżyński H., Hofman J., Ilczuk J., Lorens A., Methods and results of
saline electrode electrostimulation tests at the “Cochlear Center”, 2nd Biennal International
Symposium – Modern Problems of physiology and pathology of hearing, Abstract book, 1316 X 1995, Moscow, Russia
1068.
Wróbel B., Skarżyński H., Jędrusik A., Kochanek K., Geremek A., Newborns and infants
hearing screening program in Poland. Models and Methods (plakat), 2nd Biennal
International Symposium – Modern Problems of physiology and pathology of hearing, 13-16
X 1995, Moscow, Russia
1069.
Skarżyński H., Wysoski J., Skarżyńska B., Niemczyk K., Becker C., Results of
investigations concerning variability of the niche of the roud window and its surrounding in
relation to cochlear implantation (plakat), 2nd Biennal International Symposium – Modern
Problems of physiology and pathology of hearing, Abstract book, 13-16 X 1995, Moscow,
Russia
1070.
Skarżyński H., Szuchnik J., Słodownik-Rycaj E., Michałowska E., Organization of
cochlear implantations program in Warsaw and rehabilitation of postlingually deafened
patients using different types of cochlear implants, Workshop on Clinical, Rehabilitative and
Pedagogical Aspects of Deafness, Abstract book, 3-4 XI 1995 Bratislava, Slovakia
1071.
Skarżyński H., Wróbel B., Michałowska E., Organization cochlear implants in Warsaw,
Workshop “European Consensus Meeting”, Abstract book, 6-9 XII 1995, Nottingam, UK
1072.
Skarżyński H., Wróbel B., Michałowska E., Hearing screening program – models and
methods, Workshop “EuropeanConsensus Meeting”, Abstract book, 6-9 XII 1995, Nottingam,
UK
1073.
Kochanek K., Skarżyński H., Jędrusik A., Wróbel B., Auditory Brainstem Responses:
Application of the bone – conducted masking in assessment of sensory threshold, European
Conference on Audiology, Abstract book, 19-24 III 1995, Noordwijkerhout, the Netherlands
1074.
Skarżyński H., Kochanek K., Góralówna M., Geremek A., Malesińska M.,Wróbel B.,
Jędrusik A., Matejuk-Studzińska E., A uniform program of hearing screening of newborns in
Poland, European Conference on Audiology, Abstract book, 19-24 III 1995, Noordwijkerhout,
the Netherlands
1075.
Skarżyński H., Malesińska M., Kochanek K., Zagrodzka J., JędrusikA., Kosmalowa J.,
Selected problems concerning implementation of a program “Aid for the Hearing Impaired in
Poland” (plakat), European Conference on Audiology, Abstract book, 19-24 III 1995,
Noordwijkerhout, the Netherlands
1076.
Geremek A., Góralówna M., Malesińska M., Matejuk-Studzińska, Skarżyński H.,
Occurrence of family hearing impairments in the first generation – cases observation,
European Conference on Audiology, Abstract book, 19-24 III 1995, Noordwijkerhout, the
Netherlands
1077.
Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Jędrusik A., Evaluation of hearing threshold
using ABR evoked by click and 0.5 and 1 kHz pips, European Conference on Audiology,
Abstract book, 19-24 III 1995, Noordwijkerhout, the Netherlands
1078.
Skarżyński H., Szuchnik J., Piotrowski J., Wróbel B., Further developement of musical
audition post cochlear implantation – case presentation, 3rd International Congress on
Cochlear Implant, Abstract book, 27-29 IV 1995, Paris, France
1079.
Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M., Geremek A., Wróbel B., Jędrusik A.,
Skarżyński H., Results of hearing rehabilitation in patients post cochlear implantation, 3rd
International Congress on Cochlear Implant, Abstract book, 27-29 IV 1995, Paris, France
1080.
Geremek A., Skarżyński H., Hofman J., Ilczuk J., Lorens A., Szuchnik J., Evaluation of
rehabilitation results compared to preoperative results of the electrostymulation,3rd
International Congress on Cochlear Implant, Abstract book, 27-29 IV 1995, Paris, France
1081.
Posłuszna-Owcarz M., Bogucka G., Polańska-Fryś, Szuchnik J., Jędrusik A., Wróbel B.,
Skarżyński H., Fulfillment of rehabilitation results compared to preoperative expectations of
implanted patients as a stimulus in making efforts for effective rehabilitation, 3rd
International Congress on Cochlear Implants, Abstract book, 27-29 IV 1995, Paris, France
1082.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk H., Surgical problems in cochlear
implantations in cases of total or partial ossification of the cochlea, 3rd International
Congress on Cochlear Implants, Abstract book, 27-29 IV 1995, Paris, France
1083.
Skarżyński H., Janczewski G., Hofman J., Szuchnik J., Niemczyk K., Application of
different types of cochlear implants, 3rd International Congress on Cochlear Implants,
Abstract book, 27-29 IV 1995, Paris, France
1084.
Geremek A., Skarżyński H.,Malesińska M., Góralówna M., Szuchnik J., Selection
criteria and results of rehabilitation in children with prelingual deafness, 3rd International
Congress on Cochlear Implants, Abstract book, 27-29 IV 1995, Paris, France
1085.
Skarżyński H., Wysocki J., Skarżyńska B., Niemczyk K., Results of investigations
concerning morphological variability of the aditus to the niche of the round window and its
surroundings in relation to cochlear implantations, 3rd International Congress on Cochlear
Implant, Abstract book, 27-29 IV 1995, Paris, France
1086.
Geremek A., Skarżyński H., Hofman J., Ilczuk J., Lorens A., Methods and results of
electrostimulation tests applying saline electrode at the “Cochlear Center” in Warsaw, 3rd
International Congress on Cochlear Implants, 27-29 IV 1995, Paris, France
1087.
Szuchnik J., Iskra L., Wróbel B., Geremek A., Malesińska M., Skarżyński H., Testing
audition of phonemes and auditory perceptiveness in adult patients post cochlear
implantation (plakat), 3rd International Congress on Cochlear Implants, Abstract book, 27-29
IV 1995, Paris, France
1088.
Mueller J., Helms J., Schon F., Moser L., Arnold W., Ramsden R., C. von Ilberg., Kiefer
J., Ehrenberger K., Gstoettner W., Baumgartner W., Skarżyński H., Ribari O., Thumfart W.,
Stephan K., Frahet B., Omerrzano A., Gerhardt H.J., Wagner H., Portmann D., Negrevergne
M., Hochmair-Desoyer I., (Multicenter Europe), Results from the multicentric clinical study
with MED-EL COMBI-40 fast stimulator, 3rd International Congress on Cochlear Implants,
Abstract book, 27-29 IV 1995, Paris, France
1089.
Skarżyński H., Mueller-Malesińska M, Góralówna M., Szuchnik J., Geremek A.,
Wojewódzka B., Matejuk-Studzińska E., Auswahl der Methoden und Etappen der
Rehabilitation bei Personen nach Einpflanzung der Cochlear Implants, Cochlear Implant
Workshop, Abstract book, 11-12 III 1994 Ellmau, Austria
1090.
Skarżyński H., COMBI-40 Fallberichte aus Warschau, Cochlear Implant Workshop,
Abstract book, 11-12 III 1994 Ellmau, Austria
1091.
Skarżyński H.,Doświadczenia własne w chirurgii ucha, 2nd International ENT Meeting,
Abstract book, 13-16 IV 1994, Davos, Switzerland
1092.
Skarżyński H., Becker C., Skarżyńska B., Biocompatible materials in middle ear
surgery, 2nd International ENT Meeting, Abstract book, 13-16 IV 1994, Davos, Switzerland
1093.
Skarżyński H., Peeters S., Żarowski A., Offeciers F.E., Speech coding strategies in
cochlear implants, 2nd International ENT Meeting, Abstract book, 13-16 IV 1994, Davos,
Switzerland
1094.
Żarowski A., Govaerts P., Peeters S., Skarżyński H., Impendance of microelectrodes in
tissue fluid as a crucial parameter of safety of physiological electrostimulation, 2nd
International ENT Meeting, Abstract book, 13-16 IV 1994, Davos, Switzerland
1095.
Skarżyński H., Góralówna M., Geremek A., Malesińska M., Szuchnik J., Kochanek K.,
Studzińska E., Organization of the “Cochlear Center” in Warsaw, Poland, I Międzynarodowy
Kongres Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Abstract book, 15-16 IV 1994 Warszawa,
Polska
1096.
Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M., Owcarz M., Studzińska E., Skarżyński H.,
Guidelines of a rehabilitation program post cochlear implantation, I Międzynarodowy
Kongres Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Abstract book, 15-16 IV 1994 Warszawa,
Polska
1097.
Góralówna M., Skarżyński H., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J.,
Organization of pre- and postoperativecare for children with total deafness treated with
cochlear implantation, European Symposium on Cochlear Implantation, Abstract book, 26-28
V 1994, La Grande Motte, France
1098.
Góralówna M., Skarżyński H., Geremek A., Piotrowski J., Effects of rehabilitation after
cochlear implantation in children, European Symposium on Cochlear Implantation, Abstract
book, 26-28 V 1994, La Grande Motte, France
1099.
Żarowski A., Peeters S., Skarżyński H., Nowe strategie kodowania mowy w implantach
ślimakowych, Sympozjum Polsko-Niemieckie “Postępy w diagnostyce i leczeniu głuchoty”,
Abstract book, 24-26 VI 1994 Mrągowo, Polska
1100.
Skarżyński H., Dyskusja okrągłego stołu dotycząca realizacji programu pt. “Pomoc dla
Osób Niedosłyszących w Polsce”, Sympozjum Polsko-Niemieckie “Postępy w diagnostyce i
leczeniu głuchoty”, Abstract book, 24-26 VI 1994 Mrągowo, Polska
1101.
Geremek A., Góralówna M., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H.,
Basics of early screening for hearing loss in infants in Poland, Program Peco Concerted Action
on Otoemissions, International meeting, Abstract book, 8-10 VI 1994 Hungary
1102.
Skarżyński H., Becker C., Pierwsze wyniki zastosowania implantu MED-EL Combi-40,
Stubauer Cochlear Implant Workshop, Abstract book, 26-28 VIII 1994, Neustfit, Austria
1103.
Skarżyński H., Dyskusja okrągłego stołu nt. postępów w leczeniu głuchoty przy
pomocy implantów ślimakowych w Manchesterze, Berlinie, Warszawie, Frankfurcie,
Wuerzburgu, Bochum, Monachium, Wiedniu, Insbrucku, Stubauer Cochlear Implant
Workshop, Abstract book, 26-28 VIII 1994, Neustfit, Austria
1104.
Skarżyński H., Dyskusja okrągłego stołu na temat wybranych problemów
chirurgicznych w programie implantów ślimakowych, Stubauer Cochlear Implant Workshop,
Abstract book, 26-28 VIII 1994, Neustfit, Austria
1105.
Skarżyński H., Studzińska E., Geremek A., Szuchnik J., Malesińska M., Piotrowski J.,
Early hearing aids fitting in profoundly hearing impaired children, Donau Symposium OtoRhino-Laryngology, Abstract book, 14-17 IX 1994 Salzburg, Austria
1106.
Skarżyński H., E. Studzińska, Geremek A., Szuchnik J., Malesińska M., Piotrowski J.:
Early hearing aids fitting in profoundly hearing impaired children - Video Film Donau
Symposium, Abstract book, 14-17 IX 1994 Salzburg, Austria
1107.
Studzińska E., Skarżyński H., Malesińska M., Szuchnik J., Owcarz M., Geremek A.,
Initial Result of hearing rehabilitation post cochlear implantation, Donau Symposium OtoRhino-Laryngology, Abstract book, 14-17 IX 1994 Salzburg, Austria
1108.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Skarżyńska B., Studzińska E.,
Reconstructive surgery of the middle ear in children, Donau Symposium Oto-RhinoLaryngology, 14-17 IX 1994 Salzburg, Austria
1109.
Helms J., Muller J., Schon F., Arnold W., Ramsden R., C.von Ilberg, Ehrenberger K.,
Gsroettner W., Baumgartner W. D., Ribari O., Skarżyński H., Hochmair E., Hochmair-Desoyer
I., Experience with the new MED-EL multichannel fast stimulator Combi-40, Donau
Symposium Oto-Rhino-Laryngology, Abstract book, 14-17 IX 1994 Salzburg, Austria
1110.
Żarowski A., Peeters S., Skarżyński H., Rozważania dotyczące bezpieczeństwa
stosowania wszczepów ślimakowych, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wybrane
problemy w leczeniu zaburzeń słuchu”, Materiały zjazdowe, 30 IX-02 X, 1994 Popowo, Polska
1111.
Skarżyński H., Balcerzak J., Piotrowski J., Zastosowanie różnych typów implantów
ślimakowych u 51 leczonych chorych, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wybrane
problemy w leczeniu zaburzeń słuchu”, Materiały zjazdowe, 30 IX-02 X, 1994 Popowo, Polska
1112.
Wysocki J., Skarżyński H.: Wyniki badań morfologicznych kości skroniowej dla potrzeb
chirurgicznych, II Międzynarodowa Konferencja: „Wybrane Problemy w Leczeniu Zaburzeń
słuchu”, Materiały zjazdowe, 30 IX -2 X 1994, Popowo, Polska
1113.
Gali V., Kochanek K., Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H., Geremek A.,
Elektroaudiometria - nieinwazyjna metoda elektrostymulacji u dzieci z uszkodzeniem słuchu,
II Międzynarodowa Konferencja „Wybrane Problemy w Leczeniu Zaburzeń słuchu”, Materiały
zjazdowe, 30 IX -2 X 1994, Popowo, Polska
1114.
M. Mueller-Malesińska, Szuchnik J., Góralówna M., Geremek A., Skarżyński H.,
Hofman J., Matejuk-Studzińska E.: Organizacja programu i wyniki rehabilitacji słuchu po
wszczepach ślimakowych, II Międzynarodowa Konferencja „Wybrane Problemy w Leczeniu
Zaburzeń słuchu”, Materiały zjazdowe, 30 IX -2 X 1994, Popowo, Polska
1115.
Kochanek K., Skarżyński H., Cwynar B.: Badania ABR w śnie fizjologicznym w
"Cochlear Center", II Międzynarodowa Konferencja„Wybrane Problemy w Leczeniu Zaburzeń
słuchu”, Materiały zjazdowe, 30 IX -2 X 1994, Popowo, Polska
1116.
Geremek A., Skarżyński H., Hofman J., Marciniak P., Kochanek K., Sobótko L.:
Praktyczna realizacja programu diagnostycznego "Cochlear Center" II Międzynarodowa
Konferencja”Wybrane Problemy w Leczeniu Zaburzeń Słuchu”, Materiały zjazdowe, 30 IX -2 X
1994, Popowo, Polska
1117.
Janczewski G., K. Pierchała, Skarżyński H.: Stan obwodowej części narządu równowagi
u pacjentów z wszczepami, ślimakowymi, II Międzynarodowa Konferencja„Wybrane
Problemy w Leczeniu Zaburzeń słuchu”, Materiały zjazdowe, 30 IX -2 X 1994, Popowo, Polska
1118.
Kochanek K., Skarżyński H.: Przydatność rejestracji ABR w procesie kwalifikacji do
wszczepów ślimakowych, II Międzynarodowa Konferencja„Wybrane Problemy w Leczeniu
Zaburzeń słuchu”, Materiały zjazdowe, 30 IX -2 X 1994, Popowo, Polska
1119.
Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J.: Odległe wyniki stosowania różnych
materiałów w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego, II Międzynarodowa
Konferencja„Wybrane Problemy w Leczeniu Zaburzeń słuchu”, Materiały zjazdowe, 30 IX -2 X
1994, Popowo, Polska
1120.
Skarżyński H., Góralówna M., Kochanek K., Geremek A., Mueller-Malesińska M.,
Matejuk-Studzińska E., Opracowanie ujednoliconego programu badań przesiewowych
noworodków pod kątem wystąpienia wad słuchu w Polsce, II Międzynarodowa Konferencja
Naukowa “Wybrane problemy w leczeniu zaburzeń słuchu”, Materiały zjazdowe, 30 IX-02 X,
1994 Popowo, Polska, Polska
1121.
Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Góralówna M., Posłuszna-Owcarz M., Geremek
A., Skarżyński H., Methods of rehabilitation post cochlear implantation, Kongres Slovenskej
Otolaryngologickiej Spolocnosti, Abstract book, 5-8 X 1994, Kupele Rajecke Teplice, Slovenia
1122.
Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A., Skarżyński H.,
Initial results of hearing and speech rehabilitation post cochlear implantation, Kongres
Slovenskej Otolaryngologickiej Spolocnosti, Abstract book, 5-8 X 1994, Kupele Rajecke
Teplice, Slovenia
1123.
Skarżyński H., Góralówna M., Matejuk-Studzińska M., Szuchnik J., Geremek A.,
Mueller-Malesińska M., Two years post first cochlear implantation at “Cochlear Center” in
Warsaw, Kongres Slovenskej Otolaryngologickiej Spolocnosti, Abstract book, 5-8 X 1994,
Kupele Rajecke Teplice, Slovenia
1124.
Helms J., Arnold W., Ramsden R., Skarżyński H., C.von Ilberg, Ribari O., Gerhardt H.J.,
Thumfart W., Ehrenberger K., Hochmair E., Hochmair-Desoyer I., Results from Clinical Trials
with the New MED-EL Combi-40 Cochlear Implants, International Cochlear Implant, Speech
and Hearing Symposium, Abstract book, 24-28 X, 1994, Melbourne, Australia
1125.
Skarżyński H., Góralówna M., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J.,
Kochanek K., Studzińska E., Organizatioon of the “Cochlear Center” in Warsaw, Poland
(plakat), International Cochlear Implant, Speech and Hearing Symposium, Abstract book, 2428 X, 1994, Melbourne, Australia
1126.
Geremek A., Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Góralówna M., Szuchnik J.,
Selection criteria and results of rehabilitation in children with prelingual deafness,
International Cochlear Implant, Speech and Hearing Symposium, Abstract book, 24-28 X
1994, Melbourne, Australia
1127.
Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Góralówna M., Geremek A., Kochanek K.,
Studzińska E., Marciniak P., Hearing screening of newborns as form of early selection for
cochlear implantations, International Cochlear Implant, Abstract book, Speech and Hearing
Symposium, 24-28 X 1994, Melbourne, Australia
1128.
Skarżyński H., Piotrowski J., Posłuszna-Owcarz M., Szuchnik J., Geremek A., MatejukStudzińska E., I will hear, International Cochlear Implant, Speech and Hearing Symposium,
Abstract book,24-28 X 1994 Melbourne, Australia
1129.
Skarżyński H., Janczewski G.: Cochlear Implants in ossified cochleas: Surgical
problems, first results, Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum, Abstract
book, 3-7 IX 1994 Estorial, Portugal
1130.
Skarżyński H., Becker C., Skarżyńska B., Niemczyk., K., Application of biocompatible
mateerials in otosurgery, 2nd ENT Opinion Leader Meeting, Abstract book,X 1993 Venice,
Italy
1131.
Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Niemczyk K., Piotrowski J., Rehabilitation
after cochlear implantation – initial results, 3rd International Cochlear Implant Conference,
Abstract book, 1993, Insbruck, Austria
1132.
Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Ligęziński R., Becker C., Klasek O., Cochlear
implants in treatment of deafness, XV World Congress ORL, Abstract book, 1993, Istanbul
Turkey
1133.
Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Piotrowski J., Niemczyk K., Rehabilitation
after the cochlear implants (film), XV World Congress ORL, Abstract book, 1993 Istanbul,
Turkey
1134.
Skarżyński H., C. Becker, Ligęziński R., Skarżyńska B., IRUXOL in treatment following
external auditory canal, reconstruction in congenital malformation of the ear, XV World
Congress ORL, Abstract book, 1993, Istanbul, Turkey
1135.
Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Cochlear implantation, XV World Congress
ORL, Abstract book, 1993 Istanbul, Turkey
1136.
Skarżyński H., Zawadowski J., Ligęziński R., Skarżyńska B., Neck tumor as sign of
hypopharyngeal carcinoma, 15th Congress International Oral and Maxilofacial Surgery,
Abstract book, XI 1992, Warszawa
1137.
Zawadowski J., Skarżyński H., Ligęziński R., Cervical lymph node metastases from
unknown primary site, 15th Congress International Oral and Maxilofacial Surgery, Abstract
book, XI 1992 Warszawa, Polska
1138.
Ligęziński R., Skarżyński H., Zawadowski J., The surgical approach to the infratemporal
fossa and the skull base, 15th Congress International Oral and Maxilofacial Surgery, Abstract
book, XI 1992 Warszawa, Polska
1139.
Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadowski J., Skarżyńska B., The effects of surgical
management in chronic secretory otitis media, 5th International Congress Pediatric
Otorhinolaryngology, Abstracts, 1990, Ghent, Belgium
1140.
Skarżyński H., Janczewski G., Jegliński W., Skarżyńska B.: Cytological diagnosis and
problems of the lymphatic system in head and neck tumours, First European Congress of ORL
and Cervico-Facial Surgery, Abstract book,1988 Paris, France
1141.
Skarżyński H., Janczewski G., Jegliński W., Skarżyńska B.: Clinical and morphological
investigations of the lymphatic system of the larynx and hypopharynx, First European
Congress of ORL and Cervico-Facial Surgery, Abstract book, 1988 Paris, France
1142.
Skarżyński H., Bień St., Kukwa A.: The irwestigations of lymphatic system of larygneal
mucosa in cases of carcinoma recurrence after irradiation, International Otolaryngologicaf
Congress, Abstract book, 1984 Brno, Slovakia
1143.
Skarżyński H., Włodarski K., Jegliński W., Kukwa A.: Exfoliative cytology in prevention
and diagnosis of the laryngeal cancer, International Otolaryngological Congress, Abstract
book, 1984 Brno, Slovakia

Podobne dokumenty